Đánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen

Mục lục Bảng viết tắt . 4 Lời giới thiệu . 5 Mở đầu 6 1. Sinh vật biến đổi gen và an toàn sinh học 7 2. Đánh giá rủi ro 10 3. Quản lý rủi ro . 19 4. Quản lý an toàn sinh học và vấn đề đánh giá, quản lý rủi ro ở một số quốc gia tiêu biểu 22 5. Nỗ lực tạo sự thống nhất giữa các quốc gia trong quản lý an toàn sinh học, đánh giá và quản lý rủi ro cũng nhưng trao đổi thông tin về an toàn sinh học 26 6. Một số cách tiếp cận nhằm thống nhất quản lý An toànsinh học và trao đổi thông tin An toàn sinh học 31 7. Quản lý an toàn sinh học và trao đổi thông tin ở Việt Nam 34 Tài liệu tham khảo chính . 35

pdf36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2536 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hay ®æi c¸c luËt hiÖn hµnh, trong khi mét sè quèc gia ®X vµ ®ang ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt míi. Hîp chñng quèc Hoa Kú: Quy chÕ lµm nÒn t¶ng cho “Khung qu¶n lý c¸c s¶n phÈm CNSH” cña Hoa Kú lµ c¸c s¶n phÈm t¹o ra tõ CNSH ®−îc kh¼ng ®Þnh râ vÒ c¬ b¶n kh«ng kh¸c so víi c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng vµ khung ph¸p lý hiÖn hµnh ®ñ ®Ó qu¶n lý c¸c s¶n phÈm t¹o ra tõ CNSH. N¨m 1986, Hoa Kú ®X ®−a ra quyÕt ®Þnh cho phÐp ¸p dông c¸c luËt hiÖn hµnh liªn quan ®Ó kiÓm so¸t GMO. Khi x¸c ®Þnh sù an toµn, c¸c c¬ quan qu¶n lý ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau cña s¶n phÈm. Mét sè s¶n phÈm cña CNSH hiÖn ®¹i cã thÓ dÔ dµng ®−îc ®¸nh gi¸ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh, trong khi ®ã c¸c s¶n phÈm kh¸c ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh míi. Nguyªn t¾c t−¬ng ®−¬ng c¬ b¶n (substantial equivalence principle) lµ nguyªn t¾c chØ ®¹o cña hÖ thèng qu¶n lý GMO ë Hoa Kú. Canada: ë Canada, CNSH ®−îc ®Þnh nghÜa rÊt réng bao hµm tÊt c¶ sinh vËt, tõng phÇn vµ s¶n phÈm cña chóng ®−îc t¹o ra theo ph−¬ng ph¸p cæ ®iÓn vµ theo kü thuËt hiÖn ®¹i nh− kü thuËt di truyÒn. N¨m 1993, ChÝnh phñ Canada ®X c«ng bè khung qu¶n lý c¸c s¶n phÈm CNSH dùa trªn sù hµi hoµ gi÷a lîi Ých c¸c s¶n phÈm nµy ®em l¹i vµ yªu cÇu b¶o vÖ m«i tr−êng vµ søc khoÎ con ng−êi. Canada sö dông hÖ thèng ®¸nh gi¸ dùa trªn s¶n phÈm ®Ó gi¸m s¸t, chñ yÕu tËp trung vµo nh÷ng tÝnh tr¹ng míi. TÊt c¶ c©y trång hoÆc s¶n phÈm GMO mang nh÷ng ®Æc tÝnh míi tr−íc ®ã ch−a sö dông trong n«ng nghiÖp vµ s¶n xuÊt l−¬ng thùc ë Canada ®Òu ph¶i gi¸m s¸t bÊt kÓ chóng ®−îc t¹o ra tõ ph−¬ng ph¸p truyÒn thèng hay b»ng CNSH. Tõ n¨m 1994, Canada ®X phª chuÈn 43 s¶n phÈm thùc phÈm, trong ®ã cã rÊt nhiÒu s¶n phÈm GMO. C¸c s¶n phÈm míi nµy tr−íc khi ®−îc tiÕp thÞ hoÆc b¸n ra thÞ tr−êng cÇn ph¶i th«ng b¸o cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ ®¸nh gi¸ ®é an toµn dùa trªn nguyªn t¾c t−¬ng ®−¬ng c¬ b¶n. Argentina: Bé N«ng nghiÖp, Ch¨n nu«i, Thñy s¶n vµ Thùc phÈm, c¸c ban ngµnh vµ viÖn nghiªn cøu liªn quan cña Bé nµy chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng vµ nh÷ng s¶n phÈm cña CNSH. Ban Qu¶n lý N«ng nghiÖp thuéc Bé ®−a ra c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc sö dông GMO trong thö nghiÖm ®ång ruéng, gi¶i phãng ra m«i tr−êng vµ øng dông th−¬ng m¹i. Ban Qu¶n lý nµy bao gåm: (i) Héi ®ång Cè vÊn Quèc gia vÒ CNSH N«ng nghiÖp víi chøc n¨ng lµ c¬ quan cè vÊn vÒ ATSH; (ii) ViÖn H¹t gièng Quèc gia cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t thÞ tr−êng h¹t gièng th−¬ng m¹i; (iii) Ban An toµn vµ ChÊt l−îng N«ng s¶n Quèc gia víi chøc n¨ng qu¶n lý thùc phÈm vÒ mÆt chÊt l−îng vµ an toµn, c¸c s¶n phÈm liªn quan ®Õn søc khoÎ ®éng vËt (nh− vaccine...) vµ thuèc trõ s©u; (iv) Ban ThÞ tr−êng N«ng s¶n Quèc gia ®−a ra c¸c yªu cÇu ®Ó ph©n tÝch thÞ tr−êng tr−íc khi th−¬ng m¹i GMO. HÖ thèng ATSH cña Argentina bao gåm 1 bé 4 h−íng dÉn ¸p dông cho viÖc ph¸t triÓn vµ sö dông GMO vµ c¸c s¶n phÈm cña chóng: nghiªn cøu trong nhµ kÝnh c¸c thùc vËt biÕn ®æi gen, gi¶i phãng vµo m«i tr−êng thùc vËt vµ vi sinh vËt trong c¸c thö nghiÖm ®ång ruéng vµ nu«i trång quy m« lín, an toµn thùc phÈm, xö lý vµ gi¶i phãng cã kiÓm so¸t ®éng vËt biÕn ®æi gen. Liªn minh ch©u ¢u – EU: EU ®−îc xem lµ khu vùc rÊt chËm ch¹p trong viÖc quyÕt ®Þnh sö dông trªn diÖn réng c«ng nghÖ GM víi nguyªn t¾c phßng ngõa ®−îc coi lµ c¬ së hµnh ®éng. ChÝnh phñ mét sè quèc gia ë ch©u ¢u rÊt chËm ch¹p trong viÖc ®ång ý và cho phÐp nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm GMO, thËm chÝ khi nh÷ng s¶n phÈm này ®X ®−îc chøng minh là an toàn cho søc kháe con ng−êi, vËt nu«i và m«i tr−êng. Trªn c¬ së nguyªn t¾c phßng ngõa, ñy 23 ban ch©u Âu sÏ kh«ng phª chuÈn c¸c s¶n phÈm CNSH míi nÕu c¸c d÷ liÖu khoa häc kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng cã tÝnh thuyÕt phôc hoÆc kh«ng ch¾c ch¾n vÒ nh÷ng rñi ro tiÒm tµng. EU cho r»ng GMO ®−îc t¹o ra tõ quy tr×nh ®Æc biÖt nªn cÇn ph¶i ®−îc qu¶n lý bëi nh÷ng quy ®Þnh riªng. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý GMO, nÕu nh− Hoa Kú quan t©m ®Õn s¶n phÈm GMO th× EU quan t©m ®Õn quy tr×nh t¹o ra GMO. Nguyªn t¾c t−¬ng ®−¬ng c¬ b¶n chØ ®−îc xem lµ c¬ së ban ®Çu cña qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸. Trung Quèc: Lµ mét trong nh÷ng quèc gia lín thuéc nhãm c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn, ChÝnh phñ Trung Quèc ®X rÊt quan t©m ®Õn sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ ®a d¹ng sinh häc còng nh− an toµn cña GMO, nhÊt lµ khi hiÖn nay c¸c nhµ khoa häc Trung Quèc ®X t¹o ra GMO víi nhiÒu tÝnh tr¹ng míi nh− kh¸ng c«n trïng, thuèc diÖt cá vµ t¨ng hµm l−îng dinh d−ìng. Bé N«ng nghiÖp cho biÕt n¨m 1997 cã 55 ®¨ng ký thö nghiÖm, gi¶i phãng vµo m«i tr−êng vµ th−¬ng m¹i c©y biÕn ®æi gen. Sè hå s¬ ®¨ng ký t¨ng lªn 68 vµo n¨m 1998 vµ 72 vµo n¨m 1999. §Õn n¨m 2000, 6 gièng c©y biÕn ®æi gen ®−îc trång ®¹i trµ. Song song víi c¸c nghiªn cøu triÓn khai, Trung Quèc ®X thùc thi mét sè quy chÕ qu¶n lý GMO. ñy ban Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia, cïng víi sù hîp t¸c cña Bé Y tÕ, Bé N«ng nghiÖp, ViÖn Hµn l©m Khoa häc ®X so¹n th¶o Quy chÕ qu¶n lý ATSH kü thuËt di truyÒn nh»m x©y dùng khung ph¸p lý cho viÖc gi¶i phãng GMO vµo m«i tr−êng. Sau ®ã, Quy chÕ h−íng dÉn qu¶n lý an toµn kü thuËt di truyÒn sinh häc n«ng nghiÖp cña Bé N«ng nghiÖp (n¨m 1996), Quy chÕ h−íng dÉn qu¶n lý an toµn thuèc l¸ chuyÓn gen (n¨m 1998) vµ Quy chÕ phª chuÈn s¶n phÈm sinh häc míi (n¨m 1999) ®X ra lµ nh÷ng v¨n b¶n chÝnh ®Ó qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn GMO. Tuy nhiªn, thùc tÕ cho thÊy hÇu hÕt GMO vµ s¶n phÈm cña chóng lµ c¸c gièng c©y trång, vËt nu«i n«ng nghiÖp vµ d−îc phÈm nªn n¨m 2001, Héi ®ång Quèc gia ®X ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý an toµn GMO n«ng nghiÖp. Quy chÕ nµy còng bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n vÒ nghiªn cøu, thùc nghiÖm, s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, t− vÊn vµ gi¸m s¸t GMO