Đề tài Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ CUNG ỨNG HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I.DNTM và môi trường kinh doanh 1.Khái niệm về doanh nghiệp thương mại 2.Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại II.Những nội dung cơ bản của quản trị doanh nghiệp 1.Khái niệm về quản trị doanh nghiệp 2.Vai trò của quản trị 3.Chức năng của quản trị III.Mua hàng và quản trị mua hàng trong DNTM 1.Bản chất của hoạt động mua hàng 2.Vai trò của hoạt động mua hàng trong DNTM 3.Nội dung cơ bản của quản trị mua hàng trong DNTM 4.Các hình thức mua hàng và tạo nguồn hàng trong DNTM IV.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng 1.Khách hàng 2.Giá cả và chất lượng nguồn hàng 3.Nhà cung cấp 4.Nhân viên mua hàng của doanh nghiệp 5.Chính sách, pháp luật, thị trường V.Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng quản trị cung ứng hàng hoá CHƯƠNG II: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CUNG ỨNG HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HÀ NỘI I.Giới thiệu chung về công ty 1.Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 4.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty II.Thực trạng của quá trình hoạt động cung ứng hàng hoá ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội 1.Hoạt động mua hàng 2.Hoạt động dự trữ hàng hoá CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HÀ NỘI I.Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của côngty 1.Những điểm mạnh 2.Những điểm yếu tồn tại của công ty II.Đánh giá hoạt động quản ttrị cung ứng hàng hoá tại công ty 1.Những điểm mạnh 2.Những mặt còn tồn tại III.Những giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị cung ứng tại công ty 1.Phát huy hơn nữa thế mạnh trong cung ứng 2.Thể hiện cao độ tính thống nhất khuôn phép trong lãnh đạo 3.Công tác đào tạo đãi ngộ nhân sự được củngcố 4.Tích cực nghiên cứu bám sát những biến động của thị trường 5.Đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi có quy mô 6.Thiết lập mối quan hệ với bạn hàng, nhà cung cấp PHẦN KẾT LUẬN LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay nói đến doanh nghiệp chính là nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Như ta đã biết hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố chi phối. Một trong những nhân tố quan trọng tiêu biểu đó chính là hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Chẳng cần phải phân tích ai cũng biết khi hoạt động tiêu thụ sản phẩm được đẩy mạnh đồng nghĩa với việc doanh thu bán hàng tăng nhanh. Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp sắp được thực hiện . Sẽ thật là thiếu sót nếu chỉ coi trọng đến khâu tiêu thụ sản phẩm mà quên bẵng đi công tác cung ứng hàng hoá trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ thực hiện chức năng bán tốt khi chức năng thu mua và tạo nguồn hàng được đảm bảo. Vậy có thể kết luận rằng ở đâu và khi nào công tác thu mua tạo nguồn hàng có chất lượng cùng việc bảo quản dự trữ hợp lí thì ở đó, khi đó hoạt động sản xuất kinh doanh mới diễn ra tốt đẹp đảm bảo phục vụ thoả mãn nhu cầu tối đa của khách hàng. Xuất phát từ nhận định trên, trong thời gian bốn tháng thực tập tại công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội em đã cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động cung ứng của công ty. Được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Quang Trung và từ phía công ty em đã chọn đề tài “ Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội ”. Vì đây là một đề tài khó, do trình độ và thời gian có hạn nên đề tài này không tránh khỏi sai sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo góp ý bổ sung của thầy cô và các bạn. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI GỒM 3 CHƯƠNG. Chương I: Những lí luận cơ bản về quản trị và quản trị cung ứng hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại. Chương II: Khảo sát tình hình cung ứng hàng hoá tại công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội. Chương III: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị cung ứng hàng hoá tại công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội.

doc79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2108 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Æt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. N¨m 1999 hÖ sè tµi trî = 0,49 0,5 ®· thÓ hiÖn møc ®é tù chñ cña c«ng ty t­¬ng ®èi ®éc lËp kh«ng phô thuéc vµo nh÷ng nhµ cho vay tµi trî kh¸c . HÖ sè nî n¨m 2000 còng gi¶m ®i 0,021 thÓ hiÖn h×nh tr¹ng nî nÇn cña c«ng ty cã xu h­íng gi¶m. §©y lµ dÊu hiÖu tèt lµnh ®ang ®Õn víi c«ng ty . ChØ tiªu doanh thu / vèn kinh doanh thÓ hiÖn 1 ®ång vèn kinh doanh sö dông trong kú mang l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu. ë ®©y hÖ sè doanh thu trªn vèn kinh doanh n¨m 2000 t¨ng 0,03 so víi n¨m 1999. HÖ sè lîi nhuËn / vèn chñ së h÷u thÓ hiÖn mét ®ång vèn chñ së h÷u trong kú mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn . HÖ sè nµy t¨ng 0,009 so víi n¨m 1999. III. Thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cung øng hµng ho¸ ë c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc Hµ Néi trong vµI n¨m qua 1.Ho¹t ®éng mua hµng ë c«ng ty a.Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh mua hµng: Trong 2 n¨m 1999-2000 s¶n l­îng vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty t¨ng lªn râ rÖt . Mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ ho¹t ®éng mua hµng mµ cô thÓ ë ®©y lµ viÖc thu mua nh÷ng nguån nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm tõ l­¬ng thùc cña c«ng ty . XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ tr­êng, m¹ng l­íi nghiªn cøu trong ch­¬ng tr×nh Marketing cña c«ng ty ®­îc ph©n bæ kh¾p n¬i. Hä thu thËp kh«ng ngõng nh÷ng tin tøc ph¶n håi tõ kh¸ch hµng, tõ thÞ tr­êng. KÕt hîp víi viÖc nghiªn cøu m«i tr­êng, kh¸ch hµng, c«ng ty tung ra mét ®éi ngò kh¸c t×m kiÕm nh÷ng nhµ cung cÊp nguån hµng cho c«ng ty. C«ng viÖc cña hä lµ t×m hiÓu c¸c ®èi t¸c nµy lµm ¨n nh­ thÕ nµo vÒ søc m¹nh tµi chÝnh còng nh­ vÒ uy tÝn , vÒ ph­¬ng ph¸p b¸n hµng , ®iÒu kiÖn b¸n hµng … xem cã phï hîp víi viÖc mua hµng cña c«ng ty. TËp trung tõ nh÷ng th«ng tin ®ã ban gi¸m ®èc c«ng ty ®· häp bµn cïng tr­ëng phã phßng kÕ ho¹ch vËt t­ vµ thñ kho bµn b¹c ra quyÕt ®Þnh thu mua nguån hµng cho n¨m tíi ngay t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tr­íc. Cã thÓ nãi r»ng hµng ho¸ thu mua cña c«ng ty lµ lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt. Nguån nguyªn liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i m× phë ë ®©y lµ bét m× , dÇu th­c vËt. Cßn nguyªn liÖu phô ®Ó lµm gia vÞ nh­ sóp gµ , sa tÕ , hµnh tái ít mì gµ tiªu bét ngät, muèi, phÈm mµu, m¸c nh·n, bao b×…Nguån nguyªn liÖu chÝnh kh«ng mang tÝnh chÊt thêi vô v× vËy c«ng t¸c thu mua diÔn ra dÔ dµng h¬n . C«ng ty cã thÓ yªu cÇu nhµ cung øng cung cÊp bÊt cø lóc nµo. Hai lo¹i nguyªn liÖu chÝnh nµy nh­ bét m× c«ng ty th­êng nhËp cña c¸c h·ng n­íc ngoµi næi tiÕng nh­ óc, Singapore , Ph¸p… Ngoµi ra c«ng ty còng tiªu dïng bét m× cña c¸c h·ng trong n­íc nh­ bét B×nh §«ng vµ B×nh D­¬ng. DÇu thùc vËt còng ®­îc c«ng ty mua cña c«ng ty dÇu T­êng An vµ Neptune… C¸c nguyªn liÖu phô mang tÝnh thêi vô nªn c«ng t¸c thu gom còng khã kh¨n h¬n do ®ã c«ng t¸c b¶o qu¶n ph¶i thùc cã hiÖu qu¶. Hµnh, tái tiªu ít… ®­îc c«ng ty thu gom tõ c¸c c«ng ty chÕ biÕn hay c¸c hîp t¸c x·, c¸c bµ con n«ng d©n ë c¸c vïng ven Hµ Néi nh­ H¶i D­¬ng, B¾c Giang, VÜnh Phóc … Tuy nhiªn, ngµy nay do c«ng nghÖ tiªn tiÕn nh÷ng s¶n phÈm lµm gia vÞ nµy ®· ®­îc c¸c