Đề tài Các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong xuất nhập khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp dệt may vừa và nhỏ Việt Nam

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY VÀ RỦI RO XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY 1.1. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may của thế giới 01 1.1.1. Vai trò và đặc điểm của ngành dệt may trong nền kinh tế và thương mại thế giới 01 1.1.1.1. Vai trò của dệt may trong nền kinh tế thế giới 01 1.1.1.2. Đặc điểm của buôn bán quốc tế hàng dệt may 02 a. Đặc điểm về nhu cầu và tiêu thụ 02 b. Đặc điểm về sản xuất 03 c. Đặc điểm về thị trường 04 1.1.2. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may thế giới 04 1.2. Thị trường dệt may Hoa Kỳ và luật lệ liên quan đến hàng dệt may 09 1.2.1.Thị hiếu thị trường Hoa Kỳ đối với hàng dệt may 09 1.2.2.Tình hình nhập khẩu hàng dệt may của thị trường Hoa Kỳ 11 1.3. Rủi ro xuất khẩu hàng dệt may 13 1.3.1. Khái niệm rủi ro 13 1.3.2. Phân loại rủi ro xuất khẩu 15 1.3.2.1. Nhóm rủi ro xuất khẩu do các yếu tố khách quan mang lại 15 a. Rủi ro do thiên tai 15 b. Rủi ro chính trị, pháp lý 15 c. Rủi ro lạm phát 16 d. Rủi ro hối đoái 16 e. Rủi ro do chính sách ngoại thương thay đổi 16 1.3.2.2. Nhóm rủi ro do các yếu tố chủ quan mang lại 17 a. Rủi ro do thiếu vốn 17 b. Rủi ro do thiếu thông tin 17 c. Rủi ro do năng lực quản lý kém 17 d. Rủi ro do thiếu trình độ chuyên môn nghiêp vụ 18 1.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc kiểm soát rủi ro xuất khẩu hàng dệt may 18 1.4.1. Kinh nghiệm kiểm soát rủi ro trong xuất khẩu hàng dệt may của các doanh nghiệp dệt may Trung Quốc 1.4.2. Kinh nghiệm kiểm soát rủi ro trong xuất khẩu hàng dệt may của chính phủ Trung Quốc Kết luận chương 1 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÁC RỦI RO TRONG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG HOA KỲ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAM 2.1. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam 22 2.2. Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào Hoa Kỳ 26 2.3. Rủi ro từ môi trường bên ngoài 30 2.3.1. Cạnh tranh từ các nước đối thủ cạnh tranh 30 2.3.2. Các hàng rào của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may Việt Nam 34 2.3.2.1. Chế độ hạn ngạch 34 2.3.2.2. Khai báo xuất xứ hàng dệt may 34 2.3.2.3. Tiêu chuẩn về hàng dễ cháy 35 2.3.2.4. Các quy tắc, luật định khác 35 2.3.3. Luật pháp và quy chế của VN lên hàng dệt may xuất khẩu 36 2.4. Rủi ro từ bản thân doanh nghiệp 40 2.4.1. Rủi ro trong đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng 40 2.4.1.1. Rủi ro trong khâu đàm phán 40 2.4.1.2. Rủi ro trong khâu soạn thảo và ký kết hợp đồng 42 2.4.2. Rủi ro trong khâu thực hiện hợp đồng 45 2.4.2.1. Rủi ro liên quan đến quota 45 2.4.2.2. Rủi ro trong khâu chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu 47 a. Rủi ro trong khâu chuẩn bị nguyên phụ liệu 47 b. Rủi ro trong khâu may và duyệt mẫu 50 c. Rủi ro trong khâu sản xuất 50 d. Rủi ro trong khâu kiểm tra chất lượng hàng hóa 53 e. Rủi ro trong khâu thủ tục Hải quan 55 f. Rủi ro trong khâu chuẩn bị chứng từ 56 2.4.3. Rủi ro trong thanh toán và thanh lý hợp đồng 58 2.4.3.1. Rủi ro trong khâu thanh toán 58 2.4.3.2. Rủi ro trong thanh lý hợp đồng 58 Kết luận chương 2 CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ CHO CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAM 3.1. Các giải pháp giảm thiểu rủi ro từ môi trường bên ngoài 60 3.1.1. Tham gia hoạt động trong chuỗi liên kết, hiệp hội 61 3.1.2. Cập nhật, theo dõi thông tin liên quan đến dệt may thường xuyên 62 3.2. Các giải pháp giảm thiểu rủi ro từ bản thân doanh nghiệp 63 3.2.1. Tái cấu trúc tổ chức theo quản lý chuyên nghiệp 63 3.2.1.1. Ban Giám đốc 64 3.2.1.2. Bộ phận kinh doanh 66 a. Bộ phận theo dõi đơn hàng 66 b. Bộ phận xuất nhập khẩu 67 3.2.1.3. Bộ phận kho 68 3.2.1.4. Bộ phận sản xuất 68 a. Bộ phận kỹ thuật (mẫu) 68 b. Bộ phận sản xuất 69 c. Bộ phận kiểm tra chất lượng 70 3.2.1.5. Bộ nhận nhân sự 71 3.2.1.6. Bộ phận kế toán 71 3.2.2. Aùp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp 72 3.2.2.1. Hệ thống quản lý chất lượng (ISO – 9001) 72 a. Trách nhiệm lãnh đạo 72 b. Xây dựng hệ thống chất lượng 73 c. Xem xét hợp đồng 73 d. Kiểm soát thiết kế 73 e. Kiểm soát các nguyên phụ liệu do khách hàng cungcấp 73 f. Kiểm soát quá trình 73 g. Kiểm doát sản phẩm không phù hợp 74 h. Hoạt động phòng ngừa và khắc phục 74 i. Xếp dỡ, lưu kho, đóng gói, bảo quản và giao hàng 74 j. Đào tạo 74 3.2.2.2. Trách nhiệm của Công ty đối với xã hội (SA – 8000) 74 a. Lao động trẻ em 75 b. Lao động cưỡng bức 75 c. Sức khoẻ và an toàn 75 doanh nghiệp hoạt động dễ dàng hơn 87 3.3.2.4. Cơ quan Hải quan cũng nên đơn giản và cải cách các quy định phù hợp với thực tế 3.3.3. Giải pháp hoạch định chính sách đào tạo và quản lý nguồn nhân lực của Chính phủ Kết luận chương 3 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

pdf92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2058 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong xuất nhập khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp dệt may vừa và nhỏ Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
haát löôïng san kieåm tra laàn cuoái tröôùc khi cho tieán haønh caét. Ngoaøi ra, boä phaän kyõ thuaät cuõng laø moät trong nhöõng ngöôøi tö vaán vaø coù maët trong buoåi ñaøm phaùn vôùi khaùch haøng ñeå giuùp giaùm ñoác doanh nghieäp coù quyeát ñònh ñuùng ñaén vaø hôïp lyù trong thoûa thuaän kyù keát moät hôïp ñoàng môùi, nhaát laø veà giaù caû, thôøi gian giao haøng, v.v b. Boä phaän saûn xuaát Boä phaän saûn xuaát laø boä phaän lieân quan tröïc tieáp ñeán saûn phaåm vaø thôøi gian gaén boù vôùi saûn phaåm laø daøi nhaát so vôùi caùc boä phaän khaùc. Nhieäm vuï cuûa boä phaän naøy laø taän duïng maët baèng nhaø xöôûng, baûo quaûn vaø taän duïng coâng suaát maùy moùc thieát bò, baûo ñaûm tieán ñoä saûn xuaát theo keá hoaïch, söû duïng nguyeân phuï lieäu hôïp lyù, boá trí lao ñoäng theo ca phuø hôïp ñeå naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Ñeå ñaûm baûo thöïc hieän ñöôïc caùc caùc nhieäm vuï treân, caàn coù söï phaân coâng caùc thaønh vieân moät caùch cuï theå töø quaûn lyù saûn xuaát, tröôûng chuyeàn, toå tröôûng, coâng nhaân, v.v. Ngoaøi ra, cuõng caàn coù chính saùch ñaõi ngoä thích hôïp, nhaát laø ñoái vôùi coâng nhaân khi yeâu caàu taêng ca lieân tuïc ñoái vôùi nhöõng ñôn haøng gaáp. Cuõng caàn phaûi chuù yù neân haïn cheá toái ña vieäc taêng ca lieân tuïc vì nhö vaäy, vöøa aûnh höôûng ñeán söùc khoûe vaø naêng suaát lao ñoäng cuõng nhö chaát löôïng saûn phaåm khoâng ñaûm baûo. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, haøng gia coâng chieám tyû troïng cao neân hoaït ñoäng cuûa boä phaän saûn xuaát cuõng lieân quan nhieàu ñeán nhaân vieân kieåm tra chaát löôïng cuûa beân ñaët haøng. Boä phaän naøy cuõng seõ chòu söï giaùm saùt chaët cheõ cuûa ngöôøi naøy. Ngoaøi vieäc thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa phoøng maãu, boä phaän naøy cuõng caàn tieáp thu yù kieán cuûa nhaân vieân naøy, coù nhöõng yeâu caàu lieân quan ñeán 73 Ngay töø ban ñaàu, phaûi tính toaùn vaø chaéc chaén veà naêng löïc saûn xuaát cuûa mình, khoâng bò aûnh höôûng cuûa beân ñoái taùc veà thôøi gian giao haøng maø eùp coâng nhaân may nhieàu, seõ khoâng toát. Caàn phaûi kieân quyeát veà naêng löïc saûn xuaát, thaø ngay töø ñaàu beân ñoái taùc cho theâm thôøi gian saûn xuaát, coøn hôn cöù höùa ñaïi ñeán luùc coâng nhaân saûn xuaát khoâng noåi seõ khoâng kòp vaø keùo theo haøng loaït sai phaïm khaùc nhö taêng naêng suaát seõ gaây ra loãi nhieàu trong may, may aåu, v.v Caàn phaân nhoû söï quaûn lyù trong boä phaän nhö chia ra töøng toå, töøng chuyeàn ñeå deã quaûn lyù. Moãi chuyeàn, toå ñeàu coù toå tröôûng chuyeàn tröôûng nhaèm ñaûm baûo kieåm tra hoaït ñoäng cuûa toå, chuyeàn mình. Ñieån hình nhö neân ñaùnh daáu trong töøng phaàn cuûa saûn phaåm ñeå bieát ñöôïc boä phaän naøo, chuyeàn naøo gaây ra loãi ñeå deã truy ra nguyeân nhaân. Ñoàng thôøi cuõng laø moät trong nhöõng bieän phaùp cho coâng nhaân bieát ñöôïc phaûi chòu traùch nhieäm veà nhöõng loãi caåu thaû cuûa mình, nhö vaäy hoï seõ caån thaän hôn. c. Boä phaän kieåm tra chaát löôïng Boä phaän kieåm tra chaát löôïng hoaït ñoäng xen keõ vôùi boä phaän saûn xuaát, ñoái vôùi moät soá coâng ty, noù thuoäc quaûn lyù cuûa boä phaän saûn xuaát. Nhieäm vuï cuûa boä phaän laø phaûi kieåm tra chaát löôïng doõi saùt sao vieäc saûn xuaát haøng trong chuyeàn ñeå coù theå ñieàu chænh kòp thôøi caùc loãi. Neáu coù theå, caàn yeâu caàu kyõ thuaät cuûa beân buyer ñeán kieåm tra caøng nhieàu caøng toát ñeå hoï coù theå giuùp ñieàu chænh vaø chæ ra nhöõng loãi sai maø vì nhöõng loãi naøy hoï seõ chaän haøng laïi trong khaâu kieåm tra cuoái cuøng tröôùc khi cho xuaát haøng ñi. Neáu trong buoåi kieåm tra chaát löôïng haøng cuûa khaùch haøng, haøng khoâng ñaùp öùng ñöôïc tieâu chuaån cho pheùp cuûa hoï thì traùch nhieäm chính thuoäc veà boä phaän kieåm tra chaát löôïng. Do ñoù, ñeå ñaûm baûo haøng hoùa saûn xuaát theo ñuùng yeâu caàu, boä phaän kieåm tra chaát löôïng phaûi thöïc hieän toát nhöõng yeâu caàu sau: - Nhaân vieân kieåm haøng phaûi gioûi vaø caån thaän ñeå kieåm tra haøng. Kieân quyeát khoâng cho haøng ñoùng goùi neáu coù loãi hay soùt chæ, haøng coøn dô. Neáu khoâng cuõng seõ bò kieåm tra vaø khui thuøng laøm laïi, nhö vaäy seõ toán thôøi gian hôn. Caàn phaûi aùp duïng toát quy taéc "Laøm ñuùng ngay töø ñaàu" - Löu giöõ taát caû nhöõng chæ daãn, nhöõng taøi lieäu kyõ thuaät, nhöõng baûn maãu xeùt duyeät nguyeân phuï lieäu coù keøm chöõ kyù xaùc nhaän cuûa beân buyer ñeå ñöa ra laøm lyù leõ cho mình trong tröôøng hôïp beân buyer ñöa ra nhöõng chæ daãn sai. - Trung thöïc vaø vui veû tieáp nhaän yù kieán cuûa khaùch haøng vaø söûa nhöõng loãi sai, vì neáu soá löôïng maéc loãi khoâng ñaùng keå, haøng cuõng coù theå ñöôïc cho ñi. 74 3.2.1.5. Boä phaän nhaân söï Nhieäm vuï cuûa boä phaän nhaân söï laø phaûi oån ñònh tình hình lao ñoäng hieän coù cuûa doanh nghieäp, ñoàng thôøi coù keá hoaïch tuyeån choïn lao ñoäng môùi theo yeâu caàu chuyeân moân cuûa doanh nghieäp. Trong tình hình caùc doanh nghieäp deät may vöøa vaø nhoû ñang maát daàn coâng nhaân do caùc doanh nghieäp lôùn, ñaëc bieät laø doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñang thu huùt lao ñoäng vôùi möùc löông cao. Do ñoù, nhieäm vuï oån ñònh nhaân söï cuûa doanh nghieäp thôøi ñieåm hieän nay laø moät traùch nhieäm raát naëng neà cuûa boä phaän nhaân söï. Ñeå thöïc hieän ñöôïc toát caùc traùch nhieäm treân, boä phaän nhaân söï caàn thöïc hieän nhöõng yeâu caàu sau: - Laäp keá hoaïch nhaân söï trong doanh nghieäp: keá hoaïch lao ñoäng cho töøng boä phaän, coù tieâu chuaån chuyeân moân, tìm nguoàn tuyeån duïng nhö tröôøng hoïc, vuøng noâng thoân, coù keá hoaïch tieàn löông, thöôûng thoûa ñaùng vaø coâng baèng theo möùc laøm vieäc cuûa lao ñoäng, v.v. Rieâng ñoái vôùi chính saùch tieàn löông, boä phaän nhaân söï caàn kieán nghò yù kieán vôùi Ban giaùm ñoác ñeå naâng cao möùc löông hieän taïi nhaèm giöõ chaân lao ñoäng. Ngoaøi ra, cuõng caàn taêng cöôøng bieän phaùp ñaõi ngoä khaùc nhö nghæ leã, teát, cheá ñoä baûo hieåm, v.v nhaèm thaét chaët moái quan heä giöõa doanh nghieäp vaø lao ñoäng hôn. - Phoái hôïp vôùi caùc boä phaän trong vieäc phaân chia, toå chöùc, kieåm tra lao ñoäng ôû töøng boä phaän, ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa caùc töøng lao ñoäng, töø ñoù coù chính saùch khen thöôûng hôïp lyù, khuyeán khích ñöôïc söï saùng taïo cuõng nhö taïo söï yeân taâm, gaén boù trong coâng vieäc, v.v. 3.2.1.6. Boä phaän keá toaùn Ñieåm yeáu cuûa caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû laø raát caàn ñôn haøng neân phaûi chaáp nhaän ñieàu khoaûn thanh toaùn do beân ñoái taùc ñöa ra, trong khi ñoù, caùc doanh nghieäp deät may Hoa Kyø laïi thích söû duïng phöông thöùc thanh toaùn TT. Chính vì vaäy maø trong toång soá 50 doanh nghieäp ñöôïc ñieàu tra thì ñaõ coù ñeán 49 doanh nghieäp söû duïng phöông thöùc naøy hoaøn toaøn, coøn 1 doanh nghieäp, coâng ty Vinh Tieán tuy coù söû duïng phöông thöùc thanh toaùn laø L/C nhöng theo phöông thöùc TT laø chính. Do vaäy, caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû khoâng theå trong moät luùc thay ñoåi phöông thöùc thanh toaùn sang L/C, phöông thöùc thanh toaùn ñem laïi ñoä an toaøn cao cho doanh nghieäp maø neân ñaët muïc tieâu laâu daøi. Neáu coù theå, trong phaàn ñaøm phaùn, doanh nghieäp gôïi yù vôùi ñoái taùc veà phöông thöùc thanh toaùn LC ñeå ñoái taùc coù theå xem xeùt laïi. Coâng ty Vinh Tieán laø moät taám göông cho caùc doanh nghieäp noi theo trong vieäc daàn chuyeån ñoåi phöông thöùc thanh toaùn töø TT sang L/C 75 Chính vì ñieåm naøy neân boä phaän keá toaùn cuûa doanh nghieäp khoâng phaûi toán nhieàu thôøi gian cho vieäc thanh toaùn cuûa ñoái taùc cho caùc ñôn haøng gia coâng. ÔÛ ñaây, boä phaän keá toaùn chæ caàn chuù yù phaûi lieân laïc vôùi khaùch haøng ngay laäp töùc khi hôïp ñoàng chaám döùt ñeå giaûi quyeát soá löôïng nguyeân phuï lieäu coøn laïi ôû kho cuûa doanh nghieäp, tìm phöông thöùc giaûi quyeát nhanh choùng cho soá nguyeân phuï lieäu naøy nhaèm traùnh ruûi ro doanh nghieäp phaûi traû tieàn thueá cho löôïng nguyeân phuï lieäu thöøa naøy. Boä phaän keá toaùn cuõng caàn theo doõi vôùi cô quan thueá ñeå ñöôïc hoaøn traû tieàn thueá giaù trò gia taêng ñoái vôùi caùc ñôn haøng phuï lieäu sau khi xuaát haøng. 3.2.2. Aùp duïng caùc tieâu chuaån quoác teá vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa doanh nghieäp Caùc ruûi ro trong xuaát khaåu haøng sang thò tröôøng Hoa Kỳ cuûa caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû Vieät Nam phaàn lôùn laø do saûn xuaát haøng khoâng ñaït chaát löôïng hay khoâng ñaùp öùng thôøi gian. Do ñoù, ñeå ñaùp öùng yeâu caàu saûn xuaát gaét gao veà thôøi gian, soá löôïng vaø chaát löôïng ñoàng thôøi cuõng giuùp cho vieäc kyù keát caùc hôïp ñoàng cuûa mình ñöôïc thöïc thi moät caùch deã daøng, caùc doanh nghieäp tröôùc heát neân tranh thuû ñaït ñöôïc caùc tieâu chuaån ISO – 9000 (Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng), SA – 8000 (Traùch nhieäm cuûa coâng ty ñoái vôùi xaõ hoäi). 