Đánh giá quy trình soạn thảo, nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trong thôn văn hóa ở huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

MỞ ĐẦU Hương ước, lệ làng cổ được coi là một trong những di sản văn hoá có tính chất pháp lý đặc sắc trong làng xã cổ truyền Việt Nam. Các công trình nghiên cứu gần đây đã làm sáng tỏ những giá trị không thể phủ nhận được vai trò “tự quản” của hương ước lệ làng. Nhiều truyền thống tốt đẹp, nhiều phẩm chất quý giá; những hành vi ứng xử xã hội, gia đình và cá nhân ít nhiều đã được hương ước, lệ làng gìn giữ và điều chỉnh. Ngày nay nông thôn Việt Nam đang trong thời kỳ thay đổi mạnh mẽ. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chú ý đến việc phát huy vai trò tự quản của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cuộc vận động làng văn hoá, gia đình văn hoá đả trở thành phong trào rộng khắp trong cả nước. Đảng bộ và chính quyền các cấp đã coi cuộc vận động này là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân ta thiết thực góp phần làm nên thắng lợi phát triển kinh tế, ổn định trật tự an ninh xã hội. Nghị quyết V của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã nêu: “Phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp, thuần phong mỹ tục, bài trừ hũ tục mê tín di đoan, tệ nạn xã hội, phát huy tình nghĩa xóm làng, đảm bảo đoàn kết nông thôn, khuyến khích xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước về nếp sống văn minh ở các thôn xã”. Ngày 19/6/1998, Thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số 24 – 1998/CT – TTG về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương V khoá VII và chỉ thị số 61/CT – UB của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phát huy quyền tự quản của nhân dân, các thôn văn hoá ở huyện Lâm Hà ra đời và các hương ước, quy ước của các thôn, buôn cũng đã xuất hiện với mục đích “Phát huy quyền tự quản của nhân dân, thực hiện dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi nhằm giải quyết các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư, bảo đảm đoàn kết, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; xây dựng cuộc sống mới; tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống; gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục của cộng đồng nhằm thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ của công dân và nhiệm vụ cấp trên trên trao “theo đúng tinh thần của điều 13 – Chương VI trong quy chế thực hiện dân chủ ở xã của chính phủ ban hành ngày 11/5/1998. 112 thôn, buôn, khu phố văn hoá và 52 cơ quan văn hoá ở huyện Lâm Hà – Tỉnh Lâm Đồng là minh chứng tính năng động, phát huy quyền dân chủ, nhân dân tự quản, kế thừa những di sản quý báu cha ông ta và của Đảng ta. Đánh giá đúng quy trình soạn thảo, nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trong các thôn , buôn văn hoá trên địa bàn huyện Lâm Hà- Tỉnh Lâm Đồng là vấn đề có ý nghĩa chính trị, khoa học và thực tiễn góp phần làm sáng tỏ quan điểm dân tộc, giai cấp của Đảng ta, góp thêm cơ sổ khoa học chi việc quản lý xã hội nông thôn trong điều kiện hiện nay. Thông qua nội dung của đề tài nghiên cứu, chúng tôi đưa ra những ý kiến chân thực, khoa học cho các địa phương “ tự điều chỉnh và xây dựng , tổ chúc thực hiện các hương ước, quy ước mới trong các thôn, buôn văn hoá đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm góp phần làm cho hương ước, quy ước mới trở thành một trong những công cụ chuyển tải đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến địa bàn vùng sâu vùng xa, nơi có nhiều thành phần đồng bào dân tộc cư trú, và cư dân của 24 tỉnh thành trong cả nước về đây lập nghiệp. ™ Trong khuôn khổ có hạn của đề tài, thời gian và địa bàn nghiên cứu. Do vậy, ngoài việc sử dụng, kế thừa tài liệu của những người đi trước khi nghiên cứu hương ước, quy ước xưa và nay. Chúng tôi đã trực tiếp điều tra, khảo sát thu thập tư liệu trên địa bàn. Đây cũng chính là những tài liệu cơ bản, là cơ sở của sự đánh giá, nhận định mà đề tài nghiên cứu đã đặt ra. Dựa vào những hiểu biết về phương pháp luận sử học logich học và chủ yếu vận dụng những kết quả điều tra dân tộc học, xã hội học. Nhất là đứng vững trên quan điểm khoa học lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lê Nin làm cơ sở cho những suy nghĩ, nhận thức của đề tài. ™ Để giải quyết những vấn đề trên, đề tài” Đánh giá quy trình soạn thảo nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trong các thôn văn hoá ở huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng'' được bố cục thành những nội dung chính như sau: Chương 1: Tổng quan về vùng đất, con người Lâm Hà Phần này chúng tôi giới thiệu về điều kiện tự nhiên và xã hội của Lâm Hà. Đặc biệt trong phần này chúng tôi chú ý nhiều đến thành phần dân cư; tình hình văn hoá, giáo dục, y tế và tôn giáo đã ảnh hưởng như thế nào đối với việc soạn thảo nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trong các thôn văn hoá trên địa bàn huyện Lâm Hà. Chương 2: Quy trình soạn thảo và tổ chức soạn thảo hương ước, quy ước ở các thôn văn hoá huyện Lâm Hà-Lâm Đồng. Trong chương này chúng tôi đề cập đến quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng hương ước, quy ước của làng, thôn văn hoá, cũng như kế hoạch triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở xã, thôn, thị trấn huyện Lâm Hà. Nội dung chương này còn trình bày quy trình soạn thảo hương ước và quy ước mới từ những quy định chung của quy trình soạn thảo hương ước ,quy ước đến việc thành lập ban vận động xây dựng thôn, buôn, khu phố văn hoá của Sở VHTT Lâm Đồng, phòng VHTT-TDTT huyện Lâm Hà. Từ đó, chúng tôi đánh giá thực trạng thục hiện quy trình này để rút ra những nguyên nhân tồn tại và bài học kinh nghiệm trong quy trình đăng ký thôn buôn văn hoá cũng như quy trình soạn thảo hương ước, quy ước của thôn, buôn văn hoá sao cho đúng với quy định pháp luật của nhà nước và phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của người dân địa phương. Chương 3: Đánh giá thực trạng nội dung của hương ước, quy ước,và tổ chức thực hiện của các thôn văn hoá ở huyện Lâm Hà- Lâm Đồng Căn cứ vào nội dung của bản hương ước, quy ước trong các thôn, buôn văn hoá trên địa bàn huyện Lâm Hà và qua khảo sát thực tế tại địa phương, chúng tôi tiến hành đánh giá quan điểm chỉ đạo về nội dung và tổ chức thực hiện của Ban chỉ đạo Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở của huyện Lâm Hà. Đồng thời chúng tôi cũng đặt ra một số vấn đề: Hương ước, quy ước mới có đảm bảo được nguyên tắc tuân thủ theo các quy định của pháp luật; có kế thừa phát triển các phong tục, tập quán truyền thống văn hoá tốt đẹp, và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng thôn, buôn văn hoá hay chưa? Và kết quả của việc tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trên địa bàn ra sao?