n«ng nghiÖp. VÒ vÊn ®Ò ®¸nh gi¸ vµ qu¶n lý rñi ro, Trung Quèc ®X x©y dùng b¶n h−íng dÉn kü thuËt gi¶i phãng GMO vµo m«i tr−êng. Ngoµi ra, Bé N«ng nghiÖp còng ®X ban hµnh ba quy t¾c qu¶n lý: “Quy t¾c qu¶n lý c¸c ®¸nh gi¸ an toµn GMO n«ng nghiÖp”, “Quy t¾c qu¶n lý an toµn viÖc nhËp khÈu GMO n«ng nghiÖp” vµ “Quy chÕ qu¶n lý viÖc d¸n nhXn GMO n«ng nghiÖp”. C¸c quy chÕ nµy chØ dÉn râ quy tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸, qu¶n lý rñi ro c¸c s¶n phÈm GMO n«ng nghiÖp, thö nghiÖm c¸c s¶n phÈm GMO n«ng nghiÖp nhËp khÈu vµ ph−¬ng ph¸p d¸n nhXn c¸c s¶n phÈm nµy. NhËt B¶n: RÊt nhiÒu viÖn nghiªn cøu NhËt B¶n ®X x©y dùng h−íng dÉn ®Ó qu¶n lý c¸c thÝ nghiÖm trong phßng thÝ nghiÖm vµ thÝ nghiÖm trªn ®ång ruéng ®èi víi GMO. N¨m 1979, H−íng dÉn thùc nghiÖm DNA t¸i tæ hîp ®X ®−îc Bé Gi¸o dôc, Khoa häc vµ V¨n hãa ban hµnh. N¨m 1987, NhËt B¶n ®X x©y dùng vµ th«ng qua c¸c h−íng dÉn øng dông GMO vµo n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thñy s¶n, c«ng nghiÖp thùc phÈm vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp liªn quan. Nh÷ng h−íng dÉn nµy dùa trªn h−íng dÉn cña OECD vµ ®−îc söa ®æi vµo c¸c n¨m 1992, 1995. N¨m 1995, Tæ chøc §æi míi C«ng nghÖ trong N«ng nghiÖp, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n ®X thµnh lËp Trung t©m Th«ng tin vÒ øng dông GMO. ë NhËt B¶n, hÖ thèng qu¶n lý dùa trªn s¶n phÈm vµ nguyªn t¾c “t−¬ng tù” ®Ó ®¸nh gi¸. Hai h−íng dÉn thùc nghiÖm (mét ¸p dông cho nghiªn cøu ë tr−êng ®¹i häc, mét cho c¸c nghiªn cøu cßn l¹i) vµ 6 h−íng dÉn cho c¸c øng dông c«ng nghiÖp ®X ®−îc x©y dùng. Ba trong sè 6 h−íng dÉn ¸p dông cho khèi c«ng nghiÖp ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò ®¸nh gi¸ an toµn cña viÖc øng dông GMC. ViÖc qu¶n lý nµy thuéc quyÒn h¹n cña Bé N«ng nghiÖp, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n (MAFF) hoÆc Bé Y tÕ, Lao ®éng vµ Phóc lîi. Trång trät vµ nhËp khÈu c¸c loµi c©y biÕn ®æi gen cã thÓ nh©n lªn trong m«i tr−êng tù nhiªn th× ®−îc qu¶n lý dùa trªn h−íng dÉn GMO bëi MAFF. §Ó sö dông, GMC cÇn ®−îc chøng minh kh«ng cã ¶nh h−ëng míi ®Õn n«ng nghiÖp vµ sinh th¸i cña NhËt B¶n. Hai giai ®o¹n øng dông riªng ®−îc ph©n biÖt: øng dông trong m«i tr−êng chuÈn vµ øng dông trong m«i tr−êng më. Tr−íc khi øng dông vµo bÊt cø hÖ thèng nµo, ng−êi ®¨ng ký cÇn ph¶i ®−îc MAFF chøng nhËn qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ an toµn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu ®Ò ra. 24 Australia: LuËt C«ng nghÖ gen 2000 vµ Quy chÕ C«ng nghÖ gen 2001 ra ®êi nh»m b¶o vÖ søc khoÎ vµ sù an toµn cña con ng−êi, b¶o vÖ m«i tr−êng, nhËn biÕt c¸c rñi ro tõ c«ng nghÖ gen vµ qu¶n lý c¸c rñi ro nµy th«ng qua c¸c quy chÕ lµm viÖc víi GMO. §¸nh gi¸ rñi ro trong quy chÕ ®−îc dïng ®Ó bæ sung vµ hoµn toµn kh«ng dïng ®Ó thay thÕ c¸c qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ rñi ro cña Tæ chøc Tiªu chuÈn thùc phÈm New Zealand – Australia, C¬ quan qu¶n lý Quèc gia c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp vµ thó y vµ C¬ quan qu¶n lý s¶n phÈm d−îc phÈm ®ang thùc hiÖn trªn c¸c ®èi t−îng hãa chÊt thó y, n«ng nghiÖp vµ thùc phÈm còng nh− c¸c hµng d−îc phÈm kh¸c. Khung ®¸nh gi¸ rñi ro cho c¸c hå s¬ ®¨ng ký cÊp phÐp th−¬ng m¹i ®X ®−îc c«ng bè nh»m hç trî c¸c tæ chøc, c¸ nh©n muèn ®¨ng ký hå s¬ theo LuËt C«ng nghÖ gen 2000 còng nh− gióp ®ì nh÷ng ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®¸nh gi¸ rñi ro cña GMO. Khung ®¸nh gi¸ nµy cung cÊp c¸c h−íng dÉn chung vÒ ®¸nh gi¸ rñi ro vµ x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro ®X ph¸t hiÖn ®−îc ë rÊt nhiÒu khu vùc sinh th¸i kh¸c nhau. Héi ®ång T− vÊn vÒ Kü thuËt Di truyÒn (Genetic Manipulation Advisory Committee – GMAC) do ChÝnh phñ thµnh lËp cã nhiÖm vô theo dâi sö dông GMO, ®¸nh gi¸ vµ qu¶n lý c¸c rñi ro, khuyÕn c¸o c¸c bé vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn GMO. §Ó lµm nhiÖm vô nµy, GMAC ®X so¹n th¶o ra 3 v¨n b¶n cã tÝnh chÊt h−íng dÉn: Quy ®Þnh vÒ phßng thÝ nghiÖm lµm viÖc víi GMO; Quy ®Þnh vÒ sö dông GMO trong c¸c ®iÒu kiÖn c¸ch ly nhµ kÝnh; Quy ®Þnh vÒ thö nghiÖm GMO trªn ®ång ruéng vµ s¶n xuÊt th−¬ng m¹i GMO. TÊt c¶ ®¬n vÞ, c¸ nh©n ë Australia muèn tiÕn hµnh nghiªn cøu, triÓn khai, thö nghiÖm trªn ®ång ruéng, xuÊt nhËp khÈu vµ th−¬ng m¹i GMO ®Òu cÇn ®−îc GMAC phª duyÖt. Hå s¬ göi GMAC tr−íc hÕt ph¶i ®−îc Héi ®ång ATSH cÊp viÖn th«ng qua vµ chøa ®ùng c¸c th«ng tin gi¶i ®¸p cho hµng lo¹t c©u hái vÒ sinh vËt cho vµ nhËn gen, c¸c thµnh phÇn cña gen, ph−¬ng ph¸p chuyÓn gen, c¸c rñi ro vµ ph−¬ng thøc qu¶n lý rñi ro. Néi dung cña hå s¬ ph¶i dùa trªn c¸c quy ®Þnh do GMAC ban hµnh. Khu vùc ASEAN: HiÖn nay, trong m−êi quèc gia thuéc HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ (ASEAN) th× bèn quèc gia: Indonesia, Malaysia, Philipin vµ Th¸i Lan ®X thö nghiÖm ®ång ruéng thµnh c«ng GMO. Indonesia lµ quèc gia duy nhÊt ®X cho phÐp th−¬ng m¹i hãa b«ng chuyÓn gen Bt. Indonesia còng ®X thö nghiÖm ®ång ruéng ®Ëu t−¬ng vµ ng«, hai s¶n phÈm cã tiÒm n¨ng th−¬ng m¹i tiÕp theo. ë Thailand, nghiªn cøu t¸c ®éng cña b«ng chuyÓn gen Bt ®èi víi m«i tr−êng ®X ®−îc tiÕn hµnh 3 n¨m liªn tôc vµ hiÖn nay ®ang thö nghiÖm ®ång ruéng ®u ®ñ kh¸ng virus. Tr−íc ®ã, Th¸i Lan còng ®X nghiªn cøu ¶nh h−ëng m«i tr−êng cña c©y biÕn ®æi gen sö dông lµm thùc phÈm nh−: cµ chua, lóa vµ ng«. ë Malaysia, ®Ëu t−¬ng lµ c©y biÕn ®æi gen ®−îc trång thö nghiÖm ®Çu tiªn. Trong tr−êng hîp Philipin, ng« chuyÓn gen Bt ®−îc nghiªn cøu thö nghiÖm nh−ng ch−a ®−îc cÊp phÐp th−¬ng m¹i. VÒ qu¶n lý ATSH GMO, dùa trªn hiÖn tr¹ng c¸c quy chÕ, cã thÓ chia c¸c quèc gia ASEAN thµnh hai nhãm: (1) nhãm c¸c quèc gia ch−a x©y dùng quy chÕ: bao gåm Camphuchia, Lµo, Brunei vµ ViÖt Nam. Trong c¸c quèc gia nµy, Lµo ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng Khung ATSH Quèc gia vµ ChÝnh phñ ®X chØ ®Þnh Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng lµ c¬ quan chØ ®¹o nhµ n−íc. Brunei ®X thµnh lËp c¬ quan quèc gia gi¸m s¸t qu¶n lý GMO. Cambodia l¹i cho r»ng kh«ng cÇn x©y dùng c¸c quy chÕ qu¶n lý chÆt chÏ GMO, miÔn lµ GMF ®−îc chøng minh an toµn vµ giao cho Bé Th−¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c¸c vÊn ®Ò xuÊt nhËp s¶n phÈm. Myanma d−êng nh− ch−a quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy do c¬ së h¹ tÇng thÊp vµ c¸c quy ®Þnh cßn yÕu. (2) Nhãm c¸c quèc gia ®X cã hÖ thèng qu¶n lý vµ gi¸m s¸t GMO. C¸c quèc gia nµy, bao gåm Indonesia, Malaysia, Philipin vµ Th¸i Lan. Trong ®ã Philipin lµ mét quèc gia nh¹y bÐn vÒ vÊn ®Ò ATSH. Philipin ®X ®−a ra H−íng dÉn ATSH tõ n¨m 1991. C¸c v¨n b¶n nµy ®Òu ®Ò cËp ®Õn c¸c quy ®Þnh ATSH nghiªm ngÆt trong phßng thÝ nghiÖm còng nh− ®−a c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu GMO vµo thùc tÕ s¶n xuÊt. Thailand ®X ¸p dông h−íng dÉn ATSH trong phßng thÝ nghiÖm, thö nghiÖm ®ång ruéng vµ ®¸nh gi¸ an toµn GMF. ViÖc gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ rñi ro th−êng tËp trung nhiÒu vµo ®Æc ®iÓm cña GMO h¬n so víi c¸c kü thuËt ph©n tö vµ tÕ bµo sö dông ®Ó t¹o ra chóng. GMO vµ s¶n phÈm víi nh÷ng t¸c ®éng 25 tíi con ng−êi, ®éng vËt vµ m«i tr−êng th−êng lµ ®iÓm chó ý cña quy chÕ. Malaysia vµ Indonesia ®X x©y dùng xong v¨n b¶n h−íng dÉn cña quèc gia vÒ gi¶i phãng GMO vµo m«i tr−êng. Indonesia ®X cÊp phÐp trång ®¹i trµ b«ng Bt ë mét sè khu vùc nhÊt ®Þnh vµ cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ rñi ro trong c¸c lÜnh vùc sinh häc ph©n tö, sinh th¸i häc vµ chän t¹o gièng. Tuy nhiªn, Indonesia ch−a cã ®ñ n¨ng lùc ®¸nh gi¸ an toµn thùc phÈm. 26 5. Nç lùc t¹o sù thèng nhÊt gi÷a c¸c quèc gia trong qu¶n lý an toµn sinh häc, ®¸nh gi¸ vµ qu¶n lý rñi ro còng nh− trao ®æi th«ng tin vÒ an toµn sinh häc C¸c Héi nghÞ vÒ CNSH ®Òu ®i ®Õn thèng nhÊt r»ng mäi ng−êi d©n thuéc c¸c quèc gia ph¸t triÓn còng nh− ®ang ph¸t triÓn ®Òu cã quyÒn ®−îc h−ëng sù an toµn thùc phÈm vµ an toµn m«i tr−êng. Tuy vËy, c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn cÇn cã sù trî gióp vÒ tµi chÝnh ®Ó x©y dùng n¨ng lùc nghiªn cøu vµ ®¶m b¶o cã c¸c ph−¬ng ph¸p phï hîp ®Ó xem xÐt s¶n phÈm CNSH cã thùc sù an toµn vµ thÝch hîp víi mçi quèc gia hay kh«ng. HiÖn nay, ë c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn, viÖc x©y dùng quy chÕ h−íng dÉn ATSH rÊt ®a d¹ng. Trong hÇu hÕt tr−êng hîp, c¸c quèc gia cã xu h−íng x©y dùng h−íng dÉn kü thuËt vµ thµnh lËp héi ®ång ATSH quèc gia. Tuy nhiªn, rÊt nhiÒu quèc gia l¹i tr× hoXn x©y dùng c¸c quy ®Þnh ph¸p lý liªn quan. HiÖn nay, kh¸ nhiÒu tæ chøc phi chÝnh phñ vµ tæ chøc hîp t¸c song ph−¬ng, ®a ph−¬ng tham gia t− vÊn x©y dùng c¸c quy chÕ ATSH thÝch hîp còng nh− hç trî kü thuËt ®Ó thùc thi chóng nh− EU, OECD, WHO, FAO, UNEP… C¸c tæ chøc nµy còng ®Æc biÖt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò t¹o sù thèng nhÊt gi÷a c¸c quy chÕ. Thèng nhÊt cã nghÜa lµ c¸c yªu cÇu ®Æt ra trong c¸c quy chÕ t−¬ng tù nhau vµ c¸c ®¸nh gi¸, gi¸m s¸t rñi ro ®−îc tiÕn hµnh nhÊt qu¸n. §iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ tÊt c¶ c¸c quèc gia cÇn x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch, môc tiªu vµ chiÕn l−îc gièng nhau. Môc ®Ých lµ t×m sù hµi hoµ trong c¸c yªu cÇu thu thËp sè liÖu, qu¸ tr×nh thö nghiÖm vµ trao ®æi th«ng tin. Quy chÕ cña mçi quèc gia cuèi cïng tuú thuéc vµo n¨ng lùc nhËn thøc vµ sù chÊp nhËn cña c«ng chóng còng nh− lµ nÒn v¨n hãa cña quèc gia ®ã. Sù hµi hoµ c¸c quy chÕ ATSH cã rÊt nhiÒu ý nghÜa: (1) C¸c nhµ chøc tr¸ch qu¶n lý cã thÓ nhËn ®−îc kinh nghiÖm tõ c¸c quèc gia kh¸c vÒ viÖc tæ chøc vµ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ rñi ro; (2) Thóc ®Èy chuyÓn giao c«ng nghÖ v× chóng t¹o sù tin t−ëng vµ lµm ®¬n gi¶n hãa viÖc chuÈn bÞ ®¨ng ký thö nghiÖm ®ång ruéng; (3) Cã thÓ b¶o vÖ c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn khái c¸c cuéc thö nghiÖm ®ång ruéng thuéc ph¹m vi cÊm ë c¸c quèc gia kh¸c. Ch−¬ng tr×nh tiªu chuÈn søc kháe m«i tr−êng cña WHO: Trong nh÷ng thËp kû qua, WHO ®X ®ãng vai trß then chèt trong viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro tíi søc kháe con ng−êi vµ m«i tr−êng do viÖc sö dông hãa chÊt th«ng qua Ch−¬ng tr×nh tiªu chuÈn søc khoÎ m«i tr−êng (the WHO Environmental Health Criteria Programme – EHC). Môc tiªu chÝnh cña EHC lµ thu thËp th«ng tin vÒ mèi quan hÖ gi÷a « nhiÔm m«i tr−êng vµ søc khoÎ con ng−êi, trªn c¬ së ®ã cung cÊp c¸c h−íng dÉn gi¶m thiÓu ph¬i nhiÔm; nhËn biÕt c¸c « nhiÔm míi x¶y ra vµ « nhiÔm nguy c¬; t×m hiÓu nh÷ng kiÕn thøc vÒ ¶nh h−ëng cña « nhiÔm ®Õn søc khoÎ con ng−êi; thóc ®Èy sù thèng nhÊt quèc tÕ trong c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®éc tè vµ dÞch tÔ. Sau ®ã, ch−¬ng tr×nh nµy trë thµnh mét phÇn cña Ch−¬ng tr×nh quèc tÕ vÒ an toµn hãa chÊt. Mét trong nh÷ng s¶n phÈm cña ch−¬ng tr×nh EHC lµ viÖc xuÊt b¶n mét sè tµi liÖu liªn quan ®Õn ®¸nh gi¸ an toµn cña phô gia thùc phÈm vµ c¸c chÊt g©y « nhiÔm trong thùc phÈm (1987); ®¸nh gi¸ rñi ro cña hãa chÊt ®èi víi søc khoÎ con ng−êi (1994); nh÷ng nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ rñi ro c¬ b¶n cña ph¬i nhiÔm hãa chÊt ®èi víi søc khoÎ con ng−êi (1999). C¸c tµi liÖu nµy ®X vµ ®ang ®−îc sö dông réng rXi trªn thÕ giíi. HiÖp ®Þnh vÖ sinh dÞch tÔ vµ kiÓm dÞch ®éng thùc vËt (Sanitary and PhytoSanitary Agreement – HiÖp ®Þnh SPS) HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th−¬ng m¹i vµ HiÖp ®Þnh vÖ sinh dÞch tÔ vµ kiÓm dÞch ®éng thùc vËt ®X x©y dùng nguyªn lý c¬ b¶n cho c¸c quèc gia thµnh viªn: “c¸c n−íc cÇn ®¶m b¶o hÖ thèng vÖ sinh dÞch tÔ vµ kiÓm dÞch ®éng thùc vËt dùa trªn nguyªn t¾c ®¸nh gi¸, trong nh÷ng tr−êng hîp thÝch hîp th× cÇn l−u ý ®Õn c¸c kü thuËt ®¸nh gi¸ rñi ro ®èi víi søc kháe con ng−êi, ®éng vËt, thùc vËt do c¸c tæ chøc quèc tÕ so¹n th¶o” (§iÒu 5.1). ViÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh dÞch tÔ ®Ó b¶o vÖ ®êi sèng hoÆc søc khoÎ ®éng vËt, c©y trång khái nguy c¬ x©m nhËp, ph¸t sinh hay lan truyÒn s©u, bÖnh, vËt thÓ mang bÖnh, g©y 27 bÖnh, nguy c¬ tõ c¸c chÊt phô gia, chÊt ®éc hoÆc chÊt g©y bÖnh trong thùc phÈm, thøc ¨n, ®å uèng… lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mçi quèc gia, nh−ng ®«i khi viÖc l¹m dông chóng l¹i dÉn ®Õn c¶n trë th−¬ng m¹i. Víi nç lùc gi¶m c¸c rµo c¶n nµy, HiÖp ®Þnh SPS ®X quy ®Þnh c¸c quèc gia thµnh viªn chØ ®−îc sö dông c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh dÞch tÔ ë møc ®é cÇn thiÕt, dùa trªn c¸c nguyªn t¾c khoa häc. Bªn c¹nh ®ã, c¸c quèc gia còng ph¶i hµi hoµ c¸c biÖn ph¸p ®ã, tøc lµ dùa theo nh÷ng tiªu chuÈn vµ khuyÕn c¸o cña quèc tÕ, c«ng nhËn vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p chung. HiÖp ®Þnh ®X tËp trung vµo c¸c ®¸nh gi¸ khoa häc vÒ rñi ro ®èi víi søc khoÎ nh− ph−¬ng tiÖn ®iÒu chØnh c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh dÞch tÔ. C¸c ®¸nh gi¸ nµy cã thÓ kh«ng tu©n theo c¸c tiªu chuÈn, ®iÒu lÖ hoÆc c¸c h−íng dÉn vÒ an toµn søc khoÎ con ng−êi, ®éng thùc vËt do c¸c tæ chøc quèc tÕ so¹n th¶o nh− ñy ban An toµn VÖ Sinh Thùc phÈm Quèc tÕ Codex Alimentarius… nÕu c¸c tiªu chuÈn nµy lµ rµo c¶n th−¬ng m¹i. ñy ban An toµn VÖ sinh Thùc phÈm Quèc tÕ Codex Alimentarius: Là mét c¬ quan x©y dùng tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ an toµn thùc phÈm do hai c¬ quan cña Liªn hîp quèc lµ FAO và WHO cïng ®iÒu hµnh – víi nhiÖm vô x©y dùng c¸c tiªu chuÈn, h−íng dÉn vµ nh÷ng v¨n b¶n cã liªn quan vÒ thùc phÈm nh− Tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ th−¬ng m¹i GMF. Môc ®Ých cña c¸c ch−¬ng tr×nh nµy lµ b¶o vÖ søc khoÎ ng−êi tiªu dïng, ®¶m b¶o c¸c hµnh vi trung thùc trong mua b¸n thùc phÈm vµ thóc ®Èy sù hîp t¸c trong viÖc x©y dùng c¸c tiªu chuÈn thùc phÈm do c¸c tæ chøc chÝnh phñ vµ phi chÝnh phñ ë cÊp quèc tÕ thùc hiÖn. ñy ban nµy hiÖn ®ang dù th¶o c¸c nguyªn t¾c ph©n tÝch rñi ro ®èi víi