Đề tài Chính sách tiền tệ đối với việc điều tiết nền kinh tế thị trường và những hạn chế - Thành công

Mục lục Phần I : Tổng quan về chính sách tiền tệ. I . Những vấn đề chung về chính sách tiền tệ. 1. Chính sách tiền tệ là gì ? 2 . Mục tiêu của chính sách tiền tệ . 21. . Mục tiêu ổn định giá cả. 22. . Tăng trưởng kinh tế . 23. . Đảm bảo công ăn việc làm, giảm thất nghiệp . 24. . Mối quan hệ giữa các mục tiêu . II . Chính sách tiền tệ với việc điều tiết nền kinh tế thị trường . 1 . Vai trò của Ngân hàng Trung ương . 2 . Chính sách tiền tệ với những mục tiêu của nền kinh tế . 21. . Công cụ lãi suất . a . Mức lãi suất . b . Cơ cấu lãi suất và chênh lệch lãi suất . 22. . Công cụ khối lượng . Phần II : Chính sách tiền tệ Việt Nam hiện nay, hạn chế và thành công . I . Những hạn chế chính sách tiền tệ . II . Những thành công chính sách tiền tệ . Phần III : Một số kiến nghị về chính sách tiền tệ . Lời nói đầu Sau 15 năm đổi mới nền kinh tế nước ta đã đạt được những tăng trưởng đáng kể. Để có được sự tăng trưởng đó phải kể đến nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong đó ta không thể không kể đến chính sách tiền tệ. Được sự chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện đúng đắn của Ngân hàng Nhà nước ( NHNN ). Chính sách tiền tệ đã góp phần thực hiện mục tiêu về kinh tế - chính trị - xã hội mà Nhà nước đặt ra . Với nội dung rộng lớn đã đòi hỏi người nghiên cứu phảI hiểu biết sâu sắc nó trên nhiều khía cạnh cả lý thuyết lẫn thực tiễn. Với những kiến thức đã học, những tài liệu tham khảo và đặc biệt được sự hướng dẫn giúp đỡ của giáo viên trong bộ môn Tiền tệ thị trường vốn nên em quyết định chọn đề tài này . Đề tài trọng tâm là : “ Chính sách tiền tệ đối với việc điều tiết nền kinh tế thị trường và những hạn chế - thành công “ . Với khả năng có hạn em chỉ xin đóng góp một phần rất nhỏ bé vào việc nghiên cứu chính sách tiền tệ . Là sinh viên mới tập nghiên cứu nên kiến thức còn hạn chế. Do đó trong quá trình nghiên cứu sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được thầy cô giúp đỡ để đề tài được hoàn chỉnh . Em xin chân thành cảm ơn !

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chính sách tiền tệ đối với việc điều tiết nền kinh tế thị trường và những hạn chế - Thành công, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc PhÇn I : Tæng quan vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. I . Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 1. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ g× ? 2 . Môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ . 2.1 . Môc tiªu æn ®Þnh gi¸ c¶. 2.2 . T¨ng tr­ëng kinh tÕ . 2.3 . §¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm, gi¶m thÊt nghiÖp . 2.4 . Mèi quan hÖ gi÷a c¸c môc tiªu . II . ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi viÖc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng . 1 . Vai trß cña Ng©n hµng Trung ­¬ng . 2 . ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi nh÷ng môc tiªu cña nÒn kinh tÕ . 2.1 . C«ng cô l·i suÊt . a . Møc l·i suÊt . b . C¬ cÊu l·i suÊt vµ chªnh lÖch l·i suÊt . 2.2 . C«ng cô khèi l­îng . PhÇn II : ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ViÖt Nam hiÖn nay, h¹n chÕ vµ thµnh c«ng . I . Nh÷ng h¹n chÕ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ . II . Nh÷ng thµnh c«ng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ . PhÇn III : Mét sè kiÕn nghÞ vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ . Lêi nãi ®Çu Sau 15 n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ. §Ó cã ®­îc sù t¨ng tr­ëng ®ã ph¶i kÓ ®Õn nhiÒu chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Trong ®ã ta kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. §­îc sù chØ ®¹o, gi¸m s¸t vµ tæ chøc thùc hiÖn ®óng ®¾n cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ( NHNN ). ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®· gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu vÒ kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi mµ Nhµ n­íc ®Æt ra . Víi néi dung réng lín ®· ®ßi hái ng­êi nghiªn cøu ph¶I hiÓu biÕt s©u s¾c nã trªn nhiÒu khÝa c¹nh c¶ lý thuyÕt lÉn thùc tiÔn. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o vµ ®Æc biÖt ®­îc sù h­íng dÉn gióp ®ì cña gi¸o viªn trong bé m«n TiÒn tÖ thÞ tr­êng vèn nªn em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nµy . §Ò tµi träng t©m lµ : “ ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®èi víi viÖc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ nh÷ng h¹n chÕ - thµnh c«ng “ . Víi kh¶ n¨ng cã h¹n em chØ xin ®ãng gãp mét phÇn rÊt nhá bÐ vµo viÖc nghiªn cøu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ . Lµ sinh viªn míi tËp nghiªn cøu nªn kiÕn thøc cßn h¹n chÕ. Do ®ã trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc thÇy c« gióp ®ì ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn chØnh . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! PhÇn I : Tæng quan vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ . = = = = = = = = = I . Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ : 1 . ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ g× ? ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ¶nh h­ëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn sù t¨ng tr­ëng vµ sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña mét ®Êt n­íc. Bëi thÕ mµ nhiÒu n­íc ®· xem chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch vÜ m« quan träng. Th«ng qua viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch nµy ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu kinh tÕ ®Êt n­íc t¹o ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho ®Êt n­íc v÷ng b­íc trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû 21. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« mµ trong ®ã NHT¦ th«ng qua c¸c c«ng cô cña m×nh ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm so¸t vµ ®iÒu tiÕt khèi l­îng tiÒn cung øng nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu vÒ gi¸ c¶, s¶n l­îng vµ c«ng ¨n viÖc lµm . Khi NHT¦ thay ®æi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nã sÏ t¸c ®éng ®Õn c¸c nh©n tè vµ c¬ chÕ lan truyÒn tr­íc hÕt lµ cung øng l·i suÊt- s¶n l­îng - thu nhËp - nhu cÇu. §Ó hiÓu râ vÊn ®Ò nµy ta ®i nghiªn cøu vÝ dô sau : Khi nÒn kinh tÕ ë tr¹ng th¸i c©n b»ng, NHT¦ can thiÖp trªn thÞ tr­êng më hoÆc mua ngo¹i tÖ ®Ó ph¸ gi¸ ®ång néi tÖ nh»m môc ®Ých më réng xuÊt khÈu. Trong khi nhu cÇu tiÒn ch­a cã g× thay ®æi, l·i suÊt ngay lËp tøc gi¶m xuèng tõ i1 tíi i2 lµm ®Çu t­ t¨ng. Khi ®Çu t­ t¨ng lªn do tæng cÇu( AD) t¨ng( v× ®Çu t­ lµ mét trong nh÷ng nh©n tè cña tæng cÇu) tõ AD1 ®Õn AD2. S¶n l­îng t¨ng tõ Q1 ®Õn Q2 víi sù t¨ng lªn cña møc gi¸ chung tõ P1 ®Õn P2. §iÒu ®ã ®­îc m« t¶ b»ng m« h×nh d­íi ®©y : LS P AD1 P1---AD2----------- i1--------- i2------------------ P2 ----------- Cung øng tiÒn Q1 Q2 Q Nh­ vËy chØ b»ng viÖc thay ®æi l­îng tiÒn cung øng cña NHT¦ ®· t¸c ®éng ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ s¶n l­îng vµ c«ng ¨n viÖc lµm. Tãm l¹I, th«ng qua viÖc ®iÒu tiÕt l­îng tiÒn cung øng c¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ t¸c ®éng gi¸n tiÕp ®Õn c¸c môc tiªu kinh tÕ vÜ m« vµ nhu cÇu tiÒn tÖ tõ ®ã hoµn toµn t¹o ra sù chñ ®éng trong viÖc ®iÒu tiÕt vÒ tiÒn tÖ cña NHT¦ . 2 . Môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ : Môc tiªu c¬ b¶n quan träng nã lµ tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu kh¸c, lµ æn ®Þnh gi¸ trÞ tiÒn tÖ. C¸c môc tiªu chÝnh cña c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ hÇu nh­ thèng nhÊt ë c¸c quèc gia . 2.1 . Môc tiªu æn ®Þnh gi¸ c¶ : æn ®Þnh gi¸ c¶ lµ môc tiªu c¬ b¶n hµng ®Çu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ lµ môc tiªu dµi h¹n. VËy æn ®Þnh gi¸ trÞ tiÒn tÖ lµ æn ®Þnh søc mua cña tiÒn tÖ. §Ó ®o l­êng ®­îc môc tiªu nµy NHT¦ ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh trªn c¶ hai ph­¬ng diÖn : æn ®Þnh gi¸ trÞ ®èi néi cña tiÒn. ChØ tiªu nµy ®­îc l­îng ho¸ b»ng chØ tiªu l¹m ph¸t tiÒn tÖ ; ë ph­¬ng diÖn thø hai lµ æn ®Þnh gi¸ trÞ ®èi ngo¹i ®­îc l­îng ho¸ b»ng møc biÕn ®éng tû gi¸. Cô thÓ lµ khi tû gi¸ biÕn ®éng ( cã thÓ lµ tû gi¸ t¨ng hoÆc gi¶m ) : - Khi tû gi¸ t¨ng ( tøc lµ ®ång b¶n tÖ mÊt gi¸) , ®iÒu nµy nã sÏ kÝch thÝch xuÊt khÈu, cßn nhËp khÈu bÞ h¹n chÕ. T×nh tr¹ng nµy x¶y ra trong ®iÒu kiÖn l¹m ph¸t tiÒn tÖ thÊp, sù biÕn ®éng kh«ng qua lín. Khi tû gi¸ t¨ng qua cao b¶n tÖ mÊt uy tÝn dÉn ®Õn mäi quan hÖ ngo¹i th­¬ng kÐm vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ thÕ giíi kh¸c . - Khi tû gi¸ gi¶m ( tøc lµ ®ång b¶n tÖ t¨ng gi¸ ) , ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu bÞ gi¶m ( v× gi¸ xuÊt khÈu t¨ng kh«ng kÝch thÝch xuÊt khÈu ) . Nh­ vËy, trong tõng ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh kh¸c nhau c¸c quèc gia muèn thùc hiÖn c¸c môc tiªu kh¸c nhau vµ coi ®©y lµ mét trong c¸c môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ mµ NHT¦ ph¶i kiÓm so¸t. §èi víi l¹m ph¸t : Khi nÒn kinh tÕ cã l¹m ph¸t kÓ c¶ l¹m ph¸t c©n b»ng cã dù ®o¸n tr­íc vÉn g©y ra hËu qu¶ nhÊt ®Þnh vµ nã lµm t¨ng “chi phÝ mßn giµy” vµ “chi phÝ thùc ®¬n”, ®iÒu ®ã g©y chi phÝ cho x· héi hay l¹m ph¸t kh«ng ®­îc dù kiÕn tr­íc lµm cho th«ng tin bÞ bãp mÐo, uy tÝn bÞ ¶nh h­ëng, c¹nh tranh gi÷a c¸c quèc gia bÞ ¶nh h­ëng, ®Çu t­ bÞ thay ®æi, t©m lý vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi cña c«ng chóng bÞ ®¶o lén . Nh­ vËy hËu qu¶ mµ l¹m ph¸t ®Ó l¹i lµ rÊt lín vµ ¶nh h­ëng xÊu ®èi víi nÒn kinh tÕ. Khi l¹m ph¸t x¶y ra NHT¦ cÇn ph¶i th¾t chÆt viÖc cung øng tiÒn tÖ. §Æc biÖt khi cã sù biÕn ®éng vÒ tû gi¸ th× NHT¦ mua ngo¹i tÖ tõ ®ã lµm cho cung øng tiÒn tÖ bÞ biÕn ®éng. NHT¦ sÏ b¸n ngo¹i tÖ hoÆc mua ngo¹i tÖ. ë ViÖt Nam th× chØ sè l¹m ph¸t cã sù thay ®æi : N¨m 1998 lµ 9,2% - n¨m 1999 lµ 0,1% - n¨m 2000 lµ -0,6% 2.2 . T¨ng tr­ëng kinh tÕ : Môc tiªu æn ®Þnh gi¸ c¶ sÏ kh«ng cã ý nghÜa nÕu kh«ng ®¹t ®­îc môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Bëi vËy môc tiªu æn ®Þnh gi¸ c¶ lµ môc tiªu sè mét cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ th× môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ môc tiªu sè hai cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. §¶m b¶o t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ ph¶i ®¶m b¶o c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, ®¶m b¶o sù t¨ng lªn cña GDP thùc tÕ. §ã lµ tû lÖ t¨ng tr­ëng cã ®­îc khi trõ ®i tû lÖ t¨ng gi¸ cïng thêi kú cã nghÜa lµ n¨m sau ph¶i cao h¬n n¨m tr­íc . Víi bÊt cø mét chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« nµo ®Òu theo ®uæi mét môc tiªu quan träng ®ã lµ mét nÒn kinh tÕ phån vinh víi mét tèc ®é t¨ng tr­ëng æn ®Þnh. §©y lµ nÒn t¶ng cho mäi sù æn ®Þnh, bëi v× nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng sÏ ®¶m b¶o c¸c chÝnh s¸ch x· héi ®­îc tho¶ m·n, lµ c¨n cø ®Ó æn ®Þnh tiÒn tÖ trong n­íc. C¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n, kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ vÒ mÆt kinh tÕ. VÒ chÊt l­îng ph¶i ®¶m b¶o mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao thu hót ®­îc ®Çu t­ n­íc ngoµi, huy ®éng ®­îc nhiÒu nguånvèn. 2.3 . §¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm, gi¶m thÊt ngiÖp : §¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ. §iÒu ®ã ®­îc biÓu hiÖn cô thÓ lµ : Khi nÒn kinh tÕ cã tû lÖ thÊt nghiÖp cao ¶nh h­ëng ®Õn mäi mÆt cña nÒn kinh tÕ, lµm cho uy tÝn vµ vÞ trÝ cña nÒn kinh tÕ bÞ ®¶o lén g©y ra chi phÝ cho ng©n s¸ch. §©y lµ mÇm mèng lµm ph¸t sinh tÖ n¹n x· héi, x· héi xuÊt hiÖn nhiÒu tiªu cùc. ChÝnh v× lÏ ®ã ph¶I ®Æt nÒn kinh tÕ ë møc toµn dông nh­ng ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ tû lÖ thÊt nghiÖp b»ng kh«ng. Ngoµi ra viÖc cè g¾ng gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp tù nhiªn còng ®­îc coi lµ môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ , do ®ã mçi quèc gia cÇn x¸c ®Þnh ®­îc tû lÖ thÊt nghiÖp tù nhiªn mét c¸ch chÝnh x¸c ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn. Tõ ®ã ®Æt ra mét vÊn ®Ò næi cém ®ã lµ phÊn ®Êu mét nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng vµ khi ®· ®¹t ®­îc môc tiªu nµy th× sÏ ®¹t ®­îc môc tiªu gi¶m thÊt nghiÖp. Nh­ng tuú thuéc vµo thùc tr¹ng, ®Æc ®iÓm vµ ®Æc thï ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi n­íc mµ tËp trung vµo c¸c môc tiªu cô thÓ kh¸c nhau trong c¸c môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ . 2.4 . Mèi quan hÖ gi÷a c¸c môc tiªu : Cã thÓ nãi r»ng ba môc tiªu trªn cã mèi quan hÖ võa cã tÝnh thèng nhÊt võa cã tÝnh m©u thuÉn. ChÝnh ®Æc ®iÓm næi bËt nµy mµ tuú vµo môc tiªu ®Êt n­íc cña tõng thêi kú mµ vËn dông mét c¸ch linh ho¹t vµ ®¹t môc tiªu nµo lµ quan träng nhÊt, môc tiªu nµo lµ môc tiªu chñ yÕu , môc tiªu nµo lµ môc tiªu thø yÕu . TÝnh m©u thuÉn vµ thèng nhÊt ®­îc thÓ hiÖn râ nh­ sau : - TÝnh m©u thuÉn : trong ng¾n h¹n cã sù m©u thuÉn gi÷a c¸c môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ . §Ó hiÓu râ ®iÒu nµy, chóng ta h·y nghiªn cøu qua lý thuyÕt “tø gi¸c ma thuËt” : T¨ng tr­ëng kinh tÕ ThÊt nghiÖp Béi chi c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ L¹m ph¸t - TÝnh thèng nhÊt : VÒ mÆt dµi h¹n, ba môc tiªu sÏ kh«ng m©u thuÉn. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua ®­êng cong Philip, lóc nµy ®­êng cong Philip trë nªn th¼ng ®øng : L¹m ph¸t ThÊt nghiÖp Khi NHT¦ t¨ng khèi l­îng cung øng tiÒn tÖ ®Ó thùc hiÖn môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ, ®ång thêi ®iÒu nµy lµm l¹m ph¸t cã xu h­íng t¨ng, thÊt nghiÖp gi¶m vµ béi chi c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ gi¶m . Kinh tÕ t¨ng tr­ëng Béi chi c¸n C©n thanh to¸n ThÊt nghiÖp gi¶m Quèc tÕ L¹m ph¸t t¨ng Nh­ vËy muèn ®¹t ®­îc môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ th× ph¶i hi sinh môc tiªu l¹m ph¸t. Hay ®Ó ®¹t ®­îc ba môc tiªu : T¨ng tr­ëng kinh tÕ, thÊt nghiÖp, béi chi c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ gi¶m th× l¹m ph¸t l¹i t¨ng . Do ®ã trong ng¾n h¹n NHT¦ kh«ng thÓ ®¹t ®­îc tÊt c¶ c¸c môc tiªu. Tuy nhiªn cã nhiÒu quèc gia coi môc tiªu æn ®Þnh gi¸ c¶ lµ môc tiªu chñ yÕu quan träng vµ dµi h¹n. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ nhiÒu khi còng ph¶i hy sinh môc tiªu nµy ®Ó ®¹t ®­¬c môc tiªu kh¸c . II . ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi viÖc ®iÒu tiÕt kinh tÕ thÞ tr­êng : Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña n­íc ta theo ®Þnh h­íng XHCN trong thêi gian qua ®· thu ®­îc nhiÒu th¾ng lîi. Víi môc tiªu ®­a ®Êt n­íc ta tõ mét n­íc cã nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp l¹c hËu trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ t¹o ®iÒu kiÖn vµ tiÒn ®Ò cho nh÷ng b­íc ph¸t triÓn kinh tÕ sau nµy. §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· so¹n th¶o chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21. Mét trong hn÷ng c¬ quan ®­îc giao tr¸ch nhiÖm quan träng Êy lµ NHNN ViÖt Nam - víi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. ViÖc nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ v« cïng quan träng, ®ã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Æt ra. §iÒu ®Çu tiªn lµ æn ®Þnh gi¸ c¶, t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ c«ng ¨n viÖc lµm . 1 . Vai trß cña Ng©n hµng Trung ­¬ng : NhiÖm vô chÝnh cña NHT¦ trong nÒn kinh tÕ tiÒn tÖ lµ ®¶m b¶o sù khan hiÕm ®óng møc cña ®ång néi tÖ nh»m b¶o vÖ sù æn ®Þnh gi¸ c¶ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh kinh tÕ. Trong hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp, NHT¦ víi t­ c¸ch lµ ng©n hµng cña c¸c ng©n hµng, sÏ thùc hiÖn viÖc ®Iòu tiÕt tÝn dông vµ qua ®ã ®iÒu tiÕt nh÷ng ®iÒu kiÖn cña s¶n xuÊt b»ng chi phÝ tÝn dông ®Çu t­, tøc lµ ®iÒu kiÖn t¸i cÊp vèn cña m×nh, mµ l©u nay viÖc nµy, NHT¦ cã hai lo¹i c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt khèi l­îng vµ c«ng cô ®iÒu tiÕt l·i suÊt. Trong nÒn kinh tÕ tiÒn tÖ, ng­êi ta sö dông chÝnh s¸ch chiÕt khÊu vµ chÝnh s¸ch l©n-b¸t ®Ó ®iÒu tiÕt l·i suÊt. NHT¦ quy ®Þnh tû lÖ l·i suÊt nµy khi ng©n hµng nhËn hèi phiÕu ®Ó t¸i chiÕt khÊu vµ nhËn chøng kho¸n lµm thÕ chÊp. Tû lÖ l·i suÊt chiÕt khÊu vµ nhËn chøng kho¸n lµm thÕ chÊp. Tû lÖ l·i suÊt chiÕt khÊu vµ l·i suÊt L©n-b¸t sÏ cïng nhau quyÕt ®Þnh “ l·i suÊt NHT¦ “ chÝnh s¸ch khèi l­îng ®­îc thÓ hiÖn trong khu«n khæ cña chÝnh s¸ch thÞ tr­êng më. §ã lµ viÖc NHT¦ mua hoÆc b¸n chøng kho¸n, ®Ó qua ®ã t¸c ®éng trùc tiÕp vµo khèi l­îng tiÒn tÖ. Míi nh×n ng­êi ta t­ëng cã thÓ ph©n biÖt mét c¸ch râ rµng gi÷a 2 c«ng cô nµy cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, nh­ng thùc chÊt kh«ng ph¶i nh­ vËy. V×, viÖc ®iÒu tiÕt l·i suÊt cïng cã t¸c ®éng tíi khèi l­îng tøc l·i suÊt t¨ng sÏ gi¶m nhu cÇu tiÒn tÖ, còng nh­ khi ¸p dông chÝnh s¸ch vÒ khèi l­îng cïng t¹o ra mét tû lÖ l·i suÊt nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ tÝn dông. §ã chÝnh lµ mèi quan hÖ h÷a c¬ gi÷a khèi l­îng vµ gi¸ ®Æc tr­ng do nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong mèi quan hÖ nµy th× tr­êng hîp thø nhÊt gi¸ t¸c ®éng vµo khèi l­îng , tr­ßng hîp thø hai khèi l­îng t¸c ®éng vµo gi¸. Khi ®iÒu tiÕt hai c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trªn, NHT¦ kh«ng bao giê sö dông mét khèi l­äng vËt chÊt lµ hµng ho¸ s¶n xuÊt vµ tiªu dïng nµo, ®Ó lµm ®Þnh h­íng cho c¸c quyÕt ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña m×nh. Gi¸ trÞ hµng ho¸ vËt chÊt ®­îc x¸c ®Þnh trªn thÞ tr­êng vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ ®­îc thÞ tr­êng x¸c ®Þnh. Nguyªn t¾c tÝnh theo tæng s¶n phÈm quèc néi cña quü tiÒn tÖ quèc tÕ ( IMF) b»ng c¸ch ph©n biÖt chÝnh s¸ch khèi l­îng ®· ®­äc ®Þnh h­íng nh­ trªn cã nh÷ng t¸c ®éng vÒ gi¸ ph¸t sinh. Khi nhu cÇu tÝn dông ®­îc Ên ®Þnh th× viÖc ®­a ra mét khèi l­îngtiÒn trung ­¬ng nµo ®ã sÏ t¹o ra mét l·i suÊt tÝn dông nhÊt ®Þnh. Sù chØ dÉn cña IMF chØ lµ mét sù hç trî ®Þnh h­íng ®· bÞ ®¬n gi¶n hãa vµ kh«nh ®­îc phÐp nhÇm lÉn víi mét sù cÇn b»ng tiÒn - hµng. Nh­ng nh÷ng dao ®éng hµng ngµy vµ thêi vô cña nhu cÇu tiÒn tÖ, nh÷ng c¬n sèt tõ bªn ngoµi vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c ®ßi hái ph¶i cã mét chÝnh s¸ch linh ho¹t, cô thÓ cïng khi thay ®æi t­¬ng øng trong viÖc cung øng tiÒn tÖ. Khi nhu cÇu tiÒn tÖ v­ît ra ngoµi hµnh lang ®· quyÕt ®Þnh cho viÖc gia t¨ng khèi l­îng tiÒn tÖ th× NHT¦ vÉn ph¶i ®¸p øng, nh­ng víi l·i suÊt cao h¬n nh»m t¸c ®éng mét c¸ch trung h¹n vµo sù ®Èy lïi viÖc bïng næ khèi l­îng tiÒn tÖ. ViÖc c«ng khai ho¸ môc ®Ých gia t¨ng khèi l­îng tiÒn tÖ cïng víi thùc tÕ theo ®uæi viÖc thùc thi môc ®Ých nµy ®· t¹o ®­îc lßng tin vµo kh¶ n¨ng dù ®o¸n cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh­ng ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o ®­îc tÝnh linh ho¹t cÇn thiÕt cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. TiÒn dÒ quan träng ë ®©y lµ ph¶i cã nh÷ng c«ng cô ®iÒu tiÕt gi¸n tiÕp khèi l­îng tiÒn tÖ, ®ã lµ c«ng cô l·i suÊt. Kh¶ n¨ng biÕn ®æi l·i suÊt NHT¦ kh«ng chØ ®¶m b¶o ®­îc giíi h¹n ng©n hµng cña kinh tÕ vÜ m« b»ng viÖc duy tr× sù khan hiÕm cña tiÒn tÖ mµ cßn ®¶m b¶o tÝnh linh ho¹t cÇn thiÕt cho viÖc cung øng tiÒn tÖ cho hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i. Chõng nµo ®ång néi tÖ víi chøc n¨ng lµ ph­¬ng tiÖn cÊt gi÷ gi¸ trÞ cßn yÕu kÕm th× tû lÖ tiÒn mÆt vÉn cßn cao; tiÒn NHT¦ kh«ng quay trë vÒ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i d­íi h×nh thøc c¸c kho¶n tiÒn göi vµ nh­ v©þ hÖ sè t¹o tiÒn sÏ nhá ®i. NÕu lóc nµy, NHT¦ kh«ng t¨ng l·i suÊt cña m×nh mµ l¹i tiÕp tôc cung øng tiÒn ng©n hµng trung ­¬ng víi gi¸ rÎ cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, th× qu¸ tr×nh huû tiÒn tÖ sÏ tiÕp diÔn. Trong ®¹i ®a sè nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn, còng nh­ t¹i ViÖt Nam, th«ng th­êng chØ cã kho¶n tiÒn göi t­¬ng ®èi ng¾n h¹n, cßn phÇn lín lµ tiÒn NHT¦. C¬ cÊu khèi l­îng tiÒn nh­ vËy cho hÖ thèng Ng©n hµng kÐm ph¸t triÓn, Ýt dµnh ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng. Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc lµ c«ng cô khèi l­îng quan träng nhÊt cña NHT¦ vµ hÖ sè tiÒn mÆt Ên ®Þnh, NHT¦ cã thÓ giíi h¹n kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i th«ng qua viÖc Ên ®Þnh tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc . Khèi l­îng dù tr÷ b¾t buéc gi÷ t¹i ng©n hµng trung ­¬ng kh«ng ®­îc tÝnh l·i lµ mét tæn phÝ ®èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, v× bÊt kú mét khèi l­îng tiÒn NHT¦ nµo trong khu vùc c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Òu cã nguån gèc d· vay nî t¹i NHT¦ vµ ®Òu ph¶i tr¶ l·i. ViÖc dù tr÷ b¾t buéc nµy lµm t¨ng kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt cña NHT¦ vµ ®Òu ph¶I tr¶ l·i. ViÖc dù tr÷ b¾t buéc nµy lµm t¨ng kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt cña NHT¦ ®èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Mét chøc n¨ng quan träng kh¸c cña NHT¦ lµ chøc n¨ng “ ng­êi cho vay cuèi cïng”. NHT¦ ph¶i lu«n lu«n vµ trong mäi hoµn c¶nh, kÓ c¶ trong thêi kú khñng ho¶ng ®Òu cã kh¶ n¨ng cÊp vèn cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Ó ng¨n chÆn sù sôp ®æ cña hÖ thèng NH th­¬ng m¹i. Ph­¬ng tiÖn ®iÒu tiÕt thÝch hîp nhÊt cña NHT¦ kh«ng ph¶i lµ viÖc quy ®Þnh h¹n møc khèi l­îng, mµ lµ viÖc thay ®æi tû lÖ l·i suÊt t¸i cÊp vèn ng¾n h¹n do hÖ thèng NH th­¬ng m¹i th«ng qua nghiÖp vô t¸i chiÕt khÊu nh­ng víi l·i suÊt ph¸t triÓn. Hay nãi c¸ch kh¸c, c¸c c«ng cô l·i suÊt cña NHT¦ cµng ph¸t triÓn bao nhiªu th× c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc cµng Ýt quan träng bÊy nhiªu. Ng­îc l¹i, chõng nµo trong nÒn kinh tÕ ch­a cã thÞ tr­êng chøng kho¸n nghiÖp vô hèi phiÕu còng nh­ c¸c c«ng cô kü thuËt tµi chÝnh, tøc lµ nh÷ng c«ng cô cã thÓ ph¶n øng nhanh tr­íc sù biÕn ®éng cña l·i suÊt th× tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc vÉn cßn lµ c«ng cô quan träng cña NHT¦. ViÖc NHT¦ c«ng bè s½n sµng t¹o kh¶ n¨ng t¸i cÊp vèn do c¸c NHTM trong bÊt kú hoµn c¶nh nµo sÏ lµ tÝn hiÖu cho kh¸ch hµng biÕt r»ng: vÒ c¬ b¶n c¸c NHTM lu«n cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. Nh­ng còng kh«ng ®­îc hiÓu sai chøc n¨ng cu¶ NHT¦ lµ ng­êi cho vay cuèi cïng, mµ c¸c NHTM l¹I kh«ng quan t©m ®Ó cã mét chÝnh s¸ch kinh doanh nghiªm tóc, v× dÉu sao NHT¦ chØ hç trî trong tr­êng hîp khñng ho¶ng. Chøc n¨ng “ ng­êi cho vay cuèi cïng” chØ phôc vô sù viÖc duy tr× tÝnh co d·n cÇn thiÕt cña viÖc cung øng tiÒn tÖ do toµn bé ng©n hµng chø kh«ng ph¶i cho tõng NH riªng lÎ th«ng qua ho¹t ®éng gi¸m s¸t tÝn dông lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Lµ ng©n hµng cña c¸c ng©n hµng, NHT¦ lu«n lµ chñ nî cña hÖ thèng ng©n hµng. §©y lµ mét vÊn ®Ò dÔ bÞ nhÇm lÉn. TiÒn ®i vµo chu tr×nh kinh tÕ b»ng con ®­êng c¸c NHTM chuyÓn c¸c hèi phiÕu vµ tr¸i kho¸n lªn NHT¦ vµ bÞ triÕt khÊu mÊt phÇn l·i suÊt ph¶i tr¶ cho phÇn ®­îc vay, qua ®ã trë thµnh ng­êi nî cña NHT¦. Víi vÞ trÝ chñ nî NHT¦ cã thÓ ®iÒu tiÕt viÖc më réng khèi l­îng tiÒn tÖ. ChÝnh v× lý do ®ã, c¸c NHTM kh«ng bao giê ®­îc phÐp göi tiÒn cã l·i t¹i NHT¦ , v× ®iÒu ®ã sÏ ch«n vïi vÞ trÝ chñ nî cña ng©n hµng trung ­¬ng. NÕu c¸c NH göi tiÒn t¹i NHT¦ th× ®ã chØ thuÇn tuý lµ viÖc dù tr÷ cã l·i. NÕu NHT¦ trë thµnh ng­êi nî cña hÖ thèng NHTM th× khi ®ã hä kh«ng cßn kh¶ n¨ng t¸c ®éng trùc tiÕp vµo sù gia t¨ng khèi l­îng tiÒn tÖ b»ng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña m×nh, v× bÊt cø lóc nµo NHTM còng cã thÓ rót tiÒn göi hä. T­¬ng tù nh­ vËy, mét vÊn ®Ò chñ ®¹o ®èi víi kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt cña NHT¦ lµ viÖc NHT¦ chØ ®­îc phÐp cho c¸c NHTM vay ng¾n h¹n. §©y lµ ®iÒu cÇn thiÕt , v× chØ cã nh­ vËy NHT¦ míi cã thÓ ph¶n øng nhanh tr­íc nh÷ng rèi lo¹n cã thÓ x¶y ra trong hÖ thèng tiÒn tÖ b»ng viÖc thay ®æi chi phÝ t¸i cÊp vèn. ChØ cã c¸c NHTM míi ®­îc phÐp cÊp tÝn dông dµi h¹n. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, c¸c NHTM ph¶i huy ®éng ®éng nguån tiÒn göi dµi h¹n cña c¸c chñ ®Çu t­. Nh­ng c¸c chñ ®Çu t­ chØ s¾n sµng göi tiÒn dµi h¹n nÕu nh÷ng rñi ro mÊt gi¸ tiÒn göi cña hä ®­îc gi¶m mét c¸ch tèi ®a trªn c¬ së gi¸ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i æn ®Þnh vµ qua ®ã hä thu ®­îc kho¶n l·i thùc tÕ d­¬ng. NÕu mét khi NHT¦ cã nh÷ng kho¶n nî ph¶i ®ßi hái dµi h¹n th× kh¸c nµo hä tù ch«n vïi tiÒm n¨ng ®iÒu tiÕt cña hä vµ thóc ®Èy sù bÊt æn ®Þnh trong khu vùc tiÒn tÖ. Vµ chÝnh sù ®iÒu tiÕt nµy lµm mÊt ®i c¸c ®iÒu kiÖn cã thÓ huy ®éng tiÒn göi dµi h¹n cña c¸c chñ ®Çu t­. Do vËy, tiÒn ®Ò ®èi víi mét hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp cã hiÖu lùc lµ viÖc thiÕt lËp mét c¬ chÕ c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng, tøc lµ ho¹t ®éng c¹nh tranh trong viÖc huy ®éng tiÒn göi. 2 . ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi nh÷ng môc tiªu cña nÒn kinh tÕ : 2.1 . C«ng cô l·i suÊt : C¸c ®Ò ¸n chÝnh s¸ch kinh tÕ dùa trªn ý t­ëng cho r»ng cã thÓ ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu kinh tÕ tæng thÓ bªn c¹nh môc tiªu æn ®Þnh b»ng c¸ch t¸c ®éng vµo møc l·i suÊt hoÆc vµo c¬ cÊu l·i suÊt. §iÒu ®ã hoµn toµn ®éc lËp víi viÖc : b»ng c¸ch can thiÖp vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp, ng­êi ta cÇn theo ®uæi ®­îc c¸c môc ®Ých c¬ cÊu, thÞ tr­êng lao ®éng, môc ®Ých c«ng nghiÖp, môc ®Ých ph©n phèi hay môc ®Ých chÝnh s¸ch ph¸t triÓn. a . Møc l·i suÊt : NhiÒu ®Ò ¸n chÝnh s¸ch kinh tÕ dùa vµo sù thay ®æi tû lÖ chiÕt khÊu, tøc lµ tû lÖ l·i suÊt ph¶i cÊp vèn cho c¸c NHTM cña NHT¦, ®Òu cã chung ý t­ëng c¬ b¶n cho r»ng cã thÓ khuyÕn khÝch ®Çu t­ b»ng viÖc h¹ thÊp tû lÖ chiÕt khÊu qua viÖc NHT¦ kh«ng thÓ tù do quy ®Þnh tû lÖ chiÕt khÊu, v× NHT¦ ph¶I b¶o vÖ sù æn ®Þnh cña møc gi¸ c¶ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i danh nghÜa vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña ®ång néi tÖ. Muèn vËy NHT¦ ph¶I lùa chän mét tû lÖ l·i suÊt sao cho cã thÓ khuyÕn khÝch c¸c chñ ®Çu t­ s½n sµng gi÷ tµi s¶n cña m×nh b»ng ®ång néi tÖ . NÕu c¸c chñ ®Çu t­ kh«ng s½n sµng göi tiÒn dµi h¹n b»ng ®ång néi tÖ vµo hÖ thèng NHTM th× tû lÖ l·i suÊt hiÖn thêi ®ang thÊp h¬n møc l·i suÊt c©n b»ng. Mét khi c¸c NHTM chØ huy ®éng ®­îc Ýt hoÆc kh«ng huy ®éng ®­îc tiÒn göi dµi h¹n th× hä sÏ chØ cã thÓ cÊp ®­îc mét khèi l­îng tÝn dông dµi h¹n Ýt cho c¸c doanh nghiÖp, tuy hä vÉn cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi dµi h¹n. Thùc ra trong viÖc cÊp tÝn dông, c¸c NHTM kh«ng chØ dùa vµo tiÒn göi, v× hä cã thÓ ®­îc t¸i cÊp vèn b»ng c¸ch vay nî NHT¦. Nh­ng sè tiÒn göi qu¸ Ýt th× còng kh«ng thÓ c©n ®èi l¹i ®­îc b»ng c¸ch vay NHT¦. VÒ nguyªn t¾c, NHT¦ chØ ®­îc phÐp cÊp tÝn dông ng¾n h¹n v× tÝn dông dµi h¹n sÏ h¹n chÕ kh¶ n¨ng can thiÖp cña NHT¦. Gi¶ sö NHT¦ vÉn cø cÊp tÝn dông dµi h¹n th× ®iÒu ®ã sÏ lµm gi¶m sù nhiÖt t×nh göi tiÒn dµi h¹n cña c¸c chñ ®Çu t­ v× nguy c¬ mÊt gi¸ tµi s¶n tiÒn tÖ do l¹m ph¸t sinh ra tõ kh¶ n¨ng can thiÖp yÕu ®i cña NHT¦. Khi tiÒn göi dµi h¹n vµ hÖ thèng ng©n hµng qu¸ Ýt, nh­ng ng­êi ta l¹i kh«ng muèn ®Ó s¶n xuÊt mµ tr­íc ®ã th­êng ®· øng tr­íc vèn b»ng ®ång néi tÖ bÞ ®×nh trÖ hoµn toµn, chØ cßn c¸ch cuèi cïng lµ Nhµ n­íc ph¶i cÊp tÝn dông dµi h¹n cho c¸c doanh nghiÖp. Nhµ n­íc chØ cã thÓ cÊp kho¶n tÝn dông nµy b»ng c¸ch h¹n chÕ c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch hoÆc gia t¨ng th©m hôt ng©n s¸ch. Trong tr­êng hîp thø nhÊt th× viÖc ®Çu t­ sÐ kh«ng mang l¹i kÕt qu¶ chung mét c¸ch tÝch cùc, v× tæng c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch kh«ng thay ®æi. NÕu Nhµ n­íc t¨ng thuÕ nh»m môc ®Ých cÊp tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp th× kÕt qu¶ còng t­¬ng tù. Ng­îc l¹i., nÕu Nhµ n­íc thanh to¸n c¸c kho¶n chi bæ sung nµy b»ng viÖc vay tÝn dông cña NHT¦ th× ®iÒu ®ã sÏ ®Ó l¹i hËu qu¶ tiªu cùc cho viÖc æn ®Þnh møc gi¸. NÕu Nhµ n­íc ph¸t hµnh c«ng tr¸i th× møc l·i suÊt sÏ t¨ng, mµ ®iÒu nµy sÏ lµm gi¶m mäi ho¹t ®éng ®Çu t­ cña t­ nh©n . Nh­ vËy, viÖc t×m c¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ th«ng qua viÖc quy ®Þnh møc l·i suÊt thÊp h¬n møc c©n b»ng coi nh­ bÞ thÊt b¹i. Mét chÝnh s¸ch nh­ vËy kh«ng gia t¨ng ®­îc ho¹t ®éng ®Çu t­ mµ chØ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng l¹m ph¸t vµ mÊt gi¸ . b . C¬ cÊu l·i suÊt vµ chªnh lÖch l·i suÊt : Trong khi c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ tËp trung vµo viÖc gi¶m l·i suÊt ®Ó theo ®uæi c¸c môc tiªu cña chÝnh s¸ch thÞ tr­êng lao ®éng vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn th× nh÷ng ®Ò xuÊt ®Ó Nhµ n­íc ®iÒu tiÕt c¬ cÊu l·i suÊt vµ chªnh lÖch l·i suÊt l¹i nh»m vµo c¸c môc tiªu cña chÝnh s¸ch c¬ cÊu, chÝnh s¸ch khu vùc vµ chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp. ë ®©y, c¬ cÊu l·i suÊt thùc chÊt lµ mèi quan hÖ gi­· tû lÖ l·i suÊt ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, trong khi ®ã chªnh lÖch l·i suÊt thÓ hiÖn mèi t­¬ng quan gi÷a l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt huy ®éng. VÊn ®Ò vÒ viÖc t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ vµo c¬ cÊu l·i suÊt vµ chªnh lÖch l·i suÊt liªn quan ®Õn hai ®iÒu kiÖn c¬ b¶n trong kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp nh­ sau : - §ã lµ c¸c NHTM lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh theo lîi nhuËn, nªn hä cÇn ph¶i cã chªnh lÖch l·i suÊt d­¬ng gi÷a tû lÖ l·i suÊt cho vay vµ tû lÖ l·i suÊt t¸i cÊp vèn. NÕu do nh÷ng qui ®Þnh ph¸p lý mµ kho¶n chªnh lÖch l·i suÊt nµy bÞ ©m th× c¸c NHTM kinh doanh lç vèn . - Do ®ã , ®Ó tr¸nh sù sôp ®æ cña hÖ thèng ng©n hµng v× t¸c ®éng cña chªng lÖch l·i suÊt ©m lµm mÊt lßng tin vµo ®ång néi tÖ vµ viÖc s½n sµng göi tiÒn dµi h¹n, cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i ph¸t sinh tõ chªnh lÖch l·i suÊt ©m. ViÖc chi phÝ cho nh÷ng thiÖt h¹i th«ng qua qu¸ tr×nh tiÒn tÖ ho¸ hay gia t¨ng kho¶n nî cña Nhµ n­íc, nh­ ®· nãi ë phÇn trªn, trong mäi tr­êng hîp ®Òu dÉn ®Õn hËu qu¶ tiªu cùc. ViÖc ®ã sÏ lµm t¨ng møc gi¸ hoÆc l·i suÊt. NÕu mét khi nh÷ng thiÖt h¹i x¶y ra, th× c¸ch dïng ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®Ó bï ®¾p vÉn lµ mét h×nh thøc Ýt cã h¹i nhÊt . Nh÷ng ®iÒu ®· nãi ë trªn kh«ng cã nghÜa lµ Nhµ n­íc ®Ó mÆc cho NHTM tù qui ®Þnh vÒ chªnh lÖch l·i suÊt trong mäi tr­êng hîp. Trong ®iÒu kiÖn hÖ thèng NHTM kh«ng cã ®iÒu kiÖn c¹nh tranh th× viÖc quyÕt ®Þnh gi¸ tèi ®a mang tÝnh ph¸p lý vÒ møc chªnh lÖch l·i suÊt l¹i rÊt cã ý nghÜa . §Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c ng©n hµng th× ph¶i ®¶m b¶o cho c¸c NHTM ®­îc h­ëng c¸c ®iÒu kiÖn t¸i cÊp vèn nh­ nhau. ViÖc Nhµ n­íc trÝch thu lîi nhuËn cña NHTM chØ nªn thùc hiÖn b»ng luËt thuÕ, chø kh«ng nªn ®iÒu tiÕt b»ng c¸ch ph©n biÖt nh÷ng ®iÒu kiÖn thÝ cÊp vèn. ViÖc ph©n biÖt tû lÖ t¸i suÊt cho vay vµ huy ®éng theo ngµnh , khu vùc vµ l·nh thæ còng nh­ viÖc ph©n biÖt tû lÖ chiÕt khÊu theo tõng ng©n hµng lµ kh«ng thÝch hîp víi mét hÖ thèng ng©n hµng cã hiÖu lùc. Tû lÖ l·i suÊt tiÒn göi chØ nªn ph©n biÖt theo thêi h¹n cña kho¶n tiÒn göi. BÊt kú mét sù ph©n biÖt l·i suÊt huy ®éng nµo kh¸c còng sÏ lµm v« hiÖu ho¸ mäi cè g¾ng thu hót tiÒn göi ®Ó kinh doanh kiÕm lîi cña c¸c NHTM, do ®ã c¸c NHTM cÇn chó ý tíi c¸c ®iÓm sau : Thø nhÊt lµ khi ph©n tÝch nh÷ng kh¶ n¨ng t¸i cÊp vèn, c¸c ng©n hµng cÇn ph¶i so s¸nh gi÷a chi phÝ huy ®éng tiÒn göi víi chi phÝ vay nî NHT¦ ®Ó t×m ra h×nh thøc t¸i cÊp vèn cã lîi nhÊt cho viÖc cÊp tÝn dông cña hä. Khi tÝnh chi phÝ huy ®éng tiÒn göi th× ph¶i tÝnh c¶ tû lÖ l·i suÊt ph¶i tr¶ lÇn chi phÝ ph¸t sinh cña tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc . Thø hai lµ khi ®èi cÊp chiÕu c¸c ph­¬ng thøc th× cÊp vèn víi nhau, c¸c ng©n hµng cÇn chó ý tíi kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thêi h¹n kh¸c nhauv× ®iÒu nµy cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh víi viÖc cÊp tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp. C¹nh tranh trong khu vùc ng©n hµng cã nghÜa : C¸c NHTM c¹nh tranh víi nhau trong viÖc thu hót tiÒn göi, v× nhËn tiÒn göi sÏ quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng cña hä. Nh­ng tæng l­îng tiÒn göi vµ c¬ cÊu thêi h¹n cña nã l¹i do NHT¦ quyÕt ®Þnh th«ng qua viÖc ®¶m baá sù æn ®Þnh cña ®ång néi tÖ: trong khi ®ã , viÖc c¹nh tranh gi÷a c¸c NHTM víi nhau sÏ quyÕt ®Þnh viÖc ph©n chi tæng l­îng tiÒn göi trªn trong néi bé khu vùc ng©n hµng. VÝ dô mét ng©n hµng do vÞ trÝ l·nh thæ thuËn lîi cã thÓ huy ®éng ®­îc nhiÒu tiÒn göi nh­ng theo quyÕt ®Þnh th× ph¶i tr¶ l·i cao h¬n l·i suÊt trung b×nh cña c¸c ng©n hµnh c¹nh tranh kh¸c, ®iÒu ®ã sÏ g©y bÊt lîi cho ng©n hµng nµy trong c¹nh tranh . ViÖc ph©n biÖt tû lÖ l·i suÊt tÝn dông, chõng nµo sù ph©n biÖt nµy kh«ng bÞ rµng buéc vµo h¹n møc tÝn dông, sÏ dÇn tíi viÖc tõ chèi cÊp tÝn dông ë c¸c khu vùc d­îc h­ëng l·i suÊt theo qui ®Þnh. ViÖc tõ chèi cÊp tÝn dông nµy sÏ chØ cã thÓ x¶y ra, nÕu trong khu vùc ®­îc ­u ®·i l·i suÊt thÊp nµy chøng minh ®­îc hÖ sè an toµn cña viÖc tr¶ nî gèc vµ l·i cao h¬n so víi nh÷ng ng­êi vay tÝn dông tiÒm n¨ng kh¸c. Nh­ng ®iÒu nµy lu«n khã ®¹t ®­îc v× hÖ sè an toµn cao lu«n ®ßi hái lîi nhuËn vµ ®¹t ®­îc cña nh÷ng ng­êi vay tÝn dông còng khån ph¶i cao, nh÷ng khu vùc nh­ vËy l¹i kh«ng cÇn ®Õn sù can thiÖp b»ng chÝnh s¸ch kinh tÕ ®Ó cÊp tÝn dông cho c¸c dù ¸n ®Çu t­. Mµ hoµn toµn ng­îc l¹i, Nhµ n­íc ph¶i can thiÖp vµo khu vùc kinh tÕ mµ ë ®ã theo sù ®¸nh gi¸ cña Nhµ n­íc, viÖc cÊp tÝn dông theo ®iÒu kiÖn kiÖn cña thÞ tr­êng ®· ®­îc mét mét khè l­îng tÝn dông qu¸ nhá. VÒ c¬ b¶n, nh­îc ®iÓm cña viÖc ph©n biÖt l·i suÊt lµ nã lµm mÊt ®i chøc n¨ng ph©n bæ cña mét tû lÖ l·i suÊt. ViÖc t×m c¸ch xo¸ bá c¬ chÕ chän läc cña tû lÖ l·i suÊt do c¸c NHTM x¸c ®Þnh trong ho¹t ®éng giao l­u víi ng©n hµng vµ ®iÒu nµy b¾t buéc Nhµ n­íc ph¶i tiÕp tôc can thiÖp d­íi h×nh thøc quy ®Þnh h¹n møc tÝn dông. 2.2 . C«ng cô khèi l­îng : ViÖc quy ®Þnh h¹n møc tÝn dông theo ngµnh ®Þa ph­¬ng vµ khu vùc kinh tÕ sÏ xo¸ bá kh¶ n¨ng cña c¸c NHTM trong viÖc tù quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông theo hÖ sè an toµn dù tÝnh cña viÖc hoµn tr¶ tÝn dông. Khi c¸c NHTM kh«ng cßn cã thÓ tù quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông theo hÖ sè an toµn cña viÖc hoµn tr¶ tÝn dông th× cã nhiÒu kh¶ n¨ng lµ tû träng cña nh÷ng kho¶n nî khã ®ßi trong tæng khèi l­îng cho vay sÏ t¨ng. Trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ®­îc l·i suÊt th× l·i kh«ng ®­îc nhËn tÝn dông ®Ó triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña hä. Th«ng th­êng nh÷ng ®iÒu kiÖn nh­ vËy sÏ xuÊt hiÖn thÞ tr­êng kh«ng chÝnh thøc ( th­êng gäi lµ thÞ tr­êng chî ®en hoÆc thÞ tr­êng bÊt hîp ph¸p ). Trªn thÞ tr­êng nµy, tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tr¶ l·i suÊt cao h¬n l·i suÊt chÝnh thøc ®Ó cã thÓ vay ®­îc. Do kh«ng cã kh¶ n¨ng t¸i cÊp vèn cho NHT¦ cho nªn c¶ l·i suÊt cho vay lÉn l·i suÊt huy ®éng trªn thÞ tr­ßng chî ®en th­êng cao h¬n l·i suÊt trong hÖ thèng ng©n hµng chÝnh thøc. §iÒu nµy sÏ khuyÕn khÝch ng­êi göi tiÒn rót tiÒn göi hä ra khái hÖ thèng ng©n hµng chÝnh thøc. ViÖc gi¶m khèi l­îng tiÒn göi vµ viÖc t¨ng tho¸t tho¸t tÝn dông trong hÖ thèng ng©n hµng chÝnh thøc sÏ dÉn ®Õn nh÷ng tæn thÊt cho ng©n hµng buéc Nhµ n­íc hoÆc NHT¦ ph¶i bï ®¾p hoÆc ng¨n chÆn sù ®æ vì cña hÖ thèng ng©n hµng. HËu qu¶ cña nã sÏ t­¬ng tù tr­êng hîp Nhµ n­íc hoÆc NHT¦ d¶m nhiÖm cho vay dµi h¹n ®ã lµ l¹m ph¸t vµ mÊt gi¸ ®ång néi tÖ. ViÖc mÊt æn ®Þnh trong hÖ thèng ng©n hµng còng nh­ viÖc gi¶m chÊt l­îng ®ång néi tÖ sÏ ®i liÒn víi viÖc ph©n bæ sai nguån tµi nguyªn. Søc lao ®éng vµ t­ liÖu lao ®éng l¹i ®­îc ph©n bæ cho c¸c ngµnh linh tÕ kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¶ gèc lÉn l·i. C¸c ngµnh ®­îc hç trî l¹i tiªu tèn nguån tµi nguyªn lín h¬n nhiÒu so víi kho¶n hä cã thÓ nhËn ®­îc tõ hÖ thèng ng©n hµng kh«ng bÞ chÝnh s¸ch ¸p ®Æt. Nh÷ng ngµnh kinh tÕ ®­îc sù hç trî cña chÝnh s¸ch tÝn dông ­u ®·i ®ã phÇn phÇn lín chØ cã thÓ tån t¹i khi hä tiÕp tôc nhËn ®­îc kho¶n viÖn trî cña Nhµ n­íc. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ nÕu quy ®Þnh l·i suÊt vµ h¹n møc tÝn dông th× sÏ ph¸t sinh ngay khñng ho¶ng c¬ cÊu. Cã thÓ kh¾c phôc ®­îc vÊn ®Ò trªn nÕu Nhµ n­íc thay viÖc t¹o cÊp l·i suÊt còng nh­ nguån cÊp nhËn kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n gèc vµ l·i tÝn dông b»ng c¸c h×nh thøc trî cÊp kh¸c. NÕu kh«ng muèn lµm c¸ch nµy g©y ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi sù æn ®Þnh cña ®ång néi tÖ, th× c¸c kho¶n trî cÊp nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng nguån ng©n s¸ch kh«ng bÞ th©m hôt. Tuy nhiªn dï khi trî cÊp mµ vÉn dù ®­îc c©n b»ng ng©n s¸ch th× biÖn ph¸p ®ã còng kh«ng lµm thay ®æi ®­îc viÖc ph©n bæ nguån lùc , tµi nguyªn. Khi quy ®Þnh h¹n møc tÝn dông cã kÕt hîp víi viÖc Ên ®Þnh l·i suÊt hoÆc chÝnh s¸ch ph©n biÖt l·i suÊt theo qui ®Þnh ph¸p lý th× cã nhiÒu kh¶ n¨ng lµm cho tû lÖ l·i suÊt trung b×nh sÏ thÊp h¬n tû lÖ l·i suÊt c©n b»ng. NÕu kh«ng ph¶i nh­ vËy th× ®· kh«ng dÉn ®Õn sù can thiÖp cña Nhµ n­íc. §iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn mét lo¹t hËu qu¶ gièng nh­ ®· tr×nh bµy trong tr­êng hîp quy ®Þnh h¹n møc tÝn dông. Nh÷ng can thiÖp nµy sÏ m©u thuÉn s©u s¾c víi yªu cÇu ph¶i t¸ch biÖt nh÷ng nhiÖm vô cña Nhµ n­íc vµ cña NHT¦ kh«ng chØ lµ mét nguyªn t¾c hµnh chÝnh hay mét sù quy ­íc theo tiÕn tr×nh lÞch sö, mµ lµ sù cÇn thiÕt cã tÝnh hÖ thèng cho mäi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng . Ngay trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi Nhµ n­íc kh«ng nªn vµ kh«ng thÓ chØ cã sù giíi h¹n chøc n¨ng cña m×nh trong viÖc t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸p lý vµ tæ chøc cho nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §iÒu then chèt lµ Nhµ n­íc cÇn dïng ng©n s¸ch ®Ó tµi trî cho c¸c chÝnh s¸ch vÒ thÞ tr­ßng lao ®éng, v× c¬ cÊu vÒ ®Þa ph­¬ng, vÒ c«ng nghiÖp vµ chÝnh s¸ch ph©n phèi . PhÇn II : chÝnh s¸ch tiÒn tÖ viÖt nam - Nh÷ng h¹n chÕ vµ thµnh c«ng ============= Nh­ng n¨m gÇn ®©y c¸c n­íc ch©u ¸ r¬i vµo khñng ho¶ng kinh tÕ trÇm träng. MÆc dÇu còng bÞ ¶nh h­ëng Ýt nhiÒu song ViÖt Nam vÉn gi÷ ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m. §iÒu ®ã chøng tá ®­êng lèi l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong ®ã kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn vai trß cña NHT¦ víi t­ c¸ch lµ x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Thu ®­îc nhiÒu thµnh c«ng ®Æc biÖt gi¶m ®­îc tû lÖ l¹m ph¸t æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång néi tÖ. Tuy vËy, qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn cßn nhiÒu h¹n chÕ . I . Nh÷ng h¹n chÕ : Thø nhÊt lµ NHNN víi t­ c¸ch lµ ng­êi ®éc quyÒn ph¸t hµnh tiÒn §ång nh­ng l¹i kh«ng ph¸t hµnh kÞp nhu cÇu cña x· héi. §iÒu nµy ®e do¹ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. §©y kh«ng chØ lµ viÖc c¸c NHNN tõ bá chøc n¨ng lµ ng­êi cho vay cuèi cïng mµ hä kh«ng cã kh¶ n¨ng sö dông thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ tÝn dông ®¶m b¶o viÖc cung øng tiÒn cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Khã kh¨n ë ®©y do viÖc ch­a cã h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng thÝch hîp cña c¸c ng©n hµng . Thø hai lµ NHNN trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt ch­a linh ho¹t. Khi ®­îc t¸ch ra c¸c ng©n hµng trªn ph¶i thõa kÕ c¸c kho¶n tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp quèc doanh vay trong thêi gian vÉn trùc thuéc NHNN. Nh­ng thùc chÊt mét phÇn ®­îc cÊp cho c¸c doanh nghiÖp quèc doanh kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi.ViÖc tr¶ l·i ®· vµ ®ang kh«ng thùc hiÖn ®­îc. Trong khi ®ã c¸c NHTM vÉn ph¶i tr¶ Ýt nhÊt mét phÇn l·i cho kho¶n nî cña hä t¹i NHNN. MÆt kh¸c NHNN quy ®Þnh mét møc tèi ®a cho tû lÖ l·i suÊt cho vay vµ huy ®éng mµ chªnh lÖch l·i suÊt l¹i qu¸ nhá so víi rñi ro kh«ng thu håi d­îc nî, nªn NHTM kh«ng cã kh¶ n¨ng t¨ng l·i suÊt tÝn dông ®Ó bï ®¾p thiÖt h¹i tõ c¸c kho¶n nî khã ®ßi. C¸c NHTM kh«ng thÓ sö dông kho¶n tiÒn göi cã l·i bÞ thu göi t¹i NHT¦ cho chÝnh s¸ch h¹n chÕ tiÒn mÆt. Nh÷ng l·i suÊt tiÒn göi nµy l¹i thÊp h¬n l·i suÊt vay nî cña NHTM t¹i NHNN. Trong thêi gian qua, c¸c quy ®Þnh l·i suÊt ®­îc ¸p dông cho tæng khèi l­îng ®· cã, chø kh«ng chØ ®¸nh vµo khèi l­îng tÝn dông . Thø ba lµ, ngµy 25/2/1999, NHNN ®· cã quyÕt ®Þnh sè 64 vµ 65/1999/Q§ - NHNN vÌ viÖc c«ng bè tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng cña ®ång ViÖt Nam ®èi víi ®ång ®«-la Mü thay cho viÖc c«ng bè tû gi¸ chÝnh thøc vµ cho phÐp c¸c tæ chøc tÝn dông kinh doanh ngo¹i tÖ, cho phÐp x¸c ®Þnh tû gi¸ giao dÞch tèi ®a kh«ng qu¸ 0,1% so víi tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. QuyÕt ®Þnh nµy ®· thu hÑp ®¸ng kÓ kho¶ng c¸ch gi÷a tû gi¸ chÝnh thøc vµ tû gi¸ giao dÞch cña c¸c NHTM t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c NHTM kinh doanh ngo¹i tÖ theo tû gi¸ linh ho¹t h¬n phï hîp sù biÕn ®éng cña quan hÖ cung cÇu §«-la trªn thÞ tr­êng. Thø t­ lµ sù gia t¨ng cña c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®É gãp phÇn lµm t¨ng tr­ëng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n: c¶ n¨m 1999 t¨ng 19 - 20%. Tæng vèn huy ®éng t¨ng 25% nh­ng tæng d­ nî cho vay cña c¸c ng©n hµng chØ t¨ng 14% so víi n¨m 1999. Møc t¨ng tr­ëng tÝn dông chØ b»ng nöa nguån vèn huy ®éng nghÜa lµ tiÒn ch¶y vµo ng©n hµng gÊp nhiÒu lÇn so víi khèi l­îng tiÒn ®­a ra l­u th«ng kh«ng cã lîi trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ hiÖn nay. N¨m 1999 cã hiÖn t­îng c¸c doanh nghiÖp thiÕu vèn, cßn ng©n hµng th× ø ®äng vèn. Nguyªn nh©n lµ do nh÷ng bÊt cËp ch­a ®­îc gi¶i quyÕt vÒ thÓ lÖ cho vay, c¬ cÊu cho vay ch­a hîp lý, tû lÖ kh«ng dïng tiÒn mÆt l¹i gi¶m sót, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi n¨m võa qua gÆp nhiÒu biÕn ®éng khiÕn c¸c doanh nghiÖp e ng¹i ®Çu t­ . Thø n¨m lµ nî qu¸ h¹n ngµy cµng t¨ng, ®¸ng quan t©m lµ chÊt l­îng tÝn dông ë mét sè ®¬n vÞ, mét sè dù ¸n lu«n qu¸ thÊp, mét sè ®¬n vÞ b×nh qu©n l·i suÊt ®Çu vµo cao dang ph¶i chÞu ®ùng rñi ro l·i suÊt. §iÒu nµy chøng minh vÊn ®Ò ®iÒu hµnh l·i suÊt cña chóng ta ch­a nhanh nh¹y, b¸m s¸t thÞ tr­êng, nhËn thøc vÒ tÝnh kinh doanh cña chóng ta cßn chËm. Nguyªn nh©n cßn mang nÆng tÝnh tù cung tù cÊp, ch­a biÕn ho¸ víi t×nh h×nh thÞ tr­êng. HiÖn nay l·i suÊt b×nh qu©n ®Çu vµo toµn quèc tõ 0,85% trë lªn chiÕm tíi 35% tæng nguån vèn. §©y lµ nguy c¬ rñi ro l·i suÊt rÊt lín, ®ßi hái chóng ta cÇn ph¶i xö lý. Bªn c¹nh nh÷ng h¹n chÕ, cÊp b¸ch kÓ trªn, cßn mét sè h¹n chÕ mµ chóng ta cßn ®èi mÆt, ®ã lµ : - ViÖc xö lý mèi quan hÖ gi÷a l·i suÊt vµ tû gi¸. §ã lµ viÖc t¨ng nhÑ trÇn l·i suÊt cho vay b»ng VND sÏ g©y thªm khã kh¨n s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc nhÊt lµ nÒn kinh tÕ ®ang ë trong suy tho¸i. MÆt kh¸c l·i suÊt tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông tuy cã gi¶m tõ 1 - 1,5%/n¨m nh­ng tû gi¸ hèi ®o¸i ®iÒu chØnh t¨ng 10% ( theo tû gi¸ chÝnh thøc ) t¨ng 13% ( theo tû gi¸ giao dÞch trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng ) n¨m 1998 lµm cho viÖc göi ngo¹i tÖ t¨ng 37,3% vµ chiÕm 37% tæng l­îng tiÒn göi tiÕt kiÖm. H¬n n÷a, l·i suÊt tiÒn vay vµ ngo¹i tÖ cña c¸c doanh nghiÖp muèn t¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, dÉn ®Õn nÒn kinh tÕ thiÕu vèn, ng©n hµng cã vèn b»ng ngo¹i tÖ kh«ng cho vay ®­îc vµ ph¶i gi÷ ë n­íc ngoµi. - MÆc dï chÝnh phñ ®· thùc hiÖn nhiÒu gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng c­êng qu¶n lý, kiÓm so¸t ho¹t ®éng ng©n hµng, xö lý nî qu¸ h¹n nh­ng chÊt l­îng tÝn dông vÉn cßn thÊp. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông lµ rÊt quan träng liªn quan ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng . II . Nh÷ng thµnh c«ng: Trong bèi c¶nh chung cña nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng ng©n hµng n¨m 1999 - 2000 ë ViÖt Nam gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ®ã ®¸ng chó ý lµ do t×nh h×nh kinh tÕ tr× trÖ, thiªn tai x¶y ra nghiªm träng, ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM vµ c¸c tæ chøc tÝn dông gÆp khã kh¨n... Tuy nhiªn d­íi sù chØ ®¹o thùc hiÖn dóng ®¾n ®­êng lèi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ do NHT¦ ®Æt ra ®· thu d­îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng gãp phÇn thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ . XÐt vÒ môc tiªu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ æn ®Þnh, NHT¦ ®· cïng c¸c ngµnh thµnh c«ng trong viÖc gi¶m tû lÖ l¹m ph¸t liªn tôc tõ 5,8% n¨m 1998 xuèng cßn 0,6% n¨m 2000. §ång thêi , NHNN ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p: trong n¨m 1999, trÇn l·i suÊt cho vay do NHNN æn ®Þnh d­îc gi¶m 5 lÇn liªn tiÕp, mét mÆt gióp h¹ møc l·i suÊt cho vay ®­îc 20 - 30% so víi tr­íc ®©y nh»m khai thèng "®Çu ra" cho ho¹t ®éng tÝn dông. MÆt kh¸c gi¶m l·i suÊt huy ®éng tiÒn göi vµ tiÕt kiÖm gióp tho¸ gì khã kh¨n trong kinh doanh cña c¸c NHTM. NHNN cßn gi¸n tiÕp t¸c ®éng gi¶m l·i suÊt chung b»ng c¸ch gia t¨ng l­îng tiÒn cung øng nh»m vµo môc tiªu mang tÝnh t×nh huèng. NhiÒu biÖn ph¸p ®­îc r¸o riÕt thùc thi ®· th¸o gì ®­îc nhiÒu ¸ch t¾c trong viÖc cÊp tÝn dông nãi chung. NHNN t¨ng møc cho vay trùc tiÕp hç trî nguån vèn, h¹ møc dù tr÷ b¾t buéc phæ biÕn tõ møc 10% xuèng cßn 5% vµ 3% . §Ó gi¶m chi phÝ ®Çu vµo cho c¸c NHTM t¨ng c­ßng mua ngo¹i tÖ b¬m m¹nh vµo l­u th«ng. Møc cung øng tiÒn gia t¨ng ®· gãp phÇn ng¨n chÆn, gi¶m sót gi¸ c¶ ë mét sè hµng ho¸. §Æc biÖt lµ gi¸ thu mua l­¬ng thùc ( tÝnh ®Õn th¸ng 11/1999 trë l¹i ®©y 1,7%). Theo ®ã gi¶m sót møc chØ sè gi¸ c¶ chung( CPI ) ®· chËm l¹i chËm tõ cuèi quý II vµ chÊm døt ®­îc vµo th¸ng 11/1999 . Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Æc biÖt lµ n¨m 1999 - 2000, NHT¦ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cã kiÓm so¸t chÆt chÏ, kÕt hîp c¸c gi¶i ph¸p vÜ m« ®· kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh søc mua cña ®ång ViÖt Nam. ¸p dông c¬ chÕ l·i suÊt linh ho¹t t¹o ®iÒu kiÖn gi¶m l·i suÊt ®Ó ®Èy m¹nh huy ®éng vèn ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ, ®iÒu ®ã n©ng cao tr¸ch nhiÖm, tÝnh chñ ®éng vµ n¨ng kùc thÈm ®Þnh cña c¸c tæ chøc tÝn dông. Trong khi cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ®· t¸c ®éng ®Õn kinh tÕ cña nhiÒu n­íc. Ch¼ng h¹n n¨m 1998, nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng ©m nh­ In®«nªxia : 18,4% ; Malaixia : 5,8% ; Th¸i Lan : 8,5% ... Tuy vËy nÒn kinh tÕ n­íc ta vÉn t¨ng tr­ëng lµ : 5,83% ( tuy cã chËm l¹i so víi nh÷ng n¨m tr­íc ) . Tû gi¸ hèi ®o¸i ®iÒu chØnh ë møc cho phÐp ... kh¼ng ®Þnh viÖc ho¹ch ®Þnh vµ ®iÒu chØnh c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« trong ®ã cã chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ hîp lý, cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, ®¸p øng yªu cÇu cña thùc tiÔn ®Ò ra. Víi nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi sù ®ãng gãp nç lùc, phÊn ®Êu toµn ngµnh chÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c ng©n hµng nh÷ng n¨n qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau : - §iÒu hµnh cung øng tiÒn: n¨m 1999 vµ ®Çu n¨m 2000, viÖc ®iÒu hµnh cung øng tiÒn ®· ®¶m b¶o tÝnh linh ho¹t, phï hîp víi diÔn biÕn tiÒn tÖ vµ c¸c môc tiªu. Møc cung øng tiÒn ®¹t 100% kÕ ho¹ch chÝnh phñ phª duyÖt cho c¸c môc tiªu ngo¹i tÖ t¨ng khèi l­îng cho quü dù tr÷ ngo¹i tÖ cña Nhµ n­íc ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n cho c¸c NHTM vµ thùc hiÖn môc tiªu chñ ®Þnh cña chÝnh phñ - C«ng cô l·i suÊt : N¨m 1999 do tæng cung lín h¬n tæng cÇu ®Én ®Õn kinh tÕ t¨ng tr­áng chËm. NHNN ®· ®iÒu hµnh c¬ chÕ l·i suÊt theo c¬ chÕ l·i suÊt trÇn vµ ®­îc ®iÒu chØnh linh ho¹t b¸m s¸t thÞ tr­êng, cung cÇu vèn trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ gi¶m tån l·i suÊt cho vay ®èi víi nÒn kinh tÕ nh»m thùc hiÖn môc tiªu chñ ®¹o cña chÝnh phñ vÒ c¸c gi¶i ph¸p kÝch cÇu. N¨m 1999, NHNN n¨m lÇn gi¶m trÇn l·i suÊt cho vay tõ møc 1,25%/th¸ng ®èi víi cho vay trung dµi h¹n lµ 1,2%/th¸ng ®èi víi ng¾n h¹n xuèng cßn mét møc thèng nhÊt lµ 0,85%/th¸ng ®èi víi khu vùc ®« thÞ lµ 1%/th¸ng dèi víi khu vùc n«ng th«n. L·i suÊt huy ®éng vèn b»ng ngo¹i tÖ cña c¸c ph¸p nh©n còng ®­îc ®iÒu chØnh gi¶m tõ 3 - 3,5% xuèng cßn 2,5- 3%/n¨m nh»m thóc ®Èy doanh ngiÖp ®Çu t­ s¶n xuÊt ®ång còng phï hîp víi viÖc gi¶m trÇn l·i suÊt VND. L·i suÊt cho vay ®èi víi c¸c ®èi t­îng ­u tiªn cña quü tÝn dông ®µo t¹o ®èi víi häc sinh, sinh viªn còng ®­îc gi¶m tõ 0,7% xuèng cßn 0,6%/th¸ng , cho vay ®èi víi hé nghÌo gi¶m tõ 0,8% xuèng cßn 0,7%/th¸ng. - C«ng cô t¸i cÊp vèn : NHNN ®iÒu chØnh rÊt linh ho¹t c«ng cô t¸i cÊp vèn nh»m ®¸p øng kÞp thêi cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ. Sau 4 lÇn ®iÒu chØnh l·i suÊt t¸i cÊp vèn tõ møc 1,1 %/th¸ng t¹i thêi ®iÓm ®Çu n¨m 1999 cho ®Õn nay chØ cßn 0,5%/th¸ng. Cho ®Õn 16/8/2001, gi¶m xuèng 0,4 %/th¸ng vµ l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu gi¶m tõ 0,45% xuèng cßn 0,35%/th¸ng ®ång thêi NHNN gi¶m tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc b»ng ®ång VND tõ 5% xuèng cßn 3% ( riªng Ng©n hµng n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n h¹ tõ 3% xuèng cßn 2% ). - Dù tr÷ b¾t buéc : NHNN ®­a ra ngay sau khi ph¸p lÖnh ra ®êi lµ thêi kú ®Çu ë ViÖt Nam thùc hiÖn kú duy tr× dù tr÷ b¾t buéc lµ 15 ngµy, tiÒn dù tr÷ b¾t buéc ph¶i duy tr× th­êng xuyªn trªn tµi kho¶n riªng ( tµi kho¶n tiÒn göi dù tr÷ b¾t buéc t¹i NHNN) tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc lµ 10% trong ®ã 70% göi t¹i NHNN vµ 30% lµ tiÒn mÆt tån t¹i quü NHTM cho ®Õn nay. NHNN hai lÇn ®iÒu chØnh tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông tõ møc 7% xuèng cßn 5% ( c¸c NHTM, quü tÝn dông trung ­¬ng, quü tÝn dông khu vùc lµ 1% ) . Riªng Ng©n hµng n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n do ph¶i tËp trung vèn thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch phôc vô n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n nªn tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc gi¶m xuèng møc 3%. - NghiÖp vô thÞ tr­êng më : Nh»m chuyÓn h­íng ®iÒu hµnh tiÒn tÖ tõ c«ng cô trùc tiÕp sang c«ng cô gi¸n tiÕp n¨m 1999, NHNN ®· gÊp rót chuÈn bÞ x¸c ®iÒu kiÖn vÒ ph¸p lý còng nh­ c«ng cô cho huy ®éng thÞ tr­êng më ®Ó ®­a ra thÞ tr­êng më vµ ho¹t ®éng trong thêi gian tíi NHNN ph¶i ban hµnh mét sè khung ph¸p lý cho thÞ tr­êng ho¹t ®éng nh­ : §èi t­îng nµo ®­îc tham gia thi tr­êng, c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o l­u chøng kho¸n, c¸c h×nh thøc thanh to¸n .. . Nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®­îc xem xÐt vµ trong thêi gian kh«ng xa th× NHNN sÏ tæ chøc tèt nghiÖp vô thÞ tr­êng më . - VÒ ®iÒu hµnh tû gi¸ : Nh×n chung, n¨m 1999 - 2000 tû gi¸ lu«n æn ®Þnh vµ c¬ b¶n phï hîp víi cung cÇu thÞ tr­êng vµ môc tiªu qu¶n lý. NHNN giao dÞch trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng s«i ®éng h¬n n¨m tr­íc. Nhu cÇu ngo¹i tÖ cho s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n ®­îc ®¸p øng ®Çy ®ñ. NHNN ®· mua ®­îc mét sè l­îng ngo¹i tÖ ®Ó t¨ng dù tr÷ Nhµ n­íc vµ bæ xung ngo¹i tÖ cho kinh doanh. Cã thÓ nãi, viÖc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ theo quyÕt ®Þnh sè 64/1999/Q§ - NHNN ngµy 26/2/1999 lµ mét b­íc ®i ®óng ®¾n vµ phï hîp víi nÒn kinh tÕ còng nh­ c«ng t¸c ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. NHNN ®· chÊm døt viÖc c«ng bè tû gi¸ chÝnh thøc theo lèi hµnh chÝnh nh­ tr­íc ®©y, chuyÓn sang tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng giao dÞch liªn ng©n hµng . phÇn III : Mét sè kiÕn nghÞ vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ = = = = = = = = = = = = = Nh­ chóng ta ®· biÕt, kinh tÕ n­íc ta cßn gÆp nhiÒu khã klh¨n, liªn tiÕp bÞ ¶nh h­ëng bëi c¸c cuéc khñng ho¶ng, thiªn tai tµn ph¸. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, ®ßi hái §¶ng vµ Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ trong ®ã chÝnh s¸ch tiÒn tÖ hÐt søc quan träng. XÐt vÒ thùc tÕ ë ViÖt Nam, ®Ó ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cã hiÖu qu¶ xin kiÕn nghÞ mét sè vÊn ®Ò : - HiÖn nay vµ t­¬ng lai gÇn nªn g¾n chÆt ®ång ViÖt Nam ( VND ) víi ®ång ®«la Mü ( USD) v× hiÖn nay vµ t­¬ng lai gÇn ®ång ®« la mü vÉn cã vÞ trÝ quan träng trªn thÞ tr­ßng tµi chÝnh quèc tÕ, do ®«la Mü vÉn lµ ®ång tiÒn chñ yÕu , lµ c¬ së x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch tû gi¸ cña ViÖt Nam. §Õn mét thêi gian thÝch hîp viÖc g¾n chÆt USD víi VND dÇn dÇn d­îc líi láng ®Ó gi¶m sù phô thuéc qu¸ møc vµo mét ®ång tiÒn vµ ph¶i x¸c ®Þnh tû gi¸ theo mét nhãm ngo¹i tÖ m¹nh. ViÖc g¾n chÆt VND vµo USD trong thêi gian tr­íc m¾t cßn do tr­íc ®©y vµ hiÖn nay c¸c hîp ®ång th­¬ng m¹i cña ta cã tíi 90% ®­îc tÝnh to¸n b»ng USD, h¬n n÷a trªn thùc tÕ, ®ång ®«la Mü trong ®êi sèng kinh tÕ n­íc ta cßn rÊt m¹nh. Nh÷ng hµng ho¸ ®¾t tiÒn ph¶i nhËp b»ng USD ®Òu ®­îc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n b»ng USD råi qui ®æi ra VND ®Ó thanh to¸n, thËm chÝ trong mua b¸n néi ®Þa cßn ®­îc thanh to¸n trùc tiÕp b»ng USD. §Õn giai ®o¹n ph¸t triÓn míi, ®Æc biÖt bªn ngo¹i th­¬ng ®· ®a d¹ng ho¸ vµ ®a ph­¬ng ho¸ cao ®é th× chuyÓn sang ®Þnh gi¸ theo nhãm ngo¹i tÖ m¹nh sÏ gi¶m ®­îc rñi ro bÊp bªnh do biÕn ®éng tû gi¸ g©y ra. §Õn lóc nµy cÇn ph¶i lùa chän ®ång tiÒn nµo, tû träng cña nã bao nhiªu lµ hÕt søc quan träng. - LÊy tû gi¸ thùc lµm mèc ( tÝn hiÖu ) ®Ó ®iÒu chØnh tû gi¸ danh nghÜa xoay quanh nã. ChØ cã tû gi¸ thùc míi ph¶n ¸nh trung thùc søc mua cña hai ®ång tiÒn so s¸nh víi nhau. Hay nãi c¸ch kh¸c viÖc ®iÒu hµnh tû gi¸ danh nghÜa ph¶i xem xÐt ®Õn t×nh h×nh l¹m ph¸t cña nh÷ng n­íc ph¸t hµnh ®em trao ®æi. ViÖc lµm nµy hÕt søc quan träng ®Ó tr¸nh nguy c¬ l¹m ph¸t vµ x¸c ®Þnh c¬ cÊu kinh tÕ. - Sö dông tèt c¸c c«ng cô ®iÒu hµnh tû gi¸. N¾m ch¾c ®Æc tÝnh, kh¶ n¨ng vµ nh÷ng h¹n chÕ tõng c«ng cô, hiÖu øng cña nã víi gi¶i ph¸p tæng thÓ tõ ®ã cã c¬ chÕ phèi hîp hiÖu qña hÖ thèng c¸c c«ng cô. VÊn ®Ò hiÓm so¸t l¹m ph¸t ®­îc ­u tiªn hµng ®Çu, vËy nhiÖm vô tr­íc m¾t víi viÖc ®iÒu chØnh tû gi¸, ng¨n c¶n, k×m chÕ xu h­íng lªn gi¸ bÊt hîp lý cña VND. XÐt vÒ l©u dµi môc tiªu ng¨n c¶n sù lªn gi¸ cña VND, kiÒm chÕ l¹m ph¸t, gi¶m vay nî n­íc ngoµi b»ng c¸h huy ®éng tèi ®a nguån vèn trong n­íc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn gi¶m th©m hôt ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ phï hîp víi môc tiªu dµi h¹n cña chiÕn l­îc kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng vµ cã hiÖu qu¶. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ nªn h­íng vµo môc tiªu æn ®Þnh gi¸ c¶, gi÷ v÷ng søc mua æn ®Þnh cña ®ång ViÖt Nam. Duy tr× l·i suÊt tÝn dông d­¬ng : ViÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt tÝn dông th«ng qua ®ång tiÒn ®­îc huy ®éng ë møc hîp lý, tr¸nh tÝnh l·i su¸t cña c¸c ®ång tiÒn chªnh lÖch nhau qu¸ cao. §iÒu chØnh l·i suÊt trong n­íc, cÇn xem xÐt l·i suÊt quèc tÕ, cÇn ®Æc biÖt chó ý tíi l·i suÊt tÝn dông trong khu vùc viÖc viÖc lµm ®Ó tr¸nh viÖc di chuyÓn vèn b»ng ®ång tiÒn nµy sang ®ång tiÒn kh¸c lµm mÊt c©n ®èi cung cÇu mét c¸ch qu¸ ®¸ng. - Trong lÜnh vùc ®iÒu hµnh tû gi¸ ë n­íc ta cßn nhiÒu vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cÇn ®­îc nghiªn cøu nghiªm tóc. §Ó cã ®­îc ®Þnh h­íng ®óng ®¾n, chØ dÉn phï hîp cho c«ng t¸c qu¶n lý, viÖc ®iÒu chØnh tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n tíi còng nh­ x©y dùng mét chÝnh s¸ch chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi æn ®Þnh ë n­íc ta vµ xu thÕ quèc tÕ ho¸ toµn cÇu. - T¨ng c­êng cho vay, ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi ®¶m b¶o hiÖu qu¶ sö dông vèn vay. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, Nhµ n­íc cÇn ®iÒu chØnh c¸c chÝnh s¸ch ®Ó t¹o lËp ®­îc m«i tr­êng hÊp dÉn ®Çu t­, tËp trung th¸o gì nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c cho doanh nghiÖp, ®Èy nhanh viÖc gi¶i quyÕt nî giai ®o¹n 2 vµ c«ng nî ph¸t sinh trong thêi gian gÇn ®©y lµm lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh doanh nghiÖp, x¸c lËp ®iÒu kiÖn ®Ó vay vèn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, mÆt kh¸c ®æi míi c¬ chÕ cho vay, t¨ng c­êng tÝnh chñ ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tæ chøc trong ho¹t ®éng tÝn dông. - §Ó qu¶n lý chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cã hiÖu qu¶ h¬n, NHNN cÇn sím x¸c ®Þnh vµ c«ng bè l·i suÊt c¬ b¶n trong tõng thêi kú theo quy ®Þnh cña luËt NHNN ViÖt Nam thay cho viÖc quy ®Þnh trÇn l·i suÊt cho vay hiÖn nay. ViÖc quy ®Þnh l·i suÊt cho vay ngo¹i tÖ ph¶i c¨n cø vµo quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng, cã tÝnh ®Õn viÖc ®iÒu chØnh tû gi¸ hèi ®o¸i, tû lÖ l¹m ph¸t vµ mèi quan hÖ gi÷a l·i suÊt cho vay b»ng ngo¹i tÖ víi l·i suÊt cho vay b»ng néi tÖ. TËp trung mäi biÖn ph¸p ®Ó gi¶m chi phÝ ho¹t ®éng Ng©n hµng, x¸c lËp ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp tôc gi¶m l·i suÊt cho vay. MÆt kh¸c, ®Ó më réng quy m« cho vay tõ nguån vèn huy ®éng nhÊt lµ nguån vèn ngo¹i tÖ hiÖn nay, Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî ®èi víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n vay ngo¹i tÖ ®Ó ®Çu t­ trong ®iÒu kiÖn tû gi¸ hèi ®o¸i cã sù ®iÒu chØnh t¨ng. - §Æc biÖt cÇn quan t©m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, ®¸p øng ®­îc sù ph¸t triÓn kinh tÕ trong n­íc , t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi theo kÞp c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Muèn n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn tæng hîp, ®ång bé nhiÒu gi¶i ph¸p c¶ tÇm vÜ m« lÉn vi m« ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp còng nh­ cña tæng thÓ nÒn kinh tÕ ®­a vµo ho¹t ®éng thÞ tr­êng vèn ( thÞ tr­êng chøng kho¸n ) cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së ph¸p lý ban ®Çu ( NghÞ ®Þnh ChÝnh phñ ) . - KhÈn tr­¬ng ban hµnh tiÕp c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh luËt NHNN vµ c¸c luËt tµi chÝnh tÝn dông ®¶m b¶o cho hÖ thèng ng©n hµng cã hµnh lang ph¸p lý ®ång bé ®Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, an toµn vµ bÒn v÷ng. N©ng cao n¨ng lùc , hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña thanh tra ng©n hµng. TiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc chÊn chØnh, cñng cè toµn diÖn hÖ thèng ng©n hµng ®¶m b¶o an toµn hÖ thèng vµ æn ®Þnh x· héi, kiÖn toµn c¸c NHTM quèc doanh,s¾p xÕp l¹i c¸c NHTM cæ phÇn vµ c¸c quü tÝn dông nh©n d©n kÐm trªn c¬ së quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®¶m b¶o tiÒn göi cña nh©n d©n. - Cuèi cïng, nhanh chãng thùc hiÖn viÖc Nhµ n­íc hç trî vèn ban ®Çu, thµnh lËp quü b¶o l·nh dÇu t­ vµ hç trî xuÊt khÈu ®Ó t¹o thuËn lîi cho mäi doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸c hé n«ng d©n dÔ dµng tiÕp cËn c¸c nguån vèn vay vµ sö dôngvèn mét c¸ch an toµn, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. -o0o- danh môc tµi liÖu tham kh¶o =========== 1. Tµi liÖu gi¶ng d¹y m«n: Lý thuyÕt tiÒn tÖ ng©n hµng - Häc viÖn ng©n hµng 8/2000. 2 . TiÒn tÖ, ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh - Frederic S.Mishkin - Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt 1995. 3 . Gi¸o tr×nh thÞ tr­êng vèn - Trung t©m ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc Ng©n hµng - NXB Mòi Cµ Mau 1995. 4 . Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tiÒn tÖ - §¹i häc tµi chÝnh kÕ to¸n. 5 . T¹p chÝ Ng©n hµng T¹p chÝ khoa häc vµ ®µo t¹o Ng©n hµng Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam Thêi b¸o ng©n hµng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChính sách tiền tệ đối với việc điều tiết nền kinh tế thị trường và những hạn chế - thành công.DOC
Luận văn liên quan