Đề tài Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản dựa vào hệ thống kênh thủy lợi ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Đây là luận văn khoa học: "Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản dựa vào hệ thống kênh thủy lợi ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh" Phục vụ các bạn học sinh, sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo. 1/ MỞ ĐẦU Việt Nam là một quốc gia ven biển, có đường biển dài trên 3.200 km, trải dài suốt 13 vĩ độ từ Móng Cái cái đến Hà Tiên. Diện tích đặc quyền kinh tế biển rộng khoảng 1 triệu km2. Theo bộ thủy sản 1996 thì Việt Nam còn có khoảng 1.379.038 ha diện tích mặt nước ở các thủy vực nội địa như: sông, suối, ao, hồ, kênh, mương, ruộng trũng Do đó nguồn lợi hải sản, thủy sản nước ngọt của đất nước ta có một tiềm năng lớn và vô cùng quan trọng. Đặc biệt đối với những vùng xa biển thì thủy sản nước ngọt đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện và nâng cao đời sống của người dân nghèo ở các vùng nông thôn. Tây Ninh là một tỉnh nội địa, không giáp với biển, nhưng có tiềm năng diện tích mặt nước rất lớn. Có hai hệ thống sông lớn là sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn chảy qua. Ngoài ra còn có nhiều hố vật liệu và các ao nhỏ nuôi trong nông hộ. Đặc biệt với lợi thế của hệ thống kênh thủy lợi phân bố hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh, với lượng nước sạch dồi dào từ hồ Dầu Tiếng, nên rất có nhiều tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Huyện Dương Minh Châu thuộc tỉnh Tây Ninh là huyện tiếp giáp với hồ Dầu Tiếng, có ba hệ thống kênh (Tân Hưng, kênh Đông, kênh Tây) chảy qua, với nhiều hố vật liệu, ao, bàu tự nhiên thuận tiện cho phát triển nuôi trồng thủy sản. Từ năm 2000 đến nay nuôi trồng thủy sản ngày càng phát triển từ nuôi cá ao, lồng bè qui mô nhỏ đến nuôi thâm canh qui mô lớn trên lòng hồ Dầu Tiếng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây việc nuôi cá trong lòng hồ Dầu Tiếng phát triển quá mức đã làm ô nhiểm nguồn nước đến mức báo động. Trước tình hình đó ngày 14/02/2005 UBND tỉnh Tây Ninh ra công văn số 46/UB “Giải tỏa việc nuôi cá lồng bè trong lòng hồ Dầu Tiếng, đẩy mạnh việc thả cá, nuôi cá tự nhiên trong hồ”. Điều này dẫn đến sự sụt giảm sản lượng cá cung cấp cho địa bàn tỉnh. Để hiểu rõ tình hình nuôi trồng thủy sản sau khi cấm nuôi lồng bè trong hồ, sự chuyển hướng của người dân và sự định hướng của các cấp chính quyền quản lý, chúng tôi tiến hành điều tra khảo sát một số hộ nuôi cá ở các lưu vực kênh thủy lợi thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Được sự chấp thuận của khoa thủy sản – trường ĐH Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng và tiềm năng nuôi trồng thủy sản dựa vào hệ thống kênh thủy lợi ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh” 2/ MỤC LỤC I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều Kiện Tự Nhiên của Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 2.2 Điều Kiện Kinh Tế Xã Hội của Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 2.3 Sơ Lược về Hệ Thống Kênh Thủy Lợi của Tỉnh Tây Ninh 2.4 Hiện Trạng Nuôi Trồng Thủy Sản của Huyện Dương Minh Châu III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời Gian và Địa Điểm 3.2 Phương Pháp Nguyên Cứu 3.3 Phương Pháp Phân Tích Xử Lý