søc khoÎ con ng−êi g©y ra bëi GMF nh− H−íng dÉn quèc tÕ ®Çu tiªn tiªn vÒ ®¸nh gi¸ an toàn GMF. C¸c nguyªn t¾c nµy dùa trªn nh÷ng ®¸nh gi¸ t¸c ®éng trùc tiÕp cña GMO vµ nh÷ng ¶nh h−ëng kh«ng mong muèn kh¸c tr−íc khi ®−îc ®−a ra thÞ tr−êng vµ ®−îc thùc hiÖn trong tõng tr−êng hîp cô thÓ. MÆc dï nh÷ng nguyªn t¾c nµy kh«ng cã hiÖu lùc b¾t buéc ®èi víi ph¸p luËt mçi quèc gia, song chóng cã thÓ “®−îc sö dông ®Ó tham chiÕu khi cã tranh chÊp th−¬ng m¹i”. C«ng −íc §a d¹ng Sinh häc vµ NghÞ ®Þnh th− Cartagena vÒ An toµn sinh häc C«ng −íc vÒ §a d¹ng Sinh häc ®X ®−îc th«ng qua t¹i Héi nghÞ Th−îng ®Ønh vÒ Tr¸i ®Êt n¨m 1992 t¹i Rio de Janeiro. C«ng −íc nµy ®−a ra nh÷ng cam kÕt toµn diÖn vÒ b¶o tån vµ sö dông bÒn v÷ng ®a d¹ng sinh häc cña thÕ giíi vµ cïng nhau chia sÎ nh÷ng lîi Ých trong viÖc sö dông c¸c nguån gen v× môc ®Ých th−¬ng m¹i vµ c¸c môc ®Ých kh¸c theo c¸ch thøc hîp lý vµ c«ng b»ng. Trong Ch−¬ng tr×nh NghÞ sù 21, c¸c quèc gia nh×n nhËn CNSH hiÖn ®¹i nh− “lÜnh vùc tri thøc cao” bao gåm “c¸c kü thuËt sö dông DNA hoÆc nguyªn liÖu di truyÒn cña thùc vËt, ®éng vËt vµ vi sinh vËt ®Ó t¹o nªn nh÷ng c«ng nghÖ hoÆc s¶n phÈm cã gi¸ trÞ” (Agenda 21, 1992). C¸c kü thuËt míi vµ hiÖn ®¹i nµy ®X ®em l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých vµ nh©n lo¹i cÇn thóc ®Èy hîp t¸c, tho¶ thuËn vµ thùc thi c¸c nguyªn t¾c quèc tÕ nh»m ®¶m b¶o qu¶n lý m«i tr−êng, t¹o niÒm tin cho c«ng chóng vµ t¨ng c−êng øng dông CNSH ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng. C«ng −íc nµy ®ßi hái c¸c thµnh viªn tham gia x©y dùng khung quèc gia ®¶m b¶o sù an toµn khi sö dông c¸c s¶n phÈm CNSH. §iÒu 8(g) vµ §iÒu 19 cña C«ng −íc h−íng tíi ®¶m b¶o x©y dùng c¸c quy tr×nh thÝch hîp vµ t¨ng c−êng tÝnh an toµn cña CNSH, ®Æt trong bèi c¶nh môc tiªu tæng quan cña c«ng −íc lµ gi¶m ®e do¹ tiÒm tµng tíi ®a d¹ng sinh häc, quan t©m ®Õn c¸c nguy c¬ ¶nh h−ëng tíi søc khoÎ con ng−êi. Trong ®ã, §iÒu 8(g) ®Ò cËp ®Õn c¸c biÖn ph¸p mµ c¸c bªn tham gia cÇn thùc hiÖn ë cÊp quèc gia; §iÒu 19, kho¶n 3 ®Æt ra c¸c giai ®o¹n x©y dùng mét c«ng cô liªn kÕt vÒ mÆt ph¸p lý cã tÝnh quèc tÕ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ATSH. N¨m n¨m sau khi th−¬ng m¹i LMO, céng ®ång 130 quèc gia c«ng nhËn LMO cã thÓ mang c¸c nguy c¬ rñi ro ®èi víi ®a d¹ng sinh häc vµ søc khoÎ con ng−êi vµ cÇn ph¶i quy ®Þnh, kiÓm so¸t ®Ó ®Ò phßng nguy c¬ tiÒm tµng. T¹i cuéc häp lÇn thø hai ®−îc tæ chøc th¸ng 11/1995, Héi nghÞ c¸c bªn tham gia C«ng −íc ®X thµnh lËp nhãm C«ng t¸c Ad-hoc më réng vÒ ATSH ®Ó x©y dùng dù th¶o NghÞ ®Þnh th− ATSH, tËp trung chñ yÕu vµo sù vËn chuyÓn xuyªn biªn giíi LMO t¹o ra nhê CNSH hiÖn ®¹i, cã thÓ cã t¸c dông tiªu cùc ®Õn b¶o tån vµ sö dông bÒn v÷ng ®a d¹ng sinh häc. Sau vµi n¨m th−¬ng l−îng, NghÞ ®Þnh th− nµy, víi tªn gäi lµ NghÞ ®Þnh th− Cartagena vÒ ATSH cña C«ng −íc §a d¹ng sinh häc, ®X ®−îc hoµn thiÖn vµ 28 th«ng qua t¹i Montreal ngµy 29/1/2000 trong cuéc häp ®Æc biÖt cña c¸c bªn tham gia C«ng −íc. Ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2003, NghÞ ®Þnh th− chÝnh thøc cã hiÖu lùc vµ trë thµnh mét hiÖp −íc vÒ m«i tr−êng cã tÝnh rµng buéc vÒ ph¸p lý nh»m gãp phÇn ®¶m b¶o møc ®é b¶o vÖ tho¶ ®¸ng trong lÜnh vùc chuyÓn giao, xö lý vµ sö dông an toµn LMO t¹o ra tõ CNSH cã thÓ cã c¸c t¸c ®éng bÊt lîi ®Õn b¶o tån vµ sö dông bÒn v÷ng ®a d¹ng sinh häc, ®ång thêi quan t©m ®Õn c¸c rñi ro ®èi víi søc khoÎ con ng−êi vµ chó träng ®Æc biÖt ®Õn vËn chuyÓn xuyªn biªn giíi. NghÞ ®Þnh th− qu¶n lý vÊn ®Ò nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu LMO, kh«ng ph¶i lµ GMO vµ nÒn t¶ng cña NghÞ ®Þnh th− lµ yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi Bªn tham gia xuÊt khÈu ph¶i cã sù ®ång ý cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ë Bªn tham gia nhËp khÈu tr−íc khi vËn chuyÓn LMO. Bªn tham gia nhËp khÈu ph¶i ®−îc cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt (th«ng tin chi tiÕt vÒ LMO, c¸c ®¸nh gi¸ rñi ro tr−íc ®ã cña LMO vµ t×nh tr¹ng qu¶n lý ë quèc gia xuÊt khÈu) ®Ó cã thÓ ®−a ra quyÕt ®Þnh. C¸c Bªn tham gia cã thÓ ¸p dông c¸c quy ®Þnh quèc gia ®èi víi LMO víi ®iÒu kiÖn c¸c môc tiªu kh«ng tr¸i víi môc tiªu cña NghÞ ®Þnh th−. NghÞ ®Þnh th− bao gåm c¸c quy tr×nh qu¶n lý c¸c lo¹i LMO kh¸c nhau. LMO chñ ®Þnh gi¶i phãng vµo m«i tr−êng ph¶i tu©n theo thñ tôc Tho¶ thuËn Th«ng b¸o tr−íc (AIA); LMO sö dông trùc tiÕp lµm thùc phÈm, thøc ¨n ch¨n nu«i hay cho chÕ biÕn; vµ LMO ®−îc sö dông cã kiÓm so¸t trong phßng thÝ nghiÖm vµ nhµ kÝnh, c¸c Bªn tham gia NghÞ ®Þnh th− cÇn ®¶m b¶o LMO ®−îc xö lý, vËn chuyÓn, ®ãng gãi trong ®iÒu kiÖn an toµn. Kh¸ nhiÒu b−íc cÇn ®¸nh gi¸ nh»m ®¶m b¶o gi¶m thiÓu nh÷ng ¶nh h−ëng bÊt lîi ®Õn m«i tr−êng vµ søc khoÎ con ng−êi. §¸nh gi¸ vµ qu¶n lý rñi ro ®−îc ®Ò cËp trong §iÒu 15, 16 vµ phô lôc cña NghÞ ®Þnh th−. §iÒu 15 gi¶i thÝch ®¸nh gi¸ rñi ro cÇn ®−îc tiÕn hµnh trªn c¸c c¬ së khoa häc.Th«ng tin ë phô lôc (®Æc biÖt lµ phô lôc III) sö dông ®Ó nhËn biÕt vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng ¶nh h−ëng cña LMO tíi b¶o tån vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®a d¹ng sinh häc còng nh− søc khoÎ con ng−êi. NghÞ ®Þnh th− Cartagena yªu cÇu c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý theo NghÞ ®Þnh th− nµy ph¶i dùa trªn c¸c ®¸nh gi¶ vÒ rñi ro “®−îc thùc hiÖn mét c¸ch chÆt chÏ vÒ mÆt khoa häc” vµ “cã c©n nh¾c ®Õn c¸c kü thuËt ®¸nh gi¸ rñi ro ®H ®−îc c«ng nhËn”. QuyÕt ®Þnh ®−a ra cÇn mang tÝnh khoa häc vµ dùa trªn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ rñi ro khoa häc. NghÞ ®Þnh th− còng kh¼ng ®Þnh Bªn tham gia nhËp khÈu cã thÓ sö dông nguyªn t¾c phßng ngõa ®Ó ®−a ra quyÕt ®Þnh tõ chèi viÖc ®−a vµo n−íc m×nh LMO kh«ng mong muèn - thËm chÝ ngay c¶ trong tr−êng hîp thiÕu c¸c d÷ liÖu ph©n tÝch hoÆc th«ng tin khoa häc hç trî cho viÖc quyÕt ®Þnh tõ chèi. C¸c c©n nh¾c vÒ kinh tÕ – xX héi còng cÇn ®−îc quan t©m xem xÐt trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh. C¸c Bªn tham gia còng cÇn tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó qu¶n lý rñi ro ®−îc ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ rñi ro. C¸c Bªn còng cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt khi LMO ngÉu nhiªn bÞ gi¶i phãng vµo m«i tr−êng. C«ng −íc Quèc tÕ vÒ B¶o vÖ Thùc vËt (International Plant Protection Convention - IPPC): Lµ mét v¨n b¶n tho¶ thuËn ®a quèc gia d−íi sù chñ tr× cña Tæng gi¸m ®èc FAO, ®−îc qu¶n lý bëi C¬ quan b¶o vÖ Thùc vËt cña FAO vµ hîp t¸c víi c¸c tæ chøc b¶o vÖ thùc vËt cña c¸c quèc gia vµ c¸c khu vùc. C«ng −íc ®−îc thùc thi tõ n¨m 1952, söa ®æi vµo c¸c n¨m 1973 vµ 1997 vµ hiÖn nay ®−îc 106 quèc gia phª chuÈn. Môc ®Ých cña C«ng −íc lµ nh»m duy tr× vµ c¶i thiÖn c¸c hîp t¸c quèc tÕ vÒ kiÓm so¸t vËt h¹i c©y trång vµ bÖnh h¹i trªn c¸c ®èi t−îng c©y trång còng nh− sù ph¸t t¸n bÖnh dÞch trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt ë nh÷ng vïng