Đầu tư trực tiếp nước ngoài với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta

Mục lục  Lời nói đầu 1   Chơng I Cơ sở lý luận về FDI và CNH - HĐH 3 I. Khái niệm và đặc điểm của FDI 3 1. Khái niệm về FDI 3 2. Đặc điểm của FDI 5 3. Các nhân tố ảnh hởng tới FDI 6 3.1. Các yếu tố khách quan 6 3.2. Các yếu tố chủ quan 7 II. Khái niệm về CNH - HĐH và các vấn đề cần nghiên cứu khi thực hiện CNH - HĐH 9 1. Khái niệm về CNH - HĐH 9 2. Bớc đi của CNH - HĐH nền kinh tế quốc dân 10 3. Nhũng vấn đề cần nghiên cứu khi tiến hành CNH - HĐH 12 III. Sự cần thiết phải thu hút FDI để thực hiện sự nghiệp CNH - HĐH ở Việt Nam 14 1. Quan điểm của Lê nin và các nhà kinh tế về FDI 14 2. Vai trò của FDI đối với CNH - HĐH ở các nớc đang phát triển 17 2.1. Tác động tích cực 17 2.2. Những tác động tiêu cực 20 IV. Xu hớng vận động của dòng FDI hiện nay và kinh nghiệm thu hút FDI của một số nớc 22 1. một số xu hớng vận động của dòng FDI hiện nay 22 2. Kinh nghiệm huy động và sử dụng FDI của một số nớc trong khu vực 30 Chơng II: Thực trạng thu hút FDI và tác động của nó đối với sự nghiệp CNH - HĐH ở Việt Nam những năm gần đây 33 I. Thực trạng FDI vào Việt Nam 33 1. Về quy mô và nhịp điệu đầu t 33 2. Về cơ cấu đầu t theo đối tác 39 3. Về cơ cấu đầu t theo vùng kinh tế 41 4. Về cơ cấu đầu t theo ngành kinh tế 43 5. Về cơ cấu đầu t theo hình thức đầu t 46 6. Đầu t trực tiếp nớc ngoài ở một số ngành công nghiệp mũi nhọn 49 II. Đánh giá tổng quát hoạt động FDI trong công cuộc CNH - HĐH taị Việt Nam trong thời gian qua 51 1. Những thành tựu đạt đợc 51 2. Nhũng vấn đề tồn tại 58 3. Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động FDI 63 3.1. Các nguyên nhân khách quan 63 3.2. Các nguyên nhân chủ quan 64 Chơng III: Phơng hớng và giải pháp tăng cờng thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài nhằm thực hiện sự nghiệp CNH - HĐH ở nớc ta trong thời gian tới 67 I. Mục tiêu và định hớng thu hút FDI để thực hiện CNH - HĐH 67 1. Các mục tiêu chủ yếu về tăng trởng kinh tế giai đoạn 2001-2005 67 2. Định hớng thu hút FDI trong thời gian tới 68 3. Các nhân tố tác động tới việc thu hút FDI trong tình hình mới 68 3.1. Nhân tố trong nớc 68 3.2. Nhân tố bên ngoài 72 II. Các giải pháp cụ thể nhằm thu hút FDI để tiến hành CNH - HĐH ở nớc ta trong thời gian tới 75 1. Đảm bảo môi trờng chính trị, xã hội ổn định cho hoạt động thu hút FDI 75 2. Xây dựng quy hoạch chiến lợc thu hút FDI, đổi mới công tác vân động xúc tiến đầu t 76 3. Xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, đổi mới cơ chế chính sách về FDI 78 4. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật 84 5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nớc 85 6. Cải tiến các thủ tục hành chính 86 7. Công tác cấn bộ và đào tạo 87 Kết luận 89

doc93 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2357 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. TËp trung thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung ®· h×nh thµnh theo quy ®Þnh ®­îc phª duyÖt. Thø ba, khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi tõ tÊt c¶ c¸c n­íc vµ vïng l·nh thæ ®Çu t­ vµo ViÖt Nam, nhÊt lµ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi cã tiÒm n¨ng vÒ tµi chÝnh vµ n¾m c«ng nghÖ nguån tõ c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, tiÕp tôc thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ë khu vùc. Cã kÕ ho¹ch vËn ®éng c¸c tËp ®oµn, c«ng ty lín ®Çu t­ vµo ViÖt Nam, ®ång thêi chó ý ®Õn c¸c c«ng ty cã quy m« võa vµ nhá, nh­ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, khuyÕn khÝch, t¹o thuËn lîi cho ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi ®Çu t­ vÒ n­íc. 3, C¸c nh©n tè t¸c ®éng tíi viÖc thu hót FDI trong t×nh h×nh míi 3.1: Nh©n tè trong n­íc 3.1.1: ThuËn lîi Tr­íc hÕt lµ sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ. D­íi sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ®­îc cñng cè tõ TW tíi ®Þa ph­¬ng, ®­îc sù ñng hé nhiÖt t×nh cña quÇn chóng nh©n d©n ®· t¹o m«i tr­êng chÝnh trÞ æn ®Þnh l©u dµi cho ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi. VÒ m«i tr­êng ph¸p lý, LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi lÇn ®Çu tiªn ®­îc ban hµnh n¨m 1987 kh«ng tr¸nh khái t×nh tr¹ng ch­a hoµn thiÖn, cßn s¬ hë vµ Ýt hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, chóng ta ®· bæ sung vµ hoµn thiÖn dÇn, b­íc ®Çu l«i cuèn ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­. §Õn thêi ®iÓm nµy, nÕu so s¸nh víi c¸c n­íc ASEAN kh¸c th× LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi cña ViÖt Nam ®· ®¹t tíi møc ®é t­¬ng ®èi hÊp dÉn. VÒ tr×nh ®é vµ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Õn nay, chóng ta thõa nhËn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cßn ®ang ë tr×nh ®é kÐm ph¸t triÓn h¬n c¸c n­íc ASEAN kh¸c. Tuy vËy, khi xem xÐt c¸c thµnh qu¶ mµ ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nhiÒu ý kiÕn ®¸nh gi¸ cao tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam. Kh«ng nh÷ng thÕ, nhiÒu ng­êi cßn ®Æt sù quan t©m ®Õn vÞ trÝ ®Þa lý vµ vÞ thÕ chÝnh trÞ kh¸ thuËn lîi cña ViÖt Nam. VÒ nh©n tè lao ®éng, ViÖt Nam lµ mét n­íc cã lùc l­îng lao ®éng dåi dµo vÒ sè l­îng, cã tr×nh ®é tiªn tiÕn. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nh­ hiÖn nay, vÒ c¬ b¶n, ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vµ cã mÆt b»ng tiÒn l­¬ng thÊp h¬n c¸c n­íc ASEAN kh¸c. H¬n n÷a, ng­êi lao ®éng ViÖt Nam nãi chung ®Òu cã ý thøc tu©n thñ kû c­¬ng, kû luËt lao ®éng, Ýt cã ®×nh c«ng, b·i c«ng tù do. §©y lµ mét trong c¸c yÕu tè hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­. VÒ dung l­îng thÞ tr­êng, hiÖn nay, nhiÒu nhµ ®Çu t­ xÕp ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng thÞ tr­êng lín trong khu vùc (thÞ tr­êng tiÒm n¨ng). Hä cho r»ng, víi vÞ trÝ ®Þa lý kh¸ thuËn lîi cña ViÖt Nam, ®Çu t­ vµo ®©y kh«ng nh÷ng tiÕp cËn ®­îc nhu cÇu cña mét thÞ tr­êng h¬n 75 triÖu ng­êi ë n­íc së t¹i mµ ®©y cßn lµ ®Þa bµn ®Ó cung cÊp hµng ho¸ cho mét sè thÞ tr­êng n­íc l¸ng giÒng nh­ Lµo, Campuchia, Mianma vµ vïng T©y Nam Trung Quèc. ViÖc ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña ASEAN lµ nh©n tè quan träng thóc ®Èy ®Çu t­ v× tõ nay, c¸c n­íc ASEAN xem ViÖt Nam nh­ lµ mét ®èi t¸c thÝch hîp vµ ®¸ng tin cËy h¬n. ViÖt Nam lµ ®Þa chØ ®¸ng tin cËy ®Ó c¸c n­íc ASEAN dÞch chuyÓn nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng mµ hiÖn t¹i tuy hä vÉn cßn cã ­u thÕ (vÒ tr×nh ®é tay nghÒ) song ®ang mÊt dÇn v× gi¸ nh©n c«ng trong n­íc cña hä t¨ng nhanh. B¶n th©n ViÖt Nam còng chÊp nhËn ®Çu t­ trong lÜnh vùc ®ã v× nã phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn trong giai ®o¹n hiÖn nay. 3.1.2: Khã kh¨n VÒ m«i tr­êng ph¸p lý: NÕu xÐt vÒ m«i tr­êng ph¸p lý cho viÖc thùc hiÖn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi th× ViÖt Nam cßn ph¶i tiÕp tôc hoµn thiÖn nhiÒu ®Ó t­¬ng ®ång víi c¸c n­íc trong khu vùc. ViÖt Nam ph¶i nhanh chãng ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan tíi ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, nh»m t¹o ra mét hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy ®ång bé cho ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi còng nh­ sù vËn hµnh nÒn kinh tÕ nãi chung. §ã lµ viÖc ban hµnh c¸c ®¹o luËt cßn thiÕu vµ söa ®æi c¸c ®¹o luËt tr¸i víi th«ng lÖ quèc tÕ. VÒ thñ tôc hµnh chÝnh: C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®¸nh gi¸ thñ tôc hµnh chÝnh cña ViÖt Nam cßn nhiÒu phøc t¹p, g©y khã kh¨n cho c¸c nhµ ®Çu t­. Ho¹t ®éng qu¶n lý chång chÐo, nhiÒu tÇng nhiÒu líp. C¸n bé qu¶n lý l¹i thiÕu th«ng hiÓu vÒ ph¸p luËt, thiÕu kinh nghiÖm chuyªn m«n trong viÖc xö lý mét sè t×nh huèng ph¸t sinh vµ nh×n chung c¸c nhµ qu¶n lý ViÖt Nam mang ®Ëm t¸c phong