Đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng nhà máy đóng tàu công suất 50.000DWT

MỞ ĐẦU 5 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 5 2. CÁC CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM). 6 2.1. Cơ sở pháp lý 6 2.2. Cơ sở kỹ thuật 6 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO ĐTM 7 CHƯƠNG I: MÔ TẢ DỰ ÁN 9 1.1. TÊN DỰ ÁN 9 1.2. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 9 1.3. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 10 1.3.1. Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng 10 1.3.2. Tổ chức quản lý hành chính 13 1.3.3. Nguyên liệu và công nghệ sản xuất 14 CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG 31 VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 31 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 31 2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất 31 2.1.2. Điều kiện về khí tượng thuỷ văn 35 2.1.3. Tài nguyên thiên nhiên 37 2.1.4. Hiện trạng môi trường 40 2.2. ĐIỀU KIỆN VỀ KINH TẾ- XÃ HỘI 52 2.2.1. Điều kiện về kinh tế 52 2.2.2. Điều kiện về xã hội 54 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 57 ĐẾN MÔI TRƯỜNG 57 3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG. 57 3.1.1. Các nguồn gây tác động 57 3.1.2. Đối tượng, quy mô bị tác động 69 3.1.3. Đánh giá tác động 70 3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG. 72 3.2.1. Các nguồn gây tác động 72 3.2.2 Đối tượng, quy mô tác động 98 3.2.3. Đánh giá tác động 98 3.3. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 104 CHƯƠNG IV: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU 106 PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 106 4.1. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG DỰ ÁN 106 4.1.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu ngay trong khâu thiết kế, qui hoạch Dự án 106 4.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong quá trình giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng 110 4.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH NHÀ MÁY. 112 4.2.1. Giải pháp xử lý ô nhiễm khí thải 113 4.2.2. Giảm thiểu và xử lý ô nhiễm nước thải. 115 4.2.3. Biện pháp giảm thiểu và xử lý chất thải rắn 117 4.2.4. Giảm thiểu và xử lý ô nhiễm tại cầu cảng 118 4.2.5. Giải pháp hạn chế các nguồn ô nhiễm khác 118 4.3. PHÒNG NGỪA CÁC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 120 4.3.1. Đối với rủi ro do va chạm, đắm tàu, tràn dầu 121 4.3.2. Vấn đề vệ sinh an toàn lao động 121 4.3.3. Phòng chống sự cố cháy nổ, phòng chống sét 122 4.3.4. Giảm thiểu các tác động khác 123 CHƯƠNG V: CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP MÔI TRƯỜNG 124 5.1. TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 124 5.2. TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 124 CHƯƠNG VI: CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, 126 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 126 6.1. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 126 6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 127 6.2.1 Chương trình quản lý môi trường 127 6.2.2. Chương trình giám sát môi trường 128 6.3. DỰ TOÁN KINH PHÍ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 131 CHƯƠNG VII: DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH 134 MÔI TRƯỜNG 134 CHƯƠNG VIII: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 136 CHƯƠNG IX: CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU DỮ LIỆU 137 VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 137 9.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 137 9.1.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 137 9.1.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập 138 9.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM 139 9.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 140 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 141 1. KẾT LUẬN 141 2. KIẾN NGHỊ 141

doc144 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3861 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng nhà máy đóng tàu công suất 50.000DWT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng nhà máy đóng tàu công suất 50000DWT.doc
Luận văn liên quan