Đề tài Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, ĐỒ THỊ, LƯU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ QUỸ ĐẦU TƯ 1.1 Thị trường chứng khoán: . .1 1.1.1 Khái niệm về thị trường chứng khoán . 1 1.1.2 Bản chất của thị trường chứng khoán . .1 1.1.3 Chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán . 2 1.1.3.1 Chức năng của thị trường chứng khoán . 2 1.1.3.2 Vai trò của thị trường chứng khoán . 2 1.1.4 Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán . 4 1.1.4.1 Nhà phát hành . .4 1.1.4.2 Nhà đầu tư . .4 1.1.4.3 Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán . 4 1.2 Lý thuyết về Quỹ đầu tư . .5 1.2.1 Khái niệm về Quỹ đầu tư . .5 1.2.2 Cơ chế tổ chức và họat động của Quỹ đầu tư . 6 1.2.2.1 Tổ chức . 7 1.2.2.2 Họat động . 10 1.2.3 Vai trò của Quỹ đầu tư . 11 1.2.4 Các loại Quỹ đầu tư . .14 1.2.4.1 Phân biệt theo chủ thể người đầu tư . .15 1.2.4.2Phân theo cơ chế vận động vốn . .16 1.2.4.3 Phân lọai theo mục tiêu và đối tượng đầu tư . .18 1.2.4.4 Theo Nghị định 144/2003/NĐ-CP và Quy chế tổ chức và họat động của Quỹ đầu tư chứng khóan . .19 1.3 Quỹ đầu tư trên thế giới . 21 1.3.1 Sơ luợc hình thành và phát triển . 22 1.3.2 Quy mô Quỹ đầu tư và vai trò của Quỹ đầu tư đối với sự phát triển của nền kinh tế . .22 1.3.3 Một số kinh nghiệm trong hoạt động của Quỹ đầu tư trên thế giới - bài học kinh nghiệm cho việc phát triển các Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khóan Việt Nam trong thời điểm hiện nay . 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 Thực trạng của Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua . .26 2.1.1 Tổng quan về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngòai tại Việt Nam . 26 2.1.1.1 Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngòai (FDI) . 26 2.1.1.2 Tình hình thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngòai (FII) . .27 2.1.2 Tổng quan về thị trường chứng khóan Việt Nam giai đọan 2000-2005 . .28 2.1.3 Thực trạng các Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam . 30 2.1.3.1 Quy mô của Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khóan Việt Nam . 30 2.1.3.2 Nhân lực của các Quỹ đầu tư . .35 2.1.3.3 Hiệu quả họat động của các Quỹ đầu tư . .35 2.1.4 Đánh giá họat động của Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam .40 2.1.4.1 Những thành tựu đạt được . .40 2.1.4.2 Những vấn đề còn tồn tại trong họat động của Quỹ đầu tư . .41 2.2 Triển vọng của Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam . .50 2.2.1 Triển vọng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới . .50 2.2.1.1 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 5 năm 2006-2010 . 50 2.2.1.2 Đánh giá của quốc tế về triển vọng kinh tế Việt Nam . 50 2.2.2 Triển vọng thu hút đầu tư nước ngoài . .51 2.2.2.1 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) . .51 2.2.2.2 Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) . 52 2.2.3 Triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới . .54 2.2.4 Triển vọng của các Quỹ đầu tư chứng khoán . 56 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010 60 3.2 Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam . .61 3.2.1 Các giải pháp đối với Quỹ đầu tư . .61 3.2.1.1 Mở rộng quy mô vốn, nâng cao hiệu quả họat động . .61 3.2.1.2 Ngành nghề đầu tư và lọai hình Quỹ đầu tư . .62 3.2.1.3 Quản lý . .63 3.2.1.4 Năng lực tài chính của Công ty quản lý quỹ . .64 3.2.1.5 Nhân lực . 64 3.2.1.6 Phương pháp lựa chọn đầu tư . .65 3.2.1.7 Quy trình và quyết định đầu tư . .66 3.2.1.8 Giải quyết xung đột lợi ích . .66 3.2.1.9 Hệ thống theo dõi tín nhiệm . .69 3.2.1.10 Công bố thông tin . .69 3.2.1.11 Tiếp thị, chăm sóc khách hàng . .69 3.2.2 Các giải pháp về chính sách thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) .70 3.2.3 Các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam . 72 3.2.4 Các giải pháp cải thiện môi trường pháp lý . .73 3.2.5 Các giải pháp về cổ phần hóa . .76 3.2.6 Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam . 76 3.2.7 Các giải pháp trong chiến lược chuyển đổi các Tổng công ty nhà nước theo mô hình tập đoàn kinh tế bằng cách thành lập các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán . .78 3.2.8 Các giải pháp về định mức tín nhiệm để thu hút nguồn vốn từ các Quỹ đầu tư .79 3.2.9 Các giải pháp khác . 81 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC - vi - LỜI MỞ ĐẦU Mục đích nghiên cứu của đề tài Khi thị trường tài chính, chứng khoán phát triển đến một trình độ nhất định, việc hình thành các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán là một điều tất yếu để thể hiện tính chuyên nghiệp của thị trường chứng khóan. Trên thế giới các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán đã xuất hiện từ lâu và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thị trường chứng khóan. Do đó, sự ra đời của các Quỹ đầu tư tại Việt Nam cũng thể hiện sự phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng và của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Bằng cách huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân, các Quỹ đầu tư đã mang đến cho thị trường, cho các nhà đầu tư sự quản lý chuyên nghiệp, phương thức đa dạng hoá danh mục đầu tư để hạn chế rủi ro và chi phí giao dịch thấp. Ngoài ra, các Quỹ đầu tư còn là một kênh thu hút một cách hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là các nguồn vốn nhàn rỗi của dân cư để từ đó đầu tư trở lại nền kinh tế. Mặt khác, sự tham gia của các Quỹ đầu tư và Công ty quản lý quỹ, với vai trò là tổ chức đầu tư chuyên nghiệp đã góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường chứng khóan còn non trẻ của Việt Nam. Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán cũng sẽ là cầu nối giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp, cung cấp vốn đầu tư tập trung vào các doanh nghiệp trong nền kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thông qua việc đóng góp các kinh nghiệm tài chính và quản trị vào các doanh nghiệp được đầu tư, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như thị trường chứng khóan nói riêng. Với những thuận lợi về tình hình kinh tế xã hội nói chung và sự tăng trưởng của thị trường chứng khóan Việt Nam nói riêng đã góp phần mang lại thành công bước đầu và lợi nhuận tăng trưởng cho các Quỹ đầu tư chứng khóan. Phần lớn các Quỹ đầu tư đang họat động tại Việt Nam cho đến nay đã thu được lợi nhuận và tăng trưởng về quy mô vốn họat động. Điều này đã khẳng định sự nhạy bén và quyết đóan trong chính sách đầu tư của các quỹ vào thị trường chứng khóan đầy tiềm năng Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hoạt động của các Quỹ đầu tư cũng có không ít các vấn đề tồn cả về khách quan cũng như chủ quan. Đó là những vấn đề về luật pháp, thể chế, cổ phần hóa, những hạn chế trong hoạt động thu hút vốn đầu tư gián tiếp (FII), những hạn chế của thị trường chứng khóan và của các doanh nghiệp Việt Nam, Những tồn tại về năng lực quản lý, năng lực tài chính, xung đột lợi ích, của Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Quỹ đầu tư. Những vấn đề này được giải quyết sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư. Qua đó, các Quỹ đầu tư sẽ có được động lực lớn để triển khai họat động, mở rộng quy mô đầu tư, góp phần trong việc phát triển ổn định và bền vững của thị trường chứng khóan Việt Nam. Đó là lý do tôi chọn đề tài: “Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khóan Việt Nam”. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn đề cập đến hoạt động của các Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khóan Việt Nam. Thông qua việc đi sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng, đánh giá những thành tựu đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động của Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khóan Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển của Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khóan Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư, góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường chứng khóan Việt Nam. Luận văn nghiên cứu trên cơ sở tổng hợp thực trạng chung nhất và phân tích số liệu thực tế về hoạt động của các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước trên thị trường chứng khóan Việt Nam trong thời gian qua. Phương pháp nghiên cứu Áp dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với việc tổng hợp, phân tích thống kê, so sánh và đối chiếu nhằm chọn lọc số liệu thực tế đáng tin cậy, xử lý đúng đắn và khoa học. Tham khảo, trao đổi ý kiến với người hướng dẫn khoa học cũng như bàn bạc, trao đổi trực tiếp với chuyên viên của các Công ty quản lý quỹ, kết hợp với thực tế công việc bản thân là một cán bộ của một ngân hàng phục vụ chuyên sâu về thị trường chứng khóan, trong đó có nghiệp vụ Ngân hàng giám sát Quỹ đầu tư chứng khoán. Kết cấu của đề tài Nội dung cơ bản của luận văn được thể hiện qua 3 phần chính như sau: Chương 1: Lý thuyết về thị trường chứng khóan và Quỹ đầu tư. Chương 2: Thực trạng và triển vọng của Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khóan Việt Nam. Chương 3: Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khóan Việt Nam. Với kết cấu 3 chương như trên, luận văn đã cố gắng thể hiện phần lý luận, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của Quỹ đầu tư, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển của Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khóan Việt Nam, góp phần vào sự phát triển thị của trường chứng khóan Việt Nam.

pdf105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2322 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u tö, Coâng ty quaûn lyù quyõ neân coá gaéng cöû caùc nhaø quaûn trò cao caáp cuûa mình ñeå tham gia Hoäi ñoàng quaûn trò nhaèm muïc ñích giuùp coâng ty xaây döïng chieán luôïc phaùt trieån, cô caáu nhu caàu taøi chính, thuùc ñaåy ñöa coå phieáu cuûa coâng ty nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoùan. 3.2.1.8 Giaûi quyeát xung ñoät lôïi ích Ñeå giaûm thieåu nhöõng xung ñoät naøy, moãi ñaàu tö vaø saûn phaåm taøi chính cuûa Coâng ty quaûn lyù quyõ seõ coù nhaân söï phuï traùch vaø cheá ñoä theo doõi, haïch toaùn rieâng, ñöôïc giaùm saùt chaët cheõ bôûi ban ñaïi dieän quyõ vaø Ngaân haøng giaùm saùt cuûa töøng quyõ. Ngoaøi ra, Coâng ty quaûn lyù quyõ cuõng caàn coù moät chính saùch phaân boå cô caáu ñaàu tö coâng baèng giöõa caùc quyõ, ñöôïc giaùm saùt bôûi moät boä phaän chuyeân theo doõi vieäc tuaân thuû luaät leä vaø quy ñònh trong Coâng ty quaûn lyù quyõ vaø bôûi Ngaân haøng giaùm saùt. 3.2.1.9 Heä thoáng theo doõi tín nhieäm Ñeå phoøng ngöøa nhöõng ruûi ro veà vieäc toå chöùc phaùt haønh khoâng coù khaû naêng hoøan traû tieàn goác hoaëc laõi ñoái vôùi nhöõng taøi saûn cuûa quyõ ñaàu tö vaøo traùi phieáu Chính phuû, traùi phieáu chính quyeàn ñòa phöông vaø traùi phieáu coâng ty, Coâng ty quaûn lyù quyõ caàn coù heä thoáng theo doõi tín nhieäm chaët cheõ vaø duøng chieán löôïc ñaàu tö ña daïng hoaù cuûa quyõ ñeå giaûm thieåu ruûi ro naøy. 3.2.1.10 Coâng boá thoâng tin Caùc Quyõ ñaàu tö caàn coi troïng vieäc coâng boá thoâng tin bôûi vì noù raát coù hieäu quaû trong vieäc thu huùt voán ñaàu tö cho quyõ. Caùc thoâng tin veà hoaït ñoäng cuûa quyõ seõ giuùp ngöôøi ñaàu tö môùi ñöa ra quyeát ñònh ñaàu tö. Ñoàng thôøi naâng cao uy tín cuûa Coâng ty quaûn lyù quyõ vaø ngöôøi quaûn lyù ñaàu tö khi quyõ hoaït ñoäng hieäu quaû. Caùc thoâng tin veà hoaït ñoäng cuûa Quyõ ñaàu tö caàn ñöôïc coâng boá treân caùc taïp chí taøi chính, baûn tin thò tröôøng chöùng khoùan vaø treân trang web cuûa caùc Coâng ty quaûn lyù quyõ vaø Quyõ ñaàu tö. Ngoaøi ra, caùc thoâng tin coù theå ñöôïc coâng boá taïi truï sôû Coâng ty quaûn lyù quyõ hoaëc taïi caùc coâng ty chöùng khoaùn… 79 Trang 80 Coâng taùc coâng boá thoâng tin caàn ñöôïc Coâng ty quaûn lyù quyõ vaø Quyõ ñaàu tö thöïc hieän thöôøng xuyeân vaø theo ñuùng quy ñònh cuûa cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc. 3.2.1.11 Tieáp thò, chaêm soùc khaùch haøng: Caùc Quyõ ñaàu tö caàn taêng cöôøng coâng taùc tieáp thò, tuyeân truyeàn, toå chöùc caùc cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc nhaø ñaàu tö. Bôûi vì khi caùc coâng taùc naøy ñöôïc thöïc hieän toát thì seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho Quyõ ñaàu tö thu huùt ñöôïc nguoàn voán nhaøn roãi cuûa coâng chuùng ñaàu tö ñeå phuïc vuï cho vieäc môû roäng quy moâ voán hoaït ñoäng cuûa Quyõ. Ngoaøi ra, haøng naêm caùc Quyõ ñaàu tö caàn coù chính saùch chaêm soùc cho caùc nhaø ñaàu tö cuûa mình thoâng qua caùc hình thöùc nhö: toå chöùc hoäi nghò khaùch haøng; laäp trang web giôùi thieäu veà Quyõ ñaàu tö cuûa mình, trong ñoù coù neâu roõ tình hình hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoùan noùi chung vaø tình hình hoaït ñoäng cuûa Quyõ noùi rieâng, veà cung caáp cho nhaø ñaàu tö baùo caùo giaù trò taøi saûn roøng haøng tuaàn; haøng thaùng cung caáp cho nhaø ñaàu tö baûn tin veà hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoùan vaø cuûa Quyõ ñaàu tö… 3.2.2 Caùc giaûi phaùp veà chính saùch thu huùt voán ñaàu tö giaùn tieáp nöôùc ngoøai (FII): - Chính phuû caàn quan taâm nhieàu hôn nöõa, caàn ñaùnh giaù ñuùng möùc veà taàm quan troïng cuûa luoàng voán FII ñoái vôùi caùc muïc tieâu phaùt trieån kinh teá trong chieán löôïc chung veà thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø söï phaùt trieån cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam thoâng qua thò tröôøng voán. Caàn coù nhöõng chính saùch môùi ñaët troïng taâm höôùng ñeán vieäc thu huùt caùc luoàng voán ñaàu tö giaùn tieáp quoác teá thoâng qua caùc keânh hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng voán, thò tröôøng chöùng khoaùn trong nöôùc - Caàn sôùm ban haønh caùc Nghò ñònh höôùng daãn Luaät chöùng khoaùn ñeå taïo moâi tröôøng thoâng thoaùng vaø khuoân khoå phaùp lyù oån ñònh cho caùc hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng voán coøn khaù môùi meû ôû Vieät Nam, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc keânh ñaàu tö giaùn tieáp nöôùc ngoaøi tham gia goùp phaàn cho söï phaùt trieån cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam. 80 Trang 81 - Ñeå goùp phaàn thuùc ñaåy thöïc hieän coù hieäu quaû hôn nöõa chính saùch thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi, Chính phuû neân nôùi roäng tyû leä goùp voán cuûa caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi caùc ngaân haøng Vieät Nam taêng leân 49% phuø hôïp vôùi Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Caùc quy ñònh phaùp lyù khaùc veà ñaàu tö, hoaït ñoäng tieàn teä,... caàn ñöôïc chænh söûa, boå sung phuø hôïp khi Vieät Nam gia nhaäp Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (WTO), taïo ñieàu kieän cho caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi môû roäng cho vay voán, ñaàu tö voán vaøo neàn kinh teá Vieät Nam. - Chính phuû caàn coi troïng vaø chuû ñoäng hôn nöõa trong vieäc tieáp thò quaûng baù hình aûnh ñaát nöôùc vaø moâi tröôøng ñaàu tö cuûa Vieät Nam trong boái caûnh caïnh tranh thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vôùi Trung Quoác vaø caùc nöôùc khaùc trong khu vöïc, ñaëc bieät laø keânh huy ñoäng voán FII hieän ñang coøn ôû möùc xuaát phaùt ñieåm raát thaáp cuûa Vieät