n«ng nghiÖp. VÒ nh©n tè lao ®éng: Nh­ trªn ®· ph©n tÝch, chi phÝ tiÒn l­¬ng cho lao ®éng ViÖt Nam t­¬ng ®èi thÊp, nã chØ ®óng trong ®iÒu kiÖn so s¸nh víi c¸c n­íc ASEAN trong giai ®o¹n hiÖn nay. VÒ l©u dµi, khi tr×nh ®é s¶n xuÊt ph¸t triÓn, nÕu lao ®éng ViÖt Nam kh«ng ®­îc ®µo t¹o kÞp thêi th× lîi thÕ ®ã còng sÏ mÊt ®i. NÕu so s¸nh víi c¸c nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× c¸c n­íc ASEAN vÉn ®ang gi÷ ®­îc lîi thÕ lµ thÞ tr­êng lao ®éng rÎ. Trong so s¸nh nµy, c¸c n­íc ASEAN ®ang gÆp ph¶i mét ®èi thñ c¹nh tranh cã tiÒm lùc, ®ã lµ Trung Quèc. ViÖt Nam chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN nªn cßn thiÕu kinh nghiÖm trong viÖc t¹o lËp mét hÖ thèng thÞ tr­êng ®ång bé. Chóng ta ch­a cã thÞ tr­êng lao ®éng (míi chØ xuÊt hiÖn lÎ tÎ ë mét vµi ®Þa ph­¬ng), thÞ tr­êng tµi chÝnh, tiÒn tÖ míi ®¹t møc s¬ khai. §©y lµ nh÷ng thÞ tr­êng rÊt quan träng, quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. VÒ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp nhËn vµ sö dông vèn, c«ng nghÖ cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi: §Ó tiÕp nhËn ®­îc vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn FDI, c¸c n­íc së t¹i ph¶i cã mét sè ®iÒu kiÖn tèi cÇn thiÕt nh­: vèn ®èi øng trong n­íc ph¶i gÊp 2 - 3 lÇn vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi; cã c¬ së h¹ tÇng t­¬ng ®èi ph¸t triÓn; cã n¨ng lùc néi t¹i ®ñ tiÕp nhËn c¸c c«ng nghÖ phï hîp cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi (nh­ tr×nh ®é kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt...) Tõ mét nÒn s¶n xuÊt nhá vËn hµnh theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, quan liªu, bao cÊp sang vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, ViÖt Nam ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc t¹o lËp c¸c ®iÒu kiÖn nµy. §©y lµ thö th¸ch lín cña ViÖt Nam so víi c¸c n­íc ASEAN kh¸c trong cuéc c¹nh tranh thu hót FDI. T¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ViÖt Nam cßn cã nhiÒu dÊu hiÖu nãng, phô thuéc lín vµo ®Çu t­ n­íc ngoµi. §Çu t­ chung t¨ng gÊp ®«i tèc ®é t¨ng tr­ëng, cã xu h­íng g©y ra cung v­ît qu¸ cÇu ë mét sè mÆt hµng nh­ s¾t, thÐp, xi m¨ng, ®­êng, ph©n bãn... Bªn c¹nh ®ã, c¸c yÕu tè ®Çu vµo phÇn lín phô thuéc vµo thÞ tr­êng n­íc ngoµi (cã tíi 2/3 nguyªn liÖu vËt t­, tû lÖ cña Th¸i Lan lµ 1/3) nªn th­êng xuyªn g©y søc Ðp ®èi víi ho¹t ®éng nhËp khÈu, trong khi xuÊt khÈu t¨ng nh­ng ch­a ®¹t tèc ®é vµ c¬ cÊu t­¬ng øng. §Ó b¶o vÖ s¶n xuÊt trong n­íc, Nhµ n­íc ph¶i t¨ng thªm thuÕ nhËp khÈu, t¨ng c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan, ng¨n chÆn nhËp lËu. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò nµy kh«ng nh÷ng ch­a kh¾c phôc ®­îc mµ cßn lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng, ®Èy gi¸ b¸n lªn cao, lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam (trong khi chÊt l­îng cßn h¹n chÕ). Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ diÔn ra chËm ch¹p. §Çu t­ chung cho c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n thÊp (10 - 12%). L­¬ng thùc, n«ng s¶n ®­îc mïa nhiÒu vô, xuÊt khÈu g¹o t¨ng nh­ng ng­êi trång trät, ch¨n nu«i vÉn ch­a phÊn khëi do chªnh lÖch tû gi¸ hµng c«ng nghiÖp vµ l­¬ng thùc, thùc phÈm dÉn tíi gi¶m søc mua chung cña thÞ tr­êng n«ng th«n réng lín (víi trªn 80% d©n sè lµm n«ng nghiÖp, chiÕm h¬n 70% lùc l­îng lao ®éng c¶ n­íc). §ã lµ nguyªn nh©n chñ yÕu g©y mÊt c©n ®èi lín vÒ tæng cung, tæng cÇu trong nÒ kinh tÕ mµ n¹n thiÕu ph¸t ®ang xuÊt hiÖn nh­ ®iÒm b¸o tr­íc vÒ nguy c¬ khñng ho¶ng kinh tÕ. Sù thiÕu nhÊt qu¸n vÒ hiÖu lùc thi hµnh c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, céng víi sù chËm trÔ ®æi míi, hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng ®· vµ ®ang g©y kh«ng Ýt trë ng¹i cho tiÕn tr×nh ®æi m¬Ý kinh tÕ; vÉn cßn sù láng lÎo trong qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ ho¹t ®éng tiÒn tÖ nh­ c«ng cô thuÕ ch­a ph¸t huy hÕt t¸c dông, bu«n lËu vÉn t¸i diÔn, tÝn dông ng©n hµng ¸ch t¾c, cung cÇu vèn thÊt th­êng, dù tr÷ ngo¹i tÖ quèc gia cßn nãng,... Nh×n chung, rñi ro tiÒn tÖ lµ kh¸ lín do nî cña c¸c ng©n hµng t¨ng nhanh, vèn Nhµ n­íc bÞ thÊt tho¸t nhiÒu. HiÖn t­îng ®«la ho¸ khã gi¶i to¶ ®i liÒn víi nhu cÇu bøc b¸ch vÒ vèn ®Çu t­ mµ nguy c¬ l¹m ph¸t lu«n r×nh rËp, viÖc thi hµnh chÝnh s¸ch tû gi¸ cè ®Þnh cøng nh¾c lµm cho ®ång tiÒn ViÖt Nam bÞ ®¸nh gi¸ cao so víi ®ång tiÒn cña c¸c n­íc trong khu vùc, g©y bÊt lîi cho c¹nh tranh xuÊt khÈu cña hµng ViÖt Nam, nhËp khÈu lu«n cã xu h­íng t¨ng (kÓ c¶ hµng tiªu dïng), th©m hôt c¸n c©n v·ng lai lín. Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng l©m vµo khã kh¨n trong viÖc cho vay b»ng thÕ chÊp bÊt ®éng s¶n (nh­ ë Th¸i Lan) vµ më réng b¶o l·nh cho vay thanh to¸n ®èi ngo¹i. Tõ ®Çu n¨m 1996 tíi nay, thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n "nguéi l¹nh" khiÕn c¸c ng©n hµng bÞ ch«n chÆt vµo ®©y hµng tû ®ång. Vèn ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n chØ ®¸p øng ®­îc 42% nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. HiÖu qu¶ ®Çu t­ cßn thÊp do cã hµng ngh×n tû ®ång ®Çu t­ qu¸ møc vµo x©y dùng kh¸ch s¹n, v¨n phßng g©y l·ng phÝ do míi sö dông hÕt 40 - 65% diÖn tÝch thiÕt kÕ. Nh÷ng tån t¹i trªn cho thÊy ViÖt Nam ®ang gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ. 3.2: Nh©n tè bªn ngoµi 3.2.1: ThuËn lîi Trong c¸c n­íc ASEAN, chØ trõ nÒn kinh tÕ cña Singapore vµ ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh th× nÒn kinh tÕ cña Malaysia lµ cã tÝnh chÊt bæ sung ®èi víi nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam, cßn c¸c n­íc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp h¬n cña khèi nµy nh­ Th¸i Lan, Indonesia, Philippines, hiÖn nay cßn cã nhiÒu ngµnh cã lîi thÕ so s¸nh gièng ViÖt Nam nh­ n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp khai kho¸ng, mét sè ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ (giµy dÐp, quÇn ¸o, dông cô thÓ thao,...). Do vËy, ®iÒu dÔ hiÓu lµ c¸c n­íc ASEAN sÏ kh«ng ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh ®ã ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. Tuy nhiªn, trong t­¬ng lai, c¸c n­íc nµy sÏ mÊt dÇn lîi thÕ so s¸nh cña c¸c lÜnh vùc trªn khi chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong n­íc t¨ng nhanh. Khi ®ã, hä sÏ ®Çu t­ sang c¸c n­íc vÉn cßn lîi thÕ so s¸nh ®ã, trong ®ã cã ViÖt Nam. Sù gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) trong t­¬ng lai lµ nh©n tè quan träng trong viÖc thu hót FDI bëi v× khi ®ã, hµng s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam kh«ng nh÷ng cã chi phÝ thÊp (do cã lîi thÕ vÒ gi¸ nh©n c«ng) mµ cßn ®­îc h­ëng møc thuÕ ­u ®·i khi xuÊt hµng sang c¸c n­íc thuéc thÞ tr­êng B¾c Mü, t¹o c¬ héi cho hµng ho¸ cña ViÖt Nam th©m nhËp vµo thÞ tr­êng B¾c Mü ®Çy tiÒm n¨ng. ViÖc ViÖt Nam gia nhËp khèi mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA) ®· t¹o ra tÝnh n¨ng ®éng ®èi víi ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. §iÒu ®ã thÓ hiÖn ë c¸c khÝa c¹nh sau: Thø nhÊt, d­íi t¸c ®éng cña ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ trong néi bé c¸c n­íc ASEAN, c¸c n­íc ph¶i lùa chän c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cã lîi thÕ so s¸nh, ®ång thêi ph¶i më cöa thÞ tr­êng cña m×nh cho nhiÒu mÆt hµng xuÊt khÈu tõ ASEAN. Thø hai, d­íi t¸c ®éng cña HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th­¬ng m¹i (CEPT), chu chuyÓn mËu dÞch gi÷a c¸c n­íc ASEAN sÏ ®­îc thóc ®Èy vµ ®Æc biÖt gi¸ thµnh cña s¶n phÈm cuèi cïng s¶n xuÊt t¹i ASEAN sÏ gi¶m. Thø ba, ®Ó cã c¬ héi chiÕm lÜnh thÞ tr­êng ®¸ng kÓ ë ASEAN vµ ®­îc h­ëng c¸c ®iÒu kiÖn ­u ®·i ®èi víi c¸c s¶n phÈm cã nguån gèc 40% lµ tõ ASEAN, c¸c nhµ ®Çu t­ quèc tÕ sÏ tÝch cùc ®Çu t­ vµo ASEAN h¬n