3.2.2.1. Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng (ISO – 9001) Nhaèm traùnh nhöõng ruûi ro, thaát baïi, giaûm ñöôïc nhöõng bieán ñoäng veà chaát löôïng haøng hoùa (xu höôùng xaáu ñi), traùnh tình traïng sai soùt, söûa chöõa hay laøm laïi gaây aûnh höôûng ñeán thôøi haïn giao haøng, caùc doanh nghieäp caàn phaûi töøng böôùc aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO – 9001. Trong caùc tieâu chuaån thuoäc nhoùm ñaûm baûo chaát löôïng thì tieâu chuaån ISO – 9001 töông ñoái ñaày ñuû, bao truøm toaøn boä hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. a. Traùch nhieäm laõnh ñaïo - Xaây döïng chính saùch chaát löôïng cuûa doanh nghieäp, thoâng baùo cho moïi thaønh vieân ñeå hoï töï giaùc xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa hoï tröôùc muïc tieâu vaø ñònh höôùng cuûa doanh nghieäp. - Toå chöùc phaân coâng traùch nhieäm cho töøng thaønh vieân, chuù troïng ñaøo taïo naâng cao trình ñoä vaø tay ngheà ñeå hoaøn thaønh toát coâng vieäc ñöôïc giao. 76 b. Xaây döïng heä thoáng chaát löôïng - Thieát laäp sô ñoà veà heä thoáng chaát löôïng. Caàn coù “Soå tay chaát löôïng” trong ñoù moâ taû ngaén goïn caùc hoaït ñoäng kinh doanh, chính saùch chaát löôïng, phaân coâng quyeàn haïn vaø traùch nhieäm. - Thieát laäp caùc thuû tuïc cuûa heä thoáng chaát löôïng ñaûm baûo thöïc hieän coù hieäu quaû. - Laäp keá hoaïch chaát löôïng: Doanh nghieäp caàn hoaïch ñònh nhöõng coâng vieäc ñaõ ñaït ñöôïc chaát löôïng saûn phaåm vaø dòch vuï. c. Xem xeùt hôïp ñoàng - Doanh nghieäp phaûi thoâng hieåu caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng tröôùc khi thöïc hieän. - Xem xeùt vaø ñieàu chænh caùc thuû tuïc ñöôïc thaønh laäp vaên baûn ñaûm baûo caùc yeâu caàu cuûa moät hôïp ñoàng, ñôn ñaët haøng. d. Kieåm soaùt thieát keá Chuyeån ñoåi caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng thaønh caùc thoâng soá kyõ thuaät caàn chuù yù caùc ñieåm: - Thieát keá vaø laäp keá hoaïch trieån khai thieát keá - Caùc thoâng soá kyõ thuaät vaø phaân phoái nguoàn taøi nguyeân - Quan heä giöõa caùc phoøng ban trong toå chöùc vaø caùc nhaân vieân kyõ thuaät - Xaùc ñònh vaø kieåm soaùt maãu goác vaø maãu may cho khaùch haøng duyeät. e. Kieåm soaùt caùc nguyeân phuï lieäu do khaùch haøng cung caáp - Caùc ñôn haøng cuûa caùc doanh nghieäp deät may vöøa vaø nhoû chuû yeáu laø gia coâng neân khaùch haøng laø ngöôøi cung caáp nguyeân phuï lieäu. Ñieàu khoaûn naøy nhaèm kieåm soaùt caùc loaïi nguyeân phuï lieäu do khaùch haøng cung caáp phaûi ñuùng chaát löôïng, neáu khoâng thích hôïp thì phaûi thoâng baùo cho khaùch haøng kòp thôøi. f. Kieåm soaùt quaù trình Ñaây laø ñieàu khoaûn ñoøi hoûi phaûi hoaïch ñònh kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm, söû duïng phöông tieän, thieát bò thích hôïp caàn chuù yù caùc ñieåm: - Xaùc ñònh vaø thieát laäp quaù trình - Söû duïng thieát bò thích hôïp 77 - Chæ daãn coâng vieäc, neáu khoâng seõ aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm - Tuaân thuû keá hoaïch chaát löôïng - Thieát laäp thao taùc cuûa coâng nhaân g. Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp Ñieàu khoaûn naøy nhaèm thieát laäp caùch xaùc ñònh vaø xöû lyù saûn phaåm khoâng phuø hôïp: - Laøm laïi hoaëc söûa chöõa laïi ñeå phuø hôïp vôùi yeâu caàu - Chaáp nhaän coù hay khoâng söûa chöõa - Thay theá saûn phaåm h. Hoaït ñoäng phoøng ngöøa vaø khaéc phuïc Caàn phaân bieät hai khaùi nieäm treân: - Hoaït ñoäng phoøng ngöøa laø döï ñoaùn söï phuø hôïp coù theå khoâng xaûy ra vaø tieán haønh caùc hoaït ñoäng ñeå phoøng ngöøa - Hoaït ñoäng khaéc phuïc laø phaùt hieän, tìm nguyeân nhaân söï khoâng phuø hôïp ñeå coù bieän phaùp ngaên ngöøa, khi coù söï than phieàn cuûa khaùch haøng veà söï khoâng phuø hôïp ñeå tieán haønh taùi cheá hoaëc söûa chöõa laïi. i. Xeáp dôõ, löu kho, ñoùng goùi, baûo quaûn vaø giao haøng Caùc giai ñoaïn cuûa quaù trình xeáp dôõ ñeán giao haøng caàn phaûi ñaûm baûo an toaøn cho saûn phaåm ñeå coù bieän phaùp nghieäp vuï thích hôïp j. Ñaøo taïo Chaát löôïng coâng vieäc cuûa moïi thaønh vieân trong doanh nghieäp ñeàu coù quan heä maät thieát vôùi chaát löôïng saûn phaåm cuûa doanh nghieäp. Do ñoù, tuøy theo chöùc naêng cuûa töøng boä phaän maø coù keá hoaïch ñaøo taïo thích hôïp. 3.2.2.2. Traùch nhieäm cuûa coâng ty ñoái vôùi xaõ hoäi (SA – 8000) Hoa Kyø laø nöôùc ñöùng ñaàu theá giôùi veà nhaäp khaåu haøng may maëc, trong ñoù, caùc khaùch haøng tieâu bieåu veà haøng deät may cuûa Hoa Kyø laø Nike, Jc Penney, Adidas, Target, v.v raát quan taâm ñeán vieäc caùc coâng ty ñoái taùc coù ñaït ñöôïc caùc tieâu chuaån veà SA 8000 hay khoâng. Do vaäy, caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû caàn ñaûm baûo tieâu chuaån naøy ñeå traùnh tröôøng hôïp bò ngöng ñôn haøng giöõa chöøng khi beân mua haøng Hoa Kyø phaùt hieän doanh nghieäp khoâng ñaït tieâu chuaån yeâu caàu naøy. Doanh nghieäp deät may vöøa vaø nhoû khi saûn xuaát haøng cho khaùch haøng Hoa Kyø caàn ñaûm baûo caùc tieâu chuaån sau: 78 a. Lao ñoäng treû em - Coâng ty khoâng ñöôïc tham gia trong vieäc söû duïng treû em - Coâng ty phaûi phaùt trieån giaùo duïc cho treû em vaø coâng nhaân treû - Coâng ty khoâng ñöôïc ñöa treû em vaø coâng nhaân treû tôùi nôi coù chaát ñoäc, khoâng an toaøn vaø khoâng khoûe maïnh. b. Lao ñoäng cöôõng böùc - Coâng ty khoâng ñöôïc tham gia hay hoã trôï söû duïng lao ñoäng cöôõng böùc c. Söùc khoûe vaø an toaøn - Coâng ty seõ cung caáp moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn vaø khoûe maïnh - Moät vò laõnh ñaõo ñöôïc chæ ñònh nhö laø ñaïi dieän ñeå aùp duïng yeâu caàu naøy - Ñaøo taïo an toaøn lao ñoäng thöôøng nieân - Coâng ty phaûi chuû ñoäng trong giaûi quyeát caùc vaán ñeà söùc khoûe vaø an toaøn tieàm taøng. - Phoøng taém saïch, nöôùc saïch - Choã ôû - Töï do lieân minh vaø thöông löôïng taäp theå - Coâng ty toân troïng quyeàn cuûa coâng nhaân ñöôïc taïo laäp vaø tham gia coâng ñoaøn vaø thöông löôïng taäp theå d. Phaân bieät ñoái xöû - Coâng ty khoâng ñöôïc tham gia hay uûng hoä söï phaân bieät ñoái xöû - Khoâng coù söï can thieäp vaøo quyeàn caù nhaân nhö: Töï do, tín ngöôõng hay haønh xöû, ví duï nhö nieàm tin toân giaùo - Khoâng coù caùc hình thöùc cuûa söï xaâm phaïm ñöôïc cho pheùp hay uûng hoä e. Thöïc thi kyû luaät - Coâng ty seõ khoâng tham döï hay uûng hoä caùc hình thöùc tröøng phaït treân thaân theå, tinh thaàn, xuùc phaïm thaân theå hay nhuïc maï baèng lôøi f. Giôø laøm vieäc - Coâng ty phaûi tuaân thuû caùc qui phaïm ngaønh coâng nghieäp vaø aùp duïng luaät ñòa phöông veà giôø laøm vieäc (Giôø laøm vieäc toái ña 48 giôø trong moät tuaàn, moät ngaøy nghæ trong 7 ngaøy laøm vieäc) 79 - Ñaûm baûo raèng laøm vieäc theâm giôø thì: Ñöôïc traû löông cao hôn, khoâng vöôït quaù 12 giôø trong 1 tuaàn) g. Löông vaø phuùc lôïi - Löông ñöôïc traû phaûi ñaùp öùng yeâu caàu luaät phaùp vaø ñaùp öùng nhu caàu caên baûn coäng theâm moät khoaûn thu nhaäp tuøy duïng. - Löông seõ khoâng ñöôïc tröø vaøo muïc ñích kyû luaät. Toùm laïi, caùc doanh nghieäp caàn höôùng ñeán vieäc caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc bao goàm: taêng löông laøm theâm ngoaøi giôø, taïo cô hoäi cho treû ñeán tröôøng, loaïi boû naïn phaân bieät ñoái xöû taïi nôi laøm vieäc, cho pheùp lieân minh töï do trong heä thoáng, caûi thieän an toaøn cho coâng nhaân, chaám döùt ñe doïa veà tinh thaàn vaø theå xaùc taïi nôi laøm vieäc. 