Đề án Phát triển chăn nuôi lợn và gia cầm đến năm 2020

Phần I Đánh giá tình hình chăn nuôi lợn giai đoạn 2001-2006 I. Số đầu lợn và sản lượng thịt 1. Số đầu lợn và sự tăng trưởng Thời gian qua đàn lợn trong cả n-ớc luôn có sự tăng tr-ởng, tổng đàn từ 21,8 triệu con năm 2001 tăng lên 26,9 triệu con năm 2006, tăng bình quân đạt 4,9%/năm. Tại thời điểm 01/8/2006, các vùng có số đầu lợn nhiều theo thứ tự là: vùng ĐBSH có 7,2 triệu con, chiếm 26,7% tổng đàn cả n-ớc; Đông Bắc 4,5 triệu con, chiếm 16,8%; ĐBSCL 4,0 triệu con, chiếm 14,8%; Bắc Trung Bộ 3,8 triệu con, chiếm 14,2%; ĐNB 2,8 triệu con, chiếm 10,5%; DHMT 2,0 triệu con, chiếm 7,6%; Tây Nguyên 1,4 triệu con, chiếm 5,2%; Tây Bắc 1,1 triệu con, chiếm 4,3%. Mười tỉnh có số đầu lợn lớn nhất là Thanh Hoá 1,34 triệu con, Đồng Nai 1,24 triệu, Nghệ An 1,18 triệu, Hà Tây 1,13 triệu, Thái Bình 1,05 triệu, Bắc Giang 1,03 triệu, Hải D-ơng 0,87 triệu, Nam Định 0,83 triệu, Bình Định 0,63 triệu, Hải Phòng 0,61 triệu. Tổng đàn lợn nái tại thời điểm 01/8/2006 là 4,33 triệu con (chiếm 16,2% tổng đàn), tăng 455 ngàn con so với cùng kỳ năm 2005. 2. Sản lượng thịt lợn và sự tăng trưởng Sản l-ợng thịt lợn hơi thời gian qua tăng trưởng nhanh, từ 1,51 triệu tấn năm 2001 tăng lên 2,50 triệu tấn năm 2006, tăng 10,1%/năm. Thịt lợn luôn chiếm từ 76-77% trong tổng sản lượng thịt các loại sản xuất trong nước. Riêng năm 2004 - 2006, do ảnh h-ởng của dịch cúm gia cầm tỷ lệ thịt lợn tăng lên trên 80%. Năm 2006, vùng có sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cao nhất là ĐBSH 794,5 ngàn tấn (chiếm 31,7% cả n-ớc), tiếp theo là ĐBSCL 490,2 ngàn tấn (chiếm 19,6%), Đông Bắc 311,1 ngàn tấn (chiếm 12,4%), ĐNB 295,5 ngàn tấn (chiếm 11,8%), BTB 282 ngàn tấn (chiếm 11,3%), DHMT 159,2 ngàn tấn (chiếm 6,4%), Tây Nguyên 126,8 ngàn tấn (chiếm 5,1%) và cuối cùng là Tây Bắc 44,8 ngàn tấn (chiếm 1,8%). Mười tỉnh có sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cao nhất là Hà Tây 169,0 ngàn tấn, Đồng Nai 122,9 ngàn tấn, Thái Bình 95,7 ngàn tấn, Nghệ An 95,0 ngàn tấn, Thanh Hoá 91,5 ngàn tấn, Bắc Giang 90,4 ngàn tấn, Hải Dương 87,5 ngàn tấn, Nam Định 80,2 ngàn tấn, Tiền Giang 74,2 ngàn tấn và Hưng Yên 67,6 ngàn tấn.

pdf151 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2310 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Phát triển chăn nuôi lợn và gia cầm đến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
của thôn, ấp xác nhận thì được vay một lần hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 05 triệu đồng/hộ. Việc vay vốn không phải dùng tài sản bảo đảm và được miễn lệ phí làm thủ tục hành chính. Lãi suất cho vay bằng 0%, thời hạn cho vay căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ của hộ vay vốn và do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định. 3. Về chính sách đào tạo nghề cho nông dân Tổ chức, cá nhân ấp trứng, chăn nuôi thủy cầm khi chuyển đổi sang ngành nghề khác được ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí trong các chương trình đào tạo nghề hiện hành của nhà nước. III. Th«ng tin tuyªn truyÒn, vËn ®éng - §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh»m lµm chuyÓn biÕn s©u s¾c nhËn thøc, tËp qu¸n, hµnh vi cña ng•êi ch¨n nu«i vµ ng•êi tiªu dïng. Sö dông ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh tuyªn truyÒn nh• ®µi, b¸o, ti vi, c¸c Ên phÈm, tê r¬i ... ®Ó vËn ®éng, thuyÕt phôc ®Õn tõng gia ®×nh, c¬ së ng•êi ch¨n nu«i nhËn thøc tèt h¬n vÒ nguy c¬ cña dÞch bÖnh, ®Æc biÖt dÞch cóm gia cÇm nh»m chÊp hµnh tèt c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c phßng chèng dÞch còng nh• thay ®æi dÇn tËp qu¸n ch¨n nu«i l¹c hËu vµ sö dông s¶n phÈm s¹ch, an toµn. C«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn cÇn tËp trung vµo nh÷ng néi dung chÝnh sau ®©y: - Th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh diÔn biÕn dÞch bÖnh cïng c¸c biÖn ph¸p phßng chèng dÞch bÖnh khoa häc, hiÖu qu¶. - Tuyªn truyÒn, h•íng dÉn c¸c biÖn ph¸p ch¨n nu«i an toµn sinh häc. - Tuyªn truyÒn, h•íng dÉn, khuyÕn c¸o ng•êi tiªu dïng sö dông c¸c s¶n phÈm s¹ch, gi¶m dÇn tËp qu¸n sö dông s¶n phÈm t•¬i sèng, kh«ng râ nguån gèc, kh«ng ®•îc kiÓm dÞch. - Phæ biÕn nh÷ng v¨n b¶n, quy ®Þnh cña Trung •¬ng vµ ®Þa ph•¬ng vÒ c«ng t¸c phßng chèng dÞch. - Phæ biÕn, tuyªn truyÒn nh÷ng kinh nghiÖm, c¸c m« h×nh hiÖu qu¶ cña c¸c ®Þa ph•¬ng c¸c trang tr¹i vÒ tæ chøc s¶n xuÊt ch¨n nu«i vµ thùc hiÖn c«ng t¸c phßng, chèng dÞch cã hiÖu qu¶. IV. Gi¶i ph¸p thÞ tr•êng 1. §èi víi thÞ tr•êng trong n•íc - Trong t•¬ng lai muèn më réng thÞ tr•êng tiªu thô s¶n phÈm thÞ tr•êng th× ph¶i thay ®æi tËp qu¸n s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña ng•êi d©n, c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¶i ®•îc kiÓm dÞch vµ kiÓm nghiÖm chÊt l•îng s¶n phÈm cÊp chøng nhËn chÊt l•îng s¶n phÈm. - G¾n viÖc tiªu thô s¶n phÈm thÞt, trøng thñy cÇm víi c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i vÞt b¶o ®Èm c¸c ®iÒu kiÖn vÖ sinh thó y, an toµn vÖ sinh thùc phÈm. Theo ®ã, c¸c trang tr¹i cÇn coi träng x©y dùng th•¬ng hiÖu, s¶n phÈm thÞt trøng an toµn ®Ó cñng cè lßng tin cña ng•êi tiªu dïng ®èi víi thùc phÈm "s¹ch". 2. §èi víi thÞ tr•êng ngoµi n•íc - Cïng víi viÖc x©y dùng c¸c trang tr¹i, khu ch¨n nu«i vÞt thÞt theo ph•¬ng thøc b¸n c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cÇn tËp trung c¸c nguån lùc ®Ó s¶n xuÊt trøng vÞt muèi nh»m cung cÊp cho c¸c thÞ tr•êng truyÒn thèng (Trung Quèc, §µi Loan, Singapore, Malaisia). - TiÕp tôc cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr•êng tiªu thô l«ng vò trªn c¬ së tæ chøc l¹i kh©u thu mua, s¬ chÕ vµ xuÊt khÈu. PhÇn thø t• kh¸i to¸n Kinh phÝ ®Çu t• TT Tªn dù ¸n Sè tiÒn (tû ®ång) Ng©n s¸ch Khu vùc t• nh©n Thêi gian thùc hiÖn Trung •¬ng §Þa ph•¬ng Tæng vèn ®Çu tu 4318,2 76,8 36,0 4205,4 Tû lÖ 100,0 1,8 0,8 97,4 I Dù ¸n ®Çu t• trùc tiÕp 1. §iÒu tra, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn tiÓu ngµnh ch¨n nu«i thuû cÇm. 3,0 3,0 2007-2008 2 T¨ng c•êng gi¸o dôc, truyÒn th«ng tuyªn truyÒn, n©ng cao nhËn thøc vÒ ch¨n nu«i an toµn sinh häc, giÕt mæ, chÕ biÕn thuû cÇm b¶o ®¶m vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 5,0 5,0 2008-2010 3 C¶i tiÕn n©ng cao chÊt l•îng gièng vÞt, ngan giai ®o¹n 2006-2010 368,2 36,8 331,4 2007-2010 4 X©y dùng m« h×nh ch¨n nu«i thñy cÇm tËp trung, c«ng nghiÖp 180,0 30,0 150,0 2006-2010 5 Dù ¸n nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p khoa häc c«ng nghÖ ®Ó ph¸t triÓn ch¨n nu«i thñy cÇm b¶o ®¶m an toµn sinh häc 12,0 2,0 10,0 2008-2010 II Dù ¸n tÝn dông 6 Hç trî ch¨n nu«i trang tr¹i 2340,0 24,0 2316,0 2008-2020 7 Hç trî hé ch¨n nu«i vÞt ch¹y ®ång chuyÓn ®æi nghÒ hoÆc nu«i vËt nu«i kh¸c 900,0 8,6 891,4 2008-2020 8 Hç trî x©y dùng c«ng nghiÖp chÕ biÕn, giÕt mæ 50,0 0,5 49,5 2008-2015 9 Hç trî x©y dùng c¸c lß Êp trøng thñy cÇm ®¶m b¶o an toµn sinh häc 300,0 2,9 297,1 2008-2010 Gi¸ trÞ thu tõ s¶n phÈm thñy cÇm 72311,5 10 Thu tõ thÞt 58668,0 11 Thu tõ trøng 13643,5 Lîi nhuËn sau ®Çu t• 4647,8 12 Lîi nhuËn tõ thÞt 3520,1 13 Lîi nhuËn tõ trøng 545,7 14 Lîi nhuËn tõ gi¶m chi phÝ thøc ¨n do chuyÓn ®æi ph•¬ng thøc ch¨n nu«i, sö dông gièng míi 35,3 15 Lîi nhuËn tõ chÕ biÕn 2,0 16 Thu tõ l«ng vò ngan, vÞt 544,7 Gi¸ trÞ t¨ng thªm sau ®Çu t• 329,6 Tû lÖ l·i rßng/tæng ®Çu t• 7,6 Nh• vËy, tæng nguån vèn ®Çu t• lµ : 4.318,2 tû ®ång, Trong ®ã: - Vèn ng©n s¸ch: + Tõ trung •¬ng : 76,8 tû ®ång (chiÕm 1,8%) + Tõ ®Þa ph•¬ng : 36,0 tû ®ång (chiÕm 0,8%) - Vèn khu vùc t• nh©n : 4.205,4 tû ®ång (chiÕm 97,4%). PhÇn thø n¨m hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi I. HiÖu qu¶ kinh tÕ ViÖc ®æi míi ch¨n nu«i, giÕt mæ, chÕ biÕn thuû cÇm theo h•íng tËp trung, c«ng nghiÖp kh«ng nh÷ng ®¹t ®•îc hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c phßng chèng dÞch, ®Æc biÖt lµ dÞch cóm gia cÇm, mµ cßn mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ, b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho ngµnh ch¨n nu«i thuû cÇm ë n•íc ta. HiÖu qu¶ kinh tÕ ®•îc thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: 1. Trªn c¬ së ®æi míi ph•¬ng thøc ch¨n nu«i, ngµnh ch¨n nu«i thuû cÇm kiÓm so¸t, khèng chÕ ®•îc dÞch bÖnh, ®Æc biÖt lµ dÞch cóm gia cÇm vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Trong h¬n hai n¨m bÞ dÞch cóm, ngµnh ch¨n nu«i thuû cÇm bÞ thiÖt h¹i nÆng nÒ. ¦íc tÝnh thiÖt h¹i trong hai n¨m bÞ dÞch cóm lªn tíi gÇn 10.000 tû ®ång, bao gåm thiÖt h¹i trùc tiÕp do tiªu huû gia cÇm, c¸c chi phÝ phßng chèng dÞch vµ c¸c thiÖt h¹i gi¸n tiÕp do ngõng trÖ c¸c ngµnh s¶n xuÊt. ChuyÓn ®æi ch¨n nu«i bÒn v÷ng, kh«ng chÕ, thanh to¸n dÞch cóm gia cÇm sÏ gi¶m hoµn toµn tæn thÊt nµy. Nh• vËy, mçi n¨m ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm sÏ tiÕt kiÖm ®•îc hµng tr¨m tû ®ång do khèng chÕ ®•îc dÞch bÖnh. 2. Do ®æi míi ph•¬ng thøc ch¨n nu«i nªn n¨ng suÊt thÞt vµ trøng thuû cÇm hµng n¨m t¨ng tõ 2-3%/n¨m Tæng vèn ®Çu t• thªm trong giai ®o¹n 2007-2020 lµ 4.318,2 tû ®ång, thu nhËp t¨ng thªm tõ ®Ò ¸n lµ 4.647,8 tû ®ång (c©n ®èi víi ®Çu t• cho ®Ò ¸n th× l·i rßng lµ 329,6 tû ®ång, tû lÖ l·i rßng/tæng vèn ®Çu t• 7,6%). 3. H×nh thµnh ®•îc hÖ thèng c¸c nhµ m¸y, d©y chuyÒn giÕt mæ, chÕ biÕn c«ng nghiÖp, cung cÊp c¸c s¶n phÈm vÖ sinh an toµn thùc phÈm cho thÞ tr•êng, ®ång thêi gãp phÇn ph¸t triÓn v÷ng ch¾c ngµnh ch¨n nu«i. C«ng nghiÖp chÕ biÕn, giÕt mæ cßn lµm t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh ch¨n nu«i, cung cÊp c¸c s¶n phÈm an toµn vÖ sinh thùc phÈm cho ng•êi tiªu dïng. 5. Ngoµi hiÖu qu¶ kinh tÕ trùc tiÕp mµ ngµnh ch¨n nu«i thuû cÇm thu ®•îc, do chuyÓn ®æi ph•¬ng thøc ch¨n nu«i nªn thóc ®Èy ngµnh s¶n xuÊt thøc ¨n c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. II. HiÖu qu¶ x· héi - Do khèng chÕ ®•îc dÞch cóm nªn chèng l¹i sù l©y nhiÔm cña dÞch cóm gia cÇm trªn ng•êi, ®¶m b¶o søc khoÎ céng ®ång. Gi¶m c¸c chi phÝ vÒ y tÕ cho phßng chèng dÞch, gi÷ v÷ng æn ®Þnh x· héi. Tõ ®ã thóc ®Èy vµ thu hót ®Çu t•, c¸c ngµnh kinh tÕ, x· héi ®•îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng. - T¹o thªm mét sè c«ng ¨n viÖc lµm cho ng•êi lao ®éng, do c«ng nghiÖp giÕt mæ, chÕ biÕn vµ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i ®em l¹i, ®Æc biÖt cho lao ®éng ë khu vùc n«ng th«n. - Ch¨n nu«i tËp trung, chÕ biÕn, giÕt mæ c«ng nghiÖp cßn gi¶m « nhiÔm m«i tr•êng, ®¶m b¶o bÒn v÷ng m«i tr•êng sinh th¸i. PhÇn thø s¸u Tæ chøc thùc hiÖn 1. ChÝnh phñ - Phê duyệt “Chương trình đổi mới chăn nuôi, giết mổ và chế biến gia cầm theo hướng tập trung, công nghiệp giai đoạn 2006-2015”. - Ban hµnh NghÞ ®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t• (cã hiÖu lùc tõ 01/7/2006), trong ®ã quy ®Þnh ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm quy m« trang tr¹i, ngµnh chÕ biÕn, giÕt mæ gia cÇm tËp trung, c«ng nghiÖp ®•îc h•¬ng c¸c •u ®·i ®Çu t• (nh• NghÞ ®Þnh 51/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 cña Chinh phñ). - ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh 106/2004/N§- CP ngµy 01/4/2004 vÒ TÝn dông ph¸t triÓn nhµ n•íc, trong ®ã quy ®Þnh cho ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm trang tr¹i, c«ng nghiÖp chÕ biÕn, giÕt mæ gia cÇm ®•îc vay vèn tõ Quü Hç trî ph¸t triÓn ®Ó t¹o nguån lùc ®Çu t•. - KÐo dµi thêi gian thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 394/Q§-TTg ngµy 13/3/2006 cña Thñ t•íng ChÝnh phñ ®Õn 2010 ®Ó t¨ng c•êng hç trî, khuyÕn khÝch ®Çu t•, ®æi míi ngµnh ch¨n nu«i, chÕ biÕn, giÕt mæ gia cÇm. 2. Bé N«ng nghiÖp vµ PTNN - ChØ ®¹o Së N«ng nghiÖp vµ PTNT c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn viÖc quy ho¹ch, s¾p xÕp, ®æi míi hÖ thèng ch¨n nu«i, giÕt mæ, chÕ biÕn thuû cÇm ë c¸c ®Þa ph•¬ng. Tr•íc m¾t giai ®o¹n 2006-2007 sÏ tËp trung chØ ®¹o t¹i mét sè tØnh ®ång b»ng, c¸c thµnh phè träng ®iÓm. - Ban hµnh tiªu chuÈn vµ quy tr×nh ch¨n nu«i gia thuû gièng vµ th•¬ng phÈm, các quy trình giết mổ, kiểm soát giết mổ thuỷ cầm. Các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với phương tiện vận chuyển và địa điểm kinh doanh thực phẩm nguồn gốc động vật. - Ban hành các quy định về giết mổ thuỷ cầm trong các điều kiện đặc biệt như khi có dịch bệnh động vật, dịch bệnh chung giữa người và động vật, - Phối hợp với Bộ Y tế ban hành các quy định về sức khoẻ đối với người tham gia giết mổ, thanh kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở giết mổ và kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật. - Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế ban hành các văn bản quy định về xử lý nước thải, chất thải của các cơ sở giết mổ động vật. - Tuyên truyền, giới thiệu các hệ thống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh động vật và sản phẩm động vật (GAHP, GMP, HACCP). 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư các tỉnh, thành phố xây dựng các chính sách ưu đãi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi, giết mổ và chế biến gia cầm tập trung. 4. Bộ Tài chính - Cân đối nguồn tài chính để triển khai thực hiện Chương trình đã được Chính phủ phê duyệt. - Hướng dẫn Sở Tài chính, vật giá các tỉnh, thành phố triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ, khuyến khích đổi mới chăn nuôi, giết mổ và chế biến gia cầm theo hướng tập trung, công nghiệp. 