lµ b¶o vÖ vµ më réng thÞ tr­êng tr­íc ®©y khi ch­a cã AFTA v× hä ph¶i chu chuyÓn s¶n phÈm, hµng ho¸ cña m×nh tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt bªn ngoµi ASEAN. Thø t­, do sù lín m¹nh cña thÞ tr­êng ASEAN th«ng qua møc t¨ng c¬ häc vÒ d©n sè, nhu cÇu søc mua vµ sù s¸ng t¹o v¨n minh th­¬ng m¹i còng sÏ ph¸t triÓn (tøc lµ d­íi t¸c ®éng qua l¹i cña tiªu dïng, mét thÞ tr­êng thèng nhÊt, chÊt l­îng vµ quy m« tiªu dïng sÏ ®­îc ®æi míi). Víi bèn lý do trªn, nÕu AFTA ®­îc thùc hiÖn, viÖc thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ASEAN, trong ®ã cã ViÖt Nam ch¾c ch¾n sÏ thµnh c«ng. 3.2.2: Khã kh¨n MÆc dï cã nh÷ng thuËn lîi kÓ trªn nh­ng bèi c¶nh míi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi còng ®ang ®Æt ViÖt Nam tr­íc nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc. Vèn vµ c«ng nghÖ tõ Mü, NhËt B¶n, EU vµ c¸c n­íc NIC §«ng ¸ sÏ ®æ vµo c¸c n­íc ASEAN nhê t¹o dùng AFTA ë ASEAN vµ theo ®ã, ASEAN sÏ lÊy l¹i ®­îc ­u thÕ vÒ thu hót FDI so víi so víi c¸c nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi kh¸c. AFTA sÏ kh«ng t¸c ®éng m¹nh ®Õn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong néi bé ASEAN nh­ ®èi víi viÖc thu hót FDI tõ bªn ngoµi ASEAN. V× thÕ, quan hÖ gi÷a c¸c quèc gia trong khèi ASEAN vÒ thu hót vèn FDI sÏ vÊp ph¶i sù c¹nh tranh quyÕt liÖt h¬n lµ sù hîp t¸c. XÐt trªn gi¸c ®é ngµnh nghÒ th× AFTA gÇn nh­ kh«ng ¶nh h­ëng tíi ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp phi chÕ biÕn nh­ c«ng nghiÖp x©y dùng, khai th¸c, ®¸nh b¾t thuû s¶n vµ n«ng nghiÖp, do s¶n phÈm cña c¸c ngµnh x©y dùng khã di chuyÓn, s¶n phÈm c«ng nghiÖp khai th¸c th× bÞ h¹n chÕ do tµi nguyªn thiªn nhiªn h÷u h¹n, cßn s¶n phÈm cña ngµnh n«ng nghiÖp th× phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn (khÝ hËu, thêi tiÕt...). Ng­îc l¹i, AFTA l¹i t¸c ®éng m¹nh, trùc tiÕp tíi ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o, chÕ biÕn nh­ chÕ biÕn thùc phÈm, dÖt may, c¬ khÝ, ho¸ chÊt, ®iÖn tö vµ vËt liÖt x©y dùng. HiÖn t¹i, ViÖt Nam ®ang cã lîi thÕ so s¸nh ®èi víi nh÷ng ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng nh­ ngµnh dÖt may, cßn nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é c«ng nghÖ cao, vèn lín. ViÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thuéc ngµnh nµy ®ßi hái ph¶i cã kinh nghiÖm nhiÒu n¨m vµ cÇn cã sù hç trî cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp liªn quan. C¸c n­íc trong khèi ASEAN ®· cã nÒn t¶ng vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi tiÕp nhËn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo nh÷ng ngµnh nµy. Do ®ã, viÖc tham gia AFTA sÏ cã trë ng¹i ®èi víi ViÖt Nam trong viÖc thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc còng lµ mét trë lùc lín ®èi víi ViÖt Nam. Theo c¸c nhµ chuyªn gia kinh tÕ thÕ giíi, cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc sÏ cßn kÐo dµi trong 3 - 5 n¨m tíi. Trong bèi c¶nh nh­ vËy, ViÖt Nam ®­îc Ýt mµ thiÖt nhiÒu. Tãm l¹i, bøc tranh toµn c¶nh vÒ t×nh h×nh trong n­íc vµ quèc tÕ cho thÊy, viÖc thu hót vèn FDI trong nh÷ng n¨m tíi lµ hÕt søc khã kh¨n ®èi víi ViÖt Nam. V× vËy, ChÝnh phñ cÇn cã nh÷ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ ®óng ®¾n, c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ ®Ó thu hót ngµy cµng nhiÒu FDI. §iÒu ®¸ng quan t©m lµ ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c dù ¸n FDI ho¹t ®éng hiÖu qu¶ trong thùc tÕ. II. C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m t¨ng c­êng thu hót FDI ®Ó tiÕn hµnh CNH- H§H ë n­íc ta trong thêi gian tíi C¬ së ®Ó ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p t¨ng c­êng thu hót FDI ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi ®­îc h×nh thµnh dùa trªn c¸c xu h­íng chung vµ c¸c nh©n tè chi phèi sù vËn ®éng cña dßng FDI trªn thÕ giíi, tõ kinh nghiÖm thµnh c«ng cña c¸c n­íc trong khu vùc trong viÖc thu hót FDI, tõ bèi c¶nh chung trong n­íc vµ thÕ giíi, tõ ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, tõ c¸c yªu cÇu, môc tiªu vµ ®Þnh h­íng thu hót FDI nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn. C¸c gi¶i ph¸p t¨ng c­êng thu hót FDI nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña m«i tr­êng ®Çu t­ hiÖn t¹i, kÕ thõa c¸c nh©n tè gãp phÇn t¹o nªn sù thµnh c«ng cña ho¹t ®éng thu hót FDI thêi gian qua. Néi dung cña tõng gi¶i ph¸p võa vËn dông kinh nghiÖm thu hót FDI thµnh c«ng cña c¸c n­íc trong khu vùc, võa b¸m theo c¸c ®iÒu kiÖn cña m«i tr­êng ®Çu t­ chuÈn, võa bao hµm kh¶ n¨ng thùc hiÖn tr­íc m¾t hay l©u dµi, ë tÇm vÜ m« hay vi m«. VÊn ®Ò mang tÝnh quyÕt ®Þnh, qua ®ã h×nh thµnh vµ x©y dùng mét hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p t¨ng c­êng thu hót FDI trong thêi gian tíi lµ: NhÊt qu¸n chiÕn l­îc kinh tÕ h­íng ngo¹i, coi träng FDI trong ph¸t triÓn kinh tÕ. Qua c¸ch tiÕp cËn ®ã, chuyªn ®Ò nµy sÏ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng gi¶i ph¸p sau: 1, §¶m b¶o m«i tr­êng chÝnh trÞ, x· héi æn ®Þnh cho ho¹t ®éng thu hót FDI Thùc tÕ cho thÊy, ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ mét ho¹t ®éng tµi chÝnh, do vËy nã rÊt nh¹y c¶m víi c¸c thay ®æi vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ - x· héi, luËt ph¸p. Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ lµ gi¶i ph¸p quan träng hµng ®Çu trong c¸c gi¶i ph¸p. Kinh nghiÖm cho thÊy nhiÒu quèc gia cã tiÒm n¨ng lín vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn còng nh­ vÒ thÞ tr­êng réng lín song l¹i gÆp khã kh¨n trong viÖc thu hót FDI do x¶y ra xung ®ét chÝnh trÞ. §©y lµ gi¶i ph¸p kÕ thõa vµ ph¸t triÓn nh©n tè tÝch cùc trong thu hót FDI trong thêi gian qua ë n­íc ta. §Ó t¹o lËp m«i tr­êng chÝnh trÞ, x· héi æn ®Þnh ë n­íc ta cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a vai trß, n©ng cao n¨ng lùc cïng ®æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam trong sù nghiÖp ®æi míi, coi ®©y lµ nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. §ång thêi më réng d©n chñ, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, x©y dùng vµ n©ng cao hiÖu lùc cña Nhµ n­íc trªn c¸c lÜnh vùc tõ qu¶n lý kinh tÕ ®Õn qu¶n lý x· héi. Coi träng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi ®ang ngµy cµng bøc xóc nh­ tham nhòng, hèi lé, thÊt nghiÖp, nghÌo ®ãi, tÖ n¹n x· héi. 2, X©y dùng quy ho¹ch chiÕn l­îc thu hót FDI, ®æi míi c«ng t¸c vËn ®éng, xóc tiÕn ®Çu t­ 2.1: X©y dùng quy ho¹ch chiÕn l­îc thu hót FDI ViÖc quy ho¹ch thu hót FDI ngay tõ ®Çu ph¶i g¾n víi viÖc ph¸t huy néi lùc, ®¶m b¶o vÒ an ninh quèc phßng. ViÖc quy ho¹ch thu hót FDI ph¶i g¾n víi quy ho¹ch ngµnh, s¶n phÈm, g¾n víi mçi vïng, mçi ®Þa ph­¬ng, ph¸t huy ®­îc lîi thÕ so s¸nh cña s¶n phÈm ViÖt Nam. Trong bèi c¶nh c¹nh tranh vµ héi nhËp quèc tÕ, t¨ng c­êng thu hót c¸c dù ¸n cã c«ng nghÖ thÝch hîp, ®Çu t­ vµo nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cÇn nhanh chãng lËp quy ho¹ch c¸c ngµnh, l·nh thæ c¬ cÊu kinh tÕ thèng nhÊt trªn ph¹m vi c¶ n­íc, c¸c ngµnh cÇn hoµn chØnh thªm mét b­íc c«ng t¸c quy ho¹ch, phèi hîp víi c¸c thµnh phè vµ ®Þa ph­¬ng x©y dùng quy ho¹ch trªn ®Þa bµn l·nh thæ. Trõ mét sè dù ¸n ®Æc thï nh­ khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n, n«ng s¶n g¾n víi vïng nguyªn liÖu, cÇn ®Þnh h­íng quy tô c¸c dù ¸n FDI tËp trung vµo c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®Ó gi¶m tû lÖ dù ¸n ®Çu t­ ph©n t¸n. KhuyÕn khÝch ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn xuÊt khÈu vµ c«ng nghÖ cao, c«ng nghiÖp c¬ khÝ, ®iÖn tö, n¨ng l­îng, nh÷ng ngµnh cã thÕ m¹nh vÒ nguyªn liÖu vµ lao ®éng. CÇn cã c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó t¹o ra b­íc chuyÓn biÕn c¬ b¶n. H­íng m¹nh h¬n n÷a ®Çu t­ vµo xuÊt khÈu, gãp phÇn tÝch cùc lµm chuyÓn biÕn kinh tÕ vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi. Trªn c¬ së ®ã h×nh thµnh danh môc c¸c dù ¸n gäi vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi cho thêi kú 2001 - 2005. 