Đề tài Biện pháp giảm chi phí kinh doanh ở công ty đầu tư ­ Xây lắp thương mại

MỤC LỤC TrangLời nói đầu 1 Chơng I: Lý luận chung về chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 3 I. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 3 1. Khái niệm 3 2. Phân loại chi phí kinh doanh 14 3. Ý nghĩa của giảm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng 16 II. Đặc điểm và nội dung của chi phí kinh doanh của công ty đầu t xây lắp thơng mại 18 1. Đặc điểm chi phí kinh doanh của công ty 18 2.Nội dung chi phí kinh doanh. 19 2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 19 2.2.Chi phí nhân công trực tiếp. 19 2.3.Chi phí máy.(Công cụ dụng cụ) 20 2.4.Chi phí sản xuất chung. 20 3. Chỉ tiêu phản ánh kết quả hiệu quả kinh doanh. 21 III.Các nhân tố ảnh hởng đến giảm chi phí kinh doanh của công ty Đầu t Xây Lắp Thơng Mại 22 1. Kết cấu sản phẩm trong kinh doanh 22 2. Chất lợng sản phẩm 22 3. Tổ chức công tác vận chuyển và sử dụng lao động 22 4. Nhân tố giá cả 23 5. Tính lu động cao và thiếu ổn định trong xây dựng 23 ChơngII: Thực trạng về chi phí kinh doanh của công ty Đầu T Xây Lắp Thơng Mại 24 I. Đặc điểm chung của công ty đầu t Xây lắp Thơng mại. 24 1. Quá trình hình thành và phát triển. 24 2. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty 26 3. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Công ty 28 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty những năm qua. 31 II. PHân tích thực trạng chi phí kinh doanh của công ty Đầu T Xây Lắp Thơng Mại 31 1. Phân tích chung về kết quả chi phí kinh doanh của công ty. 31 1.1 Nội dung chi phí kinh doanh 31 1.2. Phân tích chung về kết quả chi phí kinh doanh . 40 2. Phân tích hiệu quả chi phí kinh doanh 41 2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch chi phí kinh doanh của công ty 41 2.2. Sự biến động chi phí kinh doanh qua các năm 43 2.3. Chi phí và lợi nhuận. 48 3.Quản lí chi phí kinh doanh của công ty 49 III.Đánh giá về thực trạng chi phí kinh doanh của Công ty Đầu t xây lắp thơng mại. 50 1.Ưu điểm. 50 2.Hạn chế. 51 Chơng III: Phơng hớng và biện pháp nhằm giảm chi phí kinh doanh của Công ty Đầu t xây lắp thơng mại. 53 I. Phơng hớng kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. 53 1.Thuận lợi và khó khăn của Công ty. 53 1.1.Những thuận lợi và khó khăn của Công ty Đầu t xây lắp thơng mại. 53 1.2. Những khó khăn của Công ty Đầu t xây lắp thơng mại. 54 2. Nhiệm vụ và phơng hớng kinh doanh của Công ty từ nay đến năm 2010. 55 II. Các biện pháp giảm chi phí kinh doanh của công ty đầu t xây lắp thơng mại. 57 1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu nhiên liệu. 57 2.Phất triển nguồn nhân lực giảm chi phí nhân công. 60 3. Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý Doanh nghiệp. 62 4. Nâng cao năng lực sản xuất của máy móc thiết bị. 62 III. Điều kiện thực hiện các kiến nghị. 67 1. Đổi mới công nghệ sản xuất. 67 2.Tổ chức và quản lý cán bộ. 68 Kết luận 70 Tài liệu tham khảo. 71

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2640 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Biện pháp giảm chi phí kinh doanh ở công ty đầu tư ­ Xây lắp thương mại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i/ doanh thu i *100 BiÓu 14: ChØ tiªu chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ChØ tiªu §VT N¨m 2000 N¨m 2001 Chªnh lÖch Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®ång 4584238737 5750868796 1166630509 Doanh thu ®ång 39916381634 46191000801 Tû lÖchi phÝ NC trùc tiÕp/ doanh thu % 11,48 12,45 0,97 Ph¹m vi t¨ng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : DC=T1 -T0 = TØ lÖ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp/ doanh thu n¨m 2001-tØ lÖ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp/ doanh thu n¨m 2000 =0,1245-0,1148=0,0097. Nãi chung møc t¨ng nh­ vËy lµ cao. Do ®Æc thï nghÒ nghiÖp nªn lao ®éng cña c«ng ty trùc tiÕp s¶n xuÊt ®a sè lµ lao ®éng phæ th«ng Ýt cã tr×nh ®é chuyªn m«n. Phô tr¸ch vÒ mÆt kÜ thuËt th× cã c¸c kÜ s­ nh­ng lùc l­îng nµy cßn máng vµ phô tr¸ch lu«n viÖc kiÓm so¸t qu¸ tr×nh thi c«ng.§Ó ®¶m b¶o ®­îc viÖc qu¶n lÝ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sao cho hiÖu qu¶ tr­íc hÕt c«ng ty ph¶i cã ®ñ vÒ sè l­îng lao ®éng, ph¶i x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc quü l­¬ng cho ng­êi lao ®éng võa ®¶m b¶o chi phÝ hîp lÝ võa khuyÕn khÝch hä trong c«ng viÖc. Quan t©m ®Õn ®êi sèng, chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp, gi¸o dôc y tÕ cho c«ng nh©n vµ gia ®×nh hä. MÆt kh¸c ph¶i ®¶m b¶o tèi ­u ho¸ nguån nh©n lùc, ®¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng ®ã ®Æc biÖt quan t©m tíi n¨ng suÊt lao ®éng mçi giê c«ng, sè giê lao ®éng trong mét ngµy, sè ngµy lao ®éng trong mét th¸ng. bêi v× ®©y lµ nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chi phÝ nh©n c«ng * Chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty §Çu T­ X©y L¾p Th­¬ng M¹i gåm: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lÝ c«ng tr×nh Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c ViÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña viÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung hay kh«ng dùa vµo tØ lÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt chung víi doanh thu trong n¨m . TØ lÖ chi phÝ s¶n xuÊt chung/doanh thu=chi phÝ s¶n xuÊt chung i/doanh thu i *100 BiÓu 15: Chi phÝ s¶n xuÊt chung thùc tÕ xuÊt dïng ChØ tiªu §VT N¨m2000 N¨m 2001 Chªnh lÖch Chi phÝ sx chung ®ång 7175109340 7235615211 +60503171 Doanh thu ®ång 39916381634 46191000801 Tû lÖ chi phÝ sx chung/doanh thu % 17,98 15,66 -2,32 Ph¹m vi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung n¨m 2001 so víi n¨m 2000 tÝnh theo c«ng thøc : DC=T1 -T0 = TØ lÖ chi phÝ s¶n xuÊt chung /doanh thu n¨m 2001- tØ lÖ chi phÝ s¶n xuÊt chung/ doanh thu n¨m 2000. =0,1566-0,1798=-0,0232 Sè ©m biÓu hiÖn n¨m 2001 chi phÝ s¶n xuÊt chung gi¶m so víi n¨m 2000 trong pham vi lµ 0,0232. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· qu¶n lÝ tèt kho¶n chi phÝ nµy.C«ng ty ®· qu¶n lÝ chÆt chÏ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, n©ng cao tr×nh s®é nh©n c«ng sö dông. Tuy nhiªn trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn quan t©m tíi chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô bëi nã chiÕm tØ träng lín nhÊt trong chi phÝ chung, tõ ®ã gióp c«ng ty kiÓm so¸t tèt chi phÝ s¶n xuÊt chung. * Chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp Lµ tÊt c¶ c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lÝ vÒ doanh nghiÖp . §©y lµ kho¶n chi phÝ cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña c«ng ty. §ång thêi nã ph¶n ¸nh c¬ cÊu chi phÝ cña c«ng ty cã hîp lÝ kh«ng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y l·nh ®¹o c«ng ty . Nh×n chung c¸c doanh nghiÖp ®Òu cè g¾ng gi¶m chi phÝ nµy ®Õn møc cÇn thiÕt. §Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña viÖc gi¶m chi phÝ qu¶n lÝ hay kh«ng th× ta dùa vµo tØ lÖ gi÷a chóng víi doanh thu trong tõng n¨m TØ lÖ chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp /doanh thu = chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp/ doanh thu i *100 Biªñ 16: KÕt qu¶ sö dông chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp ChØ tiªu §VT N¨m 2000 N¨m 2001 Chªnh lÖch Chi phÝ QLDN ®ång 913469791 1393807571 480310780 Doanh thu ®ång 39916381634 46191000801 Tû lÖ chi phÝ QLDN/doanh thu % 2,289 3,017 0,728 Ph¹m vi chi phÝ qu¶n lÝ n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 tÝnh theo c«ng thøc: DC=T1 -T0 = TØ lÖ chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp /doanh thu n¨m 2001 - tØ lÖ chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp /doanh thu n¨m 2000 =0,03017-0,02289=+0,00728. Nh­ vËy c«ng ty ®· kh«ng qu¶n lÝ chÆt chÏ chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp ®Ó nã t¨ng m¹nh trong n¨m 2001 chñ yÕu lµ do t¨ng chi phÝ bÊt th­êng. §©y lµ ®iÒu cÇn ph¶i xem xÐt. Chi phÝ t¨ng ®· ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn, mÆc dï doanh thu t¨ng lµ +6274619167 ®ång trong khi ®ã lîi nhuËn sau thuÕ chØ t¨ng 87450763,2 ®ång nÕu c«ng ty lµm tèt h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lÝ chi phÝ nµy th× sÏ mang l¹i nhiÒu lîi Ých mµ tr­íc hÕt lµ t¨ng lîi nhuËn 2.3. Chi phÝ vµ lîi nhuËn. BiÓu 17.KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 Chªnh lÖch Doanh thu 39916381634 46191000801 +6274619167 Tæng chi phÝ 38166157725 44324175874 +6158018149 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 1750223909 1866824927 +116601018 ThuÕ TNDN 437555977 466706231,8 +29150254,8 Lîi nhuËn sau thuÕ 1312667932 1400118695,2 +87450763,2 Tõ b¶ng biÓu ta thÊy cïng víi sù gia t¨ng cña c¸c lo¹i chi phÝ (g¾n liÒn víi sù gia t¨ng cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh) ®· dÉn ®Õn sù gia t¨ng cña doanh thu vµ chi phÝ, tõ ®ã dÉn tíi sù gia t¨ng lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ lîi nhuËn sau thuÕ. Tæng chi phÝ n¨m 2001lµ 44324175874VN§ so víi n¨m 2000(n¨m 2000 lµ 38166157725VN§), mÆc dï t¨ng nh­ vËy nh­ng kh«ng cã nghÜa lµ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty kÐm hiÖu qu¶ ®Æc biÖt lµ trong viÖc qu¶n lý chi phÝ kinh doanh mµ mÆt kh¸c nã thÓ hiÖn ho¹t ®éng cña C«ng ty ®ang ®i vµo thÕ æn ®Þnh, c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh ®ang tèt dÇn nªn, lµm ¨n ngµy cµng ph¸t ®¹t, ®Þa vÞ vµ uy tÝn cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao ®ång thêi thÞ tr­êng cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng. §iÒu ®ã ®­îc minh chøng th«ng qua sè l­îng h¹ng môc c«ng tr×nh n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 vµ ®­îc thÓ hiÖn ngay ë chØ tiªu lîi nhuËn. N¨m 2001 lîi nhuËn sau thuÕ cña C«ng ty ®¹t 1400118695,2VN§ t¨ng +87450763,2VN§ so víi n¨m 2000 (N¨m 2000 ®¹t 1312667932VN§). 3.Qu¶n lÝ chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty Qua ph©n tÝch trªn cã thÓ thÊy r»ng c«ng ty ®· qu¶n lÝ kh¸ tèt chi phÝ, ®Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ kinh doanh c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ®­îc tiÕn hµnh rÊt tèt phï hîp víi thùc tÕ. MÆc dï ®Þa bµn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh ë c¸c n¬i kh¸c nhau nh­ng do gièng nhau vÒ ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù thèng nhÊt qu¶n lÝ bëi c«ng tr×nh nªn cã thÓ dÔ dµng ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ, ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh, hÖ thèng sæ s¸ch...Tuy vËy ®Æc ®iÓm nµy còng ®ßi hái vai trß cña mçi kh©u, m«i ®¬n vÞ ph¶i ®­îc n©ng cao vµ ph¸t huy cao ®é Trong thêi gian qua c«ng ty lu«n coi träng c«ng t¸c qu¶n lÝ chi phÝ kinh doanh n©ng cao søc c¹nh tranh, n©ng cao chÊt l­îng h¹ng môc c«ng tr×nh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. Do ®ã c«ng ty lu«n tÝm c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu vµ hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó hoµn thµnh môc tiªu ®Ò ra. Mét sè biÖn ph¸p mµ c«ng ty ¸p dông nh­: -TÝnh to¸n vµ lËp ph­¬ng ¸n mua nguyªn vËt liÖu vµo thêi ®iÓm tèt nhÊt, thu thËp th«ng tin vÒ t×nh h×nh gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng ®Ó s½n sµng mua. Do nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt ®­îc mua khi tiÕn hµnh thi c«ng h¹ng môc c«ng tr×nh nªn nhiÒu khi chÞu sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng còng nh­ t×nh h×nh thêi tiÕt. C«ng ty lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt cho viÖc mua nguyªn vËt liÖu c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nh»m gi¶m c¸c chi phÝ do gi¸ t¨ng hoÆc chi phÝ l·i vay. Theo dâi t×nh h×nh thêi tiÕt ®Ó lËp kÕ ho¹ch mua vµ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu sao cho lu«n s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. -§µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸n bé qu¶n lÝ vµ c«ng nh©n kÜ thuËt. Hµng n¨m c«ng ty ®Òu cö ng­êi ®i häc ë c¸c líp ®µo t¹o, c¸c kho¸ huÊn luyÖn ng¾n ngµy, c¸c líp häc vÒ qu¶n lÝ. Ngoµi ra c«ng ty cßn rÊt quan t©m ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· cã chÕ ®é l­¬ng th­ëng còng nh­ phô cÊp ­u ®·i. TÊt c¶ c¸c c«ng nh©n ®Òu ®­îc tr¹ng bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng :mò, quÇn ¸o b¶o hé, g¨ng tay...cïng c¸c thiÕt bÞ an toµn kh¸c ®Òu ®­îc trang bÞ kÜ cµng. §iÒu ®ã khiÕn c«ng nh©n lµm viÖc rÊt an t©m. -Bè trÝ s¾p xÕp thêi gian vËn hµnh qu¶n lÝ giê c«ng ngµy c«ng lao ®éng n¨ng suÊt lao ®éng. §iÒu ®ã gióp tËn dông n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, gi¶m hao phÝ ®iÖn n¨ng tr¸nh l·ng phÝ thêi gian nghØ viÖc... §©y lµ biÖn ph¸p quan träng gãp phÇn æn ®Þnh chi phÝ kinh doanh tõ ®ã gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh . Nh­ ®· nãi, tÊt c¶ c¸c yÕu tè chi phÝ hay nh÷ng kho¶n môc chi phÝ ®Òu ®­îc lªn kÕ ho¹ch mét c¸ch cô thÓ, chi tiÕt, th­êng xuyªn ®­îc kiÓm tra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Trªn thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lÝ chi phÝ kinh doanh ®· mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc. Nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉ cßn mét sè mÆt h¹n chÕ chñ quan hoÆc kh¸ch quan cÇn ph¶i kh¾c phôc. -Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 (t¨ng 87450763,2) nh­ng vÉn cßn thÊp so víi tèc ®é t¨ng doanh thu . TØ suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 , gi¸ thµnh c«ng tr×nh cña c«ng ty nãi chung cßn cao. §iÒu nµy cã thÓ do chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp t¨ng cao còng nh­ sù gia t¨ng cña chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc còng cã thÓ do ®Æc thï ngµnh nghÒ t¹o nªn. Chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp cßn lín mÆc dï sè l­îng nh©n viªn qu¶n lÝ chiÕm tØ lÖ nhá. Chñ yÕu do c¸c chi phÝ b»ng tiÒn ph¸t sinh t­¬ng ®èi nhiÒu. C«ng ty cÇn ph¶i kiÓm so¸t chÆt chÏ h¬n c¸c chi phÝ nµy. -Tr×nh ®é qu¶n lÝ cßn yÕu bëi nhiÒu ng­êi ch­a ®­îc sö dông ®óng víi chuyªn m«n. §iÒu nµy sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c qu¶n lÝ chi phÝ nãi riªng còng nh­ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp noÝ chung. C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lÝ tèt h¬n chi phÝ kinh doanh ®Ó cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc c¸c kho¶n chi kh«ng cÇn thiÕt, kh«ng hiÖu qu¶ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn h¹ gi¸ thµnh c«ng tr×nh t¨ng lîi nhuËn, n©ng cao ®êi sèng ng­êi lao ®éng h¬n. C«ng ty ®· thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé giao kho¸n c«ng tr×nh tõ ®ã ph¸t huy tinh thÇn chñ ®éng, n¨ng ®éng gi¶m chi phÝ kinh doanh ®ång thêi ph©n phèi l¹i thu nhËp trong c«ng ty mét c¸ch hîp lÝ c«ng b»ng. ViÖc trang bÞ ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®Çy ®ñ nh­ m¸y vi tÝnh, m¸y kÜ thuËt chuyªn dông .. ®· gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng vµ thêi gian. III.§¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng chi phÝ kinh doanh cña C«ng ty §Çu t­ x©y l¾p th­¬ng m¹i. 1.¦u ®iÓm. Nh×n chung C«ng ty ®· ho¹t ®éng t­¬ng ®èi hiÖu qu¶, ®· quan t©m ®Õn viÖc gi¶m chi phÝ. ViÖc t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn tÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn t¨ng chi phÝ. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp s¶n xuÊt n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 3761456290VN§ trong ®ã møc t¨ng tæng chi phÝ (trõ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp) lµ 5677707369VN§ vµ chiÕm tû träng 62% trong gi¸ thµnh (n¨m 2000) cao h¬n n¨m 2001 (61%). Râ rµng lµ C«ng ty ®· qu¶n lý t­¬ng ®èi tèt chi phÝ nµy. T­¬ng tù nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ m¸y còng t¨ng (689115100VN§) do sè l­îng c«ng tr×nh t¨ng nhu cÇu vÒ m¸y thi c«ng t¨ng. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp còng t¨ng t­¬ng ®èi cao. N¨m 2001 t¨ng 1166630059 so víi n¨m 2000 trong khi tæng chi phÝ (trõ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp) t¨ng 5677707369VN§. §iÒu ®ã chøng tá møc l­¬ng tr¶ cho ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn t¨ng, n©ng cao dÇn møc sèng, khuyÕn khÝch ®­îc tinh thÇn lµm viÖc cña bé phËn trùc tiÕp thi c«ng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung mÆc dï cã t¨ng (60503171VN§) nh­ng t¨ng t­¬ng ®èi Ýt lµ do tr×nh ®é nh©n c«ng ngµy cµng cao, tinh thÇn tr¸nh nhiÖm ngµy cµng t¨ng vµ C«ng ty ®· b­íc ®Çu cã sù ¸p dông m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµo thi c«ng. Nh­ vËy n¨m 2001 chi phÝ kinh doanh ®­îc thùc hiÖn v­ît møc kÕ ho¹ch trong ®ã chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 101% vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 114,8% trong khi n¨m 2000 chi phÝ kinh doanh thùc tÕ ®· kh«ng ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch ®Ò ra víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 76,4%; chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 95,7% vµ chi phÝ chung 82,6%. ViÖc chi phÝ kinh doanh t¨ng v­ît møc kÕ ho¹ch trong n¨m 2001 thÓ hiÖn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, C«ng ty ®· thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh h¬n so víi n¨m 2000 vµ thÞ tr­êng cña C«ng ty ®ang ngµy më réng v­¬n ra kh¾p c¶ n­íc. §iÒu ®ã mét phÇn còng do C«ng ty ®· qu¶n lý tèt chi phÝ kinh doanh cña m×nh cô thÓ lµ trong chi phÝ chung. Chi phÝ chung cña C«ng ty n¨m 2001 lµ 7235615211VN§ b»ng 71,73% so víi kÕ ho¹ch (10087292919VN§) mÆc dï sè l­îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh t¨ng. 2.H¹n chÕ. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cßn cã mét sè h¹n chÕ. ViÖc t¨ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp mét phÇn lµ do viÖc lËp kÕ ho¹ch mua nguyªn vËt liÖu cßn kÐm, nhiÒu khi cßn bÞ Ðp gi¸, mua víi gi¸ cao, ph¶i vËn chuyÓn trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt xÊu lµm ph¸t sinh nhiÒu chi phÝ kh¸c kÌm theo. ViÖc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®· dÉn ®Õn c¸c nh©n viªn cã thÓ lµm viÖc tÝch cùc,hoµn thµnh tr­íc thêi h¹n vÉn kh«ng ®­îc t¨ng l­¬ng hoÆc hä cã thÓ cã t­ t­ëng chèng ®èi chØ ®i lµm cho ®ñ ngµy c«ng quy ®Þnh còng kh«ng bÞ gi¶m l­¬ng. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng m¹nh vµo n¨m 2001 (480320780VN§) trong khi n¨m 2000 lµ 913496791VN§. ViÖc t¨ng nµy ®· ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn lµm møc t¨ng lîi nhuËn gi¶m. V× vËy trong thêi gian tíi bªn c¹nh viÖc ph¸t huy viÖc thùc hiÖn qu¶n lý tèt chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ m¸y chi phÝ s¶n xuÊt chung,C«ng ty cÇn ph¶i quan t©m ®Æc biÖt tíi viÖc qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, gi¶m dÇn møc t¨ng cña c¶ hai lo¹i chi phÝ nµy dÉn tíi t¨ng lîi nhuËn sau thuÕ. Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p nh»m gi¶m chi phÝ kinh doanh cña C«ng ty §Çu t­ x©y l¾p th­¬ng m¹i. I. Ph­¬ng h­íng kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian tíi. 1.ThuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty. 1.1.Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty §Çu t­ x©y l¾p th­¬ng m¹i. Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh gay g¾t, doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× viÖc lµm cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu lµ ph¶i sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm sè vèn mµ doanh nghiÖp bá ra. V× vËy c«ng t¸c gi¶m chi phÝ kinh doanh cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù sèng cßn cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ý thøc ®­îc ®iÒu ®ã C«ng ty ®· x©y dùng m« h×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n khoa häc cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ còng kh«ng ngõng ®­îc cñng cè hoµn thiÖn vµ trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc trong viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ nhê c¸n bé qu¶n lý ®· kÞp thêi n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh kinh tÕ chuyÓn ®æi, tõ ®ã ®· s¾p xÕp bé m¸y tæ chøc mét c¸ch gän nhÑ phï hîp víi yªu cÇu cña s¶n xuÊt. Cô thÓ C«ng ty lu«n khuyÕn khÝch ®éng viªn lao ®éng cã tay nghÒ cao, tËp trung ph¸t huy n¨ng lùc vµ n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n, n©ng cao chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh, ®¶m b¶o æn ®Þnh viÖc lµm vµ ®êi sèng ngµy mét cao cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong vµi n¨m gÇn ®©y c«ng tr×nh mµ C«ng ty ®¶m nhËn ®Òu kh«ng x¶y ra tai n¹n nÆng do C«ng ty ®· chó ý ®Õn c«ng t¸c an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n. Bªn c¹nh ®ã trong vµi n¨m võa qua C«ng ty ®· rµ xo¸t thèng kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé n¨ng lùc thiÕt bÞ, m¹nh d¹n lo¹i bá thanh lý nh÷ng thiÕt bÞ l¹c hËu, kh¶ n¨ng khai th¸c thÊp, bæ sung thªm nh÷ng thiÕt bÞ thÕ hÖ míi, n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh thi c«ng, gi¶i phãng søc lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh cñng cè vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®· cã l­îng kh¸ch hµng nhÊt ®Þnh, ®©y lµ mét ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho C«ng ty t¹o ®µ ph¸t triÓn s¶n xuÊt,ph¸t triÓn kinh doanh, ®ång thêi C«ng ty ®· cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nhiÒu kinh nghiÖm ®· tham gia thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh cã uy tÝn chÊt l­îng s¶n phÈm, ®· ®­îc sù chÊp nhËn cña kh¸ch hµng. 1.2. Nh÷ng khã kh¨n cña C«ng ty §Çu t­ x©y l¾p th­¬ng m¹i. Bªn c¹nh nh÷ng cè g¾ng vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, c«ng t¸c qu¶n lý gi¸ thµnh, h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh cßn gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n sau: -VÒ mÆt kh¸ch quan do nh×n nhËn vÒ lo¹i h×nh c«ng ty cña mét sè c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan ch­a th«ng suèt nªn rÊt dÔ x¶y ra sù ph©n biÖt, kh«ng tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng cña C«ng ty trong s¶n xuÊt x©y dùng. -ViÖc chÊp hµnh quy chÕ quy ®Þnh cßn cã mÆt ch­a nghiªm cßn cã hiÖn t­îng lîi dông s¬ hë ®Ó l¸ch c¸c quy ®Þnh lµm lîi cho c¸ nh©n ®¬n vÞ m×nh mµ quªn ®i lîi Ých to lín cña tËp thÓ. ViÖc phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn nghiÖp vô víi ®éi s¶n xuÊt ®«i lóc, ®«i chç cßn ch­a chÆt chÏ ch­a nhÞp nhµng. -Kh©u tæ chøc thi c«ng ë c«ng tr­êng ch­a ®­îc chó träng ®óng møc, chØ huy c¸c c«ng tr­êng ch­a chÞu khã t×m tßi c¸c biÖn ph¸p s¸ng t¹o n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng mµ cã lóc, cã n¬i cßn lîi dông sù qu¶n lý ch­a chÆt chÏ, cã kÏ hë cña c¸c quy ®Þnh, ®­a vËt t­ kh«ng ®óng chñng lo¹i, yªu cÇu kü thuËt vµo thi c«ng hoÆc sö dông vËt t­ l·ng phÝ, kh«ng tæ chøc qu¶n lý vËt t­ theo ®óng quy ®Þnh. Bá qua mét sè yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn chÊt l­îng... -Tr×nh ®é vµ ý thøc tr¸nh nhiÖm cña mét sè ®éi tr­ëng, trî lý, nh©n viªn cßn h¹n chÕ, ng¹i khã, û vµo tËp thÓ, t­ t­ëng b×nh qu©n chñ nghÜa, bµng quan víi nh÷ng khã kh¨n cña C«ng ty. Mét sè c«ng nh©n ng¹i häc tËp rÌn luyÖn n©ng cao tay nghÒ. -§èi víi nguyªn vËt liÖu, ch­a ph¶n ¸nh chÝnh x¸c gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu mua vÒ xuÊt dïng cho thi c«ng c«ng tr×nh. H¬n n÷a viÖc tÝnh to¸n gi¸ nguyªn vËt liÖu ch­a s¸t thùc tÕ víi nh÷ng biÕn ®éng thÞ tr­êng. -T×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ cßn Ýt, l¹c hËu, nhiÒu chñng lo¹i m¸y ch­a hîp lý, nhiÒu lo¹i m¸y c«ng suÊt thÊp ch­a ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc cßn thñ c«ng. Do ®ã khã kh¨n lµ lµm c¸ch nµo ®Ó ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cÊp b¸ch cña tÊt c¶ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ ®Çu t­, hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn c«ng nghiÖp ®æi míi thiÕt bÞ ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nh­ mong muèn. ViÖc qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ cßn láng lÎo g©y ra chi phÝ cao cho c«ng tr×nh. -C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ trªn c«ng tr­êng vµ c«ng t¸c kho b·i cßn kÐm g©y nªn nh÷ng tæn thÊt kh«ng ®¸ng cã. -ViÖc bè trÝ lao ®éng trªn c«ng tr×nh ch­a hîp lý ch­a ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng cña ®Þa ph­¬ng. Kh«ng nh÷ng thÕ, do vèn kinh doanh cßn h¹n hÑp ®· g©y cho C«ng ty kh«ng Ýt trë ng¹i vµ nã cßn h¹n chÕ rÊt nhiÒu tíi viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng hoÆc gi¶ cã ký kÕt ®­îc c¸c hîp ®ång th× còng chØ lµ nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ nhá. 2. NhiÖm vô vµ ph­¬ng h­íng kinh doanh cña C«ng ty tõ nay ®Õn n¨m 2010. Trong giai ®o¹n 2002-2010 Thñ ®« Hµ néi nãi riªng vµ c¶ n­íc nãi chung sÏ cã nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ s«i ®éng, trong ®ã cã ho¹t ®éng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, kiÕn tróc th­îng tÇng trªn quy ho¹ch cña thñ ®«. Cïng víi ®ã lµ tèc ®é ®« thÞ ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ trªn c¸c huyÖn ngo¹i thµnh cho nªn nhu cÇu vÒ vËt liÖu x©y dùng sÏ t¨ng rÊt m¹nh. V× vËy trong thêi gian tíi C«ng ty lu«n ®Æt môc tiªu kh«ng ngõng ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ kinh doanh h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng. N¨m 2001 doanh thu ®¹t 46.191.000.801 ®ång/n¨m. N¨m 2002 dù tÝnh ®¹t kho¶ng 70 tû/n¨m. Tr­íc t×nh ®ã viÖc ®Ò ra ph­¬ng h­íng nhiÖm vô lµ hÕt søc quan träng ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. C«ng ty ®· ®Ò ra ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô c¬ b¶n sau: -Mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Òu b¸m s¸t chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng vÒ lao ®éng s¶n xuÊt lÊy ®ã lµm h­íng khi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mµ c¸c quy luËt kinh tÕ thÞ tr­êng t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty. -Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t­ tõng b­íc cã träng ®iÓm, thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó t¨ng c­êng n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®¸p øng yªu cÇu cña t×nh h×nh míi. T¨ng c­êng ®Çu t­ n¨ng lùc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi. -§a d¹ng ho¸ c¶ vÒ ph­¬ng thøc vµ lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. T¨ng c­êng ho¹t ®éng kinh doanh phôc vô ngµnh x©y l¾p. Tr­íc m¾t tËp trung vµo s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i vËt t­, vËt liÖu x©y dùng, c¸c s¶n phÈm g¾n liÒn víi c«ng tr×nh x©y dùng, ®Çu t­ n©ng cao mét b­íc n¨ng lùc s¶n xuÊt thiÕt kÕ, t­ vÊn ®Çu t­, liªn kÕt x©y dùng vµ lµm thÇu phô x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lín ®Æc biÖt lµ c¸c c«ngtr×nh cã tæng thÇu lµ c«ng ty n­íc ngoµi. -§Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. Xóc tiÕn m¹nh mÏ viÖc t×m kiÕm ®èi t¸c ®Ó thµnh lËp c«ng ty liªn doanh x©y dùng cã ®ñ kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn tham gia ®Êu thÇu c¸c dù ¸n lín trong n­íc vµ quèc tÕ, nghiªn cøu hîp t¸c liªn doanh x©y dùng mét ®Õn hai nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c lo¹i vËt liÖu míi phï hîp víi xu h­íng vµ nhu cÇu thÞ tr­êng. -X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty theo mét c¬ cÊu tæ chøc linh ho¹t, n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶. TiÕp tôc hoµn thiÖn, bæ sung hÖ thèng quy chÕ, quy ®Þnh cña C«ng ty bao gåm tÊt c¶ c¸c mÆt qu¶n lý, t¹o ra t¸c phong lµm viÖc hiÖn ®¹i vµ v¨n minh. §µo t¹o mét ®éi ngò c¸c bé c«ng nh©n kü thuËt giái vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n, cã søc khoÎ tèt, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu vµ vËn dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ qu¶n lý. Ch¨m lo ngµy cµng tèt h¬n ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng, t¹o nªn sù yªu mÕn g¾n bã x©y dùng C«ng ty. Còng nh­ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc hµng n¨m c«ng ty ph¶i lËp kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Th«ng th­êng dùa vµo nh÷ng c¨n cø sau: -C¸c ®Þnh møc vµ tiªu chuÈn kü thuËt do Nhµ n­íc,cÊp trªn vµ ngµnh quy ®Þnh nh­: ®Þnh møc hao hôt, ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, ®Þnh møc chi phÝ tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§. -§­ång lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong mçi thêi kú nhÊt ®Þnh, nh÷ng chØ thÞ cña c¬ quan cÊp trªn. -C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn møc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú kÕ ho¹ch. -T×nh h×nh sè liÖu thùc hiÖn kú tr­íc vµ kÕt qu¶ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý vµ thùc hiÖn chi phÝ kinh doanh cña kú tr­íc. Nh÷ng ­u ®iÓm cÇn ph¸t huy vµ nh­îc ®iÓm cÇn kh¾c phôc. Trªn c¬ së ®ã C«ng ty ®· ®Ò ra kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh n¨m 2002: BiÓu 17. B¶ng kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TT ChØ tiªu Sè tiÒn 1 ChiphÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 27.490.000.000 2 Chi phÝ m¸y 2.000.000.000 3 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 6.300.000.000 4 Chi phÝ chung 13.000.000.000 5 Chi phÝ QLDN 1.200.000.000 II. C¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty ®Çu t­ x©y l¾p th­¬ng m¹i. 1. TiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu nhiªn liÖu. C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh t¨ng c­êng qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ®Ó gi¶m chi phÝ vËt chÊt. Thùc tÕ cho thÊy chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong toµn bé tæng chi phÝ s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy viÖc gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu cã ý nghÜa v« cïng to lín. Th«ng th­êng c¨n cø vµo gi¸ trÞ giao t¹i c«ng tr×nh ®Ó lµm tiªu chuÈn ghi chi phÝ vËt liÖu. Do ®ã b¶n th©n chi phÝ nµy bao hµm c¶ chi phÝ mua nguyªn vËt liÖu, chi phÝ chuyªn chë ®ãng gãi, xÕp dì vµ b¶o qu¶n. Do ®ã rÊt Ýt khi c«ng ty tËp kÕt nguyªn vËt liÖu vÒ ®Ó trong kho v× nh­ vËy tèn kÐm kh©u b¶o qu¶n chi phÝ kho. Trong tr­êng hîp ®· th¾ng thÇu hoÆc ®­îc chØ ®Þnh thÇu th× cã thÓ tËp kÕt c¸c vËt liÖu nh­ g¹ch, xi m¨ng, s¾t thÐp, …tr­íc Ýt ngµy cho tiÖn. ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng trªn tõng ®Þa ph­¬ng th× sÏ do trùc tiÕp ng­¬× ®éi tr­ëng ®i mua víi ®¬n gi¸ cña tõng ®Þa ph­¬ng. Chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu th× nhiÒu ®a d¹ng mµ ®Æc tÝnh cña nguyªn vËt liÖu trong x©y dùng lµ nÆng, chuyªn chë tèn kÐm, cã nh÷ng lo¹i ph¶i b¶o qu¶n tèt nh­ xi m¨ng. ChÝnh v× vËy, khi dïng ®Õn ®©u sÏ mua ®Õn ®Êy bëi c¬ chÕ thÞ tr­êng rÊt thuËn lîi cho viÖc mua b¸n. Khi tiÕn hµnh c«ng ty giao toµn quyÒn cho ®éi tr­ëng ®éi x©y dùng vÒ viÖc tæ chøc thùc hiÖn. Sau khi hoµn thµnh th× ®éi tr­ëng cña c¸c xÝ nghiÖp sÏ tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu theo tõng c«ng tr×nh vµ b¸o c¸o, duyÖt ë phßng tµi chÝnh cña c«ng ty. Còng tõ thùc tÕ lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ cho b¶o qu¶n chuyªn chë, bèc dì, kho t¹m lµ rÊt tèn kÐm th× viÖc gi¶m nh÷ng chi phÝ nµy lµ ®iÒu quan träng. BiÖn ph¸p ®Ó gi¶m kho¶n chi phÝ nµy em cã mét sè ®Ò xuÊt nh­ sau: Thø nhÊt: x¸c ®Þnh nguån cung øng nguyªn vËt liÖu. C¨n cø cña biÖn ph¸p -X¸c ®Þnh ®­îc c¸c lo¹i vËt liÖu cÇn dïng cho c«ng tr×nh, tªn vËt liÖu, khèi l­îng cña tõng lo¹i tõ ®ã cho biÕt lo¹i nµo chñ yÕu vµ cÇn thiÕt cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn tiÕn ®é c«ng tr×nh. -X©y dùng ®­îc l­îc ®å