pdf112 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2684 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá quy trình soạn thảo, nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trong thôn văn hóa ở huyện Lâm Hà - Lâm Đồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nieân trong ñoä tuoåi 17 phaûi ñaêng kyù nghóa vuï quaân söï, khi truùng tuyeån phaûi chaáp haønh nhaäp nguõ – khoâng troán traùnh nghóa vuï quaân söï. 2. Caùc hoaït ñoäng vaên hoaù vui chôi giaûi trí, ñeàn ñaùp vaø caùc coâng vieäc coù lieân quan ñeán thieát bò aâm thanh khoâng ñöôïc gaây tieáng oàn lôùn vaø khoâng ñöôïc quaù 23 giôø. 3. moïi hoaït ñoäng toân giaùo – töø thieän toân giaùo ñeàu phaûi thöïc hieän theo phaùp luaät nhaø nöôùc vaø caùc quy ñònh cuûa ñòa phöông. 4. Gia ñình coù ngöôøi taïm truù, taïm vaéng phaûi coù traùch nhieäm khai baùo vôùi xoùm thoân hoaëc trình baùo Coâng an xaõ ñeå phaán ñaáu trong thoân khoâng coù vuï troïng aùn hình söï xaûy ra. 5. Toaøn daân trong thoân phoái hôïp vôùi caùc thoân laân caän ñeå phoøng choáng caùc teä naïn xaõ hoäi, röôïu cheø say xæn, côø baïc, huùt hít, maïi daâm, meâ tín dò ñoan, taøng tröõ caùc loaïi vaên hoaù phaåm ñoài truî vaø cuøng nhau giaûi quyeát caùc hoaû hoaïn, caùc söï vuï coù lieân quan. Ñieàu 7 : Hoaït ñoäng vaên hoaù vaên ngheä theå duïc theå thao Toaøn daân trong thoân tích cöïc tham gia ñoùng goùp xaây döïng ñeå mua saém caùc thieát bò vaên hoaù, thoâng tin vaên hoaù, heä thoáng truyeàn thanh. Cuûng coá ñoäi caàu long, ñoäi boùng chuyeàn, ñoäi boùng ñaù, ñoäi vaên ngheä, côø töôùng, côø vua, ñoäi nghóa taùng trong naêm 2004 – 2005 vaø haøng naêm coù thi ñaáu giao löu vôùi caùc ñôn vò baïn. Nhaèm phuïc vuï nhu caàu vaên hoaù trong nhaân daân vaø phong traøo reøn luyeän söùc khoaû cuûa coâng ñoàng. − Quyõ VHVN – TDTT ñoùng goùp 10.000 ñoàng /naêm − Quyõ xaây döïng ñoäi nghóa taùng 50.000 ñoàng/10 naêm Ñieàu 8 : Thaønh laäp ban vaän ñoäng xaây döïng thoân vaên hoaù − Bí thö chi boä Tröôûng ban − Tröôûng ban MT Phoù ban − Tröôûng phoù thoân Phoù ban − Tröôûng caùc ñoaøn theå + xoùm tröôûng Thaønh vieân Hoaït ñoäng cuûa ban theo theå thöùc bieåu quyeát taäp theå, döôùi söï ñieàu haønh cuûa tröôûng ban. − Moïi ngöôøi tích cöïc tham gia sinh hoaït ôû caùc ñoaøn theå, chaáp haønh cheá ñoä hoäi hoïp vaø tích cöïc tham gia ñoùng goùp yù kieán xaây döïng. Toå chöùc hoäi nghò toaøn daân theo ñònh kyø 06 thaùng moät laàn ñeå baùo caùo sô toång keát cuûa thoân, ñeå nhaân daân ñoùng goùp yù kieán xaây döïng cho Ñaûng vieân, chi boä, cho öùng xöû vieân hoäi ñoàng nhaân daân xaõ taïi thoân vaø ñeà nghò chi boä haøng naêm phaûi quan taâm boài döôõng lôùp thanh nieân treû, ñeå haøng naêm keát naïp ñöôïc töø 01 ñeán 02 Ñaûng vieân. Ñieàu 9 : Khen thöôûng vaø kyû luaät 1. Khen thöôûng : Thöïc hieän toát vieäc bình xeùt caù nhaân. Gia ñình, taäp theå vaên hoaù vaø ñeà nghò caáp treân khen thöôûng, laäp soå vaøng truyeàn thoáng ghi danh nhöõng caù nhaân, gia ñình, taäp theå vaø ghi danh nhöõng ngöôøi coù hoïc vò cao. 2. Kyû luaät: Caù nhaân, gia ñình, taäp theå vi phaïm nhöõng quy ñònh treân tuyø theo möùc ñoä tính chaát sai phaïm ñeàu bò pheâ bình khieån traùch, caûnh caùo, giaùo duïc tröôùc thoân, tröôùc caùc ñoaøn theå neáu vi phaïm nghieâm troïng laäp bieân baûn kieán nghò leân caáp treân giaûi quyeát. Ñieàu 10 : Nhöõng quy ñònh naøy ñöôïc nhaân daân trong thoân hoïc taäp vaø ñaõ thoâng qua trong thoân ngaøy ……… thaùng …………naêm 200 ñöôïc UBND huyeän Laâm Haø pheâ duyeät ñöa vaøo thöïc hieän ngaøy ………… thaùng ……………naêm …………. Haøng naêm baûn quy ñònh naøy ñöôïc hoäi nghò toaøn daân ñaùnh giaù öu, nhöôïc ñieåm ñeå söûa ñoåi, boå sung cho hoaøn chænh vôùi thöïc traïng cuûa thoân. Phuùc Thoï 1 ,ngaøy thaùng naêm 200 Bí thö chi boä Tröôûng thoân Buøi Xuaân Khai Nguyeãn Vaên Ngoïc UBMT xaõ Taân Haø UBND xaõ Taân Haø UBND XAÕ TAÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ban XD thoân vaên hoaù Haø Trung Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc QUY ÖÔÙC THÖÏC HIEÄN NEÁP SOÁNG VAÊN HOAÙ THOÂN HAØ TRUNG Thoân vaên hoaù Haø Trung naêm 1999 BAN VAÄN ÑOÄNG XAÂY DÖÏNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM THOÂN VAÊN HOAÙ HAØ TRUNG ÑOÄC LAÄP- TÖÏ DO- HAÏNH PHUÙC QUY ÖÔÙC THÖÏC HIEÄN NEÁP SOÁNG VAÊN HOAÙ ( Thoân Haø Trung- xaõ Taân Vaên) Thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “ toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoaù” theo tinh thaàn nghò quyeát V Trung Öông khoaù VIII vaø chæ thò 27/ CT- TW cuûa Boä Chính trò veà vieäc thöïc hieän neáp soáng vaên minh trong vieäc cöôùi, vieäc tang, leã hoäi vaø chæ thò 61/ CT- UB cuûa UBND tænh Laâm Ñoàng veà vieäc ñaåu maïnh cuoäc vaän ñoäng xaây döïng thoân, buoân giaøu ñeïp, coù ñôøi soáng vaên minh tieân tieán, goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñòa phöông. Moïi thaønh vieân trong thoân Haø Trung xaõ Taân Vaên nhaát trí thoâng qua, thöïc hieän toát baûn quy öôùc xaây döïng thoân vaên hoaù naêm 1999- 2002 goàm caùc ñieàu khoaûn sau ñaây: CHÖÔNG I: ÑIEÀU KHOAÛN CHUNG Ñieàu 1: baûn quy öôùc naøy theå hieän ñaày ñuû yù chí, nguyeän voïng cuûa nhaân daân thoân Haø Trung, xaây döïng treân cô sôû hieán phaùp Nhaø nöôùc coäng hoaø XHCNVN vaø nhöõng truyeàn thoáng vaên hoaù ñaïo ñöùc toát ñeïp cuûa nhaân daân caùc daân toäc ñòa phöông. Ñieàu 2: Quy öôùc naøy theå hieän ñaày ñuû quyeàn vaø nghóa vuï coâng daân thoân Haø Trung xaõ Taân Vaên nhaèm thieát cheá ñieàu chænh caùc moái quan heä giöõa caùc thaønh vieân trong thoân, moïi thaønh vieân thoân Haø Trung, khoâng phaân bieät tuoåi taùc, giôùi tính, thaønh phaàn xaõ hoäi, toân giaùo, daân toäc, tín ngöôõng, ngheà nghieäp, thôøi gian cö truù ñeàu coù traùch nhieäm thöïc hieän nghóa vuï quy öôùc naøy. Ai coù coâng ñöôïc bieåu döông khen thöôûng, ai sai phaïm nhaéc nhôû, pheâ phaùn hoaëc ñeà nghò xöû phaït theo quy öôùc ñaõ quy ñònh ( neáu coù tính nghieâm troïng xöû lyù theo phaùp luaät). CHÖÔNG II: NHÖÕNG QUY ÑÒNH CUÏ THEÅ Ñieàu 3: Xaây döïng phaùt trieån kinh teá ñôøi soáng nhaân daân: − Coù keá hoaïch phaùt trieån kinh teá hoä gia ñình, taïo vieäc laøm, coù thu nhaäp chính ñaùng, phaán ñaáu coù cuoäc soáng trung bình ñeán khaù veà vaät chaát, tinh thaàn, giaûm tyû leä ñoùi ngheøo xuoáng 3- 5 % moãi naêm. Ñeán naêm 2000 heát hoä ñoùi, naêm 2003 heát hoä ngheøo. − Caùc hoä ñeàu keâ khai ñaêng kyù caáp giaáy chöùng nhaän söû duïng ñaát, oån ñònh saûn xuaát thaâm canh, taêng naêng xuaát, phaùt trieån chaên nuoâi gia caàm vaø tieåu thuû coâng nghieäp cheá bieán nhoû, aùp duïng khoa hoïc kyõ thuaät caùc chöông trình khuyeán noâng, saûn phaåm haøng hoaù coù giaù trò cao. − Môû roäng phaùt trieån kinh teá gia ñình trang traïi kheùp kín, theo ñuùng chuû tröông cuûa Nhaø nöôùc, khoâng ñoát phaù röøng, ñaûm baûo quaûn canh khu vöïc theo ñuùng quy hoaïch ñòa phöông. − Thöïc haønh tieát kieäm, chi phí ñuùng möùc, xoaù ñoùi giaûm ngheøo, xaây döïng quyõ hoã trôï 20.000 ñ/ hoä/ 1 naêm, giuùp ngöôøi ngheøo khoù, gia ñình chính saùch oån ñònh phaùt trieån saûn xuaát, caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân. Ñieàu 4: Coâng taùc y teá − Moãi gia ñình ñeàu chaêm lo vieäc hoïc haønh con em, phaán ñaáu ñaït 100% con trong ñoä tuoåi ñeán tröôøng ñi hoïc, khoâng coù hoïc sinh boû hoïc giöõa chöùng, thöïc hieän chöông trình than toaùn muø chöõ, phoå caäp giaùo duïc trung hoïc cô sôû coù noäi dung hoaït ñoäng sinh hoaït heø cho con