5. Bộ Thương mại Chỉ đạo các cơ quan quản lý thương mại các tỉnh phối hợp với ngành nông nghiệp để xây dựng các điều kiện kinh doanh đối với hệ thống các cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm và kinh doanh sản phẩm gia cầm tại các địa phương. Kiểm tra, giám sát buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm. 6. Bộ Giao thông vận tải Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công an xây dựng văn bản quy định điều kiện đối với phương tiện vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm và thực hiện việc quản lý vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm phục vụ giết mổ và kinh doanh trên thị trường. 7. Bộ Công an Tăng cường phối hợp, hỗ trợ ngành chăn nuôi, thú y trong việc kiểm soát các hoạt động chăn nuôi, giết mổ, chế biến, lưu thông vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm. 8. Bộ Y tế - Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành các quy định liên quan đến các điều kiện sức khoẻ người làm công tác chăn nuôi, giết mổ, chế biến gia cầm và sản phẩm gia cầm. - Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình kiểm soát ô nhiễm thực phẩm có nguồn gốc động vật thông qua các hoạt động giết mổ động vật, sơ chế, bảo quản, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật. 9. Bộ Khoa học và Công nghệ - Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế xây dựng các tiêu chuẩn vệ sinh thú y đối với các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến gia cầm. - Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế hướng dẫn và triển khai áp dụng tiêu chuẩn GAHP, HACCP tại các cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm tập trung quy mô lớn. 10. Bộ Tài nguyên và Môi trường Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng các quy định về xử lý chất thải trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến gia cầm. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi, giết mổ và chế biến gia cầm áp dụng các công nghệ xử lý chất thải tiên tiến đảm bảo vệ sinh môi trường. 11. Bộ Giáo dục và Đào tạo Từng bước đưa vào chương trình giáo dục ở bậc phổ thông các quy định về vệ sinh phòng dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm. 12. Bộ Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam - Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế xây dựng các chương trình giáo dục truyền thông về vệ sinh thú y trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, sơ chế, lưu thông buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm và vệ sinh an toàn thực phẩm. - Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đổi mới phương thức chăn nuôi, quy trình phòng chống dịch bệnh, vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. 13. Uỷ Ban nhân dân tỉnh và thành phố. Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố có trách nhiệm triển khai “Chương trình đổi mới chăn nuôi, giết mổ và chế biến gia cầm theo hướng tập trung, công nghiệp giai đoạn 2006-2015”, cụ thể là: - Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chương, trong đó Trưởng ban là một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố. - C¨n cø chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ, theo t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph•¬ng, Uû ban nh©n tØnh, thµnh phè ban hµnh chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, hç trî ®æi míi ch¨n nu«i, giÕt mæ vµ chÕ biÕn thuû cÇm cña ®Þa ph•¬ng m×nh. - ChØ ®¹o c¸c ngµnh n«ng nghiÖp, tµi nguyªn m«i tr•êng, UBND c¸c huyÖn thÞ triÓn khai viÖc quy ho¹ch, s¾p xÕp l¹i hÖ thèng ch¨n nu«i, giÕt mæ vµ chÕ biÕn thuû cÇm. Cô thÓ ho¸ chÝnh s¸ch •u ®·i vÒ giao ®Êt, cho thuª ®Êt cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t• ch¨n nu«i, giÕt mæ vµ chÕ biÕn thuû cÇm. Sö dông ng©n s¸ch ®Þa ph•¬ng hç trî x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho c¸c khu ch¨n nu«i, giÕt mæ vµ chÕ biÕn thuû cÇm tËp trung theo quy ho¹ch. - Chỉ đạo các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của chính quyền. Cưỡng chế xoá bỏ buôn bán gia cầm sống tại các chợ cóc, chợ tạm; xoá bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ, tự do không theo quy hoạch và khó kiểm soát. - Chỉ đạo các cơ quan chức năng xử phạt hành chính các hành vi chống đối, không thực hiện các quy định của chính quyền và cơ quan chuyên môn; khen thưởng kịp thời đối với các địa phương thực hiện tốt các yêu cầu và tiến độ của dự án. - Sơ kết, tổng kết kịp thời, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện để triển khai đề án có hiệu quả. - Qu¶n lý chÆt chÏ viÖc tiªu thô thuû cÇm vµ s¶n phÈm thuû cÇm, nghiªm cÊm b¸n thuû cÇm sèng trong néi thµnh, néi thÞ./. CôC CH¡N NU¤I phÇn Phô lôc I. t×nh h×nh ch¨n nu«i thñy cÇm giai ®o¹n 2001-2005 B¶ng 1: Sè l•îng, c¬ cÊu ®µn thñy cÇm t¹i c¸c vïng sinh th¸i N¨m 2001 2002 2003 2004 2005 Vïng sinh th¸i Sè l•îng (ngµn con) Tû lÖ thñy cÇm trong tæng thuû cÇm (%) Sè l•îng (ngµn con) Tû lÖ thñy cÇm trong tæng thuû cÇm (%) Sè l•îng (ngµn con) Tû lÖ thñy cÇm trong tæng thuû cÇm (%) Sè l•îng (ngµn con) Tû lÖ thñy cÇm trong tæng thuû cÇm (%) Sè l•îng (ngµn con) Tû lÖ thñy cÇm trong tæng thuû cÇm (%) C¶ n•íc 57.973 26,8 63.651 27,3 69.388 27,3 58.921 23,2 60.011 27,3 MiÒn b¨c 25.411 20,1 28.437 21,1 33.804 22,2 32.199 22,7 35.236 23,5 §B.S«ng Hång 10.883 23,2 11.574 22,8 15.390 23,5 14.362 24,3 16.556 26,5 §«ng B¾c 6.908 15,1 7.671 16,2 7.605 18,0 6.947 17,6 7.464 17,9 T©y B¾c 876 12,8 968 13,6 1.301 16,6 1.357 17,2 1.592 19,1 B¾c Trung Bé 6.744 24,8 8.224 27,6 9.508 25,9 9.534 26,8 9.624 25,6 MiÒn Nam 32.562 36,4 35.214 35,8 35.584 34,8 26.720 35,1 24.775 35,4 DH. MiÒn Trung 4.833 33,7 5.165 33,6 5.225 32,3 4.796 32,4 3.715 26,8 T©y Nguyªn 784 13,9 837 13,4 1.208 12,0 1.114 12,8 1.053 12,1 §«ng Nam Bé 4.078 16,4 4.878 18,2 4.266 17,3 2.567 15,1 2.556 15,9 §B s«ng Cöu Long 22.867 51,2 24.334 48,7 24.885 48,4 18.242 51,3 17.450 55,7 B¶ng 2: C¬ cÊu ®µn thñy cÇm trong tæng ®µn thuû cÇm (§VT: ngµn con) N¨m 2001 2002 2003 2004 2005 Vïng sinh th¸i Gµ Thuû cÇm Gµ Thuû cÇm Gµ Thuû cÇm Gµ Thuû cÇm Gµ Thñy cÇm C¶ n•íc 158.037 57.973 169.636 63.651 185.222 69.388 195.232 58.921 159.899 60.011 MiÒn b¨c 101.087 25.411 106.459 28.437 118.418 33.804 109.864 32.199 114.623 35.236 §B.S«ng Hång 35.977 10.883 39.088 11.574 50.113 15.390 44.722 14.362 45.803 16.556 §«ng B¾c 38.715 6.908 39.663 7.671 34.585 7.605 32.563 6.947 34.148 7.464 T©y B¾c 5.980 876 6.146 968 6.548 1.301 6.518 1.357 6.736 1.592 B¾c Trung Bé 20.415 6.744 21.562 8.224 27.172 9.508 26.061 9.534 27.935 9.624 MiÒn Nam 56.950 32.562 63.177 35.214 66.804 35.584 49.368 26.720 45.277 24.775 DH. MiÒn Trung 9.528 4.833 10.200 5.165 10.967 5.225 10.000 4.796 10.136 3.715 T©y Nguyªn 4.839 784 5.419 837 8.851 1.208 7.567 1.114 7.675 1.053 §«ng Nam Bé 20.825 4.078 21.901 4.878 20.408 4.266 14.482 2.567 13.569 2.556 §B s«ng Cöu Long 21.758 22.867 25.657 24.334 26.578 24.885 17.318 18.242 13.896 17.450 II. §Þnh h•íng ch¨n nu«i thñy cÇm giai ®o¹n 2006-2015 Bảng 3: Tổng hợp một số chỉ tiêu định