Đề tài Chất lượng và công tác quản lý chất lượng của công ty Xây dựng số 1 - Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây, với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước. Đứng trước xu thế toàn cầu hoá cùng với làn sóng hội nhập đã đem đến cho Việt Nam nhiều cơ hội và cả những thách thức. Việc gia nhập các tổ chức quốc tế như AFTA, APEC, WTO một mặt giúp các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện học hỏi kinh nghiệm quản lý, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật của các nước, từ đó rút ngắn được quãng đường mà các nước khác đi trước đã trải qua để đạt được một trình độ phát triển nhất định, nhưng mặt khác sự hội nhập cũng đem đến một áp lực màng càng lớn đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh khi các rào cản thuế quan và phi thuế quan bảo vệ nền sản xuất trong nước bị xoả bỏ, làm vô hiệu hoá sự độc quyền của nhiều doanh nghiệp do được nhà nước bảo hộ . Vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để đứng vững được trên thị trường nội địa và vươn xa tới thị trường các nước khác trong khu vực và thế giới . Giải pháp khả thi lúc này chỉ có thể là nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời hạ giá thành sản phẩm . Và chỉ những doang nghiệp nào đảm bảo được vấn đề chất lượng thì mới có thể tồn tại và phát triển lâu dài được . Chính vì vậy, hiện nay các doanh nghiệp đang có xu hướng tổ chức thực hiện áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9000, TQM, HACCA, QB .Nhằm tạo được hình ảnh một doanh nghiệp đạt độ tin cậy cao về chất lượng sản phẩm ,đồng thời thể hiện được là một tổ chức có phương pháp quản lý hiện đại , phù hợp với tiến trình phát triển công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước . Để làm rõ hơn vấn đề đó em đã làm một bản báo cáo tổng hợp về công tác chuẩn bị của công ty XD số 1-Hà nội nói riêngvà cũng là của toàn ngành xây dựng noi chung Bản báo cáo thực tập tổng hợp được chia thành ba phần : Phần 1 : Tổng quan về công ty Xây dựng số 1- Hà nội Phần 2 : Chất lượng và công tác quản lý chất lượng của công ty Xây dựng số 1 - Hà nội Phần 3 : Đánh giá công tác quản lý chất lượng. ý kiến đề xuất cá nhân về công tác quản lý chất lượng Mục lục Lời nói đầu 1 Phần I: I. Một số nét về Công ty xây dựng số 1 Hà Nội 3 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng số 1 Hà Nội 3 2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh 5 3. Cơ cấu tổ chức sản xuất 17 4. Tình hình chung về xây dựng trong những năm gần đây 19 II. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật Công ty 20 1. Đặc điểm thị trường và hoạt động Marketing trong xây dựng 20 2. Đặc điểm quá trình đấu thầu 22 3. Đặc điểm công nghệ máy móc 28 4. Các đặc điểm chung 28 5. Đặc điểm về vốn và huy động vốn 33 6. Đặc điểm về nguyên vật liệu và công tác quản trị vật tư 37 Phần II: Chất lượng và công tác quản lý chất lượng của Công ty xây dựng số 1 – Hà Nội 39 I. Đặc điểm chất lượng của Công ty 39 1. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm xây dựng 39 2. Tình hình thực hiện những chỉ tiêu đánh giá chất lượng 39 II. Công tác quản lý chất lượng 44 III. Nhận xét về công tác quản lý chất lượng 44 1. Những thành tựu đạt được trong hoạt động thiết kế – thi công xây dựng 44 2. Những tồn tại của Công ty 65 3. Những nguyên nhân của sự tồn tại 65 Phần III: Đánh giá công tác quản lý chất lượng ý kiến đề xuất cá nhân về công tác quản lý chất lượng 66 Phụ lục

doc72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2117 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chất lượng và công tác quản lý chất lượng của công ty Xây dựng số 1 - Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kiÓm tra b»ng h×nh thøc thi lý thuyÕt vµ thùc tÕ ®èi víi tõng c«ng nh©n: n¨m 1998 cã 70 ng­êi; n¨m 1999 cã 112 ng­êi; n¨m 2000 cã 80 ng­êi; n¨m 2001 cã 77 ng­êi; n¨m 2002 cã 84 ng­êi. - VÒ båi d­ìng C«ng ty th­êng båi d­ìng nghiÖp vô theo quy ho¹ch c¸n bé . C¸c c¸n bé ®­îc göi vµo nh÷ng tr­êng, ®¬n vÞ cao cÊp theo c¸c líp qu¶n lý cña Nhµ n­íc hoÆc göi vµo c¸c líp chuyªn m«n. Hµng n¨m, c«ng ty ®Òu cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé. + §èi víi c¸c chøc danh gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc c«ng ty, c¸c tr­ëng phßng c«ng ty th× ®µo t¹o trong c¸c tr­êng líp lý luËn chÝnh trÞ dµi h¹n. + §èi víi c¸c c¸n bé ph¶i båi d­ìng tõng mÆt, ph¶i ®µo t¹o trong c¸c líp ng¾n h¹n, t¹i c¸c tr­êng ®µo t¹o c¸n bé ngµnh x©y dùng tr­êng C«ng ®oµn. + KhuyÕn khÝch c¸c c¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô häc §¹i häc t¹i chøc t¹i c¸c tr­êng §¹i häc. + §éi ngò lao ®éng th­êng cã c¸c ®ît thi ®Ó n©ng cao tay nghÒ vµ bËc thî. NhËn thøc râ tÇm quan träng cña c«ng t¸c c¸n bé, nªn ®· cã sù phèi hîp chØ ®¹o vµ thùc hiÖn tèt c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt kÕ ho¹ch cña Thµnh uû vµ cña Së x©y dùng vÒ c«ng t¸c c¸n bé. M¹nh d¹n giao nhiÖm vô ®Ó ®µo t¹o vµ båi d­ìng mét sè c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc, phÈm chÊt cã triÓn väng ph¸t triÓn. §éi ngò c«ng nh©n lao ®éng ®­îc n©ng cao tay nghÒ nªn ®¶m b¶o vÒ mÆt sè l­îng. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè thiÕu sãt nh­îc ®iÓm nh­: + ViÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé ch­a s©u nªn viÖc ®µo t¹o vµ båi d­ìng ch­a kÞp thêi. + C«ng t¸c quy ho¹ch cßn h×nh thøc, ch­a ®æi míi, viÖc ph¸t hiÖn nh÷ng nh©n tè míi ®Ó cã kÕ ho¹ch båi d­ìng cô thÓ cßn h¹n chÕ. §éi ngò c¸n bé v¨n phßng c«ng ty ch­a ®­îc trÎ ho¸ (hÇu hÕt ®Òu cã th©m niªn trªn15 n¨m). + §éi ngò lao ®éng ®­îc n©ng cao tay nghÒ, n©ng bËc nh­ng trªn thùc tÕ nh÷ng ng­êi lao ®éng tay nghÒ, bËc thî cao lµ rÊt Ýt, lùc l­îng cao tuæi nhiÒu. 4.4. §¸nh gi¸ t×nh h×nh HiÖu qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng. NÕu nh­ thêi ®iÓm n¨m1997,tr×nh ®é §¹i häc-trªn §¹i häc chØ cã 83 ng­êi chiÕm 9,72% ; n¨m 1998 tr×nh ®é §¹i häc-trªn §¹i häc lµ 89 ng­êi chiÕm 10,4%. Th× ®Õn thêi ®iÓm n¨m 2002 tr×nh ®é §¹i häc-trªn ®¹i häc lµ 107 ng­êi chiÕm 12,86%. Sè kü s­ tr×nh ®é §¹i häc ë C«ng ty ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu + Kü s­ x©y dùng : 54 ng­êi chiÕm 50,5% + Kü s­ ®iÖn : 5 ng­êi chiÕm 4,7% + Kü s­ vËt liÖu x©y dùng : 15 ng­êi chiÕm 14% §iÒu ®ã chøng tá r»ng ®éi ngò c¸n bé,c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao ë C«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao. DÉn ®Õn mét ®iÒu lµ kh¶ n¨ng x©y l¾p cña C«ng ty sÏ ®­îc n©ng lªn c¶ vÒ chÊt luîng vµ sè l­îng c«ng tr×nh. §éi ngò kü s­ trªn ®©y sÏ lµ yªu tè quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i va phiÓn triÓn cña C«ng ty. Cµng chøng tá r»ng doanh nghiÖp ®· cã sù ®Çu t­ lín cho c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù vµ phÊt triÓn ®éi ngò can bé cã tr×nh ®é cña m×nh Sè c¸n bé nh©n viªn cã tr×nh ®é phæ th«ng trë xuèng gi¶m tõ: + n¨m 19997: 654 ng­êi chiÕm 76,58% + n¨m 1998 : 651 ng­êi chiÕm 76,5% xuèng cßn +n¨m 2002 : 191 ng­êi chiÕm 22,96% ChØ trong vßng vµi n¨m sè c«ng nh©n cã tr×nh ®é phæ th«ng trong c«ng ty ®· gi¶m mét c¸ch ®¸ng kÓ.Nh÷ng con sè nµy ®· ph¶n ¸nh phÇn nµo chÊt l­îng lao ®éng trong C«ng ty x©y dùng sè 1 – Hµ Néi . T×nh h×nh lao ®éng cña C«ng ty qua c¸c n¨m §¬n vÞ: ng­êi ChØ tiªu 1997 1998 2002 Tæng sè % Tæng sè % Tæng sè % * Tæng sè lao ®éng * Trong ®ã: + §¹i häc, trªn ®¹i häc 83 9,72% 89 10,46% 107 12,86% + Trung cÊp, s¬ cÊp 117 13,7% 111 13,04% 68 8,26% + Phæ th«ng 654 76,58% 651 76,5% 648 78,74% BiÓu tæng hîp nh©n lùc Sè TT Néi dung ®¬n vÞ Sè l­îng tØ lÖ (%) 1 §¹i häc: +Kü s­ X©y dùng +Kü s­ §iÖn +Kü s­ cÊp tho¸t n­íc +Kü s­ VËt liÖu x©y dùng +Kü s­ Kinh tÕ x©y dùng +Kü s­ cÇu ®­êng Ng­êi Ng­êi Ng­êi Ng­êi Ng­êi Ng­êi Ng­êi 107 54 5 7 14 12 15 12,86% 50,5% 4,7% 6,5% 13,1% 11,2% 14% 2 Trung cÊp kü thuËt: +X©y dùng +§iÖn +VËt liÖu x©y dùng Ng­êi Ng­êi Ng­êi Ng­êi 75 59 5 11 9,01% 78,7% 6,7% 14,6% 3 C«ng nh©n: +C«ng nh©n bËc 6 +C«ng nh©n bËc 4,5 +C«ng nh©n bËc 3 Ng­êi Ng­êi Ng­êi Ng­êi 459 12 273 174 55,17% 2,6% 59,5% 37,91% 4 Lao ®éng phæ th«ng: Ng­êi 191 22,96% 5 Tæng sè CBCNV: - Theo giíi: +Nam +N÷ -Theo h×nh thøc lao ®éng + Lao ®éng trùc tiÕp + Lao ®éng gi¸n tiÕp Ng­êi Ng­êi Ng­êi Ng­êi Ng­êi 832 491 341 182 650 100% 59% 41% 22% 78% Lao ®éng lµ mét trong 3 yÕu tè t¹o nªn nÒn s¶n xuÊt vµ lµ yÕu tè quan träng nhÊt, ph¸t triÓn lao ®éng lµ ph¸t triÓn mét c¸ch cã tÇm nh×n xa mµ C«ng ty X©y dùng sè 1 - Hµ Néi ®· nhËn ®Þnh ®­îc mét c¸ch ®óng ®¾n. HiÖn nay, ë nhiÒu doanh nghiÖp x©y dùng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cßn nhiÒu bÊt cËp, sù nç lùc cña C«ng ty x©y dùng sè 1 – Hµ Néi trong c«ng t¸c nµy ®¸ng ®­îc biÓu d­¬ng vµ ®¸nh gi¸ cao.Cã thÓ nãi viÖc t« chøc nh©n sù cña C«ng ty so víi tr­íc th× nay C«ng ty kh¸ gän nhÑ vµ hiÖu qu¶. Song C«ng ty cÇn ph¶i m¹nh d¹n h¬n n÷a trong viÖc s¾p xÕp bè trÝ c¸n bé, nhÊt lµ trong bé phËn khèi qu¶n lý. Ngoµi ra trong phÇn lín c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ch­a ®­îc ®µo t¹o qua §¹i häc chuyªn ngµnh, kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng, tr×nh ®é tin häc vµ ngo¹i ng÷ cßn rÊt h¹n chÕ, nhiÒu c¸n bé lµm cßn dùa trªn kinh nghiÖm thùc tÕ cña m×nh lµ chÝnh. C«ng ty còng ®· cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸n bé, nh©n viªn ®i häc, n©ng cao båi d­ìngkiÕn thøc cho m×nh nh÷ng vÉn cßn ®¬n lÎ, ch­a ®ång bé. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cã nh÷ng chÝnh s¸ch tuyÓn dông lao ®éng bæ xung ®Ó thay thÕ nh÷ng ng­êi yÕu hoÆc ®Õn tuæi nghØ h­u, hµng n¨m C«ng ty tæ chøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc häc an toµn vµ b¶o hé lao ®éng, tæ chøc häc lý thuyÕt vµ thi tay nghÒ n©ng bËc thî, nh»m ph¸t huy ®­îc tÝnh n¨ng ®éng; ph¸t huy ®­îc s¸ng kiÕn, s¸ng t¹o vµ trÝ thøc cña hä ®­îc ®µo t¹o ®¶m b¶o ®­îc tÝnh kÕ thõa nh÷ng kinh nghiÖm cña líp cha anh ®· lµm, ®Ó ¸p dông vµo c«ng cuéc thêi më cöa còng nh»m më réng cho s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty. 5. §Æc ®iªm vÒ vèn vµ huy ®éng vèn 5.1.Tinh h×nh vèn Víi quy m« kinh doanh nh­ hiÖn nay vèn vµ nguån vèn ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp cã nhiÖm vô sö dông vèn, huy ®éng vèn ph¸t triÓn vµ b¶o toµn vèn. Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é vµ c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, h¹ch to¸n kinh doanh ®Ó ph¸t triÓn vµ cã hiÖu qu¶. Nguån vèn cña doanh nghiÖp ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau; do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp, C«ng ty x©y dùng vèn b»ng nh÷ng nguån vèn bæ xung: vèn vay ng©n hµng, vèn huy ®éng cña c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng kh¸c. Muèn s¶n xuÊt vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i th× ph¶i cã gi¶i ph¸p vÒ vèn. Lµ mét doanh nghiÖp qui m« võa thi c«ng vµ x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh cã ®ßi hái tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, yªu cÇu vÒ kü - mü thuËt, h¬n n÷a ph¶i ®Çu t­ vèn cho c«ng tr×nh rÊt lín nªn doanh nghiÖp lu«n coi träng c«ng t¸c qu¶n lý vèn, ch¨m lo b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn theo ®óng môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh nh»m x©y dùng ra nh÷ng c«ng tr×nh chÊt l­îng theo yªu cÇu kÕ ho¹ch. Víi ®Æc ®iÓm nhu cÇu vèn ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vÊn ®Ò t¹o vèn vµ sö dông vèn lµ ®iÒu ®¸ng quan t©m ®Ó t¹o ®ñ viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ b¶o toµn ®­îc vèn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch ®Æt ra. ChØ tiªu chñ yÕu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh §¬n vÞ: 1000® ChØ tiªu 1997 1998 1999 1. Doanh thu thuÇn 23.600.000 25.756.579 27.144.975 2. Lîi nhuËn 1.130.000 1.249.089 1.260.000 3. Nép ng©n s¸ch 2.319.750 2.535.505 2.598.080 4. L­¬ng b×nh qu©n / 1L§ 520,00 630,00 645,03 4. Tæng sè CBCNV lµm viÖc 654 651 688 Víi c¬ cÊu vèn trªn thÓ hiÖn sù phÊn ®Êu cña C«ng ty qua tõng n¨m. N¨m 1997 tØ träng vèn l­u ®éng, vèn cè ®Þnh lµ ®iÓm cao so víi n¨m 1999 cã chiÒu gi¶m ®i: vèn l­u ®éng tõ 14,27% gi¶m cßn 13,31%; vèn l­u ®éng tõ 37,75% gi¶m cßn 35,21%. Ng­îc l¹i nguån vèn kh¸c nh­: vèn huy ®éng cña c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng vµ vay vèn mét phÇn cña ng©n hµng t¨ng lªn chiÕm tØ träng lín so víi hai nguån vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh; tõ 47,99% t¨ng ®Õn 51,48%. §iÒu nµy cho ta thÊy C«ng ty ®· rÊt nh¹y bÐn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. NÕu duy tr× vµ ph¸t triÓn c¬ cÊu vèn nh­ vËy C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch th­êng xuyªn, liªn tôc lµm cho viÖc chuyÓn hãa h×nh th¸i vèn qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn ®­îc thuËn lîi. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh lµ x©y dùng, n­íc ta ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Ó ViÖt Nam theo kÞp c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÐ giíi. ChÝnh v× vËy sè l­îng doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n ®· ®­îc më ra víi sè l­îng ngµy cµng nhiÒu, trong sè ®ã cã nh÷ng doanh nghiÖp ®· t¹o ra ®­îc uy tÝn lín trªn thÞ tr­êng nh­: C¸c c«ng ty (cã c¶ c¸c tæng c«ng ty x©y dùng) rÊt uy tÝn vµ m¹nh lµ: Tæng c«ng ty Vinaconec, Tæng c«ng ty x©y dùng (Bé x©y dùng), Tæng c«ng ty x©y dùng Tr­êng S¬n vµ c¸c C«ng ty x©y dùng kh¸c ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn Hµ Néi nãi riªng vµ c¸c tØnh phÝa B¾c còng nh­ c¶ n­íc nãi chung. Tr­íc nh÷ng ®èi thñ nh­ vËy, cã thÓ nãi C«ng ty x©y dùng sè I Hµ Néi gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Song víi bÒ dµy ph¸t triÓn vµ tån t¹i víi uy tÝn vµ kinh nghiÖm l©u n¨m, C«ng ty vÉn ®ang tõng b­íc ph¸t triÓn vµ cã nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá trong sù ph¸t triÓn chung cña ngµnh x©y dùng còng nh­ trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc. Trong ®iÒu kiÖn ph¶i thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp víi nhiÖm vô b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, b¶o ®¶m ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn mµ sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh x©y dùng diÔn ra ngµy cµng quyÕt liÖt, ®· ®Æt c«ng ty tr­íc nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch. Tuy nhiªn, do cã nh÷ng b­íc chuyÓn ®æi phï hîp nªn C«ng ty vÉn ®øng v÷ng ®­îc, tù kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh vµ ®· më réng ph¹m vi ho¹t ®éng ra toµn miÒn B¾c. HiÖn nay, C«ng ty ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc x©y l¾p cã qui m« lín. ChØ tiªu vèn b»ng tiÒn t¨ng mét l­îng lín lµ 2.094.286.485® (t¨ng 220,38%) ®©y lµ mét ®iÒu ®¸ng mõng. Nh­ng chØ tiªu nµy còng cho thÊy mét sè nh÷ng do dù vÒ c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­, mÆc dï c«ng t¸c qu¶n lý víi nh÷ng biÖn ph¸p xö lý vµ thu håi vèn thùc hiÖn rÊt tèt. Doanh nghiÖp nªn cã nh÷ng ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tèt vµ sím h¬n, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Ó mét l­îng tiÒn vèn lín ø ®äng kh«ng quay vßng trong s¶n xuÊt kinh doanh, lµm kÐm ®i hiÖu qu¶ cña t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp vµ h¹n chÕ søc sinh lîi cña vèn l­u ®éng. Qua b¶ng ph©n tÝch tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ n¨m 1999, ta thÊy; - Sè vßng lu©n chuyÓn VL§ lµ 1,2235 vßng, nhanh h¬n so víi n¨m 1998 lµ 0,084 vßng. - Thêi gian quay vßng VL§ lµ 294 ngµy/vßng, rót ng¾n ®i so víi n¨m 1998 lµ 22 ngµy/vßng. Nh­ vËy lµ viÖc ®Çu t­ vµ sö dông VL§ cña doanh nghiÖp lµ rÊt tèt, cho thÊy c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chuyÓn vèn ®Çu t­ tõ VC§ sö dông Ýt hiÖu qu¶ sang VL§ sö dông cã hiÖu qu¶ cao h¬n lµ hoµn toµn ®óng ®¾n. Song hiÖu qu¶ sö dông VL§ sÏ cßn cao h¬n n÷a mét khi l­îng tiÒn vèn lín vÉn cßn chê sö dông (chØ tiªu vèn = tiÒn t¨ng 2.094.286.485), cã thÓ do doanh nghiÖp cßn do dù ch­a døt kho¸t víi nh÷ng l­îng ®Çu t­ cßn míi mÎ, ®ang th¨m dß t×m hiÓu tr­íc nh÷ng nh¹y c¶m cña thÞ tr­êng. Tuy vËy, b­íc ®Çu trong viÖc sö dông VL§, doanh nghiÖp còng ®· tiÕt kiÖm ®­îc mét l­îng vèn trong l­u th«ng lµ: Sè VL§ tiÕt kiÖm ®­îc do thay ®æi tèc ®é lu©n chuyªn vèn l­u ®éng = Doanh thu thuÇn x Sè vßng quay kú nµy - Sè vßng quay kú tr­íc 360 B¶ng c¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty n¨m 2002 §¬n vÞ:§ång Nguån vèn M· sè Gi¸ trÞ Tû lÖ A. Nî ph¶I tr¶(300 = 301 + 320 + 330) 330 80.816.982.442 83.64% I. Nî ng¾n h¹n 1. Vay ng¾n h¹n 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 3. Ph¶I tr¶ cho ng­êi b¸n 4. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 310 311 312 313 314 315 316 317 318 42.886.599.887 18.122.912.482 14.913.415.630 1.593.827.246 5.945.949.781 1.408.311.850 902.182.898 53.06% 42.26% 34.77% 3.72% 13.86% 3.28% 2.11% II. Nî dµi h¹n 320 1.338.000.000 1.66% III. Nî kh¸c 330 36.592.382.555 45.28% B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 15.807.793.928 16.36% I. Nguån vèn, quü 1. Nguån vèn kinh doanh 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 3. Chªnh lÖch tû gi¸ 4. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 5. Quý dù phßng tµi chÝnh 6. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 7. Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 410 411 412 413 414 415 416 417 14.326.585.301 9.277.493.780 435.120 3.350.568.900 695.924.901 1.002.162.600 90.63% 64.76% 0.003% 23.39% 4.86% 6.99% II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 420 1.481.208.627 9.37% Tæng céng nguån vèn(430 = 300 + 400) 430 96.624.776.370 100% Nh×n vµo b¶ng c¬ cÊu nguån vèn cho thÊy, tû lÖ nî ph¶i tr¶ chiÕm tû lÖ rÊt lín tíi 83,64% Tæng nguån vèn, cßn l¹i 16,36% lµ vèn chñ së h÷u. §iÒu nµy víi c¸c doanh nghiÖp b×nh th­êng lµ mét sù bÊt c©n ®èi . Nh­ng do tÝnh chÊt cña ngµnh X©y dùng nªn víi c¬ cÊu nguån vèn nµy lµ cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. Víi ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng lµ sù chiÕm dông vèn gi÷a c¸c bªn ®èi t¸c tham gia lµ lín vµ cã sù chiÕm dông vèn dµi h¹n, do ®ã nã t¹o ra nguån vèn “Nî ph¶i tr¶ lín”, trong ®ã chiÕm tû träng nhiÒu nhÊt lµ “Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n” vµ “Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc” lÇn l­ît lµ 42,26% vµ 34,77% (tu¬ng øng18.1 tû ®ång vµ 14,9 tû ®ång); “Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” còng chiÕm kh¸ lín 13,86%; Cßn c¸c kho¶n kh¸c nhá kh«ng ®¸ng kÓ. Trong nguån vèn chñ së h÷u, nguån vèn vµ quü chÝnh chiÕm phÇn lín tíi 90,63%, Nguån kinh phÝ vµ c¸c quü phóc lîi kh¸c chiÕm 9,37%. Nguån vèn chñ së h÷u nh­ vËy lµ hîp lý. Trong nguån vèn vµ quü th× nguån vèn kinh doanh lµ thµnh phÇn chÝnh chiÕm tíi 64,76%. Ngoµi ra c«ng ty cßn dµnh mét phÇn kh¸ lín cho quü ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. Tuy vËy c«ng ty còng nªn ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu vèn cho hîp lý h¬n, ®ã lµ gi¶m bít c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, cô thÓ lµ ph¶i tr¶ ng­êi b¸n vµ nî c«ng nh©n viªn, ®Ò phßng tr­êng hîp l©m vµ t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, cÇn t¨ng thªm quü dù phßng tµi chÝnh cho hîp lý theo tõng thêi ®iÓm vµ tõng c«ng tr×nh. C«ng ty cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch còng nh­ c¸ch sö dông vµ qu¶n lý nguån vèn cã hiÖu qu¶ nh»m ph¸t triÓn c«ng ty v÷ng m¹nh h¬n n÷a. 5.2. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn vèn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vèn ®ang lµ vÊn ®Ò mµ nhiÒu c«ng ty x©y dùng quan t©m nhÊt.ViÖc huy ®éng vèn ngµy cµng trë nªn khã kh¨n va phøc t¹p h¬n,trong khi c¸c c«ng tr×nh ®ßi hái ph¶i cã mét l­îng vån kh¸ lín thi c¸c nguån v«n l¹i ngµy cang trë nªn han hÑp h¬n. Nhµ n­íc c¾t gi¶m nguån vèn cho c¸c c«ng ty x©y dùng ,chñ ®µu t­ rÊt cÈn thËn trong vÊn ®Ò bá vèn ra ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. Tõ nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh ®ã ma c¸c C«ng ty x©y dùng nãi chung va C«ng ty x©y dùng sè 1-Hµ Néi nãi riªng ®ang phai næ lùc ®Ó lu«n cã mét l­îng vèn ®ñ lín ®¸p ­ng yªu cÇu vÒ v«n cho c¸c c«ng tr×nh cã qui m«. C«ng ty x©y dùng sè 1-Hµ Néi ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng nh»m b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn nh­ : §¸nh gi¸ l¹i sè vËt t­,thiÕt bÞ mua vÒ,chuyÓn nh­îng thanh lý mét sè vËt t­ d­ thõa va mét sè thiÕt bÞ may mãc l¹c hËu kh«ng phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh hiÖ t¹i,tÝch cùc t×m kiÕm c¸c c«ng tr×nh nh»m lµm t¨ng vßng quay cña v«n,trÝch nép khÊu hao ®Ó bæ xung nguån vèn cè ®Þnh…. 6. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu & c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­ Trong x©y dùng c¬ b¶n, nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nguyªn vËt liÖu lµ bé phËn trùc tiÕp t¹o nªn thùc thÓ c«ng tr×nh x©y dùng, nÕu thiÕu nã th× qu¸ tr×nh thi c«ng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. NÕu xÐt vÒ c¬ cÊu gi¸ thµnh s¶n phÈm th× gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chiÕn kho¶ng 70% gi¸ trÞ c«ng tr×nh vµ chiÕm kho¶ng 60% trong c¬ cÊu vèn l­u ®éng. Vµ dÜ nhiªn khi lËp gi¸ tranh thÇu th× chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu lµ bé phËn cÊu thµnh 60-70% chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh mµ C«ng ty tÝnh to¸n ®Ó ®­a ra gi¸ dù thÇu trong hå s¬ dù thÇu. Nh­ vËy nguyªn vËt liÖu chiÕm vÞ trÝ quan träng trong c«ng t¸c ®Êu thÇu. ViÖc tiÕt kiÖm vµ gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ mét nh©n tè hÊp dÉn ®èi víi chñ ®Çu t­, gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. C«ng t¸c x©y dùng cña C«ng ty x©y dùng sè I Hµ Néi vµ kinh doanh nhµ, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp th­êng chiÕm tû lÖ rÊt lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm do vËy viÖc qu¶n lý chÆt chÏ, tiÕt kiÖm vËt liÖu lµ mét yªu cÇu rÊt cÇn thiÕt trong c«ng t¸c qu¶n lý nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty lu«n chó träng tíi viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu tõ kh©u mua, vËn chuyÓn cho tíi khi xuÊt dïng vµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng t¹i hiÖn tr­êng. Trong thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh C«ng ty cÇn ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu tïy theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh. V× vËy viÖc b¶o ®¶m cung øng nguyªn vËt liÖu lµ t­¬ng ®èi phøc t¹p. §©y lµ mét yªu cÇu mµ c¸c nhµ thÇu ph¶i tr×nh bµy trong hå s¬ dù thÇu ë phÇn thuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng. VËt liÖu C«ng ty mua ngoµi lµ chñ yÕu theo gi¸ thÞ tr­êng vµ ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t­, chñ nhiÖm c«ng tr×nh, ®éi tr­ëng vµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm. ViÖc mua nguyªn vËt liÖu chñ yÕu ®­îc x¸c ®Þnh theo dù to¸n cña tõng c«ng tr×nh vµ hîp ®ång mua vËt t­ mµ C«ng ty ®· ký víi ®¬n vÞ cung øng vËt liÖu ®ã, vËt liÖu ®­îc chuyÓn cho tõng c«ng tr×nh do bé phËn kü thuËt yªu cÇu trªn c¬ së ®Þnh l­îng theo dù to¸n. - VÒ mÆt cung øng nguyªn vËt liÖu, c«ng ty ®· cã xÝ nghiÖp kinh doanh khai th¸c vËt t­ ®¶m nhiÖm. - VÒ xi m¨ng, do C«ng ty cã mèi quan hÖ tèt vµ l©u dµi víi c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng nh­ BØm S¬n, Nghi S¬n, Bót S¬n, CHINFON... vµ c¸c ®¹i lý cung cÊp xim¨ng vµ vËt liÖu x©y dùng kh¸c nªn t­¬ng ®èi thuËn lîi trong viÖc b¶o ®¶m nguån cung øng. - §èi víi c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ph¶i nhËp ngo¹i, C«ng ty ®· ®­îc cÊp phÐp xuÊt nhËp khÈu nªn viÖc ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ vËt liÖu x©y dùng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ nhËp ngo¹i rÊt thuËn lîi. PhÇn II : ChÊt l­îng vµ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty x©y dùng sè 1 – Hµ Néi I. §Æc ®iÓm chÊt l­îng cña C«ng ty 1. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm x©y dùng. Trong bèi c¶nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ su thÕ héi nhËp quèc tÕ ®·, ®ang vµ sÏ bu«c c¸c quèc gia nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng cÇn t×m cho m×nh mét h­íng ®i phï hîp víi ®iÒu kiÖn chñ quan cña m×nh. C«ng ty x©y dùng sè 1 – Hµ Néi tõ khi ra ®êi ®­îc sù bao cÊp cña nhµ n­íc nªn thêi gian ®Çu ®· kh«ng quan t©m ®óng møc tíi vÊn ®Ò chÊt l­îng s¶n phÈm nãi riªng vµ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng nãi chung. Nh­ng trong t×nh h×nh míi khi nhµ n­íc thùc hiÖn c¬ chÕ më cöa; ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn buéc C«ng ty ph¶i cã sù lùa chän h×nh thøc tæ chøc kinh doanh míi phï hîp h¬n víi ®iÒu kiÖn míi. C¸c c«ng tr×nh mµ C«ng ty x©y dùng sè 1 – Hµ Néi thùc hiÖn thi c«ng ®Òu tu©n theo bé TCVN, TCXD, tiªu chuÈn thiÕt kÕ kü thuËt vµ theo yªu cÇu cña nhµ t­ vÊn. §Æc biÖt ®­îc sù gióp ®ì cña tæ chøc Global cña Anh n¨m 2001 C«ng ty x©y dùng sè 1 – Hµ Néi ®· hoµn thµnh c«ng t¸c x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001 – 2000. §¸nh dÊu sù tr­ëng thµnh trong c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty phï hîp víi môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc 2. T×nh h×nh thùc hiÖn nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng. HiÖn nay, n­íc ta ®· cã kho¶ng 900 doanh nghiÖp ¸p dông vµ ®¹t chøng chØ HTQLCL theo bé tiªu chuÈn ISO 9000. §©y lµ mét con sè ®¸ng khÝch lÖ vµ nã ®· chøng minh ®­îc tÝnh hiÖu qu¶ cña bé tiªu chuÈn ISO 9000 ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. T×nh h×nh s¶n xuÊt x©y dùng ë c¸c doanh nghiÖp nµy sau khi ¸p dông HTQLCL ISO 9000 ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn vµ kÕt qu¶ tèt, s¶n phÈm cña nhiÒu doanh nghiÖp b¾t ®Çu cã tiÕng nãi trªn thÞ tr­êng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh, g©y ®­îc uy tÝn chÊt l­îng víi kh¸ch hµng… NhiÒu doanh nghiÖp ®· coi viÖc ¸p dông HTQLCL ISO 9000 lµ mét cuéc ®Çu t­ "siªu lîi nhuËn". C«ng ty x©y dùng sè1-Hµ Néi kÓ tõ 12/2001,®· chÝnh thøc ®­îc c«ng nhËn lµ doanh nghiÖp ap dông hÖ thèng tiªu chuÈn IS0 9001-2000.§Ó ®¹t ®­îc thµnh qña nµy lµ c¶ mét sù nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty cïng quyÕt t©m cña ban l·nh ®¹o .D­¬i ®©y lÇ mét sè ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh x©y d­ng hÖ thèng IS0 Mét sè b¶n ®¸nh gi¸ néi bé Ch­¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ Môc ®Ých: §¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé lÇn 1 Thêi gian ®¸nh gÝa: 2 ngµy: ngµy 20/8/2001 vµ 21/8/2001 Häp khai m¹c: - Thêi gian: 8h30 ngµy 16/8/2001 - Thµnh phÇn tham gia: Ban chØ ®¹o ISO Quy tr×nh ®¸nh gi¸: Néi dung ®¸nh gi¸ §¬n vÞ liªn quan C¸n bé d¸nh gi¸ Thêi gian QT qu¶n lý tµi liÖu vµ QT qu¶n lý hè s¬ Phßng Hµnh chÝnh TrÇn Ngäc Yªn NguyÔn thÞ H¹nh Phóc 09.00 - 11.30 QT lËp kÕ ho¹ch, QT ®Êu thÇu, QT thu thËp th«ng tin vµ ph¶n håi cña kh¸ch Phßng KT - KH NguyÔn ThÞ Liªn Chu Kh¸nh V©n TrÇn Ngäc Yªn 13.30 – 14.30 QT ®µo t¹o, tuyÓn dông; QC tæ chøc Phßng Tæ chøc Chu Kh¸nh V©n Ng« V¨n Long TrÇn Ngäc Yªn 14.30 - 15.30 QT qu¶n lý CL thi c«ng, c¸c h­íng dÉn thi c«ng c«ng tr×nh Phßng KT - CL §Æng ThiÕu Nga TrÇn Ngäc Yªn Phïng Minh Trang C«ng Ngäc Chinh 13.30 - 15.30 QT qu¶n lý TB ®o, QT qu¶n lý m¸y, néi quy, c¸c Q§ Phßng KT - CL §Æng ThiÕu Nga TrÇn Ngäc Yªn Phïng Minh Trang C«ng Ngäc Chinh 15.30 - 16.30 Ngµy 21/8/2001 QT qu¶n lý tµi chÝnh Phßng Tµi vô NguyÔn Ngäc §iÖp NguyÔn ThÞ Liªn 08.30 - 09.30 QT mua vËt t­, c¸c h­íng dÉn thi c«ng XÝ nghiÖp XL6 Tr©n Ngäc Yªn TrÇn V¨n §«ng NguyÔn ThÞ Liªn §Æng ThiÕu Nga 09.30 - 10.30 Néi quy sö dông m¸y, Q§ l­u kho b¶o qu¶n HH, Q§ vÓ ATL§ Phßng KT - CL §Æng ThiÕu Nga TrÇn Ngäc Yªn Phïng Minh Trang C«ng Ngäc Chinh 10.30 - 11.30 QT triÓn khai thi c«ng c«ng tr×nh, c¸c h­íng dÉn thi c«ng c«ng tr×nh XÝ nghiÖp XL6 TrÇn Ngäc Yªn TrÇn V¨n §«ng NguyÔn ThÞ Liªn §Æng ThiÕu Nga 13.30 - 14.30 CSCL; môc tiªu CL; QT xem xÐt cña l·nh ®¹o; QT ®¸nh gi¸ CL néi bé; QT hµnh ®éng kh¾c phôc phßng ngõa L·nh ®¹o C«ng ty, Ban chØ ®¹o ISO TrÇn Ngäc Yªn Phïng Minh Trang 14. 30 - 15.30 Häp kÕt thóc Ban chØ ®¹o ISO, c¸c c¸n bé chñ chèt 16.00 - 16.30 Häp kÕt thóc: Thêi gian: 16.30 - 17.30 ngµy 21/8/2001 Thµnh phÇn tham gia: Ban chØ ®¹o ISO, c¸c c¸n bé chñ chèt Ngµy 15 th¸ng 08 n¨m 2001 Ng­êi lËp Phª duyÖt Gi¸m ®èc TrÇn §øc Häc Phô lôc 02 BM.06.02 Ch­¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ Môc ®Ých: §¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé lÇn 2 Thêi gian ®¸nh gÝa: 2 ngµy: ngµy 02/10/2001 vµ 03/10/2001 Häp khai m¹c: - Thêi gian: 8h30 ngµy 02/10/2001 - Thµnh phÇn tham gia: Ban chØ ®¹o ISO Quy tr×nh ®¸nh gi¸: Néi dung ®¸nh gi¸ §¬n vÞ liªn quan C¸n bé d¸nh gi¸ Thêi gian QT qu¶n lý tµi liÖu vµ QT qu¶n lý hè s¬ Phßng Hµnh chÝnh TrÇn Ngäc Yªn NguyÔn thÞ H¹nh Phóc 09.00 - 10.30 QT lËp kÕ ho¹ch, QT ®Êu thÇu, QT thu thËp th«ng tin vµ ph¶n håi cña kh¸ch Phßng KT - KH NguyÔn ThÞ Liªn Chu Kh¸nh V©n TrÇn Ngäc Yªn 10.30 - 11.30 QT ®µo t¹o, tuyÓn dông; QC tæ chøc Phßng Tæ chøc Chu Kh¸nh V©n Ng« V¨n Long TrÇn Ngäc Yªn 11.30 - 12.00 QT qu¶n lý CL thi c«ng, c¸c h­íng dÉn thi c«ng c«ng tr×nh Phßng KT - CL §Æng ThiÕu Nga TrÇn Ngäc Yªn C«ng Ngäc Chinh 13.30 - 15.30 QT qu¶n lý TB ®o, QT qu¶n lý m¸y, néi quy, c¸c Q§ Phßng KT - CL §Æng ThiÕu Nga TrÇn Ngäc Yªn C«ng Ngäc Chinh 15.30 - 16.30 Ngµy 03/10/2001 QT qu¶n lý tµi chÝnh Phßng Tµi vô NguyÔn Ngäc §iÖp NguyÔn ThÞ Liªn 08.30 - 09.30 QT mua vËt t­, c¸c h­íng dÉn thi c«ng XÝ nghiÖp XL6 Tr©n Ngäc Yªn TrÇn V¨n §«ng §Æng ThiÕu Nga 09.30 - 10.30 Néi quy sö dông m¸y, Q§ l­u kho b¶o qu¶n HH, Q§ vÓ ATL§ Phßng KT - CL §Æng ThiÕu Nga TrÇn Ngäc Yªn C«ng Ngäc Chinh 10.30 - 11.30 QT triÓn khai thi c«ng c«ng tr×nh, c¸c h­íng dÉn thi c«ng c«ng tr×nh XÝ nghiÖp XL6 TrÇn Ngäc Yªn TrÇn V¨n §«ng §Æng ThiÕu Nga 13.30 - 14.30 CSCL; môc tiªu CL; QT xem xÐt cña l·nh ®¹o; QT ®¸nh gi¸ CL néi bé; QT hµnh ®éng kh¾c phôc phßng ngõa L·nh ®¹o C«ng ty, Ban chØ ®¹o ISO TrÇn Ngäc Yªn Phïng Minh Trang 14. 30 - 15.30 Häp kÕt thóc Ban chØ ®¹o ISO, c¸c c¸n bé chñ chèt 16.00 - 16.30 Häp kÕt thóc: Thêi gian: 16.30 - 17.30 ngµy 03/10/2001 Thµnh phÇn tham gia: Ban chØ ®¹o ISO, c¸c c¸n bé chñ chèt Ngµy 26 th¸ng 09 n¨m 2001 Ng­êi lËp Phª duyÖt Gi¸m ®èc TrÇn §øc Häc §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· ®­îc chøng nhËn ISO 9000 th× viÖc khai th¸c lîi thÕ sau chøng nhËn ph¶i ®­îc ®Æt ra vµ tiÕn hµnh th­êng xuyªn, tËp trung vµo c¸c kh©u träng yÕu sau. - Khai th¸c lîi thÕ cña marketing. - Duy tr× c¶i tiÕn vµ ®æi míi: Ph¶i thÊu hiÓu, thùc hiÖn, duy tr× tèt hÖ thèng chÊt l­îng ngay kú ®¸nh gi¸, gi¸m s¸t ®Çu tiªn sau ®¸nh gi¸ chøng nhËn. Sau chøng nhËn ®¹t ISO 9000 th× viÖc tiÕp tôc kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña HTQLCL ®Ó duy tr×, c¶i tiÕn ®æi míi lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. II. C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý chÊt l­îng: Chøng chØ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9000®­îc xem nh­ lµ giÊy th«ng hµnh ®Ó héi nhËp kinh tÕ víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi, gãp phÇn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ, sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ngµy cµng trë nªn quyÕt liÖt th× chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô, sù tho¶ m·n nh cÇu cña kh¸ch hµng, sù hîp lý vÒ gi¸ c¶o, ®¶m b¶o ®óng thêi h¹n giao hµng sÏ lµ nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. III. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng 1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc trong ho¹t ®éng thiÕt kÕ - thi c«ng x©y dùng. C«ng ty c«ng ty x©y dùng sè 1 - Hµ Néi kÓ tõ th¸ng 11 n¨m 2002 ®· chÝnh thøc ®­îc c«ng nhËn bëi tæ chøc Global cña Anh vÒ hoµn thµnh x©y dùng bé tiªu chuÈn ISO 9001 – 2000. KÓ tõ khi ra ®êi ngµy 25/1/1972 C«ng ty c«ng ty x©y dùng sè 1 - Hµ Néi ®· cã 5 lÇn ®¨ng ký bæ xung ngµnh nghÒ kinh doanh, vµ c¸c ngµnh nghÒ ®ã ®Õn nay mang l¹i cho C«ng ty lîi nhuËn kh«ng nhá. Doanh thu ®¹t ®­îc trong ho¹t ®«ng kinh doanh ngµy mét t¨ng cao víi tèc ®é t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi nhanh. Theo sè liÖu b¸o c¸o cña phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch cña C«ng ty c«ng ty x©y dùng sè 1 - Hµ Néi doanh thu ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ rÊt ®¸ng kh¶ quan, ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: ChØ tiªu\N¨m b¸o c¸o 1999 2000 2001 2002 Tæng doanh thu 28.037 34.627 52.911 75.541 TØ lÖ t¨ng(%) 23.5 52.8 42.8 §¬n vÞ: Triªu ®ång Nguån : b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty c«ng ty x©y dùng sè 1 - Hµ Néi HiÖn nay c¸c dù ¸n cña C«ng ty ®· cã ®­îc sù ph¸t triÓn c¶ vÒ chÊt l­îng vµ quy m«. C«ng ty kh«ng chØ tham gia ®Êu thÇu lµ nhµ thÇu phô trong c¸c dù ¸n lín mµ cßn trùc tiÕp ®øng ra lµm nhµ thÇu chÝnh trong nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái chÊt l­îng cao vµ quy m«. Theo sè liÖu b¸o c¸o n¨m 2002, theo quyÕt ®Þnh 1616/Q§ - BC§ CTCLC ngµy 21/2/2000 cña tr­ëng ban chØ ®¹o c«ng tr×nh chÊt l­îng cao vÒ viÖc c«ng nhËn c¸c danh hiÖu thi ®ua chÊt l­îng ngµnh x©y dùng ®ît III n¨m 2002 ®· quyÕt ®Þnh c«ng tr×nh : C¶i t¹o nhµ lµm viÖc cÊp 4 – nhµ A3 – trô së UBND quËn CÇu giÊy – Hµ Néi. Lµ s¶n phÈm x©y l¾p ®¹t chÊt l­îng cao ®­îc c«ng nhËn ®¹t huy ch­¬ng vµng n¨m 2002. Cã thÓ nãi c«ng tr×nh nµy ®· ®¸nh dÊu mét b­íc ph¸t triÓn trong c«ng t¸c qu¶n lý còng nh­ thiÕt kÕ – thi c«ng x©y dùng cña C«ng ty x©y dùng sè 1 – Hµ Néi. Sù thµnh c«ng cña c«ng tr×nh ®· t¹o nªn mét h×nh ¶nh ®¸ng tin cËy vÒ C«ng ty ®èi víi c¸c chñ dù ¸n ®Çu t­ còng nh­ ®èi víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh. §iÒu nµy t¹o nªn nhiÒu thuËn lîi cho C«ng ty trong viÖc giíi thiÖu vÒ h×nh ¶nh cña C«ng ty m×nh ®ång thêi còng la lîi thÕ vÒ nhiÒu mÆt trong c«ng t¸c c¹nh tranh ®Êu thÇu dù ¸n tr­íc nh÷ng c«ng ty x©y dùng kh¸c. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc nµy ph¶n ¸nh kh«ng chØ nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty mµ nã cßn kh¼ng ®Þnh vai trß kh«ng nhá t¸c ®éng cña c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña tËp thÓ C«ng ty. ChØ sau mét n¨m 2001 thùc hiÖn ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO do tæ chøc Global x©y dùng phï hîp víi ®iÒu kiÖn C«ng ty. C«ng ty ®· ®¹t ®­îc danh hiÖu cao quý trong ngµnh x©y dùng lµ thay ®æi quan träng trong sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ c«ng tr×nh nµy t«i ®· cã sù nghiªn cøu th«ng tin vÒ c«ng tr×nh c¶i t¹o nhµ lµm viÖc cÊp 4 – nhµ A3 – trô së UBND quËn CÇu giÊy. Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ c«ng tr×nh Tªn c«ng tr×nh : c¶i t¹o nhµ lµm viÖc cÊp 4 – nhµ A3 – trô së UBND quËn CÇu giÊy. §Þa ®iÓm : quËn CÇu GiÊy – Hµ Néi. Quy m« x©y dùng : nhµ 4 tÇng. DiÖn tÝch x©y dùng : 2420 m2 sµn. §¬n vÞ chñ ®Çu t­ : Ban qu¶n lý dù ¸n quËn CÇu GiÊy – Hµ Néi. §¬n vÞ thi c«ng : C«ng ty x©y dùng sè 1 – Hµ Néi . Gi¸ trÞ c«ng tr×nh : 3.860.000.000 ®. + Dù ¸n 1 : 2.950.000.000 ®. + Dù ¸n 2 : 910.000.000 ®. Thêi gian khëi c«ng : th¸ng 7/2001. Thêi gian hoµn thµnh : th¸ng 2/2002. ChÊt l­îng kü thuËt : C«ng tr×nh chÊt l­îng cao. Thu nhËp b×nh qu©n : 700.000/ng­êi/th¸ng. An toµn lao ®éng : C«ng tr×nh an toµn lao ®éng tèt. §¬n vÞ thiÕt kÕ : C«ng ty t­ vÊn ®¹i häc XD Theo kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt – tæng dù to¸n C«ng tr×nh : tÇng 4 vµ m¸i nhµ lµm viÖc A3 – UBND quËn CÇu GiÊy thuéc dù ¸n ®Çu t­ sè : 1451/Q§ - UBND ngµy 28/12/2001 kÌm theo hå s¬ TKKT – TDT cña c«ng tr×nh . KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt : ThiÕt kÕ kü thuËt ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt Hå s¬ tæng dù to¸n phï hîp víi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ . Phßng qu¶n lý ®« thÞ thÈm ®Þnh tæng dù to¸n víi gi¸ trÞ sau: Kho¶n môc TDT thiÕt kÕ TDT thÈm ®Þnh 1. Chi phÝ x©y l¾p 796.766.595 ® 849.609.084 ® 2. Chi phÝ thiÕt bÞ 3.630.000 ® 3.630.000 ® 3. Chi phÝ kh¸c 48.825.285 ® 51.995.960 ® 4. Chi phÝ dù phßng 84.922.188 ® 84.764.956 ® Tæng céng 934.144.000 ® 990.000.000 ® Gi¸ trÞ tæng dù to¸n kh«ng v­ît so víi tæng møc ®Çu t­ theo giai ®o¹n ®· ®­îc phª duyÖt. Phßng qu¶n lý §« thÞ vµ UBND quËn xem xÐt vµ phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt tæng dù to¸n c«ng tr×nh. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nhµ A3 – trô së UBND quËn CÇu giÊy, C«ng ty x©y dùng sè 1 – Hµ Néi ®· thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh ®óng theo quy tr×nh ®· x©y dùng cã hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001 – 2000. D­íi ®©y lµ mét sè quy tr×nh C«ng ty ®· thùc hiÖn : Biªn b¶n sè 1 NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y l¾p( C«ng viÖc, bé phËn thiÕt bÞ c«ng tr×nh) C«ng tr×nh : X©y dùng nhµ A3 c¶i t¹o c¸c phßng ban trùc thuéc UBND QuËn CÇu GiÊy §Þa ®iÓm x©y dùng : Ph­êng Quan Hoa – QuËn CÇu GiÊy – Hµ Néi. H¹ng môc c«ng tr×nh : Hµng rµo b¶o vÖ. Tªn c«ng viÖc, bé phËn, thiÕt bÞ ®­îc nghiÖm thu : §µo hè mãng + ®æ bª t«ng g¹ch vì + gia c«ng l¾p dùng thÐp gãc §æ bª t«ng ch«n cét + hµn vµ l¾p ®Æt t«n m¸i Thêi gian nghiÖm thu B¾t ®Çu : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m KÕt thóc : : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m T¹i c«ng tr×nh : x©y dùng Héi tr­êng UBND quËn CÇu GiÊy – Hµ Néi ThÇnh phÇn nghiÖm thu : §¹i diÖn chñ ®©u t­ : Ban qu¶n lý dù ¸n qu©n CÇu GiÊy ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p : C«ng ty X©y Dùng sè 1 – Së x©y dùng. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t : C«ng ty t­ vÊn kiÕn tróc VN. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. C«ng t¸c nghiÖm thu ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : Xem xÐt hå s¬ tµi liÖu nh­ sau Hå s¬ tµi liÖu thiÕt kÕ. Nguyªn lý c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông khi thi c«ng. KiÓm tra vµ nghiÖm thu. C¸c tµi liÖu kiÓm tra chÊt l­îng. KiÓm tra t¹i héi tr­êng TT ND KiÓm tra B¶n vÏ Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KQ KiÓm tra KÝch th­íc KT 38 Th­íc thÐp §¹t tc theo hs thiÕt kÕ ChÊt l­îng Trùc quan Khèi l­îng NhËn xÐt, vÏ chÊt l­îng, khèi l­îng. §óng, ®ñ, ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ. Nh÷ng söa ®æi theo b¶n thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. KÕt luËn : …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t §¹i diÖn ban qu¶n lý dù ¸n Biªn b¶n sè 2 NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y l¾p( C«ng viÖc, bé phËn thiÕt bÞ c«ng tr×nh) C«ng tr×nh : X©y dùng nhµ A3 c¶i t¹o c¸c phßng ban trùc thuéc UBND QuËn CÇu GiÊy §Þa ®iÓm x©y dùng : Ph­êng Quan Hoa – QuËn CÇu GiÊy – Hµ Néi. H¹ng môc c«ng tr×nh : Ph¸ dì nhµ cÊp 4 sè 1+2+4 Tªn c«ng viÖc, bé phËn, thiÕt bÞ ®­îc nghiÖm thu : Th¸o dì m¸i t«n – th¸o dì xµ gå – ph¸ dì t­êng t¹m ®éc lËp §Ëp bá bª t«ng sµn nhµ sè 2 – TËp kÕt c¸c lo¹i cöa, g¹ch xÕp Thêi gian nghiÖm thu B¾t ®Çu : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m KÕt thóc : : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m T¹i c«ng tr×nh : x©y dùng Héi tr­êng UBND quËn CÇu GiÊy – Hµ Néi ThÇnh phÇn nghiÖm thu : §¹i diÖn chñ ®©u t­ : Ban qu¶n lý dù ¸n qu©n CÇu GiÊy ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p : C«ng ty X©y Dùng sè 1 – Së x©y dùng. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t : C«ng ty t­ vÊn kiÕn tróc VN. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. C«ng t¸c nghiÖm thu ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : Xem xÐt hå s¬ tµi liÖu nh­ sau Hå s¬ tµi liÖu thiÕt kÕ: Nguyªn lý c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông khi thi c«ng. KiÓm tra vµ nghiÖm thu. C¸c tµi liÖu kiÓm tra chÊt l­îng. KiÓm tra t¹i héi tr­êng TT ND KiÓm tra B¶n vÏ Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KQ KiÓm tra CL th¸o dì Trùc quan §¹t yªu cÇu ®Ò ra MÆt b»ng hiÖu dông Trùc quan C«ng t¸c an toµn b¶o vÖ VSMT NhËn xÐt, vÏ chÊt l­îng, khèi l­îng. ChÊt l­îng th¸o dì ®¹t hÖ sè hao hôt cho phÐp MÆt b»ng tËp kÕt vËt liÖu gän gang – an toµn Nh÷ng söa ®æi theo b¶n thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… KÕt luËn : §ång ý nghiÖm thu …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t §¹i diÖn ban qu¶n lý dù ¸n Biªn b¶n sè 3 NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y l¾p( C«ng viÖc, bé phËn thiÕt bÞ c«ng tr×nh) C«ng tr×nh : X©y dùng nhµ A3 c¶i t¹o c¸c phßng ban trùc thuéc UBND QuËn CÇu GiÊy §Þa ®iÓm x©y dùng : Ph­êng Quan Hoa – QuËn CÇu GiÊy – Hµ Néi. H¹ng môc c«ng tr×nh : PhÇn mãng. Tªn c«ng viÖc, bé phËn, thiÕt bÞ ®­îc nghiÖm thu : §µo hè mãng. Thêi gian nghiÖm thu B¾t ®Çu : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m KÕt thóc : : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m T¹i c«ng tr×nh : x©y dùng Héi tr­êng UBND quËn CÇu GiÊy – Hµ Néi ThÇnh phÇn nghiÖm thu : §¹i diÖn chñ ®©u t­ : Ban qu¶n lý dù ¸n qu©n CÇu GiÊy ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p : C«ng ty X©y Dùng sè 1 – Së x©y dùng. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t : C«ng ty t­ vÊn kiÕn tróc VN. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. C«ng t¸c nghiÖm thu ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : Xem xÐt hå s¬ tµi liÖu nh­ sau Hå s¬ tµi liÖu thiÕt kÕ: Nguyªn lý c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông khi thi c«ng. KiÓm tra vµ nghiÖm thu. C¸c tµi liÖu kiÓm tra chÊt l­îng. KiÓm tra t¹i héi tr­êng TT ND KiÓm tra B¶n vÏ Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KQ KiÓm tra KÝch th­íc Th­íc thÐp §¹t tc theo hs thiÕt kÕ Khèi l­îng NhËn xÐt, vÏ chÊt l­îng, khèi l­îng. Khèi l­îng ®µo phï hîp víi thiÕt kÕ Nh÷ng söa ®æi theo b¶n thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. KÕt luËn : …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t §¹i diÖn ban qu¶n lý dù ¸n Biªn b¶n sè 5 NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y l¾p( C«ng viÖc, bé phËn thiÕt bÞ c«ng tr×nh) C«ng tr×nh : X©y dùng nhµ A3 c¶i t¹o c¸c phßng ban trùc thuéc UBND QuËn CÇu GiÊy §Þa ®iÓm x©y dùng : Ph­êng Quan Hoa – QuËn CÇu GiÊy – Hµ Néi. H¹ng môc c«ng tr×nh : Xö lý nÒn mãng. Tªn c«ng viÖc, bé phËn, thiÕt bÞ ®­îc nghiÖm thu : Cäc BTCT 200 * 200 ,m¸c 250 , trõ trôc A1-D1 Thêi gian nghiÖm thu 1-10 B¾t ®Çu : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m KÕt thóc : : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m T¹i c«ng tr×nh : x©y dùng Héi tr­êng UBND quËn CÇu GiÊy – Hµ Néi ThÇnh phÇn nghiÖm thu : §¹i diÖn chñ ®©u t­ : Ban qu¶n lý dù ¸n qu©n CÇu GiÊy ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p : C«ng ty X©y Dùng sè 1 – Së x©y dùng. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t : C«ng ty t­ vÊn kiÕn tróc VN. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. C«ng t¸c nghiÖm thu ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : Xem xÐt hå s¬ tµi liÖu nh­ sau Hå s¬ tµi liÖu thiÕt kÕ. Nguyªn lý c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông khi thi c«ng. KiÓm tra vµ nghiÖm thu. C¸c tµi liÖu kiÓm tra chÊt l­îng. KiÓm tra t¹i héi tr­êng TT ND KiÓm tra B¶n vÏ Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KQ KiÓm tra KÝch th­íc KC- 03 Th­íc thÐp §óng va ®ñ so víi hå s¬ thiÕt kÕ Khèi l­îng Trùc quan ChÊt l­îng NhËn xÐt, vÏ chÊt l­îng, khèi l­îng. ChÊt l­îng cäc ®¶m b¶o ®óng hå s¬ thiÕt kÕ vÒ kü thuËt vµ chÊt l­îng Nh÷ng söa ®æi theo b¶n thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt §ång ý nghiÖm thu …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. KÕt luËn : …………………………………………………………………………….. §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t §¹i diÖn ban qu¶n lý dù ¸n Biªn b¶n sè 7 NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y l¾p( C«ng viÖc, bé phËn thiÕt bÞ c«ng tr×nh) C«ng tr×nh : X©y dùng nhµ A3 c¶i t¹o c¸c phßng ban trùc thuéc UBND QuËn CÇu GiÊy §Þa ®iÓm x©y dùng : Ph­êng Quan Hoa – QuËn CÇu GiÊy – Hµ Néi. H¹ng môc c«ng tr×nh : Xö lý nÒn mãng Tªn c«ng viÖc, bé phËn, thiÕt bÞ ®­îc nghiÖm thu : Ðp cäc trôc 6-10 ; A1- D1 Thêi gian nghiÖm thu B¾t ®Çu : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m KÕt thóc : : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m T¹i c«ng tr×nh : x©y dùng Héi tr­êng UBND quËn CÇu GiÊy – Hµ Néi ThÇnh phÇn nghiÖm thu : §¹i diÖn chñ ®©u t­ : Ban qu¶n lý dù ¸n qu©n CÇu GiÊy ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p : C«ng ty X©y Dùng sè 1 – Së x©y dùng. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t : C«ng ty t­ vÊn kiÕn tróc VN. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. C«ng t¸c nghiÖm thu ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : Xem xÐt hå s¬ tµi liÖu nh­ sau Hå s¬ tµi liÖu thiÕt kÕ. Nguyªn lý c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông khi thi c«ng : TCXD190 _1996 KiÓm tra vµ nghiÖm thu. C¸c tµi liÖu kiÓm tra chÊt l­îng. KiÓm tra t¹i héi tr­êng TT ND KiÓm tra B¶n vÏ Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KQ KiÓm tra ChiÒu s©u h¹ cäc KC- 02 Th­íc thÐp §¹t tc theo hs thiÕt kÕ Tim cèt cäc Ðp so víi cèt 0,000 KC- 03 M¸y kinh vÜ Cäc tiªu D·y kiÓm tra tim NhËn xÐt, vÏ chÊt l­îng, khèi l­îng. §¶m b¶o ®óng víi hå s¬ thiªt kÕ Sè l­îng cäc Ðp = 137 * 9 = 1233 (cäc) (m) (m) Nh÷ng söa ®æi theo b¶n thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt …………………………………………………………………………….. KÕt luËn : …………………………………………....................................................... §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t §¹i diÖn ban qu¶n lý dù ¸n Biªn b¶n sè 24 NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y l¾p( C«ng viÖc, bé phËn thiÕt bÞ c«ng tr×nh) C«ng tr×nh : X©y dùng nhµ A3 c¶i t¹o c¸c phßng ban trùc thuéc UBND QuËn CÇu GiÊy §Þa ®iÓm x©y dùng : Ph­êng Quan Hoa – QuËn CÇu GiÊy – Hµ Néi. H¹ng môc c«ng tr×nh : Lanh t« cöa S1 , P2, vßm. Tªn c«ng viÖc, bé phËn, thiÕt bÞ ®­îc nghiÖm thu : Cèt thÐp + cèp pha lanh t« cöa S1, D2 + vßm. Thêi gian nghiÖm thu B¾t ®Çu : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m KÕt thóc : : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m T¹i c«ng tr×nh : x©y dùng Héi tr­êng UBND quËn CÇu GiÊy – Hµ Néi ThÇnh phÇn nghiÖm thu : §¹i diÖn chñ ®©u t­ : Ban qu¶n lý dù ¸n qu©n CÇu GiÊy ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p : C«ng ty X©y Dùng sè 1 – Së x©y dùng. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t : C«ng ty t­ vÊn kiÕn tróc VN. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. C«ng t¸c nghiÖm thu ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : Xem xÐt hå s¬ tµi liÖu nh­ sau Hå s¬ tµi liÖu thiÕt kÕ. Nguyªn lý c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông khi thi c«ng. KiÓm tra vµ nghiÖm thu. C¸c tµi liÖu kiÓm tra chÊt l­îng : KÕt qu¶ thÝ nghiÖm thÐp sè 899 ÷906 ( 20/8/2001 ) ;TCVN 5574-1991 KiÓm tra t¹i héi tr­êng TT ND KiÓm tra B¶n vÏ Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KQ KiÓm tra Cèt thÐp Th­íc thÐp Th­íc kÑp §¹t tc theo hs thiÕt kÕ Cèp pha KC 33 Trùc quan KÝch th­íc Khèi l­îng NhËn xÐt, vÏ chÊt l­îng, khèi l­îng. §óng, ®ñ, ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ. §¹t yªu cÇu Cèt pha ®¶m b¶o kÝn khÝt Nh÷ng söa ®æi theo b¶n thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt …………………………………………………………………………….. KÕt luËn : …………………………………………………………………………….. §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t §¹i diÖn ban qu¶n lý dù ¸n Biªn b¶n sè 26 NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y l¾p( C«ng viÖc, bé phËn thiÕt bÞ c«ng tr×nh) C«ng tr×nh : X©y dùng nhµ A3 c¶i t¹o c¸c phßng ban trùc thuéc UBND QuËn CÇu GiÊy §Þa ®iÓm x©y dùng : Ph­êng Quan Hoa – QuËn CÇu GiÊy – Hµ Néi. H¹ng môc c«ng tr×nh : PhÇn th©n nhµ tÇng 1 Tªn c«ng viÖc, bé phËn, thiÕt bÞ ®­îc nghiÖm thu : X©y t­êng ng¨n Thêi gian nghiÖm thu B¾t ®Çu : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m KÕt thóc : : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m T¹i c«ng tr×nh : x©y dùng Héi tr­êng UBND quËn CÇu GiÊy – Hµ Néi ThÇnh phÇn nghiÖm thu : §¹i diÖn chñ ®©u t­ : Ban qu¶n lý dù ¸n qu©n CÇu GiÊy ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p : C«ng ty X©y Dùng sè 1 – Së x©y dùng. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t : C«ng ty t­ vÊn kiÕn tróc VN. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. C«ng t¸c nghiÖm thu ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : Xem xÐt hå s¬ tµi liÖu nh­ sau Hå s¬ tµi liÖu thiÕt kÕ. Nguyªn lý c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông khi thi c«ng. KiÓm tra vµ nghiÖm thu. C¸c tµi liÖu kiÓm tra chÊt l­îng: KÕt qu¶ thÝ nghiÖm v¹ch x©y sè : 94 (30/8/01); TCVN : 4085-85 KiÓm tra t¹i héi tr­êng TT ND KiÓm tra B¶n vÏ PhÇn kiÓm tra KQ KiÓm tra KT 02 Niro C«ng t¸c x©y ®Õn Trùc quan KT18 Th­íc thÐp Th­íc t©m 2m NhËn xÐt, vÏ chÊt l­îng, khèi l­îng. §¶m b¶o chÊt l­îng khèi l­îng. X©y dùng ®óng vµ ®ñ theo hå s¬ thiÕt kÕ Nh÷ng söa ®æi theo b¶n thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt …………………………………………………………………………….. KÕt luËn : …………………………………………………………………………….. §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t §¹i diÖn ban qu¶n lý dù ¸n Biªn b¶n sè 33 NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y l¾p( C«ng viÖc, bé phËn thiÕt bÞ c«ng tr×nh) C«ng tr×nh : X©y dùng nhµ A3 c¶i t¹o c¸c phßng ban trùc thuéc UBND QuËn CÇu GiÊy §Þa ®iÓm x©y dùng : Ph­êng Quan Hoa – QuËn CÇu GiÊy – Hµ Néi. H¹ng môc c«ng tr×nh : PhÇn Th©n nhµ Tªn c«ng viÖc, bé phËn, thiÕt bÞ ®­îc nghiÖm thu : Cèt pha cét trôc 6,7,8,9,10 trôc A1 ÷ D1 TÇng 2 Thêi gian nghiÖm thu B¾t ®Çu : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m KÕt thóc : : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m T¹i c«ng tr×nh : x©y dùng Héi tr­êng UBND quËn CÇu GiÊy – Hµ Néi ThÇnh phÇn nghiÖm thu : §¹i diÖn chñ ®©u t­ : Ban qu¶n lý dù ¸n qu©n CÇu GiÊy ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p : C«ng ty X©y Dùng sè 1 – Së x©y dùng. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t : C«ng ty t­ vÊn kiÕn tróc VN. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. C«ng t¸c nghiÖm thu ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : Xem xÐt hå s¬ tµi liÖu nh­ sau Hå s¬ tµi liÖu thiÕt kÕ. Nguyªn lý c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông khi thi c«ng : TCVN 4453-1995. KiÓm tra vµ nghiÖm thu. C¸c tµi liÖu kiÓm tra chÊt l­îng. KiÓm tra t¹i héi tr­êng TT ND KiÓm tra B¶n vÏ Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KQ KiÓm tra KÝch th­íc KC – 09 Th­íc thÐp §¹t y/c thiÕt kÕ §é kÝn khÝt KC – 10 Qu¶ däi NhËn xÐt, vÏ chÊt l­îng, khèi l­îng. Cèp pha ®Þnh h×nh b»ng thÐp ®¶m b¶o ®é kÝn khÝt §¶m b¶o kÝch th­íc h×nh häc. Nh÷ng söa ®æi theo b¶n thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt …………………………………………………………………………….. KÕt luËn : …………………………………………………………………………….. §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t §¹i diÖn ban qu¶n lý dù ¸n Biªn b¶n sè 34 NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y l¾p( C«ng viÖc, bé phËn thiÕt bÞ c«ng tr×nh) C«ng tr×nh : X©y dùng nhµ A3 c¶i t¹o c¸c phßng ban trùc thuéc UBND QuËn CÇu GiÊy §Þa ®iÓm x©y dùng : Ph­êng Quan Hoa – QuËn CÇu GiÊy – Hµ Néi. H¹ng môc c«ng tr×nh : PhÇn Th«: Tªn c«ng viÖc, bé phËn, thiÕt bÞ ®­îc nghiÖm thu : §æ bª t«ng cét tÇng 2. Thêi gian nghiÖm thu B¾t ®Çu : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m KÕt thóc : : …… Giê ………. ngµy..……th¸ng……..n¨m T¹i c«ng tr×nh : x©y dùng Héi tr­êng UBND quËn CÇu GiÊy – Hµ Néi ThÇnh phÇn nghiÖm thu : §¹i diÖn chñ ®©u t­ : Ban qu¶n lý dù ¸n qu©n CÇu GiÊy ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p : C«ng ty X©y Dùng sè 1 – Së x©y dùng. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. + §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t : C«ng ty t­ vÊn kiÕn tróc VN. ¤ng : ……………………………………… Chøc vô : ………………. C«ng t¸c nghiÖm thu ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : Xem xÐt hå s¬ tµi liÖu nh­ sau Hå s¬ tµi liÖu thiÕt kÕ. Nguyªn lý c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông khi thi c«ng. KiÓm tra vµ nghiÖm thu. C¸c tµi liÖu kiÓm tra chÊt l­îng. KiÓm tra t¹i héi tr­êng TT ND KiÓm tra B¶n vÏ Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KQ KiÓm tra Khèi l­îng KC – 09 C©n ®o - ®Õm ChÊt l­îng KC – 10 Hµng mÉu Hµng mÉu NhËn xÐt, vÏ chÊt l­îng, khèi l­îng. §¶m b¶o ®óng vµ ®ñ theo hå s¬ ®· thiÕt kÕ. Nh÷ng söa ®æi theo b¶n thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt …………………………………………………………………………….. KÕt luËn : …………………………………………………………………………….. §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p §¹i diÖn t­ vÊn gi¸m s¸t §¹i diÖn ban qu¶n lý dù ¸n Tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ tõ b¶ng cho thÊy trong tõng h¹ng môc c«ng tr×nh C«ng ty ®Òu cã sù ®¸nh gi¸ cô thÓ chi tiÕt víi sù gi¸m s¸t vµ kiÓm tra cña chñ ®Èu t­ còng nh­ bªn t­ vÊn. C¸c h¹ng môc ®­îc thi c«ng theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña TCVN – TCXD – TC thiÕt kÕ vµ TC nhµ t­ vÊn. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng C«ng ty ®· sö dông rÊt nhiÒu c¸c c«ng cô kiÓm tra c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh­ lµ : th­íc thÐp, th­íc kÑp, qu¶ däi, trùc quan … Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn c«ng tr×nh nhµ A3 – UBND quËn CÇu GiÊy ®· ®¶m b¶o ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh cña Bé x©y dùng ®ång thêi tu©n thñ theo néi dung cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng mµ C«ng ty ®· x©y dùng. §©y lµ ®Æc ®iÓm næi bËt cña c«ng tr×nh còng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó c«ng tr×nh ®¹t ®­îc danh hiÖu s¶n phÈm chÊt l­îng cao – Huy ch­¬ng vµng vÒ s¶n phÈm x©y dùng ®ît III n¨m 2002. §èi víi C«ng ty x©y dùng sè 1 – Hµ Néi nãi riªng vµ ngµnh x©y dùng nãi chung cÇn ph¶i chó träng vµ ph¸t huy thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc nµy ®ång thêi kh«ng ngõng n¨ng cao më réng ra nh÷ng c«ng tr×nh cã chÊt l­îng vµ quy m« cao h¬n. 2. Nh÷ng tån t¹i cña c«ng ty . Qua viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng x©y dùng cña C«ng ty x©y dùng sè 1 – Hµ Néi ta thÊy r»ng bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc C«ng ty vÉn cßn mét sè tån t¹i, h¹n chÕ cµn kh¾c phôc. §©y lµ nh÷ng tån t¹i kh«ng chØ ë C«ng ty x©y dùng sè 1 – Hµ Néi mµ cßn lµ v­íng m¾c cña nhiÒu C«ng ty kinh doanh x©y dùng cña ViÖt Nam hiÖn nay : ThÞ tr­ßng kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay chñ yÕu tËp trung vµo thÞ tr­êng trong n­íc, ®¨c biÖt lµ thÞ tr­êng Hµ Néi. C«ng ty ch­a cã ®­îc dù ¸n nµo mang tÝnh khu vùc – quèc tÕ. Trong c¸c c«ng t¸c qu¶n lý th× c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp. Ch­a cã sù tèi ­u ho¸ gi­a c¸c phßng ban trong ho¹t ®éng qu¶n lý hå s¬. Ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn chøc n¨ng ch­a ¨n khíp víi nhau, ch­a ph¸t huy ®­îc tèi ®a kh¶ n¨ng cña c¸c phßng ban trùc thuéc C«ng ty. 3. Nh÷ng nguyªn nh©n cña sù tån t¹i 3.1.Nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan : C«ng t¸c nghiªn cøu vµ dù ®o¸n thÞ tr­êng ch­a ®­îc chó träng ®óng møc, C«ng ty ch­a cã phßng marketing riªng víi ®éi ngò c¸n bé thÞ tr­êng cã tr×nh ®é vµ chuyªn m«n cao. C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng ch­a ®­îc ¸p dông triÖt ®Ó trong c«ng t¸c qu¶n lý giÊy tê hå s¬. ViÖc th«ng tin th«ng b¸o gi÷a c¸c phßng ban cßn kh¸ r­êm rµ vµ phøc t¹p, ®iÒu nµy dÉn ®Ôn chËm tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, gi¶m c¬ héi c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. C«ng ty ch­a khai th¸c hiÖu qu¶ viÖc ¸p dông hÖ thèng ISO ®èi víi c¸c bé phËn chøc n¨ng trùc thuéc nh­ : Kh¸ch s¹n, trung t©m xuÊt khÈu lao ®éng … KÕt qu¶ lµ cßn nhiÒu v­íng m¾c trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng c¸c bé phËn ®ång thêi g©y tæn thÊt ®Õn doanh thu cña C«ng ty. 3.2. Nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan : Trong c¬ chÕ më cöa cña nhµ n­íc, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c tæng C«ng ty x©y dùng, C«ng ty x©y dùng diÔn ra ngµy cµng quyÕt liÖt. ThÞ tr­êng cña C«ng ty ®· kh«ng lín nay l¹i chÞu sù c¹nh tr¹nh, do ®ã t¹o nªn khã kh¨n lín cho C«ng ty trong viÖc thiÕt lËp chç ®øng trªn thÞ tr­êng vµ ph¸t triÓn. C¸c c«ng tr×nh lín hiÖn nay ®ßi hái C«ng ty x©y dùng cã mét nguån vèn kh«ng nhá. Trong khi ®ã c«ng t¸c cho vay vèn vµ huy ®éng vèn cßn nhiÒu khã kh¨n, Nhµ n­íc ch­a cã chÝnh s¸ch phï hîp víi c«ng t¸c cho vay vèn vµ khuyÕn khÝch vay vèn më réng kinh doanh. Trªn ®©y lµ mét vµi tån t¹i vµ nguyªn nh©n tån t¹i cña ho¹t ®éng x©y dùng ë C«ng ty x©y dùng sè 1 – Hµ Néi. §©y còng lµ tån t¹i cña nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh x©y dùng ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. V× vËy, viÖc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ ®ã vµ thóc ®Èy kinh doanh x©y dùng trong thêi gian tíi lµ rÊt quan träng. PhÇn III §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng ý kiÕn ®Ò xu©t c¸ nh©n vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn I: I. Mét sè nÐt vÒ C«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi 3 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi 3 2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý kinh doanh 5 3. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt 17 4. T×nh h×nh chung vÒ x©y dùng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 19 II. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt C«ng ty 20 1. §Æc ®iÓm thÞ tr­êng vµ ho¹t ®éng Marketing trong x©y dùng 20 2. §Æc ®iÓm qu¸ tr×nh ®Êu thÇu 22 3. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ m¸y mãc 28 4. C¸c ®Æc ®iÓm chung 28 5. §Æc ®iÓm vÒ vèn vµ huy ®éng vèn 33 6. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­ 37 PhÇn II: ChÊt l­îng vµ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty x©y dùng sè 1 – Hµ Néi 39 I. §Æc ®iÓm chÊt l­îng cña C«ng ty 39 1. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm x©y dùng 39 2. T×nh h×nh thùc hiÖn nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng 39 II. C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng 44 III. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng 44 1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc trong ho¹t ®éng thiÕt kÕ – thi c«ng x©y dùng 44 2. Nh÷ng tån t¹i cña C«ng ty 65 3. Nh÷ng nguyªn nh©n cña sù tån t¹i 65 PhÇn III: §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng ý kiÕn ®Ò xuÊt c¸ nh©n vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng 66 Phô lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChất lượng và công tác quản lý chất lượng của công ty Xây dựng số 1 - Hà nội.doc
Luận văn liên quan