2.2: §æi míi vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c vËn ®éng vµ xóc tiÕn ®Çu t­. Nghiªn cøu xu h­íng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng vèn ®Çu t­ trªn thÕ giíi, chÝnh s¸ch ®Çu t­ cña c¸c khèi, c¸c n­íc, c¸c tËp ®oµn c«ng ty lín ®Ó cã ®èi s¸ch thÝch hîp sÏ cã t¸c dông to lín ®èi víi ho¹t ®éng thu hót FDI. ChiÕn l­îc thu hót FDI cÇn chó träng thu hót vèn cña c¸c tËp ®oµn lín trªn thÕ giíi vµ nguån vèn tõ c¸c n­íc cã tiÒm n¨ng kinh tÕ lín, thÞ tr­êng lín, c«ng nghÖ cao nh­ Mü, T©y ¢u... Thùc hiÖn chñ tr­¬ng ®a ph­¬ng ho¸ ®èi t¸c ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Ó t¹o thÕ chñ ®éng trong mäi t×nh huèng. Cïng víi viÖc thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ truyÒn thèng ë Ch©u ¸, ASEAN vµo c¸c dù ¸n mµ hä cã kinh nghiÖm vµ thÕ m¹nh nh­ chÕ biÕn n«ng s¶n, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng xuÊt khÈu,... cÇn chuyÓn h­íng sang c¸c n­íc T©y ¢u, B¾c Mü, B¾c ¢u nh»m tranh thñ tiÒm lùc vèn, c«ng nghÖ, kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao tiÒm lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ, chó ý c¸c dù ¸n võa vµ nhá nh­ng cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. §æi míi vÒ néi dung vµ ph­¬ng thøc vËn ®éng, xóc tiÕn ®Çu t­. TriÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn ®Çu t­ theo ngµnh, lÜnh vùc, ®Þa bµn víi c¸c dù ¸n vµ ®èi t¸c cô thÓ. C¨n cø vµo danh môc dù ¸n quèc gia kªu gäi ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi chuÈn bÞ kü mét sè dù ¸n ®Çu t­ quan träng, lùa chän, mêi trùc tiÕp mét vµi tËp ®oµn lín trong ngµnh, lÜnh vùc nµo ®ã ®Ó ®µm ph¸n, tham gia ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n. Chó träng c¶ xóc tiÕn ®Çu t­ ®Ó thu hót c¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi míi vµ c¸c ho¹t ®éng hç trî c¸c nhµ ®Çu t­ ®Ó triÓn khai hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®ang ho¹t ®éng. Gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c khã kh¨n, v­íng m¾c ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ho¹t ®éng thuËn lîi. BiÓu d­¬ng, khen th­ëng kÞp thêi c¸c doanh nghiÖp, nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong kinh doanh, cã ®ãng gãp thiÕt thùc vµo x©y dùng ®Êt n­íc, ®ång thêi phª ph¸n, xö lý nghiªm nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m ph¸p luËt ViÖt Nam. §a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t­ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña l·nh ®¹o §¶ng vµ Nhµ n­íc, c¸c diÔn ®µn quèc tÕ, c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c, xóc tiÕn ®Çu t­ trong khu«n khæ hîp t¸c AIA, ASEAN, APEC, ASEM, c¸c cuéc héi th¶o vÒ ®Çu t­ ë trong vµ ngoµi n­íc, sö dông tæng hîp c¸c ph­¬ng tiÖn xóc tiÕn ®Çu t­ qua truyÒn th«ng ®¹i chóng, m¹ng Internet, tiÕp xóc trùc tiÕp... §Èy m¹nh viÖc tuyªn truyÒn giíi thiÖu vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®Ó t¹o dùng h×nh ¶nh míi vÒ ViÖt Nam, t¹o sù ®¸nh gi¸ thèng nhÊt vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong d­ luËn x· héi. C¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao - th­¬ng m¹i ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm lµm tèt viÖc vËn ®éng xóc tiÕn ®Çu t­ vµo ViÖt Nam, bè trÝ c¸n bé lµm c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­ ë mét sè ®Þa bµn träng ®iÓm. T¨ng c­êng c¸n bé lµm c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­ ë c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng. Bè trÝ nguån tµi chÝnh cho ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t­ trong kinh phÝ ng©n s¸ch chi th­êng xuyªn hµng n¨m cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng. T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu t×nh h×nh kinh tÕ, thÞ tr­êng ®Çu t­, chÝnh s¸ch ®Çu t­ ra n­íc ngoµi cña c¸c n­íc, c¸c tËp ®oµn vµ c«ng ty lín ®Ó cã chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t­ phï hîp; nghiªn cøu luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi cña c¸c n­íc trong khu vùc ®Ó kÞp thêi cã ®èi s¸ch thÝch hîp. X©y dùng, hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµm c¬ së cho viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, më réng tuyªn truyÒn ®èi ngo¹i trªn c¬ së sö dông th«ng tin hiÖn ®¹i. X©y dùng vµ ®­a vµo ho¹t ®éng trang Web vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®Ó phôc vô viÖc cung cÊp th«ng tin cËp nhËt vÒ chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt vÒ ®Çu t­, giíi thiÖu c¸c dù ¸n kªu gäi ®Çu t­, biÓu d­¬ng nh÷ng dù ¸n thµnh c«ng... 3: X©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt hoµn thiÖn, ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi 3.1: TiÕp tôc nghiªn cøu x©y dùng, ®iÒu chØnh, hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ph¸t triÓn theo ®óng ®Þnh h­íng cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi vµ phï hîp víi yªu cÇu chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. M«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn tr­íc hÕt ë hÖ thèng ph¸p luËt. ViÖt Nam cÇn m¹nh d¹n h¬n n÷a viÖc t¹o ra m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo xu h­íng ®ång bé ho¸ vÒ luËt, t¨ng ­u ®·i vÒ tµi chÝnh cho nhµ ®Çu t­ ®i ®«i víi viÖc kiÓm so¸t chÆt chÏ nh÷ng ®iÒu kiÖn liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng cho phï hîp víi t×nh h×nh trong n­íc vµ th«ng lÖ quèc tÕ. CÇn ph¶i tr¸nh sù chång chÐo, m©u thuÉn gi÷a c¸c luËt. §Æc biÖt, cÇn tiÐn tíi thèng nhÊt chung cho c¶ ®Çu t­ trong n­íc vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. 3.2: Nghiªn cøu, x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo h­íng: - ThiÕt lËp mét mÆt b»ng ph¸p lý chung ¸p dông cho c¶ ®Çu t­ trong n­íc vµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi nh»m t¹o lËp m«i tr­êng æn ®Þnh, b×nh ®¼ng cho s¶n xuÊt vµ kinh doanh, ®ång thêi ¸p dông mét sè quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn ®Çu t­ vµ ­u ®·i phï hîp víi tõng ®èi t­îng, lÜnh vùc vµ tõng thêi kú. - §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®Ó khai th¸c thªm c¸c kªnh ®Çu t­ míi; nghiªn cøu vµ thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¸c h×nh thøc ®Çu t­ nh­ c«ng ty hîp doanh, c«ng ty qu¶n lý vèn, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 103/1999/N§-CP ngµy 10/9/1999 cña ChÝnh phñ vÒ giao, b¸n, kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp Nhµ n­íc, theo h­íng cho phÐp nhµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi mua, nhËn kho¸n kinh doanh, qu¶n lý, thuª c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, nghiªn cøu m« h×nh khu kinh tÕ më. - Më réng lÜnh vùc thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi phï hîp víi cam kÕt trong qu¸ tr×nh chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Tõng b­íc më thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n cho ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi vµ c¸c nhµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi tham gia ®Çu t­ ë ViÖt Nam; x©y dùng c¬ chÕ ®Ó doanh nghiÖp ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®­îc x©y dùng, kinh doanh nhµ ë vµ x©y dùng, kinh doanh ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi, khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong c¸c lÜnh vùc dÞch vô, khoa häc, c«ng nghÖ, dÞch vô th«ng tin, chuyÓn giao c«ng nghÖ, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, tõng b­íc më réng kh¶ n¨ng hîp t¸c ®t trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i, dÞch vô, du lÞch. Trong thêi gian tíi cÇn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cÊp