hướng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gia cầm đến năm 2020 Năm Đầu con gia cầm (triệu con) Tỷ lệ tăng/ năm (%) Sản lượng trứng (triệu quả) Tỷ lệ tăng/ năm (%) Sản lượng thịt (1.000 tấn) Tỷ lệ tăng/ năm (%) Số trứng/ người/ năm Sản lượng thịt gà xẻ (1.000 tấn) Sản lượng thịt thủy cầm xẻ (1.000 tấn) Tổng thịt xẻ gia cầm (1.000 tấn) Thịt xẻ gà/người/ năm (kg) Thịt xẻ thủy cầm/ người/ năm (kg) Thịt xẻ gia cầm/ người/ năm (kg) 2005 219,7 4.232,4 669,8 50,9 319,8 149,4 469,3 3,8 1,8 5,6 2006 214,6 -2,3 3.969,9 -6,2 770,9 15,1 47,2 380,6 160,5 541,1 4,5 1,9 6,4 2007 226,4 5,5 4.971,0 25,2 897,4 16,4 58,3 460,3 171,7 632,0 5,4 2,0 7,4 2008 242,2 7,0 5.606,2 12,8 1.000,8 11,5 65,0 523,9 181,5 705,4 6,1 2,1 8,2 2009 253,5 4,7 6.416,3 14,5 1.117,1 11,6 73,5 596,6 191,5 788,2 6,8 2,2 9,0 2010 264,1 4,2 7.391,7 15,2 1.238,7 10,9 83,6 673,1 201,4 874,6 7,6 2,3 9,9 2011 274,0 3,8 8.115,3 9,8 1.359,4 9,7 90,7 749,0 211,4 960,4 8,4 2,4 10,7 2012 283,6 3,5 8.880,5 9,4 1.483,6 9,1 98,0 828,2 220,8 1.049,0 9,1 2,4 11,6 2013 293,2 3,4 9.586,8 8,0 1.607,6 8,4 104,5 907,0 230,2 1.137,1 9,9 2,5 12,4 2014 302,5 3,2 10.271,4 7,1 1.733,6 7,8 110,7 987,0 239,7 1.226,7 10,6 2,6 13,2 2015 311,6 3,0 10.939,1 6,5 1.865,7 7,6 117,1 1.071,3 249,4 1.320,7 11,5 2,7 14,1 2016 320,7 2,9 11.556,8 5,6 1.989,5 6,6 122,3 1.149,3 259,4 1.408,6 12,2 2,7 14,9 2017 329,6 2,8 12.111,6 4,8 2.113,7 6,2 126,7 1.228,1 268,7 1.496,8 12,8 2,8 15,7 2018 339,0 2,9 12.675,1 4,7 2.240,8 6,0 131,1 1.308,9 278,1 1.586,9 13,5 2,9 16,4 2019 348,6 2,8 13.247,3 4,5 2.369,4 5,7 135,5 1.391,4 286,8 1.678,2 14,2 2,9 17,2 2020 358,6 2,9 13.839,6 4,5 2.500,9 5,6 140,0 1.478,9 293,0 1.771,9 15,0 3,0 17,9 Bảng 4: Một số chỉ tiêu định hướng sản xuất thịt và trứng thủy cầm đến năm 2020 Năm Đầu con (triệu con) Tỷ lệ tăng (%) SL trứng (triệu quả) Tỷ lệ tăng (%) Sản lượng thịt hơi (1000 tấn) Tỷ lệ tăng (%) Sản lượng thịt xẻ (1000 tấn) Tỷ lệ thịt xẻ (%) 2006 62,6 4,4 1.550 13,7 232,0 7,3 160,5 69,2 2007 63,0 0,7 1.561 0,7 247,8 6,8 171,7 69,3 2008 61,0 -3,2 1.570 0,6 261,4 5,5 181,5 69,4 2009 59,7 -2,1 1.580 0,7 275,2 5,3 191,5 69,6 2010 58,6 -1,8 1.590 0,6 289,0 5,0 201,4 69,7 2011 57,7 -1,7 1.600 0,6 303,1 4,9 211,4 69,7 2012 56,7 -1,6 1.610 0,6 316,2 4,3 220,8 69,8 2013 55,8 -1,6 1.620 0,6 329,5 4,2 230,2 69,8 2014 55,0 -1,5 1.629 0,6 343,1 4,1 239,7 69,9 2015 54,2 -1,5 1.640 0,6 356,9 4,0 249,4 69,9 2016 53,4 -1,4 1.649 0,6 370,9 3,9 259,4 69,9 2017 52,8 -1,3 1.659 0,6 384,1 3,6 268,7 70,0 2018 52,5 -0,5 1.669 0,6 397,3 3,5 278,1 70,0 2019 52,4 -0,2 1.679 0,6 409,7 3,1 286,8 70,0 2020 52,3 -0,2 1.683 0,2 418,5 2,2 293,0 70,0 Bảng 5: Dự kiến số lượng thủy cầm phân theo phương thức nuôi đến năm 2020 Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng số con có mặt 59,9 62,6 63,0 61,0 59,7 58,6 57,7 56,7 55,8 55,0 54,2 53,4 52,8 52,5 52,4 52,3 1. Vịt nuôi nhỏ lẻ Số lượng (triệu con) 9,9 9,8 9 8,4 7,3 6,8 6,4 6,2 6 5,7 5,5 5,2 5 4,7 4,5 4,4 Tỷ lệ % 16,5 15,7 14,3 13,8 12,1 11,5 11,1 10,9 10,7 10,3 10,1 9,8 9,5 9 8,6 8,5 2. Vịt nuôi chạy đồng có kiểm soát Số lượng (triệu con) 34,7 35,1 35,1 31 28,6 25,4 23,4 20,8 18,9 16,6 15,1 13,6 10,7 9,8 9,3 9,2 Tỷ lệ % 57,9 56,2 55,7 50,7 47,9 43,3 40,6 36,7 33,9 30,1 27,8 25,4 20,2 18,7 17,8 17,5 3. Vịt nuôi bán CN Số lượng (triệu con) 5,5 7,1 7,6 8,5 9,9 11,4 11,6 12,7 13,3 14,7 15,3 16,2 18,3 18,4 18,5 18,5 Tỷ lệ % 9,1 11,3 12,1 14 16,6 19,5 20,2 22,3 23,9 26,7 28,3 30,3 34,6 35,1 35,3 35,4 4. Vịt nuôi công nghiệp Số lượng (triệu con) 4,3 4,5 5 6,7 7 8,2 9,3 10,1 10,8 11,3 11,4 11,5 11,8 12,5 12,9 13,1 Tỷ lệ % 7,2 7,1 7,9 11 11,8 13,9 16,1 17,9 19,3 20,5 21,1 21,5 22,4 23,7 24,7 25 5. Ngan và Mular Số lượng (triệu con) 5,6 6,1 6,3 6,4 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,9 7 7 7,1 7,1 7,1 Tỷ lệ % 9,3 9,7 10 10,5 11,6 11,8 12 12,2 12,2 12,4 12,7 13 13,3 13,5 13,6 13,6 Bảng 6: Dự kiến sản lượng thịt và cơ cấu thịt thủy cầm theo các phương thức nuôi đến năm 2020 Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng số con giết thịt 216,2 232,0 247,8 261,4 275,2 289,0 303,1 316,2 329,5 343,1 356,9 370,9 384,1 397,3 409,7 418,5 1. Vịt nuôi nhỏ lẻ Số lượng (triệu con) 24,8 24,9 23 21,6 18,4 17,2 16,3 15,7 15,3 14,9 14,1 14,3 12,8 11,9 11,6 11,5 Tỷ lệ % 11,5 10,7 9,3 8,3 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4 3,8 3,3 3 2,8 2,8 2. Vịt nuôi chạy đồng có kiểm soát Số lượng (triệu con) 83,6 84,5 84,3 73,9 67,9 60 54,9 48,6 43,9 38,8 36,2 32,4 25 22,9 21,9 21,7 Tỷ lệ % 38,7 36,4 34 28,3 24,7 20,7 18,1 15,4 13,3 11,4 10,2 8,7 6,5 5,8 5,3 5,2 3. Vịt nuôi bán CN Số lượng (triệu con) 27,5 36,5 42,4 47,7 58,9 69,4 75,7 83,5 94,8 106,1 106,9 114,8 131,7 136,3 137,7 141,9 Tỷ lệ % 12,7 15,7 17,1 18,3 21,4 24 25 26,4 28,8 30,9 30 30,9 34,3 34,3 33,6 33,9 4. Vịt nuôi công nghiệp Số lượng (triệu con) 36 37,2 43,9 63 68,2 78,6 92,4 102,5 108,6 116,4 133,2 138,9 143,2 153 164,3 169 Tỷ lệ % 16,6 16,1 17,7 24 24,7 27,2 30,5 32,4 33 33,9 37,3 37,4 37,3 38,5 40,1 40,4 5. Ngan và Mular Số lượng (triệu con) 44,3 48,9 54,2 55,2 61,8 63,8 63,8 65,9 66,9 66,9 66,4 70,5 71,4 73,2 74,2 74,4 Tỷ lệ % 20,5 21,1 21,9 21,1 22,5 22,1 21 20,8 20,3 19,5 18,5 19,2 18,6 18,4 18,2 17,7 Bảng 6.1: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2006 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 62,6 100 1,9 116 1.550 232,0 160,8 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 9,8 15,7 24,9 16,9 10,5 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,3 3,1 48,7 1,8 0,5 0,4 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 7,3 74,5 2,0 14,6 1,5 21,9 14,9 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 2,2 22,4 122 268,4 1,1 2,4 1,6 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 35,1 56,1 84,5 56,6 35,2 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 1,2 3,4 50,0 1,8 2,2 1,4 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 30,0 85,5 2,0 60,0 1,3 78,0 52,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 3,9 11,1 152 592,8 1,1 4,3 2,9 3 VÞt nu«i b¸n CN 7,1 11,3 36,5 25,2 15,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,3 4,2 45,0 2,1 0,6 0,4 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 5,0 70,5 2,7 13,5 2,5 33,8 23,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,80 25,3 230 412,9 1,2 2,2 1,5 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 4,5 7,1 37,24 26,4 16,4 VÞt chuyªn thÞt 3,3 5,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,2 6,1 58,9 2,5 0,50 0,4 CN chuyªn thÞt 1 3,1 93,9 3,8 11,8 3,0 35,34 25,1 CN chuyªn thÞt 2 0,0 0,0 0,00 0,0 VÞt chuyªn trøng 1,2 1,9 Gièng 0,02 1,7 57,5 1,2 0,02 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,15 98,3 240 276,0 1,2 1,4 0,9 5 Ngan vµ Mular 6,1 9,7 48,9 35,7 22,2 