3.2.3. Naâng cao chaát löôïng quaûn lyù trong quaù trình leân keá hoaïch vaø thöïc hieän ñôn haøng Qua ñôït ñieàu tra veà nhöõng ruûi ro taïi 50 doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh, hôn 80% caùc doanh nghieäp thöôøng giao haøng treã haïn vaø nguyeân nhaân chính laø tieán ñoä saûn xuaát khoâng baûo ñaûm. Trong ñoù, phaàn lôùn caùc ñôn haøng laø do khaùch haøng Hoa Kyø huûy vì ñaây laø khaùch haøng ñoøi hoûi gaét gao veà thôøi gian giao haøng. Vì vaäy, vieäc naâng cao chaát löôïng quaûn lyù trong quaù trình leân keá hoaïch vaø thöïc hieän ñôn haøng laø moät yeâu caàu raát böùc thieát ñoái vôùi caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa Vieät Nam khi xuat haøng sang thò tröôøng Hoa Kyø noùi rieâng vaø thò tröôøng theá giôùi noùi chung. 3.2.3.1. Chuyeân nghieäp hoùa hoaït ñoäng Chuyeân nghieäp hoùa trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh laø yeâu caàu baét buoäc ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån trong ñieàu kieän caïnh tranh toaøn caàu hieän nay. Theá nhöng chuyeân nghieäp hoùa nhö theá naøo laïi laø caû moät vaán ñeà ñoái vôùi moät neàn kinh teá maø töø tröôùc ñeán nay phoå bieán hình thöùc quaûn lyù theo loái kinh nghieäm chuû nghóa, caùc quyeát ñònh saûn xuaát kinh doanh ñeàu döïa treân kinh nghieäm hoaëc cuøng laém laø caùc phaân tích ñònh tính. Caùc phaân tích ñònh löôïng haàu nhö raát ít ñöôïc söû duïng moät phaàn do thieáu soá lieäu nhöng nguyeân nhaân chuû yeáu laïi laø do thoùi quen vaø nhaän thöùc. Caùc vò laõnh ñaïo cuûa chuùng ta tröôùc khi quyeát ñònh moät vaán ñeà gì khoù khaên thöôøng “ñaêm chieâu” suy nghó, hình dung ra taát caû caùc tình huoáng döïa vaøo kinh nghieäm vaø tröïc giaùc cuûa mình maø hieám coù vò naøo ngoài vaøo maùy vi tính döïa vaøo caùc moâ hình ñeå tính toaùn caùc phöông aùn vaø choïn löïa phöông aùn toái öu. Caùc quyeát ñònh baèng tröïc giaùc nhö vaäy coù khi ñuùng, coù khi sai; ñieàu naøy hoaøn toaøn döïa vaøo kinh nghieäm vaø khaû naêng tö duy cuûa ngöôøi laõnh ñaïo. Do vaäy, yeâu 80 Ví duï tröôøng hôïp cuûa coâng ty Vinh Tieán:”Trong thaùng 4/2004, coâng ty vôùi quy moâ saûn xuaát chæ ñöôïc 10.000 saûn phaåm/ thaùng, nhaän ñöôïc hai ñôn ñaët haøng nhö sau: khaùch haøng ILU ñaët gia coâng 10.000 quaàn vôùi giaù gia coâng vaø quota laø 1.8 ñoâ la Myõ/ moät caùi, chi phí lao ñoäng vaø quota laø 1.3 ñoâ la/ caùi; khaùch haøng Target ñaët gia coâng 10.000 quaàn vôùi giaù gia coâng laø 1.3 ñoâ la Myõ/ caùi, chi phí lao ñoäng laø 0.6 ñoâ la Myõ/ caùi. Coâng ty ñang taêng theâm quy moâ saûn xuaát vaø thaùng 5 seõ coù theå saûn xuaát 20.000 saûn phaåm/ thaùng” Coâng ty coù boán phöông aùn ñeå löïa choïn nhö sau: Phöông aùn 1: nhaän saûn xuaát cho ILU vì doanh thu cao nhaát Phöông aùn 2: nhaän saûn xuaát moãi ñôn haøng moät nöûa vôùi hy voïng caû hai khaùch haøng seõ ñöôïc thoûa maõn ñeå ñaët haøng laïi töø thaùng 7/2004 vaø coâng ty seõ khai thaùc heát coâng suaát. Phöông aùn 3: nhaän saûn xuaát cho Target vì lôïi nhuaän cao nhaát. Phöông aùn 4: nhaän saûn xuaát cho hai khaùch haøng vaø cho coâng nhaân taêng ca lieân tuïc ñeå saûn xuaát 20.000 quaàn trong thaùng 4/2004 Boán phöông aùn treân vaø boán luaän cöù cuûa noù laø caùch thöùc laäp luaän vaø ra quyeát ñònh thoâng thöôøng hieän nay, tuøy vaøo nhaø quaûn trò maû coù löïa choïn töông öùng neáu khoâng phaûi laø döïa treân moái quan heä vôùi khaùch haøng. Tuy nhieân, thöïc chaát caùc luaän cöù treân chöa coù cô sôû ñeå quyeát ñònh ñaâu laø phöông aùn toái öu. Ñeå coù theå ra quyeát ñònh moät caùch chính xaùc, chuùng ta caàn phaûi tính toaùn hieäu quaû cuûa töøng phöông aùn treân cô sôû döï ñoaùn xaùc xuaát ñaët haøng laïi cuûa caùc khaùch haøng töông öùng vôùi moãi phöông aùn nhö sau: Phöông aùn 1 vaø 3: 30% caû hai khaùch ñaët haøng laïi, 70% chæ coù 1 khaùch Phöông aùn 2: 50% caû hai ñaët haøng laïi, 40% chæ coù moät khaùch ñaët haøng vaø 10% laø caû hai khaùch ñeàu khoâng ñaët haøng Phöông aùn 4: neáu hoaøn taát caû hai ñôn haøng vôùi chaát löôïng toát, coù 100% khaùch haøng seõ ñaët haøng laïi, vaø neáu ñaït ñöôïc ñieàu naøy, lôïi nhuaän vaø doanh thu cuûa coâng ty laø raát cao. Tuy nhieân, neáu ngöôïc laïi, seõ khoâng coù ai ñaët haøng tieáp vaø khaû naêng xaûy ra tröôøng hôïp naøy raát cao vì coâng ty ñaõ mong muoán naâng naêng suaát ngoaøi khaû naêng cuûa coâng nhaân (taêng ca suoát 1 thaùng) Töø ñoù, coù theå deã daøng nhaän ra raèng phöông aùn 3 laø phöông thöùc toát nhaát. Quyeát ñònh naøy hoaøn toaøn coù tính thuyeát phuïc treân cô sôû caùc tính toaùn ñònh 81 Vieäc aùp duïng quyeát ñònh ñònh tính naøy doanh nghieäp deät may vöøa vaø nhoû neân coá gaéng aùp duïng töø ngay khaâu ñaøm phaùn, leân keá hoaïch saûn xuaát, v.v ñeå giaûm thieåu ruûi ro do caùc quyeát ñònh chuû quan nhö: quyeát ñònh sai veà thôøi gian saûn xuaát daãn ñeán tình traïng bò phaït hôïp ñoàng do giao haøng treã haïn, quyeát ñònh giaù caû gia coâng khoâng coù caên cöù daãn ñeán ruûi ro bieát loã voán maø vaãn phaûi saûn xuaát do lôõ kyù keát hôïp ñoàng, v.v 3.2.3.2. Quaûn lyù toát heä thoáng thoâng tin trong noäi boä doanh nghieäp Giöõa caùc boä phaän trong doanh nghieäp caàn coù söï lieân keát, thoâng tin cho nhau ñeå keát hôïp hoaøn taát caùc ñôn haøng moät caùch coù hieäu quaû nhaát, ít toán chi phí nhaát, vaø ñaûm baûo giao haøng ñuùng haïn. Caùc boä phaän ngoaøi hôïp taùc trao ñoåi thoâng tin laãn nhau, caàn phaûi thöïc hieän baùo caùo haøng ngaøy, haèng tuaàn cho ban giaùm ñoác. Haøng tuaàn cuõng neân coù cuoäc hoïp giöõa ban giaùm ñoác vaø caùc tröôûng, phoù caùc boä phaän nhaèm trao ñoåi thoâng tin, phaûn aùnh tình hình laøm vieäc cuõng nhö ñöa ra yù kieán ñoùng goùp hay nhöõng kieán nghò caàn ñöôïc giaûi quyeát ñeå hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ñöôïc toát hôn. Ñaëc bieät, xem xeùt nhöõng ruûi ro doanh nghieäp gaëp phaûi vaø moïi ngöôøi ñoùng goùp yù kieán ñeå coù bieän phaùp haïn cheá vieäc laëp laïi caùc ruûi ro ñoù. 3.2.3.3. Ñaàu tö trang thieát bò caàn thieát hoã trôï cho hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp Doanh nghieäp deät may vöøa vaø nhoû thöôøng chæ döïa nhieàu vaøo söùc lao ñoäng, raát ít doanh nghieäp öùng duïng caùc thieát bò kyõ thuaät hieän ñaïi trong