Đề môn tin học thi Công chức

31-Khi sử dụng MS Outlook để gửi E-Mail thông qua máy chủ POP3 đến một địa chỉ không tồn tại thì: A-Không thể nhấp nút “send” vì báo lỗi ngay khi gửi B-Thư vẫn gửi bình thường nhưng sẽ bị trả lại C-Thư sẽ lưu tại máy chủ gởi D-Thư vẫn gửi bình thường nhưng sẽ bị hủy 32-Trong diễn đàn (forum) bạn có thể A-Nhập thông tin lên trang web bất kỳ ở đâu trong mạng internet B-Gởi bài lên máy chủ khi đã đăng ký C-Xóa bất kỳ thông tin nào trên diễn đàn D-Điều chỉnh thông tin của người khác nhập lên mạng trước đó 33-Khi gửi thư E-Mail sử dụng Outlook express hoặc Yahoo Mail, mỗi lần gửi thì A-Gửi được tối đa cho 3 người B-Gửi được tối đa cho 2 người C-Gửi được tối đa cho trên 3 người D-Chỉ có thể gửi cho 1 người 34-Muốn sử dụng dịch vụ E-Mail trên mạng Internet thì A-Chỉ cần dùng Outlook express B-Chỉ cần dùng Yahoo mail C-Chỉ cần có máy tính D-Tùy từng máy chủ mà sử dụng Web mail hoặc Outlook express 35-Dùng dịch vụ email phải A-mở máy thường xuyên để nhận email B-phải đặt mật khẩu và username tại máy nhận email C-email lưu tại máy chủ khi cần nhận email thì kết nối với máy chủ D-kết nối với dịch vụ internet VNN 36-Khi đăng ký một địa chỉ email mới trên mạng internet A-không được trùng tên với bất kỳ người nào trong mạng B-có thể trùng tên trên cùng một máy chủ C-có thể trùng tên nhưng khác máy chủ D-có thể trùng tên 37-Trong chương trình Outlook các email đã xóa A-có thể khôi phục được B-không thể khôi phục được C-có thể còn lưu ở máy chủ D-Có thể khôi phục nếu còn trong Delete Items 38-chức năng CC trong khi gởi email là A-gởi một bản vào hộp thư của người soạn thư B-gởi đến địa chỉ thứ 2 C-gởi một bản lưu đến máy chủ D-gởi đến người nhận thứ nhất 39-Trang web tìm kiếm thông tin là A-trang web có nhiều mối link đến các trang khác B-trang web động C-Trang web có tên miền .COM D-trang web tìm kiếm nhanh trên mạng 40-Bạn có thể ngăn chặn trang web không mong muốn từ chương trình internet Explorer từ chức năng nào của mục Internet Options A-Thẻ Connections B-Thẻ Privacy C-Thẻ General D-Thẻ Security cả nhà ơi ai biết giúp m với, món này m kém qua! cảm ơn cả nhà, chúc mọi người năm mới!!!

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 6791 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề môn tin học thi Công chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM – NGHEÀ TIN HOÏC VAÊN PHOØNG Naêm hoïc 2007 – 2008 @@-Haõy choïn caâu hoûi ñuùng nhaát . 1). Ñeå keát thuùc vieäc trình dieãn trong PowerPoint, ta baám: a). Phím 10 b). Phím ESC c). Phím Enter d). Phím Delete 2). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá 25 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =SQRT(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû: a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #NAME! 3). Trong soaïn thaûo Word, muoán trình baøy vaên baûn daïng coät (daïng thöôøng thaáy teân caùc trang baùo vaø taïp chí), ta thöïc hieän: a). Insert - Column b). View - Column c). Format - Column d). Table - Column 4). Baïn hieåu B-Virus laø gì ? a). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo oå ñóa B: b). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc boä tröõ ñieän c). Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record ) d). Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel 5). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - O laø: a). Môû moät hoà sô môùi b). Ñoùng hoà sô ñang môû c). Môû moät hoà sô ñaõ coù d). Löu hoà sô vaøo ñóa 6). Ñeå maùy tính coù theå laøm vieäc ñöôïc, heä ñieàu haønh caàn naïp vaøo: a). Ram b). Boä nhôù ngoaøi c). Chæ naïp vaøo boä nhôù trong khi chaïy chöông trình öùng duïng d). Taát caû ñeàu sai 7). Khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán phuïc hoài thao taùc vöøa thöïc hieän thì baám toå hôïp phím: a). Ctrl – Z b). Ctrl – X c). Ctrl - V d). Ctrl - Y 8). Trong khi laøm vieäc vôùi Word, toå hôïp phím taét naøo cho pheùp choïn taát caû vaên baûn ñang soaïn thaûo: a). Ctrl + A b). Alt + A c). Alt + F d). Ctrl + F 9). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò chuoãi "Tin hoc" ;oâ B2 coù giaù trò soá 2008. Taïi oâ C2 goõ vaøo coâng thöùc =A2+B2 thì nhaän ñöôïc keát quaû: a). #VALUE! b). Tin hoc c). 2008 d). Tin hoc2008 10). Döôùi goùc ñoä ñòa lí, maïng maùy tính ñöôïc phaân bieät thaønh: a). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu b). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn cuïc c). Maïng cuïc boä, maïng toaøn cuïc, maïng toaøn caàu d). Maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu, maïng toaøn cuïc 11). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - H laø : a). Taïo teäp vaên baûn môùi b). Chöùc naêng thay theá trong soaïn thaûo c). Ñònh daïng chöõ hoa d). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa 12). Khi ñang laøm vieäc vôùi Excel, toå hôïp phím naøo cho pheùp ngay laäp töùc ñöa con troû veà oâ ñaàu tieân (oâ A1) cuûa baûng tính ? a). Shift+Home b). Alt+Home c). Ctrl+Home d). Shift+Ctrl+Home 13). Khi ñang laøm vieäc vôi Windows, muoán khoâi phuïc laïi ñoái töôïng ñaõ xoùa trong Recycle Bin, ta thöïc hieän: a). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Copy b). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Open c). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Restore d). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Move To Folder... 14). Trong khi laøm vieäc vôùi Excel, ñeå nhaäp vaøo coâng thöùc tính toaùn cho moät oâ, tröôùc heát ta phaûi goõ: a). Daáu chaám hoûi (?) b). Daáu baèng (= ) c). Daáu hai chaám (: ) d). Daáu ñoâ la ($) 15). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán thieát laäp laïi boá cuïc (trình baøy veà vaên baûn, hình aûnh, bieåu ñoà,...) cuûa Slide, ta thöïc hieän : a). Format - Slide Layout... b). View - Slide Layout... c). Insert - Slide Layout... d). File - Slide Layout... 16). Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng? a). Bieåu ñoà coät raát thích hôïp ñeå so saùnh döõ lieäu coù trong nhieàu coät b). Bieåu ñoà hình troøn raát thích hôïp ñeå moâ taû tæ leä cuûa giaù trò döõ lieäu so vôùi toång theå c). Bieåu ñoà ñöôøng gaáp khuùc duøng so saùnh döõ lieäu vaø döï ñoaùn xu theá taêng hay giaûm cuûa döõ lieäu d). Caû 3 caâu ñeàu ñuùng 17). Trong cheá ñoä taïo baûng (Table) cuûa phaàn meàm Winword, muoán taùch moät oâ thaønh nhieàu oâ, ta thöïc hieän: a). Table - Cells b). Table - Merge Cells c). Tools - Split Cells d). Table - Split Cells 18). Trong baûng tính Exce, neáu trong moät oâ tính coù caùc kí hieäu #####, ñieàu ñoù coù nghóa laø gì? a). Chöông trình baûng tính bò nhieãm virus b). Coâng thöùc nhaäp sai vaø Excel thoâng baùo loãi c). Haøng chöùa oâ ñoù coù ñoä cao quaù thaáp neân khoâng hieån thò heát chöõ soá d). Coät chöùa oâ ñoù coù ñoä roäng quaù heïp neân khoâng hieån thò heát chöõ soá 19). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñònh daïng vaên baûn theo kieåu danh saùch, ta thöïc hieän: a). File - Bullets and Numbering b). Tools - Bullets and Numbering c). Format - Bullets and Numbering d). Edit - Bullets and Numbering 20). Trong cheá ñoä taïo baûng (Table) cuûa phaàn meàm Winword, ñeå goäp nhieàu oâ thaønh moät oâ, ta thöïc hieän : Choïn caùc oâ caàn goäp, roài choïn menu leänh : a). Table - Merge Cells b). Tools - Split Cells c). Tools - Merge Cells d). Table - Split Cells 21). Khi ñang laøm vieäc vôùi Windows, muoán xem toå chöùc caùc teäp vaø thö muïc treân ñóa, ta coù theå söû duïng : a). My Computer hoaëc Windows Explorer b). My Computer hoaëc Recycle Bin c). Windows Explorer hoaëc Recycle Bin d). My Computer hoaêc My Network Places 22). Trong maïng maùy tính, thuaät ngöõ LAN coù yù nghóa gì? a). Maïng cuïc boä b). Maïng dieän roäng c). Maïng toaøn caàu d). Moät yù nghóa khaùc 23). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø chuoãi TINHOC. Taïi oâ B2 goõ coâng thöùc =RIGHT(A2,3) thì nhaän ñöôïc keát quaû ? a). 3 b). HOC c). TIN d). Tinhoc 24). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - S laø: a). Xoùa teäp vaên baûn b). Cheøn kí hieäu ñaëc bieät c). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa d). Taïo teäp vaên baûn môùi 25). Trong Windows, khi xoùa file hoaëc folder thì noù ñöôïc löu trong Recycle Bin, muoán xoùa haún file hoaëc folder ta baám toå hôïp phím ? a). Shift_Del b). Alt_Del c). Ctrl_Del d). Caû 3 caâu ñeàu sai 26). Trong khi laøm vieäc vôùi Excel, muoán löu baûng tính hieän thôøi vaøo ñóa, ta thöïc hieän a). Window - Save b). Edit - Save c). Tools - Save d). File - Save 27). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán trình dieãn taøi lieäu ñöôïc soaïn thaûo, ta thöïc hieän : a). File - View Show b). Window - View Show c). Slide Show - View Show d). Tools - View Show 28). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, ñeå cheøn theâm moät Slide môùi, ta thöïc hieän: a). Edit - New Slide b). File - New Slide c). Slide Show - New Slide d). Insert - New Slide 29). Trong khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, toå hôïp phím Ctrl + V thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå : a). Caét moät ñoaïn vaên baûn b). Daùn moät ñoaïn vaên baûn töø Clipboard c). Sao cheùp moät ñoaïn vaên baûn d). Caét vaø sao cheùp moät ñoaïn vaên baûn 30). Trong keát noái maïng maùy tính cuïc boä. Caùp maïng goàm maáy loaïi? a). 2 b). 3 c). 4 d). 5 31). Khi laøm vieäc vôùi Word xong, muoán thoaùt khoûi, ta thöïc hieän a). View - Exit b). Edit - Exit c). Window - Exit d). File - Exit 32). Trong Windows, ñeå thieát ñaët laïi heä thoáng, ta choïn chöùc naêng: a). Control Windows b). Control Panel c). Control System d). Control Desktop 33). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán taét ñaùnh daáu choïn khoái vaên baûn (toâ ñen), ta thöïc hieän: a). Baám phím Enter b). Baám phím Space c). Baám phím muõi teân di chuyeån d). Baám phím Tab 34). Em söû duïng chöông trình naøo cuûa Windows ñeå quaûn lí caùc teäp vaø thö muïc? a). Microsoft Office b). Accessories c). Control Panel d). Windows Explorer 35). Trong Windows, muoán taïo moät thö muïc môùi, ta thöïc hieän : a). Edit - New, sau ñoù choïn Folder b). Tools - New, sau ñoù choïn Folder c). File - New, sau ñoù choïn Folder d). Windows - New, sau ñoù choïn Folder 36). Treân maøn hình Word, taïi doøng coù chöùa caùc hình : tôø giaáy traéng, ñóa vi tính, maùy in, ..., ñöôïc goïi laø: a). Thanh coâng cuï ñònh daïng b). Thanh coâng cuï chuaån c). Thanh coâng cuï veõ d). Thanh coâng cuï baûng vaø ñöôøng vieàn 37). Trong soaïn thaûo Word, ñeå cheøn tieâu ñeà trang (ñaàu trang vaø chaân trang), ta thöïc hieän: a). Insert - Header and Footer b). Tools - Header and Footer c). View - Header and Footer d). Format - Header and Footer 38). Trong Windows, muoán tìm kieám teäp hay thö muïc, ta thöïc hieän: a). File - Search b). Windows - Search c). Start - Search d). Tools - Search 39). Trong windows, ôû cöûa soå Explore, ñeå choïn moät luùc caùc file hoaëc folder naèm lieàn keà nhau trong moät danh saùch ? a). Giöõ phím Ctrl vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch b). Giöõ phím Alt vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch c). Nhaùy chuoät ôû muïc ñaàu, aán vaø giöõ Shift nhaùy chuoät ôû muïc cuoái d). Giöõ phím Tab vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch 40). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPonit, muoán thay ñoåi thieát keá cuûa Slide, ta thöïc hieän a). Format - Slide Design... b). Tools - Slide Design... c). Insert - Slide Design... d). Slide Show - Slide Design... 41). Caâu naøo sau ñaây sai? Khi nhaäp döõ lieäu vaøo baûng tính Excel thì: a). Döõ lieäu kieåu soá seõ maëc nhieân caên thaúng leà traùi b). Döõ lieäu kieåu kí töï seõ maëc nhieân caên thaúng leà traùi c). Döõ lieäu kieåu thôøi gian seõ maëc nhieân caên thaúng leà phaûi d). Döõ lieäu kieåu ngaøy thaùng seõ maëc nhieân caên thaúng leà phaûi 42). Baïn hieåu Virus tin hoïc laây lan baèng caùch naøo? a). Thoâng qua ngöôøi söû duïng, khi duøng taây aåm öôùt söû duïng maùy tính b). Thoâng qua heä thoáng ñieän - khi söû duïng nhieàu maùy tính cuøng moät luùc c). Thoâng qua moâi tröôøng khoâng khí - khi ñaët nhöõng maùy tính quaù gaàn nhau d). Caùc caâu treân ñeàu sai 43). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá khoâng (0); Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =5/A2 thì nhaän ñöôïc keát quaû: a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #DIV/0! 44). Trong caùc daïng ñòa chæ sau ñaây, ñòa chæ naøo laø ñòa chæ tuyeät ñoái? a). B$1:D$10 b). $B1:$D10 c). B$1$:D$10$ d). $B$1:$D$10 45). Trong WinWord, ñeå soaïn thaûo moät coâng thöùc toaùn hoïc phöùc taïp, ta thöôøng duøng coâng cuï : a). Microsoft Equation b). Ogranization Art c). Ogranization Chart d). Word Art 46). Heä ñieàu haønh laø : a). Phaàn meàm öùng duïng b). Phaàn meàm heä thoáng c). Phaàn meàm tieän ích d). Taát caû ñeàu ñuùng 47). Trong Winword, ñeå sao cheùp moät ñoaïn vaên baûn vaøo Clipboard, ta ñaùnh daáu ñoaïn vaên ; sau ñoù : a). Choïn menu leänh Edit - Copy b). Baám toå hôïp phím Ctrl - C c). Caû 2 caâu a. b. ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu a. b. ñeàu sai 48). Trong WinWord, ñeå thuaän tieän hôn trong khi löïa choïn kích thöôùc leà traùi, leà phaûi, ...; ta coù theå khai baùo ñôn vò ño : a). Centimeters b). Ñôn vò ño baét buoäc laø Inches c). Ñôn vò ño baét buoäc laø Points d). Ñôn vò ño baét buoäc laø Picas 49). Trong baûng tính Excel, ñieàu kieän trong haøm IF ñöôïc phaùt bieåu döôùi daïng moät pheùp so saùnh. Khi caàn so saùnh khaùc nhau thì söû duïng kí hieäu naøo? a). # b). c). >< d). & 50). Trong soaïn thaûo Winword, ñeå taïo moät baûng (Table), ta thöïc hieän : a). Tools - Insert Table b). Insert - Insert Table c). Format - Insert Table d). Table - Insert Table 51). Caùc heä ñieàu haønh thoâng duïng hieän nay thöôøng ñöôïc löu tröõ : a). Trong CPU b). Trong RAM c). Treân boä nhôù ngoaøi d). Trong ROM 52). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán taïo kyù töï to ñaàu doøng cuûa ñoaïn vaên, ta thöïc hieän : a). Format - Drop Cap b). Insert - Drop Cap c). Edit - Drop Cap d). View - Drop Cap 53). Ñieàu naøo khoâng ñuùng khi noùi veà ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ngheà Tin hoïc vaên phoøng? a). Laøm vieäc trong nhaø b). AÛnh höôûng thò löïc c). AÛnh höôûng coät soáng d). Tieáp xuùc vôùi ñoäc haïi 54). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp Ctrl - F laø : a). Taïo teäp vaên baûn môùi b). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa c). Chöùc naêng tìm kieám trong soaïn thaûo d). Ñònh daïng trang 55). Internet hieän nay phaùt trieån ngaøy caøng nhanh ; theo baïn, thôøi ñieåm Vieät Nam chính thöùc gia nhaäp Internet laø : a). Cuoái naêm 1999 b). Cuoái naêm 1998 c). Cuoái naêm 1997 d). Cuoái naêm 1996 56). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñònh daïng laïi trang giaáy in, ta thöïc hieän: a). File - Properties b). File - Page Setup c). File - Print d). File - Print Preview 57). Baïn hieåu Virus tin hoïc laø gì ? a). Taát caû ñeàu ñuùng • b). Laø moät chöông trình maùy tính do con ngöôøi taïo ra, c). Coù khaû naêng töï daáu kín, töï sao cheùp ñeå laây lan, d). Coù khaû naêng phaù hoaïi ñoái vôùi caùc saûn phaåm tin hoïc. 58). Trong soaïn thaûo Winword, muoán chuyeån ñoåi giöõa hai cheá ñoä goõ : cheá ñoä goõ cheøn vaø cheá ñoä goõ ñeø; ta baám phím: a). Insert b). Tab c). Del d). CapsLock 59). Khi ñang laøm vieäc vôùi WinWord (Excel), neáu löu teäp vaøo ñóa, thì teäp ñoù ? a). Luoân luoân ôû trong thö muïc OFFICE b). Luoân luoân ôû trong thö muïc My Documents c). Baét buoäc ôû trong thö muïc WINWORD (EXCEL ) d). Caû 3 caâu ñeàu sai 60). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün döõ lieäu laø daõy kí töï "Tin hoc van phong" ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =LOWER(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû? a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phong c). tin hoc van phong d). Tin Hoc Van Phong 61). Trong Windows, coù theå söû duïng chöông trình naøo nhö moät maùy tính boû tuùi ? a). Excel b). Calculator c). WinWord d). Notepad 62). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 goõ vaøo coâng thöùc =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì keát quaû nhaän ñöôïc taïi oâ A2 laø: a). 200 b). 100 c). 300 d). False 63). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün daõy kí töï "1Angiang2". Neáu söû duïng nuùt ñieàn ñeå ñieàn döõ lieäu ñeán caùc coät B2, C2, D2, E2; thì keát quaû nhaän ñöôïc taïi oâ E2 laø: a). 1Angiang6 b). 5Angiang6 c). 5Angiang2 d). 1Angiang2 64). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán xoùa boû moät Slide, ta thöïc hieän: a). File - Delete Slide b). Edit - Delete Slide c). Tools - Delete Slide d). Slide Show - Delete Slide 65). Ñeå trình dieãn moät Slide trong PowerPoint, ta baám : a). Phím F5 b). Phím F3 c). Phím F1 d). Phím F10 66). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán löu hoà sô vôùi moät teân khaùc, ta thöïc hieän a). File - Save b). File - Save As c). Window - Save d). Window - Save As 67). Trong Winword, ñeå môû moät taøi lieäu ñaõ ñöôïc soaïn thaûo trong Winword : a). Choïn menu leänh Edit - Open b). Choïn menu leänh File - Open c). Caû 2 caâu a. b. ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu a. b. deàu sai 68). Trong Windows, töø Shortcut coù yù nghóa gì? a). Taïo ñöôøng taét ñeå truy caäp nhanh b). Xoùa moät ñoái töôïng ñöôïc choïn taïi maøn hình neàn c). Ñoùng caùc cöûa soå ñang môû d). Taát caû ñeàu sai 69). Trong WinWord, toå hôïp phím naøo cho pheùp ngay laäp töùc ñöa con troû veà ñaàu vaên baûn ? a). Shift+Home b). Atl+Home c). Ctrl+Home •d). Ctrl+Alt+Home 70). Trong soaïn thaûo Word, muoán trình baøy vaên baûn trong khoå giaáy theo höôùng ngang ta choïn muïc : a). Portrait b). Right c). Left d). Landscape 71). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø chuoãi TINHOC. Taïi oâ B2 goõ coâng thöùc =LEFT(A2,3) thì nhaän ñöôïc keát quaû ? a). Tinhoc b). 3 c). HOC d). TIN 72). Ñeå chuaån bò in moät baûng tính Excel ra giaáy ? a). Excel baét buoäc phaûi ñaùnh soá trang ôû vò trí beân phaûi ñaàu moãi trang b). Coù theå khai baùo ñaùnh soá trang in hoaëc khoâng c). Chæ ñaùnh soá trang in neáu baûng tính goàm nhieàu trang d). Vò trí cuûa soá trang luoân luoân ôû goùc döôùi beân phaûi 73). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün döõ lieäu laø daõy kí töï "Tin hoc van phong" ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =PROPER(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû? a). Tin hoc van phong b). Tin hoc van phong c). TIN HOC VAN PHONG d). Tin Hoc Van Phong 74). Haõy choïn ra teân thieát bò maïng? a). USB b). UPS c). Hub d). Webcam 75). Trong baûng tính Excel, giao cuûa moät haøng vaø moät coät ñöôïc goïi laø? a). Döõ lieäu b). oâ c). Tröôøng d). Coâng thöùc 76). Giaû söû ngaøy heä thoáng cuûa maùy tính laø: 8/18/2008; Khi ñoù taïi oâ A2 goõ vaøo coâng thöùc =Today()-1 thì nhaän ñöôïc keát quaû laø: a). 0 b). #VALUE! c). #NAME! d). 8/17/2008 77). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø soá 10 ; oâ B2 coù giaù trò laø soá 3. Taïi oâ C2 goõ coâng thöùc =MOD(A2,B2) thì nhaän ñöôïc keát quaû : a). 10 b). 3 c). #Value d). 1 78). Trong maùy tính RAM coù nghóa laø gì ? a). Laø boä nhôù truy xuaát ngaãu nhieân . b). Laø boä nhôù chæ ñoïc c). Laøboä xöû lyù thoâng tin . d). Caû ba caâu ñeàu sai 79). Ngöôøi vaø maùy tính giao tieáp thoâng qua : a). Baøn phím vaø maøn hình . b). Heä ñieàu haønh . c). RAM . d). Taát caû ñeàu ñuùng . 80). Trong baûng tính Excel, taïi oâ D2 coù coâng thöùc =B2*C2/100. Neáu sao cheùp coâng thöùc ñeán oâ G6 thì seõ coù coâng thöùc laø: a). E7*F7/100 b). B6*C6/100 c). E6*F6/100 d). E2*C2/100 81). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, ñeå ñoùng moät hoà sô ñang môû, ta thöïc hieän : a). File - Close b). File - Exit c). File - New d). File - Save 82). Trong baûng tính Excel, ñeå söûa döõ lieäu trong moät oâ tính maø khoâng caàn nhaäp laïi, ta thöïc hieän: a). Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, roài baám phím F2 b). Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, roài baám phím F4 c). Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, roài baám phím F10 d). Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, roài baám phím F12 83). Khi ñang söû duïng Windows, ñeå löu noäi dung maøn hình vaøo boä nhôù Clipboard ta söû duïng caùc phím naøo? a). Ctrl+C b). Ctrl+Ins c). Print Screen d). ESC 84). Khi ñang trình dieãn trong PowerPoint, muoán keát thuùc phieân trình dieãn, ta thöïc hieän : a). Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn Exit b). Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn Return c). Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn End Show d). Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn Screen 85). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá 10 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =PRODUCT(A2,5) thì nhaän ñöôïc keát quaû: a). #VALUE! b). 2 c). 10 d). 50 86). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò chuoãi TINHOC ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =VALUE(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû : a). #VALUE! b). Tinhoc c). TINHOC d). 6 87). Khi keát noái thaønh moät maïng maùy tính cuïc boä vaø caùc thieát bò, theo em thieát bò naøo sau ñaây coù theå ñöôïc chia seû ñeå söû duïng chung? a). Maùy in b). Micro c). Webcam d). Ñóa meàm 88). Trong soaïn thaûo Word, muoán cheøn caùc kí töï ñaëc bieät vaøo vaên baûn, ta thöïc hieän: a). View - Symbol b). Format - Symbol c). Tools - Symbol d). Insert - Symbol 89). Caùc kieåu döõ lieäu thoâng duïng cuûa Excel laø : a). Kieåu chuoãi, kieåu vaên baûn, kieåu ngaøy thaùng d). Kieåu chuoãi, kieåu soá, kieåu loâgic, kieåu ngaøy thaùng, kieåu coâng thöùc b). Kieåu soá, kieåu loâgic, kieåu ngaøy thaùng c). Kieåu coâng thöùc, kieåu haøm, kieåu soá, kieåu ngaøy thaùng 90). Trong Windows, phím taét naøo giuùp baïn truy caäp nhanh menu Start ñeå coù theå Shutdown maùy ? a). Alt+Esc b). Ctrl+Esc c). Ctrl+Alt+Esc d). Khoâng coù caùch naøo khaùc, ñaønh phaûi nhaán nuùt Power Off 91). Trong Winword, muoán söû duïng chöùc naêng söûa loãi vaø goõ taét, ta choïn : a). Edit - AutoCorrect Options... b). Window - AutoCorrect Options... c). View - AutoCorrect Options... d). Tools - AutoCorrect Options... 92). Trong khi soaïn thaûo vaên baûn, neáu keát thuùc 1 ñoaïn (Paragraph) vaø muoán sang 1 ñoaïn môùi : a). Baám toå hôïp phím Ctrl - Enter b). Baám phím Enter c). Baám toå hôïp phím Shift - Enter d). Word töï ñoäng, khoâng caàn baám phím 93). Trong baûng tính Excel, khi chieàu daøi döõ lieäu kieåu soá lôùn hôn chieàu roäng cuûa oâ thì seõ hieän thò trong oâ caùc kí töï: a). & b). # c). $ d). * 94). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò daõy kí töï "1 Angiang 2". Neáu söû duïng nuùt ñieàn ñeå ñieàn döõ lieäu ñeán caùc oâ B2, C2, D2, E2 ; thì keát quaû nhaän ñöôïc taïi oâ E2 laø: a). 5 Angiang 2 b). 1 Angiang 2 c). 1 Angiang 6 d). 2 Angiang 2 95). Khi soaïn thaûo vaên baûn, ñeå khai baùo thôøi gian töï löu vaên baûn, ta choïn: a). Tools - Option... Trong theû Save, ñaùnh daáu choïn muïc Save AutoRecover info every b). File - Option... Trong theû Save, ñaùnh daáu choïn muïc Save AutoRecover info every c). Format - Option... Trong theû Save, ñaùnh daáu choïn muïc Save AutoRecover info every d). View - Option... Trong theû Save, ñaùnh daáu choïn muïc Save AutoRecover info every 96). Trong baûng tính Excel, muoán xoùa haún moät haøng ra khoûi trang tính, ta ñaùnh daáu khoái choïn haøng naøy vaø thöïc hieän : a). Table - Delete Rows b). Nhaán phím Delete c). Edit - Delete d). Tools - Delete 97). Baïn hieåu Macro Virus laø gì ? a). Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record b). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc boä tröõ ñieän c). Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel d). Taát caû ñeàu ñuùng 98). Neáu keát noái Internet cuûa baïn chaäm, theo baïn nguyeân nhaân chính laø gì ? a). Do nhieàu ngöôøi cuøng truy caäp laøm cho toác ñoä ñöôøng truyeàn giaûm, thöôøng bò ngheõn maïch b). Do chöa traû phí Internet c). Do Internet coù toác ñoä chaäm d). Do ngöôøi duøng chöa bieát söû duïng Internet 99). Trong Excel, khi vieát sai teân haøm trong tính toaùn, chöông trình thoâng baùo loãi? a). #NAME! b). #VALUE! c). #N/A! d). #DIV/0! 100). Khi laøm vieäc trong maïng cuïc boä, muoán xem taøi nguyeân treân maïng ta nhaùy ñuùp chuoät choïn bieåu töôïng : a). My Computer b). My Document c). My Network Places d). Internet Explorer 101). Trong baûng tính Excel, muoán saép xeáp danh saùch döõ lieäu theo thöù töï taèng (giaûm), ta thöïc hieän: a). Tools - Sort b). File - Sort c). Data - Sort d). Format - Sort 102). Trong baûng tính Excel, khoái oâ laø taäp hôïp nhieàu oâ keá caän taïo thaønh hình chöõ nhaät, Ñòa chæ khoái oâ ñöôïc theå hieän nhö caâu naøo sau ñaây laø ñuùng? a). B1...H15 b). B1:H15 c). B1-H15 d). B1..H15 103). Trong Windows, muoán caøi ñaët maùy in, ta thöïc hieän a). File - Printer and Faxes, roài choïn muïc Add a printer b). Window - Printer and Faxes, roài choïn muïc Add a printer c). Start - Printer and Faxes, roài choïn muïc Add a printer d). Tools - Printer and Faxes, roài choïn muïc Add a printer 104). Trong Windows, ñeå kieåm tra khoâng gian ñóa vaø chöa ñöôïc söû duïng, ta thöïc hieän ? a). Trong Windows khoâng theå kieåm tra khoâng ñöôïc maø phaûi duøng phaàn meàm tieän ích khaùc b). Nhaùy ñuùp Computer - Nhaùy phaûi chuoät vaøo teân oå ñóa caàn kieåm tra - Choïn Properties c). Caû 2 caâu ñeàu sai d). Caû 2 caâu ñeàu ñuùng 105). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø soá 2008. Taïi oâ B2 goõ coâng thöùc =LEN(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû ? a). #Value b). 0 c). 4 d). 2008 106). Khi soaïn thaûo vaên baûn trong Winword, muoán di chuyeån töø 1 oâ naøy sang oâ keá tieáp veà beân phaûi cuûa moät baûng (Table) ta baám phím: a). ESC b). Ctrl c). CapsLock d). Tab 107). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñaùnh soá trang cho vaên baûn, ta thöïc hieän: a). Insert - Page Numbers b). View - Page Numbers c). Tools - Page Numbers d). Format - Page Numbers 108). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán taïo moät hoà sô môùi, ta thöïc hieän : a). Insert - New b). View - New c). File - New d). Edit - New 109). Trong baûng tính Excel, hoäp thoaïi Chart Wizard cho pheùp xaùc ñònh caùc thoâng tin naøo sau ñaây cho bieåu ñoà? a). Tieâu ñeà b). Coù ñöôøng löôùi hay khoâng c). Chuù giaûi cho caùc truïc d). Caû 3 caâu ñeàu ñuùng 110). Khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán ñaùnh daáu löïa choïn moät töø, ta thöïc hieän : a). Nhaùy ñuùp chuoät vaøo töø caàn choïn b). Baám toå hôïp phím Ctrl - A c). Nhaùy chuoät vaøo töø caàn choïn d). Baám phím Enter 111). Trong maïng maùy tính, thuaät ngöõ Share coù yù nghóa gì? a). Chia seû taøi nguyeân b). Nhaõn hieäu cuûa moät thieát bò keát noái maïng c). Thöïc hieän leänh in trong maïng cuïc boä d). Moät phaàn meàm hoã trôï söû duïng maïng cuïc boä 112). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò chuoãi 2008 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =VALUE(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû : a). #NAME! b). #VALUE! c). Giaù trò kieåu chuoãi 2008 d). Giaù trò kieåu soá 2008 113). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá 2008 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =LEN(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû : a). 2008 b). 1 c). 4 d). #DIV/0! 114). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 goõ vaøo coâng thöùc =MAX(30,10,65,5) thì nhaän ñöôïc keát quaû taïi oâ A2 laø: a). 30 b). 5 c). 65 d). 110 115). Trong heä ñieàu haønh Windows, teân cuûa thö muïc ñöôïc ñaët : a). Baét buoäc phaûi duøng chöõ in hoa ñeå ñaët teân thö muïc b). Baét buoäc khoâng ñöôïc coù phaàn môû roäng c). Thöôøng ñöôïc ñaët theo qui caùch ñaët teân cuûa teân teäp d). Baét buoäc phaûi coù phaàn môû roäng 116). Khi soaïn thaûo vaên baûn trong Winword, ñeå hieån thò trang seõ in leân maøn hình, ta choïn : a). Edit - Print Preview b). Format - Print Preview c). View - Print Preview d). File - Print Preview 117). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø chuoãi Tinhoc ; Taïi oâ C2 goõ vaøo coâng thöùc =A2 thì nhaän ñöôïc keát quaû taïi oâ C2: a). #Value b). TINHOC c). TinHoc d). Tinhoc 118). Trong Windows Explorer, theo baïn tieâu chí naøo sau ñaây khoâng theå duøng ñeå saép xeáp caùc teäp vaø thö muïc? a). Teân teäp b). Taàn suaát söû duïng c). Kích thöôùc teäp d). Kieåu teäp 119). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün döõ lieäu laø daõy kí töï "Tin hoc van phong" ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =UPPER(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû? a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phong c). Tin Hoc Van Phong d). Tin hoc van phong 120). Trong baûng tính Excel, ñeå loïc döõ lieäu töï ñoäng, sau khi choïn khoái caàn loïc, ta thöïc hieän: a). Format - Filter - AutoFilter b). Insert - Filter - AutoFilter c). Data - Filter - AutoFilter d). View - Filter - AutoFilter 121). Trong windows, ôû cöûa soå Explore, ñeå choïn moät luùc caùc file hoaëc folder naèm khoâng keà nhau trong moät danh saùch? a). Giöõ phím Ctrl vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch b). Nhaùy chuoät ôû muïc ñaàu, aán vaø giöõ Shift nhaùy chuoät ôû muïc cuoái c). Giöõ phím Alt vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch d). Giöõ phím Tab vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch 122). Trong baûng tính Excel, haøm naøo sau ñaây cho pheùp tính toång caùc giaù trò kieåu soá thoûa maõn moät ñieàu kieän cho tröôùc? a). SUM b). COUNTIF c). COUNT d). SUMIF 123). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñònh daïng kyù töï, ta thöïc hieän: a). Format - Font b). Format - Paragraph c). Caû 2 caâu ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu ñeàu sai 124). Trong baûng tính Excel, ñeå cheøn theâm moät coät vaøo trang tính, ta thöïc hieän : a). Table - Insert Columns b). Format - Cells - Insert Columns c). Table - Insert Cells d). Insert - Columns 125). Khi soaïn thaûo vaên baûn xong, ñeå in vaên baûn ra giaáy : a). Choïn menu leänh File - Print b). Baám toå hôïp phím Ctrl - P c). Caùc caâu a. vaø b. ñeàu ñuùng d). Caùc caâu a. vaø b. ñeàu sai 126). Theo baïn, ñieàu gì maø taát caû caùc virus tin hoïc ñeàu coá thöïc hieän? a). Laây nhieãm vaøo boot record b). Töï nhaân baûn c). Xoùa caùc teäp chöông trình treân ñóa cöùng d). Phaù huûy CMOS 127). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán thieát laäp hieäu öùng cho vaên baûn, hình aûnh, ..., ta thöïc hieän : a). Insert - Custom Animation, roài choïn Add Effect b). Format - Custom Animation, roài choïn Add Effect c). View - Custom Animation, roài choïn Add Effect d). Slide Show - Custom Animation, roài choïn Add Effect 128). Trong WinWord, toå hôïp phím naøo cho pheùp ngay laäp töùc ñöa con troû veà cuoái vaên baûn ? a). Shift+End b). Alt+End c). Ctrl+End d). Ctrl+Alt+End 129). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán xoùa boû hieäu öùng trình dieãn, ta choïn ñoái töôïng caàn xoùa boû hieäu öùng vaø thöïc hieän: a). Slide Show - Custom Animation, roài choïn Remove b). Slide Show - Custom Animation, roài choïn Delete c). Caû 2 caâu ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu ñeàu sai 130). Khi ñang laøm vieäc vôùi Excel, coù theå di chuyeån töø sheet naøy sang sheet khaùc baèng caùch söû duïng caùc phím hoaëc caùc toå hôïp phím: a). Page Up ; Page Down b). Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down c). Caû 2 caâu ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu ñeàu sai ÑAÙP AÙN TRAÉC NGHIEÄM – TIN HOÏC VAÊN PHOØNG Caâu : 001 . Phím ESC Caâu : 002 . 5 Caâu : 003 . Format - Column Caâu : 004 . Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record ) Caâu : 005 . Môû moät hoà sô ñaõ coù Caâu : 006 . Ram Caâu : 007 . Ctrl - Z Caâu : 008 . Ctrl + A Caâu : 009 . #VALUE! Caâu : 010 . Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu Caâu : 011 . Chöùc naêng thay theá trong soaïn thaûo Caâu : 012 . Ctrl+Home Caâu : 013 . Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Restore Caâu : 014 . Daáu baèng (= ) Caâu : 015 . Format - Slide Layout... Caâu : 016 . Caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu : 017 . Table - Split Cells Caâu : 018 . Coät chöùa oâ ñoù coù ñoä roäng quaù heïp neân khoâng hieån thò heát chöõ soá Caâu : 019 . Format - Bullets and Numbering Caâu : 020 . Table - Merge Cells Caâu : 021 . My Computer hoaëc Windows Explorer Caâu : 022 . Maïng cuïc boä Caâu : 023 . HOC Caâu : 024 . Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa Caâu : 025 . Shift_Del Caâu : 026 . File - Save Caâu : 027 . Slide Show - View Show Caâu : 028 . Insert - New Slide Caâu : 029 . Daùn moät ñoaïn vaên baûn töø Clipboard Caâu : 030 . 3 Caâu : 031 . File - Exit Caâu : 032 . Control Panel Caâu : 033 . Baám phím muõi teân di chuyeån Caâu : 034 . Windows Explorer Caâu : 035 . File - New, sau ñoù choïn Folder Caâu : 036 . Thanh coâng cuï chuaån Caâu : 037 . View - Header and Footer Caâu : 038 . Start - Search Caâu : 039 . Nhaùy chuoät ôû muïc ñaàu, aán vaø giöõ Shift nhaùy chuoät ôû muïc cuoái Caâu : 040 . Format - Slide Design... Caâu : 041 . Döõ lieäu kieåu soá seõ maëc nhieân caên thaúng leà traùi Caâu : 042 . Caùc caâu treân ñeàu sai Caâu : 043 . #DIV/0! Caâu : 044 . $B$1:$D$10 Caâu : 045 . Microsoft Equation Caâu : 046 . Phaàn meàm heä thoáng Caâu : 047 . Caû 2 caâu a. b. ñeàu ñuùng Caâu : 048 . Centimeters Caâu : 049 . Caâu : 050 . Table - Insert Table Caâu : 051 . Treân boä nhôù ngoaøi Caâu : 052 . Format - Drop Cap Caâu : 053 . Tieáp xuùc vôùi ñoäc haïi Caâu : 054 . Chöùc naêng tìm kieám trong soaïn thaûo Caâu : 055 . Cuoái naêm 1997 Caâu : 056 . File - Page Setup Caâu : 057 . Taát caû ñeàu ñuùng Caâu : 058 . Insert Caâu : 059 . Caû 3 caâu ñeàu sai Caâu : 060 . tin hoc van phong Caâu : 061 . Calculator Caâu : 062 . 200 Caâu : 063 . 1Angiang6 Caâu : 064 . Edit - Delete Slide Caâu : 065 . Phím F5 Caâu : 066 . File - Save As Caâu : 067 . Caû 2 caâu a. b. ñeàu ñuùng Caâu : 068 . Taïo ñöôøng taét ñeå truy caäp nhanh Caâu : 069 . Ctrl+Home Caâu : 070 . Landscape Caâu : 071 . TIN Caâu : 072 . Coù theå khai baùo ñaùnh soá trang in hoaëc khoâng Caâu : 073 . Tin Hoc Van Phong Caâu : 074 . Hub Caâu : 075 . oâ Caâu : 076 . 8/17/2008 Caâu : 077 . 1 Caâu : 078 . Laø boä nhôù truy xuaát ngaãu nhieân . Caâu : 079 . Heä ñieàu haønh . Caâu : 080 . E6*F6/100 Caâu : 081 . File - Close Caâu : 082 . Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, roài baám phím F2 Caâu : 083 . Print Screen Caâu : 084 . Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn End Show Caâu : 085 . 50 Caâu : 086 . #VALUE! Caâu : 087 . Maùy in Caâu : 088 . Insert - Symbol Caâu : 089 . Kieåu chuoãi, kieåu soá, kieåu loâgic, kieåu ngaøy thaùng, kieåu coâng thöùc Caâu : 090 . Ctrl+Esc Caâu : 091 . Tools - AutoCorrect Options... Caâu : 092 . Baám phím Enter Caâu : 093 . # Caâu : 094 . 5 Angiang 2 Caâu : 095 . Tools - Option... Trong theû Save, ñaùnh daáu choïn muïc Save AutoRecover info every Caâu : 096 . Table - Delete Rows Caâu : 097 . Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel Caâu : 098 . Do nhieàu ngöôøi cuøng truy caäp laøm cho toác ñoä ñöôøng truyeàn giaûm, thöôøng bò ngheõn maïch Caâu : 099 . #NAME! Caâu : 100 . My Network Places Caâu : 101 . Data - Sort Caâu : 102 . B1:H15 Caâu : 103 . Start - Printer and Faxes, roài choïn muïc Add a printer Caâu : 104 . Nhaùy ñuùp Computer - Nhaùy phaûi chuoät vaøo teân oå ñóa caàn kieåm tra - Choïn Properties Caâu : 105 . 4 Caâu : 106 . Tab Caâu : 107 . Insert - Page Numbers Caâu : 108 . File - New Caâu : 109 . Caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu : 110 . Nhaùy ñuùp chuoät vaøo töø caàn choïn Caâu : 111 . Chia seû taøi nguyeân Caâu : 112 . Giaù trò kieåu soá 2008 Caâu : 113 . 4 Caâu : 114 . 65 Caâu : 115 . Thöôøng ñöôïc ñaët theo qui caùch ñaët teân cuûa teân teäp Caâu : 116 . File - Print Preview Caâu : 117 . Tinhoc Caâu : 118 . Taàn suaát söû duïng Caâu : 119 . TIN HOC VAN PHONG Caâu : 120 . Data - Filter - AutoFilter Caâu : 121 . Giöõ phím Ctrl vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch Caâu : 122 . SUMIF Caâu : 123 . Format - Font Caâu : 124 . Table - Insert Columns Caâu : 125 . Caùc caâu a. vaø b. ñeàu ñuùng Caâu : 126 . Töï nhaân baûn Caâu : 127 . Slide Show - Custom Animation, roài choïn Add Effect Caâu : 128 . Ctrl+End Caâu : 129 . Slide Show - Custom Animation, roài choïn Remove Caâu : 130 . Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down Đề 1:             Powerpoint 1. Bấm chuột phải tại một đối tượng trong PowerPoint có nghĩa là : A. Xoá đối tượng. B. Mở menu tắt liệt kê các lệnh có thể thực hiện. C. Chọn đối tượng D. Không làm gí cả. 2. Cách nào sau đây không phải là cách tạo ra một bản trình diễn mới (Presentation)? A. Tạo một bản trình diễn trắng. B. Dùng template C. Dùng chức năng Scan-In Slides. D. Dùng chức năng AutoContent Wizard. 3. Chế độ view nào sau đây không phải cuả PowerPoint? A. Normal View B. Presentation View C. Slide Show View D. Outline View 4. PowerPoint tự động tạo ra một bản trình diễn trắng khi khởi động chương trình (Đúng/Sai?) 5. Kỹ thuật nào sau đây không phải để di chuyển xung quanh một bản trình diễn? A. Nhấn + để di chuyển về slide đầu tiên. B. Nhấn để di chuyển đến slide kế tiếp. C. Chọn Edit → Move từ menu và chỉ định slide bạn muốn tới. D. Dùng thanh cuộn đứng để di chuyển lên hoặc xuống.      6. Giả sử ta cần đưa vào trong tài liệu nhiều hình ảnh minh họa. Khi tiếp tục hiệu chỉnh và dàn trang, các hình đó khó giữ được các vị trí tương đối ban đầu. Giải pháp nào sau đây giúp ta xử lý tình huống trên? A. Xóa hình và chèn hình lại khi định dạng trang bị thay đổi. B. Chọn tất cả các hình, bấm nút phải và chọn lệnh Group. C. Chọn Edit -> Select pictures từ menu mỗi khi di chuyển và làm việc với nhiều hình. D. Không phải các cách trên.      7. Một số AutoShapes có hình thoi màu vàng. Hình thoi đó là gì và có tác dụng ra sao? A. Đó là nút kích cỡ, dùng để thay đổi kích thước của đối tượng AutoShapes. B. Đó là nút di chuyển, dùng để kéo đối tượng AutoShape tới một vị trí khác. C. Đó là nút điều chỉnh, dùng để thay đổi hình dạng của đối tượng AutoShapes. D. Không phải ba tác dụng trên.     8. Phím nào dùng thuận tiện nhất để nhập liệu và di chuyển trong một table? A. để di chuyển to ô kế tiếp, + để di chuyển ngược lại. B. để di chuyển to ô kế tiếp, + để di chuyển ngược lại. C. để di chuyển to ô kế tiếp, + để di chuyển ngược lại. D. Không phải các cách trên.     9. Câu nào sau đây là không đúng? A. Bạn có thể tạo một slide với table bằng cách bấm nút Insert Slide trên Standard A. thanh công cụ và chọn Table layout. B. Thanh công cụ Tables và Borders dùng để làm việc với tables. C. Font chữ trong table là cố định và không thể định dạng. D. PowerPoint 2002 không còn cần Microsoft Word để tạo và làm việc với table.     