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,4 6,6 39,9 2,5 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 5,7 93,4 2,8 16,0 3,0 47,9 35,0 Ngan x vÞt 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 Bảng 6.2: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2007 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 63,0 100 1,9 120 1.561 248,1 172,2 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 9,11 14,5 23,3 15,8 9,2 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,30 3,3 45,8 1,8 0,5 0,4 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,87 75,4 2,0 13,7 1,5 20,6 14,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,94 21,3 122 236,7 1,1 2,1 1,5 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 35,08 55,7 84,3 56,5 32,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 1,20 3,4 49,8 1,8 2,2 1,4 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 29,90 85,2 2,0 59,8 1,3 77,7 52,1 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 3,98 11,3 152 605,0 1,1 4,4 2,9 3 VÞt nu«i b¸n CN 7,62 12,1 42,4 29,2 17,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,30 3,9 50,6 2,1 0,6 0,4 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 5,42 71,1 2,8 15,2 2,6 39,5 27,2 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,90 24,9 232 440,8 1,2 2,3 1,6 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 4,9 7,7 43,9 31,1 18,1 VÞt chuyªn thÞt 3,70 5,9 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,20 5,4 70,4 2,5 0,5 0,4 CN chuyªn thÞt 1 3,40 91,9 4,0 13,6 3,0 40,8 29,0 CN chuyªn thÞt 2 0,10 2,7 4,8 0,5 2,5 1,2 0,8 VÞt chuyªn trøng 1,17 1,9 Gièng 0,02 1,7 57,5 1,2 0,02 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,15 98,3 242 278,3 1,2 1,4 0,9 5 Ngan vµ Mular 6,32 10,0 54,2 39,6 23,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,40 6,3 42,8 2,5 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 5,90 93,3 2,9 17,1 3,1 53,0 38,7 Ngan x vÞt 0,02 0,4 2,6 0,062 3,0 0,2 0,1 Bảng 6.3: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2008 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 61,0 100 2,0 120 1.570 265,0 184,6 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 8,40 13,8 21,6 14,7 8,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,30 3,6 42,7 1,8 0,5 0,4 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,40 76,2 2,0 12,8 1,5 19,2 13,1 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,70 20,2 124 210,8 1,1 1,9 1,3 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 30,95 50,7 73,9 49,5 26,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 1,20 3,9 43,3 1,8 2,2 1,4 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 26,00 84,0 2,0 52,0 1,3 67,6 45,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 3,75 12,1 154 577,5 1,1 4,1 2,8 3 VÞt nu«i b¸n CN 8,54 14,0 47,7 32,9 17,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,30 3,5 57,1 2,1 0,6 0,4 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,12 71,7 2,8 17,1 2,6 44,6 30,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 2,12 24,8 232 491,1 1,2 2,5 1,8 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 6,7 11,0 66,6 47,2 25,6 VÞt chuyªn thÞt 5,46 9,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,25 4,6 84,3 2,5 0,6 0,4 CN chuyªn thÞt 1 4,91 89,9 4,0 19,6 3,1 60,9 43,2 CN chuyªn thÞt 2 0,30 5,5 4,8 1,4 2,5 3,6 2,5 VÞt chuyªn trøng 1,23 2,0 Gièng 0,03 2,0 48,0 1,2 0,03 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,20 98,0 242 290,4 1,2 1,4 1,0 5 Ngan vµ Mular 6,43 10,5 55,2 40,3 21,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,40 6,2 43,5 2,5 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,00 93,3 2,9 17,4 3,1 53,9 39,4 Ngan x vÞt 0,03 0,5 2,7 0,081 3,0 0,2 0,2 Bảng 6.4: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2009 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 59,75 100 2,0 122 1.580 279,9 195,4 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 7,25 12,1 18,4 12,5 6,4 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,25 3,4 43,2 1,8 0,5 0,3 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 5,40 74,5 2,0 10,8 1,5 16,2 11,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,60 22,1 124 198,4 1,1 1,8 1,2 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 28,63 47,9 67,9 45,5 23,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 1,20 4,2 39,6 1,8 2,2 1,4 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 23,73 82,9 2,0 47,5 1,3 61,7 41,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 3,70 12,9 154 569,8 1,1 4,1 2,7 3 VÞt nu«i b¸n CN 9,89 16,6 58,9 40,6 20,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,30 3,0 71,2 2,1 0,6 0,4 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 7,37 74,5 2,9 21,4 2,6 55,6 38,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 2,22 22,4 234 519,5 1,2 2,7 1,8 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 7,0 11,8 72,9 51,6 26,4 VÞt chuyªn thÞt 5,81 9,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,25 4,3 92,5 2,5 0,6 0,4 CN chuyªn thÞt 1 5,20 89,5 4,1 21,3 3,1 66,1 46,9 CN chuyªn thÞt 2 0,36 6,2 5,0 1,8 2,6 4,7 3,3 VÞt chuyªn trøng 1,23 2,1 Gièng 0,03 2,0 48,0 1,2 0,03 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,20 98,0 244 292,8 1,2 1,4 1,0 5 Ngan vµ Mular 6,94 11,6 61,8 45,1 23,1 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,40 5,8 48,8 2,5 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,50 93,7 3,0 19,5 3,1 60,5 44,1 Ngan x vÞt 0,04 0,6 2,8 0,112 3,1 0,3 0,3 Bảng 6.5: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2010 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 58,6 100 2,1 123 1.590 295,0 206,3 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 6,77 11,5 17,2 11,7 5,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,20 3,0 50,7 1,8 0,4 0,2 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 5,07 74,9 2,0 10,1 1,5 15,2 10,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,50 22,2 126 189,0 1,1 1,7 1,1 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 25,38 43,3 60,0 40,2 19,5 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 1,10 4,3 38,0 1,8 2,0 1,3 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 20,88 82,3 2,0 41,8 1,3 54,3 36,4 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 3,40 13,4 156 530,4 1,1 3,7 2,5 3 VÞt nu«i b¸n CN 11,39 19,4 69,4 47,9 23,2 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,34 3,0 71,8 2,1 0,7 0,5 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 8,72 76,5 2,8 24,4 2,7 65,9 45,5 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 2,34 20,5 234 546,4 1,2 2,8 1,9 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 8,2 13,9 84,7 60,0 29,1 VÞt chuyªn