Số Liệu 3.4 Phương Pháp Quy Hoạch Vùng Phát Triển Thủy Sản IV KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Phân Vùng các khu vực khảo sát 4.2 Tiềm Năng Nguồn Nước 4.3 Tiềm Năng Kỹ Thuật 4.4 Đầu Vào và Đầu Ra của Các Hoạt Động Nuôi Trồng Thủy Sản 4.5 Hiệu Quả Kinh Tế của Hoạt Động Nuôi Cá ơ Huyện Dương Minh Châu 4.6 Bản Đồ Hiện Trạng và Tiềm Năng Phát Triển Nuôi Trồng Thủy Sản Dựa Vào Hệ Thống Kênh Thủy Lợi ở Huyện Dương Minh Châu V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết Luận 5.2 Đề Nghị

doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2261 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản dựa vào hệ thống kênh thủy lợi ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhau khoâng ñaùng keå. 4.5.1.3 Chi phí cô hoäi Chi phí cô hoäi nhoùm ao nuoâi gheùp chieám 20,97% toång chi phí, ao öông caù gioáng chieám 8,36% toång chi phí vaø nhoùm ao nuoâi ñôn chieám 4,07%. Veà maët ñôn vò thì chi phí nhoùm ao nuoâi gheùp laø 425,310 ñ/m2, ao öông caù gioáng 1861.3 ñ/m2, ao nuoâi ñôn laø 1259,59 ñ/m2 (Baûng 4.12). Keát quaû ñieàu tra cho thaáy chi phí cô hoäi cuûa nhoùm ao öông caù gioáng cao hôn laø do nguyeân nhaân sau: Vì ôû ao nuoâi gheùp caùc hoä chuû yeáu söû duïng lao ñoäng nhaøn roãi trong gia ñình neân soá lao ñoäng söû duïng cho hoaït ñoäng nuoâi caù khoâng quaù moät. Ñoái vôùi hình thöùc nuoâi ñôn vì nuoâi möùc ñoä thaâm canh cao ñoøi hoûi chuû hoä phaûi theo doõi vaø quaûn lyù ao nuoâi chaët cheõ hôn, vì theá soá lao ñoäng thöôøng nhieàu hôn moät. Ñoái vôùi hoä öông caù gioáng thì maät ñoä öông luùc naøo cuõng cao, caù gioáng coøn nhoû neân söùc chòu ñöïng coøn yeáu, raát deå xaûy ra söï coá vaø beänh taät. Vaäy ñoái vôùi hoä öông caù gioáng thì soá lao ñoäng thöôøng lôùn hôn moät. Baûng 4.13 Chi phí ñaàu tö vaø hieäu quaû kinh teá cuûa caùc hình thöùc nuoâi Haïng muïc Nuoâi gheùp Nuoâi ñôn Öông caù gioáng Soá hoä 29 9 12 DT trung bình (m2) 983 611 613 Naêng suaát TB(kg/m2) 0,75 5,58 1,9 Chi phí löu ñoäng (ñ/m2) Caù gioáng 532,07 5100 6122.5 Thöùc aên 203,75 20555,6 12483.3 Phaân boùn + hoùa chaát 104,31 2166,67 862.5 Thuûy lôïi phí 349,83 213,89 214.67 Chuaån bò ao 145,7 86,67 441,25 Laûi treân voán ñieàu haønh 85,61 1349,89 872.13 Toång coäng 1274,57 29472,7 20155.84 Chi phí coá ñònh (ñ/m2) Ñaøo ao 285,34 197,78 191,92 Trang thieát bò 42,62 54 302.5 Toång coäng 327,97 251,78 252.42 Chi phí cô hoäi (ñ/m2) Lao ñoäng gia ñình 381,49 1227,50 1835,24 Laõi treân voán coá ñònh 24,61 12,09 6.06 Chi phí söû duïng ñaát 20 20 20 Toång coäng 425,10 1259,59 1861.3 Toång chi phí(ñ/m2) 2027,64 30984 22269.6 Toång Thu (ñ/m2) 4867,90 119657 81310.25 Lôïi nhuaän roøng (ñ/m2) 2840,26 88673 59040,65 Tyû suaát lôïi nhuaän/Toång chi phí 1,4 2,86 2,65 Hieäu quaû ñoàng voán 2,4 3,86 3,65 Laõi suaát treân chi phí coá ñònh cuûa nhoùm ao nuoâi gheùp laø 23,61 ñ/m2, cao hôn ao nuoâi ñôn laø 12,09 ñ/m2 vaø ao öông laø 6,06 ñ/m2. Söï cao hôn naøy laø do thôøi gian nuoâi cuûa ao nuoâi gheùp laø 6 thaùng, ao nuoâi ñôn laø 4 thaùng vaø ao öông caù gioáng laø 2 thaùng. Nhöng söï cheânh leäch laõi suaát treân chi phí coá ñònh naøy nhoû, khoâng ñaùng keå. 4.5.5.4 Toång chi phí Ao nuoâi ñôn coù toång chi phí cao nhaát 30984 ñ/m2, ao öông caù gioáng 22269,6 ñ/m2, ao nuoâi gheùp 2027,64 ñ/m2. Do coù chi phí löu ñoäng ao nuoâi