Đề tài Các mẫu đề thi công chức năm 2010 vừa qua

Cô quan Toång cuïc Thueá coù chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc khoaûn thu noäi ñòa, bao goàm: thueá, phí, leä phí vaø caùc khoaûn thu khaùc cuûa NSNN. Ñoàng thôøi, cuõng coù nhieäm vuï chæ ñaïo toaøn dieän vieäc thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù thu thueá vaø thu khaùc thoáng nhaát trong caû nöôùc; ñeà xuaát caùc qui trình, bieän phaùp nghieäp vuï quaûn lyù thueá phuø hôïp vaø chæ ñaïo thöïc hieän trong toaøn ngaønh. Ngoaøi ra, coøn coù nhieäm vuï tham gia vôùi Boä Taøi chính trong coâng taùc xaây döïng chính saùch thueá. Hieän nay, Toång cuïc Thueá khoâng coù chöùc naêng tröïc tieáp thu thueá. + Cuïc Thueá tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông, Chi cuïc Thueá quaän, huyeän, thò xaõ coù nhieäm vuï cô baûn laø quaûn lyù vaø tröïc tieáp thu caùc khoaûn thueá, phí vaø thu khaùc vaøo NSNN. Vì vaäy, cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù thueá ôû caáp Trung öông vaø caáp ñòa phöông veà cô baûn laø thoáng nhaát, nhöng coù nhöõng ñieåm khaùc nhau, phuø hôïp vaø phuïc vuï tröïc tieáp cho vieäc thöïc hieän nhieäm vuï cuûa töøng caáp. Ví duï: Toång cuïc Thueá thöïc hieän chöùc naêng giuùp Boä Taøi chính nghieân cöùu xaây döïng chính saùch thueá, chöùc naêng hôïp taùc quoác teá veà thueá vì vaäy taïi cô quan Toång cuïc Thueá phaûi thaønh laäp Ban chính saùch, Ban Hôïp taùc quoác teá. Nhöng taïi Cuïc Thueá, Chi cuïc Thueá laïi khoâng toå chöùc caùc phoøng naøy vì Cuïc Thueá, Chi cuïc Thueá khoâng coù chöùc naêng tröïc tieáp xaây döïng chính saùch thueá vaø hôïp taùc quoác teá. - Khi chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa cô quan Thueá thay ñoåi ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa coâng taùc quaûn lyù thueá thì ñeán moät möùc ñoä nhaát ñònh toå chöùc boä maùy cuõng phaûi thay ñoåi nhaèm thöïc hieän ñaày ñuû caùc chöùc naêng quaûn lyù thueá.

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2464 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các mẫu đề thi công chức năm 2010 vừa qua, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y, trong thöïc teá vieäc tính thueá gaëp khaù nhieàu khoù khaên. Ñoàng thôøi, vieäc tính thueá ñoái vôùi töøng loaïi thu nhaäp khoâng hôïp lyù, khoâng phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá. Luaät thueá TNCN ñaõ khaéc phuïc ñöôïc haïn cheá naøy vôùi vieäc phaân loaïi thu nhaäp chòu thueá theo nguoàn phaùt sinh thu nhaäp. Theo ñoù, thu nhaäp chòu thueá bao goàm thu nhaäp töø kinh doanh; thu nhaäp töø tieàn löông, tieàn coâng; thu nhaäp töø ñaàu tö voán; thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng voán, chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn; thu nhaäp khaùc (bao goàm: thu nhaäp töø truùng thöôûng, thu nhaäp töø baûn quyeàn, thu nhaäp töø thöøa keá, quaø taëng, thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng quyeàn thöông maïi). Ñaây laø cô sôû ñeå tính thueá phuø hôïp vôùi töøng loaïi thu nhaäp. Töø caùch phaân loaïi naøy, vieäc aùp duïng thueá suaát ñöôïc quy ñònh theo hai höôùng: ñoái vôùi thu nhaäp töø kinh doanh vaø tieàn löông, tieàn coâng thì aùp duïng bieåu thueá suaát luyõ tieán töøng phaàn; ñoái vôùi caùc khoaûn thu nhaäp coøn laïi thì aùp duïng bieåu thueá luyõ tieán toaøn phaàn. 3./Môû roäng dieän ñieàu tieát moät caùch hôïp lyù treân cô sôû boå sung moät soá khoaûn thu nhaäp chòu thueá. Moät soá khoaûn thu nhaäp tröôùc ñaây khoâng quy ñònh (maëc nhieân ñöôïc coi laø thu nhaäp khoâng chòu thueá) nay ñöôïc quy ñònh trong Luaät thueá TNCN goàm: thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng quyeàn thöông maïi, thu nhaäp töø quaø taëng laø chöùng khoaùn, phaàn voán trong caùc cô sôû kinh doanh, baát ñoäng saûn hoaëc taøi saûn khaùc phaûi ñaêng kyù sôû höõu hoaëc söû duïng (tuy nhieân, thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn cuûa caù nhaän chæ coù nhaø ôû, ñaát ôû duy nhaát ñöôïc mieãn thueá), thu nhaäp töø casino, thu nhaäp töø truùng thöôûng caùc cuoäc thi coù thöôûng vaø caùc hình thöùc truùng thöôûng khaùc (tröôùc ñaây chæ tính ñoái vôùi truùng thöôûng xoå soá vaø khuyeán maïi). Coù moät quy ñònh ñaùng chuù yù laø Luaät thueá TNCN quy ñònh mieãn thueá ñoái vôùi thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng, thöøa keá, quaø taëng giöõa vôï vôùi choàng; cha meï ñeû; cha meï nuoâi; meï nuoâi vôùi con ñeû, con nuoâi; cha choàng meï choàng vôùi con daâu; cha vôï meï vôï vôùi con reå; oâng noäi, baø noäi, oâng ngoaïi, baø ngoaïi vôùi chaùu noäi, chaùu ngoaïi; anh chò em ruoät vôùi nhau. Moät soá khoaûn thu nhaäp tröôùc ñaây taïm thôøi chöa thu thueá nhö thu nhaäp töø ñaàu tö voán (goàm laõi cho vay, lôïi töùc coå phaàn vaø thu nhaäp töø ñaàu tö voán döôùi caùc hình thöùc khaùc); thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng voán bao goàm caû chuyeån nhöôïng chöùng khoaùn. Tuy nhieân, phaàn thu nhaäp töø laõi tieàn göûi taïi caùc toå chöùc tín duïng (ngaân haøng, caùc quyõ tín duïng vaø caùc toå chöùc tín duïng khaùc) vaø laõi töø hôïp ñoàng baûo hieåm nhaân thoï ñöôïc mieãn thueá TNCN. Vieäc mieãn thueá naøy nhaèm muïc ñích thu huùt khoaûn tieàn nhaøn roãi nhoû leû trong daân cö vaøo caùc keânh tín duïng, ñeå töø ñoù söû duïng voán cuûa neàn kinh teá vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, khuyeán khích söû duïng coù hieäu quaû moïi ñoàng voán cuûa xaõ hoäi. Môû roäng dieän ñieàu tieát nhö treân seõ goùp phaàn ñieàu tieát coâng baèng thu nhaäp cuûa caùc taàng lôùp daân cö theo höôùng moïi caù nhaân coù thu nhaäp (tröø tröôøng hôïp thu nhaäp raát thaáp vaø moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieât) ñeàu phaûi coù nghóa vuï noäp thueá cho Nhaø nöôùc. Ñoàng thôøi, baèng quy ñònh môùi naøy, Luaät thueá TNCN seõ goùp phaàn taêng thu cho ngaân saùch Nhaø nöôùc moät caùch hôïp lí treân cô sôû khoâng boû soùt nguoàn thu cuûa neàn kinh teá. 4./ Söû duïng thuaät ngöõ "thu nhaäp ñöôïc mieãn thueá" thay cho "thu nhaäp khoâng chòu thueá" vaø boå sung moät soá khoaûn thu nhaäp ñöôïc mieãn thueá. Treân cô sôû keá thöøa caùc khoaûn thu nhaäp khoâng thuoäc dieän chòu thueá cuûa Phaùp leänh thueá thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao, Luaät thueá TNCN ñaõ thay ñoåi, goïi ñuùng baûn chaát laø thu nhaäp ñöôïc mieãn thueá vaø boå sung moät soá khoaûn thu nhaäp ñöôïc mieãn thueá khaùc. Cuï theå laø boå sung caùc khoaûn thu nhaäp vaøo dieän mieãn thueá. Vieäc boå sung naøy theå hieän söï öu ñaõi cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi moät soá ñoái töôïng ñöôïc höôûng thu nhaäp trong nhöõng tröôøng hôïp gaëp khoù khaên. Ñieàu naøy cuõng theå hieän chính saùch khuyeán khích cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi moät soá hoaït ñoäng coù lôïi cho phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi nhö toát giaùc toäi phaïm, taêng cöôøng lao ñoäng saûn xuaát… 5./AÙp duïng giaûm tröø gia caûnh khi xaùc ñònh nghóa vuï thueá. Tröôùc ñaây, aùp duïng möùc khôûi ñieåm chòu thueá chung cho moïi ñoái töôïng noäp thueá (coù tính rieâng ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi cö truù taïi Vieät Nam) thì nay chuyeån sang aùp duïng giaûm tröø gia caûnh, töùc laø coù tính ñeán hoaøn caûnh caù nhaân cuûa ñoái töôïng noäp thueá. Tuy nhieân, möùc giaûm tröø neân laø bao nhieâu cho baûn thaân ñoái töôïng noäp thueá vaø cho ngöôøi phuï thuoäc. Quoác hoäi ñaõ bieåu quyeát thoâng qua möùc giaûm tröø cho baûn thaân ñoái töôïng noäp thueá laø 4 trieäu ñoàng/thaùng, cho moãi ngöôøi phuï thuoäc maø ñoái töôïng noäp thueá coù nghóa vuï nuoâi döôõng laø 1.6 trieäu ñoàng/thaùng. 