Đánh giá nghèo theo vùng đồng bằng sông cửu long

1. Giới thiệu 1.1. Mục tiêu của phân tích đói nghèo khu vực 1.2. Đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng (PPA) 1.3. Hạn chế của PPA 1.4. Cấu trúc của báo cáo này 2. Xu hướng và phân loại đói nghèo 2.1. Tỷ lệ hộ nghèo chung và nghèo lương thực thực phẩm 2.2. Khoảng cách thành thị - nông thôn 2.3. Tỷ lệ hộ nghèo phân theo giới 2.4. tỷ lệ hộ nghèo phân theo các nhóm dân tộc 2.5. Độ trầm trọng của đói nghèo 2.6. Nguyên nhân cải thiện đời sống con người và giảm nghèo 2.7. Bất bình đẳng 2.8. Nguyên nhân của bất bình đẳng trong thu nhập 3. Các đặc trưng của người nghèo 3.1. Thực trạng đói nghèo 4. sự tham gia của người dân trong XĐGN 5. Cung cấp dịch vụ cơ bản và việc nhằm vào đối tượng 5.1. Giáo dục 5.2. Dịch vụ y tế cho người nghèo 5.3. Nước sạch và vệ sinh 5.4. Dịch vụ khuyến nông 5.5. Nhà ở 5.6. Tín dụng 5.7. Dịch vụ việc làm 5.8. Sản xuất và phát triển hạ tầng giao thông 6. các yếu tố rủi ro 6.1. Tàn tật, bệnh mãn tính và hỗ trợ tài chính cho y tế 6.2. Thiên tai, rủi ro cá nhân và cứu trợ 6.3. Đầu tư thất bại, nợ nần và không có đất 7. Đói nghèo đô thị và di cư 7.1. Di cư mùa vụ 7.2. Di cư lâu dài 7.3. Tác động tích cực và các vấn đề tiềm năng của di cư 8. môi trường 8.1. Nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường 8.2. Hiện trạng cácc vấn đề 9. Tiến độ của việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của VN ở ĐBSCL 9.1. Giảm tỷ lệ hộ đói nghèo 9.2. Phát triển CSHT vì người nghèo 9.3. Tạo công ăn việc làm 9.4. phổ cập và nâng cao chất lượng giáo dục 9.5. Giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, tỷ lệ suy dinh dưỡng 9.6. nâng cao sức khỏe sinh sản 9.7. Phát triển văn hóa thông tin 9.8. Đảm bảo tính bền vững của môi trường 9.9. Giảm thiểu rủi ro 9.10. Bảo đảm cân bằng giới

pdf97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá nghèo theo vùng đồng bằng sông cửu long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhiӼmȱHIV/AIDS,ȱnӘnȱnhânȱchӜtȱ¶ԐcȱhóaȱhԄcȱmàuȱdaȱ camȱvàȱcácȱgiaȱ¶ìnhȱthuԐcȱdiӾnȱchínhȱsáchȱkhác.ȱMԠcȱtrԚȱcӜpȱhiӾnȱtӘiȱ¶чԚcȱ¶ánhȱgiáȱlàȱ khôngȱ¶Ԟȱ¶ӺȱtrangȱtrӚiȱchiȱphíȱsinhȱhoӘtȱcԞaȱnhԦngȱngчԔiȱ¶чԚcȱnhӤnȱtrԚȱcӜpȱvàȱPPAȱ cüngȱchԀȱraȱmԐtȱsԈȱvӜnȱ¶ӸȱvӸȱphânȱphԈiȱtrԚȱcӜpȱkhôngȱcôngȱbӨng.ȱȱ 6. Khɠ năng bʈ t͕n thɉɇng 61 Hìnhȱ6.2ȱchoȱthӜyȱchԀȱcóȱmԐtȱtԀȱlӾȱnhԆȱdânȱsԈȱ¶чԚcȱnhӤnȱbӚoȱhiӺmȱxãȱhԐiȱhoӮcȱtrԚȱcӜpȱ xãȱhԐi,ȱtrongȱsԈȱ¶ó,ȱngчԔiȱgiàuȱthчԔngȱhayȱhчԖngȱbӚoȱhiӺmȱxãȱhԐiȱcònȱngчԔiȱnghèoȱ thчԔngȱhayȱnhӤnȱtrԚȱcӜpȱxãȱhԐi.ȱȱȱ Hình 6.2 Tʆ lʄ h͙ gia ÿình ͟ vùng ĈBS Cͭu Long ÿɉͣc nhɪn trͣ cɢp phân theo các nhóm mͩc s͑ng 20% và loɞi hình chi trɠ năm 2002 0 2 4 6 8 10 12 14 Tæng thÓ NghÌo nhÊt CËn nghÌo Trung b×nh CËn giµu Giµu nhÊt C¸c nhãm møc sèng 20% % B¶o hiÓm x· héi Trî cÊp x· héi ȱ NguԊn:ȱVHLSSȱ2002ȱ ȱ TuyȱnhiênȱHìnhȱ6.3ȱchoȱthӜyȱcóȱxuȱhчԒngȱcóȱlԚiȱhхnȱchoȱngчԔiȱgiàuȱ¶ԈiȱvԒiȱcácȱphúcȱ lԚiȱxãȱhԐi,ȱ¶ӮcȱbiӾtȱlàȱbӚoȱhiӺmȱxãȱhԐi.ȱNhómȱgiàuȱnhӜtȱthчԔngȱnhӤnȱ¶чԚcȱnhiӸuȱhхnȱ tԢȱbӚoȱhiӺmȱxãȱhԐi,ȱchԞȱyӶuȱlàȱlчхngȱhчu.ȱNhómȱcӤnȱnghèoȱvàȱcӤnȱgiàuȱnhӤnȱ¶чԚcȱ tiӸnȱtrԚȱcӜpȱxãȱhԐiȱnhiӸuȱhхnȱcácȱnhómȱcònȱ lӘi.ȱMôȱhìnhȱtԀȱ lӾȱnàyȱgӞnȱgiԈngȱvԒiȱkӶtȱ quӚȱnghiênȱcԠuȱcԞaȱVanȱdeȱWalleȱ(2002)ȱvӸȱmӘngȱlчԒiȱanȱsinhȱcôngȱcԐngȱԖȱViӾtȱNam.ȱ Hình 6.3 Phúc lͣi xã h͙i bình quân ÿɤu ngɉ͝i mà các nhóm mͩc s͑ng nhɪn ÿɉͣc ͟ vùng ĈBS Cͭu Long phân theo loɞi hình chi trɠ năm 2002 ȱ NguԊn:ȱVHLSSȱ2002ȱ ȱ Ĉánh giá nghèo theo vùng, Vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 62 7. Ĉói nghèo Thành thʈ và Di cɉ ȱ CчȱdânȱthànhȱthԂȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱchiӶmȱ18%ȱdânȱsԈ.ȱ/ôȱthԂȱhóaȱdӢnȱ¶Ӷnȱt©ngȱ nhanhȱviӾcȱdiȱ cчȱ ¶Ӷnȱ cácȱ trungȱ tâmȱ ¶ôȱ thԂȱ lԒnȱ trongȱvùngȱvàȱ cácȱ trungȱ tâmȱ côngȱ nghiӾpȱlԒnȱnhчȱTPȱHCM,ȱBìnhȱDчхngȱhoӮcȱ/ԊngȱNai.ȱCácȱsԈȱliӾuȱdoȱ/ӮngȱNguyênȱ AnhȱvàȱnhԦngȱngчԔiȱkhácȱthuȱthӤpȱ¶чԚcȱn©mȱ2003ȱvӸȱviӾcȱdiȱcчȱchoȱthӜyȱtrongȱgiaiȱ ¶oӘnȱ1994Ȭ1999,ȱtrԢȱKiênȱGiangȱlàȱtԀnhȱcóȱlчԚngȱngчԔiȱnhӤpȱcчȱlԒnȱhхnȱlчԚngȱngчԔiȱ diȱcчȱthìȱԖȱtӜtȱcӚȱcácȱtԀnhȱcònȱlӘiȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱ¶ӸuȱcóȱxuȱhчԒngȱngчԚcȱlӘi,ȱvàȱ kӶtȱquӚȱlàȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱcóȱnhiӸuȱngчԔiȱdiȱcчȱhхnȱngчԔiȱnhӤpȱcч.ȱTrongȱsԈȱcácȱ loӘiȱhìnhȱdiȱcчȱchínhȱcԞaȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱ¶чԚcȱmôȱtӚȱdчԒiȱ¶ây,ȱphӞnȱlԒnȱchԀȱhӘnȱ chӶȱԖȱcácȱvӜnȱ¶ӸȱdiȱcчȱnԐiȱvùngȱtiӸmȱn©ngȱmangȱtínhȱmùaȱvԜ.ȱ ȱ 7.1. Di cɉ theo mùa vͥ 7.1.1. Di cɉ theo mùa vͥ ͟ vùng ĈBS Cͭu Long LàmȱthuêȱtrongȱmùaȱgӮtȱlàȱnguԊnȱthuȱnhӤpȱphԌȱbiӶnȱcԞaȱphӞnȱlԒnȱhԐȱnghèoȱsԈngȱdԨaȱ vàoȱnôngȱnghiӾpȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLong.ȱ ȱ/ԊngȱThápȱMчԔiȱ làȱmԐtȱcánhȱ¶ԊngȱrԐngȱ trӚiȱraȱtrên4ȱtԀnh,ȱhàngȱn©mȱphӚiȱchԂuȱngӤpȱlüȱtԢȱ3Ȭ4ȱtháng.ȱ/ӺȱcóȱthӺȱthuȱhoӘchȱlúaȱ kԂpȱthԔiȱtrчԒcȱkhiȱlüȱvӸ,ȱnôngȱdânȱphӚiȱgieoȱvàȱthuȱhoӘchȱgӞnȱnhчȱ¶ԊngȱthԔi,ȱdӢnȱ¶Ӷnȱ nhuȱcӞuȱt©ngȱvԄtȱvӸȱlaoȱ¶ԐngȱtrongȱmԐtȱthԔiȱgianȱngӦn.ȱTrongȱmùaȱgӮt,ȱcácȱhԐȱnghèoȱ tԢȱ/ԊngȱThápȱvàȱBӶnȱTreȱ¶Ӷnȱ làmȱtrênȱnhԦngȱcánhȱ¶Ԋngȱ lúaȱԖȱcácȱtԀnhȱvùngȱ/Ԋngȱ ThápȱMчԔi.ȱHԄȱthчԔngȱ¶iȱthànhȱ¶oànȱ¶ôngȱhaiȱlӞn/n©m,ȱvàoȱthángȱ1ȱvàȱthángȱ5.ȱMԎiȱ chuyӶnȱ¶iȱkéoȱdàiȱkhoӚngȱ1Ȭ2ȱtháng.ȱMԎiȱngчԔiȱcóȱthӺȱkiӶmȱ¶чԚcȱ15ȱ¶Ӷnȱ25ȱgiӘȱlúa,ȱ tԠcȱlàȱkhoӚngȱ400.000Ȭ600.000ȱ¶Ԋngȱsauȱkhiȱ¶ãȱtrԢȱhӶtȱchiȱphí.ȱSԈȱlúaȱhoӮcȱsԈȱtiӸnȱnàyȱ ¶Ԟȱ¶ӺȱnuôiȱsԈngȱhԄȱcùngȱgiaȱ¶ìnhȱtrongȱvàiȱthángȱsauȱkhiȱtrԖȱvӸ.ȱ ȱ PhӞnȱlԒnȱ¶ànȱôngȱԖȱMԮȱHчngȱ¶iȱ¶ӶnȱCàȱMauȱ¶Ӻȱlàmȱ¶ӜtȱchoȱcácȱtrangȱtrӘiȱnuôiȱtômȱ hoӮcȱ¶iȱ¶àoȱao.ȱSԈȱngчԔiȱ¶ӶnȱCàȱMauȱhiӾnȱnayȱ¶ãȱgiӚmȱvìȱnôngȱdânȱԖȱCàȱMauȱ¶angȱ bӦtȱ ¶Ӟuȱ sԤȱdԜngȱmáyȱmócȱ trongȱ rӜtȱnhiӸuȱhoӘtȱ ¶ԐngȱnôngȱnghiӾp.ȱThêmȱvàoȱ ¶ó,ȱ ngànhȱnuôiȱtômȱcüngȱ¶angȱbӦtȱ¶Ӟuȱbãoȱhòa.ȱ ȱ 7.1.2. Di cɉ mùa vͥ ÿɼn các vùng khác NgчԔiȱdânȱԖȱtԀnhȱBӶnȱTreȱthчԔngȱhayȱtìmȱcácȱcôngȱviӾcȱliênȱquanȱ¶ӶnȱnôngȱnghiӾpȱԖȱ cácȱ tԀnhȱ ngoàiȱ vùngȱ /BSȱCԤuȱ Longȱ nhчȱ Lâmȱ /Ԋng,ȱ /ԊngȱNai,ȱDakȱ Lakȱ vàȱ Bìnhȱ PhчԒc.ȱTuyȱnhiên,ȱsԈȱngчԔiȱnàyȱnhԆȱhхnȱrӜtȱnhiӸuȱsoȱvԒiȱsԈȱngчԔiȱ¶iȱthuȱhoӘchȱlúaȱԖȱ /ԊngȱThápȱMчԔi.ȱNhԦngȱnghӸȱchínhȱmàȱhԄȱhayȱ làmȱԖȱcácȱvùngȱ¶óȱ làȱtrԊngȱcàȱphêȱ hoӮcȱlàmȱ¶ӜtȱchoȱcácȱnôngȱtrӘiȱlԒn.ȱNhԦngȱngчԔiȱnàyȱthчԔngȱ¶iȱvàoȱmùaȱthuȱhoӘchȱ càȱphêȱvàoȱkhoӚngȱthángȱ11Ȭ12.ȱMԎiȱngчԔiȱcóȱthӺȱkiӶmȱ¶чԚcȱ15.000ȱ¶Ԋng/ngày.ȱ ȱ 7.2. Di cɉ dài hɞn 7.2.1. Di cɉ dài hɞn ÿɼn TP HCM và các tʆnh khác PhӞnȱ lԒnȱcácȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱԖȱhaiȱ¶iӺmȱ¶чԚcȱphԆngȱvӜnȱ¶ӸuȱcóȱngчԔiȱ¶iȱ làmȱ thuêȱdàiȱ hӘnȱԖȱTPȱHCM,ȱ/ԊngȱNaiȱvàȱBìnhȱDчхng.ȱTԈcȱ¶Ԑȱ¶ôȱ thԂȱhóaȱnhanhȱchóngȱvàȱviӾcȱȱ phátȱ triӺnȱcácȱkhuȱcôngȱnghiӾpȱ Ԗȱcácȱ tԀnhȱnàyȱ¶ãȱ thuȱhútȱsԈȱ laoȱ¶Ԑngȱdчȱ thԢaȱcԞaȱ vùngȱ/BSȱCԤuȱLong.ȱTrongȱmԐtȱxãȱ¶чԚcȱphԆngȱvӜnȱԖȱtԀnhȱ/ԊngȱTháp,ȱcóȱkhoӚngȱ300ȱ ngчԔiȱ(trongȱ¶óȱcóȱ153ȱphԜȱnԦ)ȱ¶©ngȱkýȱ¶iȱlàmȱviӾcȱԖȱTPȱHCMȱvàȱBìnhȱDчхng.ȱPhӞnȱ lԒnȱtrongȱsԈȱhԄȱlàȱthanhȱniênȱ(tԢȱ18ȱ¶Ӷnȱ25ȱtuԌi).