Nam. Tình hình chính trò, kinh teá cuûa Vieät Nam khoâng khaùc nhieàu so vôùi Trung Quoác, nhöng Trung Quoác ñaõ laøm toát vieäc quaûng baù, tieáp thò hình aûnh cuûa ñaát nöôùc mình ra thò tröôøng quoác teá, neân hoï thu ñöôïc löôïng voán FII raát lôùn. ÔÛ Vieät Nam, maëc duø ñoaøn ñaïi bieåu cuûa Chính phuû ñaõ ñi tieáp thò chaøo môøi ñaàu tö ôû nhieàu nöôùc, nhöng vieäc quaûng baù, tieáp thò cuûa caùc toå chöùc, doanh nghieäp vaãn coøn yeáu. Vì leõ ñoù maø trong khi ôû Trung Quoác vaø moät soá nöôùc laùng gieàng nhö Malaysia, Thaùi Lan, tyû leä voán FII so vôùi toång voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo khoaûng 30-40% thì ôû Vieät Nam, naêm 2004 tyû leä naøy chæ khoaûng 3,7%. Beân caïnh ñoù, nhaø nöôùc caàn sôùm ñöa ra caùc khuoân khoå phaùp lyù ñeå doanh nghieäp Vieät Nam coù theå chuû ñoäng ra nöôùc ngoaøi tieáp thò xuaát khaåu voán thoâng qua caùc hình thöùc nieâm yeát coå phieáu ôû nöôùc ngoaøi. - Vì tính chaát nguoàn voán FII laø ñaàu tö vaøo doanh nghieäp coå phaàn, neân ñeå thu huùt ñöôïc nguoàn voán naøy, ngoaøi heä thoáng phaùp lyù caàn caûi thieän, thay ñoåi cho phuø hôïp vôùi caùc quy taéc chung thì Vieät Nam coøn phaûi taêng cöôøng coå phaàn hoaù doanh nghieäp 81 Trang 82 nhaø nöôùc, cô caáu laïi heä thoáng doanh nghieäp vaø thuùc ñaåy thò tröôøng chöùng khoaùn phaùt trieån baèng vieäc ñöa nhieàu doanh nghieäp maïnh leân nieâm yeát. - TP.Hoà Chí Minh vôùi lôïi theá tieàm naêng ñaëc bieät coù theå phaùt trieån thaønh moät Trung taâm Taøi chính lôùn cuûa caû nöôùc vaø khu vöïc. Hoàng Koâng vaø Singapore laø nhöõng kinh nghieäm thaønh coâng treân theá giôùi ñaõ laøm ñöôïc ñieàu naøy. Trong ñoù, khoâng theå khoâng keå ñeán vieäc 2 nôi naøy laø ñaàu moái thu huùt raát nhieàu toå chöùc taøi chính, caùc quyõ ñaàu tö, caùc luoàng voán FII treân khaép theá giôùi quy tuï veà tröôùc khi lan toaû ra caùc nöôùc xung quanh. Vôùi lôïi theá ñaëc bieät veà nhieàu maët, TP.Hoà Chí Minh hieän ñang ñöùng töôùc moät vaän hoäi raát lôùn laø coù theå trôû thaønh moät “beán caûng” quy tuï caùc luoàng voán ñaàu tö giaùn tieáp quoác teá. Töø ñoù khôi thoâng lan toaû ñeán caùc ñòa phöông khaùc treân caû nöôùc cuõng nhö caùc nöôùc trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Ngoaøi ra, neáu khôi thoâng vaø quy tuï ñöôïc caùc luoàng voán ñaàu tö giaùn tieáp quoác teá vaøo thaønh phoá cuõng seõ coù taùc duïng tích cöïc ñeán khaû naêng huy ñoäng voán FDI cuûa caû nöôùc vì hình thöùc ñaàu tö giaùn tieáp chính laø nguoàn hoã trôï cho ñaàu tö tröïc tieáp. Ñaây chính laø moät giaûi phaùp chieán löôïc quan troïng maø thaønh phoá caàn löu yù trong ñònh höôùng phaùt trieån TP.Hoà Chí Minh thaønh moät Trung taâm Taøi chính cuûa caû nöôùc vaø khu vöïc. 3.2.3 Caùc giaûi phaùp phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam: Ñeå thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa Quyõ ñaàu tö treân thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam thì tröôùc heát thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam phaûi phaùt trieån maïnh, vöõng chaéc vaø an toaøn. Trong thôøi gian tôùi, theo toâi neân tieán haønh moät soá giaûi phaùp sau ñaây: - Taäp trung vaøo caùc giaûi phaùp ñaåy maïnh caàu chöùng khoaùn thoâng qua vieäc naâng cao chaát löôïng vaø soá löôïng haøng hoaù treân thò tröôøng ñaåy maïnh tieán trình coå phaàn hoaù taïi caùc doanh nghieäp lôùn vaø coù uy tín, giaûm tyû leä naém giöõ cuûa Nhaø nöôùc taïi moät soá coâng ty coå phaàn, coù chính saùch öu ñaõi veà taøi chính ñoái vôùi nhöõng caù nhaân vaø ñôn vò ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn, phaùt trieån caùc dòch vuï hoã trôï nhaø ñaàu tö ñeå taêng tính thanh khoaûn cuûa haøng hoaù treân thò tröôøng… 82 Trang 83 - Khuyeán khích vaø phaùt trieån caùc toå chöùc trung gian treân thò tröôøng nhö caùc coâng ty chöùng khoaùn, quyõ ñaàu tö, quyõ tín thaùc, ngaân haøng thöông maïi… ñeå hoaøn thieän moät caàu noái raát quan troïng giöõa caùc ñôn vò nieâm yeát vaø nhaø ñaàu tö treân thò tröôøng. - Hoaøn thieän moâ hình toå chöùc thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam theo höôùng naâng cao hôn nöõa naêng löïc quaûn lyù cuûa caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc chuyeân ngaønh; hieän ñaïi hoaù heä thoáng vaø sôùm naâng caáp Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn Thaønh phoá Hoà Chí Minh leân Sôû Giao dòch chöùng khoaùn; Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn Haø Noäi hoaït ñoäng phuïc vuï cho caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû; phaùt huy vai troø cuûa Hieäp hoäi kinh doanh chöùng khoaùn trong baûo veä vaø phoái hôïp söùc maïnh cho caùc thaønh vieân… - Ñeå ñaûm baûo tính minh baïch, vaän haønh oån ñònh cuûa thò tröôøng vaø haïn cheá bôùt ruûi ro coù theå xaûy ra ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö, caàn naâng cao tính coâng khai vaø hieäu quaû cuûa vieäc coâng boá thoâng tin vaø giaùm saùt coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng. Cuï theå caàn chuaån hoaù caùc qui ñònh höôùng daãn qui trình coâng boá thoâng tin ñoái vôùi caùc toå chöùc nieâm yeát; taêng cöôøng moät caùch hieäu quaû coâng taùc giaùm saùt vieäc thöïc hieän coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng. - Chuù troïng hôn nöõa coâng taùc thoâng tin tuyeân truyeàn ñeå xaây döïng vaø giöõ vöõng hình aûnh cuûa thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam tröôùc coâng chuùng vaø tröôùc caùc nhaø ñaàu tö quoác teá; thu huùt ngaøy caøng nhieàu caùc chuû theå tham gia thò tröôøng. Caàn coi troïng coâng taùc quaûng baù hình aûnh thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam ra theá giôùi ñeå giôùi ñaàu tö quoác teá naém baét ñöôïc thoâng tin veà tình hình hoïat ñoäng, giao dòch cuûa thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam. Beân caïnh ñoù, coâng taùc ñaøo taïo cuõng caàn ñöôïc trieån khai caû veà chieàu roäng vaø chieàu saâu ñeå xaây döïng ñöôïc ñoäi nguõ caùn boä gioûi veà chuyeân moân, vöõng veà phaåm chaát, ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu vaø ñoøi hoûi cuûa thò tröôøng. - Vieäc phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam khoâng theå boû qua caùc chuû theå ngöôøi nöôùc ngoaøi voán coù tieàm löïc raát lôùn veà voán, coâng ngheä vaø kinh doanh trong 83 Trang 84 lónh vöïc chöùng khoaùn. Tuy nhieân, vieäc môû roäng söï tham gia cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi cuõng caàn thöïc hieän ñoàng boä vôùi caùc giaûi phaùp phaùt trieån thò tröôøng vaø taêng cöôøng noäi löïc cuûa caùc chuû theå trong nöôùc ñeå coù theå phoøng ngöøa vaø giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc coù theå xaûy ra nhö luõng ñoaïn vaø thao tuùng thò tröôøng. - Ngaønh ngaân haøng caàn coù nhöõng chính saùch veà quaûn lyù ngoaïi hoái phuø hôïp ñeå khuyeán khích caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi tham gia ñaàu tö vaøo thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam. Chính saùch tieàn teä cuõng caàn ñöôïc ñònh höôùng, taïo ñieàu kieän cho ngöôøi daân yeân taâm ñaàu tö. - Ñaåy nhanh toác ñoä hoaøn thieän moâi tröôøng phaùp lyù cho hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. 