6./ AÙp duïng giaûm tröø ñoái vôùi caùc khoaûn ñoùng goùp töø thieän, nhaân ñaïo. Khoaûn ñoùng goùp töø thieän nhaân ñaïo ñöôïc tröø vaøo thu nhaäp tröôùc khi tính thueá nhöng chæ aùp duïng ñoái vôùi thu nhaäp töø tieàn löông, tieàn coâng vaø thu nhaäp töø kinh doanh; khoâng aùp duïng ñoái vôùi caùc khoaûn thu nhaäp khaùc. Ñoàng thôøi, ñaây cuõng chính laø moät khoaûn "chi tieâu qua thueá" cuûa nhaø nöôùc, theå hieän ôû choã moät khoaûn thu leõ ra ñöôïc noäp veà ngaân saùch Nhaø nöôùc baây giôø ñöôïc chuyeån sang cho ñoái töôïng thuï höôûng khoaûn ñoùng goùp töø thieän. 7./ Quy ñònh giaûm tröø chi phí cho caù nhaân kinh doanh moät caùch hôïp lyù Cuøng vôùi vieäc chuyeån caù nhaân kinh doanh töø dieän noäp thueá TNDN sang noäp thueá TNCN, Luaät thueá TNCN ñaõ quy ñònh caùc khoaûn chi phí hôïp lyù ñöôïc tröø khi xaùc ñònh thu nhaäp chòu thueá cuûa caù nhaân kinh doanh. Tröôøng hôïp caù nhaân kinh doanh khoâng thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn ñeå laøm cô sôû xaùc ñònh chi phí hôïp lyù ñöôïc tröø thì thu nhaäp chòu thueá ñöïôc xaùc ñònh baèng doanh thu aán ñònh nhaân vôùi tyû leä thu nhaäp chòu thueá quy ñònh cho töøng ngaønh. 8./ Ñieàu chænh thueá suaát theo höôùng giaûm thueá suaát cao nhaát, thaáp nhaát, vaø taêng baäc thueá suaát; thoáng nhaát bieåu thueá ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi. Theo Phaùp leänh thueá thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao, thu nhaäp thöôøng xuyeân chòu thueá theo bieåu thueá luyõ tieán töøng phaàn vôùi boán möùc thueá suaát, thaáp nhaát laø 10% vaø cao nhaát laø 40%. Ñoái vôùi thueá thu nhaäp töø kinh doanh vaø töø tieàn löông, tieàn coâng, Luaät thueá TNCN vaãn aùp duïng bieåu thueá luyõ tieán töøng phaàn nhöng möùc thueá suaát thaáp nhaát giaûm xuoáng coøn 5% vaø möùc thueá suaát cao nhaát giaûm xuoáng coøn 35% vôùi soá löôïng baäc thueá naâng leân thaønh baûy vaø aùp duïng chung cho caû ngöôøi Vieät Nam vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi (cuï theå nhö baûng 1) Baûng 1 Baäc thueá Thu nhaäp tính thueá/naêm (trieäu ñoàng) Thu nhaäp tính thueá/thaùng (trieäu ñoàng) Thueá suaát (%) 1 Ñeán 60 Ñeán 5 5 2 Treân 60 ñeán 120 Treân 5 ñeán 10 10 3 Treân 120 ñeán 240 Treân 10 ñeán 20 15 4 Treân 240 ñeán 420 Treân 20 ñeán 35 20 5 Treân 420 ñeán 660 Treân 35 ñeán 55 25 6 Treân 660 ñeán 960 Treân 55 ñeán 80 30 7 Treân 960 Treân 80 35 Vôùi bieåu thueá môùi naøy, tuy vieäc tính toaùn coù phöùc taïp hôn (do taêng soá löôïng baäc thueá) nhöng laïi ñaûm baûo coâng baèng hôn trong ñieàu tieát thu nhaäp do cheânh leäch veà thueá suaát giöõa caùc baäc thueá giaûm ñi. Ñoái vôùi caùc khoaûn thu nhaäp coøn laïi. Luaät thueá thu nhaäp caù nhaân quy ñònh bieåu thueá luyõ tieán toaøn phaàn nhö baûng 2: Loaïi thu nhaäp tính thueá Thueá suaát (%) 1 Thu nhaäp töø ñaàu tö voán 5 2 thu nhaäp töø baûn quyeàn, nhöôïng quyeàn thöông maïi 5 3 Thu nhaäp töø truùng thöôûng 10 4 Thu nhaäp töø thöøa keá, quaø taëng 10 5 Thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn -Tröôøng hôïp khoâng xaùc ñònh ñöôïc thu nhaäp tính thueá thì aùp duïng thueá suaát tính treân gía baùn 25 2 6 Thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng voán -Ñoái vôùi chuyeån nhöôïng chöùng khoaùn aùp duïng thu thueá theo töøng phaàn 20 0.1 Ngoaøi ra, Luaät coøn quy ñònh thueá suaát cuï theå cho töøng loaïi thu nhaäp aùp duïng ñoái vôùi caù nhaân khoâng cö truù vôùi caùc möùc thueá suaát töø 1% ñeán 10% tính treân toaøn boä thu nhaäp phaùt sinh ôû Vieät Nam (khoâng ñöôïc tröø chi phí). Toùm laïi, Luaät thueá TNCN vöøa ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua coù nhieàu ñieåm môùi, phuø hôïp vôùi tieán trình ñoåi môùi quaûn lyù kinh teá cuûa nhaø nöôùc, vôùi quaù trình hoäi nhaäp kinh teá cuûa ñaát nöôùc vaø phuø hôïp vôùi trình ñoä phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa nöôùc ta hieän nay. Vôùi vieäc ban haønh Luaät thueá quan troïng naøy, heä thoáng thueá cuûa chuùng ta ñang höôùng ñeán phuø hôïp hôn vôùi heä thoáng thueá caùc nöôùc, höôùng tôùi moät heä thoáng thueá coâng baèng vaø hieän ñaïi hôn. -Vì sao Nhaø nöôùc laïi ban haønh Luaät quaûn lyù thueá?.Ñoái töôïng naøo chòu söï aûnh höôûng? Söï ra ñôøi cuûa thueá laø moät taát yeáu khaùch quan gaén lieàn vôùi söï ra ñôøi, toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc. Ñeå duy trì söï toàn taïi cuûa mình vaø thöïc hieän caùc chöùc naêng, nhieäm vuï veà kinh teá, xaõ hoäi, chính trò, an ninh, quoác phoøng... thì Nhaø nöôùc caàn phaûi coù nhöõng nguoàn löïc vaät chaát nhaát ñònh. Vieäc huy ñoäng caùc nguoàn löïc vaät chaát ñöôïc Nhaø nöôùc thöïc hieän baèng nhieàu caùch khaùc nhau, trong ñoù coù hình thöùc ñoùng goùp baét buoäc theå hieän döôùi daïng thueá. Quaûn lyù thueá laø hoaït ñoäng toå chöùc, ñieàu haønh vaø giaùm saùt cuûa cô quan thueá nhaèm ñaûm baûo ngöôøi noäp thueá chaáp haønh nghóa vuï noäp thueá vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Quaûn lyù thueá coù vai troø baûo ñaûm cho chính saùch thueá ñöôïc thöïc thi nghieâm chænh trong thöïc tieãn ñôøi soáng kinh teá xaõ hoäi. Chính saùch thueá thöôøng ñöôïc thieát keá nhaèm thöïc hieän nhöõng chöùc naêng cao caû cuûa thueá nhö ñieàu tieát kinh teá vó moâ phuïc vuï muïc tieâu taêng tröôûng cuûa ñaát nöôùc hay phaân phoái thu nhaäp nhaèm baûo ñaûm söï coâng baèng giöõa caùc taàng lôùp daân cö trong xaõ hoäi. Tuy nhieân, caùc muïc tieâu naøy chæ ñöôïc hieän thöïc hoaù neáu nhö coâng taùc quaûn lyù thueá thöïc hieän ñieàu haønh, giaùm saùt ñeå ai laø ngöôøi noäp thueá thì phaûi noäp thueá vaø ngöôøi noäp thueá phaûi noäp ñuùng, noäp ñuû vaø noäp ñuùng haïn soá thueá phaûi noäp vaøo NSNN. Vì vaäy, coù theå khaúng ñònh Quaûn lyù thueá coù vai troø quyeát ñònh cho söï thaønh coâng cuûa töøng chính saùch thueá. Quaù trình ra ñôøi Luaät quaûn lyù thueá Heä thoáng phaùp luaät thueá Vieät nam ñöôïc hình thaønh vaø hoaøn chænh cô baûn trong thôøi kyø ñoåi môùi cuûa ñaát nöôùc. Traûi qua hai laàn caûi caùch, hoaøn thieän heä thoáng chính saùch thueá, hieän