Đề tài Đánh giá 6 tháng thi hành luật doanh nghiệp 2005

Mục lụcĐ Lời cảm ơn 2 Danh mục những từ viết tắt 3 Mục lục 4 Lời nói đầu 6 Phần I: NỘI DUNG MỚI VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG BAN ĐẦU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 8 1. Mở rộng đối tượng và phạm vi điều chỉnh 8 2. Về thành lập doanh nghiệp và ĐKKD 10 3. Nội dung mới trong việc hoàn thiện khung quản trị doanh nghiệp 11 3.1. Thay đổi “tỷ lệ biểu quyết”của việc gia quyết định trong công ty 11 3.2. Bầu HĐQT và BKS 11 3.3. Tiêu chuẩn và nghĩa vụ người quản lý 12 3.4. Người đại diện theo uỷ quyền 13 3.5. Yêu cầu công khai hóa 13 3.6. Ban kiểm soát 13 3.7. Quy định về trả thù lao cho HĐTV, HĐQT, GĐ hoặc TGĐ, BKS 14 3.8. Công ty hợp danh là pháp nhân 14 4. Nhóm công ty 14 5. Nội dung mới trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp 15 5.1. Tổ chức lại doanh nghiệp 15 5.2. Giải thể doanh nghiệp 15 5.3. Bổ sung thêm trường hợp thu hồi GCN ĐKKD 15 5.4. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan nhà nước 15 5.5. Phân định rõ trách nhiệm từng cơ quan trong quản lý doanh nghiệp 16 5.6. Đổi mới cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp 16 PHẦN II - NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM VÀ KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN 18 I. NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU 18 II. NHỮNG TÁC ĐỘNG BAN ĐẦU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 21 1. Xóa bỏ tư duy phân biệt đối xử theo thành phần kinh tế và nguồn gốc sở hữu. 22 2. Phát huy được nội lực và thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngòai vào phát triển kinh tế. 22 Phần III - NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT VÀ NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH 24 I. NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP. 24 II. NHỮNG VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC TRONG THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ. 30 III. CÁC VẤN ĐỀ KHÔNG TƯƠNG THÍCH GIỮA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ CÁC LUẬT CÓ LIÊN QUAN. 35 1. Những vấn đề chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. 35 2. Một số vấn đề không tương thích giữa Luật Đầu tư với Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, v.v 37 PHẦN IV - KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THỰC HIỆN LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 38 PHỤ LỤC 41 ĐÁNH GIÁ 6 THÁNG THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

pdf49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá 6 tháng thi hành luật doanh nghiệp 2005, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
daân, doanh nghieäp vaø cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc coù lieân quan. „ Tröôøng hôïp ngaønh, ngheà ñaêng kyù khoâng coù trong danh muïc ngaønh, ngheà kinh teá quoác daân laø töông ñoái phoå bieán. Ñieàu ñaùng noùi laø, moät soá ngaønh ngheà ñaêng kyù ñöôïc caùn boä ñaêng kyù kinh doanh coi laø nhaïy caûm. Ñoái vôùi nhöõng ngaønh, ngheà naøy thì ngöôøi ñaêng kyù kinh doanh phaûi chôø ñeå Phoøng ñaêng kyù kinh doanh xin yù kieán baèng vaên baûn cuûa caùc cô quan lieân quan. Heä quaû laø ngöôøi ñaêng kyù kinh doanh chöa theå ñaêng kyù thaønh laäp doanh nghieäp ñöôïc, neáu chöa coù yù kieán “ñoàng yù” cuûa caùc boä coù lieân quan. Ñaây thöïc chaát laø moät loaïi giaáy pheùp keùm minh baïch hôn caùc loaïi giaáy pheùp khaùc ñaõ ñöôïc quy ñònh chính thöùc trong caùc vaên baûn phaùp luaät coù lieân quan. 7. Veà cô quan ñaêng kyù kinh doanh, ngoaøi vieäc chöa ñöôïc thieát laäp thaønh heä thoáng töø Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 10. Coù tröôøng hôïp, vì nhaän thöùc khoâng ñuùng veà yeâu caàu ñaët teân doanh nghieäp, maø doanh nghieäp ñaõ khoâng theå ñaêng kyù ñöôïc ñeå hoaït ñoäng kinh doanh. 27 Trung öông ñeán ñòa phöông; naêng löïc coøn haïn cheá, chöa hoaøn thaønh ñöôïc heát caùc chöùc naêng nhieäm vuï ñöôïc giao, v.v.., thì noåi leân moät soá ñieåm sau ñaây: „ Cô quan ñaêng kyù kinh doanh caáp huyeän vaãn chöa ñöôïc hình thaønh theo Nghò ñònh 88/2006/NÑ-CP; „ Chöa coù höôùng daãn veà toå chöùc, caùch thöùc vaø leà loái laøm vieäc cuûa Phoøng Taøi chính-keá hoaïch caáp huyeän trong thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñaêng kyù kinh doanh; „ Chöùc naêng ñaêng kyù kinh doanh vaø ñaàu tö ñang bò phaân taùn khoâng hôïp lyù treân phaïm ñòa phöông. Treân phaïm vi tænh, thaønh phoá hieän caùc cô quan sau ñaây ñang thöïc hieän chöùc naêng ñaêng kyù kinh doanh, goàm Uyû ban nhaân daân caáp tænh, caùc Ban quaûn lyù khu coâng nghieäp, khu kinh teá, khu cheá xuaát, khu coâng ngheä cao, v.v.. ít nhaát 2 ñôn vò cuûa Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö thöïc hieän chöùc naêng ñaêng kyù kinh doanh vaø ñaêng kyù ñaàu tö moät caùch rieâng reõ. Söï phaân taùn maø chöa coù keát noái vaø phoái hôïp ñaõ gaây neân khoù khaên ngay trong caû nhöõng coâng vieäc ñôn giaûn nhaát nhö thoáng nhaát veà hình thöùc vaø noäi dung cuûa caùc hoà sô ñaêng kyù kinh doanh, maõ soá ñaêng kyù kinh doanh, kieåm soaùt teân doanh nghieäp bò truøng hoaëc gaây nhaàm laãn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Söï phaân taùn ñoù thaäm chí laøm cho moät soá thay ñoåi noäi dung ñaêng kyù kinh doanh chöa theå ñaêng kyù ñöôïc; hoaëc thöïc hieän vôùi thuû tuïc phöùc taïp vaø toán keùm hôn, v.v... 8. Chöa coù höôùng daãn veà vieäc doanh nghieäp ñöôïc quyeàn coù hai con daáu. 9. Chöa coù höôùng daãn veà loaïi “toå chöùc” coù quyeàn thaønh laäp, goùp voán vaøo coâng ty TNHH vaø coâng ty coå phaàn, ñaëc bieät laø laøm chuû sôû höõu coâng ty TNHH moät thaønh vieân laø toå chöùc. Vieäc chöa coù höôùng daãn cuï theå nhö Nghò ñònh 03/2000/NÑ-CP cuõng ñaõ gaây neân moät soá khoù khaên, luùng tuùng cho cô quan ñaêng kyù kinh doanh trong vieäc nhaän, thuï lyù vaø ñaêng kyù ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp töông töï noùi treân. Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 28 10. Lieân quan ñeán ngöôøi quaûn lyù doanh nghieäp, coù moät soá caâu hoûi vaø thaéc maéc thöôøng lieân quan ñeán caùc quy ñònh veà tieâu chuaån vaø ñieàu kieän cuûa giaùm ñoác, thaønh vieân HÑQT, chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò, chuû tòch coâng ty vaø chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân v.v... 11. Chöa coù höôùng daãn cuï theå veà “yeâu caàu” ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa doanh nghieäp phaûi thöôøng truù ôû Vieät Nam vaø vieäc xaùc nhaän “nhaân söï” laø ngöôøi nöôùc ngoaøi laøm vieäc trong caùc doanh nghieäp ôû nöôùc ta theo höôùng vöøa phuø hôïp vôùi thöïc teá cuûa caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, khoâng gaây khoù cho ngöôøi ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong vieäc tröïc tieáp quaûn lyù voán ñaàu tö vaø quaûn lyù, ñieàu haønh doanh nghieäp do hoï sôû höõu; vöøa taïo ñieàu kieän ñeå caùc doanh nghieäp trong nöôùc coù theå thueâ ngöôøi nöôùc ngoaøi laøm giaùm ñoác ñieàu haønh. 