ñôn raát cao. Khi toång chi phí nuoâi cao maø giaù baùn cao thì lôïi nhuaän seõ taêng raát cao. Nhöng baùn khoâng ñöôïc giaù thì loã seõ nhieàu hôn toång chi phí thaáp. Ñoà thò 4.11 Chi phí ñaàu tö cuûa ba hình thöùc nuoâi Hieäu quaû kinh teá Keát quaû ñieàu cho thaáy naêng suaát trung bình ôû ao nuoâi gheùp laø thaáp nhaát 0,75 kg/m2. Naêng suaát trung bình ôû ao öông laø 1,9 kg/m2, moät kg caù gioáng khaùc vôùi 1kg caù thòt. Neân khoâng theå so saùnh chung vôùi nhau. Naêng suaát cao nhaát laø ao nuoâi ñôn 5.58 kg/m2. Ñoái vôùi ao nuoâi gheùp naêng suaát thaáp laø do thieáu söï chaêm soùc chu ñaùo, thieáu thöùc aên, coâng taùc caûi taïo chöa toát, tyû leä hao huït lôùn. Cöù 1 ñoàng chi phí ôû nhoùn ao nuoâi gheùp seõ ñöôïc 2,4 ñoàng thu nhaäp vaø 1,4 ñoàng lôïi nhuaän. Trong khi 1 ñoàng chi phí ôû nhoùn ao nuoâi ñôn seõ ñöôïc 3,86 ñoàng thu nhaäp vaø 2,86 ñoàng lôïi nhuaän. Vaø 1 ñoàng chi phí ôû nhoùn ao öông caù gioáng seõ ñöôïc 3,65 ñoàng thu nhaäp vaø 2,65 ñoàng lôïi nhuaän. Ñoà thò 4.12 Hieäu quaû ñoàng voán cuûa ba hình thöùc nuoâi Vaäy hieäu quaû ñoàng voán vaø tyû suaát lôïi nhuaän treân toång chi phí cuûa ao nuoâi ñôn laø cao nhaát, thaáp nhaát laø ao nuoâi gheùp. Qua keát quaû cho thaáy hieäu quaû ñoàng voán vaø tyû suaát lôïi nhuaän treân toång chi phí cuûa ao nuoâi ñôn cao hôn ao öông caù gioáng khoâng nhieàu. Nhöng thôøi gian öông caù ngaén chæ coù 2 thaùng coøn thôøi gian nuoâi ñôn thì maát 4 thaùng. Vì vaäy thôøi gian thu hoài voán vaø taùi saûn suaát ôû ao öông nhanh hôn ao nuoâi ñôn chính vì vaäy ao öông caù gioáng laø ao coù hieäu quaû kinh teá nhaát. Maët khaùc ao öông mang tính ruõi ro nhieàu hôn vì öông vôùi maät ñoä daøy neân deå xaûy ra dòch beänh, khi caù gioáng bò beänh thì cheát raát nhieàu, coù tröôøng hôïp coøn huûy caû ao maø caù gioáng beänh thì khoâng coù ai mua ñeå nuoâi. Coøn ôû ao nuoâi ñôn thì khi moâi tröôøng bò oâ nhieåm daãn ñeán caù beänh thì caù ñaõ lôùn roài, coù theå baùn ñöôïc neân thieät haïi khoâng nhieàu. Hieän nay vieäc nuoâi loàng, beø trong loøng hoà Daàu Tieáng ñaõ bò caám. Vì vaäy maø nhöõng hoä öông caù gioáng seõ maát ñi nguoàn tieâu thuï chính. Ña soá caùc chuû hoä öông caù gioáng ñieàu cho raèng sang vuï tôùi seõ chuyeån sang nuoâi caù thòt. 4.6 Baûn Ñoà Hieän Traïng vaø Tieàm Naêng Phaùt Trieån Nuoâi Troàng Thuûy Saûn Döïa Vaøo Heä Thoáng Keânh Thuûy Lôïi ôû Huyeän Döông Minh Chaâu 4.6.1 Tieàm naêng veà kinh teá - xaõ hoäi Qua keát quaû ñieàu tra, phoûng vaán, thu thaäp soá lieäu, khaûo saùt tình hình thöïc teá vaø keát quaû ñaït ñöôïc. Chuùng toâi cho ñieåm vaø xeáp haïng caùc yeáu toá tieàm naêng veà ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi cuûa caùc khu vöïc ñöôïc khaûo saùt nhö sau: Baûng 4.14 Baûng xeáp haïng caùc yeáu toá tieàm naêng veà ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi cuûa caùc vuøng nuoâi troàng thuûy saûn döïa vaøo heä thoáng keânh thuûy lôïi ôû huyeän Döông Minh Chaâu STT Caùc yeáu toá tieàm naêng veà ñieàu kieän KT-XH Ñieåm Vuøng A Vuøng B Vuøng C Vuøng D 1 Phaân boá tuoåi 2 2 1,5 1 0 2 Trình ñoâï hoïc vaán 3 3 1 2 2,5 3 Soá nhaân khaåu 2 1 1 0.5 0 4 Löïc löôïng lao ñoäng 3 1 1 2 1 5 Thu nhaäp chính cuûa noâng hoä laø nuoâi caù 4 1,5 1 3 2 6 Dieän tích ñaát söû duïng cho ao nuoâi caù 4 3 1 4 3 7 Muïc ñích nuoâi caù 2 0,5 1,5 2 