nay chuùng ta ñaõ coù heä thoáng chính saùch thueá töông ñoái ñoàng boä, coù phaïm vi ñieàu chænh toaøn dieän ñeán caùc quan heä kinh teá xaõ hoäi, bao goàm caùc saéc thueá thuoäc nhoùm thueá tieâu duøng, thueá thu nhaäp vaø thueá taøi saûn. Moãi saéc thueá ñöôïc Nhaø nöôùc ban haønh thoâng qua caùc Luaät hoaëc Phaùp leänh vaø caùc vaên baûn phaùp quy höôùng daãn thi haønh. Trong thôøi gian tröôùc naêm 2007, quy ñònh phaùp luaät cuûa töøng saéc thueá bao goàm caû quy ñònh veà chính saùch thueá vaø quy ñònh veà quaûn lyù thueá. Caùc quy ñònh naøy ñaõ phaùt huy ñöôïc vai troø phaùp lyù, baûo ñaûm caùc khoaûn thueá ñöôïc huy ñoäng kòp thôøi vaøo NSNN. Caùc quy trình nghieäp vuï quaûn lyù thueá töøng böôùc ñöôïc kieän toaøn, boä maùy quaûn lyù thueá töøng böôùc ñöôïc cuûng coá. Nhôø ñoù, soá thu töø thueá, phí vaø leä phí haøng naêm cuûa ngaønh Thueá luoân hoaøn thaønh vöôït möùc döï toaùn Nhaø nöôùc giao. Tuy nhieân, coâng taùc quaûn lyù thueá coøn boäc loä moät soá toàn taïi nhö: Tính phaùp lyù cuûa caùc quy ñònh veà quaûn lyù thueá chöa cao, daãn ñeán haïn cheá trong vieäc tuaân thuû phaùp luaät thueá; caùc quy ñònh veà quaûn lyù thueá coøn phaân taùn taïi nhieàu vaên baûn phaùp luaät, moät soá noäi dung coøn chöa thoáng nhaát gaây khoù khaên cho ngöôøi noäp thueá vaø cô quan thueá trong vieäc chaáp haønh phaùp luaät thueá. Beân caïnh ñoù, quyeàn haïn, nghóa vuï vaø traùch nhieäm cuûa caùc chuû theå tham gia quaûn lyù thueá chöa ñöôïc quy ñònh ñaày ñuû, roõ raøng, aûnh höôûng ñeán hieäu quaû cuûa vieäc thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù thueá; thuû tuïc haønh chính thueá ôû nhieàu khaâu coøn röôøm raø, naëng tính hình thöùc gaây khoù khaên cho ngöôøi noäp thueá; chöa xaây döïng ñöôïc cô cheá phoái hôïp giöõa caùc cô quan nhaø nöôùc, toå chöùc, caù nhaân khaùc cuõng nhö quy ñònh traùch nhieäm cuûa caùc cô quan vaø caù nhaân naøy vôùi cô quan Thueá trong coâng taùc quaûn lyù thu thueá nhaèm taêng cöôøng vieäc phoøng choáng, xöû lyù caùc haønh vi vi phaïm phaùt luaät thueá, choáng thaát thu thueá.  Thöïc hieän chieán löôïc caûi caùch heä thoáng thueá ñeán naêm 2010 ñaõ ñöôïc Chính phuû pheâ duyeät, cuøng vôùi vieäc hoaøn thieän vaø xaây döïng môùi caùc luaät veà chính saùch thueá, Luaät Quaûn lyù thueá ñaõ ñöôïc ban haønh ñeå khaéc phuïc caùc haïn cheá treân, ñoàng thôøi ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Luaät Quaûn lyù thueá ñöôïc Quoác hoäi khoaù XI thoâng qua taïi kyø hoïp thöù 10 ngaøy 22/11/2006, coù hieäu löïc thi haønh töø 1/7/2007. Vieäc ban haønh Luaät Quaûn lyù thueá nhaèm ñaùp öùng caùc muïc tieâu sau: - Naâng cao hieäu löïc, hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù thueá; taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi noäp thueá noäp ñuùng, ñuû, kòp thôøi tieàn thueá vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc vaø cô quan quaûn lyù thueá thu ñuùng, thu ñuû tieàn thueá. - Quy ñònh roõ quyeàn, nghóa vuï, traùch nhieäm cuûa ngöôøi noäp thueá, cô quan quaûn lyù thueá vaø cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân coù lieân quan trong vieäc quaûn lyù thueá. - Ñaåy maïnh caûi caùch thuû tuïc haønh chính thueá theo höôùng ñôn giaûn, roõ raøng, minh baïch, deã thöïc hieän, taêng cöôøng vai troø kieåm tra giaùm saùt cuûa Nhaø nöôùc, coäng ñoàng xaõ hoäi trong vieäc thöïc hieän quaûn lyù thueá. Veà toång theå, Luaät Quaûn lyù thueá thieát laäp khung phaùp lyù chung, aùp duïng thoáng nhaát trong quaù trình thöïc thi taát caû caùc chính saùch thueá, khaéc phuïc ñöôïc tình traïng chia caét taùch bieät veà phöông thöùc quaûn lyù giöõa caùc loaïi thueá, taïo neàn taûng cho vieäc aùp duïng cô cheá töï khai, töï noäp. Đối tượng áp dụng của Luật Quản lý thuế (chịu sự ảnh hưởng) Theo Ñieàu 2 Luaät quaûn lyù thueá soá 78/2006/QH11 ngaøy 29/11/2006 thì ñoái töôïng aùp duïng goàm: 1. Ngöôøi noäp thueá: a) Toå chöùc, hoä gia ñình, caù nhaân noäp thueá theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà thueá; b) Toå chöùc, hoä gia ñình, caù nhaân noäp caùc khoaûn thu khaùc thuoäc ngaân saùch nhaø nöôùc (sau ñaây goïi chung laø thueá) do cô quan quaûn lyù thueá quaûn lyù thu theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; c) Toå chöùc, caù nhaân khaáu tröø thueá; toå chöùc, caù nhaân laøm thuû tuïc veà thueá thay ngöôøi noäp thueá. 2. Cô quan quaûn lyù thueá: a) Cô quan thueá goàm Toång cuïc thueá, Cuïc thueá, Chi cuïc thueá; b) Cô quan haûi quan goàm Toång cuïc haûi quan, Cuïc haûi quan, Chi cuïc haûi quan. 3. Coâng chöùc quaûn lyù thueá goàm coâng chöùc thueá, coâng chöùc haûi quan. 4. Cô quan nhaø nöôùc, toå chöùc, caù nhaân khaùc coù lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän phaùp luaät veà thueá. -Thaåm quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa cô quan thueá ( goàm caùc ñieàu 4, 8, 9, 25, 30, 35, 36, 40, 50, 59, 60, 67, 68, 75, 80, 84, 85, 94, 96, 104, 109, 118 trong luaät quaûn lyù thueá) -Cô caáu boä maùy toå chöùc cuûa ngaønh thueá (3 caáp-Toång cuïc thueá-Cuïc thueá-Chi cuïc thueá), chöùc naêng nhieäm vuï cuûa töøng caáp. Ghi caâu naøy : Theo quy ñònh taïi Ñieàu …Luaät quaûn lyù thueá soá 78/2006/QH11 ngaøy 29/11/2006 thì… Ñieàu 4 : Nguyeân taéc quaûn lyù thueá 1. Thueá laø nguoàn thu chuû yeáu cuûa ngaân saùch nhaø nöôùc. Noäp thueá theo quy ñònh cuûa phaùp luaät laø nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa moïi toå chöùc, caù nhaân. Cô quan, toå chöùc, caù nhaân coù traùch nhieäm tham gia quaûn lyù thueá. 2. Vieäc quaûn lyù thueá ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Luaät quaûn lyù thueá vaø caùc quy ñònh khaùc cuûa phaùp luaät coù lieân quan. 3. Vieäc quaûn lyù thueá phaûi baûo ñaûm coâng khai, minh baïch, bình ñaúng; baûo ñaûm quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ngöôøi noäp thueá. Ñi eàu 8 : Traùch nhieäm cuûa cô quan quaûn lyù thueá 1. Toå chöùc thöïc hieän thu thueá theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 2. Tuyeân truyeàn, phoå bieán, höôùng daãn phaùp luaät veà thueá; coâng khai caùc thuû tuïc veà thueá. 3. Giaûi thích, cung caáp thoâng tin lieân quan ñeán vieäc xaùc ñònh nghóa vuï thueá cho ngöôøi noäp thueá; coâng khai möùc thueá phaûi noäp cuûa hoä gia ñình, caù nhaân kinh doanh treân ñòa baøn xaõ, phöôøng, thò traán. 4. Giöõ bí maät thoâng tin cuûa ngöôøi noäp thueá theo quy ñònh cuûa Luaät naøy. 5. Thöïc hieän vieäc mieãn thueá, giaûm thueá, xoaù nôï tieàn thueá, xoùa nôï tieàn phaït, hoaøn thueá theo theo quy ñònh cuûa Luaät naøy vaø caùc quy ñònh khaùc cuûa phaùp luaät veà thueá. 6. Xaùc nhaän vieäc thöïc hieän nghóa vuï thueá cuûa ngöôøi noäp thueá khi coù ñeà nghò theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 7. Giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän phaùp luaät veà thueá theo thaåm quyeàn. 