nhµ cung cÊp chÕ biÕn vµ sÊy kh« nªn c«ng t¸c b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu còng dÔ dµng h¬n . Nh×n chung, ho¹t ®éng mua hµng cña c«ng ty trong hai n¨m qua diÔn ra æn ®Þnh mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhê ho¹t ®éng thu mua cã kÕ ho¹ch vµ tiÕt kiÖm. Song c«ng ty còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt trong kh©u mua do nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan vµ nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan. Sai sãt cña c¸ nh©n nh­ng ng­êi thu mua lµ khã tr¸nh khái. Chóng ta chØ cã thÓ kh¾c phôc vµ h¹n chÕ nh÷ng sai sãt ®ã mµ th«i. Nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan do c¬ chÕ thÞ tr­êng, do thêi tiÕt khÝ hËu thay ®æi, do mÊt mïa ®· ®Èy gi¸ t¨ng lªn vät còng ¶nh h­ëng ®Õn kÕ ho¹ch mua hµng cña c«ng ty cô thÓ lµ ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ trong kh©u mua. Tãm l¹i do cã c«ng t¸c chuÈn bÞ nghiªn cøu kü l­ìng vµ ®Ò ra kÕ ho¹ch cã tÝnh kh¶ thi nªn ho¹t ®éng mua hµng cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi tèt cung cÊp mét nguån nguyªn liÖu ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng sè l­îng thêi gian quy c¸ch gióp cho c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ngty ®¹t hiÖu qu¶ cao gÇn tíi môc tiªu cuèi cïng lµ thu lîi nhuËn . a.Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng cung øng hµng ho¸ cña c«ng ty *Ph©n tÝch t×nh h×nh mua hµng theo nhãm hµng cña c«ng ty STT Tªn nguyªn LiÖu N¨m 1999 N¨m 2000 So s¸nh Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng 1 Bét m× 7,32 31,28 8,42 32,3 1,1 15,02 2 Dçu thùc vËt 3,05 13,03 3,39 13,01 0,34 11,14 3 §­êng kÝnh 0,28 1,2 0,318 1,22 0,038 13,57 4 Muèi ¨n 0,213 0,91 0,235 0,9 0,022 9,36 5 Hµnh tái ít tiªu 0,96 4,1 1,07 4,13 0,11 11,45 6 PhÈm mµu 0,187 0,8 0,21 0,81 0,023 12,3 7 Váthïng, giÊy gãi 4,45 19,02 4,93 18,9 0,48 10,78 8 Bét ngät 0,69 2,95 0,75 2,88 0,06 8,7 9 H­¬ng liÖu, sa tÕ 6,25 26,7 6,89 26,4 0,64 10,24 Tæng céng 23,4 100 26,078 100 2,678 11,44 NhËn xÐt : Qua b¶ng trªn ta thÊy nguån nguyªn liÖu chÝnh lµ bét m× chiÕm tû träng lín dao ®éng tõ 31,28 - 32,3% tæng nguån hµng mua vµo. DÉu thùc vËt vµ h­¬ng liÖu sa tÕ còng chiÕm tû träng lín. Do kÕ ho¹ch b¸n hµng cña c«ng ty t¨ng lªn trong n¨m 2000 nªn nguån nguyªn liÖu nhËp vµo theo kÕ ho¹ch còng t¨ng lªn . Cô thÓ lµ nguyªn liÖu bét m× t¨ng nhanh nhÊt n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 1,1 tû VND víi tû lÖ t¨ng 15,02% . H­¬ng liÖu sa tÕ lµ nguån nguyªn liÖu phô nh­ng vÉn chiÕm tû träng lín do gi¸ c¶ cña nguån nguyªn liÖu nµy lµ t­¬ng ®èi ®¾t . Vá thïng vµ giÊy gãi còng t¨ng 0,48 tû VND n¨m 2000 so víi n¨m 1999 víi tû lÖ t¨ng10,78% Thµnh phÇn ®­êng vµ muèi chØ chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá trong thµnh phÇn lµm s¶n phÈm. Cã thÓ thÊy qua b¶ng trªn t×nh h×nh nhËp hµng lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Tû träng cña c¸c nguån nguyªn liÖu kh«ng cã sù thay ®æi lín chøng tá c«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch mua hµng hîp lý ¨n khíp víi kÕ ho¹ch tiªu thô . *Ph©n tÝch t×nh h×nh mua hµng theo thêi gian (c¸c quý trong n¨m 2000) STT Tªn nguyªn LiÖu Quý I Quý II Quý III Quý IV 1 Bét m× 2,1 1,98 2,03 2,31 2 DÇu thùc vËt 0,85 0,88 0,76 0,9 3 §­êng kÝnh 0,079 0,08 0,078 0,081 4 Muèi ¨n 0,058 0,06 0,049 0,068 5 Gia vÞ hµnh tái ít tiªu 0,45 0,11 0,13 0,38 6 PhÈm mÇu 0,051 0,053 0,055 0,051 7 Vá thïng, giÊy gãi 1,25 1,21 1,19 1,28 8 Bét ngät 0,18 0,192 0,178 0,2 9 H­¬ng liÖu, sa tÕ 1,8 1,7 1,75 1,64 NhËn xÐt : Nh×n chung t×nh h×nh nhËp hµng cña c«ng ty qua c¸c quý cña n¨m 2000 lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh cã sùthay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ . §iÒu ®ã chøng tá r»ng viÖc tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty còng kh«ng dao ®éng lµ mÊy. MÊy th¸ng cuèi n¨m viÖc mua hµng cã xu h­íng cao h¬n c¸c quý ®Çu n¨m . Tuy nhiªn xÐt ®èi víi nguån hµng lµ nh÷ng gia vÞ hµnh tái ít tiªu nªn c«ng ty ph¶i tËp trung thu mua theo mïa vµo cuèi vô thu ®«ng vµ ®Çu mïa xu©n . Nh÷ng th¸ng kh«ng lµ mïa vô th× c«ng ty ®µnh mua nh÷ng nguyªn liÖu ®· qua s¬ chÕ ®­îc sÊy kh« vµ b¶o qu¶n. Xu h­íng nhËp hµng cña c«ng ty ë quý I vµ quý IV th­êng cao h¬n so víi quý II vµ quý III ®èi víi nguyªn liÖu dïng lµm gia vÞ NhËn xÐt : Tõ b¶ng biÓu trªn cho thÊy c«ng ty cã rÊt nhiÒu ®èi t¸c lµm ¨n, cã rÊt nhiÒu nh÷ng nhµ cung cÊp cung øng nh÷ng nguån nguyªn liÖu kh¸c nhau. ThËm chÝ ngay c¶ trong mét nguyªn liÖu thu mua còng bao gåm rÊt nhiÒu nh÷ng nhµ cung cÊp. §iÒu nµy thÓ hiÖn nguyªn t¾c kinh doanh cña c«ngty lµ kh«ng bá tiÒn vµo mét èng . C«ng ty lùa chän nhiÒu nhµ cung øng ®Ó tr¸nh rñi ro do c¸c nhµ cung øng g©y ra . Trong biÓu t×nh h×nh nhËp bét m× óc cã gi¶m 0,11 tû VND t­¬ng øng gi¶m 4,45% so víi n¨m 1999.Trong khi ®ã l­¬ng nhËp cña bét B×nh §«ng l¹i t¨ng lªn 0,82 tû VND víi tû lÖ t¨ng 48,5 % . §iÒu ®ã ®· chøng tá bét m× óc cã vÊn ®Ò trong gi¸ c¶ còng nh­ trong chÊt l­îng hµng hãa do ®ã c«ng ty ®· t¨ng s¶n l­îng mua víi bét B×nh §«ng. §èi víi nguyªn liÖu dÇu thùc vËt c«ng ty mua cña h·ng dÇu Neptune mét h·ng dÇu cña Singapore ®ang ®­îc ng­êi tiªu dïng mÕn mé. C¸c lo¹i nguyªn liÖu nhËp lµm gia vÞ còng ®­îc c«ng ty ®Æc biÖt chó ý nhËp cña mét c«ng ty kinh doanh n«ng s¶n phÈm lín ë miÒn B¾c. Ngoµi ra cßn cã c¬ së nhá ë H¶i D­¬ng còng ®­îc c«ng ty thu mua nh­ng víi khÊu l­îng kh«ng nhiÒu l¾m. VÒ h­¬ng liÖu sa tÕ do viÖc nhËp hµng tõ trong thµnh phè Hå ChÝ Minh nªn gi¸ c¶ cao c«ng ty th­êng l¸m ¨n víi c¸c ®èi t¸c ngoµi Hµ Néi nh­ c«ng ty ho¸ thùc phÈm Hµ Néi nguån hµng cña c«ng ty ®· t¨ng 0,94 tû VND víi tû lÖ t¨ng 28,9% n¨m 2000 so víi n¨m 1999. Nh×n chung c«ng ty hÇu nh­ toµn nhËp hµng cña c¸c c«ng ty cã uy tÝn trong vµ ngoµI n­íc. V× vËy mµ chÊt l­îng hµng mua lu«n ®­îc ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh nhËp hµng cña c«ng ty chóng ta còng thÊy ®­îc phÇn nµo ho¹t ®éng cung øng cña c«ng ty . C«ng t¸c kÕ ho¹ch ®­îc thùc hiÖn diÔn ra nhanh chãng nhÞp nhµng thÓ hiÖn nh÷ng b­íc ®i ®óng h­íng cña c«ng ty. 2.Ho¹t ®éng dù tr÷ hµng ho¸ nguån nguyªn liÖu ë c«ng ty a.Thùc tr¹ng Trªn c¬ sá ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng cung øng nguyªn liÖu mµ ho¹t ®éng dù tr÷ tån kho ®­îc h×nh thµnh. Trong hai n¨m qua 1999-2000 do kÕ ho¹ch b¸n ra vµ mua vµo cña c«ng ty cã chiÒu h­íng thay ®æi t¨ng lªn nªn dù tr÷ trong c«ng ty còng ph¶i ®­îc c©n ®èi gi÷a tiªu thô vµ cung øng. Nh×n chung khèi l­îng nguyªn liÖu mua vµo phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¨ng lªn lµm cho nguån dù tr÷ còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Kho dù tr÷ s¶n phÈm s¶n xuÊt còng gia t¨ng phôc vô cho chiÕn dÞch b¸n hµng më réng cã khuyÕn m¹i cña c«ng ty . Tuy nhiªn khã kh¨n lín nhÊt cña c«ng ty trong dù tr÷ lµ hÖ thèng kho b·i l¹c hËu cò n¸t vµ chËt tréi. Trang thiÕt bÞ còng ®­îc sö dông hÕt thêi h¹n nªn khã cã thÓ ®¶m b¶o chÝnh x¸c. Kho cña c«ng ty chøa nh÷ng nguyªn liÖu s¶n phÈm tõ l­¬ng thùc v× vËy kho lµ n¬i tËp trung cña nh÷ng loµi chuét, gi¸n, s©u bä . §ã chÝnh lµ nguån thøc ¨n khæng lå cho chóng. NÕu c«ng ty b¶o qu¶n kho kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm còng nh­ chÊt l­îng th× sÏ lµ mét thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho c«ng ty. §èi víi mét sè nguyªn liÖu phô nh­ hµnh tái ít tiªu l¹i lµ nh÷ng nguyªn liÖu mang tÝnh thêi vô v× vËy c«ng ty ph¶i mua víi sè l­îng lín ®Ó dù tr÷ . MÆt kh¸c nh÷ng nguyªn liÖu nµy l¹i cã thêi gian sö dông ng¾n v× vËy viÖc b¶o qu¶n lµ hÕt søc khã kh¨n ®ßi hái nh©n viªn ph¶i cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm trong c«ng t¸c nghiÖp vô kho. Thªm vµo ®ã hÖ thèng kho cña c«ng ty l¹i trËt tréi cò n¸t Èm thÊp nªn viÖc b¶o qu¶n nguyªn liÖu lµ kh«ng mÊy an toµn . Cã thÓ nãi tr×nh ®é cña nh©n viªn kho cßn ch­a cao l¹i lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn kho b·i nh­ vËy nªn hä ch­a thÓ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña b¶n th©n . C«ng t¸c kiÓm kª kho theo ®Þnh kú lu«n ®­îc ®¶m b¶o thùc hiÖn . Kh«ng chØ cã sæ s¸ch ë kho mµ sæ s¸ch cßn ®­îc ®èi chiÕu th«ng qua phßng kÕ ho¹ch vËt t­ vµ phßng tµi vô . ViÖc lµm trªn rÊt khoa häc v× sÏ h¹n chÕ nh÷ng kh¶ n¨ng x¶y ra sai sãt nhÇm lÉn hoÆc thÊt tho¸t trong kh©u mua còng nh­ kh©u b¶o qu¶n. Tãm l¹i thùc tr¹ng t×nh h×nh ho¹t ®éng dù tr÷ cña c«ng ty diÔn ra t­¬ng ®èi tèt Tuy nhiªn c«ng ty cÇn kh¾c phôc mét sè nh­îc ®iÓm ®Ó ho¹t ®éng dù tr÷ hµng ho¸ ®­îc diÔn ra hiÖu qu¶ h¬n nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ dù tr÷ gi¶m ®­îc mét phÇn tæng chi phÝ trong kinh doanh b.Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng dù tr÷ hµng ho¸ cña c«ng ty C«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp cã chøc n¨ng võa s¶n suÊt võa kinh doanh. V× vËy hÖ thèng dù tr÷ cña c«ng ty rÊt phøc t¹p . Mét mÆt c«ng ty ph¶i cã kho ®Ó dù tr÷ ®Çu vµo nguån nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . MÆt kh¸c c«ng ty l¹i ph¶i cã hÖ thèng kho dù tr÷ nh÷ng s¶n phÈm mµ c«ng ty s¶n xuÊt ra phôc vô cho qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ . Víi ho¹t ®éng phøc t¹p nh­ vËy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét hÖ thèng kho khoa häc hîp lý víi nguån nhËp vµ nguån s¶n phÈm tiªu thô ph¶i ®­îc b¶o qu¶n kü l­ìng §Ó hiÓu râ thªm phÇn nµo t×nh h×nh dù tr÷ cña c«ng ty chóng ta cÇn nghiªn cøu b¶ng biÓu sau Tªn hµng b¸n 1999 2000 So s¸nh TiÒn Tû träng TiÒn Tû träng TiÒn Tû träng 1. S¶n phÈm: C¸c lo¹i m× ¨n liÒn C¸c lo¹i ch¸o C¸c lo¹i phë 2.Nguyªn liÖu chÝnh Bét m× DÇu thùc vËt 3.Nguyªn liÖu phô Gia vÞ hµnh tái §­êng kÝnh Muèi ¨n PhÈm mµu Vá thïng carton + GiÊy Bét ngät H­¬ng liÖu, sa tÕ 3,3 2,85 0,18 0,27 1,05 0,75 0,3 1,3180,1 0,03 0,02 0,018 0,45 0,07 0,63 100 86,64 5,45 7,91 100 71,4 28,2 100 7,58 2,28 1,52 1,36 34,14 5,3 47,8 3,735 3,18 0,23 0,325 1,2 0,86 0,34 1,492 0,108 0,032 0,024 0,02 0,49 0,075 0,68 100 85,14 6,15 8,71 100 71,6 28,4 100 7,24 2,14 1,61 1,34 32,8 5,03 45,5 0,435 0,33 0,05 0,055 0,11 0,04 0,111 0,008 0,002 0,004 0,002 0,004 0,005 0,05 13,18 11,58 27,7 20,37 14,6 13,3 8,428 6,7 20 11,1 8,8 7,14 7,9 NhËn xÐt : Qua biÓu hiÖn trªn møc dù tr÷ hµng ho¸ còng nh­ nguån nguyªn liÖu dù tr÷ cña c«ng ty lµ rÊt s¸t víi t×nh h×nh b¸n ra vµ mua vµo. Trªn c¬ së ho¹t ®éng cña b¸n ra vµ mua vµo c«ng ty ®· ®Ò ra kÕ ho¹ch dù tr÷ sao cho phï hîp. Cô thÓ ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty m× chiÕm tû träng lín tõ 85 ¸ 86% tæng s¶n phÈm cña c«ng ty nªn khèi l­îng dù tr÷ còng lín h¬n rÊt nhiÒu so víi s¶n phÈm ch¸o vµ phë. N¨m 2000 s¶n l­îng m× dù tr÷ t¨ng 0.33 tû VN§ víi tû lÖ t¨ng 11.58%. C¸c s¶n phÈm ch¸o vµ phë còng t¨ng lªn trong n¨m 2000 nh­ng do tû träng mÆt hµng nhá nªn khèi l­îng t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ so víi møc t¨ng t­¬ng øng lµ 0.05 tû ®ång vµ 0.055 tû VN§ nh­ng tû lÖ t¨ng l¹i rÊt cao lµ 27.7% vµ 20.37%.Víi l­îng dù tr÷ nh­ trªn c«ng ty ®¶m b¶o ®­îc nhanh chãng c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸. ViÖc nhËp hµng tõ c¸c nhµ m¸y cung øng t¨ng lªn nªn nguån nguyªn liÖu dù tr÷ còng t¨ng lªn. ë ®©y bét m× vµ dÇu thùc vËt vÉn chiÕm tû trong lín nªn møc dù tr÷ còng rÊt cao. Cô thÓ vµo n¨m 2000 dù tr÷ bét mú t¨ng 0.11 tû VN§ víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng 8.8% vµ 7.9% ¶nh h­ëng chñ yÕu ®Õn c«ng t¸c dù tr÷. Ngoµi ra nh÷ng nguyªn liÖu phô kh¸c víi tû träng nhá v× vËy tuy cã ¶nh h­ëng nh­ng møc ®é ¶nh h­ëng kh«ng ®¸ng kÓ. Tãm l¹i, víi kh¶ n¨ng ho¹t ®éng nh­ vËy cña c«ng ty kh«ng chØ ®èi víi c«ng t¸c dù tr÷ mµ víi mäi ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty sÏ ch¾c ch¾n thµnh c«ng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. CH¦¥NG III: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ cung øng hµng ho¸ t¹i c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc Hµ Néi. I.§¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 1.Nh÷ng ®iÓm m¹nh Trong vßng 10 n¨m kÓ tõ khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, c«ng ty kh«ng nh÷ng thÝch nghi víi c¬ chÕ míi mµ cßn ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Trong suèt lÞch sö ph¸t triÓn cña m×nh cã thÓ nãi ®©y lµ giai ®o¹n hoµng kim cña c«ng ty. §iÓm næi bËt cña c«ng ty lµ tæng doanh thu b¸n hµng t¨ng nhanh râ rÖt qua c¸c n¨m. §Ó cã ®­îc doanh thu b¸n hµng nh­ vËu kh«ng thÓ bá qua vai trß sè mét cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Tõ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, nghiªn cøu tËp kh¸ch hµng ®Õn kh©u tiªu thô víi th¸i ®é øng xö nh· nhÆn, cëi më cïng ph­¬ng thøc b¸n hµng hîp lý ®· thóc ®Èy tæng doanh thu t¨ng lªn. S¶n phÈm cña c«ng ty ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, phong phó vÒ h×nh thøc mÉu m·. Ban c¹nh ®ã uy tÝn vÒ chÊt l­îng vµ lÞch sö ph¸t triÓn l©u n¨m trong ngµnh chÕ biÕn l­¬ng thùc ®· t¹o ra mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng. S¶n phÈm cña c«ng ty phï hîp víi mäi ®èi t­îng kh¸nh hµng tõ nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao ë thµnh thÞ ®Õn nh÷ng ng­êi cã thu nhËp thÊp ë n«ng th«n. Do ®ã s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng nh÷ng cã mÆt ë trªn thÞ tr­êng cña c¸c thµnh phè lín mµ cßn len lái ë nh÷ng vïng n«ng th«n, miªn nói. VÞ trÝ ®Þa lý kinh doanh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n ®¶m b¶o sù thµnh c«ng trªn th­¬ng tr­êng. Kh«ng Ýt nhµ kinh doanh cho r»ng lùa chän ®iÓm kinh doanh tèt lµ yÕu tè dÉn ®Õn sù thµnh c«ng trong b¸n hµng. “Nhµ réng kh«ng b»ng ®«ng kh¸ch” lu«n lµ ®iÒu t©m niÖm cña c¸c nhµ kinh doanh khi t×m ®iÓm ®Æt cöa hµng. C«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc Hµ Néi cã vÞ trÝ n»m trªn tuyÕn ®­êng giao th«ng quan träng. Xung quanh ®ã lµ mét lo¹t nh÷ng nhµ m¸y s¶n xuÊt cã tªn tuæi nh­ nhµ m¸y b¸nh kÑo H¶i Hµ, H¶i Ch©u .. t¹o nªn mét vµnh ®ai vÒ c«ng nghiÖp thùc phÈm cung cÊp cho c¸c tØnh miÒn B¾c. Kh«ng nh÷ng thÕ vÞ trÝ cña c«ng ty cßn n»m gÇn ®­êng quèc lé sè 1, mét trong nh÷ng tuyÕn ®­êng giao th«ng quan träng cña c¶ n­íc. §iÒu nµy ®· thu hót ®­îc rÊt nhiÒu kh¸ch hµng biÕt ®Õn tªn tuæi cña c«ng ty. Trong mÊy n¨m l¹i ®©y, nhµ n­íc duy tr× mét chÕ ®é chÝnh trÞ æn ®Þnh, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ còng ®­îc hoµn thiÖn th«ng tho¸ng. Thu nhËp cña d©n chóng còng t¨ng lªn, gi¸ c¶ hµng ho¸ t­¬ng ®èi æn ®Þnh mÆc dï còng bÞ ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ch©u ¸ song ®ã còng lµ m«i tr­êng kinh doanh tèt, lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®«ng kinh doanh cña c«ng ty ph¸t triÓn. Bªn c¹nh viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm chÝnh tõ l­¬ng thùc, c«ng ty cßn tËn dông tèi ®a c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng ty ®Çu t­ c¶i tiÕn mét d©y truyÒn s¶n xuÊt c¸c lo¹i bét canh, gia vÞ t¹o ra sù ®a d¹ng trong s¶n phÈm cña m×nh. §ång thêigi¶I quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho tËp c«ng nh©n ®Ó tËn dông c«ng suÊt m¸y mãc c«ng ty cßn thùc hiÖn s¶n xuÊt c¶ ca 3.Thu nhËp cña c«ng nh©n tõ ®ã còng®­îc t¨ng lªn ®¶m b¶o ®êi sèng vËt chÊt cho hä. §iÒu kiÖn s¶n xuÊt, lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty còng ®­îc ®¶m b¶o. C«ng ty cã mét c¶nh quan s¹ch sÏ tho¸ng ®·ng m¸t mÎ lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ cho mäi ng­êi . Kh«ng nh÷ng thÕ, c«ng ty cßn t¹o nªn bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i, ®oµn kÕt tõ gi¸m ®èc ®Õn c¸c thµnh viªn trong c«ng ty. C«ng ty phôc vô ¨n tr­a cho c¸n bé c«ng nh©n viªn võa ®¶m b¶o vÖ sinh, tr¸nh mÊt thêi gian ®ång thêi t¹o sù th©n thiÖn gi÷a mäi ng­êi . SÏ thËt lµ thiÕu sãt nÕu kh«ng ®Ò cËp ®Õn vai trß quan träng cña ban gi¸m ®èc c«ng ty. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y lµ do c«ng ty cã mét ban gi¸m ®èc cã n¨ng lùc qu¶n lý vµ kinh doanh. §ã lµ nh÷ng ng­êi nhËy bÐn nhanh nhÑn biÕt n¾m b¾t kÞp thêi t×nh h×nh thÞ tr­êng ®ã t¹o ra nh÷ng thuËn lîi, thêi c¬ cho c«ng ty. Kh«ng nh÷ng thÕ, ban l·nh ®¹o cßn cã n¨ng lùc tæ chøc, ®iÒu hµnh chØ ®¹o ph­¬ng h­íng kinh doanh vµ hoµn thµnh suÊt s¾c nh÷ng môc tiªu ®Ò ra. Thªm vµo ®ã c«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn yªu nghµnh, yªu nghÒ, tËn t©m tËn lùc víi c«ng viÖc ®­îc giao. §ã chÝnh lµ nh÷ng yÕu tè t¹o nªn thµnh c«ng cña c«ng ty h«m nay. 2.Nh÷ng ®iÓm yÕu, tån t¹i cña c«ng ty: §iÒu tr­íc tiªn ph¶i ®Ò cËp ®Õn trong vÊn ®Ò nµy lµ c¬ së vËt ch©t cña c«ng ty. C«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn thùc phÈm Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc tæng c«ng ty l­¬ng thùc ViÖt Nam.V× vËy trong thêi bao cÊp c«ng ty ®­îc nhµ n­íc bao cÊp toµn bé c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ vèn kinh doanh. C«ng ty chØ míi ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ trong vßng 10 n¨m. MÆc dï doanh thu t¨ng, lîi nhuËn t¨ng song ®Ó ®Çu t­ trang thiÕt bÞ míi víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i qu¶ lµ khã kh¨n ®èi víi c«ng ty. YÕu tè c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty. Víi trang thiÕt bÞ l¹c hËu sÏ lµm yÕu tè chÊt l­îng bÞ ¶nh h­ëng, nguyªn liÖu bÞ l·ng phÝ ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ kinh doanh do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn thu nhËp cña c«ng ty. MÆc dï s¶n phÈm cña c«ng ty cã uy tÝn ®èi víi ng­êi tiªu dïng vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶ vµ mÉu m· nh­ng ®Ó ®¹i ®a sè d©n chóng nhËn biÕt vÒ s¶n phÈm c«ng ty ®ã lµ ®iÒu kh«ng dÔ dµng g×. ThÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng ®· quen thuéc víi mét sè tªn tuæi nh­ Miliket, C«lusa, Vifon,… nªn viÖc thay ®æi ý thøc vÒ nh·n hiÖu cña kh¸ch hµng lµ khã kh¨n. Mét bÊt lîi lín ®èi víi c«ng ty lµ do viÖc kh«ng liªn doanh víi c«ng ty kü nghÖ thùc phÈm Sµi Gßn (VIFON) vµ lÊy tªn míi lµ FOOD Hµ Néi. Muèn ®Ó kh¸ch hµng biÕt ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty nhiÒu h¬n cÇn ph¶i cã thêi gian. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh còng tung ra trªn thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm cã mÉu m· ®a d¹ng, chÊt l­îng l­îng tèt, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng ®­¬ng lµ vÊn ®Ò lµm c«ng ty ®au ®Çu. ViÖc c¾t gi¶m chi phÝ tèi ®a nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng ¶nh h­ëng tíi doanh thu cña c«ng ty. Khã kh¨n nèi tiÕp khã kh¨n. C«ng ty võa ®Çu t­ vµo d©y truyÒn s¶n xuÊt n­íc ngät. V× vËy nguån vèn bá vµo ®©y còng kh¸ lín. Bªn c¹nh ®ã do míi ®i vµo ho¹t ®éng nªn viÖc s¶n xuÊt cña d©y truyÒn nµy ch­a cã hiÖu qu¶ nh­ mong muèn. §ång thêi c«ng ty còng ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng ®èi thñ khæng lå nh­ Coca Cola, Pepsi Cola.. còng g©y t¸c ®éng ®èi víi c«ng ty. Thªm vµo ®ã, diÖn tÝch kho b·i dù tr÷ cña c«ng ty ch­a ®ñ réng nªn viÖc dù tr÷ cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Khèi l­îng dù tr÷ kh«ng lín ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Thªm vµo ®ã sè lÇn nhËp hµng gia t¨ng chi phÝ cho mçi lÇn nhËp hµng t¨ng lªn ®éng ch¹m ®Õn lîi nhuËn cña c«ng ty. Kho b·i dù tr÷ nguyªn liÖu s¶n xuÊt cña c«ng ty th­êng lµ c¸c s¶n phÈm tõ n«ng nghiÖp. §©y lµ nguån thøc ¨n khæng lå cho mét sè loµI gÆm nhÊm vµ c«n trïng hoµnh hµnh. C«ng t¸c b¶o qu¶n nguån nguyªn liÖu còng nh­ s¶n phÈm lµ hÕt søc khã kh¨n phøc. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn s½n cã nh­ trªn sÏ c¶n trë c«ng t¸c b¶o qu¶n kho b·i. II. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng qu¶n trÞ cung øng hµng ho¸ t¹i c«ng ty 1.Nh÷ng ®iÓm næi bËt trong c«ng t¸c cung øng hµng ho¸ t¹i c«ng ty a. §¸nh gi¸ theo chøc n¨ng. *Ho¹ch ®Þnh trong cung øng hµng ho¸ cña c«ng ty XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm chØ mua tèt míi dÉn ®Õn b¸n tèt, ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· cã nh÷ng kÕ ho¹ch mang tÝnh chiÕn l­îc trong ho¹t ®éng cung øng hµng ho¸. Ban gi¸m ®èc chØ ®¹o ®iÒu hµng giao nhiÖm vô nµy cho phßng kÕ ho¹ch vËt t­ cña c«ng ty. Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ ®· ®Ò ra ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch (cã th«ng qua l·nh ®¹o c«ng ty) thu mua vµ t¹o nguån hµng tèt trong thêi gian 1 n¨m vµ ®­îc chia theo quý. ViÖc nghiªn cøu s¸t sao vÒ t×nh h×nh cña nhiÒu nhµ cung cÊp, vÒ uy tÝn cña hä vµ c¸c nh©n viªn ®¶m nhËn chøc n¨ng mua tõng lo¹i nguyªn liÖu còng xuÊt ph¸t tõ phßng kÕ ho¹ch . Mäi quyÕt ®Þnh tõ ban gi¸m ®èc ®­îc c¸c phßng, c¸c ban ngµnh cã liªn quan chÊp hµn nghiªm tóc ®· t¹o nªn mét hÖ thèng ho¹t ®éng ¨n khíp nhÞp nhµng. §iÒu ®ã còng gãp phÇn gióp c«ng ty hoµn thiÖn môc tiªu trong thêi gian sím nhÊt. *Tæ chøc trong cung øng Tæ chøc trong cung øng hµng ho¸ diÔn ra hîp lý vµ ®­îc s¾p xÕp theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Ban gi¸m ®èc ®­a ra kÕ ho¹ch xuèng phßng kÕ ho¹ch vËt t­. Phßng nµy cã nhiiÖm vô cö c¸c nh©n viªn cña m×nh ®i thu mua nguyªn liÖu s¶n xuÊt s¶n phÈm. Sau khi s¶n phÈm ®­îc thu mua th× toµn bé khèi l­îng nguyªn liÖu sÏ ®­îc chuyÓn vµo kho phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tíi. ViÖc ph©n c«ng chØ ®Þnh nhiÖm vô cho tõng phßng ban, tõng c¸ nh©n gióp cho hÖ thèng tæ chøc trong ho¹t ®éng cung øng còng nh­ hÖ thèng tæ chøc cña toµn c«ng ty kh«ng bÞ ®an xen chång chÐo. Mäi c«ng viÖc kh«ng bÞ lÆp l¹i, ®¶m b¶o sù c©n ®èi, tÝnh linh ho¹t vµ hiÖu qña. Nhê cã viÖc tæ chøc hîp lý nµy, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi thuéc vÒ tõng c¸ nh©n cô thÓ nªn tÝnh tù gi¸c, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong b¶n th©n mçi ng­êi ®­îc ph¸t huy cao ®é. C«ng ty còng cã nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch hay phª b×nh chÝnh x¸c ®èi víi tõng tr­êng hîp cô thÓ. *L·nh ®¹o trong ho¹t ®éng cung øng Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ lu«n ph¶i tiªn phong ®i ®Çu trong viÖc thu mua vµ t¹o nguån hµng cho c«ng ty. Phßng cã chøc n¨ng ®«n ®èc c¸c nh©n viªn thu mua nguyªn liÖu nh»m hoµn thµnh c«ng viÖc ®Ò ra. Bªn c¹nh ®ã, phßng còng cã nhiÖm vô gi¸m s¸t t×nh h×nh kho b·i dù tr÷ cña c«ng ty, ®«n ®èc thóc Ðp t×nh h×nh nhËp hµng tõ c¸c nhµ cung cÊp vµ yªu cÇu nh©n viªn kho thùc hiÖn b¶o qu¶n hµng ho¸ nhËp vÒ. H¹n chÕ t×nh tr¹ng nguyªn liÖu kÐm chÊt l­îng khi ®­a vµo s¶n xuÊt g©y mÊt uy tÝn vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty . Sau khi ho¹t ®éng thu mua ®­îc hoµn tÊt phßng ph¶i ®Ö tr×nh b¸o c¸o lªn gi¸m ®èc. L·nh ®¹o trong c«ng t¸c cung øng hµng ho¸ ë c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ gióp cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c còng ®­îc tiÕn hµnh mau lÑ. *KiÓm so¸t trong ho¹t ®éng cung øng cña c«ng ty L·nh ®¹o mµ kh«ng cã kiÓm so¸t th× kh«ng gäi lµ l·nh ®¹o. KiÓm so¸t ë kh©u nµy trong c«ng ty diÔn ra t­¬ng ®èi tèt. Hµng ho¸ khi ®­a vÒ nhËp kho ph¶i ®­îc kiÓm kª xem xÐt nguyªn nh©n xem cã thõa thiÕu, chÊt l­îng theo hîp ®ång hay kh«ng . C¸c giÊy tê hîp ®ång cã liªn quan ®­îc kiÓm tra cÈn thËn ghi bót to¸n trong sæ s¸ch kÕ to¸n ë phßng vËt t­, phßng tµi vô vµ c¶ ë thÎ kho. ViÖc l­u l¹i giÊy tê nh­ vËy gióp cho viÖc kiÓm so¸t nguån nguyªn liÖu ®­îc chÆt chÏ h¬n. Hµng th¸ng nh©n viªn kho cïng nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch ph¶i kiÓm tra ®Þnh kú xem nguyªn liÖu thõa thiÕu ra sao, chÊt l­îng thÕ nµo cã thÝch hîp ®Ó phôc vô cho chu k× s¶n xuÊt kinh doanh tiÕp theo. b.