Đề tài Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty Sơn Kova

Đề tài: Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty sơn (78 trang) MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương I : Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tiêu thụ hàng hoá trong DNTM 1.1 Tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ hàng hoá : 1.1.2 Tầm quan trọng của việc tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại : 1.1.3 Các phương thức và hình thức tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại : 1.2 Nội dung tiêu thụ hàng hoá 1.2.1 Nghiên cứu thị trường 1.2.2 Xác lập kênh phân phối: 1.2.3 Lựa chọn hình thức bán : 1.2.4 Định giá bán : 1.2.5 Quảng cáo xúc tiến : 1.2.6 Tổ chức bán hàng: 1.3 Một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 1.3.1 Các yếu tố khách quan: 1.3.2 Các yếu tố chủ quan : Chương II. Thực trạng tình hình tiêu thụ hàng hoá tại công ty Sơn KOVA. 2.1 Khái quát chung về Công ty Sơn KOVA 2.1.1 Giới thiệu chung : 2.1.2 Một số đặc điểm của công ty sơn Kova : 2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hoá tại công ty sơn Kova 2.2.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 2.2.2 Phân tích doanh thu bán hàng theo hình thức bán 2.2.3 Phân tích tình hình tiêu thụ theo thị trường : 2.2.4 Phân tích tình hình tiêu thụ theo thời gian : 2.2.5 Phân tích công tác tổ chức tiêu thụ hàng hoá 2.2.6 Đánh giá chung về công tác tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Kova Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại công ty Sơn KOVA . 3.1 Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh của Công ty trong năm 2005 . 3.1.1 Những cơ hội và thách thức đối với công ty : 3.1.2 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới : 3.2 Những giải pháp góp phần hoàn thiện và đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng hoá tại công ty sơn Kova 3.2.1 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ 3.2.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quảng cáo khuyến mãi bán hàng 3.2.3 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển chọn đại lý : 3.2.4 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiêu thụ hàng hoá 3.2.5 Một số kiến nghị với Cơ quan cấp trên và nhà nước Kết Luận

doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2262 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty Sơn Kova, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a th× cña hµng nµy ®· ®­îc phßng kinh doanh xem xÐt d­íi c¸c ph©n tÝch vÒ nhu cÇu còng nh­ kh¶ n¨ng tiªu thô, do vËy , khi mét vïng thÞ tr­êng ®· ®­îc kova x¸c ®Þnh th× viÖc c¸c ®¹i lý míi t×m ®Õn ®¨ng ký thµnh viªn ®­îc chÊp thuËn lµ kh¸ khã kh¨n. + X¸c lËp kªnh ph©n phèi : kova chñ yÕu tæ chøc b¸n hµng qua h×nh thøc b¸n hµng ®ã lµ b¸n qua ®¹i lý kinh tiªu , b¸n cho kh¸ch tíi ký hîp ®ång trùc tiÕp vµ b¸n t¹i quÇy . ViÖc x¸c lËp kªnh ph©n phèi nh­ vËy t¹i kova lµ rÊt thÝch hîp bëi nã cho phÐp c«ng ty tiÕp xóc ®­îc víi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i kh¸ch hµng tõ trùc tiÕp tíi trung gian. C¸c kªnh ph©n phèi mµ c¸c h·ng s¬n næi tiÕng thùc hiÖn ®Òu cã thÓ thùc hiÖn ®­îc t¹i kova, sù kh¸c nhau chØ lµ c¸c c¸ch ch¨m sãc mµ mçi c«ng ty thùc hiÖn cho kh¸ch hµng hay ®¹i lý cña m×nh . + §Þnh gi¸ b¸n : t¹i kova ¸p dông chÝnh s¸ch mét gi¸ cho c¸c s¶n ph¼m b¸n ra cña m×nh trªn toµn quèc. §iÒu nµy cã nghÜa b¹n mua hµng ë bÊt cø ®©u gi¸ còng lµ nh­ nhau ( kh«ng tÝnh c­íc vËn chuyÓn ). Mua ë ®¹i lý cÊp II, mua t¹i ®¹i lý cÊp I , hay tíi th¼ng c«ng ty mua ®Òu lµ mét gi¸ . ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n cña c«ng ty ®­îc ph¸t hµnh thèng nhÊt trªn b¶ng b¸o gi¸ vµ Ýt cã sù thay ®æi khi ®· ph¸t cho kh¸ch hµng. §Æc thï cña s¬n kova ®· t¹o nªn th­¬ng hiÖu bëi sù thÝch nghi tèt víi m«i tr­êng nh­ng nã còng t¹o nªn khã kh¨n trong c«ng t¸c ®Þnh gi¸ b¸n cña kova. S¶n phÈm s¬n cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng cã gi¸ t­¬ng ®èi cao h¬n so víi c¸c lo¹i s¬n cïng lo¹i kh¸c trªn thÞ tr­êng . Qua kh¶o s¸t mét lo¹t c¸c cña hµng cã kinh doanh s¬n t¹i Hµ Néi võa qua cho thÊy Sè l­îng cöa hµng kh¶o s¸t : 9 cña hµng §Þa ®iÓm kh¶o s¸t : §­êng Tr­êng Trinh, Tr­¬ng §Þnh Sè cña hµng s½n sµng cung cÊp s¬n kova theo yªu cÇu : 9 C¸c cña hµng nµy ®Òu giíi thiÖu vÒ kova nh­ mét nhµ cung cÊp hµng ®Çu vÒ chÊt l­îng chèng thÊm tuy nhiªn vÒ s¬n l¹i cã nhËn xÐt lµ gi¸ cã h¬i cao h¬n so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i. §iÒu nµy cho thÊy, gi¸ cña kova kh«ng cã tÝnh c¹nh tranh. Bï l¹i , chÝnh s¸ch mét gi¸ cña kova rÊt cã lîi ®èi víi nh÷ng ng­êi tiªu dïng kh«ng cã kinh ngiÖm l¾m vÒ s¶n phÈm nh­ng muèn cã mét lo¹i s¬n tèt, hä s½n lßng mua ngay s¬n cña kova v× hä biÕt r»ng mua ë ®©u lµ còng nh­ thÕ th«i, n÷a møc gi¸ mµ kova dïng lµ møc gi¸ ph©n biÖt, nã còng ®¸nh vµo t©m lý chuéng hµng ®¾t cña mét sè kh¸ch hµng . +. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn b¸n hµng Kova thùc hiÖn xóc tiÕn b¸n hµng th«ng qua viÖc ®­a ra nh÷ng th«ng tin t­ liÖu gîi ý gióp cho ng­êi tiªu dïng hiÓu râ h¬n vÒ s¶n phÈm vµ tõ ®ã l«i kÐo thu hót kh¸ch hµng thµnh ng­êi tiªu dïng cña s¶n phÈm ®ã .Víi ng­êi tiªu dïng nÕu hiÖn t¹i chØ cã s¶n phÈm chÊt l­îng tèt , gi¸ c¶ phï hîp, m¹ng l­íi ph©n phèi réng kh¾p th«i th× vÉn ch­a ®ñ mµ ®ßi hái c«ng ty ph¶i th«ng tin cho kh¸ch hµng hiÖn cã vµ kh¸ch hµng tiÒm Èn biÕt ®­îc c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty,s ù kh¸c biÖt gi÷a s¶n phÈm cña c«ng ty víi c¸c lo¹i s¶n phÈm cïng lo¹i. HiÖn nay kova ®ang thùc hiÖn c¸c yÕu tè nµy th«ng qua : - Qu¶ng c¸o , khuyÕn m·i , b¸n hµng c¸ nh©n. - Më réng quan hÖ víi c«ng chóng , dÞch vô sau b¸n hµng. C¸c yÕu tè trªn ®ang cã t¸c dông lµm gia t¨ng sè l­îng hµng ho¸ tiªu thô, thu hót hµng ho¸ vµo c¸c kªnh l­u th«ng vµ t¹o cho kova triÖt ®Ó ®­îc nh÷ng lîi thÕ lµm gi¸. Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y do sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kÜ thuËt (KHKT) vµ viÖc øng dông nh÷ng tiÕn bé KHKT vµo s¶n xuÊt lµm cho t×nh h×nh thÞ tr­êng cã nhiÒu thay ®æi râ rÖt. Trªn thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm ®­îc ®a d¹ng ho¸ ë møc ®é rÊt cao,cã rÊt nhiÒu s¶n phÈm míi ra ®êi mµ ng­êi tiªu dïng kh«ng biÕt ®Õn sù cã mÆt cña chóng. Trong t×nh h×nh ®ã, c¸c ho¹t ®éng cña kova nh»m giíi thiÖu víi kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña m×nh ®Ó khuyÕn khÝch hä mua hµng ®ang trë nªn quan träng . Kova ®· thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy. + Ch¨m sãc kh¸ch hµng : c«ng viÖc xö lý sau b¸n ®· ®­îc thµnh lËp t¹i phßng chÊt l­îng, mäi th¾c m¾c cña kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh sö dông sÏ ®­îc t­ vÊn gi¶i quyÕt ngay sau khi ®­îc th«ng b¸o , ®èi víi kh¸ch hµng lµ ®¹i lý , ngoµi viÖc th­ëng chiÕt khÊu theo quy ®Þnh, nÕu ®¹i lý ®¹t møc doanh sè ®Ò ra th× cßn ®­îc th­ëng thªm quµ tÆng lµ c¸c hiÖn vËt gi¸ trÞ lµ « t« hoÆc xe m¸y vv.. cô thÓ lµ møc th«ng b¸o th­ëng doanh sè ch­a kÓ c¸c triÕt khÊu kh¸c mµ ®¹i lý kinh tiªu ®­îc h­ëng theo hîp ®ång nh­ sau : Møc th­ëng % doanh sè ®èi víi s¶n phÈm s¬n, mattit, chèng thÊm trong n¨m: TT Doanh sè (VN§) Møc th­ëng (%) 1 200 ®Õn d­íi 300 triÖu 1.5% 2 300 ®Õn d­íi 400 triÖu 2% 3 400 ®Õn d­íi 600 triÖu 2.5% 4 600 ®Õn d­íi 800 triÖu 3% 5 800 ®Õn d­íi 1,5 tû 3.5% 6 1.5tû®Õn d­íi 2. 