b¸ch sau: - X©y dùng ®Ò ¸n më réng lÜnh vùc thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trªn c¬ së tæng kÕt, ®¸nh gi¸ nh÷ng lÜnh vùc ®· cho phÐp ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµm thÝ ®iÓm, nh÷ng lÜnh vùc mµ trong thêi gian qua ®· cã chñ tr­¬ng kh«ng cÊp giÊy phÐp hoÆc h¹n chÕ cÊp giÊy phÐp ®Çu t­, ®iÒu chØnh danh môc c¸c s¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o tû lÖ xuÊt khÈu Ýt nhÊt 80%. C¨n cø vµo ®Ò ¸n trªn vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh, nhµ ®Çu t­ chñ ®éng lùa chän c¸c dù ¸n ®Çu t­ theo ®óng quy ®Þnh t¹i ®iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. C¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc kh«ng ®­îc tù ý ®Æt ra bÊt cø h¹n chÕ nµo kh¸c ®èi víi ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. - X©y dùng quy chÕ thùc hiÖn thÝ ®iÓm viÖc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi sang ho¹t ®éng theo h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp nµy ®­îc ®¨ng ký t¹i thÞ tr­êng chøng kho¸n. Nghiªn cøu, söa ®æi c¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ thêi h¹n ®µm ph¸n dù ¸n BOT vµ quy t¾c, thÈm quyÒn chØ ®Þnh nhµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµm dù ¸n BOT vµ mét sè tr­êng hîp cÇn thiÕt. - Ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc cho phÐp nhµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®­îc ®Çu t­ vµo dÞch vô nhËp khÈu, dÞch vô ph©n phèi trong n­íc theo tinh thÇn NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31/7/2000 cña ChÝnh phñ. Thu hÑp danh môc hµng hãa kh«ng thuéc ®èi t­îng doanh nghiÖp ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi mua ®Ó xuÊt khÈu. - Nghiªn cøu, bæ sung, söa ®æi NghÞ ®Þnh sè 60/CP cña ChÝnh phñ ngµy 05/07/1994 vÒ quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ®ai t¹i ®« thÞ vµ NghÞ ®Þnh sè 61/CP ngµy 05/07/1994 cña ChÝnh phñ vÒ mua b¸n vµ kinh doanh nhµ ë phï hîp víi quy ®Þnh cña Bé luËt D©n sù vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai, ban hµnh NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi cã dù ¸n ®Çu t­ vµ th­êng tró t¹i ViÖt Nam ®­îc mua nhµ ë. - Ban hµnh ngay c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch, quy ®Þnh vÒ hîp t¸c ®Çu t­ víi n­íc ngoµi trong lÜnh vùc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc theo NghÞ ®Þnh sè 06/2000/N§-CP ngµy 06/03/2000 cña ChÝnh phñ ®Ó t¨ng c­êng thu hót ®­îc nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ cã chÊt l­îng vµ qu¶n lý ®­îc ho¹t ®éng cña c¸c dù ¸n trong lÜnh vùc nµy. 3.3: TiÕp tôc thùc hiÖn lé tr×nh gi¶m chi phÝ ®Çu t­ vµ tiÕn tíi chÕ ®é mét gi¸ ¸p dông thèng nhÊt cho ®Çu t­ trong n­íc vµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo QuyÕt ®Þnh sè 53/1999/Q§-TTg ngµy 26/3/1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. Thèng nhÊt ¸p dông phÝ ®¨ng kiÓm ph­¬ng tiÖn c¬ giíi, phÝ c¶ng biÓn, phÝ qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Hoµn thµnh sím viÖc hoµn tr¶ c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi sè vèn hîp thøc, thùc tÕ mµ c¸c doanh nghiÖp nµy ®· bá ra ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ngoµi hµng rµo. 3.4: §Ó khuyÕn khÝch ho¹t ®éng FDI cÇn quan t©m ®Õn mét sè chÝnh s¸ch sau: - ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai: gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c vÒ ®Êt ®ai, gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é triÓn khai dù ¸n. ThÝ ®iÓm viÖc cho phÐp t­ nh©n trong n­íc ®· ®­îc cÊp quyÒn sö dông l©u dµi ®­îc cho nhµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi thuª l¹i ®Êt trong thêi h¹n ®­îc cÊp quyÒn sö dông ®Êt. Nghiªn cøu c¸ch gi¶i quyÕt yªu cÇu cña doanh nghiÖp ®Çu t­ thùc hiÖn dù ¸n lín ë ViÖt Nam cÇn thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®· ®­îc giao hoÆc cho thuª dµi h¹n ®Ó vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi trong tr­êng hîp tæ chøc tÝn dông ë ViÖt Nam kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vèn. Trong thêi gian tíi cÇn thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò cÊp b¸ch sau: + §Èy nhanh tiÕn ®é ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¹o thuËn lîi cho viÖc triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. Uû ban nh©n d©n ®Þa ph­¬ng kiªn quyÕt tæ chøc c­ìng chÕ thùc hiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng c¸c tr­êng hîp ®· ®­îc ®èi xö theo ®óng chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh cña nhnh nh­ng vÉn kh«ng chÊp hµnh. + Ban hµnh v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. + Ban hµnh v¨n b¶n h­íng dÉn viÖc xö lý tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña c¸c bªn ®èi víi ®Êt gãp vèn vµo liªn doanh vµ tr­êng hîp doanh nghiÖp chuyÓn ®æi h×nh thøc ®Çu t­, bÞ ph¸ s¶n vµ gi¶i thÓ tr­íc thêi h¹n. - ChÝnh s¸ch thuÕ vµ hç trî tµi chÝnh: chÝnh s¸ch thuÕ vµ nh÷ng ­u ®·i tµi chÝnh g¾n víi ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ mét yÕu tè chñ yÕu cÊu thµnh tÝnh hÊp dÉn cña m«i tr­êng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. ChÝnh s¸ch thuÕ vµ nh÷ng ­u ®·i tµi chÝnh sÏ tiÕp tôc hoµn thiÖn theo h­íng cã hÖ thèng, æn ®Þnh vµ thÝch hîp víi c¸c n­íc trong khu vùc. Lo¹i bá nh÷ng h¹n chÕ do chÝnh s¸ch thuÕ vµ nh÷ng ­u ®·i tµi chÝnh g©y ra. Ph¸t huy tÝch cùc t¸c dông cña chÝnh s¸ch thuÕ vµ ­u ®·i tµi chÝnh ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. §Ó thùc hiÖn ph­¬ng h­íng trªn, c¸c gi¶i ph¸p cÇn thùc hiÖn lµ: + Thùc hiÖn tèt luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp c«ng ty. §©y lµ hai ®¹o luËt thuÕ trong giai ®o¹n ®Çu ¸p dông ®Ó ®­a ho¹t ®éng thu thuÕ ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi ®i vµo æn ®Þnh. + T¨ng c­êng biÖn ph¸p ­u ®·i tµi chÝnh cho c¸c nhµ ®Çu t­ th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶ ¸p dông ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo c¸c doanh nghiÖp thèng nhÊt nh­ gi¸ ®iÖn, n­íc, gi¸ c­íc vËn t¶i, b­u ®iÖn, hµng kh«ng... Cho phÐp bªn ViÖt Nam trong c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc nép thuÕ chËm, ®­îc b¶o l·nh ®Ó vay vèn gãp vµo dù ¸n hoÆc ®­îc liªn kÕt ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tµi chÝnh. + N©ng cao hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p ­u ®·i tµi chÝnh nh­ gi¶i quyÕt nhanh vÊn ®Ò hoµn thuÕ cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, viÖc chuyÓn lîi nhuËn ra vÒ n­íc thuËn tiÖn, vÊn ®Ò gãp vèn ®­îc dÔ dµng ®Æc biÖt lµ kh«ng nªn h¹n chÕ hoÆc ®­a ra c¸c quy ®Þnh b¾t buéc c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ph¶i gãp vèn b»ng tiÒn mÆt khi hä ®ang gÆp khã kh¨n do t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ. + Hç trî cho c¸c dù ¸n ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i cña c¸c quy ®Þnh míi vÒ thuÕ lîi tøc, gi¸ thuª ®Êt míi, miÔn gi¶m thuÕ doanh thu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thùc sù thua lç. + Hç trî b¸n ngo¹i tÖ cho c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ang thùc sù gÆp khã kh¨n. + Cho phÐp chuyÓn mét sè cã lùa chän c¸c liªn doanh thua lç nÆng mµ phÝa ViÖt Nam kh«ng cã kh¶ n¨ng g¸nh chÞu cïng thµnh doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi. + Chñ ®éng thu hót nhiÒu h¬n n÷a nguån vèn n­íc ngoµi, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i Ên ®Þnh tû lÖ nguån vèn, tranh thñ mäi nguån vèn ®Ó ph¸t triÓn. + Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cæ phÇn hãa ®Ó t¨ng vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. + Ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch thu phÝ thèng nhÊt ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng thu phÝ bÊt hîp lý vµ kh«ng qu¶n lý ®­îc, tr¸nh thu phÝ tuú tiÖn ë c¸c ®Þa ph­¬ng. Ký hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n vÒ tiÒn tÖ cho c¸c doanh nghiÖp, thu hót m¹nh h¬n ®Çu t­ c«ng nghÖ cña c¸c n­íc, t¨ng s¶n phÈm néi trªn thÞ tr­êng. - ChÝnh s¸ch lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng: tiÕp tôc hoµn thiÖn chÝnh s¸ch lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng ®èi víi lÜnh vùc ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. Gi¶i quyÕt cho tho¶ ®¸ng c¸c tranh chÊp vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng. Hoµn thiÖn c¸c lo¹i thñ tôc ®èi víi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi nh­ ký hîp ®ång lao ®éng, tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ vµ thµnh lËp, ph¸t huy vai trß cña c¸c tæ chøc c«ng ®oµn, tæ chøc §¶ng vµ §oµn thanh niªn. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu nµy, cÇn tËp trung gi¶i quyÕt c¸c gi¶i ph¸p sau: + Hoµn thiÖn c¸c lo¹i v¨n b¶n quy ®Þnh ¸p dông ®èi víi ng­êi lao ®éng trong c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. C¸c v¨n b¶n ®Æc biÖt chó träng lµ quy ®Þnh vÒ tuyÓn dông, lùa chän lao ®éng, chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý lao ®éng, vÊn ®Ò ®µo t¹o, ®Ò b¹t vµ sa th¶i lao ®éng, c¸c v¨n b¶n xö lý vÒ tranh chÊp lao ®éng, tiÒn l­¬ng, thu nhËp. + Hoµn thiÖn bé m¸y hµnh ph¸p vÒ qu¶n lý lao ®éng trong c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, thµnh lËp ph©n toµ lao ®éng ®Ó xö lý c¸c tranh chÊp lao ®éng ®Æc biÖt lµ quy ®Þnh vÒ ký hîp ®ång lao ®éng, tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ, xö lý nghiªm minh nh÷ng tr­êng hîp lµm sai quy ®Þnh vÒ tr¶ c«ng lao ®éng, tÝnh thuÕ thu nhËp cho ng­êi n­íc ngoµi. Ph¸t huy vai trß cña tæ chøc c«ng ®oµn trong doanh nghiÖp. C«ng ®oµn lµ ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cho ng­êi lao ®éng vµ b¶o vÒ quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. Tr¸nh t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn ®i ng­îc l¹i víi lîi Ých cña ng­êi lao ®éng. Chó träng ®µo t¹o ng­êi lao ®éng c¶ trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Ó tiÕp thu c«ng nghÖ. §Èy m¹nh ho¹ ®éng cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ nh­ tæ chøc §¶ng, §oµn thanh niªn trong dù ¸n ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh trÞ l©u dµi cho ng­êi lao ®éng, b¶o ®¶m cho hä yªn t©m lµm viÖc l©u dµi, tr¸nh t×nh tr¹ng “véi vµng” trong khi lµm viÖc víi c¸c nhµ ®Çu t­ vµ sÏ g©y khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. Ph¸t huy vai trß cña c¬ quan thanh tra lao ®éng trong viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ång thêi söa ®æi c¸c chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng cho thÝch hîp. - ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng vµ tiªu thô s¶n phÈm: VÊn ®Ò ®Þnh h­íng thÞ tr­êng vµ tiªu thô s¶n phÈm cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi cã ý nghÜa cùc kú quan träng. ThÞ tr­êng cho c¸c dù ¸n nµy cÇn ®­îc nh×n nhËn c¶ tõ thÞ tr­êng “®Çu vµo” vµ thÞ tr­êng “®Çu ra”. §èi víi thÞ tr­êng “®Çu vµo”, cÇn chó träng c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®­îc ®­a vµo c¸c dù ¸n ®Çu t­ víi thÕ hÖ míi, hiÖn ®¹i, kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng. §èi víi thÞ tr­êng “®Çu ra”, cÇn chó träng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm c¶ ë thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi th«ng qua viÖc khuyÕn khÝch thóc ®Èy xuÊt khÈu vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Khai th¸c c¸c thÕ m¹nh cña bªn n­íc ngoµi trong ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c gi¶i ph¸p cÇn thùc hiÖn lµ: + KhuyÕn khÝch thóc ®Èy xuÊt khÈu ®Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm ®· chÕ biÕn s©u, chÕ biÕn tinh, c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng cao, nhÊt lµ c¸c s¶n phÈm mang th­¬ng hiÖu ViÖt Nam. + §Þnh h­íng tiªu thô s¶n phÈm theo khu«n khæ ph¸p lý thÝch hîp ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ dÉn ®Õn viÖc b¸n ph¸ gi¸, b¸n hµng kÐm chÊt l­îng ra thÞ tr­êng. CÇn nhanh chãng x©y dùng vµ th«ng qua luËt c¹nh tranh, luËt chèng ®Çu c¬, chèng b¸n ph¸ gi¸ c¸c lo¹i hµng ho¸. B¶o hé thÞ tr­êng trong n­íc ®Ó khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ vµo ViÖt Nam th«ng qua: + §Þnh h­íng c¸c ngµnh nghÒ, lÜnh vùc ­u tiªn, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ngµnh nghÒ t¹o ra tiÒm lùc c«ng nghÖ cho ®Êt n­íc, h×nh thµnh ®éi ngò c¸n bé chÊt l­îng cao nh­ lÜnh vùc ®iÖn tö - tin häc, lÜnh vùc c¬ khÝ chÕ t¹o, ho¸ chÊt c¬ b¶n, n«ng l©m ng­ nghiÖp hoÆc nh÷ng ngµnh mµ ViÖt Nam ch­a thÓ tù m×nh ph¸t triÓn ®­îc. Gi¶m bít nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng s¶n xuÊt hoÆc l¾p r¸p ®­îc tõ trong n­íc, nh­ « t«, xe m¸y, ®å ®iÖn tö... + Sö dông c¸c c«ng cô b¶o hé thÞ tr­êng trong n­íc nh­ b¶o hé b»ng thuÕ quan. ¸p dông thuÕ nhËp khÈu ph©n biÖt ®èi víi c¸c hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam cã gi¸ b¸n qu¸ thÊp so víi gÝa th«ng th­êng, v× b¸n ph¸ gi¸ g©y khã kh¨n cho sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt hµng ho¸ t­¬ng tù cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c hµng ho¸ nhËp khÈu víi gi¸ qu¸ thÊp do cã trî cÊp cña n­íc xuÊt khÈu. Chó träng b¶o hé thÞ tr­êng b»ng c«ng cô phi thuÕ quan nh­ h¹n ng¹ch, b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, nh·n hiÖu hµng ho¸, sö dông c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh ®Ó chèng bu«n lËu, hµng gi¶, lµm ¨n thiÕu nghiªm minh ®Ó hç trî gi¸n tiÕp cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. + §¶m b¶o ®èi xö c«ng b»ng, tho¶ ®¸ng vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. + Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ng­êi tiªu dïng sö dông c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt trong n­íc. - VÒ chÝnh s¸ch c«ng nghÖ: §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu thu hót c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo ViÖt Nam trong thêi gian tíi, ®iÒu ®Çu tiªn cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn lµ ph¶i x©y dùng mét chiÕn l­îc thu hót c«ng nghÖ h÷u hiÖu. ChiÕn l­îc nµy ph¶i chØ ra ®­îc lé tr×nh dµi h¹n cho viÖc thu hót c«ng nghÖ n­íc ngoµi víi c¸c biÖn ph¸p vµ c«ng cô kh¸c nhau ®Æc biÖt lµ viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch thu hót c«ng nghÖ hîp lý víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. CÇn coi träng viÖc h×nh thµnh c¸c khu c«ng nghÖ cao, c«ng nghÖ s¹ch ë nh÷ng vïng thÝch hîp trong n­íc víi hÖ thèng quy chÕ râ rµng, t¹o ®iÒu kiÖn hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. §èi víi c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ ®­a vµo gãp vèn ®Çu t­ hoÆc nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi cÇn ph¶i thùc hiÖn viÖc gi¸m ®Þnh chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ mét c¸ch nghiªm minh theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nhËp khÈu hoÆc chuyÓn giao thiÕt bÞ, m¸y mãc l¹c hËu víi gi¸ cao. 4: X©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt §èi víi ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi th× c¬ së h¹ tÇng kü thuËt cã vai trß quyÕt ®Þnh quan träng ®Õn kÕt qu¶ ®Çu t­, nã cã ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c huy ®éng vµ sö dông vèn FDI. Trong thêi gian qua, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng nh­ giao th«ng, bÕn c¶ng, s©n bay, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, cÊp tho¸t n­íc, ®iÖn lùc…®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ. TiÕp tôc n©ng cao vai trß cña Nhµ n­íc vµ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng nhÊt lµ h¹ tÇng ngoµi hµng rµo khu c«ng nghiÖp. Khi cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ cÇn ph¶i bè trÝ vèn ®Ó x©y dùng m¹ng l­íi h¹ tÇng, coi ®©y lµ nguån vèn ®èi øng thùc hiÖn FDI. Trong giai ®o¹n tr­íc m¾t, chóng ta cÇn tËp trung ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cña ba vïng kinh tÕ träng ®iÓm quyÕt ®Þnh ®Õn t¨ng tr­ëng kinh tÕ. CÇn ph¶i chÊp nhËn ph­¬ng ¸n “ph¸t triÓn mÊt c©n ®èi” trong giai ®o¹n ®Çu ®Ó t¹o ra sù c©n ®èi sau nµy nh»m môc tiªu t¨ng tr­ëng nhanh trong ng¾n h¹n. Ba vïng kinh tÕ träng ®iÓm lµm ®Çu tµu cho c¶ nÒn kinh tÕ nh­ng kh«ng ph¸t triÓn ®éc lËp mµ liªn kÕt víi c¸c vïng kinh tÕ kh¸c th«ng qua thÞ tr­êng hµng ho¸, thÞ tr­êng lao ®éng vµ thÞ tr­êng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt kh¸c. Trong thùc tÕ, nh÷ng ®Þa bµn nµy ®· vµ ®ang lµ n¬i thu hót ®­îc nhiÒu dù ¸n FDI nhÊt trong c¶ n­íc. Do ®ã, viÖc tËp trung ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ®Ó tËp trung thu hót FDI t¹i ba vïng nµy sÏ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t­. MÆt kh¸c, chóng ta cÇn x©y dùng nh÷ng quy chÕ ­u ®·i râ rµng, cô thÓ ®èi víi c¸c h×nh thøc ®Çu t­ BOT, BTO, BT vµo c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm ®Ó h×nh thøc nµy nhanh chãng ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ triÓn khai thùc hiÖn, gãp phÇn hç trî vèn ®Çu t­ cho ng©n s¸ch. Bªn c¹nh ®ã, khuyÕn khÝch ®Çu t­ x©y dùng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ ®Æc biÖt trong t­¬ng lai kh«ng xa, chóng ta ph¶i nghÜ ®Õn viÖc thµnh lËp c¸c ®Æc khu kinh tÕ ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng. 5: N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ n­íc - C¸c c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ ph¶i th­êng xuyªn rµ so¸t, ph©n lo¹i c¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp, kÞp thêi th¸o gì khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c Bé, ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, trong ph¹m vi thÈm quyÒn cña m×nh, cÇn ®éng viªn khen th­ëng kÞp thêi ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng tèt, tiÕp tôc ph¸t triÓn, ®ång thêi cÇn cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó th¸o gì khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, c¸c nghÜa vô thuÕ. §èi víi c¸c dù ¸n ®ang triÓn khai thùc hiÖn, c¸c Bé, ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh tÝch cùc hç trî doanh nghiÖp th¸o gì khã kh¨n nhÊt lµ trong kh©u ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó nhanh chãng hoµn thµnh x©y dùng c¬ b¶n, ®­a doanh nghiÖp ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi c¸c dù ¸n ch­a triÓn khai, song xÐt thÊy vÉn cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn, cÇn thóc ®Èy viÖc triÓn khai trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh vµ gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c, kÓ c¶ viÖc ®iÒu chØnh môc tiªu vµ quy m« ho¹t ®éng cña dù ¸n. §èi víi c¸c dù ¸n ch­a triÓn khai vµ kh«ng cã triÓn väng thùc hiÖn, kiªn quyÕt thu håi giÊy phÐp ®Çu t­, dµnh ®Þa ®iÓm cho c¸c nhµ ®Çu t­ kh¸c. - KiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc thµnh lËp míi c¸c khu c«ng nghiÖp vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh triÓn khai c¸c khu c«ng nghiÖp ®· cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp, Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ ph­¬ng ¸n dõng hoÆc d·n tiÕn ®é x©y dùng ®èi víi c¸c khu c«ng nghiÖp kh«ng ®ñ yÕu tè kh¶ thi. Bæ sung, söa ®æi quy chÕ khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 36/CP ngµy 24/4/1997 cña ChÝnh phñ theo h­íng: thu hÑp kho¶ng c¸ch vµ tiÕn tíi thèng nhÊt c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®èi víi ®Çu t­ trong n­íc vµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong khu c«ng nghiÖp, bæ sung c¸c m« h×nh vÒ khu c«ng nghiÖp nhá phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh nghÒ ë n«ng th«n vµ chØnh trang ®« thÞ, ®iÒu chØnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng trong vµ ngoµi hµng rµo, t¸ch viÖc cho thuª ®Êt nguyªn thæ vµ kinh doanh h¹ tÇng. - TiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr­¬ng ph©n cÊp qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi cho Uû ban nh©n d©n cÊp TØnh trªn c¬ së ®¶m b¶o nguyªn t¾c tËp trung, thèng nhÊt qu¶n lý vÒ quy ho¹ch, c¬ cÊu, chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ, trong ®ã chó träng ph©n cÊp qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng sau giÊy phÐp cña c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, t¨ng c­êng sù h­íng dÉn, kiÓm tra cña c¸c Bé, ngµnh Trung ­¬ng. Cã c¬ chÕ xö lý nghiªm kh¾c c¸c tr­êng hîp vi ph¹m luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, quy ho¹ch trong viÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng ph©n cÊp qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, kÓ c¶ viÖc chÊm døt hiÖu lùc cña c¸c giÊy phÐp ®Çu t­ cÊp sai quy ®Þnh. 6: C¶i tiÕn c¸c thñ tôc hµnh chÝnh §Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. Nghiªn cøu, x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý vµ tæ chøc qu¶n lý theo h­íng mét cöa, mét ®Çu mèi ë Trung ­¬ng vµ ë ®Þa ph­¬ng ®Ó t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. §Ó t¹o b­íc chuyÓn c¨n b¶n vÒ thñ tôc hµnh chÝnh, cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: - T¨ng c­êng phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ë Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng trong qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, ph©n ®Þnh râ quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña tõng c¬ quan trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh, thùc hiÖn chÕ ®é giao ban ®Þnh kú gi÷a c¸c Bé, ngµnh Trung ­¬ng víi ®Þa ph­¬ng cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, duy tr× th­êng xuyªn viÖc tiÕp xóc trùc tiÕp gi÷a c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc víi nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. - C¶i tiÕn m¹nh thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo h­íng tiÕp tôc ®¬n gi¶n ho¸ viÖc cÊp phÐp ®Çu t­, më réng ph¹m vi c¸c dù ¸n thuéc diÖn ®¨ng ký cÊp giÊy phÐp ®Çu t­. LËp tæ c«ng t¸c liªn ngµnh do Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ chñ tr× ®Ó rµ so¸t cã hÖ thèng tÊt c¶ c¸c lo¹i giÊy phÐp, c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, trªn c¬ së ®ã cã kiÕn nghÞ b·i bá nh÷ng lo¹i giÊy phÐp, quy ®Þnh kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. - C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng quy ®Þnh râ rµng, c«ng khai c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, ®¬n gi¶n ho¸ vµ gi¶m bít c¸c thñ tôc hµnh chÝnh kh«ng cÇn thiÕt, kiªn quyÕt xö lý nghiªm kh¾c c¸c tr­êng hîp s¸ch nhiÔu, cöa quyÒn, tiªu cùc vµ v« tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé c«ng quyÒn. 