3.2.4 Caùc giaûi phaùp caûi thieän moâi tröôøng phaùp lyù: - Trong thôøi gian tôùi khi Luaät Ñaàu tö chung vöøa ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua seõ khoâng haïn cheá tyû leä naém giöõ cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ôû nhöõng lónh vöïc khoâng coù ñieàu kieän. Tuy nhieân, cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc caàn sôùm ban haønh caùc Nghò ñònh höôùng daãn cuï theå vieäc khoâng haïn cheá tyû leä naém giöõ cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi seõ ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi caû doanh nghieäp nieâm yeát vaø chöa nieâm yeát hay chæ aùp duïng ñoái vôùi doanh nghieäp nieâm yeát. - Keå töø ngaøy 1/1/2007 Luaät chöùng khoaùn coù hieäu löïc thi haønh. Theo ñoù döï thaûo Nghò ñònh höôùng daãn chi tieát thi haønh Luaät ñang ñöôïc xaây döïng. Trong soá nhieàu noäi dung cuûa döï thaûo Nghò ñònh, xin ñöôïc ñeà xuaát moät soá vaán ñeà sau ñaây: + Moät coâng ty ñaùp öùng ñuû tieâu chuaån neân cho pheùp nieâm yeát coå phieáu treân caû hai trung taâm giao dòch chöùng khoaùn. Bôûi vì caû hai trung taâm naøy ñang ñöôïc naâng caáp, ñeàu cuøng tieâu chuaån quaûn lyù giaùm saùt nhö nhau. Ñoàng thôøi trong töông lai gaàn hai trung taâm naøy ñöôïc keát noái vôùi nhau, töùc laø keát noái giöõa hai thò tröôøng, bao goàm caû hôïp nhaát heä thoáng baùo caùo giao dòch vaø yeát giaù giao dòch. 84 Trang 85 + Moät trong soá caùc ñieàu kieän nieâm yeát cuûa coâng ty coå phaàn treân trung taâm giao dòch chöùng khoùan laø khoâng coù nôï quaù haïn, neân chuyeån thaønh quy ñònh nôï quaù haïn chöa ñöôïc döï phoøng. Bôûi vì phaàn ñoâng caùc coâng ty, nhaát laø caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn, coâng ty cho thueâ taøi chính coå phaàn,... ñeàu coù nôï quaù haïn. Vaán ñeà laø nôï quaù haïn ñoù ñaõ trích laäp döï phoøng ruûi ro theo quy ñònh vaø theo thoâng leä quoác teá hay chöa. + Quy ñònh caùc thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò phaûi giöõ 50% soá coå phieáu ít nhaát laø 2 naêm sau khi coå phieáu cuûa coâng ty nieâm yeát môùi ñöôïc chuyeån nhöôïng. Quy ñònh naøy neân môû roäng ra caû caùc coå ñoâng lôùn, coå ñoâng chieán löôïc. Ñoàng thôøi quy ñònh naøy cuõng neân aùp duïng thoáng nhaát vôùi caùc thaønh vieân trong ban ñaïi dieän quyõ ñaàu tö thay cho döï thaûo laø phaûi giöõ 100%. Vieäc chaøo baùn chöùng khoaùn ra nöôùc ngoaøi ñoàng thôøi vôùi vieäc chaøo baùn chöùng khoaùn ôû Vieät Nam, caàn aùp duïng quy ñònh töông töï ñoái vôùi vieäc nieâm yeát chöùng khoaùn ôû nöôùc ngoaøi. Vaán ñeà naøy caàn ñeå cho caùc toå chöùc phaùt haønh vaø toå chöùc tö vaán chuû ñoäng quyeát ñònh. Cuõng theo ñoù, thoâng tin UÛy ban Chöùng khoùan Nhaø nöôùc yeâu caàu ñoái vôùi toå chöùc nieâm yeát ôû nöôùc ngoaøi khoâng neân cao hôn caùc quy ñònh trong Luaät Chöùng khoaùn maø toå chöùc ñoù ñang nieâm yeát taïi Vieät Nam. Vieäc phaùt haønh theâm coå phieáu ñeå traû coå töùc hay phaùt haønh theâm coå phieáu thöôûng cho coå ñoâng neân ñöa vaøo loaïi hình chaøo baùn ra coâng chuùng, bôûi vì ñaõ laø coâng ty ñaïi chuùng thì vieäc phaùt haønh theâm coå phieáu ñeàu do ñaïi chuùng naém giöõ. - Ngoaøi ra, trong Luaät Chöùng khoaùn coù quy ñònh veà thaønh laäp, toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty ñaàu tö chöùng khoaùn (thöïc chaát laø Quyõ ñaàu tö daïng phaùp nhaân, ñöôïc toå chöùc döôùi hình thöùc coâng ty coå phaàn theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp ñeå ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn). Coâng ty ñaàu tö chöùng khoaùn trong Luaät naøy laø loaïi hình coâng ty môùi, hieän chöa coù ôû Vieät Nam, toå chöùc vaø boä maùy cuûa coâng ty naøy mang tính ñaëc thuø cao. Tuy nhieân, Luaät chæ quy ñònh nhöõng nguyeân taéc cô baûn veà vieäc thaønh laäp vaø hoaït ñoäng cuûa loaïi hình coâng ty naøy. Do vaäy, Chính phuû caàn sôùm ban haønh höôùng daãn cuï 85 Trang 86 theå hôn veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa loaïi hình coâng ty naøy ñeå ñaûm baûo tính thöïc thi vaø phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá. - Beân caïnh ñoù, vieäc nhaân roäng moâ hình Quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn ñang coù cô hoäi toát ñeå thöïc hieän khi maø cô quan quaûn lyù vaø nhaø ñaàu tö ñeàu theå hieän söï uûng hoä ñoái vôùi loaïi hình naøy. Tuy nhieân, nhu caàu môû roäng phaïm vi huy ñoäng voán cuûa caùc quyõ laïi ñang ñaët ra baøi toaùn môùi cho nhaø quaûn lyù. Ñeå phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá veà Quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn, cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà thò tröôøng chöùng khoùan neân coù quy ñònh cho pheùp caùc Coâng ty quaûn lyù quyõ ñöôïc laäp Quyõ ñaàu tö coù voán goùp baèng ngoaïi teä, chöù khoâng chæ boù heïp phaïm vi goùp voán baèng tieàn ñoàng. Bôûi vì hieän nay löôïng ngoaïi teä trong daân raát lôùn, trong khi Vieät Nam ñaõ cho pheùp caù nhaân ñöôïc göûi ngoaïi teä vaøo ngaân haøng thì cuõng neân cho pheùp hoï ñöôïc goùp voán baèng ngoaïi teä vaøo Quyõ ñaàu tö. Kinh nghieäm cuûa moät soá nöôùc coù thò tröôøng chöùng khoùan phaùt trieån cho thaáy, hoï ñaõ thu huùt ñöôïc löôïng ngoaïi teä lôùn ñeå ñoå vaøo keânh chöùng khoaùn thoâng qua vieäc ña daïng hoùa phöông tieän goùp voán cuûa nhaø ñaàu tö vaøo quyõ. - Cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc cuõng neân taïo nhieàu ñieàu kieän öu ñaõi hôn cho loaïi hình Coâng ty quaûn lyù quyõ ñaàu tö ra ñôøi vaø hoaït ñoäng, trong ñoù neân xem xeùt vieäc aùp duïng chính saùch thueá thu nhaäp öu ñaõi ñoái vôùi nhaø ñaàu tö vaø Coâng ty quaûn lyù quyõ, nhö mieãn thueá thu nhaäp ñoái vôùi nhaø ñaàu tö caù nhaân khoâng cö truù hay aùp duïng bieåu thueá luõy thoaùi ñoái vôùi Coâng ty quaûn lyù quyõ. 3.2.5 Caùc giaûi phaùp veà coå phaàn hoùa: Ñeå tieáp tuïc taêng cöôøng haøng hoaù cho thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam nhaèm thu huùt theâm nhieàu Quyõ ñaàu tö, cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc caàn thuùc ñaåy tieán trình coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc baèng nhöõng giaûi phaùp nhö sau: + Coù chính saùch vaø chæ ñaïo kieân quyeát, saâu saùt hôn cuûa Chính phuû vaø caùc cô quan höõu quan ñoái vôùi vieäc coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc ôû caùc lónh vöïc hoaït ñoäng coù laõi, caùc doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quaû vaø quy moâ voán lôùn, ñuû ñieàu 86 Trang 87 kieän thu huùt ngöôøi ñaàu tö vaø tham gia thò tröôøng chöùng khoùan. Ñoàng thôøi caàn coù nhöõng chính saùch kieân quyeát hôn trong vieäc thaùo gôõ, giaûi quyeát caùc maâu thuaãn lôïi ích vaø ñöa caùc doanh nghieäp naøy ra nieâm yeát vaø giao dòch treân thò tröôøng chöùng khoùan ngay sau khi coå phaàn hoùa. Caàn taäp trung chæ ñaïo coå phaàn hoaù caùc toång coâng ty lôùn theo danh muïc ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät; khaån tröông xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp vaø xaây döïng phöông aùn baùn coå phaàn laàn ñaàu ñaûm baûo chaët cheõ, coâng khai, minh baïch theo cheá ñoä Nhaø nöôùc quy ñònh. Môû roäng ñoái töôïng vaø ñieàu kieän coå phaàn hoaù bao goàm caû caùc toång coâng ty nhaø nöôùc, coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn nhaø nöôùc moät thaønh vieân...; yeâu caàu caùc doanh nghieäp chuû ñoäng trieån khai xaùc ñònh giaù trò quyeàn söû duïng ñaát ngay khi kieåm keâ, phaân loaïi taøi saûn ñeå naâng cao traùch nhieäm cuûa UÛy Ban Nhaân Daân caùc tænh, thaønh phoá, doanh nghieäp vaø ñaûm baûo tieán ñoä coå phaàn hoaù. + Hoaøn thieän cô cheá chính saùch vaø kyõ thuaät ñaáu giaù coå phaàn ra coâng chuùng sao cho thoâng qua vieäc ñaáu giaù, doanh nghieäp nhaø nuôùc coå phaàn hoùa seõ trôû thaønh coâng ty ñaïi chuùng vaø hoäi ñuû ñieàu kieän nieâm yeát, ñaêng kyù giao dòch taïi caùc Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn. 3.2.6 Caùc giaûi phaùp thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam: - Ñeå tieáp caän ñöôïc doøng ñaàu tö töø caùc Quyõ ñaàu tö, caùc doanh nghieäp caàn töï thay ñoåi mình nhieàu hôn nöõa. Doanh