nguy hiÓm. C¸c ®iÒu kho¶n cña C«ng −íc IPPC ¸p dông trùc tiÕp cho nh÷ng vÊn ®Ò trao ®æi th−¬ng m¹i s¶n phÈm n«ng nghiÖp. Tuy nhiªn, ph¹m vi cña C«ng −íc bao trïm c¶ c¸c c©y n«ng nghiÖp vµ nh÷ng loµi thùc vËt tù nhiªn chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cña vËt h¹i thùc vËt. IPPC tËp trung x©y dông c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ x¸c ®Þnh bÖnh thùc vËt trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn t−¬ng øng cña c¸c quèc gia vµ khu vùc. Tæ chøc Hîp t¸c vµ Ph¸t triÓn Kinh tÕ (OECD): OECD ®−îc thµnh lËp tõ n¨m 1961, ho¹t ®éng rÊt tÝch cùc trong vÊn ®Ò ®¸nh gi¸ rñi ro/ nguy c¬. OCED cã 29 quèc gia thµnh viªn. Môc tiªu ho¹t ®éng cña OECD lµ khuyÕn khÝch x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao møc sèng vµ tù do th−¬ng m¹i. Ngoµi ra, víi vai trß so¹n th¶o c¸c h−íng dÉn kü thuËt chung cho c¸c quèc gia thµnh viªn x©y dùng quy chÕ quèc gia, tõ gÇn 20 29 n¨m nay, OECD vµ c¸c quèc gia thµnh viªn ®X triÓn khai mét c¸ch tiÕp cËn khoa häc ®Ó ®¸nh gi¸ ®é an toµn cña c¸c s¶n phÈm CNSH míi, nh−ng ®èi víi c¸c lo¹i GMF, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch d−êng nh− ®ang lóng tóng tr−íc hai th¸ch thøc míi: (i) ViÖc th−¬ng m¹i hãa c¸c lo¹i c©y trång vµ GMF lµ mét vÊn ®Ò ngµy cµng mang tÝnh toµn cÇu; (ii) VÊn ®Ò nµy kh«ng chØ liªn quan ®Õn ChÝnh phñ. ë nhiÒu quèc gia, c¸c nhãm céng ®ång kh¸c nh− ng−êi tiªu dïng, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, khèi doanh nghiÖp vµ ngµnh c«ng nghiÖp ngµy cµng quan t©m h¬n. H−íng dÉn an toµn DNA t¸i tæ hîp cña OECD ra ®êi n¨m 1986 lµ nÒn t¶ng cña c¸c quy chÕ vÒ ATSH trªn thÕ giíi. H−íng dÉn nµy ®X ®Ò cËp ®Õn tÊt c¶ c¸c nh©n tè khoa häc ®¸nh gi¸ sù an toµn cña GMO tõ ®éng vËt, thùc vËt vµ vi sinh vËt. Tõ ®ã ®Õn nay, OECD cßn so¹n th¶o c¸c tµi liÖu h−íng dÉn bæ sung: (1) Xem xÐt ®é an toµn cña c©y l−¬ng thùc trong c¸c thö nghiÖm quy m« lín; (2) §¸nh gi¸ ®é an toµn cña thùc phÈm cã nguån gèc tõ CNSH hiÖn ®¹i; (3) T¹o gièng truyÒn thèng: lÞch sö ph¸t triÓn… c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ vai trß cña CNSH hiÖn ®¹i (1993); (4) §¸nh gi¸ an toµn thùc phÈm (1996). N¨m 1993, OECD ®X thµnh lËp Nhãm ®iÒu phèi Néi bé vÒ CNSH ®Ó hç trî cho c«ng t¸c ®iÒu phèi quèc tÕ trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, c«ng nghÖ vµ th−¬ng m¹i. Là mét c¬ quan phô tr¸ch vÒ CNSH cña c¸c quèc gia thµnh viªn, C¬ quan BioTrack cña OECD cã nhiÖm vô cung cÊp c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn nh÷ng sù ph¸t triÓn chÝnh trong ph¸p luËt cña c¸c quèc gia thµnh viªn OECD và mét c¬ së d÷ liÖu trùc tuyÕn vÒ c¸c s¶n phÈm CNSH vµ c¸c cuéc thùc nghiÖm. Träng t©m cña ho¹t ®éng nµy lµ lµm hµi hoµ c¸c quy ®Þnh qu¶n lý vÒ CNSH trªn ph¹m vi quèc tÕ ®Ó ®¶m b¶o r»ng sù lµnh m¹nh vµ an toµn cña m«i tr−êng ®−îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch hîp lý. Môc ®Ých cña nç lùc nµy là nh»m thóc ®Èy sù hµi hoµ trªn ph¹m vi quèc tÕ trong viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é an toµn vµ qu¶n lý c¸c s¶n phÈm CNSH ®Ó tr¸nh ¸p dông c¸c tiªu chuÈn kh«ng thèng nhÊt vèn cã thÓ n¶y sinh tõ nh÷ng c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau trong qu¶n lý rñi ro vµ c¸c biÖn ph¸p cÇn thùc hiÖn ®Ó gi¶m bít c¸c rñi ro nµy. OECD cã nhiÖm vô l−u gi÷ mét bé v¨n b¶n thèng nhÊt vÒ vÊn ®Ò CNSH nh»m x©y dùng mét bé tiªu chuÈn vµ quy t¾c ®−îc c¸c quèc gia thµnh viªn chÊp nhËn. Bé v¨n b¶n thèng nhÊt nµy bao gåm c¸c th«ng tin kü thuËt ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ vÒ mÆt qu¶n lý ®èi víi s¶n phÈm CNSH. C¸c tiªu chuÈn thèng nhÊt vÒ an toµn thùc phÈm vµ thøc ¨n gia sóc còng ®−îc x©y dùng, trong ®ã ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò dinh d−ìng, ®éc tè, c¸ch sö dông vµ c¸c th«ng tin kh¸c cã liªn quan ®Õn s¶n phÈm GMF. Gi¶i ph¸p UNIDO (Tæ chøc ph¸t triÓn C«ng nghiÖp Liªn hîp quèc - United Nations Industrial Development Organization) (1994): Gi¶i ph¸p quèc tÕ vÒ ATSH cña UNIDO nh»m c¸c môc ®Ých kiÓm tra tæng thÓ kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn c¸c rñi ro, x¸c ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p b¶o ®¶m ATSH hoÆc khèng chÕ c¸c rñi ro ph¸t sinh tõ CNSH hiÖn ®¹i; kiÓm tra t¸c ®éng ®iÒu phèi quèc tÕ vÒ c¬ chÕ kiÓm so¸t rñi ro trªn quan ®iÓm ATSH; x¸c ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p chung vµ gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó kh¾c phôc rñi ro, th¶o luËn vµ thèng nhÊt nh÷ng quyÕt ®Þnh cña quèc tÕ vÒ GMO; ®Ò xuÊt vai trß cña WHO, UNEP, UNIDO… trong viÖc th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh kiÓm so¸t rñi ro ë 3 møc sau: kiÓm so¸t trong nghiªn cøu t¹i c¸c phßng thÝ nghiÖm, kiÓm so¸t khi thùc hiÖn s¶n xuÊt theo c«ng nghiÖp hãa vµ kiÓm so¸t khi ®−a GMO vµo s¶n xuÊt th−¬ng m¹i. H−íng dÉn cña UNEP: Tõ nh÷ng n¨m 1996-1997, UNEP ®X triÓn khai ch−¬ng tr×nh x©y dùng c¸c h−íng dÉn ATSH trong CNSH nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin c¬ b¶n cho c¸c quèc gia x©y dùng c¸c quy chÕ ®¶m b¶o an toµn khi sö dông c¸c s¶n phÈm t¹o ra tõ CNSH (UNEP International Technical Guidelines for Safety in Biotechnology). H−íng dÉn cña UNEP ®−îc so¹n th¶o trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c chung tham kh¶o tõ c¸c h−íng dÉn, quy chÕ quèc gia, khu vùc, quèc tÕ còng nh− kinh nghiÖm cña c¸c quèc gia mµ tæ chøc nµy ®X thu ®−îc trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc thi. Ban ®iÒu hµnh UNEP trong quyÕt ®Þnh 18/36 B ®X x¸c nhËn tÇm quan träng cña viÖc x©y dùng h−íng dÉn kü thuËt quèc tÕ vÒ ATSH vµ viÖc tr¸nh trïng lÆp víi c¸c ho¹t ®éng quèc tÕ ®ang triÓn khai gÇn ®©y bëi c¸c tæ chøc kh¸c, ®Æc biÖt lµ CBD. 30 H−íng dÉn cña UNEP ®X ®Ò nghÞ x©y dùng Khung ATSH Quèc gia (National Biosafety Framework - NBF) gióp ChÝnh phñ thiÕt lËp hÖ thèng qu¶n lý sö dông CNSH vµ x©y dùng c¬ chÕ thÝch hîp cho n−íc m×nh ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn sö dông c«ng nghÖ. H−íng dÉn nµy còng ®−a ra c¸c quy chÕ nhËn biÕt nguy c¬, gi¶m thiÓu nh÷ng ¶nh h−ëng cã h¹i ®Õn con ng−êi vµ m«i tr−êng cña s¶n phÈm CNSH. Qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ rñi ro rÊt ®a d¹ng, cã thÓ chØ bao gåm c¸c qu¸ tr×nh ®¶m b¶o an toµn ®¬n gi¶n ®Õn nh÷ng qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ phøc t¹p”. C¸c quèc gia cÇn thµnh lËp/ bæ nhiÖm c¸c c¬ quan ®Çu mèi chÞu tr¸ch nhiÖm trao ®æi th«ng tin quèc tÕ vµ hîp t¸c víi c¸c tæ chøc, c¸c m¹ng l−íi nh»m phæ biÕn th«ng tin liªn quan ®Õn ATSH vµ cam kÕt gi÷ bÝ mËt th«ng tin th−¬ng m¹i. (i) Sù trao ®æi th«ng tin chung: C¸c quèc gia cÇn tham gia trao ®æi th«ng tin chung vÒ x©y dùng c¸c c¬ chÕ ATSH quèc gia, c¸c nghiªn cøu chung cã gi¸ trÞ vÒ ®¸nh gi¸ vµ qu¶n lý rñi ro; còng nh− viÖc phª chuÈn cho th−¬ng m¹i hãa GMO vµ s¶n phÈm cña chóng. Trong ®ã, th«ng tin cung cÊp vÒ viÖc th−¬ng m¹i GMO trªn thÞ tr−êng