em. − Moãi gia ñình höôûng öùng tham gia xaây döïng quyõ khuyeán hoïc, ñoäng vieân khuyeán khích hoïc sinh trong thoân vöôït khoù hoïc gioûi vaø giuùp ñôõ caùc em coù hoaøn caûnh khoù khaên vaø khen thöôûng con em coù möùc hoïc gioûi nhöõng em hoïc ñaïi hoïc ñoùng goùp quyõ xaây döïng tröôøng lôùp theo quy ñònh cuûa Hoäi ñoàng giaùo duïc ôû ñòa phöông. Ñieàu 6: Vaên ngheä- Theå thao − Moãi ngöôøi daân, moãi hoä gia ñình coù traùch nhieäm phaùt huy, giöõ gìn baûn saéc vaên hoaù daân toäc, thoân xaây döïng 01 ñoäi vaên ngheä, 1 ñoäi boùng ñaù, boùng chuyeàn thöôøng xuyeân luyeän taäp thi ñaáu dòp leã, teát daân toäc, xaây döïng quyõ vaên hoaù- theå thao moãi hoä 10.000 ñ/ naêm, coù moät heä thoáng thoâng tin truyeàn thanh noäi boä, coù 1 tuï ñieåm sinh hoaït vaên hoaù nôi vui chôi giaûi trí cuûa nhaân daân. − Hoaït ñoäng vaên hoaù- ngheä thuaät laønh maïnh khoâng xem phim, ñoïc saùch baùo ñoài truî phaûn ñoäng, aûnh höôûng tö töôûng ñaïo ñöùc loái soáng trong nhaân daân. − Moãi hoä gia ñình ñeàu treo aûnh Baùc Hoà, côø Toå quoác khi ngaøy leã, ngaøy Teát daân toäc. − Moïi ngöôøi daân coù quyeàn ñöôïc höôûng thuï vaø coù nghóa vuï baûo veä caùc di tích lòch söû, caùc danh lam thaéng caûnh, caùc coâng trình phuùc lôïi xaõ hoäi. Ñieàu 7: Coâng taùc xaõ hoäi vaø xaây döïng gia ñình vaên hoaù − Taát caû caùc hoä gia ñình trong thoân ñeàu töï nguyeãn ñaêng kyù xaây döïng gia ñình vaên hoaù theo 4 tieâu chuaån cuûa Ban vaän ñoäng “ Toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoaù” cuûa ñòa phöông, moãi naêm ñaït töø 90- 95% caùc hoä trong thoân ñöôïc coâng nhaän gia ñình vaên hoaù. − Xaây döïng tình caûm laùng gieàng thaân thieän, coù moái quan heä laùng gieàng toát, ñoaøn keát töông trôï giuùp ñôõ nhau trong sinh hoaït luùc khoù khaên hoaïn naïn, toân troïng quyeàn lôïi cuoäc soáng rieâng tö coù yù thöùc giaûi quyeát caùc baát hoaø tinh thaàn chaân thaønh, teá nhò thaúng thaén vaø xaây döïng. − Thöïc hieän toát caùc nghóa vuï coâng daân nhö: + Ñoaøn keát phaùt huy daân chuû thöïc hieän ñaày ñuû baûn quy cheá daân chuû do nhaø nöôùc ban haønh, giöõ vöõng kyû cöông, soáng vaø laøm vieäc theo phaùp luaät vaø quy öôùc thoân ñaõ ñeà ra. + Thöïc hieän ñaày ñuû caùc nghóa vuï thueá, ñoùng ñuû, ñoùng tröôùc thôøi haïn 30/11 haøng naêm vaø caùc khoaûn do Nhaø nöôùc quy ñònh. + Thöïc hieän sinh con coù keá hoaïch, khoâng sinh con thöù 3, laàn sanh caùch nhau 5 naêm ñeå nuoâi daïy con cho toát. + Tham gia ñaày ñuû caùc buoåi sinh hoaït, hoäi hoïp hoïc taäp ñaày ñuû, tích cöïc ñaáu tranh baøi tröø caùc hieän töôïng tieâu cöïc vaø caùc teä naïn xaõ hoäi. Ñaûm baûo khoâng coù ngöôøi thaân trong gia ñình nhö: tham nhuõng, hoái loä, côø baïc, say röôïu, nghieän huùt ma tuyù, maïi daâm, meâ tín dò ñoan, khoâng taøn tröõ, löu haønh söû duïng caùc vaên hoaù phaåm coù noäi dung xaáu, aûnh höôûng ñeán thuaàn phong myõ tuïc nhaân daân, maát ñoaøn keát chia reõ daân toäc, tham gia xaây döïng chính quyeàn, ñoaøn theå xaõ hoäi thoân, xaõ ngaøy caøng vöõng maïnh. Ñieàu 8: Thöïc hieän vaên hoaù trong vieäc cöôùi, tang ma − Vieäc cöôùi hoûi theo neáp soáng vaên minh, laønh maïnh vui veû tieát kieäm phaûi ñaêng kyù keát hoân, choáng taûo hoân, vieäc toå chöùc keát hoân neân phoái hôïp caùc ñoaøn theå xaõ hoäi hoaëc gia ñình toå chöùc theo nghi thöùc môùi. − Caám cöôõng eùp, gaû baùn, ngaên caûn hoân nhaân ñuùng luaät ñònh, khoâng thaùch cöôùi baèng tieàn, baèng vaät chaát quaù möùc, khoâng toå chöùc cöôùi hoûi, aên uoáng cheø cheùn vôùi hình thöùc möøng tieàn kinh doanh tieäc cöôùi, khoâng phuø hôïp hoaøn caûnh kinh teá cuûa töøng gia ñình, traùnh xa hoa laõng phí, thôøi gian toå chöùc cöôùi khoâng quaù 1 ngaøy, ñeâm. − Ngöôøi thaân, baõn beø trong thoân, xoùm ñeàu phaûi coù traùch nhieäm giuùp ñôõ toå chöùc leã cöôùi, ñaûm baûo vui töôi laønh maïnh vaø moïi ngöôøi khoâng ñi döï tieäc cöôùi aên, uoáng linh ñình laõng phí, khoâng tham döï ñaùm cöôùi traùi phaùp luaät ( taûo hoân). − Vieäc toå chöùc tang leã phaûi ñuùng quy ñònh nhö khai töû vaø baùo caùo cho cính quyeàn ñòa phöông bieát ñeå coù söï giuùp ñôõ, boû moïi huû tuïc meâ tín dò ñoan…khoâng ñeå ngöôøi cheát quaù 48 giôø trong nhaø. Vieäc choân caát phaûi ñuùng nôi quy ñònh, ñaûm baûo veä sinh, vieäc laøm leã 3 ngaøy, 49 ngaøy, 100 ngaøy vaø sau khi mai taùng, ngaøi gioã phaûi tieát kieäm, ñôn giaûn nhöng trang nghieâm, phuø hôïp truyeàn thoáng daân toäc vaø nghi thöùc, toân giaùo, xoaù boû tuïc leä tröû ma, baét ma, goïi hoàn, töøng böôùc xoaù boû leä ñoát haøng maõ, tieàn vaøng, khoâng toå chöùc aên uoáng linh ñình trong ngaøy tang leã. − Vôùi tình laøng nghóa xoùm nghóa töû laø nghóa taän, moïi caù nhaân vaø gia ñình trong thoân xoùm phaûi ñeán thaêm hoûi, chia buoàn, giuùp ñôõ lo lieäu vieäc tang leã cuøng gia ñình ngöôøi quaù coá. − Moãi hoä phaûi ñoùng goùp 02 ngaøy coâng/ naêm ñeå toå chöùc baûo veä vaø toân taïo nghóa trang, vaän ñoäng caùc hoä gia ñình khoâng neân xaây moä ngöôøi cheát quaù lôùn, toán keùm tieàn, coâng söùc vaø dieän tích nghóa trang. Ñieàu 9: Coâng taùc an ninh- quoác phoøng − Baûo veä an ninh nhaân daân, an toaøn xaõ hoäi laø traùch nhieäm nghóa vuï cuûa moïi ngöôøi daân trong thoân vaø moïi ngöôøi ñeàu phaûi tích cöïc tham gia phong traøo baûo veä an ninh Toå quoác. − Coù yù thöùc traùch nhieäm baûo veä taøi saûn gia ñình, taûi saûn coâng daân vaø taøi saûn taäp theå nhö: tröôøng hoïc, traïm xaù, ñöôøng thoân xoùm, heä thoáng ñieän, heä thoáng thuyû lôïi, kho taøng, ñình chuøa, caùc tuï ñieåm, vaên hoaù theå thao, nghieâm khaéc choáng vaø ngaên chaëng caùc haønh vi troäm caép taøi saûn hoa maøu cuûa nhaân daân, toå chöùc 1 ñoäi baûo veä cuûa thoân vôùi phöông chaâm : daân cöû, daân nuoâi” vôùi söï ñoùng goùp tieàn coâng söùc trong nhaân daân. − Caám moïi haønh ñoäng coân ñoà say röôïu, côø baïc gaây goå ñaùnh nhau, gaây maát ñoaøn keát trong thoân, xoùm, tuyeân truyeàn kích ñoäng, xuyeân taïc ñöôøng loái phaùp luaät, quan ñieåm cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc coù quy ñònh cuûa ñòa phöông, gaây chia reõ trong toân giaùo, trong daân toäc, trong thoân xoùm, thöïc hieän ñaày ñuû ñaêng kyù hoä khaåu taïm truù, taïm vaéng phoøng giam baûo maät. − Yeâu caàu caùc thaønh vieân trong thoân baûn chaáp haønh quy ñònh vieäc xaây caát nhaø ôû ñuùng nghò ñònh 36/CP vaø caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät, ñaûm baûo an toaøn giao thoâng, khoâng laøm caùc coâng trình vi phaïm loä giôùi trong haønh lang, ñöôøng, möông thuyû lôïi, döôùi ñöôøng ñieän trung, cao theá, ñaûm baûo thoâng thoaùng an toaøn giao thoâng. − Taát caû thanh nieân trong thoân trong trong ñoä tuoåi ñeàu tham gia ñoäi thanh nieân töï quaûn, löïc löôïng daân quaân ñeå giöõ gìn traät töï xaõ hoäi thoân, xaõ. Nhöõng ngöôøi trong ñoä tuoåi ñeàu ñaêng kyù laøm nghóa vuï quaân söï, khoâng coù coâng daân naøo troán traùnh nghóa vuï quaân söï, quaân quaûn ñaøo nguõ. − Moïi hoaït ñoäng xaõ hoäi Vaên hoaù- xaõ hoäi vui chôi giaûi trí hoäi heø coù söû duïng aâm thanh, neân haïn cheá tieáng oàn lôùn, thôøi gan hoaït ñoäng khoâng quaù 23 giôø ñeâm ñeå ñaûm baûo söùc khoeû nhaân daân