nghieäp ôû Vieät Nam caàn coi vieäc baùo caùo taøi chính laø daønh cho coå ñoâng cuõng nhö caùc nhaø ñaàu tö tieàm naêng. Heä thoáng thoâng tin cuûa doanh nghieäp caàn minh baïch vaø phaûi cung caáp ñaày ñuû cho nhaø ñaàu tö veà tình hình hoaït ñoäng cuõng nhö nhöõng döï baùo trong töông lai. Hoaït ñoäng thaâu toùm giöõa caùc doanh nghieäp phaûi ñöôïc coâng boá coâng khai. Caùc doanh nghieäp Vieät Nam caàn phaûi laøm quen vôùi vieäc coâng khai tình hình hoaït ñoäng kinh doanh. Hoäi ñoàng quaûn trò phaûi laø toå chöùc 87 Trang 88 quy tuï nhöõng coå ñoâng lôùn vaø hoaït ñoäng ñoäc laäp, caàn traùnh tình traïng Giaùm ñoác laïi kieâm luoân chöùc Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò... Beân caïnh vieäc söû duïng voán töï coù, voán vay ngaân haøng, caàn xaùc ñònh caùc phöông thöùc thu huùt voán trong vaø ngoaøi nöôùc moät caùch phuø hôïp. Cuï theå: caùc doanh nghieäp neân aùp duïng hình thöùc huy ñoäng voán thoâng qua phaùt haønh traùi phieáu coâng ty; doanh nghieäp coå phaàn coù theå löïa choïn khaû naêng phaùt haønh theâm coå phieáu vaø nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn trong nöôùc. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp lôùn coù nhu caàu vay voán nöôùc ngoaøi, caàn chaáp nhaän kieåm toaùn quoác teá, thöïc hieän xeáp haïng tín nhieäm doanh nghieäp ñeå giuùp phaùt haønh traùi phieáu doanh nghieäp treân thò tröôøng quoác teá; xaùc ñònh Chieán löôïc kinh doanh 5 naêm, 10 naêm cuûa doanh nghieäp; chuû ñoäng naâng cao tính minh baïch veà taøi chính, coù ñònh höôùng kinh doanh roõ neùt ñeå thu huùt nguoàn voán ñaàu tö giaùn tieáp töø nöôùc ngoaøi (FII), töø caùc quyõ ñaàu tö... Moät khía caïnh raát quan troïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp laø vieäc taêng cöôøng hieäu quaû söû duïng voán; ñoåi môùi coâng ngheä ñeå taêng hieäu quaû ñaàu tö. Ñaây laø muïc tieâu raát quan troïng, aûnh höôûng ñeán khaû naêng taùi taïo voán cho chính doanh nghieäp. Ngoaøi ra, ñeå tìm kieám söï nguoàn voán hoã trôï töø caùc quyõ, caùc doanh nghieäp caàn taêng cöôøng tìm kieám thoâng tin veà caùc Quyõ ñaàu tö qua maïng hoaëc qua baùo chí. Ngoaøi ra, ñeå tieáp caän ñöôïc caùc Quyõ ñaàu tö thì caùc doanh nghieäp Vieät Nam cuõng phaûi tìm hieåu roõ nhöõng tieâu chuaån, tieâu chí maø caùc Quyõ ñaàu tö ñoøi hoûi, ñeå coù söï bieán ñoåi trong chính doanh nghieäp mình. Moät döï aùn cuûa doanh nghieäp muoán tieáp caän ñöôïc nguoàn voán ñaàu tö caàn coù 3 yeáu toá cô baûn: minh baïch trong baùo caùo taøi chính, duø doanh nghieäp ñang gaëp khoù khaên, keå caû bò thua loã; phaûi ñöa ra keá hoïach hoïat ñoäng vaø caùc doanh nghieäp Vieät Nam coù theå tieáp caän baèng caùch göûi baûn keá hoaïch veà nhöõng saûn phaåm saép tôùi vaø khaû naêng thaønh coâng cuûa caùc saûn phaåm trong töông lai; göûi caùc keá hoaïch kinh doanh cuï theå, trình ñoä ñoäi nguõ quaûn lyù, kyõ thuaät cuûa nhaân vieân trong hieän taïi, trong töông lai… qua ñoù, caùc doanh nghieäp Vieät Nam seõ khoâng chæ taän duïng ñöôïc 88 Trang 89 söï hoã trôï baèng voán maø coøn taän duïng ñöôïc caùc moái quan heä cuûa ñoái taùc, caùc baïn haøng, coâng ngheä vaø kyõ thuaät hieän ñaïi cuõng nhö phong caùch quaûn trò tieân tieán… Nhö vaäy, duø moâi tröôøng ñaàu tö ôû Vieät Nam ñaõ vaø ñang ñöôïc caûi thieän ñeå trôû neân haáp daãn ñoái vôùi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, nhöng neáu chính baûn thaân doanh nghieäp Vieät Nam khoâng töï thay ñoåi mình thì khaû naêng thu huùt nguoàn voán FII cuõng nhö nguoàn voán töø caùc Quyõ ñaàu tö seõ vaãn bò haïn cheá. Tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ñaõ vaø ñang dieãn ra ñoøi hoûi söï lôùn maïnh cuûa doanh nghieäp Vieät Nam. Ñaõ ñeán luùc doanh nghieäp Vieät Nam phaûi vöôït leân chính mình môùi hy voïng vöõng tay cheøo khi ra bieån lôùn. 3.2.7 Caùc giaûi phaùp trong chieán löôïc chuyeån ñoåi caùc Toång coâng ty nhaø nöôùc theo moâ hình taäp ñoaøn kinh teá baèng caùch thaønh laäp caùc Coâng ty quaûn lyù quyõ vaø Quyõ ñaàu tö Ñeå coù theå baét nhòp vaø hoaø nhaäp vaøo thò tröôøng taøi chính, ñoàng thôøi, ñeå thuùc ñaåy söï chuyeån ñoåi töø moâ hình Toång Coâng ty sang moâ hình taäp ñoaøn döôùi daïng “coâng ty meï-coâng ty con” vieäc thaønh laäp Quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn vaø Coâng ty quaûn lyù quyõ laø phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån vaø nhöõng tieàm naêng hieän coù cuûa caùc Toång Coâng ty nhaø nöôùc. Quyõ ñaàu tö vaø Coâng ty quaûn lyù quyõ ñaàu tö laø taát yeáu khaùch quan vaø laø saûn phaåm tröïc tieáp cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi ñoái vôùi thò tröôøng taøi chính. Hoaït ñoäng cuûa Quyõ ñaàu tö vaø Coâng ty quaûn lyù quyõ ñaàu tö khoâng chæ trong phaïm vi quoác gia, maø coøn phaùt trieån treân phaïm vi quoác teá - moät trong nhöõng nhaân toá cuûa quaù trình hoäi nhaäp vaø toaøn caàu hoùa thò tröôøng taøi chính hieän ñaïi. Vì vaäy, söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa caùc Quyõ ñaàu tö vaø Coâng ty quaûn lyù quyõ ôû Vieät Nam laø saûn phaåm taát yeáu cuûa caûi caùch töø moâ hình keá hoaïch hoùa taäp trung sang moâ hình neàn kinh teá thò tröôøng. Caên cöù vaøo phöông thöùc hoaït ñoäng, caùc Quyõ ñaàu tö coù theå ñöôïc thaønh laäp theo moâ hình “ñoùng” hoaëc “môû”, döôùi daïng “hôïp ñoàng” hay “coâng ty”. 89 Trang 90 Tuy nhieân, do nhöõng ñaëc ñieåm vaø caùc nhaân toá cuûa vieäc thieát laäp quyõ ñöôïc hình thaønh töøng böôùc, cho neân, ôû giai ñoaïn ñaàu phaûi thaønh laäp caùc Quyõ ñaàu tö döôùi daïng “hôïp ñoàng” vaø toå chöùc - quaûn lyù theo moâ hình “ñoùng”. Ñoàng thôøi, vieäc thaønh laäp Coâng ty quaûn lyù quyõ coù theå baét ñaàu töø moâ hình coâng ty tö vaán ñaàu tö chöùng khoaùn. Ñeå thuùc ñaåy quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa caùc Toång Coâng ty nhaø nöôùc theo moâ hình taäp ñoaøn kinh teá, coù theå, moãi Toång Coâng ty nhaø nöôùc seõ thaønh laäp thí ñieåm moät vaøi Quyõ ñaàu tö vaø chuaån bò ñieàu kieän ñeå tieán tôùi vieäc thaønh laäp Coâng ty quaûn lyù quyõ; caùc Toång Coâng ty nhaø nöôùc thaønh caùc taäp ñoaøn kinh teá, caùc Toång Coâng ty nhaø nöôùc caàn ñaåy nhanh tieán ñoä coå phaàn hoùa theo höôùng chuyeån ñoåi sang moâ hình taäp ñoaøn kinh teá. Ñeå ñaûm baûo tính chuyeân nghieäp trong vieäc quaûn trò caùc danh muïc ñaàu tö vaø naâng cao hieäu quaû phaàn voán ñaàu tö cuûa caùc Toång Coâng ty taïi coâng ty coå phaàn - (caùc doanh nghieäp trong ngaønh), caùc Toång Coâng ty nhaø nöôùc coù theå giao cho caùc Quyõ ñaàu tö hoaëc Coâng ty quaûn lyù quyõ thöïc hieän vieäc quaûn trò kinh doanh vaø quaûn lyù taäp trung voán coå phaàn cuûa Toång Coâng ty taïi caùc coâng ty coå phaàn. 3.2.8 Caùc giaûi phaùp veà ñònh möùc tín nhieäm ñeå thu huùt nguoàn voán töø caùc Quyõ ñaàu tö: Ñoái vôùi caùc neàn kinh teá môùi noåi - vôùi ñaëc tröng quaù trình phaùt trieån kinh teá coøn môùi, thieáu beàn vöõng, thieáu minh baïch, heä thoáng phaùp lyù vaø caùc quy chuaån, quy phaïm coøn chöa hoaøn thieän, vieäc quaûn trò coâng ty coøn yeáu keùm, thì vaán ñeà thoâng tin khoâng ñaày ñuû ñöôïc coi laø moät thaùch thöùc cöïc kyø lôùn vaø laøm haïn cheá söï thu huùt nguoàn voán ñaàu tö töø caùc toå chöùc ñaàu tö lôùn, trong ñoù coù Quyõ ñaàu tö. Chính vì vaäy, trong boái caûnh caùc neàn kinh teá môùi noåi, ñònh möùc tín nhieäm ñöôïc coi laø moät trong nhöõng yeáu toá then choát giuùp laáp ñaày nhöõng khoaûng troáng thoâng tin naøy vaø cho bieát giaù trò cuûa moät coâng ty, hoaëc cuûa moät quoác gia laø nhö theá naøo trong con maét cuûa caùc toå chöùc ñaàu tö quoác teá - nhöõng ngöôøi naém giöõ luoàng voán lôùn nhaát. 