saûn xuaát. Ñaây cuõng laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân maø caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa gaëp phaûi ruûi ro nhieàu hôn so vôùi caùc doanh nghieäp lôùn vôùi trang thieát bò hieän ñaïi, ñaày ñuû. Tuy nhieân, vôùi nguoàn voán coù haïn, doanh nghieäp cuõng khoâng theå chaïy theo vieäc trang bò nhö ôû caùc doanh nghieäp lôùn maø phaûi xem xeùt. Coù moät soá trang thieát bò thaät söï höõu duïng, giuùp giaûm thieåu ruûi ro nhieàu trong saûn xuaát thì doanh nghieäp neân ñöa ra muïc tieâu ñaàu tö, nhö maùy kieåm tra loãi vaûi, maùy kansai (may cuøng luùc nhieàu ñöôøng chæ), v.v Caàn ñaàu tö maùy vi tính vaø noái maïng internet ñeå quaûn lyù thoâng tin vaø lieân laïc deã daøng hôn. Nhaát laø hieän nay, ñaõ baét ñaàu aùp duïng laøm thuû tuïc haûi quan ñieän töû, doanh nghieäp coù theå giaûm ñöôïc thôøi gian ñi laïi hôn. 82 3.2.3.4. Toå chöùc toát khaâu chuaån bò nguyeân phuï lieäu cuõng nhö caùc ñieàu kieän caàn thieát ñeå ñaûm baûo ñuùng tieán trình saûn xuaát Theo keát quaû ñieàu tra töø 50 coâng ty deät may vöøa vaø nhoû treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh, taát caû caùc coâng ty ñeàu gaëp ruûi ro töø nguyeân nhaân chaäm treã nguyeân phuï lieäu. Ñaëc bieät, thò tröôøng Hoa Kyø laø moät trong nhöõng thò tröôøng coù nhieàu ñôn ñaët haøng thôøi trang cuøng vôùi nhöõng nguyeân phuï lieäu môùi laï, caàu kyø maø thò tröôøng nguyeân phuï lieäu trong nöôùc khoâng cung caáp ñöôïc. Do vaäy, tyû leä ñôn ñaët haøng coù nguoàn nguyeân phuï lieäu nhaäp khaåu chieám raát cao. Ñieàu naøy laøm taêng ruûi ro cho caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa Vieät Nam. Chính vì vaäy, bieän phaùp naøy ñöôïc ñaët ra nhaèm haïn cheá toái ña ruûi ro naøy. - Caàn caân nhaéc kyõ vaø tính toaùn veà thôøi gian ñaët mua nguyeân phuï lieäu cho loâ haøng. Phaûi laøm hôïp ñoàng vaø coù ñieàu khoaûn phaït hôïp ñoàng cho caùc loâ haøng mua nguyeân phuï lieäu raát naëng neáu giao haøng treã haïn. Ví duï nhö phaït seõ phaûi ñeàn boài giaù trò baèng vôùi nguyeân loâ haøng coâng ty nhaän may, hay tieàn xuaát ñi baèng ñöôøng khoâng, v.v. Neáu laø haøng nhaäp khaåu, caàn phaûi tính toaùn vaø kieåm tra chính xaùc, theo doõi chaët cheõ lòch trình taøu ñeå coù theå nhaän haøng ñuùng giôø. Neáu laø haøng mua trong nöôùc, caàn thieát laäp quan heä toát vôùi caùc coâng ty cung caáp nguyeân phuï lieäu, coù theå ñöa ngöôøi xuoáng kieåm tra naêng löïc saûn xuaát cuûa caùc nhaø cung caáp nguyeân phuï lieäu nhaèm ñaûm baûo chaéc chaén haøng seõ ñöôïc cung caáp. Ngoaøi ra, cuõng caàn phaûi lieân laïc vôùi nhieàu nhaø cung caáp cuøng moät maët haøng vì coù theå ngay laäp töùc xoay sôû neáu coù vaán ñeà chaäm treã hay aùch taéc xaûy ra. - Neân tìm kieám nguoàn vaûi cung caáp trong nöôùc vì hieän nay ñaõ coù nhieàu coâng ty nöôùc ngoaøi ñaàu tö saûn xuaát vaûi ôû Vieät Nam nhö Choong Nam, PangRim, v.v hay caùc coâng ty saûn xuaát vaûi trong nöôùc nhö Phong Phuù, Phöôùc Long, Phöôùc Thònh, v.v cung caáp vaûi chaát löôïng raát cao. Cuõng bieát raèng do giaù trong nöôùc coøn cao neân chöa theå mua ñöôïc, tuy nhieân coù theå tìm kieám, ñoâi khi cuõng coù moät soá loaïi vaûi ôû trong nöôùc giaù caû toát hôn. Ngoaøi ra, cuõng neân tìm nhöõng coâng ty nöôùc ngoaøi coù vaên phoøng ñaïi dieän ñaët taïi Vieät Nam, nhö vaäy vieäc mua baùn hay giao haøng seõ ñöôïc thöïc hieän toát vaø chaët cheõ hôn. - Lieân doanh, lieân keát giöõa caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû vôùi nhau vaø vôùi caùc ngaønh lieân quan ñeå taïo neân theá chuû ñoäng vaø caïnh tranh hôn Lieân doanh ñeå chuû ñoäng hôn trong vaán ñeà nguyeân phuï lieäu - Phaùt trieån quan heä trao ñoåi mua baùn nguyeân phuï lieäu giöõa caùc doanh nghieäp deät vaø may, ñaây ñöôïc coi laø giaûi phaùp quan troïng ñeå giuùp doanh nghieäp gôõ boû bôùt ruûi ro treã thôøi haïn giao haøng do bò ñoäng trong nguyeân phuï lieäu. Caùc doanh nghieäp deät baùn ñöôïc saûn phaåm cho caùc doanh nghieäp may laø thaâm nhaäp 83 3.2.3.5. Toå chöùc saûn xuaát vaø giao haøng theo ñuùng keá hoaïch Ñeå ñaûm baûo saûn xuaát ñaùp öùng thôøi gian yeâu caàu vaø ñaït chaát löôïng, caàn tieán haønh toå chöùc saûn xuaát theo caùc giai ñoaïn sau: a. Chuaån bò saûn xuaát - Kieåm tra nguyeân phuï lieäu ñaày ñuû vaø saün saøng cho saûn xuaát nhö vaûi, daây keùo, chæ, v.v - Kieåm tra vaûi nhaèm loaïi boû phaàn hö, loãi chuaån bò cho vieäc caét haøng theo sô ñoà cuûa phoøng maãu giao cho. - Khi nhaän phoøng maãu baét ñaàu may maãu ñeå khaùch haøng duyeät, boä phaän saûn xuaát caàn laøm vieäc vôùi phoøng maãu ñeå xaùc ñònh ñöôïc quy trình may loaïi haøng ñoù nhö theá naøo vaø baét ñaàu tieán haønh phaân chia caùc boä phaän may hôïp lyù. Ví duï nhö vaùy thì boä phaän may daây nòt ñi keøm phaûi coù soá ngöôøi ñoâng hôn do phaûi ñoùng maét caùo cho daây nòt nhieàu, toán gaáp ñoâi thôøi gian may caùc chi tieát khaùc cuûa vaùy, v.v. b. Saûn xuaát - Caùc boä phaän ñaõ ñöôïc phaân coâng nhaän caùc chi tieát ñaõ ñaùnh soá tieán haønh may theo coâng ñoaïn ñöôïc giao ñeán khi hoaøn taát saûn phaåm. ÔÛ moãi coâng ñoaïn, caùc coâng nhaân ñeàu coù moät baûng maøu tham khaûo trong ñoù coù neâu chi tieát cuûa nguyeân phuï lieäu vaø caû maãu nguyeân phuï lieäu, ngoaøi ra, coøn coù caû caùc maãu ñaõ ñöôïc khaùch haøng duyeät beân caïnh ñeå coù theå tham khaûo ngay, traùnh may sai. - Boä phaän kyõ thuaät cuõng tham gia coá vaán trong suoát quaù trình saûn xuaát saûn phaåm. - Boä phaän chaát löôïng tieán haønh kieåm tra ngay töø khi baét ñaàu may chi tieát ñaàu tieân nhaèm kieåm tra, phaùt hieän vaø söûa kòp thôøi caùc loãi. Cuoái moãi chuyeàn cuõng coù nhaân vieân kieåm phaåm coù nhieäm vuï kieåm tra taát caû caùc saûn phaåm ñaõ hoaøn taát tröôùc khi chuyeån sang khaâu wash (neáu coù), uûi, ñoùng goùi. Rieâng ñoái vôùi khaâu wash haøng, sau khi nhaän haøng wash veà, phaûi coù nhaân vieân kieåm phaåm moät laàn nöõa do haøng coù theå bò loãi sau khi wash. 84 c. Kieåm haøng vaø xuaát haøng - Sau khi xaùc ñònh ñöôïc ngaøy giôø hoaøn taát ñôn haøng, boä phaän theo doõi ñôn haøng phaûi lieân laïc thoâng baùo cho beân khaùch haøng sang kieåm tra haøng tröôùc khi cho xuaát. - Cuøng luùc ñoù, boä phaän xuaát nhaäp khaåu cuõng phaûi ñöôïc thoâng baùo ñeå lieân laïc vôùi haõng taøu chæ ñònh hay cô quan haûi quan, v.v chuaån bò caùc chöùng töø caàn thieát cho vieäc xuaát haøng. - Sau khi haøng xuaát, sau khi nhaän ñöôïc boä chöùng töø töø phoøng xuaát nhaäp khaåu, phoøng keá toaùn tieán haønh lieân laïc vôùi khaùch haøng trong vieäc thanh toaùn vaø chuyeån giao boä chöùng töø goác nhaän haøng ñoàng thôøi cuõng tieán haønh thanh lyù hôïp ñoàng. 