thÞt 6,80 11,6 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,30 4,4 90,3 2,5 0,8 0,5 CN chuyªn thÞt 1 6,00 88,2 4,1 24,6 3,1 75,8 53,8 CN chuyªn thÞt 2 0,50 7,4 5,0 2,5 2,6 6,5 4,6 VÞt chuyªn trøng 1,36 2,3 Gièng 0,03 2,2 44,3 1,2 0,04 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,33 97,8 244 324,5 1,2 1,6 1,1 5 Ngan vµ Mular 6,94 11,8 63,8 46,5 22,6 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,40 5,8 48,8 2,5 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,50 93,7 3,0 19,5 3,2 62,4 45,6 Ngan x vÞt 0,04 0,6 2,9 0,116 3,1 0,4 0,3 Bảng 6.6: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2011 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 57,7 100 2,2 125 1.600 307,5 215,2 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 6,40 11,1 16,3 11,1 5,2 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,20 3,1 48,0 1,8 0,4 0,2 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 4,80 75,0 2,0 9,6 1,5 14,4 9,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,40 21,9 126 176,4 1,1 1,5 1,0 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 24,19 41,9 57,0 38,2 17,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 1,00 4,1 39,6 1,8 1,8 1,2 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 19,80 81,9 2,0 39,6 1,3 51,5 34,5 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 3,39 14,0 156 528,8 1,1 3,7 2,5 3 VÞt nu«i b¸n CN 11,65 20,2 75,7 52,2 24,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,34 2,9 78,5 2,1 0,7 0,5 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 8,90 76,4 3,0 26,7 2,7 72,1 49,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 2,41 20,7 236 567,8 1,2 2,9 2,0 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 8,5 14,7 94,7 67,1 31,2 VÞt chuyªn thÞt 7,13 12,4 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,30 4,2 97,4 2,5 0,8 0,5 CN chuyªn thÞt 1 6,30 88,4 4,2 26,5 3,2 84,9 60,2 CN chuyªn thÞt 2 0,53 7,4 5,2 2,8 2,7 7,4 5,2 VÞt chuyªn trøng 1,36 2,4 Gièng 0,03 2,2 44,3 1,2 0,04 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,33 97,8 246 327,2 1,2 1,6 1,1 5 Ngan vµ Mular 6,94 12,0 63,8 46,6 21,6 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,40 5,8 48,8 2,5 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,50 93,7 3,0 19,5 3,2 62,4 45,6 Ngan x vÞt 0,04 0,6 3,0 0,120 3,2 0,4 0,3 Bảng 6.7: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2012 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 56,7 100 2,2 126 1.610 319,9 224,0 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 6,21 10,9 15,7 10,7 4,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,20 3,2 46,1 1,8 0,4 0,2 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 4,61 74,2 2,0 9,2 1,5 13,8 9,4 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,40 22,5 128 179,2 1,1 1,5 1,0 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 21,80 38,4 51,2 34,3 15,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 1,10 5,0 31,6 1,8 2,0 1,3 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 17,40 79,8 2,0 34,8 1,3 45,6 30,5 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 3,30 15,1 158 521,4 1,1 3,6 2,4 3 VÞt nu«i b¸n CN 12,67 22,3 83,5 57,6 25,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,34 2,7 87,0 2,1 0,7 0,5 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 9,86 77,8 3,0 29,6 2,7 79,9 55,1 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 2,47 19,5 236 582,7 1,2 3,0 2,0 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 9,1 16,1 103,5 73,3 32,7 VÞt chuyªn thÞt 7,75 13,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,30 3,9 107,6 2,5 0,8 0,5 CN chuyªn thÞt 1 6,45 83,2 4,2 27,1 3,2 87,1 61,8 CN chuyªn thÞt 2 1,00 12,9 5,2 5,2 2,7 14,0 9,8 VÞt chuyªn trøng 1,36 2,4 Gièng 0,03 2,2 44,3 1,2 0,04 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,33 97,8 246 327,2 1,2 1,6 1,1 5 Ngan vµ Mular 6,94 12,2 65,9 48,1 21,5 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,40 5,8 50,4 2,5 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,50 93,7 3,1 20,2 3,2 64,5 47,1 Ngan x vÞt 0,04 0,6 3,1 0,124 3,2 0,4 0,3 Bảng 6.8: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2013 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 55,8 100 2,3 128 1.620 333,0 233,3 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 6,00 10,7 15,3 10,4 4,5 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,20 3,3 45,0 1,8 0,4 0,2 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 4,50 75,0 2,0 9,0 1,5 13,5 9,2 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,30 21,7 128 166,4 1,1 1,4 1,0 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 20,20 36,2 47,3 31,7 13,6 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,90 4,5 36,2 1,8 1,6 1,1 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 16,30 80,7 2,0 32,6 1,3 42,4 28,4 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 3,00 14,9 158 474,0 1,1 3,3 2,2 3 VÞt nu«i b¸n CN 13,33 23,9 94,8 65,4 28,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,32 2,4 101,7 2,1 0,7 0,5 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 10,50 78,8 3,1 32,6 2,8 91,1 62,9 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 2,51 18,8 238 597,4 1,2 3,0 2,1 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 9,5 17,0 108,8 77,0 33,0 VÞt chuyªn thÞt 7,92 14,2 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,32 4,0 105,9 2,5 0,8 0,6 CN chuyªn thÞt 1 6,50 82,1 4,3 28,0 3,2 89,4 63,5 CN chuyªn thÞt 2 1,10 13,9 5,4 5,9 2,8 16,6 11,6 VÞt chuyªn trøng 1,57 2,8 Gièng 0,03 1,9 51,3 1,2 0,04 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,54 98,1 248 381,9 1,2 1,8 1,3 5 Ngan vµ Mular 6,80 12,2 66,9 48,8 20,9 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,35 5,1 56,7 2,5 0,9 0,6 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,40 94,1 3,1 19,8 3,3 65,5 47,8 Ngan x vÞt 0,05 0,7 3,2 0,160 3,3 0,5 0,4 Bảng 6.9: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2014 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 55,0 100 2,3 129 1.629 345,6 242,2 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 5,68 10,3 14,9 10,1 4,2 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,18 3,2 47,8 1,8 0,3 0,2 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 4,30 75,7 2,0 8,6 1,5 13,2 9,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,20 21,1 0,0 130 156,0 1,1 1,3 0,9 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 17,99 32,7 0 42,5 28,5 11,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,72 4,0 41,2 0,0 1,8 1,3 0,9 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 14,82 82,4 2,0 29,6 1,3 38,5 25,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 2,45 13,6 0,0 160 392,0 1,1 