90 Trang 91 Ñaây laø moät coâng cuï quan troïng khoâng chæ ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö maø coøn ñoái vôùi caùc toå chöùc phaùt haønh ñang tìm kieám caùc nhaø ñaàu tö. Caùc möùc xeáp haïng toát coù theå giuùp moät coâng cuï ñaàu tö, moät coâng ty hoaëc moät quoác gia thu huùt ñöôïc nhöõng nguoàn voán lôùn töø trong vaø ngoaøi nöôùc, goùp phaàn thuùc ñaåy neàn kinh teá. Vieät Nam ñang treân ñaø taêng tröôûng maïnh meõ coäng vôùi nhu caàu veà voán cho ñaàu tö vaø phaùt trieån trong giai ñoaïn tôùi, caàn phaûi coi ñònh möùc tín nhieäm nhö moät coâng cuï hoã trôï ñaàu tö, goùp phaàn taêng cöôøng tính minh baïch, chaát löôïng cuûa caùc coâng ty trong nöôùc cuõng nhö möùc ñoä tín nhieäm quoác gia cuûa Vieät Nam trong con maét caùc nhaø ñaàu tö quoác teá. Thoâng thöôøng, tuøy theo vieäc phaân loaïi caùc ñoái töôïng xeáp haïng maø caùc toå chöùc ñònh möùc tín nhieäm treân theá giôùi coù theå cung caáp nhieàu dòch vuï cuï theå ñoái vôùi töøng ñoái töôïng. Trong ñieàu kieän thò tröôøng voán Vieät Nam coøn nhoû beù vaø ñònh möùc tín nhieäm coøn laø moät khaùi nieäm heát söùc môùi meû ôû Vieät Nam, trong giai ñoaïn ñaàu hình thaønh, caùc toå chöùc ñònh möùc tín nhieäm ôû Vieät Nam chæ neân trieån khai moät soá nghieäp vuï cô baûn, caàn thieát cho söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng voán trong nöôùc. Tröôùc maét, coù 4 ñoái töôïng caàn ñöôïc öu tieân trieån khai vieäc ñònh möùc tín nhieäm: + Moät laø, xeáp haïng caùc coâng cuï nôï daøi haïn, bao goàm vieäc xeáp haïng toå chöùc phaùt haønh nôï daøi haïn vaø xeáp haïng ñôït phaùt haønh nôï daøi haïn. Xeáp haïng toå chöùc phaùt haønh nôï lieân quan tôùi vieäc ñöa ra ñaùnh giaù chung veà naêng löïc cuûa toå chöùc phaùt haønh nôï, cuûa toå chöùc baûo laõnh hoaëc cung caáp caùc hoã trôï tín duïng nhaèm ñaùp öùng caùc cam keát taøi chính lieân quan ñeán caùc nhaø phaùt haønh nôï hoaït ñoäng treân thò tröôøng taøi chính Vieät Nam. Coøn xeáp haïng ñôït phaùt haønh nôï daøi haïn laø vieäc ñaùnh giaù khaû naêng cuûa coâng ty hoaøn traû voán goác vaø laõi vay. + Hai laø, xeáp haïng tieàn göûi vaø khaû naêng taøi chính cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh vaø thöông maïi coå phaàn Vieät Nam. 91 Trang 92 Ñieàu naøy lieân quan tôùi khaû naêng cuûa moät ngaân haøng coù theå ñaùp öùng ñuùng haïn caùc nghóa vuï nôï cuûa mình ñoái vôùi caùc toå chöùc hoaëc caù nhaân göûi tieàn trong vaø ngoaøi nöôùc. Coøn xeáp haïng khaû naêng taøi chính cuûa ngaân haøng lieân quan tôùi ñaëc tính an toaøn vaø chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa moät ngaân haøng, thöôøng tính tôùi caùc yeáu toá nhö caùc chæ soá taøi chính cô baûn, giaù trò maïng löôùi hoaït ñoäng, söï ña daïng hoùa taøi saûn ñaàu tö, vaø caû caùc yeáu toá lieân quan tôùi moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng, trieån voïng cuûa neàn kinh teá v.v... + Ba laø, xeáp haïng caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc coù quy moâ lôùn ñaõ vaø ñang tieán haønh coå phaàn hoùa, caùc doanh nghieäp ñang nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. Vieäc tieán haønh ñònh möùc tín nhieäm ñoái vôùi caùc ñoái töôïng naøy caàn ñöôïc coi laø moät ñieàu kieän baét buoäc nhaèm baûo veä coâng chuùng ñaàu tö noùi chung, vì ñaïi boä phaän trong soá hoï coøn chöa coù ñaày ñuû kieán thöùc vaø kinh nghieäm trong lónh vöïc ñaàu tö chöùng khoaùn. + Boán laø, xeáp haïng caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû (SMEs) cuûa Vieät Nam. Hieän SMEs chieám tôùi 95% toång soá doanh nghieäp Vieät Nam vaø ñöôïc coi laø khu vöïc coù nhieàu tieàm naêng phaùt trieån xen laãn ruûi ro cao. Moät trong nhöõng vaán ñeà nghieâm troïng caûn trôû vieäc thu huùt nguoàn voán ñaàu tö töø caùc Quyõ ñaàu tö cuõng nhö taøi trôï cuûa ngaân haøng cho ñaàu tö phaùt trieån cuûa khu vöïc SMEs chính laø söï thieáu minh baïch thoâng tin vaø thieáu nhöõng nguoàn cung caáp tin ñaùng tin caäy veà tình hình taøi chính cuûa caùc SMEs. Chính vì vaäy, vieäc xeáp haïng caùc SMEs ñöôïc coi laø moät böôùc ñi quan troïng, vì noù giuùp ñem laïi nhöõng lôïi ích cho chính caùc SMEs cuõng nhö cho caùc toå chöùc taøi trôï voán vaø cho söï phaùt trieån noùi chung cuûa kinh teá Vieät Nam. 3.2.9 Caùc giaûi phaùp khaùc: 92 Trang 93 Ñeå thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa Quyõ ñaàu tö treân thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam thì beân caïnh nhöõng giaûi phaùp neâu treân, chuùng ta caàn taäp trung vaøo moät soá giaûi phaùp sau ñaây: - Phaùt trieån nhieàu hôn nhöõng toå chöùc trung gian laøm dòch vuï tö vaán ñaàu tö. Bôûi vì caùc coâng ty tö vaán ñaàu tö khoâng nhöõng chæ tö vaán cho doanh nhaân taïo ra caùc döï aùn coù tính thuyeát phuïc maø coøn tìm kieám nguoàn voán ñaàu tö ôû caùc quyõ ñaàu tö trong khu vöïc vaø treân theá giôùi ñeå ñaàu tö vaøo döï aùn. Coâng ty tö vaán ñaàu tö seõ phaùt huy ñöôïc moïi taøi naêng, nguoàn löïc cuûa doanh nhaân hoïat ñoäng trong caùc lónh vöïc kinh doanh cuõng nhö giuùp cho caùc Quyõ ñaàu tö tìm ñöôïc ñòa chæ ñaàu tö tin caäy vaø coù hieäu quaû. - Ñoái vôùiû caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc hoaït ñoäng keùm hieäu quaû vaø caàn ñöôïc taùi cô caáu laïi thì cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc khoâng neân quy ñònh baét buoäc phaûi thöïc hieän ñaáu giaù taïi Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn ñeå phaùt haønh ra coâng chuùng. Coù theå cho pheùp caùc Quyõ ñaàu tö tieáp xuùc, thöông thaûo mua laïi coå phaàn cuûa caùc doanh nghieäp naøy. Khi ñoù, caùc Quyõ ñaàu tö seõ trôû thaønh ñoái taùc chieán löôïc vaø hoã trôï doanh nghieäp phuïc hoài vaø taùi cô caáu laïi. - Taêng cöôøng phoå caäp kieán thöùc veà chöùng khoaùn, thò tröôøng chöùng khoùan, trong ñoù coù caû kieán thöùc veà Quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn cho coâng chuùng ñaàu tö. Hình thöùc phoå caäp coù theå laø toå chöùc thöôøng xuyeân hay ñònh kyø caùc hoäi thaûo veà Quyõ ñaàu tö, cô hoäi vaø ruûi ro khi goùp voán vaøo Quyõ ñaàu tö... 93 Trang 94 KEÁT LUAÄN Cho ñeán nay, thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam ñaõ traûi qua hôn 6 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån. Vôùi nhöõng noã löïc cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø caùc cô quan quaûn lyù, thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam ñang ngaøy caøng phaùt trieån oån ñònh vaø beàn vöõng. Nhöõng thaønh töïu cuûa thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam cuõng coù ñoùng goùp khoâng nhoû cuûa caùc thaønh phaàn tham gia thò tröôøng, trong ñoù coù caùc Quyõ ñaàu tö chöùng khoùan. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa caùc Quyõ ñaàu tö taïi Vieät Nam ñaõ theå hieän söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn noùi rieâng vaø cuûa neàn kinh teá Vieät Nam noùi chung. Söï tham gia cuûa caùc Quyõ ñaàu tö vaø Coâng ty quaûn lyù quyõ, vôùi vai troø laø toå chöùc ñaàu tö chuyeân nghieäp ñaõ goùp phaàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån oån ñònh, beàn vöõng cuûa thò tröôøng chöùng khoùan coøn non treû cuûa Vieät Nam. Nhöõng thuaän lôïi veà tình hình kinh teá xaõ hoäi noùi chung vaø söï taêng tröôûng cuûa thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam noùi rieâng ñaõ goùp phaàn mang laïi nhöõng thaønh coâng böôùc ñaàu cho caùc Quyõ ñaàu tö chöùng khoùan. Phaàn lôùn caùc Quyõ ñaàu tö ñang hoïat ñoäng taïi Vieät Nam cho ñeán nay ñaõ thu ñöôïc lôïi nhuaän vaø taêng tröôûng veà quy moâ voán hoïat ñoäng. Tuy nhieân, beân caïnh nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc, hoaït ñoäng cuûa caùc Quyõ ñaàu tö cuõng coù khoâng ít caùc vaán ñeà coøn toàn tại caû veà khaùch quan cuõng nhö chuû quan. Ñoù laø nhöõng vaán ñeà veà luaät phaùp, theå cheá, coå phaàn hoùa, nhöõng haïn cheá trong hoaït ñoäng thu huùt voán ñaàu tö giaùn tieáp (FII), nhöõng haïn cheá cuûa thò tröôøng chöùng khoùan vaø cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam,… Nhöõng toàn taïi veà naêng löïc quaûn lyù, naêng löïc taøi chính, xung ñoät lôïi ích,… cuûa Coâng ty quaûn lyù quyõ vaø Quyõ ñaàu tö cuõng aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán hoaït ñoäng cuûa Quyõ ñaàu tö. 94 Trang 95 Trong khuoân khoå cuûa luaän vaên, nguôøi vieát ñaõ taäp trung phaân tích, ñaùnh giaù thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa Quyõ ñaàu tö, nhöõng maët ñaït ñöôïc vaø nhöõng vaán ñeà coøn toàn taïi trong hoaït ñoäng cuõng nhö ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Quyõ ñaàu tö treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. Töø ñoù, ngöôøi vieát ñaõ ñöa ra nhöõng giaûi phaùp ñeå thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa Quyõ ñaàu tö treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam, goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam noùi chung vaø neàn kinh teá Vieät Nam noùi rieâng. Tuy nhieân, do vaán ñeà ñaët ra laø raát lôùn, neân nhöõng giaûi phaùp ñöa ra ít nhieàu coøn chöa ñaày ñuû vaø mang tính chuû quan. Kính mong quyù thaày coâ vaø ñoäc giaû goùp yù ñeå luaän vaên ñöôïc hoaøn chænh hôn. µ ¸ 95 Trang 96 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ----------o0o------------ TIEÁNG VIEÄT 1. GS.TS. Nguyeãn Thanh Tuyeàn, PGS.TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn, TS. Buøi Kim Yeán, T.S Thaân Thò Thu Thuûy, TS. Vuõ Thò Minh Haèng (2005), Thò tröôøng chöùng khoaùn, Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ, TP HCM. 2. TS. Buøi Kim Yeán (2005), Giaùo trình Thò tröôøng chöùng khoaùn, NXB Lao ñoäng, TP HCM. 3. TS. Ñaøo Leâ Minh – chuû bieân (2002), Giaùo trình Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà chöùng khoaùn vaø thò tröôøng chöùng khoùan, NXB Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 4. Buøi Nguyeân Hoaøn (2002), Toaøn caûnh thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam – Phaân tích vaø löïa choïn ñaàu tö chöùng khoaùn, NXB Thanh nieân, Haø Noäi. 5. Chính phuû (28/11/2003), Nghò ñònh soá 144/2003/NÑ-CP/2003/NÑ-CP cuûa Chính phuû veà chöùng khoaùn vaø thò tröôøng chöùng khoùan, Haø Noäi. 6. Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam (29/06/2006), Luaät chöùng khoaùn soá 70/2006/QH 11, Haø Noäi. 7. Boä Taøi chính (03/09/2004), Quy cheá toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn vaø Coâng ty quaûn lyù quyõ (ban haønh keøm theo Quyeát ñònh 73/2004/QÑ-BTC), Haø Noäi. 8. Quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn Vieät Nam VF1 (24/03/2004), Baûn caùo baïch, TP HCM. 9. Quyõ ñaàu tö caân baèng Prudential (2006), Baûn caùo baïch, TP HCM. 10. Coâng ty coå phaàn Quaûn lyù Quyõ ñaàu tö Thaønh Vieät (03/2006), Ñieàu leä Quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn Saøi Goøn A1, TP HCM. 11. Hoàng Vaân (2005), “Xu höôùng ñaàu tö cuûa caùc Quyõ ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam”, Taïp chí Ñaàu tö chöùng khoaùn, (Soá 275/2005). 12. Hoàng Vaân (2005), “Caùch tieáp caän nguoàn voán töø Quyõ ñaàu tö”, Taïp chí Ñaàu tö chöùng khoaùn, (Soá 290/2005). 13. UÛy ban chöùng khoaùn Nhaø nöôùc – Ban Quaûn lyù phaùt haønh (2006), “Coâng taùc taïo haøng cho thò tröôøng chöùng khoùan”, Taïp chí Chöùng khoaùn Vieät Nam, (soá 7/2006). 96 Trang 97 14. www.cpv.org.vn 15. www.mof.gov.vn 16. www.viettrade.gov.vn 17. www.moi.gov.vn 18. www.ssc.gov.vn 19. www.itpc.hochiminhcity.gov.vn 20. www.vse.org.vn 21. www.vnn.vn 22. www.vnexpress.com.vn 23. www.nhandan.com.vn 24. www.tuoitre.com.vn 25. www.thanhnien.com.vn. 26. www.vir.com.vn 27. www.vneconomy.com.vn 28. www.vinafund.com.vn 29. www.prudential.com.vn 30. www.baoviet.com.vn 31. www.mekongcapital.com 32. www.bsc.com.vn 33. www.vcbs.com.vn 34. www.kiemtoan.com.vn TIEÁNG ANH 35. Ekaterina Alexeeva, Sally Buxton, Christopher Gilchrist and mark St Giles (2000), ”Managing Collective Investment Funds”, Cadogan Financial, London, England. 36. Investment Company Institute (2006), “2006 Investment Company Fact Book”, US. 37. www.ici.org 38. www.dragoncapital.com 39. www.vinacapital.com 97 Trang 98 PHUÏ LUÏC 1 SÔ ÑOÀ QUYÕ THEO MOÂ HÌNH COÂNG TY Error! Ngöôøi ñaàu tö Coâng ty quaûn lyù quyõ Quyõ ñaàu tö Ngaân haøng giaùm saùt Quyõ ñaàu tö Thò tröôøng chöùng khoùan vaø caùc ñoái töôïng ñaàu tö khaùc Ngöôøi ñaàu tö 98 Trang 99 PHUÏ LUÏC 2 SÔ ÑOÀ QUYÕ THEO MOÂ HÌNH TÍN THAÙC Coâng ty quaûn lyù quyõ Quyõ ñaàu tö Ngöôøi ñaàu tö Ngöôøi ñaàu tö Thò tröôøng chöùng khoùan vaø caùc ñoái töôïng ñaàu tö khaùc Ngaân haøng giaùm saùt Voán cuûa moät toå chöùc 99 Trang 100 PHUÏ LUÏC 3 CHÆ SOÁ VN INDEX 100 Trang 101 PHUÏ LUÏC 4 SÔ LÖÔÏC VEÀ MOÄT SOÁ QUYÕ ÑAÀU TÖ TREÂN THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOÙAN VIEÄT NAM TT Quyõ ñaàu tö Coâng ty quaûn lyù quyõ Chuû sôû höõu Loaïi quyõ Thaønh laäp Soá voán Chieán löôïc Danh muïc ñaàu tö 1 - Quyõ Ñaàu tö CK VF1 Coâng ty lieân doanh quaûn lyù quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn Vieät Nam (Quyõ-VietFund Management) VFM Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín vaø Dragon Capital Quyõ coâng chuùng 24/3/04 300 tyû ñoàng -Ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn, taäp trung vaøo caùc loaïi chöùng khoaùn ñang vaø seõ nieâm yeát treân TTCK Vieät Nam. -60% toång taøi saûn cuûa quyõ ñaàu tö vaøo caùc loaïi chöùng khoaùn ñang vaø seõ nieâm yeát -Coøn laïi ÑT vaøo caùc loaïi taøi saûn nhö coâng cuï cuûa thò tröôøng tieàn teä, BÑS , tieàm maët döï tröõ. Rieâng ñoái vôùi baát ñoäng saûn seõ khoâng ñaàu tö quaù 10%. Cô caáu ñaàu tö chi tieát cho voán huy ñoäng cuûa VF1: - Töø 25%-35%:caùc cty nieâm yeát -25-35%:caùc cty chöa nieâm yeát -10%: ñaàu tö vaøo baát ñoäng saûn -5%: vaøo caùc taøi saûn tkhaùc Caùc ngaønh ngheä döï ñònh ñaàu tö: -Ngaønh cbieán noâng laâm thuûy saûn; -Ngaønh taøi chính Ngaân haøng; -Ngaønh du lòch vaø khaùch saïn; -Ngaønh giaùo duc vaø y teá; -Ngaønh haøng tieâu duøng; -Ngaønh vaän taûi haøng hoaù; -Ngaønh tieän ích coâng coäng; -Baát ñoäng saûn; -Caùc coâng cuï cuûa t.tröôøng tieàn teä 2 Quyõ Doanh Nghieäp Mekong - Mekong Enterprise Fund (MEF) Coâng ty quaûn lyù Quyõ Doanh Nghieäp Mekong ADB, Quyõ Phaùt trieån Baéc AÂu (NDF), Vaên phoøng Vuï kinh teá Thuî Só (SECO), Quyõ hôïp taùc coâng nghieäp Phaàn Lan (FinnFund),Coâng ty Ñaàu tö caùc nöôùc Ñang PT cuûa Bæ (BIO) Quyõ thaønh vieân 4/2002 18.5 trieäu USD Laø moät quyõ ñaàu tö maïo hieåm chuyeân ñaàu tö vaøo caùc doanh nghieäp tö nhaân haøng ñaàu taïi Vieät Nam, Campuchia vaø Laøo. Ñtö vaøo 9 DN tö nhaân. Trong ñoù: -saûn xuaát thöông maïi:64.11% -maùy tính 8.93% -cheá bieán goã16.18%;XD:10.78% Cuï theå: - Ñtö 1.530.000 USD vaøo AA ( T3/2003; T1/2004) - Ñaàu tö 1,6 trieäu USD vaøo Taân Ñaïi Höng (thaùng 3 naêm 2003) - Ñaàu tö 745.000 USD vaøo LAÏC VIEÄT (thaùng 10/2003) - Ñaàu tö toång coäng 1.850.000 ñoâ la vaøo Ngoâ Han (thaùng 4/2004) - Ñaàu tö 900.000 USD vaøo Nam Hoa trong thaùng 6 naêm 2004 - Ñaàu tö 1 trieäu USD vaøo Minh Phuùc trong thaùng 11 naêm 2004 - Ñaàu tö toång coäng 1.350.000 USD vaøo Ñöùc Thaønh 101 Trang 102 (T2/2005) - Ñaàu tö 1.850.000 USD vaøo Minh Hoaøng (T4/2005) 3 - Indochina Land Holding Coâng ty taøi chính vaø baát ñoäng saûn Indochina Capital (ñaõ hoaït ñoäng ôû Vieät Nam 12 naêm vôùi soá voán laø 250 trieäu USD ) Quyõ thaønh vieân 24/5/05 42 trieäu USD Lónh vöïc ñaàu tö laø baát ñoäng saûn: ñaáu