1 Toång coäng 20 13 8 14,5 9,5 Trong caùc yeáu toá tieàm naêng veà ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi thì nhöõng yeáu toá quan troïng, coù möùc ñoä aûnh höôûng cao ñeán vieäc phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn cuûa caùc vuøng ñöôïc khaûo saùt thì seõ ñöôïc cho ñieåm cao. Caùc yeáu coù möùc ñoä aûnh höôûng thaáp coù soá ñieåm nhoû hôn. Caùc yeáu toá coù möùc ñoä aûnh höôûng cao nhö: trình ñoä hoïc vaán cuûa chuû noâng hoä quyeát ñònh ñeán möùc ñoä tieáp thu vaø öùng duïng nhöõng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaøo saûn suaát, löïc löôïng lao ñoäng doài daøo thì coù theå môû roäng qui moâ lôùn hôn. Dieän tích ñaát söû duïng cho vieäc nuoâi caù raát quan troïng, ñeå nuoâi caù ñöôïc vieäc ñaàu tieân laø phaûi coù ñaát ñeå ñaøo ao… Caùc yeáu toá naøy coù möùc ñoä aûnh höôûng cao ñeán phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn cuûa caùc vuøng khaûo saùt. Caùc yeáu toá coù möùc ñoä aûnh höôûng thaáp hôn nhö: soá nhaân khaåu trong noâng hoä, ñoä tuoåi, muïc ñích nuoâi caù … Caùc yeáu toá naøy coù möùc ñoä aûnh höôûng thaáp ñeán söï phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn. Qua Baûng 4.14 thì Vuøng C coù tieàm naêng veà kinh teá - xaõ hoäi cao nhaát tieáp theo laø Vuøng A sau ñoù laø Vuøng D vaø cuoái cuøng laø Vuøng B, ñaëc bieät laø vuøng C vaø Vuøng A coù nhieàu yeáu toá tieàm naêng veà kieän kinh teá – xaõ hoäi coù aûnh höôõng ñeán nuoâi troàng thuûy saûn ñaït soá ñieåm soá ñieåm töông ñoái cao. Ñöôïc minh hoïa cuï theå qua baûn ñoà tieàm naêng veà ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi ñöôïc trình baøy ôû Hình 4.13. Chuù thích Vuøng A Vuøng B Vuøng C Vuøng D Keânh thuûy lôïi Vuøng A Vuøng D Vuøng B BAÛN ÑOÀ THUÛY LÔÏI HUYEÄN DÖÔNG MINH CHAÂU - TÆNH TAÂY NINH Vuøng C Hình 4.13 Baûn ñoà hieän traïng vaø tieàm naêng veà ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi cuûa boán vuøng khaûo saùt ôû huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh 4.6.2 Tieàm naêng veà nguoàn nöôùc Qua keát quaû ñieàu tra, phoûng vaán, thu thaäp soá lieäu, khaûo saùt tình hình thöïc teá vaø keát quaû ñaït ñöôïc. Chuùng toâi cho ñieåm vaø xeáp haïng caùc vuøng coù tieàm naêng veà nguoàn nöôùc, söû duïng cho caùc hoaït ñoäng nuoâi troàng thuûy saûn ôû löu vöïc keânh thuûy lôïi, huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh Baûng 4.15 Baûng xeáp haïng caùc vuøng coù tieàm naêng veà nguoàn nöôùc, söû duïng cho caùc hoaït ñoäng nuoâi troàng thuûy saûn ôû löu vöïc keânh thuûy lôïi, huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh STT Caùc yeáu toá tieàm naêng veà nguoàn nöôùc Ñieåm Vuøng A Vuøng B Vuøng C Vuøng D 1 Chaát löôïng nöôùc 5 4 4 4 4 2 Tình traïng oâ nhieãm 3 1 3 2 3 3 Möùc ñoä bò nhieãm pheøn 2 1 0 0 2 4 Löu löôïng nöôùc cuûa keânh 1 0.5 0.5 1 1 5 Möùc ñoä quaûn lyù nhaø nöôùc 2 0 2 2 1 6 Söï thieáu nöôùc vaøo muøa khoâ. 4 0 4 4 0 Toång Coäng 18 6,5 13,5 13 11 Trong caùc yeáu toá tieàm naêng veà veà nguoàn nöôùc söû duïng cho caùc hoaït ñoäng nuoâi troàng thuûy saûn thì nhöõng yeáu toá quan troïng, coù möùc ñoä aûnh höôûng cao ñeán vieäc phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn cuûa caùc vuøng ñöôïc khaûo saùt thì seõ ñöôïc cho ñieåm cao. Caùc yeáu coù möùc ñoä aûnh höôûng thaáp seõ coù soá ñieåm