7: C«ng t¸c c¸n bé vµ ®µo t¹o Chó träng t¨ng c­êng c«ng t¸c c¸n bé vµ ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt lµm viÖc trong khu kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. CÇn ph¶i hoµn thµnh c¸c vÊn ®Ò sau: - X©y dùng quy chÕ c¸n bé ViÖt Nam tham gia Héi ®ång qu¶n trÞ vµ qu¶n lý doanh nghiÖp liªn doanh, quy ®Þnh râ tiªu chuÈn tuyÓn chän vÒ chÝnh trÞ, chuyªn m«n vµ nghiÖp vô; tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña c¸n bé lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. - X©y dùng ®Ò ¸n tæ chøc ®µo t¹o theo nhiÒu h×nh thøc ®èi víi c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, c¸n bé lµm qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, tæ chøc th­êng xuyªn viÖc tËp huÊn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô, luËt ph¸p cho c¸n bé ViÖt Nam hiÖn nay ®ang lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. - X©y dùng ®Ò ¸n tæ chøc ®µo t¹o c«ng nh©n lµnh nghÒ lµm viÖc cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, tr­íc hÕt lµ phôc vô cho c¸c khu c«ng nghiÖp lín. Tãm l¹i, cã thÓ nãi c¸c gi¶i ph¸p t¨ng c­êng thu hót FDI vµo ViÖt Nam trong thêi gian tíi nh­ ®· nªu ë trªn cã thÓ ch­a ®ñ, nh­ng ®ã lµ c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n cÇn ®­îc thùc hiÖn ®ång bé, liªn tôc vµ nhÊt qu¸n nh­ng linh ho¹t theo kh«ng gian vµ thêi gian cô thÓ. §ång thêi c©n nh¾c tíi tÝnh hai mÆt cña mét sè gi¶i ph¸p ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh phï hîp. Trong c¸c gi¶i ph¸p trªn, gi¶i ph¸p “®¶m b¶o m«i tr­êng chÝnh trÞ - x· héi æn ®Þnh cho ho¹t ®éng thu hót FDI” lµ gi¶i ph¸p quan träng hµng ®Çu v× nã ®¶m b¶o cho sù an toµn cña c¸c nhµ ®Çu t­. VÊn ®Ò con ng­êi mµ cô thÓ lµ “c«ng t¸c c¸n bé vµ ®µo t¹o” ®­îc coi lµ gi¶i ph¸p võa mang tÝnh chiÕn l­îc, võa mang tÝnh cÊp b¸ch. Tuy nhiªn nÕu chó träng tõng gi¶i ph¸p th× ch­a c¶i thiÖn chung m«i tr­êng ®Çu t­ hiÖn t¹i, bëi v× ®¶m b¶o sù hµi hoµ gi÷a lîi Ých Nhµ n­íc - chñ ®Çu t­ - ng­êi lao ®éng trë thµnh yªu cÇu vµ tiªu chuÈn cao nhÊt ®Ó “®Þnh chuÈn” sù ®óng ®¾n vÒ liÒu l­îng cña c¸c gi¶i ph¸p thu hót FDI. KÕt luËn Cã thÓ nãi ViÖt Nam b­íc vµo mét giai ®o¹n míi, mét thêi kú míi, mét c¬ héi míi ®Ó ®­a nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh chãng, ®­a ®Êt n­íc hoµ nhËp víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ c¸c n­íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. §Ó cã ®­îc ®iÒu ®ã ph¶i kÓ ®Õn vai trß to lín cña ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. Tuy nhiªn ®Ó ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ngµy cµng cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc h¬n, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn chung cña c¸c ngµnh kinh tÕ, t¹o ra s¶n phÈm x· héi dåi dµo, lµm ®éng lùc cho sù nghiÖp CNH - H§H ë n­íc ta th× tr­íc hÕt, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cÇn nghiªn cøu tæng thÓ rót ra nh÷ng c¸i ®­îc vµ ch­a ®­îc trong lÜnh vùc ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng khuynh h­íng cho viÖc s÷a ®æi, bæ sung ngµy cµng hoµn chØnh vµ trë nªn hÊp dÉn h¬n, thiÕt thùc h¬n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng cuéc CNH - H§H ®Êt n­íc. Nh­ng ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc thu hót vµ sö dông nguån vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi nh»m thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp CNH - H§H yªu cÇu chuÝng ta ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc nh­ viÖc c¶i thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý, æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, c¶i t¹o vµ x©y dùng hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng, n©ng cao n¨ng lùc tiÕp nhËn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµ ph¶i v­ît qua ®­îc nh÷ng thö th¸ch tr­íc m¾t. B»ng nh÷ng thuËn lîi cïng víi nh÷ng nç lùc kh¾c phôc khã kh¨n cßn tån t¹i chóng ta cÇn ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn ®Þnh h­íng c¨n b¶n ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ nh÷ng diÔn biÕn t×nh h×nh quèc tÕ thuËn lîi, quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam ngµy cµng tèt ®Ñp cho phÐp chóng ta ®Æt hy väng lín. §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi kh«ng nh÷ng gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu ®Ò ra : Nhanh chãng thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh tÕ - x· héi theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Õn n¨m 2020 mµ gãp phÇn thùc hiÖn ý ®å chiÕn l­îc cña nhµ n­íc, biÕn ViÖt Nam trë thµnh mét trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, khoa häc, kü thuËt cña c¸c n­íc trong khu vùc. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ ®Çu t­ - Tr­êng §H Kinh tÕ quèc d©n 2. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam vµ thÕ giíi 2001-2002 3. T¹p chÝ ThÞ tr­êng gi¸ c¶ - n¨m 2000 4. T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ 5. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IV 6. NghÞ quyÕt 09/2001/NQ-CP cña ChÝnh phñ 7. C¸c b¸o c¸o t×nh h×nh ®Çu t­ cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ 8. C«ng nghiÖp ho¸ - mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ kinh nghiÖm c¸c n­íc - TrÇn Kiªn - 1994 9. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi ë ViÖt Nam - 2000 Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I C¬ së lý luËn vÒ FDI vµ CNH - H§H 3 I. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña FDI 3 1. Kh¸i niÖm vÒ FDI 3 2. §Æc ®iÓm cña FDI 5 3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi FDI 6 3.1. C¸c yÕu tè kh¸ch quan 6 3.2. C¸c yÕu tè chñ quan 7 II. Kh¸i niÖm vÒ CNH - H§H vµ c¸c vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu khi thùc hiÖn CNH - H§H 9 1. Kh¸i niÖm vÒ CNH - H§H 9 2. B­íc ®i cña CNH - H§H nÒn kinh tÕ quèc d©n 10 3. Nhòng vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu khi tiÕn hµnh CNH - H§H 12 III. Sù cÇn thiÕt ph¶i thu hót FDI ®Ó thùc hiÖn sù nghiÖp CNH - H§H ë ViÖt Nam 14 1. Quan ®iÓm cña Lª nin vµ c¸c nhµ kinh tÕ vÒ FDI 14 2. Vai trß cña FDI ®èi víi CNH - H§H ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn 17 2.1. T¸c ®éng tÝch cùc 17 2.2. Nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc 20 IV. Xu h­íng vËn ®éng cña dßng FDI hiÖn nay vµ kinh nghiÖm thu hót FDI cña mét sè n­íc 22 1. mét sè xu h­íng vËn ®éng cña dßng FDI hiÖn nay 22 2. Kinh nghiÖm huy ®éng vµ sö dông FDI cña mét sè n­íc trong khu vùc 30 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng thu hót FDI vµ t¸c ®éng cña nã ®èi víi sù nghiÖp CNH - H§H ë ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y 33 I. Thùc tr¹ng FDI vµo ViÖt Nam 33 1. VÒ quy m« vµ nhÞp ®iÖu ®Çu t­ 33 2. VÒ c¬ cÊu ®Çu t­ theo ®èi t¸c 39 3. VÒ c¬ cÊu ®Çu t­ theo vïng kinh tÕ 41 4. VÒ c¬ cÊu ®Çu t­ theo ngµnh kinh tÕ 43 5. VÒ c¬ cÊu ®Çu t­ theo h×nh thøc ®Çu t­ 46 6. §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ë mét sè ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän 49 II. §¸nh gi¸ tæng qu¸t ho¹t ®éng FDI trong c«ng cuéc CNH - H§H taÞ ViÖt Nam trong thêi gian qua 51 1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc 51 2. Nhòng vÊn ®Ò tån t¹i 58 3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ trong ho¹t ®éng FDI 63 3.1. C¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan 63 3.2. C¸c nguyªn nh©n chñ quan 64 Ch­¬ng III: Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p t¨ng c­êng thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi nh»m thùc hiÖn sù nghiÖp CNH - H§H ë n­íc ta trong thêi gian tíi 67 I. Môc tiªu vµ ®Þnh h­íng thu hót FDI ®Ó thùc hiÖn CNH - H§H 67 1. C¸c môc tiªu chñ yÕu vÒ t¨ng tr­ëng kinh tÕ giai ®o¹n 2001-2005 67 2. §Þnh h­íng thu hót FDI trong thêi gian tíi 68 3. C¸c nh©n tè t¸c ®éng tíi viÖc thu hót FDI trong t×nh h×nh míi 68 3.1. Nh©n tè trong n­íc 68 3.2. Nh©n tè bªn ngoµi 72 II. C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m thu hót FDI ®Ó tiÕn hµnh CNH - H§H ë n­íc ta trong thêi gian tíi 75 1. §¶m b¶o m«i tr­êng chÝnh trÞ, x· héi æn ®Þnh cho ho¹t ®éng thu hót FDI 75 2. X©y dùng quy ho¹ch chiÕn l­îc thu hót FDI, ®æi míi c«ng t¸c v©n ®éng xóc tiÕn ®Çu t­ 76 3. X©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt hoµn thiÖn, ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ FDI 78 4. X©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt 84 5. N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ n­íc 85 6. C¶i tiÕn c¸c thñ tôc hµnh chÝnh 86 7. C«ng t¸c cÊn bé vµ ®µo t¹o 87 KÕt luËn 89

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐầu tư­ trực tiếp n­ước ngoài với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở n­ước ta.DOC
Luận văn liên quan