khu vöïc. Ñieàu 10: Thöïc hieän chính saùch ñoaøn keát toân giaùo daân toäc − Moïi ngöôøi phaûi coù yù thöùc toân troïng quyeàn töï do daân toäc, cuûa caù nhaân, song moïi hoaït ñoäng, toân giaùo daân toäc töø thieän ñeàu thöïc hieän theo phaùp luaät vaø caùc quy ñònh cuûa ñòa phöông. − Nghieâm caám caùc thaønh vieân trong thoân lôïi duïng töï do tín ngöôõng, toân giaùo… ñeå haønh ngheà baát hôïp phaùp, haønh ngheà meâ tin dò ñoan, boùi toaùn buøa pheùp, chöõa beänh baèng cuùng baùi hoaëc baèng caùc hình thöùc khaùc. CHÖÔNG III: TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN- KHEN THÖÔÛNG- KYÛ LUAÄT Ñieàu 11: Thöïc hieän quy öôùc naøy laø traùch nhieäm cuûa taát caû moïi thaønh vieân trong thoân Haø Trung, goùp phaàn quan troïng thöïc hieän toát cuoäc vaän ñoäng “ Toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoaù” ñaït tieâu chuaån laøng vaên hoaù do Nhaø nöôùc quy ñònh. − Moïi thaønh vieân trong thoân tích cöïc tham gia hoïc taäp, sinh hoaït, hoäi hoïp ñuùng thôøi gian, ñuùng thaønh phaàn do thoân, xaõ trieäu taäp vaø khi hoäi hoïp phaûi tham gia yù kieán ñoùng goùp xaây döïng, taïo cho thoân Haø Trung ngaøy caøng vöõng maïnh. − Boä maùy quaûn lyù vaø ñieàu haønh Ban vaän ñoäng xaây döïng vaên hoaù thoân ñöôïc Ñaûng Uyû, UBND xaõ quyeát ñònh thaønh laäp do Bí thö chi boä thoân hoaëc tröôûng thoân laøm Tröôûng Ban, caùc ñoaøn theå xaõ hoäi, chöùc saéc toân giaùo laøm thaønh vieân, soá löôïng khoâng quaù 9 ngöôøi, coù phaân coâng cuï theå cho caùc thaønh vieân theo chöông trình coâng taùc. − Ban vaän ñoäng 3 thaùng hoïp 1 laàn, nhaân daân trong thoân 6 thaùng hoïp 1 laàn ( tröø ñoät xuaát), thoâng qua nghò söï cuûa thoân baèng bieåu quyeát taäp theå, ñaûm baûo taäp trung daân chuû, thieåu soá phuïc tuøng ña soá, döôùi söï laõnh ñaïo, chæ ñaïo cuûa Chi boä Ñaûng, chính quyeàn ñòa phöông. Ñieàu 12: Khen thöôûng vaø kyû luaät − Caùc caù nhaân, hoä gia ñình coù thaønh tích ñeàu ñöôïc khen thöôûng döïa treân 4 tieâu chuaån xaây döïng gia ñình vaên hoaù, 5 noäi dung xaây döïng thoân vaên hoaù vaø thöïc hieän toát quy öôùc naøy xeùt khen thöôûng theo 3 caáp ( xaõ, huyeän, tænh) ñaûm baûo ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc. − Kyû luaät nhöõng ai vi phaïm quy öôùc naøy tuyø theo möùc ñoä, tính chaát sai phaïm ñeàu bò pheâ bình ñeán khieån traùch hoaëc caûnh caùo vaø ñöa ra giaùo duïc tröôùc daân. Ñieàu 13 : Quy öôùc naøy ñaõ ñöôïc thoâng qua tröôùc nhaân daân trong thoân, taïi cuoäc hoïp ngaøy 9 thaùng 6 naêm 1999 ñaõ thoâng qua phoøng Tö phaùp huyeän Laâm Haø vaø ñöôïc ND huyeän Laâm Haø pheâ duyeät. − Baûn quy öôùc naøy cöù 1 naêm toå chöùc ñoïc laïi moät laàn trong nhaân daân ñeå ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän öu khuyeát ñieåm cuûa töøng naêm, qua ñoù ñeå nhaân daân söûa ñoåi boå sung cho baøn quy öôùc naøy moät hoaøn chænh./. UBND XAÕ TAÂN VAÊN TM. NHAÂN DAÂN THOÂN HAØ TRUNG CHUÛ TÒCH TRÖÔÛNG THOÂN UBND TT ÑINH VAÊN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM THOÂN HOAØ LAÏC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc ------------------------------------ Ñinh Vaên, ngaøy thaùng naêm 2001 DÖÏ THAÛO : QUY ÖÔÙC XAÂY DÖÏNG THOÂN VAÊN HOAÙ THOÂN HOAØ LAÏC TT ÑINH VAÊN Tieáp tuïc phaùt huy truyeàn thoáng caùch maïng cuûa caùc daân toäc ôû ñòa phöông, thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoaù” theo tinh thaàn nghò quyeát TW V khoaù VIII cuûa BCH – TW V/v xaây döïng vaø phaùt trieån neàn vaên hoaù Vieät Nam tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc “thöïc hieän neáp soáng vaên minh trong vieäc cöôùi, tang leã vaø chæ thò 61/CT – UB cuûa UBND tænh Laâm Ñoàng V/v ñaåy maïnh cuoäc vaän ñoäng xaây döïng neáp soáng vaên hoaù cô sôû. Nhaèm ñoaøn keát xaây döïng thoân coøm giaøu ñeïp, quyù troïng tình laøng nghóa xoùm, giuùp ñôõ nhau cuøng phaùt trieån ñeå coù kinh teá oån ñònh, vaên hoaù tinh thaàn phong phuù, coù loái soáng vaên hoaù laønh maïnh, vaên minh tieán boä. Caùn boä vaø nhaân daân thoân Hoaø Laïc nhaát trí xaây döïng baûn quy öôùc naøy ñeå taát caû moïi coâng daân trong thoân tham gia vaø trôû thaønh quy öôùc chính thöùc ñeå thöïc hieän. CHÖÔNG I : NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG Ñieàu 1 : Taát caû moïi coâng daân cuûa thoân Hoaø Laïc ñeàu coù traùch nhieäm vaø nghóa vuï vôùi nhaø nöôùc CHXHCNVN vaø coù traùch nhieäm thöïc hieän nhöõng vieäc ghi trong baûn quy öôùc. Ñieàu 2 : Toaøn daân trong thoân phaán ñaáu xaâ döïng thoân Hoaø Laïc trôû thaønh khu daân cö theo 05 tieâu chuaån : + Ñoaøn keát giuùp ñôõ nhau, phaùt trieån kinh teá xoaù ñoùi giaûm ngheøo, phaán ñaáu ñeán naêm 2003 khoâng coøn hoä ñoùi giaûm ngheøo + Phaùt huy truyeàn thoáng töông thaân, töông aùi gaén boù tình laøng nghóa xoùm ñaåy maïnh phong traøo ñeàn ôn ñaùp nghóa. + Phaùt huy tinh thaàn daân chuû, giöõ vöõng kyû cöông, soáng laøm vieäc theo phaùp luaät vaø quy öôùc ñòa phöông. + Xaây döïng ñôøi soáng vaên hoaù, giöõ gìn baûn saéc vaên hoaù daân toäc. + Chaêm lo söï nghieäp giaùo duïc y teá – daân soá – keá hoaïch. CHÖÔNG II : ÑAÏO LYÙ GIA ÑÌNH VAØ NEÁP SOÁNG VAÊN HOAÙ Ñieàu 3 : Gia ñình laø teá baøo cuûa XH neân ñoái vôùi moãi gia ñình phaûi thöïc hieän ñaày ñuû 04 tieâu chuaån cuûa gia ñình vaên hoaù. 1. Xaây döïng gia ñình hoaø thuaän – bình ñaúng – tieán boä – haïnh phuùc, con chaùu ñeán tuoåi ñi hoïc phaûi ñöôïc ñeán tröôøng. 2. Xaây döïng tình caûm laùng gieàng thaân thieän, maät thieát. 3. Thöïc hieän KHHGÑ khoâng sinh con thöù 3. Thöïc hieän toát nghóa vuï coâng daân, ñaëc bieät laø luaät thueá, luaät ñaát ñai, baûo veä moâi tröôøng. + Haøng naêm phaûi giao noäp thueá nhaø ñaát, thueá noâng nghieäp vaø caùc khoaûn thu khaùc, theo quy ñònh cuûa caáp treân ñeà ra vôùi keá hoaïch thu thueá nhaø ñaát hoaøn thaønh vaøo ngaøy 30/5 thueá noâng nghieäp 30/11 haøng naêm. + Nhöõng hoä coù dieän tích ñaát 1ôû, ñaát saûn xuaát naèm ven ñöôøng giao thoâng, möông thuyû lôïi coù traùch nhieäm thu doïn, phaùt quang haøng raøo khoâng ñöôïc ñeå cao quaù 1m5, caây laâu naêm, caây che maùt khoâng ñöôïc ñeå phuû ra ñöôøng, nghieâm caám vieäc daûy coù trong vöôøn ñem ñoå ra ñöôøng laøm oâ nhieãm maát veä sinh, phaûi thöôøng xuyeân naïo veùt möông vaø ñaép oå gaø, töø ½ ñöôøng veà phía ranh hoä gia ñình ôû. + Ñeå coù ñieàu kieän tu söûa ñöôøng saù, caàu coáng moãi lao ñoäng haøng naêm phaûi ñoùng goùp moät ngaøy coâng hoaëc quy thaønh tieàn, theo coâng thôøi ñieåm 01 xe maùy keùo coâng noâng ñoùng goùp 02 xe ñaù, soûi/naêm, taïi ñieåm taäp keát do thoân quy ñònh. + Phaàn cho vay ñöôïc khuyeán khích cho vay vôùi laõi suaát thaáp, caám khoâng cho vay hoa maøu laáy non naëng laõi töø 1,5% trôû leân. + Coâng quaûn lyù thuyû noâng thuoäc 2 dieän N1/10 vaø ruoäng ña huynh phaûi giao noäp ñaày ñuû theo thoâng baùo cuûa thoân. + Nhöõng ngaøy leã truyeàn thoáng ôû thoân seõ ñöôïc quy ñònh nhö sau : - Ngaøy 20/8 haøng naêm kyû nieäm ngaøy thaønh laäp thoân. - Ngaøy 10/3 AL haøng naêm kyû nieäm ngaøy gioã toå Huøng Vöông coøn goïi laø leã Thanh Minh. - Ngaøy 20 thaùng Chaïp haøng naêm leã taát nieân - Ngaøy 7/1 AL laø leã khai xuaân ñaàu naêm. - Nhöõng