quèc tÕ ®Æc biÖt quan träng. C¸c ph−¬ng ph¸p chuÈn ®−a ra trong c¸c H−íng dÉn quèc tÕ ®−îc c¸c quèc gia ¸p dông lµ c¬ së ®Ó xóc tiÕn viÖc trao ®æi vµ c«ng nhËn th«ng tin/ sè liÖu vÒ ®¸nh gi¸ rñi ro gi÷a c¸c quèc gia, c¸c tæ chøc vµ c¸c c¬ quan liªn quan. C¸ch thøc trao ®æi th«ng tin cã thÓ ®−îc thùc hiÖn trùc tiÕp hay th«ng qua c¸c c¬ së d÷ liÖu quèc tÕ. (ii) Cung cÊp th«ng tin khi viÖc sö dông GMO cã thÓ g©y ¶nh h−ëng cã h¹i ®Õn søc khoÎ con ng−êi vµ m«i tr−êng ë quèc gia kh¸c. Khu vùc ASEAN: GMO ®ang lµ mét thùc thÓ kh«ng thÓ bá qua ë nhiÒu quèc gia. ViÖc th¶o luËn vµ tiÕn tíi thèng nhÊt c¸c quy ®Þnh kh¸c nhau mang tÝnh quèc gia trë nªn hµi hoµ vµ cã tÝnh khu vùc trong ASEAN ®ang lµ mét nhu cÇu vµ còng lµ mét th¸ch thøc ®èi víi sù chªnh lÖch trong ph¸t triÓn gi÷a c¸c quèc gia. Còng nh− c¸c khu vùc kh¸c trªn thÕ giíi, trong khu vùc ASEAN, vÊn ®Ò x©y dùng quy chÕ vµ thèng nhÊt c¸c néi dung c¬ b¶n còng nh− vÊn ®Ò trao ®æi th«ng tin ®ang ®−îc rÊt nhiÒu quèc gia quan t©m. KÕt qu¶ râ rµng cña c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c thèng nhÊt nµy cña ASEAN lµ sù ra ®êi cña quy chÕ thèng nhÊt qu¶n lý rñi ro ®èi víi GMO trong n«ng nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, do kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é qu¶n lý GMO trong khu vùc cßn h¹n chÕ trong khi c«ng nghÖ lu«n lu«n ®æi míi, nªn ngoµi viÖc cÇn t¨ng c−êng thùc thi H−íng dÉn cña ASEAN vÒ ®¸nh gi¸ rñi ro GMO trong n«ng nghiÖp, vÊn ®Ò trao ®æi th«ng tin còng ®Æt ra cÊp b¸ch. Nh÷ng sù hîp t¸c, chia xÎ nµy kh«ng chØ gióp c¸c quèc gia hiÓu biÕt lÉn nhau ®Ó hîp t¸c cã hiÖu qu¶ h¬n mµ cßn lµ c¬ së thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh nhÊt thÓ hãa t¹o tiÒn ®Ò cho tù do mËu dÞch gi÷a c¸c quèc gia trong khu vùc. C¸c quèc gia cÇn t¨ng c−êng tiÒm lùc quèc gia chia xÎ vµ xö lý th«ng tin ATSH còng nh− trao ®æi kinh nghiÖm víi c¸c quèc gia thuéc c¸c khu vùc kh¸c trªn thÕ giíi. §Æc biÖt, n¨ng lùc ®¸nh gi¸ rñi ro ë c¸c quèc gia trong khu vùc ch©u ¸ nãi chung cßn rÊt h¹n chÕ. Trong mét thêi gian ng¾n, kh«ng thÓ x©y dùng n¨ng lùc nµy cho tÊt c¶ c¸c quèc gia v× vËy c¸c quèc gia cÇn t×m kiÕm c¸c c¬ héi hîp t¸c song ph−¬ng, ®a ph−¬ng trong khu vùc còng nh− gi÷a c¸c khu vùc víi nhau. Nh÷ng sù hîp t¸c nµy t¹o c¬ héi cho c¸c quèc gia tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng thö nghiÖm vµ sö dông GMO. 31 6. Mét sè c¸ch tiÕp cËn nh»m thèng nhÊt qu¶n lý An toµn sinh häc vµ trao ®æi th«ng tin An toµn sinh häc Nh− vËy, rÊt nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi ®X th«ng qua quy chÕ ATSH, ®¸nh gi¸, qu¶n lý rñi ro vµ cÊp phÐp cho s¶n phÈm GMO l−u hµnh. Nh»m hîp nhÊt trªn quy m« quèc tÕ, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c quèc gia nµy ®X vµ ®ang t×m c¸ch h×nh thµnh c¸c c¬ chÕ thèng nhÊt. MÆc dï thÕ giíi cßn rÊt l©u míi ®¹t ®Õn mét sù hîp nhÊt toµn cÇu víi chøc n¨ng ®¸nh gi¸ vµ theo dâi qu¶n lý toµn bé c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn GMO. Sù hîp nhÊt ®ang ®Ò cËp ë ®©y chØ cã môc ®Ých khiªm tèn lµ trao ®æi sè liÖu/ th«ng tin vµ c¸c vÊn ®Ò xö lý th«ng tin gióp cho qu¸ tr×nh qu¶n lý GMO ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶ h¬n. Trong ®ã, khÝa c¹nh xö lý sè liÖu chØ c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan chuyªn tr¸ch cña quèc gia/ quèc tÕ nh»m x¸c nhËn tÝnh hîp lÖ vÒ mÆt luËt ph¸p cña sè liÖu. Sè liÖu vµ th«ng tin thu ®−îc trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ rñi ro cÇn ®−îc c¸c c¬ quan chøc n¨ng xem xÐt, th«ng qua hîp ph¸p. VÒ c¬ b¶n, c¸c yªu cÇu cung cÊp th«ng tin khoa häc ë c¸c quèc gia kh¸ gièng nhau. Trong khi qu¸ tr×nh phª chuÈn cã sù kh¸c biÖt rÊt lín gi÷a c¸c quèc gia nh− thñ tôc hµnh chÝnh (ai ký phÐp), c¸c c¬ quan chÝnh phñ liªn quan (Bé N«ng nghiÖp, M«i tr−êng, Y tÕ hay Khoa häc), c¸c cÊp ®é cña hÖ thèng phª chuÈn (Liªn bang/ quèc gia hay ®Þa ph−¬ng). Tuy nhiªn, cÇn nhÊn m¹nh l¹i r»ng, qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ rñi ro cña c¸c hÖ thèng quèc tÕ còng nh− trong mçi quèc gia kh¸ t−¬ng tù nhau: chñ yÕu so s¸nh GMO víi c¸c sinh vËt tù nhiªn cã cïng nguån gèc, trong ®ã møc ®é thay ®æi cña GMO lµ yÕu tè ®−îc ®Æc biÖt quan t©m xem xÐt. VÒ c¬ b¶n, c¸c yÕu tè cÇn ®¸nh gi¸ rñi ro t−¬ng tù nhau bao gåm: (i) C¸c th«ng tin chung: ng−êi ®¨ng ký, qu¶n lý rñi ro cña sinh vËt bè mÑ, qu¶n lý rñi ro GMO, c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn GMO, t−¬ng t¸c gi÷a GMO vµ m«i tr−êng, ®¸nh gi¸ rñi ro cña GMO ®èi víi søc khoÎ vµ sù an toµn cña con ng−êi, qu¶n lý rñi ro, th«ng tin vÒ c¸c ®¸nh gi¸ rñi ro vµ phª chuÈn tr−íc ®ã; (ii) C¸c th«ng tin riªng cho GMO: th«ng tin vÒ vÊn ®Ò sö dông sinh vËt bè mÑ, ¶nh h−ëng cña c¸c tÝnh tr¹ng kh«ng mong muèn, ph¸t t¸n gen vµ h¹t phÊn, cá d¹i, lai xa, c¸c bé phËn cña GMO cã thÓ t¸i sinh, thay ®æi mèi quan hÖ cña GMO víi hÖ sinh th¸i (sinh vËt hoang d¹i, hÖ c«n trïng…), th«ng tin vÒ ®éc tè, sù kh¸ng c¸c chÊt hãa häc hoÆc sinh häc. Nh×n chung, nh÷ng nh©n tè chÝnh x¸c ®Þnh sù thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh thèng nhÊt qu¶n lý ATSH cã thÓ tãm l−îc nh− sau: tiÕp nhËn c¸c gi¸ trÞ vµ c¸c môc tiªu chung, chia xÎ c¸c mèi quan t©m; c¸c lîi Ých kinh tÕ vµ c¸c lîi Ých kh¸c ®ang tån t¹i; v−ît qua c¸c kh¸c biÖt ®ang cã vµ tr¸nh c¸c cuéc tranh chÊp; tiÕp tôc hîp t¸c trong c¸c lÜnh vùc quan t©m kh¸c vµ ®¬n gi¶n hãa c¸c qu¸ tr×nh tiÕn hµnh. HiÖu qu¶ thèng nhÊt sÏ gi¶m ®¸ng kÓ nÕu thiÕu mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c nh©n tè kÓ trªn. ë cÊp quèc gia, mçi n−íc cã c¸ch tiÕp cËn riªng ®èi víi vÊn ®Ò nhÊt thÓ hãa c¬ chÕ qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ rñi ro c¸c s¶n phÈm t¹o ra tõ CNSH. VÝ dô: Hoa Kú ®X hîp t¸c víi c¸c tæ chøc quèc tÕ nh»m x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c nguyªn t¾c khoa häc thèng nhÊt lµm nÒn t¶ng ®¸nh gi¸ vµ so¹n th¶o c¸c tµi liÖu ®¸nh gi¸ chung trªn thÕ giíi. C¸c tæ chøc Hoa Kú hîp t¸c bao gåm: OECD, Tæ chøc B¶o vÖ Thùc vËt B¾c Mü (The North American Plant Protection Organization – NAPPO), HiÖp −íc CBD, ViÖn Hîp t¸c N«ng nghiÖp ch©u Mü (Inter-American Institute for Cooperation in Agriculture – IICA), FAO vµ gÇn ®©y lµ APEC vµ HiÖp ®Þnh IPPC. Sù hîp t¸c thèng nhÊt nµy cã vai trß rÊt quan träng nh»m t¨ng c−êng sù hiÓu biÕt vÒ c¸c nguyªn t¾c vµ c¸ch tiÕp cËn ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. Hîp t¸c song ph−¬ng Hoa Kú - Canada Canada vµ Hoa Kú, hai quèc gia thuéc hµng ®Çu thÕ giíi vÒ s¶n xuÊt GMC, ®X cã mét thêi gian dµi hîp t¸c song ph−¬ng hoÆc ®a ph−¬ng trong lÜnh vùc CNSH n«ng nghiÖp. Trong c¸c nghiªn cøu vÒ c©y biÕn ®æi gen tr−íc khi ®−a ra thÞ tr−êng cña hai n−íc vµ n¨m 1998, trong c¸c th¶o luËn song ph−¬ng, Bé N«ng nghiÖp Hoa Kú vµ C¬ quan KiÓm dÞch Thùc phÈm Canada (Canadian Food Inspection Agency - CFIA) cïng Bé Y tÕ Canada ®X bµn vÒ c¸c lo¹i 32 th«ng tin/ sè liÖu c¸c bªn cÇn ®¸nh gi¸ xem xÐt tr−íc khi quyÕt ®Þnh ®−a s¶n phÈm c©y biÕn ®æi gen ra s¶n xuÊt ®¹i trµ. C¸c chuyªn viªn qu¶n lý ®X häp, nghiªn cøu so s¸nh ®èi chiÕu c¸c ®¸nh gi¸ vµ qu¶n lý c©y biÕn ®æi gen cña m×nh vµ cè g¾ng tho¶ thuËn víi nhau vÒ c¸c vÊn ®Ò, biÖn ph¸p ®−îc cho lµ cÇn thiÕt nh»m thèng nhÊt qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ë møc di truyÒn ph©n tö c©y biÕn ®æi gen cña hai n−íc. Cuéc häp nµy lµ c¬ héi cho c¸c bªn th¶o luËn vµ t×m c¬ héi hîp t¸c còng nh− trao ®æi th«ng tin vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn an toµn c©y biÕn ®æi gen trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ th−¬ng m¹i. C¸c bªn tin t−ëng r»ng sù hîp t¸c nµy sÏ lµ c¬ së thuËn lîi gióp cho c©y biÕn ®æi gen ®−îc ®¶m b¶o an toµn khi ®−a vµo thÞ tr−êng. Cuéc häp nµy cïng c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã thÓ dÉn ®Õn sù thèng nhÊt viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro trong t−¬ng lai gi÷a Hoa Kú vµ Canada. Râ rµng, viÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a CFIA vµ APHIS gióp t¨ng c−êng sù hiÓu biÕt vÒ hÖ thèng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh còng nh− c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ rñi ro. Trªn c¬ së, ®ã qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ rñi ro ®−îc xóc tiÕn hiÖu qu¶ h¬n. Tr−íc m¾t, c¸c ®¸nh gi¸ nµy vÉn tiÕp tôc ®−îc thùc hiÖn theo tõng tr−êng hîp cô thÓ. L−îng th«ng tin cÇn ®¸nh gi¸ nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo mçi tr−êng hîp vµ c¸c quy ®Þnh riªng cña tõng c¬ quan. KÕt qu¶ ban ®Çu cña sù hîp t¸c song ph−¬ng Canada – Hoa Kú vÒ c©y biÕn ®æi gen lµ viÖc ®−a ra nh÷ng d÷ liÖu ®Þnh tÝnh di truyÒn ph©n tö: qu¸ tr×nh chuyÓn gen vµ c¸c vector ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh chuyÓn gen; nguyªn liÖu di truyÒn cã thÓ chuyÓn vµo thùc vËt nhËn; sù nhËn biÕt, di truyÒn vµ biÓu hiÖn cña nguyªn liÖu di truyÒn trong c©y biÕn ®æi gen vµ c¸c s¶n phÈm protein míi mX hãa bëi nguyªn liÖu di truyÒn ®−a vµo. Sù gièng vµ kh¸c nhau cña c¸c b−íc ®¸nh gi¸ gi÷a c¸c c¬ quan cña Hoa Kú vµ Canada còng ®−îc x¸c ®Þnh. D÷ liÖu ®Þnh tÝnh di truyÒn ph©n tö chØ lµ mét phÇn th«ng tin cÇn ®−îc xem xÐt trong c¸c ®¸nh gi¸ c©y biÕn ®æi gen tr−íc khi ®−a ra thÞ tr−êng. Trõ mét vµi tr−êng hîp, cßn l¹i qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc ®iÓm di truyÒn ph©n tö cña GMC ¸p dông ë c¶ 3 c¬ quan cña Canada vµ Hoa Kú. Khi cÇn, néi dung nµy sÏ ®−îc c¸c bªn xem xÐt vµ chØnh söa. Ngoµi ra, c¸c bªn còng liÖt kª mét danh s¸ch th«ng sè kü thuËt c¸c nhµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cÇn xem xÐt vµ theo dâi tr−íc khi phª chuÈn. Danh s¸ch nµy ®−îc c«ng bè gióp cho nh÷ng ng−êi ®¨ng ký biÕt th«ng tin, thñ tôc vµ chuÈn bÞ hå s¬ cÇn thiÕt. Trªn c¬ së hîp t¸c nµy, tõ 1/1/2002 Canada vµ Hoa Kú ®X trao ®æi th«ng tin mét sè s¶n phÈm GMO. Argentina, chÝnh phñ ®X b¾t ®Çu ®µm ph¸n víi c¸c quèc gia trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc nh»m thèng nhÊt c¸c nguyªn t¾c liªn quan ®Õn an toµn GMO b¾t ®Çu tõ héi nghÞ ë Buenos Aires n¨m 1992 bµn vÒ “Thèng nhÊt c¸c vÊn ®Ò ATSH ë c¸c quèc gia Nam Mü vµ Gi¸m s¸t Thùc vËt chuyÓn gen”. N¨m 1995, trong §¹i héi c¸c quèc gia ch©u Mü – Latin vÒ CNSH trong n«ng nghiÖp lÇn thø hai, Argentina ®X ®ång ý t×m c¸ch thèng nhÊt c¸c nguyªn t¾c vÒ gi¸m s¸t vµ ®iÒu tiÕt GMO trªn ®ång ruéng vµ viÖc trao ®æi th−¬ng m¹i c¸c vËt liÖu chuyÓn gen. Víi sù chÊp thuËn nµy, c¸c ®¹i diÖn cña Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay vµ c¸c quan s¸t viªn cña Bolivia vµ Chile ®X x¸c ®Þnh “... cïng thèng nhÊt c¸c nguyªn t¾c vµ quy tr×nh gi¸m s¸t ®èi víi viÖc ph¸t triÓn vµ th−¬ng m¹i hãa GMO trong khu vùc”. N¨m 1996, mét héi nghÞ gi÷a Argentina vµ Anh ®X ®−îc tæ chøc t¹i Buenos Aires nh»m t¨ng c−êng kh¶ n¨ng thiÕt lËp c¸c tiªu chÝ chung vÒ gi¸m s¸t ATSH ë c¸c quèc gia trong khèi (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay vµ Uruguay). Ngoµi ra, Héi nghÞ còng th¶o luËn vÒ viÖc x©y dùng mét ng©n hµng d÷ liÖu khu vùc vÒ GMO vµ c¸c s¶n phÈm tõ GMO vµ vÒ viÖc ph¸t triÓn mét hÖ thèng trao ®æi th«ng tin. N¨m 1999, trong cuéc tiÕp xóc víi c¸c chuyªn viªn thuéc ñy ban Cè vÊn N«ng s¶n Argentina – Hoa Kú, c¸c hÖ thèng ATSH cña c¶ hai n−íc ®X ®−îc ®−a ra xem xÐt víi môc ®Ých x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng thèng nhÊt c¸c nguyªn t¾c gi÷a hai n−íc. Môc tiªu träng t©m lµ thèng nhÊt c¸c tiªu chÝ vµ quy tr×nh ®èi víi viÖc cÊp phÐp GMO nh»m tù do th−¬ng m¹i, chÊp nhËn ®¸nh gi¸ d÷ liÖu cña c¸c bªn vÒ nh÷ng ®iÒu chØnh sau th−¬ng m¹i hãa, còng nh− c¸c lÜnh vùc hîp t¸c kh¸c. §Æc biÖt, c¸c nhµ cÊp phÐp ATSH ë Argentina ®ang xem xÐt kh¶ n¨ng sö dông B¶n kiÓm so¸t c¸c Yªu cÇu vÒ D÷ liÖu Sinh häc Ph©n tö ®ang ®−îc sö dông trong HiÖp ®Þnh song ph−¬ng vÒ CNSH trong N«ng nghiÖp gi÷a Hoa Kú vµ Canada. Argentina ®ång ý xem xÐt 33 l¹i B¶n kiÓm so¸t vµ ®Ö tr×nh mét sè ý kiÕn söa ®æi nhá nh»m t¹o nªn mét b¶n hiÖp ®Þnh chung gi÷a Argentina vµ Hoa Kú. B¶n s¬ th¶o song ph−¬ng ®X ®−îc ®Ö tr×nh vµo th¸ng 11/2000, víi sù tham dù cña c¸c ®¹i diÖn Argentina trong Héi nghÞ cña USDA bµn vÒ HiÖp ®Þnh thèng nhÊt D÷ liÖu Sinh häc Ph©n tö gi÷a Hoa Kú vµ Canada. Héi nghÞ nµy nh»m so s¸nh c¸c yªu cÇu vÒ nguyªn t¾c vµ nh»m thiÕt lËp b−íc thèng nhÊt cuèi cïng cña qu¸ tr×nh thèng nhÊt d÷ liÖu sinh häc ph©n tö vµ c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ rñi ro m«i tr−êng trong 3 n−íc bao gåm c¶ nh÷ng nguyªn t¾c kü thuËt kh«ng t−¬ng thÝch cña Argentina. C¸c v¨n b¶n cña Héi nghÞ bao gåm “D÷ liÖu §Þnh tÝnh Di truyÒn ph©n tö” vµ “Qu¸ tr×nh X¸c ®Þnh §¸nh gi¸ Rñi ro m«i tr−êng cña Thùc vËt chuyÓn gen” ®ãng vai trß lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó tiÕn hµnh c¸c b−íc tiÕp theo cña qu¸ tr×nh thèng nhÊt. 34 7. Qu¶n lý an toµn sinh häc vµ trao ®æi th«ng tin ë ViÖt Nam Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ang trë thµnh xu h−íng tÊt yÕu trªn thÕ giíi vµ còng lµ chñ tr−¬ng nhÊt qu¸n cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta. BÊt kú quèc gia nµo tham dù vµo toµn cÇu hãa ®Òu cÇn nç lùc ®iÒu chØnh c¸c chÝnh s¸ch, quy chÕ cña m×nh theo ®Þnh chÕ quèc tÕ. Trong lÜnh vùc CNSH, n−íc ta ®X x¸c ®Þnh ®©y lµ ngµnh quan träng. NghÞ ®Þnh sè 18/CP cña ChÝnh phñ ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 1994 ®X chØ râ: “… Cïng víi c¸c ngµnh c«ng nghÖ mòi nhän kh¸c (c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ vËt liÖu míi), c«ng nghÖ sinh häc sÏ gãp phÇn khai th¸c tèi −u c¸c nguån lùc cña ®Êt n−íc phôc vô ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng cña nh©n d©n vµ chuÈn bÞ nh÷ng tiÒn ®Ò cÇn thiÕt vÒ mÆt c«ng nghÖ cho ®Êt n−íc tiÕn vµo thÕ kû 21…”. Tõ n¨m 1994 ®Õn nay, nhê c¸c biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, ®Çu t− hiÖu qu¶, CNSH víi c¸c kü thuËt hiÖn ®¹i ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®−îc øng dông m¹nh mÏ. ë ViÖt Nam, GMO còng ®ang ®−îc tiÕp cËn nghiªn cøu vµ triÓn khai. Chóng ta l¹i lµ thµnh viªn cña C«ng −íc §a d¹ng Sinh häc vµ NghÞ ®Þnh th− Cartagena vÒ ATSH. H¬n n÷a, chÝnh s¸ch kinh tÕ toµn cÇu sÏ dÉn ®Õn sù du nhËp cña GMO ë c¸c quy m« kh¸c nhau. V× vËy, viÖc ban hµnh vµ thùc thi quy chÕ ATSH còng nh− x©y dùng Khung ATSH Quèc gia trë nªn rÊt cÊp b¸ch ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho con ng−êi vµ m«i tr−êng sèng. Khung ATSH Quèc gia lµ c«ng cô gióp x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý, c¬ cÊu hµnh chÝnh, t¨ng c−êng n¨ng lùc trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh còng nh− t¨ng c−êng sù tham gia cña c«ng chóng trong c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ATSH. Chóng ta cÇn t¹o ra Khung ATSH Quèc gia v÷ng ch¾c nh−ng kh«ng k×m hXm nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn CNSH. Khung ®ã cÇn cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi trong t−¬ng lai, ph¶i minh b¹ch, dÔ thùc thi vµ cÇn khuyÕn khÝch sù tham gia cña c«ng chóng. X©y dùng, thùc thi quy chÕ ATSH vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan hoµn toµn kh«ng ®¬n gi¶n vµ kh«ng chØ mang tÝnh quèc gia. C¸c nhiÖm vô nµy cÇn ®−îc tiÕn hµnh trªn c¬ së hîp t¸c víi c¸c chuyªn gia quèc tÕ, trao ®æi th«ng tin vµ häc hái kinh nghiÖm tõ c¸c quèc gia, ®Æc biÖt lµ c¸c quèc gia trong khu vùc cã hÖ sinh th¸i t−¬ng tù nhau. Tuy nhiªn, cÇn nhÊn m¹nh r»ng, mÆt dï kh¸ nhiÒu kÕt qu¶ nghiªn cøu ®¸nh gi¸ vµ qu¶n lý rñi ro ®Õn an toµn m«i tr−êng, thùc phÈm vµ thøc ¨n ch¨n nu«i ®X ®−îc mét sè quèc gia c«ng bè, c¸c th«ng tin nghiªn cøu ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn nµy trong nhiÒu tr−êng hîp cã thÓ kh«ng hoµn toµn phï hîp víi c¸c quèc gia vïng nhiÖt ®íi víi hÖ sinh th¸i kh¸c biÖt. V× vËy, bªn c¹nh viÖc trao ®æi th«ng tin nh»m t¨ng c−êng hiÓu biÕt c¸c quy chÕ vµ c¸c yªu cÇu cung cÊp th«ng tin c¬ b¶n, chóng ta cÇn x©y dùng c¸c quy ®Þnh riªng ®Ó ®¸nh gi¸ rñi ro ®èi víi søc khoÎ con ng−êi vµ m«i tr−êng cña GMO. C¸c qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸, qu¶n lý cÇn ®−îc thùc hiÖn trong tõng ®iÒu kiÖn m«i tr−êng còng nh− ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®X ®Æt ra cña n−íc m×nh th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh quèc gia d−íi sù thùc thi vµ gi¸m s¸t cña c¸c chuyªn gia trong n−íc. C¸c viÖn nghiªn cøu còng cÇn ®−îc hç trî ®Ó x©y dùng c¸c nghiªn cøu ATSH trong nh÷ng ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu ®ang triÓn khai nh»m gi¶i ®¸p c¸c th«ng tin cÇn thiÕt nh−: sù æn ®Þnh vµ an toµn cña vector chuyÓn gen, kh¶ n¨ng chuyÓn gen tõ GMC sang c©y hä hµng hoang d¹i, nh÷ng ¶nh h−ëng bÊt lîi ®Õn m«i tr−êng sinh th¸i xung quanh do viÖc s¶n sinh c¸c s¶n phÈm protein cã tÝnh ®éc, vÊn ®Ò an toµn thùc phÈm… Bªn c¹nh ®ã, chóng ta còng cã thÓ tham kh¶o th«ng tin tõ c¸c m¹ng th«ng tin quèc tÕ. HiÖn nay, cã kh¸ nhiÒu ng©n hµng d÷ liÖu cung cÊp th«ng tin tæng quan vÒ c¸c vÊn ®Ò phª chuÈn gi¶i phãng GMO vµo m«i tr−êng. M¹ng l−íi Th«ng tin vµ DÞch vô T− vÊn vÒ An toµn sinh häc (The Biosafety Information Network and Advisory Service – BINAS) cña UNIDO cã mét m¹ng th«ng tin vÒ thö nghiÖm ®ång ruéng toµn cÇu. M¹ng th«ng tin nµy còng liªn kÕt víi m¹ng Biotrack cña OECD, m¹ng cung cÊp c¸c th«ng tin cho phÐp thö nghiÖm gi¶i phãng GMO ë trªn 30 quèc gia. ë Hoa Kú, HÖ thèng th«ng tin CNSH (Information Systems for Biotechnology – ISB) còng cung cÊp c¸c th«ng tin thö nghiÖm ®ång ruéng... 35 Sù hîp t¸c víi khu vùc vµ quèc tÕ trong vÊn ®Ò trao ®æi chuyªn gia vµ th«ng tin ATSH cã vai trß quan träng t¹o nªn hÖ thèng th«ng tin c¬ b¶n cho qu¶n lý ATSH vµ ®¸nh gi¸, qu¶n lý rñi ro GMO ë n−íc ta. ViÖc chñ ®éng tiÕp cËn vµ qu¶n lý hîp lý c«ng nghÖ lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m nghiªn cøu vµ sö dông GMO hiÖu qu¶ vµ ®¶m b¶o an toµn cho m«i tr−êng sinh th¸i còng nh− søc kháe con ng−êi. §Èy m¹nh ®Çu t− nghiªn cøu chuyÓn gen, qu¶n lý an toµn GMO nhËp khÈu còng nh− s¶n xuÊt trong n−íc nh− x©y dùng c¸c phßng kiÓm nghiÖm tiªu chuÈn ®Ó kiÓm nghiÖm (ë møc ®é ph©n tö) vµ ®¸nh gi¸ ®é an toµn cña GMO tr−íc khi ®−a ra thÞ tr−êng... trªn c¬ së nghiªn cøu, x©y dùng vµ triÓn khai ¸p dông nh÷ng chiÕn l−îc thÝch hîp sÏ t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ sinh häc vµ GMO nh»m t¨ng c−êng lîi Ých kinh tÕ cña ngµnh khoa häc mòi nhän nµy ë n−íc ta. Tµi liÖu tham kh¶o chÝnh 1. Ad van Dommelen (1999) Scientific requirement for the assessment of food safety. Biotechnology and Development Monitor 38: 3-7. 2. Andre de Kathen (1997) Biotechnology, biosafety and impact assessment: Field trials of transgenic crops in developing countries. Biosafety Journal, 3(4) (BY97004). 3. Anon (2000) Novartis pins hopes for GM seeds on new marker system. Nature 406: 924. 4. Berkey JO (2002) Implications of Codex standards for the regulation of genetically modified food. Asean Biotechnology and Development Review, 77-82. 5. Bijman J (1994) Biosafety regulation. Biotechnology and Development Monitor 18: 14-15. 6. Burachik M, Traynor PL (2001) Commercializing agricultural biotechnology products in Argentina: Analysis of biosafety procedures. International Service for National Agriculture Research (ISNAR). Discussion Paper No. 01-02. 7. Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (2000) Adopted at the Convention on Biological Diversity, 29/1/2000, Montreal, Canada. 8. Changyong W (2002) Biosafety work in China: Risk assessment and risk management. Asia Regional Workshop on Risk Assessment in Implementing the Cartagena Protocol on Biosafety. New Delhi, 22-24/5/2002: 104-114. 9. Chrispeels MJ, Sadava DE (2002) Plants, genes, and crop biotechnology. Jones and Bartlett publishers, Sudbury, 10. Massachusetts, USA. 11. Commandeur P (1995) Public acceptance and regulation of biotechnology in Japan. Biotechnology and Development Monitor 22: 9-12. monitor.nl/2205.htm. 12. Compeerapap J (1997) The Thai debate on biotechnology and regulations. Biotechnology and Development Monitor 32. 13. Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council (on the deliberate release into the environment of GMO and Repealing Council Directive 90/20/EEC. 14. Gasson MJ (2000) Gene transfer from genetically modified food. Current Opinion in Biotechnology 11: 505-508. 36 15. Gupta SC (2002) Is biotechnology safe – the US regulatory mechanisms that assure food and feed safety. Workshop on Agricultural Biotechnology: facts, challenges and future directions. USDA_US – MARD_Vietnam, Hanoi, 14/6, 2002. 16. Herrera-Estrella LR (2000) Genetically modified crops and developing countries. Plant Physiology 124: 923-925.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfan_toan_sinh_hoc_0066.pdf
Luận văn liên quan