§¸nh gi¸ theo t¸c nghiÖp Trong c«ng t¸c cung øng hµng ho¸ vÊn ®Ò quan träng mÊu chèt lµ t¹o ®­îc nguån hµng cã chÊt l­îng, æn ®Þnh, ®ång bé, ®óng thêi gian, qui c¸ch chñng lo¹i mµu s¾c, kÝch th­íc … Nh×n chung c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt c«ng t¸c thu mua t¹o nguån cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña m×nh. §iÓm m¹nh trong c«ng t¸c nµy lµ do c«ng ty cã rÊt nhiÒu ®èi t¸c, nh÷ng nhµ cung cÊp nguyªn liÖu cã uy tÝn vµ cã tiÕng t¨m trªn thÞ tr­êng . §iÒu nµy ®¶m b¶o cho c«ng ty lu«n ®ñ nguyªn liÖu s¶n xuÊt víi chÊt l­îng nguån hµng t­¬ng ®èi tèt. Víi nhiÒu nhµ cung cÊp nh­ vËy c«ng ty ®· tËn dông ®­îc hÇu hÕt nh÷ng ­u ®iÓm cña hä mµ l¹y kh«ng bÞ hä Ðp gi¸ g©y khã kh¨n tron c¸c hîp ®ång giao nhËn. C¶ hai bªn lµm ¨n ®øng ®¾n ®óng ph¸p luËt t¹o mèi quan hÖ l©u dµi. Lùc l­îng thu mua nguån hµng cña c«ng ty lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é n¨ng ®éng thÝch øng rÊt nhanh víi t×nh h×nh biÕn ®æi cña thÞ tr­êng . Hä lµ nh÷ng ng­êi rÊt am hiÓu thÞ tr­êng , thÊu ®¸o trong chuyªn m«n, nhiÖt t×nh tù tin trong giao tiÕp v× vËy mµ nguån nguyªn liÖu hä thu mua lu«n ®¹t tiªu chuÈn cao víi gi¸ c¶ rÊt ph¶i ch¨ng. Víi lßng nhiÖt t×nh yªu nghÒ, hä kh«ng qu¶n giê giÊc, xa x«i lÇn t×m ®Õn nh÷ng nhµ cung cÊp ®Ó cã thÓ gi¶m bít c¸c chi phÝ ë kh©u mua hµng. Kh«ng thÓ bá qua vai trß cña nh÷ng nh©n viªn kho b·i trong qu¸ tr×nh thu mua t¹i kho ®Õn khi b¶o qu¶n chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C«ng viÖc cña hä kh«ng ®¬n thuÇn chØ lµ viÖc kiÓm kª kho mµ hä cßn cã nhiÖm vô b¶o qu¶n c¸c lo¹i s¶n phÈm, nguyªn liÖu ë nh÷ng n¬i hîp lý kh« r¸o tho¸ng m¸t tr¸nh Èm thÊp, tr¸nh loµi bß s¸t gÆm nhÊm lµm tæ g©y mÊt vÖ sinh an toµn thùc phÈm. C«ng t¸c ®iÒu hµnh tæ chøc tõ ban gi¸m ®èc ®Õn phßng kÕ ho¹ch ®Õn kho dù tr÷ ®­îc th«ng suèt. Luång th«ng tin liªn hÖ tõ trªn xuång vµ tõ d­íi lªn rÊt chÝnh x¸c kh«ng bÞ ®Ïo gät c¾t xÎ. Nh÷ng ho¹t ®éng thu mua b¶o qu¶n t¹i kho hµng ®­îc ban gi¸m ®èc theo dâi rÊt s¸t sao nªn t­¬ng ®èi lµ tèt vµ ®¶m b¶o. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ho¹t ®éng b¸n hµng trong c«ng ty lµ t¨ng s¶n l­îng b¸n b»ng viÖc c«ng ty b¸n hµng cã khuyÕn m·i. ViÖc s¶n xuÊt vµ kinh doanh s¶n phÈm víi khèi l­îng t¨ng m¹nh ®ßi hái nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo còng ph¶i t¨ng lªn. V× vËy kh¶ n¨ng thu mua cña c«ng ty t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Víi viÖc mua sè l­îng lín vÒ nguyªn liÖu c«ng ty sÏ ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i mµ nhµ cung cÊp dµnh cho nh­ chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸… §©y còng lµ mét nguån kh«ng nhá ®ãng gãp vµo viÖc gi¶m chi phÝ ®ång thêi t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty . 2.Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i Trong c«ng t¸c triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch mua hµng cã mét sè rñi ro ®¸ng tiÕc ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thu mua t¹o nguån hµng cña c«ng ty. Trong c«ng ty viÖc c¸c nhµ cung cÊp giao hµng ch­a ®óng víi chÊt l­îng ®· ghi trong hîp ®ång vÉn cßn tån t¹i. ChÝnh v× vËy viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, nghiªn cøu nhu cÇu kh¸ch hµng vµ nghiªn cøu c¸c ®èi thñ canh tranh ®«i khi tá ra kÐm hiÖu qu¶. Sai sãt trong kh©u thu mua do ch­a tiÕp cËn s¸t thÞ tr­êng cßn phæ biÕn. Bªn c¹nh ®ã yÕu tè chñ quan do tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña c¸n bé thu mua cßn thÊp ch­a cã kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c cã hay kh«ng nªn mua nguån hµng trªn. V× vËy chuyÖn thÊt tho¸t nhÇm lÉn trong kh©u mua lµ chuyÖn b×nh th­êng, khã tr¸nh khái. ViÖc lùa chän c¸n bé thu mua cÇn hÕt søc cÈn träng v× chØ mét sai sãt nhá còng cã thÓ mang ®Õn mét hËu qu¶ khã l­êng. Nh×n chung hÖ thèng kho b·i cña c«ng ty vÉn ch­a ®­îc ®¶m b¶o. HÖ thèng kho ®­îc x©y dùng ®· l©u vµ vÉn ch­a ®­îc ®Çu t­ míi. Trang thiÕt bÞ b¶o qu¶n trong kho th× l¹c hËu, kÐm chÝnh x¸c do thêi gian sö dông ®· hÕt. NhiÒu khi kho b·i cßn lµ n¬i lµm tæ cña chuét gi¸n ®· ¶nh h­ëng chÊt l­îng s¶n phÈm. VÊn ®Ò nµy lµ mèi quan t©m sè 1 v× vÊn ®Ò an toµn thùc phÈm lµ ph­¬ng ch©m hµng ®Çu trong s¶n suÊt cña c«ng ty. X· héi cµng ph¸t triÓn ng­êi tiªu dïng cµng dÔ chÊp nhËn ®¾t mét chót h¬n lµ sö dông s¶n phÈm qu¸ thêi h¹n, mÊt vÖ sinh. C«ng t¸c vÖ sinh kho cÇn ph¶i ho¹t ®éng th­¬ng xuyªn h¬n n÷a. ViÖc kiÓm kª kho còng cÇn ph¶i diÔn ra ®Þnh kú h¬n, tr¸nh tr­êng hîp dån vµo mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã nªn khã n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh thõa thiÕu nguån nguyªn liÖu cña c«ng ty. Tr×nh ®é b¶o qu¶n kho cña c¸c nh©n viªn kho cßn nhiÒu ®iÓm yÕu cÇn ph¶i kh¾c phôc. Nã bÞ h¹n chÕ do tr×nh ®é chuyªn m«n cña hä. Trªn ®©y lµ mét sè nh­îc ®iÓm, nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong qu¸ tr×nh cung øng vËt t­ hµng ho¸ mµ c«ng ty cÇn kh¾c phôc. NÕu t×m ra h­íng ®i, biÖn ph¸p kh¾c phôc hîp lý th× chóng ta cã thÓ ch¾c ch¾n r»ng c«ng t¸c cung øng hµng ho¸ sÏ gãp phÇn mang laÞ nh÷ng thµnh c«ng trong c«ng t¸c ho¹t ®éng kinh doanh, mét b­íc khëi ®Çu quan träng cho mét lo¹t nh÷ng ho¹t ®éng tiÕp theo. Ng­êi ta nãi “ §Çu xu«i, th× ®u«i míi lät” qu¶ kh«ng sai chót nµo. Khëi sù mµ thµnh c«ng th× yÕu tè tiÕp theo sÏ cã c¬ së trong viÖc ph¸t triÓn tiÕp môc tiªu sau cïng. III.Nh÷ng ph­¬ng h­íng , môc tiªu cña c«ng t¸c cung øng hµng ho¸ ë c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi 1.§Ó ®¶m b¶o møc tiªu thô s¶n phÈm tiÕp tôc ®­îc më réng, c«ng t¸c cung øng nguån nguyªn liÖu còng ®­îc ph¸t triÓn kh«ng ngõng. C¸c kÕ ho¹ch cung øng ®­îc nghiªn cøu, xem xÐt mét c¸ch kÜ l­ìng. 2.Chó träng h¬n n÷a ®Õn chÊt l­îng nguyªn liÖu ®Çu vµo nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Çu ra. 3.T×m kiÕm nh÷ng ®èi t¸c, nh÷ng nhµ cung cÊp cã uy tÝn l©u n¨m trªn th­¬ng tr­êng t¹o thuËn lîi cho c«ng ty trong viÖc thu mua vµ t¹o nguån hµng cã chÊt l­îng. 4.Lùa chän ph­¬ng thøc mua hµng hîp lý nhÊt víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nh»m lµm gi¶m chi phÝ mua hµng gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. 5.Lu«n ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p b¸m s¸t thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã cã h­íng ®iÒu chØnh trong c«ng t¸c cung øng nguyªn vËt liÖu hîp lý víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 6.Chó träng ®Õn n¨ng lùc tr×nh ®é cña nh©n viªn thu mua nguyªn liÖu còng nh­ nh©n viªn kho b·i. C«ng ty thùc hiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o, vµ ®·i ngé nh©n sù chÆt chÏ h¬n. 7.VÊn ®Ò b¶o qu¶n kho b·i sÏ hoµn thiÖn h¬n. Mét sè trang thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho b¶o qu¶n sÏ ®­îc ®Çu t­. 8.C¸c chøc n¨ng trong qu¶n trÞ cung øng hµng ho¸ ®­îc ho¹t ®éng ®ång bé. Ban l·nh ®¹o c«ng ty cïng víi phßng kÕ ho¹ch vËt t­ gi¸m s¸t chÆt chÏ h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng cña c«ng nh©n viªn trùc tiÕp ®¶m nhËn ë kh©u nµy. IV.Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n trÞ cung øng t¹i c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc Hµ Néi 1.Ph¸t huy h¬n n÷a thÕ m¹nh trong cung øng hµng ho¸. Kh«ng chØ dõng l¹i ë nh÷ng thÕ m¹nh trong cung øng mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc, c«ng ty ph¶i quan niÖm r»ng kh«ng ngõng ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh lµ nhiÖm vô cèt yÕu. Víi nh÷ng mèi quan hÖ l©u n¨m víi b¹n hµng, víi ®èi t¸c , víi nh÷ng nhµ cung øng… c«ng ty lu«n ph¶i thiÕt lËp quan hÖ th©n thiÖn ®«i bªn cïng cã lîi ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng ­u ®iÓm cña hä. §¸nh gi¸ nh÷ng nh­îc ®iÓm cña nh÷ng nhµ cung cÊp lµ cÇn thiÕt vµ tõ ®ã tr¸nh xa nh÷ng nh­îc ®iÓm ®è. C«ng ty còng ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu kü l­ìng nh÷ng nhµ cung cÊp vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng cung cÊp nh÷ng mÆt hµng, uy tÝn l©u n¨m ®èi víi thÞ tr­êng nh­ thÕ nµo ®Ó tõ ®ã cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n: cã hay kh«ng sù duy tr× quan hÖ lµm ¨n víi nh÷ng ®èi t¸c ®ã. Cã nh­ vËy kh¶ n¨ng tr¸nh ®­îc nh÷ng rñi ro bÊt ngê ®¸ng tiÕc cã thÓ x¶y ra. Bªn c¹nh ®ã nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c ban ngµnh tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng céng víi uy tÝn trong giao dÞch mua b¸n c«ng ty cã thÓ thu hót c¸c ®èi t¸c lµm ¨n vµ ®I tíi viÖc ký kÕt hîp ®ångvíi hä. C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch cung øng trong tõng giai ®o¹n cô thÓ kh¸c nhau, lóc nµo th× cÇn t¨ng tèc thu mua hay lóc nµo cÇn h¹n chÕ mua nguyªn liÖu ®Çu vµo cho phï hîp víi nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tr¸nh ®­îc chi phÝ b¶o qu¶n kho kh«ng cÇn thiÕt. C«ng ty cÇn thùc hiÖn ®ång bé c¸c chøc n¨ng: tõ ho¹ch ®Þnh, tæ chøc, l·nh ®¹o ®Õn kiÓm so¸t trong ho¹t ®éng cung øng nguån nguyªn liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. C¸c chøc n¨ng nµy ph¶i ®­îc phèi hîp nhÞp nhµng, thùc hiÖn song song cïng bæ xung hç trî hoµn thiÖn cho nhau. Ho¹ch ®Þnh ®Ò ra nh÷ng kÕ ho¹ch cho c«ng t¸c cung øng ®ång thêi tæ chøc, l·mh ®¹o vµ kiÓm so¸t cïng tham gia ®iÒu hµnh ph©n c«ng phèi hîp nh»m ®¹t ®­îc thµnh c«ng kÕ ho¹ch víi kÕt qu¶ kh¶ quan nhÊt. Ph¶i tu©n thñ chÆt chÏ c¸c nguyªn lÝ trong ho¹t ®éng mua hµng: nh­ nguyªn lÝ Pareto trong cung øng hµng ho¸ vµ c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch khi mua hµng: ph­¬ng ph¸p 20/80 vµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch A B C còng dùa trªn nguyªn t¾c 20/80.T¹i sao nãi c«ng ty ph¶i tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c nµy ? BÊt kú doanh nghiÖp nµo muèn ®¶m b¶o viÖc b¸n ra ®Òu ®Æn th­êng xuyªn th× ph¶i cã mét khèi l­îng hµng ho¸ dù tr÷ nhÊt ®Þnh phï hîp víi nhu cÇu b¸n ra. §ã chÝnh lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch mua hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mét doanh nghiÖp th­êng kinh doanh nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau vµ mçi mét mÆt hµng cã mét vÞ trÝ nhÊt ®Þnh. Cã mÆt hµng gi÷ vÞ trÝ chñ ®¹o nh­ng còng cã mÆt hµng gi÷ vÞ trÝ thø yÕu. Nh÷ng mÆt hµng chñ ®¹o lµ nh÷ng mÆt hµng mang l¹i doanh thu vµ lîi nhuËn lín vµ nÕu thiÕu sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. V× vËy doanh nghiÖp cÇn cã mét chÝnh s¸ch cung øng hµng ho¸ cã lùa chän nghÜa lµ ph¶i tËp trung vµo nh÷ng mÆt hµng quan träng chñ lùc. §ã chÝnh lµ nguyªn lÝ ph©n phèi kh«ng ®Òu cña Pareto ®­îc thùc hiÖn nhê hai ph­¬ng ph¸p. Ph©n tÝch theo nguyªn t¾c 20/80: trong tr­êng hîp doanh nghiÖp kinh doanh nhiÒu mÆt hµng th× khi mua 20% mÆt hµng vÒ mÆt gi¸ trÞ thùc hiÖn 80% ng­îc l¹i 80% mÆt hµng thÓ hiÖn 20% gi¸ trÞ. Nh­ vËy 20% mÆt hµng t¹o ra 80% gi¸ trÞ ®Çu t­ cho dù tr÷. Nhê ®ã mµ 20% mÆt hµng mang l¹i 80% lîi nhuËn. Cßn l¹i 80% mÆt hµng chØ mang l¹i 20% lîi nhuËn. Tõ nguyªn t¾c nµy trong kinh doanh th­¬ng m¹i,c«ng ty cÇn ph¶i chän c¸c mÆt hµng ®Çu tÇu ®Ó cã chÝnh s¸ch ­u tiªn vÒ vèn, dù tr÷ cho nh÷ng mÆt hµng nµy. VÝ dô nh­ s¶n phÈm m× ¨n liÒn cña c«ng ty chiÕm tû träng lín trong doanh sè b¸n mµ ®Æc biÖt lµ mét sè nh÷ng lo¹i m× cao cÊp, m× kg tói, m× 75 OPP. Tu©n theo nguyªn t¾c nµy c«ng ty nªn chó träng thu mua vµ t¹o nguån nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i m× trªn. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch A-B-C dùa trªn nguyªn t¾c ph©n tÝch 20/80. Nhãm hµng A tõ 10 - 20% thùc hiÖn 70% gi¸ trÞ dù tr÷. Nhãm hµng B tõ 20 - 30% mÆt hµng thùc hiÖn 5 - 10% gi¸ trÞ dù tr÷ . Nhãm hµng C tõ 50 - 60% mÆt hµng thùc hiÖn 5 - 10% gi¸ trÞ dù tr÷. Nguyªn lÝ ph©n bè hµng ho¸ kh«ng ®Òu hµng ho¸ Pareto vµ c¸c nguyªn t¾c 20/80 ABC sÏ cho phÐp c«ng ty ra quyÕt ®Þnh mét c¸ch khoa häc chÝnh x¸c v× vËy kh«ng thÓ bá qua nh÷ng nguyªn lý nµy trong qu¸ tr×nh n©ng cao c«ng t¸c qu¶n trÞ cung øng. C¸c quy t¾c ®¶m b¶o cho mua hµng cã hiÖu qu¶ còng ph¶i ®­îc ph¸t huy: Lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i hay bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo khi viÖc mua hµng ho¸ hay nguyªn vËt liÖu lµ kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qu¸ tr×nh mua hµng phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè trong ®ã nh÷ng ¶nh h­ëng cña nhµ cung cÊp lµ rÊt lín. ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty kh«ng nªn “ bá tiÒn vµo mét èng “. C«ng ty cÇn ph¶i cã mét sè l­îng c¸c nhµ cung cÊp lu«n s½n sµng phôc vô khi cÇn thiÕt. §iÒu nµy sÏ gióp ®ì c«ng ty tr¸nh ®­îc nh÷ng rñi ro do qu¸ tr×nh mua (®Çu vµo) ®em l¹i hay rñi ro do thÊt b¹i cña nhµ cung cÊp g©y ra hoÆc còng cã thÓ do c¸c nhµ cung cÊp Ðp gi¸ chÊp nhËn nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt lîi trong mua b¸n, giao nhËn. Mét nguyªn t¾c kh«ng kÐm phÇn quan träng trong qu¸ tr×nh mua ®ã lµ c«ng ty ph¶i lu«n lu«n gi÷ thÕ chñ ®éng tr­íc c¸c nhµ cung cÊp. Mark Cormack ®· nãi “ trong khi nghÖ thuËt b¸n hµng lµ nãi víi kh¸ch hµng nh÷ng g× hä muèn nghe th× nghÖ thuËt mua hµng lµ nghe lêi rao hµng cña ng­êi b¸n vµ viÕt nã ra giÊy. C¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ ghi chó ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c lêi høa cña ng­êi b¸n hµng, tæng hîp chóng thµnh mét hîp ®ång vµ b¾t ng­êi b¸n kÝ vµo. Lóc nµy ta sÏ buéc ng­êi b¸n hµng th­¬ng l­îng víi m×nh mét c¸ch chñ ®éng vµ víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cã lîi “. ThËt vËy mua hµng qu¶ lµ mét nghÖ thuËt. Nh­ng lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ®­îc nghÖ thuËt ®ã thËt khã. Khi mua hµng nÕu ta kh«ng tØnh t¸o, quyÒn chñ ®éng cña ta víi t­ c¸ch lµ ng­êi mua tù do sÏ bÞ mÊt dÇn vµ ta tù nguyÖn trë thµnh n« lÖ cho mét nhµ cung cÊp nµo ®ã vµ bá ®i nh÷ng quyÒn lîi trong mua hµng mµ m×nh ®­îc h­ëng cã thÓ g©y ra nh÷ng nguy h¹i cho c«ng ty. VËy kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ c«ng ty lu«n ph¶i gi÷ thÕ chñ ®éng tr­íc mäi nhµ cung cÊp. §¶m b¶o sù hîp lÝ trong t­¬ng quan quyÒn lîi gi÷a hai bªn còng cÇn ®­îc tu©n thñ.. Bëi v× nh­ ®· ®Ò cËp ë nh÷ng phÇn trªn nÕu c«ng ty mua hµng víi gi¸ qu¸ cao vµ bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt lîi th× lîi nhuËn cña c«ng ty sÏ bÞ c¾t gi¶m, r¬i vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n. Nh­ng nÕu c«ng ty l¹i Ðp ng­êi b¸n hµng víi gi¸ thÊp th× nguy c¬ huû hîp ®ång sÏ mau chãng bÞ chÊp thuËn ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c«ng ty. §øng trªn c­¬ng vÞ ng­êi b¸n th× kh«ng mét ai lµ kh«ng muèn b¸n ®¾t. V× vËy kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ®­a ra mét ®iÓm c©n b»ng, ®¶m b¶o hµi hoµ lîi Ých gi÷a hai bªn. Cã