ngaøy leã truyeàn thoáng kyû nieäm trong naêm ñöôïc toå chöùc treân tinh thaàn trang nghieâm, tieát kieäm, khoâng laõng phí, moãi gia ñình ñeàu phaûi treo côø Toå quoác theo quy ñònh + Nhöõng tröôøng hôïp sang nhöôïng ñaát ñai goàm coù ñaát ôû, ñaát saûn xuaát phaûi laøm thuû tuïc chuyeån nhöôïng theo ñuùng phaùp luaät quy ñònh, ñôn chuyeån nhöôïng phaûi coù xaùc nhaän cuûa BND thoân ñöôïc pheùp vaän ñoäng ngöôøi mua ñoùng goùp cho thoân 20.000 ñoàng/saøo ñeå laøm quyõ thoân treân tinh thaàn uûng hoä. + Nhöõng hoä hoaëc caù nhaân naøo coá tình vi phaïm vaøo caùc ñieàu khoaûn treân seõ bò kieåm ñieåm tröôùc toaøn daân vaø thoâng baùo treân loa ñaøi ñeå toaøn daân goùp yù pheâ bình tröôøng hôïp vi phaïm ôû möùc ñoä nghieâm troïng thì seõ chuyeån leân caáp treân ñeà nghò xöû lyù theo phaùp luaät. Ñieàu 4 : Ñoái vôùi gia ñình phaûi coù toân ti traät töï, toân troïng laãn nhau ñoái vôùi oâng baø cha meï,con chaùu phaûi coù traùch nhieäm phuï döôõng ñeå ñeàn ôn döôõng duïc. Cha meï khoâng ñöôïc coù haønh vi ngöôïc ñaõi, ñaùnh ñaäp con chaùu moät caùch thoâ baïo. Ñoái vôùi xaõ hoäi, moïi gia ñình phaûi phaùt huy truyeàn thoáng ñaïo lyù cuûa daân toäc Vieät Nam, kính giaø yeâu treû, toân sö troïng ñaïo, phaûi bieát toân troïng tình laøng nghóa xoùm, khoâng gaây hieàm khích thuø oaùn laãn nhau, gaây chia reõ laøm maát tình ñoaøn keát trong thoân xoùm Ñieàu 5 : Vieäc cöôùi, keát hoân phaûi thöïc hieän ñuùng phaùp luaät, ñuùng luaät hoân nhaân vaø gia ñình, nam phaûi ñuùng 20 tuoåi, nöõ 18 tuoåi, xaây döïng gia ñình cho con laø traùch nhieäm cuûa 2 beân gia ñình, toå chöùc leã cöôùi phaûi vui töôi laønh maïnh, phuø hôïp kinh teá cuûa moãi gia ñình, traùnh toå chöùc linh ñình, phoâ tröông laõng phí, caám thaùch cöôùi baèng tieàn hoaëc vaät chaát, ngöôøi thaân , baïn beø cuûa moãi gia ñình phaûi coù traùch nhieäm giuùp ñôõ, toå chöùc leã cöôùi vui töôi laønh maïnh, khoâng ñöôïc söû duïng loa ñaøi quaù 23 giôø khuya aûnh höôûng ñeán baø con laøng xoùm, kieân quyeát choáng taäp tuïc ña theâ, taûo hoân, vaän ñoäng thöïc hieän KHHGÑ, moãi caëp vôï choàng chæ coù töø 1 ñeán 2 con. Ñieàu 6 : Vieäc tang phaûi ñöôïc toå chöùc trang nghieâm xoaù boû moïi thuû tuïc, meâ tín dò ñoan traùnh phoâ tröông hình thöùc phaûi ñaûm baûo veä sinh, choân caát ngöôøi cheát phaûi ñuùng thôøi gian quy ñònh. - Beänh truyeàn nhieãm khoâng ñöôïc ñeå quaù 24 giôø. - Ñau beänh bình thöôøng – giaø yeáu khoâng ñöôïc ñeå quaù 48 giôø. - Vieäc ñöa tang phaûi ñöôïc toå chöùc chu ñaùo, phaûi coù thaùi ñoä thaønh kính, trang nghieâm, khoâng ñöôïc cöôøi ñuøa khi ñöa tang - Nghieâm caám vieäc côø baïc, röôïu cheø say xæn tron ghtoi72 gian ñeán chia buoàn cuøng chuû tang. - Caám nhaän coã quna taøi cuûa ngöôøi ngoaøi thoân ñöa vaøo choân caát taïi nghóa trang thoân. Tröôøng hôïp ñaëc bieät thì phaûi ñöôïc söï nhaát trí cuûa ban quaûn lyù nghóa trang - Vieäc ma chay cuûa töøng hoä xem nhö vieäc chung cuûa thoân xoùm moïi ngöôøi ñeàu tham gia ñoùng goùp veà coâng söùc theo söï phaân coâng cuûa ngöôøi coù traùch nhieäm trôï tang veà taøi chính, vaän ñoäng 01 hoä daân tham gia ñoùng goùp töø 10.000 ñ trôû leân tieàn naøy goïi laø tieàn phuùng ñieáu. Nhöõng hoä ñeán nhaäp cö mua ñaát nhaø ôû taïi thoân Hoaø Laïc, khoâng coù coâng khai phaù ñaát hoang (ñaát taäp theå) khi coù ngöôøi cheát ñöôïc choân caát taïi nghóa trang thoân nhöng phaûi ñoùng goùp laø 100.000ñ ñeå duøng vaøo vieäc toân taïo nghóa trang vaø tu söûa vaät duïng duøng vaøo vieäc tang leã. Nhöõng gia ñình coù nhu caàu caûi taùng, haøi coát cuûa thaân nhaân ôû ñaïi phöông khaùc veà taïi nghóa trang thoân thì phaûi ñoùng khoaûn thu phí ñaát laø 100.000ñ - Nhöõng gia ñình coù ngöôøi cheát, sau khi an taùng phaûi ñoùng 50.000ñ ñeå ñöa vaøo söõa chöõa hö hoûng, côø, troáng, chieâng, ñoøn khieâng hoaëc xe tang (khaáu hao taøi saûn söû duïng vieäc tang leã) Caùc khoaûn thu treân seõ ñöôïc giao cho ban quaûn lyù nghóa trang, cuï theå laø chi hoäi ngöôøi cao tuoåi quaûn lyù, söû duïng vaøo vieäc toân taïo nghóa trang vaø môû roäng dieän tích, tu söûa nhaø ñeå xe tang… - Vieäc choân caát phaûi chaáp haønh ñuùng söï chæ daãn cuûa ban quaûn lyù nghóa trang (HNCT) chæ ñònh phaàn ñaát ñuùng nôùi quy ñònh, phaàn huyeät moä: chieàu daøi 2,5m; chieàu roäng 1,5m. - Nghieâm caám tuyeät ñoái chieám duïng moä giaû. - Vieäc boác moä phaûi ñöôïc söï nhaát trí cuûa ban quaûn lyù nghóa trang, ñeå ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng, moä boác phaûi choân ñöôïc töø 3 naêm trôû leân môùi ñöôïc boác sang coát. - Nhöõng hoä gia ñình caù nhaân naøo vi phaïm vaøo nhöõng ñieàu khoaûn neâu trong vieäc tang thì seõ bò phaït töø ngaøy 01 ngaøy ñeán 5 ngaøy coâng lao ñoäng quy tieàn theo thôøi ñieåm tröôùc toaøn daân vaø thoâng baùo treân loa ñaøi ñeå toaøn daân goùp yù xaây döïng. CHÖÔNG III : PHAÙT TRIEÅN SÖÏ NGHIEÄP GIAÙO DUÏC – PHOØNG CHOÁNG DÒCH BEÄNH – GIÖÕ GÌN VEÄ SINH BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG Ñieàu 7: Moïi gia ñình trong thin6 xoùm ñeàu phaûi coù traùch nhieäm thöïc hieän chuû tröông xaõ hoäi hoaù giaùo duïc trong vieäc xaây döïng cô sôû vaät chaát giaùo duïc. − Caùc gia ñình phaûi ñaûm baûo cho caùc con chaùu ñeán tuoåi ñeàu ñöôïc ñi hoïc khoâng ñeå ngöôøi naøo bò muø chöõ, khuyeán khích moïi gia ñình taï ñieàu kieän cho con mình ñöôïc ñi hoïc. Nhöõng coâng daân trong thoân hoïc heát Ñaïi hoïc trôû leân ñöôïc thoân ghi danh vaøo soå vaøng cuûa thoân ñeå moïi ngöôøi noi göông hoïc taäp. − Moãi hoä ñoùng goùp 5.000ñ/ naêm ñeå ñoäng vieân soá hoïc sinh trong thoân ñaït hoïc sinh gioûi caáp Tænh, Huyeän haøng naêm ( keå caû sinh vieân Ñaïi hoïc) . Ñoàng thôøi gaây quyõ khuyeán hoïc ñeå khen thöôûng kòp thôøi soá hoïc sinh treân. Ñieàu 8: Moïi ngöôøi, moïi nhaø trong thoân xoùm ñeàu phaûi coù traùch nhieäm giöõ gìn veä sinh nôi sinh soáng vaø nôi coâng coäng, moãi nhaø phaûi coù hoá xí rieâng caùch xa gieáng nöôùc, xa nhaø ôû, khoâng ñöôïc phoùng ueá böøa baõi, khoâng ñöôïc ñoå raùc röôûi chaát thaûi nôi coâng coäng vaø khu ñaát ôû. − Nghieâm caám vieäc ñaøo ñöôøng giao thoâng ñeå daãn oáng töôùi phaù hoaïi caûnh qian, cô sôû vaät chaát cuûa thoân: Hoäi tröôøng, Maãu giaùo, Nghóa Trang, Caàu coáng. − Nghieâm caám moïi haønh ñoäng coân ñoà gaây goå, ñaùnh, chöûi nhau, say röôïu quaäy phaù, ñaùnh baïc döôùi moïi hình thöùc, gaây roái traät töï coâng coäng khi coù vieäc xaûy ra trong thoân, taát caû moïi coâng daân phaûi coù traùch nhieäm hoaø giaûi ngaên chaën vaø traán aùp nhöõng phaàn töû nguy hieåm coù theå gaây aùn. − Neáu coâng daân naøo vi phaïm vaùo ñieàu leä neâu treân seõ laäp bieân baûn quy phaït töø 3- 5 ngaøy coâng lao ñoäng quy tieàn theo thôøi ñieåm vaø kieåm ñieåm tröôùc daân, soá tieàn phaït sung vaøo quyõ thoân ñeå chi cho coâng taùc an ninh. Neáu möùc ñoä nghieâm troïng seõ bò laäp bieân baûn chuyeån leân caáp treân ñeà nghò xöû lyù theo phaùp luaät. − Moïi gia ñình phaûi coù traùch nhieäm ñeà cao caûnh giaùc baûo veä taøi saûn, baûo veä hoa maøu chung cuûa toaøn daân, neáu bò phaùt hieän troäm caép taøi saûn cuûa coâng daân thì seõ bò laäp bieân baûn quy phaït töø 3- 5 ngaøy