Đề tài Chuyển mạch và báo hiệu trong mạng ATM

CHƯƠNG I SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG VIỄN THÔNG I.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG: Nhu cầu trao đổi thông tin là một nhu cầu không thể thiếu đối với con người, sự phát triển của công nghệ viễn thông của cũng gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người. Trải qua nhiều cuộc cách mạng các hệ thống thông tin cũng như công nghệ viễn thông cho tới ngày nay đã đạt được những thành tựu đáng kể trong mọi lĩnh vực như trong lĩnh vực kinh tế và xã hội. Các hệ thống thông tin hay công nghệ viễn thông đã lần lượt ra đời từ các hệ thống đơn thông tin đơn giản cho các hệ thống thông tin hiện đại như ngày nay.Vì vậy quá trình phát triển của các công nghệ viễn thông được thể hiện qua sự phát triển của công nghệ truyền dẫn, công nghệ ghép kênh và công nghệ chuyển mạch như sau .nhưng trước khi tìm hiểu về công nghệ viễn thông thì chúng ta cần biết các khái niệm sau : -Mạng là ? Mạng là một nhóm các thiết bị đầu cuối, các hệ máy tính liên kết chia sẽ thông tin lẫn nhau thông qua một tuyến kết nối truyền thông chung gọi là mạng. -Viễn thông là ? viễn thông ( Telecommunications) là việc truyền điện tử các dữ liệu âm thanh, Fax, hình ảnh thoại, Video và các thông tin giữa các hệ thống bằng cách dùng các tín hiệu số hoặc tín hiệu tương tự , việc truyền này được thực hiện thông qua môi trường truyền dẫn có thể là hữu tuyến (sử cáp kim loại kim loại hoặc cáp quang ) hoặc vô tuyến ( có thể là viba hoặc vệ tinh ) -Mạng viễn thông ( telecommunications Network ) đây là một mạng cung cấp nhiều dịch khác nhau như cung cấp các dịch vụ thoại và các dịch vụ phi thoại như dịch vụ dữ liệu, hình ảnh, như vậy mạng viễn thông được tạo thành từ các mạng riêng lẻ như mạng truyền số liệu, mạng điện thoại , . và nhờ có mạng viễn thông mà chúng ta có thể liên kết với nhau từ các mạng khác nhau thông qua một thiết chuyển đổi riêng chẳng hạn như mạng dữ liệu thông qua mạng điện thoại. Như vậy mạng viễn thông là một mạng cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin ngày một tăng của con người. Như vậy với các khái niệm trên đã giúp ta hiểu được thế nào là mạng, viễn thông, mạng viễn thông. và để hiểu rỏ hơn ta đi tìm hiểu về các công nghệ sau :

doc122 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2417 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chuyển mạch và báo hiệu trong mạng ATM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6 , nhöng noù khaù gioáng moät boä taäp trung coù theå thöïc hieän löu thoaïi beân ngoaøi . ASC naøy coù theå noái 1,2 hoaëc 4 ñöôøng truyeàn tôùi ASN. ASN laø moät maïng löôõng chieàu, do ñoù caùc phaàn töû chuyeån maïch laø löôõng chieàu . vì theá moät phaàn töû chuyeån maïch 16 ngoõ vaøo vaø 16 ngoõ ra coù theå hoaït ñoäng nhö moät phaàn töû chuyeån maïch 8*8 ( hoaëc 12*4) vôùi ñöôøng truyeàn hai chieàu . Caùc taøi nguyeân trong caùc SE vaø treân caùc ñöôøng truyeàn giöõa caùc SE ñöôïc coá ñònh trong suoát cuoäc keát noái. Khi moät cuoäc keát noái môùi yeâu caàu moät soá taøi nguyeân cuûa ñöôøng truyeàn ñoù noù seõ kieåm tra caùc taøi nguyeân saún saøng coøn ñuû hay khoâng. neáu khoâng ñuû taøi nguyeân khaû duïng keát noái laø bò chaën vaø khoâng ñöôïc chaáp nhaän .ñaå giaûm xaùc suaát chaën keát noái naøy , coù theå thöïc hieän nguyeân taéc ña ñöôøng giöõa caùc ngoõ vaøo vaø caùc ngoõ ra cuûa keát noái chueån maïch cuûa keát caáu chuyeån maïch Athena. khi thieát laäp cuoäc goïi moät trong soá nhieàu ñöôøng ñoù seõ ñöôïc choïn . cô cheá ña ñöôøng coù theå cung caáp baèng maïng ña taàng (ASN) . Khi moät ñöôøng ñöôïc choïn caùc chöùc naêng cuûa ASN coù theå chia thaønh hai phaàn: Maïng ngaãu nhieân Maïng ñònh tuyeán . Moät soá taàng seõ taïo thaønh maïng ñònh tuyeán, moät soá taàng seõ taïo thaønh maïng ngaãu nhieân. Theo moät soá höôùng töø caùc ngoõ vaøo cuûa caùc ASN tôùi caùc taàng phaûn xaï . ASN söû duïng ñeå ngaãu nhieân hoaù caùc keát noái ngoõ vaøo. Theo höôùng khaùc töø caùc taàng phaûn xaï tôùi ngoõ cuûa ASN .ASN ñöôïc söû duïng ñeå ñònh tuyeán cho caùc keát noái tôùi ñích ñuùng . Maët baèng phaûn xaï gioáng nhö moät ñieåm laëp khi nguoàn vaø ñích coù khoaûng caùch cöïc ñaïi. Hình 3.30 Caáu hình cuûa keát caáu chuyeån maïch SE : Switching element STU : Subsriber Teminal RTP : Receive and Transmit Port ASC : ATM Subsriber concentrator ASN : ATM Switching Network CMC : central Memory Chip STU STU SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 16RTP 8CMC SE SE ASC . . . ASN Neáu khoaûng caùch nhoû hôn ñieåm laëp coù theå naèm trong caùc khoái dòa chæ (taàng laëp).khi coù moät keát môùi ñöôïc thieát laäp giöõa ngoõ vaøo A vaø ngoõ ra B cuûa keát caáu chuyeån maïch thì thuû tuïc sau ñöôïc thöïc hieän. Töø A tôùi taàng phaûn xaï seõ choïn moät soá ñöôøng, neáu caùc ñöôøng ñoù coøn ñuû taøi nguyeân khaû duïng, nghóa laø ñieåm choïn taïi taàng phaûn xaï laø ngaãu nhieân vaø phuï thuoäc vaøo B. Töø taàng phaûn xaï ñeán B, chæ toàn taïi moät soá giôùi haïn caùc ñöôøng. khi ñoù ñöôøng tröïc tieáp seõ ñöôïc choïn . trong quùa trính tìm ñöôøng coù theå xaûy ra tröôøng hôïp moät soá nôi trong ASN khoâng ñuû taøi nguyeân ñeå cung caáp. khi ñoù moät soá ñöôøng ngaãu nhieân khaùc seõ ñöôïc choïn vaø taøi nguyeân maïng seõ ñöôïc kieåm tra laïi töø nguoàn tôùi ñích. giaûi thuaát tìm ñöôïc moâ taû laø moät giaûi thuaät ñöôïc phaân boá hoaøn toaøn . nghóa laø moãi SE sseõ ñuû thoâng minh ñeå kieåm tra xem coù ñuû taøi nguyeân khaû duïng treân caùc ñöôøng truyeàn ngoõ ra cuûa noù cuaûc noù hay khoâng, sau ñoù ñöôøng truyeàn qua keát caáu chuyeån maïch seõ ñöôïc kieåm tra laïi theo yeâu caàu veà taøi nguyeân töøng böôùc moät , neáu khoâng ñuû taøi nguyeân khaû duïng treân moät ñöôøng truyeàn, thì moät ñöôøng truyeàn khaùc seõ ñöôïc tìm kieám . caùc taùc vuï khaùc seõ ñöôïc thöïc hieän tuøy thuoäc vaøo vò trí xaûy ra chaën thoâng tin ( nghóa laø vò trí khoâng ñuû taøi nguyeân maïng) ôû moät SE trong maïng ngaãu nhieân moät ñöôøng truyeàn khaùc SE ñoù seõ thöïc hieän laïi vì raèng noù phaûi chuyeån sang moät ñieåm khaùc taïi taàng phaûn xaï. nhö vaäy t rong moät maïng ngaãu nhieân thì yeâu caàu giaûm xaùc suaát chaën ñöôïc thöïc hieän baèng giaûi thuaät tìm ñöôøng môùi trong keát caáu chuyeån maïch. Xaùc suaát chaën aûu ASN tuyø thuoäc vaøo taûi treân caùc ñöôøng truyeàn beân trong vaø yeâu caàu veà toác ñoä bit beân ngoaøi. ôû caùc ñöôøng truyeàn beân trong coù khaû naêng thöïc hieân toác ñoä laø 600 Mbps neáu giaû söû raèng taát caû cuûa caùc keát noái ñöôïc yeâu caàu toác ñoä, thi chæ coù 6 keát noái ñöôïc thöïc hieän treân ñöôøng truyeàn, soá keânh aûo coù theå thieát laäp giöõa hai ñieåm cuoái cuûa keát caáu chuyeån maïch laø 16 vaø cuûng laø soá ñöôøng vaät lyù giöõa hai ñieåm cuoái ñoù . chæ khi yeâu caàu toác ñoä bit chæ laø 2 Mbps soá ñöôøng aûo hay soá ñöôøng vaät lyù seõ laø 240. giaù trò naøy lôùn hôn nhieàu caùc dòch vuï 30Mbps . Khi giaù trò taûi cuûa ñöôøng truyeàn beân trong lôùn hôn giaù trò trung bình coù theå chaáp nhaän seõ coù nhieàu hôn moät ñöôøng truyeàn tìm ñöôïc. vôùi caùc dòch vuï 2 Mbps söï chaën trong coù theå khoâng caàn quan taâm tôùi ngay caû khi toác ñoä trung bình gaàn ñaït tôùi 0.8E . Trong tröôøng hôïp caùc keát noái aûo yeâu caàu 30Mbps caùc ñöôøng truyeàn trong coù theå ñaït tôùi trung bình khoaûng 0.6E maø vaãn ñaûm baûo ñöôïc xaùc suaát chaën trong coù theå chaáp nhaän ñöôïc nhoû hôn 10-4 . Töùc laù neáu coù 10.000 cuoäc goïi thieát laäp vôùi toác ñoä theo yeâu caàu ñeàu 30Mbps thì moät cuoäc noái seõ bò töø choái do khoâng ñeû taøi nguyeân beân trong. tuy nhieân trong thöïc teá treân maïng caàn keát noái seõ yeâu caàu caùc toác ñoä bit khaùc ( töø thaáp ñeán cao), nhö vaäy xaùc suaát chaën seõ ñöôïc xaùc ñònh bôûi toác ñoä bit trung bình cuûa caùc keát noái. lôïi duïng ñaëc tính naøy coù theå choïn nhieàu ngoõ ra treân moät ASC, vì theá caùc ASC ñöôïc noái tôùi caùc ASN baèng nhieàu ñöôøng. ñieàu naøy caøng laøm taêng toác ñoä cuûa caùc ñöôøng chæ thò " 2 ñeán 2 " hoaëc" 4 ñeán 4 nghóa laø seõ coù caùc boä hai ngoõ vaøo ñöôïc noái tôùi moät soá caùc boä 2 ngoõ ra. caùc baûng ñònh tuyeán trong caùc phaàn töû chuyeån maïch cô sôû cho pheùp thöïc hieän deõ daøng caùc caây nhaân baûn . moãi baûng ñònh tuyeán seõ ñöôïc truy caäp baèng caùc soá tham chieáu chæ coù giaù trò treân caùc ñöôøng truyeàn tôùi vaø chöùa caùc soá tham chieáu môùi söû duïng, cuõng nhö caàn coù baûn sao ñeå nhaân daïng caùc ñöôøng truyeàn ra caûu phaàntöû chuyeån maïch. caùc soá chuaån naøy coù theå deã daøng thöïc hieän baèng caùch söû duïng tröôøng VCI / VPI cuûa caùc teá baøo ATM . vì theá khoâng yeâu caàu maøo ñaàu cho caùc theû ñònh tuyeán, hoaëc taêng toác ñoä taïi caùc ngoõ vaøo ra cuûa chuyeån maïch . Quaù trình dòch soá tham chieáu coù theå laëp laïi cho moãi taàng cuûa keát caáu chuyeån maïch, vi vaäy raát deã daøng xaây döïng caùc caây nhaân baûng ( hình 3.31 ) . hình veõ goàm caùc phaàntuû chuyeån maïch 2*2 coøn chuyeån maïch Athena xaây döïng baèng caùc phaàntöû 16 *16, nhöng nguyeân taéc cuõng töông ñöông nhö vaäy. coù theå thaáy raèng caùc nhaân baûn vaø caùc keát noái ñieåm – ñieåm coù theå cuøng toàn taïi chung treân moät maïng . VC = 1 VC = 9 VC = 9 VC = 1 VC = 3 VC = 2 VC = 2 VC = 3 VC = 3 VC = 7 VC = 5 VC = 9 VC = 9 VC = 7 VC = 7 VC = 3 VC = 7 VC = 1 VC = 6 VC = 5 (1,9,11) (9,3,11) (1,2,11) (3,5,01) (2,7,10) (9,5,01) (2,5,01) (5,7,10) (3,9,11) (7,6,11) (3,7,11) (7,3,10) (5,6,01) (5,1,10) Hình 3.31 Caây nhaân baûn Caùc keát noái aûo (VC) treân moät ñöôøng truyeàn coù theå nhaän daïng baèng moät giaù tò nhaân baûng ñöôøng aûo VCI maø coù theå ñöôïc ghi trong tröôøng VCI/VPI hoaëc chieám giöõ moät phaàn cuûa tieâu ñeà teá baøo ATM. caùc baûng ñònh tuyeán vaø caùc baûng thaønh phaàn cuûa noù ñöôïc ñònh nghóa bao goàm (a,b, xx ) . Trong ñoù: a laø VC tôùi b laø VC ra xx laø giaø trò choïn coång ngoõ ra vôùi : xx = 00 : khoâng coù ngoõ ra ñöôïc choïn xx = 01 : moät baûn sao taïi ngoõ ra thaáp xx = 10 : moät baûn sao taïi ngoõ ra cao xx = 11 : baûn sao seõ xuaát hieän treân coù hai ngoõ ra . hình veõ trình baøy hai keát noái nhaân baûn vaø moät keát noái ñieåm – ñieåm cuøng toàn taïi . ÔÛ keát noái ñieåm – ñieåm (VC = 3 khi giaù trò vaøo treân ñöôøng soá 7), VC ñöôïc dòch moät caùch ñôn giaûn vaø choïn ngoõ ra theo söï chæ thò cuûa caùc bit xx , trong caùc keát noái nhaân baûn ( cuoäc goïi tôùi VC = 1 treân ñöôøng o vaø ñöôøng soá 5) caùc baûng sao ñöôïc thöïc hieän trong caùc taàng nhaân baûn. keát quû laø coù 5 baûn sao cho caùc ngoõ ra khaùc nhau . söï haïn cheá duy nhaát treân caây nhaân baûn phaûi gioáng nhau cho taát caû caùc baûn sao treân caùc ñöôøng truyeàn ra khaùc nhau cuûa phaàn töû chuyeån maïch . Söï giôùi haïn naøy coù theå caûi thieän baèng caùch thöïc hieän vieäc dòch caùc baûn . Neáu coù caùc soá tham chieáu keát noái ra khaùc nhau yeâu caàu caàn baûng dòch lôùn vôùi thôøi gian truy caäp raát nhanh ( gaáp 16 laàn thôøi gian choïn ). Keát noái nhaân baûn caùc VC seõ gioáng nhau khi choïn ra caùc ngoõ ra khaùc nhau caûu moät phaàn töû chuyeån maïch cô sôû . 3.Caùc maïngkeát noái ña taàng vaø khoâng maát teá baøo beân trong: (caùc MIN khoâng maát teá baøo neân trong) Caùc MIN khoâng maát teá baøo beân trong ñöôïc thieát keá sao cho khoâng coù söï maát teá baøo beân trong keát caáu chuyeån maïch . Tuy nhieân caùc teá baøo seõ bò maát taïi ngoõ vaøo ra (hoaëc chæ ôû ngoõ ra hoaëc chæ ôû ngoõ vaøo) cuûa keát caáu vì söï xung ñoät caùc teá baøo. Caùc MIN khoâng maát teá baøo beân trong chia laøm hai loaïi: Loaïi coù boä ñeäm beân trong (haøng ñôïi beân trong) Loaïi khoâng coù boä ñeäm beân trong. Caùc maïng chuyeån maïch coù boä ñeäm beân trong yeâu caàu cô caáu thuùc ñaåy boä ñeäm beân trong caàn phaûi ñaûm baûo ñieàu kieän laø caùc teá baøo khoâng tranh chaáp cuøng moät taøi nguyeân beân trong keát caáu chuyeån maïch. Ñieàu kieän treân coù theå thöïc hieän nhôø söï saép ñaët bieät caùc MIN goïi laø maïng Batcher-Banyan vôùi ñieàu kieän coù 2 giaûi phaùp giaûi quyeát tranh chaáp: K Chuyeån maïch Starlite ñöôïc Huang ñeà xöôùng naêm 1984 cho chuyeån maïch ñieän töû nhöng cuõng coù theå naâng caáp cho chuyeån maïch quang. K Chuyeån maïch Moonshine ñöôïc Hui ñeà xöôùng naêm 1987 vôùi moät giaûi thuaät ba pha ñaëc bieät. 3.1 Keát caáu chuyeån maïch Starlite: Keát caáu chuyeån maïch naøy khoâng ñöôïc thieát keá cho teá baøo ATM coù chieàu daøi coá ñònh maø ñöôïc Tunner ñeà xöôùng cho chuyeån maïch goùi coù chieàu daøi khoâng coá ñònh. Caùc khoái chöùc naêng cô baûn cuûa noù ñöôïc moâ taû treân hình 3.32 boä xöû lyù ñaàu cuoái cuûa goùi chuyeån maïch goùi PP (Packet Processor) thöïc hieän giao thöùc môû roäng theâm vaø theâm caùc theû ñònh tuyeán vaøo caùc goùi ngoõ vaøo vì theá caùc goùi ñöôïc xaùc ñònh ñöôøng ñi qua keát caáu chuyeån maïch. Keát caáu chuyeån maïch SF (switching Fabric) ñöôïc thöïc hieän noái gheùp ña ñöôøng giöõa ngoõvaøo vaø ngoõ ra, cho pheùp chöùc naêng nhaân baûn. boä xöû lyù keát noái CP ( Connection Processor ) thieát bò taát caû caùc keát noái ñieåm – ñieåm vaø nhaân baûn. Nhö trình baøy treân hình veõ chöùc naêng khaùc ñöôïc saép taàng ñaûm baûo cho caùc chöùc naêng cuûa keát caáu coù ñoä tin caäy cao. Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi nhieàu maët baèng gioáng nhau, moãi maët baèng seõ bao goàm moät boä CP, SF vaø PP. trong ñoù cheá ñoä hoaït ñoäng thoâng thöôøng moät taàng hoaït ñoäng coøn coù caùc taàng khaùc ôû cheá ñoä döï phoøng noùng . Trong keát caáu chuyeån maïch caáu taïo bao goàm boán khoái chöùc naêng chính (hình3.33) maïng sao cheùp CN (copy network) moät maïng phaân phoái DN (Distribution network) vaø moät maïng ñònh tuyeán RN (Ruoting Network) vaø caùc boä dòch nhoùm vaø nhaân baûn BGT (Broadcast and Group Translators). theo baûng3.2 cheá ñoä ñònh tuyeán laø loaïi II nghóa laø thôøi ñieåm quyeát ñònh tuyeán vaø vò trí ñònh tuyeán ñeàu theo cô sôû teá baøo. Taát caû caùc maïng trong keát caáu ñeàu töï ñònh tuyeán. CN DN RN CP0 PP1 PP63 CP0 PP1 PP63 BGT0 BGT63 . . . . . . . . . . . . CP: Connection Processor – boä xöû lyù keát noái CN: Copy network - maïng sao cheùp DN: Distribution Network – maïng phaân phoái RN: Rout ing Network – maïng ñònh tuyeán BGT: Broadcast & Group Translator - boä dòch nhoùm vaø trueàn thoâng PP: Packet Processor – boä xöû lyù goùi Hình 3.33 Khoái chuyeån maïch cô sôû Starlite SF SF CP PP32 CP PP1 CP PP31 CP CP CP PP61 . . . . . . . . SF : switching Frabric : keát caáu chuyeån maïch PP: Packet Processor : boä xöû lyù goùi CP : Connection Processor : boä xöû lyù keát noái Hình 3.32 Keát noái chuyeån maïch Starlite CN thöïchieän baûn sao caùc goùi ngoõ vaøo yeâu caàu. Maïng naøy coù theå sao cheùp tôùi 64 baûn. chöùc naêng cuûa maïng naøy khoâng thöïc hieän trong keát noái ñieåm-ñieåm. Caùc BGT töông öùng cho chöùc naêng dòch vaø taïo caùc theû ñònh tuyeán, ñaëc bieät cho caùc keát noái nhaân baûn. Vì taát caû caùc baûn sao thöïc hieän bôûi chöùc naêng coù caùc theû ñònh tuyeán gioáng nhau . BGT seõ dòch caùc theû ñònh tuyeán ñeå cung caáp ñòa chæ ñích cho RN. DN coù chöùc naêng phaân phoái löu thoaïi ngoõ vaøo moät caùch ngaãu nhieân treân taát caû caùc ngoõ ra cuûa noù, vì caùcngoõ ra cuûa noù (ngoõvaøo cuûa RN) löu thoaïi caàn ñöôïc phaân boá ñoàng ñeàu treân taát caû caùc ñöôøng truyeàn neáu coù theå, caùc theû ñònh tuyeán ñöôïc caùc BGT taïo ra seõ khoâng söû duïng trong DN vì noù thöïc hòeân ngaãu nhieân.cuoái cuøng caùc RN seõ ñöôïc söû duïng theû ñònh tuyeán cuûa caùc goùi ñeå ñöa caùc goùi tôùi ñích ñuùng.taát caû caùc maïng (CN, DN, RN) ñeàu ñöôïc xaây döïng baèng cuøng caùc khoái chuyeån maïch cô sôû 2*2boä nhö ñöôïc trình baøy ôû hình 3.6. Ñieàu khieån ngoõ vaøo (IC – Input controller) cuûa khoái chuyeån maïch cô sôû naøy seõ xaùc ñònh ngoõ ra ñöôïc choïn theo theû ñònh tuyeán cuûa caùc goùi vaøo . Noù cuõng coù caùc boä ñeäm ñeå chöùa caùc goùi khi caàn thieát trong tröôøng hôïp caùc boä ñieàu khieån ngoõ ra (OC output controller) baän. Neáu boä ñeäm cuûa IC ñaày, noù seõ thöïc hieän ñieàu khieån luoàng ngöôïc ngaên chaën söï traøn boä ñeäm baèng caùch caáp tín hieäu thoâng baùo aâm tôùi khoái chuyeån maïch cô sôû keá noù seõ choïn cho moät trong caùc goùi ñang löu taïm thôøi trong boä ñeäm cuûa IC vaø OC. Neáu OC nhaän ñöôïc moät tín hieäu thoâng baùo aâm seõ khoâng choïn goùi naøo töø IC caáu chuyeån maïch maø khoâng phaûi ñeäm laïi. Toác ñoä ñöôøng truyeàn beân trong giöõa caùc khoái chuyeån maïch cô sôû seõ gaáp 2 laàn toác ñoä beân ngoaøi. Coù nghóalaø neáu taûi beân ngoaøi laø 80 % thì taûi beân trong seõ laø 40 % . Nhö vaäy chæ caàn yeâu caàu veà boä ñeäm raát ít (chæ vaøi goùi, phuï thuoäc vaøo loaïi haøng ñôïi) cuõng ñaït ñöôïc tæ leä maát caùc goùi raát nhoû. Vì khoâng cho pheùp maát caùc goùi neân keát caáu chuyeån maïch söû duïng cô cheá thuùc ñeå ñaûm baûo khoâng coù goùi vaøo tôùi khi haøng ñôïi ñaày . Xaùc suaát haøng ñôïi traøn raát ít xaûy ra neân cô cheá thuùc seõ khoâng caàn söû duïng thöôøng xuyeân . Vì vaäy vôùi taûi nhoû thì seõ ñaûm baûo ñoä treã truyeàn daãn qua keát caáu chuyeån maïch thaáp vaø cô cheá thuùc ñaåy beân trong thaáp. Moãi khoái chuyeån maïch coù moät boä ñeäm trong IC vôùi ñoä daøi hai goùi. Khi kích thöôùc boä ñeäm lôùn, vieäc söû duïng cô cheá thuùc ñaåy seõ nhoû, quan heä giöõa ñoä lôùn boä ñeämvaø vieäc söû duïng cô cheá thuùc ñöôïc moâ taû trong Bubenmik 1987. Nhö trình baøy treân hình 3.33, söï taéc ngheõn coù theå xaûy ra trong maïng töï ñònh tuyeán (RN) ngöôøi ta ñaët tröôùc noù moät boä phaân boá (DN). Dn seõ phaân boá caùc goùi ñi tôùi taát caû caùc ngoõ ra cuûa noù ñeå ñi vaøo RN. Khi ñoù caùc khoái chuyeån maïch boû qua söï caùc thoâng tin ñòa chæ ñích treân theû ñònh tuyeán (RN) ngöôi ta ñaët tröôùc noù moät maïng phaân boá (DN). DN seõ phaân boá caùc goùi ñi tôùi taát caû caùc ngoõ ra cuûa noù ñeå ñi vaøo RN. Khi ñoù caùc khoái chuyeån maïch boû qua caùc thoâng tin ñòa chæ ñích treân theû ñònh tuyeán vaø söï ñònh tuyeán cuûa caùc goùi seõ thay ñoåi tuyø theo caùc ngoõ ra cuûa chuùng. Neáu chæ coù moät trong caùc ngoõ ra baän thì coång roãi ñaàu tieân seõ ñöôïc choïn . DN cuõng ñöôïc xaây döïng töø caùc phaàn töû gioáng nhö caùc phaàn töû söû duïng xaây döïng RN. Maïng sao cheùp CN seõ ñöôïc thöïc hieän caùc baûn sao ñeå phuïc vuï chöùc naêng nhaân baûn vaø truyeàn thoâng. caáu truùc cuûa CN gioáng nhö DN vaø RN, chöùc naêng sao cheùp ñöôïc trình baøy treân hình 3.34. Hình 3.34 moät maïng sao cheùp thöïc hieän 7 baûn sao R 7.23 7 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3.2 Keát caáu chuyeån maïch Batcher-Banyan döïa treân caùc MIN: khi saép xeáp caùc MIN ñaëc bieät bao goàm caùc keát caáu chuyeån maïch khoâng coù söï tranh chaáp teá baøo, seõ khoâng caàn thieát phaûi coù caùc boä ñeäm hoaëc cô cheá thuùc beân trong keát caáu chuyeån maïch . Caùc keát caáu chuyeån maïch nhö vaäy goïi laø khoâng chaën, chuùng coù theå ñöôïc xaây döïng baèng moät trong caùc saép xeáp keát caáu thích hôïp. Vôùi ñieàu kòeân laø khoâng coù nhieàu teá baøo cuøng döï ñònh tôùi moät ngoõ ra. Nhö vaäy seõ toàn taïi moät khaû naêng xaûy ra söï tranh chaáp ngoõ ra khi 2 hoaëc nhieàu teá baøo cuøng muoán ñi tôùi moät ngoõ ra cuûa keát caáu chuyeån maïch . Söï tranh chaáp ngoõ ra naøy coù theå giaûi quyeát baèng caùch theâm vaøo caùc logic phaân chia vaø caùc boä löu thoâng tin taïi ngoõ ra cuûa keát caáu chuyeån maïch. Haàu heát caùc keát caáu chuyeån maïch khoâng chaën thöôøng döïa treân Topology maïng Batcher-Banyan kyõ thuaät naøy ñöôïc trình baøy treân hình 3.35. ÔÛ ñaây coù theå thaáy maïng Batcher ñöôïc ñaët tröôùc moät maïng Banyan vaø keát noái giöõa chuùng ñöôïc thöïc hieän moät caùch ñaëc bieät goïi laø Shufile-Exchange. sort Merge 4 Merge 8 Maïng Batcher Maïng Banyan 011 111 010 010 011 111 000 001 010 011 100 101 110 111 Hình 3.35 Topology maïng Batcher - Banyan Maïng Batcher : Maïng Batcher cuûa keát chuyeån maïch naøy seõ saép xeáp caùc teá baøo theo ñòa chæ ñích ñeán cuûa chuùng . Vieäc saép xeáp ñoù seõ laøm cho caùc teá baøo coù ñòa chæ thaáp hôn naèm ôû ngoõ ra cao hôn ôû maïng Batcher. Nhö vaäy khi thaáy treân hình3.35 ba teá baøo ñi qua chuyeån maïch ñöôïc saép xeáp theo ñòa chæ töø thaáp ñeán cao taïi caùc ngoõ ra cuûa maïng saép xeáp Batcher. Maïng saép xeáp Batcher ñöôïc xaây döïng baèng caùc phaàn töû saép xeáp ( coù hai ngoõ vaøo) . caùc phaàn töû saép xeáp seõ so saùnh caùc bit ñòa chæ ñích cuaû teá baøo vaø quyeát ñònh cho chuùng ñi thaúng qua chuùng hoaëc ñoåi vò trí giöõa chuùng . söï saép xeáp treân moãi taàng ñöôïc chæ baèng caùc muûi teân treân hình veõ . Chieàu muûi teân seõ chæ chieàu ñònh tuyeán cuûa caùc phaàn töû saép xeáp. Neáu chæ coù moät teá baøo ñöa vaøo moät trong hai ngoõ vaøo thì noù seõ ñöôïc ñònh tuyeán tôùi ngoõ ra khoâng ñöôïc chæ baèng muûi teân. Boä saép ñaày ñuû ñöôïc xaây döïng baèng vieäc keá thöøa cuûa caùc boä saép xeáp " Bitonic Sort", Vôùi söï chaáp nhaän moät trình töï theo chieàu taêng vaø sau ñoù theo chieàu giaûm vaø caùc ngoõ ra ñöôïc saép xeáp theo trình töï monotinic .hình 3.35 trình baøy vieäc saép xeáp hai phaàn töû tôùi taïi moät thôøi ñieåm vôùi höôùng saép xeáp ngöôïc laïi ñöôïc keát hôïp vôùi hai phaàn töû cuûa boán ñöôøng ñeå saép xeáp vaø ñeå quay boä saép xeáp Bitonic 8 ñöôøng vôùi 8 ñöôøng thaønh moät saép xeáp ngoõ ra . taïi ngoõ ra cuûa maïng Batcher taát caûc teá baøo ñeàu ñöôïc saép xeáp nhöng vaãn chöa tôùi ñích taïi ñòa chæ ñích . Maïng Banyan: Maïng Banyan laø maïng töï ñònh tuyeán ñôn giaûn, noù ñaûm baøo taát caû caùc teá baøo seõ tôùi ñích chæ ñònh bôûi theû ñònh tuyeán baèng vôùi ñòa chæ cuûa ñích . Khi khoâng coù teá baøo döï ñònh tôùi ngoõ ra nhö vaäy cöïc ñaïi teábaøo xuaát hieän ôû moãi ngoõ vaøo ra cuûa maïng Banyan. vì theá khoâng coù söï tranh chaáp ñaàu ñöôøng taïi ngoõ vaøo cuûa maïng Banyan (chaën ñaàu ñöôøng naøy coù theå xuaát hieän taïi ngoõ vaøocuûa maïng Batcher cuûng nhö beân trong maïng Banyan vaø banyan chæ hoaït ñoäng nhö moät maïng môû roäng . Maïng stalite : Chuyeån maïch Stalite ñöôïc xaây döïng baèng ñònh tuyeán nghóa laø chuoãi maïng Batcher – Banyan coäng theâm moät maïng taäp trung vaø moät baûy ( Trap ). trong chuyeån maïch Stalite phaàn Banyan cuûa heä thoáng Batcher – Banyan ñöôïc goïi laø maïng môû roäng . noù cho pheùp taêng soá löôïng coång beân ngoaøi vaø toång soá baêng taàng ngöôøi söû duïng. noù xöû lyù caùc teá baøo coù chieàu daøi khoâng ñoãi, caùc theû ñònh tuyeán ñöôïc theâm vaøo taïi ngoõ vaøo cuûa chuyeån maïch . Ñeå khaéc phuïc vaán ñeà tranh chaáp taïi coång ra cuûa maïng baåy seõ ñöôïc theâm vaøo giöõa hai maïng Batcher. Hình 3.36 maïng baåy naøy seõ kieåm tra vaø phaùt hieän caùc teá baøo coù cuøng ñòa chæ ñích taïi ngoõ ra cuûa maïng Batcher ( nghiaõ laø caùc teá baøo tranh chaáp ) . Thuû tuïc bao goàm vieäc taùch caùc teá baøo coù cuøng ñòa chæ ñích tôùi ñoàng thôøi taïi ngoõ racuûa maïng Batcher. Caùc teá baøo caïnh tranh naøy seõ quay laïi ngoõ vaøo maïng Batcher. Vaø seõ ñöôïc truyeàn laïi trong chu kyø keá tieáp. Maïng baåylaø moät giaûi phaùp phaàn cöùng ñeå phaùt hieän caùc teá baøo coù cuøng ñòa chæ ñích vaø ñöa chuùng tôùi caùc ngoõ ra ñuùng nhaát " rigth most " cuûa maïng baåy . noù bao goàm moät taàng so saùnh ñaët sau maïng ñònh tuyeán ( banyan ). vì theá maïng saép xeáp Batcher ñaûm baûo khoâng coù ñòa chæ truøng tôùi lieàn keà nhau taïi caùc ngoõ vaøo cuûa maïng baåy, neân chæ yeâu caàu moät taàng so saùnh . Caùc boä so saùnh seõ chæ ra ñòa chæ ñích truøng vaø ngaên caûn caùc teá baøo coù cuøng ñòa chæ ñích ñoù. Ñòa chæ söû duïng cho ñònh tuyeán trong khoái Banyan cuûa maïng trap ñöôïc tính theo toång chaïy cuûa caùc côø treân caùc teá baøo khoâng truøng ñòa chæ hoaëc teá baøo troáng. Thuû tuïc naøy seõ ñaûm baûo taát caû caùc teá baøo tôùi caùc ñòa chæ khoâng laëp seõ ñöïôc ñaåy veà phía beân traùi, caùc teá baøo coù ñòa chæ laëp seõ ñaåy veà beân phía maïng Trap . vì vaäy seõ toàn taïi moät xaùc suaát ñeå treân taát caû caùc ngoõ vaøo cuûa chuyeån maïch seõ khoâng coù caùc teá baøo tích cöïc xuaát hieän ñoàng thôøi . Moät taàng taäp trung ñöôïc theâm vaøo caáu truùc Stalite thoâng qua maïng taäp trung. boä taäp trung naøy seõ cho pheùp giaûm kích thöôùc cuûa maïng saép xeáp. Boä taäp trung caàn thöïc hieän thao taùc ngöôïc laïi so vôùi maïng môû roäng vaø vì theá noù ñöïôc thöïc hieän nhö maïng ñònh tuyeán ñaûo (banyan). Ñònh tuyeán trong maïng taäp trung döïa vaøo coång chaïy cuûa caùc bit tích cöïc (ACT- activity), caùc bit naøy chæ ra caùc teá baøo laø roãng hoaïc tích cöïc. Coù nghóa laø caùc teá baøo roãng seõ ñöa thaúng tôùi caùcngoõ ra khoâng keát noái vaø coù theå deã daøng loaïi boû . caù c teá baøo khoâng troáng seõ ñöôïc keát noái töø ngoõ vaøo tôùi maïng saép xeáp vôùi xaùc suaát cao. Caùc teá baøo tích cöïc tôùi taïi ngoõra khoâng keát noái cuûa boä taäp trung seõ ñöôïc loaïi boû. Tuy nhieân ñieàu naøy chæ xaûy ra vôùi xaùc suaát raát thaáp. caùcteá baøo quay voøng laïi maïng Trap seõ ñöôïc ñaët trôû laïi maïng saép xeáp khi caùc ngoõ vaøo cuûa noù roãi. vì theá xaûy ra tröôøng hôïp coù nhieàu teá baøo quay trôû laïi nhieàu hôn soá ngoõ vaøo roãi neân caàn phaûi cung caáp moät taàng ñeäm tröôùc caùc ngoõ vaøo. caùc teá baøo quay laïi coùtheå voøng laïi laàn nöõa neáu coù teá baøo khaùc coù cuøng ñòa chæ. Ñeå traùnh vaán ñeà maát trình töï, caùc thoâng baùo giaû " aged" seõ ñöôïc öu tieân trong maïng saép xeáp hôn caùc teá baøo khoâng bò voøng laïi. Chuyeån maïch Stalite cuõng cho pheùp chöùc naêng nhaân baûn baèng caùch theâm vaøo hai maïng saép xeáp vaø sao cheùp nhö trình baøy ôû hình 3.36 hai maïng naøy seõ nhaän caû caùc teá baøo tích cöïc vaø teá baøo roãng chuaån bò cho chöùc naêng nhaân baûn. caùc teá baøo sao cheùp roãng coù theå söû duïng beân trong cho vieäc taïo ra caùc baûng sao cuûa caùc teá baøo coù yeâu caàu nhaân baûn. Moät bit ñaëc nhieäm trong tieâu ñeà ñöôïc ñònh nghóa ñeå phaân bieät caùc teá baøo bình thöôøng vaøõ caùc baûn sao cuûa noù. caùc teá baøo laáp ñaày bình thöôøng seõ coù moät ñòa chæ nguoàn vaø moät ñòa chæ trong tieâu ñeà . Caùc teá baøo roãng coù khuoân daïng gioáng nhö caùc teá baøo taûi goác (hình 3.36) caùc teá baøo roãng coù theå taïo ra caùc ngoõ vaøo cuûa keát caáu, nôi maø chuùng nhaän moät ñòa chæ ñích trong moãi teá baøo coù döï ñònh nhaän. Tröôøng ñòa chæ nguoàn cuûa baûn sao caùc teá baøo roãng chöùa ñòa chæ cuûa nguoàn taïo ra caùc teá baøo coù baûn sao (töø ñaâu cheùp tôùi). Caùc teá baøo roãng vaø caùc teá baøo nguoàn ñeàu ñöôïc ñöa vaøo chuyeån maïch stalite truyeàn thoâng . Maïng saép xeáp sao cheùp söû duïng ñaïi chæ nguoàn cuûa caùc teá baøo tôùi cuøng vôùi caùc bit sau cuûa noù (laøm caùc bit coù troïng soá thaáp) ñeå saép xeáp caùc teá baøo töø traùi sang phaûi theo chieàu taêng cuûa ñòa chæ nguoàn.caùc baûn sao cuûa teá baøo cuøng vôùi teá baøo goác töông öùng cuûa chuùng seõ naèm lieàn keà nhau treân ñöôøng vaät lyù. Tính töø traùi sang phaûi moãi teá baøo goác seõ lieàn keà vôùi caùc baûn sao cuûa noù vaø chuùng seõ coù chung cuøng ñòa chæ nguoàn. Taàng keá tieáp cuûa chuyeån maïch truyeàn thoâng laø maïng sao cheùp, maïng sao cheùp naøy seõ thöïc hieän nhieäm vuï laáy thoâng tin trong tröôøng döõ lieäu cuûa caùc teá baøo roãng bit sao cheùp(Copy bit ) trong moãi tieâu ñeà . Saép xeáp copy Maïng copy Saép xeáp ( Batcher ) Baãy ( Trap ) Boä môû roäng ( Banyan ) Caùc teá baøo nguoàn Caùc teá baøo sao cheùp roãng A C T O Ñòa chæ nguoàn C O P Y Ñòa chæ ñích Thoâng tin A C T O Töø ñaâu tôùi maïng copy Töï ñaùnh ñòa chæ roãng Hình 3.36 Nhaân baûn trong Starlite Taàng cuoái cuøng cuûa maïng laø taàng saép xeáp vaø môû roäng cuûa maïng goác, ñònh tuyeán cho caùc teá baøo goác vaø caùc teá baøo sao ñeàu theo ñòa chæ ñích cuûa chuùng . Caáu truùc Stalite raát thích hôïp khi söû duïng coâng ngheä VLSI. moät maïng stalite thöû nghieäm ñaõ ñöôïc ATT thöïc hieän vaø sau ñoù noù cuõng ñöôïc öùng duïng cho chuyeån maïch quang . Chuyeån maïch Moonshine : Keát caáu cuûa chuyeån maïch naøy cuõng döïa theo khaùi nieäm saép xeáp ñònh tuyeán (maïng Batcher – banyan). noù söû duïng caùc nguyeân taéc khaùc maïng stalite, ñeå traùnh vaán ñeà tranh chaáp khi nhieàu teá baøo cuøng döï ñònh tôùi moät ngoõ ra trong giaûi phaùp maïng Batcher – Banyan . Noù ñöôïc thieát keá cho chuyeån maïch goùi coù chieàu daøi khoâng coá ñònh nhöng ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong chuyeån maïch ATM. Ñeå giaûi quyeát xung ñoät ngoõ ra Moonshine thöïc hieän moät giaûi thuaät ba phase keát hôïp vôùi haøng ñôïi taïi moãi ngoõ vaøo vì theá gaây neân chaën ñaàu ñöôøng (HOL heard of the line ) chaën ñaàu seõ laøm cho hieäu suaát chuyeån maïch giaûm. ñoä löu thoaùt cöïc ñaïi khoaûng 58% cho caùc heä thoáng haøng ñôïi ngoõ vaøo.hôn nöõa Moonshine yeâu caàu giaûi thuaät ba phase trong suoát thôøi gian moät goùi ñeå taêng toác ñoä beân trong cuûa noù. yeâu caàu giaûi quyeát xung ñoät treân moät soá ngoõ ra vaät lyù ñöôïc hieän baèng ba phase : phase phaân xöû . phase nhaän bieát , phase gôûi, Sau ñaây laø phaàn chöùc naêng cuûa töøng phase : K phase phaân xöû : seõ kieåm tra nôi coù teá baøo xung ñoät chôø taïi ngoõ vaøo vaät lyù ñöôïc thöïc hieän baèng caùch gôûi caùc thoâng baùo ñaëc bòeât ( coøn goïi laø caùc yeâu caàu ). Caùc yeâu caàu tranh chaáp ñoù ñöôïc saép xeáp vaø choïn ra yeâu caàu thaéng. caùc teá baøo chôø seõ ñöôïc thoâng baùo. Chöùc naêng naøy coù theå thöïc hieän trong phase nhaän bieát . cuoái cuøng caùc ngoõ vaøo thaéng theá seõ gôûi caùc teá baøo cuûa chuùng trong phase gôûi . söï saép ñaët phaân xöû caùc xung ñoät seõ yeâu caàu veà chính gheùp noái maïng cuûa noù . maïng saép xeáp mang caùc xung ñoät lieàn keà tôùi nôi khaùc baèng caùch saép xeáp caùc yeâu caàu . moät yeâu caàu coù theå ñöôïc cho pheùp khi khoâng coù tranh chaáp ngoõ ra vaø neáu caùc yeâu caàu treân noù khoâng coù muïc ñích töông töï nhö noù . nghóa laø trong phase moät cuûa giaûi thuaät , moãi coãng vaøo i seõ gôûi moät chuoãi ngaén ñeå thöû , nghóa laø chuoãi ngaén naøy chæ bao goàm caëp ñòa chæ nguoàn vaø ñích ( i,j ). Vieäc saép xeáp trong maïng ( maïng Batcher ) chæ seõ saép caùc goùi theo trình töï taêng cuûa caùc ñòa chæ j yeâu caàu chæ ñöôïc ñaûm baûo neáu j,i khaùc vôùi ñòa chæ cuûa noù trong danh saùch saép xeáp caùc ñòa chæ ñích . baây giôø caùc coång vaøo phaûi thoâng baùo keát quûa döông hoaëc aâm cuûa söï phaân xöû . Ñieàu naøy thöïc hieän trong phase thöù hai. K trong phase thöù 3 , caùc coång vaøo ñöôïc chaáp nhaän seõ gôûi goùi caùc thoâng tin cuûa chuùng qua maïng Batcher – Banyan, khoâng coù tranh chaáp taïi ngoõ ra, caùc coång vaøo khoâng tranh chaáp thaønh coâng trong phase moät seõ chöùa caùc thoâng tin cuûa chuùng taïi boä ñeäm ngoõ vaøo .trong caùc phase keá tieáp caùc goùi trong boä ñeäm naøy seõ ñöôïc thöû nghieäm laïi treân caùc keânh cuûa chuùng . Vì phase 1 vaø 2khoâng truyeàn döõ lieäu thöïc, maø chæ ñôn thuaàn xöû lyù caùc maøo ñaàu cuûa caùc keát chuyeån maïch, neân caàn phaûi coù yeâu caàu taêng toác ñoä. Vieäc taêng toác ñoä tuyø thuoäc vaøo soá taàng trong keát caáu chuyeån maïch vaø tuyø thuoäc vaøo ñoä daøi caùc goùi nhöng chæ trong khoaûng 14 %. coù nghóa laø ñeå coù toác ñoä taïi ngoõ ra laø 150 Mbps thì chuyeån maïch phaûi thöïc hieän vôùi toác ñoä 170 Mbps : thöù nhaát: treân ñöôøng truïc cuûa nuùt STM baêng roäng ñaõ coù saún caùc giao dieän caàn thieát ñeå phoái hôïp gheùp tôùi maïng STM baêng heïp qua caùc khoái IWU vaø SLU nhaèm cung caáp khaû naêng ñaáu noái tôùi maïng PSTN , chaúng haïn ñoái vôùi tieáng noùi. Vieäc môû roäng SLU seõ ñöôïc yeâu caàu ñeå keát cuoái caùc thueâ bao baêng heïp coù theå seõ raát coù lôïi neáu coù moät khoái SLU vaïn naêng duøng cho caû caùc thueâ (2) (4) (3) Maïng saép xeáp Maïng saép xeáp (1) (2) (3) (4) 3 1 4 3 (2) (4) (1) (3) 1 3 3 4 Thaønh coâng Phase 1 : Gôûi vaø giaûi quyeát caùc yeâu caàu Gôûi caùc caëp nguoàn ñích qua maïng saép xeáp Saép xeáp caùc ñòa chæ ñích theo thöù töï khoâng giaûm . Loaïi caùc yeâu caàu keá caän coù cuøng ñòa chæ ñích Maïng saép xeáp Maïng saép xeáp (2) (3) (4) 3+ Data 1+Data 4+Data 3+Data 1+Data 3+Data 4+Data 1+Data 3+Data 4+Data Phase 3 : Gôûi goùi. Gôûi caùc goùi cuûa caùc coång ñaõ ñöôïc nhaän bieát qua maïng Batcher –Banyan . Ñeäm taïi coång boä ñieàu khieån Phase 2 : Nhaän bieát caùc coãng coù yeâu caàu ñöôïc choïn . Gôûi ACK ñòa chæ ñích tôùi coång tranh chaáp ñöôïc choïn . Ñònh tuyeán ACK qua maïng Batcher –Banyan Maïng saép xeáp Maïng saép xeáp (2) (3) (4) (2) (3) (4) bao baêng roäng laãn caùc thueâ bao baêng heïp, bôûi vì noù taïo theâm tính linh hoaït vieäc qui hoaïch maïng . Do vaäy khoái SLU baêng roäng ñaõ ñöôïc moâ taû se ñöôïc söû duïng vaø môû roäng vôùi caùc Modul ñöôøng daây thueâ bao SLM ( subscriber line modul) ñaõ ñöôïc trình baøy baèng nhöõng ñöôøng ñöùt neùt khoâng caàn ñeán moät söï thay ñoãi caáu truùc SLU . Toùm laïi caùc Modul ñöôøng daây baêng heïp môùi seõ ñöôïc boä sung vaø ñöôïc ñaáu noái tôùi boä gheùp keânh AMX cuûa ATM . Thöù hai : Nhoùm caùc thueâ bao baêng heïp ( Post, ISDN ) ñöôïc phaân boá treân caùc LSM ( Modul thueâ bao baêng heïp) trong ñoù moãi Modul keát hôïp nhieàu ñaàu cuoái ñöôøng daây ,coù theå taùch gheùp teá baøo ngay taïi SLM neân treân cô sôû chung . Ñieàu naøy seõ haïn cheá ñöôïc caùc chi phí phuï cho vieäc taùch gheùp teá baøo, moät ñieàu heát söùc quang troïng ñoái vôùi moät lónh vöïc heát söùc nhaïy caûm vôùi chi phí truy caäp thueâ bao. thöù ba: veà phaàn meàm , nhöõng söï caûi tieán caàn thieát ñeå boå xung löïc löôïng baêng heïp ñöôïc döï kieán seõ ôû möùc vöøa phaûi neáu giaû thieát raèng chuyeån maïch baêng roäng cung caáp haàu heát caùc ñaëc ñieåm ñaëc tröng cho baêng heïp, hieän coù caùc thueâ bao baêng roäng cuûa noù. Baùo hieäu baêng roäng seõ döïa treân cô sôû baùo hieäu môû roäng ISDN baêng heïp vaø seõ laø phaàn tieát theo cuûa noù. Vôùi söï coäng theâm caùc ñaàu cuoái baêng heïp, taûi treân heä thoáng con ñieàu khieån coù theå seõ taêng leân moät caùch ñaùng keå noù ñaëc bieät ñuùng ñoái vôùi öùng duïng chuyeån maïch. Moät soá chuyeån maïch ña naêng coù theå coù moät hay hai caáp qui moâ ñaàu cuoái nhieàu hôn so vôùi moät chuyeån maïch thuaàn baêng roäng. Ñieàu naøy seõ khoâng traùnh khoûi coù aûnh höôûng tôùi taûi ñieàu khieån cuûa noù. Ñoái vôùi caùc nguoàn ñieàu khieån ñöôïc löu tröõ nhö caùc GP vaø coù theå ñöôïc boå sung theâm nhieàu GP hôn neáu caàn. Maët khaùc : aûnh höôûng ñoái vôùi khaû naêng truyeàn taûi seõ ít nhaát. Moät toång ñaøi noäi haït 25.000 thueâ bao baêng heïp vôùi 2.500 trung keá seõ taïo ra moät toãng löu löôïng khoaûng 200ps . Trong khi ñoù moät thueâ bao baêng roäng dung löôïng lôùn ñaõ coù theå vöôït qua giaù trò naøy . Nhö vaäy vieäc boå xung naêng löôïng baêng heïp vaøo moät nuùt baêng roäng tröôùc heát ñoøi hoûi theâm naêng löôïng xöû lyù cuûa caùc GP vaø caùc maïch thueâ bao baêng heïp (SLM). Nhöõng caùi caàn theâm ñoù caân baèng tuyeät ñoái vôøi soá löôïng caùc ñaàu cuoái, ñieàunaøy co moät taùc ñoäng raát tích cöïc tôùi söï phaùt trieån cuõa coäng ngheä ATM. IX . PHAÄN LOAÏI TRÖÔØNG CHUYEÅN MAÏCH : Heä thoáng chuyeån maïch ATM coù khaû naêng thoaû maûn nhöõng yeâu xu höôùng phaùt trieån môùi. Nhö vaäy vieäc xöû lyù vaø phaân phoái teá baøo veà phía phaàn cöùng coù theå ñöôïc xöû lyù bôûi nhöõng thieát bò phaàn cöùng vôùi boä nhôù teá baøo duøng chung ñöôïc söû duïng chung ôû ñaàu vaøo vaø coång ñaàu ra. söï phaân loaïi veà maët kyõ thuaät cuûa heä thoáng chuyeån maïch ATM ñöôïc thöïc hieän phuø hôïp vôùi caùc ñaët tröng caûu caùc yeáu toá chuyeån maïch vôùi traïng thaùi cuûa khoái beân trong toång ñaøi. Vôùi vò trí cuûa vuøng ñeäm teá baøo trong toång ñaøi, vôùi caùc caáu truùc topho cuûa tröôøng chuyeån maïch. tieáp theo sau, ta seõ ñi vaøo phaân loaïi tröôøng chuyeån maïch ATM nhö sau : Phaân theo yeáu toá chuyeãn maïch Phaân theo traïng thaùi boä ñeäm 1.Phaân theo yeáu toá chuyeån maïch: Caùc thaønh phaàn chuyeån maïch ñöôïc söû duïng coù theå ñöïôc phaân loaïi moät caùch raát roäng raûi thaønh heä thoáng phaân chia theo thôøi gian vaø phaân chia theo khoâng gian vôùi sô ñoà phaân loaïi nhö sau : Hình phaân loaïi caùc thaønh phaàn chuyeån maïch Cô caáu chuyeån maïch Phaân chia thôøi gian Phaân chia khoâng gian Boä nhôù duøng chung Phöông tieän duøng chung Moät ñöôøng Nhieàu ñöôøng Thanh cheùo Noái thoâng hoaøn toaøn Banyan Augmented Banyan Clos Banyan song song Luaân chuyeån hoaøn toaøn 1.1.Heä thoáng phaân chia theo thôøi gian. Heä thoáng phaân chia theo thôøi gian ñöïôc phaân loaïi chi tieát hôn thaønh heä thoáng boä nhôù duøng chung vaø phöông tieän duøng chung : - Heä thoáng boä nhôù duøng chung laø moät trong nhöõng heä thoáng cuûa chuyeån maïch ATM hieän ñang ñöôïc phaùt trieån döïa treân nhöõng khaùi nieäm cuûa phöông phaùp chuyeån maïch goùi cuûa Baron naêm 1964 vaø phöông phaùp chuyeån maïch ñöôøng, thöïc hieän vieäc phaân chia thôøi gian ñoàng boä baèng ñôn vò khe thôøi gian. Khi söû duïng phöông phaùp naøy, caùc thaønh phaàn chuyeån maïch ñöïôc taïo thaønh töø boä nhôù hai coång duøng chung cho taát caùc coång ñaàu vaøo vaø coång ñaàu ra .Nhö ñöôïc minh hoaï treân hình döôùi ñaây (Hình 3.39) caùc teá baøo ñeán töø caùc coång ñaàu vaøo ñöôïc gheùp keânh theo trình töï vaø sau ñoù ñöôïc ñöa vaøo traïng thaùi noái tieáp /song song tröôùc khi ñöôïc löu giöõ trong boä nhôù duøng chung. Nhöõng teá baøo ñaõ ñöa vaøo boä nôù duøng chung laïi ñöôïc lieân keát töông öùng vôùi soá löôïng coång ñöôïc chæ ñònh trong danh saùch lieân keát daønh cho vieäc quaûn lyù. Ngoaøi ra, caùc teá baøo coøn ñöôïc phaân loaïi cho moãi coãng ñaàu ra baèng chöùc naêng ñieàu khieån vaø sau ñoù ñöa vaøo haøng ñôïi . MUX And S/P DMUX And P/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hình 3.39 Phöông phaùp boä nhôù chung Caùc teá baøo, sau khi ñöôïc ñöa ra töø haøng ñôïi ñaàu ra moät caùch tuaàn töï, laïi ñöôïc phaân keânh, sau ñoù ñöôïc bieán ñoåi thaønh traïng thaùi noái tieáp sang song song vaø cuoái cuøng ñöôïc gôûi qua keânh ñaàu ra . trong phöông phaùp boä nhôù chung, N coång ñaàu ra laàn löôït ñöôïc xöû lyù moät caùch tuaàn töï trong khoaûøng thôøi gian caàn thieát cho vieäc xöû lyù moät teá baøo vaø taïi cuøng thôøi ñieåm ñoù, caùc thaønh phaàn cuûa boä nhôù seõ coù daûi baêng roäng maø coù khaû naêng ñöa ra cuøng moät luùc N coång ñaàu ra, do ñoù khi thöøa nhaän toác ñoä lieân keát ñaàu vaøo vaø ñaàu ra laø V thì toác ñoä cuûa boä nhôù toái thieåu phaûi laø : 2NV hoaëc lôùn hôn. Nhö vaäy treân thöïc teá boä nhôù ñöôïc xaây döïng theo phöông phaùp chia nhoû bit moät caùch ñoàng thôøi nhaèmmuùc ñích khaéc phuïc giôùi haïn veà boä nhôù khi ñoù neáu xem xeùt laïi caùc ñaët tröng cuûa phöông phaùp boä nhôù duøng chung thì hieäu suaát coù theå ñöôïc taêng leân tôùi 100% vaø söï thöïc hieän ñaày ñuû cuûa noù laø coù theå ñöôïc vôùi moät löôïng nhoû boä nhôù. Ngoaøi ra, noù coøn coù theå khai thaùc danh saùch keát noái rieâng bieät moät caùch phuø hôïp vôùi möùc ñoä öu tieân huyû boû caùc teá baøo. Tuy nhieân phöông phaùp naøy cuõng coù moät vaøi thieáu soùt sau : + Kích thöôùc cuûa caùc thaønh phaàn chuyeån maïch ñöôïc boå sung laø nhoû, do giôùi haïn veà toác ñoä cuûa boä nhôù (thoâng thöôøng laø nhoû hôn 8x8 ) + Coù söï khaùc nhau raát lôùn veà maët thöïc hieän, phuï thuoäc vaøo tyû leä vaø vôùi moät boä nhôù duøng chung ñöôïc söû duïng duøng chung cho moãi coång. + Söï toån thaát teá baøo seõ taêng leân treân coång ñaàu vaøo bao goàm moät löôïng nhoû löu löôïng khi nhieàu kieåu löu löôïng khoâng gioáng nhau ñöôïc pheùp cho moãi coång ñaàu vaøo hoaëc khi coù yeâu caàu boä ñieàu khieån trung taâm coù khaû naêng ñieàu khieån ñoàng thôøi coång ñaàu vaøo vaø coång ñaàu ra . - Heä thoáng phöông tieän duøng chung: töông töï nhön heä thoáng boä nhôù duøng chung, cuøng laø moät trong soá nhöõng heä thoáng ñaàu tieân cuûa chuyeån maïch ATM. Khi söû duïng heä thoáng naøy, taát caû caùc teá baøo ñi ñeán coång ra ñaàu vaøo ñeàu ñöôïc gheùp keânh theo phöông phaùp phaân chia theo thôøi gian döïa treân nhöõng phöông phaùp truyeàn daãn toác ñoä cao thoâng duïng (Bus, voøng ). Ñoä roäng daûi baêng cuûa nhöõng phöông tieän ñöôïc söû duïng thoâng thöôøng caàn phaûi lôùn hôn soá N cuûa caùc coång ñaàu vaøo / ñaàu ra vaø gaáp hai laàn toác ñoä truyeàn V( Hình3.40 seõ minh hoïa vieäc söû duïng Bus nhö laø vieäc chia seû phöông tieän. Moãi) coång ñaàu ra ñöïôc keát noái vôùi phöông tieän duøng chung thoâng qua boä loïc ñòa chæ vaø vuøng ñeäm kieåu FIFO. Boä loïc ñòa chæ loïc ra caùc ñòa chæ cuûa coång ñaàu ra beân trong cuûa nhöõng teá baøo ñöôïc söû duïng cho vieäc quaûng baù treân caùc phöông tieän vaø sau ñoù löu tröõ chuùng trong boä ñeäm kieåu FIFO töông öùng vôùi coång ra. Vieäc ñieàu khieån heä thoáng naøy deã daøng hôn raát nhieàu so vôùi heä thoáng boä nhôù duøng chung vaø noù coù theå hoå trôï cho daïng quaûng baù hoaëc cho vieäc truy caäp kieåu nhaân baûn vaø coù theå vaän haønh vôùi vuøng ñeäm dung löôïng nhoû. Tuy nhieân gioáng nhö trong heä thoáng boä nhôù duøng chung kích thöôùc cuûa caùc phaàn ñöôïc söû duïng trong heä thoáng naøy ñeå khaéc phuïc giôùi haïn veà toác ñoä cuûa boä nhôù khoâng theå lôùn hôn. 1.2.Heä thoáng phaân chia theo khoâng gian : Heä thoáng phaân chia theo khoâng gian cuõng ñöôïc phaân loaïi chi tieát thaønh heä thoáng moät ñöôøng vaø nhieàu ñöôøng . Khaùc vôùi caùc yeáu toá chuyeån maïch trong phöông phaùp phaân chia theo thôøi gian caùc phaàn töø chuyeån maïch trong phöông phaùp phaân chia theo khoâng gian laø caùc ñöôøng chuyeån maïch coù ñoä roäng daûi baêng taàng nhö ñöôøng truyeàn toác ñoä giöõa ñaàu cuoái ôû ñaàu vaøo vaø ñaàu cuoái ôû ñaàu ra ñöôïc hình thaønh trong caùc phaàn thôøi gian thöïc cho moãi teá baøo vaø do ñoù caùc boä nhôù cuûa caùc thaønh phaàn khoâng caàn phaûi lôùn hôn 2V vaø vieäc ñieàu khieån chöùc naêng chuyeån maïch cuûa S/P AF FIFO P/S 1 1 S/P AF FIFO P/S 2 2 S/P AF FIFO P/S N N Shared Medium S/P (Succeed/parallel): Boä chuyeån ñoåi Noái Tieáp – Song Song P/S (parallel/Succeed): Boä chuyeån ñoåi Song Song –Noái Tieáp AF (Address Filter): Boä loïc ñòa chæ FIFO (First in - First Out): Boä nhôù vaøo tröôùc ra tröôùc Boä Nhôù Ngoõ Ra Hình 3.40 Phöông phaùp moâi tröôøng duøng chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Ngang doïc . Keát noái hoaøn toaøn Hình 3.41 Phöông phaùp moät ñöôøng chuùng coù theå ñöôïc phaân taùn . vì thaønh phaàn cuûa phöông phaùp moät ñöôøng lieân keát giöõa caùc coång ñaàu vaøo vaø ñaàu ra neân phöông phaùp naøy coù caùc heä thoáng : heä thoáng ngang doïc heä thoáng noái thoâng hoaøn toaøn heä thoáng Banyan ñeäm vaø caùc heä thoáng chuyeån maïch trong phöông phaùp moät ñöôøng ñöôïc trình baøy nhö trong hình 3.41 treân . beân caïnh ñoù theo phöông phaùp nhieàu ñöôøng, ngöôøi ta coøn ñöa ra caùc heä thoáng sau: Heä thoáng Augumented Banyan Heä thoáng Banyan song song Heä thoáng luaân chuyeån tuaàn hoaøn Heä thoáng Clos vaø ñöôïc minh hoaï treân hình 3.42 sau : Caùc heä thoáng naøy ñoùng vai troø laø nhöõng yeáu toá cuûa heä thoáng nhieàu ñöôøng nhaèm muïc ñích giaûi quyeát vaán ñeà chaën trong cuûa heä thoáng moät ñöôøng. chuyeån maïch cheùo ñöôïc minh hoaï treân hình 3.39 coù N xN ñieåm caét trong caùc yeáu toá chuyeån maïch ( nhöõng yeáu toá naøy ñöôïc söû duïng roäng raûi trong chuyeån maïch ) vaø khi N teá baøo khoâng ñöôïc chuyeån tröïc tieáp ñeán coång ñaàu ra cuøng moät luùc thi N ñöôøng truyeàn rieâng bieät khaùc nhau coù theå ñöôïc cung caáp. Tuy nhieân khi xung ñoät cuûa caùc coång ñaàu ra giöõa N teá baøo. Nhöõng teá baøo ñöa vaøo tröôùc heát ñöôïc löu giöû treân coång vuøng ñeäm ñaàu vaøo vaø chöùc naêng ñieàu khieån vuøng kieåm tra nsöï xung ñoät cuûa coång ñaàu ra giöõa N teá baøo, ñöôïc ñaët trong vuøng ñeäm ñöùng ñaàu tieân vôùi trình töï FIFO. trong tröôøng hôïp naøy . Khi soá löôïng caùc coång ñaàu vaøo taêng leân bôûi söï chaën (HOL: head of the line), quaù trình thöïc hieän seõ giaûm xuoáng moät caùch ñoät ngoät. Noùi chung hieäu suaát cöïc ñaïi khoâng theå quaù 0.586 khi N raát lôùn vaø nhöõng teá baøo ñöôïc xöû lyù treân taát caû caùc ñöôøng cuûa ñaàu vaøo thì ñi vaøo moät caùch lieân tuïc . khi taûi laø 0.586 hoaëc nhoû hôn,quaù trình thöïc hieän seõ ñöôïc caûi thieän khi soá löôïng caùc vuøng ñeäm ñaàu vaøo taêng leân vaø trong tröôøng hôïp coù 20 vuøng ñeäm ñaàu vaøo, tyû leä maát teá baøo laø 10-6 hoaëcn thaáp hôn cho taûi ñaàu vaøo ñaït tôùi 05. keát hôïp vôùi nhöõng yeáu toá ôû beân trong, ngöôøi ta ñang ñöa ra chuyeån maïch ma traän Bus ñöôïc trang bò vuøng ñeäm teá baøo treân phaàn ñieåm caét, thay cho coãng ñaàu vaøo, ñöôïc söû duïng deå khaéc phuïc hieän töôïng chaën HOL . Chuyeån maïch lieân keát noái hoaøn toaøn nhö ñöôïc trính vaøy ôû hình 3.41 ñöôïc caáu taïo töø N bus ñaàu vaøo kieåu quaûng baù, N bus ñaàu ra kieåu nhaân baûn vaø NxN ñieåm caét. Ñieàu naøy coù nghóa laø chuyeån maïch loaïi naøy coù khaû naêng thöïc hieän NxN keát noái ñaày ñuû. Caáu truùc naøy ñöôïc döï ñoaùn nhö laø moät phieân baûn caûi tieán keát hôïp chuyeån maïch ma traän Bus, ñang ñöôïc phaùt trieån döïa treân chuyeån maïch cheùo, vaø vuøng ñeäm coång ñaàu vaøo. Caùc vò duï ñaëc tröng cho chuyeån maïch laø chuyeån maïch Knoctout vaø chuyeån maïch ISF (integrate switch Fabric). ban ñaàu caáu truùc Banyan ñöïôc ñöa ra nhaèm keát noái moät caùch coù hieäu quaû caùc boä xöû lyù vôùi caùc khoái boä nhôù trong khi Goke vaø Lipovski tieán haønh treân caáu truùc nhöõng nghieân cöùu treân caáu truùc tính toaùn song song laø moät keát caáu chuyeån maïch chæ coù duy nhaát moät ñöôøng noái töø moät coång ñaàu vaøo tôùi moät coång ñaàu ra khaùc. Caáu truùc naøy ñöôïc ñaët tröng bôûi caùc yeáu toá huyeån maïch nhò phaân coù hai ñaàu vaøo vaø hai ñaàu ra ñöôïc keát noái tôùi K coång vaø quaù trình truyeàn töø ñaàu v aøo tôùi ñaàu ra coù chöùc naêng töï ñònh tuyeán maø chæ söû duïng k bit. Ngöôøi ta ñaõ ñöa ra caùc kieán nghò sau ñaây. Nhaèm caûi tieán quaù trình thöïc hieän toác ñoä lieân keát trong ñöôïc taêng leân ñeå giaûi quyeát hieän töôïng chaën trong chuyeån maïch Banyan, vuøng ñeäm ñöôïc ñaët trong yeáu toá chuyeån maïch ñieàu khieàn luoàng K coång baèng Back Pressure ñöôïc thöïc hieän, keát noái song hoaëc keát noái boä ñoâi ñöôïc thöïc hieän ñeå caûi tieán ñöôøng truyeàn giöõa ñaàu vaøo vaø ñaàu ra vaø nhöõng yeáu n maïch Banyan . Caáu truùc cuûa chuyeån maïch Banyan coù vuøng ñeäm ñöôïc minh hoaï treân hình3.41 thì coù moät phaàn ñeäm treân phaàn ñaàu vaøo cuûa moãi K coång, do ñoù söï chaën trong seõ giaûm xuoáng. söï truyeàn qua cuûa chuyeån maïch Banyan töï noù seõ giaûm xuoáng moät caùch nhanh choùng khi soá N taêng leân . 1 2 r 1 2 m 1 2 r Tröôøng chuyeån maïch Clos Luaân chuyeån tuaàn hoaøn ( voøng tuaàn hoaøn ) Hình 3.42 Phöông phaùp nhieàu ñöôøng 2. Phaân loaïi theo traïng thaùi boä ñeäm : Chuyeån maïch chaën vaø khoâng chaën ñeàu nhaát thieát phaûi coù chöùc naêng cuaû vuøng ñeäm ôû beân ngoaøi phaàn chuyeån maïch deå traùnh xaûy ra hieän töôïng xung ñoät ñaàu ra. tuyø theo vò trò cuûa cuûa vuøng ñeäm naøy maø chuyeån maïch ATM coù theå döôïc phaän loaïi chi tieát hôn , nhö ñöôïc minh hoaï treân hình sau : thaønh chuyeån maïch kieåu vuøng ñeäm ñaàu vaøo, kieåu vuøng ñeäm ñaàu ra, kieåu vuøng ñeäm ñaàu v aøo ra , vaø kieåu vuøng ñeäm duøng chung . Phöông phaùp ñeäm Vuøng ñeäm ñaàu vaøo Vuøng ñeäm ñaàu ra Vuøng ñeäm ñaàu vaøo vaø ñaàu ra Vuøng ñeäm Duøng chung Chæ phaân chia beân trong phaân chia ñaàu ra Phaân chia trong vaø phaân chia ñaàu ra 2.1.Chuyeån maïch kieåu vuøng ñeäm ñaàu vaøo : Chuyeån maïch kieåu vuøng ñeäm ñaàu vaøo laø chuyeån maïch vôùi vuøng ñeäm ñöôïc ñaët ôû cuoái ñaàu vaøo cuûa noù .Chuyeån maïch thanh cheùo vaø chuyeån maïch Batcher–Banyan laø nhöõng ví duï ñieån hình . Beân caïnh ñoù nhöõng kieåu chuyeån maïch ñöôïc söûa ñoåi vôùi chuùng , caùc thuaät toaùn ñöôïc söû duïng ñeå traùnh hieän töôïng xung ñoät taïi ñaàu ra cuûng ñaõ ñöïôc boå xung vaø nhö vaäy coù theå laáy chuyeån maïch Batcher –Banyan ba pha , chuyeån maïch Batcher-Banyan haïn cheá, chuyeån maïch Batcher-Banyan hoài tieáp laøm nhöõng ví duï cô baûn .Vieäc so saùnh quaù trình thöïc hieän cuûa chuyeån maïch coù kieåu chuyeån maïch ñaàu vaøo vôùi söï phöùc taïp cuûa quaù trình boå xung ñöôïc trình baøy chi tieát trong baûng döôùi ñaây . Baûng 3.4 So saùnh caùc loaïi chuyeån maïch coù kieåu vuøng ñeäm ñaàu vaøo Kieåu thanh cheùo Kieåu Batcher-Banyan Kieåu ba pha Kieåu haïn cheá Kieåu hoài tieáp Soá ñieåm caét N2 Nlog2Nx (log2N+1) N+Nlog2Nx (log2N+1) MNlog2Nx (log2N+1) Heä soá taêng toác Khoâng coù Khoâng coù Khoâng coù Khoâng coù Ñoä truyeàn cöïc ñaïi 58% 58% 58% 58% Ñoä treã cöïc tieåu 1 5log2N bit 1 2log2N bit Ñieàu khieån ñònh tuyeán Taäp trung Töï ñònh tuyeán Töï ñònh tuyeán Töï ñònh tuyeán Ñieàu khieån giaûi quyeát tranh chaáp Ngaãu nhieân Ngaãu nhieân Ngaãu nhieân Ngaãu nhieân Ñoä nhaïy ñoái vôùi löôïng khoâng ñoàng nhaát Nhaïy nhaïy nhaïy nhaïy Ñoä nhaïy ñoái vôùi löu löôïng khoâng buøng noå Nhaïy Nhaïy nhaïy nhaïy 2.2.Chuyeån maïch kieåu vuøng ñeäm ñaàu ra: Chuyeån maïch kieåu vuøng ñeäm ñaàu ra, ñöôïc trang bò vuøng ñeäm treân phaàn cuoái cuûa ñaàu ra, coù theå thieát laäp caùc ñöôøng rieâng bieät maø khoâng gay caûn trôû tôùi caùc coång khaùc. Naèm giöõa phaàn cuoái ñaàu vaøo vaø phaàn cuoái ñaàu ra, vaø laøm cho hieän töôïng chaën HOL khoâng xaûy ra. do vaäy, noù coù lôïi theá hôn chuyeån maïch kieåu vuøng ñeäm ñaàu vaøo trong quaù trình thöïc hieän, nhöng laïi coù nhöôïc ñieåm do nhöõng phöùc taïp boå sung phaàn cöùng. Caùc ñaët tröng cho chuyeån maïch loaïi naøy laø chuyeån maïch ma traän Bus- chuyeån maïch thanh cheùo ñaõ ñöôïc bieán ñoãi, chuyeån maïch Knockout hoaëc chuyeån maïch ISE theo phöông phaùp noái toaøn boä, chuyeån maïch ATM vôùi caùc phöông tieän thoâng thöôøng. söï so saùnh ñöôïc trình baøy ôû baûn sao . Baûng 3.5 So saùnh caùc loaïi chuyeån maïch coù kieåu vuøng ñeäm ñaàu ra Ma traän Bus Cô caáu ñaåy ra ATOM Kieåu Imagawa log2 ISE Soá ñieåm caét N2 O (N2) N2 log2N O (N2) O (N2) Heä soá taêng toác Khoâng coù Khoâng coù N N N Ñoä truyeàn cöïc ñaïi 100% 100% 100% 100% 100% Ñoä treã cöïc tieåu 1 1 Phuï thuoäc vaøo quaù trình truyeàn log2N 1 Ñieàu khieån ñònh tuyeán Taäp trung Töï ñònh tuyeán Taäp trung Töï ñònh tuyeán Töï ñònh tuyeán Ñieàu khieån giaûi quyeát tranh chaáp Ngaãu nhieân Ngaãu nhieân Ngaãu nhieân Ngaãu nhieân Coù söï öu tieân Ñoä nhaïy ñoái vôùi löôïng khoâng ñoàng nhaát Khoâng coù Khoâng coù Khoâng coù Khoâng coù Khoâng coù Ñoä nhaïy ñoái vôùi löu löôïng khoâng buøng noå Nhaïy Nhaïy nhaïy nhaïy 2.3.Chuyeån maïch kieåu vuøng ñeäm ñaàu vaøo / ñaàu ra : Ñoái vôùi chuyeån maïch coù vuøng ñeäm ñaàu vaøo / ñaàu ra naøy thì phaàn cuoái cuûa caû ñaàu vaøo vaø ñaàu ra ñeàu coù vuøng ñeäm. chuyeån maïch SPANET do GTE phaùt laø chuyeån maïch thuoäc loaïi naøy. Quaù trình thöïc hieän ôû ñaây khoâng coù gì khaùc so vôùi chuyeån maïch kieåu vuøng ñeäm ñaàu ra. 2.4. Chuyeån maïch kieåu vuøng ñeäm duøng chung bao goàm nhöõng kieåu caáu hình sau : kieåu chuyeån maïch coù vuøng ñeäm duøng chung chæ naèm trong phaàn chuyeån maïch, ví duï nhö chuyeån maïch Banyan coù vuøng ñeäm, clos 3 taàng, chuyeån maïch Starlite vaø chuyeån maïch SBM ( boä nhôù coù vuøng ñeäm duøng chung do Kuwahara ñöa ra. Kieåu chuyeãn maïch coù vuøng ñeäm duøng chung maèm ôû phaàn cuoái cuûa ñaàu ra beân ngoaøi bao goàm chuyeån maïch Prelude hoaëc Hitachi. Kieåu chuyeån maïch coù vuøng ñeäm duøng chung naèm treân caû phaàn cuoái cuûa ñaàu vaøo vaø ñaàu ra nhö chuyeån maïch Sunshine. Baûng 3.6 seõ trình baøy nhöõng döõ lieäu, ñaët tröng cho caùc loaïi chuyeån maïch coù kieåu vuøng ñeäm duøng chung vaø ñöôïc so saùnh trong quaù trình thöïc nghòeâm . Starlite Prelude SBM Soá ñieåm caét Nlog2Nx (log2N+1) N N Heä soá taêng toác Khoâng coù Khoâng coù Khoâng coù Ñoä truyeàn cöïc ñaïi 58- 100% 100% 100% Ñoä treã cöïc tieåu M Phuï thuoäc vaøo quaù trình truyeàn Phuï thuoäc vaøo quaù trình truyeàn Ñieàu khieån ñònh tuyeán Töï ñònh tuyeán Taäp tung Taäp trung Ñieàu khieån giaûi quyeát tranh chaáp Ngaãu nhieân Ngaãu nhieân Ngaãu nhieân Ñoä nhaïy ñoái vôùi löôïng khoâng ñoàng nhaát Khoâng coù Khoâng coù Khoâng coù Ñoä nhaïy ñoái vôùi löu löôïng khoâng buøng noå Khoâng coù Khoâng coù Khoâng coù

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuyen mach va bao hieu trong ATM.doc
Luận văn liên quan