ȱHԄȱthчԔngȱlàmȱnhԦngȱviӾcȱgiӚnȱ¶хnȱ 7. Ĉói nghèo Thành thʈ và Di cɉ 63 nhчȱcôngȱnhânȱxâyȱdԨng,ȱ¶óngȱgiày/dép,ȱphԜȱgiúpȱ trongȱquánȱcàȱphêȱvàȱgiúpȱviӾcȱ giaȱ¶ình.ȱRӜtȱítȱngчԔiȱdiȱcчȱcóȱthӺȱtìmȱviӾcȱtrongȱcácȱcôngȱty,ȱnhàȱmáyȱhoӮcȱtrongȱcácȱ khuȱcôngȱnghiӾp.ȱThuȱnhӤpȱhàngȱthángȱcԞaȱhԄȱlàȱtчхngȱ¶ԈiȱkháȱsoȱvԒiȱmԠcȱsԈngȱhiӾnȱ tӘiȱcԞaȱgiaȱ¶ình.ȱMԎiȱngчԔiȱcóȱthӺȱgԤiȱvӸȱnhàȱkhoӚngȱ400.000ȱ–ȱ600.000ȱ¶Ԋng/thángȱvàȱ ¶âyȱlàȱnguԊnȱthuȱnhӤpȱchínhȱcԞaȱrӜtȱnhiӸuȱgiaȱ¶ình.ȱ ȱ SԈȱngчԔiȱcóȱviӾcȱlàmȱԌnȱ¶ԂnhȱԖȱTPȱHCMȱdoȱnhàȱnчԒcȱtԌȱchԠcȱlàȱrӜtȱít.ȱ/âyȱthчԔngȱlàȱ nhԦngȱngчԔiȱcóȱtrìnhȱ¶ԐȱhԄcȱvӜnȱvàȱkԮȱn©ngȱcao.ȱȱ ȱ ThoátȱnghèoȱnhԔȱcóȱconȱlàmȱviӾcȱԖȱTPȱHCMȱȱ TrчԒcȱn©mȱ2003,ȱgiaȱ¶ìnhȱchԂȱL.T.MȱԖȱӜpȱXчхngȱThӘnhȱAȱ¶чԚcȱcoiȱlàȱhԐȱnghèo.ȱ ChԂȱtrԊngȱhaiȱvԜȱlúa/n©mȱtrênȱ2.000ȱm2ȱruԐngȱthuê,ȱmԎiȱvԜȱchoȱ30ȱgiӘȱlúa.ȱSauȱ khiȱtrԢȱhӶtȱchiȱphí,ȱgiaȱ¶ìnhȱchԂȱchԀȱcònȱcóȱ16ȱgiӘȱlúa,ȱtчхngȱ¶чхngȱvԒiȱ500.000ȱ ¶Ԋng.ȱVԒiȱmԠcȱ thuȱnhӤpȱnhчȱvӤy,ȱgiaȱ¶ìnhȱchԂȱsԈngȱrӜtȱkhóȱkh©nȱvàȱ thчԔngȱ xuyênȱnԚȱnӞn.ȱTrчԒcȱ¶ây,ȱhaiȱconȱchԂȱkhôngȱ¶чԚcȱ¶ӶnȱtrчԔng.ȱ/Ӟuȱn©mȱ2003,ȱ haiȱ conȱ chԂȱ tìmȱ ¶чԚcȱ nghӸȱ mayȱ Ԗȱ TPȱ HCMȱ vàȱ mԎiȱ ¶Ԡaȱ gԤiȱ vӸȱ nhàȱ 500.000/tháng.ȱChԂȱMȱ¶ãȱtrӚȱhӶtȱnԚȱvàȱcóȱcuԐcȱsԈngȱdӼȱchԂuȱhхnȱnhiӸuȱkӺȱtԢȱ¶ó.ȱȱ ȱ 7.2.2. Ĉi lao ÿ͙ng nɉ͛c ngoài dài hɞn qua các chɉɇng trình xuɢt khɦu lao ÿ͙ng ԕȱhaiȱtԀnhȱPPAȱtiӶnȱhànhȱkhӚoȱsát,ȱchínhȱquyӸnȱtԀnhȱ¶ãȱcóȱhчԒngȱdӢnȱrӜtȱkԮȱ¶Ӻȱgiúpȱ ¶ԘȱngчԔiȱnghèoȱthamȱgiaȱvàoȱcácȱchчхngȱtrìnhȱxuӜtȱkhӠuȱlaoȱ¶Ԑng.ȱCácȱUBNDȱhuyӾnȱ sauȱ¶óȱ¶ãȱlӤpȱcácȱbanȱ¶iӸuȱhànhȱvàȱxâyȱdԨngȱkӶȱhoӘchȱxuӜtȱkhӠuȱlaoȱ¶Ԑngȱchoȱ¶Ӷnȱ n©mȱ2010.ȱNhԦngȱngчԔiȱsӦpȱ¶iȱsӴȱ¶чԚcȱ¶àoȱtӘoȱphùȱhԚpȱmiӼnȱphíȱvàȱ¶чԚcȱchoȱvayȱdӺȱ trangȱ trӚiȱnhԦngȱchiȱphíȱxétȱ tuyӺnȱsauȱkhiȱkýȱhԚpȱ¶Ԋngȱ laoȱ¶Ԑng.ȱNgoàiȱra,ȱhԄȱcònȱ ¶чԚcȱ chínhȱ quyӸnȱ tԀnhȱ cӜpȱ 400.000ȱ ¶Ԋngȱ vàȱ chínhȱ quyӸnȱ huyӾnȱ cӜpȱ 300.000.ȱ Tuyȱ nhiên,ȱcóȱrӜtȱnhiӸuȱkhóȱkh©nȱtrongȱviӾcȱthԨcȱhiӾnȱkӶȱhoӘchȱvìȱnhԦngȱlýȱdoȱsauȱ¶ây:ȱȱ ȱ  ThiӶuȱthôngȱtin:ȱchчхngȱtrìnhȱxuӜtȱkhӠuȱlaoȱ¶ԐngȱchԀȱ¶чԚcȱthôngȱbáoȱchoȱcánȱbԐȱ cӜpȱӜpȱvàȱxãȱmàȱkhôngȱ¶чԚcȱthôngȱbáoȱrԐngȱrãiȱtrongȱcԐngȱ¶Ԋngȱ  ThiӶuȱtrìnhȱ¶ԐȱhԄcȱvӜnȱvàȱkԮȱthuӤt:ȱphӞnȱlԒnȱnhԦngȱԠngȱcԤȱviênȱtԢȱvùngȱnôngȱӜpȱ cóȱtrìnhȱ¶ԐȱhԄcȱvӜnȱthӜpȱvàȱkhôngȱcóȱkԮȱn©ngȱnghӸȱnghiӾp,ȱdoȱ¶óȱkhôngȱ¶ápȱԠngȱ ¶чԚcȱyêuȱcӞuȱcԞaȱ¶ԈiȱtácȱnчԒcȱngoài.ȱ  ThԞȱtԜcȱxinȱviӾcȱԖȱnчԒcȱngoàiȱphԠcȱtӘpȱ  ThiӶuȱtiӸn:ȱkhoӚnȱtiӸnȱchoȱvayȱkhôngȱ¶Ԟȱ¶ӺȱtrangȱtrӚiȱhӶtȱcácȱchiȱphíȱcӞnȱthiӶtȱkhiȱ ¶àoȱtӘoȱvàȱtrongȱquáȱtrìnhȱxétȱduyӾtȱhԊȱsх.ȱ ȱ Choȱ¶Ӷnȱnay,ȱsԈȱcôngȱnhânȱraȱnчԒcȱngoàiȱlàmȱviӾcȱlàȱkhôngȱ¶ángȱkӺ.ȱȱ ȱ 7.3 Tác ÿ͙ng tích cͱc và các vɢn ÿɾ tiɾm năng cͧa di cɉ 7.3.1. Các tác ÿ͙ng tích cͱc RõȱràngȱlàȱnhԦngȱngчԔiȱdiȱcч,ȱkӺȱcӚȱdiȱcчȱtheoȱmùaȱvԜȱvàȱdàiȱhӘnȱԖȱtԀnhȱ/ԊngȱThápȱ vàȱBӶnȱTre,ȱ¶ãȱmangȱlӘiȱmԐtȱnguԊnȱthuȱnhӤpȱ¶ángȱkӺȱchoȱgiaȱ¶ìnhȱnghèoȱvàȱcóȱthuȱ nhӤpȱ thӜpȱcԞaȱhԄ.ȱDiȱcчȱcóȱ thӺȱgiúpȱgiӚmȱsԠcȱépȱvӸȱ thӜtȱnghiӾp,ȱ thiӶuȱviӾcȱ làmȱvàȱ thiӶuȱ¶ӜtȱnôngȱnghiӾpȱԖȱquêȱhԄ.ȱDiȱcчȱmùaȱvԜȱkhôngȱhӪnȱlàȱdiȱcчȱmàȱ¶úngȱhхnȱlàȱdiȱ Ĉánh giá nghèo theo vùng, Vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 64 chuyӺnȱlaoȱ¶Ԑngȱ¶ӶnȱnhԦngȱkhuȱvԨcȱhoӮcȱngànhȱnghӸȱcóȱthuȱnhӤpȱcaoȱhхn.ȱNӶuȱxétȱ vӸȱkhíaȱcӘnhȱnàyȱthìȱdiȱcчȱmùaȱvԜȱlàȱ¶ángȱkhuyӶnȱkhích.ȱ ȱ HхnȱnԦa,ȱtԀȱlӾȱdiȱcчȱnԦȱcaoȱcüngȱgópȱphӞnȱlàmȱgiӚmȱsԨȱchênhȱlӾchȱgiԒiȱtrongȱcхȱcӜuȱ ngànhȱnghӸȱbӨngȱviӾcȱ t©ngȱsԈȱ laoȱ¶ԐngȱnԦȱ trongȱcácȱngànhȱnghӸȱ truyӸnȱ thԈngȱcԞaȱ namȱgiԒi.ȱViӾcȱdiȱchuyӺnȱlaoȱ¶Ԑngȱ¶ӶnȱcácȱthànhȱphԈȱlԒnȱvàȱtrungȱtâmȱ¶ôȱthԂȱ¶ãȱgópȱ phӞnȱquanȱ trԄngȱvàoȱhчԒngȱ¶Iȱ lênȱcԞaȱxãȱhԐi,ȱ¶ӮcȱbiӾtȱxétȱvӸȱmӮtȱ thuȱnhӤpȱvàȱviӾcȱ làmȱchoȱngчԔiȱdiȱcчȱ(/ӮngȱNguyênȱAnhȱvàȱnhԦngȱngчԔiȱkhác,ȱn©mȱ2003).ȱ ȱ 7.3.2. Các vɢn ÿɾ tiɾm năng MӮtȱkhác,ȱnhԦngȱngчԔiȱdiȱcчȱcóȱthӺȱgâyȱraȱnhԦngȱvӜnȱ¶ӸȱxãȱhԐiȱԖȱnhԦngȱnхiȱhԄȱ¶Ӷnȱ vàȱcüngȱkhôngȱrõȱlàȱhԄȱcóȱ¶iӸuȱkiӾnȱsԈngȱtԈtȱԖȱ¶óȱhayȱkhông.ȱNhómȱPPAȱkhôngȱthӺȱ thuȱ thӤpȱ thôngȱ tinȱvӸȱvӜnȱ¶ӸȱnàyȱchԀȱquaȱphԆngȱvӜnȱdânȱ làng.ȱTuyȱnhiên,ȱmԐtȱvàiȱ nghiênȱcԠuȱtrчԒcȱ¶âyȱ¶ãȱchoȱthӜyȱrӨngȱnhԦngȱngчԔiȱdiȱcчȱ¶ӶnȱcácȱTPȱlԒnȱnhӜt,ȱnхiȱcхȱ sԖȱhӘȱtӞngȱvàȱdԂchȱvԜȱ¶angȱchԂuȱsԠcȱépȱlԒn,ȱthчԔngȱgӮpȱphӚiȱkhóȱkh©nȱvӸȱsԌȱhԐȱkhӠu.ȱ /iӸuȱnàyȱlàmȱhӘnȱchӶȱsԨȱtiӶpȱcӤnȱvԒiȱcácȱdԂchȱvԜȱxãȱhԐi,ȱviӾcȱlàmȱchínhȱthԠcȱvàȱnhàȱԖ,ȱ vàȱcóȱthӺȱlàmȱt©ngȱthêmȱnhԦngȱkhóȱkh©nȱmàȱnhԦngȱngчԔiȱdiȱcчȱcóȱthuȱnhӤpȱthӜpȱ¶ãȱ phӚiȱ¶ԈiȱmӮtȱ(/ӮngȱNguyênȱAnhȱvàȱnhԦngȱngчԔiȱkhác,ȱn©mȱ2003).ȱȱ ȱ DiȱcчȱmùaȱvԜȱԖȱvùngȱ/BSCLȱcüngȱgӮpȱphӚiȱrӜtȱnhiӸuȱrԞiȱro.ȱViӾcȱápȱdԜngȱmáyȱmócȱ thiӶtȱ bԂȱ vàoȱ nôngȱ nghiӾpȱ ¶ãȱ làmȱ giӚmȱ cӞuȱ vӸȱ laoȱ ¶Ԑngȱ làmȱ thuê.ȱNgчԔiȱ dânȱ ¶Ԃaȱ phчхngȱvàȱdânȱnhӤpȱcчȱphӚiȱcӘnhȱtranhȱ¶ӺȱkiӶmȱviӾcȱlàmȱvàȱthчԔngȱlàȱngчԔiȱnhӤpȱ cчȱbuԐcȱphӚiȱchӜpȱnhӤnȱcôngȱviӾcȱbԂȱtrӚȱlчхngȱthӜp.ȱȱ ȱ MԐtȱtácȱ¶ԐngȱtiêuȱcԨcȱkhácȱcüngȱxuӜtȱhiӾnȱtrongȱcхȱcӜuȱtuԌiȱbԂȱthayȱ¶ԌiȱcԞaȱcácȱcԐngȱ ¶ԊngȱԖȱquêȱnhàȱvԒiȱtԀȱlӾȱcaoȱhхnȱcԞaȱcôngȱnhânȱcóȱtrìnhȱ¶ԐȱhԄcȱvӜnȱthӜp,ȱtrӲȱemȱvàȱ ngчԔiȱgià.ȱKhoӚngȱcáchȱthuȱnhӤpȱgiԦaȱcácȱhԐȱnghèoȱvàȱhԐȱkháȱgiӚȱcüngȱcóȱthӺȱt©ng.ȱȱ TӘiȱ¶iӺmȱphԆngȱvӜnȱԖȱ/ԊngȱTháp,ȱmԐtȱsԈȱngчԔiȱnhӤpȱcчȱkhôngȱquayȱlӘiȱquêȱnhàȱmàȱ ԖȱlӘiȱ¶Ӝy.ȱHԄȱ¶чԚcȱcԐngȱ¶Ԋngȱ¶ԂaȱphчхngȱchӜpȱnhӤnȱvàȱ¶ԈiȱxԤȱnhчȱvԒiȱcácȱcчȱdânȱ¶Ԃaȱ phчхngȱkhác.ȱNӶuȱngчԔiȱnhӤpȱcчȱsԈngȱԖȱ¶Ӝyȱhхnȱ6ȱthángȱthìȱhԄȱsӴȱ¶чԚcȱphépȱ¶©ngȱ kýȱhԐȱkhӠuȱԖȱ¶Ӝy.ȱNhԦngȱngчԔiȱnhӤpȱcчȱnghèoȱlâuȱdàiȱcüngȱ¶чԚcȱnhӤnȱlԚiȱíchȱvàȱtrԚȱ cӜpȱdànhȱchoȱngчԔiȱnghèo.ȱ/ángȱlчuȱýȱlàȱvӜnȱ¶ӸȱdiȱcчȱkhôngȱphӚiȱlàȱphԌȱbiӶnȱԖȱcácȱ xãȱmàȱPPAȱ tiӶnȱhànhȱnênȱcácȱvӜnȱ¶Ӹȱ liênȱquanȱ¶Ӷnȱdiȱcчȱcóȱ thӺȱkhôngȱnԌiȱbӤtȱ lӦm.ȱ NghiênȱcԠuȱcԞaȱAusAIDȱn©mȱ2003ȱ¶ãȱchԀȱraȱmԐtȱsԈȱvӜnȱ¶ӸȱcԞaȱviӾcȱdiȱcчȱԖȱCàȱMauȱ nhчȱkhôngȱcóȱ¶©ngȱkýȱthчԔngȱtrúȱԖȱtԀnhȱ¶ãȱӚnhȱhчԖngȱ¶ӶnȱviӾcȱhԄȱtiӶpȱcӤnȱvԒiȱmӘngȱ lчԒiȱbӚoȱtrԚȱxãȱhԐi,ȱkhôngȱcóȱnhàȱcԤa,ȱkhôngȱcóȱ¶ӜtȱvàȱthuȱnhӤpȱbӜtȱԌnȱtrongȱkhoӚngȱ hхnȱnԤaȱn©m.ȱ ȱ 8. Môi trɉ͝ng 65 8. Môi trɉ͝ng 8.1 Nhɪn thͩc cͧa ngɉ͝i dân vɾ bɠo vʄ môi trɉ͝ng CӚȱcácȱcánȱbԐȱvàȱngчԔiȱdânȱ¶ԂaȱphчхngȱԖȱcácȱӜpȱ¶чԚcȱnghiênȱcԠuȱ¶ӸuȱcoiȱmôiȱtrчԔngȱ làȱmԐtȱkháiȱniӾmȱchԀȱliênȱquanȱ¶ӶnȱnguԊnȱnчԒc,ȱtàiȱnguyênȱthԞyȱhӚiȱsӚnȱvàȱ¶iӸuȱkiӾnȱ vӾȱsinh.ȱDoȱ¶ó,ȱsuyȱthoáiȱmôiȱtrчԔngȱ¶чԚcȱhiӺuȱ làȱmôiȱtrчԔngȱbԂȱôȱnhiӼmȱvàȱbԂȱcӘnȱ kiӾt;ȱbӚoȱvӾȱmôiȱ trчԔngȱcóȱnghËaȱ làȱgiԦȱchoȱmôiȱtrчԔngȱsӘchȱvàȱ“khôngȱ¶ánhȱcáȱbӨngȱ ¶iӾn”.ȱNhԦngȱngчԔiȱkhácȱcoiȱkháiȱniӾmȱmôiȱtrчԔngȱlàȱvӜnȱ¶ӸȱnчԒcȱsӘch.ȱDoȱvӤy,ȱmԈiȱ quanȱtâmȱlԒnȱnhӜtȱcԞaȱhԄȱlàȱcácȱnhàȱnhàȱvӾȱsinhȱthӚiȱxuԈngȱaoȱcáȱvàȱhoӘtȱ¶Ԑngȱnuôiȱ lԚnȱlàmȱôȱnhiӼmȱnчԒc.ȱ ȱ 8.2 Thͱc trɞng và hɞn chɼ CácȱvӜnȱ¶ӸȱmôiȱtrчԔngȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱlàȱdoȱcӚȱconȱngчԔiȱvàȱthiênȱnhiênȱtӘoȱ ra.ȱCánȱ bԐȱ ¶Ԃaȱphчхngȱ vàȱngчԔiȱdânȱ tӘiȱ cácȱ xãȱnghiênȱ cԠuȱ ¶ãȱ xácȱ ¶Ԃnhȱ ¶чԚcȱ cácȱ nguyênȱnhânȱchínhȱnhчȱsau:ȱ ȱ Thͩ nhɢt,ȱ¶ӜtȱtrԊngȱvàȱnчԒcȱbԂȱnhiӼmȱphènȱ¶ãȱӚnhȱhчԖngȱxӜuȱ¶Ӷnȱn©ngȱsuӜtȱnôngȱ nghiӾp.ȱVԜȱ lúaȱxuânȱ thчԔngȱcóȱn©ngȱsuӜtȱcaoȱhхnȱvԜȱ lúaȱhèȱvìȱ¶ӜtȱkhôngȱbԂȱnhiӼmȱ phènȱvàoȱmùaȱxuân.ȱNôngȱdânȱtrԊngȱvԜȱlúaȱhèȱԖȱThanhȱLoiȱchԀȱcóȱlãiȱtrongȱbaȱn©mȱ gӞnȱ¶âyȱvàȱkhôngȱthӺȱnuôiȱcáȱvìȱ“khôngȱcáȱnàoȱcóȱthӺȱsԈngȱtrongȱnчԒcȱbԂȱphènȱnhчȱvӤy”.ȱ TrongȱmùaȱnчԒcȱphèn,ȱngчԔiȱdânȱphӚiȱdùngȱthuyӸnȱ¶Ӻȱ¶iȱ¶Ӷnȱcácȱkênhȱkhácȱcóȱ“chӜtȱ lчԚngȱnчԒcȱtԈtȱhхn”ȱ¶ӺȱlӜyȱnчԒc,ȱtrԐnȱvԒiȱtroȱvàȱtrԦȱtrongȱbìnhȱnчԒcȱ¶ӺȱdùngȱdӞn.ȱ ȱ Thͩ hai,ȱôȱnhiӼmȱnчԒcȱrӜtȱtrӞmȱtrԄng.ȱNgчԔiȱdânȱ¶ԂaȱphчхngȱthчԔngȱthíchȱ¶Ԃnhȱcчȱ trênȱcácȱbԔȱkênhȱkhôȱráoȱvàȱtiӾnȱsԤȱdԜngȱgiaoȱthôngȱ¶чԔngȱthuԬ.ȱ/Ӷnȱnay,ȱcácȱchӜtȱ thӚiȱcԞaȱconȱngчԔiȱvӢnȱ thӚiȱ trԨcȱ tiӶpȱxuԈngȱkênhȱvìȱkhôngȱcóȱnhàȱvӾȱsinhȱnàoȱphùȱ hԚpȱchoȱbaȱ thángȱbԂȱ lüȱhàngȱn©mȱԖȱvùngȱ/ԊngȱThápȱMчԔi.ȱ/iӸuȱnàyȱrӜtȱ¶ángȱbáoȱ ¶Ԑngȱvìȱ70%ȱdânȱ sԈȱ sԤȱdԜngȱnguԊnȱnчԒcȱnàyȱ ¶Ӻȱ ©nȱuԈng,ȱnӜuȱnчԒngȱvàȱgiӮtȱgiü.ȱ /iӸuȱkiӾnȱvӾȱsinhȱvàȱmôIȱtrчԔngȱԖȱnhԦngȱvùngȱdânȱcчȱmԒiȱthànhȱlӤpȱԖȱxãȱPhúȱThԄȱ (mԐtȱtrongȱnhԦngȱ¶iӺmȱnghiênȱcԠu)ȱrӜtȱtԊiȱtӾ.ȱNчԒcȱmчaȱchӚyȱtrànȱvàoȱnhà.ȱNhàȱvӾȱ sinhȱchчaȱxâyȱxong,ȱchԀȱcóȱvàiȱtӜmȱxiȱm©ngȱvԈnȱ¶Ԃnhȱdùngȱ¶ӺȱxâyȱnhàȱvӾȱsinh.ȱCácȱhԐȱ giaȱ¶ìnhȱthчԔngȱdùngȱnóȱ¶ӺȱlátȱsànȱvàȱhԄȱvӢnȱtiӶpȱtԜcȱthӚiȱraȱcánhȱ¶ԊngȱhoӮcȱxuԈngȱ kênh.ȱNgoàiȱ ra,ȱ trênȱnhԦngȱcánhȱ¶ԊngȱhaiȱvԜȱ lúaȱ rԐngȱ lԒnȱvԒiȱhӾȱ thԈngȱkênhȱ rӘchȱ chӨngȱchԂt,ȱthuԈcȱtrԢȱsâuȱdӼȱdàngȱphátȱtánȱtheoȱdòngȱchӚy.ȱDoȱ¶ó,ȱvӜnȱ¶ӸȱôȱnhiӼmȱtrԖȱ nênȱrӜtȱtrӞmȱtrԄng.ȱChчaȱcóȱmԐtȱnghiênȱcԠuȱchínhȱthԠcȱ¶Ӻȱxácȱ¶ԂnhȱmԠcȱ¶ԐȱôȱnhiӼmȱ vàȱthiӾtȱhӘiȱvӸȱmôiȱtrчԔngȱԖȱkhuȱvԨcȱnày.ȱȱ ȱ Thͩ ba,ȱtàiȱnguyênȱthԞyȱhӚiȱsӚnȱtԨȱnhiênȱ¶ãȱbԂȱcӘnȱkiӾtȱvìȱkhôngȱkiӺmȱsoátȱ¶чԚcȱviӾcȱ khaiȱthácȱvàȱphчхngȱtiӾnȱpháȱhԞyȱnhiӸuȱnhӜtȱlàȱthuyӸnȱ¶ánhȱcáȱbӨngȱ¶iӾn7.ȱCánȱbԐȱxãȱ vàȱdânȱlàngȱchoȱbiӶtȱhԄȱkhôngȱcóȱ¶ԞȱphчхngȱtiӾnȱ¶Ӻȱ¶uԌiȱnhԦngȱthuyӸnȱnàyȱvàȱnӶuȱ hԄȱcóȱphчхngȱtiӾnȱthìȱhԄȱcüngȱkhôngȱthӺȱbӦtȱ¶чԚcȱnhԦngȱthuyӸnȱ¶óȱvìȱchúngȱcóȱtԈcȱ ¶Ԑȱcao.ȱȱȱ 7ȱ /âyȱ làȱmԐtȱ loӘiȱ thuyӸnȱmáyȱ côngȱ suӜtȱ caoȱ vԒiȱ khungȱ lчԒiȱ ¶iӾnȱ hìnhȱ chԦȱ nhӤtȱ rԐngȱ khoӚngȱ3mȱdàiȱ5m.ȱKèmȱtheoȱ¶óȱlàȱmԐtȱlчԒiȱrԐngȱ¶ӺȱtrԦȱcá.ȱBӜtȱcԠȱconȱcáȱnàoȱtrongȱvòngȱ 5mȱquanhȱthuyӸnȱ¶ӸuȱbԂȱchӶt.ȱȱ Ĉánh giá nghèo theo vùng, Vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 66 Thͩ tɉ,ȱrԢngȱ tràmȱvàȱhӾȱsinhȱ tháiȱgӦnȱ liӸnȱvԒiȱnóȱ¶ãȱgiӚmȱmӘnhȱvàȱsuyȱ thoái.ȱHӾȱ sinhȱtháiȱchínhȱcԞaȱvùngȱ/ԊngȱThápȱMчԔiȱlàȱmԐtȱrԢngȱtràmȱtrênȱvùngȱ¶ӞmȱlӞyȱnчԒcȱ lԚ.ȱRԢngȱtràmȱlàȱnхiȱtrúȱngԜȱcԞaȱnhiӸuȱloàiȱchimȱvàȱcá,ȱtr©n,ȱrӦn,ȱrùa,ȱ…ȱrӜtȱ¶aȱdӘng.ȱ CáȱvàȱtômȱtԢȱvùngȱTonleȱSapȱtheoȱdòngȱlüȱtrôiȱvӸȱvùngȱ/ԊngȱThápȱMчԔiȱvàȱcácȱtԀnhȱ khácȱtrongȱvùng.ȱVìȱcӞnȱphӚiȱkhaiȱhoangȱ¶ӜtȱchoȱsӚnȱxuӜtȱnênȱmԐtȱhӾȱthԈngȱkênhȱrӘchȱ chӨngȱchԂtȱ¶чԚcȱhìnhȱ thànhȱԖȱvùngȱ/ԊngȱThápȱMчԔi,ȱvԢaȱ¶ӺȱrԤaȱphènȱvԢaȱ¶Ӻȱxâyȱ dԨngȱhӾȱthԈngȱgiaoȱthôngȱ¶чԔngȱthԞy.ȱDoȱ¶ó,ȱdiӾnȱtíchȱrԢngȱtràmȱtԨȱnhiênȱ¶ãȱgiӚmȱ mӘnh,ȱthӤmȱchíȱԖȱmԐtȱvàiȱnхiȱcònȱbiӶnȱmӜt,ȱthayȱvàoȱ¶óȱlàȱnhԦngȱcánhȱ¶Ԋngȱlúaȱvàȱ khuȱdânȱcч.ȱTrongȱ20ȱn©mȱqua,ȱhӾȱsinhȱtháiȱvàȱ¶aȱdӘngȱsinhȱhԄcȱԖȱvùngȱ/ԊngȱThápȱ MчԔiȱ¶ãȱthayȱ¶ԌiȱrӜtȱnhiӸu.ȱNhiӸuȱloӘiȱ¶ԐngȱvӤtȱ¶ãȱtrԖȱnênȱquýȱhiӶm;ȱtàiȱnguyênȱthԞyȱ hӚiȱvàȱcácȱrԢngȱtràmȱsӚnȱbԂȱgiӚmȱdӞn.ȱȱȱȱ ȱ 8.3 Khuyɼn khích tăng cɉ͝ng bɠo vʄ môi trɉ͝ng và sͭ dͥng tài nguyên thiên nhiên bɾn vͯng hɇn ThӤmȱchíȱvԒiȱnhԦngȱkháiȱniӾmȱmхȱhԊȱvӸȱmôiȱtrчԔng,ȱngчԔiȱdânȱvӢnȱngàyȱcàngȱnhӤnȱ thԠcȱ¶чԚcȱnhuȱcӞuȱcӞnȱt©ngȱcчԔngȱbӚoȱvӾȱmôiȱtrчԔng.ȱHԄȱcüngȱnhӤnȱthԠcȱ¶чԚcȱrӨngȱ ôȱnhiӼmȱmôiȱtrчԔngȱsӴȱgâyȱraȱhiӺmȱhԄaȱchoȱcuԐcȱsԈngȱvàȱsԠcȱkhԆeȱcԞaȱconȱngчԔiȱvàȱ làmȱgiӚmȱnhԦngȱ lԚiȱ íchȱ lâuȱdàiȱdoȱmôiȱ trчԔngȱ ¶emȱ lӘi.ȱTuyȱnhiên,ȱngчԔiȱdânȱ ¶Ԃaȱ phчхng,ȱ¶ӮcȱbiӾtȱlàȱngчԔiȱnghèo,ȱ¶ôiȱkhiȱkhôngȱthӺȱhànhȱ¶Ԑngȱ¶úngȱkhiȱviӾcȱbӚoȱvӾȱ môiȱtrчԔngȱxungȱ¶ԐtȱtrԨcȱtiӶpȱvԒiȱcuԐcȱsԈng,ȱv©nȱhóaȱvàȱtӤpȱquánȱcԞaȱhԄ.ȱMԐtȱsԈȱlԒnȱ cácȱquyȱ¶ԂnhȱvàȱbiӾnȱphápȱvӸȱbӚoȱvӾȱmôiȱtrчԔngȱ¶ãȱkhôngȱ¶чԚcȱsoӘnȱthӚo,ȱhoӮcȱnӶuȱ cóȱ thìȱcüngȱkhôngȱcóȱ¶ԞȱbiӾnȱphápȱ¶ӺȱkhuyӶnȱkhíchȱhayȱ¶ӚmȱbӚoȱcácȱquyȱ¶Ԃnhȱvàȱ biӾnȱphápȱnàyȱ¶чԚcȱthԨcȱhiӾn.ȱȱ ȱ MԐtȱvíȱdԜȱ¶iӺnȱhìnhȱlàȱtháiȱ¶ԐȱcԞaȱdânȱcчȱ¶ԂaȱphчхngȱvԒiȱvчԔnȱquԈcȱgiaȱTràmȱChimȱ ԖȱhuyӾnȱTamȱNôngȱ(/ԊngȱTháp).ȱVчԔnȱnàyȱrԐngȱ7.500ȱhaȱvàȱlàȱnхiȱtrúȱngԜȱcԞaȱloàiȱ sӶuȱmàoȱ¶ԆȱrӜtȱquýȱhiӶmȱtԢȱthángȱ2ȱ¶Ӷnȱthángȱ7ȱhàngȱn©m.ȱTràmȱChimȱlàȱvчԔnȱquԈcȱ giaȱlԒnȱnhӜtȱԖȱ/ԊngȱThápȱMчԔiȱvàȱcóȱkhoӚngȱ200ȱloàiȱchim,ȱ40ȱloàiȱcáȱvàȱbòȱsát.ȱCánȱ bԐȱ¶ԂaȱphчхngȱchoȱbiӶtȱ¶âyȱlàȱtàiȱsӚnȱquýȱgiáȱcԞaȱkhuȱvԨcȱvìȱrԢngȱgiúpȱbӚoȱtԊnȱsinhȱ thái,ȱng©nȱgióȱvàȱgiӚmȱthiӾtȱhӘiȱdoȱlüȱgâyȱra.ȱTuyȱnhiên,ȱcácȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱlӘiȱkhôngȱcoiȱ rԢngȱlàȱtàiȱsӚnȱcԞaȱhԄȱmàȱhԄȱphӚiȱbӚoȱvӾȱvìȱchoȱrӨngȱkhôngȱcóȱhԚpȱ¶ԊngȱbӚoȱvӾȱrԢng.ȱ KhiȱbànȱvӸȱphчхngȱánȱgiaoȱ rԢngȱ choȱ cácȱhԐȱgiaȱ ¶ình,ȱ cӚȱ cánȱbԐȱvàȱngчԔiȱdânȱ ¶Ԃaȱ phчхngȱ¶ӸuȱchoȱrӨngȱ¶âyȱlàȱmԐtȱýȱtчԖngȱhayȱvìȱhԄȱsӴȱcóȱviӾcȱlàmȱvàȱcóȱthӺȱcóȱthêmȱ thuȱnhӤp.ȱNhчngȱtӜtȱcӚȱ¶ӸuȱchoȱrӨngȱviӾcȱnàyȱrӜtȱkhóȱthԨcȱhiӾnȱvìȱ“cхȱquanȱquӚnȱlýȱ rԢngȱ¶ãȱcóȱ¶ԞȱlԨcȱlчԚngȱbӚoȱvӾ”ȱvàȱ“ngчԔiȱdânȱkhôngȱbiӶtȱ¶âuȱlàȱphӘmȱviȱcԞaȱvчԔnȱ quԈcȱgia”.ȱȱȱ ȱ MԐtȱvíȱdԜȱkhácȱlàȱquyȱ¶ԂnhȱloӘiȱbԆȱcácȱnhàȱvӾȱsinhȱthӚiȱtrԨcȱtiӶpȱxuԈngȱkênȱvàȱaoȱcáȱԖȱ vùngȱ/BSȱCԤuȱLong.ȱTrongȱnhԦngȱn©mȱ¶ӞuȱthԨcȱhiӾn,ȱdчԔngȱnhчȱquyȱ¶Ԃnhȱnàyȱcóȱ hiӾuȱlԨcȱnhчngȱvàiȱn©mȱsau,ȱtìnhȱhìnhȱkhôngȱ¶чԚcȱcӚiȱthiӾn.ȱVӜnȱ¶ӸȱnàyȱcóȱvӲȱlàȱsӴȱ khôngȱkhӦcȱphԜcȱ¶чԚcȱvìȱmԐtȱchчхngȱtrìnhȱvӾȱsinhȱmuԈnȱcóȱhiӾuȱquӚȱthìȱcӞnȱcóȱsԨȱ thayȱ¶ԌiȱkhôngȱnhԦngȱtrongȱhànhȱ¶ԐngȱcԞaȱngчԔiȱdânȱmàȱcònȱtrongȱcӚȱv©nȱhóa.ȱȱ ȱ VìȱkhôngȱcóȱhìnhȱphӘtȱthíchȱ¶ángȱchoȱrácȱthӚiȱcôngȱnghiӾpȱnênȱhàngȱngàyȱcóȱkhoӚngȱ 1Ȭ2ȱtӜnȱxхȱdԢaȱthӚiȱxuԈngȱsôngȱtԢȱcácȱcхȱsԖȱchӶȱbiӶnȱxхȱdԢaȱԖȱxãȱThànhȱThԒiȱB.ȱ ȱ /ԐȱmӮnȱcüngȱlàȱmԐtȱvӜnȱ¶Ӹȱ¶ángȱloȱngӘiȱdoȱcácȱhoӘtȱ¶Ԑngȱnuôiȱtômȱ¶чԚcȱmԖȱrԐngȱ mԐtȱ cáchȱkhôngȱ tínhȱ toán.ȱNuôiȱ tômȱhùmȱphátȱ triӺnȱmӘnhȱ ԖȱxãȱMԮȱHчngȱ tԢȱn©mȱ 8. Môi trɉ͝ng 67 2000.ȱTuyȱcóȱ¶êȱ¶Ӻȱng©nȱmӮnȱ¶ӺȱtrԊngȱlúaȱnhчngȱdoȱhԄȱdӞnȱchuyӺnȱruԐngȱlúaȱthànhȱ cácȱ ¶Ӟmȱnuôiȱ tômȱnчԒcȱ lԚȱnênȱnчԒcȱmӮnȱvӢnȱ trànȱvào.ȱSauȱmԐtȱ thԔiȱgian,ȱ cӚȱmԐtȱ vùngȱrԐngȱlԒnȱbԂȱnhiӼmȱmӮn.ȱNgчԔiȱtrԊngȱlúaȱquanhȱcácȱ¶ӞmȱtômȱphӚiȱchuyӺnȱsangȱ nuôiȱ tôm,ȱnӶuȱkhôngȱhԄȱsӴȱbԂȱmӜtȱmùaȱ lúa.ȱTrênȱ thԨcȱ tӶ,ȱmԐtȱvàiȱngчԔiȱ¶ãȱ trԖȱnênȱ giàuȱcóȱvìȱhԄȱthànhȱcôngȱtrongȱnuôiȱtômȱnhчngȱcüngȱcóȱrӜtȱnhiӸuȱngчԔiȱlâmȱvàoȱcӚnhȱ nԚȱnӞnȱvàȱhԄȱkhôngȱthӺȱtrӚȱnԚȱ¶чԚc.ȱHiӾnȱnay,ȱngчԔiȱdânȱcóȱmuԈnȱquayȱvӸȱtrԊngȱlúaȱ cüngȱkhôngȱ¶чԚcȱnԦaȱvìȱ¶Ӝtȱ¶ãȱbԂȱnhiӼmȱmӮn.ȱȱ ȱ Ĉánh giá nghèo theo vùng, Vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 68 9. Tiɼn b͙ ÿɞt ÿɉͣc các Mͥc tiêu Phát triʀn cͧa Viʄt Nam (VDGs) ͟ vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long ȱ GiámȱsátȱtiӶnȱbԐȱ¶Әtȱ¶чԚcȱcácȱVDGȱԖȱcӜpȱ¶ԂaȱphчхngȱlàȱrӜtȱquanȱtrԄngȱ¶ԈiȱvԒiȱcácȱcхȱ quanȱnhàȱnчԒcȱ¶ӺȱxâyȱdԨngȱchiӶnȱlчԚcȱvàȱt©ngȱcчԔngȱhчԒngȱcácȱhoӘtȱ¶Ԑngȱvàoȱxóaȱ ¶óiȱgiӚmȱnghèoȱhхnȱnԦaȱvàȱ thúcȱ ¶Ӡyȱphátȱ triӺnȱkinhȱ tӶȱxãȱhԐi.ȱCóȱ cácȱ chԀȱ sԈȱ¶Ԃnhȱ lчԚngȱrõȱràngȱ¶ӺȱgiámȱsátȱcácȱVDGȱvàȱnhԦngȱsԈȱliӾuȱgӞnȱ¶âyȱchoȱphépȱsoȱsánhȱcácȱchԀȱ sԈȱgiԦaȱcácȱvùngȱvàȱtrongȱvàiȱtrчԔngȱhԚpȱcóȱthӺȱsoȱsánhȱ¶чԚcȱcӚȱgiԦaȱcácȱtԀnh.ȱCácȱchԀȱ sԈȱԖȱcӜpȱtԀnhȱthчԔngȱcóȱ¶ԐȱsaiȱsԈȱcaoȱhхnȱsoȱvԒiȱchԀȱsԈȱԖȱcӜpȱvùngȱhoӮcȱcӜpȱquԈcȱgiaȱ vìȱchúngȱchԀȱdԨaȱ trênȱcԘȱmӢuȱnhԆ.ȱ/iӸuȱnàyȱcóȱnghËaȱ làȱphӚiȱrӜtȱ thӤnȱ trԄngȱkhiȱsoȱ sánhȱcácȱchԀȱsԈȱԖȱcӜpȱtԀnhȱvìȱmԐtȱtԀnhȱcóȱvӲȱnhчȱ¶ӘtȱchԀȱsԈȱcaoȱhхnȱhoӮcȱthӜpȱhхnȱmԐtȱ tԀnhȱkhácȱnhчngȱthԨcȱtӶȱhaiȱtԀnhȱlӘiȱcóȱthӺȱngangȱtӞmȱnhau.