8. Giao keát luaän, bieân baûn kieåm tra thueá, thanh tra thueá cho ñoái töôïng kieåm tra thueá, thanh tra thueá vaø giaûi thích khi coù yeâu caàu. 9. Boài thöôøng thieät haïi cho ngöôøi noäp thueá theo quy ñònh cuûa Luaät naøy. 10. Giaùm ñònh ñeå xaùc ñònh soá thueá phaûi noäp cuûa ngöôøi noäp thueá theo yeâu caàu cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn. Ñi eàu 9 : Quyeàn haïn cuûa cô quan quaûn lyù thueá 1. Yeâu caàu ngöôøi noäp thueá cung caáp thoâng tin, taøi lieäu lieân quan ñeán vieäc xaùc ñònh nghóa vuï thueá, soá hieäu, noäi dung giao dòch cuûa caùc taøi khoaûn ñöôïc môû taïi ngaân haøng thöông maïi, toå chöùc tín duïng khaùc vaø giaûi thích vieäc tính thueá, khai thueá, noäp thueá. 2. Yeâu caàu toå chöùc, caù nhaân coù lieân quan cung caáp thoâng tin, taøi lieäu lieân quan ñeán vieäc xaùc ñònh nghóa vuï thueá vaø phoái hôïp vôùi cô quan quaûn lyù thueá ñeå thöïc hieän phaùp luaät veà thueá. 3. Kieåm tra thueá, thanh tra thueá. 4. AÁn ñònh thueá. 5. Cöôõng cheá thi haønh quyeát ñònh haønh chính veà thueá. 6. Xöû phaït vi phaïm phaùp luaät veà thueá theo thaåm quyeàn; coâng khai treân phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng caùc tröôøng hôïp vi phaïm phaùp luaät veà thueá. 7. AÙp duïng bieän phaùp ngaên chaën vaø baûo ñaûm vieäc xöû lyù vi phaïm phaùp luaät veà thueá theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 8. UÛy nhieäm cho cô quan, toå chöùc, caù nhaân thu moät soá loaïi thueá vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc theo quy ñònh cuûa Chính phuû. Ñi eàu 25 : Traùch nhi eäm cuûa cô quan thueá, coâng chöùc thueá trong vieäc tieáp nhaän hoà sô ñaêng kyù thueá : 1. Tröôøng hôïp hoà sô ñaêng kyù thueá ñöôïc noäp tröïc tieáp taïi cô quan thueá, coâng chöùc thueá tieáp nhaän vaø ñoùng daáu tieáp nhaän hoà sô, ghi thôøi gian nhaän hoà sô, ghi nhaän soá löôïng taøi lieäu trong hoà sô. 2. Tröôøng hôïp hoà sô ñaêng kyù thueá ñöôïc göûi qua ñöôøng böu chính, coâng chöùc thueá ñoùng daáu ghi ngaøy nhaän hoà sô vaø ghi vaøo soå vaên thö cuûa cô quan thueá. 3. Tröôøng hôïp hoà sô ñaêng kyù thueá ñöôïc noäp thoâng qua giao dòch ñieän töû, vieäc tieáp nhaän, kieåm tra, chaáp nhaän hoà sô ñaêng kyù thueá do cô quan thueá thöïc hieän thoâng qua heä thoáng xöû lyù döõ lieäu ñieän töû. 4. Tröôøng hôïp caàn boå sung hoà sô, cô quan thueá phaûi thoâng baùo cho ngöôøi noäp thueá trong ngaøy nhaän hoà sô ñoái vôùi tröôøng hôïp tröïc tieáp nhaän hoà sô, trong thôøi haïn 3 ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy tieáp nhaän hoà sô qua ñöôøng böu chính hoaëc thoâng qua giao dòch ñieän töû. Ñieàu 30: Nguyeân taéc khai thueá vaø tính thueá: 1. Ngöôøi noäp thueá phaûi khai chính xaùc, trung thöïc, ñaày ñuû caùc noäi dung trong tôø khai thueá theo maãu do Boä Taøi chính quy ñònh vaø noäp ñuû caùc loaïi chöùng töø, taøi lieäu quy ñònh trong hoà sô khai thueá vôùi cô quan quaûn lyù thueá 2. Ngöôøi noäp thueá töï tính soá thueá phaûi noäp, tröø tröôøng hôïp vieäc tính thueá do cô quan quaûn lyù thueá thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Chính phuû. Ñieàu 35 : Traùch nhieäm cuûa cô quan quaûn lyù thueá, coâng chöùc quaûn lyù thueá trong vieäc tieáp nhaän hoà sô khai thueá 1. Ñoái vôùi hoà sô khai thueá ñöôïc noäp tröïc tieáp taïi cô quan thueá, coâng chöùc thueá tieáp nhaän vaø ñoùng daáu tieáp nhaän hoà sô, ghi thôøi gian nhaän hoà sô, ghi nhaän soá löôïng taøi lieäu trong hoà sô. Hoà sô khai thueá ñoái vôùi haøng hoaù xuaát khaåu, nhaäp khaåu ñöôïc noäp tröïc tieáp taïi cô quan haûi quan, coâng chöùc haûi quan tieáp nhaän hoà sô, kieåm tra, ñaêng kyù hoà sô khai thueá; neáu khoâng chaáp nhaän ñaêng kyù hoà sô, coâng chöùc haûi quan thoâng baùo ngay lyù do cho ngöôøi noäp thueá. 2. Ñoái vôùi hoà sô khai thueá ñöôïc göûi qua ñöôøng böu chính, coâng chöùc thueá ñoùng daáu ghi ngaøy nhaän hoà sô vaø ghi vaøo soå vaên thö cuûa cô quan thueá. 3. Tröôøng hôïp hoà sô khai thueá ñöôïc noäp thoâng qua giao dòch ñieän töû, vieäc tieáp nhaän, kieåm tra, chaáp nhaän hoà sô khai thueá do cô quan quaûn lyù thueá thöïc hieän thoâng qua heä thoáng xöû lyù döõ lieäu ñieän töû. Chöông trình tieáp nhaän hoà sô khai thueá ñieän töû ñöôïc caøi ñaët saün seõ töï ñoäng kieåm tra, soaùt xeùt tính ñaày ñuû, hôïp lyù cuûa caùc thoâng tin khai trong hoà sô thueá. Ngöôøi noäp thueá seõ bieát ñöôïc ngay caùc loãi keâ khai ñeå hoaøn chænh, boå sung hoà sô kòp thôøi. 4. Tröôøng hôïp hoà sô khai thueá chöa ñaày ñuû theo quy ñònh, trong thôøi haïn 3 ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy tieáp nhaän hoà sô, cô quan thueá phaûi thoâng baùo baèng vaên baûn cho ngöôøi noäp thueá ñeå hoaøn chænh hoà sô. Ñieàu 36 : Nguyeân taéc aán ñònh thueá: Vieäc aán ñònh thueá phaûi baûo ñaûm khaùch quan, coâng baèng vaø tuaân thuû ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät veà thueá. Cô quan quaûn lyù thueá aán ñònh soá thueá phaûi noäp hoaëc aán ñònh töøng yeáu toá lieân quan ñeán vieäc xaùc ñònh soá thueá phaûi noäp. Ñieàu 40 : Traùch nhieäm cuûa cô quan quaûn lyù thueá trong vieäc aán ñònh thueá 1. Cô quan quaûn lyù thueá thoâng baùo baèng vaên baûn cho ngöôøi noäp thueá veà lyù do aán ñònh thueá, caên cöù aán ñònh thueá, soá thueá aán ñònh, thôøi haïn noäp tieàn thueá. 2. Tröôøng hôïp soá thueá aán ñònh cuûa cô quan quaûn lyù thueá lôùn hôn soá thueá phaûi noäp thì cô quan quaûn lyù thueá phaûi hoaøn traû laïi soá tieàn thueá noäp thöøa vaø boài thöôøng thieät haïi theo quyeát ñònh giaûi quyeát khieáu naïi cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn hoaëc baûn aùn, quyeát ñònh cuûa Toaø aùn. Ñieàu 49+50 : Gia haï n noäp thueá. Thaåm quyeàn gia haïn noäp thueá Ñieàu 49 : Vieäc gia haïn noäp thueá ñöôïc xem xeùt treân cô sôû ñeà nghò cuûa ngöôøi noäp thueá theo moät trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây: - Bò thieät haïi vaät chaát, gaây aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán saûn xuaát, kinh doanh do gaëp thieân tai, hoaû hoaïn, tai naïn baát ngôø - Khoâng coù khaû naêng noäp thueá ñuùng haïn do gaëp khoù khaên ñaëc bieät khaùc theo quy ñònh cuûa Chính phuû. Ngöôøi noäp thueá thuoäc dieän ñöôïc gia haïn noäp thueá ñöôïc gia haïn noäp thueá moät phaàn hoaëc toaøn boä tieàn thueá phaûi noäp. Thôøi gian gia haïn noäp thueá khoâng quaù hai naêm, keå töø ngaøy heát thôøi haïn noäp thueá theo quy ñònh cuûa luaät. Ngöôøi noäp thueá khoâng bò phaït chaäm noäp tính treân soá tieàn thueá nôï trong thôøi gian gia haïn noäp thueá. Thuû tröôûng cô quan quaûn lyù thueá quaûn lyù tröïc tieáp caên cöù hoà sô gia haïn noäp thueá ñeå quyeát ñònh soá tieàn thueá ñöôïc gia haïn noäp, thôøi gian gia haïn noäp thueá. Ñieàu 59 : Traùch nhieäm cuûa cô quan quaûn lyù thueá, coâng chöùc quaûn lyù thueá trong vieäc tieáp nhaän hoà sô hoaøn thueá : 1. Tröôøng hôïp hoà sô hoaøn thueá ñöôïc noäp tröïc tieáp taïi cô quan quaûn lyù thueá, coâng chöùc quaûn lyù thueá tieáp nhaän vaø ñoùng daáu tieáp nhaän hoà sô, ghi thôøi gian nhaän hoà sô, ghi nhaän soá löôïng taøi lieäu trong hoà sô. 2. Tröôøng hôïp hoà sô hoaøn thueá ñöôïc göûi qua ñöôøng böu chính, coâng chöùc quaûn lyù thueá ñoùng daáu ghi ngaøy nhaän hoà sô vaø ghi vaøo soå vaên thö cuûa cô quan quaûn lyù thueá. 