Đáp án môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu 1. Trình bày tóm tắt lịch sử tư tưởng XHCN trước Mác. Hãy so sánh và làm rõ sự khác nhau về chất giữa CNXH không tưởng và CNXH khoa tưởng. CÂU2: Vì sao nói tư tưởng XHCN trước mác là XHCN không tưởng? Làm rõ sự khác nhau cơ bản giữa CNXH khoa học và CNXH không tưởng Câu 3. Phân tích giá trị của CNXH không tưởng, đặc biệt là CNXH không tưởng- phê phán thế kỷ Xix – Tiền đề tư tửông của CNXH khoa học câu 4. CNXH khoa học được ra đời từ những vấn đề khách quan nào ? Trình bày tóm tắt đối tượng nghiên cứu của CNXH khoa học . Câu 5. Phân tích vai trò của Mác- Ăngghen đối với sự ra đời của CNXH khoa học. Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận CNXH khoa học trong điều kiện của nước ta. câu 6 Trình bày giai đoạn phát triển chủ yếu của CNXH khoa học Câu 7. Giai cấp công nhân là gì? vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử thủ tiêu CNTB và xây dựng CNXH, CNCS ? câu 8. Phân tích khái niệm “ Giai cáp công nhân “ và nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Câu 9. Trình bày những đặc điểm riêng của giai cấp công nhân việt Nam và nêu những ảnh hưởng của nó đến việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nước ta Câu 10. Trình bày những điều kiện quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân . Câu 11: Tại sao nói Đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa mác –Lênin với phong trào công nhân .Liên hệ với quá trình ra đời của đảng Cộng Sản Việt Nam. Câu 12. Vì sao nói Đảng Công Sản là nhân tố quyết định trước tiên trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ? liên hệ với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam . Câu 13. Trình bày tính tất yếu và đặc điểm của cách mạng XHCN câu 14. Vì sao nói cách mạng XHCN là quy luật phổ biến của quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Câu 15: Trình bầy lý luận cách mạng không ngừng cuả chủ nghĩa Mác Lênin.Đảng ta đã vân dụng lý luận này trong quá trìng cách mạng Việt Nam như thế nào? Câu 16. Trình bầy những đạc trưng cơ bản của xã hội chủ nghĩa .Phân tích những đặc của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng. Câu 17.Trình bầy nững bài học kinh nghiệm trong quá trfnh đổi mới của Đảng ta và nêu ở đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Câu 18. Thời đại là gì? Phân tích nội dung cơ bản của thời đại ngày nay. Câu 19. Tại sao nói nội dung cơ bản của thời đại ngày nay là sự quá độ từ CNTB lên CNXH ? Câu 20. Phân tích những vấn đề về thời đại trong điều kiện hiện nay. ý nghĩa của việc nhận thức những vấn đề đó đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay ở Việt Nam Câu 21:Tại sao nói quá độ lên CNXH ở Việt Nam bỏ qua chế độ TBCN là một tất yếu lich sử ? Câu 22. Nêu những nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam ? Câu 23. Phân tích tính tất yếu, đặc điêm và thực chất của thời kỳ quá độ lên CNXH Câu24: * Đặc điểm sứ mệnh lịch sử của cấp công nhân. * Vai trò của ĐCS đối với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. * Tính tất yếu của TKQĐ từ CNTB lên CNXH. * Vị trí liên minh công nhân - nông dân - trí thức. * Vấn đề liên minh công nhân - nông dân - trí thức ở nước ta hiện nay. * Khái niệm dân chủ? Bản chất của dân chủ XHCN? Câu 25. Khái niệm dân tộc? Cơ sở lý luận và thực tiễn của cương lĩnh dân tộc Câu 26. Phân tích những đặc điểm hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam Câu 27. Trình bầy mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành của hệ thống chính trị XHCN. Nêu những nét khái quát thành tựu của 10 năm đổi mới vừa qua trong đổi mới hệ thóng chính trị . Câu 28. Dân chủ là gì? Trình bày bản chất của dân chủ XHCN? câu 29. Trinh bày những nhiệm vụ cần thực hiện để đổi mới hệ thống chính trị và dân chủ hoá đời sống xã hội ở nước ta. Câu 30. Trình bày đặc điểm và xu hướng phát triển của cơ cấu giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam Câu 31. Trình bày tính tất yếu và những nội dung cơ bản của liên minh Công – Nông – Tri thức trong cách mạng XHCN Câu 32. phân tích tính tất yếu của liên minh công - nông – trí thức ở Việt Nam hiện nay ? Câu 33: Dân tộc là gì? trình bầy 2 xu hướng của phong trào dân tộc. Phân tích mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Câu 34. Trình bầy nội dung cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác –Lênin. Nêu phương hướng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay. Câu35. Trình bầy nguồn gốc, bản chất và tính chất của tôn giáo Câu 36: Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với việc giải quyết vấn đề tôn giáo trong CNXH. Đảng ta đã vận dụng những quan điểm đó để giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam như thế nào?

pdf12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 5142 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đáp án môn chủ nghĩa xã hội khoa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Æc ®iÓm cña thêi kú qóa ®é lªn CNXH quy ®Þnh thùc chÊt cña nã lµ thêi kú qóa ®é chÝn trÞ: X· héi cßn ph©n chia giai cÊp, cßn ®Êu tranh giai cÊp, cßn nhµ n−íc. Nhµ nø¬c trong thêi kú qóa ®é "kh«ng thÓ lµ c¸i g× kh¸c h¬n lµ nÒn chuyªn chÝnh c¸ch m¹ng cña giai cÊp v« s¶n". Tuy nhiªn, nã ®ang trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi tõng b−íc ®Ó xo¸ bá ®èi kh¸ng giai cÊp, ®Êu tranh giai cÊp vµ bÊt b×nh ®¼ng x· héi. §Êu tranh giai cÊp trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH chñ yÕu diÔn ra gi÷a mét bªn lµ giai cÊp c«ng nh©n liªn minh víi c¸c giai cÊp, tÇng líp nh©n d©n lao §éng ®Ó ®−a ®Êt n−íc lªn CNXH víi mét bªn lµ giai cÊp t− s¶n ®· bÞ ®¸nh ®æ nh−ng ch−a bÞ tiªu diÖt h¼n vµ c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng chèng ph¸p sù nghiÖp x©y dùng CNXH, ®i ng−îi l¹i lîi Ých cña tæ quèc vµ cña nh©n d©n. Lªnin : "Thêi kú qu¸ ®é Êy kh«ng thÓ nµo l¹i kh«ng ph¶i lµ mét thêi kú ®Êu tranh gi÷a CNTB ®ang gi·y chÕt vµ CNCS ®ang ph¸t sinh, hay nãi c¸ch kh¸c, gi÷a CNTB ®· bÞ ®¸nh b¹i nh−ng ch−a bÞ tiªu diÖt h¼n vµ CNCS ®· ph¸t inh nh−ng vÉn cßn rÊt non yÕu". §Êu tranh giai cÊp trong thêi kú qu¸ ®é nh»m gi¶i quyÕt vÊn ®Ò "ai th¾ng ai" gi÷a CNXH vµ CNTB. Cuéc ®Êu tr¸nh nµy diÔn ra trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi vµ diÔn ra trong ®iÒu kiÖn mí, víi nh÷ng néi dung míi, b»ng nh÷ng h×nh thøc vµ ph−¬ng ph¸p míi. §èi víi nh÷ng n−íc kÐm ph¸t triÓn nh− n−íc ta ®Êu tranh giai cÊp trong thêi kú qóa ®é lªn CNXH cßn lµ sù ®Êu tranh gi÷a hai con ®−êng: Con ®−êng TBCN vµ con ®−êng XHCN. Trong thêi kú qu¸ ®é ®Êu tranh giai cÊp lµ tÊt yÕu. Tuy nhiªn còng kh«ng nªn c−¬ng ®iÖu nã qu¸ møc. C−êng ®iÖu ho¸ ®Êu tranh giai cÊp hoÆc phñ nhËn s¹ch tr¬n ®Êu tranh giai cÊp trong thêi kú qóa ®é lªn CNXH ®Òu dÉn ®Õn nh÷ng sai lÇm. * Giai cÊp n«ng d©n vµ t©ng lín trÝ thøc + Giai cÊp n«ng d©n lµ giai cÊp nh÷ng ng−êi lao ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt trong n«ng nghiÖp (kÓ c¶ l©m nghiªp, ng− nghiÖp), trùc tiÕp sö dông mét lo¹i t− liÖu s¶n xuÊt c¬ b¶n vµ ®Æc thï lµ ®¸t, rõng, biÓn ®Ó s¶n xuÊt ra n«ng s¶n. Giai cÊp n«ng d©n cã ®Æc ®iÓm: C¸ch thøc s¶n xuÊt phÊn t¸n, kü thuËt l¹c h©ô; cã thµnh phÇn kh«ng thuÇn nhÊt, kh«ng cè kÕt chÆt chÏ vÒ s¶n xuÊt, vÒ tæ chøc vµ vÒ t− t−ëng; vèn cã b¶n chÊt lao ®éng, ®ång thêi cã tÝnh chÊt t− h÷u nhá; kh«ng cã hÖ t− t−ëng riªng mµ t− t−ëng cña hä phô thuéc vµo hÖ t− t−ëng cña giai cÊp thèng trÞ x· héi; n«ng d©n chiÕm sè ®«ng trong d©n sè nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi, võa lµ lùc l−îng s¶n xuÊt quan träng , võa lµ lùc l−îng x· héi cã tiÒm n¨ng c¸ch m¹ng to lín. + TÇng lín trÝ thøc lµ tÇng lín nh÷ng ng−êi lao ®éng trÝ ãc- phøc t¹p - s¸ng t¹o, víi tr×nh ®é häc vÊn cao, anh hiÓu s©u vµ réng lÜnh vùc lao ®éng cña m×nh. TÇng líp trÝ thøc cã ®Æc ®iÓm: Ph−¬ng thøc lao ®éng cña hä chñ yÕu lµ lao ®éng trÝ tuÖ c¸ nh©n; kh«ng cã hÖ t− t−ëng riªng, kh«ng ®¹i biÓn cho mét PTSX riªng nµo; cã c¬ cÊu kh«ng thuÇn nhÊt vµ th−êng lµ kh«ng cã sù cè kÕt chÆt chÏ vÒ tæ chøc trong x· héi nhÊt ®Þnh; võa mang tÝnh giai cÊp, võa mang b¶n s¾c d©n téc râ nÐt; cã tinh thÇn d©n chñ, c¸ch m¹ng cã kh¶ n¨ng ®Êu tranh cho tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi. * VÞ trÝ liªn minh c«ng nh©n - n«ng d©n - trÝ thøc. Liªn minh c«ng nh©nh - n«ng d©n - trÝ thøc lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa chiÕn l−îc cña c¸ch m¹ng XHCN; lµ mét trong nh÷ng nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n c¶ trong giai ®o¹n giµnh chÝnh quyÒn còng nh− trong giai ®o¹n x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc XHCN. * TÝnh tÊt yÕu ph¶i duy tr×, cñng cè, má réng khèi liªn minh c«ng nh©n - n«ng dan - trÝ thøc trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH xuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu sau: Thø nhÊt: XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña viÖc thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n, v× lîi Ých c¬ b¶n l©u dµi vµ v× sù gi¶i phßng hoµn toµn triÖt ®Ó giai cÊp c«ng nh©n §Ó hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña m×nh, giai cÊp c«ng nh©n sau khi ngiµnh ®−îc chÝnh quyÒn nhµ n−íc, ph¶i sö dông chÝnh quúªn ®Ó tõng b−íc c¶i t¹o vµ x©y dùng CNXH. X©y dùng CNXH lµ mét sù nghiÖp vÜ ®¹i, nh−ng cùc kú khã kh¨n, phóc t¹p, gian khæ, l©u dµi. §Ó x©y dùng thµnh c«ng CNXH giai cÊp c«ng nh©n ph¶i gi÷ v÷ng, t¨nmg c−êng, më réng vai trß l·nh ®¹o cña m×nh; ph¶i x©y dùng, cñng cè chÝnh quyÒn v÷ng m¹nh; ph¶i b¶o vÖ c¸c thµnh qu¶ c¸ch m¹ng; ph¸i cã lùc l−îng, søc m¹nh, trÝ tuÖ, häc vÊn; ph¶i ®−îc sù ®ång t×nh, ñng hé vµ ho¹t ®éng ®«ng ®¶o, tù gi¸c cña quÇn chóng nh©n d©n… Muèn vËy, giai cÊp c«ng nh©n ph¶i tiÕp tôc duy tr×, cñng cè më réng khèi l−îng liªn minh c«ng nh©n - n«ng d©n - trÝ thøc lµm c¬ së cho khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n. Thø hai: ViÖc cïng cè, t¨ng c−êng, më réng khèi l−îng liªn minh c«ng nh©n - n«ng d©n - trÝ thøc kh«ng chØ xu¸t ph¸t tõ lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, mµ cßn xuÊt ph¸t tõ lîi Ých cña n«ng d©n vµ trÝ thøc, v× sù gi¶i phãng hoµn toµn triÖt ®Ó n«ng d©n trÝ thøc. Còng nh− c«ng nh©n, n«ng d©n vµ trÝ thøc còng cã nhu cÇu lîi Ých c¬ b¶n, l©u dµi lµ ®−îc gi¶i phãng hoµn toµn khái mäi ¸p bøc, bãc lét, bÊt c«ng. Nh−ng do ®Þa vÞ kinh tÕ - x· héi, ph−¬ng thøc sèng, ph−¬ng thøc sinh ho¹t cña m×nh, n«ng d©n vµ trÝ thøc kh«ng tù nhiªn gi¶i phãng triÖt ®Ó cho m×nh ®−îc. Muèn ®−îc gi¶i phãng triÖt ®Ó, n«ng d©n vµ trÝ thøc ph¶i liªn minh víi c«ng nh©n ®Ó ®Êu tranh lËt ®æ ¸ch thèng trÞ cña giai cÊp t− s¶n, giµnh lÊy chÝnh quyÒn vµ sau ®ã tiÕp tôc liªn minh víi c«ng nh©n, cïng c«ng nh©n x©y dùng thµnh c«ng CNXH tiÕn lªn CNCS. Liªn minh c«ng nh©n - n«ng d©n - trÝ thøc thuéc lo¹i liªn minh ®Æc biÖt: Liªn minh d−íi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n, tiÕn tíi xo¸ bá giai cÊp. * VÊn ®Ò liªn minh c«ng nh©n - n«ng d©n - trÝ thøc ë n−íc ta hiÖn nay. + §èi víi n−íc ta hiÖn nay, liªn minh c«ng nh©n - n«ng d©n - trÝ thøc lµ nßng cèt cña mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt vµ khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc; lµ nÒn t¶ng x· héi - chÝn trÞ cña nhµ n−íc XHCN; lµ lùc l−îng c¬ b¶n cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña sù nghiÖp x©y dùng CNXH v× lîi Ých vµ h¹nh phóc cña nh©n d©n lao ®éng. §ång chÝ Tæng BÝ th− Lª Kh¶ PhiÖ ®· kh¶ng ®Þnh: "Khèi liªn minh gi÷a giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ tÇng líp trÝ thøc lµ nÒn t¶ng cña ®¹i ®oµn kÕt d©n téc, lµ mét vÊn ®Ò chiÕn l−îc, lµ nguyªn t¾c sèng cßn cña §¶ng, lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®¶m b¶o cho sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam ®−îc cñng cè, gi÷ v÷ng vµ t¨ng c−êng" (T¹p chÝ Céng s¶n , sè 23-1998, tr.5 ) +Liªn minh c«ng nh©n- n«ng d©n- trÝ thøc ë n−íc ta hiÖn nay lµ tÊt yÕu xÐt trªn ph−¬ng diÖn kinh tÕ –x· héi, chÝnh trÞ – x· héi lÉn ph−¬ng diÖn v¨n ho¸ - tinh thÇn. -Ph−¬ng dÖn kinh tÕ –x· héi: tõ mét n−íc n«ng nghiÖp l¹c hËu, n«ng d©n chiÕm sè ®«ng, muèn trë thµnh mét n−íc c«ng nghiÖp tiªn tiÕn th× tÊt yÕu ph¶i c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Trong qu¸ tr×nh ®ã viÖc g¾n víi khoa häc, c«ng nghÖ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Do ®ã, sù ®oµn kÕt, g¾n bã c«ng nh©n, n«ng d©n, trÝ thøc lµ tÊt yÕu. -Ph−¬ng diÖn chÝnh trÞ – x· héi: trong mét n−íc n«ng nghiÖp, nÕu ba lùc l−îng chÝnh trÞ – x· héi c¬ b¶n lµ c«ng nh©n, n«ng d©n trÝ thøc t¸ch rêi nhau th× kh«ng thÓ cã æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Do ®ã, mét yªu cÇu kh¸ch quan cña sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë n−íc ta lµ ph¶i cñng cè vµ ph¸t triÓn liªn minh c«ng nh©n- n«ng d©n- trÝ thøc d−íi sù l·nh ®¹o cña §CS. -Ph−¬ng diÖn v¨n ho¸- tinh thÇn : tÝnh tÊt yÕu cña liªn minh c«ng nh©n- n«ng d©n- trÝ thøc ë n−íc ta hiÖn nay cßn b¾t nguån tõ truyÒn thèng l©u ®êi cña tinh thÇn d©n téc, tinh thÇn yªu n−íc, ®oµn kÕt ®Ó dùng n−íc vµ gi÷ n−íc. *Kh¸i niÖm d©n chñ? B¶n chÊt cña d©n chñ XHCN? D©n chñ ®−îc hiÓu theo ba nghÜa sau: +D©n chñ xuÊt ph¸t tõ ch÷ Hy L¹p, cã nghÜa lµ chÝnh quyÒn thuéc vÒ nh©n d©n, quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n. +D©n chñ cßn ®−îc hiÓu lµ mét h×nh thøc tæ chøc chÝnh trÞ – nhµ n−íc cña x· héi, mét chÕ ®é nhµ n−íc, mét chÕ ®é x· héi mµ ®Æc tr−ng cña nã lµ viÖc tuyªn bè chÝnh thøc nguyªn t¾c thiÓu sè phôc tïng ®a soã, thõa nhËn quyÒn K I L O B O O K . C O M tù do b×nh ®¼ng cña c«ng d©n, thõa nhËn nh©n d©n lµ céi nguån cña quyÒn lùc. +ThuËt ng÷ “d©n chñ” cßn ®−îc vËn dông vµo tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan chÝnh trÞ, c¸c tæ chøc vµ lÜnh vùc x· héi riªng biÖt víi t− c¸ch lµ mét nguyªn t¾c vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan, tæ chøc, lÜnh vùc ®ã. *D©n chñ XHCN D©n chñ XHCN lµ mét lo¹i h×nh d©n chñ h×nh thµnh sau khi giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng giµnh ®−îc chÝnh quyÒn nhÇ n−íc. Nã ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn dÇn cïng víi qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn CNXH. D©n chñ XHCN cã thÓ ®−îc tæ chøc, thùc hiÖn d−íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau tuú ®iÒu kiÖn lÞch sö ra ®êi vµ tån t¹i cña nã, nh−ng vÒ b¶n chÊt lµmét. B¶n chÊt cña d©n chñ XHCN ®−îc thÓ hiÖn d−íi c¸c khÝa c¹nh sau: +D©n chñ XHCN mang b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n, ®Æt d−íi sù l·nh ®¹o cña §CS . NÒn d©n chñ XHCN ®−îc x©y dùng trªn ®−êng lèi, quan ®iÓm, lËp tr−êng cña giai cÊp c«ng nh©n. Lùc l−îng l·nh ®¹o toµn bé qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn d©n chñ XHCN Lµ §CS. +VÒ nguyÒn t¾c, d©n chñ XHCN lµ sù kÕ thõa tÊt c¶ c¸c tinh hoa trong c¸c nÒn d©n chñ tr−íc ®ã cña loµi ng−êi (d©n chñ chñ n«, d©n chñ t− s¶n). Nh−ng d©n chñ XHCN