ȱVìȱvӤy,ȱkhiȱcóȱthӺȱ¶чԚcȱthìȱ kӶtȱquӚȱ¶iӸuȱtraȱ¶чԚcȱtrìnhȱbàyȱvԒiȱkhoӚngȱtinȱcӤyȱ95%.8ȱPhӞnȱnàyȱsӴȱxemȱxétȱtiӶnȱbԐȱ cԞaȱcácȱtԀnhȱ/BSȱCԤuȱLongȱtrongȱviӾcȱ¶Әtȱ¶чԚcȱmԐtȱsԈȱVDG.ȱȱȱ ȱ 9.1 Giɠm tʆ lʄ h͙ ÿói và nghèo MԜcȱtiêuȱgiӚmȱ¶óiȱnghèoȱbaoȱgԊmȱviӾcȱgiӚmȱ40%ȱtԀȱlӾȱngчԔiȱnghèoȱȱdчԒiȱchuӠnȱnghèoȱ chungȱ theoȱ tiêuȱchuӠnȱquԈcȱ tӶȱvàȱ75%ȱngчԔiȱnghèoȱvӸȱ lчхngȱ thԨc,ȱ thԨcȱphӠmȱ theoȱ tiêuȱchuӠnȱquԈcȱ tӶȱvàoȱn©mȱ2010.ȱVԒiȱ tԈcȱ¶Ԑȱnày,ȱ tԀȱ lӾȱnghèoȱphӚiȱgiӚmȱxuԈngȱcònȱ 20%ȱvàȱtԀȱlӾȱ¶óiȱphӚiȱgiӚmȱxuԈngȱcònȱ3%ȱvàoȱn©mȱ2010.ȱȱȱ 8ȱKhoӚngȱ tinȱcӤyȱ95%ȱcóȱnghËaȱ là:ȱnӶuȱ tӜtȱcӚȱcácȱmӢuȱ¶ãȱ¶чԚcȱ lԨaȱchԄnȱ thìȱmԎiȱmӢuȱsӴȱ ¶чԚcȱkhӚoȱsátȱtrongȱcùngȱ¶iӸuȱkiӾnȱvàȱmԐtȱchԀȱsԈȱvàȱtínhȱ¶чԚcȱsaiȱsԈȱchuӠnȱdԨȱtínhȱcԞaȱ mԎiȱmӢu,ȱ sauȱ ¶ó,ȱgiáȱ trԂȱ trungȱbìnhȱ cԞaȱ tӜtȱ cӚȱ cácȱmӢuȱ sӴȱnӨmȱ trongȱkhoӚngȱ 95%ȱ cԞaȱ khoӚngȱtԢȱhaiȱsaiȱsԈȱchuӠnȱdчԒiȱ¶ӶnȱhaiȱsaiȱsԈȱchuӠnȱtrênȱcԞaȱchԀȱsԈȱȬȱ¶ӜyȱgԄiȱlàȱkhoӚngȱ tinȱcӤyȱ95%.ȱDoȱ¶ó,ȱvԒiȱmӢuȱcԜȱthӺȱ¶чԚcȱsԤȱdԜng,ȱngчԔiȱtaȱcóȱthӺȱnóiȱvԒiȱ¶ԐȱtinȱcӤyȱ95%ȱlàȱ trungȱbìnhȱcԞaȱ tӜtȱcӚȱcácȱmӢuȱnӨmȱ trongȱkhoӚngȱ¶чԚcȱxâyȱdԨngȱxungȱquanhȱ¶iӺmȱdԨȱ tính.ȱ 9. Tiɼn b͙ ÿɞt ÿɉͣc các Mͥc tiêu Phát triʀn cͧa Viʄt Nam (VDGs) ͟ vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 69 Hình 9.2 Khoɠng tin cɪy 95% xung quanh dͱ ÿoán ÿói nghèo năm 2002 theo tiêu chuɦn qu͑c tɼ cͧa vùng ĈBS Cͭu Long và cɠ nɉ͛c ȱ NguԊn:ȱVHLSSȱ2002ȱ(¶чԚcȱsԤaȱ¶Ԍiȱvàoȱthángȱ11/2003)ȱ ȱ TheoȱVHLSSȱn©mȱ2002ȱvàȱkhoӚngȱtinȱcӤyȱxungȱquanhȱnhԦngȱчԒcȱtínhȱnày,ȱtԀȱ lӾȱ¶óiȱ nghèoȱcԞaȱtԀnhȱ¶чԚcȱtrìnhȱbàyȱtrongȱHìnhȱ9.2.ȱцԒcȱtínhȱcԞaȱtԀnhȱcóȱsaiȱsԈȱchuӠnȱlԒnȱvàȱ khoӚngȱtinȱcӤyȱlԒnȱvàȱviӾcȱxácȱ¶ԂnhȱчԒcȱtínhȱcüngȱcóȱthӺȱsai.ȱцԒcȱtínhȱnghèoȱ¶óiȱcԞaȱ tԀnhȱchoȱthӜyȱcóȱ4ȱtԀnhȱ¶ãȱ¶ӘtȱhoӮcȱgӞnȱ¶ӘtȱmԜcȱtiêuȱ20%.ȱ4ȱtԀnhȱkhácȱcüngȱ¶ãȱ¶ӘtȱhoӮcȱ chԀȱcònȱ10%ȱnԦaȱlàȱ¶ӘtȱmԜcȱtiêu.ȱ4ȱtԀnhȱcònȱlӘiȱ(/ԊngȱTháp,ȱTràȱVinh,ȱSócȱTr©ngȱvàȱCàȱ Mau)ȱcònȱxaȱmԒiȱ¶Әtȱ¶чԚcȱmԜcȱtiêuȱgiӚmȱnghèoȱchungȱvàoȱn©mȱ2010.ȱ ȱ HiӾnȱnay,ȱ Ԗȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLong,ȱ tԀȱ lӾȱ tiêuȱdùngȱcԞaȱnhómȱ20%ȱngчԔiȱnghèoȱnhӜtȱ trênȱtԌngȱtiêuȱdùngȱxãȱhԐiȱlàȱkhoӚngȱ5,3%ȱsoȱvԒiȱmԠcȱtrungȱbìnhȱcԞaȱcӚȱnчԒcȱlàȱ7,2%.ȱ /iӸuȱnàyȱchoȱ thӜyȱ làȱngчԔiȱnghèoȱ Ԗȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱnghèoȱhхnȱ soȱvԒiȱngчԔiȱ nghèoȱtrungȱbìnhȱcԞaȱcӚȱnчԒc.ȱȱ ȱ 9.2 Bɠo ÿɠm phát triʀn cɇ s͟ hɞ tɤng vì ngɉ͝i nghèo TrongȱphӞnȱnày,ȱchúngȱtôiȱsӴȱxemȱxétȱviӾcȱtiӶpȱcӤnȱ¶чԔngȱgiaoȱthôngȱvàȱ¶iӾnȱԖȱvùngȱ /BSȱCԤuȱLong.ȱCácȱhӘngȱmԜcȱcхȱsԖȱhӘȱtӞngȱnàyȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱvӢnȱcònȱhхiȱ lӘcȱhӤuȱsoȱvԒiȱcácȱvùngȱkhác.ȱȱȱ ȱ 9.2.1 Ĉiʄn CácȱmԜcȱtiêuȱphátȱtriӺnȱcԞaȱViӾtȱNamȱbaoȱgԊmȱcӚȱviӾcȱmԖȱrԐngȱmӘngȱlчԒiȱ¶iӾnȱquԈcȱ giaȱ¶Ӷnȱ900ȱtrungȱtâmȱxãȱnghèoȱvàoȱn©mȱ2005.ȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLong,ȱtԀȱlӾȱxãȱcóȱ¶iӾnȱ tԢȱ¶iӾnȱlчԒiȱquԈcȱgiaȱ¶ãȱt©ngȱtԢȱ67,3%ȱ¶Ӷnȱ99%ȱtԢȱn©mȱ1994ȱ¶Ӷnȱn©mȱ2001ȱ(theoȱTԌngȱ ¶iӸuȱtraȱvӸȱnôngȱthôn,ȱnôngȱnghiӾpȱvàȱthԞyȱsӚnȱn©mȱ1994ȱvàȱn©mȱ2001),ȱnhчȱvӤyȱhӞuȱ hӶtȱcácȱxãȱԖȱnôngȱthônȱtrongȱvùngȱ¶ãȱcóȱ¶iӾn.ȱVùngȱduyȱnhӜtȱvчԚtȱquaȱthànhȱtíchȱcaoȱ nàyȱlàȱvùngȱ¶ԊngȱbӨngȱsôngȱHԊngȱvԒiȱ99,9%ȱsԈȱxãȱ¶ãȱcóȱ¶iӾnȱtԢȱ¶iӾnȱlчԒiȱquԈcȱgia.ȱȱ ȱ Ĉánh giá nghèo theo vùng, Vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 70 Tuyȱnhiên,ȱ¶iӸuȱnàyȱkhôngȱ¶ӚmȱbӚoȱrӨngȱcácȱhԐȱnghèoȱ¶ãȱ¶чԚcȱdùngȱ¶iӾn.ȱTԀȱlӾȱhԐȱ trongȱvùngȱdùngȱ¶iӾnȱtԢȱ¶iӾnȱlчԒiȱquԈcȱgiaȱvӢnȱcònȱkháȱthӜp,ȱkhoӚngȱ61%,ȱmӮcȱdùȱ ¶âyȱ làȱmԐtȱbчԒcȱ tiӶnȱ lԒnȱsoȱvԒiȱn©mȱ1994ȱkhiȱchԀȱcóȱ25%ȱsԈȱdânȱnôngȱ thônȱԖȱvùngȱ /BSȱCԤuȱLongȱcóȱ¶iӾn.ȱTԀȱ lӾȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱcóȱ¶iӾnȱdùngȱ tԢȱ¶iӾnȱ lчԒiȱgiӚmȱdӞnȱԖȱcácȱ tԀnhȱvӸȱphíaȱnamȱ(xemȱHìnhȱ9.3).ȱKӶtȱquӚȱtԌngȱthӺȱVHLSSȱcԞaȱcӚȱnчԒcȱchoȱthӜyȱrӨngȱ nóiȱchungȱngчԔiȱnghèoȱítȱcóȱcхȱhԐiȱdùngȱ¶iӾnȱhхnȱngчԔiȱgiàuȱ(72%ȱsoȱvԒiȱ95.5%)ȱvàȱ ¶iӸuȱnàyȱcüngȱ¶úngȱ¶ԈiȱvԒiȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLong.ȱȱȱȱ Hình 9.3 Tͷ lʄ xã và h͙ sͭ dͥng ÿiʄn lɉ͛i phân theo tʆnh ͟ ĈBS Cͭu Long ȱ ȱ NguԊn:ȱTԌngȱ¶iӸuȱtraȱnôngȱnghiӾp,ȱnôngȱthônȱvàȱthuԬȱsӚnȱ2001ȱ ȱ 9.2.2 Ĉɉ͝ng NghiênȱcԠuȱcԞaȱmԐtȱdԨȱánȱcԞaȱAusAIDȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱ¶ãȱchoȱthӜyȱmԈiȱliênȱ quanȱ chӮtȱ chӴȱ giԦaȱ viӾcȱ cóȱ ¶чԔngȱ vàȱ tԀȱ lӾȱ nghèoȱ ¶óiȱ thӜpȱ (AusAIDȱ 2003).ȱ /чԔngȱ khôngȱnhԦngȱtӘoȱthuӤnȱlԚiȱ¶ӺȱchuyênȱchԖȱ¶ӞuȱvàoȱchoȱsӚnȱxuӜtȱmàȱcònȱtӘoȱthuӤnȱlԚiȱ choȱviӾcȱ¶чaȱsӚnȱphӠmȱ¶ӶnȱthԂȱtrчԔng.ȱȱChчхngȱtrìnhȱCPRGSȱ¶ӮtȱmԜcȱtiêuȱ80%ȱcácȱxãȱ nghèoȱcóȱ¶чԔngȱôȱtôȱ¶Ӷnȱtrungȱtâmȱxã.ȱVùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱcóȱtԀȱlӾȱcácȱxãȱcóȱ¶чԔngȱôȱ tôȱ¶ӶnȱtrungȱtâmȱxãȱthӜpȱnhӜtȱtrongȱtӜtȱcӚȱcácȱvùngȱtrongȱcӚȱnчԒcȱvԒiȱkhoӚngȱ78%ȱsԈȱ xãȱԖȱnôngȱthônȱsoȱvԒiȱmԠcȱthӜpȱthԠȱhaiȱcԞaȱvùngȱTâyȱBӦcȱlàȱ87%.ȱTԀȱlӾȱcácȱxãȱnghèoȱ cóȱ¶чԔngȱôȱtôȱ¶ӶnȱtrungȱtâmȱxãȱcóȱthӺȱcònȱthӜpȱhхn.ȱTuyȱsôngȱvàȱkênhȱrӘchȱlàȱmԐtȱ loӘiȱhìnhȱgiaoȱthôngȱquanȱtrԄngȱԖȱvùngȱnàyȱnhчngȱ¶чԔngȱdчԔngȱnhчȱquanȱtrԄngȱhхnȱ trongȱviӾcȱxóaȱ¶óiȱgiӚmȱnghèoȱtheoȱnhчȱbáoȱcáoȱtrongȱdԨȱánȱcԞaȱAusAID.ȱȱȱȱ 9. Tiɼn b͙ ÿɞt ÿɉͣc các Mͥc tiêu Phát triʀn cͧa Viʄt Nam (VDGs) ͟ vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 71 Hình 9.4 Tʆ lʄ các xã ͟ vùng nông thôn có ÿɉ͝ng ô tô ÿɼn trung tâm xã ͟ các tʆnh vùng ĈBS Cͭu Long ȱ Chúȱý:ȱN©mȱ1994,ȱtԀnhȱBӘcȱLiêuȱvàȱCàȱMauȱthuԐcȱvӸȱtԀnhȱMinhȱHӚi,ȱvìȱvӤyȱhaiȱtԀnhȱnàyȱcóȱcùngȱsԈȱ liӾuȱtrongȱn©mȱ1994.ȱ NguԊn:ȱTԌngȱ¶iӸuȱtraȱnôngȱthônȱvàȱnôngȱnghiӾpȱn©mȱ1994,ȱȱtԌngȱ¶iӸuȱtraȱnôngȱthôn,ȱnôngȱnghiӾpȱ vàȱthԞyȱsӚnȱn©mȱ2001ȱ ȱ Hìnhȱ9.4ȱchoȱbiӶtȱtԀȱlӾȱxãȱԖȱnôngȱthônȱcóȱ¶чԔngȱôȱtôȱ¶ӶnȱtrungȱtâmȱxãȱȱԖȱcácȱtԀnhȱn©mȱ 1994ȱvàȱn©mȱ2001.ȱTìnhȱhìnhȱ ¶ãȱ ¶чԚcȱcӚiȱ thiӾnȱ rӜtȱnhiӸuȱ Ԗȱcácȱ tԀnhȱBӘcȱLiêu,ȱKiênȱ Giang,ȱVËnhȱLongȱvàȱSócȱTr©ngȱtԢȱn©mȱ1994ȱ¶Ӷnȱn©mȱ2001.ȱTuyȱnhiên,ȱvӢnȱcònȱnhԦngȱ tԀnhȱcóȱrӜtȱítȱ¶чԔngȱ¶Ӷnȱcácȱxãȱnôngȱthôn.ȱMӮcȱdùȱngчԔiȱdânȱԖȱnhԦngȱxãȱnàyȱcóȱthӺȱ¶iȱ chԚȱbӨngȱ¶чԔngȱthԞyȱnhԦngȱ¶iӸuȱnàyȱvӢnȱlàȱmԐtȱcӚnȱtrԖȱ¶ԈiȱvԒiȱphátȱtriӺnȱkinhȱtӶȱԖȱ cácȱvùngȱnày.ȱȱȱȱȱ ȱ 9.4 Tɞo công ăn viʄc làm Hình 9.5 a. Tʆ lʄ thɢt nghiʄp ͟ thành thʈ ͟ các tʆnh vùng ĈBS Cͭu Long, 2002. ȱ ȱ NguԊn:ȱKhӚoȱsátȱLaoȱ¶ԐngȱvàȱViӾcȱlàmȱn©mȱ1998,ȱ2002,ȱBԐȱLaoȱ¶Ԑng.ȱȱ ȱ CPRGSȱcóȱmԜcȱtiêuȱtӘoȱcôngȱ©nȱviӾcȱlàmȱbaoȱgԊmȱt©ngȱtԀȱlӾȱsԤȱdԜngȱthԔiȱgianȱlàmȱviӾcȱ ԖȱnôngȱӜpȱ lênȱ80%ȱvàoȱn©mȱ2005ȱvàȱ85%ȱvàoȱn©mȱ2010ȱvàȱgiӚmȱ tԀȱ lӾȱ thӜtȱnghiӾpȱԖȱ thànhȱthԂȱxuԈngȱcònȱ5,4%ȱvàoȱn©mȱ2004ȱvàȱítȱhхnȱ5%ȱvàoȱn©mȱ2010.ȱȱȱȱ Ĉánh giá nghèo theo vùng, Vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 72 TԀȱlӾȱthӜtȱnghiӾpȱԖȱthànhȱthԂȱcԞaȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱ(5,49%)ȱxӶpȱthԠȱ5ȱtrongȱ8ȱvùng,ȱ thӜpȱhхnȱmԐtȱchútȱsoȱvԒiȱtԀȱlӾȱcԞaȱcӚȱnчԒcȱlàȱ5,84%ȱtrongȱn©mȱ2002ȱ(KhӚoȱsátȱvӸȱLaoȱ ¶ԐngȱvàȱViӾcȱlàmȱn©mȱ2002).ȱTheoȱcácȱconȱsԈȱtԢȱcácȱcuԐcȱkhӚoȱsátȱnày,ȱtrongȱgiaiȱ¶oӘnȱ 1998Ȭ2002,ȱ tԀȱ lӾȱ thӜtȱnghiӾpȱ thànhȱ thԂȱ¶ãȱgiӚmȱԖȱhӞuȱhӶtȱ tӜtȱcӚȱcácȱ tԀnh,ȱ trԢȱ3ȱ tԀnhȱԖȱ vùngȱ/BSȱCԤuȱLong,ȱvàȱmԐtȱnԤaȱsԈȱtԀnhȱ¶ãȱ¶Әtȱ¶чԚcȱmԜcȱtiêuȱcԞaȱCPRGS.