2,7 1,8 3 VÞt nu«i b¸n CN 14,69 26,7 0 106,1 73,2 30,2 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,33 2,2 109,0 0,0 2,1 0,7 0,5 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 11,60 79,0 3,1 36,0 2,8 102,1 70,5 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 2,76 18,8 0,0 238 655,7 1,2 3,3 2,3 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 9,8 17,9 0,0 115,2 81,5 33,7 VÞt chuyªn thÞt 8,09 14,7 0 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,33 4,1 104,9 0,0 2,5 0,8 0,6 CN chuyªn thÞt 1 6,60 81,6 4,3 28,4 3,3 94,8 67,3 CN chuyªn thÞt 2 1,16 14,3 5,4 6,2 2,8 17,5 12,2 VÞt chuyªn trøng 1,75 3,2 0 Gièng 0,03 1,7 57,2 0,0 1,2 0,04 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,72 98,3 0,0 248 425,3 1,2 2,1 1,4 5 Ngan vµ Mular 6,80 12,4 0 66,9 48,8 20,2 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,35 5,1 56,7 0,0 2,5 0,9 0,6 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,40 94,1 3,1 19,8 3,3 65,5 47,8 Ngan x vÞt 0,05 0,7 3,3 0,165 3,3 0,5 0,4 Bảng 6.10: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2015 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 54,2 100 2,4 131 1.640 358,2 251,4 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 5,47 10,1 14,1 9,6 3,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,17 3,1 49,4 1,8 0,3 0,2 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 4,20 76,8 2,0 8,4 1,5 12,6 8,6 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,10 20,1 0,0 0,0 130 143,0 1,1 1,2 0,8 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 15,11 27,9 0 0,0 36,2 24,3 9,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,62 4,1 41,3 0,0 0 1,8 1,1 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 12,79 84,6 2,0 25,6 1,3 33,3 22,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,70 11,3 0,0 0,0 160 272,0 1,1 1,9 1,3 3 VÞt nu«i b¸n CN 15,31 28,3 0 0 106,9 73,8 29,4 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,34 2,2 107,6 0,0 0,0 2,1 0,7 0,5 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 11,80 77,1 3,1 36,6 2,8 102,4 70,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 3,17 20,7 0,0 0,0 240 760,8 1,2 3,8 2,6 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 11,4 21,1 0,0 0,0 134,5 95,2 37,9 VÞt chuyªn thÞt 9,53 17,6 0 0 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,33 3,5 124,2 0,0 0 2,5 0,8 0,6 CN chuyªn thÞt 1 7,91 83,0 4,3 34,0 3,3 111,9 79,5 CN chuyªn thÞt 2 1,29 13,5 5,4 7,0 2,8 19,5 13,7 VÞt chuyªn trøng 1,89 3,5 0 0 Gièng 0,03 1,6 61,8 0,0 0,0 1,2 0,04 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,86 98,4 0,0 0,0 250 463,8 1,2 2,2 1,5 5 Ngan vµ Mular 6,87 12,7 0 0 66,4 48,5 19,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,360 5,2 54,6 0,0 0,0 2,5 0,9 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,450 94,0 3,1 19,7 3,3 64,9 47,4 Ngan x vÞt 0,055 0,8 3,3 0,179 3,3 0,6 0,4 Bảng 6.11: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2016 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 53,4 100 2,5 133 1.649,1 370,9 260,4 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 5,23 9,8 14,3 9,7 3,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,16 3,1 48,7 1,8 0,3 0,2 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 4,00 76,4 2,0 8,0 1,6 0,0 12,8 8,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,07 20,4 0,0 0,0 130 138,9 1,1 1,2 0,8 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 13,59 25,4 0 0,0 0,0 32,4 21,7 8,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,58 4,2 39,5 0,0 0 1,8 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 11,40 83,9 2,0 22,8 1,3 0,0 29,6 19,9 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,61 11,8 0,0 0,0 162 260,7 1,1 1,8 1,2 3 VÞt nu«i b¸n CN 16,18 30,3 0 0 0 114,8 79,2 30,4 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,35 2,2 112,3 0,0 0,0 2,3 0,8 0,6 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 12,60 77,9 3,1 39,3 2,8 0 110,1 76,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 3,23 20,0 0,0 0,0 241 778,4 1,2 3,9 2,7 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 11,5 21,5 0,0 0,0 0,0 138,9 98,3 37,7 VÞt chuyªn thÞt 9,55 17,9 0 0 0 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,33 3,5 127,3 0,0 0 2,5 0,8 0,6 CN chuyªn thÞt 1 7,92 82,9 4,4 34,8 3,3 0 115,0 81,6 CN chuyªn thÞt 2 1,30 13,6 5,5 7,2 2,9 0 20,7 14,5 VÞt chuyªn trøng 1,91 3,6 0 0 0 Gièng 0,03 1,6 62,1 0,0 0,0 1,2 0,04 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,88 98,4 0,0 0,0 250 471,0 1,2 2,3 1,5 5 Ngan vµ Mular 6,97 13,0 0 0 0 70,5 51,5 19,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,382 5,5 54,6 0,0 0,0 2,5 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,524 93,7 3,2 20,9 3,3 68,9 50,3 Ngan x vÞt 0,060 0,9 3,4 0,204 3,4 0,7 0,5 Bảng 6.12: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2017 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 52,8 100 2,6 135 1.659,3 383,6 269,4 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 5,00 9,5 12,8 8,7 3,2 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,15 3,0 50,7 1,8 0,3 0,2 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 3,80 76,0 2,0 7,6 1,5 0,0 11,4 7,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,05 21,0 0,0 131 137,6 1,1 1,2 0,8 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 10,66 20,2 0 0,0 25,0 16,7 6,2 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,57 5,3 30,0 0,0 1,8 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 8,56 80,3 2,0 17,1 1,3 0,0 22,3 14,9 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,53 14,4 0,0 162 247,9 1,1 1,7 1,1 3 VÞt nu«i b¸n CN 18,25 34,6 0 0 131,7 90,9 33,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,36 2,0 125,9 0,0 2,4 0,9 0,6 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 14,62 80,1 3,1 45,3 2,8 0 126,9 87,6 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 3,27 17,9 0,0 242 791,3 1,2 3,9 2,7 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 11,8 22,4 0,0 0,0 142,7 101,0 37,5 VÞt chuyªn thÞt 9,85 18,7 0 0 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,38 3,9 114,1 0,0 2,5 1,0 0,7 CN chuyªn thÞt 1 7,80 79,2 4,4 34,2 3,3 0 113,0 80,2 CN chuyªn thÞt 2 1,67 17,0 5,5 9,1 2,9 0 26,4 18,5 VÞt chuyªn trøng 1,95 3,7 0 0 Gièng 0,03 1,5 64,1 0,0 1,2 0,04 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,92 98,5 0,0 251 482,5 1,2 2,3 1,6 5 Ngan vµ Mular 7,05 13,4 0 0 71,4 52,1 19,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,38 5,4 55,6 0,0 2,5 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,60 93,7 3,2 21,1 3,3 69,7 50,9 Ngan x vÞt 0,065 0,9 3,4 0,221 3,4 0,8 0,5 Bảng 6.13: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2018 