lµ mét lo¹i h×nh, mét kiÓu tæ chøc d©n chñ míi kh¸c vÒ chÊt so víi tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh d©n chñ tr−íc ®ã: c¬ së kinh tÕ cña nã lµ chÕ ®é x· héi ho¸ vÒ TLSX; lµ nÒn d©n chñ cho qu¶ng ®¹i quÇn chóng nh©n d©n, v× lîi Ých cña nh©n d©n vµ lÊy viÖc xo¸ bá giai cÊp, xo¸ bá chÕ ®é ng−êi bãc lét ng−êi, xãa bá bÊt b×nh ®¼ng lµm môc ®Ých; lµ nÒn d©n chñ bao qu¸t mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, trong ®ã d©n chñ trong lÜnh vùc kinh tÕ lµ c¬ së; d©n chñ XHCN ®−îc thùc hiÖn b»ng nhµ n−íc XHCN – nhµ n−íc cña daan, do d©n, v× d©n; d©n chñ XHCN ®−îc thÓ chÕ b»ng luËt ph¸p, ®−îc ph¸p luËt b¶o ®¶m vµ ®−îc thùc hiÖn ngµy cµng ®Çy ®ñ trong thùc tÕ, v.v… *********** C©u 25. Kh¸i niÖm d©n téc? C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña c−¬ng lÜnh d©n téc D©n téc lµ mét h×nh thøc céng ®ång ng−êi æn ®inh, bÒn v÷ng, h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö trªn mét l·nh thæ nhÊt ®Þnh, cã chung c¸c mèi liªn hÖ vÒ kinh tÕ, cã chung mét ng«n ngò vµ mét nÒn v¨n ho¸. " D©n téc lµ mét khèi céng ®ång ng−êi æn ®Þnh, ®−îc h×nh thµnh trong lÞch sö, dùa trªn c¬ së céng ®ång vÒ tiÕng nãi, vÒ l·nh thæ, vÒ sinh ho¹t kinh tÕ, vÒ t©m lý biÓu hiÖn trong céng ®ång v¨n ho¸". (Stalin) 26. Néi dung c−¬ng lÜnh d©n téc cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin? ChÝnh s¸ch d©n téc cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta? * Néi dung c−¬ng lÜnh d©n téc cña chñ nghÜa M¸c -Lªnin. C−¬ng lÜnh d©n téc cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin ®−îc Lªnin nªu ra vµo ®Çu thÕ kû XX víi néi dung: "C¸c d©n téc hoµn toµn b×nh ®¼ng; c¸c d©n téc ®−îc quyÒn tù quyÕt; liªn hiÖp c«ng nh©n tÊt c¶ c¸c d©n téc l¹i" (Lªnin: toµn tËp, NXB TiÕn Bé, M, 1980, tËp 25, tr.375). + C¸c d©n téc hoµn toµn b×nh ®¼ng - C¸c d©n téc dï lµ lín hay nhá, dï tr×nh ®é ph¸t triÓn cao hay thÊp ®Òu cã nghÜa vô vµ quyÒn lîi ngang nhau. Kh«ng d©n téc nµo ®−îc gi÷ ®Æc quyÒn, ®Æc lîi vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸... - Trong quan hÖ x· héi còng nh− trong quan hÖ quèc tÕ, kh«ng mét d©n téc nµo cã quyÒn ®i ¸p bøc, bãc lét c¸c d©n téc kh¸c. - Trong mét quèc gia nhiÒu d©n téc, quyÒn b×nh ®¼ng d©n téc ph¶i ®−îc thÓ chÕ ho¸ b»ng ph¸p luËt, ®−îc ph¸p luËt b¶o vÖ vµ ph¶i ®−îc thÓ hiÖn trong thùc tÕ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, phÊn ®Êu kh¾c phôc sù chªnh lÖch vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ do lÞch sö ®Ó l¹i. - B×nh ®¼ng lµ quyÒn thiªng liªng ®ång thêi lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c¸c d©n téc. Thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng d©n téc lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn quyÒn tù quyÕt ®Þnh d©n téc vµ x©y dùng mèi quan hÖ h÷u nghÜ, hîp t¸c gi÷a c¸c d©n téc. + C¸c d©n téc ®−îc quyÒn tù quyÕt - C¸c d©n téc cã quyÒn quyÕt ®Þnh vËn mÖnh cña d©n téc m×nh, ®Þnh h−íng chÝnhtrÞ sù ph¸t triÓn cña d©n téc mµ kh«ng bÞ sù ¸p ®Æt cña c¸c d©n téc kh¸c. - C¸c d©n téc cã quyÒn t¸ch ra thµnh lËp mét quèc gia d©n téc ®éclËp kh«ng phô thuéc vµo quèc gia d©n téc kh¸, ®ång thêi cã quyÒn liªn hiÖp víi c¸c d©n téc kh¸c thµnh mét liªn bang trªn c¬ së hoµn toµn tù nguyÖn, b×nh ®¼ng vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi. -Thùc chÊt cña quyÒn tù quyÕt lµ tù quyÕt vÒ mÆt chÝnh trÞ, lµ thùc hiÖn sù lµm chñ cña mçi d©n téc ®èi víi vËn mÖnh cña m×nh. - Tù quyÕt lµ quyÒn thiªng liªng cña c¸c d©n téc. Tuy nhiªn khi thùc hiÖn quyÒn tù quyÕt ph¶i ®øng v÷ng trªn lËp tr−êng cña giao cÊp c«ng nh©n. Mét mÆt, ph¶i ñng hé nh÷ng phong trµo d©n téc tiÕn bé, nh−ng mÆt kh¸c ph¶i kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng l¹i ©m m−u lîi dung chiªu bµi "d©n téc tù quyÕt" ®Ó can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña c¸c d©n téc. - Thùc hiÖn quyÒn tù quyÕt chÝnh ®¸ng lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c d©n téc ph¸t triÓn tù do, phån vinh ®Ó råi ®i ®Õn liªn hiÖp mét c¸ch tù nguyÖn, b×nh ®¼ng vµ x©y dùng mèi quan hÖ h÷u nghÞ, hîp t¸c víi c¸c d©n téc kh¸c. + Liªn hiÖp c«ng nh©n tÊt c¶ c¸c d©n téc. - §oµn kÕt c«ng nh©n tÊt c¶ c¸c d©n téc lµ mét néi dung c¬ b¶n trong c−¬ng lÜnh d©n téc cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin. Nã ph¶n ¸nh ®−îc b¶n chÊt quèc tÕ cña phong trµo c«ng nh©n, ph¶n ¸nh ®−îc sù thèng nhÊt gi÷a sù nghiÖp gi¶i ph¸p d©n téc vµ gi¶i phãng giai cÊp, nã ®¶m b¶o cho c¸c phong trµo d©n téc cã ®ñ søc m¹nh ®Ó giµnh th¾ng lîi. - Liªn hiÖp c«ng nh©n tÊt c¶ c¸c d©n téc ®ßi hái giai cÊp c«ng nh©n mçi n−íc ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a chñ nghÜa yªu n−íc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ v« s¶n; võa thùc hiÖn c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë n−íc m×nh, võa gióp ®ì phong trµo c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n n−íc kh¸c, cïng víi giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng thÕ giíi ®Êu tranh thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cña thêi ®¹i ngµy nay lµ hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ CNXH. C¸c néi dung cña c−¬ng lÜnh d©n téc cã mèi quan hÖ biÖn chøng, t¸c ®éng qua l¹i víi nhau hîp thµnh mét chØnh thÓ thèng nhÊt. ChØ cã thùc hiÖn tèt c¶ ba néi dung míi t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn, tiÒn ®Ò cho viÖc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó vÊn ®Ò d©n téc, míi x©y dùng ®−îc mèi quan hÖ, b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc. C−¬ng lÜnh d©n téc cña chñ nghÜa M¸c - lªnin lµ mét bé phËn trong c−¬ng lÜnh c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n trong sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp. C−¬ng lÜnh v¹ch râ b¶n chÊt, ph−¬ng h−íng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc. Nã lµ c¬ së lý luËn, ph−¬ng ph¸p luËn cho c¸c §CS vµ nhµ n−íc XHCN ®Þnh ra chÝnh s¸ch ®óng ®¾n gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc trong qóa tr×nh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. C©u26. Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm hÖ thèng chÝnh trÞ trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam Tr¶ lêi. HÖ thèng chÝnh trÞ ë n−íc ta cã chøc n¨ng c¬ b¶n lµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi theo ®Þnh h−íng XHCN t¨bng c−êng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n tõng b−íc hoµn thiÖn nÒn d©n chñ XHCN víi néi dung bao trïm cña nã lµ toµn bé quyÒn lîi thuéc vÒ nh©n d©n d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Cäng S¶n HÖ thèng chÝnh trÞ ë n−íc ta hi nay cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: 1-HÖ thèng chÝnh trÞ ®ã lÊy chñ nghÜa M¸c –lªnin –HÖ thèng lý luËn v¹ch ra nh÷ng quy luËt c¬ b¶n nhÊt sù ph¸t triÓn cña lÞch sö vµ sù qu¸ ®é cña loµi ng−êi sang CNXH – CNCS. T− t−ëng Hå ChÝ Minh: kh«ng chØ lµ vËn dông s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c – lªnin vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ c¸ch m¹ng n−íc ta mµ cßn lµ sù bæ sung vµo kho tµng lý luËn chñ nghÜa M¸c –Lªnin nh÷ng luËn ®iÓm míi g¾n víi qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng XHCN ë mét n−íc vèn lµ thuéc ®Þa , nöa phong kiÕn 2-HÖ thèng chÝnh trÞ ë n−íc ta hiÖnnay dùa trªn c¬ chÕ nhÊt nguyªn vÒ chÝnh trÞ d−íi sù l·nh ®¹o duy nhÊt cña §¶ng Cäng S¶n ViÖt Nam . B¶n chÊt nÒn d©n chñ XHCN kh«ng phô thuéc vµo c¬ chÕ ®a nguyªn, ®a ®¼ng mµ nã