3. Tröôøng hôïp hoà sô hoaøn thueá ñöôïc noäp thoâng qua giao dòch ñieän töû thì vieäc tieáp nhaän, kieåm tra, chaáp nhaän hoà sô hoaøn thueá do cô quan quaûn lyù thueá thöïc hieän thoâng qua heä thoáng xöû lyù döõ lieäu ñieän töû. 4. Tröôøng hôïp hoà sô hoaøn thueá chöa ñaày ñuû, trong thôøi haïn ba ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy tieáp nhaän hoà sô, cô quan quaûn lyù thueá phaûi thoâng baùo cho ngöôøi noäp thueá ñeå hoaøn chænh hoà sô. Ñieàu 60 : Traùch nhieäm cuûa cô quan quaûn lyù thueá trong vieäc giaûi quyeát hoà sô hoaøn thueá 1. Vieäc phaân loaïi hoà sô hoaøn thueá ñöôïc quy ñònh nhö sau: a) Hoà sô thuoäc dieän hoaøn thueá tröôùc kieåm tra sau laø hoà sô cuûa ngöôøi noäp thueá coù quaù trình chaáp haønh toát phaùp luaät veà thueá vaø caùc giao dòch ñöôïc thanh toaùn qua ngaân haøng thöông maïi hoaëc toå chöùc tín duïng khaùc. Chính phuû quy ñònh cuï theå vieäc phaân loaïi hoà sô thuoäc dieän hoaøn thueá tröôùc, kieåm tra sau; b) Hoà sô khoâng thuoäc dieän quy ñònh taïi ñieåm a khoaûn naøy thì thuoäc dieän kieåm tra tröôùc hoaøn thueá sau. 2. Ñoái vôùi hoà sô thuoäc dieän hoaøn thueá tröôùc, kieåm tra sau thì chaäm nhaát laø möôøi laêm ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc ñuû hoà sô hoaøn thueá, cô quan quaûn lyù thueá phaûi quyeát ñònh hoaøn thueá hoaëc thoâng baùo veà vieäc chuyeån hoà sô sang dieän kieåm tra tröôùc, hoaøn thueá sau hoaëc thoâng baùo lyù do khoâng hoaøn thueá. 3. Ñoái vôùi hoà sô thuoäc dieän kieåm tra tröôùc, hoaøn thueá sau thì chaäm nhaát laø saùu möôi ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc ñuû hoà sô hoaøn thueá, cô quan quaûn lyù thueá phaûi quyeát ñònh hoaøn thueá hoaëc thoâng baùo lyù do khoâng hoaøn thueá. 4. Quaù thôøi haïn quy ñònh treân, neáu vieäc chaäm ra quyeát ñònh hoaøn thueá do loãi cuûa cô quan quaûn lyù thueá thì ngoaøi soá tieàn thueá phaûi hoaøn, cô quan quaûn lyù thueá coøn phaûi traû tieàn laõi theo quy ñònh cuûa Chính phuû. Ñieàu 67 : Thaåm quyeàn xoùa nôï tieàn thueá, tieàn phaït: 1. Boä tröôûng Boä Taøi chính xoùa nôï tieàn thueá, tieàn phaït ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp theo quy ñònh taïi Ñieàu 65 cuûa Luaät naøy. 2. Boä tröôûng Boä Taøi chính baùo caùo Quoác hoäi soá tieàn thueá, tieàn phaït ñaõ ñöôïc xoaù haèng naêm khi Chính phuû trình Quoác hoäi pheâ chuaån Toång quyeát toaùn ngaân saùch nhaø nöôùc. Ñieàu 68 : Traùch nhieäm trong vieäc tieáp nhaän vaø giaûi quyeát hoà sô xoaù nôï tieàn thueá, tieàn phaït 1. Cô quan quaûn lyù thueá quaûn lyù tröïc tieáp laäp hoà sô xoaù nôï tieàn thueá, tieàn phaït göûi ñeán cô quan quaûn lyù thueá caáp treân. 2. Tröôøng hôïp hoà sô xoaù nôï tieàn thueá, tieàn phaït chöa ñaày ñuû thì trong thôøi haïn möôøi ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy tieáp nhaän hoà sô, cô quan quaûn lyù thueá caáp treân phaûi thoâng baùo cho cô quan ñaõ laäp hoà sô ñeå hoaøn chænh hoà sô. 3. Trong thôøi haïn saùu möôi ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñuû hoà sô xoaù nôï tieàn thueá, tieàn phaït, ngöôøi coù thaåm quyeàn phaûi ra quyeát ñònh xoaù nôï hoaëc thoâng baùo tröôøng hôïp khoâng thuoäc dieän ñöôïc xoaù nôï tieàn thueá, tieàn phaït. Ñieàu 75 :Nguyeân taéc kieåm tra thueá, thanh tra thueá : 1. Thöïc hieän treân cô sôû phaân tích thoâng tin, döõ lieäu lieân quan ñeán ngöôøi noäp thueá, ñaùnh giaù vieäc chaáp haønh phaùp luaät cuûa ngöôøi noäp thueá, xaùc minh vaø thu thaäp chöùng cöù ñeå xaùc ñònh haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà thueá. 2. Khoâng caûn trôû hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa cô quan, toå chöùc, caù nhaân laø ngöôøi noäp thueá. 3. Tuaân thuû quy ñònh cuûa Luaät naøy vaø caùc quy ñònh khaùc cuûa phaùp luaät coù lieân quan. Ñieàu 80 : Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa thuû tröôûng cô quan quaûn lyù thueá ra quyeát ñònh kieåm tra thueá vaø coâng chöùc quaûn lyù thueá trong vieäc kieåm tra thueá 1./Thuû tröôûng cô quan quaûn lyù thueá ra quyeát ñònh kieåm tra thueá coù nhöõng nhieäm vuï, quyeàn haïn sau: a./ Chæ ñaïo thöïc hieän ñuùng noäi dung, thôøi haïn ghi trong quyeát ñònh kieåm tra thueá; b./ AÙp duïng bieän phaùp taïm giöõ taøi lieäu, tang vaät lieân quan ñeán haønh vi troán thueá, gian laän thueá quy ñònh taïi Ñieàu 90 cuûa Luaät naøy; c./ Gia haïn kieåm tra trong tröôøng hôïp caàn thieát; d./ Quyeát ñònh xöû lyù veà thueá, xöû phaït vi phaïm haønh chính theo thaåm quyeàn hoaëc kieán nghò ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh xöû phaït vi phaïm haønh chính; ñ./ Giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo lieân quan ñeán haønh vi haønh chính, quyeát ñònh haønh chính cuûa coâng chöùc quaûn lyù thueá. 2./ Coâng chöùc quaûn lyù thueá khi thöïc hieän kieåm tra thueá coù caùc nhieäm vuï, quyeàn haïn sau: a./ Thöïc hieän ñuùng noäi dung, thôøi haïn ghi trong quyeát ñònh kieåm tra thueá; b./ Yeâu caàu ngöôøi noäp thueá cung caáp thoâng tin, taøi lieäu lieân quan ñeán noäi dung kieåm tra; c./ Laäp bieân baûn kieåm tra thueá; baùo caùo keát quaû kieåm tra vôùi ngöôøi ñaõ ra quyeát ñònh kieåm tra vaø chòu traùch nhieäm veà tính chính xaùc, trung thöïc, khaùch quan cuûa bieân baûn, baùo caùo ñoù; d./ Xöû phaït vi phaïm haønh chính theo thaåm quyeàn hoaëc kieán nghò vôùi ngöôøi coù thaåm quyeàn ra quyeát ñònh xöû lyù vi phaïm. Ñieàu 84 : Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa ngöôøi ra quyeát ñònh thanh tra thueá 1. Chæ ñaïo, kieåm tra ñoaøn thanh tra thueá thöïc hieän ñuùng noäi dung, thôøi haïn ghi trong quyeát ñònh thanh tra thueá; 2. Yeâu caàu ñoái töôïng thanh tra cung caáp thoâng tin, taøi lieäu, baùo caùo baèng vaên baûn, giaûi trình veà nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán noäi dung thanh tra thueá; yeâu caàu cô quan, toå chöùc, caù nhaân coù thoâng tin, taøi lieäu lieân quan ñeán noäi dung thanh tra thueá cung caáp thoâng tin, taøi lieäu ñoù; 3. AÙp duïng caùc bieän phaùp: Yeâu caàu toå chöùc, caù nhaân coù thoâng tin lieân quan ñeán haønh vi troán thueá, gian laän thueá cung caáp caùc thoâng tin naøy; Taïm giöõ taøi lieäu, tang vaät lieân quan ñeán haønh vi troán thueá, gian laän thueá; Khaùm nôi caát giaáu taøi lieäu, tang vaät lieân quan ñeán haønh vi troán thueá, gian laän thueá. 