12. Chöa coù höôùng daãn veà vieäc thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò coá yù khoâng ñeán döï hoïp theo trieäu taäp cuûa Chuû tòch hoaëc ngöôøi coù thaåm quyeàn trieäu taäp hoïp; chöa coù höôùng daãn xöû lyù thaønh vieân HÑQT coá yù khoâng tham gia hoïp Hoäi ñoàng quaûn trò trong 6 thaùng lieân tuïc. Caùc khieám khuyeát noùi treân ñaõ laøm cho maâu thuaãn noäi boä taïi moät soá coâng ty ñaõ ñi vaøo beá taéc, khoâng theå giaûi quyeát ñöôïc. Ñieàu ñoù ñaõ gaây khoù khaên, caûn trôû vaø laøm suy giaûm söï phaùt trieån cuûa caùc coâng ty ñoù; gaây baát lôïi cho caû coå ñoâng, thaønh vieân, ngöôøi lao ñoäng vaø caùc beân khaùc coù lieân quan. 13. Chöa coù höôùng daãn cuï theå veà khaû naêng chuyeån nhöôïng coå phaàn cuûa caùc coå ñoâng saùng laäp; veà vieäc “khoâng thay ñoåi” coå ñoâng saùng laäp, veà caùch thöùc “giaûm” voán ñieàu leä cuûa coâng ty coå phaàn, v.v.. gaây luùng tuùng cho moät soá phoøng ñaêng kyù kinh doanh. 14. Chöa coù höôùng daãn cuï theå veà trình töï, thuû tuïc thöïc hieän caùc hình thöùc toå chöùc laïi doanh nghieäp; cuï theå laø: Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 29 „ Chöa höôùng daãn cuï theå veà vieäc chuyeån ñoåi coâng ty TNHH moät thaønh vieân thaønh coâng ty 2 thaønh vieân trôû leân vaø ngöôïc laïi; chuyeån ñoåi coâng ty coå phaàn thaønh coâng ty TNHH vaø ngöôïc laïi. „ Chöa höôùng daãn cuï theå veà saùp nhaäp, chia taùch, hôïp nhaát vaø mua laïi doanh nghieäp. Thieáu höôùng daãn cuï theå veà caùc vaán ñeà noùi treân laøm cho vieäc toå chöùc laïi doanh nghieäp chöa thöïc hieän ñöôïc; gaây caûn trôû ñoái vôùi vieäc taäp trung, tích tuï voán, thay ñoåi caùch thöùc quaûn lyù ñeå môû roäng quy moâ vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp coù lieân quan. 15. Chöa coù höôùng daãn cuï theå veà hoà sô giaûi theå doanh nghieäp vaø nhöõng vaãn ñeà coù lieân quan. Ñieàu naøy ñang caûn trôû doanh nghieäp vaø cô quan ñaêng kyù kinh doanh thöïc hieän caùc thuû tuïc ruùt khoûi thò tröôøng moät caùch laønh maïnh vaø hôïp phaùp. 16. Chöa höôùng daãn cuï theå veà vieäc môû chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän cuûa doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñang hoaït ñoäng kinh doanh taïi nöôùc ta. Ñieàu naøy ñaõ haïn cheá nhaát ñònh ñeán khaû naêng môû roäng quy moâ, ñòa baøn vaø ña daïng hoùa ngaønh, ngheà kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp coù lieân quan. 17. Baàu “doàn phieáu” taïi Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng Coâng ty coå phaàn laø quy ñònh môùi vaø chöa ñöôïc aùp duïng nhieàu ôû nöôùc ta. Vieäc thieáu höôùng daãn vaø giaûi thích cuï theå cuõng ñaõ taïo ra luùng tuùng, khoù khaên cho nhöõng coâng ty thöïc hieän baàu HÑQT vaø Ban kieåm soaùt ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu Luaät môùi coù hieäu löïc. Ñaây cuõng laø vaán ñeà raát caàn höôùng daãn boå sung cuï theå hôn. 18. Vieäc mua coå phaàn, goùp voán cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi (vaø caû nhaø ñaàu tö trong nöôùc) vaøo coâng ty ñang hoaït ñoäng kinh doanh ôû nöôùc ta coøn ñöôïc hieåu khaùc nhau Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 30 veà baûn chaát vaø caùch thöùc ñieàu chænh. Coù yù kieán cho raèng ñoù cuõng laø hoaït ñoäng ñaàu tö; vaø do ñoù, ñöông nhieân thuoäc phaïm vi ñieàu chænh cuûa Luaät Ñaàu tö. Vì vaäy, trình töï, thuû tuïc goùp voán, mua coå phaàn (nhö moät hình thöùc ñaàu tö) thöïc hieän theo phaùp luaät veà ñaàu tö. YÙ kieán khaùc cho raèng tuy ñöôïc coi laø hình thöùc ñaàu tö, nhöng goùp voán, mua coå phaàn laø haønh vi ñöôïc ñieàu chænh bôûi caùc quy ñònh coù lieân quan veà caùc loaïi hình doanh nghieäp cuûa Luaät Doanh nghieäp. Vieäc goùp voán, mua coå phaàn laø hoaït ñoäng hay giao dòch thöông maïi bình thöôøng giöõa caùc nhaø ñaàu tö; nhaø nöôùc veà cô baûn khoâng neân can thieäp haønh chính vaøo caùc giao dòch thöông maïi theo cô cheá thò tröôøng. Do chöa thoáng nhaát veà ñoái töôïng aùp duïng vaø phaïm vi ñieàu chænh, neân vieäc ñaàu tö goùp voán, mua coå phaàn cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo doanh nghieäp Vieät Nam hoaëc cuûa nhaø ñaàu tö trong nöôùc vaøo caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ôû moät soá ñòa phöông chöa thöïc hieän ñöôïc. Toùm laïi, xeùt theo nguyeân nhaân, thì nhöõng vöôùng maéc treân ñaây thuoäc vaøo ba nhoùm. Moät laø, nhöõng vöôùng maéc phaùt sinh töø vieäc coù moät soá quy ñònh cuûa Luaät chöa thöïc söï roõ raøng, caàn phaûi ñöôïc söûa ñoåi, boå sung cuï theå theâm (soá naøy chöa nhieàu). Hai laø, nhöõng vöôùng maéc do chöa hieåu ñuùng baûn chaát vaø noäi dung caùc quy ñònh coù lieân quan cuûa Luaät; caàn höôùng daãn theâm ñeå thoáng nhaát thöïc hieän. Vaø ba laø, nhöõng khoù khaên vöôùng maéc do thöïc hieän chöa ñuùng chöa ñuû caùc quy ñònh hieän haønh cuûa Luaät vaø nghò ñònh höôùng daãn thi haønh. II. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ VÖÔÙNG MAÉC TRONG THI HAØNH LUAÄT ÑAÀU TÖ. Töông töï nhö ñoái vôùi Luaät Doanh nghieäp, trong 6 thaùng trieån khai thi haønh Luaät Ñaàu tö ôû caùc ñòa phöông vaø doanh nghieäp ñaõ noåi leân moät soá khoù khaên, vöôùng maéc sau ñaây: 1. Höôùng daãn chöa roõ veà phaïm vi ñieàu chænh cuûa Luaät Ñaàu tö; vì vaäy, caû nhaø ñaàu tö, doanh nghieäp vaø cô quan nhaø nöôùc coù lieân quan coøn luùng tuùng trong vieäc löïa choïn quy phaïm coù lieân quan giöõa Luaät Ñaàu tö, Luaät Doanh nghieäp, Luaät Xaây döïng (nhaát laø caùc quy ñònh Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 31 veà ñaàu tö xaây döïng coâng trình), Luaät Ñaát ñai, Luaät Baûo veä moâi tröôøng, v.v... ñeå aùp duïng. 2. Moät soá khaùi nieäm chöa ñöôïc laøm roõ hoaëc ñöôïc xaùc ñònh nhöng chöa töông thích vôùi caùc noäi dung coù lieân quan cuûa luaät; cuï theå laø: „ Khaùi nieäm doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi; „ Döï aùn ñaàu tö nöôùc ngoaøi; „ Ñaàu töï tröïc tieáp vaø ñaàu tö giaùn tieáp; „ Ñaàu tö môùi, ñaàu tö phaùt trieån doanh nghieäp, ñaàu tö môû roäng, ñaàu tö chieàu saâu, ñaàu tö goùp voán mua coå phaàn, v.v... Khaùi nieäm chöa thoáng nhaát ñaõ daãn ñeán hieåu khaùc nhau; nhaän thöùc vaø hieåu khaùc nhau daãn ñeán thöïc thi khaùc nhau; vaø thaäm chí laø khoâng ñöôïc thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa nhaø ñaàu tö, maø phaûi chôø höôùng daãn, hoaëc xin yù kieán cuûa caùc cô quan coù lieân quan. 3. Cuøng vôùi vieäc chöa ñònh roõ caùc khaùi nieäm noùi treân, thì caùc höôùng daãn cuï theå veà nhöõng khaùc bieät, haïn cheá ñoái vôùi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø döï aùn coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuõng chöa ñöôïc ban haønh hoaëc chæ daãn cuï theå. Heä quaû laø treân thöïc teá, ít nhaát coù 2 caùch thöïc hieän chöa ñuùng vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät. Moät laø, nhöõng haïn cheá ñoái vôùi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi theo quy ñònh hoaëc theo cam keát ñaõ khoâng ñöôïc tuaân thuû; vaø hai laø, nhöõng döï aùn coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, duø vôùi moät tyû leä nhoû, neáu ñöôïc coi hay ñöôïc hieåu laø ñaàu tö coù ñieàu kieän ñeàu khoâng ñöôïc giaûi quyeát veà thuû tuïc haønh chính, vì phaûi chôø höôùng daãn hoaëc xin yù kieán cuûa cô quan coù thaåm quyeàn. 4. Lónh vöïc ñaàu tö coù ñieàu kieän vaø ñieàu kieän ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö trong lónh vöïc ñaàu tö coù ñieàu kieän. Veà vaán ñeà naøy, khoù khaên, vöôùng maéc ôû choã: „ Noäi dung quy ñònh veà lónh vöïc ñaàu tö coù ñieàu kieän coøn quaù chung, neân raát khoù, thaäm Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 32 chí khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc ñeå aùp duïng; „ Coù söï choàng cheùo, truøng laëp giöõa ngaønh, ngheà kinh doanh coù ñieàu kieän vaø lónh vöïc ñaàu tö coù ñieàu kieän, vaø giöõa ñieàu kieän cuûa ngaønh, ngheà kinh doanh coù ñieàu kieän vaø ñieàu kieän cuûa döï aùn ñaàu tö; „ Raát khoù xaùc ñònh cuï theå vaø nhaát quaùn veà “ñieàu kieän maø döï aùn ñaàu tö phaûi ñaùp öùng”; do ñoù, khoâng laäp ñöôïc baùo caùo giaûi trình veà “ñieàu kieän maø döï aùn ñaàu tö phaûi ñaùp öùng”. Ñieàu ñoù ñaõ laøm cho moät soá döï aùn ñöôïc coi laø ñaàu tö coù ñieàu kieän ñaõ khoâng trieån khai ñöôïc ngay töø khi laøm thuû tuïc11. Vì vaäy, vieäc höôùng daãn cuï theå, roõ raøng veà noäi dung cuûa lónh vöïc ñaàu tö coù ñieàu kieän, noäi dung cuûa caùc ñieàu kieän ñaàu tö ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö töông öùng trong lónh vöïc ñaàu tö coù ñieàu kieän cuõng nhö hình thöùc vaø noäi dung cuûa baùo caùo giaûi trình veà caùc ñieàu kieän maø döï aùn ñaàu tö phaûi ñaùp öùng laø heát söùc caàn thieát. 5. Chöa coù höôùng daãn veà döï aùn ñaàu tö khoâng xaây döïng coâng trình. Caùc höôùng daãn thi haønh luaät ñaàu tö nhìn chung lieân quan nhieàu ñeán thöïc hieän caùc döï aùn ñaàu tö coù xaây döïng coâng trình. Khoù khaên vöôùng maéc thöôøng lieân quan ñeán (i) noäi dung vaø hình thöùc theå hieän cuûa döï aùn khoâng xaây döïng coâng trình; (ii) noäi dung vaø yeâu caàu thaåm tra hay thaåm ñònh; (iii) cô quan coù thaåm quyeàn thaåm ñònh, thaåm tra; vaø (iv) trình töï, thuû tuïc vaø hoà sô thaåm tra, thaåm ñònh, v.v... Vì vaäy, treân thöïc teá, caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi thaønh laäp doanh nghieäp ñeå thöïc hieän ñaàu tö khoâng coù xaây döïng coâng trình coøn gaëp khoù khaên; thaäm chí chöa thöïc hieän ñöôïc vì coøn chôø höôùng daãn. 6. Veà thuû tuïc ñaàu tö, caùc khoù khaên, vöôùng maéc theå hieän treân moät soá ñieåm sau ñaây: „ Coù söï khoâng töông thích ñaùng keå giöõa quy ñònh cuûa phaùp luaät veà ñaàu tö vôùi quy ñònh phaùp luaät veà ñaàu tö xaây döïng coâng trình, phaùp luaät veà ñaát ñai, phaùp luaät veà moâi Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 11. Döï aùn xaây döïng nhaø maùy thuûy ñieän ôû Quaûng nam laø moät trong soá caùc ví duï noùi treân. 33 tröôøng, phaùp luaät veà khoaùng saûn v.v... Vì vaäy, treân thöïc teá, ngöôøi thöïc hieän caû phía doanh nghieäp vaø cô quan nhaø nöôùc, gaëp nhieàu khoù khaên vaø luùng tuùng; coù tröôøng hôïp thöïc hieän ñuùng ñöôïc quy ñònh cuûa luaät naøy laïi coù theå khoâng phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa luaät khaùc. Söï khaùc nhau theå hieän treân moät soá noäi dung chuû yeáu nhö: „ Chöa coù höôùng daãn thoáng nhaát veà hình thöùc vaø noäi dung cuûa moät soá hoà sô, giaáy tôø quan troïng nhö “baùo caùo naêng löïc taøi chính”, “baùo caùo giaûi trình caùc ñieàu kieän maø döï aùn ñaàu tö phaûi ñaùp öùng”; „ Chöa xaùc ñònh roõ baûn chaát, yù nghóa phaùp lyù, quyeàn vaø nghóa vuï coù lieân quan phaùt sinh töø giaáy chöùng nhaän ñaàu tö ñoái vôùi döï aùn thuoäc dieän ñaêng kyù, cuõng nhö döï aùn ñaàu tö thuoäc dieän thaåm tra vaø cuûa “caùc loaïi” giaáy chöùng nhaän ñaàu tö. „ Caùc quy ñònh lieân quan ñeán caùc döï aùn yeâu caàu phaûi coù yù kieán thaåm tra cuûa boä ngaønh chöa ñuû cuï theå vaø roõ raøng veà traùch nhieäm ñaûm baûo thôøi haïn thaåm tra theo quy ñònh; chöa quy ñònh roõ yù nghóa vaø traùch nhieäm phaùp lyù cuûa nhöõng yù kieán thaåm tra cuûa caùc boä coù lieân quan. Vaø treân thöïc teá, thôøi haïn laáy ñöôïc yù kieán cuûa caùc boä daøi, vöôït ñaùng keå so vôùi quy ñònh cuûa nghò ñònh 108/2006/NÑ-CP. Nhìn chung, khoù khaên, vöôùng maéc döôùi nhieàu hình thöùc ña daïng lieân quan ñeán thuû tuïc ñaàu tö ñang laø hieän töôïng phoå bieán ôû taát caû caùc ñòa phöông. 7. Chöa höôùng daãn cuï theå veà thaåm quyeàn quyeát ñònh thaønh laäp khu coâng nghieäp vaø caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán quaûn lyù vaø hoaït ñoäng cuûa khu coâng nghieäp, v.v... trong khi caùc quy ñònh rieâng veà khu coâng nghieäp ñaõ bò thay theá. 8. Veà öu ñaõi ñaàu tö, vaán ñeà khoù khaên noåi leân laø: „ Coù söï khoâng töông thích veà ñoái töôïng ñöôïc quy ñònh taïi phaùp luaät veà ñaàu tö vaø cheá ñoä öu ñaõi ñaàu tö quy ñònh taïi phaùp luaät veà thueá, veà ñaát ñai vaø caùc cheá ñoä öu ñaõi khaùc. Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 34 „ Caùc noäi dung quy ñònh veà döï aùn thuoäc ngaønh, ngheà öu ñaõi ñaàu tö chöa ñöôïc cuï theå, chöa ñöôïc hieåu moät caùch thoáng nhaát, nhöng chöa ñöôïc höôùng daãn boå sung theâm. „ Danh muïc ñòa baøn coù ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi khoù khaên vaø ñaëc bieät khoù khaên ôû moät soá ñòa phöông chöa ñöôïc xaùc ñònh moät caùch hôïp lyù. „ Chöa höôùng daãn cuï theå veà trình töï, thuû tuïc vaø hoà sô ñeå xaùc nhaän öu ñaõi ñaàu tö, cô quan coù thaåm quyeàn xaùc nhaän öu ñaõi ñaàu tö vaø yù nghóa phaùp lyù cuûa giaáy xaùc nhaän hay chöùng nhaän öu ñaõi ñaàu tö; moái lieân heä giöõa giaáy xaùc nhaän hay chöùng nhaän öu ñaõi ñaàu tö vaø öu ñaõi ñaàu tö thöïc teá ñöôïc höôûng. „ Chöa höôùng daãn veà vieäc thöïc hieän nhöõng öu ñaõi ñaàu tö hieän coù ñaõ ñöôïc caáp tröôùc ngaøy 26 thaùng 9 naêm 2006; cuï theå laø: ‹ Nhöõng öu ñaõi naøo ñöôïc giöõ nguyeân khoâng thay ñoåi; ‹ Nhöõng öu ñaõi naøo chæ ñöôïc giöõ trong thôøi haïn 5 naêm, keå töø ngaøy 11 thaùng 1 naêm 2007; ‹ Nhöõng öu ñaõi naøo seõ heát hieäu löïc, bò baõi boû ngay keå töø ngaøy 11 thaùng 1 naêm 2007. „ Chöa coù höôùng daãn cuï theå veà öu ñaõi ñaàu tö trong tröôøng hôïp chia, taùch, hôïp nhaát, saùp nhaäp, mua laïi doanh nghieäp, v.v... Vì vaäy, vieäc thöïc hieän öu ñaõi ñaàu tö trong thôøi gian qua cuõng gaëp khoù khaên. Do nhöõng khoù khaên chöa ñöôïc giaûi quyeát hoaëc höôùng daãn ñeå giaûi quyeát, neân coù ñòa phöông ñaõ taïm döøng caáp öu ñaõi ñaàu tö vaø chôø höôùng daãn cuï theå. 9. Vaán ñeà chuyeån nhöôïng voán, chuyeån nhöôïng döï aùn, thay ñoåi döï aùn ñaàu tö, ñaëc bieät nhöõng thay ñoåi vöôït caùc “moác” hay “tieâu chí” veà quy moâ daãn tôùi thay ñoåi lieân quan ñeán thuû tuïc töông öùng phaûi laøm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 35 10. Moät soá vaán ñeà veà kyõ thuaät nghieäp vuï khaùc trong caùc bieåu maãu, höôùng daãn cuûa Quyeát ñònh 1088/2006/QÑ-BKH vaø quy ñònh höôùng daãn chuyeån ñoåi vaø ñaêng kyù laïi theo nghò ñònh 101/2006/NÑ-CP cuûa Chính phuû. Nhö vaäy, nhöõng khoù khaên, vöôùng maéc trong thi haønh Luaät Ñaàu tö laø do moät soá nguyeân nhaân sau ñaây. Moät laø, moät soá noäi dung cuûa luaät vaø nghò ñònh höôùng daãn thi haønh chöa ñöôïc ñuû roõ vaø cuï theå; daãn tôùi nhaän thöùc vaø hieåu khaùc nhau trong trieån khai thöïc hieän. Hai laø, moät soá quy ñònh caàn thieát, boå sung cho vieäc thöïc hieän ñaày ñuû vaø thoáng nhaát caùc noäi dung coù lieân quan cuûa luaät vaø nghò ñònh höôùng daãn thi haønh luaät chöa ñöôïc ban haønh, hoaëc chöa ñöôïc boå sung, söûa ñoåi kòp thôøi, nhaát laø caùc quy ñònh veà ñieàu kieän ñaàu tö vaø cheá ñoä öu ñaõi ñaàu tö,v.v... Ba laø, nhöõng choàng cheùo, chöa thoáng nhaát giöõa caùc quy ñònh veà caùc lónh vöïc coù lieân quan, goàm ñaàu tö, xaây döïng, baûo veä moâi tröôøng, giao ñaát, cho thueâ ñaát vaø söû duïng ñaát, v.v... chöa ñöôïc raø soaùt laïi vaø söûa ñoåi boå sung cho phuø hôïp. III. CAÙC VAÁN ÑEÀ KHOÂNG TÖÔNG THÍCH GIÖÕA LUAÄT ÑAÀU TÖ VAØ CAÙC LUAÄT COÙ LIEÂN QUAN. Lónh vöïc kinh doanh, ñaàu tö chòu söï chi phoái tröïc tieáp cuûa moät soá luaät khaùc nhau. Ngoaøi Luaät Doanh nghieäp, Luaät Ñaàu tö coøn coù moät soá luaät khaùc nhö Luaät Xaây döïng, Luaät Ñaát ñai, Luaät Baûo veä moâi tröôøng, caùc luaät chuyeân ngaønh khaùc, cuøng caùc quy ñònh höôùng daãn thi haønh coù lieân quan. Vì vaäy, vieäc toàn taïi moät soá khaùc bieät hay khoâng töông thích giöõa caùc luaät coù lieân quan vaø caùc quy ñònh höôùng daãn thi haønh coù leõ laø ñieàu khoù traùnh. Trong phaàn naøy, chæ xin neâu moät soá baát caäp chöa töông thích giöõa Luaät Doanh nghieäp vaø Luaät Ñaàu tö, vaø giöõa Luaät Ñaàu tö vôùi Luaät Ñaát ñai, Luaät Xaây döïng, Luaät Baûo veä moâi tröôøng vaø caùc nghò ñònh höôùng daãn thi haønh caùc luaät noùi treân. 1. Nhöõng vaán ñeà choàng cheùo giöõa Luaät Ñaàu tö vaø Luaät Doanh nghieäp. Trong thöïc teá thöïc hieän, do chöa höôùng daãn cuï theå veà phaïm vi ñieàu chænh cuûa Luaät Ñaàu tö vaø Nghò ñònh 108/2006/NÑ-CP, ñaõ xuaát hieän moät soá choàng cheùo gaây vöôùng maéc trong thöïc hieän Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 36 Luaät Ñaàu tö vaø Luaät Doanh nghieäp; cuï theå laø: „ Trong ñaàu tö thaønh laäp doanh nghieäp cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, thì noäi dung naøo thuoäc ñieàu chænh cuûa Luaät Doanh nghieäp vaø noäi dung naøo cuûa Luaät Ñaàu tö; Nghò ñònh 108/2006/NÑ-CP coù moät soá höôùng daãn “giao thoa” vôùi Luaät Doanh nghieäp, nhöng noäi dung höôùng daãn chöa ñuû roõ vaø cuï theå, laøm cho caùn boä coâng chöùc vaø doanh nghieäp luùng tuùng trong trieån khai thöïc hieän. Ví duï, ñaàu tö goùp voán mua coå phaàn ñöôïc ñieàu chænh vaø aùp duïng theo Luaät Doanh nghieäp; nhöng höôùng daãn chöa roõ hoaëc choàng cheùo trong caùc nghò ñònh coù lieân quan. Vì vaäy, treân thöïc teá ñaàu tö goùp voán mua coå phaàn cuûa caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo doanh nghieäp Vieät Nam; hoaëc ngöôïc laïi, cuûa nhaø ñaàu tö trong nöôùc vaøo caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi chöa thöïc hieän ñöôïc taïi moät soá ñòa phöông. „ Chöa höôùng daãn cuï theå veà thuû tuïc thay ñoåi thaønh vieân, coå ñoâng trong coâng ty ñoái vôùi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, ñieàu kieän vaø cô quan coù thaåm quyeàn thöïc hieän. „ Coù söï khoâng töông thích trong caùch hieåu vaø höôùng daãn veà hôïp nhaát, saùp nhaäp vaø mua laïi, nhaát laø coù söï tham gia cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. „ Doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi sau khi ñaõ chuyeån ñoåi vaø ñaêng kyù laïi theo nghò ñònh 101/2006/NÑ-CP, thì hoaït ñoäng naøo ñöôïc ñieàu chænh vaø aùp duïng theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp, vaø hoaït ñoäng naøo thuoäc phaïm vi ñieàu chænh vaø ñöôïc aùp duïng theo Luaät Ñaàu tö. Nguyeân nhaân chuû yeáu ôû ñaây coù theå laø chöa coù höôùng daãn söï keát noái hôïp lyù vaø ñuû cuï theå giöõa caùc Nghò ñònh 88/2006/NÑ-CP, Nghò ñònh 108/2006/NÑ-CP, Nghò ñònh 101/2006/NÑ-CP, v.v... Vì vaäy, caùc vaán ñeà “giao thoa” cuûa hai luaät thöôøng khoâng ñöôïc nhaän thöùc vaø hieåu moät caùch thoáng nhaát; töø ñoù, vieäc löïa choïn quy phaïm luaät ñeå aùp duïng khaùc nhau, hoaëc khoâng thöïc hieän vaø chôø höôùng daãn theâm hoaëc xin yù kieán caùc cô quan coù lieân quan. Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 37 2. Moät soá vaán ñeà khoâng töông thích giöõa Luaät Ñaàu tö vôùi Luaät Xaây döïng, Luaät Ñaát ñai, Luaät Baûo veä moâi tröôøng, v.v.. Nhö treân ñaõ noùi, söï khoâng töông thích giöõa Luaät Ñaàu tö vaø Luaät Xaây döïng (noäi dung quy ñònh veà ñaàu tö xaây döïng coâng trình), Luaät Ñaát ñai, Luaät Baûo veä moâi tröôøng ñang gaây ra nhöõng vöôùng maéc coù tính phoå bieán trong trình töï, thuû tuïc chuaån bò vaø thöïc hieän döï aùn ñaàu tö. Cuï theå, khoâng töông thích theå hieän treân caùc noäi dung sau ñaây: „ Phaân loaïi döï aùn ñaàu tö; „ Hình thöùc vaø noäi dung theå hieän “döï aùn ñaàu tö”; „ Trình töï, thuû tuïc, hoà sô vaø thaåm quyeàn thaåm tra (thaåm ñònh) döï aùn ñaàu tö; „ Noäi dung thaåm tra (thaåm ñònh); „ Caên cöù hay tieâu chí thaåm tra (thaåm ñònh). „ Hieäu löïc phaùp lyù cuûa keát quaû thaåm tra, thaåm ñònh „ V.v.v... Theo phaûn aùnh cuûa caùc ñòa phöông, thì khoù khaên, luùng tuùng phaùt sinh töø söï khoâng töông thích, choàng cheùo noùi treân trong caùc quy ñònh coù lieân quan ñeán ñaàu tö laø khaù phoå bieán. Thöïc teá ñoù vöøa gaây khoù khaên, toán keùm cho caùc nhaø ñaàu tö trong chuaån bò caùc hoà sô caàn thieát cuûa döï aùn ñaàu tö, vöøa caûn trôû nhöõng noã löïc thöïc hieän nhanh, kòp thôøi vaø ít toán keùm trong vieäc giaûi quyeát caùc thuû tuïc haønh chính cho caùc nhaø ñaàu tö trong quaù trình chuaån bò döï aùn ñaàu tö. Tröôùc thöïc teá ñoù, moät soá ñòa phöông ñaõ coù saùng kieán nghieân cöùu, taäp hôïp “hôïp lyù hoaù” caùc quy ñònh coù lieân quan thaønh “quy cheá” thöïc hieän caùc thuû tuïc haønh chính trong ñaàu tö, aùp duïng trong phaïm vi ñòa phöông. Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 38 Tröôùc heát, coù theå noùi, nhöõng thay ñoåi cuûa Luaät Ñaàu tö vaø Luaät Doanh nghieäp ñaõ nhanh choùng phaùt huy taùc duïng trong thöïc teá; goùp phaàn caûi thieän ñaùng keå moâi tröôøng kinh doanh ôû nöôùc ta. Tuy vaäy, khoù khaên, vöôùng maéc ñoái vôùi caû doanh nghieäp vaø cô quan nhaø nöôùc coù lieân quan trong trieån khai thi haønh luaät trong thôøi gian qua laø khoâng ít vaø töông ñoái ña daïng. Thöïc teá ñoù do moät soá nguyeân nhaân sau ñaây: Moät laø, moät soá quy ñònh höôùng daãn boå sung ñeå noäi dung cuûa luaät ñöôïc thöïc hieän moät caùch kòp thôøi, ñaày ñuû vaø nhaát quan vaãn chöa ñöôïc ban haønh.12 Hai laø, moät soá noäi dung cuûa Luaät Doanh nghieäp chöa roõ raøng, cuï theå; hoaëc chöa ñöôïc hieåu thoáng nhaát trong trieån khai thöïc hieän. Ba laø, moät soá quy ñònh trong höôùng daãn thi haønh Luaät Ñaàu tö chöa ñuû cuï theå, nhöng chöa ñöôïc höôùng daãn boå sung cuï theå theâm; theâm vaøo ñoù laø söï choàng cheùo, chöa töông thích giöõa moät soá quy ñònh phaùp luaät khaùc coù lieân quan ñeán ñaàu tö. Thöïc teá noùi treân keát hôïp vôùi kyõ naêng, kieán thöùc vaø kinh nghieäm thöïc hieän caùc thuû tuïc ñaàu tö chöa nhieàu ñaõ laøm cho caùc cô quan nhaø nöôùc coù lieân quan ôû caùc caáp chính quyeàn ñòa phöông vaø doanh nghieäp thöïc Ñ A ÙN H G IA Ù 6 TH AÙN G T HI HA ØNH LU AÄT DO AN H N GH IEÄP 20 05 PHAÀN IV 12. Caùc nghò ñònh quy ñònh veà ñieàu kieän ñaàu tö ñoái vôùi döï aùn ñaàu tö trong lónh vöïc ñaàu tö coù ñieàu kieän; hay chöa söûa ñoåi boå sung kòp thôøi Nghò ñònh 164/2003/NÑ-CP höôùng daãn thi chi tieát thi haønh Luaät Thueá thu nhaäp doanh nghieäp,v.v... 2005 KIEÁN NGHÒ GIAÛI PHAÙP THUÙC ÑAÅY THÖÏC HIEÄN LUAÄT DOANH NGHIEÄP 39 söï luùng tuùng trong vieäc thöïc hieän caùc thuû tuïc chuaån bò ñaàu tö ñoái vôùi khoâng ít caùc döï aùn, nhaát laø caùc döï aùn ñaàu tö ngoaøi khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát, v.v... Töø nhöõng ñaùnh giaù sô boä treân ñaây, xin kieán nghò moät soá giaûi phaùp nhaèm thuùc ñaåy thöïc hieän ñaày ñuû, kòp thôøi vaø thuaän lôïi caùc noäi dung cuûa Luaät Doanh nghieäp vaø Luaät Ñaàu tö nhö sau: 1. Giao Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö chuû trì, phoái hôïp vôùi Toå coâng taùc thi haønh Luaät Doanh nghieäp vaø Luaät Ñaàu tö vaø caùc cô quan coù lieân quan nghieân cöùu, soaïn thaûo trình Chính phuû trong Quyù II/2007 “ Nghò ñònh veà ñieàu kieän ban haønh vaø thöïc thi caùc quy ñònh veà giaáy pheùp kinh doanh”. 2. Giao Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö phoái hôïp vôùi Ngaân haøng nhaø nöôùc vaø caùc boä: Taøi chính; Xaây döïng; Taøi nguyeân vaø moâi tröôøng; Böu chính vieãn thoâng; Giao thoâng vaän taûi; Thöông maïi; Y teá; Giaùo duïc; Vaên hoùa; Coâng nghieäp; Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân khaån tröông nghieân cöùu, soaïn thaûo vaø trình Chính phuû caùc nghò ñònh quy ñònh veà lónh vöïc, döï aùn ñaàu tö, kinh doanh coù ñieàu kieän vaø ñieàu kieän cuûa döï aùn ñaàu tö trong lónh vöïc ñaàu tö coù ñieàu kieän phuø hôïp vôùi cam keát quoác teá, Luaät Ñaàu tö vaø luaät chuyeân ngaønh. 3. Yeâu caàu Boä Taøi chính chuû trì, phoái hôïp vôùi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö ñaåy nhanh tieán ñoä soaïn thaûo vaø trình Chính phuû trong thôøi haïn sôùm nhaát Döï thaûo nghò ñònh chi tieát höôùng daãn thi haønh Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp (thay theá Nghò ñònh 164/2003/NÑ-CP vaø nghò ñònh soá 152/2004/NÑ-CP). 4. Yeâu caàu caùc boä, cô quan ngang boä coù lieân quan chuû ñoäng vaø phoái hôïp vôùi Toå coâng taùc thöïc hieän raø soaùt, boå sung söûa ñoåi hoaëc kieán nghò Thuû töôùng Chính phuû boå sung, Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 40 söûa ñoåi caùc quy ñònh veà giaáy pheùp kinh doanh theo kieán nghò cuûa Toå coâng taùc trong Baùo caùo keøm theo Coâng vaên soá 348/BKH-TCT ngaøy 16 thaùng 1 naêm 2007.13 5. Giao Toå coâng taùc thi haønh Luaät Doanh nghieäp chuû trì thöïc hieän raø soaùt caùc quy ñònh coù lieân quan ñeán ñaàu tö quy ñònh trong caùc vaên baûn phaùp luaät coù lieân quan (phaùp luaät veà ñaàu tö, phaùp luaät veà xaây döïng, phaùp luaät veà ñaát ñai vaø baûo veä moâi tröôøng, v.v…); kieán nghò giaûi phaùp khaéc phuïc söï choàng cheùo ñeå hôïp lyù hoaù vaø ñôn giaûn hoaù caùc thuû tuïc lieân quan ñeán ñaàu tö, thöïc söï taïo thuaän lôïi vaø giaûm chi phí cho caùc nhaø ñaàu tö. 6. Giao Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö: a) Tieáp tuïc höôùng daãn theo thaåm quyeàn, giaûi quyeát khaéc phuïc caùc khoù khaên vöôùng maéc trong thi haønh Luaät Doanh nghieäp vaø Luaät Ñaàu tö neâu taïi ñieåm A vaø B phaàn 2 cuûa Baùo caùo; b) Phoái hôïp vôùi Boä Noäi vuï chæ ñaïo, höôùng daãn vaø hoã trôï Uyû ban nhaân daân caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông trong vieäc thaønh laäp vaø hoaït ñoäng cuûa Phoøng ñaêng kyù kinh doanh caáp huyeän; phoái hôïp thoáng nhaát nghieäp vuï ñaêng kyù kinh doanh, ñaàu tö vaø quaûn lyù nhaø nöôùc treân phaïm vi ñòa phöông. 7. Tieáp tuïc hoã trôï caùc ñòa phöông vaø caùc hieäp hoäi doanh nghieäp toå chöùc caùc lôùp taäp huaán veà Luaät Doanh nghieäp, Luaät Ñaàu tö, caùc nghò ñònh höôùng daãn thi haønh, caùc quy ñònh coù lieân quan vaø caû caùc noäi dung cam keát gia nhaäp WTO. Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 13. Baùo caùo ñaùnh giaù caùc quy ñònh hieän haønh veà giaáy pheùp kinh doanh: thöïc traïng vaán ñeà vaø giaûi phaùp ñaõ ñöôïc göûi ñeán taát caû caùc boä, cô quan coù lieân quan thuoäc Chính phuû ngaøy 16 thaùng 1 naêm 2007. 41 Kính göûi: Vaên phoøng Chính phuû Veà caùc vöôùng maéc trong thi haønh Luaät Doanh nghieäp neâu taïi Coâng vaên soá 292/VPCP-CCHC ngaøy 16 thaùng 1 naêm 2007, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö xin baùo caùo nhö sau: 1. Veà chöùng chæ haønh ngheà trong ñaêng kyù kinh doanh ñöôïc quy ñònh taïi Luaät Doanh nghieäp. a) Luaät Doanh nghieäp khoâng ñaët ra yeâu caàu cuï theå veà chöùng chæ haønh ngheà; maø chæ daãn chieáu ñeå aùp duïng caùc quy ñònh töông öùng cuûa phaùp luaät chuyeân ngaønh. Phaùp luaät chuyeân ngaønh hieän nay quy ñònh vieäc kinh doanh 16 ngaønh, ngheà sau ñaây phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà; vaø nhöõng chöùng chæ haønh ngheà ñoù coù theå phaân thaønh 3 nhoùm. Moät laø, Ngaønh ngheà ñoøi hoûi Giaùm ñoác hoaëc ngöôøi ñöùng ñaàu doanh nghieäp kinh doanh ngaønh ngheà ñoù phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà, goàm: 1. Kinh doanh di vaät, coå vaät, baûo vaät quoác gia 2. Kinh doanh dòch vuï ñaïi dieän sôû höõu coâng nghieäp (trong tröôøng hôïp khoâng uûy quyeàn) 3. Saûn xuaát, gia coâng, sang chai ñoùng goùi thuoác baûo veä thöïc vaät 4. Kinh doanh dòch vuï xoâng hôi, khöû truøng 5. Buoân baùn thuoác baûo veä thöïc vaät 6. Khaùm chöõa beänh tö nhaân 7. Khaùm chöõa beänh baèng y hoïc coå truyeàn (tö nhaân); saûn xuaát, buoân baùn thuoác y hoïc coå truyeàn. Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 Phuï luïc BOÄ KEÁ HOAÏCH VAØ ÑAÀU TÖ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Soá: 977/BKH-QLK Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc V/v: vöôùng maéc trong thi haønh Haø Noäi, ngaøy 12 thaùng 2 naêm 2007 Luaät doanh nghieäp 42 8. Haønh ngheà luaät sö döôùi hình thöùc vaên phoøng luaät sö vaø coâng ty luaät (TNHH 1 thaønh vieân) Hai laø, ngaønh ngheà ñoøi hoûi phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà cuûa caû giaùm ñoác vaø ngöôøi khaùc, goàm: 1. Dòch vuï kieåm toaùn. 2. Haønh ngheà luaät sö döôùi hình thöùc coâng ty luaät hôïp danh. Ba laø, ngaønh ngheà chæ caàn coù chöùng chæ haønh ngheà cuûa ngöôøi khaùc; khoâng yeâu caàu giaùm ñoác doanh nghieäp phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà, goàm: 1. Haønh ngheà dòch vuï thuù y 2. Haønh ngheà hoaït ñoäng (Goàm 3 loaïi chöùng chæ haønh ngheà goàm 3 loaïi: Chöùng chæ haønh ngheà giaùm saùt thi coâng xaây döïng coâng trình; chöùng chæ haønh ngheà kyõ sö; chöùng chæ haønh ngheà kieán truùc sö). 5. Haønh ngheà luaät sö döôùi hình thöùc coâng ty luaät (TNHH 2 thaønh vieân trôû leân) 6. Kinh doanh thuoác (chöùng chæ haønh ngheà döôïc). 7. Hoaït ñoäng kinh doanh baát ñoäng saûn (chöùng chæ moâi giôùi baát ñoäng saûn vaø chöùng chæ ñònh giaù baát ñoäng saûn) 8. Kinh doanh dòch vuï thieát keá phöông tieän vaän taûi (Thieát keá taøu bieån; Thieát keá taøu bay; Thieát keá phöông tieän thuyû noäi ñòa; Thieát keá phöông tieän giao thoâng ñöôøng boä; Thieát keá phöông tieän giao thoâng ñöôøng saét.) b) Nhö treân ñaõ noùi, caùc ñieàu khoaûn lieân quan cuûa luaät doanh nghieäp chæ daãn chieáu aùp duïng caùc quy ñònh veà chöùng chæ haønh ngheà cuûa phaùp luaät chuyeân ngaønh. Ñeå ñaûm baûo aùp duïng phuø hôïp vôùi quy ñònh coù lieân quan veà chöõng chæ haønh ngheà, Boä keá hoaïch vaø Ñaàu tö ñeà nghò höôùng daãn thöïc hieän khoaûn 4 Ñieàu 16, khoaûn 5 Ñieàu 18 vaø khoaûn 5 Ñieàu 19 Luaät Doanh nghieäp nhö sau:1 1. Ñoái vôùi doanh nghieäp kinh doanh caùc ngaønh, ngheà maø maø phaùp luaät yeâu caàu giaùm ñoác hoaëc ngöôøi ñöùng ñaàu doanh nghieäp phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà, thì giaùm ñoác cuûa doanh nghieäp ñoù phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà. Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 1. Khoaûn 4 Ñieàu 16, khoaûn 5 Ñieàu 18, khoaûn 5 Ñieàu 19 Luaät Doanh nghieäp neân vieát laø “Chöùng chæ haønh ngheà cuûa giaùm ñoác hoaëc/vaø nhöõng ngöôøi khaùc ñoái vôùi coâng ty (doanh nghieäp) kinh doanh caùc ngaønh, ngheà maø theo quy ñònh cuûa phaùp luaät phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà”. Tuy vaäy, trong quaù trình thaûo luaän, nhieàu yù kieán cho laø caùch theå hieän “hoaëc/vaø” chöa quen vaø chöa ñöôïc söû duïng trong caùc vaên baûn phaùp luaät hieän nay ôû nöôùc ta. Do ñoù, cuoái cuøng ñaõ thoáng nhaát choïn phöông aùn “vaø” thay vì “hoaëc/vaø”. 43 2. Ñoái vôùi doanh nghieäp kinh doanh caùc ngaønh, ngheà maø phaùp luaät yeâu caàu giaùm ñoác vaø ngöôøi khaùc phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà, thì giaùm ñoác cuûa doanh nghieäp ñoù vaø ít nhaát moät caùn boä quaûn lyù khaùc phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà. 3. Ñoái vôùi doanh nghieäp kinh doanh caùc ngaønh, ngheà maø phaùp luaät khoâng yeâu caàu giaùm ñoác hoaëc ngöôøi ñöùng ñaàu doanh nghieäp phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà, thì ít nhaát moät ngöôøi quaûn lyù cuûa doanh nghieäp ñoù phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà. Höôùng daãn thöïc hieän nhö trình baøy treân ñaây ñaûm baûo söï töông thích giöõa noäi dung, tinh thaàn caùc quy ñònh coù lieân quan cuûa Luaät Doanh nghieäp vaø caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät chuyeân ngaønh veà chöùng chæ haønh ngheà; khoâng nhaát thieát phaûi söûa luaät; bôûi vì, vaán ñeà naøy ñaõ ñöôïc baøn ñeán trong quaù trình soaïn thaûo luaät. 2. Veà ban haønh quy ñònh veà tyû leä goùp voán cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, thuû tuïc caáp pheùp cho doanh nghieäp coù söï goùp voán cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, loä trình môû cuûa thò tröôøng. a) Hieän nay, ñaõ coù quy ñònh veà tyû leä goùp voán cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi; vaø cuï theå nhö sau: „ Tyû leä goùp voán cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo caùc coâng ty coå phaàn nieâm yeát khoâng vöôït quaù 49% vaø thöïc hieän theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà chöùng khoaùn vaø thò tröôøng chöùng khoaùn; „ Tyû leä goùp voán cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong caùc doanh nghieäp coå phaàn hoaù töø doanh nghieäp nhaø nöôùc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà chuyeån ñoåi doanh nghieäp nhaø nöôùc thaønh coâng ty coå phaàn; „ Tyû leä goùp voán cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong caùc doanh nghieäp kinh doanh moät soá ngaønh, ngheà ñaëc thuø nhö dòch vuï ngaân haøng, baûo hieåm, vaän taûi haøng khoâng, vaän taûi vieãn döông, hay caùc dòch vuï vaän taûi bieån, v.v…thì aùp duïng theo quy ñònh ñaëc thuø cuûa phaùp luaät chuyeân ngaønh ñoù; „ Ñoái vôùi ngaønh, ngheà kinh doanh, nhaát laø caùc ngaønh dòch vuï maø nöôùc ta chöa môû ñaày ñuû cho nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, thì söï haïn cheá hieän dieän thöông maïi, trong ñoù coù haïn cheá tyû leä sôû höõu cuûa ngöôøi ñaàu tö nöôùc ngoaøi thöïc hieän theo caùc cam keát song phöông vaø ña phöông veà thöông maïi vaø ñaàu tö, nhaát laø cam keát trong Bieåu cam keát veà dòch vuï khi gia nhaäp WTO. Ngoaøi nhöõng haïn cheá noùi treân, theo Luaät ñaàu tö vaø Luaät doanh nghieäp hieän haønh, nhaø ñaàu tö Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 44 khoâng bò haïn cheá veà tyû leä sôû höõu trong baát kyø tröôøng hôïp naøo khaùc. Do ñoù, khoâng caàn thieát phaûi ban haønh theâm quy ñònh veà tyû leä goùp voán cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Trong thôøi gian qua, coù theå do chöa hieåu heát nhöõng thay ñoåi coù lieân quan trong luaät ñaàu tö vaø luaät doanh nghieäp, chöa hieåu heát nhöõng quy ñònh hieän haønh ñaõ coù veà haïn cheá tyû leä sôû höõu ñoái ngöôøi ñaàu tö nöôùc ngoaøi, neân ôû moät soá ñòa phöông, vieäc goùp voán, mua coå phaàn cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaõ chöa thöïc hieän ñöôïc. b. Veà thuû tuïc caáp pheùp cho doanh nghieäp coù söï tham gia goùp voán cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Veà vaán ñeà naøy, quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh ñaõ khaù roõ. Cuï theå laø: „ Khoaûn 4 Ñieàu 29 Luaät ñaàu tö quy ñònh “Nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñöôïc aùp duïng ñieàu kieän ñaàu tö nhö nhaø ñaàu tö trong nöôùc trong tröôøng hôïp caùc nhaø ñaàu tö vieät nam sôû höõu töø 51% voán ñieàu leä cuûa doanh nghieäp trôû leân”. „ Khoaûn 1 Ñieàu 50 Luaät ñaàu tö quy ñònh “Nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi laàn ñaàu tieân ñaàu tö vaøo vieät nam phaûi coù döï aùn ñaàu tö vaø laøm thuû tuïc ñaêng kyù ñaàu tö hoaëc thaåm tra ñaàu tö taïi cô quan nhaø nöôùc quaûn lyù ñaàu tö ñeå ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ñaàu tö. Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö ñoàng thôøi laø giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh”. „ Ñieàu 20 Luaät Doanh nghieäp quy ñònh “ Hoà sô, trình töï, thuû tuïc, ñieàu kieän vaø noäi dung ñaêng kyù kinh doanh, ñaàu tö cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi laàn ñaàu tieân ñaàu tö vaøo Vieät nam ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa luaät naøy vaø phaùp luaät veà ñaàu tö. Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù ñaàu tö ñoàng thöoøi laø giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh”. Caùc quy ñònh noùi treân coù nghóa laø: „ Vieäc thaønh laäp moät doanh nghieäp coù tyû leä voán goùp cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi thaáp hôn 49% ñöôïc thöïc hieän nhö doanh nghieäp 100% voán trong nöôùc, aùp duïng theo quy ñònh cuûa luaät doanh nghieäp vaø nghò ñònh 88/2006/NÑ-CP veà ñaêng kyù kinh doanh; „ Ñoái vôùi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi laàn ñaàu tieân ñaàu tö vaøo vieät nam, töï hoï hoaëc cuøng vôùi nhaø ñaàu tö trong nöôùc thaønh laäp doanh nghieäp (toå chöùc kinh teá) vôùi hôn 49% sôû höõu cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, thì hoï môùi phaûi ñoàng thôøi thöïc hieän thuû tuïc ñaêng kyù, thaåm tra ñaàu tö vaø thuû tuïc ñaêng kyù kinh doanh. Trong tröôøng hôïp naøy, doanh nghieäp ñöôïc ñaêng kyù thaønh laäp neáu: Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 45 (i) Döï aùn ñaàu tö gaén vôùi thaønh laäp doanh nghieäp ñöôïc ñaêng kyù hoaëc ñöôïc chaáp thuaän; (ii) vaø coù ñuû caùc ñieàu kieän quy ñònh taïi 24 Luaät Doanh nghieäp. „ Ñoái vôùi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi laàn thöù hai, thöù ba, v.v... ñaàu tö vaøo nöôùc ta, thì vieäc thaønh laäp doanh nghieäp vaø ñaêng kyù ñaàu tö cuûa hoï thöïc hieän nhö ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc. Thuû tuïc thaønh laäp doanh nghieäp trong caùc tröôøng hôïp noùi treân ñaõ ñöôïc quy ñònh khaù roõ vaø cuï theå taïi nghò ñònh 108/2006/NÑ-CP vaø Nghò ñònh soá 88/2006/NÑ-CP. Tuy vaäy, thôøi gian qua, do hieåu vaø aùp duïng chöa thoáng nhaát, neân moät soá ñòa phöông chöa trieån khai aùp duïng caùc quy ñònh ñaõ coù, maø chôø hoûi yù kieán cô quan caáp treân. Vì vaäy, veà vaàn ñeà naøy, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö seõ tieáp tuïc höôùng daãn theâm, khoâng nhaát thieát phaûi höôùng daãn veà vaán ñeà naøy döôùi hình thöùc nghò ñònh. c. Veà loä trình môû cöûa thò tröôøng lieân quan ñeán ñaàu tö vaø thaønh laäp doanh nghieäp cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaõ ñöôïc theå hieän khaù cuï theå trong caùc cam keát quoác teá coù lieân quan maø nöôùc ta laø thaønh vieân. Vaán ñeà laø caàn sôùm taäp hôïp coâng boá roäng raõi caùc cam keát ñoù ñeå thuaän lôïi cho ngöôøi aùp duïng, vaø aùp duïng moät caùch thoáng nhaát; khoâng nhaát thieát phaûi coù quy ñònh theâm veà vaán ñeà naøy. 3. Veà höôùng daãn ñaêng kyù kinh doanh “dòch vuï ñoøi nôï”. AÙp duïng nguyeân taéc “coâng daân ñöôïc quyeàn kinh doanh taát caû caùc ngaønh, ngheà maø phaùp luaät khoâng caám” theo Luaät Doanh nghieäp soá 13/1999/QH10, töø naêm 2000 moät soá doanh nghieäp ñaõ ñaêng kyù vaø thöïc hieän cung caáp dòch vuï ñoøi nôï (dòch vuï ñoøi nôï khoâng phaûi laø ngaønh, ngheà caám kinh doanh). Tuy vaäy, keå töø ñoù, coù yù kieán cho raèng ñaây laø ngaønh ngheà kinh doanh ‘nhaïy caûm”, caàn phaûi coù quy ñònh veà ñieàu kieän kinh doanh ñeå thöïc hieän quaûn lyù nhaø nöôùc. Ñieåm c muïc 3 Chæ thò soá 27/2003/CT-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû ngaøy 11 thaùng 12 naêm 2003 veà “tieáp tuïc ñaåy maïnh thöïc hieän Luaät Doanh nghieäp, khuyeán khích phaùt trieån doanh nghieäp nhoû vaø vöøa” ñaõ giao Boä taøi chính “Trong quyù III naêm 2004, trình Chính phuû döï thaûo Nghò ñònh quy ñònh ñieàu kieän kinh doanh khoâng phaân bieät thaønh phaàn kinh teá ñoái vôùi caùc dòch vuï ñoøi nôï, ñònh giaù taøi saûn, ñaùnh giaù tín nhieäm”... Töø ñoù ñeán nay, vieäc ñaêng kyù kinh doanh dòch vuï ñoøi nôï ñaõ khoâng thöïc hieän ñöôïc, vì chôø nghò ñònh veà ñieàu kieän kinh doanh. Tuy vaäy, cho ñeán nay ñaõ hôn 3 naêm maø nghò ñònh vaãn Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 46 chöa ñöôïc soaïn thaûo, ban haønh. Vì vaäy, ñeå ñaûm baûo thöïc thi nghieâm vaø nhaát quaùn noäi dung vaø tinh thaàn cuûa Luaät Doanh nghieäp, Luaät Ñaàu tö taêng theâm nieàm tin cuûa nhaø ñaàu tö vaøo moâi tröôøng kinh doanh ôû nöôùc ta, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö ñeà nghò tieáp tuïc thöïc hieän vieäc ñaêng kyù kinh doanh dòch vuï doøi nôï theo quy ñònh hieän haønh; ñoàng thôøi, yeâu caàu Boä Taøi chính, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö phoái hôïp theo doõi, toång keát thöïc tieãn vaø soaïn thaûo trình Chính phuû nghò ñònh quy ñònh veà ñieàu kieän kinh doanh dòch vuï ñoøi nôï trong thôøi gian thích hôïp. 4. Veà chuyeån ñoåi doanh nghieäp tö nhaân thaønh coâng ty traùch nhieäm höõu haïn. Doanh nghieäp tö nhaân vaø coâng ty traùch nhieäm höõu haïn laø 2 loaïi hình doanh nghieäp khaùc nhau veà baûn chaát. Ñoái vôùi doanh nghieäp tö nhaân, doanh nghieäp vaø chuû sôû höõu doanh nghieäp khoâng taùch bieät vaø ñoäc laäp vôùi nhau veà quyeàn vaø nghóa vuï; chuû sôû höõu chòu traùch nieäm voâ haïn ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Trong khi ñoù, coâng ty traùch nhieäm höõu haïn vaø chuû sôû höõu (thaønh vieân) coâng ty ñoù laø hai chuû theå phaùp lyù khaùc nhau, ñoäc laäp vôùi nhau veà quyeàn vaø nghóa vuï; thaønh vieân chæ chòu traùch nhieäm ñoái vôùi caùc khoaûn nôï vaø nghóa vuï khaùc cuûa coâng ty trong phaïm vi soá voán cam keát goùp vaøo coâng ty. Ñieàu naøy coù nghóa laø moät khi thaønh vieân goùp ñuû soá voán ñaõ cam keát goùp, thì thaønh vieân ñoù ñaõ hoaøn thaønh nghóa vuï ñoái vôùi coâng ty veà nghóa vuï taøi saûn, khoâng coù traùch nhieäm lieân ñôùi döôùi moïi hình thöùc vaø möùc ñoä ñoái vôùi nghóa vuï cuûa coâng ty. Vì vaäy, doanh nghieâïp tö nhaân khoâng theå chuyeån ñoåi tröïc tieáp sang coâng ty traùch nhieäm höõu haïn. Tuy vaäy, chuû sôû höõu doanh nghieäp tö nhaân coù theå giaùn tieáp chuyeån ñoåi doanh nghieäp cuûa mình sang coâng ty traùch nhieäm höõu haïn. Cuï theå laø, beân caïnh doanh nghieäp tö nhaân hieän coù, chuû doanh nghieäp thaønh laäp theâm moät coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân; vaø söû duïng chính nhöõng taøi saûn ñang kinh doanh goùp voán vaøo coâng ty traùch nhieäm höõu haïn ñoù. Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn daàn daàn môû roäng phaïm vi vaø quy moâ kinh doanh, thöïc hieän caû caùc hoaït ñoäng kinh doanh laâu nay vaãn do doanh nghieäp tö nhaân thöïc hieän. Baèng caùch ñoù, quy moâ vaø phaïm vi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp tö nhaân daàn thu heïp; ñeán moät ñieåm thích hôïp, thöïc hieän thuû tuïc giaûi theå doanh nghieäp tö nhaân. Toå coâng taùc thi haønh Luaät Doanh nghieäp vaø Luaät Ñaàu tö ñaõ coù höôùng daãn veà chuyeån ñoåi giaùn tieáp doanh nghieäp tö nhaân thaønh coâng ty traùch nhieäm höõu haïn. 5. Veà Danh muïc teân doanh nhaân vaø höôùng daãn cuï theå tröôøng hôïp teân doanh nhaân caáu thaønh moät phaàn cuûa teân doanh nghieäp. Ñieàu 31, 32, 33 vaø 34 Luaät Doanh nghieäp ñaõ quy ñònh cuï theå caùc yeâu caàu ñoái vôùi teân cuûa doanh Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 47 nghieäp. Khoaûn 3 Ñieàu 32 quy ñònh caám “söû duïng töø ngöõ, kyù hieäu vi phaïm truyeàn thoáng lòch söû, vaên hoaù vaø thuaàn phong myõ tuïc cuûa daân toäc” ñeå ñaët teân rieâng cuûa doanh nghieäp. Sau ñoù, khoaûn 3 Ñieàu 11 Nghò ñònh 88/2006/NÑ-CP veà ñaêng kyù kinh doanh ñaõ boå sung theâm “teân doanh nhaân” thaønh moät yeáu toá caám söû duïng ñeå ñaët teân rieâng cuûa doanh nghieäp. Kinh nghieäm thöïc teá töø naêm 2000-2005 cho thaáy vieäc höôùng daãn cuï theå noäi dung ñieåm b Khoaûn 1 Ñieàu 24 Luaät Doanh nghieäp soá 13/1999/QH10 laø khoâng theå thöïc hieän ñöôïc; maø phaûi töï quyeát ñònh ñoái vôùi töøng tröôøng hôïp cuï theå. Töø baøi hoïc ñoù, Khoaûn 3 Ñieàu 31 Luaät Doanh nghieäp soá 60/2005/QH11 quy ñònh “Caên cöù vaøo quy ñònh taïi Ñieàu naøy vaø caùc Ñieàu 33 vaø 34 cuûa Luaät naøy, Cô quan ñaêng kyù kinh doanh coù quyeàn töø choái chaáp thuaän teân döï kieán ñaêng kyù cuûa doanh nghieäp. Quyeát ñònh cuûa cô quan ñaêng kyù kinh doanh laø quyeát ñònh cuoái cuøng”. Quy ñònh noùi treân haøm yù laø trong tröôøng hôïp cuï theå, neáu cô quan ñaêng kyù kinh doanh xeùt thaáy teân rieâng döï kieán cuûa doanh nghieäp coù kyù hieäu, töø ngöõ vi phaïm truyeàn thoáng lòch söû, vaên hoaù, ñaïo ñöùc vaø thuaàn phong myõ tuïc cuûa daân toäc, thì coù quyeàn töø choái chaáp thuaän teân döï kieán ñoù; vaø ngöôøi ñaêng kyù kinh doanh khoâng coù quyeàn khieáu naïi, khieáu kieän ñoái vôùi quyeát ñònh ñoù cuûa cô quan ñaêng kyù kinh doanh. Cuõng töông töï nhö vaäy ñoái vôùi “teân doanh nhaân”. Vì vaäy, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö cho raèng khoâng caàn thieát phaûi ban haønh danh muïc teân doanh nhaân ñeå caùc teân ñoù khoâng ñöôïc söû duïng ñeå ñaët teân rieâng cho doanh nghieäp; vì Luaät ñaõ giao vieäc ñoù cho cô quan ñaêng kyù kinh doanh töï quyeát ñònh trong töøng tröôøng hôïp cuï theå. 6. Veà ban haønh quy cheá hoaït ñoäng, bieân cheá vaø tieâu chuaån caùn boä Phoøng ñaêng kyù kinh doanh caáp huyeän. Khoaûn 2 Ñieàu 9 Nghò ñònh soá 88/2006/NÑ-CP veà ñaêng kyù kinh doanh quy ñònh “Boä noäi vuï chuû trì, phoái hôïp vôùi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö höôùng daãn toå chöùc boä maùy, bieân cheá cô quan ñaêng kyù kinh doanh caáp tænh, caáp huyeän vaø Phoøng ñaêng kyù kinh doanh taïi khu kinh teá”. Vì vaäy, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö ñeà nghò Vaên phoøng Chính phuû baùo caùo Thuû töôùng Chính phuû, yeâu caàu Boä noäi vuï ban haønh quy ñònh höôùng daãn, taïo ñieàu kieän ñeå cô quan ñaêng kyù kieän toaøn veà toå chöùc, tieâu chuaån hoaù ñoäi nguõ caùn boä. Veà phaàn mình, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö seõ hôïp taùc vaø phoái hôïp chaët cheõ vôùi Boä Noäi vuï trong thöïc hieän coâng vieäc noùi treân. Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 48 7. Höôùng daãn xöû lyù vieäc caùc tröôøng hôïp doanh nghieäp thaønh laäp theo Luaät Doanh nghieäp soá 13/1999/QH10 nay khoâng ñaùp öùng tieâu chuaån, ñieàu kieän quy ñònh taïi ñieåm b khoaûn 1 Ñieàu 57, vaø khoaûn 2 Ñieàu 116 Luaät Doanh nghieäp. Ñieåm b khoaûn 1 Ñieàu 57 Luaät Doanh nghieäp quy ñònh giaùm ñoác, Toång Giaùm ñoác phaûi laø caù nhaân sôû höõu ít nhaât 10% voán ñieàu leä hoaëc laø ngöôøi phaûi coù trình ñoä chuyeân moân, kinh nghieäm thöïc teá trong quaûn trò kinh doanh hoaëc trong caùc ngaønh, ngheà kinh doanh chuû yeáu cuûa coâng ty hoaëc caùc ñieàu kieän khaùc quy ñònh taïi Ñieàu leä coâng ty. Giaùm ñoác, Toång Giaùm ñoác cuûa caùc coâng ty thaønh laäp theo Luaät Doanh nghieäp soá 13/1999/QH10 ñeàu ñöôïc coi laø coù ñuû ñieàu kieän. Hoï ñaõ vaø ñang laøm Giaùm ñoác, Toång Giaùm ñoác coù nghóa laø ñaõ ñaùp öùng veà kinh nghieäm thöïc teá trong quaûn trò kinh doanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 8. Veà caùc vaán ñeà khaùc, goàm: „ Thuû tuïc giaûm voán ñieàu leä coâng ty coå phaàn; „ Thuû tuïc chuyeån ñoåi coâng ty traùch nhieäm höõu haïn 2 thaønh vieân thaønh coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân; vaø ngöôïc laïi; coâng ty traùch nhieäm höõu haïn thaønh coâng ty coå phaàn vaø ngöôïc laïi; „ Höôùng daãn veà thuû tuïc yeâu caàu doanh nghieäp taïm ngöøng hoaït ñoäng; „ Höôùng daãn veà giaùm saùt cuûa cô quan ñaêng kyù kinh doanh ñoái vôùi vieäc tieán haønh hoïp Hoäi ñoàng thaønh vieân, Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng; v.v... Toå coâng taùc thi haønh Luaät Doanh nghieäp vaø Luaät Ñaàu tö ñaõ baùo caùo Thuû töôùng Chính phuû trong Baùo caùo sô keát tình hình 6 thaùng thi haønh Luaät Doanh nghieäp vaø Luaät Ñaàu tö; ñoàng thôøi, Toå coâng taùc ñaõ ñeà nghò Thuû töôùng giao Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö ban haønh theo thaåm quyeàn vaên baûn höôùng daãn thöïc hieän giaûi quyeát caùc vöôùng maéc trong thi haønh hai Luaät. Theo tinh thaàn ñoù, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö seõ ban haønh thoâng tö höôùng daãn trong thôøi haïn sôùm nhaát. Treân ñaây laø yù kieán cuûa Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, xin göûi Vaên phoøng Chính phuû ñeå taäp hôïp vaø baùo caùo Thuû töôùng Chính phuû./. Ñ A ÙN H G IA Ù 6 T HA ÙNG TH I H AØN H L UA ÄT D OA NH NG HIE ÄP 20 05 Nôi nhaän: -Nhö treân. -Löu VP, QLKT, TCT. BOÄ TRÖÔÛNG Voõ Hoàng Phuùc (Ñaõ kyù)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá 6 tháng thi hành luật doanh nghiệp 2005.pdf
Luận văn liên quan