3.2.4. Chuyeån höôùng hoaït ñoäng ñeå luoân ñöôïc chuû ñoäng trong saûn xuaát Caùc ñôn haøng maø caùc doanh nghieäp deät may vöøa vaø nhoû coù ñöôïc töø khaùch haøng Hoa Kyø haàu heát laø caùc ñôn haøng gia coâng. Doanh nghieäp luoân ôû trong tình traïng bò ñoäng trong saûn xuaát cuõng nhö xuaát haøng do hoaït ñoäng saûn xuaát luoân bò aûnh höôûng bôûi quyeát ñònh cuûa beân mua, töø vieäc chuaån bò nguyeân phuï lieäu, saûn xuaát, kieåm haøng, haõng taøu vaän chuyeån, v.v. Hôn nöõa, khoâng ít caùc doanh nghieäp deät may vöøa vaø nhoû chæ nhaän ñôn haøng töø khaùch haøng Hoa Kyø daãn ñeán tình traïng khuûng hoaûng haøng loaït moãi khi khaùch haøng cuûa thò tröôøng thay ñoåi ñònh höôùng kinh doanh. Ñieån hình nhaát laø ñaàu naêm 2005, haøng loaït caùc doanh nghieäp laâm vaøo tình traïng khuûng hoaûng thieáu ñôn haøng do raát nhieàu khaùch haøng Hoa Kyø chuyeån caùc ñôn ñaët haøng sang Trung Quoác, nöôùc vöøa ñöôïc dôõ boû haïn ngaïch sau khi gia nhaäp WTO. 3.2.4.1. Chuyeån daàn töø gia coâng sang töï saûn xuaát xuaát khaåu Trong tình hình hieän nay, vieäc chuyeån sang xuaát khaåu tröïc tieáp laø raát khoù ñoái vôùi caùc doanh nghieäp deät may vöøa vaø nhoû. Tuy nhieân, caùc doanh nghieäp cuõng caàn ñaët ra muïc tieâu laâu daøi nhaèm giuùp doanh nghieäp kieåm soaùt ñöôïc ruûi ro deã daøng hôn, ñoù laø naâng cao tyû leä xuaát khaåu tröïc tieáp. Ñeå coù theå chuyeån sang phöông thöùc töï doanh, caùc doanh nghieäp caàn ñaùp öùng ñöôïc caùc ñieàu kieän sau : - Taïo ñöôïc uy tín ñoái vôùi khaùch haøng veà chaát löôïng saûn phaåm may -maëc, giao haøng ñuùng thôøi haïn - Coù thò tröôøng nhaäp khaåu nguyeân lieäu oån ñònh 85 - Coù löïc löôïng coâng nhaân tay ngheà cao, ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät coù trình ñoä, phoøng marketing maïnh. - Coù khaû naêng tieáp xuùc vôùi khaùch haøng nöôùc ngoaøi. Ñeå ñaït ñöôïc caùc ñieàu kieän naøy, caùc doanh nghieäp caàn thöïc hieän caùc bieän phaùp sau ñaây : - •Veà nguoàn nguyeân phuï lieäu, caùc doanh nghieäp caàn kyù caùc hôïp ñoàng daøi haïn vôùi caùc nhaø cung caáp hieän coù trong vaø nöôùc. - •Veà thò tröôøng xuaát khaåu, caàn tìm theâm khaùch haøng môùi, vôùi chính saùch thu huùt khaùch haøng thoâng qua cô cheá giaù linh hoaït. Ñôn giaûn hoaù caùc thuû tuïc trong giao dòch vôùi khaùch haøng. - •Vôùi khaùch môùi thuyeát phuïc phöông thöïc töï doanh. Tröôøng hôïp khaùch haøng chæ chaáp nhaän gia coâng thì vaãn chaáp nhaän ñeå laøm quen ñeå giöõ khaùch haøng tìm caùch thaâm nhaäp saâu hôn trong töông lai. - •Vôùi khaùch haøng ñaõ thöïc hieän gia coâng nhieàu laàn, caùc doanh nghieäp neân thuyeát phuïc hoï chuyeån sang töï doanh khi ñieàu kieän cho pheùp. Maët khaùc khi ñaõ naém chaéc thò tröôøng, thì coù theå baùn saûn phaåm tröïc tieáp maø khoâng thöïc hieän gia coâng. 3.2.4.2. Ña daïng khaùch haøng, khoâng neân taäp trung vaøo duy nhaát thò tröôøng Hoa Kyø Thò tröôøng Hoa Kyø chieám hôn 50% toång kim ngaïch xuaát khaåu haøng deät may cuûa Vieät Nam. Vôùi xu höôùng chung ñoù, caùc doanh nghieäp deät may vöøa vaø nhoû cuõng xuaát haàu heát saûn phaåm deät may sang thò tröôøng naøy vaø ñaùng ngaïi laø coù raát nhieàu doanh nghieäp phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo caùc khaùch haøng thuoäc thò tröôøng Hoa Kyø. Tröôùc tình hình chung cuûa haøng deät may theá giôùi chöa thaät söï oån ñònh nhö hieän nay, caùc doanh nghieäp neân môû roäng thò tröôøng môùi, nhaát laø neân chuù troïng duy trì caùc thò tröôøng truyeàn thoáng EU, Nhaät, caùc nöôùc coâng nghieäp SNG vaø Ñoâng AÂu. Ngoaøi ra, thò tröôøng noäi ñòa cuõng laø moät thò tröôøng tieàm naêng maø caùc doanh nghieäp neân quan taâm. Toùm laïi, caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ñaëc bieät chaán chænh heä thoáng quaûn lyù cuûa mình chaët cheõ hôn nhaèm daàn ñöa hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa doanh nghieäp vaøo khuoân khoå, ñaûm baûo keá hoaïch vaø ñaït chaát löôïng nhö ñaõ kyù keát vôùi khaùch haøng. Coù nhö vaäy, doanh nghieäp môùi coù theå caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp lôùn khaùc trong nöôùc cuõng nhö caùc ñoái thuû nöôùc ngoaøi, giaûm thieåu toái ña tình traïng giao haøng treã haïn daãn ñeán ruûi ro boài thöôøng hoaëc teä nhaát laø maát haún 86 3.3. CAÙC KIEÁN NGHÒ ÑOÁI VÔÙI CHÍNH PHUÛ, CÔ QUAN QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC, BOÄ, NGAØNH Thò tröôøng Hoa Kyø laø thò tröôøng coøn laïi duy nhaát maø caùc doanh nghieäp Vieät Nam khi muoán xuaát khaåu haøng may maëc sang phaûi xin quota. Caùc ruûi ro lieân quan ñeán vaán ñeà quota maø doanh nghieäp gaëp phaûi laø khoâng ít. Ngoaøi nhöõng giaûi phaùp cuûa rieâng doanh nghieäp nhaèm töï mình baûo veä chính mình khoûi caùc ruûi ro ñoù, sau ñaây cuõng coù moät soá kieán nghò ñoái vôùi caùc cô quan Nhaø nöôùc nhaèm giuùp doanh nghieäp giaûm thieåu hôn nöõa nhöõng ruûi ro trong xuaát khaåu haøng may maëc sang thò tröôøng Hoa Kyø. Ñaây cuõng laø caùch theå hieän söï hoã trôï roõ raøng nhaát cuûa caùc cô quan Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc doanh nghieäp deät may vöøa vaø nhoû. 3.3.1. Kieán nghò veà chöùc naêng toå chöùc cuûa Chính phuû, Boä, ngaønh - Caàn toå chöùc hoïp maët haøng thaùng giöõa caùc doanh nghieäp (hieäp hoäi deät may töøng vuøng hay khu vöïc) ñeå thoâng tin cho nhau veà thoâng tin khaùch haøng, thò tröôøng hay quota. Vì coù nhieàu tröôøng hôïp doanh nghieäp bò löøa hôïp ñoàng gia coâng vôùi moät ñoái taùc, coù theå thoâng baùo hay chia seû vôùi caùc doanh nghieäp khaùc ñeå coù theå traùnh; hay taïo moái quan heä ñeå chia seû ñôn haøng hay chuyeån nhöôïng quota cho nhau. Trong khi hieän nay, coù nhieàu doanh nghieäp khoâng chuaån bò kòp quota nhöng khoâng theå mau choùng coù thoâng tin. - Hieäp hoäi caàn phoå bieán nhöõng vaán ñeà phaùp luaät caàn chuù yù khi xuaát khaåu vaø baùn leû haøng tröïc tieáp taïi thò tröôøng Hoa Kyø nhaèm giuùp cho caùc doanh nghieäp may maëc gaëp phaûi nhöõng ruûi ro khi xuaát haøng vaøo thò tröôøng naøy. - Toå chöùc quaûn lyù ngaønh deät may cuõng laø moät giaûi phaùp caàn thieát ñeå môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu vaø phaùt trieån cuûa ngaønh. Caùc doanh nghieäp deät may phaàn lôùn laø caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, tuy coù naêng suaát cao nhöng laïi raát khoù khaên trong tìm kieám thò tröôøng vaø giao dòch xuaát khaåu. Vì vaäy, giaûi phaùp cho vaán ñeà naøy coù theà laø hình thöùc toå chöùc saûn xuaát lieân keát doïc theo kieåu veä tinh, vôùi moät coâng ty meï seõ chòu traùch nhieäm ñaët haøng, cung öùng nguyeân phuï lieäu cho caùc coâng ty con, ñoàng thôøi bao tieâu saûn phaåm xuaát khaåu vôùi nhaõn hieäu cuûa coâng ty meï, seõ ñaûm baûo oån ñònh vaø môû roäng thò tröôøng tieâu thuï cho caùc doanh nghieäp deät may noùi rieâng, cuõng nhö cuûa ngaønh noùi chung 87 3.3.2. Kieán nghò veà chöùc naêng hoaïch ñònh cuûa Chính phuû, Boä, ngaønh 3.3.2.1. Chính phuû caàn phaûi taêng cöôøng hôn nöõa coâng taùc caûi caùch thuû tuïc haønh chính, ñôn giaûn hoùa caùc khaâu chöùng töø ñeå doanh nghieäp ruùt ngaén thôøi gian chuaån bò chöùng töø xuaát haøng, nhaát laø ñoái vôùi caùc loâ haøng xuaát baèng ñöôøng haøng khoâng a. Veà thuû tuïc xöû lyù coâng vaên, yeâu caàu, kieán nghò cuûa thöông nhaân lieân quan ñeán haïn ngaïch - Coâng boá veà quy trình vaø thôøi gian xöû lyù coâng vaên vaø caùn boä phuï traùch ñòa baøn ñeå thöông nhaân chuû ñoäng lieân heä, hoûi vaø xin giaûi ñaùp thaéc maéc. Taát caû thoâng tin ñeàu ñöôïc ñaêng taûi treân trang web cuûa Boä thöông maïi vaø ñöôïc caäp nhaät 24/24 - Taát caû caùc thoâng baùo höôùng daãn vieäc ñaêng kyù xin caáp haïn ngaïch ñeàu coù maãu bieåu ñi keøm ñeå thöông nhaân thuaän tieän trong vieäc ñaêng kyù. - Chaáp thuaän giaûi ñaùp, trao ñoåi thoâng tin thoâng qua taát caû caùc phöông tieän truyeàn thoâng: maùy fax, ñieän thoaïi vaø öu tieân ñöôøng email. b. Veà thuû tuïc caáp visa, C/O haøng deät may - Boä Coâng nghieäp, Toång cuïc Haûi quan, Hieäp hoäi Deät may Vieät Nam vaø Phoøng thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam caàn hoïp baøn thoáng nhaát yù kieán vôùi nhau nhaèm ñôn giaûn thuû tuïc cho doanh nghieäp, traùnh vieäc hai cô quan cuøng kieåm tra nhöõng chöùng töø khi laøm thuû tuïc caáp visa xuaát khaåu haøng deät may sang thò tröôøng Hoa Kyø. - Caûi tieán quy trình caáp Visa vaø C/O theo höôùng taïo thuaän lôïi nhaát cho doanh nghieäp, cuï theå laø doanh nghieäp coù theå tuøy choïn xin caáp C/O hoaëc Visa tröôùc; giaûm bôùt ba loaïi chöùng töø doanh nghieäp caàn xuaát trình laø hôïp ñoàng xuaát khaåu, baùo caùo quy trình saûn xuaát vaø tôø khai nhaäp nguyeân phuï lieäu. Caàn caûi tieán ñôn giaûn hôn vaø linh hoaït hôn trong vieäc kieåm tra caùc loaïi chöùng töø nhö chæ kieåm tra tôø khai nhaäp nguyeân lieäu chính vaø/hoaëc hoùa ñôn mua nguyeân lieäu chính. - Caàn thöïc hieän chính saùch moät cöûa trong vieäc caáp caùc chöùng töø xuaát khaåu maø ñoái vôùi haøng deät may laø C/O vaø visa. Visa laø do Boä thöông maïi caáp trong khi C/O laø do Phoøng thöông maïi vaø Coâng nghieäp caáp. Nay, neân ñeå cho Boä thöông maïi caáp luoân Visa, nhö vaäy seõ giuùp giaûm chi phí, thôøi gian chuaån bò hoà sô xuaát trình cho hai cô quan, giuùp doanh nghieäp giaûm bôùt ruûi ro trong vieäc laøm chöùng töø xuaát khaåu. 3.3.2.2. Boä thöông maïi caàn caûi tieán trong caùc tieâu chí phaân boå haïn ngaïch ñeå caùc doanh nghieäp deät may vöøa vaø nhoû khoâng gaëp phaûi ruûi ro lieân quan ñeán 88 - Xaây döïng caùc nguyeân taéc phaân boå haïn ngaïch vaø xöû lyù vieäc phaân giao haïn ngaïch moät caùc minh baïch, nhaát quaùn vaø coù heä thoáng. Treân cô sôû caùc vaên baûn höôùng daãn chi tieát ñöôïc coâng boá treân trang website www.mot.gov.vn cuûa Boä thöông maïi vaø caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, caùc thöông nhaân chuû ñoäng trong vieäc ñaêng kyù haïn ngaïch, ñoàng thôøi coù theå töï xaùc ñònh ñöôïc soá löôïng haïn ngaïch tieâu chuaån seõ ñöôïc phaân giao theo töøng tieâu chí, do ñoù caùc doanh nghieäp coù theå maïnh daïn hôn trong vieäc kyù keát vaø thöïc hieän caùc hôïp ñoàng xuaát khaåu. Caùc chính saùch cuûa Boä phaûi ñöôïc xem xeùt kyõ, coù ñoùng goùp yù kieán cuûa baûn thaân doanh nghieäp ñeå moãi laàn ra quyeát ñònh laø nhaát ñònh, khoâng thay ñoåi laøm doanh nghieäp maát ñònh höôùng. - Caàn coù phöông aùn phaân boå haïn ngaïch hôïp lyù ñeå taïo ñieàu kieän toát nhaát cho caùc doanh nghieäp trong nhaän ñôn haøng. Maëc duø caùc khaùch haøng lôùn hay caùc coâng ty lôùn seõ ñem veà nhöõng hôïp ñoàng lôùn cho may maëc Vieät Nam, tuy nhieân, ñeán hôn 80% kim ngaïch xuaát khaåu deät may laø do caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa ñoùng goùp, vì vaäy, Boä neân quan taâm nhieàu hôn ñeán nhöõng doanh nghieäp naøy ñeå hoï khoâng phaûi lao ñao vì chuyeån nhöôïng quota vôùi giaù cao - Coù nhöõng bieän phaùp nhö giao thôøi gian thöïc hieän cho soá haïn ngaïch coøn laïi, hoaëc thöông nhaân ñoù phaûi ñaûm baûo thöïc hieän heát khoâng chuyeån nhöôïng cho ñôn vò khaùc, neáu khoâng cam keát Boä seõ thu hoài ñeå giao cho thöông nhaân thöïc söï coù nhu caàu. Coù nhö vaäy môùi khaéc phuïc thöông nhaân ñoù khoâng thöïc hieän maø chuyeån nhöôïng giaù cao, hoaëc ñeå toàn ñoïng ñeán cuoái naêm, trong khi thöông nhaân coù nhu caàu Boä laïi khoâng coù nguoàn ñeå caáp theâm - Daønh moät löôïng haïnh ngaïch cho thöông nhaân môùi, khuyeán khích hoï ñaàu tö laâu daøi vì giaù chuyeån nhöôïng quota treân thò tröôøng raát cao. - Ñöa ra moät quy cheá roõ raøng ngay töø ban ñaàu roài thöïc hieän phaân boå ngay haïn ngaïch maø lieân Boä ñang coù, chæ giöõ laïi moät phaàn laøm döï phoøng. Nhö vaäy, doanh nghieäp môùi cuï theå hoùa mình seõ nhaän bao nhieâu vaø coù höôùng nhaän ñôn haøng vöøa coù lôïi cho doanh nghieäp vöøa ñaûm baûo kim ngaïch xuaát khaåu cuûa caû nöôùc. - Dôõ boû caùc tieâu chí khoâng phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá nhö söû duïng vaûi nguyeân lieäu trong nöôùc, thöôûng phi haïn ngaïch do deã phaùt sinh caùc nguy cô gian laän thöông maïi cuûa thöông nhaân vaø caùc haønh vi tieâu cöïc khaùc. - Taêng cöôøng caùc bieän phaùp kieåm tra, kieåm soaùt quaù trình phaân boå vaø thöïc hieän haïn ngaïch, baûo ñaûm haïn ngaïch ñöôïc phaân ñuùng ñoái töôïng, ñuû tieâu chuaån, 89 - Hieän chuùng ta ñang coá gaéng gia nhaäp WTO vaø hy voïng naêm 2006 khoâng coøn aùp duïng haïn ngaïch. Tuy nhieân vaãn coøn nhieàu trôû ngaïi trong quaù trình ñaøm phaùn gia nhaäp WTO, do ñoù trong thôøi gian tôùi, neáu nhaän thaáy naêm 2006 chuùng ta vaãn coøn phaûi aùp duïng haïn ngaïch, Boä Thöông Maïi neân thaûo luaän caùc tieâu chí caáp haïn ngaïch 2006 vaø thoâng baùo cuï theå cho caùc doanh nghieäp caøng sôùm caøng toát vì thoâng thöôøng thôøi gian töø thaùng 9 caùc thöông nhaân ñaõ phaûi baøn baïc vôùi khaùch haøng cho ñôn haøng naêm tôùi 3.3.2.3. Caàn trieån khai vaø taêng cöôøng nhöõng coâng taùc hoã trôï cho doanh nghieäp deät may a. Hoã trôï taïo nguoàn cung caáp nguyeân phuï lieäu cho ngaønh deät may - Caàn ñaåy maïnh toác ñoä ñaàu tö hoaøn chænh vaøo caùc cuïm coâng nghieäp deät may nhö: nhaø maùy deät nhuoäm Yeân Myõ, khu lieân hôïp deät nhuoäm Hoøa Khaùnh, khu coâng nghieäp Phoá Noái, khu coâng nghieäp Nhôn Traïch, khu coâng nghieäp Bình An, theo höôùng taäp trung vaøo lónh vöïc deät – nhuoäm – hoaøn taát vaûi vaø phuï lieäu ñeå ñaûm baûo cung caáp nguyeân lieäu cho ngaønh deät may. Coù nhö vaäy môùi giuùp haïn cheá ñöôïc vieäc chaäm treã trong giao nhaän haøng nguyeân phuï lieäu cuûa caùc doanh nghieäp deät may. - Saûn phaåm cuûa ngaønh deät phaûi ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa ngaønh may, taïo laäp moái quan heä thoáng nhaát, gaén boù giöõa deät vaø may. - Phaùt trieån saûn xuaát phuï lieäu may trong nöôùc, vôùi coâng ngheä tieân tieán ñeå saûn xuaát caùc saûn phaåm phuø hôïp vôùi yeâu caàu may xuaát khaåu. - Coù chính saùch khuyeán khích söû duïng nguyeân, phuï lieäu saûn xuaát trong nöôùc, öu tieân haïn ngaïch cho caùc doanh nghieäp söû duïng nguyeân, phuï lieäu trong nöôùc... - Hoaïch ñònh chieán löôïc ñoàng boä veà phaùt trieån caùc vuøng nguyeân lieäu cho coâng nghieäp deät, taïo ñieàu kieän ñeå naâng cao hieäu quaû saûn xuaát, giaûm giaù thaønh, taêng khaû naêng caïnh tranh cho saûn phaåm