coâng lao ñoäng quy tieàn vaø phaûi boài thöôøng taøi saûn cho ngöôøi bò haïi theo ñeà nghò cuûa ngöôøi ñoù. neáu xeùt thaáy nghieâm troïng thì chuyeån leân coâng an caáp treân ñeà nghò xöû lyù theo phaùp luaät vaø thoâng baùo treân loa ñaøi ñoàng thôøi kieåm ñieåm tröôùc toaøn daân. − Tröôøng hôïp ngöôøi vi phaïm troäm caép chöa ñeán tuoåi tröôûng thaønh thì gia ñình cha meï anh chò phaûi chòu thay hình phaït cho ngöôøi chöa tröôûng thaønh coù vi phaïm. − Veà theå leä ñaêng kyù taïm truù, taïm vaéng laø quyeàn lôïi cuûa moïi coâng daân. Moïi gia ñình khi coù ngöôøi ñeán phaûi ñaêng kyù taïm truù, ôû ñieåm ñaêng kyù taïm truù, taïm vaéng neáu coâng daân naøo coù nhu caàu ñi khoûi ñòa phöông cuõng phaûi ñaêng kyù taïm vaéng theo luaät ñònh. Neáu BND thoân vaø ngaønh coâng an kieåm tra phaùt hieän hoä naøo vi phaïm quy ñònh treân thì seõ bò phaït töø 3- 5 ngaøy coâng lao ñoäng. − Veà caùc tuï ñieåm chieáu phim, Karaoke khoâng ñöôïc kinh doanh quaù 23h vaø söû duïng vaên hoaù phaåm ñoài truî. Neáu vi phaïm seõ bò phaït töø 1- 5 ngaøy coâng lao ñoäng vaø kieåm ñieåm tröôùc daân, nhaéc nhôû nhöng khoâng chaáp haønh seõ bò laäp bieân baûn vi phaïm chuyeån caùc caáp coù thaåm quyeàn söû lyù theo luaät hieän haønh. CHÖÔNG V: XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CHÍNH TRÒ Ñieàu 10: − Taát caû moïi coâng daân phaûi tham gia ñaày ñuû caùc buoåi hoïc taäp hoäi hoïp sinh hoaït taäp theå. − Moãi hoä ñeàu phaûi coù quoác kyø treo tröôùc nhaø trong caùc ngaøy leã lôùn. − Thanh nieân phaûi tham gia caùc ñôït khaùm tuyeån nghóa vuï quaân söï vaø nhaäp nguõ 100% khi coù leänh nhaäp nguõ. − Thanh nieân phaûi tham gia löïc löôïng daân quaân taïi choã vaø löïc löôïng daân phoøng. − Moãi hoä daân haøng naêm phaûi ñoùng goùp 10.000 ñ vaøo quyõ ANTT cuûa thoân ñeå boài döôõng cho löïc löôïng daân phoøng trong coâng taùc baûo veä hoa maøu vaø taøi saûn cuûa nhaân daân coù quy cheá cuï theå cuûa löïc löôïng daân phoøng trong hoaït ñoäng, quy cheá ñöôïc thoâng baùo ñeán töøng hoä daân. CHÖÔNG VI: TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN KHEN THÖÔÛNG Ñieàu 11: Vieäc toå chöùc thöïc hieän quy öôùc naøy laø traùch nhieäm cuûa taát caû moïi coâng daân cuûa thoân Hoaø Laïc phaûi chaáp haønh ñuùng theo quy ñònh chung giuùp ñôõ cho chính quyeàn goùp phaàn quan troïng thöïc hieän toát phong traøo vaän ñoäng toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng cuoäc soáng môùi ôû khu daân cö. − Trong quaù trình thöïc hieän phaûi kòp thôøi khen thöôûng nhöõng gia ñình hoaëc caù nhaân coù thaønh tích tham gia tích cöïc vaø chaáp haønh nghieâm tuùc ñieàu leä cuûa baûn quy öôùc. − Kyû luaät nhöõng caù nhaân vi phaïm quy öôùc naøy treân hình thöùc phaït lao ñoäng quy tieàn theo nhöõng ñieàu leä ñaõ ñöôïc nhaân daân ñoàng tình trong baûn quy öôùc vaø thoâng baùo treân loa ñaøi thoâng tin ñaïi chuùng. − Nhöõng khoaûn thu- phaït phaûi theo ñuùng quy öôùc naøy vaø chi ñuùng muïc ñích coâng khai baùo caùo trong caùc cuoäc hoïp moãi naêm thoân toå chöùc thoâng qua quy öôùc moät laàn ñeå ñaùnh giaù veà vieäc thöïc hieän quy öôùc boå sung nhöõng ñieàu caàn thieát vaø loaïi boû nhöõng ñieàu khoâng phuø hôïp. − Quy öôùc naøy ñöôïc thoâng qua cuoäc hoïp toaøn daân ngaøy 20/06/2000 ñöôïc bieåu quyeát 100% ñeå trình UBND thò traán pheâ duyeät. TM BAN NHAÂN DAÂN THOÂN HOAØ LAÏC TRÖÔÛNG THOÂN BAN VAÄN ÑOÄNG XAÂY DÖÏNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM THOÂN VAÊN HOAÙ THANH HAØ ÑOÄC LAÄP- TÖÏ DO- HAÏNH PHUÙC DÖÏ THAÛO QUY ÖÔÙC XAÂY DÖÏNG THOÂN VAÊN HOAÙ THANH HAØ Thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoaù” theo tinh thaàn nghò quyeát TW V khoaù VIII vaø chæ thò 61/ CT- UB cuûa UBND Tænh Laâm Ñoàng veà vieäc ñaåy maïnh cuoäc vaän ñoäng xaây döïng neáp soáng vaên hoaù. Ñeå tieáp tuïc phaùt huy truyeàn thoáng caùch maïng nghìn naêm vaên hieán cuûa ngöôøi Haø Noäi vaø truyeàn thoáng vaên hoaù toát ñeïp cuûa daân toäc Vieät Nam, quyù troïng tình laøng, nghóa xoùm, ñoaøn keát giuùp ñôõ nhau treân con ñöôøng xaây döïng thoân Thanh Haø ngaøy caøng giaøu maïnh, phong phuù, neáp soáng vaên minh tieán boä goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñòa phöông. Moïi thaønh vieân trong thoân Thanh Haø xaõ Ñoâng Thanh thoáng nhaát thoâng qua vaø thöïc hieän toát baûn quy öôùc xaây döïng thoân vaên hoaù goàm caùc ñieàu khoaûn nhö sau : CHÖÔNG I: ÑIEÀU KHOAÛN CHUNG Ñieàu 1: Baûn quy öôùc naøy theå hieän yù chí vaø nguyeän voïng cuûa toaøn theå nhaân daân trong thoân Thanh Haø döïa treân cô sôû hieán phaùp vaø phaùp luaät cuûa nöôùc CH XHCN Vieät Nam vaø nhöõng truyeàn thoáng vaên hoaù ñaïo ñöùc toát ñeïp cuûa daân toäc vaø ñòa phöông. Ñieàu 2: Quy öôùc naøy chæ aùp duïng trong phaïm vi thoân Thanh Haø coù nhieäm vuï ñieàu chænh nhöõng moái quan heä giöõa caùc thaønh vieân trong thoân. Moïi thaønh vieân thoân vaên hoaù Thanh Haø, khoâng phaân bieät tuoåi taùc, giôùi tính, thaønh phaàn xaõ hoäi, toân giaùo, daân toäc, tín ngöôõng, ngheà nghieäp, thôøi gian cö truù ñeàu coù quyeàn vaø nghóa vuï thöïc hieän quy öôùc naøy. Ai coù coâng seõ ñöôïc bieåu döông khen thöôûng, ai laøm traùi seõ bò xöû phaït theo quy öôùc ñaõ quy ñònh. CHÖÔNG II: NHÖÕNG QUY ÑÒNH CUÏ THEÅ Ñieàu 3: Xaây döïng vaø phaùt trieån kinh teá oån ñònh ñôøi soáng nhaân daân: − Taát caû caùc hoä gia ñình trong thoân ñeàu keâ khai vaø ñaêng kyù caáp giaáy chöùng nhaän QSDÑ nhaèm oån ñònh saûn xuaát. − Khuyeán khích phaùt trieån kinh teá hoä gia ñình theo ñuùng chuû tröông chính saùch vaø phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc. − Thöïc hieän thaâm canh, taêng naêng suaát caây caø phe, caây daâu taèm, tích cöïc caûi taïo vöôøn troàng caây an quaû vaø keát hôïp chaên nuoâi gia caàm… aùp duïng khoa hoïc kyõ thuaät caùc chöông trình khuyeán noâng phaùt trieån saûn xuaát taïo saûn phaåm haøng hoaù coù giaù trò cao. − Coù keá hoaïch phaùt trieån kinh teá hoä gia ñình ñeå taïo vieäc laøm vaø thu nhaäp chính ñaùn, giaûm tyû leä ñoùi ngheøo cuoái naêm 2000 khoâng coøn hoä ngheøo. − Thöïc haønh tieát kieäm, chi phí ñuùng möùc khoâng tieâu xaøi phung phí. Ñaåy maïnh phong traøo goùp voán xaây döïng quyõ xoaù ñoùi giaûm ngheøo, môû roäng caùc quyõ töông trôï cuûa caùc ñoaøn theå trong thoân, ñeå giuùp ngöôøi ngheøo vay voán saûn xuaát. Vaän ñoäng nhaân daân uûng hoä giuùp ñôõ caùc gia ñình neo ñôn, gia ñình chính saùch xaây döïng quyõ hoaït ñoäng 20.000 ñ/ hoä/ naêm trong thoân Thanh Haø. Ñieàu 4: Phaùt trieån y teá – giaùo duïc – vaên hoaù xaõ hoäi a- Veà y teá vaø veä sinh moâi tröôøng: − Tham gia ñaày ñuû vaø thöïc hieän toát caùc chöông trình y teá quoác gia nhö tieâm chuûng môû roäng, giaûm tyû leä suy dinh döôõng ôû caùc baø meï vaø treû treû thöïc hieän caùc bieän phaùp keá hoaïch hoaù gia ñình. Thöïc hieän phoøng vaø choáng dòch beänh theo höôùng daãn cuûa cô quan y teá. − Nhaân daân trong thoân cuøng nhau vaän ñoäng moïi ngöôøi thöïc hieän aên ôû hôïp veä sinh. − Moãi gia ñình ñeàu coù traùch nhieäm giöõ gìn veä sinh moâi tröôøng, thöïc hieän saïch nhaø ñeïp xoùm laøng, khoâng phoùng ueá böøa baõi, khoâng ñeå taèm vaø suùc vaät cheát ra