c¸c ®¹i lý cung cÊp vËt liÖu, gi¸ c¶ tõng n¬i. -Tæ chøc c¸c ph­¬ng tiÖn chuÈn bÞ vËn chuyÓn còng nh­ bè trÝ ®Þa ®iÓm tËp kÕt nguyªn vËt liÖu. Gi¸ mua vËt liÖu mua vµo gåm c¶ chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì, chi phÝ b¶o hiÓm (nÕu cã), chi phÝ b¶o qu¶n nªn c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh n¬i mua cµng gÇn n¬i c«ng tr×nh thi c«ng th× cµng tèt.Víi c¸c c«ng tr×nh thi c«ng trªn c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau th× tËn dông nguyªn liÖu cña ®Þa ph­¬ng ®Ó gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu.HiÖn t¹i c«ng ty kh«ng tÝch tr÷ nguyªn vËt liÖu chñ yÕu. Tuy nhiªn ®Ó gi¶m chi phÝ c«ng ty nªn ®Æt mua víikhèi l­îng lín nguyªn vËt liÖu th­êng dïng. ViÖc lµm nµy sÏ gióp c«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ th«ng qua h­ëng chiÕt khÊu, ®ång thêi chñ ®éng vÒ nguyªn vËt liÖu nh­ng kh«ng cÇn ®Õn c¸c chi phÝ dù tr÷. Ch¼ng h¹n hµng n¨m c«ng ty cã nhu cÇn vÒ xi m¨ng t­¬ng ®èi lín tõ 2.500 ®Õn 3.000 tÊn (kh«ng kÓ bªn A cÊp) trong khi ®ã gi¸ c¶ c¸c lo¹i xi m¨ng næi tiÕng ®­îc b¸n ë c¸c ®¹i lý trªn c¸c thÞ tr­êng khu vùc chñ yÕu nh­ sau: Xi m¨ng Hoµng Th¹ch PC30: 701®ång/Kg t¹i kho ng­êi b¸n. Xi m¨ng Bót S¬n PC30: +Cña c«ng ty Vinaximex lµ: 689 ®ång/Kg t¹i kho ng­êi b¸n. +Cña c«ng ty vËt t­ kü thuËt lµ 691 ®ång/Kg t¹i kho ng­êi b¸n. ChØ tÝnh trªn ®Þa bµn Hµ Néi hµng n¨m c«ng ty sö dông trung b×nh kho¶ng 1.500 tÊn mµ c¸c lo¹i trªn l¹i cã phÈm cÊp t­¬ng tù nhau. NÕu chän ®óng nguån nguyªn liÖu sÏ tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n chi phÝ lín. Ch¼ng h¹n nÕu chän ®óng xi m¨ng Bót S¬n PC30 cña c«ng ty Vinaximex th× møc tiÕt kiÖm lµ: (701-689)*1.500000=18.000.000 ®ång so víi xi m¨ng Hoµng Th¹ch PC30. (691-689)*1.500.000® =3.000.000® so víi xi m¨ng Bót S¬n cña c«ng ty vËt t­ kü thuËt. Trªn ®©y míi tÝnh trong tr­êng hîp c«ng ty mua víi khèi l­îng nhá kh«ng cã chiÕt khÊu gi¸. Cßn trong tr­êng hîp mua víi khèi l­îng lín ®­îc h­ëng chiÕt khÊu th× møc tiÕt kiÖm sÏ nhiÒu h¬n. Ngoµi ra, víi nh÷ng chi tiÕt kh«ng cÇn chÊt l­îng xi m¨ng cao nh­: lµm hÌ nhµ, x©y t­êng cao … c«ng ty nªn sö dông xi m¨ng S«ng §µ ®Ó gi¶m chi phÝ. Tuy nhiªn ph¶i chó ý ®Õn chi phÝ vËn chuyÓn. Chi phÝ vËn chuyÓn 1 chuyÕn xi m¨ng b»ng «t« (kho¶ng 8 tÊn) tõ s«ng §µ vÒ Hµ Néi lµ 450.000®. Gi¸ b¸n cña xi m¨ng S«ng §µ lµ 580.000®/tÊn. §Ó chän xi m¨ng Bót S¬n PC30 cña c«ng ty Vinaximex hay vËn chuyÓn tõ s«ng §µ vÒ ta lµm nh­ sau: Gäi x lµ khèi l­îng xi m¨ng cÇn dïng ta cã: 580.000x+450.000=689.000*x Þ x=3,81 tÊn. Nh­ vËy khèi l­îng xi m¨ng >3,81 tÊn th× vËn chuyÓn xi m¨ng s«ng §µ vÒ Hµ Néi. Cßn khèi l­îng mµ nhá h¬n 3,81 tÊn th× nªn mua cña c«ng ty Vinaximex khi ®ã chi phÝ sÏ rÎ h¬n. Thø hai: cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c b¶o vÖ vµ b¶o qu¶n. Bëi v× nguyªn vËt liÖu x©y dùng cã lo¹i cã thÓ ®Ó ngoµi trêi nh­ g¹ch, c¸t, v«i, sái, … NÕu viÖc tr«ng coi kh«ng cÈn thËn th× viÖc mÊt c¾p, hao hôt do n¾ng, m­a lµ cã thÓ x¶y ra. V× vËy t¹i c¸c c«ng tr×nh th× nªn t¨ng c­êng c«ng t¸c b¶o vÖ. Bªn c¹nh ®ã lµ viÖc b¶o qu¶n, víi nh÷ng lo¹i vËt liÖu cÇn ph¶i cã kho, b·i, tr¹m th× cÇn ph¶i chÊp hµnh. VÝ dô: nh­ xi m¨ng, ®å néi thÊt, g¹ch men, g¹ch l¸t,… ph¶i ®­îc b¶o qu¶n trong kho tr¸nh háng hãc, ®æ vì, g©y thiÖt h¹i. Thø ba: Nªn cã thªm mét nh©n viªn kÕ to¸n vµ mét c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é ®Ó tiÕn hµnh kiÓm kª, ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i chÝnh x¸c nh÷ng vËt t­ cßn sö dông ®­îc vµ nh÷ng vËt t­ kh«ng cßn sö dông ®­îc. §ång thêi, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm kª tõng kho võa tr¸nh thÊt tho¸t võa lµm t¨ng tinh thÇn tr¸nh nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý kho. Thø t­: Trong t×nh h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng gi¸ c¶ lu«n biÕn ®éng tõng ngµy, tõng giê. Bëi vËy chØ theo dâi qua b¸o c¸o "gi¸ c¶ thÞ tr­êng th«i" ch­a ®ñ. Theo em c«ng ty nªn cµi ®Æt cho m¸y vi tÝnh mét ch­¬ng tr×nh trong n­íc vµ thÕ giíi nh»m phôc vô th«ng tin cÇn thiÕt vÒ gi¸ c¶ vËt liÖu trªn thÞ tr­êng cho c«ng ty v× ®iÒu nµy ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn chi phÝ kinh doanh. 2.PhÊt triÓn nguån nh©n lùc gi¶m chi phÝ nh©n c«ng. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lu«n ®­îc coi lµ chiÕn l­îc dµi h¹n cña tÊt c¶ c¸c Doanh nghiÖp. Trong t×nh h×nh chung lµ thiÕu ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é cao, thiÕu c«ng nh©n kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý cã chuyªn m«n th× viÖc tæ chøc ®µo t¹o th­êng xuyªn,liªn tôc, cho ®éi ngò ng­êi lao ®éng lµ mét viÖc lµm v« cïng quan träng. Tr­íc sù thay ®æi ®Õn chãng mÆt cña khoa häc c«ng nghÖ th× cÇn ph¶i cã ®éi ngò lao ®éng am hiÓu vÒ ®Æc tÝnh cña c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ®ã. ChÝnh v× vËy C«ng ty cÇn ®µo t¹o tay nghÒ cho ®éi ngò lao ®éng cña m×nh ®Ó cã thÓ phô tr¸nh nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái tr×nh ®é cao vµ h­íng dÉn lao ®éng thñ c«ng thuª ngoµi. C«ng ty cè thÓ më nh÷ng líp häc hoÆc göi c«ng nh©n ®i häc hái ë nh÷ng tr­êng ®µo t¹o d¹y nghÒ. Nh÷ng ng­êi phô tr¸nh qu¶n lý còng nªn ®i häc nh÷ng líp båi d­ìng qu¶n lý ®Ó cã thÓ lµm viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch båi d­ìng cho nh÷ng ng­êi ®i häc tËp, nghiªn cøu, chÕ ®é th­ëng ®èi víi nh÷ng ng­êi cã s¸ng kiÕn ph¸t minh. HiÖn nay ë C«ng ty kho¶n tiÒn chi phÝ cho häc tËp, nghiªn cøu hoµn toµn do ng­êi häc tù tóc do ®ã cã nhiÒu ng­êi cßn ng¹i ch­a muèn häc.C«ng ty nªn cã chÕ ®é ­u ®·i ®Ó mäi ng­êi cã thÓ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña m×nh. §ång thêi C«ng ty nªn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, cã chÕ ®é dinh d­ìng thÝch ®¸ng cho c«ng nh©n lµm thªm giê thªm ngµy nh­ng ®ång thêi còng kû luËt nh÷ng ng­êi nµo kh«ng chÊp hµnh néi quy cña C«ng ty nhÊt lµ néi quy vÒ b¶o ®¶m an toµn vÖ sinh trong lao ®éng. VÒ c¬ b¶n, båi ®¾p vµ ph¸t huy nguån nh©n lùc kh«ng chØ lµ viÖc t¸i s¶n xuÊt,båi d­ìng vµ n©ng cao søc s¶n xuÊt mµ cßn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng. Nã sÏ gãp phÇn lµm yªn t©m ng­êi lao ®éng ®Ó hä h¨ng h¸i s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m tai n¹n lao ®éng tr¸nh èm ®au vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®­îc giao. §ã lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó gi¶m chi phÝ nh©n c«ng vÒ l©u dµi. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty nªn t¨ng c­êng qu¶n lý lao ®éng: Thø nhÊt: Ph©n bæ bè trÝ lao ®éng. §èi víi C«ng ty th× c¸c ®éi tr­ëng x©y dùng nªn lËp kÕ ho¹ch thi c«ng cô thÓ.Bè trÝ lao ®éng theo ®óng tay nghÒ vµ m¸y mãc tr¸nh sù chång chÐo. §èi víi nh÷ng c«ng viÖc ®ßi h ái yªu cÇu cao vÒ kü thuËt vµ mü thuËt th× cÇn ph¶i cã nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é, cßn nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái lao ®éng ch©n tay th× cã thÓ bè trÝ nh÷ng c«ng nh©n b×nh th­êng ®¶m nhËn. C«ng ty nªn chó träng ph©n c«ng c«ng viÖc sao cho ®óng ng­êi ®óng viÖc tr¸nh t×nh tr¹ng ®µo t¹o mét lÜnh vùc lµm viÖc t¹i mét lÜnh vùc kh¸c võa g©y khã kh¨n cho ng­êi lao ®éng võa ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ chung cña toµn C«ng ty. Thø hai: TiÕn hµnh thuª lao ®éng tù do theo c«ng tr×nh ®Ó gi¶m chi phÝ nh©n c«ng. C¨n cø tõ ®Æc ®iÓm lao ®éng s¶n xuÊt thi c«ng n¬i c«ng tr×nh bao gåm nhiÒu lo¹i c«ng tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. Nh÷ng c«ng viÖc nh­ vËn chuyÓn, bèc dì vËt liÖu, ®µo ®Êt trén bª t«ng…bÊt cø ai còng lµm ®­îc mµ kh«ng cÇn kü thuËt, kh«ng cÇn qua tr­êng líp ®µo t¹o. Lùc l­înglao ®éng cña C«ng ty cã h¹n, trong khi ®ã nhiÒu c«ng tr×nh ®ßi hái nhiÒu lao ®éng h¬n sè hiÖn cã cña C«ng ty. ViÖc thuª lao ®éng tù do gi¶i quyÕt ®­îc t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi trong tæ chøc lao ®éng, ®¶m b¶o sù phï hîp víi lao ®éng vµ c«ng viÖc trong thi c«ng. Nã ®¸p øng nhu cÇu lao ®éng cña mçi c«ng tr×nh, h¹n chÕ sù lu©n chuyÓn lao ®éng gi÷a c¸c c«ng tr×nh. §èi víi c¸c lao ®éng cã hîp ®ång, ngoµi tiÒn l­¬ng C«ng ty cßn ph¶i chi phÝ c¸c kho¶n nh­ BHXH, BHYT, KPC§. Ngoµi ra khi kh«ng cã viÖc C«ng ty vÉn ph¶i trî cÊp vµ c¸c kho¶n kh¸c. V× vËy viÖc tæ chøc c¸c tæ ®éi trong mçi c«ng tr×nh vµ thuª lao ®éng tù do sÏ cã ý nghÜa rÊt thiÕt thùc ®èi víi C«ng ty. Møc cung cÊp vÒ lao ®éng trªn thÞ tr­êng lµ rÊt nhiÒu mµ chi phÝ thuª l¹i rÎ h¬n l­¬ng b×nh qu©n tr¶ c«ng cho c«ng nh©n cã hîp ®ång. 3. KiÓm so¸t chÆt chÏ chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn.Trong ®ã chi phÝ b»ng tiÒn chiÕm tû tränglín nhÊt gåm c¸c kho¶n chi tr¶ l·i vay ®Çu t­, l·i vay vèn l­u ®éng vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Ngoµi viÖc tÝnh to¸n, dù trï c¸c kho¶n vay vèn sao cho phï hîp víi l·i suÊt, tr¸nh ®­îc møc l·i suÊt cao vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n, C«ng ty cÇn kiÓm so¸t c¸c chi phÝ ho¹t ®éng cña bé phËn qu¶n lý b»ng c¸ch kho¸n chi theo c«ng viÖc cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn nã c¨n cø vµo nhu cÇu chi tiªu cÇn thiÕt ®· lËp kÕ ho¹ch vµ c¨n cø vµo møc chi kú tr­íc ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp, ®Ó ®¶m b¶o bé m¸y ho¹t ®éng tÝch cùc vµ tiÕt kiÖm chi phÝ cho C«ng ty. 4. N©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. HiÖn nay m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty cßn Ýt vµ l¹c hËu, nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ ®· hÕt thêi gian sö dông nªn trong khi vËn hµnh th­êng vÉn ph¶i söa ch÷a. Trªn thÞ tr­êng ®· cã nh÷ng c«ng nghÖ míi mµ C«ng ty cÇn nghiªn cøu t×m hiÓu ®Ó chuÈn bÞ ph­¬ng ¸n øng dông c¸c c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Song ë c«ng ty vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò næi cém n÷a lµ ch­a cã h¼n mét tæ ®øng ra qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ, do ®ã m¸y mãc thiÕt bÞ ®­a xuèng c«ng tr×nh cßn tÝnh khÊu hao trµn lan, kh«ng biÕt m¸y mãc ®­îc sö dông tõ bao giê ®· khÊu hao nh­ thÕ nµo. H¬n n÷a nhiÒu c«ng tr×nh mua m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho thùc hiÖn c«ng tr×nh, sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh kh«ng ®­îc dïng tíi n÷a nh­ng còng kh«ng ®­a vµo tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty, do ®ã chØ tÝnh gi¸ mét lÇn, ®iÒu nµy sÏ lµm ®éi gi¸ cña c«ng tr×nh nªn vµ tÊt yÕu lµ sù t¨ng lªn cña chi phÝ. Tr­íc thùc tr¹ng nµy C«ng ty cÇn thµnh lËp ngay mét tæ c«ng t¸c qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ víi c«ng viÖc ®Çu tiªn lµ thèng kª vµ ®¸nh gi¸ toµn bé tµi s¶n vµ mÊy mãc thiÕt bÞ hiÖn cã, sau ®ã tÝnh l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ ®Çu t­ cho mçi c«ng tr×nh, ng­êi tæ tr­ëng nµy sÏ cã nhiÖm vô theo dâi vµ ph©n bæ khÊu hao cho tõng c«ng tr×nh.Lµm nh­ thÕ tõng c«ng tr×nh mµ mçi ng­êi qu¶n lý sÏ ý thøc h¬n trong viÖc sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ ch¼ng h¹n nh­ lµ tæ qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng tr×nh sÏ b¶o tr×, b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh x©y dùng, c¸c ®éi x©y dùng lËp kÕ ho¹ch thi c«ng ®Ó sö dông m¸y mãc mét c¸ch tèi ®a. H¬n n÷a tæ qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty rÊt h¹n chÕ, hÇu hÕt c¸c m¸y mãc ®­îc mua tõ tr­íc n¨m 1990 ®· ®­îc söa ch÷a nhiÒu lÇn, chi phÝ söa ch÷a b¶o qu¶n lín lµm cho chi phÝ sö dông m¸y mãc rÊt cao, chÊt l­îng c«ng viªc thÊp, tiÕn ®é chËm. V× vËy trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ míi, c«ng nghÖ cao ®Ó thay thÕ dÇn nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ cò nh­ m¸y l¸t tr¸ng, m¸y xung chÊn ®éng c¸n ®Êt, m¸y nÐn xi m¨ng ®· ®­îc xö lý c¬ b¶n ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh phøc t¹p. Chi phÝ m¸y thi c«ng thùc tÕ Chi phÝ m¸y thi c«ng kÕ ho¹ch = * 100 Tû lÖ chi phÝ m¸y thi c«ng thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch §Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ nµy chi phÝ m¸y thi c«ng C«ng ty tÝnh chØ tiªu sau: KÕt qu¶ < 100% kÕt luËn C«ng ty tiÕt kiÖm chi phÝ m¸y thi c«ng. Ký hiÖu møc t¨ng gi¶m chi phÝ m¸y thi c«ng lµ DMTC (m¸y thi c«ng) DMTC= chi phÝ thi c«ng thùc tÕ- chi phÝ MTC kÕ ho¹ch DMTC>0 C«ng ty kh«ng tiÕt kiÖm chi phÝ DMTC<0 C«ng ty ®· tiÕt kiÖm chi phÝ. Muèn cho kho¶n chi phÝ m¸y gi¶m tøc lµ DMTC<0 (chi phÝ m¸y thi c«ng thùc tÕ nhá h¬n kÕ ho¹ch) th× ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông m¸y mãc cã kÕ ho¹ch cô thÓ, chÕ ®é söa ch÷a, b¶o d­ìng ph¶i tèt. Còng do thùc tr¹ng m¸y mãc vÉn cßn Ýt, cò kü l¹c hËu kh«ng ®ñ ®¸p øng yªu cÇn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nªn C«ng ty cßn ph¶i ®¨ng ký thuª thªm m¸y mãc thiÕt bÞ. Gi¸ thuª m¸y mãc ®­îc c¨n cø trªn mÆt b»ng gi¸ chung vµ cã sù ®iÒu chØnh linh ho¹t sao cho c¶ ng­êi thuª vµ ng­êi cho thuª m¸y ®Òu chÊp nhËn ®­îc. Khi khèi l­îng c«ng viÖc cÇn sö dông khèi l­îng thiÕt bÞ m¸y mãc lín, thêi gian thi c«ng dµi vµ liªn tôc trong thi c«ng th× nªn thuª m¸y theo thêi gian hîp ®«ng dµi h¹n, lµm nh­ thÕ C«ng ty sÏ chñ ®éng h¬n trong thi c«ng v× m¸y mãc thiÕt bÞ lóc nµo còng cã s½n vµ tiÕt kiÖm ®­îc th¬× gian ngõng s¶n xuÊt ®Ó ®îi m¸y, tõ ®ã sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ. H¬n n÷a ®Ó lùa chän h×nh thøc thuª m¸y hîp lý th× C«ng ty nªn sö dông c¸ch ph©n tÝch s¶n l­îng c©n b»ng dùa trªn chi phÝ cho hai h×nh thøc nãi trªn. Ch¼ng h¹n khi x©y dùng mét c«ng tr×nh C«ng ty ph¶i thuª cña xÝ nghiÖp c¬ khÝ 121 lµ hai chiÕc m¸y. NÕu thuª m¸y theo ca th× C«ng ty ph¶i tr¶ l­¬ng 100.000 ®ång/ca. NÕu thuª m¸y trong mét n¨m th× C«ng ty ph¶i tr¶ 5.000.000 ®/n¨m céng chi phÝ vËn hµnh, chi phÝ nhiªn liÖu cho mçi ca vËn hµnh lµ 50.000®/ca. Gi¶ sö gäi sè ca m¸y cÇn vËn hµnh lµ A ®Ó ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc C«ng ty sÏ tÝnh ®­îc chi phÝ cho hai h×nh thøc thuª m¸y vµ dùa trªn lý thuyÕt vÒ s¶n l­îng c©n b»ng ta sÏ x¸c ®Þnh ®­îc h×nh thøc thuª m¸y. Nh­ vËy nÕu thuª m¸y theo ca th× chi phÝ thuª m¸y mét n¨m lµ 100.000A. NÕu thuª dµi h¹n th× chi phÝ m¸y mét n¨m lµ 5000.000 + 50.000A’ Gäi A’ lµ s¶n l­îng c©n b»ng th× ta cã: 100.000A’=5.000.000 +50.000A’ ÞA’=100. Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn ta cã thÓ kÕt luËn: +NÕu trong n¨m sè ca m¸y C«ng ty cÇn dïng >100 ca hay A>A’=100 th× C«ng ty nªn thuª m¸y trong mét n¨m +NÕu sè ca m¸y mµ C«ng ty cÇn sö dông < 100 ca th× C«ng ty nªn thuª m¸y theo ca. Nh­ vËy c«ng tr×nh trªn sè ca m¸y C«ng ty sö dông lµ 20 ca do ®ã C«ng ty nªn thuª m¸y theo ca. Trong tr­êng hîp cÇn xem xÐt nªn sö dông m¸y thuª cña C«ng ty hay sö dông m¸y thuª ngoµi thÞ tr­êng th× C«ng ty cÇn lµm nh­ sau: Khi m¸y hiÖn cã cña C«ng ty lµ m¸y cã n¨ng lùc s¶n xuÊt lín, nÕu c«ng tr×nh mµ C«ng ty ®ang thi c«ng lµ c«ng tr×nh lín th× nªn sö dông m¸y cña C«ng ty v× khi ®ã m¸y sÏ phï hîp víi c«ng viÖc vµ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ. Khi m¸y cña C«ng ty cã n¨ng lùc s¶n xuÊt thÊp nÕu C«ng ty thi c«ng c«ng tr×nh nhá th× C«ng ty nªn sö dông m¸y cña C«ng ty cßn nÕu c«ng tr×nh lín th× C«ng ty nªn thuª m¸y bªn ngoµi. MÆt kh¸c ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña c¸c c«ng tr×nh mµ C«ng ty thùc hiÖn chñ yÕu lµ s¶n xuÊt x©y l¾p, do ®ã phÇn lín c«ng viÖc lµ s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p kÕt cÊu s¾t thÐp. Song viÖc s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn thÐp th­êng ®ßi hái mÆt b»ng réng, ph¶i ®­îc che ch¾n khái t¸c ®éng n¾ng m­a, g©y han rØ kÕt cÊu do ®ã viÖc tiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu ngay t¹i c«ng tr×nh thi c«ng gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n bëi ®ã chiÕm kh«ng gian réng vµ chÞu ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt lµm gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt gi¶m n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh. Do vËy viÖc chuyÓn s¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu ph©n x­ëng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ thêi gian thi c«ng. ViÖc s¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu ph©n x­ëng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, viÖc s¶n xuÊt kh«ng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vµ kh«ng gian chËt hÑp ngoµi c«ng tr­êng.C¸c kÕt cÊu sau khi ®­îc s¶n xuÊt ngoµi ph©n x­ëng ®­a vµo c«ng tr×nh sÏ t¹o thuËn lîi cho viÖc thi c«ng, ë ®©y chØ viÖc tiÕn hµnh c¸c b­íc l¾p ghÐp ®¬n gi¶n nhanh chãng rót ng¾n thêi gian thi c«ng.Nh­ vËy viÖc ®­a s¶n xuÊt c¸c bé phËn kÕt cÊu vµo ph©n x­ëng thùc chÊt lµ ®­a mét phÇn c«ng viÖc x©y l¾p vµo s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p c«ng nghiÖp ho¸ s¶n xuÊt hµng lo¹t ë ph©n x­ëng. ViÖc ®­a s¶n xuÊt kÕt cÊu vµo ph©n x­ëng cho phÐp ¸p dông m¸y mãc mét c¸ch tèi ®a trong s¶n xuÊt thay thÕ lao ®éng thñ c«ng tõ ®ã n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ghãp phÇn ®¸ng kÓ gi¶m c¸c chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng vµ c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp. Ngoµi ra, cßn gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ t¹o thªm viÖc lµm cho c¸c xÝ nghiÖp thuéc C«ng ty. Tuy nhiªn còng ph¶i tÝnh to¸n hiÖu qu¶ gi÷a viÖc s¶n xuÊt t¹i c«ng tr×nh víi t¹i ph©n x­ëng. §èi víi c¸c c«ng tr×nh ë gÇn ph©n x­ëng cña C«ng ty th× viÖc ®­a vµo s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng lµ hîp lý. Cßn ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ë xa, nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp th× C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh thuª c¸c c¬ së gia c«ng ë ®Þa ph­¬ng cã kh¶ n¨ng tiÕn hµnh c«ng viÖc nµy. Nh÷ng c«ng viÖc cã thÓ ®­a vµo s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng cña C«ng ty bao gåm: v×, kÌo, cét, thÐp,khung cöa s¾t, cöa nh«m… §Ó thÊy ®­îc hiÖu qu¶ cña viÖc nµy ta xÐt vÝ dô sau vÒ viÖc s¶n xuÊt c¸c khung cöa s¾t 3x4m tõ thÐp tÊm c¾t ra vµ thÐp thanh. NÕu tiÕn hµnh s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng víi mÆt b»ng réng ®Çy ®ñ dông cô mçi ng­êi cã thÓ ®¶m nhËn tèt c«ng viÖc cña m×nh, t¹o ra sù nhÞp nhµng trong s¶n xuÊt. Mçi ngµy t¹i ph©n x­ëng mçi tæ cã thÓ s¶n xuÊt b×nh qu©n ®­îc 5 khung cöa víi gi¸ trÞ mçi khung lµ 1,47 triÖu ®ång. Cßn nÕu s¶n xuÊt t¹i c«ng tr×nh, do kh«ng gian chËt hÑp sù phèi hîp cña c¶ tæ trë nªn khã kh¨n h¬n, ngoµi ra viÖc s¶n xuÊt ë c«ng tr­êng cßn chÞu sù t¸c ®éng cña thêi tiÕt vµ c¸c yÕu tè kh¸c nªn mçi tæ mçi ngµy chØ s¶n xuÊt ®­îc 4,25 khung víi gi¸ lµ 1,76 triÖu ®ång/khung. Nh­ vËy mçi khung cöa nÕu s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng sÏ tiÕt kiÖm ®­îc: 1,76-1,47=0,29 triÖu ®ång so víi s¶n xuÊt t¹i c«ng tr×nh.§ång thêi n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng 117,6% (5/4,25*100). Ngoµi ra C«ng ty ph¶i kiÖn toµn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ kiÓm tra gi¸m s¸t chi phÝ kinh doanh. Muèn qu¶n lý tèt chi phÝ kinh doanh th× tr­íc hÕt ph¶i tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ, vµ ph¶n ¸nh kÞp thêi c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh. §iÒu nµy phô thuéc rÊt nhiÒu vµo sù hoµn thiÖn trong c«ng t¸c kÕ to¸n.XÐt vÒ tr×nh ®é cña c¸c kÕ to¸n viªn còng nh­ c¸ch bè trÝ s¾p xÕp bè trÝ nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n lµ tèt, hîp lý. Tuy nhiªn trong viÖc ph©n bæ chi phÝ cho s¶n phÈm dë dang cuèi kú C«ng ty míi chØ ph©n bæ cho s¶n phÈm dë dang cuèi kú chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ chñ yÕu trong khi chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ chung l¹i chiÕm mét tû träng kh¸ cao,do ®ã nã ch­a ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c gi¸ trÞ thùc tÕ cña s¶n phÈm dë dang cuèi kú. ë C«ng ty §Çu t­ -x©y l¾p th­¬ng m¹i c¸c nh©n viªn cã thÓ ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, C«ng ty th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc häp ®Ó th¸o gì nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c trªn tinh thÇn d©n chñ, ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cña nh©n viªn. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p giao kho¸n ®Ó lµm ph­¬ng thøc chñ yÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Hµng kú c¸c bé phËn sÏ cã nh÷ng b¶n kª chi tiÕt vÒ c¸c dù to¸n chi phÝ sÏ ph¸t sinh trong kú cña bé phËn m×nh ®Ó ®­a lªn Gi¸m §èc xÐt duyÖt. KÕ to¸n cña C«ng ty dùa trªn c¸c ®Þnh møc nµy sÏ ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ gèc hîp lÖ thÓ hiÖn sù ph¸t sinh cña chi phÝ ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh phï hîp cña kho¶n chi phÝ.Tuy nhiªn c¸c ®Þnh møc nµy kh«ng ph¶i hoµn toµn lµ ®«ng cøng mµ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ng­êi thõa hµnh cã thÓ ®iÒu chØnh mét c¸ch linh ho¹t cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tiÔn, tÊt nhiªn lµ ph¶i ®­îc gi¶i tr×nh víi ban l·nh ®¹o. C¸ch qu¶n lý nµy nh×n chung cã ­u ®iÓm lµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh÷ng ng­êi thùc hiÖn hoµn toµn chñ ®éng, ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh tiÕn hµnh tr«i ch¶y. Nh­ng ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc møc chi phÝ dù to¸n mµ c¸c bé phËn göi lªn cã phï hîp hay kh«ng lµ rÊt khã, bëi v× nã kh«ng chØ phô thuéc vµo sù nh¹y bÐn, s¸ng suèt, kinh nghiÖm mµ cßn phô thuéc vµo sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, cña t×nh h×nh kinh doanh vµ nh÷ng biÕn ®éng nµy lµ rÊt th­êng xuyªn. Nh­ vËy nÕu c¸c nh©n viªn thõa hµnh thiÒu tinh thÇn tù gi¸c th× ph­¬ng thøc qu¶n lý nµy dÔ g©y ra sù thÊt tho¸t l·ng phÝ. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy, C«ng ty ph¶i t¨ng c­êng ho¹t ®éng kiÓm so¸t, ho¹t ®éng nµy chñ yÕu dùa vµo ®éi ngò kÕ to¸n. Trong qu¸ tr×nh theo dâi chi phÝ ph¸t sinh nÕu thÊy cã nh÷ng bÊt th­êng c¸c kÕ to¸n viªn sÏ cã ph¶n ¸nh trùc tiÕp lªn nh÷ng ng­êi cã liªn quan hoÆc trùc tiÕp lªn kÕ to¸n tr­ëng ®Ó t×m ra nguyªn nh©n xö lý. Tuy nhiªn c«ng viÖc nµy ch­a ®­îc ®Æt thµnh nhiÖm vô th­êng xuyªn vµ cã tÝnh hÖ thèng. §Ó theo dâi mét c¸ch hÖ thèng, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t hiÖn nh÷ng chi phÝ bÊt th­êng mét c¸ch nhanh chãng C«ng ty nªn cã c«ng t¸c ph©n tÝch.ViÖc thùc hiÖn kÕ to¸n m¸y t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn. Ngoµi ®éi ngò kÕ to¸n C«ng ty ph¶i h×nh thµnh nh÷ng c¸n bé thanh tra ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc kiÓm tra trùc tiÕp t×nh h×nh chi phÝ ph¸t sinh trong mét sè ho¹t ®éng kinh doanh khi cÇn thiÕt. Ho¹t ®éng kiÓm so¸t cña c¸c nh©n viªn nµy cã thÓ kh«ng cÇn ph¶i th­êng xuyªn vµ còng kh«ng thÓ thùc hiÖn th­êng xuyªn ®­îc v× nh­ thÕ chi phÝ sÏ rÊt tèn kÐm, mµ c¸i chñ yÕu lµ ph¶i kiÓm tra khi cÇn thiÕt. Muèn vËy hä ph¶i cã sù liªn hÖ chÆt chÏ víi c¸c kÕ to¸n. Ngoµi viÖc ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt dÉn ®Õn l·ng phÝ t¨ng c­êng ho¹t ®éng kiÓm so¸t cßn t¹o t©m lý kh«ng c¶m thÊy qu¸ ®­îc th¶ láng trong viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu chi phÝ. Trªn ®©y lµ c¸c biÖn ph¸p c¬ b¶n ghãp phÇn gi¶m chi phÝ kinh doanh. Em tin r»ng c¸c biÖn ph¸p ®ã lµ rÊt thiÕt thùc. III. §iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c kiÕn nghÞ. 1. §æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt. §Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p trªn ®©y tr­íc hÕt C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt. C«ng ty cÇn ph¸t huy néi lùc cña m×nh, t¨ng c­êng ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo m¸y mãc thiÕt bÞ, hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt thi c«ng. ChØ tiªu biÖn ph¸p thi c«ng vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh gióp cho C«ng ty n©ng cao uy tÝn vµ më réng thÞ tr­êng. H¬n n÷a sù ®ßi hái ngµy cµng cao cña chñ ®Çu t­ vÒ tiªu chuÈn kü thuËt, mü thuËt, chÊt l­îng vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh gióp cho C«ng ty n©ng cao uy tÝn vµ më réng thÞ tr­êng. H¬n n÷a sù ®ßi hái ngµy cµng cao cña chñ ®Çu t­ vÒ tiªu chuÈn kü thuËt,mü thuËt, chÊt l­îng vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh buéc C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt. Thùc tÕ l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty hiÖn nay ë møc trung b×nh,c«ng suÊt ho¹t ®éng nhá trong khi yªu cÇu vÒ tiÕn ®é chÊt l­îng kh«ng ngõng t¨ng lªn nªn kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh nh÷ng c«ng tr×nh lín. Nh­ vËy th«ng qua ®Çu t­ vµo m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng sÏ gióp C«ng ty gi¶m ®­îc chi phÝ khÊu hao, chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô ®­a vµo c«ng tr×nh, gi¶m chi phÝ trong qu¸ tr×nh thi c«ng (gi¶m chi phÝ cho söa ch÷a ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc sai sãt cã thÓ ph¸t sinh) ®ång thêi n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. 