5 tû 3.8 % 7 2.5 tû ®Õn d­íi 3 tû 4.1% 8 3 tû ®Õn d­íi 4 tû 4.4% 9 4 tû ®Õn d­íi 5 tû 4.7% 10 5 tû trë lªn 5% XÐt mét c¸ch tæng thÓ , c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty hµng n¨m ®Òu cã sù thay ®æi vµ cã c¸c c¸ch tæ chøc vµ thùc hiÖn kh¸c nhau. C«ng t¸c tiªu thô t¹i kova còng tu©n theo c¸c chøc n¨ng lµ ho¹ch ®Þnh , tæ chøc , l·nh ®¹o vµ kiÓm tra thùc hiÖn tiªu thô . Vµo ®Çu n¨m , sau khi cã c¸c b¸o c¸o cô thÓ vÒ doanh sè cña n¨m tr­íc, tæng gi¸m ®èc ®Ò ra møc tiªu thô cho n¨m sau vµ c¸c møc th­ëng ph¹t cô thÓ cïng víi mét lé tr×nh ®Þnh h­íng l©u dµi cña c«ng ty , b¶n kÕ ho¹ch tiªu thô cña c«ng ty sÏ ®­îc phßng kinh doanh x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh cô thÓ nh»m ®¹t møc yªu cÇu ®Æt ra. Sau ®ã c«ng t¸c tiªu thô sÏ ®­îc b¸o c¸o theo tõng quý tíi tæng gi¸m ®èc vµ c¸c ph­¬ng ¸n xö lý kÞp thêi.Trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn, mäi thay ®æi sÏ ®­îc chØ ®¹o tõ tæng gi¸m ®èc hoÆc chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ. Nh­ vËy b­íc ®Çu cã thÓ ®¸nh gi¸ kova ®ang thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ cña m×nh. 2.2.6 §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Kova Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc : Trong mét thÞ tr­êng kinh doanh nhiÒu nhµ cung cÊp hµng ho¸ uy tÝn nh­ hiÖn nay trªn thÞ tr­êng , viÖc doanh sè b¸n ra qua c¸c n¨m kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng lµ mét minh chøng râ rµng nhÊt cho viÖc tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty. Trong viÖc tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ cña m×nh , kova ®ang dÇn chuyªn nghiÖp ho¸ kh¸c phßng ban trong viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh , chÝnh sù riªng biÖt ho¸ nµy ®· t¹o nªn mét sù n¨ng ®éng dÔ thay ®æi ®Ó thÝch nghi nhÊt cho c«ng viÖc kinh doanh. §Æc biÖt lµ phßng kinh doanh kova, ®©y lµ phßng cã sù n¨ng ®éng nhÊt vµ tù chñ nhÊt trong toµn c«ng ty, phßng kinh doanh tæ chøc vµ ho¹t ®éng gÇn nh­ mét ®¬n vÞ kinh doanh ®éc lËp t¹i c«ng ty, lîi Ých cña c«ng ty g¾n trùc tiÕp víi thu nhËp còng nh­ kinh phÝ ho¹t ®éng cña phßng. ChÝnh do sù ®éc lËp mét c¸ch t­¬ng ®èi nµy ®· lµm c«ng t¸c thÞ tr­êng trë thµnh mét niÒm ®am mª cho c¸c nh©n viªn kinh doanh vµ chÝnh do ®ã doanh sè b¸n ra cña c«ng ty ngµy cµng n©ng cao. Trong tæ chøc ho¹t ®éng qu¶n lý, kova thªm mét lÇn n÷a gi÷ v÷ng tªn m×nh trong danh s¸ch c¸c c«ng ty cã ¸p dông iso , chÝnh ®iÒu nµy gi÷ v÷ng vµ cñng cè c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña c«ng ty trong c¸c n¨m võa qua. Nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã. Nh­ trªn ®· nãi , ®iÓm m¹nh trong tiªu thô cña kova lµ phßng kinh doanh vµ ho¹t ®éng cña nã trong hÖ thèng c«ng ty. §iÓm yÕu còng xuÊt ph¸t chÝnh tõ ®©y. Do mäi ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty g¾n liÒn víi ho¹t ®éng cña phßng kinh doanh nªn vÊn ®Ò xuÊt ph¸t tõ phßng sÏ lµ vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt cña c¶ c«ng ty . NÕu phßng kinh doanh lµm tèt c«ng t¸c thÞ tr­êng vµ sö lý th«ng tin tèt th× hiÖu qu¶ sÏ tèt vµ ng­îc l¹i. H¬n n÷a hiÖn nay t×nh h×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng t¹i c«ng ty ch­a thùc sù ®­îc tæ chøc hîp lý vµ cßn mang tÝnh thô ®éng , chê th«ng tin tõ doanh sè c«ng ty ®Ó ®iÒu chØnh thÞ tr­êng . Th«ng tin thu thËp th­êng chñ yÕu tõ ®¹i lý mµ kh«ng cã c¸c ®iÒu tra thÝch hîp. H¬n n÷a do h¹ch to¸n kinh phÝ theo c¸ch chñ ®éng vµ tù tóc nªn sù hç trî cña c«ng ty cho phßng kinh doanh lµ ch­a cao, sù phèi hîp trong viÖc xö lý vÊn ®Ò tõ kh¸ch hµng lµ ch­a tèt . C«ng t¸c tiÕp xóc víi kh¸ch hµng thùc hiÖn tõ c¶ hai phßng kinh doanh vµ phßng kÕ to¸n do ®ã th­êng x¶y ra t×nh tr¹ng kh«ng thèng nhÊt trong xö lý th«ng tin còng nh­ c¸ch quan hÖ ®èi xö víi kh¸ch hµng. Trong khi phßng kinh doanh lu«n t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp xóc dÔ chÞu nhÊt víi kh¸ch hµng th× c¸c phßng kh¸c l¹i ch­a lµm ®­îc ®iÒu ®ã. C¬ cÊu tæ chøc cña bé phËn Marketing ch­a ®­îc hoµn chØnh, cô thÓ : C«ng ty ch­a x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng th«ng tin hoµn chØnh vÒ th«ng tin thÞ tr­êng. Th«ng tin nµy ®­îc C«ng ty thu thËp chñ yÕu qua hÖ thèng ®¹i lý cÊp 1. C«ng ty ch­a cã hÖ thèng kiÓm tra Marketing, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng marketing. - C«ng ty ch­a ®Çu t­ cho qu¶ng c¸o vµ ch­a x©y dùng ®­îc mét chiÕn l­îc qu¶ng c¸o cho m×nh, sù chó träng tíi c«ng t¸c qu¶ng c¸o lµ ch­a nhiÒu . - C¸c biÖn ph¸p lùa chän vµ kÝch thÝch ®¹i lý cßn ch­a ®­îc hoµn thiÖn hîp lý - Trong c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý tiªu thô , c«ng ty cßn ch­a thùc hiÖn tèt m« h×nh qu¶n lý tiªu thô theo tiªu chuÈn iso vµ hiÖn ®ang ch­a cã nhiÒu c¶i tiÕn phï hîp h¬n trong t×nh h×nh ph¸t triÓn míi cña m×nh. - Gi¸ c¶ s¶n phÈm cña C«ng ty kh«ng linh ho¹t ë mét sè ®Þa ®iÓm thÞ tr­êng tiªu thô kh¸c nhau. Do cã nhiÒu kh¸c nhau vÒ ®Æc ®iÓm ®Þa lý, thÞ hiÕu tiªu dïng gi¸ c¶ bÞ cøng nh¾c kh«ng phï hîp víi thu nhËp cña ng­êi d©n. Cô thÓ, ë nh÷ng khu vùc d©n c­ cã møc thu nhËp thÊp nh­ vïng s©u, vïng xa th× gi¸ c¶ s¶n phÈm t­¬ng ®èi cao ®èi víi hä nªn tiªu thô cßn rÊt Ýt, nªn kh¶ n¨ng tiªu thô S¬n còng thÊp. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn tiªu thô, c«ng ty cÇn ®iÒu chØnh l¹i c¸c nh­îc ®iÓm trªn vµ ®ã còng lµ c¸c gi¶i ph¸p chÝnh sÏ tr×nh bµy trong ch­¬ng ba. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty S¬n KOVA . 3.1 Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m 2005 : 3.1.1 Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi c«ng ty : Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh 5 n¨m trë l¹i ®©y, c«ng ty s¬n Kova thùc sù ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm x©y dùng nãi chung còng nh­ thÞ tr­êng S¬n vµ c¸c s¶n phÈm chèng thÊm nãi riªng. §iÒu nµy thÓ hiÖn c«ng ty ®ang s¶n xuÊt vµ qu¶n lý tiªu thô mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §Ó ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu b­íc ®Çu nh­ trªn ®· nãi th× ngay tõ khi quyÕt ®Þnh lµm ¨n ®éc lËp , c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®­îc cho m×nh c¸c vÊn ®Ò c¨n b¶n nh­ Doanh nghiÖp ®ang kinh doanh c¸i g× ? VÞ trÝ cña doanh nghiÖp trong nghµnh kinh doanh nµy lµ nh­ thÕ nµo ? Ai lµ kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp ? ThÞ tr­êng doanh nghiÖp ë ®©u ? Uy tÝn cña doanh nghiÖp trong con m¾t kh¸ch hµng nh­ thÕ nµo ? Tr­íc kia khi cßn cung cÊp hµng chñ yÕu cho vinaconec, Kova kh«ng thÓ tr¶ lêi ®­îc nh÷ng c©u hái nµy. N¨m 1998 , khi c«ng ty b¾t ®Çu kinh doanh theo giÊy phÐp cña mét c«ng ty LTD th× còng lµ n¨m mµ t×nh h×nh thÞ tr­êng ViÖt Nam cã nhiÒu biÕn ®éng, kinh tÕ ViÖt Nam tõ 1996 ®· cã nh÷ng b­íc t¨ng tr­ëng cao vµ kÐo theo nã chÝnh lµ sù nãng lªn cña thÞ tr­êng x©y dùng vµ c¸c s¶n phÈm x©y dùng. §ã còng lµ giai ®o¹n khã kh¨n nhÊt cña kova trong viÖc ®i t×m kiÕm thÞ tr­êng . Khëi ®Çu cho c«ng viÖc kinh doanh cña m×nh , phßng marketing ( phßng kinh doanh ) ®· ph¶i ®i tõng nhµ , tõng cña hµng kinh doanh ®Ó ph¸t triÓn ®¹i lý cña m×nh . B­íc ®Çu, s¶n phÈm ®· ®­îc tiªu thô réng trªn thÞ tr­êng vµ ngay lËp tøc ®­îc ng­êi tiªu dïng b×nh chän lµ mét trong sè Ýt c¸c s¶n phÈm chèng thÊm tèt nhÊt t¹i ViÖt Nam . L­îng ®Æt hµng ngµy cµng t¨ng lªn theo thêi gian ®· më ra cho c«ng ty s¬n Kova nhiÒu c¬ héi míi , c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®­îc ®­a ra ngµy mét nhiÒu vµ sè ®¹i lý ph¸t triÓn ®­îc ®· lªn tíi gÇn 400. Tuy nhiªn c¬ héi phÝa tr­íc míi thùc lµ c¸i mµ hiÖn nay c«ng ty quan t©m tíi . Cã thÓ thÊy r»ng trong 20 n¨m tíi ViÖt Nam vÉn cã mét møc t¨ng tr­ëng rÊt nhanh vÒ x©y dùng , ®iÒu nµy lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó s¶n l­îng tiªu thô cña c«ng ty t¨ng lªn mét c¸ch râ nÐt. C¬ héi lín nhÊt mµ kova ®ang cã hiÖn nay lµ mét s¶n phÈm tèt vµ mét con ®­êng ®i ®óng ®¾n , tÊt c¶ c«ng viÖc cßn l¹i chØ lµ c¸ch qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh hiÖu qu¶ cña l·nh ®¹o c«ng ty. a) Nh÷ng c¬ héi : Nh×n tõ bªn trong , Kova hiÖn ®ang lµ mét c«ng ty rÊt m¹nh c¶ vÒ tµi chÝnh vµ nh©n lùc cña c«ng ty, c«ng ty cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ngay lËp tøc nhu cÇu s¶n phÈm ®óng vÒ sè l­îng chÊt l­îng còng nh­ thêi gian , cã ®ñ nguån lùc vÒ nh©n lùc còng nh­ tµi chÝnh trong viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång lín. L­îng c«ng nh©n hiÖn nay ®ang trong thêi ®iÓm lµnh nghÒ nhÊt ®èi víi c«ng viÖc, c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc , c¸c phßng ban ®· ®i vµo æn ®Þnh vµ ho¹t ®éng theo ®óng chøc n¨ng cña m×nh . TiÕp ®ã chÝnh lµ kinh nghiÖm kinh doanh l©u n¨m cña ban gi¸m ®èc còng nh­ c¸c nh©n viªn c«ng ty. §øng ®Çu c¸c phßng ban hiÖn nay ®Òu lµ nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng còng nh­ kinh nghiÖm tr×nh ®é thùc tÕ , n¾m ch¾c ®­îc sù ho¹t ®éng cña c«ng ty trong c¸c n¨m trë l¹i ®©y. Lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty ®a phÇn lµ lao ®éng trÎ n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc . HiÖn nay c«ng ty ®ang kh«ng ngõng bæ sung thªm c¸c nh©n viªn cã tr×nh ®é vµo c¸c vÞ trÝ thÝch hîp. Mét yÕu tè n÷a lµ sù chØ ®¹o cã hiÖu qu¶ cña ban l·nh ®¹o mµ ®øng ®Çu lµ chñ tÞch NguyÔn ThÞ HoÌ, mét kü s­ cã tµi n¨ng lu«n cã sù ®iÒu chØnh kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n vÒ kÜ thuËt trong qu¸ tr×nh tham ra thi c«ng c¸c c«ng tr×nh . Nh×n tõ bªn ngoµi : kova ®ang lµ mét th­¬ng hiÖu m¹nh còng nh­ ®ang së h÷u kinh doanh mét s¶n phÈm tèt trªn thÞ tr­êng x©y dùng, s¶n phÈm kova ®· cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn nhiÒu thÞ tr­êng ViÖt Nam còng nh­ n­íc ngoµi ( Campuchia kova ), theo ®¸nh gi¸ cña c¸c c«ng ty kinh doanh s¬n th× kova hiÖn lµ s¶n phÈm thuÇn ViÖt tèt nhÊt trªn thÞ tr­êng hiÖn nay.Doanh thu tiªu thô cña kova ngµy cµng t¨ng qua c¸c n¨m, thÞ tr­êng tiªu thô ®ang më réng, c¸c vïng ,c¸c ®¹i lý tr­íc kia ch­a cã kova th× ngµy nay ®· b¾t ®Çu t×m tíi víi s¶n phÈm nµy. b. Nh÷ng th¸ch thøc : thÞ tr­êng kinh doanh s¬n t¹i ViÖt Nam hÊp dÉn vµ ®Çy tiÒm n¨ng nh­ng viÖc kinh doanh chØ th­êng tËp trung t¹i c¸c khu vùc träng ®iÓm kinh tÕ lµ chÝnh . Trong khi ®ã c¸c ®¹i gia s¬n lín trªn thÕ giíi ®· kÞp thêi chó ý tíi ViÖt Nam . HiÖn nay t×m bÊt kú cña hµng s¬n nµo t¹i Hµ Néi còng cã thÓ t×m thÊy h¬n 10 nh·n hiÖu s¬n cña 3-4 c«ng ty s¬n næi tiÕng . ThÞ phÇn ®· ®­îc ph©n ®Þnh mét c¸ch nhanh chãng ngay khi c¸c c«ng ty n­íc ngoµi tham ra kinh doanh do kinh nghiÖm marketing rÊt tèt cña c¸c c«ng ty cã yÕu tè n­íc ngoµi nµy. C¸c c«ng ty kinh doanh S¬n hiÖn nay tr¶i réng trªn c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau, do ®ã t¹i cïng mét cña hµng, chñ ®¹i lý cã thÓ b¸n hµng cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau. ChÊt l­îng vµ gi¸ c¶ ®ang ngµy mét phong phó vµ nhiÒu chän lùa. 3.1.2 §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi : Trong ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty vµo thêi gian s¾p tíi , c«ng ty s¬n Kova vÉn tiÕp tôc ®­a ra c¸c chØ tiªu t¨ng tr­ëng tõ 15% - 20% doanh sè , §­a c«ng ty S¬n kova trë thµnh mét th­¬ng hiÖu ®­îc biÕt tíi nhiÒu h¬n. N¨m 2005 còng lµ n¨m c«ng ty cã nhiÒu chuyÓn biÕn trong c¸c môc tiªu vÒ n©ng cao ®êi sèng cña nh©n viªn th«ng qua c¸c c¶i tiÕn vÒ th­ëng doanh sè cho nh©n viªn phßng kinh doanh còng nh­ c¸c nh©n viªn t¹i c¸c bé phËn phßng ban kh¸c . Gi÷ v÷ng vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ cña c«ng ty, tiÕp tôc ®­a isso cã c¶i tiÕn theo t×nh h×nh ho¹t ®éng thùc tÕ vµo c¸c phßng ban vµ thùc hiÖn tæ chøc kinh doanh theo chuÈn iso. 3.2 Nh÷ng gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty s¬n Kova 3.2.1 Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng tiªu thô : Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ ho¹t ®éng c¨n b¶n nhÊt mµ phßng kinh doanh cÇn ph¶i lµm . ThÞ tr­êng chÝnh lµ kh¸ch hµng vµ hiÓu biÕt vÒ thÞ tr­êng còng lµ hiÓu biÕt vÒ kh¸ch hµng, trong trong ch­¬ng 1 ®· tr×nh bµy c¸c c«ng viÖc c¨n b¶n cña nghiªn cøu thÞ tr­êng c«ng ty còng nh­ ch­¬ng hai ®· ®¸nh gi¸ s¶n l­îng tiªu thô cña c«ng ty qua c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau. HiÖn nay c«ng t¸c thÞ tr­êng cña c«ng ty s¬n Kova chñ yÕu lµ gi÷ v÷ng vµ thóc ®Èy c¸c thÞ tr­êng cò mµ c«ng ty ®· kinh doanh. Trong c¸c lÇn b¸o c¸o thÞ tr­êng , tr­ëng phßng kinh doanh sÏ ®­a ra c¸c ®iÒu chØnh nh­ t¨ng c­êng xóc tiÕn qu¶ng b¸ vµ liªn hÖ tíi mét thÞ tr­êng mµ trong b¸o c¸o tiªu thô thÞ tr­êng ®ã cã sè l­îng kinh doanh gi¶m sót hoÆc sè l­îng ®¹i lý ®¨ng ký kh«ng kinh doanh t¨ng lªn. C«ng t¸c nµy vÉn ®em l¹i hiÖu qu¶ cho c«ng ty nh­ng viÖc lµm ®ã tá ra kh¸ thô ®éng. C¸i c«ng ty cÇn n¾m ®­îc lµ sù gi¶m sót tiªu thô vµ së thÝch tiªu dïng cña ng­êi d©n thay ®æi ngay tõ khi nã b¾t ®Çu h×nh thµnh chø kh«ng ph¶i khi nã thÓ hiÖn qua c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m hay quý cña c«ng ty . Lµm thÕ nµo ®Ó c«ng ty cã thÓ n¾m ch¾c nh÷ng biÕn ®éng thÞ tr­êng ngay khi nã b¾t ®Çu h×nh thµnh ®Ó cã thÓ ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch hç trî ®óng ®¾n. Nghiªn cøu thÞ tr­êng , c«ng ty kova cã thÓ ¸p dông c¸c b­íc nh­ sau : - §o l­êng vµ dù b¸o nhu cÇu thÞ tr­êng . - Ph©n khóc thÞ tr­êng . - X¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu. HiÖn nay t¹i kova møc tiªu thô dù kiÕn kh«ng ®­îc ®­a ra tõ phÝa phßng kinh doanh mµ l¹i tõ phßng tæng gi¸m ®èc , ®iÒu nµy lµ kh«ng s¸t víi thùc tÕ l¾m . T¹i sao nh­ vËy, trong khi c«ng t¸c thÞ tr­êng vµ t×nh h×nh tiªu thô ®¹i lý ®­îc c¸c nh©n viªn kinh doanh n¾m ch¾c ch¾n th× viÖc dù b¸o tiªu thô khi tæng hîp th«ng tin tõ phßng kinh doanh ®­a ra râ rµng lµ s¸t víi thùc tÕ nhiÒu h¬n , do vËy dÔ x¶y ra hiÖn t­îng møc dù b¸o v­ît qu¸ kh¶ n¨ng tiªu thô thùc tÕ cña c«ng ty. Do vËy møc dù ®o¸n tiªu thô chÝnh x¸c th­êng ®­îc c¸c c«ng ty kinh doanh tham kh¶o tõ c¸c nguån sau : Nh÷ng ng­êi tæ chøc kinh doanh thùc tÕ ( c¸c tr­ëng , phã phßng kinh doanh ), ®¹i lý , nh÷ng ng­êi ph©n phèi , c¸c nhµ cung øng nguyªn vËt liÖu, c¸c cè vÊn marketing vµ c¸c hiÖp héi th­¬ng m¹i. C¸ch dù b¸o an toµn nhÊt hiÖn nay chÝnh lµ ph©n tÝch tiªu thô dùa theo chuçi thêi gian. C«ng ty