ñöôøng ra suoái gaây laây lan dòch beänh vaø oâ nhieãm moâi tröôøng. b- Veà giaùo duïc: − Taát caû caùc gia ñình coù con em trong ñoä tuoåi quy ñònh phaûi coù traùch nhieäm cho con em ñeán tröôøng, haïn cheá tình traïng hoïc sinh löu ban hay boû hoïc giöõa chöøng. − Toaøn daân trong thoân tích cöïc tham gia xaây döïng quyõ khuyeán hoïc, nhaèm khuyeán khích con em mình ñaït keát quaû cao trong hoïc taäp vaø giuùp ñôõ caùc em coù hoaøn caûnh khoù khaên ñöôïc ñeán tröôøng c- Veà vaên hoaù – thoâng tin vaø theå duïc theå thao − Taát caû caùc hoä trong nhaø ñeàu treo aûnh Baùc. − Trong caùc ngaøy leã truyeàn thoáng, tet16 coå truyeàn caùc gia ñình phaûi thöïc hieän vieäc treo côø toå quoác taïi nhaø − Toaøn daân trong thoân töï nguyeän tham gia vaø tích cöïc ñoùng goùp ñeå mua saém caùc trang thieát bò vaên hoaù thoâng tin nhaèm phuïc vuï caùc hoaït ñoäng vaên hoaù phaùt trieån heä thoáng truyeàn thanh, phoøng ñoïc saùch, xaây döïng saân chôi theå thao, tuï ñieåm vui chôi giaûi trí, cuûng coá vaø xaây döïng 01 ñoäi vaên ngheä quaàn chuùng, 1 ñoäi boùng ñaù, nhaèm phuïc vuï toát nhu caàu höôûng thuï vaên hoaù laønh maïnh vaø phong traøo reøn luyeän söùc khoeû cuûa nhaân daân. • Thöïc hieän vaên hoaù trong vieäc cöôùi, vieäc tang − Vieäc cöôùi hoûi phaûi thöïc hieän ñuùng luaät hoân nhaân gia ñình vaø quy ñònh cuûa UBND tænh, traùnh cöôõng eùp, gaû baùn thaùch cöôùi hoaëc ngaên caûn traùi pheùp. Ñoâi nam nöõ ñeå trôû thaønh vôï choàng phaûi thöïc hieän ñaêng kyù keát hoân taïi UBND xaõ. Toå chöùc tieäc hoûi, tieäc cöôùi phaûi thöïc hieän tinh thaàn laønh maïnh vaên minh, tieát kieäm phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh kinh teá cuûa töøng hoä gia ñình, traùnh xa hoa laõng phí. − Trong gia ñình coù ngöôøi cheát phaûi khai töû vaø phaûi baùo ngay cho Ban vaän ñoäng xaây döïng thoân vaên hoaù ñeå coù söï giuùp ñôõ, höôùng daãn caàn thieát… khoâng ñöôïc ñeå ngöôøi cheát trong nhaø quaù 48 giôø. Thöïc hieän nghi leã ñôn giaûn nhöng trang nghieâm, phuø hôïp truyeàn thoáng daân toäc, xoaù boû caùc huû tuïc laïc haäu nhö : tröø taø, baét ma, goïi hoàn … khoâng toå chöùc aên uoáng linh ñình trong caùc ngaøy tang leã. − Moãi hoä phaûi tham gia ñoùng goùp 02 ngaøy coâng/ naêm ñeå doïn veä sinh vaø toân taïo nghóa trang saïch ñeïp. • Xaây döïng gia ñình vaên hoaù − Moãi thaønh vieân trong hoä gia ñình phaûi neâu cao traùch nhieäm xaây döïng ñeå gia ñình thöïc hieän laø moät toå aám. Moïi vieäc ñeàu ñöôïc baøn baïc thoáng nhaát, moïi ngöôøi phaûi thoaû thuaän, toân troïng thöông yeâu giuùp ñôõ laãn nhau. Vôï choàng bình ñaúng, con chaùu yeâu kính oâng baø, cha meï; cha meï, oâng baø yeâu thöông vaø coù traùch nhieäm vôùi con chaùu, kính treân nhöôøng döôùi, nhaø coù kyû cöông neà neáp. Nghieâm caám caùc haønh vi haø khaéc ñaønh ñaäp con chaùu, hoaëc con chaùu chöûi maéng baïc ñaõi vôùi oâng baø, cha meï. Vôï choàng khoâng ñöôïc ñaùnh ñaäp chöûi maéng nhau. − Taát caû caùc hoä gia ñình trong thoân thöïc hieän ñaày ñuû vieäc ñaêng kyù xaây döïng gia ñình vaên hoaù theo 04 tieâu chuaån ñaõ quy ñònh vaø phaán ñaáu haøng naêm ñöôïc coâng nhaän laø gia ñình vaên hoaù. d- Veà xaõ hoäi: − Moïi ngöôøi trong thoân phaûi toân troïng laãn nhau, thöïc söï kính giaø, yeâu treû, ñoaøn keát trong quan heä laøng gieàng, moïi thaéc maéc va chaïm caàn bình tænh chuû ñoäng daøn xeáp oån ñònh thoâng qua ban hoaø giaûi, ban an ninh thoân. Moïi thaønh vieân trong thoân ñeàu höôûng öùng tham gia ñoùng goùp, uûng hoä coâng taùc xaõ hoäi do chính quyeàn ñoaøn theå caùc caáp phaûn ñoäng. Moïi ngöôøi daân trong thoân khoâng tham gia ñaùnh baïc, tieâm chích ma tuyù, maïi daâm, röôïu cheø beâ tha, ñoàng boùng boùi toaùn… khoâng taøng tröõ löu haønh phoå bieán caùc loaïi vaên hoaù phaåm phaûn ñoäng, ñoài truî, baïo löïc, khi phaùt hieän caùc teä naïn xaõ hoäi phaûi baùo kòp thôøi vôùi cô quan coù thaåm quyeàn. Ñieàu 5: veà an ninh traät töï vaø vieäc chaáp haønh phaùp luaät − Moãi gia ñình, moãi caù nhaân ñeàu coù traùch nhieäm töï baûo veä taøi saûn rieâng, ngaên chaën caùc haønh vi troäm caép, neâu cao yù thöùc baûo veä cuûa coâng, ca 1 coâng trình nhaø nöôùc, coâng trình phuùc lôïi coâng coäng nhö: tröôøng hoïc, ñöôøng ñieän vaø ñình chuøa − Caùc hoä coù ñieän trung, haï theá ñi ngang qua ñaát neáu vöôùng caây cao phaûi töï giaùc ñoán chaët, nhaèm ñaûm baûo an toaøn ñöôøng ñieän vaø tính maïng taøi saûn cuûa nhaân daân. − Caùc bôø raøo doïc theo ñöôøng chính cuûa thoân ñi qua ñaát caùc hoä, caùc hoä phaûi töï giaùc phaùt quang, coù traùch nhieäm giöõ gìn veä sinh, thoâng thoaùng loøng leà ñöôøng, raõnh thoaùt nöôùc, khoâng ñöôïc ñoå coû hoaëc raùc ra ñöôøng. − Moïi thaønh vieân trong thoân ñeàu coù traùch nhieäm tham gia giöõ gìn traät töï an ninh thoân xoùm, chaáp haønh caùc quy ñònh veà ñaêng kyù taïm truù, taïm vaéng, ñaêng kyù hoä tòch hoä khaåu. Tích cöïc tham gia phong traøo baûo veä an ninh toå quoác, ngaên ngöøa phaùt hieän haønh vi vi phaïm an ninh traät töï taïi khu daân cö. Ñoàng thôøi moi5thanh2 vieân phaûi coù traùch nhieäm caûm hoaù giaùo duïc ngöôøi laàm loãi sôùm söõa chöõa khuyeát ñieåm ñeå trôû thaønh ngöôøi löông thieän. − Moïi thaønh vieân trong thoân ñeàu phaûi chaáp haønhnghieâm chænh moïi ñöôøng loái chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc vaø quy öôùc thoân vaên hoaù. Trong thoân khoâng coù troïng aùn xaûy ra. − Chaáp haønh nghóa vuï thueá, ñoùng ñuû tröôùc ngaøy 30/10 haøng naêm. Hoaøn thaønh caùc khoaûn quyõ do nhaø nöôùc quy ñònh, quyõ an ninh quoác phoøng, baõo luït … khoâng coù hoä troán thueá hoaëc nôï thueá daây döa keùo daøi. − Taát caû caùc thanh nieân trong ñoä tuoåi nghóa vuï quaân söï phaûi chaáp haønh ñuùng nhöõng quy ñònh veà ñaêng kí nghóa vuï quaân söï, khi truùng tuyeån phaûi chaáp haønh leänh nhaäp nguõ, khoâng troán traùnh nhieäm vuï. Caùc hoä gia ñình khoâng chöùa chaáp bao che cho quaân nhaân ñaøo nguõ. − Caùc hoaït ñoäng vaên hoaù vui chôi giaûi trí, hoäi heø, ñeàn ñaùm vaø caùc coâng vieäc coù söû duïng ñeán thieát bò aâm thanh, khoâng ñöôïc gaây tieáng oàn quaù lôùn. Thôøi gian hoaït ñoäng khoâng quaù 23h ñeâm ñeå baûo veä söùc khoeû. − Moïi thaønh vieân trong gia ñình tích cöïc tham gia sinh hoaït caùc ñoaøn theå vaø chaáp haønh cheá ñoä hoäi hoïp cuûa caùc toå chöùc ñoaøn theå nhö: ñi ñuùng giôø, ñuùng thaønh phaàn … neáu vaéng maët phaûi coù lí do chính ñaùng, trong hoäi hoïp phaûi tích cöïc tham gia yù kieán ñoùng goùp xaây döïng cho caùc toå chöùc ñoaøn theå trong thoân ngaøy caøng vöõng maïnh − Ñònh kì 6 thaùng moät laàn toå chöùc hoäi nghò toaøn theå trong thoân ñeå thaûo luaän vaø quyeát ñònh caùc coâng vieäc cuûa thoân vaên hoaù, ñoùng goùp yù kieán ñeå söûa ñoåi caùc ñieàu quy ñònh trong quy öôùc naøy cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu môùi cuûa ñòa phöông CHÖÔNG III: NHÖÕNG ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH ÑIEÀU 6: Boä maùy quaûn lí vaø ñieàu haønh thoân vaên hoaù − Boä maùy quaûn lyù vaø ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa thoân vaên hoaù laø ban vaän ñoäng xaây döïng thoân vaên hoaù Baèng Tieân II bao goàm caùc