4. Tröng caàu giaùm ñònh veà nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán noäi dung thanh tra thueá; 5. Taïm ñình chæ hoaëc kieán nghò ngöôøi coù thaåm quyeàn ñình chæ vieäc laøm khi xeùt thaáy vieäc laøm ñoù gaây thieät haïi nghieâm troïng ñeán lôïi ích cuûa Nhaø nöôùc, quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa cô quan, toå chöùc, caù nhaân; 6. Xöû lyù theo thaåm quyeàn hoaëc kieán nghò ngöôøi coù thaåm quyeàn xöû lyù vi phaïm phaùp luaät veà thueá; kieåm tra, ñoân ñoác vieäc thöïc hieän quyeát ñònh xöû lyù veà thanh tra thueá; 7. Giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo lieân quan ñeán traùch nhieäm cuûa tröôûng ñoaøn thanh tra thueá, caùc thaønh vieân khaùc cuûa ñoaøn thanh tra thueá; 8. Keát luaän veà noäi dung thanh tra thueá. Khi thöïc hieän nhieäm vuï, quyeàn haïn treân, ngöôøi ra quyeát ñònh thanh tra thueá phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà quyeát ñònh cuûa mình. Ñieàu 85 : Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa tröôûng ñoaøn thanh tra thueá, thaønh vieân ñoaøn thanh tra thueá: 1. Toå chöùc, chæ ñaïo caùc thaønh vieân trong ñoaøn thanh tra thueá thöïc hieän ñuùng noäi dung, ñoái töôïng, thôøi haïn ñaõ ghi trong quyeát ñònh thanh tra thueá; 2. Yeâu caàu ñoái töôïng thanh tra cung caáp thoâng tin, taøi lieäu, baùo caùo baèng vaên baûn, giaûi trình veà nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán noäi dung thanh tra thueá; khi caàn thieát coù theå tieán haønh kieåm keâ taøi saûn cuûa ñoái töôïng thanh tra lieân quan ñeán noäi dung thanh tra thueá; 3. AÙp duïng bieän phaùp taïm giöõ taøi lieäu, tang vaät lieân quan ñeán haønh vi troán thueá, gian laän thueá quy ñònh taïi ñieàu 90 cuûa Luaät naøy; 4. Laäp bieân baûn thanh tra thueá; 5. Baùo caùo vôùi ngöôøi ra quyeát ñònh thanh tra thueá veà keát quaû thanh tra vaø chòu traùch nhieäm veà tính chính xaùc, trung thöïc, khaùch quan cuûa baùo caùo ñoù; 6. Xöû phaït vi phaïm haønh chính theo thaåm quyeàn hoaëc kieán nghò ngöôøi coù thaåm quyeàn ra quyeát ñònh xöû lyù vi phaïm. Khi thöïc hieän nhieäm vuï, quyeàn haïn treân, tröôûng ñoaøn thanh tra thueá phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà quyeát ñònh vaø haønh vi cuûa mình. Ñieàu 94 : Thaåm quyeàn ra quyeát ñònh cöôõng cheá thi haønh quyeát ñònh haønh chính thueá: Thuû tröôûng cô quan quaûn lyù thueá, Cuïc tröôûng Cuïc ñieàu tra choáng buoân laäu, Cuïc tröôûng Cuïc kieåm tra sau thoâng quan coù thaåm quyeàn ra quyeát ñònh cöôõng cheá thi haønh quyeát ñònh haønh chính thueá ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp quy ñònh taïi caùc tieát a, b, c, d, ñ vaø e ñieåm 1 Ñieàu 93 cuûa Luaät naøy. Vieäc thu hoài giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh, giaáy pheùp thaønh laäp vaø hoaït ñoäng, giaáy pheùp haønh ngheà quy ñònh taïi tieát g ñieåm 1 Ñieàu 93 cuûa Luaät quaûn lyù thueá neâu treân ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Ñieàu 96 : Traùch nhieäm toå chöùc thi haønh quyeát ñònh cöôõng cheá thi haønh quyeát ñònh haønh chính thueá Ngöôøi ra quyeát ñònh cöôõng cheá thi haønh quyeát ñònh haønh chính thueá coù nhieäm vuï toå chöùc thi haønh quyeát ñònh cöôõng cheá thi haønh quyeát ñònh haønh chính thueá. Uyû ban nhaân daân xaõ, phöôøng, thò traán nôi coù ñoáI töôïng thuoäc dieän cöôõng cheá thi haønh quyeát ñònh haønh chính thueá chæ ñaïo caùc cô quan coù traùch nhieäm phoáI hôïp vôùi cô quan quaûn lyù thueá thöïc hieän vieäc cöôõng cheá thi haønh quyeát ñònh haønh chính thueá. Löïc löôïng caûnh saùt nhaân daân coù traùch nhieäm baûo ñaûm traät töï, an toaøn, hoã trôï cô quan quaûn lyù thueá trong quaù trình cöôõng cheá thi haønh quyeát ñònh haønh chính thueá khi coù yeâu caàu cuûa ngöôøi ra quyeát ñònh cöôõng cheá thi haønh quyeát ñònh haønh chính thueá. Ñieàu 104 : Nguyeân taéc, thuû tuïc xöû phaït vi phaïm phaùp luaät veà thueá 1. Moïi haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà thueá ñöôïc phaùt hieän phaûi ñöôïc xöû lyù kòp thôøi, coâng minh, trieät ñeå. Moïi haäu quaû do vi phaïm phaùp luaät veà thueá gaây ra phaûi ñöôïc khaéc phuïc theo ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät. 2. Toå chöùc, caù nhaân chæ bò xöû phaït haønh chính thueá khi coù haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà thueá. 3. Vieäc xöû lyù vi phaïm phaùp luaät veà thueá phaûi do ngöôøi coù thaåm quyeàn thöïc hieän. 4. Moät haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà thueá chæ bò xöû phaït moät laàn. Nhieàu ngöôøi cuøng thöïc hieän moät haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà thueá thì moãi ngöôøi vi phaïm ñeàu bò xöû phaït. Moät ngöôøi thöïc hieän nhieàu haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà thueá thì bò xöû phaït veà töøng haønh vi vi phaïm. 5. Vieäc xöû lyù vi phaïm phaùp luaät veà thueá phaûi caên cöù vaøo tính chaát, möùc ñoä vi phaïm vaø nhöõng tình tieát giaûm nheï, taêng naëng ñeå quyeát ñònh möùc xöû phaït thích hôïp. 6. Trình töï, thuû tuïc xöû phaït vi phaïm phaùp luaät veà thueá thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Chính phuû. 7. Tröôøng hôïp vi phaïm phaùp luaät veà thueá ñeán möùc truy cöùu traùch nhieäm hình söï thöïc hieän theo phaùp luaät hình söï vaø phaùp luaät toá tuïng hình söï. Ñieàu 109 : Thaåm quyeàn xöû phaït vi phaïm phaùp luaät veà thueá? 1. Ñoái vôùi haønh vi vi phaïm caùc thuû tuïc thueá thì thaåm quyeàn xöû phaït ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Luaät naøy vaø Phaùp luaät veà xöû lyù vi phaïm haønh chính. 2. Ñoái vôùi haønh vi: Chaäm noäp tieàn thueá; Khai sai daãn ñeán thieáu soá tieàn thueá phaûi noäp hoaëc taêng soá tieàn thueá ñöôïc hoaøn; Troán thueá, gian laän thueá thì Thuû tröôûng cô quan quaûn lyù thueá, Cuïc tröôûng Cuïc ñieàu tra choáng buoân laäu, Cuïc tröôûng Cuïc kieåm tra sau thoâng quan thuoäc Toång cuïc Haûi quan coù thaåm quyeàn ra quyeát ñònh xöû phaït vi phaïm phaùp luaät veà thueá. Ñieàu 118 : Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa cô quan quaûn lyù thueá trong vieäc giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo veà thueá 1. Cô quan quaûn lyù thueá khi nhaän ñöôïc khieáu naïi, toá caùo veà vieäc thöïc hieän phaùp luaät veà thueá phaûi xem xeùt, giaûi quyeát trong thôøi haïn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà khieáu naïi, toá caùo. 2. Cô quan quaûn lyù thueá phaûi hoaøn traû soá tieàn thueá, soá tieàn phaït thu khoâng ñuùng cho ngöôøi noäp thueá, beân thöù ba trong thôøi haïn möôøi laêm ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc quyeát ñònh xöû lyù cuûa cô quan quaûn lyù thueá caáp treân hoaëc cô quan coù thaåm quyeàn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 3. Cô quan quaûn lyù thueá phaûi hoaøn traû soá tieàn thueá, soá tieàn phaït thu khoâng ñuùng cho ngöôøi noäp thueá, beân thöù ba trong thôøi haïn möôøi laêm ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc quyeát ñònh xöû lyù cuûa cô quan quaûn lyù thueá caáp treân hoaëc cô quan coù thaåm quyeàn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. -Cô caáu boä maùy toå chöùc cuûa ngaønh thueá (3 caáp-Toång cuïc thueá-Cuïc thueá-Chi cuïc thueá), chöùc naêng nhieäm vuï cuûa töøng caáp. 3 Caáp Toång cuïc thueá Cuïc thueá Chi cuïc thueá Vò trí vaø chöùc naêng -Laø toå chöùc tröïc thuoäc BTC. Chöùc naêng quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc khoaûn thu noäi ñòa, bao goàm: thueá, phí, leä phí vaø caùc khoaûn thu khaùc cuûa NSNN, toå chöùc thöïc hieän quaûn lyù thueá theo qñònh cuûa pluaät. -Laø toå chöùc tröïc thuoäc Toång cuïc thueá. Chöùc naêng toå chöùc thöïc hieän coâng taùc QLT, phí, leä phí vaø caùc khoaûn thu khaùc cuûa NSNN treân ñòa baøn cuûa tænh, thaønh phoá theo theo qñònh cuûa pluaät. -Laø toå chöùc tröïc thuoäc Cuïc thueá, coù chöùc naêng toå chöùc thöïc hieän coâng taùc QLT, phí, leä phí vaø caùc khoaûn thu khaùc cuûa NSNN treân ñòa baøn theo qñònh cuûa pluaät. Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn Cô caáu toå chöùc boä maùy - Boä maùy giuùp vieäc Toång cuïc tröôûng goàm coù: 1.Ban Hoã trôï Ngöôøi noäp thueá; 2.Ban Keâ khai vaø keá toaùn thueá; 3.Ban Quaûn lyù nôï vaø cöôõng cheá nôï thueá; 4.Ban Thanh tra; 5.Ban Phaùp cheá; 6.Ban Tuyeân truyeàn - Thi ñua; 7.Ban Caûi caùch vaø hieän ñaïi hoaù; 8.Ban Chính saùch thueá; 9.Ban Kieåm tra noäi boä; 10.Ban Döï toaùn thu thueá; 11.Ban Quaûn lyù thueá Thu nhaäp caù nhaân; 12. Ban Hôïp taùc quoác teá; 13.Ban Toå chöùc caùn boä; 14.Ban Taøi vuï - quaûn trò; 15.Vaên phoøng; 16.Cuïc öùng duïng Coâng ngheä thoâng tin. 17.Ñaïi dieän Toång cuïc Thueá taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh; - Caùc ñôn vò söï nghieäp tröïc thuoäc: 1.Tröôøng Nghieäp vuï thueá. 2.Taïp chí Thueá. 1.Phoøng Tuyeân truyeàn - Hoã trôï; 2.Phoøng Keâ khai vaø keá toaùn thueá; 3.Phoøng Quaûn lyù nôï vaø cöôõng cheá nôï thueá; 4.Moät soá Phoøng kieåm tra giaùm saùt keâ khai thueá; 5.Moät soá Phoøng Thanh tra; 6.Phoøng Toång hôïp - Nghieäp vuï - Döï toaùn; 7.Phoøng Quaûn lyù thueá Thu nhaäp caù nhaân; 8.Phoøng Kieåm tra noäi boä; 9.Phoøng Toå chöùc caùn boä; 10.Phoøng Haønh chính - Quaûn trò - Taøi vuï (coù caû aán chæ). + Coù soá thu treân 300 tyû/naêm trôû leân 1.Ñoäi Tuyeân truyeàn vaø hoã trôï Ngöôøi noäp thueá; 2.Ñoäi Keâ khai, keá toaùn thueá vaø tin hoïc; 3.Ñoäi Quaûn lyù nôï vaø cöôõng cheá nôï thueá; 4.Ñoäi Kieåm tra thueá 5.Ñoäi Quaûn lyù thu leä phí tröôùc baï vaø thu khaùc; 6.Ñoäi Quaûn lyù Thueá thu nhaäp caù nhaân; 7.Ñoäi Nghieäp vuï - döï toaùn (goàm caû chöùc naêng phaùp cheá); 8.Ñoäi Haønh chính - Nhaân söï - Taøi vuï - Quaûn trò-AÁn chæ 9. Ñoäi kieåm tra noäi boä 10.Moät soá Ñoäi thueá lieân xaõ, phöôøng. + Coù soá thu döôùi 300 tyû/naêm trôû leân : khoâng coù Ñoäi Kieåm tra noäi boä Ban laõnh ñaïo Cô caáu boä maùy toå chöùc cuûa ngaønh thueá Cô caáu toå chöùc ñöôïc chuyeån sang moâ hình quaûn lyù thueá theo chöùc naêng laø chuû yeáu. Theo ñoù, kieän toaøn vaø thaønh laäp môùi caùc boä phaän quaûn lyù thueá theo chöùc naêng. Ñoàng thôøi, thaønh laäp môùi caùc boä phaän thuoäc caùc chöùc naêng hoã trôï quaûn lyù thueá nhö tö vaán phaùp cheá, kieåm tra giaùm saùt noäi boä,… I./ Cô caáu toå chöùc Cô quan Toång cuïc Thueá - Boä maùy giuùp vieäc Toång cuïc tröôûng goàm coù: Ban Hoã trôï Ngöôøi noäp thueá; Ban Keâ khai vaø keá toaùn thueá; Ban Quaûn lyù nôï vaø cöôõng cheá nôï thueá; Ban Thanh tra; Ban Phaùp cheá; Ban Tuyeân truyeàn - Thi ñua; Ban Caûi caùch vaø hieän ñaïi hoaù; Ban Chính saùch thueá; Ban Kieåm tra noäi boä; Ban Döï toaùn thu thueá; Ban Quaûn lyù thueá Thu nhaäp caù nhaân; Ban Hôïp taùc quoác teá; Ban Toå chöùc caùn boä; Ban Taøi vuï - quaûn trò; Vaên phoøng; Cuïc öùng duïng Coâng ngheä thoâng tin. Ñaïi dieän Toång cuïc Thueá taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh; - Caùc ñôn vò söï nghieäp tröïc thuoäc: Tröôøng Nghieäp vuï thueá. Taïp chí Thueá. II./ Cô caáu toå chöùc cuûa Cuïc Thueá Boä maùy cuûa Cuïc thueá ñöôïc toå chöùc chuû yeáu theo moâ hình chöùc naêng. Toå chöùc boä maùy Cuïc Thueá ñöôïc kieän toaøn nhö sau: Moâ hình toå chöùc cuûa Cuïc thueá nhö sau: Phoøng Tuyeân truyeàn - Hoã trôï; Phoøng Keâ khai vaø keá toaùn thueá; Phoøng Quaûn lyù nôï vaø cöôõng cheá nôï thueá; Moät soá Phoøng kieåm tra giaùm saùt (tuyø theo quy moâ, soá keâ khai thueá; löôïng ÑTNTcuûa 5. Moät soá Phoøng Thanh tra; töøng tænh, thaønh phoá) 6. Phoøng Toång hôïp - Nghieäp vuï - Döï toaùn; 7. Phoøng Quaûn lyù thueá Thu nhaäp caù nhaân; 8. Phoøng Kieåm tra noäi boä; 9. Phoøng Toå chöùc caùn boä; 10. Phoøng Haønh chính - Quaûn trò - Taøi vuï (coù caû aán chæ). III./ Cô caáu toå chöùc cuûa Chi Cuïc Thueá Boä maùy quaûn lyù thueá caáp Chi cuïc ñöôïc toå chöùc laïi theo moâ hình chöùc naêng thoáng nhaát trong toaøn quoác. Boä maùy quaûn lyù thueá ôû Chi cuïc thueá goàm 9 loaïi Ñoäi quaûn lyù laø: Ñoäi Tuyeân truyeàn vaø hoã trôï Ngöôøi noäp thueá; Ñoäi Keâ khai, keá toaùn thueá vaø tin hoïc; Ñoäi Quaûn lyù nôï vaø cöôõng cheá thu nôï thueá; Ñoäi Kieåm tra (nôi troïng ñieåm thu thueá thì coù nhieàu Ñoäi kieåm tra vaø coù theå toå chöùc rieâng ñoäi kieåm tra, giaùm saùt keâ khai thueá vaø Ñoäi Kieåm tra noäi boä rieâng); Ñoäi Quaûn lyù thu leä phí tröôùc baï vaø thu khaùc; Ñoäi Quaûn lyù Thueá thu nhaäp caù nhaân; Ñoäi Nghieäp vuï - döï toaùn (goàm caû chöùc naêng phaùp cheá); Ñoäi Haønh chính - Nhaân söï - Taøi vuï - Quaûn trò (goàm caû chöùc naêng quaûn lyù aán chæ); Moät soá Ñoäi thueá lieân xaõ, phöôøng. Treân ñaây laø moâ hình aùp duïng chung cho caùc Chi cuïc Thueá. Tuy nhieân, do ñaëc ñieåm kinh teá - xaõ hoäi giöõa caùc Chi cuïc khaùc nhau, coù caùc Chi cuïc lôùn nhö Chi cuïc quaûn lyù thueá caùc quaän noäi thaønh thuoäc thaønh phoá Haø Noäi vaø TP. Hoà Chí Minh coù soá thu töông ñöông caùc Cuïc thueá ôû ñoàng baèng, mieàn nuùi thì coù theå taêng theâm soá löôïng ñoäi cho phuø hôïp; ngöôïc laïi, moät soá Chi cuïc thueá ôû mieàn nuùi, ñoàng baèng, ñoái töôïng quaûn lyù khoâng nhieàu thì coù theå loàng gheùp moät soá chöùc naêng, nhieäm vuï, ñeå thaønh laäp, song vaãn phaûi baûo ñaûm hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao, phaân ñònh roõ chöùc naêng, nhieäm vuï vaø baûo ñaûm tính thoáng nhaát cuûa toaøn heä thoáng. Sô ñoà: TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ THUEÁ THEO CHÖÙC NAÊNG CUÛA HEÄ THOÁNG THUEÁ VIEÄT NAM Veà vò trí vaø chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa cô quan quaûn lyù Thueá caùc caáp - Chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa cô quan Thueá caùc caáp ñöôïc Nhaø nöôùc qui ñònh taïi caùc vaên baûn phaùp qui. Theo qui ñònh taïi caùc vaên baûn phaùp qui hieän haønh Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài Chính. thì cô quan Thueá caùc caáp ñeàu coù chung chöùc naêng cô baûn laø quaûn lyù thu thueá vaø thu khaùc vaøo ngaân saùch Nhaø nöôùc. Tuy nhieân, ôû moãi caáp khaùc