tö vaøo caùc khaùch saïn vaên phoøng, caên hoä cho thueâ ôû Haø Noäi vaø TP HCM, vaø chæ ñaàu tö vaøo nhöõng döï aùn chaát löôïng cao vôùi muïc ñích laø xaây döïng 1 thöông hieäu vöõng maïnh. Indochina Captial ñaõ ñaàu tö vaøo caùc döï aùn baát ñoäng saûn ôû VN: - Furama Resort - Toaø nhaø ngaân haøng theá giôùi - Toaø nhaø SaiGon Center - XD khu nghæ maùt Nam Haûi vôùi quy moâ 60 phoøng nguû, 50 bieät thöï vaø khu nhaø taïi Hoäi An - Döï ñònh ñaàu tö vaøo XD 300 chung cö, caên hoä daønh cho ngöôøi coù thu nhaäp töø trung bình trôû leân. -Döï ñònh ñaàu tö xaây döïng khu nghæ döôõng ôû Coân Ñaûo. 4 Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) ) nieâm yeát teân taïi thò tröôøng chöùng khoaùn Dublin - Dragon Capital vaø IFC (IFC goùp hôn 12 trieäu USD) Quyõ thaønh vieân 7/1995 65 trieäu USD Ñaàu tö >120 trieäu USD vaøo 50 cty vaø döï aùn : taøi chính ngaân haøng; vaät lieâu XD; BDS; cheá bieán noâng nghieäp thuyû haûi saûn; saûn xuaát haøng tieâu duøng; ñaàu tö CSHT: VEIL ñaàu tö >50% TS vaøo caùc cty nieâm yeát; caùc cty chuaån bò leân saøn ñöôïc sôû höõu, ñieàu haønh bôûi ngöôøi VN VEIL ñaõ ñaàu tö: - 8.8 trieäu USD vaøo Vietnam 2028 Par -6.3 trieäu USD vaøo REE Corp -2.7 trieäu USD vaøo HNLake View -6.3 trieäu USD vaøo Sacom Cables -4.6 trieäu USD vaøo Vina Milk Trong lónh vöïc Ngaân haøng VEIL ñaõ ñaàu tö vaøo 3NH coå phaàn laø: - ngaân haøng AÙ Chaâu - Saøi Goøn Thöông Tín - VP Bank 5 - Quyõ Vietnam Growth Fund (VGF) Dragon Capital Management (200 trieäu USD) Dragon capital Group Quyõ thaønh vieân 2004 75 trieäu USD ñaàu tö vaøo caùc loaïi chöùng khoaùn ñaõ nieâm yeát vaø seõ nieâm yeát. Hieän nieâm yeát teân taïi TTCK Dublin, Ailen Ñaàu tö 3,3 trieäu USD ñeå mua laïi 17% coå phaàn cuûa Coâng ty Olympus Pacific Minerals Inc (Canada) 6 Vietnam Opportunity Fund (VOF)- laø quyù ñaàu tö chaâu AÙ nieâm yeát treân thò tröôøng London Coâng ty TNHH Vinacapital Asset Management (Vinacapital) Deutsche Bank Securities, Millennium Partners, Sun Wah Group, Pacific Alliance Group vaø American Fidelity Corporation Quyõ thaønh vieân 09/2003 95 trieäu USD 3 lónh vöïc öu tieân laø: taøi chính, haøng tieâu duøng, phaùt trieån BÑS Ñaàu tö thoâng qua hình thöùc mua CP; Ñoái töôïng laø caùc DN coù voán ÑT nöôùc ngoaøi ñang hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû taïi VN vaø caùc cty CPH hoaëc CP tö - taøi chính 20% - haøng t.duøng- thöïc phaåm 23% - BDS 7.2%; - giaùo duïc 4.2% Moät soá coâng ty ñaõ ñaàu tö voán: - Vinamilk - Ngaân haøng Phöông Nam - CÑ lôùn nhaát cuûa Cty Baûo Minh - Mua 10% CP cuûa cty Kinh Ñoâ. -Mua 2,1 tyû ñoàng CP cuûa NM cheá bieán thöïc phaåm XK thuoäc Noâng tröôøng Soâng Haäu 102 Trang 103 nhaân trong nöôùc. cung caáp caùc dvuï taøi chính DN, ñaàu tö, hoã trôï caùc nhaø ñtö nöôùc ngoaøi vaøo thò tröôøng VN vaø hoaït ñoäng KD CK. -Mua 2,7 tyû ñoàng CP cuûa Coâng ty coå phaàn Noâng saûn Baéc Ninh. -Mua 70% phaàn voán nöôùc ngoaøi cuûa tröôøng quoác teá TP HCM 7 -Quyõ Ñaàu tö Saigon Fund(SGF), Coâng ty Quaûn lyù Quyõ Ñaàu tö Thaønh Vieät (TVMC) Ngaân haøng Phöông Nam,Coâng ty Tö vaán Ñaàu tö TVH cuøng moät vaøi nhaø ñaàu tö caù nhaân Quyõ thaønh vieân 10/11/04 11 tyû ñoàng -ñaàu tö vaøo lónh vöïc BÑS vaø traùi phieáu. - öu tieân vaøo caùc toå chöùc coù ñoä ruûi ro thaáp. _ Rieâng Quyõ Ñaàu tö Saigon Fund(SGF _ 100-150tyûVND),60% quyõ söû duïng ñeå ñtö vaøo lvöïc CK Ñaàu tö vaøo caùc coâng ty: -Coâng ty Cp Thöông maïi Ñieän töû EVB -Nöôùc suoái Vónh Haûo -Nhöïa Ñaø Naüng 8 Quyõ IDG Ventures Vietnam (IDGVV) IDG Group Quyõ thaønh vieân 11/2004 100 trieäu USD Höôùng tôùi muïc tieâu ñaàu tö vaøo caùc coâng ty môùi thaønh laäp Ñaàu tö 5 trieäu USD vaøo caùc Cty: - coâng ty Hoøa Bình Peacesoft - coâng ty iSphere -Coâng ty VinaGame -VietnamWorks.com 9 Quyõ baûo phí Prodential Coâng ty Prudential Viet Nam Quyõ thaønh vieân 10.000 tyû ñoàng - Thu ñöôïc töø toaøn boä nguoàn baûo phí cuûa Coâng ty meï Prudential Vieät Nam 10 Quyõ Prudential Foundation Coâng ty quaûn lyù Quyõ ñaàu tö Prudential VN(voán ñieàu leä 23 tyû Taäp ñoaøn Prudential toaøn caàu Quyõ thaønh vieân 10/6/05 20 tyû ñoàng - Thaønh laäp ñeå taøi trôï caùc c.trình töø thieän. - Qmoâ cuûa quyõ taêng theo nhòp taêng baûo phí -Mua 1,5 trieäu coå phaàn cuûa coâng ty coå phaàn Kinh Ñoâ _ Ngoaøi ra Cty quaûn lyù quyõ naøy coøn hoaït ñoäng trong lónh vöïc tö vaán taøi chính. 11 Coâng ty TNHH Qlyù QuyõManulife VN (MVFM) Manulife Vieät Nam 20/6/05 5 tyû ñoàng Coâng ty TNHH Quaûn lyù quyõ Manulife Vieät Nam ñöôïc pheùp thöïc hieän caùc loaïi hình kinh doanh: laäp vaø quaûn lyù quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn; tö vaán taøi chính vaø ñaàu tö chöùng khoaùn 12 Quyõ Vietnam Frontier Fund (VFF)- Coâng ty quaûn lyù quyõ Finansa ( saép thaønh laäp moät quyõ khaùc, soá voán khoaûng 20 trieäu USD) Quyõ thaønh vieân 1994 50 trieäu USD ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn (Hieän ñaõ thanh lyù do heát thôøi haïn vaøo 7/2004) -VFF ñaõ ñaàu tö vaøo khoaûng 20 doanh nghieäp. - Mua soá löôïng lôùn coå phieáu cuûa BBC 13 PXP (Quyõ ÑT Phan-xi-phaêng) Moät soá toå chöùc vaø caù nhaân nöôùc ngoaøi goùp voán thaønh laäp. Quyõ thaønh vieân 2004 5 trieäu USD Sôû höõu 5,05% coå phaàn Nöôùc Giaûi khaùt Saøi Goøn 103 Trang 104 PHUÏ LUÏC 5 BAÙO CAÙO TAØI SAÛN QUYÕ ÑAÀU TÖ CHÖÙNG KHOAÙN VIEÄT NAM (VF1) NGAØY 31/12/2005 Ñôn vò: ngaøn ñoàng Maõ soá Chæ tieâu 31/12/2005 31/12/2004 1 Tieàn 34.000.990 74.925.656 2 Caùc khoaûn ñaàu tö 328.628.420 225.282.359 2.1 Traùi phieáu 46.669.102 91.428.113 2.2 Coå phieáu 281.929.318 133.854.246 2.2.1 Coå phieáu nieâm yeát 64.421.797 74.417.861 2.2.2 Coå phieáu chöa nieâm yeát 217.507.521 59.436.385 3 Coå töùc ñöôïc nhaän 781.323 897.278 4 Laõi ñöôïc nhaän 952.151 4.474.244 5 Tieàn baùn chöùng khoaùn phaûi thu 578.415 - 6 Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 23.504.000 - 7 Caùc taøi saûn khaùc - 171.225 Toång taøi saûn 8 Tieàn phaûi thanh toaùn mua chöùng khoaùn - (318.700) 8.1 Phaûi traû mua coå phieáu nieâm yeát - (318.700) 9 Caùc khoaûn phaûi traû khaùc (6.891.508) (695.503) Toång nôï (6.891.508) (1.014.203) Taøi saûn roøng cuûa Quyõ 381.553.791 304.736.559 10 Toång soá ñôn vò quyõ 30.000.000 30.000.000 11 Giaù trò cuûa moät ñôn vò quyõ 12.718 10.158 104 Trang 105 PHUÏ LUÏC 6 BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG QUYÕ ÑAÀU TÖ CHÖÙNG KHOAÙN VIEÄT NAM (VF1) NGAØY 31/12/2005 Ñôn vò: ngaøn ñoàng Chæ tieâu 31/12/2005 31/12/2004 A. Xaùc ñònh keát quaû hoaït ñoäng ñaõ thöïc hieän I. Thu nhaäp töø hoaït ñoäng ñaàu tö ñaõ thöïc hieän 44.553.886 12.722.568 1. Coå töùc ñöôïc nhaän 7.952.806 2.260.647 2. Laõi traùi phieáu ñöôïc nhaän 5.119.003 7.195.254 3. Laõi tieàn göûi 6.121.942 3.250.540 4. Thu nhaäp baùn chöùng khoaùn 25.387.135 16.127 II. Chi phí 13.938.186 4.598.419 1. Phí quaûn lyù vaø thöôûng hoaït ñoäng 12.540.317 3.721.217 2. Phí giaùm saùt, quaûn lyù taøi saûn quyõ 396.804 223.273 3. Chi phí hoïp, ñaïi hoäi 12.710 54.644 4. Chi phí kieåm toaùn 141.138 156.182 5. Phí vaø chi phí khaùc 847.217 434.103 III. Keát quaû hoaït ñoäng roøng ñaõ thöïc hieän trong naêm 30.615.700 8.133.149 B. Xaùc ñònh keát quaû chöa thöïc hieän I. Thu nhaäp 53.701.532 1. Thu nhaäp ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn ñaàu tö chöùng khoaùn 52.761.235 2. Coå töùc chöa thöïc hieän 940.297 II. Chi phí - (3.396.590) 1. Cheânh leäch loã ñaùnh giaù caùc khoaûn ñaàu tö - (3.396.590) III. Keát quaû hoaït ñoäng roøng chöa thöïc hieän trong naêm 53.701.532 (3.396.590) Lôïi nhuaän trong naêm 84.317.232 4.736.559 105

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf45297.pdf
Luận văn liên quan