thaønh vieân: (coù danh saùch keøm theo) • Thoân tröôøng laøm tröôûng ban • Caùc thaønh vieân coøn laïi cuûa Ban vaän ñoäng laø nhöõng ngöôøi ñaïi dieän caùc ñoaøn theå cuûa thoân, soá löôïng 11 ngöôøi • Hoaït ñoäng cuûa ban vaän ñoäng xaây döïng thoân vaên hoaù theo theå thöùc bieåu quyeát taäp theå thieåu soá phuïc tuøng ña soá döôùi söï ñieàu haønh chung cuûa tröôøng ban. ÑIEÀU 7: a) Khen thöôûng: ñoái töôïng ñöôïc khen thöôûng laø nhöõng caù nhaân vaø gia ñính vaén hoaù tieâu bieåu coù nhieàu thaønh tích trong vieäc thöïc hieän toát caùc tieâu chuaån gia ñình vaên hoaù quy öôùc xaây döïng thoân vaên hoaù vaø nhöõng con em trong thoân ñaït thaønh tích xuaát tích trong hoïc taäp vaø lao ñoäng. Tuyø theo möùc ñoä thaønh tích seõ xeát khen thöôûng ôû thoân hoaëc ñeà nghò leân caáp treân khen thöôûng − Laäp soå vaøng truyeàn thoáng ghi danh nhöõng gia ñình caù nhaân ñöôïc khen thöôûng haøng naêm vaø ghi danh nhöõng caù nhaân coù hoïc vò cao, coù ñoùng goùp tích cöïc cho vieäc xaây döïng thoân vaên hoaù. b) Xöû lí: Ban vaän ñoäng thoân vaên hoaù caên cöù möùc ñoä vi phaïm noäi dung quy öôùc cuûa caùc gia ñình vaø caù nhaân, tuyø theo möùc ñoä maø xöû lí nhö sau: − Pheâ bình, kieåm ñieåm tröôùc daân, coâng khai xin loãi tröôùc daân, buoäc phaûi chaám döùt vieäc laøm vi phaïm. − Buoäc phuïc hoài, boài thöôøng ñaày ñuû caùc giaù trò kinh teá bò hö haïi. − Neáu vi phaïm nghieâm troïng seõ laäp bieân baûn kieán nghò leân caáp treân coù thaåm quyeàn xöû phaït hoaëc truy cöùu traùch nhieäm hình söï theo phaùp luaät hieän thaønh. ÑIEÀU 8: Taøi chính cuûa thoân vaên hoaù c) Phaàn thu: thu töø caùc nguoàn sau: − Nguoàn thu töø Nhaø nöôùc taøi trôï qua caùc döï aùn ñaàu tö − Nguoàn vaän ñoäng töø caùc nhaø haûo taâm − Nguoàn ñoùng goùp töø caùc thaønh vieân trong thoân, ñoùng goùp ngaøy coâng lao ñoäng xaây döïng quyõ cho thoân d) Phaàn chi: chi ñuùng muïc ñích hoaït ñoäng cuûa thoân vaên hoaù vaø ñuùng nguyeân taéc taøi chính − Ñònh kì 6 thaùng ban vaän ñoäng phaûi coâng khai taøi chính tröôùc toaøn theå nhaân daân moät laàn ÑIEÀU 9: Quy öôùc naøy ñöôïc xaây döïng treân cô sôû quy ñònh cuûa hieán phaùp, phaùp luaät vaø yù kieán ñoùng goùp cuûa nhaân daân trong thoân, ñaõ ñöôïc thoâng qua toaøn theå nhaân daân ngaøy vaø ñöôïc thöïc hieän keå töø ngaøy UBND huyeän pheâ duyeät. Khoâng coù caù nhaân toå chöùc naøo ñöôïc tuyø tieän söûa ñoåi vaø laøm traùi vôùi quy öôùc naøy. Chæ coù hoäi nghò toaøn theå nhaân daân cuûa thoân vaên hoaù Thnah Haø môùi coù quyeàn thay ñoåi boå sung vaøo baûn quy öôùc vaø khi ñöôïc UBND huyeän pheâ duyeät môùi coù hieäu löïc thöïc hieän. Moïi thaønh vieân trong thoân vaên hoaù coù ñeàu coù traùch nhieäm baûo veä vaø thöïc hieän nghieâm tuùc quy öôùc naøy. Thaønh Haø, ngaøy 10 thaùng 9 naêm 1999 TM. Ban vaän ñoäng xaây döïng Thoân Vaên hoaù Thanh Haø Tröôûng thoân CHUÙ THÍCH 1. Trích phaàn giôùi thieäu cuûa höông öôùc thoân Sình coâng - xaõ Lieân Haø. 2. Trích phaàn giôùi thieäu quy öôùc cuûa thoân 1 – xaõ Meâ Linh 3. Phoûng vaán K’Dô vaø moät soá ngöôøi daân K’ Ho taïi thoân thöïc nghieäm – xaõ Meâ Linh. 4. Trích daãn quy öôùc thoân vaên hoùa Baèng Tieân 2 – xaõ Phuù Sôn 5. Xem quy öôùc thoân 1 - xaõ Meâ Linh 6. Trích daãn quy öôùc xaây döïng thoân vaên hoùa Thanh Haø – xaõ Ñoâng Anh 7. Phoûng vaán nhanh vôùi moät soá ñoàng baøo daân toäc K’Ho, vaø ngöôøi Hoa taïi buoân Chuoái – xaõ Meâ Linh 8. Trích daãn qui öôùc xaây döïng thoân vaên hoaù Hoaø Laïc – thò traán Ñinh Vaên. 9. YÙ kieán cuûa Hoaøng Thò Mai Trang( ngöôøi daân toäc Thaùi – sinh vieân lòch söû K27 – Ñaïi hoïc Ñaø Laït) 10. Xem noäi dung qui öôùc vaên hoaù Hoaø Laïc 11. YÙ kieán cuûa cuï Nguyeãn Thuaän – 93 tuoåi taïi thoân Lieân Haø – xaõ Taân Haø 12. YÙ kieán cuûa Nguyeãn Quoác Truï, phoù hieäu tröôûng vaø moät soá giaùo vieân tröôøng Traàn Quoác Toaûn xaõ Lieân Haø. 13. Xem taøi lieäu taäp huaán cho caùn boä VH – TT cô sôû cuûa Sôû VH - TT tænh Laâm Ñoàng. 14. YÙ kieán cuûa coá giaùo sö Traàn Quoác Vöôïng khi tìm hieåu veà vuøng ñaát naøy. 15. Nhaän xeùt cuûa oâng Leâ Vaên Ñænh – tröôûng coâng an xaõ Meâ Linh. 16. Baùo caùo toång keát cuoäc vaän ñoäng “Toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoaù” cuûa Ban vaän ñoäng huyeän Laâm Haø. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Baùo caùo tình hình thöïc hieän nhieäm vuï kinh teá – xaõ hoäi vaø moät soá nhieäm vuï troïng taâm naêm 2005 cuûa UBND huyeän Laâm Haø – 2005 – 2006. 2. Phan Ñaïi Doaõn – laøng Vieät Nam, moät soá vaán ñeà veà kinh teá – xaõ hoäi – NXB khoa hoïc xaõ hoäi -1992. 3. Phan Ñaïi Doaõn – Nguyeãn Quang Ngoïc (chuû bieân) – kinh nghieäm toå chöùc quaûn lyù noâng thoân Vieät Nam trong lòch söû. NXB chính trò quoác gia -1994. 4. Buøi Xuaân Ñính – Leä laøng vaø Phaùp öôùc. NXB Phaùp Lyù -1985. 5. Buøi Xuaân Ñính – Höông öôùc vaø quaûn lyù laøng xaõ – NXB khoa hoïc xaõ hoäi – 1998. 6. Quy phaùp luaät veà daân chuû caáp cô sôû, NXB Chính trò quoác gia – 2003. 7. Côû sôû Vaên hoùa - Thoâng tin Tænh Laâm Ñoàng, taøi lieäu taäp huaán daønh cho caùn boä Vaên hoùa - Thoâng tin caáp cô sôû, Ñaø Laït – 2004. 8. Sôû Vaên hoaù – Thoâng tin Tænh Laâm Ñoàng , nhöõng ñieåm saùng trong phong traøo xaây döïng thoân, khu phoá vaên hoaù tænh Laâm Ñoàng, Ñaø Laït 2003. 9. Hoà sô xaây döïng höông öôùc, quy öôùc cuûa 68 thoân, buoân vaên hoaù treân ñòa baøn tænh Laâm Haø. MUÏC LUÏC Trang Chöông moät: Toång quan veà vuøng ñaát, con ngöôøi Laâm Haø .................................. 6 1.1. Khaùi quaùt veà ñieàu kieän töï nhieân …………………………………………………………………………… 6 1.2. Khaùi quaùt veà tình hình xaõ hoäi ………………………………………………………………………………… 9 Chöông hai: Quy trình soaïn thaûo vaø toå chöùc soaïn thaûo höông öôùc, quy öôùc ôû caùc thoân vaên hoaù huyeän Laâm Haø- Laâm Ñoàng …………………………………………………………………… 12 2.1. Quan ñieåm cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc ta veà xaây döïng höông öôùc, quy öôùc laøng, thoân vaên hoaù ………………………………………………………………………………………………………………… 12 2.2. Keá hoaïch trieån khai quy cheá thöïc hieän daân chuû ôû xaõ, thoân, thò traán ôû huyeän Laâm Haø ………………………………………………………………………………………………………………………… 15 2.3. Quy trình soaïn thaûo cuûa höông öôùc, quy öôùc trong caùc thoân vaên hoaù ôû huyeän Laâm Haø……………………………………………………………………………………………………………………………17 Chöông ba: Ñaùnh giaù thöïc traïng noäi dung cuûa höông öôùc, quy öôùc vaø toå chöùc thöïc hieän cuûa caùc thoân vaên hoaù huyeän Laâm Haø……………………………………………………………23 3.1. Quan ñieåm chæ ñaïo veà noäi dung vaø thöïc hieän höông öôùc, quy öôùc cuûa Ban chæ ñaïo quy cheá thöïc hieän daân chuû ôû cô sôû huyeän Laâm Haø……………………………23 3.2. Noäi dung caùc baûn höông öôùc, quy öôùc thoân vaên hoaù ôû huyeän Laâm Haø. 25 3.3. Tích cöïc vaø haïn cheá ………………………………………………………………………………………………… 38 3.4. Nhöõng keát quaû böôùc ñaàu thöïc hieän………………………………………………………………………43 Keát luaän……………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 Phuï luïc Taøi lieäu tham khaûo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá quy trình soạn thảo, nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trong thôn văn hóa ở huyện Lâm Hà - Lâm Đồng.pdf