ȱȱȱ Hình 9.5 b. Tʆ lʄ sͭ dͥng lao ÿ͙ng nông thôn ͟ vùng ĈBS Cͭu Long ȱ NguԊn:ȱBԐȱLaoȱ¶Ԑng,ȱKhӚoȱsátȱLaoȱ¶ԐngȱvàȱViӾcȱlàmȱn©mȱ1998ȱvàȱ2002ȱ ȱ TԀȱlӾȱsԤȱdԜngȱlaoȱ¶ԐngȱlàȱsԈȱngàyȱlàmȱviӾcȱthԨcȱtӶȱchiaȱchoȱtԌngȱthԔiȱgianȱcóȱthӺȱlàmȱ viӾcȱ(cóȱnghËaȱlàȱtԌngȱsԈȱngàyȱlàmȱviӾcȱvàȱsԈȱngàyȱkhôngȱlàmȱviӾcȱnhчngȱngчԔiȱdânȱ muԈnȱ làmȱ)ȱcԞaȱsԈȱdânȱhoӘtȱ¶Ԑngȱkinhȱ tӶȱ tԢȱ15ȱ tuԌiȱ trԖȱ lên.ȱTԀȱ lӾȱsԤȱdԜngȱ laoȱ¶Ԑngȱ nôngȱӜpȱtrênȱcӚȱnчԒcȱn©mȱ2002ȱlàȱ75,5%ȱsoȱvԒiȱconȱsԈȱ76,6%ȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLong.ȱ TrênȱthԨcȱtӶ,ȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱxӶpȱthԠȱhaiȱvӸȱtԀȱlӾȱsԤȱdԜngȱlaoȱ¶Ԑngȱnôngȱthôn.ȱTԀȱ lӾȱsԤȱdԜngȱ laoȱ¶Ԑngȱnôngȱ thônȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱ¶ãȱ t©ngȱԖȱcӚȱ12ȱ tԀnhȱ tԢȱn©mȱ 1998ȱvàȱdaoȱ¶ԐngȱtԢȱkhoӚngȱ73,2%ȱ¶Ӷnȱ77,5%.ȱKhôngȱtԀnhȱnàoȱ¶Әtȱ¶чԚcȱmԜcȱtiêuȱcԞaȱ CPRGSȱchoȱn©mȱ2005ȱcӚȱmӮcȱdùȱphӞnȱlԒnȱcácȱtԀnhȱ¶ãȱgӞnȱ¶Әtȱ¶чԚc.ȱȱȱ ȱ 9.5 Ph͕ cɪp giáo dͥc và nâng cao chɢt lɉͣng giáo dͥc 9.5.1 Tʆ lʄ h͍c sinh ÿi h͍c bɪc tiʀu h͍c và ph͕ thông cɇ s͟ GiáoȱdԜcȱlàȱmԐtȱphчхngȱtiӾnȱquanȱtrԄngȱ¶ӺȱnângȱcaoȱkhӚȱn©ngȱkiӶmȱsԈngȱvàȱtԢȱ¶óȱcӚiȱ thiӾnȱmԠcȱsԈng.ȱCPRGSȱ¶ӮtȱmԜcȱtiêuȱ97%ȱsԈȱtrӲȱnhӤpȱhԄcȱtiӺuȱhԄcȱvàȱ80%ȱsԈȱtrӲȱnhӤpȱ hԄcȱphԌȱthôngȱcхȱsԖȱvàoȱn©mȱ2005.ȱHiӾnȱnay,ȱtԀȱlӾȱnhӤpȱhԄcȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱ vӢnȱthӜpȱhхnȱcácȱvùngȱkhácȱnhчȱ¶ãȱ¶ӸȱcӤpȱtrongȱphӞnȱvӸȱtiӶpȱcӤnȱcácȱdԂchȱvԜȱcхȱbӚnȱ mӮcȱdùȱtԀȱlӾȱnàyȱvӢnȱ¶angȱt©ngȱvàȱhiӾnȱnayȱcóȱkhoӚngȱ89%ȱsԈȱtrӲȱnhӤpȱhԄcȱtiӺuȱhԄcȱvàȱ 59%ȱnhӤpȱhԄcȱphԌȱthôngȱcхȱsԖ.ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ 9. Tiɼn b͙ ÿɞt ÿɉͣc các Mͥc tiêu Phát triʀn cͧa Viʄt Nam (VDGs) ͟ vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 73 Hình 9.6 Tʆ lʄ h͍c sinh ÿi h͍c ÿúng tu͕i bɪc tiʀu h͍c và ph͕ thông cɇ s͟ phân theo ÿʈa phɉɇng ȱ ȱ ȱ Chúȱý:ȱCácȱthôngȱtinȱcӞnȱthiӶtȱ¶ӺȱtínhȱtԀȱlӾȱnhӤpȱhԄcȱcácȱcӜpȱcaoȱhхnȱtiӺuȱhԄcȱbԂȱtrԈngȱtrongȱVHLSSȱ n©mȱ2002,ȱvìȱvӤyȱlӜyȱsóȱliӾuȱcԞaȱVNHSȱ2001Ȭ02.ȱ NguԊn:ȱSԈȱliӾuȱvӸȱtiӺuȱhԄcȱcԞaȱVHLSSȱ2002ȱ(trênȱcхȱsԖȱmӢuȱgԊmȱ30.000ȱhԐȱgiaȱ¶ình);ȱsԈȱliӾuȱvӸȱphԌȱ thôngȱcхȱsԖȱlӜyȱtԢȱVNHSȱ2001Ȭ02.ȱ CóȱsԨȱkhácȱnhauȱ rӜtȱ lԒnȱ trongȱ tԀȱ lӾȱnhӤpȱhԄcȱgiԦaȱcácȱ tԀnhȱ trongȱvùng.ȱLчuȱýȱ rӨngȱ nhԦngȱconȱsԈ,ȱgiԈngȱnhчȱnhԦngȱsԈȱliӾuȱԖȱcӜpȱtԀnhȱkhácȱ¶чԚcȱlӜyȱtԢȱcácȱcuԐcȱkhӚoȱsátȱ mӢu,ȱ¶чԚcȱtrìnhȱbàyȱtrongȱphӞnȱnàyȱcóȱsaiȱsԈȱchuӠnȱrӜtȱ lԒnȱvàȱdoȱ¶óȱcóȱkhoӚngȱtinȱ cӤyȱlԒn,ȱnhчngȱsԈȱliӾuȱԖȱ¶âyȱchԀȱbaoȱgԊmȱcácȱ¶iӺmȱчԒcȱtínhȱ¶Ӻȱtrìnhȱbày.ȱȱ ȱ TԀȱlӾȱnhӤpȱhԄcȱtiӺuȱhԄcȱԖȱ8ȱtԀnhȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱ¶Әtȱ90%ȱhoӮcȱhхn,ȱcácȱtԀnhȱcònȱ lӘiȱ¶Әtȱ tԢȱ80ȱ¶Ӷnȱ90%ȱngoӘiȱ trԢȱ tԀnhȱSócȱTr©ngȱ tԜtȱ lӘiȱsauȱvԒiȱkhoӚngȱ70Ȭ80%ȱsԈȱ trӲȱ nhӤpȱhԄcȱtiӺuȱhԄc.ȱȱ ȱ ChԀȱ5ȱtԀnhȱcóȱsԈȱtrӲȱnhӤpȱhԄcȱphԌȱthôngȱcхȱsԖȱvчԚtȱquáȱ70%.ȱTrongȱcácȱtԀnhȱcònȱlӘi,ȱtԀȱ lӾȱlàȱkhoӚngȱ50Ȭ60%ȱvàȱchԀȱcóȱmԐtȱtԀnhȱvчԚtȱquáȱ60%ȱmԐtȱchút.ȱTԀnhȱKiênȱGiangȱcóȱtԀȱ lӾȱthӜpȱnhӜtȱvӸȱsԈȱtrӲȱnhӤpȱhԄcȱphԌȱthôngȱcхȱsԖȱvԒiȱ45%ȱsԈȱtrӲȱtԢȱ11ȱ¶Ӷnȱ14ȱtuԌi.ȱȱ RõȱràngȱlàȱtӜtȱcӚȱcácȱtԀnhȱcӞnȱphӚiȱnԎȱlԨcȱhхnȱnԦaȱ¶Ӻȱt©ngȱsԈȱtrӲȱnhӤpȱhԄcȱphԌȱthôngȱ cхȱsԖȱvàȱphӞnȱlԒnȱcácȱtԀnhȱ¶ãȱcóȱthӺȱ¶ӘtȱmԜcȱtiêuȱphԌȱcӤpȱgiáoȱdԜcȱtiӺuȱhԄc,ȱngoӘiȱtrԢȱ tԀnhȱSócȱTr©ng.ȱ Ĉánh giá nghèo theo vùng, Vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 74 Hình 9.7 Khoɠng tin cɪy 95% cͧa phͥ nͯ dɉ͛i 40 tu͕i biɼt chͯ ͟ các tʆnh vùng ĈBS Cͭu Long ȱ Chúȱý:ȱTuԌiȱtԢȱ15ȱ¶Ӷnȱ39ȱ NguԊn:ȱVHLSSȱ2002ȱȱ ȱ MԐtȱnԤaȱsԈȱtԀnhȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱ¶ãȱ¶ӘtȱtԀȱlӾȱphԜȱnԦȱdчԒiȱȱ40ȱtuԌiȱbiӶtȱchԦȱlàȱ95%ȱ vàȱ3ȱtԀnhȱkhácȱgӞnȱ¶Әtȱ¶чԚcȱmԜcȱtiêuȱnày.ȱTuyȱnhiên,ȱvԒiȱ3ȱtԀnhȱAnȱGiang,ȱTràȱVinhȱ vàȱSócȱTr©ngȱthìȱtԀȱlӾȱphԜȱnԦȱbiӶtȱchԦȱthӜpȱhхnȱvàȱcácȱtԀnhȱnàyȱcӞnȱphӚiȱnԎȱlԨcȱhхnȱ nԦaȱ¶Ӻȱ¶Әtȱ¶чԚcȱmԜcȱtiêuȱcԞaȱCPRGSȱlàȱ95%ȱvàoȱn©mȱ2005.ȱViӾcȱ¶Әtȱ¶чԚcȱmԜcȱtiêuȱ 100%ȱphԜȱnԦȱdчԒiȱ40ȱtuԌiȱbiӶtȱchԦȱvàoȱn©mȱ2010ȱcóȱvӲȱkhóȱmӮcȱdùȱtԀȱlӾȱtrӲȱemȱnhӤpȱ hԄcȱtiӺuȱhԄcȱcaoȱtrongȱmӜyȱn©mȱgӞnȱ¶âyȱvàȱnhԦngȱphԜȱnԦȱmùȱchԦȱ¶ãȱnhiӸuȱtuԌiȱhхn.ȱ MԜcȱtiêuȱnàyȱcóȱthӺȱ¶Әtȱ¶чԚcȱnӶuȱcácȱcánȱbԐȱgiáoȱdԜcȱԖȱcácȱtԀnhȱnàyȱchúȱtrԄngȱhхnȱ ¶ӶnȱmԜcȱtiêuȱnày.ȱȱ ȱ 9.6 Giɠm tʆ lʄ sinh, giɠm tʆ lʄ tͭ vong trɸ em và suy dinh dɉ͡ng trɸ em 9.6.Tʆ lʄ tͭ vong trɸ em CácȱmԜcȱ tiêuȱPhátȱ triӺnȱ cԞaȱViӾtȱNamȱ baoȱ gԊmȱ cӚȱviӾcȱ giӚmȱ tԀȱ lӾȱ tԤȱvongȱ trӲȱ emȱ xuԈngȱcònȱ30/1000ȱcaȱsinhȱsԈngȱvàoȱn©mȱ2005ȱvàȱ25/1000ȱvàoȱn©mȱ2010.ȱCuԐcȱ¶iӸuȱtraȱ dânȱsԈȱvàoȱn©mȱ1989ȱchoȱthӜyȱtԀȱlӾȱtԤȱvongȱtrӲȱemȱlàȱ44,6ȱ0/00ȱ¶ԈiȱvԒiȱtrӲȱemȱtraiȱvàȱ43,9ȱ 0/00ȱ¶ԈiȱvԒiȱtrӲȱemȱgái.ȱTԀȱlӾȱtԤȱvongȱtrӲȱemȱtԌngȱthӺȱtrongȱTԌngȱ¶iӸuȱtraȱdânȱsԈȱn©mȱ 1999ȱ làȱkhoӚngȱ36,7ȱ 0/00,ȱmԐtȱbчԒcȱgiӚmȱ lԒnȱ trongȱvòngȱ10ȱn©m.ȱԕȱvùngȱ/BSȱCԤuȱ Long,ȱviӾcȱgiӚmȱtԀȱlӾȱtԤȱvongȱtrӲȱemȱcüngȱtчхngȱtԨȱnhчȱxuȱhчԒngȱchungȱcԞaȱcӚȱnчԒcȱ làȱ430/00ȱtrongȱn©mȱ1989ȱvàȱgiӚmȱxuԈngȱcònȱ35,50/00ȱvàoȱn©mȱ1999.ȱȱ ȱ TheoȱTԌngȱ¶iӸuȱtraȱdânȱsԈȱn©mȱ1999,ȱtԀȱlӾȱtԤȱvongȱtrӲȱemȱcüngȱcóȱkhácȱbiӾtȱgiԦaȱcácȱ tԀnh.ȱHìnhȱ9.8ȱchoȱthӜyȱmԠcȱчԒcȱtínhȱcԞaȱcácȱtԀnhȱvӸȱtԀȱlӾȱtԤȱvongȱtrӲȱemȱtrongȱTԌngȱ ¶iӸuȱtraȱdânȱsԈȱn©mȱ1999.ȱTԀnhȱLongȱAn,ȱTiӸnȱGiangȱvàȱVËnhȱLongȱ¶ãȱ¶ӘtȱtԀȱlӾȱtԤȱvongȱ trӲȱemȱdчԒiȱ30%ȱvàȱAnȱGiangȱgӞnȱ¶Әtȱ¶чԚcȱtԀȱlӾȱnày.ȱCácȱtԀnhȱkhácȱtrongȱvùng,ȱ¶Ӯcȱ biӾtȱlàȱ/ԊngȱTháp,ȱcònȱxaȱmԒiȱ¶Әtȱ¶чԚcȱmԜcȱtiêuȱnàyȱcԞaȱCPRGS.ȱȱ 9. Tiɼn b͙ ÿɞt ÿɉͣc các Mͥc tiêu Phát triʀn cͧa Viʄt Nam (VDGs) ͟ vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 75 Hình 9.8 Tʆ lʄ tͭ vong trɸ em ͟ các tʆnh ĈBS Cͭu Long ȱ NguԊn:ȱTԌngȱ¶iӸuȱtraȱDânȱsԈȱvàȱNhàȱԖȱn©mȱ1999:ȱKӶtȱquӚȱmӢuȱȱ ȱ 9.6.2 Suy dinh dɉ͡ng trɸ em HiӾnȱtчԚngȱsuyȱdinhȱdчԘngȱԖȱtrӲȱemȱdчԒiȱ5ȱtuԌiȱlàȱmԐtȱtrongȱmԐtȱvàiȱlËnhȱvԨcȱvӸȱyȱtӶȱ màȱViӾtȱNamȱkhôngȱ¶Әtȱ¶чԚcȱkӶtȱquӚȱ tԈt.ȱVDGȱ¶ӮtȱmԜcȱ tiêuȱ làȱgiӚmȱ tԀȱ lӾȱsuyȱdinhȱ dчԘngȱcԞaȱtrӲȱemȱdчԒiȱ5ȱtuԌiȱxuԈngȱcònȱ25%ȱvàoȱn©mȱ2005ȱvàȱ20%ȱvàoȱn©mȱ2010.ȱTԀȱ lӾȱsuyȱdinhȱdчԘngȱ(nhӰȱcânȱsoȱvԒiȱtuԌi)ȱcԞaȱViӾtȱNamȱvӢnȱcònȱkháȱcao,ȱn©mȱ2002ȱlàȱ 30,1%.ȱVùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱvӢnȱcònȱkháȱhхnȱtԀȱlӾȱtrungȱbìnhȱcԞaȱcӚȱnчԒcȱvԒiȱ28%ȱsԈȱ trӲȱnhӰȱ cânȱ soȱvԒiȱ tuԌi.ȱHàngȱn©m,ȱViӾnȱDinhȱdчԘngȱViӾtȱNamȱ thԨcȱhiӾnȱ ¶iӸuȱ traȱ dinhȱdчԘngȱbӨngȱviӾcȱcânȱ¶oȱhхnȱ93.000ȱtrӲȱemȱdчԒiȱ5ȱtuԌi.ȱSoȱsánhȱkӶtȱquӚȱgiԦaȱn©mȱ 1999ȱ vàȱ 2002ȱ choȱ thӜyȱ tԀȱ lӾȱ trungȱ bìnhȱ cӚȱ nчԒcȱ ¶ãȱ giӚmȱ 6,6ȱ ¶iӺmȱ phӞnȱ tr©mȱ (6,4%/n©m),ȱvàȱvԒiȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱ thìȱhхiȱ thӜpȱhхnȱmԐtȱ chút,ȱ4,3ȱ ¶iӺmȱphӞnȱ tr©mȱ(4,7%/n©m).ȱȱȱ Ĉánh giá nghèo theo vùng, Vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 76 Hình 9.9 Khoɠng tin cɪy 95% cͧa tʆ lʄ suy dinh dɉ͡ng trɸ em dɉ͛i 5 tu͕i ͟ các tʆnh vùng ĈBS Cͭu Long 0 5 10 15 20 25 30 35 40 C¶ n‡íc §BS Mªk«ng Cµ Mau B¹c Liªu Sãc Tr¨ng Trµ Vinh CÇn Th¬ Kiªn Giang BÕn Tre VÜnh Long TiÒn Giang An Giang §ång Th¸p Long An T Øn h %ȱ ȱ NguԊn:ȱViӾnȱDinhȱdчԘngȱQuԈcȱgia,ȱKhӚoȱsátȱgiámȱsátȱdinhȱdчԘngȱhàngȱn©mȱ2002ȱȱȱ ȱ NhԦngȱчԒcȱtínhȱcӜpȱtԀnhȱvӸȱsuyȱdinhȱdчԘngȱcüngȱcóȱsaiȱsԈȱmӢuȱ¶ángȱkӺȱgiԈngȱnhчȱtԀȱ lӾȱ ¶óiȱ nghèo,ȱ vìȱ vӤy,ȱ thayȱ vìȱ trìnhȱ bàyȱ cácȱ ¶iӺmȱ чԒcȱ tính,ȱHìnhȱ 9.9ȱ biӺuȱ diӼnȱ cácȱ khoӚngȱ tinȱcӤyȱxungȱquanhȱnhԦngȱчԒcȱ tínhȱcӜpȱ tԀnhȱvӸȱsuyȱdinhȱdчԘng.ȱCácȱ¶iӺmȱ чԒcȱtínhȱvӸȱtԀȱlӾȱsuyȱdinhȱdчԘngȱcԞaȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱkhôngȱkhácȱnhauȱnhiӸuȱlӦmȱ giԦaȱcácȱtԀnh.ȱTԀnhȱLongȱAnȱcóȱtԀȱlӾȱsuyȱdinhȱdчԘngȱthӜpȱnhӜt,ȱ25,1%ȱvàȱSócȱTr©ngȱcóȱ tԀȱlӾȱcaoȱnhӜt,ȱ31,1%.ȱNӶuȱlӘcȱquanȱvàȱdԨaȱvàoȱ¶ӞuȱthӜpȱcԞaȱkhoӚngȱtinȱcӤyȱthìȱLongȱ AnȱsӴȱ¶ӘtȱmԜcȱtiêuȱVDGȱvàoȱn©mȱ2005ȱvӸȱsuyȱdinhȱdчԘngȱmӮcȱdùȱ6ȱtԀnhȱhiӾnȱ¶ãȱcóȱ ¶ӞuȱthӜpȱcԞaȱkhoӚngȱtinȱcӤyȱdчԒiȱ25%.ȱȱȱȱ ȱ 9.6.3 Giɠm tʆ lʄ sinh CPRGSȱ¶ӮtȱmԜcȱtiêuȱgiӚmȱtԀȱlӾȱsinhȱxuԈngȱmԠcȱthayȱthӶȱ(2,1ȱcon/phԜȱnԦ)ȱchoȱcӚȱnчԒcȱ vàoȱn©mȱ2005ȱvàȱchoȱcácȱvùngȱxaȱxôiȱvàoȱn©mȱ2010.ȱSinhȱítȱconȱtӘoȱ¶iӸuȱkiӾnȱchoȱcácȱ giaȱ¶ìnhȱ¶ӞuȱtчȱnhiӸuȱhхnȱvàoȱsӚnȱxuӜtȱvàȱgiӚmȱgánhȱnӮngȱchiȱphíȱch©mȱsócȱyȱtӶ,ȱdoȱ ¶óȱcóȱ thӺȱcӚiȱ thiӾnȱ¶ԔiȱsԈng.ȱTԀȱ lӾȱsinhȱcԞaȱ tӜtȱcӚȱcácȱ tԀnhȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱchoȱ thӜyȱkhӚȱn©ngȱcóȱthӺȱ¶ӘtȱmԜcȱtiêuȱnày.ȱMԠcȱsinhȱthayȱthӶȱlàȱkhiȱtԌngȱtԀȱsuӜtȱsinhȱ¶Әtȱ ¶ӶnȱsԈȱ2,1ȱcon/phԜȱnԦ.ȱTԌngȱ¶iӸuȱtraȱDânȱsԈȱn©mȱ1999ȱchoȱthӜyȱmԐtȱsԈȱtԀnhȱvùngȱ/BSȱ CԤuȱLongȱ¶ãȱ¶ӘtȱtԀȱlӾȱsinhȱthayȱthӶ.ȱTuyȱnhiên,ȱtԀȱlӾȱsinhȱԖȱcácȱtԀnhȱvӸȱphíaȱnamȱvӢnȱ cònȱhхiȱcaoȱhхnȱsoȱvԒiȱcácȱtԀnhȱcònȱlӘiȱtrongȱvùng.ȱȱȱ 9. Tiɼn b͙ ÿɞt ÿɉͣc các Mͥc tiêu Phát triʀn cͧa Viʄt Nam (VDGs) ͟ vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 77 Hình 9.10 Tʆ lʄ sinh cͧa các tʆnh vùng ĈBS Cͭu Long năm 1999 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Lo ng A n § ån g T h¸ p A n G ia ng Ti Òn G ia ng V Ün h Lo ng B Õn T re K iª n G ia ng C Çn T h¬ Tr µ V in h S ãc T r¨ ng B ¹c L iª u C µ M au § B S M ªk «n g C ¶ n‡ íc TØnh S è co n tr un g b ×n h cñ a m é t p hô n ÷ ȱ NguԊn:ȱTԌngȱ¶iӸuȱtraȱDânȱsԈȱvàȱNhàȱԖȱn©mȱ1999:ȱKӶtȱquӚȱmӢuȱȱ ȱ 9.6.4 Tʆ lʄ sͭ dͥng biʄn pháp tránh thai TԀȱlӾȱsԤȱdԜngȱbiӾnȱphápȱtránhȱthaiȱlàȱmԐtȱchԀȱsԈȱquanȱtrԄngȱkhácȱvӸȱkhӚȱn©ngȱhӘnȱchӶȱ tԀȱlӾȱsinhȱmӮcȱdùȱCPRGSȱkhôngȱcóȱmԜcȱtiêuȱ¶ԂnhȱlчԚngȱvӸȱchԀȱsԈȱnày.ȱ/ӮcȱbiӾt,ȱviӾcȱsԤȱ dԜngȱcácȱbiӾnȱphápȱtránhȱthaiȱhiӾnȱ¶ӘiȱdчԔngȱnhчȱhiӾuȱquӚȱhхnȱtrongȱviӾcȱhӘnȱchӶȱtԀȱ lӾȱsinhȱvà/hoӮcȱhӘnȱchӶȱnӘoȱthaiȱcóȱthӺȱӚnhȱhчԖngȱkhôngȱtԈtȱ¶ӶnȱsԠcȱkhԆeȱsinhȱsӚnȱ cԞaȱbàȱmӰ.ȱHìnhȱ9.11ȱchoȱ thӜyȱnhԦngȱчԒcȱ tínhȱvӸȱ tԀȱ lӾȱ tránhȱ thaiȱnóiȱchungȱvàȱ tԀȱ lӾȱ tránhȱthaiȱhiӾnȱ¶Әi.ȱȱȱȱȱȱ Hình 9.11 Tʆ lʄ phͥ nͯ có gia ÿình tͫ 15-49 tu͕i hiʄn ÿang sͭ dͥng các biʄn pháp tránh thai hiʄn ÿɞi 0 20 40 60 80 100 Lo ng A n § ån g T h¸ p A n G ia ng T iÒ n G ia ng V Ün h Lo ng B Õn T re K iª n G ia ng C Çn T h¬ Tr µ V in h S ãc T r¨ ng B ¹c L iª u C µ M au § B S M ªk «n g C ¶ n‡ íc TØnh % Sö dông c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai Sö dông c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai hiÖn ®¹i ȱ NguԊn:ȱ/iӸuȱtraȱvӸȱ¶ԐngȱtháiȱdânȱsԈȱn©mȱ2002ȱ ȱ TԀȱlӾȱápȱsԤȱdԜngȱcácȱbiӾnȱphápȱtránhȱthaiȱnóiȱchungȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱgӞnȱbӨngȱ tԀȱlӾȱtrungȱbìnhȱcԞaȱcӚȱnчԒc,ȱnhчngȱtԀȱlӾȱsԤȱdԜngȱcácȱbiӾnȱphápȱtránhȱthaiȱhiӾnȱ¶Әiȱthìȱ cóȱthӜpȱhхnȱmԐtȱchút.ȱBiӾnȱphápȱtránhȱthaiȱhiӾnȱ¶ӘiȱbaoȱgԊmȱ¶Ӯtȱvòng,ȱuԈngȱthuԈcȱ tránhȱthai,ȱdùngȱbaoȱcaoȱsu,ȱtriӾtȱsӚn,ȱtiêmȱthuԈcȱtránhȱthai,ȱdùngȱmàngȱng©nȱvàȱchӜtȱ diӾtȱtinhȱtrùng.ȱCóȱ3ȱtԀnhȱphíaȱnamȱcóȱtԀȱlӾȱphԜȱnԦȱsԤȱdԜngȱcácȱbiӾnȱphápȱ“cԌȱtruyӸn”ȱ kémȱhiӾuȱquӚȱhхnȱlàȱkhôngȱquanȱhӾȱtrongȱthԔiȱgianȱrԜngȱtrԠng.ȱȱ Ĉánh giá nghèo theo vùng, Vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 78 TԀȱlӾȱsԤȱdԜngȱcácȱbiӾnȱphápȱtránhȱthaiȱhiӾnȱ¶ӘiȱlàȱthӜpȱnhӜtȱԖȱcácȱtԀnhȱTràȱVinh,ȱVËnhȱ Long,ȱSócȱTr©ngȱvàȱCàȱMauȱvàȱcaoȱnhӜtȱԖȱcácȱtԀnhȱ/ԊngȱTháp,ȱAnȱGiang,ȱCӞnȱThхȱvàȱ BӘcȱLiêu.ȱȱ ȱ 9.7 Nâng cao sͩc kh͏e sinh sɠn CPRGSȱ¶ӮtȱmԜcȱ tiêuȱ làȱgiӚmȱ tԀȱ lӾȱ tԤȱvongȱmӰȱxuԈngȱ80/100.000ȱsԈȱcaȱsinhȱsԈngȱvàoȱ n©mȱ2005ȱvàȱ70/100.000ȱvàoȱn©mȱ2010.ȱVìȱsԈȱsӚnȱphԜȱtԤȱvongȱlàȱrӜtȱít,ȱnӶuȱkhôngȱcóȱ mԐtȱhӾȱthԈngȱthԈngȱkêȱcóȱhiӾuȱquӚȱtrênȱcӚȱnчԒc,ȱ¶ӮcȱbiӾtȱlàȱԖȱnhԦngȱvùngȱxaȱxôiȱlӘcȱ hӤuȱnхiȱsԈȱsӚnȱphԜȱtԤȱvongȱ¶angȱcóȱxuȱhчԒngȱt©ngȱlên,ȱthìȱgӞnȱnhчȱkhôngȱthӺȱtínhȱ ¶чԚcȱchínhȱxácȱtԀȱlӾȱtԤȱvongȱcԞaȱsӚnȱphԜȱnԦ.ȱTrongȱthԔiȱgianȱqua,ȱsԈȱsӚnȱphԜȱtԤȱvongȱ ¶ãȱkhôngȱ¶чԚcȱgiámȱsátȱ¶Ӟyȱ¶Ԟ.ȱMԐtȱchԀȱsԈȱthayȱthӶȱkhácȱcóȱthӺȱxemȱxétȱlàȱ¶ánhȱgiáȱ rԞiȱroȱcԞaȱtԤȱvongȱcԞaȱsӚnȱphԜȱnԦȱbaoȱgԊmȱviӾcȱsԤȱdԜngȱcácȱbiӾnȱphápȱtránhȱthai,ȱnӘoȱ thai,ȱch©mȱsócȱthaiȱsӚnȱvàȱ¶Ԙȱ¶Ӳ.ȱȱȱ ȱ 9.7.1 Nɞo thai NhԦngȱbiӶnȱchԠngȱkhiȱ ȱnӘoȱthaiȱlàȱmԐtȱnguyênȱnhânȱquanȱtrԄngȱcԞaȱtԤȱvongȱbàȱmӰȱ màȱcóȱthӺȱtránhȱ¶чԚcȱthôngȱquaȱdùngȱcácȱphчхngȱtiӾnȱtránhȱthaiȱhiӾuȱquӚ.ȱTԀȱlӾȱnӘoȱ thaiȱԖȱViӾtȱNamȱkháȱcaoȱmӮcȱdùȱkhóȱtínhȱtoánȱchínhȱxácȱvìȱphӞnȱlԒnȱcaȱnӘoȱthaiȱlàȱcԞaȱ cácȱbàȱmӰȱchчaȱkӶtȱhôn.ȱ ȱ TԀȱ lӾȱnӘoȱ thaiȱcԞaȱphԜȱnԦȱ lӤpȱgiaȱ¶ìnhȱ làȱcaoȱnhӜtȱԖȱ tԀnhȱCàȱMauȱvàȱKiênȱGiangȱvàȱ thӜpȱnhӜtȱԖȱtԀnhȱTràȱVinh,ȱTiӸnȱGiang,ȱAnȱGiangȱvàȱ/ԊngȱTháp,ȱtԢȱ5ȱ¶Ӷnȱ15%.ȱNӘoȱ thaiȱlàȱhӤuȱquӚȱtiêuȱcԨcȱcԞaȱviӾcȱkhôngȱtiӶpȱcӤnȱ¶чԚcȱhoӮcȱkhôngȱcóȱthôngȱtinȱvӸȱviӾcȱ sԤȱdԜngȱcácȱphчхngȱphápȱtránhȱthaiȱhiӾuȱquӚ.ȱNӘoȱthaiȱhayȱ¶iӸuȱhòaȱkinhȱnguyӾtȱcóȱ rԞiȱroȱlàȱnhiӼmȱtrùng,ȱchӚyȱmáu,ȱvôȱsinhȱvàȱthӤmȱchíȱlàȱtԤȱvong.ȱDoȱ¶ó,ȱnӘoȱthaiȱ¶чԚcȱ chԄnȱ¶ӺȱthayȱthӶȱtԀȱlӾȱtԤȱvongȱbàȱmӰȱkhiȱ¶ánhȱgiáȱtìnhȱhìnhȱsԠcȱkhԆeȱcԞaȱbàȱmӰ.ȱ Hình 9.12 Khoɠng tin cɪy 95% cͧa tʆ lʄ phͥ nͯ ÿã có gia ÿình tͫ 15-49 tu͕i ÿã nɞo thai trong vòng 3 năm trɉ͛c cu͙c ph͏ng vɢn ȱ NguԊn:ȱVNHSȱ2001Ȭ02ȱ ȱ LчuȱýȱlàȱsԈȱliӾuȱcԞaȱVNHSȱkhôngȱbaoȱgԊmȱthôngȱtinȱvӸȱnӘoȱthaiȱcԞaȱnhԦngȱphԜȱnԦȱ hiӾnȱnayȱchчaȱkӶtȱhônȱvàȱkӶtȱquӚȱchԀȱthӺȱhiӾnȱnhԦngȱphԜȱnԦȱ¶ãȱlӤpȱgiaȱ¶ìnhȱȱ 9. Tiɼn b͙ ÿɞt ÿɉͣc các Mͥc tiêu Phát triʀn cͧa Viʄt Nam (VDGs) ͟ vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 79 9.7.2 Ĉ͡ ÿɸ Hình 9.13 Tʆ lʄ phͥ nͯ sinh con trong 5 năm qua ÿɉͣc nhân viên y tɼ ÿ͡ ÿɸ ͟ các tʆnh vùng ĈBS Cͭu Long ȱ Chúȱý:ȱsԈȱчԒcȱtínhȱԖȱtԀnhȱTràȱVinhȱcóȱsaiȱsԈȱchuӠnȱcaoȱvàȱkhoӚngȱtinȱcӤyȱlԒnȱhхnȱȱ NguԊn:ȱVNHSȱ2001Ȭ02ȱ ȱ TԀȱ lӾȱphԜȱnԦȱ¶чԚcȱcánȱbԐȱyȱ tӶȱ¶Ԙȱ¶Ӳȱ làȱmԐtȱchԀȱsԈȱquanȱ trԄngȱcԞaȱviӾcȱ¶чԚcȱhчԖngȱ dԂchȱvԜȱsԠcȱkhԆeȱsinhȱsӚnȱvàȱdoȱ¶ó,ȱhӘnȱchӶȱ¶чԚcȱrԞiȱroȱcԞaȱtԤȱvongȱsӚnȱphԜ.ȱTuyȱ nhiên,ȱCPRGSȱkhôngȱ¶ӸȱcӤpȱ¶ӶnȱmԜcȱtiêuȱcԜȱthӺȱnàoȱchoȱchԀȱsԈȱnày.ȱVNHSȱchoȱthӜyȱ làȱmԐtȱnԤaȱsԈȱ tԀnhȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱ¶ãȱ¶Әtȱ¶чԚcȱkӶtȱquӚȱ làȱhхnȱ90%ȱphԜȱnԦȱ ¶чԚcȱcánȱbԐȱyȱtӶȱ¶Ԙȱ¶Ӳȱkhiȱsinh.ȱKhoӚngȱ4ȱtԀnhȱkhácȱ¶ӘtȱtԀȱlӾȱtԢȱ80Ȭ90%ȱvàȱhaiȱtԀnhȱcóȱ tԀȱ lӾȱ thӜpȱ làȱTràȱVinhȱvàȱCàȱMau.ȱVìȱvӤy,ȱnhìnȱchung,ȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱ¶ãȱ thԨcȱ hiӾnȱtԈtȱchԀȱsԈȱnàyȱsoȱvԒiȱmԠcȱtoànȱquԈcȱvàȱchԀȱcóȱmԐtȱvàiȱtԀnhȱcӞnȱphӚiȱnԎȱlԨcȱhхnȱ trongȱlËnhȱvԨcȱnày.ȱȱ ȱ 9.8 Phát triʀn văn hóa, thông tin và nâng cao ÿ͝i s͑ng tinh thɤn cͧa nhân dân CPRGSȱcóȱmԐtȱvàiȱmԜcȱtiêuȱchoȱv©nȱhóaȱvàȱthôngȱtin.ȱMԐtȱtrongȱnhԦngȱmԜcȱtiêuȱlàȱ ¶ӚmȱbӚoȱrӨngȱhхnȱ90%ȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱcóȱthӺȱxemȱcácȱchчхngȱtrìnhȱcԞaȱ/àiȱTruyӸnȱhìnhȱ ViӾtȱNamȱ (VTV)ȱvàȱhхnȱ 95%ȱ cóȱ thӺȱngheȱ /àiȱ tiӶngȱnóiȱViӾtȱNamȱ (VOV)ȱvàoȱn©mȱ 2005.