kova nªn chuÈn bÞ dù b¸o cña m×nh dùa trªn c¸c møc tiªu thô trong qu¸ khø . Mét m« h×nh ®· ®­îc tr×nh bµy trong qu¶n trÞ marketing tiªu thô rÊt thÝch hîp víi kova nh­ sau : Sù t¸c ®éng cña nh÷ng dao ®éng trong ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung th­êng mang tÝnh chu kú, nh÷ng thµnh phÇn chu kú nµy cã thÓ cã Ých cho dù b¸o vÒ trung h¹n, ®iÒu nµy ®Ô dµng thùc hiÖn qua c¸c minh häa cña ch­¬ng hai. B©y giê ta thö dù ®o¸n qua thùc tÕ nh­ sau : ( biÓu ®å t×nh h×nh tiªu thô qua c¸c Quý, ch­¬ng 2 ) Dùa trªn chuçi thêi gian tiªu thô trªn , c«ng ty cã thÓ ®­a ra dù b¸o tiªu thô cho m×nh theo c¸c møc ng¾n h¹n trung h¹n còng nh­ dµi h¹n. Râ rµng møc tiªu thô ¶nh h­ëng bëi tËp qu¸n còng nh­ t×nh h×nh thêi tiÕt . S¬n th­êng b¸n kh«ng ch¹y khi ra tÕt nh­ng trong vµi th¸ng gi¸p tÕt hoÆc c¸c th¸ng trong mïa x©y dùng b¸n ®Æc biÖt ch¹y hµng. VD : §èi víi dù b¸o tiªu thô nh­ trªn th× trong ng¾n h¹n quý I n¨m 2004 c«ng ty sÏ b¸n ®­îc kho¶ng 16-17 tû tiÒn hµng, hoÆc trong c¶ n¨m c«ng ty cã thÓ b¸n ®­îc mét l­îng hµng kh«ng qu¸ 90 tû nÕu ®ã dùa trªn kÕt qu¶ cña dù b¸o trong ng¾n h¹n qua c¸c quý kh¸c nhau, tuy nhiªn c«ng viÖc nµy chØ mang tÝnh ®¬n lÎ, nã cÇn ph¶i ®­îc phèi hîp víi nhiÒu th«ng sè cña c¸c chuyªn gia (c¸c nhµ x©y dùng th­êng cã dù b¸o vÒ s¶n l­îng tiªu thô cÇn thiÕt trong n¨m ), c¸c cam kÕt tiªu thô tõ ®¹i lý vv... C«ng t¸c dù b¸o chÝnh x¸c sÏ ®em l¹i nh÷ng tiÕt kiÖm rÊt lín trong viÖc chi phÝ cho c«ng t¸c dù tr÷ hµng ho¸ , duyÖt chi cho c¸c ch­¬ng tr×nh marketing qu¶ng c¸o, mµ nh­ ta ®· biÕt r»ng c¸c vÞ gi¸m ®èc chØ duyÖt chi qu¶ng c¸o khi mµ kh¶o s¸t cho thÊy nã sÏ ®em l¹i mét lîi Ých nµo ®ã cho c«ng ty. ViÖc dù ®o¸n chÝnh x¸c nhu cÇu ®em l¹i cho c«ng ty nh÷ng lîi Ých thiÕt thùc. C«ng t¸c dù ®o¸n tiªu thô trªn hoµn toµn v« t¸c dông nÕu nã kh«ng ®­îc kÕt hîp víi nh÷ng tÝnh to¸n hîp lý trong nhu cÇu . Ph©n tÝch chuçi thêi gian xem c¸c møc tiªu thô qu¸ khø vµ t­¬ng lai lµ quan hÖ thêi gian mang tÝnh chu kú chø kh«ng c¨n cø vµo nhu cÇu thùc tÕ cña nhu cÇu. Cã v« sè c¸c yÕu tè thùc tÕ t¸c ®éng tíi nhu cÇu cña bÊt cø lo¹i hµng ho¸ nµo . Ph©n tÝch thèng kª nhu cÇu lµ c«ng viÖc nh»m ph¸t hiÖn ra c¸c yÕu tè thùc tÕ quan träng nhÊt møc tiªu thô vµ c¸c yÕu tè lµm ¶nh h­ëng tíi chóng. Nh÷ng yÕu tè cÇn ph©n tÝch nhiÒu lµ gi¸ c¶ vµ thu nhËp. Sau ®ã kÕt hîp th«ng tin gi÷a c¸c yÕu tè trªn víi nhau th× møc dù ®o¸n sÏ lµ kh¸ gÇn víi thùc tÕ. Nghiªn cøu vÒ nhu cÇu : C«ng ty cã thÓ tham kh¶o hai ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n sau: - Nhu cÇu ®· tho¶ m·n. Môc ®Ých : Môc ®Ých cña ph­¬ng ph¸p nµy chÝnh lµ do ng­êi ta ®· nhËn thÊy mét sè ®iÒu sau khi ®· tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng , ®ã chÝnh lµ tÝnh quy luËt. T×m ra quy luËt cña tiªu thô hµng sau khi ®· b¸n hµng. HiÖn nay, c«ng ty ®· cã thÓ tÝnh ®­îc tÝnh quy luËt tiªu thô hµng cña m×nh, tèc ®é tiªu thô hµng ho¸ trong tõng thêi gian vµ c¨n cø vµo tÝnh thêi vô ®Ó x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch tiªu thô sao cho hµng ho¸ nhËp vÒ võa vÆn nhÊt cho tiªu thô dù tr÷ còng nh­ më réng thÞ tr­êng . Thu thËp th«ng tin : th«ng tin lÊy tõ thèng kª qua c¸c nghiÖp vô b¸n hµng , kiÓm tra hµng tån kho, thèng kª tèc ®é chu chuyÓn vµ thêi gian chu chyÓn hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c trªn kh«ng ®ßi hái nhiÒu nh©n lùc nh­ng cÇn mét tæ chuyªn tr¸ch kho¶ng 3 ng­êi , 3 ng­êi sÏ lµ nh©n viªn cña ba nhãm thÞ tr­êng kh¸c nhau trong phßng kinh doanh. Mçi ng­êi trong mét nhãm sÏ thu thËp sè liÖu vµ cïng tæng hîp ph©n tÝch tr­íc khi ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh thÞ tr­êng . Bé phËn chuyªn m«n nghiªn cøu thÞ tr­êng cã thÓ tiÕn hµnh vµo tõng chu kú kinh doanh theo quý , n¨m ®Ó dù b¸o nhu cÇu ®­a ra lêi khuyªn ®iÒu chØnh h÷u Ých cho tr­ëng nhãm kinh doanh. - Nhu cÇu ch­a tho¶ m·n. Môc ®Ých: §èi víi kova c«ng t¸c nµy ®· ®­îc thùc hiÖn qua c¸c biÖn ph¸p chèt thÞ tr­êng , chèt ®¹i lý cña c«ng ty. §©y còng chÝnh lµ viÖc c«ng ty ®i t×m nh÷ng vïng trªn b¶n ®å thÞ phÇn c«ng ty còng nh­ ë c¸c thÞ tr­êng míi nh»m t×m ra nh÷ng nhu cÇu ch­a ®­îc tho¶ m·n. C«ng viÖc thùc hiÖn chÝnh lµ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng nhu cÇu ch­a ®­îc tho¶ m·n cña kh¸ch hµng vÒ mÆt hµng, vÒ gi¸ c¶ vÒ dÞch vô kÌm theo tõ ®ã cã kÕ ho¹ch bæ xung kÞp thêi nh÷ng hµng ho¸ thiÕu hôt, hoµn thiÖn n÷a vÒ ngµnh hµng, mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty. Th«ng tin ®­îc thu thËp qua tiÕp xóc trùc tiÕp víi c¸c kh¸ch hµng hiÖn thùc, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ®Ò thu thËp ý kiÕn ®ãng gãp tõ phÝa kh¸ch hµng. Cã thÓ dïng phiÕu hoÆc sæ ghi ®Ó th¨m dß ý kiÕn cña kh¸ch hµng vÒ nh÷ng nhu cÇu cña hä, tæng hîp, theo dâi nh÷ng mÆt hµng thiÕu qua c¸c th¸ng kinh doanh ®Ó cã kÕ ho¹ch bæ xung hµng ho¸ kÞp thêi. ý kiÕn ®Ò nghÞ c«ng ty hiÖn nay lµ giao nhiÖm vô nµy cho phßng tæng hîp hoÆc phßng kinh doanh bëi nh©n viªn cña c¶ hai phßng nµy lµ cã l­îng thu thËp ý kiÕn tõ phÝa kh¸ch hµng lµ nhiÒu h¬n c¶. 3.2.2 Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶ng c¸o khuyÕn m·i b¸n hµng Qu¶ng C¸o : Qu¶ng c¸o lµ kh©u yÕu nhÊt t¹i c«ng ty kova , ®iÒu nµy cã thÓ kh¼ng ®Þnh nh­ vËy.Trong khi chØ cã c¸c c«ng ty lµm viÖc trong nghµnh x©y biÕt tiÕng hoÆc lµ do c¸c ®¹i lý c¶m thÊy an t©m vÒ mÆt chÊt l­îng khi kinh doanh kova hoÆc lµ do c¸c gi¶i th­ëng mµ c«ng ty ®¹t ®­îc qua c¸c kú héi chî. §iÒu nµy nãi lªn mét ®iÒu r»ng s¶n phÈm cña c«ng ty ch­a ®­îc ®­a lªn tíi møc quen thuéc víi th«ng tin ®¹i chóng . Ng­êi tiªu dïng c¸ nh©n rÊt bÞ ¶nh h­ëng bëi th­¬ng hiÖu vµ c¸c c©u qu¶ng c¸o mang tÝnh phæ biÕn , cßn g× tèt h¬n ®èi víi Nippon víi khÈu hiÖu S¬n Nippon s¬n ®©u còng ®Ñp . Dulux ICI còng vËy míi ®©y hä còng t¹o dùng scaldan ®Ó qu¶ng b¸ cho mét th­¬ng hiÖu s¬n míi xuÊt hiÖn t¹i ViÖt Nam . Trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn nhËn thøc tÇm quan träng cña qu¶ng c¸o vµ khuyÕch tr­¬ng , tiÕp thÞ cho h×nh ¶nh cña c«ng ty tíi gÇn h¬n víi ng­êi tiªu dïng c¸ nh©n. hiÖn nay c¸c c«ng ty s¬n n­íc ngoµi rÊt m¹nh vÒ tµi chÝnh vµ hä kh«ng tiÕc tiÒn chi cho qu¶ng c¸o , míi ®©y t¹i tr­êng ®¹i häc kiÕn tróc Hµ Néi diÔn ra mét cuéc thi Paint my life rÊt ®­îc chó ý bëi c«ng chóng vµ ®©y còng lµ nh÷ng chÝnh s¸ch hÕt søc cÇn thiÕt cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi bëi c¸c kü s­ kiÕn tróc sÏ lµ nh÷ng nhµ t­ vÊn s¬n hµng ®Çu ®èi víi c«ng tr×nh , sù quen thuéc cña hä ®èi víi c¸c s¶n phÈm s¬n ngay tõ khi cßn trªn ghÕ nhµ tr­êng cã ý nghÜa chiÕn l­îc ®èi víi t×nh h×nh kinh doanh l©u dµi cña c«ng ty. Tï tr­íc tíi nay khi ch­a vËn dông tèt qu¶ng c¸o c«ng ty ®· cã thÓ mÊt nhiÒu c¬ héi kinh doanh tèt , v× vËy trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn ph¶i chó träng h¬n trong kh©u qu¶ng c¸o. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n mµ c«ng ty cã thÓ xem xÐt sö dông cho m×nh trong thêi gian tíi : - Lùa chän ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o : Tuú theo môc ®Ých h­íng ®èi t­îng c«ng ty cã thÓ chän ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o cho phï hîp , tèt nhÊt hiÖn nay vµ tiÕt kiÖm chi phÝ lµ chän h×nh thøc qu¶ng c¸o qua b¸o chÝ , radio, qu¶ng c¸o b»ng th­ qua b­u ®iÖn, qu¶ng c¸o b»ng pano ap phich. - Lùa chän lêi rao qu¶ng c¸o lµ c«ng viÖc khã kh¨n ®ßi hái ph¶i cã tÝnh thèng nhÊt cao, c«ng ty nªn thùc hiÖn viÖc chän lùa theo mét quy tr×nh vµ tiªu chÝ nhÊt ®Þnh nµo ®ã, vÝ dô ®Çu tiªn nªn t¹o ra lêi rao, tiÕp ®ã ®¸nh gi¸ lêi rao, tuyÓn chän lêi rao vµ thùc hiÖn lêi rao. HiÖn nay slogan cña c«ng ty lµ “§Ñp m·i víi thêi gian”, vËy khi qu¶ng c¸o chØ cÇn nhÊn m¹nh thªm tÝnh nhiÖt ®íi ho¸ cña kova ®· gióp ng«i nhµ ViÖt Nam ®Ñp m·i víi thêi gian. CÊu tróc lêi rao cña kova cã thÓ chØ cÇn thùc hiÖn gîi dÉn thø hai trong ba lo¹i gîi dÉn qu¶ng c¸o ®ã lµ gîi dÉn c¶m xóc. Th«ng th­êng nh­ trªn ®· nãi , khi qu¶ng c¸o ng­êi ta cÇn gîi dÉn ng­êi mua tíi hµnh vi mua hµng. Do vËy hä ®­a ra c¸c lo¹i gîi dÉn lµ : + Gîi dÉn hîp lý: s¶n phÈm ®em l¹i lîi Ých theo yªu cÇu ( bÒn , tiÕt kiÖm...vd æn ¸p lioa chÊt l­îng ngo¹i gi¸ néi , gi¸ mµ mäi thø ®Òu bÒn nh­ electrolux ). + Gîi dÉn t¹o xóc c¶m : t¹o c¶m xóc tÝch cùc dÉn tíi hµnh vi mua ,vd sî s©u r¨ng nªn ®¸nh r¨ng th­êng xuyªn. + Gîi dÉn ®¹o ®øc : H­íng tíi c¸i thiÖn n¬i kh¸ch hµng , vÝ dô ®Ìm ®om ®ãm hay mua mét chai lµ b¹n ®· ñng hé ®éi tuyÓn ViÖt Nam 50 VND C¸c ®o¹n qu¶ng c¸o cña c¸c c«ng ty nh­ dulux ICI , Nippon hiÖn nay rÊt hay vµ ®¸ng ®­îc chó ý khi mµ kova muèn qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña m×nh. Qu¶ng c¸o kh«ng nh÷ng gióp cho c«ng ty t¨ng thªm uy tÝn vµ n©ng cao s¶n l­îng tiªu thô mµ nã cßn gióp cho c¸c nh©n viªn kinh doanh dÔ ®µm ph¸n h¬n khi x©m nhËp thÞ tr­êng kh¸ch hµng míi. + TiÕp ®Õn ®Ó th«ng tin qu¶ng c¸o ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cÇn ph¶i xem xÐt mét sè vÊn ®Ò vÒ ph¹m vi, tÇn xuÊt c­êng ®é cña qu¶ng c¸o vµ ph­¬ng tiÖn truyÒn tin. + Ngoµi ra, C«ng ty nªn t¨ng c­¬ng quan hÖ céng ®ång, tranh thñ ®­îc sù ñng hé cña c¸c quan chøc chÝnh phñ, nh÷ng ng­êi cã ¶nh h­ëng trong x· héi. Bëi v× sù t¸c ®éng cña th«ng tin ®èi víi kh¸ch hµng phô thuéc vµo chç hä chÊp nhËn ng­êi göi nh­ thÕ nµo. Nh÷ng th«ng tin do nh÷ng ng­êi ®­îc tin cËy cao, hay næi tiÕng sÏ cã søc thuyÕt phôc lín h¬n. KhuyÕn m·i : Kova ch­a qu¶ng c¸o nhiÒu nh­ng c¸c h×nh thøc khuyÕn m·i th× ®· xuÊt hiÖn vµ kh¸ ®a d¹ng d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Râ rµng h×nh thøc nµy ®em l¹i hiÖu qu¶ kh«ng kÐm g× so víi qu¶ng c¸o , kova khuyÕn m¹i chñ yÕu d­íi h×nh thøc ®¹i lý chø kh«ng cã ®èi víi kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n hay tæ chøc. KhuyÕn m·i t¹i kova lµ khuyÕn m·i qua th­ëng doanh thu ®èi víi c¸c trung gian tiªu thô , c¸c ®èi t¸c trung gian mua cµng nhiÒu hµng th× cµng ®­îc khuyÕn m·i nhiÒu d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Cô thÓ chÝnh lµ h×nh thøc th­ëng chiÕt khÊu hay th­ëng doanh sè mµ hµng n¨m tæng gi¸m ®èc c«ng ty ®Òu ®­a tíi c¸c ®¹i lý cña m×nh d­íi c¸c h×nh thøc cô thÓ kh¸c nhau. VÝ dô : th­ëng «t« ®èi v¬i ®¹i lý ®¹t 10 tû doanh thu n¨m, hoÆc cô thÓ lµ c¸c h×nh thøc th­ëng xe m¸y kh¸c ®· ®­îc ®Ò xuÊt t¹i c¸c møc doanh thu cô thÓ ( ch­¬ng hai ). Sau ®©y lµ mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng khuyÕn m¹i cña c«ng ty : + ViÖc khuyÕn m¹i chØ h÷u hiÖu nhÊt khi ®­îc dïng kÌm víi qu¶ng c¸o vµ chµo hµng. VÝ dô : h×nh thøc th­ëng doanh sè chØ ®­îc biÕt tíi trong lÜnh vùc cña c¸c nhµ ®¹i lý, nÕu c¸c ®¹i lý kh¸c ch­a muèn lµm ®¹i lý cña kova cã thÓ sÏ thay ®æi ý kiÕn nÕu th«ng tin ®­îc qu¶ng b¸ réng h¬n lµ chØ th«ng tin néi bé c«ng ty tíi c¸c ®¹i lý. + Môc tiªu khuyÕn m¹i ph¶i xuÊt ph¸t tõ môc tiªu marketing ®èi víi tõng s¶n phÈm. VÝ dô : môc tiªu lµ thóc ®Èy hä tiªu dïng mua nhiÒu h¬n , hay thu hót kh¸ch hµng míi. §èi víi c¸c trung gian marketing dÉn dô hä b¸n c¸c mÆt hµng míi, ®èi víi c¸c ®¹i lý tiªu thô nh­ t¹i kova th× ®ã chÝnh lµ c¸ch kÝch thÝch b¸n hµng trong mïa v¾ng kh¸ch. + C¸c c«ng cô khuyÕn m¹i nªn ®­îc thö nghiÖm tr­íc nÕu cã thÓ ®­îc, ®Ó xem chóng cã phï hîp víi môc tiªu khuyÕn m¹i kh«ng. + §Ó ®¸nh gi¸ c«ng t¸c khuyÕn m¹i xem cã thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ kh«ng, c«ng ty kova nªn so s¸nh doanh sè tr­íc vµ sau khi thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh cña m×nh. VÝ dô trong mét vµi b¸o c¸o cho thÊy tû lÖ doanh thu th­êng t¨ng lªn 10% trong khi tiÕn hµnh ch­¬ng tr×nh , gi¶m xuèng 5% sau khi kÕt thóc ch­¬ng tr×nh, mét thêi gian sau l¹i t¨ng lªn 7 %. Ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i ®· lµm c¸c ®¹i lý ®Èy nhiÒu hµng h¬n ®Ó ®¹t ®­îc møc th­ëng doanh sè , doanh sè t¨ng lªn vµ nã còng cho thÊy c«ng ty ®· ph¸t triÓn thªm ®­îc kh¸ch hµng míi. Sau thêi gian, doanh sè gi¶m xuèng lµ do kh¸ch hµng ®· cã ®ñ nhu cÇu cña m×nh vµ nhu cÇu míi cña hä ch­a ph¸t sinh. §¸nh gi¸ nh­ vËy th× c«ng ty sÏ thÊy ®­îc Ých lîi vµ kh¶ n¨ng duyÖt chi sÏ lín h¬n. Tuyªn truyÒn : Kh«ng cã g× gióp Ých ®­îc cho c«ng ty nhiÒu nh­ tuyªn truyÒn tõ tr­íc tíi nay. Do vËy , c«ng ty cÇn quan t©m h¬n n÷a tíi c«ng t¸c nµy. T¹i sao vËy? Bëi tuy tuyªn truyÒn ch­a ®­îc xem xÐt nh­ mét c«ng cô m¹nh nh­ qu¶ng c¸o nh­ng nã l¹i ®em l¹i hiÖu qu¶ kh«ng kÐm g× qu¶ng c¸o mµ l¹i Ýt tèn kÐm. Nh÷ng quan hÖ quÇn chóng mµ c«ng ty ®· lµm thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ , gi¶i ph¸p ®­a ra hiÖn thêi cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn chØ lµ nh¾c l¹i lîi Ých mµ nã ®em l¹i cho c«ng ty ®Ó kova tiÕp tôc chi ng©n s¸ch cho c«ng t¸c nµy: + Thø nhÊt , viÖc h»ng n¨m c«ng ty s¬n kova trÝch quü häc bæng nghiªn cøu sinh 100 triÖu dµnh cho quü kova mµ chñ tÞch quü lµ chñ tÞch NguyÔn ThÞ HoÌ ®· lµm ®· ®­îc ®¨ng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn b¸o chÝ. + Thø hai, viÖc tham gia ch­¬ng tr×nh ng­êi ®­¬ng thêi cña chñ tÞch ®· kh«ng ngõng ®¸nh bãng vµ qu¶ng b¸ cho th­¬ng hiÖu c«ng ty. + Thø ba, viÖc tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh gÆp gì giao l­u cïng sinh viªn khèi x©y dùng ®· gãp phÇn phæ biÕn rÊt réng cho t­¬ng lai cña kova. + §Ó cã thÓ lµm tèt h¬n n÷a c«ng ty cã thÓ tuyªn truyÒn quan t©m tíi sù ph¸t triÓn cña ®Þa ph­¬ng, tµi trî c¸c phong trµo v¨n nghÖ , thÓ thao, cÊp thªm häc bæng cho c¸c sinh viªn khèi x©y dùng kiÕn tróc . M¹nh h¬n n÷a nÕu cã thÓ , c«ng ty mêi c¸c nhµ nghÖ thuËt , c¸c nhµ chuyªn m«n vÒ s¬n tíi th¨m c«ng ty m×nh, cã thÓ tæ chøc c¸c buæi tiÖc , mêi phãng viªn b¸o chÝ , ®µi ph¸t thanh, ®µi truyÒn h×nh vµ c¸c quan chøc tíi dù nh©n ngµy thµnh lËp c«ng ty, ngµy chµo ®ãn danh hiÖu hµng viÖt nam chÊt l­îng cao vv... ChÝnh s¸ch yÓm trî lµ yÕu tè rÊt quan träng vµ rÊt cÇn thiÕt trong giai ®o¹n më réng thÞ tr­êng, x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh khuyÒn m¹i hîp lý sinh ®éng sÏ gióp C«ng ty mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc giíi thiÖu, më réng sù hiÓu biÕt cña c«ng chóng vÒ s¶n phÈm, t¨ng c­êng kÝch thÝch kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm ®Ó t¹o ra nhu cÇu. ChÝnh v× nh÷ng lý do nµy, C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó t¨ng c­êng vµ n©ng cao chÊt l­îng cña hÖ thèng khuyÕn khÝch (qu¶ng c¸o, kÝch thÝch tiªu thô, b¸n hµng trùc tiÕp). C«ng ty s¬n Kova cã thÓ ®· mÊt rÊt nhiÒu c¬ héi kinh doanh tèt. V× vËy cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o