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 52,5 100 2,6 139 1.669 395,7 278,1 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 4,74 9,0 11,9 8,1 2,9 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,14 3,0 51,4 1,8 0,3 0,2 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 3,60 75,9 2,0 7,2 1,5 10,5 7,1 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,00 21,1 132 132,0 1,1 1,1 0,7 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 9,83 18,7 22,9 15,4 5,5 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,55 5,6 28,5 1,8 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 7,83 79,7 2,0 15,7 1,3 20,4 13,6 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,45 14,8 164 237,8 1,1 1,6 1,1 3 VÞt nu«i b¸n CN 18,36 35,0 136,3 94,1 33,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,37 2,0 126,9 2,4 0,9 0,6 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 14,67 79,9 3,2 46,9 2,8 131,4 90,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 3,32 18,1 243 806,8 1,2 4,0 2,7 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 12,5 23,7 151,4 107,1 38,5 VÞt chuyªn thÞt 10,46 19,9 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,39 3,7 119,4 2,6 1,0 0,7 CN chuyªn thÞt 1 8,32 79,5 4,5 37,0 3,3 120,7 85,7 CN chuyªn thÞt 2 1,75 16,7 5,5 9,5 2,9 27,3 19,1 VÞt chuyªn trøng 2,00 3,8 Gièng 0,04 2,0 49,0 1,2 0,05 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,96 98,0 251 492,0 1,2 2,4 1,6 5 Ngan vµ Mular 7,10 13,5 73,2 53,4 19,2 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,39 5,5 56,3 2,5 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,650 93,7 3,3 21,9 3,3 71,5 52,2 Ngan x vÞt 0,058 0,8 3,5 0,203 3,4 0,7 0,5 Bảng 6.14: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2019 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 52,4 100 2,7 141 1.679 408,0 286,8 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 4,51 8,6 11,6 7,9 2,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,13 2,9 52,3 1,8 0,2 0,2 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 3,40 75,4 2,0 6,8 1,5 10,2 6,9 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 0,98 21,7 133 130,3 1,2 1,2 0,8 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 9,32 17,8 21,9 14,6 5,1 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,52 5,6 28,5 1,8 0,9 0,6 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 7,40 79,4 2,0 14,8 1,3 19,2 12,9 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,40 15,0 164 229,6 1,2 1,7 1,1 3 VÞt nu«i b¸n CN 18,49 35,3 137,7 95,0 33,1 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,37 2,0 127,8 2,5 0,9 0,6 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 14,78 79,9 3,2 47,3 2,8 132,4 91,4 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 3,34 18,1 244 815,0 1,3 4,3 3,0 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 12,9 24,7 162,6 115,1 40,1 VÞt chuyªn thÞt 10,89 20,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,39 3,6 126,9 2,6 1,0 0,7 CN chuyªn thÞt 1 8,60 79,0 4,6 39,1 3,3 129,1 91,7 CN chuyªn thÞt 2 1,90 17,4 5,5 10,4 2,9 30,0 21,0 VÞt chuyªn trøng 2,04 3,9 Gièng 0,04 2,0 50,0 1,2 0,05 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 2,00 98,0 252 504,0 1,2 2,4 1,6 5 Ngan vµ Mular 7,11 13,6 74,2 54,2 18,9 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,39 5,5 56,4 2,5 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,660 93,7 3,3 22,0 3,3 72,5 52,9 Ngan x vÞt 0,060 0,8 3,5 0,210 3,4 0,7 0,5 Bảng 6.15: Cơ cấu đàn thủy cầm và sản lượng thịt, trứng năm 2020 Tæng ®Çu con C¬ cÊu (%) Sè con thÞt/m¸i (con) HÖ sè quay vßng Sè l•îng con thÞt (Tr.con) K.lg giÕt thÞt (kg/ con) N¨ng suÊt trøng (qu¶/ m¸i/ n¨m) S¶n l•îng trøng (triÖu qu¶) Khèi l•îng lo¹i th¶i (kg) Tæng s¶n l•îng thÞt h¬i SX ra (1.000 tÊn) Tæng thÞt xÎ (1000 tÊn) C¬ cÊu thÞt xÎ (%) 52,3 100 2,7 144 1.683 418,5 294,2 100 1 VÞt nu«i nhá lÎ 4,44 8,5 11,5 7,8 2,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,12 2,7 55,8 1,9 0,2 0,2 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 3,35 75,5 2,0 6,7 1,5 10,1 6,8 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 0,97 21,8 135 131,0 1,3 1,3 0,9 2 VÞt nu«i ch¹y ®ång cã kiÓm so¸t 9,15 17,5 21,7 14,5 4,9 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,50 5,5 29,2 1,9 1,0 0,6 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 7,30 79,8 2,0 14,6 1,3 19,0 12,7 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 1,35 14,8 165 222,8 1,3 1,8 1,2 3 VÞt nu«i b¸n CN 18,51 35,4 141,9 97,9 33,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,37 2,0 131,9 2,5 0,9 0,6 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 14,79 79,9 3,3 48,8 2,8 136,7 94,3 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 3,35 18,1 245 820,8 1,3 4,4 3,0 4 VÞt nu«i c«ng nghiÖp 13,1 25,0 169,0 119,6 40,7 VÞt chuyªn thÞt 11,00 21,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,40 3,6 128,4 2,7 1,1 0,8 CN chuyªn thÞt 1 8,70 79,1 4,7 40,9 3,3 134,9 95,8 CN chuyªn thÞt 2 1,90 17,3 5,5 10,5 2,9 30,3 21,2 VÞt chuyªn trøng 2,06 3,9 Gièng 0,05 2,4 40,2 1,3 0,07 0,0 Nu«i s¶n xuÊt trøng ¨n 2,01 97,6 253 508,5 1,3 2,6 1,8 5 Ngan vµ Mular 7,12 13,6 74,4 54,3 18,5 Nu«i s¶n xuÊt trøng gièng thÞt 0,39 5,5 56,4 2,6 1,0 0,7 Nu«i s¶n xuÊt thÞt 6,665 93,6 3,3 22,0 3,3 72,6 53,0 Ngan x vÞt 0,065 0,9 3,5 0,228 3,4 0,8 0,6 214 B¶ng 7: ChØ tiªu n¨ng suÊt cña mét sè gièng ngan (nu«i c«ng nghiÖp vµ b¸n c«ng nghiÖp) Gièng Tuæi ®Î qu¶ trøng ®Çu (ngµy) N¨ng suÊt trøng/n¨m Chi phÝ thøc ¨n (kg/1 kg t¨ng träng) Tuæi giÕt thÞt (tuÇn) Khèi l•îng lóc xuÊt chuång (kg) R51 201-205 123 2,5-3,0 8-12 2,5-3,5 R71 208 135 2,5-3,0 8-12 2,5-3,5 Siªu nÆng 205 137 2,5-2,8 8-12 2,7-3,7 B¶ng 8: ChØ tiªu n¨ng suÊt cña mét sè gièng vÞt (nu«i c«ng nghiÖp vµ b¸n c«ng nghiÖp) Gièng Tuæi ®Î qu¶ trøng ®Çu (ngµy) N¨ng suÊt trøng/n¨m Chi phÝ thøc ¨n (kg/10 trøng) Träng l•îng lóc lo¹i th¶i (kg) Khèi l•îng trøng (g) 1.VÞt Khakicampbell 145 – 155 260 - 280 2,20 - 2,50 1,5-1,7 65-70 2.VÞt CV 2000 Layer 150 – 165 250 -280 2,60 - 3,00 1,8-2,0 70-75 3.VÞt cá mµu c¸nh sÎ 140 – 150 210 -240 2,00 - 2,20 1,3-1,4 60-65 4. VÞt TriÕt giang (Trung Quèc ) 100 – 120 260 -280 1,80 - 2,00 1,2-1,3 55-60 215 B¶ng 9: C¸c gièng vÞt, ngan ®•îc nhËp khÈu tõ 1990 ®Õn nay TT Gièng Nguån gèc N¨m nhËp HiÖn tr¹ng I. C¸c gièng vÞt 1 Super M Anh Tr•íc 1990 vµ sau 1990 Ph¸t triÓn tèt 2 Super Layer 2000 Anh Ph¸t triÓn tèt 3 Khakicampbell Anh Ph¸t triÓn tèt II. C¸c gièng ngan 1 Dßng R31 Ph¸p 1992 KÐm ph¸t triÓn 2 Dßng R51 Ph¸p 1992 Ph¸t triÓn tèt 3 Dßng R71 Ph¸p 1997 Ph¸t triÓn tèt 4 Dßng siªu nÆng Ph¸p 1997 Ph¸t triÓn tèt (Nguån: Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề án phát triển chăn nuôi lợn và gia cầm đến năm 2020.PDF