nhoû hôn. Caùc yeáu toá coù möùc ñoä aûnh höôûng cao nhö: Chaát löôïng nöôùc laø ñieàu kieän caàn phaûi coù cho hoaït ñoäng nuoâi caù, tình traïng oâ nhieãm taùc ñoäng ñeán hieäu quaû cuûa vieäc nuoâi caù. Yeáu toá möùc ñoä thieáu nöôùc vaøo muøa khoâ aûnh höôûng ñeán vieäc nuoâi caù theo muøa vuï hay nuoâi quanh naêm. Caùc yeáu toá coù möùc ñoä aûnh höôûng thaáp hôn nhö: möùc ñoä quaûn lyù nhaø nöôùc aûnh höôûng ñeán chaát löôïng nöôùc keânh keùm hôn vuøng ñöôïc quaûn lyù toát, yeáu toá möùc ñoä nhieãm pheøn, coù theå xöû lyù ñöôïc… neân coù möùc ñoä aûnh höôûng nheï. Keát quaû Baûng 4.14 cho thaáy nhöõng vuøng coù tieàm naêng veà nguoàn nöôùc nhaát laø Vuøng B roài ñeán Vuøng C, Vuøng D vaø Vuøng A coù tieàm naêng veà chaát löôïng nöôùc keùm nhaát trong caùc vuøng khaûo saùt. Do vuøng A coù nhieàu baát lôïi veà caùc yeáu toá tieàm naêng nguoàn nöôùc neân coù soá ñieåm cuûa caùc tieàn naêng naøy khaù thaáp so vôùi caùc vuøng cuøng ñöôïc khaûo saùt. Baûn ñoà tieàm veà nguoàn nöôùc nuoâi caù ñöôïc theå hieän ôû Hình 4.14. Chuù thích Vuøng A Vuøng B Vuøng C Vuøng D Keânh thuûy lôïi Vuøng B Vuøng C Vuøng A Vuøng D BAÛN ÑOÀ THUÛY LÔÏI HUYEÄN DÖÔNG MINH CHAÂU- TÆNH TAÂY NINH Hình 4.14 Baûn ñoà hieän traïng vaø tieàm naêng nguoàn nöôùc cho nuoâi troàng thuûy saûn ôû boán vuøng ñöôïc khaûo saùt cuûa huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh 4.6.3 Tieàm naêng veà kyõ thuaät nuoâi Qua keát quaû ñieàu tra, phoûng vaán, thu thaäp soá lieäu, khaûo saùt tình hình thöïc teá vaø keát quaû ñaït ñöôïc. Chuùng toâi cho ñieåm vaø xeáp haïng caùc vuøng coù tieàm naêng veà kyõ thuaät nuoâi caù ôû löu vöïc keânh thuûy lôïi, huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh Baûng 4.16 Baûng cho ñieåm vaø xeáp haïng caùc vuøng coù tieàm naêng veà kyõ thuaät nuoâi caù ôû löu vöïc keânh thuûy lôïi, huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh STT Caùc yeáu toá tieàm naêng veà kyõ thuaät nuoâi Ñieåm Vuøng A Vuøng B Vuøng C Vuøng D 1 Möùc ñoä thaâm canh 3 1 2 3 2 2 Hình thöùc nuoâi 2 1 1 2 2 3 Kinh nghieäm nuoâi caù 3 1 1 3 2 4 Tieáp nhaän thoâng tin kyõ thuaät 2 1 2 2 1 5 Ñöôïc taäp huaán 1 0 0 0 1 6 Tyû leä soáng 2 0.5 2 1 1 7 Naêng suaát 3 1 3 2 1 Toång coäng 15 5,5 11 13 10 Trong caùc yeáu toá tieàm naêng veà kyõ thuaät nuoâi caù thì nhöõng yeáu toá quan troïng, coù möùc ñoä aûnh höôûng cao ñeán vieäc phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn cuûa caùc vuøng ñöôïc khaûo saùt thì seõ ñöôïc cho ñieåm cao. Caùc yeáu coù möùc ñoä aûnh höôûng thaáp coù soá ñieåm nhoû hôn. Caùc yeáu toá coù möùc ñoä aûnh höôûng cao nhö: Möùc ñoä thaâm canh, kinh nghieäm nuoâi caù, naêng suaát… laø caùc yeáu toá coù taùc ñoäng maïnh ñeán vieäc nuoâi troàng thuûy saûn nhö: kinh nghieän nuoâi caù taùc ñoäng ñeán muøa vuï nuoâi, phoøng vaø trò beänh cho caù, thò tröôøng tieâu thuï. Naêng suaát nuoâi phaûn aûnh trình ñoä kyõ thuaät, möùc ñoä ñaàu tö cho vieäc nuoâicaù. Caùc yeáu coù möùc ñoä aûnh höôûng thaáp hôn nhö: ñöôïc taäp huaán, hình thöùc nuoâi, tieáp nhaän thoâng tin kyõ thuaät… laø nhöõng yeáu toá naøy coù möùc ñoä aûnh höôûng nheï cuï theå nhö: yeáu toá nguôøi nuoâi ñaõ tham döï caùc taäp huaán nhöng soá ngöôøi nuoâi aùp duïng ñöôïc kyõ thuaät ñoù taïi noâng hoä cuûa mình nhieàu hay khoâng? Keát quaû Baûng 4.15 cho thaáy nhöõng vuøng coù tieàm naêng veà kyõ thuaät nuoâi caù cao nhaát laø Vuøng C roài ñeán Vuøng B vaø Vuøng D. Vì ñaây laø nhöõng vuøng coù hình thöùc nuoâi thaâm canh cao neân nhieàu caùc yeáu toá tieàm naêng veà kyõ thuaät nuoâi coù soá ñieåm cao. Vuøng coù tieàm naêng veà kyõ thuaät thaáp nhaát laø Vuøng A vì coù soá hoä nuoâi gheùp khaù cao trong caùc vuøng ñöôïc khaûo saùt, do ñoù coù nhieàu yeáu toá tieàm naêng kyõ thuaät nuoâi caù coù soá ñieåm thaáp nhaát trong boán vuøng nuoâi troàng thuûy saûn ñöôïc khaûo saùt cuûa huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh. Ñöôïc minh hoïa cuï theå qua baûn ñoà tieàm veà kyõ thuaät nuoâi nuoâi caù ñöôïc theå hieän ôû Hình 4.15 Chuù thích Vuøng A Vuøng B Vuøng C Vuøng D Keânh thuûy lôïi Vuøng D Vuøng B Vuøng C Vuøng A BAÛN ÑOÀ THUÛY LÔÏI HUYEÄN DÖÔNG MINH CHAÂU- TÆNH TAÂY NINH Hình 4.15 Baûn ñoà tieàm naêng vaø tieàm naêng veà kyû thuaät nuoâi caù ôû boán vuøng ñöôïc khaûo saùt cuûa huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh. 4.6.4 Tieàm naêng veà ñaàu vaøo - ñaàu ra Qua keát quaû ñieàu tra, phoûng vaán, thu thaäp soá lieäu, khaûo saùt tình hình thöïc teá vaø keát quaû ñaït ñöôïc. Chuùng toâi cho ñieåm vaø xeáp haïng caùc vuøng coù tieàm naêng veà ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa caùc hoaït ñoäng nuoâi troàng thuûy saûn ôû löu vöïc keânh thuûy lôïi, huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh Baûng 4.17 Baûng cho ñieåm vaø xeáp haïng caùc vuøng coù tieàm naêng veà ñaàu vaøo – ñaàu ra cuûa caùc hoaït ñoäng nuoâi troàng thuûy saûn ôû löu vöïc keânh thuûy lôïi, huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh STT Caùc yeáu toá tieàm naêng veà ñaàu vaøo - ñaàu ra Ñieåm Vuøng A Vuøng B Vuøng C Vuøng D 1 Thöùc aên 2 2 2 1 2 2 Nguoàn voán 5 3 3 3 3 3 Con gioáng 3 3 2 1 2 4 Vaät tö thuûy saûn 3 3 3 1 2 5 Tình hình tieâu thuï 5 4 3 4 2 6 Giaù caû 4 3 3 3 3 7 Hoaït ñoäng thöông laùi 3 3 2 1 2 Toång coäng 25 21 18 14 16 Trong caùc yeáu toá tieàm naêng veà ñaàu vaøo – ñaàu ra cuûa caùc hoaït ñoäng nuoâi troàng thuûy saûn thì nhöõng yeáu toá quan troïng, coù möùc ñoä aûnh höôûng cao ñeán vieäc phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn cuûa caùc vuøng ñöôïc khaûo saùt thì seõ ñöôïc cho ñieåm cao. Caùc yeáu coù möùc ñoä aûnh höôûng thaáp seõ coù soá ñieåm nhoû hôn. Caùc yeáu toá coù möùc ñoä aûnh höôûng cao nhö: nguoàn voán, thò tröôøng tieâu thuï, giaù caû thò tröôøng… laø caùc yeáu toá coù taùc ñoäng maïnh ñeán vieäc nuoâi troàng thuûy saûn cuï theå muoán nuoâi thì vieäc ñaàu tieân phaûi coù voán ñeå xaây döïng cô sôû. Yeáu toá thò tröôøng tieâu thuï cuõng aûnh höôûng raát lôùn raát ñeán vieäc nuoâi vì phaûi coù thò tröôøng tieâu thuï môùi môû roäng qui moâ cuûa vieäc nuoâi caù. Caùc yeáu coù möùc ñoä aûnh höôûng thaáp hôn nhö: thöùc aên, vaät tö thuûy saûn, Soá thöông laùi… laø nhöõng yeáu toá naøy coù möùc ñoä aûnh höôûng nheï cuï theå nguoàn thöùc aên neáu khoâng coù ñuû thì coù theå cho thöùc aên boå sung hay yeáu toá vaàt tö thuûy saûn vaø con gioáng khoâng coù nhieàu thì cuõng coù theå ñi mua ôû caùc tænh khaùc veà. Keát quaû Baûng 4.16 cho thaáy Vuøng A, Vuøng B laø hai khu vöïc coù tieàm naêng veà ñaàu vaøo – ñaàu ra cao nhaát. Vuøng A coù trí gaàn thò traán Taây Ninh vaø trung taâm thöông maïi laø chôï Long