khuÕch tr­¬ng hîp lý. 3.2.3 Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn chän ®¹i lý : Nh­ ch­¬ng hai ph©n tÝch, b¸n hµng qua ®¹i lý lµ kh©u b¸n chñ yÕu cña c«ng ty. Doanh sè b¸n cña c«ng ty còng ®¹t tû träng lín trong h×nh thøc nµy. Khi thùc tËp t¹i kova, cã mét ®iÒu nhËn thÊy r»ng cã kh«ng Ýt c¸c c¸ nh©n ®Õn c«ng ty ®Ò nghÞ trë thµnh nhµ ph©n phèi kinh doanh hµng ho¸ cho c«ng ty nh­ng ®· kh«ng ®­îc phßng kinh doanh chÊp nhËn. T¹i sao l¹i cã hiÖn t­îng nh­ vËy, ta ®· biÕt r»ng c¸c ®iÓm thÞ tr­êng träng ®iÓm ®· ®­îc ®Æt c¸c ®¹i lý theo mét ®å h×nh sao cho c¸c ®¹i lý cïng kinh doanh mét mÆt hµng cña kova sÏ kh«ng c¹nh tranh lÉn nhau. §iÒu nµy tr¸nh ®­îc cho ®¹i lý c¶nh c¹nh tranh lÉn nhau mét c¸ch kh«ng cã lîi cho c«ng ty vµ c¸c ®¹i lý còng dÔ tõ bá kinh doanh kova do cã qu¸ nhiÒu ®¹i lý trªn mét khu vùc ®Þa bµn. §Ó lµm ®iÒu nµy , c«ng ty còng ph¶i chän lùa dùa trªn c¸c tiªu chÝ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn , tèt h¬n c¶ lµ c«ng ty nªn cã mét quy tr×nh cho viÖc tuyÓn lùa thµnh viªn kªnh cña m×nh. Sau ®©y lµ gi¶i ph¸p cho mét quy tr×nh chän thµnh viªn kªnh : Giai ®o¹n 1 : TuyÓn lùa ®¹i lý : + ThiÕt lËp c¸c môc tiªu c«ng ty cÇn ®¹t tíi : viÖc cã chän ®­îc mét ®¹i lý kinh tiªu hiÖu qu¶ hay kh«ng ®ßi hái viÖc x¸c ®Þnh râ cÇn v­¬n tíi thÞ tr­êng môc tiªu nµo, th¨m dß møc tiªu thô hay lµ më réng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng , vÝ dô cã mét sè kh¸ch hµng ®Ò nghÞ më ®¹i lý t¹i c¸c vïng xa x«i l¹ng s¬n b¾c k¹n nh­ng tiªu thô kh¸ tiÒm n¨ng bëi c¸c dù ¸n x©y dùng t¹i ®©y thËt hÊp dÉn, lóc nµy c«ng ty cÇn tÝnh to¸n xem môc tiªu cña c«ng ty vÒ thÞ tr­êng míi nµy nh­ thÕ nµo , sè l­îng ®¹i lý t¹i thÞ tr­êng nµy ®· ®¸p øng ®ñ cho môc tiªu ch­a, viÖc më thªm ®¹i lý ë ®©y cã ¶nh h­ëng g× tíi môc tiªu thÞ tr­êng chung hay kh«ng. + §¸nh gi¸ xem ®¹i lý cã ®ñ c¸c tiªu chuÈn vÒ c¬ së h¹ tÇng , mÆt b»ng kinh doanh, tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña c«ng ty víi ®¹i lý cã dÔ dµng kh«ng. + Ngoµi c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n vÒ vÞ trÝ , kinh tÕ , c¬ së mÆt b»ng, c«ng ty cßn ph¶i xem xÐt tíi kh¶ n¨ng kh¸c cña ®¹i lý , ®ã lµ c¸c ®Æc ®iÓm ®¹i lý : VËy nh÷ng ®¹i lý tèt th­êng cã c¸c ®Æc ®iÓm g× ? §ã lµ kh¶ n¨ng am hiÓu vÒ s¶n phÈm ( thùc tÕ cã rÊt nhiÒu ng­êi ®Õn më ®¹i lý mµ kh«ng cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm ), kh¶ n¨ng quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng ( vÝ dô ®ã lµ nh÷ng ®¹i lý cã quan hÖ tèt víi mét nhu cÇu kinh doanh lín, ®ã cã thÓ lµ vî cña gi¸m ®èc mét c«ng tr×nh nµo ®ã tíi më ®¹i lý nh»m cung cÊp cho c«ng tr×nh cña m×nh ) , th©m niªn vµ kinh nghiÖm , hiÖu qu¶ vµ uy tÝn cho kinh doanh, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai ( ®«i khi c«ng ty cã thÓ më ®¹i lý t¹i c¸c vïng ch­a cã nhu cÇu m¹nh trong hiÖn t¹i nh­ng rÊt cã kh¶ n¨ng trong t­¬ng lai) . Giai ®o¹n 2 : KÝch thÝch ®¹i lý : Sau khi ®· chän ®­îc c¸c ®¹i lý tèt cho c«ng ty , c¸c ®¹i lý nµy b¾t ®Çu ®Æt hµng cña c«ng ty víi sè l­îng nhá. Lóc ban ®Çu nµy c«ng ty nhÊt thiÕt nªn cã c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch kÞp thêi nh»m ®éng viªn c¸c thµnh viªn kªnh b¸n hµng cña c«ng ty ®Ó hä quan t©m chó ý tíi c¸c s¶n phÈm s¬n vµ chèng thÊm cña c«ng ty trong hµng lo¹t c¸c mÆt hµng c¹nh tranh mµ ®¹i lý cã b¸n . Cã ba gi¶i ph¸p cho c«ng viÖc t¸c ®éng tíi thµnh viªn ®¹i lý trung gian , §ã lµ hîp t¸c, hïn h¹p vµ lËp ch­¬ng tr×nh ph©n phèi . + HiÖn nay biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó kÝch thÝch thµnh viªn kªnh tiªu thô hµng cho m×nh mµ kova ®ang lµm lµ hîp t¸c, hiÖn nay c«ng ty vÉn nªn kÝch thÝch b»ng møc lêi cao, tiÒn th­ëng, trî cÊp qu¶ng c¸o ( c«ng ty còng tiÕp tôc trî cÊp s¬n ®Ó trang trÝ cho c¸c cöa hµng ®¹i lý còng nh­ cung cÊp biÓn hiÖu qu¶ng c¸o cho hä), trî cÊp tr­ng bµy hµng, thi doanh sè. + Sù hïn h¹p lµ c¸ch thÓ hiÖn lµm ¨n l©u dµi ,v× lîi Ých chung cña nhµ ph©n phèi , kova ch­a lµm ®iÒu nµy. + C¸ch nªn chän thø hai sau hîp t¸c chÝnh lµ lËp ch­¬ng tr×nh ph©n phèi, c«ng ty vµ ®¹i lý cã thÓ cïng v¹ch ra môc tiªu kinh doanh, kÕ ho¹ch tiªu thô, kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, c¸ch nµy cã t¸c dông biÕn c¸c nhµ ®¹i lý tõ c¸ch nghÜ bªn phÝa ng­êi mua chuyÓn sang c¸ch nghÜ bªn phÝa ng­êi b¸n. Tuy vËy c¸ch nµy kh¸ tèn kÐm c¶ vÒ nh©n lùc vµ tµi chÝnh, lµm ®­îc viÖc nµy cÇn ph¶i cã sù nç lùc tõ nh©n viªn lËp kÕ ho¹ch cña phßng kinh doanh vµ tr¶i qua ®­îc sù xÐt duyÖt cña gi¸m ®èc. Giai ®o¹n 3 : §¸nh gi¸ ®¹i lý : Lµm viÖc víi ®¹i lý vµ theo dâi ®¹i lý kh«ng thÓ kh«ng cã c«ng t¸c ®Þnh kú ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®¹i lý. C«ng t¸c nµy ë kova ch­a ®­îc xem träng ®óng møc. Phßng kinh doanh hiÖn ®ang xem nhÑ c«ng t¸c nµy. B©y giê nhÊt thiÕt ph¶i t¨ng ®Þnh kú ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¸u th¸ng xuèng cßn ba th¸ng mét. T¨ng l­îng c¸c chØ tiªu cÇn ®¸nh gi¸ lªn ngoµi c«ng t¸c ®¸nh gi¸ doanh sè ®¬n thuÇn, ®ã lµ møc ®é l­u hµng cña c«ng ty, th¾c m¾c tõ phÝa ®¹i lý, xö lý hµng h­ háng, møc ®é hîp t¸c ®èi víi c«ng ty trong c¸c cuéc ®¹i héi, huÊn luyÖn chuyªn m«n cña c«ng ty. So s¸nh møc doanh sè mµ ®¹i lý ®¹t ®­îc so víi c¸c n¨m tr­íc, tû lÖ t¨ng trung b×nh cña mét ®¹i lý , hay mét côm thÞ tr­êng ®¹i lý. Giai ®o¹n 4 : C¸c h×nh thøc hç trî ®¹i lý cÊp I míi ho¹t ®éng. Qu¶ng c¸o t¹i ®Þa ph­¬ng vÒ hai lo¹i s¶n phÈm S¬n vµ chèng thÊm cã mÆt t¹i ®Þa ph­¬ng, g¾n liÒn víi hÖ thèng ph©n phèi cña c«ng ty th«ng qua c¸c ®¹i lý cña ®Þa ph­¬ng. Chi phÝ cho viÖc qu¶ng c¸o nµy lµ: 1 ®¹i lý = 3.000.000® Qu¶ng c¸o biÓn b¶ng cho c¸c ®¹i lý nh­ sau: 1 ®¹i lý = 3.000.000® Ngoµi ra ®Ó phèi hîp cßn cã c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i, tÆng ®å qu¶ng c¸o cho c¸c cöa hµng n»m trong khu vùc. Chi phÝ nµy ®­îc tÝnh vµo ng©n s¸ch Marketing. §Ó më réng ®¹i lý cßn cã rÊt nhiÒu c¸c chi phÝ kh¸c ®­îc tÝnh vµo chi phÝ th­êng kú cña ng©n s¸ch Marketing: C¸c chi phÝ nh©n viªn kh¶o s¸t vµ nghiªn cøu ®i¹ bµn. + §µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô cho c¸c nh©n viªn ®¹i lý: VÒ tr×nh ®é qu¶n lý s¶n phÈm trªn ®Þa bµn, giao tiÕp kh¸ch hµng, giíi thiÖu chµo hµng, t©m lý nghÖ thuËt b¸n hµng, b¶o qu¶n bao b× s¶n phÈm, c¸c quy ®Þnh vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm... Chi phÝ nµy ®­îc tÝnh vµo chi phÝ ®µo t¹o: 1 ®¹i lý = 1.000.000® - X©y dùng h×nh thøc ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸c ®¹i lý. §Ó khuyÕn khÝch viÖc tiªu thô cña c¸c thµnh viªn trong kªnh, c«ng ty ph¶i hiÓu ®­îc vµ n¾m b¾t ®­îc c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®ång thêi cã chÝnh s¸ch yªu ®·i hîp lý, lµm sao ®Ó cho c¸c ®¹i lý cµng tiªu thô nhiÒu th× cµng ®­îc h­ëng lîi nhuËn cao. Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng hµng n¨m ®Ó thu thËp c¸c th«ng tin ph¶n håi mét c¸ch nhanh nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt. Th­êng xuyªn ®éng viªn c¸c ®¹i lý b»ng quµ tÆng. Chi phÝ nµy ®­îc tÝnh vµo chi phÝ th­¬ng m¹i cña ng©n s¸ch Marketing. * HiÖu qu¶ mang l¹i : ViÖc sö dông ®¹i lý, ng­êi trung gian sÏ mang l¹i nh÷ng lîi Ých nhÊt ®Þnh sau: - Nh÷ng ng­êi trung gian lµ nh÷ng ng­êi mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt trong viÖc ®¶m b¶o ph©n phèi hµng ho¸ vµ ®­a hµng ®Õn c¸c thÞ tr­êng môc tiªu. Nhê quan hÖ tiÕp xóc, kinh nghiÖm, viÖc chuyªn m«n ho¸ cao vµ quy m« ho¹t ®éng, nh÷ng ng­êi trung gian sÏ ®em l¹i cho c«ng ty nhiÒu c¸i lîi h¬n nÕu c«ng ty tù lµm lÊy mét m×nh. - Gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò ®Çu t­ vèn cho ph©n phèi. - Gi¶m bít mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. - H¹n chÕ ®­îc rñi ro trong kinh doanh v× ®· ph©n chia bít rñi ro cho c¸c trung gian. - Gióp C«ng ty nhanh chãng th©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi Víi ph­¬ng ¸n më réng ®Þa bµn tiªu thô kh«ng chØ t¨ng ®­îc s¶n l­îng s¶n xuÊt, khèi l­îng tiªu thô mµ cßn mang l¹i hiÖu qu¶n x· héi sau : + Gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, gãp phÇn gi¶m bít n¹n thÊt nghiÖp cho x· héi. + §ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ x· héi + Ng­êi tiªu dïng mua hµng dÔ dµng h¬n, hîp víi thu nhËp cña hä h¬n bëi v× s¶n phÈm cña C«ng ty chÊt l­îng tèt mµ gi¸ c¶ hîp lý h¬n. 3.2.4 Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý tiªu thô hµng ho¸ : Qu¶n lý tiªu thô theo iso t¹i c«ng ty s¬n Kova : Trong kinh doanh , ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò c¨n b¶n ®Õn tõ kh¸ch hµng, tõ c¸ch t¸c ®éng cña c«ng ty tíi kh¸ch , chÊt l­îng hµng ho¸ vv...vµ c¸c yÕu tè cã tÝnh t¸c ®éng trùc tiÕp tíi tiªu thô hµng ho¸ th× cã mét c«ng t¸c bao trïm lªn mäi ho¹t ®éng trªn ®ã lµ qu¶n lý tiªu thô hµng ho¸ . T¹i c«ng ty kova hiÖn nay qu¶n lý tiªu thô ®ang dÇn ®i vµo chuÈn iso, c«ng t¸c tiªu thô kh«ng cßn lµ trao ®æi th«ng tin ®¬n thuÇn mµ nã biÕn thµnh lÖnh th«ng tin, mäi c«ng t¸c ®iÒu phèi hµng hãa ®Òu dùa trªn giÊy theo chuÈn iso. §iÒu nµy cã nghÜa r»ng nÕu iso thùc sù ®­îc ®­a vµo kinh doanh th× kh©u tæ chøc kinh doanh cña kova vÒ c¬ b¶n lµ rÊt tèt . Gi¶i ph¸p ®­îc nªu ra trong c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô cã ¸p dông iso nh­ sau : + C«ng ty tiÕp tôc ¸p dông gi÷ v÷ng c¸c tiªu chuÈn iso ®óng nh­ c¸c môc tiªu mµ iso ®· khuyÕn c¸o , trong qu¸ tr×nh kinh doanh võa qua ®· cho thÊy mÆc dï cã iso nh­ng mét sè tiªu chuÈn iso c«ng ty chØ thùc hiÖn mang tÝnh h×nh thøc, ®iÒu nµy kh«ng cã lîi cho qu¶n lý. + Phßng phô tr¸ch iso ph¶i th­êng xuyªn cã nh÷ng c¶i tiÕn ®Ó vÒ c¬ b¶n iso trë nªn phï hîp h¬n n÷a víi ho¹t ®éng cña kova. §iÒu nµy còng gãp phÇn gióp cho kova qua ®­îc kú s¸t h¹ch th­êng niªn cña tæ chøc cÊp vµ chøng nhËn iso ViÖt Nam , gi÷ v÷ng uy tÝn th­¬ng hiÖu cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng . + §èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh ®iÒu chØnh kÞp thêi, ban l·nh ®¹o c«ng ty nªn theo dâi nhiÒu h¬n vµ kh«ng nªn bá mÆc vµ ¸p dông theo c¸c quy ®Þnh cøng nh¾c mµ nªn tham kh¶o ý kiÕn tõ c¸c tr­ëng phßng ban. VÝ dô : Trong c¸c kho¶n nî cña c«ng ty tõ phÝa ®¹i lý , nÕu ¸p dông theo quy t¾c cña c«ng ty cã thÓ kh«ng lÊy l¹i ®­îc vèn nh­ng nÕu giao quyÒn réng h¬n n÷a cho c¸c phßng ban, ®Æc biÖt lµ phßng kinh doanh th× t×nh h×nh sÏ ®­îc c¶i thiÖn rÊt ®¸ng kÓ . + §èi víi nh©n viªn phßng kinh doanh, C«ng ty còng cÇn cã chÕ ®é ®·i ngé thÝch hîp h¬n n÷a ®Ó ®¶m b¶o cuéc sèng cña nh©n viªn phßng, lµm ®­îc ®iÒu nµy còng ®ång nghÜa víi viÖc ®¶m b¶o tèt h¬n cho an ninh cña tiÒn vèn cña c«ng ty bëi do ®Æc thï c«ng t¸c , c¸c nh©n viªn th­êng gi÷ trong m×nh l­îng tiÒn hµng lín ®Õn hµng tØ ®ång. Tr¸nh ®­îc c¸c hµng ®éng ®¸ng tiÕc cã thÓ x¶y ra. ViÖc ho¹t ®éng hiÖu qu¶ hay kh«ng còng ®­îc quyÕt ®Þnh bëi yÕu tè tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty . C«ng ty cÇn quan t©m ®Õn mét sè vÊn ®Ò nh©n sù nh­ : - Yªu cÇu c¸c nh©n viªn cña C«ng ty x©y dùng lÞch lµm viÖc theo tuÇn, cuèi ngµy lµm viÖc yªu cÇu hä ph¶i nép b¸o c¸o cho ng­êi phô tr¸ch. - Ph©n c«ng ho¸ cho tõng c¸ nh©n, tõng bé phËn cho C«ng ty, chuyªn tr¸ch c¸c c«ng viÖc cô thÓ vµ hä ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi c¸c c«ng viÖc ®­îc giao. Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé phËn b¸n hµng, C«ng ty sÏ cã c¸c th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi cña thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó ph¸t triÓn qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh. 3.2.5 Mét sè kiÕn nghÞ víi C¬ quan cÊp trªn vµ nhµ n­íc HiÖn nay trªn thÞ tr­êng S¬n ViÖt Nam xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu nh·n hiÖu S¬n néi vµ kÓ c¶ S¬n quèc tÕ nh­ Dulux ICI, Nippon,... ®iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng tiªu dïng S¬n cña ng­êi ViÖt Nam ph¸t triÓn rÊt cao vµ sù më réng kh«ng ngõng cña thÞ tr­êng S¬n. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo khi tham gia vµo ngµnh còng ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng. Ngoµi ra c¸c ®Þa ph­¬ng liªn tiÕp cho ra ®êi c¸c nhµ m¸y S¬n liªn doanh víi n­íc ngoµi. Do vËy vÊn ®Ò ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ngµnh S¬n ®ang vµ ngµy cµng ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. XuÊt ph¸t tõ sù s«i ®éng trªn thÞ tr­êng S¬nViÖt Nam cÇn thiÕt ph¶i cã sù quan t©m gióp ®ì cña Nhµ n­íc. Mäi doanh nghiÖp ho¹t ®éng tù chñ ®Òu n»m d­íi sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n­íc. V× vËy c¸c biÖn ph¸p hç trî ph¸p lý ®èi víi c«ng ty cã yÕu tè thuÇn viÖt qu¶n lý tõ phÝa Nhµ n­íc sÏ t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp t­ nh©n. ChÝnh s¸ch thuÕ ë ®©y lµ c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó nhµ n­íc ®iÒu chØnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn viÖc ¸p dông thuÕ vµo c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay cßn nhiÒu v­íng m¾c. Theo luËt thuÕ hiÖn hµnh. C«ng ty S¬n Kova nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ngay sau khi xuÊt x­ëng s¶n phÈm. Thªm vµo ®ã lµ thuÕ VAT ¸p dông n¨m 1999, C«ng ty kh«ng ®­îc miÔn trõ thuÕ VAT ë ®Çu vµo vµ kh«ng ®­îc khÊu trõ thuÕ VAT ë ®Çu ra, nªn ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn kinh doanh cña C«ng ty. Do ®ã, nªn ch¨ng nhµ n­íc ph¶i cã sù ®iÒu chØnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®Ó gi¶m møc thuÕ xuèng, t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. kÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, doanh nghiÖp cã môc tiªu sè mét lµ lîi nhuËn. Lîi nhuËn kh«ng chØ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp tån t¹i mµ cßn lµ ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn ®i lªn cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai. §Ó cã ®­îc lîi nhuËn doanh nghiÖp ph¶i øng xö víi thÞ tr­êng tõ c¶ ®Çu vµo vµ ®Çu ra. Tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng h­íng vµo thÞ tr­êng ®Çu ra lµ yÕu tè hÕt søc quan träng ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. Trªn thÞ tr­êng, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt diÔn ra gay g¾t. ChÝnh c¹nh tranh lµ yÕu tè thóc ®Èy doanh nghiÖp t×m mäi c¸ch ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr­êng vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tiªu thô mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm chiÕm thÞ phÇn lín lu«n lµ môc tiªu kh«ng chØ cña C«ng ty Kova mµ cßn lµ môc tiªu