nh­ thÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña hai bªn míi diÔn ra tèt ®Ñp ViÖc lùa chän ph­¬ng thøc mua hµng phï hîp víi tõng giai ®o¹n víi tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty còng lµ mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu trong c«ng t¸c qu¶n trÞ cung øng cã hiÖu qu¶. §èi víi tõng giai ®o¹n kh¸c nhau nh÷ng nhµ l·nh ®¹o cÇn v¹ch ra nh÷ng ph­¬ng thøc mua hîp lý ®Ó tiÕt kiÖm ®­îc nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt vµ tËn dông triÖt ®Ó nh÷ng ­u ®iÓm cña tõng ph­¬ng thøc ®ã Tãm l¹i ho¹t ®éng cung øng lµ mét phÇn quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. N©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ cung øng còng chÝnh lµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp 2.ThÓ hiÖn cao ®é tÝnh thèng nhÊt khu«n phÐp trong l·nh ®¹o c«ng ty t¹o ra sù phèi hîp nhÞp nhµng ®ång bé gi÷a c¸c kh©u, c¸c phßng ban trong c«ng ty ThËt vËy, tÝnh thèng nhÊt trong l·nh ®¹o t¹o ra sù phèi hîp nhÞp nhµng ®ång bé gi÷a c¸c kh©u, c¸c phßng ban thÓ hiÖn ë sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña ban gi¸m ®èc. Thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®· ®­îc nh÷ng nhµ kinh doanh tµi ba næi tiÕng trªn thÕ giíi ®óc rót ra nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u vÒ qu¶n trÞ. Kho¶ng 50% ¸ 60% thanh c«ng phô thuéc vµo c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Trong mét c«ng ty bé m¸y l·nh ®¹o thÓ hiÖn tr×nh ®é häc vÊn, kh¶ n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp linh ho¹t s¸ng suèt sÏ lµm cho kh©u tæ chøc vµ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp theo guång m¸y cø ho¹t ®éng nhÞp nhµng ¨n kh¬ip víi nhau. Còng kh«ng thÓ so s¸nh víi mét c«ng ty cã ban l·nh ®¹o thiÕu n¨ng ®éng, tr× trÖ , thô ®éng chØ biÕt ngåi chê mÖnh lÖnh tõ trªn xuèng mµ kh«ng ®éng ®Ëy ho¹t ®éng b¶n th©n. Víi l·nh ®¹o cña c«ng ty nh­ vËy th× lµm sao thóc ®Èy mét tinh thÇn lµm viÖc h¨ng say, nhiÖt t×nh vµ ®oµn kÕt trong c«ng t¸c. C«ng ty ®ã chØ duy tr× sù tr× trÖ l¹c hËu vµ rêi r¹c mµ th«i. L·nh ®¹o c«ng ty lu«n lµ tÊm g­¬ng s¸ng mÉu mùc ®Ó c«ng nh©n viªn trong c«ng ty häc tËp noi theo. L·nh ®¹o ph¶i tù rÌn luyÖn m×nh, tr¸nh ®i nh÷ng nh­îc diÓm, ph¸t huy ­u ®iÓm ®Ó c¸c thµnh viªn ph¶i “t©m phôc khÈu phôc”. Cã nh­ thÕ uy tÝn c¶ ng­êi l·nh ®¹o míi ®­îc t«n träng. V× vËy ng­êi l·nh ®¹o kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i häc tËp, trau dåi kiÕn thøc nhanh nhÑn, nh¹y bÐn ®«i khi ph¶i biÕt nh×n xa tr«ng réng vµ cã chót m¹o hiÓm. Ng­êi l·nh ®¹o häc tËp vµ trau dåi ë ®©u? Hä häc trong s¸ch vë, ngoµi tr­êng ®êi , ngoµi thùc tÕ trong nh÷ng kinh nghiÖm cña ng­êi ®i tr­íc. Nãi tãm l¹i, ë nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o cÊp cao kh«ng ngõng häc, kh«ng ngõng t×m tßi s¸ng t¹o ph¸t minh ra nh÷ng c¸i míi phôc vô lîi Ých cña c«ng ty . Ng­êi l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i lu«n lµ ng­êi ®øng mòi chÞu sµo, tiªn phong ®øng ®Çu trong mäi c«ng viÖc vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt trong c«ng ty. Mét sai sãt nhá cña hä còng cã thÓ g©y ra nh÷ng tæn thÊt to lín cho c«ng ty. Nh­ vËy c«ng ty ph¶i thiÕt lËp mét kû luËt nghiªm minh thùc hiÖn ®ång bé tõ trªn xuèng vµ ®­a ra nh÷ng khen th­ëng cïng møc h×nh ph¹t thÝch ®¸ng. Nh­ng c¸i khã lµ kh«ng cøng nh¾c m¸y mãc. Nhµ l·nh ®¹o kh«ng ®­îc xa rêi quÇn chóng mµ ph¶i gÇn gòi quan t©m ®Õn hoµn c¶nh gia ®×nh b¶n th©n hä. Cã khi chØ cÇn mét lêi ®éng viªn khÝch lÖ cña l·nh ®¹o còng lµm cho hä quyÕt t©m g¾ng søc lµm viÖc h¬n n÷a.. Thùc tÕ nµy ®· ®­îc nh÷ng nhµ kinh doanh NhËt B¶n ¸p dông rÊt thµnh c«ng. §«i khi còng cÇn ph¶i xö lý t×nh huèng b»ng t×nh c¶m . Chóng ta cã thÓ tin ch¾c r»ng nh÷ng nhµ l·nh ®¹o tµi ba víi nh÷ng phÈm chÊt vµ tr×nh ®é n¨ng lùc nh­ trªn th× thµnh c«ng trong mäi ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng ph¶i lµ bµi to¸n khã.VËy tr­íc thùc tÕ ®ã, ®Æc biÖt lµ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng nµy vai trß l·nh ®¹o cña nh÷ng nhµ qu¶n trÞ cÊp cao sÏ chi phèi toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, nã thÓ hiÖn bé mÆt cña doanh nghiÖp ®ã. Kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ nhµ l·nh ®¹o ph¶i lµ ng­êi cã n¨ng lùc, cã tr×nh ®é míi cã kh¶ n¨ng c¸ng ®¸ng ®­îc träng tr¸ch nÆng nÒ nµy. 3.C«ng t¸c ®µo t¹o ®·i ngé nh©n sù ®­îc cñng cè Cã thÓ nãi mäi qu¶n trÞ suy cho cïng ®Òu lµ qu¶n trÞ con ng­êi. YÕu tè con ng­êi lu«n ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®øng ë vÞ trÝ trung t©m trong mäi ho¹t ®éng cña bÊt kú c«ng ty nµo. ThËt vËy ®Ó chøng minh cho quan ®iÓm trªn chóng ta cã thÓ thÊy kh¶ n¨ng cña con ng­êi lµ to lín, lµ vÜ ®ai. T¹i sao l¹i nh­ vËy ? Con ng­êi cã kh¶ n¨ng lµm thay ®æi c¶ thÕ giíi vËt chÊt ®ang tån t¹i. C¬ së vËt chÊt kü thuËt, c«ng nghÖ khoa häc tiªn tiÕn m¸y mãc trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Òu do mét tay con ng­êi ph¸t minh ra. Mäi ho¹t ®éng kinh doanh tõ kÕt qu¶ tèt ®Ñp ®Õn nh÷ng rñi ro nguy hiÓm g©y h¹i cho c«ng ty còng do bµn tay con ng­êi. §éng ch¹m ®Õn bÊt cø vÊn ®Ò g× ë ®©u khi nµo ®Òu do yÕu tè con ng­êi chi phèi, ®iÒu khiÓn. HiÓu ®­îc vÊn ®Ò trªn ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn ph¶i ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p, ph­¬ng h­íng nh»m ph¸t huy cao ®é gi¸ trÞ con ng­êi, kh¬i dËy nh÷ng mÆt tÝch cùc , h¹n chÕ g¹t bá nh÷ng sai sãt, nh­îc ®iÓm trong mçi c¸ nh©n nh»m hoµn thiÖn b¶n th©n hä. §iÒu ®ã còng chÝnh lµ hoµn thiÖn c«ng ty. Con ng­êi ë ®©y hoµn toµn kh¸c víi cç m¸y. §ã lµ nh÷ng con ng­êi biÕt lµm viÖc, cã t×nh c¶m cã lý trÝ, cã ãc suy xÐt trong mäi c«ng viÖc. Con ng­êi cã xu h­íng phôc tïng nh÷ng ng­êi ®em l¹i cho hä nh÷ng quyÒn lîi, ®ång thêi tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cña hä. V× vËy ë ®©u, khi nµo nh÷ng ng­êi qu¶n lý biÕt t«n träng nh©n c¸ch cña ng­êi lao ®éng, biÕt kh¬i dËy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹, lßng yªu nghÒ, nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c trªn c¬ së d©n chñ vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi cho hä th× ë ®ã, khi Êy nh÷ng nhµ l·nh ®¹o sÏ thµnh c«ng. Sù khen chª, ®¸nh gi¸ vµ xö ph¹t cña nhµ l·nh ®¹o cã ¶nh h­ëng lín ®Õn t©m tr¹ng vµ hµnh ®éng cña ng­êi lao ®éng s¶n xuÊt gãp phÇn t¹o nªn bÇu kh«ng khÝ t©m lý hoÆc mang tÝnh tÝch cùc hoÆc ng­îc l¹i mang tÝnh tiªu cùc. Chóng ta cÇn ph¶i häc tËp nh÷ng thµnh c«ng cña ng­êi NhËt B¶n. Ng­êi NhËt B¶n rÊt tù hµo khi nãi víi b¹n bÌ lµ hä ®ang lµm viÖc t¹i c«ng ty nµy hay h·ng nä. Hä th­êng nãi vÒ c«ng ty cña m×nh víi nh÷ng tõ th©n thiÕt nh­ “c«ng ty cña chóng t«i”. Hä coi c«ng ty nh­ ng«i nhµ th©n yªu cña hä. ë ®©y t©m lý c¸ nh©n, t×nh c¶m c¸ nh©n ®· hoµ nhËp lµm mét taä nªn t©m lý chung cña tËp thÓ, c¶ céng ®ång ng­êi. Ng­êi NhËt lu«n ph¸t huy ®­îc søc m¹nh cña tËp thÓ, lßng tù hµo d©n téc. HiÓu ®­îc vÊn ®Ò nµy c«ng ty cÇn ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch nh÷ng biÖn ph¸p nh»m lµm hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c tuyÓn dông ®µo t¹o vµ ®·i ngé nh©n sù trong c«ng ty. Khi tuyÓn dông, c«ng ty cÇn ph¶i tuyÓn nh÷ng c¸ nh©n cã n¨ng lùc, tr×nh ®é häc vÊn còng nh­ kh¶ n¨ng giao tiÕp cëi më vµ th©n thiÖn víi mäi ng­êi. Trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, c«ng ty cÇn ph¶i bæ xung kiÕn thøc hiÓu biÕt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn b»ng c¸ch tæ chøc, më líp, göi hä ®i häc ®Ó ®µo t¹o cho thÝch øng víi sù thay ®æi chãng mÆt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng nµy. C¸c h×nh thøc ®·i ngé còng lªn kÕ ho¹ch hoµn thiÖn. Gia t¨ng møc th­ëng cho nh÷ng c¸ nh©n ®¬n vÞ hay phßng ban hoµn thµnh nhiÖm vô vµ xö ph¹t nghiªm minh kh«ng khoan nh­îng, dung thø víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m kû luËt cña hä vµ nÕu cÇn thiÕt cã thÓ ®uæi viÖc hä. §i s©u vµo chi tiÕt trong viÖc ®µo t¹o, ®·i ngé ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn thu mua vµ qu¶n lý kho cÇn ph¸t huy n¨ng lùc cña hä trong c«ng viÖc còng nh­ trong c¸c mèi quan hÖ kh¸c. §©y còng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn khèi l­îng ®Çu vµo cã hiÖu qu¶. 