2.Tæ chøc vµ qu¶n lý c¸n bé. ViÖc tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh gióp cho C«ng ty qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ kinh doanh, qu¶n lý chÆt chÏ viÖc xuÊt dïng, ph©n bæ nguyªn vËt liÖu vµ m¸y mãc thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh ®ång thêi kiÓm tra gi¸m s¸t ®­îc viÖc mua nguyªn vËt liÖu, thuª m¸y thi c«ng t¹i ®Þa bµn n¬i thi c«ng c«ng tr×nh. Tõ ®ã sÏ sÏ gi¶m ®­îc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, n©ng cao tiÕn ®é thi c«ng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Bªn c¹nh nç lùc cña c«ng ty ®ßi hái ph¶i cã sù gióp ®ì cña Nhµ n­íc. Nhµ n­íc hç trî cung cÊp vèn cho C«ng ty ®Ó C«ng ty ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao h¬n n÷a n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m×nh, ®em l¹i hiÖu qu¶ ngµy cµng cao cho C«ng ty còng nh­ cho ®Êt n­íc. Tõ ®ã lµm t¨ng n¨ng lùc ®Çu t­ trong x©y dùng c¬ b¶n, m¹ng l­íi giao th«ng c¬ së h¹ tÇng, m¹ng l­íi giao th«ng lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. Ngµnh x©y dùng nãi riªng vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c nãi chung ®Òu cÇn cã m¹ng l­íi giao th«ng th«ng suèt ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh cung øng nguyªn vËt liÖu vµ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®­îc dÔ dµng. Tõ hÖ thèng giao th«ng ph¸t triÓn sÏ gióp cho C«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vËn chuyÓn tõ ®ã lµm gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ h¹ gÝa thµnh s¶n phÈm. Thø n÷a c¬ quan Nhµ n­íc cÇn ban hµnh mét sè v¨n b¶n cã hiÖu lùc h¬n vµ mang tÝnh cô thÓ h¬n trong viÖc qu¶n lý gi¶i phãng mÆt b»ng.§­a ra møc ®Òn bï mét c¸ch hîp lý h¬n ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty gi¶i phãng mÆt b»ng thi c«ng gióp cho viÖc ®¶m b¶o ®­îc tiÕn ®é, tõ ®ã gióp C«ng ty h¹ thÊp ®­îc chi phÝ s¶n phÈm x©y l¾p ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. ViÖc ®­a ra h¬n 60 khu vùc ®¬n gi¸ x©y dùng nh­ nh÷ng n¨m qua lµm t¨ng tÝnh côc bé h¬n n÷a.Nã hµm cho gi¸ x©y dùng trë nªn cøng nh¾c, thiÕu linh ho¹t vµ l¹i kh«ng phï hîp víi quy luËt thÞ tr­êng. §¬n gi¸ x©y dùng lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn viÖc lËp kÕ ho¹ch, ho¹ch ®Þnh c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. ChÝnh v× lÏ ®ã ngµnh x©y dùng cã thÓ thu nhá sè l­îng khu vùc ®¬n gi¸ l¹i, tõ ®ã sÏ ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc cña thÞ tr­êng. Tõ viÖc lµm nµy sÏ cho phÐp sù ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n ®èi víi mçi khu vùc thi c«ng cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cung cÊp, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt v× trong cïng mét vïng cã cïng ®¬n gi¸ x©y dùng nh­ nhau nh­ng ®i vµo mçi khu vùc riªng th× ®iÒu kiÖn cña nã l¹i kh¸c nhau do vËy ®ßi hái cã sù ®iÒu chØnh lµ tÊt yÕu. H¬n n÷a Nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn réng kh¾p trªn l·nh thæ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô s¶n xuÊt phôc vô x©y dùng nh­ c¸c dÞch vô cho thuª m¸y x©y dùng, cung øng vµ vËn t¶i, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng... KÕt luËn H¬n m­êi n¨m tham gia ®æi míi kinh tÕ, chóng ta ®· dÇn thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù tham gia qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Chóng ta còng ®­îc chøng kiÕn nhiÒu thay ®æi trong c¬ chÕ míi theo h­íng tÝch cùc, tuy nhiªn còng cßn kh«ng Ýt nh÷ng khuyÕt tËt ®ang Èn chøa trong chÝnh b¶n th©n nÒn kinh tÕ ®ã. Nã ®e do¹ sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña quèc gia nÕu chóng ta kh«ng cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®óng ®¾n. §ã còng lµ bµi häc ®óng ®¾n ®­îc rót ra tõ c¸c n­íc §«ng Nam ¸, Hµn quèc vµ cßn cã thÓ lan réng h¬n. Ta biÕt r»ng c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ c¬ chÕ thuËn mua võa b¸n v× vËy mäi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô ph¶i g¾n chÆt víi nhu cÇu thÞ tr­êng vµ ph¶i ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn. Do ®ã kinh tÕ thÞ tr­êng sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. §èi víi c¸c doanh nghiÖp viÖc tån t¹i hay kh«ng lµ g¾n víi tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é tæ chøc doanh nghiÖp m×nh. Cho nªn b»ng mäi biÖn ph¸p doanh nghiÖp ph¶i nç lùc phÊn ®Êu tæ chøc cho tèt ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ gi¶m phÝ. §ã còng lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó doanh nghiÖp giµnh th¾ng lîi trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh. MÆc dï khã kh¨n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nªn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ khã kh¨n chung, C«ng ty §Çu t­ x©y l¾p th­¬ng m¹i cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô x· héi, song thêi gian võa qua C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc t¨ng doanh thu, b¶o ®¶m c«ng ¨n viÖc lµm vµ ®êi sèng æn ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Ó ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a em ®· tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng chi phÝ kinh doanh tõ ®ã t×m ra ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ ®Ó lµm c¬ së ®­a ra biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ kinh doanh nh¨m t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty. V× ®iÒu kiÖn cã h¹n em chØ ®i s©u ph©n tÝch vµ ®­a ra mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n trong gi¶m chi phÝ kinh doanh ë C«ng ty §Çu t­ x©y l¾p th­¬ng m¹i. Em tin r»ng c¸c biÖn ph¸p mµ em ®­a ra ë ®©y ch­a thùc sù ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nghiªn cøu còng nh­ yªu cÇu thùc tiÔn cña C«ng ty. Em rÊt mong C«ng ty vµ c¸c thÇy c« gi¸o tham gia ®ãng gãp ý kiÕn bæ sung cho ®Ò tµi cña em hoµn thiÖn h¬n vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h­íng dÉn PGS.TS Hoµng §øc Th©n vµ C«ng ty §Çu t­ x©y l¾p th­¬ng m¹i ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Tµi liÖu tham kh¶o. 1. T¹p chÝ tµi chÝnh sè4/96 (trÝch bµi cña thÇy NguyÔn Ngäc HuyÒn) 2. T¹p chÝ kinh tÕ vµ dù b¸o th¸ng 6/96 (trÝch bµi cña thÇy NguyÔn Ngäc HuyÒn) 3. T¹p chÝ tµi chÝnh 4/95 (trÝch bµi cña thÇy NguyÔn Ngäc HuyÒn ) 4. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp - tr­êng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n 5. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh - tr­êng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n 6. Ph¹m V¨n §­îc : KÕ to¸n qu¶n trÞ vµ ph©n tÝch kinh doanh 7. Cïng mét sè tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBiện pháp giảm chi phí kinh doanh ở công ty Đầu Tư­ Xây lắp Th­ơng Mại.DOC
Luận văn liên quan