chung cña tÊt c¶ c¸c C«ng ty kinh doanh kh¸c. Nã cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc trong sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ x· héi. Víi ý nghÜa thiÕt thùc cña ®Ò tµi nghiªn cøu, víi tÊt c¶ nç lùc, cè g¾ng cña b¶n th©n. §Æc biÖt víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña Th¹c sü TrÇn ThÞ Hoµng Hµ, cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña vµ chu ®¸o cña tr­ëng phßng kinh doanh Hµ Anh Tïng c¸c nh©n viªn, c¸n bé cña C«ng ty Kova. T«i ®· m¹nh d¹n ph©n tÝch tr×nh bµy mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc thiÕu sãt ®ang tån t¹i, vµ ®­a ra c¸c ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao h¬n n÷a ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Kova Tuy nhiªn nh÷ng ®Ò xuÊt tr×nh bµy trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy chØ lµ nh÷ng nghiªn cøu b­íc ®Çu do thêi gian nghiªn cøu ng¾n ngñi cïng víi kiÕn thøc kinh nghiÖm cßn ch­a nhiÒu nªn bµi nghiªn cøu nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ Ban l·nh ®¹o cïng c¸c thµnh viªn C«ng ty Kova còng nh­ tÊt c¶ mäi ng­êi quan t©m ®Õn ®Ò tµi nµy nh»m hoµn thiÖn ®Ò tµi h¬n n÷a. Mét lÇn n÷a t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c« gi¸o Th¹c sü TrÇn ThÞ Hoµng Hµ, ng­êi ®· tËn t×nh h­íng dÉn chØ b¶o tõng b­íc trong qu¸ tr×nh viÕt ®Ò tµi nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o C«ng ty Kova, vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh kinh tÕ doanh nghiÖp, §H Th­¬ng M¹i n¨m 2003 2. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, §HTM n¨m 2002 3. Gi¸o tr×nh marketing th­¬ng m¹i, §H Kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi . 4. Thêi b¸o kinh tÕ n¨m 2003,2004,2005 5. B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty S¬n Kova 6. CÈm nang qu¶n trÞ doanh nghiÖp cña phßng th­¬ng m¹i c«ng nghiÖp ViÖt Nam . 7. Mét sè th«ng tin tõ môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I : Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ trong DNTM.................................................................................... 3 1.1 Tiªu thô hµng ho¸ trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i .............................. 3 1.1.1 Kh¸i niÖm tiªu thô hµng ho¸ : ................................................................ 3 1.1.2 TÇm quan träng cña viÖc tiªu thô hµng ho¸ trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i : ................................................................................................................. 4 1.1.3 C¸c ph­¬ng thøc vµ h×nh thøc tiªu thô hµng ho¸ trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i : ..................................................................................................... 5 1.2 Néi dung tiªu thô hµng ho¸ :..................................................................... 9 1.2.1 Nghiªn cøu thÞ tr­êng :.............................................................................. 9 1.2.2 X¸c lËp kªnh ph©n phèi: .......................................................................... 12 1.2.3 Lùa chän h×nh thøc b¸n : ......................................................................... 15 1.2.4 §Þnh gi¸ b¸n : .......................................................................................... 17 1.2.5 Qu¶ng c¸o xóc tiÕn : ................................................................................ 21 1.2.6 Tæ chøc b¸n hµng: .................................................................................... 22 1.3 Mét sè yÕu tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tiªu thô hµng ho¸ trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ........................................................................................... 26 1.3.1 C¸c yÕu tè kh¸ch quan: ............................................................................. 26 1.3.2 C¸c yÕu tè chñ quan : ............................................................................... 29 Ch­¬ng II. Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty S¬n KOVA. ................................................................................................... 31 2.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty S¬n KOVA .................................................. 31 2.1.1 Giíi thiÖu chung : .......................................................................................... 31 2.1.2 Mét sè ®Æc ®iÓm cña c«ng ty s¬n Kova : ..................................................... 36 2.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty s¬n Kova ....................... 38 2.2.1 Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty .................................... 38 2.2.2 Ph©n tÝch doanh thu b¸n hµng theo h×nh thøc b¸n ......................................... 40 2.2.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô theo thÞ tr­êng : .................................................. 43 2.2.4 Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô theo thêi gian : ................................................... 50 2.2.5 Ph©n tÝch c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ ................................................. 52 2.2.6 §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Kova .................. 57 Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty S¬n KOVA . ................................................................................................ 60 3.1 Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m 2005 .. 60 3.1.1 Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi c«ng ty : ................................................. 60 3.1.2 §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi : ................................ 62 3.2 Nh÷ng gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty s¬n Kova .................................................................... 62 3.2.1 Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng tiªu thô ............. 62 3.2.2 Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶ng c¸o khuyÕn m·i b¸n hµng ......... 66 3.2.3 Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn chän ®¹i lý : ....................... 71 3.2.4 Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý tiªu thô hµng ho¸ : .. 75 3.2.5 Mét sè kiÕn nghÞ víi C¬ quan cÊp trªn vµ nhµ n­íc ....................................... 77 KÕt LuËn.................................................................................................................... 78 Hµ néi, ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2005 nhËn xÐt thùc tËp Sinh viªn thùc tËp : Bïi Quang Vinh Líp : K37 A-4 Khoa Qu¶n trÞ Kinh doanh. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i Sinh viªn ®· thùc tËp t¹i C«ng ty S¬n Kova tõ ngµy 7/3/2005 ®Õn ngµy 8/4/2005. Tªn ®Ò tµi tèt nghiÖp : “ BiÖn ph¸p thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty S¬n Kova “ ý kiÕn NhËn xÐt cña C«ng ty TM. C«ng ty S¬n KOVA (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBiện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty sơn Kova.DOC
Luận văn liên quan