10. Câu nào sau đây là không đúng? A. Bấm đúp đối tượng table để hiệu chỉnh nó. B. Để chọn một hàng: đặt điểm nháy trong hàng, bấm nút Table trên thanh công cụ        Tables và Borders và chọn Row từ menu C. Để chọn một cột: đặt điểm nháy trong hàng, bấm nút Table trên thanh công cụ Tables    và Borders và chọn Column từ menu. D. Bấm đúp 3 lần để chọn toàn bộ table. Xử lý văn bản Word 11-Khi lưu file vào đĩa có thể A-lưu trong nhiều ổ đĩa khác nhau và bắt buộc phải có cùng tên file B-lưu ở nhiều folder khác nhau C-lưu trong một folder và có cùng tên file D-lưu tại một nơi duy nhất 12-Thao tác Undo trong MS Word có thể A-khôi phục lại một thao tác trước đó B-Không thể khôi phục một thao tác nào C-Chỉ khôi phục các thao tác nhập văn bản, hình ảnh không thể khôi phục được D-Khôi phục nhiều thao tác trước đó   13-Thanh công cụ Format hoặc Standard trong màn hình MS word bị mất có thể lấy lại bằng cách A-Tất cả các câu trong câu này đều sai B-Mouse phải trên thanh taskbar chọn properties và bỏ chọn Auto Hide C-Mouse phải trên thanh công cụ chọn đến thanh công cụ đã mất D-Mouse phải trên màn hình soạn thảo chọn Showtoolbar 14-Muốn xem trang in (MS Word)trước khi in chọn vào menu A-View/Print B-Print/View C-File/Print preview D-File /print 15-Khi bạn đang soạn thảo văn bản trên màn hình Word dùng font chữ .VNTime bạn chọn khối và chọn lại font chữ sau đây, font nào có thể hiển thị dấu tiếng Việt A-.VNHelve B-Times New Roman C-Unicode D-VNI-Times 16-Thanh thước trong Word theo đơn vị là: A-Cm B-mm C-Tuỳ chọn trong menu Tools/Options D-Inch 17-Để chèn ký tự đặc biệt trong Word, thực hiện như sau: A-Mở menu Edit / Chọn Symbol B-Mở menu File/ Chọn Symbol C-Mở menu Insert / Chọn Field D-Mở menu Insert / Chọn Symbol 18-Trong Microsoft Word, phát biểu nào sau đây là SAI A-Tổ hợp phím Ctrl+C tương đương với lệnh Edit / Copy B-Tổ hợp phím Ctrl+M tương đương với lệnh File/New C-Tổ hợp phím Ctrl+O tương đương với lệnh File/Open D-Tổ hợp phím Ctrl+S tương đương với lệnh File / Save 19-Giấy A4 có kích thước chiều ngang và chiều cao là: A-210x297 mm B-20x29 cm C-15x21 cm D-20x30 cm 20-Kích thước của ký tự trong Word tính bằng đơn vị: A-Inches. B-milimet C-Pt hay Points D-Cetimeters.   Excel: Xử lý bảng tính Excel 21-Các địa chỉ sau đây địa chỉ nào là địa chỉ tương đối trong Excel: A-E4:F4 B-$E$4:$F$4 C-$E$4:$F4 D-$E4:$F$4 22-Trong ô A1 chứa số 782.57 (dấu chấm thập phân), công thức sau: =ROUND(A1,-2) sẽ cho giá trị là: A-780 B-782.57 C-800 D-700 23-Trong ô A1 chứa chuỗi “Microsoft Excel” công thức sau: = MID(A1,6,4) sẽ cho chuỗi: A-Công thức sai B-Excel C-Microsoft D-soft 24-Kết quả của hàm DAY("24/10/2004") là A-24/10/2004 B-24 C-5 D-2004 25-Muốn trả về thứ tự số trong tuần từ một ngày ta dùng hàm: A-Day B-Date C-Today D-Weekday 26-GIÁ VỐN = (TT+CPVC+THUẾ)/SL. Khi đó biểu thức (d) sẽ là: A-(d)=SUM(E3:G3/C3) B-(d)=(E3+F3+G3/C3) C-(d)=SUM(E$3,G$3)/C3. D-(d)=SUM(E3:G3)/C3. 27-GIÁ BÁN=GIÁ VỐN + 10% * GIÁ VỐN. Khi đó biểu thức (e) sẽ là: A-(e)=H3*10% B-(e)=H3+10%*H3 C-(e)=H3+10% D-(e)=(H3+10*H3)/100. 28-ẩn các cột trên bảng tính : A-Format -> Column -> Hide B-Format -> Row -> Hide C-Tools -> Option -> View D-Insert -> Column -> Hide 29-Trong Excel, khi nhập một hàm không có trong hệ thống sẽ trả về lỗi A-#NAME B-#VALUE C-#NULL D-#N/A 30-Chọn nhóm ô không liền nhau ta chọn bằng chuột kết hợp với phím A-Tab B-Shift C-Ctrl D-Alt Internet 31-Khi sử dụng MS Outlook để gửi E-Mail thông qua máy chủ POP3 đến một địa chỉ không tồn tại thì: A-Không thể nhấp nút “send” vì báo lỗi ngay khi gửi B-Thư vẫn gửi bình thường nhưng sẽ bị trả lại C-Thư sẽ lưu tại máy chủ gởi D-Thư vẫn gửi bình thường nhưng sẽ bị hủy 32-Trong diễn đàn (forum) bạn có thể A-Nhập thông tin lên trang web bất kỳ ở đâu trong mạng internet B-Gởi bài lên máy chủ khi đã đăng ký C-Xóa bất kỳ thông tin nào trên diễn đàn D-Điều chỉnh thông tin của người khác nhập lên mạng trước đó 33-Khi gửi thư E-Mail sử dụng Outlook express hoặc Yahoo Mail, mỗi lần gửi thì A-Gửi được tối đa cho 3 người B-Gửi được tối đa cho 2 người C-Gửi được tối đa cho trên 3 người D-Chỉ có thể gửi cho 1 người 34-Muốn sử dụng dịch vụ E-Mail trên mạng Internet thì A-Chỉ cần dùng Outlook express B-Chỉ cần dùng Yahoo mail C-Chỉ cần có máy tính D-Tùy từng máy chủ mà sử dụng Web mail hoặc Outlook express 35-Dùng dịch vụ email phải A-mở máy thường xuyên để nhận email B-phải đặt mật khẩu và username tại máy nhận email C-email lưu tại máy chủ khi cần nhận email thì kết nối với máy chủ D-kết nối với dịch vụ internet VNN 36-Khi đăng ký một địa chỉ email mới trên mạng internet  A-không được trùng tên với bất kỳ người nào trong mạng B-có thể trùng tên trên cùng một máy chủ C-có thể trùng tên nhưng khác máy chủ D-có thể trùng tên 37-Trong chương trình Outlook các email đã xóa A-có thể khôi phục được B-không thể khôi phục được C-có thể còn lưu ở máy chủ D-Có thể khôi phục nếu còn trong Delete Items 38-chức năng CC trong khi gởi email là A-gởi một bản vào hộp thư của người soạn thư B-gởi đến địa chỉ thứ 2 C-gởi một bản lưu đến máy chủ D-gởi đến người nhận thứ nhất 39-Trang web tìm kiếm thông tin là A-trang web có nhiều mối link đến các trang khác B-trang web động C-Trang web có tên miền .COM D-trang web tìm kiếm nhanh trên mạng 40-Bạn có thể ngăn chặn trang web không mong muốn từ chương trình internet Explorer từ chức năng nào của mục Internet Options A-Thẻ Connections B-Thẻ Privacy C-Thẻ General D-Thẻ Security cả nhà ơi ai biết giúp m với, món này m kém qua! cảm ơn cả nhà, chúc mọi người năm mới!!!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrắc ngiệm +đề môn tin học thi Công chức.doc
Luận văn liên quan