ȱȱȱ ȱ Nhìnȱchung,ȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱ¶ԠngȱthԠȱ7ȱtrongȱtӜtȱcӚȱcácȱvùngȱvӸȱtԀȱlӾȱxemȱVTVȱ nhчngȱdӢnȱ¶ӞuȱvӸȱtԀȱlӾȱngheȱ/TNVNȱtuyȱtԀȱlӾȱngheȱ/TNVNȱkháȱthӜpȱsoȱvԒiȱtԀȱlӾȱxemȱ VTV.ȱȱȱȱ Ĉánh giá nghèo theo vùng, Vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 80 Hình 9.14 Tʆ lʄ các h͙ gia ÿình bɬt ÿɉͣc và không bɬt ÿɉͣc các chɉɇng trình cͧa VTV ȱ NguԊn:ȱVHLSSȱ2002ȱ(DԨaȱtrênȱ30.000ȱmӢu)ȱ ȱ Khôngȱxemȱ¶чԚcȱVTVȱcóȱthӺȱlàȱdoȱkhôngȱthӺȱbӦtȱ¶чԚcȱsóngȱԖȱnhԦngȱkhuȱvԨcȱxaȱxôiȱ nhчngȱcüngȱcóȱthӺȱdoȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱkhôngȱcóȱTV.ȱHìnhȱ9.14ȱ¶ãȱchoȱthӜyȱtԀȱlӾȱxemȱ¶чԚcȱ VTVȱԖȱcácȱtԀnhȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLong.ȱTԀȱlӾȱthӜpȱnhӜtȱlàȱԖȱtԀnhȱTràȱVinhȱvԒiȱítȱhхnȱ25%ȱ sԈȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱxemȱ¶чԚcȱVTV.ȱThiӶuȱTVȱcüngȱlàȱmԐtȱvӜnȱ¶ӸȱԖȱmԐtȱsԈȱtԀnhȱnhчȱ/Ԋngȱ Tháp,ȱAnȱGiang,ȱTràȱVinhȱvàȱSócȱTr©ngȱnhчngȱkhôngȱbӦtȱ¶чԚcȱsóngȱvӢnȱlàȱmԐtȱvӜnȱ ¶ӸȱlԒnȱcԞaȱTràȱVinh,ȱBӘcȱLiêuȱvàȱCàȱMauȱvàȱcüngȱlàȱvӜnȱ¶ӸȱcԞaȱtԀnhȱȱAnȱGiang,ȱTiӸnȱ GiangȱvàȱSócȱTr©ng.ȱȱȱȱȱȱ Hình 9.15 Tʆ lʄ h͙ gia ÿình bɬt ÿɉͣc và không bɬt ÿɉͣc chɉɇng trình cͧa Ĉài Tiɼng nói Viʄt Nam 0 20 40 60 80 100 C¶ n‡íc §BS Mªk«ng Cµ Mau B¹c Liªu Sãc Tr¨ng Trµ Vinh CÇn Th¬ Kiªn Giang BÕn Tre VÜnh Long TiÒn Giang An Giang §ång Th¸p Long An T Øn h % Kh«ng ®µi Cã ®µi, kh«ng b¾t ®‡îc §TNVI B¾t ®‡îc §TNVI ȱ NguԊn:ȱVHLSSȱ2002ȱ(dԨaȱtrênȱ30.000ȱmӢu)ȱ ȱ TԀȱlӾȱngheȱ¶àiȱVOVȱthӤmȱchíȱcònȱthӜpȱhхnȱtԀȱlӾȱxemȱVTVȱchoȱthӜyȱlàȱ¶àiȱphátȱthanhȱ khôngȱphӚiȱlàȱmԐtȱphчхngȱtiӾnȱtruyӸnȱthôngȱquanȱtrԄngȱԖȱphӞnȱlԒnȱcácȱvùng.ȱPhӞnȱ lԒnȱngчԔiȱdânȱkhôngȱcóȱ¶àiȱ¶ӺȱbӦtȱcácȱchчхngȱtrìnhȱvàȱchԀȱcóȱmԐtȱvàiȱtԀnhȱcóȱvӜnȱ¶Ӹȱ làȱkhôngȱbӦtȱ¶чԚcȱsóng.ȱȱ 9. Tiɼn b͙ ÿɞt ÿɉͣc các Mͥc tiêu Phát triʀn cͧa Viʄt Nam (VDGs) ͟ vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 81 SoȱsánhȱvӸȱtԀȱlӾȱxemȱVTVȱhoӮcȱngheȱVOVȱgiԦaȱcácȱnhómȱ20%ȱchoȱthӜyȱngчԔiȱnghèoȱ cóȱítȱcхȱhԐiȱtiӶpȱcӤnȱvԒiȱcӚȱtiȱviȱvàȱ¶àiȱphátȱthanhȱhхnȱcácȱnhómȱkhácȱvàȱhԄȱcüngȱhayȱ xemȱtiȱviȱhхnȱlàȱngheȱ¶ài.ȱȱ Hình 9.16 Tʆ lʄ h͙ gia ÿình bɬt ÿɉͣc VTV hoɴc ĈTNVN theo các nhóm 20% ͟ vùng ĈBS Cͭu Long 0 20 40 60 80 100 NghÌo CËn nghÌo Trung b×nh CËn giµu Giµu C¸c nhãm møc sèng % VTV §TNVN ȱ NguԊn:ȱVHLSSȱ2002ȱ(dԨaȱtrênȱ30.000ȱmӢu)ȱ 9.9 Bɠo vʄ môi trɉ͝ng bɾn vͯng CPRGSȱ¶ӮtȱmԜcȱtiêuȱlàȱ80%ȱsԈȱdânȱthànhȱthԂȱvàȱ60%ȱsԈȱdânȱnôngȱthônȱsӴȱ¶чԚcȱdùngȱ nчԒcȱsӘchȱvàoȱn©mȱ2005ȱvàȱ85%ȱsԈȱdânȱnôngȱthônȱsӴȱ¶чԚcȱdungȱnчԒcȱsӘchȱvàoȱn©mȱ 2010.ȱNhчȱ¶ãȱnóiȱ Ԗȱ trên,ȱnhìnȱchungȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱcóȱkhoӚngȱ48,5%ȱhԐȱgiaȱ ¶ìnhȱ¶чԚcȱdùngȱnчԒcȱsӘchȱ làȱnчԒcȱtrongȱhӾȱthԈngȱnчԒcȱcԞaȱthànhȱphԈ,ȱnчԒcȱgiӶngȱ khoanȱhoӮcȱnчԒcȱmчa.ȱTԀȱ lӾȱ¶чԚcȱdùngȱnчԒcȱsӘchȱkháȱkhácȱnhauȱgiԦaȱthànhȱthԂȱvàȱ nôngȱȱthônȱvàȱgiԦaȱcácȱtԀnhȱvԒiȱnhau.ȱVùngȱnôngȱthônȱԖȱcácȱtԀnhȱthuԐcȱvùngȱlauȱsӤyȱítȱ ¶чԚcȱtiӶpȱcӤnȱvԒiȱnчԒcȱsӘchȱhхnȱcácȱtԀnhȱkhácȱtrongȱvùngȱnhчngȱvùngȱnôngȱthônȱcԞaȱ CӞnȱThхȱcüngȱítȱ¶чԚcȱtiӶpȱcӤnȱvԒiȱnчԒcȱsӘch.ȱHiӾnȱtӘi,ȱchԀȱ2ȱtԀnhȱchчaȱ¶ӘtȱmԜcȱtiêuȱ 80%ȱsԈȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱԖȱthànhȱthԂȱ¶чԚcȱdùngȱnчԒcȱsӘchȱvàȱ5ȱtԀnhȱchчaȱ¶ӘtȱmԜcȱtiêuȱnàyȱ Ԗȱvùngȱnôngȱthôn.ȱChԀȱcóȱ2ȱtԀnhȱ¶ãȱ¶ӘtȱmԜcȱtiêuȱcԞaȱn©mȱ2010ȱvӸȱnчԒcȱsӘch.ȱȱ Hình 9.17 Tʆ lʄ h͙ gia ÿình ÿɉͣc tiɼp cɪn nɉ͛c sɞch chia theo thành thʈ/nông thôn và các tʆnh ͟ vùng ĈBS Cͭu Long ȱ NguԊn:ȱVHLSSȱ2002ȱ(30.000ȱmӢu)ȱ Ĉánh giá nghèo theo vùng, Vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 82 Hình 9.18 Khoɠng tin cɪy 95% cͧa tʆ lʄ h͙ gia ÿình sͭ dͥng nhà vʄ sinh hͣp vʄ sinh ͟ các tʆnh vùng ĈBS Cͭu Long ȱ NguԊn:ȱVHLSSȱ2002ȱ(30.000ȱmӢu)ȱ Chúȱý:ȱSԈȱliӾuȱcԞaȱtԀnhȱVËnhȱLongȱcóȱsaiȱsԈȱchuӠnȱlԒnȱvàȱkhoӚngȱtinȱcӤyȱrԐngȱnênȱkhôngȱ¶ángȱtinȱ cӤyȱ ȱ CPRGSȱkhôngȱcóȱmԜcȱtiêuȱcԜȱthӺȱvӸȱvӾȱsinh.ȱTԀȱlӾȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱhԚpȱvӾȱsinhȱlàȱkháȱthӜpȱ Ԗȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLong.ȱHӞuȱhӶtȱtӜtȱcӚȱcácȱtԀnhȱvӢnȱcònȱԖȱdчԒiȱmԠcȱȱ30%ȱcԞaȱchԀȱtiêuȱ này.ȱNhчȱ¶ãȱ thӜyȱԖȱ trên,ȱchԀȱnhԦngȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱkháȱgiӚȱmԒiȱcóȱcхȱhԐiȱsԈngȱhԚpȱvӾȱ sinhȱhхn.ȱCӞnȱphӚiȱnghiênȱcԠuȱnԦaȱ¶ӺȱtìmȱhiӺuȱtӘiȱsaoȱtԀȱlӾȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱcóȱnhàȱvӾȱsinhȱ hԚpȱvӾȱsinhȱlӘiȱquáȱthӜpȱnhчȱvӤyȱԖȱvùngȱnàyȱvàȱtrênȱcӚȱnчԒcȱnóiȱchungȱvàȱtìmȱgiӚiȱ phápȱ¶ӺȱcӚiȱthiӾnȱchԀȱsԈȱnày.ȱCӞnȱphӚiȱcóȱnhԦngȱmԜcȱtiêuȱcԜȱthӺ.ȱȱ Hình 9.19 Tʆ lʄ h͙ gia ÿình ͟ thành thʈ s͑ng trong nhà tɞm ͟ các tʆnh vùng ĈBS Cͭu Long 0 10 20 30 40 50 60 L on g A n § ån g T h¸ p A n G ia ng Ti Òn G ia ng V Ün h Lo ng B Õn T re K iª n G ia ng C Çn T h¬ Tr µ V in h S ãc T r¨ ng B ¹c L iª u C µ M au § B S M ªk « ng C ¶ n ‡í c TØnh % ȱ NguԊn:ȱThԈngȱkêȱNhàȱԖȱvàȱDânȱsԈȱn©mȱ1999:ȱKӶtȱquӚȱmӢuȱȱ ȱ CPRGSȱ¶ӮtȱmԜcȱ tiêuȱxóaȱbԆȱnhàȱ ԌȱchuԐtȱvàȱnhàȱ tӘmȱԖȱkhuȱvԨcȱ thànhȱ thԂȱvàoȱn©mȱ 2010.ȱXétȱtԌngȱthӺȱtrênȱcӚȱnчԒc,ȱkhoӚngȱ11%ȱsԈȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱsԈngȱtrongȱnhàȱtӘmȱhoӮcȱ khôngȱcóȱnhàȱԖȱkhuȱvԨcȱthànhȱthԂ,ȱsoȱvԒiȱconȱsԈȱ35%ȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLong.ȱԕȱvùngȱ 9. Tiɼn b͙ ÿɞt ÿɉͣc các Mͥc tiêu Phát triʀn cͧa Viʄt Nam (VDGs) ͟ vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 83 nôngȱthôn,ȱtԀȱlӾȱnhàȱtӘmȱkháȱcao.ȱLчuȱýȱlàȱkhungȱnhàȱgԎȱkhôngȱ¶чԚcȱcoiȱlàȱnhàȱtӘmȱ nhԦngȱnhчngȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱkhôngȱcóȱnhàȱcüngȱvӢnȱ¶чԚcȱtínhȱvàoȱ¶ây.ȱRõȱràngȱlàȱTràȱ VinhȱvàȱSócȱTr©ngȱcóȱtԀȱlӾȱnhàȱtӘmȱԖȱkhuȱvԨcȱthànhȱthԂȱcaoȱnhӜtȱsoȱvԒiȱmԠcȱthӜpȱnhӜtȱ cԞaȱCӞnȱThхȱlàȱ25%.ȱVìȱmiӸnȱNamȱcóȱkhíȱhӤuȱônȱhòaȱnênȱngчԔiȱtaȱkhôngȱxâyȱnhàȱkiênȱ cԈȱnhчȱԖȱmiӸnȱBӦcȱcóȱkhíȱhӤuȱkhӦcȱnghiӾt.ȱȱȱ ȱ 9.10 Giɠm khɠ năng bʈ t͕n thɉɇng CPRGSȱkêuȱgԄiȱt©ngȱcчԔngȱtiӶpȱcӤnȱ¶ӶnȱsӚnȱxuӜtȱcхȱbӚnȱvàȱcácȱdԂchȱvԜȱxãȱhԐiȱgiúpȱ giӚmȱkhӚȱn©ngȱbԂȱtԌnȱthчхngȱ¶ãȱ¶чԚcȱ¶ӸȱcӤpȱԖȱtrên.ȱViӾcȱmԖȱrԐngȱmӘngȱlчԒiȱanȱsinhȱ xãȱhԐiȱlàȱmԐtȱchínhȱsáchȱlԒnȱkhácȱcóȱthӺȱgiúpȱgiӚmȱkhӚȱn©ngȱbԂȱtԌnȱthчхngȱcԞaȱmԐtȱsԈȱ nhómȱdânȱcчȱnhӜtȱ¶Ԃnh.ȱMӘngȱlчԒiȱanȱsinhȱxãȱhԐiȱgԊmȱcó,ȱvíȱdԜȱbӚoȱhiӺmȱyȱtӶȱvàȱtrԚȱ cӜpȱchoȱnhԦngȱnhómȱcӞnȱtrԚȱcӜp.ȱ ȱ Toànȱdânȱ¶чԚcȱbӚoȱhiӺmȱyȱtӶȱlàȱmԐtȱbiӾnȱphápȱquanȱtrԄngȱgiúpȱgiӚmȱkhӚȱn©ngȱbԂȱtԌnȱ thчхngȱdoȱchiȱphíȱcaoȱcԞaȱkhámȱchԦaȱbӾnh,ȱtrongȱtrчԔngȱhԚpȱmԐtȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱcóȱmԐtȱ ngчԔiȱbԂȱԈmȱnӮng,ȱdoȱvӤyȱcóȱ thӺȱng©nȱ¶чԚcȱmԐtȱgiaȱ¶ìnhȱkhԆiȱ lâmȱvàoȱ¶óiȱnghèo.ȱ HiӾnȱcóȱmԐtȱsԈȱloӘiȱhìnhȱbӚoȱhiӺmȱyȱtӶȱbaoȱgԊmȱbӚoȱhiӺmȱbӦtȱbuԐcȱchoȱnhԦngȱaiȱlàmȱ viӾcȱ trongȱkhuȱvԨcȱchínhȱ thԠc,ȱbӚoȱhiӺmȱyȱ tӶȱchoȱngчԔiȱnghèoȱvàȱmԐtȱvàiȱ loӘiȱhìnhȱ bӚoȱhiӺmȱtԨȱnguyӾnȱchԞȱyӶuȱ¶ӺȱphԜcȱvԜȱchoȱnhuȱcӞuȱbӚoȱhiӺmȱcԞaȱhԄcȱsinh.ȱȱȱ ȱ TԀȱlӾȱngчԔiȱdânȱ¶чԚcȱhчԖngȱbӚoȱhiӺmȱyȱtӶȱcóȱliênȱquanȱchӮtȱchӴȱ¶ӶnȱtԀȱlӾȱdânȱsԈȱlàmȱ viӾcȱtrongȱkhuȱvԨcȱchínhȱthԠc,ȱchԞȱyӶuȱtrongȱcácȱcхȱquanȱnhàȱnчԒc,ȱcácȱcôngȱtyȱnчԒcȱ ngoàiȱhoӮcȱcácȱcôngȱtyȱtчȱnhânȱViӾtȱNamȱlԒn.ȱViӾcȱmuaȱbӚoȱhiӺmȱchoȱhԄcȱsinhȱlàȱtԨȱ nguyӾnȱvàȱcóȱxuȱhчԒngȱt©ngȱlênȱcùngȱvԒiȱ¶ԔiȱsԈngȱcaoȱhхn.ȱBӚoȱhiӺmȱyȱtӶȱchoȱngчԔiȱ nghèoȱ¶чԚcȱthԨcȱhiӾnȱtԢȱn©mȱ1998ȱnhԦngȱmԎiȱtԀnhȱ¶ãȱthԨcȱhiӾnȱtheoȱmԐtȱcáchȱkhác,ȱ mԐtȱsԈȱnхiȱcӜpȱthӲȱbӚoȱhiӺmȱyȱtӶ,ȱcònȱsԈȱkhácȱthìȱhoànȱtrӚȱtiӸnȱchoȱcácȱcхȱsԖȱyȱtӶȱ¶ãȱ phԜcȱvԜȱngчԔiȱnghèo.ȱȱ ȱ TԀȱlӾȱngчԔiȱ¶чԚcȱbӚoȱhiӺmȱyȱtӶȱcüngȱkhácȱnhauȱԖȱcácȱvùng.ȱTrongȱkhiȱkhoӚngȱ1/5ȱdânȱ sԈȱԖȱvùngȱ/BȱsôngȱHԊngȱvàȱvùngȱ/ôngȱnamȱbԐȱ¶чԚcȱhчԖngȱbӚoȱhiӺmȱyȱtӶȱthìȱconȱsԈȱ nàyȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱchԀȱlàȱ9,6%.ȱ/âyȱlàȱtԀȱlӾȱthӜpȱnhӜtȱtrongȱtӜtȱcӚȱcácȱvùngȱtrênȱ cӚȱnчԒcȱtrԢȱvùngȱTâyȱnguyên.ȱ Hình 9.20 Tʆ lʄ cɉ dân ÿɉͣc bɠo hiʀm y tɼ phân theo tʆnh và loɞi hình bɠo hiʀm. ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ NguԊn:ȱNiênȱgiámȱThԈngȱkӶȱBӚoȱhiӺmȱyȱtӶȱ1992Ȭ2002ȱ Ĉánh giá nghèo theo vùng, Vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 84 SoȱsánhȱgiԦaȱcácȱtԀnhȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱchoȱthӜyȱ/ԊngȱThápȱMчԔiȱcóȱtԀȱlӾȱngчԔiȱ dânȱ¶чԚcȱbӚoȱhiӺmȱyȱtӶȱcaoȱnhӜt,ȱ¶Әtȱ23%,ȱsauȱ¶óȱlàȱLongȱAnȱvԒiȱgӞnȱ16%,ȱtrongȱkhiȱ cácȱtԀnhȱkhácȱtrongȱvùngȱchԀȱ¶ӘtȱkhoӚngȱ10%ȱhoӮcȱthӜpȱnԦa.ȱXétȱvӸȱcácȱloӘiȱhìnhȱbӚoȱ hiӺmȱyȱtӶ,ȱtaȱthӜyȱhaiȱtԀnhȱnàyȱcóȱtԀȱlӾȱhԄcȱsinhȱ¶чԚcȱhчԖngȱbӚoȱhiӺmȱyȱtӶȱcaoȱhхnȱcácȱ tԀnhȱkhácȱtrongȱvùng.ȱ/ԊngȱThápȱcóȱtԀȱlӾȱngчԔiȱnghèoȱ¶чԚcȱhчԖngȱbӚoȱhiӺmȱyȱtӶȱkháȱ cao.ȱ ȱ N©mȱ2002,ȱchӶȱ¶ԐȱbӚoȱhiӺmȱyȱ tӶȱchoȱngчԔiȱnghèoȱ¶ãȱ¶чԚcȱ thԨcȱhiӾnȱԖȱ7ȱ tԀnhȱvùngȱ /BSȱCԤuȱLongȱvàȱcácȱtԀnhȱcònȱlӘiȱthԨcȱhiӾnȱch©mȱsócȱyȱtӶȱchoȱngчԔiȱnghèoȱbӨngȱcáchȱ trӚȱtiӸnȱchoȱcácȱcхȱsԖȱcԞaȱnhàȱnчԒcȱcungȱcӜpȱdԂchȱvԜȱyȱtӶȱchoȱngчԔiȱnghèo.ȱȱ KhôngȱcóȱthôngȱtinȱtheoȱtԀnhȱvӸȱcácȱvӜnȱ¶ӸȱkhácȱcԞaȱmӘngȱlчԒiȱȱanȱsinhȱxãȱhԐi.ȱ ȱ 9.11 Bɠo ÿɠm bình ÿɰng gi͛i và tăng quyɾn cho phͥ nͯ Choȱ¶Ӷnȱnay,ȱchԀȱkhoӚngȱ2,2%ȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱcóȱ¶ӜtȱԖȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱcóȱcӚȱ tênȱ chԊngȱvàȱtênȱvԚȱtrênȱgiӜyȱchԠngȱnhӤnȱquyӸnȱsԤȱdԜngȱ¶Ӝt,ȱtчхngȱ¶чхngȱvԒiȱtԀȱlӾȱcԞaȱ cӚȱnчԒcȱlàȱ2,3%.ȱ/ԈiȱvԒiȱcácȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱdânȱtԐcȱthiӺuȱsԈȱthìȱtԀȱlӾȱnàyȱchԀȱlàȱ1,1%.ȱMӮcȱ dùȱluӤtȱ¶Ӝtȱ¶aiȱsԤaȱ¶ԌiȱmԒiȱ¶âyȱbӦtȱbuԐcȱphӚiȱcóȱcӚȱtênȱhaiȱvԚȱchԊngȱtrênȱgiӜyȱchԠngȱ nhӤnȱsԤȱdԜngȱ¶ӜtȱmԒiȱtrongȱcácȱtrчԔngȱhԚpȱ¶©ngȱkýȱsԤȱdԜngȱ¶ӜtȱmԒi,ȱnhчngȱphӞnȱ lԒnȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱ¶ãȱ¶©ngȱkýȱ¶ӜtȱtrчԒcȱkhiȱluӤtȱnàyȱraȱ¶ԔiȱvàȱkhôngȱaiȱbӦtȱhԄȱphӚiȱ¶©ngȱ kýȱlӘi.ȱCácȱconȱsԈȱvӸȱlËnhȱvԨcȱnàyȱkhôngȱcóȱԖȱcӜpȱtԀnh.ȱȱ 9. Tiɼn b͙ ÿɞt ÿɉͣc các Mͥc tiêu Phát triʀn cͧa Viʄt Nam (VDGs) ͟ vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 85 Tài liʄu tham khɠo ȱ AusAID,ȱ2003.ȱPhânȱtíchȱ¶óiȱnghèoȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLong:ȱBáoȱcáoȱnhԦngȱmԈcȱquanȱtrԄngȱ lӞnȱ ¶Ӟuȱ–ȱGiaiȱ ¶oӘnȱ1,ȱPhânȱ tíchȱ¶óiȱnghèoȱvùngȱ/BSȱCԤuȱLongȱdoȱAusAIDȱ tàiȱ trԚ,ȱ Mimeo.ȱ Banȱ/iӸuȱhànhȱ/iӸuȱtraȱTrungȱчхng,ȱ2000.ȱȱ/iӸuȱtraȱdânȱsԈȱvàȱnhàȱԖȱn©mȱ1999:ȱCácȱkӶtȱ quӚȱȱmӢu,ȱHàȱNԐi:ȱNhàȱXuӜtȱbӚnȱGiԆiȱȱ NguyӼnȱSinhȱCúc.ȱ2003.ȱNôngȱnghiӾpȱvàȱnôngȱ thônȱViӾtȱNamȱ trongȱ thԔiȱkćȱ¶ԌiȱmԒi.ȱHàȱ NԐi:ȱNhàȱxuӜtȱbӚnȱThԈngȱkêȱȱ /ӮngȱNguyênȱAnh,ȱTacoli,ȱC.,ȱvàȱHoàngȱXuânȱThành,ȱ2003.ȱDiȱcчȱԖȱViӾtȱNam:ȱXemȱxétȱ thôngȱtinȱvӸȱcácȱmôȱhìnhȱvàȱxuȱhчԒngȱhiӾnȱnayȱvàȱkhíaȱcӘnhȱchínhȱsách,ȱȱBáoȱcáoȱtrìnhȱbàyȱ tӘiȱHԐiȱnghԂȱkhuȱvԨcȱvӸȱDiȱcч,ȱPhátȱ triӺnȱvàȱLԨaȱchԄnȱchínhȱsáchȱvìȱngчԔiȱnghèoȱԖȱ châuȱÁȱtԢȱ22ȱ–ȱ24/6/2003,ȱDhaka.ȱ BԐȱLaoȱ¶Ԑng,ȱThчхngȱbinhȱvàȱXãȱhԐi.ȱ2003.ȱ ȱSԈȱ liӾuȱthԈngȱkêȱvӸȱLaoȱ¶Ԑngȱ–ȱViӾcȱ làmȱԖȱ ViӾtȱNamȱn©mȱ2002.ȱHàȱNԐi:ȱNhàȱxuӜtȱbӚnȱLaoȱ¶ԐngȱxãȱhԐiȱȱ BԐȱLaoȱ¶Ԑng,ȱThчхngȱbinhȱvàȱXãȱhԐi.ȱ1999.ȱ ȱSԈȱ liӾuȱthԈngȱkêȱvӸȱLaoȱ¶Ԑngȱ–ȱViӾcȱ làmȱԖȱ ViӾtȱNamȱn©mȱ1998.ȱȱHàȱNԐi:ȱNhàȱxuӜtȱbӚnȱThԈngȱkê.ȱ TrungȱtâmȱKhoaȱhԄcȱXãȱhԐiȱvàȱNhânȱv©nȱquԈcȱgia,ȱ2001.ȱBáoȱcáoȱvӸȱPhátȱtriӺnȱconȱngчԔiȱ quԈcȱgiaȱn©mȱ2001:ȱ/ԌiȱMԒiȱvàȱphátȱtriӺnȱconȱngчԔiȱԖȱViӾtȱNam,ȱNXBȱChínhȱtrԂ,ȱHàȱNԐiȱ ViӾnȱ Dinhȱ dчԘngȱ quԈcȱ gia.ȱ ȱ 2003.ȱ ȱ KhӚoȱ sátȱ Giámȱ sátȱ dinhȱ dчԘngȱ hàngȱ n©mȱ n©mȱ 2002.mimeo.ȱȱ TԌngȱcԜcȱThԈngȱkê.ȱȱ2003.ȱȱTómȱtӦtȱkӶtȱquӚȱcԞaȱTԌngȱ¶iӸuȱtraȱnôngȱnghiӾp,ȱnôngȱthônȱ vàȱthԞyȱhӚiȱsӚnȱn©mȱ2001.ȱHàȱNԐi:ȱNXBȱThԈngȱkê.ȱȱ TԌngȱcԜcȱThԈngȱkê.ȱ1995.ȱTԌngȱ¶iӸuȱ traȱnôngȱnghiӾpȱvàȱnôngȱ thônȱ1994,ȱ tӤpȱ1.ȱHàȱ NԐi:ȱNXBȱThԈngȱkê.ȱȱ BӚoȱhiӺmȱYȱ tӶȱViӾtȱNamȱ (2002).ȱ ȱNiênȱgiámȱThԈngȱkêȱBӚoȱhiӺmȱyȱ tӶȱ1993Ȭ2002.ȱ ȱHàȱ NԐi:ȱNXBȱThԈngȱkê.ȱȱȱ /iӸuȱtraȱmԠcȱsԈngȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱViӾtȱNamȱ2002ȱȱ.ȱ /iӸuȱtraȱmԠcȱsԈngȱԖȱViӾtȱNamȱ1993ȱ /iӸuȱtraȱmԠcȱsԈngȱԖȱViӾtȱNamȱ1998ȱ /iӸuȱtraȱYȱtӶȱquԈcȱgiaȱViӾtȱNamȱ2001Ȭ02.ȱ NgânȱhàngȱThӶȱgiԒiȱvàȱNgânȱhàngȱPhátȱtriӺnȱchâuȱÁ,ȱ2003.ȱ/ánhȱgiáȱ¶óiȱnghèoȱkhuȱ vԨcȱ2003ȱȱKháiȱniӾmȱ¶ӺȱthӚoȱluӤnȱtӘiȱcuԐcȱhԄpȱPTF,ȱHàȱNԐi,ȱngàyȱ09/06/2003.ȱȱ ȱ Ĉánh giá nghèo theo vùng, Vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 86 TàiȱliӾuȱthamȱkhӚoȱbӨngȱTiӶngȱViӾtȱ BӚoȱHiӺmȱYȱ tӶȱViӾtȱNamȱ (2002)ȱNiênȱgiámȱ thԈngȱkêȱbӚoȱhiӺmȱyȱ tӶȱ1993Ȭ2002.ȱ ȱHàȱNԐi:ȱ NhàȱXuӜtȱbӚnȱThԈngȱkê,ȱ2002.ȱ /iӸuȱtraȱYȱtӶȱQuԈcȱgiaȱ2001Ȭ02ȱ KhӚoȱsátȱmԠcȱsԈngȱdânȱcчȱ1993ȱ /iӸuȱtraȱmԠcȱsԈngȱdânȱcчȱ1998ȱ /iӸuȱtraȱmԠcȱsԈngȱhԐȱgiaȱ¶ìnhȱ2002ȱ 9. Tiɼn b͙ ÿɞt ÿɉͣc các Mͥc tiêu Phát triʀn cͧa Viʄt Nam (VDGs) ͟ vùng ÿ͓ng bɮng sông Cͭu Long 87 Phͥ lͥc A Bɠng 1. Chʆ s͑ khoɠng cách nghèo theo thành thʈ/nông thôn, dân t͙c và gi͛i (%) 1993 1998 2002 % thay ÿ͕i1998-2002 Viʄt Nam ĈBS Cͭu Long Viʄt Nam ĈBS Cͭu Long Viʄt Na m ĈBS Cͭu Long Viʄt Nam ĈBS Cͭu Long T͕ng 18.5 13.8 9.5 8.1 6.9 4.7 -27% -43% Dân cɉ Thành thʈ 6.4 6.8 1.7 3.2 1.3 1.1 -25% -65% Nông thôn 21.5 15.4 11.8 9.3 8.7 5.4 -27% -42% Dân t͙c Ngɉ͝i Kinh & Hoa 16.0 12.5 7.1 7.5 4.7 4.0 -34% -46% Các dân t͙c khác 34.7 26.9 24.2 14.9 22.8 13.1 -6% -12% Gi͛i Nam 19.4 14.1 10.3 8.7 7.6 4.9 -26% -44% Nͯ 15.3 12.9 6.9 5.9 4.4 3.9 -36% -34% NguԊn:ȱVHLSSȱ2002ȱ Bɠng 2. Trình ÿ͙ h͍c vɢn (%) Tʆ lʄ ÿói nghèo Tʆ lʄ ÿói nghèo t͕ng thʀ Tʆ lʄ dân s͑ Vùng ĈBS Cͭu Long Bɪc h͍c cao nhɢt ÿã hoàn thành VN MK VN MK VN MK Thànhthʈ Nông thôn Kinh/ Hoa Dân t͙c khác 2002 - T͕ng 29 23 100 100 100 100 100 100 100 100 Thɢt h͍c 40 30 55 67 39 52 39.3 54.5 50.6 69.3 Tiʀu h͍c 28 21 26 28 27 31 29.7 31.6 31.8 24.0 Ph͕ thông cɇ s͟ 22 8 16 4 21 10 14.4 9.2 10.5 5.1 Ph͕ thông trung h͍c 9 5 3 1 8 4 9.6 3.2 4.6 1.0 Dɞy nghɾ 4 1 0 0 3 1 3.0 0.9 1.3 0.6 Cao ÿɰng/ÿɞi h͍c 1 1 0 0 2 1 3.9 0.6 1.2 0.1 Thɞc sś và hɇn nͯa 0 0 - - 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 ȱ NhàȱxuӜtȱbӚnȱLaoȱ/Ԑngȱ ȬȱXãȱhԐi.ȱGiӜyȱphépȱxuӜtȱbӚnȱsԈȱ27Ȭ08/XBȬQLXBȱCԜcȱxuӜtȱbӚnȱcӜpȱngàyȱ07/1/2004,ȱmãȱsԈȱ27Ȭ65/18Ȭ11.ȱ GiӜyȱtríchȱngangȱkӶȱhoӘchȱxuӜtȱbӚnȱsԈȱ27Ȭ65/L/XHȱ18Ȭ11/2003ȱcӜpȱngàyȱ9/3/2004.ȱ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá nghèo theo vùng đồng bằng sông cửu long.pdf
Luận văn liên quan