4.TÝch cùc nghiªn cøu b¸m s¸t nh÷ng biÕn ®éng thÞ tr­êng Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nh÷ng tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ míi thÕ giíi kinh doanh còng thay ®æi chãng mÆt. D­êng nh­ hiÖn t¹i ch­a b¾t ®Çu th× t­¬ng lai ®· s½n sµng ®èi ®Çu th¸ch thøc víi chóng ta. C«ng ty kinh doanh cÇn ph¶i theo s¸t nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr­êng, tËn dông ®­îc nh÷ng c¬ héi tèt, ®ång thêi tr¸ch ®­îc nh÷ng rñi ro ®¸ng tiÕc. Thùc tÕ cho thÊy nh÷ng bÊt ngê nh÷ng rñi ro do cuéc khñng ho¶ng Ch©u ¸ 1997 ®em l¹i kh«ng ph¶i chØ ¶nh h­ëng ®Õn nh÷ng c«ng ty mµ thËm chÝ nhiÒu quèc gia nh÷ng tæn thÊt nÆng nÒ thôt lïi sau vµi chôc n¨m. NÕu dïng h×nh ¶nh nh­ vËy ph¶i ch¨ng lµ h¬i qu¸, nh­ng ®iÒu ®ã cho thÊy tÇm quan träng cña viÖc b¸m s¸t nghiªn c­ó nh÷ng biÕn ®éng, nh÷ng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. ë ®©y, c«ng ty cÇn xóc tiÕn ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, nghiªn cøu kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng kÕ ho¹ch, ph­¬ng ¸n thu mua cã ®iÒu chØnh víi thÞ tr­êng vÒ së thÝch, thÞ hiÕu chÊt l­îng còng nh­ gi¸ c¶. Song song víi kÕ ho¹ch nµy c«ng ty kh«ng ngõng nghiªn cøu c¶i tiÕn mÉu m· chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh ®Ó thóc ®Èy doanh sè b¸n ra. Ngµy nay, møc ®é c¹nh tranh cµng khèc liÖt, nÕu c«ng ty nµo kh«ng thÝch øng lËp tøc sÏ bÞ ®µo th¶i. Ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty cÇn ph¶i bæ sung, ®iÒu chØnh hoµn thiÖn h¬n tr­íc trong tÊt c¶ c¸c b­íc. C«ng t¸c nµy lµ hÕt søc khã kh¨n v× nghiªn cøu hµnh vi t©m lý cña kh¸ch hµng lµ rÊt phøc t¹p. C«ng ty cÇn ph¶i ®µo t¹o mét ®éi ngò nh©n viªn dµy d¹n kinh nhiÖm cã chuyªn m«n trong c¸ch tiÕp cËn nghiªn cøu thÞ tr­êng. Ph­¬ng ch©m “ s¶n xuÊt b¸n ra thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶i s¶n xuÊt ra nh÷ng g× mµ c«ng ty hiÖn cã lu«n lµ kim chØ nam cho mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay. 5.§Çu t­ x©y dùng hÖ thèng kho bµi dù tr÷ cã quy m«. Mét khã kh¨n n÷a cÇn kh¾c phôc cña c«ng ty ®ã lµ hÖ thèng kho b·i cßn chËt hÑp, l¹c hËu, c¬ së vËt chÊt trong kho ®· tån t¹i rÊt l©u mµ ch­a ®­îc thay thÕ. C¸c thiÕt bÞ trong kho cò kü l¹c hËu thiÕu chÝnh x¸c do thêi gian sö dông qu¸ l©u. Còng biÕt r»ng viÖc ®Çu t­ nµy kh«ng thÓ diÔn ra nhanh chãng mét sím mét chiÒu, ngµy mét ngµy hai lµ hoµn thµnh ®­îc . Bëi v× nã cßn ®éng ch¹m ®Õn mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt kh¸c. Tuy nhiªn c«ng ty cÇn tiÕt kiÖm c¾t gi¶m nh÷ng kho¶n chi tiªu kh«ng cÇn thiÕt, h¹n chÕ nh÷ng viÖc cÇn chi vµ ®Çu t­ kh¸c mµ cñng cè x©y dùng mét hÖ thèng kho khang trang hiÖn ®¹i h¬n. C«ng ty còng cÇn ®Çu t­ thªm mét sè trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n kho nh­ hÖ thèng qu¹t th«ng giã, m¸y sÊy… Song song víi viÖc ®Çu t­ nµy, c«ng t¸c b¶o qu¶n kho còng ph¶i ®­îc n©ng cÊp. C¸c nh©n viªn kho lu«n ph¶i ®¶m b¶o hÖ thèng kho ®­îc s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t tiÖn lîi trong c«ng viÖc thu mua còng nh­ c«ng viÖc chuyÓn nguyªn liÖu tíi n¬i s¶n xuÊt thµnh s¶n phÈm. §¶m b¶o vÖ sinh trong kho b·i ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò an toµn thùc phÈm ®­îc quan t©m hµng ®Çu. CÇn ph¶i tiªu diÖt nh÷ng loµi ®éng vËt ký sinh vµ nh÷ng loµi gÆm nhÊm nh­ chuét, gi¸n lµm tæ trong kho. C«ng t¸c kiÓm kª kho theo ®Þnh kú còng nh­ theo kiÓm kª ®ét xuÊt ph¶i ®­îc ®¶m b¶o th­êng xuyªn vµ ®­îc th«ng b¸o chi tiÕt lªn phßng kÕ ho¹ch vËt t­ ®Ó cã h­íng ®iÒu chØnh phï hîp kÕ ho¹ch thu mua vµ dù tr÷ cña toµn c«ng ty . 6.ThiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng, nhµ cung cÊp tranh thñ sù gióp ®ì tèi ®a cña nhµ n­íc . C«ng ty lu«n ®Ò cao ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng kinh doanh dùa trªn nh÷ng lîi Ých song ph­¬ng, sù kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých kinh tÕ gi÷a hai bªn. §èi víi c¸c b¹n hµng, nhµ cung cÊp c«ng ty lu«n thÓ hiÖn mét c¸ch lµm ¨n ®øng ®¾n, thÓ hiÖn mét th¸i ®é tho¶ hiÖp cëi më ch©n thµnh ®ång thêi còng kiªn quyÕt kh«ng quan hÖ víi nh÷ng b¹n hµng kh«ng trung thùc, thiÕu ®øng ®¾n trong kinh doanh. §iÒu nµy thÓ hiÖn cao ®é uy tÝn cña c«ng ty ®èi víi b¹n hµng. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng cÇn thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm x· héi ®èi víi nhµ n­íc. ViÖc ®ãng thuÕ , tr¶ nî ng©n hµng ®Õn kú thanh to¸n ®­îc c«ng ty chÊp hµnh nghiªm chØnh. Ngoµi viÖc t¹o uy tÝn ®èi vãi kh¸ch hµng c«ng ty cÇn më réng quan hÖ ngo¹i giao th©n thiÖn víi nh÷ng ng­êi hµng xãm l¸ng giÒng cña c«ng ty, gia t¨ng c¸c ho¹t ®éng x· héi nh­ quyªn gãp ñng hé ®ång bµo x©y dùng nhµ t×nh nghi·, hç trî quü tµi n¨ng trÎ nh»m thu hót h¬n n÷a kh¸ch hµng biÕt ®Õn c«ng ty. C«ng ty cÇn t¹o mèi quan hÖ tèt ®èi víi nhµ n­íc nh»m gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®i vay m­în ®­îc nhanh chãng ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ®Çu t­ víi møc vèn lín. PhÇn kÕt luËn Trªn ®©y lµ mét sè nÐt chÝnh vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc Hµ Néi. Cã thÓ kÕt luËn r»ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn mÆc dï c«ng ty vÉn cßn mét sè nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i cÇn kh¾c phôc. C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß vµ vÞ trÝ cña m×nh trong c¬ chÕ míi, mét c¬ chÕ c¹nh tranh vµ th¶i lo¹i, mét c¬ chÕ kh«ng hÒ dông n¹p bÊt kú mét doanh nghiÖp hay mét c«ng ty chØ biÕt dËm ch©n t¹i chç mµ kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng g©y ra nh÷ng thay ®æi thËm chÝ nh÷ng ®¶o lén hîp lý mµ qua ®ã cã thÓ ph¸t triÓn m×nh mét c¸ch v÷ng ch¾c. Nh×n nhËn tõ thùc tÕ chóng ta hoµn toµn cã thÓ ch¾c r»ng c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc Hµ Néi sÏ cã mét chç ®øng v÷ng vµng trªn thÞ tr­êng trong t­¬ng lai. Ng­êi ta nãi tõ lý thuyÕt ®Õn thùc tÕ lµ mét kho¶ng c¸ch rÊt lín. §Ò tµi trªn bÞ giíi h¹n trong khu«n khæ tÇm hiÓu biÕt cña mét sinh viªn ch­a qua thùc tÕ. V× vËy nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt nªu trªn còng cã thÓ lµ khoa häc song còng cã thÓ kh«ng mang tÝnh kh¶ thi hay cßn mang tÝnh s¸ch vë. VËy kÝnh mong ban l·nh ®¹o c«ng ty bá qua cho. ChØ qua bèn th¸ng thùc tËp ng¾n ngñi song b¶n th©n em còng c¶m thÊy tr­ëng thµnh vµ tù tin h¬n tr­íc. Sù kÕt hîp gi÷a lý thuyÕt ë nhµ tr­êng vµ thùc tÕ ë c«ng ty còng gióp em hiÓu biÕt ®­îc phÇn nµo c«ng viÖc kinh doanh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. §ã chÝnh lµ nh÷ng bµi häc quÝ b¸u ®Çu tiªn vµ thùc sù cÇn thiÕt cho b¶n th©n em còng nh­ nh÷ng sinh viªn thuéc chuyªn ngµnh kinh tÕ cã thªm kiÕn thøc ®Ó chuÈn bÞ b­íc vµo ®êi. Nh©n ®©y em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban gi¸m ®èc, phßng kÕ ho¹ch vËt t­ cïng toµn thÓ c¸c c« c¸c chó, c¸c anh c¸c chÞ trong c«ng ty, thÇy gi¸o NguyÔn Quang Trung vµ Khoa QTDN ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì h­íng dÉn em lµ tèt ®Ò tµi trªn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan