Đề tài Chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu (COMECO) đến năm 2010

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1 1.1 Chiến lược và hoạch định chiến lược 1 1.1.1 Khái niệm 1 1.1.2 Vai trò của quản trị chiến lược đối với doanh nghiệp 2 1.1.2.1 Lợi ích của quản trị chiến lược 2 1.1.2.2 Một số nhược điểm của quản trị chiến lược 2 1.1.3 Các cấp chiến lược 3 1.1.3.1 Chiến lược cấp công ty 3 1.1.3.2 Chiến lược cấp kinh doanh 3 1.1.3.3 Chiến lược cấp chức năng 4 1.1.4 Các giai đoạn của quá trình quản trị chiến lược 4 1.1.4.1 Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược 4 1.1.4.2 Giai đoạn triển khai chiến lược 4 1.1.4.3 Giai đoạn kiểm tra và thích nghi chiến lược 4 1.2 Cơ sở hoạch định chiến lược 5 1.2.1 Phân tích môi trường toàn cục và môi trường ngành (bên ngoài) 5 1.2.1.1 Môi trường toàn cục 6 a. Môi trường Kinh tế 6 b. Môi trường Chính trị, Pháp luật 6 c. Môi trường văn hóa xã hội, dân số 7 d. Yếu tố kỹ thuật công nghệ và môi trường 7 1.2.1.2 Môi trường ngành 8 a. Đối thủ cạnh tranh 8 b. Khách hàng 8 c. Nhà cung cấp 9 d. Đối thủ tiềm ẩn 9 e. Sản phẩm thay thế 10 1.2.2 Phân tích tình hình nội bộ doanh nghiệp 10 1.2.2.1 Marketing 10 1.2.2.2 Tài chính kế toán 11 1.2.2.3 Sản xuất kinh doanh 11 1.2.2.4 Nghiên cứu và Phát triển 12 1.2.2.5 Hệ thống thông tin 12 1.3 Một số công cụ chủ yếu để xây dựng và lựa chọn chiến lược 12 1.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tố của môi trường toàn cục và môi 13 trường ngành (bên ngoài) 1.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ doanh nghiệp (bên trong) 13 1.3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 13 1.3.4 Ma trận SWOT 14 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC 2.1 Giới thiệu về công ty Cổ phần vật tư-xăng dầu (COMECO) 16 2.1.1 Lịch sử hình thành 16 2.1.2 Chức năng hoạt động hiện nay 16 2.2 Các giai đoạn phát triển của công ty 17 2.2.1 Thời kỳ 1975-1988 17 2.2.2 Thời kỳ 1988-2000 17 2.2.3 Thời kỳ 2001-Nay 19 2.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 21 của công ty COMECO 2.3.1 Môi trường toàn cục 21 2.3.1.1 Tình hình Kinh tế 21 2.3.1.2 Tình hình Chính trị Pháp luật 23 2.3.1.3 Môi trường văn hóa xã hội 24 2.3.1.4 Yếu tố dân số 24 2.3.1.5 Yếu tố công nghệ 25 2.3.2 Môi trường ngành 26 2.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh 26 2.3.2.2 Nhà cung cấp 28 2.3.2.3 Sản phẩm thay thế 29 2.3.2.4 Khách hàng 29 2.3.3 Phân tích bản thân công ty COMECO 30 2.3.3.1 Tình hình sản xuất kinh doanh 30 2.3.3.2 Marketing 33 2.3.3.3 Tài chính kế toán 35 2.3.3.4 Quản lý Kinh doanh 36 2.3.3.5 Quản trị Nhân sự 37 2.3.3.6 Hệ thống thông tin 37 2.3.4 Ma trận đánh giá môi trường bên ngoài (EFE) 38 2.3.5 Ma trận đánh giá môi trường nội bộ (bên trong) (IFE) 39 2.3.6 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 40 2.4 Kết quả phân tích: hình thành ma trận SWOT 41 2.5 Nhân dạng chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty COMECO 42 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 3.1 Định hướng phát triển của công ty đến năm 2010 46 3.1.1 Sứ mạng 46 3.1.2 Mục tiêu của COMECO đến năm 2010 46 3.1.3 Cơ sở xác định mục tiêu 47 3.1.3.1 Dự báo về nhu cầu xăng dầu ở Việt nam đến năm 2010 47 3.1.3.2 Khả năng và cơ hội của công ty trong tương lai 48 3.1.3.3 Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ 49 3.2 Các chiến lược lựa chọn 51 3.2.1 Chiến lược Tăng trưởng tập trung 51 3.2.1.1 Cũng cố và giữ vững khách hàng hiện tại 51 3.2.1.2 Tiếp tục phát triển hệ thống CHXD công ty 52 3.2.1.3 Phát triển hệ thống đại lý 53 3.2.2 Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa 53 a. Sản phẩm hiện tại cho khách hàng mới 53 b. Phát triển khách hàng công nghiệp 54 c. Sản phẩm mới cho khách hàng hiện tại 54 3.2.3 Chiến lược hội nhập 55 3.2.3.1 Chiến lược hội nhập dọc về phía trước 55 3.2.3.2 Chiến lược hội nhập dọc về phía sau 56 3.2.4 Chiến lược chức năng 56 3.2.4.1 Chiến lược hội Marketing 56 3.2.4.2 Chiến lược đầu tư 58 3.2.4.3 Chiến lược vốn 59 3.2.4.4 Chiến lược nguồn nhân lực 59 KIẾN NGHỊ 63 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

pdf80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2446 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu (COMECO) đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
õa taêng tröôûng kinh teá vaø tieâu thuï xaêng daàu qua baûng soá lieäu sau: Theo muïc tieâu toång quaùt cuûa chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi 10 naêm (2001-2010), moät soá chæ tieâu cuï theå nhö sau: Chæ tieâu 2001- 2005 2006 - 2010 Taêng tröôûng bình quaân GDP caû nöôùc (%) 7,6 - 8,0 6,6 - 7,0 Taêng tröôûng bình quaân GDP cuûa vuøng Ñoâng Nam Boä (%) 08,0 Taêng tröôûng bình quaân coâng nghieäp cuûa vuøng Ñoâng Nam Boä (%) 09,4 Tyû leä GDP cuûa vuøng Ñoâng Nam boä so vôùi caû nöôùc naêm 2010 (%) 39,0 Tyû leä coâng nghieäp cuûa vuøng Ñoâng Nam boä so vôùi caû nöôùc naêm 2010 (%) 59,0 Nguoàn: Boä Keá hoaïch Ñaàu tö Caên cöù vaøo nhöõng yeáu toá neâu treân, nhu caàu tieâu thuï xaêng daàu trong nhöõng naêm tôùi seõ gia taêng vôùi nhòp taêng tröôûng bình quaân töø 9-12%/naêm, cuøng vôùi söï phaùt trieån ñoù thì nhu caàu xaây döïng boå sung kho caûng tieáp nhaän cuõng taêng leân. Soá 53 lieäu döï baùo cuûa döï aùn quy hoaïch phaùt trieån heä thoáng kho xaêng daàu treân phaïm vi caû nöôùc ñeán naêm 2010 cuûa Boä Thöông maïi ñaõ ñöôïc Chính phuû pheâ duyeät, nhu caàu tieâu thuï xaêng daàu caû nöôùc nhö sau: DÖÏ BAÙO NHÖ CAÀU XAÊNG DAÀU ÑEÁN NAÊM 2010 Ñôn vò tính: trieäu taán 2005 2010 Naêm 2000 Phöông aùn thaáp Phöông aùn cao Phöông aùn thaáp Phöông aùn cao Caû nöôùc 7.64 0 12.802 14.149 18.190 20.104 Ñoâng Nam Boä 3.72 0 6.483 7.165 9.395 10.383 TP.HCM 2.43 2 3.800 4.200 5.500 6.142 Boå sung kho tieáp nhaän caû nöôùc(m3) - 708.000 437.000 Boå sung kho tieáp nhaän vuøng Ñoâng Nam Boä(m3) - 331.000 172.000 Nguoàn: Boä Keá hoaïch Ñaàu tö Vôùi toác ñoä taêng tröôûng cao cuûa khu vöïc Ñoâng Nam boä trong ñoù coù TP.Hoà Chí Minh, vôùi caùc trung taâm kinh teá, thöông maïi, du lòch, vaên hoùa, taøi chính, ngaân haøng…, ñieàu ñoù cho thaáy COMECO coù nhieàu cô hoäi ñeå môû roäng vaø phaùt trieån kinh doanh trong töông lai. Laø doanh nghieäp ñaõ hoaït ñoäng kinh doanh trong ngaønh xaêng daàu töø 1975, coù heä thoáng cöûa haøng xaêng daàu baùn leû hieän ñaïi, toaï laïc treân caùc tuyeán ñöôøng huyeát maïch cuõng nhö caùc khu trung taâm, vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân giaøu kinh nghieäm, COMECO coù cô sôû ñeå phaùt trieån kinh doanh, phaùt trieån kho caûng tieáp nhaän taïi Nhôn Traùch Ñoàng nai vaø vöôn leân taàm cao môùi, trôû thaønh moät trong caùc doanh nghieäp haøng ñaàu veà kinh doanh xaêng daàu taïi vuøng Ñoâng nam Boä vaø caû nöôùc. 54 3.3.3.2 Khaû naêng vaø cô hoäi cuûa coâng ty trong töông lai: Trong nhöõng naêm qua, coâng ty ñaõ vöôn leân trong kinh doanh xaêng daàu, ñaàu tö phaùt trieån cô sôû vaät chaát ñeå tieáp nhaän, toàn tröõ vaø phaân phoái, ñaëc bieät laø heä thoáng cöûa haøng baùn leû taïi Thaønh phoá vaø caùc tænh laân caän. COMECO trôû thaønh 1 trong 3 nhaø phaân phoái xaêng daàu taïi TP.HCM vaø vuøng Ñoâng nam Boä. Ñieàu naøy laø tieàn ñeà quan troïng trong vieäc phaùt trieån trong töông lai. Hôn nöõa coâng ty hieän ñaõ ñöôïc Tænh Ñoàng Nai cho thueâ 20 ha ñaát taïi Nhôn Traïch ñeå xaây döïng toång kho xaêng daàu, tieán ñeán trôû thaønh doanh nghieäp ñaàu moái nhaäp khaåu xaêng daàu, kheùp kín qui trình kinh doanh töø nhaäp khaåu ñeán baùn leû, môû roäng heä thoáng phaân phoái qua vieäc thieát laäp heä thoáng ñaïi lyù taïi Thaønh phoá vaø caùc tænh. Hôn nöõa theo quyeát ñònh soá 69/2004/QÑ-TTg ngaøy 28/4/2004 cuûa Thuû Töôùng Chính phuû veà vieäc thaønh laäp Toång coâng ty Cô khí Giao thoâng Vaän taûi Saøi Goøn (SAMCO) hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty meï-coâng ty con, trong ñoù coù COMECO laø moät trong 36 coâng ty thaønh vieân. Toång coâng ty hoaït ñoäng chuyeân veà caùc ngaønh Giao thoâng Vaän taûi, vaän taûi haønh khaùch vaø haøng hoùa baèng ñöôøng boä, ñöôøng soâng, ñöôøng bieån, trong ñoù coù caùc coâng ty lôùn nhö Coâng ty Vaän taûi bieån Saøi Goøn, Coâng ty vaän taûi Soâng Saøi Goøn, caùc coâng ty xaây döïng giao thoâng, Coâng ty ñoùng taøu An Phuù, beán xe Mieàn Ñoâng, Mieàn Taây, caùc coâng ty xe khaùch, Caûng Beán ngheù, Caûng Soâng TP.HCM. Coù theå thaáy cô hoäi lôùn ñeå coâng ty COMECO cung caáp xaêng daàu cho caùc ñôn vò trong Toång coâng ty, ñoù laø caùc khaùch haøng coâng nghieäp coù söùc tieâu thuï raát lôùn, ñaëc bieät laø caùc coâng ty vaän taûi bieån vaø Caûng soâng, Caûng bieån. 3.3.3.3 Ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi vaø nguy cô Töø nhöõng phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi vaø moâi tröôøng beân trong, ta coù theå toùm taét ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi vaø nguy cô, töø ñoù xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc kinh doanh cho coâng ty ñeán naêm 2010. 55 Caùc yeáu toá chuû yeáu cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi Caùc yeáu toá chuû yeáu cuûa moâi tröôøng beân trong CAÙC CÔ HOÄI– OPPORTUNITIES (O) 1. Moâi tröôøng chính trò oån ñònh, GDP taêng khaù cao, toác ñoä taêng cuûa ngaønh CN daàu khí trong nöôùc. 2. Xaêng daàu laø maët haøng chieán löôïc, thieát yeáu, coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc. 3. Thöông hieäu COMECO ngaøy caøng ñöôïc thò tröôøng bieát ñeán. 4. Noäi boä moät soá ñoái thuû khoâng oån ñònh, phaùt trieån chaäm 5. Thaønh phoá ñang phaùt trieån nhöõng khu ñoâ thò, khu coâng nghieäp môùi. Caùc raøo caûn gia nhaäp ngaønh. 6. Daân soá ñoâng, treû, thu nhaäp ngaøy caøng taêng. 7. Moâi tröôøng ñaàu tö ngaøy caøng thoâng thoaùng. 8. Gia nhaäp, hoäi nhaäp WTO vaø khu vöïc CAÙC NGUY CÔ – TREATS (T) 1. Neàn kinh teá chuyeån ñoåi, nguoàn xaêng daàu leä thuoäc theá giôùi – dieãn bieán phöùc taïp khoù döï baùo. 2. AÙp duïng chính saùch môùi veà giaù ñònh höôùng coøn nhieàu baát caäp vaø nhöõng thay ñoåi cuûa Nhaø nöôùc veà chuû tröông vó moâ. 3. Ñoái thuû Petrolimex maïnh hôn veà baûo hoä cuûa Nhaø nöôùc. 4. Quaûn lyù thò tröôøng loûng leûo veà giaù, chaát löôïng, saûn löôïng, ñieàu kieän kinh doanh xaêng daàu. 5. Caùc taäp ñoaøn daàu khí quoác teá coù theå seõ ñöôïc pheùp kinh doanh xaêng daàu ôû thò tröôøng VN. 6. Caùc saûn phaåm thay theá nhö ga, ñieän ñang phaùt trieån maïnh. 7. CAÙC ÑIEÅM MAÏNH – STRENTH (S) 1. Boä maùy goïn nheï, töông ñoái linh hoaït, naêng suaát lao ñoäng cao. 2. Uy tín cao veà chaát löôïng, soá löôïng haøng hoùa. 3. Heä thoáng phaân phoái roäng khaép, naèm ôû moät soá vò trí quan troïng trong TP. Cô sôû vaät chaát kyõ thuaät töông ñoái khaù. 4. Thaùi ñoä phuïc vuï cuûa CB- CNV khaù toát.. 5. Kinh nghieäm truyeàn thoáng cuûa Cty; vaên hoùa vaø chuaån PHOÁI HÔÏP SO = Ñieåm maïnh taän duïng cô hoäi (S1,S2,S3, S6)+(O1,O2,O3,O5, O6, O7, O8) → Chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung (S5, S6)+(O4,O5, O7, O8) → Chieán löôïc hoäi nhaäp PHOÁI HÔÏP ST =Phaùt huy ñieåm maïnh haïn cheá nguy cô, baát traéc (S1,S2,S5, S7)+(T2,T3) → Chieán löôïc ña daïng hoùa saûn phaåm (S1,S2,S3, S4, S6)+(T1,T4, T6) → Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm môùi 56 möïc quaûn lyù kinh doanh ngaøy caøng hoaøn thieän. 6. Tình hình taøi chính laønh maïnh, coù nguoàn voán khuyeán trôï cuûa ESSO 1,4 trieäu USD. 7. Cô cheá giaù linh hoaït. CAÙC ÑIEÅM YEÁU – WEAKNESS (W) 1. Khoâng chuû ñoäng ñöôïc nguoàn haøng, möùc laõi goäp do chöa coù kho caûng xaêng daàu. 2. Thoâng tin thò tröôøng, ñoái thuû vaø marketing c chaäm. 3. Ñaàu tö nhaân löïc chöa theo kòp toác ñoä phaùt trieån cuûa Coâng ty. 4. Vi tính hoùa quaûn trò coøn chaäm. 5. Caùc maûng saûn xuaát kinh doanh khaùc (ngoaøi xaêng daàu) coøn yeáu. 6. Vaên phoøng coâng ty chaät heïp, naèm ôû vò trí khoâng thuaän lôïi. 7. Thieáu voán kinh doanh PHOÁI HÔÏP WO = Khaéc phuïc ñieåm yeáu ñeå taän duïng cô hoäi W1 + (O1,O2, O7, O8) → Chieán löôïc taêng tröôûng höôùng ngoaïi W7 + (O7, O8) → Chieán löôïc voán PHOÁI HÔÏP WT = Khaéc phuïc ñieåm yeáu ñeå haïn cheá nguy cô (W1,W2, W3, W4, W5)+(T1,T5, T6)→Chieán löôïc ñaàu tö (W2,W5)+(T1,T4) → Chieán löôïc Marketing (W2,W3,W4)+(T1,T5) →Chieán löôïc nguoàn nhaân löïc 3.2 CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC LÖÏA CHOÏN: Töø vieäc phaân tích ma traän SWOT chuùng ta coù theå ñöa ra moät soá ñònh höôùng chieán löôïc thích hôïp cho COMECO nhö sau : 3.2.1 Chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung: caùc nhaø quaûn trò ñeàu bieát raèng vieäc giöõ ñöôïc hieän taïi laø coâng vieäc raát quan troïng beân caïnh vieäc phaùt trieån khaùch haøng môùi. Theo caùc nhaø quaûn trò, chi phí ñeå giöõ khaùch haøng hieän taïi thaáp hôn nhieàu so vôùi chi phí ñeå phaùt trieån khaùch haøng môùi. Vì vaäy giöõ khaùch haøng hieän taïi laø cô sôû ñeå giöõ vöõng vaø gia taêng thò phaàn cho COMECO. Caùc giaûi phaùp cuï theå nhö sau: 57 a. Cuûng coá vaø giöõ vöõng khaùch haøng hieän taïi. Xaêng daàu coù ñaëc tröng laø: maët haøng tieâu duøng thöôøng xuyeân, khoâng theå caát tröõ laâu ngaøy vì toác ñoä boác hôi nhanh vaø vì an toaøn phoøng chaùy, chöõa chaùy. Vì vaäy, khaùch haøng thöôøng xuyeân coù nhu caàu veà maët haøng naøy. Trong thöïc tieãn kinh doanh, vieäc tìm kieám khaùch haøng ñaõ khoù thì vieäc giöõ ñöôïc khaùch haøng ôû laïi laâu vôùi mình caøng khoù khaên hôn. Muoán giöõ ñöôïc caùc khaùch haøng hieän taïi thì Cty caàn phaûi laøm toát nhöõng vieäc sau : Ñoái vôùi khaùch haøng mua theo giaù baùn leû taïi caây xaêng Ngoaøi lôïi theá 30 cöûa haøng xaêng daàu naèm raûi raùc khaép thaønh phoá, taïi caùc truïc loä giao thoâng chính, coâng ty caàn chuaån hoùa moät phong caùch phuïc vuï rieâng, mang ñaäm neùt vaên hoùa COMECO, töùc thöïc hieän quy trình baùn leû moät caùch töï giaùc, ñi vaøo tieàm thöùc cuûa töøng nhaân vieân, phaûi xem lôøi noùi caùm ôn khi baùn haøng, xin loãi khi khaùch haøng khoâng haøi loøng laø pheùp lòch söï toái thieåu maø moãi caùn boä nhaân vieân coâng ty phaûi thöïc hieän, ñieàu naøy laø vieäc laøm raát khoù ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ñaõ hoaït ñoäng trong thôøi kyø bao caáp nay chuyeån sang hoaït ñoäng theo cô cheá môû, phaûi coù söï khaùc bieät vôùi caùc ñôn vò cuøng ngaønh, mang tính chaát hoaøn thieän vaø tinh teá hôn nhaèm thu huùt khaùch haøng töø caùc ñoái thuû caïnh tranh veà phía mình. Ñoái vôùi khaùch haøng baùn giaûm giaù hoaëc thanh toaùn chaäm: caàn thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù, phaân loaïi khaùch haøng baùn giaûm giaù ñeå aùp duïng chính saùch baùn haøng cho phuø hôïp keå caû chính saùch hoã trôï khi khaùch haøng gaëp khoù khaên ñoät xuaát. Ngaøy caøng hoaøn thieän thaùi ñoä phuïc vuï khaùch haøng phaûi thaät toát, caûi tieán thuû tuïc baùn haøng töø khaâu laäp hoùa ñôn, trình kyù ñeán khaâu nhaän tieàn, giao haøng caàn phaûi ñoåi môùi nhanh goïn. Söï phoái hôïp giöõa caùc phoøng chöùc naêng phaûi aên khôùp muïc ñích laø laøm sao cho khaùch haøng khoâng phaûi maát nhieàu thôøi gian chôø ñôïi. Thöïc hieän phöông chaâm “moät cöûa moät daáu”. Giao haøng phaûi ñuùng thôøi gian, ñaûm baûo chaët cheõ soá 58 löôïng vaø chaát löôïng xaêng daàu giao cho khaùch haøng. Thöïc hieän moät chieán löôïc giaù linh hoaït taêng khaû naêng caïnh tranh vaø xaây döïng loøng tin ñoái vôùi khaùch haøng. b. Tieáp tuïc phaùt trieån heä thoáng cöûa haøng xaêng daàu coâng ty Vôùi chieán löôïc naøy söï taêng tröôûng cuûa coâng ty ñaït ñöôïc treân cô sôû gia nhaäp thò tröôøng môùi vôùi nhöõng saûn phaåm hieän coù. Vôùi toác ñoä phaùt trieån kinh teá nhö hieän nay, toác ñoä ñoâ thò hoùa raát maïnh seõ laø cô hoäi cho coâng ty phaùt trieån môû roäng maïng löôùi traïm xaêng baùn leû ôû caùc khu quy hoaïch ñoâ thò môùi, ôû caùc khu coâng nghieäp môùi, ôû khu cheá xuaát, ôû caùc beán xe vaø doïc theo caùc truïc loä giao thoâng chính môùi môû. Muoán vaäy boä phaän marketing phaûi bieát ñöôïc nhöõng thoâng tin veà quy hoaïch thaønh phoá, ñaùnh giaù ñöôïc nhu caàu vaø tieàm naêng phaùt trieån cuûa thò tröôøng môùi. Phaùt trieån caùc cöûa haøng xaêng daàu môùi : theo 3 caùch sau : - Coâng ty mua ñaát vaø töï xaây döïng. - Coâng ty thueâ ñaát vaø töï xaây döïng. - Coâng ty hôïp taùc hoaëc lieân doanh vôùi beân coù ñaát. c. Phaùt trieån heä thoáng ñaïi lyù: hieän nay do coâng ty chöa co kho caûng ñaàu nguoàn neân chöa co chính saùch môû roäng heä thoáng ñaïi lyù vì theo quy cheá kinh doanh xaêng daàu hieän nay coâng ty chöa ñuû ñieàu kieän nhö chöa ñöôïc hoå trôï ñaïi lyù veà cöôùc vaän chuyeån, thuø lao, ñaàu tö maùy moùc thieát bò. Trong töông lai, neáu COMECO xaây döïng kho caûng ñaàu nguoàn vaø ñuû ñieàu kieän trôû thaønh nhaø nhaäp khaåu xaêng daàu tröïc tieáp thì caùc vaán ñeà treân coâng ty seõ giaûi quyeát ñöôïc. Do vaäy coâng ty seõ coù ñieàu kieän hình thaønh heä thoáng ñaïi lyù qua caùc chính saùch Marketing nhö Giaù baùn linh hoaït, ñòa ñieåm giao haøng (Kho caûng COMECO ôû Ñoàng Nai gaàn hôn so vôùi caùc kho caûng taïi TP.HCM) ôû caùc ñòa baøn môùi nhö Bình Thuaän, Laâm Ñoàng, Ñoàng Nai, Bình Döông, Bình Phöôùc, Ñaéc Noâng, Ñaéc Laéc. 3.2.2 Chieán löôïc taêng tröôûng ña daïng hoùa: Cuøng vôùi chieán löôïc giöõ khaùch haøng hieän taïi, caùc nhaø quaûn trò ñeàu nghó ñeán vieäc phaùt trieån theâm khaùch haøng môùi 59 nhaèm gia taêng saûn löôïng vaø thò phaàn, ñaëc bieät ñoái vôùi caùc doanh nghieäp kinh doanh ñôn ngaønh nhö COMECO. Caùc giaûi phaùp ñeà nghò nhö sau: a. Saûn phaåm hieän taïi cho khaùch haøng môùi: Chieán löôïc naøy ñöôïc thöïc hieän döïa treân chieán löôïc phaùt trieån theâm heä thoáng cöûa haøng xaêng daàu coâng ty vaø phaùt trieån theâm heä thoáng ñaïi lyù. Khi soá khaùch haøng môùi cuûa coâng ty taêng theâm, saûn phaåm xaêng daàu cuûa coâng ty seõ ñöôïc tieâu thuï vaø thò phaàn cuûa coâng ty seõ taêng theâm. Ñeå chieán löôïc naøy coù hieäu quaû thì caùc bieän phaùp marketing seõ ñöôïc chuù troïng nhö khuyeán maõi, haäu maõi, tö vaán, giaù baùn, chaát löôïng saûn phaåm, ñaàu tö heä thoáng ñaïi lyù veà duïng cuï baùn haøng, huaán luyeän dòch vuï phuïc vuï. b. Phaùt trieån khaùch haøng coâng nghieäp: Muïc ñích chuû yeáu cuûa chieán löôïc naøy laø thoâng qua nhöõng noã löïc tieáp thò nhaèm thu huùt theâm nhöõng khaùch haøng môùi vaø loâi keùo nhöõng khaùch haøng cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh nhaèm phaùt trieån ñöôïc caøng nhieàu khaùch haøng caøng toát, nhöõng khaùch haøng tieâu duøng tröïc tieáp, nhö : caùc nhaø maùy, xí nghieäp, khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát, v.v...Ñaëc bieät laø caùc khaùch haøng trong Toång coâng ty SAMCO maø COMECO laø moät ñôn vò thaønh vieân nhö caùc coâng ty Vaän taûi ñöôøng boä, ñöôøng Soâng, ñöôøng Bieån, Caûng soâng, Caûng bieån. Ñaây laø nhöõng khaùch haøng mang laïi lôïi nhuaän cao cho coâng ty vôùi möùc ñoä ruûi ro trong thanh toaùn thaáp. c. Saûn phaåm môùi cho khaùch haøng hieän taïiù: Phaùt trieån vaø ñaåy maïnh kinh doanh caùc maët haøng khaùc xoay quanh kinh doanh xaêng daàu. Coâng ty COMECO vôùi gaàn 30 naêm kinh doanh xaêng daàu ñang coù nhieàu ñieàu kieän veà cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, nguoàn nhaân löïc, khaùch haøng. Coâng ty seõ kinh doanh theâm caùc maët haøng khaùc nhö gas, daàu nhôøn, voû xe, hoùa chaát, nhöïa ñöôøng nhaèm khai thaùc theá maïnh cuûa coâng ty laø maët baèng taïi caùc cöûa haøng xaêng daàu, heä thoáng ñaïi lyù hieän höõu. Vieäc ña daïng hoùa maët haøng nhaèm gia taêng lôïi nhuaän cho coâng ty cuõng nhö taêng khaû naêng phuïc vuï cho khaùch haøng moät caùch toát nhaát, thuaän lôïi nhaát cho khaùch haøng cuõng nhö gia taêng lôïi theá caïnh tranh cho coâng ty. Xem xeùt boá trí taïi caùc cöûa haøng 60 xaêng daàu coù vò trí thuaän tieän, maët baèng lôùn xaây döïng caùc cöûa haøng thöïc phaåm toång hôïp daïng sieâu thò nhoû phuïc vuï cho caùn boä coâng nhaân vieân sau giôø laøm vieäc. Phaùt trieån dòch vuï röûa xe vaø kinh doanh vaät tö trong heä thoáng caùc cöûa haøng xaêng daàu. Tröôùc maét, taän duïng khai thaùc toái ña caùc maët baèng coøn troáng trong heä thoáng cöûa haøng xaêng daàu döôùi nhieàu hình thöùc. Laâu daøi, xem xeùt moät soá vò trí cöûa haøng thuaän lôïi chuyeån sang kinh doanh ngaønh khaùc neáu hieäu quaû cao hôn kinh doanh xaêng daàu nhieàu nhö xaây döïng vaên phoøng cao oác cho thueâ, kinh doanh trung taâm thöông maïi. Ñaåy maïnh kinh doanh cung caáp vaät tö, phöông tieän, thieát bò, …thoâng qua ñaáu thaàu, cung caáp dòch vuï kyõ thuaät xaêng daàu, truï bôm ñieän töû COMECO, dòch vuï tö vaán, xaây döïng cöûa haøng xaêng daàu cuõng nhö khai thaùc trieät ñeå kinh doanh vaän chuyeån xe boàn vaø vaän taûi haøng hoùa. 3.2.3 Chieán löôïc hoäi nhaäp : ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuõng nhö kheùp trình qui trình kinh doanh, chuû ñoäng trong vieäc cung öùng nguoàn haøng ñaàu vaøo cuõng nhö ñaàu ra, coâng ty caàn thöïc hieän: a. Hoäi nhaäp doïc veà phía tröôùc: Coâng ty ñaàu tö vaøo caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa khaùch haøng cuûa mình. Coâng ty caàn tieán haønh caùc hoaït ñoäng ñaàu tö, taøi trôï ñoái vôùi heä thoáng khaùch haøng, ñaëc bieät laø caùc cöûa haøng xaêng daàu ngoaøi coâng ty, taïo moái lieân heä gaén keát quyeàn lôïi giöõa coâng ty vaø khaùch haøng, ñoâi beân cuøng coù lôïi vaø cuøng chí höôùng. Chieán löôïc naøy seõ giuùp coâng ty cuõng coá vaø phaùt trieån thò tröôøng, oån ñònh ñaàu ra cuõng nhö ñaûm baûo cung caáp haøng hoùa oån ñònh cho khaùch haøng cuûa mình vôùi caùc phöông thöùc baùn haøng linh hoaït. Coâng ty caàn thöïc hieän vieäc ñaàu tö, trang trí caùc maët döïng taïi caùc cuûa haøng xaêng daàu ñaïi lyù. Vieäc caùc cöûa haøng xaêng daàu ñaïi lyù cho COMECO cuõng laø moät trong nhöõng bieän phaùp ñeå thöïc hieän chieán löôïc quaûng baù thöông hieäu cuõng nhö thöïc hieän ña daïng hoùa kinh doanh vaø saûn phaåm. Caùc cöûa haøng ñaïi lyù coù theå phaân phoái caùc saûn phaåm khaùc cuûa coâng ty nhö daàu nhôùt, Gas, voû xe, bình ñieän… 61 b. Hoäi nhaäp doïc veà phía sau: Coâng ty ñaàu tö kho caûng xaêng daàu taïi Nhôn Traïch Ñoàng nhaèm muïc ñích chuû ñoäng ñöôïc nguoàn haøng, chuû ñoäng trong vieäc xaây döïng caùc chính saùch kinh doanh nhö giaù baùn, chaát löôïng, soá löôïng xaêng daàu, toå chöùc thieát laäp caùc keânh phaân phoái. Khi coù toång kho xaêng daàu, coâng ty seõ tröïc tieáp mua töø thò tröôøng nöôùc ngoaøi, chuû ñoäng veà giaù mua, thôøi gian giao haøng, soá löôïng caàn mua, cô caáu saûn phaåm phuø hôïp, taêng khaû naêng caïnh tranh cuõng nhö naâng cao tieàm löïc cuûa coâng ty trong vieäc cung caáp haøng cho caùc khaùch haøng lôùn. Moät trong nhöõng cô hoäi nhö ñaõ phaân tích ôû phaàn treân laø COMECO laø moät ñôn vò thaønh vieân trong Toång coâng ty Cô Khí Giao thoâng Vaän taûi Saøi Goøn (SAMCO), Toång coâng ty chuyeân thöïc hieän chöùc naêng vaän taûi haønh khaùch, haøng hoùa baèng ñöôøng boä, ñöôøng soâng, ñöôøng bieån coù ñieàu kieän cung caáp xaêng daàu cho caùc ñôn vò naøy, ñoàng thôøi thoâng qua caùc ñôn vò vaän taûi bieån, caûng bieån trong Toång coâng ty, COMECO coù ñieàu kieän cung caáp cho taøu bieån nöôùc ngoaøi. 3.2.4 Chieán löôïc chöùc naêng: a. Chieán löôïc Marketing: Ñeå caùc chieán löôïc neâu treân ñöôïc trieån khai thöïc hieän khaû thi, coâng ty phaûi coù chieán löôïc marketing höõu hieäu. Coâng ty caàn taäp trung vaøo caùc vaán ñeà chuû yeáu sau: - Ñaåy maïnh marketing, thöïc hieän chieán löôïc marketing tích cöïc vaø coù heä thoáng nhaèm chieâu duï khaùch haøng vaø khuyeách tröông uy tín cuûa coâng ty. - Phaân loaïi caùc khaùch haøng ñeå ñöa ra moät chieán löôïc baùn haøng cuï theå. Thöïc hieän vieäc chi hoa hoàng cho hieäu quaû vaø theo ñuùng phaùp luaät. - Ñaûm baûo nghieâm ngaët veà soá löôïng vaø chaát löôïng saûn phaåm giao cho khaùch haøng. Ñaûm baûo thôøi gian giao haøng. - Thöïc hieän moät chieán löôïc giaù hôïp lyù vaø linh ñoäng. - Ñöa ra moät chính saùch khuyeán maõi haáp daãn vaø hieäu quaû. - Coâng ty chuû ñoäng thöïc hieän vieäc taøi trôï, baûo trôï,... cho caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi. Qua ñoù seõ taïo ñöôïc uy tín vaø dö luaän toát cuûa xaõ hoäi giuùp coâng ty hoaït ñoäng 62 toát hôn thoâng qua söï quaûng caùo “ngaàm”. Ñeå coù tieáng noùi toát veà mình, coâng ty neân tieán haønh caùc vieäc nhö vaän ñoäng baùo, ñaøi thöïc hieän caùc phoùng söï veà caùc maët hoaït ñoäng cuûa coâng ty; ñöa caùc baûn tin thoâng qua caùc leã sô keát, toång keát, ... haøng naêm; tham döï caùc hoäi chôï trieån laõm quaûng caùo. Qua ñoù quaûng caùo, tuyeân truyeàn ñeå coù söï hieåu bieát tích cöïc veà coâng ty töø phía khaùch haøng, töø chính quyeàn ñòa phöông. Haøng naêm coâng ty toå chöùc hoäi nghò khaùch haøng, ñaây laø moät phöông thöùc truyeàn thoâng tröïc tieáp taïo ñöôïc söï gaàn guõi giöõa khaùch haøng vôùi coâng ty toát nhaát. Hoäi nghò khaùch haøng phaûi ñöôïc toå chöùc ôû nhöõng thôøi ñieåm thích hôïp, cung caáp nhöõng thoâng tin maø khaùch haøng quan taâm. Noäi dung vaø hình thöùc cuûa hoäi nghò phaûi thöôøng xuyeân ñoåi môùi taïo cho khaùch haøng coù caûm giaùc toát veà coâng ty ñeå saün saøng chaáp nhaän caùc hôïp taùc tieáp theo. - Taëng phaåm: Vaät phaåm, quaø taëng quaûng caùo cho khaùch haøng trong caùc ñôït khuyeán maõi, trong caùc dòp leã hoaëc taëng keøm theo haøng hoùa. Qua vieäc söû duïng vaät phaåm “ngaàm” nhaéc cho khaùch haøng vaø taïo khaû naêng laây lan ñeán ngöôøi khaùc trong vieäc ñeán vôùi Comeco. - Ñoái vôùi heä thoáng baùn buoân : Toaøn boä heä thoáng naøy taäp trung veà vaên phoøng coâng ty. Vieäc tìm kieám khaùch haøng laø quan troïng nhaát. Coâng ty caàn coù nhöõng chính saùch cuï theå ñeå khuyeán khích nhaân vieân tieáp thò tìm kieám khaùch haøng. Ñoàng thôøi caùn boä nhaân vieân cuûa coâng ty phaûi coù tinh thaàn traùch nhieäm cao ñoái vôùi coâng vieäc ñöôïc giao, cuõng nhö yù thöùc ñöôïc vieäc caàn phaûi taïo ñöôïc moái quan heä toát vôùi khaùch haøng. Vaên phoøng coâng ty laø nôi giao dòch vôùi khaùch haøng, cho neân cuõng caàn phaûi trang trí nôi laøm vieäc saïch ñeïp, ngaên naép. Beân caïnh ñoù caàn phaûi xaây döïng phong caùch tieáp xuùc vôùi khaùch haøng vöøa vaên minh lòch söï, vöøa theå hieän söï baøi baûn trong coâng vieäc quaûn lyù ñieàu haønh, taïo cho khaùch haøng coù söï caûm nhaän toát vaø tin caäy coâng ty. Toå chöùc laïi keânh phaân phoái ngay khi kho xaêng daàu xaây döïng xong. Muoán vaäy coâng ty caàn taêng cöôøng ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù vaø nhaân vieân 63 tieáp thò ñeå toå chöùc nghieân cöùu vaø töøng böôùc thieát laäp moái quan heä vôùi caùc ñoái töôïng khaùch haøng nhö sô ñoà döôùi ñaây: Toå chöùc kinh doanh cuûa coâng ty nhö sau: b. Chieán löôïc ñaàu tö : Ñeå thöïc hieän hieäu quaû caùc chieán löôïc neâu treân, coâng ty COMECO caàn phaûi coù chieán löôïc ñaàu tö hôïp lyù. Ñeå chuû ñoäng veà nguoàn haøng, COMECO seõ ñaàu tö xaây döïng Toång kho xaêng daàu COMECO taïi Ñoàng Nai. Ñeå phaùt trieån heä thoáng cöûa haøng xaêng daàu, COMECO caàn ñaàu tö mua ñaát, thueâ ñaát vaø xaây döïng cöûa haøng. Keá hoaïch voán ñaàu tö ñeán naêm 2010 döï kieán nhö sau : Haïng muïc Voán ñaàu tö Voán vay, voán phaùt haønh coå phieáu Voán töï coù Kho xaêng daàu 100 tyû ñoàng chuû yeáu laø voán huy ñoäng töø vieäc phaùt haønh coå phieáu môùi 15 cöûa haøng xaêng daàu môùi 30 tyû Voán töï coù Khaùch haøng coâng nghieäp Trong nöôùc Ngöôøi tieâu duøng Ñaïi lyù Ngöôøi tieâu duøng g ñaïiToån lyù Nhaø nhaäp khaåu Khaùch haøng taøu bieån 64 Ñoái vôùi kho xaêng daàu, vieäc phaùt haønh coå phieáu ñeå huy ñoäng voán seõ tieán thaønh theo nhieàu giai ñoaïn theo tieán trình ñaàu tö xaây döïng. Voán ñaàu tö cho cöûa haøng xaêng daàu môùi seõ laø voán tích luõy cuûa coâng ty ñeå xaây döïng. c. Chieán löôïc Voán: Voán laø vaán ñeà maø caùc doanh nghieäp kinh doanh xaêng daàu ñang gaëp khoù khaên, cuï theå laø nguoàn voán kinh doanh chuû yeáu laø voán vay, COMECO cuõng nhö vaäy. Ñeå giaûi quyeát khoù khaên naøy, coâng ty caàn huy ñoäng voán qua caùc keânh : - Vay voán töø caùc ngaân haøng Thöông maïi : Tieáp tuïc duy trì vaø cuõng coá moái quan heä vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi nhö Vietcombank, Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân, Saøi goøn Thöông tín, Eximbank. - Phaùt haøng coå phieáu : ñaây laø lôïi theá cuûa coâng ty so vôùi caùc doanh nghieäp khaùc. Hieän nay, coâng ty ñaõ ñöôïc uûy ban Chöùng khoaùn nhaø nöôùc cho pheùp huy ñoäng voán qua thò tröôøng chöùng khoaùn. Vieäc huy ñoäng voán seõ ñöôïc thöïc hieän theo töøng phöông aùn ñaàu tö cuï theå. - Vay voán töø caùc quyõ öu ñaõi ñaàu tö : tìm kieám nguoàn voán töø caùc quyõ öu ñaõi ñaàu tö, caùc quyõ töø caùc toå chöùc phi chính phuû cho caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. - Huy ñoäng voán khaùc : ñoù laø voán do caùc coâng ty Thöông maïi cung caáp tín duïng thöông maïi baèng caùch baùn haøng traû chaäm. d. Chieán löôïc nguoàn nhaân löïc Quaûn trò kinh doanh suy cho cuøng laø quaûn trò nhaân söï, neáu khoâng coù con ngöôøi thì caùc chieán löôïc ñaët ra ñeàu khoâng coù tính khaû thi. Vì vaäy coâng ty caàn phaûi hoaïch ñònh chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc vaø chính saùch ñoäng vieân nhaân vieân taäp trung vaøo caùc noäi dung chính sau: Cô caáu toå chöùc: hieän nay moâ hình toå chöùc coâng ty chöa oån ñònh. Coâng ty hieän coù 01 Giaùm ñoác vaø 01 phoù Giaùm ñoác giuùp vieäc. Hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty ngaøy caøng ña daïng veà caû ngaønh ngheà vaø maët haøng, do vaäy Ban Giaùm ñoác caàn 65 ñöôïc boå sung cuõng nhö cô caáu laïi boä maùy giuùp vieäc, boä maùy tham möu caáp trung. Moâ hình coâng ty caàn tieán ñeán laø: SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC COÂNG TY GIAÙM ÑOÁC 3. PGÑ KINH DOANH P. KYÕ THUAÄT P. KT– TC P. TC - HC XÖÔÛNG LAÉP RAÙP TRUÏ BÔM XÖÔÛNG SÖÛA XE OÂTOÂ BAN KD KHO KHOÁI CHXD P.R/D P. ÑT- XD BAN TIN HOC PGÑ KYÕ THUAÄT PGÑ TAØI CHÍNH P.KD XN XD KHOÁI CHVT Hoaïch ñònh nguoàn nhaân söï: Cô sôû cuûa vieäc xaùc ñònh nhu caàu nhaân söï trong giai ñoaïn töø nay ñeán naêm 2010 laø saûn löôïng kinh doanh döï kieán trong töøng naêm. Theo keá hoaïch kinh doanh cuûa naêm 2010, ngoaøi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh nhö hieän nay, coâng ty coøn thaønh laäp theâm Xí nghieäp Xaêng daàu Taïi Nhôn Traïch Ñoàng Nai sau khi xaây döïng vaø ñöa Toång kho Xaêng daàu vaøo hoaït ñoäng. Döï kieán nhaân söï cuûa coâng ty seõ taêng nhanh ôû caáp caùn boä quaûn lyù. Hieän taïi caùn boä quaûn lyù trong toaøn coâng ty coù 38 ngöôøi (chieám tyû leä 10,41%). Döï kieán ñeán naêm 2010 boä maùy quaûn lyù laø 70 ngöôøi, chieám tyû leä 14%. 66 Thoâng qua vieäc döï baùo nhu caàu nguoàn nhaân löïc, Coâng ty caàn xaùc ñònh caùc chính saùch tuyeån duïng, ñoäng vieân vaø phaùt trieån ngheà nghieäp sau ñaây : Chính saùch tuyeån duïng: Nguoàn nhaân söï ñöôïc tuyeån duïng theo nhu caàu thöïc teá cuûa coâng ty. Tuøy theo vò trí vaø coâng vieäc maø coâng ty ñöa ra caùc chính saùch tuyeån duïng thích hôïp. Vieäc tuyeån duïng seõ ñöôïc phaân loaïi hai ñoái töôïng tuyeån chính: caùn boä ñieàu haønh vaø nhaân vieân. Caùn boä ñieàu haønh seõ tuyeån chuû yeáu töø caùc tröôøng ñaïi hoïc coù uy tín trong vaø ngoaøi nöôùc nhö Ñaïi hoïc Kinh teá, Ngoaïi thöông, Baùch Khoav.v... Ñoái vôùi nhaân vieân, coâng ty coù chính saùch tuyeån öu tieân töø con em caùn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty theo moät soá tieâu chuaån quy ñònh nhaát ñònh, nhö: tuoåi döôùi 25, trình ñoä vaên hoaù 12/12, öu tieân nam, v.v... Caùch laøm naøy nhaèm taïo ñieàu kieän cho ngöôøi lao ñoäng gaén boù vôùi coâng ty hôn. Chính saùch phaùt trieån ngheà nghieäp: Coâng ty coi ñaây laø bieän phaùp ñeå huaán luyeän vaø ñaøo taïo nghieäp vuï chuyeân moân cho nhaân vieân môùi, naêng löïc quaûn lyù cho caùn boä phuï traùch phoøng ban, ñoäi nguõ tröôûng, phoù cöûa haøng. * Ñoái vôùi nhaân vieân môùi : chuû yeáu coâng ty seõ aùp duïng ñaøo taïo taïi choã, döôùi hình thöùc chuû yeáu nhöõng ngöôøi coù kinh nghieäm seõ keøm caëp caùc nhaân vieân môùi; Hoaëc cho nhaân vieân ñi hoïc nhöõng lôùp nghieäp vuï ngaén ngaøy hoaëc hoã trôï kinh phí hoïc ngoaøi giôø. Maët khaùc, coù theå aùp duïng hình thöùc luaân phieân coâng taùc ñeå giuùp cho nhaân vieân laøm quen vôùi moïi coâng vieäc vaø tình huoáng kinh doanh. * Ñoái vôùi caáp quaûn lyù : Ñònh höôùng ñoä tuoåi cuûa caùn boä quaûn lyù caáp phoøng phaûi döôùi 40 tuoåi. Trong quaù trình laøm vieäc, coâng ty seõ taïo cho caùn boä quaûn lyù luaân phieân coâng taùc trong caùc lónh vöïc khaùc nhau ñeå naém baét coâng vieäc; cöû caùn boä ñi hoïc nhöõng lôùp quaûn lyù veà chuyeân moân, ... Chính saùch ñoäng vieân: Chính saùch naøy coâng ty seõ duøng ñeå giaûm bôùt tuyeån duïng nhaân vieân môùi baèng vieäc kích thích taêng naêng suaát lao ñoäng. 67 Trong töông lai, coâng ty seõ tieáp tuïc duy trì vaø caûi tieán caùc chính saùch ñoäng vieân ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng thoâng qua chính saùch löông boång vaø ñaõi ngoä. Ñaây seõ laø yeáu toá chính ñeå ngöôøi lao ñoäng gaén boù vôùi coâng ty vaø tích cöïc laøm vieäc. Maët khaùc, coâng ty seõ taïo ra moâi tröôøng laøm vieäc phuø hôïp cho nhaân vieân. Coâng ty seõ trang bò maùy moùc hieän ñaïi, naâng caáp cô sôû vaät chaát laøm vieäc, coá gaéng phaân coâng coâng taùc hôïp lyù, phuø hôïp vôùi khaû naêng chuyeân moân ñeå kích thích vaø gaây höùng thuù laøm vieäc. Ngoaøi ra vieäc nhaän bieát, ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc cuõng nhö taïo cô hoäi thaêng tieán cho nhaân vieân cuõng ñöôïc Coâng ty coi troïng. KIEÁN NGHÒ KIEÁN NGHÒ ÑOÁI VÔÙI CHÍNH PHUÛ: Veà chính saùch thueá: Nhaø nöôùc caàn thöïc hieän chính saùch thueá nhaäp khaåu oån ñònh ñeå doanh nghieäp chuû ñoäng trong vieäc kinh doanh cuõng nhö xaây döïng caùc chính saùch daøi haïn. Vieäc chính phuû thöôøng xuyeân thay ñoåi thueá suaát nhaäp khaåu khi giaù xaêng daàu theá giôùi bieán ñoäng seõ taùc ñoäng raát lôùn, gaây thieät haïi caùc doanh nghieäp. Veà giaù traàn: Nhaø nöôùc caàn xem xeùt giaù baùn treân cô sôû ñaûm baûo cho caùc doanh nghieäp kinh doanh xaêng daàu. Hieän nay, giaù baùn ñoâi khi thaáp hôn giaù nhaäp khaåu neân caùc doanh nghieäp chòu aùp löïc raát lôùn trong vieäc baûo toaøn voán vaø chaêm lo ñôùi soáng cho ngöôøi lao ñoäng. Trong tröôøng hôïp bò loã, nhaø nöôùc caàn coù chính saùch cho vay öu ñaõi vôùi thueá suaát hôïp lyù nhaèm hoå trôï caùc doanh nghieäp giaûm phí. Caàn ñieàu chænh giaù baùn giöõa caùc maët haøng xaêng vaø daàu, traùnh tình traïng coù söï cheânh leäch lôùn. Vì do giaù baùn cheânh leäch neân nhaø nöôùc raát khoù kieåm soaùt tình traïng gian laän thöông maïi, pha troän giöõa xaêng vaø daàu gaây thieät haïi cho ngöôøi tieâu duøng. Veà phuï thu phí xaêng daàu: möùc thu hieän nay laø 500 ñ/lít ñoái vôùi xaêng vaø 300 ñ/lít ñoái vôùi daàu DO laø töông ñoái cao (chieám töø 4% ñeán 5% giaù baùn). Muïc ñích laø söû duïng cho xaây döïng heä thoáng ñöôøng boä phuïc vuï cho giao thoâng vaän taûi. Tuy 68 nhieân moät löôïng khoâng nhoû daàu DO söû duïng cho saûn xuaát coâng nghieäp, khoâng phuïc vuï cho löu thoâng, laøm taêng giaù thaønh saûn phaåm. Veà chính saùch quaûn lyù: nhaø nöôùc caàn taäp trung quaûn lyù chaët cheõ chaát löôïng xaêng daàu ñeå ñaûm baûo lôïi ích cho ngöôøi tieâu duøng. Vieäc thanh kieåm tra phaûi ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân vaø ñoät xuaát chöù khoâng theo ñònh kyø nhö hieän nay. Neân quy ñònh laïi maøu caùc saûn phaåm xaêng daàu vì hieän nay maøu xaêng daàu chöa thoáng nhaát vì hieän nay xaêng 83 maøu naâu, daàu löûa maøu tím neân vieäc pha troän raát deã xaûy ra vaø raát khoù kieåm soaùt. KIEÁN NGHÒ ÑOÁI VÔÙI THAØNH PHOÁ: Thaønh phoá caàn nhanh choùng thöïc hieän hoaøn chænh quy hoaïch heä thoáng baùn leû xaêng daàu, ñaëc bieät laø ñòa ñieåm vò trí xaây döïng caùc cöûa haøng xaêng daàu môùi. Trong hôn 2 naêm qua, Thaønh phoá taïm ngöng caáp pheùp xaây döïng cuûa haøng xaêng daàu môùi neân caùc doanh nghieäp kinh doanh xaêng daàu treân ñòa baøn Thaønh phoá gaëp nhieàu khoù khaên trong vieäc môû roäng kinh doanh. Caùc doanh nghieäp bò ñoäng trong vieäc mua, thueâ ñaát ñeå xaây döïng cöûa haøng xaêng daàu maëc duø hieän nay toác ñoä ñoâ thò hoùa raát nhanh vaø nhu caàu cuûa ngöôøi daân raát lôùn. KIEÁN NGHÒ ÑOÁI VÔÙI TOÅNG COÂNG TY CÔ KHÍ GTVT SAØI GOØN (SAMCO): vôùi tö caùch laø coâng ty meï (hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty meï-coâng ty con), SAMCO caàn thöïc hieän chöùc naêng ñieàu tieát, caàn coù chính saùch thoáng nhaát trong toaøn toång coâng ty veà vieäc lieân keát, hoå trôï giöõa caùc coâng ty con, coâng ty meï vôùi coâng ty con trong vieäc tieâu thuï haøng hoùa cuûa nhau, hoå trôï nhau veà ñòa ñieåm, maët baèng, coâng ngheä, maùy moùc thieát bò, nhaân söï…Vieäc hoå trôï lieân keát phaûi ñöôïc thöïc hieän treân tinh thaàn phuïc vuï laãn nhau, ñaûm baûo caùc beân lieân quan ñeàu coù lôïi. 69 KEÁT LUAÄN COMECO laø moät trong nhöõng ñôn vò kinh doanh xaêng daàu haøng ñaàu ôû TP.HCM, cuøng vôùi XNBL cuûa Petrolimex ñaûm nhaän vieäc cung caáp vaø giöõ vöõng oån ñònh thò tröôøng. Vôùi nhöõng thaønh tích trong hoaït ñoäng kinh doanh, COMECO ñaõ ñöôïc Ñaûng vaø Nhaø nöôùc taëng nhieàu phaàn thöôûng cao quyù, trong ñoù coù Huaân chöông lao ñoäng haïng nhaát vaøo naêm 2002. Cuõng nhö nhieàu doanh nghieäp khaùc, COMECO luoân ñöùng tröôùc nhöõng khoù khaên, thaùch thöùc cuõng nhö nhöõng cô hoäi do moâi tröôøng mang laïi. Do vaäy vieäc thu thaäp, toång hôïp vaø phaân tích nhöõng maët maïnh, maët yeáu, cô hoäi vaø ruûi ro seõ giuùp coâng ty coù nhöõng ñoái saùch thích hôïp nhaèm duy trì vaø phaùt trieån coâng ty. Caùc chieán löôïc xaây döïng hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi coâng ty vaø coù theå trieån khai trong thôøi gian tôùi. Tuy nhieân trong quaù trình thöïc hieän, nhaø quaûn trò caàn xem xeùt theâm caùc yeáu toá môùi (neáu coù) ñeå ñieàu chænh chop phuø hôïp, töø ñoù mang laïi hieäu quaû thieát thöïc cho coâng ty. Do haïn cheá veà nguoàn thoâng tin, trình ñoä, thôøi gian nghieân cöùu neân baøi nghieân cöùu naøy seõ coøn nhöõng thieáu soùt. Phaàn tireån khai thöïc hieän chieán löôïc chöa ñöôïc taùc giaû thöïc hieän. Xin chaân thaønh caùm ôn Tieán Syõ Voõ Thò Quyù ñaõ taän tình höôùng daãn giuùp ñôõ hoaøn thaønh baøi nghieân cöùu naøy. Xin caùm ôn caùc Thaày Coâ Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP. Hoà Chí Minh ñaõ truyeàn ñaït cho toâi nhöõng kieán thöùc laøm neàn taûng cho vieäc nghieân cöùu naøy. 70 Phuï luïc 1: HEÄ THOÁNG CÖÛA HAØNG XAÊNG DAÀU COMECO CH XAÊNG DAÀU ÑÒA CHÆ ÑIEÄN THOAÏI CH soá 1 Goùc Lyù Thaùi Toå - Leâ Hoàng Phong, Phöôøng 1, Quaän 10 8 359 704 CH soá 2 549 Ñieän Bieân Phuû, Phöôøng 3, Quaän 3 8 392 836 CH soá 3 178/9 M Ñieän Bieân Phuû, Phöôøng 21, Quaän Bình Thaïnh 8 994 332 CH soá 4 46 Leâ Quang Sung, Phöôøng 2, Quaän 6 9 693 884 CH soá 5 73 Yersin, Phöôøng Caàu OÂng Laõnh, Quaän 1 8 216 637 CH soá 6 710 Hoàng Baøng, Phöôøng 1, Quaän 11 6 691 767 CH soá 7 49 Tröôøng Trinh, Phöôøng 12, Quaän Taân Bình 8 490 097 CH soá 8 917 ñöôøng 3/2, Phöôøng 7, Quaän 11 8 550 466 CH soá 9 79 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 8, Quaän Taân Bình 8 645 289 CH soá 10 Goùc Traàn Höng Ñaïo – Nguyeãn Cö Trinh, Phöôøng Nguyeãn Cö Trinh, Quaän 1 8 367 509 CH soá 11 292 Ñinh Boä Lónh, Phöôøng 26, Quaän Bình Thaïnh 5 114 907 CH soá 12 572 Kinh Döông Vöông, Phöôøng 13, Quaän 6 8 756 890 CH soá 13 413/13 Traàn Xuaân Soaïn, Phöôøng Taân Höng, Quaän 7 7 711 091 CH soá 14 450 Kinh Döông Vöông, P. An Laïc A, Quaän Bình Taân 8 750 029 CH soá 15 526 Kinh Döông Vöông, P. An Laïc A, Quaän Bình Taân 8 750 038 CH soá 16 442 Caùch maïng Thaùng 8, Phöôøng 11, Quaän 3 9 316 365 CH soá 17 70 Baïch Ñaèng, Phöôøng 24, Quaän Bình Thaïnh 8 990 983 CH soá 18 42 - 44 Voõ Thò Saùu, Phöôøng Taân Ñònh, Quaän 1 8 291 339 CH soá 19 16/6 Huyønh Taán Phaùt, Phöôøng Phuù Thuaän, Quaän 7 8 390 227 CH soá 20 Khu phoá 4, AÁp Xuaân Tröôøng, Phöôøng Linh Xuaân, Quoác loä Xuyeân AÙ, Thuû Ñöùc 7 240 479 CH soá 21 12A Quang Trung, Phöôøng 11, Quaän Goø Vaáp 9 968 014 CH soá 22 17/5 Phan Huy Ích, Phöôøng 12, Quaän Goø Vaáp 9 873 006 CH soá 23 1/1 Taân Kyø Taân Quyù, Phöôøng Sôn Kyø, Quaän Taân Phuù 8 474 252 CH soá 24 C2 Khu coâng nghieäp Ñöùc Hoøa1 Haïnh Phuùc, Xaõ Ñöùc Hoøa Ñoâng, Huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An 072 810 913 CH soá 25 26 Hoà Hoïc Laõm, Phöôøng 16, Quaän 8 7 523 952 CH soá 26 17/3 Huyønh Taán Phaùt, Xaõ Phuù Xuaân, Huyeän Nhaø Beø 7 828 493 CH soá 27 3/40G Döông Coâng Khi, Nhò Taân 1, Taân Thôùi Nhì, Huyeän Hoùc Moân 7 132 961 CH soá 28 23/1 Phan Coâng Hôùn, AÁp Trung Laân, Xaõ Baø Ñieåm, Huyeän Hoùc Moân CH soá 29 Höông loä 80, Phöôøng Bình Höng Hoøa B, Quaän Bình Taân CH soá 30 Aáp 3, Höông loä 2, Xaõ Phöôùc Vónh An, Huyeän Cuû Chi 7 905 836 CH soá 31 439 Phan Vaên Trò, Phöôøng 5, Quaän Goø Vaáp CH soá 32 209 Lyù Thöôøng Kieät, P.7, Q.11 71 CAÙC THAØNH TÍCH ÑAÏT ÑÖÔÏC Naêm 1992: Ñöôïc Hoäi ñoàng Nhaø nöôùc taëng Huaân chöông Lao ñoäng haïng ba Naêm 1998: Ñöôïc Chuû tòch nöôùc taëng Huaân chöông Lao ñoäng haïng nhì Naêm 1999: Ñöôïc Uûy ban nhaân daân TP.HCM taëng baèng khen Naêm 2000: Ñöôïc Chính phuû taëng côø Thi ñua xuaát saéc Naêm 2002: Ñöôïc Chuû tòch nöôùc taëng Huaân chöông Lao ñoäng haïng nhaát. Phuï luïc soá 2: KEÁT QUAÛ SAÛN XUAÁT KINH DOANH TÖØ 1997-2000 ST Chæ tieâu Ñvt 1997 1998 1999 2000 1 Toång Doanh thu Trñ 397.854 302.876 261.707 394.907 * Doanh thu xaêng daàu Trñ 381.925 287.002 253.841 379.505 2 Saûn löôïng xaêng daàu Trieäu L 100.377 66.792 58.774 88.714 Saûn löôïng nhôùt 1.000 L 662 713 709 786 Truï bôm Truï 53 609 627 629 Voû ruoät xe Boä 876 2.275 765 6.123 2 Voán kinh doanh 1.000 ñ 13.432.55 15.579.83 16.417.03 17.359.919 3 Voán Nhaø nöôùc 1.000 ñ 13.432.55 15.579.83 16.417.03 17.359.919 4 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 1.000 ñ 3.903.262 4.989.762 7.107.156 5.823.978 5 Lôïi nhuaän sau thueá 1.000 ñ 2.146.794 2.744.369 4.305.769 3.297.555 LN sau thueá (trñ) (Treân voán kinh % 15,98 17,61 26,22 18,99 Phuï luïc soá 3: Baûng: Nhaân söï cuûa coâng ty töø 1996-2000 STT Chæ tieâu Ñvt 1996 1997 1998 1999 2000 Soá lao ñoäng Ngöôøi 265 275 275 294 297 1 Treân Ñaïi hoïc Ngöôøi 0 0 0 0 0 2 Ñaïi hoïc Ngöôøi 15 17 17 20 20 3 Cao Ñaüng Ngöôøi 2 2 2 2 2 4 Trung caáp Ngöôøi 8 9 9 9 10 5 PT TH trôû Ngöôøi 240 247 247 263 265 72 Phuï luïc soá 4: KEÁT QUAÛ SAÛN XUAÁT KINH DOANH TÖØ 2002-2004 STT Chæ tieâu Ñvt 2002 2003 2004 1 Toång Doanh thu 1.000 ñ 589.234 741.528 923.860 Doanh thu xaêng daàu 1.000 ñ 567.398 713.734 892.282 Tyû troïng % 96,29 96,48 96,85 2 Saûn löôïng xaêng daàu lít 129.858.933 153.025.971 167.175.915 Saûn löôïng nhôùt lít 1.003.381 1.102.438 1.246.297 Truï bôm Chieác 709 705 782 Voû ruoät xe Boä 7.074 1.060 2.840 Xaây döïng daân duïng 1.000 ñ 149.762 1.510.836 Ñaáu thaàu CC vaät tö 1.000 ñ 6.164.609 2.390.551 Cho Thueâ kho baõi 1.000 ñ 2.034.491 2.492.885 Röûa xe 1.000 ñ 689.818 699.818 2 Voán Sôû höõu 1.000 ñ 4 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 1.000 ñ 11.771 9.543 9.917 5 Lôïi nhuaän sau thueá 1.000 ñ 8.004 8.016 8.529 Tyû suaát lôïi nhuaän Phuï luïc soá 5: ÑAÀU TÖ CÔÛ SÔÛ VAÄT CHAÁT NAÊM 2001-2004 STT Hang muc Ñvt 2001 2002 2003 2004 1 Cöûa haøng XD CH 1 1 2 2 Xe boàn Chieác 7 3 Kho Xöôûng Trñ 1 1 4 Toång kho XD Trñ 1 Phuï luïc soá 6: Baûng: Nhaân söï cuûa coâng ty töø 2003-2004 2002 2003 2004 Tyû troïng 2004 2003/ 2002 2004/ 2003 Nhaân söï (ngöôøi) 325 328 365 100% 101% 111% Ñaïi hoïc vaø Treân Ñaïi hoïc 24 24 28 7,6% 100% 100% Cao Ñaüng 4 4 6 1,6% 100% 150% Trung caáp 10 10 16 4,4% 100% 160% PT TH trôû xuoáng 287 290 315 86,4% 101% 109% 73 Phuï luïc soá 7: Ñòa baøn phaân boá CHXD Ñôn vò Soá CHXD Noäi thaønh Ngoaïi thaønh XNBL 56 43 13 COMECO 30 24 6 SFC 17 12 5 Nguoàn: Sôû Thöông maïi TP.HCM So saùnh keát quaû kinh doanh trong nhöõng naêm gaàn ñaây Ñôn vò ÑVT 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003 COMECO Tr Lít 129.858 153.025 167.929 118,6% 110,0% XN BL Tr Lít 266.867 291.235 324.955 109,4% 111,5% SFC Tr Lít 72.720 68.861 70.530 95% 101,4% Nguoàn: Baùo caùo keát quaû SXKD naêm. Baûng: Nhaân söï cuûa Xí nghieäp baùn leû Petrolimex naêm 2003-2004 2003 2004 Tyû troïng 2004 2004/2003 Nhaân söï (ngöôøi) 916 919 100% 100,3% Ñaïi hoïc vaø Treân Ñaïi hoïc 170 170 18,5% 100% Cao Ñaüng 21 21 2,3% 100% Trung caáp 143 143 15,7% 100% PT TH trôû xuoáng 582 585 63,5% 100,5% Nguoàn: baùo caùo Ñaïi hoäi CNVC naêm 2005 Ñoái vôùi SFC, nguoàn nhaân söï coøn nhieàu haïn cheá vaø noäi boä chöa oàn ñònh. Trong 4 naêm hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty coå phaàn, coâng ty ñaõ toå chöùc Ñaïi hoäi coå ñoâng baát thöôøng ñeå baàu laïi Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban Giaùm ñoác. Nhaân söï caùc boä phaän phoøng ban thay ñoåi, soá caùn boä coù kinh nghieäm trong quaûn lyù vaø kinh doanh xaêng daàu hieän nay haàu heát ñaõ nghó vieäc, soá caùn boä quaûn lyù hieän nay nhö Chuû tòch HÑQT, Toång Giaùm ñoác ñeàu laø ngöôøi môùi töø Toång Coâng ty Thöông maïi Saøi goøn cöû xuoáng vaø töø Giaùm ñoác Xöôõng cheá bieán goã ñöa leân. Do vaäy kinh doanh xaêng daàu trong na7m 2003, 2004 chaäm laïi. Saûn löôïng vaø doanh thu taêng ít. 74 Baûng so saùnh lôïi theá caïnh tranh giöûa XN Baùn leû, COMECO vaø SFC (Toång hôïp töø caùc baûmh so saùnh thò phaàn, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, voán, nguoàn nhaân löïc, toác ñoä phaùt trieån qua caùc naêm) STT Caùc yeáu toá caïnh tranh COMECO XÍ NGHIEÄP BAÙN LEÛ XAÊNG DAÀU PETROLIMEX COÂNG TY CP NHIEÂN LIEÄU SAØI GOØN SFC Xeáp haïng Xeáp haïng Xeáp haïng 1 Thò phaàn 14% 2 22% 1 8% 3 2 Maïng löôùi phaân phoái 30 2 56 1 17 3 3 Uy tín thöông hieäu Khaù 2 Cao 1 TB 3 4 Chaát löôïng saûn phaåm Toát 1 Toát 1 Toát 1 5 Khaû naêng caïnh tranh veà giaù Cao 1 Khaù 2 Cao 1 6 Marketing Khaù 2 Khaù 2 Khaù 2 7 Söï linh hoaït cuûa toå chöùc Linh hoaït 1 Chaäm linh hoaït 2 Linh hoaït 1 8 Khaû naêng vay voán/taøi chính Toát 1 Toát 1 Toát 1 9 Heä thoáng quaûn lyù Tieân tieán 1 Tieân tieán 1 Khaù 2 10 Nguoàn nhaân löïc Khaù 2 Maïnh 1 TB-khaù 3 Qua baûng so saùnh caùc lôïi theá, ta thaáy raèng trong caùc ñoái thuû caïnh tranh, COMECO coù lôïi theá veà khaû naêng caïnh tranh veà giaù, cô caáu toå chöùc boä maùy linh hoaït, heä thoáng quaûn lyù toát vaø chaát löôïng saûn phaåm toát. Tuy nhieân ñoái vôùi COMECO vaø SFC, laø coâng ty coå phaàn neân khaû naêng huy ñoäng voán treân thò tröôøng chöùng khoaùn laø raát khaû thi. Cô cheá phaùt haønh coå phieáu huy ñoäng voán hieän ñang raát ñöôïc Nhaø nöôùc khuyeán khích nhaèm huy ñoäng nguoàn voán trong xaõ hoäi. Ñoái vôùi Xí nghieäp baùn leû Petrolimex, do laø coâng ty con tröïc thuoäc Petrolimex laø Toång coâng ty xaêng daàu Vieät nam neân khaû naêng veà voán laø raát lôùn, ñöôïc coâng ty meï haäu thuaån maïnh meõ veà voán, veà cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, nguoàn nhaân löïc. Tuy nhieân laø Doanh nghieäp nhaø nöôùc neân cô cheá toå chöùc boä maùy coøn röôøm raø, keùm linh hoaït. 75 Phuï luïc soá 8: Xaùc ñònh thò tröôøng hieän taïi Ñôn vò tính: trieäu lít Naêm Toång Saûn löôïng Baùn leû Ñaïi lyù CHXD Coâng nghieäp 2002 129,8 88,7 37,4 3,7 2003 153 98,3 46,2 8,5 2004 167,9 112,2 42,1 13,6 Hieän nay, thò tröôøng cuûa coâng ty coù theå phaân thaønh 3 loaïi nhö sau: 1. Thò tröôøng khaùch haøng noäi boä (phuïc vuï daân cö, cô quan taïi caùc CHXD coâng ty): ñaây laø thò tröôøng chính thoáng cuûa coâng ty trong nhieàu naêm qua vaø laø thò tröôøng chuû löïc. ÔÛ thò tröôøng naøy, coâng ty phuïc vuï moïi ñoái töôïng coù nhu caàu söû duïng xaêng daàu. Tuy nhieân khaùch haøng chính laø daân cö, caùn boä coâng nhaân vieân, caùc cô quan, xí nghieäp phuïc vuï cho nhu caàu ñi laïi. 2. Thò tröôøng khaùch haøng ñaïi lyù: ñaây laø caùc khaùch haøng kinh doanh, höôûng hoa hoàng theo quy cheá kinh doanh xaêng daàu cuûa Chính phuû. Caùc khaùch haøng naøy laø chuû caùc caây xaêng, quy moâ nhoû, soá löôïng cöûa haøng xaêng daàu ít ( khoaûng töø 1-2 cöûa haøng), khoâng ñuû ñieàu kieän trôû thaønh toång ñaïi lyù. Heä thoáng ñaïi lyù chính laø moät keânh phaân phoái cuøng vôùi heä thoáng cöûa haøng cuûa coâng ty môû roäng ra caùc ñòa baøn khaùc taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh laân caän phuïc vuï nhu caàu cuûa nhaân daân, chuû yeáu laø tieâu duøng. 3. Thò tröôøng khaùch haøng coâng nghieäp: laø caùc khaùch haøng söû duïng xaêng daàu vaøo saûn xuaát, vaän taûi, dòch vuï. Ñoù laø caùc coâng ty, nhaø maùy, xí nghieäp, xöôûng, hôïp taùc xaõ, ban quaûn lyù döï aùn, coâng trình…Hoï söû duïng xaêng daàu cho caùc nhu caàu nhö phaùt ñieän, chaïy loø hôi, vaän chuyeån, cung caáp cho taøu bieån…Ñaây laø caùc khaùch haøng coù nhu caàu tieâu thuï lôùn vaø oån ñònh. Nhaän daïng Thuaän lôïi, cô hoäi vaø khoù khaên, trôû ngaïi cuûa caùc thò tröôøng 76 Thò tröôøng Thuaän lôïi, cô hoäi Khoù khaên, trôû ngaïi Noäi boä - Heä thoáng CHXD coù saün, vò trí toát, nhu caàu khaùch haøng cao, thò phaàn chính cuûa coâng ty - Coâng ty kieåm soaùt toát caùc yeáu toá nhö thaùi ñoä phuïc vuï, giaù baùn, phöông thöùc baùn haøng, caùc cheá ñoä khuyeán maõi, haäu maõi, marketing, taøi chính, nhaän söï, soá löôïng, chaát löôïng. - Coâng ty ñaõ xaây döïng ñöôïc hình aûnh thöông hieäu ñoái vôùi khaùch haøng trong 30 naêm qua. Vieäc quaûng baù thöông hieäu thuaän lôïi. - Tyû suaát lôïi nhuaän cao ( coâng ty höôûng möùc cheânh leäch = giaù baùn leû do nhaø nöôùc qui ñònh-giaù mua vaøo theo giaù baùn buoân) - Voøng quay voán cao. - Do coù saün trong noäi thaønh neân raát khoù phaùt trieån theâm khi nhu caàu taêng do dieän tích coù haïn - Chính saùch haïn cheá löu thoâng trong noäi thaønh vaøo giôø cao ñieåm, chính saùch phaân luoàng giao thoâng cuûa nhaø nöôùc. - Xu höôùng di dôøi caùc nhaø maùy xí nghieäp ra ngoaøi thaønh Ñaïi lyù - Giuùp môû roäng keânh phaân phoái cho coâng ty,m gia taêng thò phaàn cuõng nhö khaû naêng caïnh tranh cho coâng ty - Raát linh hoaït trong kinh doanh do haàu heát laø DNTN - Haàu heát ôû ngoaïi thaønh vaø caùc tænh neân coù nhieàu thuaän lôïi trong vieäc môû roäng phaùt trieån theâm dieän tích, cô sôû vaät chaát khi nhu caàu taêng - Phaùt trieån kinh doanh dòch vuï vaän chuyeån xe boàn - Voøng quay voán cao - Tyû suaát lôïi nhuaän thaáp (coâng ty chæ höôûng hoa hoàng töø heä thoáng ñaïi lyù raát thaáp) - Coâng ty khoâng kieåm soaùt ñöôïc caùc yeáu toá nhö thaùi ñoä phuïc vuï, giaù baùn, phöông thöùc baùn haøng, caùc cheá ñoä khuyeán maõi, haäu maõi, marketing, taøi chính, nhaän söï, soá löôïng, chaát löôïng. - Vieäc quaûng baù thöông hieäu haïn cheá - Deã daøng chaám döùt hôïp ñoàng ñaïi lyù vôùi coâng ty. Coâng nghieäp - Nhu caàu söû duïng oån ñònh vaø coù xu höôùng taêng - Phaùt trieån kinh doanh dòch vuï vaän chuyeån xe boàn - Tyû suaát lôïi nhuaän töông ñoái cao (Giaù baùn thöôøng thaáp hôn - Voán thöôøng bò chieám duïng (khaùch haøng naøy thöôøng thanh toaùn sau 30 hay 60 ngaøy) - Coâng ty phaûi toán chi phí ñaàu tö heä thoáng beå chöùa vaø caùc thieát bò khaùc. 77 moät chuùt so vôùi gaùi baùn leû do nhaø nöôùc qui ñònh) - Ít thay ñoåi nhaø cung caáp khi ñaõ hôïp taùc oån ñònh. - Voøng quay voán khoâng cao. - Thöôøng hay phaùt sinh nhu caàu ñoät xuaát Coâng ty ñoâi khi bò ñoäng trong cung öùng haøng. Phuï luïc soá 9: Sô ñoà toå chöùc vaø nhaân söï SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC COÂNG TY GIAÙM ÑOÁC PHOÙ GIAÙM ÑAÏI DIEÄN LAÕNH ÑAO P. KYÕ P. KT TC P. TC - HC PCC C KHO BAÕIXÖÔÛN G LAÉP XÖÔÛ NG SÖÛA CH VAÄT KHO NHÔÙT CH XAÊNG P. KINH PHONG DT-XD TOÅ XE À TOÅ NGHIEÄP KC S BAN TIN TOÅ KIEÅM TRA TRÔÏ LYÙ GIAÙM Hieän nay coâng ty coù 5 phoøng vaø 1 ban. Nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban chuyeân moân nghieäp vuï coù chöùc naêng tham möu giuùp vieäc cho Baùn Giaùm ñoác, tröïc tieáp ñieàu haønh theo chöùc naêng chuyeân moân vaø chæ ñaïo cuûa Ban Giaùm ñoác, 78 coâng ty hieän coù 5 phoøng, 1 ban. Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban ñöôïc quy ñònh nhö sau:: 1. Phoøng Toå chöùc Haønh chính: nhieäm vuï chính laø quaûn trò nhaân söï vaø tieàn löông, caùc cheá ñoä chính saùch. Caùn boä quaûn lyù goàm 01 Tröôûng phoøng vaø 01 Phoù phoøng. 2. Phoøng Kinh doanh: nhieäm vuï chính laø xaây döïng caùc keá hoaïch ngaén haïn vaø daøi haïn veà kinh doanh; toå chöùc coâng taùc baùn haøng, marketing, nghieân cöùu thò tröôøng. Caùn boä quaûn lyù goàm 01 Tröôûng phoøng vaø 01 Phoù phoøng. Do hoaït ñoäng cuûa Phoøng Kinh doanh raát roäng bao goàm maõng xaêng daàu; maõng daàu nhôøn; maõng kinh doanh giao nhaän vaø vaän chuyeån xe boàn; maõng quaûn lyù khoái Cöûa haøng xaêng daàu vaø cöûa haøng vaät tö neân soá caùn boä quaûn lyù caáp phoù phoøng coøn thieáu. 3. Phoøng Kinh teá –Taøi chính: nhieäm vuï chính laø coâng taùc quaûn trò taøi chính. Hoaïch ñònh vaø söû duïng voán coù hieäu quaû. Caùn boä quaûn lyù goàm 01 Tröôûng phoøng vaø 01 Phoù phoøng. 4. Phoøng Kyõ thuaät: Nhieäm vuï chính laø hoaïch ñònh chieán löôïc veà phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä; saûn xuaát vaø kinh doanh truï bôm xaêng daàu; tham gia giaùm saùt caùc hoaït ñoäng veà ñaáu thaàu, xaây döïng. Caùn boä quaûn lyù goàm 01 Tröôûng phoøng vaø 01 Phoù phoøng. 5. Phoøng Ñaàu tö-Xaây döïng: Quaûn trò caùc döï aùn ñaàu tö, kinh doanh xaây döïng. Caùn boä quaûn lyù goàm 01 Tröôûng phoøng vaø 01 Phoù phoøng. 6. Ban Tin hoïc: quaûn trò heä thoáng thoâng tin vaø coâng ngheä thoâng tin. Caùn boä quaûn lyù goàm 01 Tröôûng ban. ÔÛ caáp quaûn lyù caáp cao trong ban Toång Giaùm ñoác chæ coù 2 ngöôøi, goàm Toång Giaùm ñoác vaø Phoù Toång Giaùm ñoác neân vaãn coøn thieáu caùn boä. 79 SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC COÂNG TY HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ BAN GIAÙM ÑOÁC BAN KIEÅM SOAÙT PHOØNG KINH TEÁ TAØI CHÍNH PHOØNG ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG PHOØNG TOÅ CHÖÙC HAØNH CHÍNH PHOØNG KINH DOANH PHOØNG KYÕ THUAÄT BAN TIN HOÏC HEÄ THOÁNG KHO BAÕI HEÄ THOÁNG CH KD XAÊNG DAÀU, ÑOÄI XE XÖÔÛNG LAÉP RAÙP TRUÏ BÔM CH KINH DOANH TRUÏ BÔM XÖÔÛNG SÖÛA CHÖÕA ÑOÄI XAÂY DÖÏNG 80

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu (COMECO) đến năm 2010.pdf
Luận văn liên quan