deät. - Xaây döïng vaø sôùm hoaøn chænh ñeå aùp duïng heä thoáng tieâu chuaån ISO 9000 vaø ISO 14000 cho saûn phaåm deät ñeå coù theå xuaát khaåu cuõng nhö laøm nguyeân lieäu cho may xuaát khaåu. - Phuï lieäu cho saûn phaåm may coù theå chieám tôùi 25 - 35% giaù thaønh, vì theá ngoaøi vieäc phaùt trieån saûn xuaát phuï lieäu trong nöôùc, coøn phaûi chuû ñoäng löïa choïn oån ñònh vieäc nhaäp khaåu caùc phuï lieäu cho saûn phaåm may. 90 b. Caùc cô quan lieân keát vôùi nhau ñeå taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng deã daøng hôn - Chính phuû chæ ñaïo caùc boä, ngaønh ñaøm phaùn maïnh meõ vôùi Hoa Kyø ñeå nôùi roäng haïn ngaïch, giaûm hoaëc boû thueá nhaäp khaåu cho haøng deät may Vieät Nam, ñeå doanh nghieäp coù theå caïnh tranh bình ñaúng vôùi caùc nöôùc khaùc. - Sau khi baõi boû haïn ngaïch deät may töø ngaøy 1/1/2005 ñoái vôùi moät soá nöôùc, thò tröôøng may maëc khoâng boù goïn trong töøng quoác gia maø ñaõ coù tính chaát toaøn caàu. Do ñoù, Boä caàn phaûi coù boä phaän phaân tích thoâng tin thò tröôøng veà kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu, maët haøng vaø chính saùch xuaát nhaäp khaåu haøng deät may cuûa moãi nöôùc nhaèm thoâng tin ñònh höôùng töông ñoái chính xaùc cho caùc doanh nghieäp chuû ñoäng söû duïng quota moät caùch hôïp lyù. - Boä Thöông Maïi caàn taêng cöôøng tham gia ñaøm phaùn ñeå giaønh caùc öu ñaõi veà thueá vaø phi thueá cho xuaát khaåu haøng deät may sang thò tröôøng Hoa Kyø. - Toå chöùc kòp thôøi caùc chöông trình phoå bieán thoâng tin veà thò tröôøng Hoa Kyø hieän ñang raát thieáu cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát vaø xuaát khaåu, caùc quy ñònh vaø yeâu caàu ñoái vôùi haøng deät may xuaát khaåu sang Hoa Kyø; thuû tuïc haûi quan, quy ñònh veà nhaõn maùc, baûn quyeàn, caùc thay ñoåi veà thueá nhaäp khaåu; Luaät thöông maïi Hoa Kyø, v.v - Vaán ñeà lao ñoäng ñang laø vaán ñeà gaây ruûi ro nhieàu nhaát cho caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû hieän nay maø caùc doanh nghieäp töï baûn thaân khoâng theå giaûi quyeát ñöôïc. Vaäy, Boä Thöông maïi neân lieân keát vôùi boä Lao ñoäng ñeå quaûn lyù ñoái vôùi vieäc xaùo troän lao ñoäng naøy. Boä cuõng caàn lieân keát vôùi cô quan chöùc naêng kieåm soaùt vaø ngaên chaën naïn “coø” lao ñoäng ngaønh deät may ñang hoaønh haønh hieän nay. - Caàn coù keá hoaïch hoã trôï voán thoâng qua vieäc cho vay traû chaäm hay vay laõi suaát thaáp, v.v cho caùc doanh nghieäp vì thöôøng thì caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû raát thieáu veà trang thieát bò, maùy moùc. 3.3.2.4. Cô quan Haûi quan cuõng neân ñôn giaûn vaø caûi caùch caùc quy ñònh cho phuø hôïp vôùi thöïc teá, traùnh tình traïng doanh nghieäp phaûi bò phaït hay chòu ruûi ro trong khaâu nhaäp nguyeân phuï lieäu cho saûn xuaát moät caùch voâ lyù - Caàn tieáp tuïc ñôn giaûn hoùa thuû tuïc haûi quan cho doanh nghieäp khoûi phaûi maát thôøi gian chôø ñôïi. Haûi quan cuõng caàn naâng caáp heä thoáng khai baùo töø thuû coâng sang thoâng tin ñeå doanh nghieäp coù theå khai baùo taïi coâng ty, giuùp thuû tuïc nhanh choùng vaø tieän lôïi hôn cho doanh nghieäp. 91 - Nhöõng phuï phaåm hoaøn chænh nhö caø vaït, daây löng,… göûi keøm nguyeân phuï lieäu gaén lieàn vôùi saûn phaåm may maëc theo hôïp ñoàng gia coâng ñöôïc coi nhö nguyeân phuï lieäu vôùi thôøi gian aân haïn laø 275 ngaøy. Neáu caàn thieát, Haûi quan coù theå löu maãu khi nhaäp khaåu ñeå ñoái chieáu khi xuaát khaåu. Khoâng neân aùp duïng möùc phaït thueá noäp chaäm 0,1%/ ngaøy keå töø ngaøy thöù 31 ñoái vôùi nhöõng loâ haøng bò cöôõng cheá. - Chaáp nhaän cho doanh nghieäp taùi xuaát nguyeân phuï lieäu sai quy caùch, khoâng ñaùp öùng yeâu caàu cuûa hôïp ñoàng, ñoàng thôøi höôùng daãn thuû tuïc thoáng nhaát ñeå caùc doanh nghieäp khoâng bò luùng tuùng khi laøm thuû tuïc thanh toaùn. - Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp thuoäc dieän mieãn kieåm tra, taïi thôøi ñieåm xuaát khaåu, neáu thieáu so vôùi khai baùo ban ñaàu, doanh nghieäp chæ caàn xuaát trình coâng vaên xin xuaát thieáu cuûa giaùm ñoác doanh nghieäp ñeå Haûi quan giaùm saùt baõi xaùc nhaän laø ñuû. - Xaây döïng möùc thueá chi tieát cho caùc loaïi nguyeân lieäu nhaäp khaåu. Xoùa boû tình traïng moät loaïi nguyeân lieäu nhöng coù caùc thoâng soá kyõ thuaät khaùc nhau vôùi ñònh möùc thueá nhö hieän nay ñem laïi nhieàu ruûi ro cho caùc doanh nghieäp. - Caûi tieán thuû tuïc hoaøn thueá cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát haøng nguyeân phuï lieäu cho caùc doanh nghieäp may xuaát khaåu. Ñoàng thôøi tính phaàn “xuaát khaåu taïi choã” naøy vaøo tæ leä saûn phaåm xuaát khaåu quy ñònh taïi giaáy pheùp ñaàu tö, giaûm ruûi ro cuûa caùc doanh nghieäp deät may coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong vieäc thöïc hieän quy ñònh naøy, ñaëc bieät laø nhöõng naêm ñaàu tieân khi saûn xuaát chöa oån ñònh. 3.3.3. Kieán nghò veà hoaïch ñònh chính saùch ñaøo taïo vaø quaûn lyù nguoàn nhaân löïc cuûa Chính phuû - Thaønh laäp Trung taâm ñaøo taïo chuyeân ngaønh deät may nhaèm ñaøo taïo caùc chuyeân vieân cao caáp veà: thieát keá thôøi trang (designer), caùn boä maët haøng (merchandiser), tieáp thò haøng hoùa (marketer), toå tröôûng – chuyeàn tröôûng (supervisor), quaûn lyù chaát löôïng (QC), quaûn lyù kho haøng (wakehouse keeper), quaûn lyù xuaát nhaäp khaåu (import – export – manager). Nguoàn nhaân löïc toát laø moät ñaûm baûo cho söï phaùt trieån laâu daøi vaø beàn vöõng. Vì vaäy ñeå ñaùp öùng nguoàn löïc coù tay ngheà cho ngaønh deät may töø nay ñeán naêm 2010 laø heát söùc caàn thieát vaø caáp baùch, laø moät vaán ñeà lôùn vaø khoù ñoái vôùi caû doanh nghieäp deät may vaø caùc tröôøng ñaøo taïo ngheà vaø quaûn lyù. Ngaønh deät may caàn moät ñoäi nguõ lôùn töø coâng nhaân laønh ngheà, caùn boä quaûn lyù, kyõ sö thöïc haønh, nhaø thieát keá thôøi trang, thieát keá maãu maõ cho ñeán giaùm ñoác doanh nghieäp vaø caùn boä quaûn lyù caáp cao. Bieän phaùp toát nhaát ñeå ñaøo taïo caùn boä quaûn lyù caùc caáp laø taêng cöôøng söï keát hôïp giöõa caùc doanh nghieäp vaø caùc tröôøng ñaïi hoïc ñeå môû lôùp ñaøo taïo daøi 92 Keát luaän chöông 3: Caùc ruûi ro xaûy ra cho doanh nghieäp coù theå laø chuû quan, coù theå laø khaùch quan. Trong ñoù, ruûi ro do nguyeân nhaân chuû quan laïi nhieàu hôn khaùch quan. Do ñoù, caùc bieän phaùp chuû yeáu laø nhaèm vaøo giaûi quyeát nhöõng nguyeân nhaân chuû quan, doanh nghieäp coù theå kieåm soaùt ñöôïc ngay. Ñoái vôùi nhöõng nguyeân nhaân khaùch quan, doanh nghieäp khoâng theå löôøng tröôùc ñöôïc, tuy nhieân, coù theå xem xeùt nhöõng kinh nghieäm cuûa doanh nghieäp baïn hay cuûa baûn thaân mình ñeå traùnh bôùt hay giaûm thieåu nhöõng haäu quaû cuûa noù cho doanh nghieäp mình.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác giải pháp giảm thiểu rủi ro trong xuất nhập khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp dệt may vừa và nhỏ Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan