Đề tài Công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Long Ngô – Thực trạng và giải pháp

LỜI MỞ ĐẦU Trong các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, thì nguồn tài nguyên con người giữ vai trò quan trọng nhất. Lịch sử cho thấy nước nào biết chăm lo đến con người, đào tạo sử dụng tốt con người thì nước đó sẽ phát triển tốt và hưng thịnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào thế giới, với thông tin đầy đủ cơ hội và thách thức, nền kinh tế tri thức lấy chất lượng của nguồn nhân lực làm yếu tố quyết định hàng đầu, chủ yếu dựa trên năng lực trí tuệ, sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề thiếu hụt nhân lực hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong cơ cấu tổ chức nhân sự, Công ty Cổ phần Long Ngô đã không ngừng đầu tư, sử dụng 1 phần lợi nhuận để chiêu mộ những nhân sự giỏi. Tuy nhiên trong thực tế nguồn nhân lực không đáp ứng đúng theo yêu cầu của công ty. Vì vậy đòi hỏi công ty cần phải xem xét tìm hiểu để có những giải pháp chiến lược phù hợp. Dựa những lý do trên mà tôi chọn đề tài: “CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG NGÔ – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp. · Mục tiêu nghiên cứu Phân tích công tác quản trị nhân sự tại công ty để thấy được những ưu nhược điểm và cung cấp một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự giúp công ty ngày càng hòan thiện, phát triển mạnh hơn. · Phạm vi nghiên cứu Quản trị nhân sự là 1 đề tài khá bao quát và phong phú gồm nhiều nội dung khác nhau, nhưng do thời gian và kiến thức có hạn nên tôi chỉ đề cập một số vấn đề chính về qui trình đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân sự trong công ty Cổ phần Long Ngô. · Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành luận văn này, bên cạnh việc thực hiện phương pháp tiếp xúc và trao đổi, tôi còn kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm(đúc kết kinh nghiệm từ quá trình thực tập) và phương pháp nghiên cứu tại bàn giấy(thu thập tài liệu, thông tin công ty). Tất cả các phương pháp trên đều dựa vào nguồn thông tin thứ cấp bao gồm các tài liệu, giáo trình có liên quan đến đề tài và nguồn thông tin sơ cấp thông qua việc tìm hiểu, tiếp xúc, điều tra thực tế trong nội bộ doanh nghiệp. · Kết cấu của khóa luận bao gồm 3 phần: Chương I: Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự Chương II: Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Long Ngô Chương III: Kiến nghị và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2134 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Long Ngô – Thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
teá thò tröôøng, nhaø quaûn trò khoâng phaûi chæ chuù troïng caïnh tranh thò tröôøng, caïnh tranh saûn phaåm maø boû queân caïnh tranh veà nhaân söï. Nhaân söï laø coát loõi cuûa quaûn trò, caùc coâng ty ngaøy nay chòu söï taùc ñoäng bôûi moâi tröôøng ñaày caïnh tranh vaø thaùch ñoá. Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, khoâng coù con ñöôøng naøo baèng con ñöôøng quaûn trò nhaân söï moät caùch hieäu quaû. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu treân, caùc coâng ty phaûi coù chính saùch nhaân söï hôïp lyù, phaûi bieát laõnh ñaïo, ñoäng vieân, thaêng thöôûng hôïp lyù, phaûi taïo ra moät baàu khoâng khí gaén boù. Ngoøai ra coâng ty phaûi coù moät cheá ñoä chính saùch löông boång ñuû ñeå giöõ nhaân vieân laøm vieäc vôùi mình, phaûi caûi tieán moâi tröôøng laøm vieäc, vaø caûi tieán caùc cheá ñoä phuùc lôïi. Khaùch haøng Khaùch haøng laø muïc tieâu cuûa moïi doanh nghieäp. Khaùch haøng mua saûn phaåm hoaëc dòch vuï cuûa coâng ty laø moät phaàn cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi. Doanh soá laø moät yeáu toá quan troïng ñoái vôùi söï soáng coøn cuûa moät coâng ty. Do ñoù, caùc caáp quaûn trò phaûi baûo ñaûm raèng nhaân vieân cuûa mình saûn xuaát ra caùc maët haøng phuø hôïp vôùi nhu caàu vaø thò hieáu cuûa khaùch haøng. Chaát löôïng cuûa haøng hoùa hoaëc dòch vuï raát quan troïng ñoái vôùi khaùch haøng. Do ñoù, nhaø quaûn trò phaûi laøm cho nhaân vieân cuûa mình hieåu ñöôïc raèng khoâng coù khaùch haøng laø khoâng coøn doanh nghieäp, vaø hoï khoâng coøn coù cô hoäi ñöôïc laøm vieäc nöõa. Hoaëc ngöôøi lao ñoäng hieåu raèng doanh thu cuûa coâng ty aûnh höôûng ñeán tieàn löông cuûa hoï. Muoán cho ngöôøi lao ñoäng yù thöùc ñöôïc caùc ñieàu ñoù, nhieäm vuï cuûa caùc caáp quaûn trò vaø cuûa toaøn coâng ty laø phaûi bieát quaûn trò nhaân söï moät caùch coù hieäu quaû, nghóa laø toång hôïp nhieàu yeáu toá chöù khoâng phaûi ñôn thuaàn laø löông boång vaø phuùc lôïi, hoaëc taêng löông, thaêng chöùc. 1.4.2 Moâi tröôøng beân trong Muïc tieâu cuûa coâng ty Moãi coâng ty ñeàu coù muïc tieâu rieâng, moãi caáp quaûn trò phaûi hieåu roõ muïc tieâu cuûa coâng ty mình. Trong thöïc teá, moãi boä phaän phoøng ban ñeàu phaûi coù muïc tieâu cuûa boä phaän mình. Muïc tieâu cuûa coâng ty laø moät yeáu toá moâi tröôøng beân trong aûnh höôûng ñeán caùc boä phaän chuyeân moân nhö saûn xuaát, kinh doanh, marketing, taøi chính. Moãi boä phaän chuyeân moân phaûi döïa vaøo ñònh höôùng cuûa coâng ty ñeå ñeà ra muïc tieâu cuûa boä phaän mình. Chính saùch cuûa coâng ty Chính saùch cuûa coâng ty thöôøng laø caùc laõnh vöïc thuoäc veà quaûn trò nhaân söï. Caùc chính saùch naøy tuøy thuoäc vaøo chieán löôïc duøng ngöôøi cuûa coâng ty. Caùc chính saùch laø chæ nam höôùng daãn, chöù khoâng phaûi luaät leä cöùng nhaéc, do ñoù chính saùch coâng ty phaûi linh ñoäng, ñoøi hoûi caàn phaûi giaûi thích vaø caân nhaéc. Noù coù moät aûnh höôûng quan troïng ñeán caùch haønh xöû coâng vieäc cuûa caùc caáp quaûn trò. Moät soá chính saùch aûnh höôûng ñeán quaûn trò nhaân söï: Cung caáp cho nhaân vieân moät nôi laøm vieäc an toaøn Khuyeán khích moïi ngöôøi laøm vieäc heát khaû naêng cuûa mình Traû löông vaø ñaõi ngoä khuyeán khích nhaân vieân laøm vieäc ñaït naêng suaát cao döïa treân soá löôïng vaø chaát löôïng. Baûo ñaûm cho nhaân vieân ñang laøm vieäc trong coâng ty laø hoï seõ ñöôïc öu tieân khi coâng ty coù choã troáng, neáu hoï chöùng toû ñuû khaû naêng Baàu khoâng khí vaên hoùa cuûa coâng ty Khaùi nieäm vaên hoùa chæ veà moät heä thoáng giaù trò hay heä thoáng yù nghóa ñöôïc chia xeû. Nhöõng giaù trò ñöôïc chia xeû naøy xaùc ñònh, ôû moät möùc ñoä lôùn. Khi gaëp nhöõng vaán ñeà khoù khaên, thì vaên hoùa cuûa toå chöùc seõ giôùi haïn nhöõng ñieàu maø nhaân vieân seõ laøm baèng caùch gôïi ra moät phöông thöùc ñuùng ñeå toång hôïp, xaùc ñònh, phaân tích, vaø giaûi quyeát vaán ñeà. Baàu khoâng khí vaên hoùa cuûa coâng ty tieán trieån vaø hình thaønh töø caùc taám göông cuûa caáp quaûn trò caáp cao, chuû yeáu phaùt huy töø nhöõng gì hoï laøm chöù khoâng phaûi nhöõng gì hoï noùi. Nhöõng yeáu toá khaùc cuõng taùc ñoäng taïo ra vaên hoùa cuûa moät coâng ty. Ba yeáu toá sau ñaây coù moät aûnh höôûng ñeán boái caûnh taâm lyù cuûa coâng ty, ñoù laø truyeàn thoâng, ñoäng vieân vaø phong caùch laõnh ñaïo. Caùc yeáu toá khaùc nhö caùc ñaëc tính cuûa toå chöùc, tieán trình quaûn trò, cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty, vaø phong caùch quaûn trò cuõng giuùp hình thaønh ra vaên hoùa cuûa coâng ty. CHÖÔNG 2 THÖÏC TRAÏNG QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN LONG NGOÂ 2.1 KHAÙI NIEÄM SÖÏ RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG TY 2.1.1 Lòch söû phaùt trieån cuûa coâng ty Coâng ty Coå phaàn Long Ngoâ ñöôïc Sôû Keá hoïach Ñaàu tö Tp. Hoà Chí Minh caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 2103013275 ngaøy 09/05/2005, söï ra ñôøi cuûa coâng ty xuaát phaùt töø nhu caàu thöïc teá cuûa xaõ hoäi nhaèm phuïc vuï nhu caàu chaên nuoâi cuûa noâng daân Coâng ty luoân luoân ñeà cao khaåu hieäu “ Uy tín, Chaát löôïng, Chaân thaønh”. Trong ñoù chuùng toâi laáy con ngöôøi laøm goác ñeå phaùt trieån coâng ty, toân chæ kinh doanh cuûa chuùng toâi laø” Chaân thaønh vaø lieân keát cuøng phaùt trieån, toân troïng quyeàn lôïi cuûa ñoái taùc vaø khaùch haøng”. Teân coâng ty: COÂNG TY COÅ PHAÀN LONG NGOÂ Ñòa chæ: 23/2 TA16, Kp2, P. Thôùi An, Q12, Tp. Hoà Chí Minh Voán ñieàu leä: 1.500.000.000 VNÑ Ngaønh ngheà kinh doanh: Baùn buoân thöùc aên vaø nguyeân lieäu laøm thöùc aên cho gia suùc, gia caàm vaø thuûy saûn, saûn xuaát thöùc aên gia suùc, baùn buoân maùy moùc, thieát bò vaø phuï tuøng maùy noâng nghieäp, nuoâi troàng thuûy saûn noäi ñòa, dòch vuï ñoùng goùi, baùn buoân hoùa chaát khaùc, baùn buoân thuoác thuù y, noâng laâm saûn nguyeân lieäu vaø ñoäng vaät soáng Moät soá ñaëc ñieåm cuûa coâng ty 2.1.2.1 Cô caáu toå chöùc Cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty laø moâ hình cô caáu toå chöùc tröïc tieáp chöùc naêng, trong ñoù giaùm ñoác chæ ñaïo tröïc tieáp hoaït ñoäng cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc nhö sau: HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ GIAÙM ÑOÁC BP HCNS BP. KEÁ TOAÙN BP. KINH DOANH BP. SX BP. GIAO HAØNG BP. KYÕ THUAÄT 2.1.2.2 Chöùc naêng cuûa boä phaän Hoäi ñoàng quaûn trò Laø cô quan quaûn lyù coâng ty, coù toaøn quyeàn nhaân danh coâng ty ñeå quyeát ñònh, thöïc hieän caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng ty khoâng thuoäc thaåm quyeàn cuûa ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng. Giaùm ñoác Laø ngöôøi ñieàu haønh coâng vieäc kinh doanh haèng ngaøy cuûa coâng ty, chòu söï giaùm saùt cuûa hoäi ñoàng quaûn trò vaø chòu traùch nhieäm tröôùc hoäi ñoàng quaûn trò vaø tröôùc phaùp luaät veà thöïc hieän caùc quyeàn vaø nhieäm vuï ñöôïc giao. Boä phaän keá toaùn Nhieäm vuï toång hôïp baùo caùo thu chi haøng ngaøy, haøng thaùng cho coâng ty, quyeát toaùn caùc chi phí vaø theo doõi coâng nôï, quan heä giao dòch vôùi ngaân haøng, kho baïc qua taøi khoaûn cuûa coâng ty. Toång hôïp vaø baùo caùo keát quaû kinh doanh, tham möu cho giaùm ñoác ñeå ñieàu chænh hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Boä phaän haønh chaùnh nhaân söï Hoaïch ñònh nhu caàu nhaân söï ñeå tham möu cho giaùm ñoác. Ñaøo taïo ñeà xuaát nhöõng öùng vieân saùng giaù cho coâng ty. Theo doõi caùc cheá ñoä vaø quyeàn lôïi, toå chöùc tham quan, nghæ maùt, cheá ñoä thai saûn, oám ñau cho ngöôøi lao ñoäng. Xaây döïng chính saùch nhaân söï cho caùc naêm tieáp theo. Baùm saùt chia xeû taâm tö cuûa nhaân vieân trong coâng ty, ñeå ñeà xuaát cho giaùm ñoác. Boä phaän kinh doanh Quaûn lyù chaêm soùc khaùch haøng, leân keá hoaïch kinh doanh cho haøng thaùng vaø naêm, ñeà xuaát cho giaùm ñoác nhöõng yù töôûng kinh doanh môùi, tham möu vaø ñeà xuaát phaùt trieån nhöõng saûn phaåm môùi cho coâng ty, quaûn lyù vaø theo doõi saùt coâng nôï. Toå chöùc hoäi thaûo vaø laøm nhöõng chöông trình marketing cho coâng ty. Boä phaän saûn xuaát vaø kyõ thuaät, giao haøng Chòu traùch nhieäm veà saûn xuaát, caân ñoái saûn löôïng ñaàu vaøo vaø ñaàu ra, nghieân cöùu nhu caàu cuûa khaùch haøng ñeå baùo caùo vaø ñeà xuaát nhöõng saûn phaåm môùi coù chaát löôïng cho coâng ty, tham möu vaø ñöa ra nhöõng tieâu chuaån chaát löôïng phuø hôïp vaø phaùt trieån coâng ty. Chòu traùch nhieäm ñieàu phoái xe vaø giao haøng tôùi nôi cho khaùch haøng. Baûo quaûn vaø gìn giöõ haøng hoùa luoân ñöôïc toát nhaát, traùnh thaát thoaùt. 2.1.3 Tình hình nhaân söï cuûa coâng ty Trong hoaït ñoäng cuûa coâng ty, toång nhaân söï hieän coù 51 ngöôøi, vì vaäy yeáu toá nhaân söï ñoùng 1 vai troø then choát, trình ñoä cuõng nhö kieán thöùc cuûa nhaân vieân raát quan troïng, noù quyeát ñònh söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa coâng ty vaø nhaát laø trong thôøi buoåi kinh teá thò tröôøng caïnh tranh gay gaét nhö hieän nay. 2.1.3.1 Kết quả họat động kinh doanh tại công ty trong 3 năm gần nhất Bảng 2.1: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh Đvt: 1000đ S T T Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 So sánh năm 2008/2007 So sánh năm 2009/2008 Giá trị Giá trị Giá trị Chênh lệch Chênh lệch 1 Doanh thu thuần 13,380,000 17,120,670 19,210,200 3,740,670 2,089,530 2 Tổng chi phí 12,924,070 16,452,370 18,407,500 3,528,300 1,955,130 3 Lợi nhuận thuần 455,930 668,300 802,700 212,370 134,400 4 Lợi nhuận/doanh thu 3.4 3.9 4.2 5.7 6.4 5 Lợi nhuận/ tổng chi phí 3.5 4.0 4.3 6.0 6.8 Nhìn chung tình hình kinh doanh coù söï phaùt trieån ñeàu so vôùi caùc naêm, cheânh leäch naêm 2008/2007 laø 3,740,670 vaø cheânh leäch naêm 2009/2008 laø 2,089,530. Tuy nhieân lôïi nhuaän naêm 2008 coù söï phaùt trieån toát so vôùi caùc naêm. 2.1.3.2 Cơ cấu nhân sự xét trên giới tính năm 2009 Bảng 2.2: Nhân sự trong các bộ phận Stt Bộ phận Nam Nữ 1 BGĐ 2 1 2 Bộ phận HCNS 2 3 Bộ phận kế tóan 3 4 Bộ phận kinh doanh 10 5 5 Bộ phận kỷ thuật 5 3 6 Bộ phận sản xuất 11 2 7 Bộ phận giao hàng 7 Tổng 35 16 Bảng 2.3: Phaân bổ giới tính cuûa nhaân söï năm 2007 – 2009 Giới tính Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Nam 34 36 35 Nữ 14 14 16 (Nguồn: Bảng thống kê CBCNV 2007 – 2009 phòng HCNS) Biểu ñồ 2.1: Giới tính cuûa nhaân söï năm 2007- 2009 Nhìn trên biểu đồ ta thấy tỉ lệ giới tính qua các năm nhìn chung tương đối đồng đều, điều đó cho thấy sự ổn định về giới tính tại công ty. Nhân sự có tăng lên theo từng năm. Chênh lệch năm 2008/2007 là 2 người, chênh lệch năm 2009/2008 là 1 người 2.1.3.3 Cơ cấu nhân sự xét về trình độ năm 2009 Bảng 2.4: Trình ñộ cuûa nhaân söï trong caùc phoøng ban Bộ phận Đại học Cao đẳng Trung cấp Cấp III Cấp II Tổng BGĐ 3 3 Phòng HCNS 2 2 Phòng Kế tóan 1 2 3 Phòng kinh doanh 12 3 15 Phòng kỷ thuật 5 3 8 Bộ phận Sản xuất 1 4 2 6 13 Bộ phận Giao Hàng 2 5 7 Tổng 23 4 11 7 6 51 Bảng 2.5: Phân bổ trình độ học vấn năm 2007 – 2009 Trình độ Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Cấp II 8 9 6 Cấp III 10 11 7 Trung cấp 6 4 11 Cao đẳng 11 8 4 Đại học 13 18 23 Tổng cộng 48 50 51 (Nguồn: Bảng thống kê trình độ CBCNV 2007 – 2009 phòng HCNS) Biểu ñồ 2.2: Trình ñộ cuûa nhaân söï năm 2007-2009 Nhìn biểu ñồ ta thấy trình ñộ phổ thoâng vaø caođñaúng coù xu hướng giaûm qua caùc năm. Rieâng trình ñộ trung cấp vaøđñại học coù sự taêng trưởng rỏ reät. Điều naøy chứng tỏ trình ñộ taïi coâng ty coù sự caûi tieán qua caùc naêm, trong ñoù trình ñộ caáp 2 từ 8 người xuống 6 người, caáp 3 từ 10 người xuống 7 người, trung cấp từ 6 người leân 11 người, cao ñaúng từ 11 người xuống 4 người, vaø ñaïi học từ 13 người leân 23 người. 2.1.3.4 Cơ cấu nhân sự xét về độ tuổi năm 2009 Bảng 2.6: nhân sự theo độ tuổi STT Tuổi Số người 1 Từ 18 đến 28 28 2 Từ 29 đến 49 21 3 Từ 50 đến 60 2 Bảng 2.7: Phaân bổ ñộ tuổi cuûa nhaân söï năm 2007 – 2009 Tuổi Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Từ 18 đến 28 23 21 28 Từ 29 đến 49 24 28 21 Từ 50 đến 60 1 1 2 Biểu ñồ 2.3: Độ tuổi cuûa nhaân söï năm 2007-2009 Nhìn biểu ñồ ta thấyđñộ tuổi từ 18đñến 28 coù sự taêng trưởng qua caùc naêm, coøn đñộ tuổi từ 29đñến 49 thì coù sự giaûm maïnh, từ 28 người xuống coøn 21 người, đñộ tuổi từ 50đñến 60 thì ít biến ñộng nhiều. Nhìn chung ta thấy ñộ tuổi coù sự trẻ hoùa trong coâng ty. 2.2 THÖÏC TRAÏNG QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TAÏI COÂNG TY 2.2.1 Ñaùnh giaù ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu về nhân sự baèng ma traän SWOT Bảng 2.8: Ma trận SWOT Caùc cô hoäi: Nhaân löïc coù kinh nghieäm Trình ñoä chieám öu theá trong coâng ty Ñoái taùc ngaøy caøng nhieàu Caùc ñe doïa: Deã bò coâng ty khaùc huùt nhaân taøi Nhaân söï giaø coãi Ñieåm maïnh Moâi tröôøng laøm vieäc thaân thieän Quan heä roäng vôùi ñoái taùc beân ngoaøi Tinh thaàn traùch nhieäm laøm vieäc cao Ñieåm yeáu Chöa coù saùng taïo laøm vieäc Phong caùch laøm vieäc chöa chuyeân nghieäp 2.2.2 Boá trí, söû duïng löïc löôïng lao ñoäng taïi coâng ty 2.2.2.1 Ñoái vôùi coâng taùc tuyeån duïng Trong cô caáu nhaân söï taïi coâng ty, toång coäng coù 51 nhaân vieân trong naêm 2009, trong ñoù nhaân vieân vaên phoøng chieám 23 ngöôøi, vaø khoái saûn xuaát chieám 28 ngöôøi, ñieàu naøy cho thaáy boä maùy quaûn lyù cuûa coâng ty töông ñoái goïn nheï. Ñaùnh giaù nhaân söï qua caùc naêm cho thaáy nhaân söï cuûa coâng ty khoâng bieán ñoäng nhieàu, chuû yeáu laø oån ñònh vaø taêng nhaân söï, töø 48 ngöôøi trong naêm 2007 leân 51 ngöôøi trong naêm 2009. Nhìn veà maët giôùi tính cuûa coâng ty, cho thaáy tæ leä nam trong naêm 2009 laø 35 ngöôøi, chieám 68%, tæ leä nöõ coù 16 ngöôøi, chieám 32%, ñieàu ñoù cho thaáy tính oån ñònh cuûa coâng ty, vaø khoâng bò leä thuoäc nhieàu vaøo quyeàn lôïi giôùi tính nöõ. Xeùt veà ñoä tuoåi trong naêm 2009, tuoåi töø 18 ñeán 49 laø 49 ngöôøi, chieám 96%, vaø tuoåi 50 ñeán 60 laø 2 ngöôøi, chieám 4%, cho thaáy tæ leä coøn laøm vieäc laâu daøi cho coâng ty laø raát lôùn. Nhìn chung, tình hình nhaân söï cuûa coâng ty töông ñoái toát, chæ thay ñoåi moät ít ôû boä phaän saûn xuaát, vì vaäy coâng ty vaãn phaûi ñöa ra chieán löôïc tuyeån duïng cho nhöõng naêm tieáp theo. Tuy nhieân coâng ty aùp duïng noäi quy tuyeån duïng maø coâng ty ñöa ra: - Khoâng tuyeån ngöôøi thaân trong doanh nghieäp - Khoâng ñeà cöû nhaân vieân vaøo chöùc vuï coøn troáng trong boä phaän - Tuyeån nhaân vieân töø beân ngoaøi, thoâng qua caùc keânh quaûng caùo, dòch vuï vieäc laøm, hoaëc caùc tröôøng Ñaïi hoïc. - Quaù trình tuyeån duïng cuûa coâng ty qua caùc böôùc: a/ Chuaån bò tuyeån duïng Xaùc ñònh tieâu chuaån tuyeån choïn: coâng ty ñöa ra nhöõng tieâu chuaån vaø vò trí caàn tuyeån, vaø xaùc ñònh nhu caàu caàn tuyeån soá löôïng laø bao nhieâu, töø ñoù seõ coù keá hoaïch tuyeån duïng vaøo caùc vò trí ñoù. b/Thoâng baùo tuyeån duïng Coâng ty thöôøng thöôøng aùp duïng nhieàu keânh tuyeån duïng khaùc nhau, tuøy vaøo töøng boä phaän maø choïn keânh, thoâng thöôøng thì quaûng caùo treân baùo, qua trung taâm dòch vuï vieäc laøm, hoaëc thoâng baùo tröôùc cô quan. c/ Thu nhaän, nghieân cöùu hoà sô Taát caû moïi hoà sô xin vieäc phaûi ghi vaøo soå xin vieäc, coù phaân loaïi chi tieát ñeå tieän cho vieäc söû duïng sau naøy, ngöôøi xin tuyeån duïng phaûi noäp cho coâng ty nhöõng giaáy tôø lieân quan ñeán vò trí caàn tuyeån. Nghieân cöùu hoà sô coù theå loïai bôùt moät soá öùng vieân hoaøn toaøn khoâng ñaùp öùng caùc tieâu chuaån coâng vieäc, khoâng caàn phaûi laøm tieáp caùc thuû tuïc khaùc trong tuyeån duïng, do ñoù coù theå giaûm bôùt chi phí tuyeån duïng cho doanh nghieäp d/ Phoûng vaán sô boä Phoûng vaán sô boä thöôøng keùo daøi 5-10phuùt, ñöôïc söû duïng nhaèm loaïi boû ngay nhöõng öùng vieân khoâng ñaït tieâu chuaån, hoaëc yeáu keùm roû reät hôn nhöõng öùng vieân khaùc maø khi nghieân cöùu hoà sô chöa phaùt hieän ra. e/ Kieåm tra, traéc nghieäm Aùp duïng caùc hình thöùc kieåm tra, traéc nghieäm vaø phoûng vaán öùng vieân nhaèm choïn ñöôïc caùc öùng vieân xuaát saéc nhaát. Caùc baøi kieåm tra thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù öùng vieân veà caùc kieán thöùc cô baûn, khaû naêng thöïc haønh. Aùp duïng caùc hình thöùc traéc nghieäm cuõng coù theå ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù öùng vieân veà moät soá khaû naêng ñaët bieät. f/ Phoûng vaán laàn hai Phoûng vaán ñöôïc söû duïng ñeå tìm hieåu, ñaùnh giaù öùng vieân veà nhieàu phöông dieän nhö kinh nghieäm, trình ñoä, caùc ñaëc ñieåm caù nhaân nhö tính caùch, khí chaát, khaû naêng hoøa ñoàng vaø nhöõng phaåm chaát caù nhaân thích hôïp cho toå chöùc. g/ Xaùc minh, ñieàu tra Xaùc minh, ñieàu tra laø quaù trình laøm saùng toû theâm nhöõng ñieàu chöa roõ ñoái vôùi nhöõng öùng vieân coù trieån voïng toát. Thoâng qua tieáp xuùc vôùi ñoàng nghieäp cuõ, baïn beø, thaày coâ. Coâng taùc xaùc minh ñieàu tra seõ cho bieát theâm veà trình ñoä, kinh nghieäm, tính caùch cuûa öùng vieân. Ñoái vôùi nhöõng coâng vieäc ñoøi hoûi an ninh cao nhö thuû quõy, quaûn lyù taøi chính, keá toaùn tröôûng, coâng taùc xaùc minh coù theå coù yeâu caàu caàn tìm hieåu veà nguoàn goác, lyù lòch gia ñình cuûa öùng vieân. h/ Ra quyeát ñònh tuyeån duïng Moïi böôùc trong quaù trình tuyeån choïn ñeàu quan troïng, nhöng böôùc quan troïng nhaát vaãn laø ra quyeát ñònh tuyeån choïn hoaëc loaïi boû öùng vieân. Ñeå naâng cao möùc ñoä chính xaùc cuûa caùc quyeát ñònh tuyeån choïn, caàn xem xeùt moät caùch heä thoáng caùc thoâng tin veà öùng vieân. Ngoaøi ra, caùch thöùc ra quyeát ñònh tuyeån choïn cuõng aûnh höôûng tôùi möùc ñoä chính xaùc cuûa tuyeån choïn. Do ñoù, hoäi ñoàng tuyeån choïn neân coù söï thoáng nhaát tröôùc veà caùch thöùc ra quyeát ñònh tuyeån choïn. 2.2.2.2 Ñoái vôùi coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng veà kieán thöùc chuyeân moân cuõng nhö saùng taïo trong coâng vieäc, coâng ty luoân tìm toøi vaø toå chöùc nhöõng chöông trình ñaøo taïo hieäu quaû cho ngöôøi lao ñoäng. Coâng ty trieån khai chöông trình ñaøo taïo ngaén haïn vaø daøi haïn cho nhaân vieân, ngoaøi ra coâng ty coøn toå chöùc nhöõng chuyeán tham quan, khaûo saùt ôû nhöõng ñòa phöông khaùc. Nhìn chung, trình ñoä ñaïi hoïc vaø cao ñaúng trong coâng ty coù 27 ngöôøi, chieám 53%, trình ñoä döôùi cao ñaúng coù 24 ngöôøi, chieám 47%. Vôùi ñoäi nguõ trình ñoä nhö vaäy, coâng ty caàn phaûi ñaøo taïo tay ngheà nhieàu hôn nöõa, ñeå theo kòp söï phaùt trieån vaø aùp duïng nhöõng kyõ thuaät môùi cho coâng ty. Boá trí söû duïng lao ñoäng tröôùc ñaøo taïo Coâng ty coå phaàn Long Ngoâ hieän ñang vaän haønh oån ñònh vôùi boä maùy nhaân söï hieän taïi, tuy nhieân coâng ty ñaõ coù keá hoaïch môû roäng qui moâ hoaït ñoäng trong taàm nhìn trong nhöõng naêm tôùi, ñeå theo kòp vôùi söï phaùt trieån, coâng ty caàn phaûi xaây döïng moät ñoäi nguõ keá caän, buø ñaép thieáu huït khi môû roäng quy moâ, giaûm chi phí ñaàu tö, haïn cheá caùc ruûi ro trong kinh doanh, naâng cao khaû naêng caïnh tranh. Ñoái vôùi nhaân vieân vaên phoøng vaø coâng nhaân saûn xuaát, Coâng ty luoân caân nhaéc vaø saép xeáp cho nhaân vieân ñöôïc ñaøo taïo trong caùc khoùa ngaén haïn. Tuy nhieân vieäc ñaøo taïo luoân ñöôïc thöïc hieän theo caùc böôùc: a/ Xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo Ñaøo taïo thöôøng ñöôïc söû duïng nhaèm naâng cao naêng suaát, hieäu quaû laøm vieäc cho nhaân vieân. Caùc nguyeân nhaân daãn ñeán naêng suaát vaø hieäu quaû laøm vieäc thaáp raát ña daïng: naêng löïc cuûa nhaân vieân keùm, khoâng coù heä thoáng kích thích nhaân vieân, caùch thöùc toå chöùc keùm, nhaân vieân khoâng bieát caùc yeâu caàu, tieâu chuaån maãu trong quaù trình thöïc hieän coâng vieäc. Nhu caàu ñaøo taïo thöôøng ñöôïc ñaët ra khi nhaân vieân khoâng coù ñuû caùc kyõ naêng caàn thieát ñeå thöïc hieän coâng vieäc. Ngoaøi ra caàn phaûi xaùc ñònh vieäc ñaøo taïo thöôøng xuyeân veà saûn phaåm cho nhaân vieân, ñöa saûn phaåm môùi ra thò tröôøng hieäu quaû vaø taïo tin töôûng cho khaùch haøng. Coâng vieäc ñaøo taïo thöôøng toå chöùc cho caùc boä phaän, thöôøng moãi khoùa ñaøo taïo cho moãi boä phaän chæ khoaûng 1 ñeán 2 ngöôøi. b/ Xaùc ñònh muïc tieâu ñaøo taïo Muïc tieâu ñaøo taïo cuûa coâng ty ñöôïc ñeà ra trong keá hoaïch naêm, trong ñoù chuù troïng ñaøo taïo cho phoøng kinh doanh vaø saûn xuaát, chuû yeáu ñaøo taïo veà saûn phaåm vaø kyõ naêng baùn haøng. Do ñoù, chöông trình ñaøo taïo thöôøng ngaén haïn vaø daøn traûi nhieàu laàn trong naêm. Moãi laàn ñaøo taïo chæ keùo daøi 2-3ngaøy. c/ Xaùc ñònh ñoái töôïng ñaøo taïo Khi xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu ñaøo taïo, coâng ty seõ ñöa ra danh saùch nhöõng ngöôøi coù khaû naêng phuø hôïp ñeå ñaøo taïo, sau ñoù seõ toå chöùc ñaøo taïo laïi cho nhaân vieân trong boä phaän cuûa mình. d/ Döï tính chi phí ñaøo taïo Coâng ty chuù troïng naâng cao kyõ naêng cho nhaân vieân, do ñoù coâng ty ñaõ daønh 1 phaàn nhoû lôïi nhuaän daønh cho ñaøo taïo, nhöng tröôùc khi chuaån bò ñaøo taïo thì phaûi döï truø kinh phí cho phuø hôïp vôùi keá hoaïch coâng ty. Chi phí vaät chaát trong ñaøo taïo goàm caùc khoaûn: Chi phí cho caùc phöông tieän vaät chaát, kyõ thuaät cô baûn Chi phí cho ñoäi nguõ giaûng vieân Chi phí cô hoäi do nhaân vieân tham döï caùc khoùa ñaøo taïo, khoâng thöïc hieän ñöôïc caùc coâng vieäc thöôøng ngaøy cuûa hoï. e/ Ñaùnh giaù chöông trình ñaøo taïo Ñaøo taïo cuõng laø moät hình thöùc ñaàu tö, gioáng nhö khi ñaàu tö vaøo vieäc caûi tieán, naâng cao trình ñoä trang bò kyõ thuaät vaø môû roäng saûn xuaát kinh doanh, doanh nghieäp caàn tính toaùn ñeán hieäu quaû cuûa vieäc ñaàu tö. Do ñoù, khi thöïc hieän caùc chöông trình ñaøo taïo, coâng ty döï tính ñaùnh giaù hieäu quaû ñaøo taïo veà maët ñònh löôïng thoâng qua vieäc so saùnh, phaân tích toång chi phí vaø toång lôïi ích do ñaøo taïo mang laïi Moãi khoùa hoïc, coâng ty thöôøng ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa ñaøo taïo, xem chöông trình ñaøo taïo coù saùt vôùi thöïc teá khoâng, ñaùnh giaù lao ñoäng tieáp thu ñöôïc bao nhieâu. Tuy nhieân, thöïc teá thì coâng ty thöôøng raát deã xaùc ñònh caùc khoaûn chi phí trong ñaøo taïo nhöng laïi khoâng xaùc ñònh ñöôïc hoaëc raát khoù xaùc ñònh caùc lôïi ích baèng tieàn do ñaøo taïo mang laïi, nhaát laø ñoái vôùi caùc khoùa ñaøo taïo vaø naâng cao naêng löïc quaûn trò. Boá trí söû duïng lao ñoäng sau ñaøo taïo Söû duïng ñuùng ngöôøi vaøo ñuùng vieäc phuø hôïp vôùi muïc tieâu cuûa coâng ty vaø cuûa töøng ñôn vò thöïc hieän coâng vieäc ñöôïc ñeà ra. Noäi dung coâng vieäc roõ raøng khi boá trí caàn chuù yù ñeán tính roõ raøng cuûa coâng vieäc töùc laø coâng vieäc phaûi chi tieát, phaân coâng traùch nhieäm cuï theå nhaèm traùnh boû soùt, truøng laép coâng vieäc, coù nhö vaäy thì môùi ñaûm baûo tính khaû thi cuûa coâng vieäc treân thöïc teá. Sau khi lao động được đào tạo thì công ty luôn cân nhắc, tiến cử những nhân viên vào những vị trí cao hơn, nhằm taïo ra động lực và khaû naêng saùng taïo cho nhaân viên khi nhận công việc mới, đồng thời taïo khaû naêng hôïp taùc khi giaûi quyeát coâng vieäc, trong khi giaûi quyeát coâng vieäc neáu khoâng coù söï hôïp taùc, phoái hôïp nhòp nhaøng, söï lieân heä laãn nhau thì seõ gaây ra tình traïng baát hôïp taùc, choàng cheùo, xaùo troän trong caùc coâng vieäc. Vì vaäy noù seõ daãn ñeán söï keùm hieäu quaû, söï thaát baïi trong coâng vieäc. 2.2.2.3 Ñoái vôùi coâng taùc löông boång vaø ñaõi ngoä Ñeå phaùt trieån heä thoáng löông boång vaø ñaõi ngoä, coâng ty phaûi xaùc ñònh muïc tieâu roõ raøng, noù seõ laø cô sôû ñeà ra chính saùch tieàn löông hôïp lyù Chính saùch löông boång Chính saùch löông boång cuûa coâng ty raát ña daïng, ñaùp öùng nhu caàu sinh hoïat cuûa ngöôøi lao ñoäng. Coâng taùc traû löông cuûa coâng ty thöôøng traû löông theo thôøi gian, thöôøng coâng ty traû löông laøm hai laàn Laàn 1: ngaøy 15 haøng thaùng, chuû yeáu laø taïm öùng tieàn löông cô baûn cho ngöôøi lao ñoäng. Laàn 2: ngaøy 5 cuûa thaùng, coâng ty keát soå saùch vaø hueâ hoàng cuûa ngöôøi lao ñoäng, sau ñoù seõ phaùt löông cho toøan coâng ty. Hieän nay trong coâng ty ñang söû duïng moät soá kích thích phaàn thöôûng cho ngöôøi lao ñoäng qua chính saùch tieàn thöôûng cho nhaân vieân: - Thöôûng naêng suaát vaø chaát löôïng, aùp duïng khi ngöôøi lao ñoäng thöïc hieän toát hôn möùc ñoä trung bình veà soá löôïng, chaát löôïng saûn phaåm vaø dòch vuï. - Thöôûng tieát kieäm, aùp duïng cho ngöôøi lao ñoäng söû duïng tieát kieäm caùc loaïi vaät tö, nguyeân vaät lieäu duøng trong saûn xuaát ñeå haï giaù thaønh saûn phaåm, maø vaãn ñaûm baûo chaát löôïng theo yeâu caàu. - Thöôûng theo keát quaû hoïat ñoäng kinh doanh chung cuûa doanh nghieäp, aùp duïng khi doanh nghieäp laøm aên coù laõi vöôït möùc laõi qui ñònh. Ngöôøi lao ñoäng seõ ñöôïc chia moät phaàn tieàn vöôït möùc laõi ñoù döôùi hình thöùc thöôûng, hình thöùc naøy thöôøng aùp duïng vaøo cuoái quùy, nöûa naêm hoaëc keát thuùc naêm. - Thöôûng tìm ñöôïc nôi tieâu thuï, kyù keát ñöôïc hôïp ñoàng môùi, giôùi thieäu khaùch haøng môùi, hoaëc caùc hoïat ñoäng khaùc coù taùc duïng laøm taêng doanh thu vaø lôïi nhuaän. Ñaõi ngoä vaät chaát Haèng naêm coâng ty luoân trang bò caùc thieát bò baûo hoä lao ñoäng cho ngöôøi lao ñoäng trong quaù trình saûn xuaát, ñoàng phuïc cho nhaân vieân vaên phoøng. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi lao ñoäng laøm trong saûn xuaát, seõ ñöôïc höôûng theâm chính saùch öu ñaõi nhö löông ñoäc haïi, tai naïn lao ñoäng. Vì coâng ty vöøa saûn xuaát vaø kinh doanh neân chöa ñaàu tö nhieàu vaøo cô sôû vaät chaát, cho neân maùy moùc thieát bò coøn laïc haäu, chuû yeáu laøm thuû coâng. Do ñoù, ñeå taïo ñoäng löïc cho ngöôøi lao ñoäng, coâng ty caàn coù caùc hình thöùc ñaõi ngoä nhaân söï nhaèm ñoäng vieân kích thích tinh thaàn laøm vieäc haêng say cuûa ngöôøi lao ñoäng. Ñaõi ngoä tinh thaàn Hieän taïi coâng ñoaøn cô sôû ôû coâng ty laø ngöôøi ñaïi dieän vaø baûo veä quyeàn lôïi cho ngöôøi lao ñoäng, coâng ñoaøn phoái hôïp vôùi boä phaän nhaân söï ñeå trieån khai caùc hoaït ñoäng trong coâng ty. Coâng ty thöôøng taëng quaø sinh nhaät cho ngöôøi lao ñoäng, toå chöùc thaêm hoûi ñeán ngöôøi lao ñoäng bò oám ñau. Haèng naêm coâng ty toå chöùc cho nhaân vieân ñi tham quan du lòch, nghæ maùt, taïo söï gaén boù cho toøan theå nhaân vieân vaø laáy laïi tinh thaàn laøm vieäc trong 1 naêm. Trong thôøi gian laøm vieäc, ngöôøi lao ñoäng coù theå ñöôïc nghæ giaûi lao giöõa ca, taïo tinh thaàn thoaûi maùi vaø taùi taïo söùc lao ñoäng, töø ñoù taïo naêng suaát lao ñoäng vaø hieäu quaû coâng vieäc. CHÖÔNG 3 KIEÁN NGHÒ VAØ GIAÛI PHAÙP HOAØN THIEÄN COÂNG TAÙC QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ TAÏI COÂNG TY 3.1 Chieán löôïc chung cuûa coâng ty 3.1.1 Veà con ngöôøi Nguoàn nhaân löïc chính laø moät trong nhöõng taøi saûn quùy giaù nhaát cuûa coâng ty ñeå töø ñoù xaùc ñònh ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc laø hoaït ñoäng ñaàu tö laâu daøi vaø coâng ty seõ nhaän ñöôïc nhöõng lôïi ích lôùn lao töø söï ñaàu tö naøy. Toå chöùc vaø ñieàu haønh Xaây döïng chieán löôïc veà nhaân söï coù ñònh höôùng laâu daøi seõ laø neàn taûng, laø caên cöù cho caùc keá hoaïch ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa coâng ty. Ñieàu naøy neân ñöôïc cuï theå hoùa baèng nhöõng chính saùch, keá hoaïch ñaøo taïo, phaùt trieån nhaân vieân, caùc chính saùch khen thöôûng vaø ñoäng vieân khuyeán khích caùc caù nhaân vaø taäp theå coù ñoùng goùp cho coâng ty. Coâng ty ñang xaây döïng vaên hoùa doanh nghieäp cuûa mình. Beân caïnh ñoù caàn taïo ra moät moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn vaø thuaän lôïi ñeå ngöôøi lao ñoäng coù theå an taâm laøm vieäc, phaùt huy naêng löïc saùng taïo cuûa mình. Moät moâi tröôøng laøm vieäc môû trong ñoù caùc nhaân vieân coù theå ñoái thoaïi tröïc tieáp vôùi caáp laõnh ñaïo vaø ñöa ra yù kieán ñoùng goùp veà caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp seõ goùp phaàn laøm giaûm thieåu nhöõng söï hieåu laàm cuûa caùc tranh chaáp vaø caùc moái baát hoøa trong quan heä caù nhaân vaø coâng vieäc thöôøng hieän höõu trong coâng ty. Chieán löôïc nguoàn nhaân löïc Coâng ty theo ñuoåi chieán löôïc daãn ñaïo chi phí seõ taäp trung vaøo vieäc tìm kieám nhöõng nguoàn nhaân löïc beân trong nhö döïa treân vieäc thu huùt con em cuûa nhaân vieân ñang vaø ñaõ laøm vieäc trong coâng ty, hoaëc laø baïn beø ngöôøi thaân cuûa nhaân vieân. Caùch laøm naøy coù theå taän duïng kinh nghieäm cuûa nhöõng ngöôøi nhaân vieân vaø qua ñoù giaûm bôùt caùc chi phí ñaøo taïo, thôøi gian hoäi nhaäp nhaân vieân môùi vôùi coâng vieäc, vì vaäy coâng ty phaûi chuù troïng tìm ra caùc giaûi phaùp ñeå thu huùt vaø löu giöõ caùc taøi naêng trong coâng ty. Beân caïnh ñoù, coâng ty theo ñuoåi chieán löôïc caàn theâm caùc nhaân toá môùi, caàn caùc taøi naêng ñeå taïo ra söï khaùc bieät vì theá khoâng nhöõng troâng chôø nhöõng nguoàn nhaân vieân beân trong maø coøn phaûi môû roäng nguoàn. Nguoàn nhaân löïc ñoùng goùp cho söï thaønh coâng cuûa coâng ty treân caùc khía caïnh chaát löôïng cao, dòch vuï tuyeät haûo, khaû naêng ñoåi môùi, kyõ naêng trong coâng vieäc cuï theå, vaø naêng suaát cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân, ñaây laø nhöõng yeáu toá then choát mang laïi söï thaønh coâng cuûa toå chöùc coâng ty, vì theá chieán löôïc cuûa coâng ty laø ñeà cao caùc yeáu toá veà naêng suaát, kyõ naêng coù tính chuyeân nghieäp, dòch vuï toát, chaát löôïng cao, khaû naêng ñoåi môùi cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân. Giaûi phaùp vaø kieán nghò 3.2.1 Veà coâng taùc tuyeån duïng Ngöôøi lao ñoäng quyeát ñònh söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa coâng ty, hoï laø nhöõng ngöôøi ñaõ nghieân cöùu, thieát keá, cheá taïo ra caùc saûn phaåm – dòch vuï vôùi chaát löôïng cao. Hay noùi caùch khaùc, ngöôøi lao ñoäng seõ quyeát ñònh moïi söï thaønh baïi cuûa coâng ty. Thöïc teá cho thaáy hôn 90% khaû naêng thaønh coâng cuûa coâng ty phuï thuoäc vaøo nhöõng ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng. Do ñoù coâng ty phaûi ñöa ra ñöôïc ñònh höôùng phaùt trieån nhaân söï taïi coâng ty. Ñònh höôùng tuyeån duïng: Thoáng nhaát vaø coâng khai tuyeån duïng treân toaøn theå nhaân vieân trong coâng ty, khoâng phaân bieät noäi boä, moïi nhaân vieân vaø ngöôøi thaân cuûa nhaân vieân coù naêng löïc thì noäp ñôn tham gia döï tuyeån. Tuyeån duïng theo nhu caàu vaø tieâu chuaån, khoâng tuyeån traøn lan, maø phaûi xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu caàn tuyeån, ñeå khi nhaân vieân vaøo laøm vieäc khoâng caûm thaáy mình bò thöøa, vaø caùc tieâu chuaån phaûi ñöôïc theå hieän roõ trong tieâu chí caàn tuyeån. Taäp trung taêng cöôøng hoã trôï nguoàn nhaân löïc, treû hoùa nguoàn nhaân löïc cho coâng ty, söï treû hoùa seõ taïo söï naêng ñoäng vaø gaén boù laâu daøi cho coâng ty, lao ñoäng treû taêng cöôøng hoïc hoûi, trôï giuùp laãn nhau ñeå phaùt trieån. 3.2.2 Veà coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån 3.2.1.1 Xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo Coâng ty caàn phaûi xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu ñaøo taïo ñeå phaùt trieån nhaân söï, xaây döïng ñöôïc chöông trình ñaøo taïo, baùm saùt theo nhu caàu thöïc teá cuûa coâng ty. Ngöôøi xaây döïng chieán löôïc ñaøo taïo caàn phaûi naém ñöôïc nhöõng caâu hoûi sau: Xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo khi naøo Boä phaän naøo, ñoái töôïng naøo caàn ñöôïc ñaøo taïo Ñaøo taïo kyõ naêng naøo Soá löôïng ngöôøi ñaøo taïo 3.2.1.2 Ñaøo taïo vaø boài döôõng nhaân söï Xaây döïng chieán löôïc ñaøo taïo nhaân löïc roõ raøng Chieán löôïc ñaøo taïo nhaân löïc cuûa coâng ty chính laø caùc heä chuaån möïc, heä giaù trò nhaèm taïo ra haønh lang tieâu chuaån cuûa moïi hoaït ñoäng ñaàu tö cho con ngöôøi. Heä chuaån möïc ñoù seõ ñònh vò ngöôøi lao ñoäng höôùng vaøo caùc muïc tieâu, nhieäm vuï ñaøo taïo moät caùch coù troïng taâm. Töø ñoù hoï chuû ñoäng tham gia vaøo quaù trình ñaøo taïo maø doanh nghieäp toå chöùc. Ñaây laø moät nhaân toá quan troïng goùp phaàn laøm neân thaønh coâng cho moãi chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân löïc cuûa doanh nghieäp. Gaén hieäu quaû ñaøo taïo vôùi naâng cao naêng löïc laøm vieäc, taïo ra lôïi theá caïnh tranh Tröôùc khi ñaàu tö cho coâng taùc ñaøo taïo nhaân löïc, coâng ty xem xeùt muïc tieâu, noäi dung vaø phöông phaùp ñaøo taïo coù phuø hôïp vôùi nhu caàu vaø thöïc tieãn doanh nghieäp hay khoâng. Trong ñieàu kieän caïnh tranh thì khaû naêng hoïc nhanh hôn ñoái thuû chính laø lôïi theá cuûa coâng ty. Vì vaäy, coâng ty coù chính saùch ñaàu tö ñeå taát caû nhaân vieân phaûi hoïc nhieàu hôn töø chính coâng vieäc cuûa mình. Moät ngöôøi hoïc laø chöa ñuû cho caû doanh nghieäp duø ñoù laø caù nhaân xuaát saéc nhaát. Thöôùc ño hieäu quaû ñaàu tö cho ñaøo taïo nhaân löïc laø khaû naêng doanh nghieäp chuyeån hoùa tri thöùc vaø kyõ naêng coù ñöôïc sau ñaøo taïo thaønh lôïi theá caïnh tranh. Coù nghóa laø coâng ty bieát bieán nhöõng tri thöùc cuûa ngöôøi lao ñoäng thaønh saûn phaåm vaø tung ra thò tröôøng tröôùc ñoái thuû cuûa mình. Nhu caàu ñaøo taïo theo thöïc tieãn coâng vieäc Vieäc ñaàu tö cho ñaøo taïo nhaân löïc khoâng theå xuaát phaùt töø nhu caàu caûm tính cuûa ngöôøi lao ñoäng hoaëc söï boác ñoàng cuûa ngöôøi quaûn lyù. Noù phaûi ñöôïc xuaát phaùt töø chính ñoøi hoûi thöïc tieãn ôû coâng ty. Trong tình hình kinh teá khoù khaên vaø aùp löïc coâng vieäc ngaøy caøng gia taêng, vieäc ñaøo taïo xuaát phaùt töø coâng vieäc laø moät trong nhöõng phöông phaùp ñaøo taïo hieäu quaû nhaát, tieát kieäm thôøi gian vaø chi phí cho caû coâng ty laãn ngöôøi lao ñoäng. Laáy thöïc tieãn coâng vieäc ñeå thieát keá noäi dung, chöông trình ñaøo taïo laø moät caùch laøm ngoân ngoan, hieäu quaû. Ñaây cuõng chính laø phöông thöùc phaùt trieån nhaân löïc trong söï phaùt trieån chung cuûa doanh nghieäp. Khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng töï hoïc vaø hoïc taäp Tri thöùc vaø kyõ naêng chæ coù theå coù ñöôïc do söï tích luõy, töï noù, vieäc toå chöùc ñaøo taïo khoâng töï mang laïi tri thöùc vaø kyõ naêng cho ngöôøi lao ñoäng neáu hoï khoâng ñam meâ tri thöùc vaø lieân tuïc phaùt trieån Tröôùc khi tieán haønh ñaàu tö cho ñaøo taïo nhaân löïc ôû quy moâ lôùn, coâng ty khuyeán khích nhaân vieân töï ñaøo taïo. Töï hoïc coøn laø moät phöôùng thöùc ñaøo taïo hieäu quaû khi maø quyõ thôøi gian daønh cho vieäc ñaøo taïo nhaân löïc cuûa doanh nghieäp laø khoâng nhieàu. Khaû naêng töï hoïc cuûa ngöôøi lao ñoäng caøng cao thì chi phí cho ñaøo taïo nhaân löïc cuûa doanh nghieäp caøng ít ñi. Trong tröôøng hôïp naøy, doanh nghieäp ñaõ tieát kieäm ñöôïc chi phí ñaàu tö cho ñaøo taïo, naâng cao ñöôïc hieäu suaát vaø hieäu quaû söû duïng nhaân löïc. Taêng cöôøng ñoái taùc trong ñaøo taïo Xu höôùng hieän ñaïi trong ñaøo taïo nhaân löïc cuûa doanh nghieäp laø toå chöùc caùc moâ hình ñaøo taïo theo nhoùm ñeå naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû. Xaây döïng nhöõng coäng ñoàng hoïc taäp ngay trong coâng vieäc ñeå trôû thaønh neùt ñaëc tröng trong vaên hoùa cuûa nhieàu doanh nghieäp. Nhöõng coäng ñoàng hoïc taäp naøy seõ giöõ vai troø laø haït nhaân thuùc ñaåy tinh thaàn hoïc hoûi cuûa moïi ngöôøi lao ñoäng, naâng cao hieäu quaû vaø khích leä caùc thaønh vieân trong doanh nghieäp tích cöïc tham gia vaøo quaù trình ñaøo taïo. Chi phí ñaøo taïo laø chi phí ñaàu tö cho phaùt trieån daøi haïn Chi phí ñaøo taïo nhaân löïc phaûi ñöôïc tính vaøo chi phí ñaàu tö cho phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Thöôùc ño hieäu quaû cuûa moät chieán löôïc ñaøo taïo nhaân löïc laø chi phí veà taøi chính, thôøi gian thaáp nhaát vaø khaû naêng öùng duïng cao nhaát. Vì vaäy, moãi quyeát ñònh ñaàu tö cho ñaøo taïo nhaân löïc ñeàu coù aûnh höôûng tröïc tieáp vaø laâu daøi ñeán naêng löïc caïnh tranh, lôïi nhuaän cuûa coâng ty. Neáu mong muoán ngöôøi lao ñoäng nhanh choùng thích öùng vaø caûi thieän hieäu quaû coâng vieäc töùc thôøi thì doanh nghieäp neân ñaàu tö cho caùc khoùa ñaøo taïo ngaén haïn. Ngöôïc laïi, muoán taïo ra nhöõng ñoät phaù vaø beàn vöõng thì doanh nghieäp neân theo ñuoåi nhöõng chöông trình ñaàu tö cho ñaøo taïo daøi haïn. Nhöng doanh nghieäp cuõng phaûi hieåu raèng, chieán löôïc ñaàu tö cho ñaøo taïo daøi haïn khoâng phaûi laø toång soá giaûn ñôn cuûa nhieàu keá hoaïch ñaàu tö ngaén haïn. Ñeå coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån laâu daøi, coâng ty luoân phaûi toái öu hoùa moïi quyeát ñònh ñaàu tö cuûa mình, trong ñoù coù caû ñaàu tö cho ñaøo taïo nhaân löïc. Ñeå ñaàu tö cho ñaøo taïo nhaân löïc thaønh coâng, doanh nghieäp caàn coù nhöõng trieát lyù rieâng, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa moãi doanh nghieäp. Bôûi leõ, söï thaønh coâng chæ coù theå coù ñöôïc neáu doanh nghieäp coù söï khaùc bieät veà chieán löôïc ñaàu tö vaø kinh doanh Quaûn lyù hieäu quaû nguoàn nhaân löïc Trao quyeàn thöïc söï cho ngöôøi döôùi quyeàn Laø laõnh ñaïo, chaéc chaén phaûi coù taàm nhìn, khaû naêng nhaän ñònh cô hoäi, khaû naêng leân keá hoaïch vaø trieån khai. Nhöng coù moät ñieàu nhaø laõnh ñaïo khoâng theå boû qua laø söï yù thöùc veà taàm quan troïng cuûa vieäc nhìn ra ñöôïc ngöôøi gioûi vaø uûy thaùc nhöõng quyeàn haïn nhaát ñònh ñeå hoï coù theå laøm vieäc toát. Moät khi ñaõ quyeát ñònh uûy thaùc traùch nhieäm cho ai, ngöôøi laõnh ñaïo phaûi thöïc söï tin töôûng hoï vaø ñeå cho hoï laøm coâng vieäc cuûa mình chöù khoâng neân doøm ngoù hoaëc gaây khoù deã hoï. Quaûn lyù theo ñònh höôùng con ngöôøi vaø minh baïch: Quaûn lyù theo ñònh höôùng con ngöôøi seõ giuùp cho nhaân vieân toái öu hoùa ñöôïc khaû naêng neáu nhaø quaûn lyù bieát taïo ra cheá ñoä töôûng thöôûng cho söï saùng taïo vaø daùm chaáp nhaän ruûi ro(coù tính toaùn). Kieåu quaûn lyù naøy chuù troïng ñeán taâm lyù nhaân vieân, thoâng caûm vôùi nhu caàu cuûa hoï, caân nhaéc giöõa vieäc xaây döïng phaùt trieån ñoäi nguõ nhaân vieân sao cho nhu caàu cuûa hoï thoáng nhaát vôùi nhu caàu cuûa doanh nghieäp. Quaûn lyù moät caùch minh baïch coù nghóa laø ngöôøi laõnh ñaïo chia xeû vôùi nhaân vieân nhöõng thoâng tin veà höôùng phaùt trieån, tình hình thöïc teá cuõng nhö nhöõng thaùch thöùc vaø cô hoäi maø doanh nghieäp ñang phaûi ñoái maët. Baèng caùch truyeàn ñaït coâng khai, caùc quyeát ñònh cuûa doanh nghieäp seõ ñöôïc söï ñoàng tình vaø uûng hoä cuûa nhaân vieân. Nhaân vieân caàn hieåu traùch nhieäm, quyeàn lôïi cuûa mình cuõng nhö bieát roõ caùc muïc tieâu maø mình phaûi ñaït ñöôïc cuøng vôùi doanh nghieäp. Doanh nghieäp phaûi xaây döïng vaø coâng boá caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù coâng vieäc moät caùch roõ raøng ñeå moïi ngöôøi yeân taâm phaùt huy söï saùng taïo maø khoâng sôï bò tranh coâng hay truø daäp. Phaùt huy ñöôïc söï saùng taïo trong nhaân vieân seõ giuùp cho doanh nghieäp naâng cao ñöôïc khaû naêng caïnh tranh. Xaây döïng moät moâi tröôøng laøm vieäc toân troïng laãn nhau Moâi tröôøng laøm vieäc goàm coù hai phaàn cöùng vaø meàm. Moâi tröôøng meàm chính laø moái quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trong doanh nghieäp, bao goàm tinh thaàn toân troïng, tin töôûng, hoã trôï laãn nhau ñeå giaûi quyeát nhieàu vaán ñeà vaø ñeå gaén boù vôùi nhau. Noùi moät caùch khaùc, moâi tröôøng meàm theå hieän söï toân troïng laãn nhau cuûa moïi thaønh vieân trong moät toå chöùc Moâi tröôøng cöùng bao goàm cô sôû vaät chaát, vaên phoøng, phöông tieän vaän chuyeån, baøn gheá, thieát bò maùy moùc……..Moâi tröôøng naøy leä thuoäc raát nhieàu vaøo tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp Moâi tröôøng meàm quan troïng hôn moâi tröôøng cöùng raát nhieàu vì khoâng theå giaûi quyeát taát caû vaán ñeà baèng tieàn ñöôïc. Maø muoán caûi thieän tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp phaûi coù moâi tröôøng meàm thaät toát. Caûi tieán qui trình phaùt trieån nhaân söï Vaán ñeà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc laø moät trong nhöõng vò trí öu tieân haøng ñaàu. Hieän nay coâng ty vaãn coøn thieáu lao ñoäng coù trình ñoä chuyeân moân cao, giaøu kinh nghieäm. Do ñoù trong nhöõng naêm tôùi coâng ty thöïc hieän treû hoùa ñoäi nguõ, tuyeån duïng caùc nhaân vieân coù tuoåi ñôøi thaáp, coù trình ñoä vaø söùc khoûe, taêng cöôøng coâng taùc ñaøo taïo nghieäp vuï cho ngöôøi lao ñoäng trong coâng ty. Cung caáp ñieàu kieän laøm vieäc toát vaø cheá ñoä khen thöôûng kòp thôøi ñoái vôùi caùc nhaân vieân, ñoàng thôøi ñöa ra nhöõng caûi tieán veà qui trình phaùt trieån nhaân söï nhö sau: Quaûn lyù lao ñoäng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø noäi quy, cheá ñoä, chính saùch cuûa coâng ty Xaây döïng moái quan heä lao ñoäng laønh maïnh döïa treân cô sôû phaùt trieån caùc ñoaøn theå phuø hôïp vaên hoùa coâng ty Quaûn lyù nguoàn nhaân löïc töø caùc ñôn vò ñaàu moái, phaân caáp chaët cheõ vaø coù traùch nhieäm Moâ taû coâng vieäc, qui ñònh traùch nhieäm vaø quyeàn haïn ñeán töøng chöùc danh 3.2.3 Veà cheá ñoä ñaõi ngoä khen thöôûng 3.2.3.1 Caùc bieän phaùp kích thích nhaân söï Caùc khuyeán khích nhaân vieân Coâng ty phaûi taïo ra thöông hieäu toát treân thò tröôøng, mang laïi nieàm töï haøo, haõnh dieän cho nhaân löïc khi ñöôïc laøm vieäc taïi coâng ty. Coâng ty caàn döïa treân naêng löïc thöïc söï cuûa nhaân söï ñeå boá trí vaø ñaõi ngoä. Coâng ty caàn phaûi coù quy trình phaùt trieån ngheà nghieäp cuï theå cho ngöôøi lao ñoäng, coù chieán luôïc ñaøo taïo veà kyõ naêng, chuû ñoäng taïo döïng nhaân löïc cao caáp töø chính nguoàn nhaân löïc cuûa mình. Chính saùch löông boång hôïp lyù vaø caïnh tranh ñeå giöõ chaân ngöôøi lao ñoäng. Ngoaøi ra coâng ty caàn phaûi taïo moät moâi tröôøng laøm vieäc laønh maïnh giuùp cho ngöôøi lao ñoäng caûm thaáy ñöôïc toân troïng, ñöôïc tham gia vaøo quaù trình ra quyeát ñònh cuûa coâng ty vaø coù cô hoäi phaùt trieån. Chính saùch veà tieàn löông Ñoái vôùi nhaân vieân laøm vieäc theo saûn phaåm. Aùp duïng heä thoáng traû löông theo saûn phaåm laø moät hình thöùc kích thích vaät chaát coù töø laâu ñaõ ñöôïc söû duïng roäng raõi, coù hieäu quaû cao. Noù gaén thu nhaäp cuûa nhaân vieân vôùi keát quaû saûn xuaát, lao ñoäng tröïc tieáp cuûa hoï. Nhaân vieân ra söùc hoïc taäp vaên hoùa, naâng cao trình ñoä laønh ngheà, phaùt huy saùng kieán caûi tieán kyõ thuaät…tìm moïi bieän phaùp ñeå naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Traû löông theo saûn phaåm goùp phaàn giaùo duïc yù thöùc lao ñoäng töï giaùc, thuùc ñaåy phong traøo thi ñua haêng haùi saûn xuaát giöõa caùc nhaân vieân trong xí nghieäp, coâng ty traû löông theo saûn phaåm coù theå ñöôïc thöïc hieän theo nhieàu daïng khaùc nhau Traû löông theo saûn phaåm tröïc tieáp caù nhaân. Ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi nhöõng coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát, trong ñieàu kieän quaù trình lao ñoäng cuûa hoï mang tính chaát töông ñoái ñoäc laäp, coù theå ñònh möùc, kieåm tra, nghieäm thu saûn phaåm moät caùch cuï theå, rieâng bieät. Aùp duïng ñònh möùc lao ñoäng ñeå coù tieâu chuaån saûn phaåm vaø ñôn giaù tieàn löông phuø hôïp. Traû löông tính theo saûn phaåm cuûa nhoùm: Aùp duïng ñoái vôùi nhöõng coâng vieäc caàn moät nhoùm ngöôøi phoái hôïp cuøng thöïc hieän nhö laép raùp thieát bò, saûn xuaát ôû caùc boä phaän laøm vieäc theo daây chuyeàn, söûa chöõa maùy moùc, tröôøng hôïp coâng vieäc ña daïng vaø ít laëp laïi veà nguyeân taéc coù theå tieán haønh ñònh möùc lao ñoäng treân cô sôû khoa hoïc nhöng trong thöïc teá thöôøng döïa treân cô sôû kinh nghieäm ñeå xaùc ñònh ñôn giaù tieàn löông cho caû nhoùm. Traû löông theo saûn phaåm giaùn tieáp: Aùp duïng traû löông cho coâng nhaân phuï. Coâng vieäc cuûa hoï coù aûnh höôûng nhieàu ñeán keát quaû lao ñoäng cuûa coâng nhaân chính höôûng löông theo saûn phaåm nhö coâng nhaân söûa chöõa. Tieàn löông cuûa coâng nhaân phuï tính baèng caùch laáy möùc ñoä hoaøn thaønh tieâu chuaån saûn phaåm cuûa coâng nhaân chính nhaân vôùi möùc tieàn löông cuûa coâng nhaân phuï Caùc hình thöùc thöôûng theo naêng suaát vaø chaát löôïng: Thöôûng theo naêng suaát vaø chaát löôïng chuù troïng ñeán caùc ñoùng goùp cuûa nhaân vieân nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu saûn xuaát kinh doanh cuï theå trong khoaûng thôøi gian ngaén. 3.2.3.2 Caùc phuùc lôïi Trôï caáp vaø caùc khoaûn thu nhaäp theâm khaùc: Trôï caáp vaø caùc khoaûn thu nhaäp theâm khaùc coù theå bao goàm raát nhieàu loaïi nhö: Traû löông trong thôøi gian nghæ pheùp, trôï caáp oám ñau, thai saûn, trôï caáp y teá, baûo hieåm, ôû moät möùc ñoä nhaát ñònh, ñoù laø nhöõng qui ñònh baét buoäc, nhöng söï vaän duïng caùc qui ñònh naøy ôû caùc doanh nghieäp khaùc nhau laø khaùc nhau. Lôïi ích mang laïi töø caùc khoaûn trôï caáp vaø thu nhaäp theâm khaùc cuõng coù taùc duïng ñaùng keå kích thích nhaân vieân laøm vieäc vaø gaén boù laâu daøi vôùi doanh nghieäp. Chia lôøi: Nhaèm kích thích nhaân vieân laøm vieäc toát vaø gaén boù vôùi doanh nghieäp, nhieàu doanh nghieäp ñaõ aùp duïng keá hoaïch chia moät phaàn lôïi nhuaän cho nhaân vieân. Nhö vaäy ngoaøi tieàn löông, thöôûng haøng thaùng, nhaân vieân coøn ñöôïc chia theâm moät phaàn lôøi nhuaän. Phöông thöùc kích thích thoâng qua chia moät phaàn lôïi nhuaän doanh nghieâp coù nhöõng öu ñieåm sau: Doanh nghieäp chæ chia lôøi cho nhaân vieân khi kinh doanh coù laõi, khaû naêng taøi chính cuûa doanh nghieäp laø toát. Nhaân vieân khoâng ñoøi hoûi doanh nghieäp taêng löông khi coù laïm phaùt, ñieàu naøy giuùp ích cho doanh nghieäp coù traïng thaùi oån ñònh veà taøi chính vaø nhaân söï. Lôïi ích cuûa nhaân vieân gaén boù chaët cheõ vôùi lôïi ích cuûa doanh nghieäp. Nhaân vieân quan taâm nhieàu hôn tôùi taêng naêng suaát lao ñoäng, giaûm chi phí, taêng hieäu quaû thöïc hieän coâng vieäc. Baùn coå phaàn cho nhaân vieân: Baùn coå phaàn cho nhaân vieân coù taùc duïng töông töï nhö vieäc chia lôøi. Lôïi ích kích thích nhaân vieân khoâng chæ ôû möùc ñoä vaät chaát maø coøn thöïc söï ñoäng vieân hoï qua vieäc cho hoï sôû höõu moät phaàn doanh nghieäp. Cheá ñoä ñaõi ngoä vaø khen thöôûng : Chính saùch ñeà baït nhaân vieân Coâng ty khuyeán khích vaø duy trì moät chính saùch ñeà baït vôùi cô hoäi thaêng tieán coâng baèng cho taát caû nhaân vieân Neáu baïn ñaït ñöôïc nhöõng thaønh tích cao seõ ñöôïc coâng nhaän xöùng ñaùng, tuøy thuoäc vaøo cô caáu toå chöùc cuûa phoøng vaø coâng ty, baïn seõ ñöôïc ñeà baït leân chöùc danh cao hôn. Vieäc ñeà baït naøy phuï thuoäc vaøo keát quaû ñaùnh giaù caù nhaân, tieàm naêng vaø khaû naêng ñaûm nhaän traùch nhieäm cao hôn cuûa baïn. Chính saùch khen thöôûng, coäng nhaän thaønh tích Thöïc hieän ñònh höôùng quaûn lyù theo muïc tieâu vaø theo döï aùn, coâng ty coù chính saùch khen thöôûng, coâng nhaän thaønh tích caù nhaân sau khi ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc trong töøng giai ñoaïn hoaëc trong töøng döï aùn. Vieäc thöøa nhaän thaønh tích chæ thuaàn tuùy döïa vaøo keát quaû coâng vieäc vaø khaû naêng hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa caù nhaân. Vieäc xem xeùt coâng nhaän thaønh tích coù theå thöïc hieän baèng ñeà cöû naâng baäc, naâng möùc löông, khen thöôûng hoaëc kyû luaät. Kyû luaät Kyû luaät laø chöùc naêng quan troïng trong quaûn lyù vaø coâng ty thöïc hieän chöùc naêng naøy vôùi nguyeân taéc xaây döïng, khaùch quan, kòp thôøi vaø oån ñònh. Muïc ñích laø nhaèm ñieàu chænh vaø hoaøn thieän caùc haønh vi cuûa nhaân vieân hôn laø tröøng phaït Caùc hình thöùc kyû luaät Khieån traùch baèng mieäng ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi nhaân vieân phaïm loãi laàn ñaàu ôû caáp ñoä moät, hai Hình thöùc caûnh baùo baèng vaên baûn ñoái vôùi nhaân vieân phaïm loãi laàn ñaàu ôû möùc ñoä ba Hình thöùc caûnh caùo baèng vaên baûn, chuyeån sang laøm vieäc khaùc vôùi möùc löông thaáp hôn trong thôøi haïn toái ña 6 thaùng ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi nhaân vieân ñaõ bò khieån traùch baèng vaên baûn maø taùi phaïm trong thôøi gian 3 thaùng keå töø ngaøy bò khieån traùch vaên baûn hoaëc vi phaïm noäi quy ôû möùc ñoä naëng. Hình thöùc kyû luaät sa thaûi Ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp sau ñaây, coâng ty coù quyeàn ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng ngay laäp töùc maø khoâng caàn phaûi baùo tröôùc vaø coù theå ñeà nghò khôûi toá theo phaùp luaät hieän haønh - Troäm caép, tham oâ, tieát loä bí maät coâng ngheä, taøi saûn trí tueä, noäi dung ñaøo taïo hoaëc giaûi phaùp, coâng cuï tö vaán hoaëc coù haønh vi khaùc gaây thieät haïi nghieâm troïng veà taøi saûn, lôïi ích vaø uy tín cuûa coâng ty, khaùch haøng. - Töï yù boû vieäc 05 ngaøy trong moät thaùng hoaëc 20 ngaøy trong moät naêm maø khoâng coù lyù do chính ñaùng. - Nhaân vieân bò xöû lyù kyû luaät chuyeån sang coâng taùc khaùc maø taùi phaïm trong thôøi gian chöa xoùa kyû luaät. - Taøng tröõ, vaän chuyeån, söû duïng vuõ khí vaät lieäu chaùy noå, ma tuùy chaát kích thích trong coâng ty. Kieán nghò Veà coâng taùc tuyeån duïng, coâng ty neân taän duïng nguoàn nhaân löïc beân trong coâng ty, ñoàng thôøi taêng cöôøng môøi goïi nhaân söï gioûi töø beân ngoaøi, taïo söï beàn vöõng vaø tuyeån ñöôïc nhaân söï gioûi cho coâng ty. Veà ñaïo taïo, coâng ty caàn coù ñònh höôùng ñaøo taïo moät caùch heä thoáng vaø laâu daøi, khoâng neân ñaøo taïo theo kieåu phong traøo, phoâ tröông, caàn naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo, ñeå khoâng taïo nhaøm chaùn trong quaù trình ñaøo taïo. Veà löông boång, ñaõi ngoä, ñaây laø vaán ñeà mang tính chaát gaén boù laâu daøi cuûa nhaân vieân, coâng ty caàn khaûo saùt löông boång treân thò tröôøng, ñeå khoâng ñeå cho ngöôøi lao ñoäng bò thieät thoøi, vaø caàn coù cheá ñoä ñaõi ngoä hôïp lyù ñeå giöõ chaân ngöôøi lao ñoäng. KEÁT LUAÄN Coâng ty coå phaàn Long Ngoâ xem yeáu toá con ngöôøi trong toå chöùc coâng ty laø nguoàn löïc quùi giaù nhöng cuõng khoù quaûn lyù nhaát, coâng vieäc quan troïng cuûa ngöôøi quaûn lyù coâng ty Long Ngoâ laø naém baét ñoäng cô thöïc söï thuùc ñaåy nhaân vieân haêng say trong thöïc hieän coâng vieäc vaø taïo ñieàu kieän cho nhaân söï chöùng minh naêng löïc baûn thaân vaø hoaøn thieän chính mình. Coâng ty luoân chuù troïng caùch thöùc phaùt trieån ñoäi nguõ nhaân söï moät caùch linh hoaït töø ñaøo taïo qua coâng vieäc, ñeán caùc khoùa hoïc ngaén haïn caûi thieän kyõ naêng, göûi nhaân vieân tham gia caùc chöông trình ñaøo taïo chính thoáng vaø daøi haïn. Coâng ty Coå phaàn Long Ngoâ caàn giaùm saùt, kieåm soaùt vaø thöôøng xuyeân ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa chính boä maùy quaûn lyù. Coâng ty ñaët ra caùc tieâu chuaån veà ñaøo taïo nhaân söï, hieäu quaû söû duïng nguoàn löïc, naêng suaát, yù töôûng saùng taïo, lôïi nhuaän, doanh thu, thò phaàn, hình aûnh vôùi coâng chuùng. Caùc tieâu chuaån naøy ñöôïc ño löôøng ñònh kyø, möùc ñoä sai leäch giöõa keát quaû thöïc teá vôùi caùc tieâu chuaån ñöôïc phaân tích, ñaùnh giaù ñeå tìm ra nguyeân nhaân. Töø ñoù, coâng ty coù giaûi phaùp phaùt huy hieäu quaû hoaït ñoäng hoaëc ñieàu chænh phuø hôïp muïc tieâu hoaëc caûi thieän vaän haønh, naâng cao tính caïnh tranh trong neàn kinh teá hoäi nhaäp vaø naêng ñoäng hieän nay. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1 PGS.TS Traàn Kim Dung(2006).”Quaûn trò nguoàn nhaân löïc”, NXB Thoáng Keâ 2 TS Nguyeãn Höõu Thaân(2008).”Quaûn trò nhaân söï”, NXB Lao ñoäng – Haø Noäi 3 PGS. TS Nguyeãn Ngoïc Quaân- Ths Nguyeãn Taán Thònh.” Giaùo trình Quaûn lyù Nguoàn Nhaân löïc trong toå chöùc”, NXB Giaùo duïc Vieät Nam 4 Bieän phaùp caûi tieán coâng taùc tuyeån duïng taïi coâng ty CP Phaùt trieån Ñaïi Vieät. TS. Phaïm Phi Yeân, Sv thöïc hieän Huøynh Thò Phöông Huyeàn. HCM/thaùng 5/ 2009 5 Nguoàn: 6 Nguoàn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNOI DUNG LUAN VAN.doc
  • docBIA LUAN VAN.doc
  • docLOI CAM ON.doc
  • docMUC LUC LUAN VAN.doc
  • docNHAN XET GIAO VIEN.doc