lµ s¶n phÈm cña ®iÒu kiÖn lÞch sö cô thÓ tõng n−íc, ë n−íc ta víi nh÷ng lýdo B¶n chÊt cña §¶ng Cäng S¶n ViÖt Nam vèn lµ ®¹i biÓu cho lîi Ých toµn thÓ d©n téc 3- truyÒn thèng lÞch sö g¾n bã liªn minh gi÷a c¸c giai cÊp , tÇng líp nh©n d©n lao ®éng trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng. 4- H¬n n÷a, thùc tiÔn nh÷ng thµnh tùu c¸ch m¹ng (c¶ trang c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n, c¶ trong sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n−íc giai ®o¹n qu¸ ®é lªn CNXH) mµ nh©n d©n ta ®¹t ®−îc ®Òu d−íi sù l·nh®¹o cña §¶ng. V× vËy ®¶ng ta trë thµnh §¶ng chÝnh trÞ duy nhÊt cã kh¶ n¨ng tËp hîp ®−îc mäi lùc l−îng thùc hiÖn ®−êng lèi do §¶ng ®Ò x−íng, l·nh ®¹o 5-HÖ thèng chÝnh trÞ ë n−íc ta hiÖn nay ®−îc tæ chøc lµ vËn hµnh theo nguyªn t¾c t¹p trung d©n chñ. §©y lµ nh©n tè c¬ b¶n ®¶m b¶o cho hÖ thèng chÝnh trÞ ®¹t ®−îc sù thèng nhÊt vÒ tæ chøc vµ hµnh ®éng. Tõ ®ã t¹o lªn søc m¹nh ®ång bé cña toÇn hÖ thèng trong sù kÕt hîp chÆt chÏ søc m¹nh cña tõng thµnh tè cÊu thµnh hÖ thèng 6- HÖ thosng chÝnh trÞ ë n−íc ta b¶o ®¶m sù thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n vµ tÝnh d©n téc réng r·i cña nã. B¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n thÓ hiÖn ë hÖ thèng chÝnh trÞ nµy ®Æt d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Cäng S¶n . Vai trß qu¶n lý cña nhµ n−íc (chñ yÕu th«ng qua hiÕn ph¸p, ph¸p luËt) dùa trªn ®−êng lèi chÝnh trÞ cña §¶ng. Qu¸ tr×nh vËn hµnh toµn bé hÖ thèng ®Òu qu¸n triÖt quan ®iÓm giai cÊp c«ng nh©n nh»m phôc vô lîi Ých nh©n d©n , d©n téc . TÝnh nh©n d©n thÓ hiÖn tr−íc hÕt ë nhµ n−íc do d©n lËp ra (qua tuyÓn cö) nã lµ c«ng cô quyÒn lùc cña nh©n d©n , thÓ hiÖn ý chÝ vµ nguyÖn väng cña nh©n d©n, thÓ hiÖn ý chÝ vµ nguyÖn väng cña nh©n d©n . TÝnh d©n téc biÓu hiÖn hÖ thèng chÝnh trÞ ë n−íc ta ra ®êi tõ cuéc ®Êu tranh l©u dµi nh»m gi¶i phãng d©n téc. Khi chÝnh quyÒn ®· vÒ tay nh©n d©n, hÖ thèng Êy ph¶i lu«n coi viÖc tæ chøc ®éng viªn c¶ d©n téc b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc, tiÕn hµnh sù nghiÖp ®−a ®Êt n−íc qu¸ ®é lªn CNXH lµ ®Þnh h−íng c¬ b¶n trong ho¹t ®éng cña m×nh C©u 27. Tr×nh bÇy mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn hîp thµnh cña hÖ thèng chÝnh trÞ XHCN. Nªu nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t thµnh tùu cña 10 n¨m ®æi míi võa qua trong ®æi míi hÖ thãng chÝnh trÞ . Tr¶ lêi. a-mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn hîp thµnh hÖ thèng chÝnh trÞXHCN HÖ thèng chÝnh trÞ XHCN lµ mét hÖ thèng tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi cña x· héi XHCN bao gåm §¶ng Cäng S¶n Nhµ n−íc vµ c¸c tæ chøc x· héi – chÝnh trÞ, c¸c tËp thÓ lao ®éng ho¹t ®éng theo mét c¬ chÕ nhÊt ®Þnh d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Cäng S¶n nh»m tùc hiÖn quyÒn lîi cña nh©n d©n ®Ó x©y dùng CNXH. C¸c thµnh tè cÊu thµnh hÖ thèng chÝnh trÞ cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi vai trß nhiÖm vô cô thÓ . §¶ng Cäng S¶n lµ mét ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n , võa lµ bé phËn hîp thµnh , võa lµ lùc l−îng l·nh ®¹o hÖ thèng chÝnh trÞ XHCN +Vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho hÖ thèng chÝnh trÞ gi÷ ®−îc b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n vµ mäi quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n + Muèn gi÷ ®−îc vai trß l·nh ®¹o tr−íc hÕt §¶ng ph¶i tù ®æi míi , n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt ngang tÇm víi nhiÖm vô chÝnh trÞ ®ång thêi ph¶i ph¸t huy vai trß chñ ®éng, s¸ng t¹o cña nhµ n−íc vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi trong hÖ thèng, kh¾c phôc tÖ quan liªu, ®éc ®¸o chuyÒn quyÒn, bao biÖn, lµm thay … mÆt kh¸c kh«ng d−îc l¬ lµ mÊt c¶nh gi¸c, bu«ng tr«i sù l·nh ®¹o cña §¶ng Cäng S¶n trong hÖ thèng chÝnh trÞ . -Nhµ n−íc XHCN: lµ tæ chøc thÓ hiÖn vµ thùc hiÖn ý trÝ ,quyÒn lùc cña nh©n d©n , chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc nh©n d©n qu¶n lý toµn bé ho¹t ®éng cña ®êi sèng x· héi. §ång thêi chÞu sù l·nh ®¹o chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n K I L O B O O K . C O M ,thùc hiÖn ®−êng lèi chÝnh trÞ cña §¶ng. Nhµ n−íc võa lµ c¬ quan quyÒn lùc, võa lµ bé m¸y chÝnh trÞ hµnh chÝnh, võa lµ tæ chøc qu¶n lý x· héi. Nhµ n−íc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt. -§Ó lµm trßn nhiÖm vô trªn nhµ n−íc ph¶i x©y dùng vµ kiÖn toµn c¸c c¬ quan nhµ n−íc tõ trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng .ph¶i th−êng xuyªn gi¸o dôc ph¸p luËt, ph¶i cã c¬ chÕ , biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ trõng trÞ nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt. Ph¶i ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Nhµ n−íc thùc hiÖn thèng nhÊt ba quyÒn(LËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t− ph¸p) nh−ng cã sù ph¶n c«ng, phèi hîpc ¸c c¬ quan nhµ n−íc trong viÖc thùc hiÖn ba quyÒn ®ã c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, c¸c tæ chøc x· héi – chÝnh trÞ cña nh©n d©n (c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, héi phô n÷, héi n«ng d©n) §©y lµ c¸c tæ chøc nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña m×nh d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng.§ång thßi lµ c¸c tæ chøc ®¹i diÖn cho lîi Ých ®Æc thï cña c¸c céng ®ång x· héi kh¸c nhau tham gia vµo hÖ thèng chÝnh trÞ tuú theo tÝnh chÊt , t«n chØ môc ®Ých. C¸c tæ chøc nµy ®Òu cã nhiÖm vô gi¸o dôc chÝnh trÞ, t− t−ëng ®¹o ®øc, ®éng viªn ph¸t huy tÝnh tÝch cùc x· héi cña c¸c tÇng líp nh©n d©n. Ch¨m lo b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. Tham gia qu¶n lý nhµ n−íc, qu¶n lý x· héi. Gi÷ v÷ng vµ t¨ng c−êng mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a §¶ng, nhµ n−íc vµ nh©n d©n . Nh− vËy c¸c bé phËn cÊu thµnh hÖ thèng chÝnh trÞ XHCN cã vai trß, nhiÖm vô cô thÓ song ®Òu cã chung mét muôc ®Ých lµ nh»m thùc hiÖnquyÒn l−c cña nh©n d©n ®Ó x©y dùng thµnh c«ng CNXH. b- Nh÷ng thµnh tùu ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ cña h¬n 10 n¨m ®æi míi võa qua ë n−íc ta. Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn ®−êng nèi ®æi míi chóng ta ®· ®¹t ®−îc nh÷ng b−íc tiÕn quan träng trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. Trong lÜnh vùc ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ nh÷ng kÕt qu¶ thu ®−îc cô thÓ : +trªn c¬ së c−¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n−íc trong thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH ®¶ng ta ®· tõng b−íc bæ xung, cô thÓ ho¸ thµnh c¸c chñ tr−¬ng ®æi míi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Vai trß n¨ng lùc l·nh ®¹o cña ®¶ng ®−îc t¨ng c−êng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng ®æi míi ë ViÖt Nam . +Trªn lÜnh vùc lËp ph¸pchóng ta ®· ban hµnh hiÕn ph¸p 1992 (thÓ chÕ ho¸ ®−êng nèi ®æi míi cña ®¶ng )c¶i c¸ch mét b−íc nÒn hµnh chÝnh quèc gia, tiÕp tôc cñng cè nhµ n−íc CHXHCN ViÖt Nam +mÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n , c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi ®· tõng b−íc ®æi míi vÒ tæ chøc néi dung vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng. +NÒn d©n chñ XHCN ë n−íc ta ngµy cµng ®−îc më réng, quyÒn lµm chñ nh©n d©n ngµy cµng ®−îc ph¸t huy. Khèi liªn minh c«ng –n«ng –trÝ thøc (nÒn t¶ng cña khèi ®¹i ®oµn kÕt toÇn d©n) ®−îc cñng cè vµ t¨ng c−êng. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu trªn hÖ thèng chÝnh trÞ còng cßn béc lé nh÷ng h¹n chÕ cÇn ph¶i kh¾c phôc C©u 28. D©n chñ lµ g×? Tr×nh bµy b¶n chÊt cña d©n chñ XHCN? Tr¶ lêi. a- D©n chñ lµ g×? D©n chñ lµ s¶n phÈm cña quan hÖ giai cÊp vµ ®Êu tranh giai cÊp. Ph¹m trï d©n chñ xuÊt hiÖn tõ khi cã nhµ n−íc. - D©n chñ ®−îc hiÓu heo hai gãc ®é kh¸c nhau: + D©n chñ cã nguån gèc tõ tiÕng hy l¹p: Demos – Kratos. QuyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n céi nguån cña mäi quyÒn lùc lµ tõ nh©n d©n. QuyÒn d©n chñ cña nh©n d©n mµ nh©n lo¹i ®· ®¹t ®−îc lµ kÕt qu¶ cña quéc ®Êu tranh l©u dµi cña nh©n d©n lao ®éng chèng l¹i ¸p bøc, bãc lét vµ c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng ë ®©y nã ph¶n ¸nh nh÷ng gi¸ trÞ nh©n v¨n trong qu¸ tr×nh gi¶i phãng con ng−êi vµ tiÕn bé x· héi. + D©n chñ víi t− c¸ch lµ mét chÕ ®é nhµ n−íc g¾n víi mét giai cÊp cÇm quyÒn nhÊt ®Þnh, víi mét quan hÖ s¶n xuÊt chñ ®¹o vµ dÜ nhiªn d©n chñ bao giê còng mang tÝnh giai cÊp, d©n chñ cho giai cÊp vµ tÇng líp nµo ? chuyªn chÝnh víi giai cÊp vµ tÇng líp nµo? chø kh«ng cã d©n chñ thuÇn tuý, d©n chñ cho mäi giai cÊp . -D©n chñ XNCH lµ h×nh thøc cao nhÊt cña chÕ ®é d©n chñ, kh¸c vÒ chÊt so víi d©n chñ tr−íc ®ã, nã ra ®êi vµ hoµn thiÖn g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng XHCN víi c«ng cuéc c¶i t¹o vµ x©y dùng CNXH. B¶n chÊt cña d©n chñ XNCH ®−îc thÓ hiÖn trªn c¸c khÝa c¹nh sau: + D©n chñ XHCN mang b¶n chÊt cña giai cÊp c«ng nh©n, nã thÓ hiÖn thùc hiÖn vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n lao ®éng trªn tÊt c¶ lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Thùc hiÖn d©n chñ víi nh©n d©n, ®ång thêi chuyªn chÝnh víi kÎ thï. D©n chñ ®i ®«i víi tËp trung víi kû c−¬ng, kû luËt , tr¸ch nhiÖm nghÜa vô c«ng d©n tr−íc ph¸p luËt. + D©n chñ XNCH ®−îc x©y dùng trªn c¬ së chÕ ®é së h÷u XHCN ®èi víi t− liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu. §¶m b¶o cho nh©n d©n lao ®éng lµm chñ kinh tÕ lµm c¬ së lµm chñ trªn c¸c lÜnh vùc kh¸c. + D©n chñ XHCN ph¸t huy c¸o ®é tÝnh tù gi¸c, søc s¸ng t¹o cña con ng−êi trong sù nghiÖp x©y dùng CNXH, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä, con ng−êi ph¸t triÓn toµn diÖn , ®èi lËp víi d©n chñ gi¶ hiÖu, d©n chñ h×nh thøc c¾t xÐn . + D©n chñ XHCN kh«ng tuú thuéc vµo c¬ chÕ chÝnh trÞ ®a nguyªn vµ sù tån t¹i cña ®a §¶ng ®èi lËp chÕ ®é mét ®¶ng hay nhiÒu ®¶ng lµ sù ph¶n ¸nh vµ lµ kÕt qu¶ cña so s¸nh lùc l−îng trong ®Êu tranh chÝnh trÞ, ®Êu tranh giai cÊp v× nã lµ s¶n phÈm cña ®iÒu kiÖn lÞch sö cô thÓ cña tõng n−íc c©u 29. Trinh bµy nh÷ng nhiÖm vô cÇn thùc hiÖn ®Ó ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ vµ d©n chñ ho¸ ®êi sèng x· héi ë n−íc ta. Tr¶ lêi. HÖ thèng chÝnh trÞ míi ë n−íc ta thùc sù ra ®êi tõ c¸ch m¹ng th¸ng t¸m n¨m 1945 ®ã lµ hÖ thoãng chÝnh trÞ mang tÝnh chÊt d©n chñ nh©n d©n. HÖ thèng chÝnh trÞ ®ã chuyÓn sang lµm nhiÖm vô cã tÝnh chÊt XHCN vµo n¨m 1954 ë miÒn b¾c vµ 1975 ë trªn c¶ n−íc. - Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÝnh trÞ trong nh÷ng n¨m qua ®· gãp phÇn vµo viÖc hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc vµ d©n chñ nh©n d©n thèng nhÊt ®Êt n−íc, b−íc ®Çu x©y dùng ®−îc nÒn d©n chñ XHCN. Tuy nhiªn còng cßn cã khuyÕt ®iÓm nh−: Ch−a ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng nhiÖm vô gi÷a §¶ng vµ nhµ n−íc, bé m¸y cång kÒnh, chång chÐo kÕm hiÖu lùc, c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu , bao cÊp chËm kh¾c phôcHiªu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ x· héi ch−a n©ng kÞp víi ®ßi hái t×nh h×nh bé m¸y §¶ng , nhµ n−íc ®oµn thÓ chËm ®−îc x¾p xÕp l¹i, tÝnh gi¶m vµ n©ng cao chÊt l−îng, cßn nhiÒu biÓu hiÖn quan liªu, vi ph¹m nghiªm träng quyÒn d©n chñ cña nh©n d©n (xem chi tiÕt trong v¨n kiÖn ®¹i héi VIII tr66-67) Tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn §¹i héi VII cña §¶ng ®· ®Ò ra ®−êng lèi ®æi míi vµ d©n chñ ho¸ x· héi, ®æi míi vµ kiÖn toµn hÖ thèng chÝnh trÞ, ®¹i héi VII vµ ®¹i héi VIII cña §¶ng tiÕp tôc kh¶ng ®Þh ph−¬ng h−íng c¬ b¶n cña viÖc ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ vµ thùc hiÖn d©n chñ ho¸ ®êi sèng x· héi ë n−íc ta vµ coi ®ã lµ nhiÖm vô quan träng cÊp b¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay (xem chi tiÕt trong v¨n kiÖn ®¹i héi VIII tr125- 151) cô thÓ tãm t¾t nh− sau: + Mét lµ x©y dùng §¶ng ngang tÇm víi nhiÖm vô míi. Cô thÓ lµ: - X©y dùng §¶ng v÷ng m¹nh vÒ mÆt t− t−ëng, chÝnh trÞ vµ tæ chøc - Th−êng xuyªn tù ®æi míi vµ n©ng cao tr×nh ®é trÝ tuÖ, n¨ng lùc l·nh ®¹o -Gi÷ v÷ng truyÒn thèng ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ d©n chñ vµ kû luËt trong sinh ho¹t ®¶ng. +Hai lµ: X©y dùng vµ kiÖn toµn bé m¸y nhµ n−íc lµm cho nhµ n−íc thùc sù lµ c«ng cô quyÒn lùc cña nh©n d©n, ®¶m b¶o nhµ n−íc lµ cña d©n , do d©n vµ v× d©n. Cô thÓ lµ : - Lu«n ch¨m lo x©y dùng vµ kiÖn toµn c¸c c¬ quan nhµ n−íc tõ trung −¬ng ®Õn c¬ së, cã c− cÊu gän nhÑ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, ®éi ngò c¸n bé nhµ n−íc cã phÈm chÊt chÝnh trÞ , tinh thÇn tr¸chh nhiÖm cao vµ thµnh th¹o nhiÖm vô . Th−êng xuyªn gi¸o dôc ph¸p luËt, x©y dùng ý thøc sèng vµ µm viÖc theo ph¸p luËt trong nh©n d©n . -Cã c¬ chÕ vµ biÖn ph¸p ng¨n ngõa chõng trÞ lÖ quan liªu tham nhòng, léng quyÒn v« tr¸ch nhiÖm , x©m ph¹m quyÒn d©n chñ cña nh©n d©n, ng¨n ngõa vµ kh¾c phôc t×nh tr¹ng d©n chñ h× nh thøc , d©n chñ cùc ®oan, d©n chñ t− s¶n ®ång thêi nghiªm trÞ nh÷ng ho¹t ®éng ph¸ ho¹i, g©y rèi thï ®Þch . - Tæ chøc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý nhµ n−íc theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, thèng nhÊt quyÒn l−c cña sù ph©n c«ng , ph©n cÊ ®ång thêi ®¶m b¶o sù chØ ®¹o thèng nhÊt cña trung −¬ng chèng côc bé, ®Þaph−¬ng chñ nghÜa Nhµ n−íc thùc hiÖn sù thèng nhÊt ba quyÒn : LËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t− ph¸p víi sù ph©n c«ng rµnh m¹ch ba quyÒn ®ã . -Quèc héi lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ n−íc cao nhÊt vµ lµ c¬ quan duy nhÊt cã quyÒn lËp ph¸p vµ cö ra c¬ quan hµnh ph¸p, t− ph¸p vµ thùc hiÖn sù gi¸m s¸t ®èi víi c¸c c¬ quan nµy. ChÝnh phñ lµ c¬ quan hµnh ph¸p cao nhÊt qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc cña ®Êt n−íc. Toµ ¸n nh©n d©n vµ viÖn kiÓm so¸t nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn kiÓm s¸t vµ xÐt xö theo ®óng ph¸p luËt. Sù thèng nhÊt vµ sù ph©n c«ng rµnh m¹ch gi÷a ba quyÒn nãi trªn lµ mèi quan hÖ biÖn chøng, lµ sù tiÕp thu cã chän läc lý luËn vµ kinh nghiÖm tæ chøc nhµ n−íc trªn thÕ giíi còng nh− thùc tiÔn cña nhµ n−íc ta trong thêi gian võa qua. Ba lµ: CÇn thÓ chÕ ho¸ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña mÆt trËn Tæ Quèc vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n trong viÖc tham gia qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý nhµ n−íc, gi÷ v÷ng vµ t¨ng c−êng mèi quan hÖ gi÷a §¶ng vµ Nhµ N−íc víi nh©n d©n, gãp phÇn thùc hiÖn d©n chñ ho¸ ®êi sèng x· héi. TiÕp tôc ®æi míi tæ chøc vµ ph−¬ng thøc ho¸ ho¹t ®éng cña mÆt trËn Tæ Quèc vµ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ – x· héi. Bèn lµ: Lµm cho toµn §¶ng, toµn d©n nhÊt lµ nh÷ng c¸cn bé l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp hiÓu vµ thùc hiÖn ®óng nÕp sinh ho¹t d©n chñ nh»m më réng quyÒn lµm chñ cña c«ng d©n gi¶i quyÕt ®óng ®¾n hµng lo¹t c¸c mèi quan hÖ d©n chñ vµ ph¸p chÕ, chèng khuynh h−íng tù do tuú tiÖn, v« chÝnh phñ, côc bé b¶n vÞ. Thùc chÊt cña viÖc ®æi míi vµ kiÖn toµn hÖ thèng chÝnh trÞ ë n−íc ta lµ x©y dùng nÒn d©n chñ XHCN, d©n chñ ®Õn l−ît nã l¹i lµ quy luËt h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ tù hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh trÞ XHCN V× vËy ®ái míi hÖ thèng chÝnh trÞ vµ tõng b−íc hoang thiÖn nÒn d©n chñ XHCN cã quan hÖ biÖn chøng víi nhau. Lµm tèt nhiÖm vô nµy chÝnh lµ gãp phÇn t¹o ra ®éng lùc tæng hîp cho sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n−íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë n−íc ta. C©u 30. Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm vµ xu h−íng ph¸t triÓn cña c¬ cÊu giai cÊp trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam Tr¶ lêi. a- §Æc ®iÓm c¬ cÊu giai cÊp trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam b- - C¬ cÊu giai cÊp mang tÝnh ®a d¹ng phøc t¹p thÓ hiÖn sù tån t¹i nhiÒu giai cÊp, tÇng líp ®an xen víi nh÷ng quan hÖ ®an chÐo phøc t¹p, ®ång thõoi cã thÓ hiÖn ë sù biÕn ®æi chÝnh ngay c¬ cÊu cña mçi giai cÊp, tÇng líp x· héi. c- -C¬ cÊu giai cÊp biÕn ®æi nhanh chãng vµ cã yÕu tè mang tÝnh tù ph¸t trong khu«n khæ cña x· héi mãi. NhiÒu mèi quan hÖ giai cÊp ®−îc h×nh thµnh hoÆc ®· tån t¹i tõ tr−íc ®ã song sù thay ®æi cña c¬ cÊu kinh tÕ – x· héi c¸c quan hÖ l¹i biÕn ®æi nhanh chãng. d- C¬ cÊu giai cÊp trong thêi kú nµy ch−a h¼n lµ XHCN, nh−ng sù ph¸t triÓn cña nã mang ®Þnh h−ícg x· héi chñ nghÜa, khèi liªn minh c«ng – n«ng – Trin thøc ngµy cµng ®−îc cñng cè t¨ng c−êng e- - C¬ cÊu giai cÊp ë n−íc ta hiÖn nay bao gåm: Giai cÊp c«ng nh©n, n«ng d©n , tÇng líp trÝ thøc, t− s¶n, tiÓu t− s¶n, tiÓu chñ, thî thñ c«ng, tiÓu th−¬ng. Liªn minh c«ng n«ng – tri thøc lµ c¬ së toµn bé x· héi. Trong ®ã giai cÊp c«ng nh©n gi÷ vai trß l·nh®¹o , giai cÊp n«ng d©n vµ c¸c tÇng líp lao ®éng kh¸c lµ ng−êi chñ x· héi , tÇng líp trÝ thøc ngµy cµng cã vai trß quan träng trong viÖc nghiªn cøu, øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt – c«ng nghÖ trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi. TÇng líp t− s¶n tån t¹i, ho¹t ®éng theo luËt ph¸p cña nhµ n−íc XHCN f- b- Xu h−íng ph¸t trÓn cña c¬ cÊu giai cÊp trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam . g- ë n−íc ta, do tÝnh chÊt ch−a æn ®Þnh vÒ mÆt x· héi. Míi chØ lµ ®Þnh h−íng ®i lªn CNXH cho nªn giai ®o¹n ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é, c¸c tµng líp , c¸c giai cÊp phøc t¹p. Khi nÒn kinh tÕ – x· héi æn ®Þnh dÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc h×nh thµnh c¬ cÊu giai cÊp æn ®Þnh. Trong suèt thêi kú qu¸ ®é liªn minh c«ng N«ng- TrÝ thøc lµ lùc l−îng x· héi – chÝnh trÞ c¬ b¶n, lµ nÒn t¶ng cña nhµ n−íc XHCN. h- - giai cÊp c«ng nh©n ngµy cµng ph¸t triªn vÒ sè l−îng, chÊt l−îng vµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ. Giai cÊp c«ng nh©n ngµy cµng ®−îc n©ng cao tri thøc vÒ mäi mÆt, lµ giai cÊp gi÷a vai trß l·nh ®¹o, tiªnphong trong sù nghiÖp x©y dùng CNXH. i- -Giai cÊp n«ng d©n: Do sù ph¸t triÓn theo su h−íng s¶n xuÊt hµng hãa, sù di chuyÓn lao ®éng vµo c¸c khu vùc kh¸c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Do ®ã giai cÊp n«ng d©n cã xu h−íng gi¶m vÒ sè l−îng vµ cã sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo, lèi sèng, lµm thay ®æi nh©nh chãng ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ë n«ng th«n. Giai cÊp n«ng d©n lµ ng−êi b¹n ®ång minh chÕn l−îc cña giai cÊp c«ng nh©n . j- - TÇng líp tri thøc .Ngµy cµng ph¸t triÓn vÒ sè l−îng, chÊt l−îng, c¬ cÊu ngµnh nghÒ, cã vai trß ngµy cµng quan träng trong mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi. k- C¸c giai cÊp, tÇng líp kh¸c cßn cã sù biÕn ®æi theo ®Þnh h−íng XHCN, ®ãng gãp tÝch cùc cho c«ng cuéc x©y dùng CNXH. l- C©u 31. Tr×nh bµy tÝnh tÊt yÕu vµ nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña liªn minh C«ng – N«ng – Tri thøc trong c¸ch m¹ng XHCN m- Tr¶ lêi. n- A- TÝnh tÊt yÕu cña liªn minh C«ng – N«ng- Tri thøc o- C¸ch m¹ng XHCN lµ cuéc c¸ch m¹ng toµn diÖn triÖt ®Ó, s©u s¾c nhÊt trog lÞch sö. Nã ®ßi hái lßng dòng c¶m , trÝ th«ng minh, søc s¸ng t¹o cña hµng triÖu quÇn chóng c¸ch m¹ng , nÕu chØ b»ng lùc l−îng cña b¶n th©n giai cÊp c«ng nh©n th× sù nghiÖp c¸ch m¹ng XHCN kh«ng thÓ hoµn thiÖn ®−îc. Giai cÊp c«ng nh©n ph¶i thùc hiÖn sù liªn minh víi c¸c lùc l−îng c¸ch m¹ng kh¸c. Giai cÊp n«ng d©n vµ taafng líp tri thøc d−íi CNTB hä lµ nh÷ng ng−êi lao ®éng , bÞ ¸p bøc, bãc lét tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh ®Ó tù gi¶iphãng. Nh−ng tù m×nh n«ng d©n vµ trÝ thøc còng kh«ng tù gi¶i phãng ®−îc, qua qu¸ tr×nh ®Êu tranh hä ®· t×m thÊy ë giai cÊp c«ng nh©n mét lùc l−îng c¸ch m¹ng to lín, ng−êi b¹n trung thµnh lªn ®· tù nguyÖn liªn minh vµ chÞu sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n. Liªn minh C«ng – N«ng- TrÝ thøc lµ c¬ së x· héi to lín, lµ ®éng lùc c¸ch m¹ng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c¸ch m¹ng XHCN trong sù nghiÖp ®Êu tranh vµ gi÷ chÝnh quyÒn nhµ n−íc. Trong sù nghiÖp x©y dùng CNXH – Trong thêi ®¹i c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ, giai cÊp c«ng nh©n , n«ng d©n ngµy cµng ®îc trÝ thøc ho¸, vai trß cña tri thøc ngµy cµng t¨ng vµ hÕt søc quan träng trong sù nghiÖp x©y dùng CNXH. V©y Liªn minh C«ng – N«ng – Tri thøc lµ yªu cÇu kh¸ch quan lµ nh©n tè ®¶m b¶o cho viÖc K I L O B O O K . C O M thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc Trong sù nghiÖp x©y dùng CNXH, Liªn minh C«ng N«ng – Tri thøc lµ c¬ së x· héi v÷ng tr¾c ®Ó giai cÊp c«ng nh©n gi÷ v÷ng vai trß l·nh ®¹o, cñang cè t¨ng c−êng nhµ n−íc XHCN, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi theo ®Þnh h−íng XHCN. b- Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña liªn minh c«ng n«ng – Tri thøc. Liªn Minh c«ng – N«ng – Tri thøc lµ khèi liªn minh chiÕn l−îc cña c¸ch m¹ng XHCN, liªn minh toµn diÖn trªn nhiÒu lÜnh vùc ®êi sèng x· héi. - Liªn minh chÝnh trÞ lµ sù liªn minh nh»m cñng cè, gi÷ v÷ng, t¨ng c−êng vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng Cäng S¶n . Nhµ n−íc XHCN, ph¸t huy cao ®é quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n lao ®éng mµ nßng cèt cña liªn minh C«ng – N«ng – Tri thøc, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, æn ®Þnh x· héi, b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ Quèc XHCN - - Liªn minh kinh tÐ: Lµ sù quan hÖ , hîp t¸c trao ®æi vÒ kinh tÕ gi÷a c«ng nh©n , giai cÊp n«ng d©n vµ tÇng líp tri thøc gi÷a kinh tÕ c«ng nghiÖp víi n«ng nghiÖp vµ dÞch vô kü thuËt c«ng nghÖ lµm cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn n¨ng xuÊt lao ®éng x· héi t¨ng , chÊt l−îng s¶n phÈm ngµy cµng cao, cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n ngµy cµng cao nhu cÇu vËt chÊt , tinh thÇn cña toµn x· héi. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ v÷ng m¹nh lµ c¬ së ®¶m b¶o cho viÖc cñng cè, t¨ng c−êng khèi liªn minh C«ng – N«ng – Tri thøc trong c¸ch m¹ng XHCN. - - Liªn minh v¨n ho¸ - x· héilµ liªn minh nh»m x©y dùng mét nªn v¨n ho¸ míi ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc ®ång thêi ph¶i hiÖn ®¹i ho¸, hßa nhËp víi qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ ®êi sèng x· héi trong ®ã trÝ thøc cã vai trß hÕt søc quan träng. C©u 32.ph©n tÝch tÝnh tÊt yÕu cña liªn minh c«ng-n«ng –trÝ thøc ë ViÖt Nam hiÖn nay ? Tr¶ lêi:N−íc ta vèn lµ n−íc n«ng nghiÖp l¹c hËu ®i nªn CNXH do vËy vÊn ®Ì liªn minh C«ng-N«ng-TrÝ thøc võa lµ quy luËt kh¸ch quan, võa lµ vÊn ®Ò mang tÝnh chiÕn l−îc . Nh÷ng c¬ së kh¸ch quan cña khèi liªn minh nµy . 