nhau, chöùc naêng, nhieäm vuï cuï theå cuûa cô quan Thueá ñöôïc qui ñònh khaùc nhau. - Xaây döïng heä thoáng cô sôû döõ lieäu thoâng tin veà ngöôøi noäp thueá; - Cöôõng cheá thi haønh quyeát ñònh haønh chính thueá ñeå baûo ñaûm thu ñuû soá tieàn thueá do ngöôøi noäp thueá chaây yø chöa noäp ngaân saùch nhaø nöôùc. Thöïc hieän vieäc gia haïn hoà sô khai thueá; thaåm ñònh ñeå trình caáp coù thaåm quyeàn xoaù tieàn nôï thueá, tieàn phaït theo quy ñònh. 1./ Toång cuïc Thueá -Vò trí vaø chöùc naêng : laø toå chöùc thuoäc Boä Taøi chính, thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù nhaø nöôùc ñoáI vôùI caùc khoûan thu noäI ñòa, bao goàm : thueá, phí, leä phí vaø caùc khoaûn thu khaùc cuûa NSNN theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. -Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn : + Tham gia nghieân cöùu, xaây döïng caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät veà thueá, vaø vaên baûn quy phaïm phaùp luaät veà quaûn lyù thueá theo phaân caáp cuûa Boä Taøi chính. Höôùng daãn thöïc hieän trong phaïm vi caû nöôùc; + Nghieân cöùu, xaây döïng caùc quy trình nghieäp vuï quaûn lyù thueá; höôùng daãn, chæ ñaïo, toå chöùc thöïc caùc quy trình, bieän phaùp nghieäp vuï, quaûn lyù bieân cheá, kinh phí baûo ñaûm thoáng nhaát trong toaøn ngaønh thueá. + Chæ ñaïo cô quan Thueá caùc caáp thanh tra, kieåm tra, giaùm saùt vieäc thöïc hieän chính saùch, phaùp luaät thueá, tröïc tieáp toå chöùc thanh tra thueá ñoái vôùi nhöõng ngöôøi noäp thueá lôùn, coù phaïm vi kinh doanh ña daïng, phöùc taïp, lieân quan ñeán nhieàu ñòa phöông hoaëc quoác teá. 2./ Cuïc Thueá -Vò trí vaø chöùc naêng : Cuïc thueá tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông (goïi chung laø Cuïc thueá) toå chöùc tröïc thuoäc Toång cuïc thueá, coù chöùc naêng toå chöùc thöïc hieän thu thueá, phí, leä phí vaø caùc khoaûn thu khaùc cuûa NSNN treân ñòa baøn quaûn lyù theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. -Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn : + Höôùng daãn, chæ ñaïo caùc Chi cuïc thueá thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn lyù thueá treân ñòa baøn. +Tröïc tieáp quaûn lyù thueá ñoái vôùi caùc doanh nghieäp lôùn vaø vöøa, coù phaïm vi kinh doanh lieân quan ñeán nhieàu quaän huyeän, tænh, thaønh phoá; caùc doanh nghieäp thuoäc dieän phaûi hoaøn thueá GTGT; quaûn lyù nhöõng nguoàn thu lôùn, quan troïng, goàm caùc saéc thueá: Thueá giaù trò gia taêng, Thueá tieâu thu ñaëc bieät, Thueá thu nhaäp doanh nghieäp, Thueá Thu nhaäp caù nhaân theo phöông phaùp khaáu tröø taïi nguoàn, caùc khoaûn phí, leä phí cuûa caùc toå chöùc, doanh nghieäp thuoäc tænh, thaønh phoá quaûn lyù. Thöïc hieän chöùc naêng thanh tra ñoái vôùi taát caû caùc doanh nghieäp treân ñòa baûn tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc TW. 2./Chi Cuïc Thueá -Vò trí vaø chöùc naêng : Chi Cuïc thueá ñaët taïi caùc quaän, huyeän, thò xaõ, thaønh phoá thuoäc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông laø ñôn vò tröïc thuoäc Cuïc thueá, coù chöùc naêng toå chöùc thöïc hieän thu thueá, phí, leä phí vaø caùc khoaûn thu khaùc cuûa NSNN treân ñòa baøn quaûn lyù theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. -Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn : Tröïc tieáp quaûn lyù thueá ñoái vôùi caùc toå chöùc, caù nhaân noäp thueá coøn laïi, ñoù laø caùc doanh nghieäp coù quy moâ nhoû, caùc ñoái töôïng noäp thueá thu nhaäp caù nhaân (khoâng qua khaáu tröø taïi nguoàn), caùc khoaûn thu leä phí tröôùc baï, thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, thueá nhaø ñaát, caùc loaïi phí, leä phí phaùt sinh treân ñòa baøn quaän, huyeän, thò xaõ... vaø caùc saéc thueá môùi seõ ban haønh trong giai ñoaïn 2008-2010 theo chöông trình caûi caùch cuûa Nhaø nöôùc. Chi cuïc Thueá thöïc hieän taát caû caùc chöùc naêng quaûn lyù thueá tröø nhieäm vuï thanh tra thueá. Quyeàn haïn : + Ñöôïc aùp duïng caùc bieän phaùp maïnh trong thanh tra thueá ñoái vôùi tröôøng hôïp coù daáu hieäu troán thueá, gian laän thueá. Ñoù laø caùc bieän phaùp: + Thu thaäp thoâng tin lieân quan ñeán haønh vi troán thueá, gian laän thueá (ñöôïc ghi aâm, ghi hình coâng khai); + Taïm giöõ taøi lieäu, tang vaät lieân quan ñeán haønh vi troán thueá, gian laän thueá; + Khaùm nôi caát daáu taøi lieäu, tang vaät lieân quan ñeán haønh vi troán thueá, gian laän thueá. Traùch nhieäm : - Giaùm ñònh tö phaùp veà thueá theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; Boài thöôøng thieät haïi cho ngöôøi noäp thueá theo quy ñònh cuûa Luaät quaûn lyù thueá. + Cô quan Toång cuïc Thueá coù chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc khoaûn thu noäi ñòa, bao goàm: thueá, phí, leä phí vaø caùc khoaûn thu khaùc cuûa NSNN. Ñoàng thôøi, cuõng coù nhieäm vuï chæ ñaïo toaøn dieän vieäc thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù thu thueá vaø thu khaùc thoáng nhaát trong caû nöôùc; ñeà xuaát caùc qui trình, bieän phaùp nghieäp vuï quaûn lyù thueá phuø hôïp vaø chæ ñaïo thöïc hieän trong toaøn ngaønh. Ngoaøi ra, coøn coù nhieäm vuï tham gia vôùi Boä Taøi chính trong coâng taùc xaây döïng chính saùch thueá. Hieän nay, Toång cuïc Thueá khoâng coù chöùc naêng tröïc tieáp thu thueá. + Cuïc Thueá tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông, Chi cuïc Thueá quaän, huyeän, thò xaõ coù nhieäm vuï cô baûn laø quaûn lyù vaø tröïc tieáp thu caùc khoaûn thueá, phí vaø thu khaùc vaøo NSNN. Vì vaäy, cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù thueá ôû caáp Trung öông vaø caáp ñòa phöông veà cô baûn laø thoáng nhaát, nhöng coù nhöõng ñieåm khaùc nhau, phuø hôïp vaø phuïc vuï tröïc tieáp cho vieäc thöïc hieän nhieäm vuï cuûa töøng caáp. Ví duï: Toång cuïc Thueá thöïc hieän chöùc naêng giuùp Boä Taøi chính nghieân cöùu xaây döïng chính saùch thueá, chöùc naêng hôïp taùc quoác teá veà thueá vì vaäy taïi cô quan Toång cuïc Thueá phaûi thaønh laäp Ban chính saùch, Ban Hôïp taùc quoác teá. Nhöng taïi Cuïc Thueá, Chi cuïc Thueá laïi khoâng toå chöùc caùc phoøng naøy vì Cuïc Thueá, Chi cuïc Thueá khoâng coù chöùc naêng tröïc tieáp xaây döïng chính saùch thueá vaø hôïp taùc quoác teá. - Khi chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa cô quan Thueá thay ñoåi ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa coâng taùc quaûn lyù thueá thì ñeán moät möùc ñoä nhaát ñònh toå chöùc boä maùy cuõng phaûi thay ñoåi nhaèm thöïc hieän ñaày ñuû caùc chöùc naêng quaûn lyù thueá. V./Tin hoïc : TH vaên phoøng VI./Ngoaïi ngöõ: Coá gaéng oân (Chöùng chæ A ñoái vôùi caùn söï; chöùng chæ B ñoái vôùi chuyeân vieân vaø kieåm soaùt vieân.)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docON TAP THI CONG CHUC Thue.doc
  • doc2727873 thi L lu7853n chung v7873 Nh n4327899c v php l.doc
  • doccau_hoi_thi_phan_I_II1.doc
Luận văn liên quan