1-Liªn minh C«ng-N«ng TrÝ thøc lµ do yªu cÇu kh¸ch quan cña qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH. ®ã lµ sù thèng nhÊt nh÷ng lùc l−îng chÝnh trÞ x· héi c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng, lµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cña nhµ n−íc XHCN ®¶m b¶o vai trß l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n lµ diÒu kiÖn quyÕt ®inhj th¾ng lîi cña c«ng cuéc x©y d−ng vµ b¶o vÖ CNXH ë n−íc ta. +Giai cÊp c«ng nh©n ë n−íc ta nhá bÐ tr×nh ®é tay ngÒ cån nhiÒu h¹n chÕ … do ®ã giai cÊp c«ng nh©n kh«ng thÓ hoµn thµnh ®−îc sø mÖnh l·nh ®¹o qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng (thùc hiÖn sù nghiÖp c¶i t¹o vµ x©y dùng CNXH)nÕu kh«ng liªn minh víi c¸c lùc l−îng c¸ch m¹ng kh¸c ,tr−íc hÕt lµ n«ng d©n. giai cÊp n«ng d©n lµ lùc l−îng ®«ng ®¶o nhÊt trong d©n c− chiÕm h¬n 80% d©n sè, h¬n 70% lùc l−îng lao ®éng trong c¶ n−íc. + Cïng víi sù tr−ëng thµnh cña giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp n«ng nh©n tÇng líp trÝ thøc ë n−íc ta cµng ngµy cµng ®−îc ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l−îng, chÊt l−îng, lu«ng g¾n bã víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n. Hä lµ lùc l−îng lao ®éng trÝ ãc, cã tri thøc khoa häc trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, v× vËy tri thøc lµ mét thµnh tè quan träng trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, nÕu kh«ng cã ®éi ngò tri thøc cña m×nh vµ b¶n th©n c«ng n«ng kh«ng ®−îc tri thøc ho¸ th× kh«ng thÓ x©y dùng thµnh c«ng CNXH. + Liªn minh C«ng - N«ng – Tri thøc ®−îc cñng cè sÏ lµ c¬ së x· héi v÷ng ch¾c ®Ó giai cÊp c«ng nh©n gi÷ v÷ng ®−îc vai trß l·nh ®¹o, cñng cè d−îc chÝnh quyÒn nhµ n−íc vµ cã vai trß quan träng trong viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô tr−íc m¾t mµ sù nghiÖp c¸ch m¹ng ®Æt ra. 2. Liªn minh C«ng – N«ng – Tri thøc cßn do mèi liªn hÖ tù nhiªn g¾n bã vµ sù thèng nhÊt vÒ lîi Ých cña c¸c giai cÊp do b¶n chÊt XHCN quy ®Þnh. Ë n−íc ta, giai cÊp n«ng d©n vµ tÇng líp tri thøc tr−íc khi tham gia c¸ch m¹ng do §¶ng l·nh ®¹o, ch¼ng nh÷ng bÞ giai cÊp ®Þa chñ, giai cÊp t− s¶n ¸p bøc, bãc lét mµ cßn bÞ bän thùc d©n ®Õ quèc n« dÞch, ¸p bøc, bãc lét rÊt nÆng nÒ v× thÕ lµm cho n«ng d©n, tri thøc n−íc ta cã tinh thÇn c¸ch m¹ng, ®ãng gèp lín lao vµo sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng . Trong sù nghiÖp x©y dùng CNXH hiÖn nay liªn minh C«ng N«ng- Tri thøc ®−îc h×nh thµnh ngµy cµng bÌn chÆt dùa trªn sù thèng nhÊt vÒ lîi Ých c¨n b¶n, thùc hiÖn môc tiªu chung : Xo¸ bá ¸p bøc bãc lét, x©y dùng ®Êt n−íc tiÕn lªn CNXH. N«ng d©n vµ tri thøc míi cã ®iÒu kiÖn béc lé râ h¬n truyÒn thèng vµ ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh phôc vô ®¾c lùc cho sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n−íc. 3- Liªn minh C«ng – N«ng – Tri thøc cßn do sù g¾n bã thèng nhÊt gi÷a ba lÜnh vùc : C«ng nghiÖp, N«ng nghÞªp, khoa häc c«ng nghÖ trong ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu kinh tÕ – kü thuËt cña nÒn kinh tÕ tõ mét n−íc n«ng nghiÖp cã ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ víi c¬ cÊu c«ngn«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, hîp lý chÝnh sù g¾n bã kh¸ch quan gi÷a n«ng nghiÖp c«ng nghiÖp vµ dÞch vô khoa häc trong nÒn kinh tÕ thèng nhÊt ®· t¹o ®iÒu kiÖn m«i tr−êng chñ yÕu ®Ó giai cÊp c«ng nh©n , giai cÊp n«ng d©n, tÇng líp tri thøc g¾n bã, t¸c ®éng qua l¹i, hç chî lÉn nhau trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh− vËy liªn minh c«ng – N«ng – Tri thøc ë n−íc ta lµ yªu cÇu kh¸ch quan cña sù nghiÖp b¶o vÖ vµ x©y dùng tæ quèc, cña sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi ®Êt n−íc. C©u 33: D©n téc lµ g×? tr×nh bÇy 2 xu h−íng cña phong trµo d©n téc. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò giai cÊp. Tr¶ lêi: d©n téc lµ mét céng ®ång ng−êi æn ®Þnh ®−îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lÞch sö dùa trªn c¬ së céng ®ång vÒ l·nh thæ vÒ tiÕng nãi ,vÒ kinh tÕ v¨n ho¸ . Nh− vËy céng ®ång ng−êi chØ trë thµnh d©n téc víi ®Çy ®ñ 4 ®Æc tr−ng .cã mét l·nh thæ chung ,mét tiÕng nãi chung ,mét nÒn kinh tÕ chung, mét nÒn v¨n ho¸ chung. Sù h×nh thµnh d©n téc : ë ch©u ©u:g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh xo¸ bác¸t cø phong kiÕn, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn TBCN. ë ch©u ¸ Trong qu¸ tr×nh dùng n−íc vµ gi÷ n−íc, c¸c céng ®ång ng−êi ®· cè kÕt vµ ®oµn kÕt, g¾n bã h×nh thµnh nh÷ng quèc gia d©n téc. - Sù ph¸t triÓ cña CNTB lµm n¶ysinh hai xu h−íng cñaphong trµo d©n téc + Xu h−íng thø nhÊt:Thøc tØnh, ph¸t triÓn ®êi sèng d©n téc vµ phong trµo d©n téc, thµnh lËp c¸c quèc gia d©n téc ®éc lËp. Xu h−íng chiÕm −u thÕ vµo giai ®o¹n ®Çu cña CNTB. + Xu h−íng thø hai: Më réng t¨ng c−êng c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c d©n téc, ph¸ vì nh÷ng hµng rµo d©n téc, quèc tÕ ho¸ ®êi sèng x· héi. Xu h−íng nµy chiÕm −u thÕ trong giaia ®o¹n §QCN Hai xu h−íng trªn lµ hai xu h−íng kh¸ch quan, tiÕn bé cña phong trµo d©n téc. D−íi CNTB hai xu h−íng nµy ®· kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc tho¶ ®¸ng. B»ng nhiÒu thñ ®o¹n (kÓ c¶ vò lùc)giai cÊp t− s¶n ®· duy tr× t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, phñ nhËn quyÒn tù quyÕt cña c¸c d©n téc chËm ph¸t triÓn. T×nh h×nh trªn ®· thóc ®Èy c¸c d©n téc thuéc ®Þa, phô thuéc ®øng lªn ®Êu tranh tù gi¶i phãng. - VÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò giai cÊp cã mèi quan hÖ g¾n bã h÷u c¬. - VÊn ®Ò d©n téc bao giê còng mang tÝnh giai cÊp. Trong d©n téc lu«n lu«n cã mét giai cÊp tiªn tiÕn, ®¹i biÓu cho lîi Ých d©n téc. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc ®Ìu xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm, lîi Ých cña giai cÊp cÇm quyÒn . - C¬ së kinh tÕ cña n¹n ¸p bøc, thu hµn gi÷a c¸c d©n téc lµ chÕ ®é t− h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt, chÕ ®é ng−êi bãc lét ng−êi. Nguån gèc ¸p bøc bãc lét giai cÊp vµ d©n téc chÝnh lµ CNTB - C. M¸c viÕt “H·y xo¸ bá n¹n ng−êi bãc lét ng−êi th× n¹n d©n téc nµy bãc lét d©n téc kh¸c còng xÏ ®−îc xãa bá N¹n ng−êi bãc lét ng−êi th× n¹n d©n téc nµy bãc lét d©n téc kh¸c còng xÏ ®−îc xo¸ bá. Khi mµ n¹n ¸p bøc giai cÊpp trong néi bé d©n téc kh«ng cßn n÷a th× ®ång thêi quan hÖ thï ®Þch gi÷a c¸c d©n téc còng mÊt theo. Trong thêi ®¹i ®Õ §QCN cïng víi n¹n ¸p bøc, bãc lét giai cÊp, n¹n ¸p bøc bãc lét d©n téc ngµy cµng trë nªn nÆng nÒ. Do ®ã cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ nÒ ®éc lËp d©n téc. Chèng ¸p bøc d©n téc kh«ng t¸ch rêi cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng . Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ xo¸ bá chÕ ®é ¸p bøc, bãc lét cña CNTB do ®ã sÏ xo¸ bá n¹n ¸p bøc thï h»n gi÷a c¸c d©n téc. Giai cÊp c«ng nh©n muèn gi¶i phãng m×nh th× ®ång thêi ph¶i tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng toµn x· héi, toµn d©n téc. V× vËy vÊn ®Ò d©n téc thùc sù lµ mét bé phËn cña c¸ch m¹ng v« s¶n vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc cÇn ®øng v÷ng trªn lËp tr−êng cña giai cÊp c«ng nh©n. C©u 34. Tr×nh bÇy néi dung c−¬ng lÜnh d©n téc cña chñ nghÜa M¸c – Lªnin. Nªu ph−¬ng h−íng cñng cè, t¨ng c−êng khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc ë n−íc ta hiÖn nay. Tr¶ lêi. a- XuÊt ph¸t tõ nh÷ng quan ®iÓm M¸c xÝt vµ sù tæng kÕt kinh nghiÖm thùc tiÔn trong viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc. Lªnin ®· kh¸i qu¸t c−¬ng lÜnh d©n téc :”c¸c d©n téc hoµn toµn b×nh®¼n, c¸c d©n téc ®−îc quyÒn tù quyÕt, liªn hiÖp c«ng nh©n tÊt c¶ c¸c d©n téc l¹i” 1-C¸c d©n téc hoµn toµn b×nh ®¼ng :§©y lµ quyÒn thiªng liªng vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c¸c d©n téc. + B¶o ®¶m cho mäi d©n téc (dï lín hay nhá, tr×nh ®é ph¸t triÓn cao hay thÊp) ®Òu cã quyÒn lîi nghÜa vô ngang nhau trong quan hÖ x· héi còng nh− trong quan hÖ quèc tÕ, xo¸ bá mäi ®Æc quyÒn, d¾c lîi, mäi ¸p bøc trong quan hÖ gi÷a c¸c d©n téc. + Mét quèc gia cã nhiÒu thµnh phÇn d©n téc, quyÒn b×nh ®¼nggi÷a c¸c d©n téc kh«ng chØ ®−îc ®¶m b¶o vÒ mÆt ph¸p lý mµ quan träng h¬n lµ ph¶i thÓ hiÖn trªn mäi lÜnh vùc ®êi sèng x· héi. PhÊn ®Êu kh¾c phôc nh÷ng chªnh lÖch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn c¸c mÆt do lÞch sö ®Ó l¹i. + §Êu tranh cho quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc ph¶i g¾n víi ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ph©n biÖt chñng téc, chñ nghÜa d©n téc S«vanh, hÑp hßi, chñ nghÜa ph¸t xÝt vµ g¾n ®Êu tranh x©y dùng trËt tù kinh tÕ thÕ giíi. 2. C¸c d©n téc ®−îc quyÒn tù quyÕt + QuyÒn tù quyÕt cña c¸c d©n téc tr−íc hÕt lµ quyÒn tù do ph©n lËp vÒ mÆt chÝnh trÞ – Thµnh lËp mét quèc gia d©n téc ®éc lËp Tù quyÕt ®Þnh v©n mÖnh vµ h−íng ph¸t triÓn cña d©n téc m×nh, kh«ng phô thuéc vµo d©n téc kh¸c. + QuyÒn tù quyÕt ®Þnh cña c¸c d©n téc cßn h¬n quyÒn c¸c d©n téc tù nguyÖn liªn hiÖp thµnh liªn bang c¸c d©n téc trªn c¬ së b×nh ®¼nggióp ®ì nhau cïng tiÕn bé. + Khi xem xÐt, gi¶i quyÕt quyÒn d©n téc tù quyÕt ph¶i ®øng trªn lËp tr−êng cña giai cÊp c«ng nh©n ñng hé c¸c phong trµo d©n téc tiÕn bé vµ ®Êu tranh chèng nh÷ng ©m m−u, thñ ®o¹n lîi dông chiªu bµi “quyÒn tù quyÕt” thùc hiÖn ly khai ®i vµo quü ®¹o cña CNTB. 3- Liªn hiÖp c«ng nh©n tÊt c¶ c¸c d©n téc . §©y lµ néi dung c¬ b¶n trong c−¬ng lÜnh d©n téc, nã ph¶n ¸nh sù thèng nhÊt vÒ b¶n chÊt cña phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng giai cÊp c«ng nh©n vµ gi¶i phãng d©n téc. §ång thêi lµ c¬ së v÷ng ch¾c ®¶m b¶osù ®oµn kÕt trong cuéc ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ®Õ quèc v× ®éc lËp d©n téc vµ tiÕn bé x· héi. Nã ph¶n ¸nh b¶n chÊt quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n. b- ViÖt nam lµ mét quèc gia ®a d©n téc (54thµnh phÇn d©n téc ) c¸c d©n téc Ýt ng−êi ph©n bè r¶i r¾c kh¾p ®Þa bµn c¶ n−íc, c¸c d©n téc sèng xen kÏ lµ chñ yÕu, tõng chung sèng cíi nhau l©u ®êi, g¾n bã víi qu¸ tr×nh lÞch sö dùng n−íc vµ gi÷ n−íc. §Òu cã ý thøc vÒ mét n−íc ViÖt Nam thèng nhÊt. Tuy nhiªn c¸c d©n téc cßn vã sù chªnh lÖch vÒ tr×nh dé ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi kh¸ lín Ngay tõ khi ra ®êi §¶ng Cäng S¶n ViÖt Nam ®· x· ®Þnh vÊn ®Ò d©n téc, ®oµn kÕt d©n téc lµ vÊn ®Ò mang ý nghÜa chiÕn l−îc. Trong c¸c giai ®o¹n c¸ch m¹ng §¶ng. Nhµ n−íc ®· gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vÊn ®Ò d©n téc, ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp còng nh− tiÒm n¨ng tõng d©n téc, tiÕn hµnh sù nghiÖp ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc vµ ®−a ®Êt n−íc qu¸ ®é lªn CNXH. - Trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng hiÖn nay §¶ng ta chñ ch−¬ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt gióp ®ì gi÷a c¸c d©n téc. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c d©n téc ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¶ céng ®ång d©n téc. T«n träng lîi Ých truyÒn thèng cña c¸c d©n téc, chèng mäi biÓu hiÖn kú thÞ, chia rÏ d©n téc. X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ – x· héi phï hîp ®Æcthï c¸c vïng, c¸c d©n téc - + T«n träng lîi Ých , truyÒn thèng cña ®ång bµo c¸c d©n téc, h×nh thµnh nÒn v¨n hãa hiÖn ®¹i d©n téc . - + T¨ng c−êng båi d−ìng, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé d©n téc Ýt ng−êi - + Gi÷ v÷ng truyÒn thèng ®oµn kÕt vµ ®Êu tranh c¸ch m¹ng trong sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n−íc. Chèng mäi t− t−ëng vµ hµnh vi ph¸ ho¹i sù ®oµn kÕt d©n téc. - C©u35. Tr×nh bÇy nguån gèc, b¶n chÊt vµ tÝnh chÊt cña t«n gi¸o Tr¶ lêi. - Nguån gèc cña t«n gi¸o. T«n gi¸o ra ®êi tõ nh÷ng nguån gèc sau + Nguån gèc nguyªn thuû. Trong thêi kú nguyªn thuû do lùc l−îng s¶n xuÊt vµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t vËt chÊt, tinh thÇn thÊp kÕm, con ng−êi kh«ng thÓ gi¶i thÝch ®−îc tr−íc nh÷ng hiÖn t−îng tù ph¸t diÔn ra trong thÕ giíi tù nhieen nªn ®· g¸n cho nã nh÷ng søc m¹nh thÇn bÝ h×nh thµnh nh÷ng biÓu hiÖn t«n gi¸o ®µu tiªn. + Nguån gèc x· héi: Tõ khi x· héi xuÊt hiÖn sù ph©n chia vµ ®èi kh¸ng giai cÊp l¹i mét lÇn n÷a con ng−êi bÊt lùc tr−ãc søc m¹nh tù ph¸t cña ®êi sèng x· héi, khi ch−a gi¶i thÝch næi nguyªn nh©n nh÷ng biÕn ®æi ®ã, hä g¾n cho nã mét søc m¹nh siªu tù nhiªn. Nh− vËy sù uy hiÕp cña giíi tù nhiªn, t×nh tr¹g bÞ ¸p bøc bãc lét cïng víi tr×nh ®é nhËn thøc thÊp kÕm cña con ngêi lµ nh÷ng nguån gèc chñ yÕu ®Én ®Õn sù ra ®êi, tån t¹i cña t«n gi¸o. - B¶n chÊt cña t«n gi¸o - T«n gi¸o lµ mét h×nh th¸i ý thøcx· héi ph¶n ¸nh mét c¸ch hoang ®−êng, h− ¶o hiÖn thùc kh¸ch quan. Qua sù ph¶n ¸nh cña t«n gi¸o nh÷ng søc m¹nh tù ph¸t cña tù nhiªn vµ x· héi ®Òu trë nªn thÇn bÝ. T«n gi¸o lµ mét hiÖn t−îng x· héi tiªu cùc, nã h¹n chÕ, k×m h·m kh¶ n¨ng v−¬n lªn lµm chñ tù nhiªn,x· héi vµ b¶n th©n c«n ng−êi. - -TÝnh chÊt t«n gi¸o: - +TÝnh lÞch sö . t«n gi¸o lµ mét hiÖn t−îng x· héi mang tÝnh lÞch sö nã ra ®êi tån t¹i vµ mÊt ®i trong ®iÒu kiÖn lÞch sö nhÊt ®Þnh. T«n gi¸o ra ®êi cuèi thêi k× C«ng x· nguyªn thuû (®· cã hµng triÖu n¨m ng−êi nguyªn thuû sèng kh«ng cã t«n gi¸o) nã tiÕp tôc tån t¹i trong c¸c x· héi cã giai cÊp vµ sÏ mÊt dÇn trong qu¸ tr×nh con ng−¬× v−¬n lªn lµm chñ tù nhiªn ,x· héi vµ b¶n th©n. - +TÝnh quÇn chóng: t«n gi¸o phÈn ¸nh nhu cÇu, nhu cÇu h¹nh phóc, cã ý nghi· gi¸o dôc nh©n v¨n ,nhan ®¹o nªn nã ®· th©m nhËp ®−îc vµo ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n qua nhiÒu thÕ hÖ, trë thµnh ®øc tin, nèi sèng cña mét bé phËn d©n c− , ë mét sè n−íc sinh ho¹t t«n gi¸o trá thµnh mét nhu cÇu tinh thÇn vµ t×nh c¶m cña c¶ d©n téc. - +TÝnh chÝnh trÞ: trong x· héi cã giai cÊp ®èi kh¸ng t«n gi¸o cßn mang tÝnh chÝnh trÞ.Mét mÆt nã ph¶n ¸nh nhu K I L O B O O K . C O M cÇu kh¸t väng gi¶i phãng ,lµ sù ph¶n kh¸ng cña quÇn chóng nh©n d©n ®èi víi chÕ ®é ng−êi bãc lét ng−êi. MÆt kh¸c giai cÊp thèng trÞ ®· lîi dông t«n gi¸o nh− mét c«ng cô nh»m ¸p bøc, mª hoÆc vµ bãp ngÑt tinh thÇn ®¸u tranh cña quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng. - C©u 36: Tr×nh bµy quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c – Lªnin ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t«n gi¸o trong CNXH. §¶ng ta ®· vËn dông nh÷ng quan ®iÓm ®ã ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t«n gi¸o ë ViÖt Nam nh− thÕ nµo? - Tr¶ lêi. - A- Do nhiÒu nguyªn nh©n, d−íi CNXH t«n gi¸o vÉn cßn tån t¹i. Quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin trong viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t«n gi¸o d−íi CNXH. - -Gi÷a chñ nghÜa duy vËt m¸t xÝt víi hÖ t− t−ëng t«n gi¸o cã sù kh¸c biÖt nhau c¬ b¶n c¶ vÒ thÕ giíi quan, nh©n sinh quan vµ con d−êng m−u cÇu h¹nh phóc cho nh©n d©n v× vËy lËp tr−êng - .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐáp án Môn chủ nghĩa xã hội khoa học.pdf
Luận văn liên quan