Hoa roài ñeán Vuøng B do coù vò trí gaàn thò traán Döông Minh Chaâu. Vuøng D vaø Vuøng C laø hai vuøng coù vò trí caùch xa caùc trung taâm lôùn neân coù tieàm naêng veà ñaàu vaøo – ñaàu ra keùm hôn. Ñöôïc minh hoïa cuï theå qua baûn ñoà tieàm veà ñaàu vaøo – ñaàu ra theå hieän ôû Hình 4.16 Vuøng A Vuøng B Vuøng C Vuøng D Keânh thuûy lôïi Chuù thích Vuøng A Vuøng B Vuøng D Vuøng C BAÛN ÑOÀ THUÛY LÔÏI HUYEÄN DÖÔNG MINH CHAÂU- TÆNH TAÂY NINH Hình 4.16 Baûn ñoà tieàm naêng ñaàu vaøo – ñaàu ra cuûa nuoâi troàng thuûy saûn ôû boán vuøng ñöôïc khaûo saùt cuûa huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh Tieàm naêng veà hieäu quaû kinh teá Qua keát quaû ñieàu tra, phoûng vaán, thu thaäp soá lieäu, khaûo saùt tình hình thöïc teá vaø keát quaû ñaït ñöôïc. Chuùng toâi cho ñieåm vaø xeáp haïng caùc vuøng coù tieàm naêng veà hieäu quaû kinh teá cuûa caùc hoaït ñoäng nuoâi troàng thuûy saûn ôû löu vöïc keânh thuûy lôïi, huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh Baûng 4.18 cho ñieåm vaø xeáp haïng caùc vuøng coù tieàm naêng veà hieäu quaû kinh teá cuûa caùc hoaït ñoäng nuoâi troàng thuûy saûn ôû löu vöïc keânh thuûy lôïi, huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh STT Caùc yeáu toá tieàm naêng veà hieäu quaû kinh teá Ñieåm Vuøng A Vuøng B Vuøng C Vuøng D 1 Chi phí löu ñoäng 3 1 3 3 2 2 Chi phí coá ñònh 4 3 2 2 2 3 Chi phí cô hoäi 3 1 2 3 1 4 Lôïi nhuaän roøng 5 2 5 4 3 5 Hieäu quaû ñoàng voán 7 2 5 6 4 Toång coäng 22 9 17 18 12 Trong caùc yeáu toá tieàm naêng veà veà hieäu quaû kinh teá cuûa caùc hoaït ñoäng nuoâi troàng thuûy saûn thì nhöõng yeáu toá quan troïng, coù möùc ñoä aûnh höôûng cao ñeán vieäc phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn cuûa caùc vuøng ñöôïc khaûo saùt thì seõ ñöôïc cho ñieåm cao. Caùc yeáu coù möùc ñoä aûnh höôûng thaáp seõ coù soá ñieåm nhoû hôn. Caùc yeáu toá coù möùc ñoä aûnh höôûng cao nhö: lôïi nhuaän roøng, hieäu quaû ñoàng voán… laø caùc yeáu toá coù taùc ñoäng maïnh ñeán vieäc nuoâi troàng thuûy saûn cuï theå muoán vieäc nuoâi caù tieáp dieãn thì lôïi nhuaän roøng phaûi döông. Yeáu toá hieäu quaû ñoàng voán cho bieát hieäu quaû cuûa vieäc nuoâi caù. Caùc yeáu coù möùc ñoä aûnh höôûng thaáp hôn nhö: chi phí löu ñoäng, chi phí coá ñònh chi phí cô hoäi… laø nhöõng yeáu toá naøy coù möùc ñoä aûnh höôûng nheï vì chæ cho bieát chi phí ñaàu tö cho vieäc nuoâi caù. Keát quaû Baûng 4.17 cho thaáy Vuøng C, Vuøng B laø nhöõng vuøng coù tieàm naêng ñaït hieäu quaû kinh teá cao trong vieäc nuoâi troàng thuûy saûn. Vì ñaây laø nhöõng vuøng coù caùc hình thöùc nuoâi nhö nuoâi ñôn thaâm canh, öông caùc gioáng töø loàng 8 ñeán loàng 10 baùn cho nuoâi loàng, beø trong loàng hoà Daàu Tieáng neân caùc yeáu toá veà tieàm naêng hieäu quaû kinh teá ñaït soá ñieåm cao. Vuøng A laø vuøng ña soá caùc hoä söû duïng hinh thöùc nuoâi gheùp neân tieàm naêng veà hieäu quaû kinh teá töông ñoái thaáp so vôùi caùc vuøng khaùc. Ñöôïc minh hoïa cuï theå qua baûn ñoà tieàm veà hieäu quaû kinh teá theå hieän ôû Hình 4.18 Vuøng A Vuøng B Vuøng C Vuøng D Keânh thuûy lôïi Chuù thích Vuøng D Vuøng A Vuøng C BAÛN ÑOÀ THUÛY LÔÏI HUYEÄN DÖÔNG MINH CHAÂU- TÆNH TAÂY NINH Vuøng B Hình 4.17 Baûn ñoà tieàm naêng hieäu quaû kinh teá cuûa nuoâi troàng thuûy saûn ôû boán vuøng ñöôïc khaûo saùt cuûa huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh Hieän traïng vaø tieàm naêng phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn ôû löu vöïc keânh thuûy lôïi huyeän Döông Minh Chaâu Toång hôïp soá ñieåm cuûa caùc yeáu toá tieàm naêng coù aûnh höôûng ñeán hieåu quaû cuûa hoaït ñoäng nuoâi thuûy saûn. Chuùng toâi xeáp haïng caùc vuøng coù tieàm naêng phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn ôû huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh. Baûng 4.19 Baûng xeáp haïng caùc vuøng coù tieàm naêng phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn döïa vaøo heä thoáng keânh thuûy lôïi ôû huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh STT Caùc yeáu toá tieàm naêng aûnh höôûng ñeán NTTS Ñieåm Vuøng A Vuøng B Vuøng C Vuøng D 1 Ñieàu kieän KT-XH 20 13 8 14,5 9,5 2 Nguoàn nöôùc 18 6,5 13,5 13 11 3 Kyõ thuaät nuoâi caù 15 5,5 11 13 10 4 Ñaàu vaøo – ñaàu ra 25 21 18 14 16 5 Hieäu quaû kinh teá 22 9 17 18 12 Toång coäng 100 55 67,5 72,5 58,5 Trong caùc yeáu toá tieàm naêng veà phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn thì nhöõng yeáu toá quan troïng, coù möùc ñoä aûnh höôûng cao ñeán vieäc phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn cuûa caùc vuøng ñöôïc khaûo saùt thì seõ ñöôïc cho ñieåm cao. Caùc yeáu coù möùc ñoä aûnh höôûng thaáp seõ coù soá ñieåm nhoû hôn. Caùc yeáu toá coù möùc ñoä aûnh höôûng cao nhö: ñaàu vaøo – ñaàu ra, hieäu quaû kinh teá, ñieàu kieän KT-XH … laø caùc yeáu toá coù taùc ñoäng maïnh ñeán vieäc nuoâi troàng thuûy saûn cuï theå phaûi coù thò tröôøng tieâu thuï maïnh thì ngheà nuoâi caù môùi phaùt trieån roäng, nuoâi phaûi coù hieäu quaû hoaït ñoäng nuoâi caù caùc môùi toàn taïi ñöôïc… Caùc yeáu coù möùc ñoä aûnh höôûng thaáp hôn nhö: nguoàn nöôùc, kyõ thuaät nuoâi caù… laø nhöõng yeáu toá cuõng khaù quan troïng nhöng coù möùc ñoä aûnh höôûng nheï cuï hôn theå nhö nguoàn nöôùc khoâng toát, hay khoâng coù kyõ thuaät nuoâi thì vaãn nuoâi ñöôïc nhöng naêng suaát thaáp. Keát quaû toång hôïp caùc yeáu toá tieàm naêng coù taùc ñoäng ñeán hieäu quaû cuûa vieäc nuoâi troàng thuûy saûn, cho thaáy Vuøng C laø vuøng coù tieàm naêng ñeå phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn cao nhaát do coù nhieàu yeáu toá tieàm naêng phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn coù soá ñieåm cao nhö : hieäu quaû kinh teá ñaït soá ñieåm 18/22, yeáu toá kyõ thuaät nuoâi ñaït soá ñieåm laø13/15, yeáu toá veà kieän kinh teá xaõ hoäi ñaït 14,5/20…. Beân caïnh ñoù Vuøng B, Vuøng D cuõng coù tieàm naêng vaø trong töông lai seõ phaùt trieån maïnh nuoâi troàng thuûy saûn. Vuøng A coù tieàm naêng keùm hôn laø do ñaây laø vuøng môùi taäp trung nuoâi caùch ñaây moät naêm neân coøn haïn veà nhieàu maët. Ñöôïc minh hoïa cuï theå qua Baûn ñoà tieàm naêng cuûa caùc vuøng veà phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn theå hieän ôû Hình 4.18 Chuù thích Vuøng A Vuøng B Vuøng C Vuøng D Keânh thuûy lôïi Vuøng D Vuøng C Vuøng B Vuøng A BAÛN ÑOÀ THUÛY LÔÏI HUYEÄN DÖÔNG MINH CHAÂU- TÆNH TAÂY NINH Hình 4.18 Baûn ñoà tieàm naêng veà phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn ôû boán vuøng ñöôïc khaûo saùt cuûa huyeän Döông Minh Chaâu, tænh Taây Ninh V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ 5.1 Keát Luaän Keát quaû ñieàu tra caùc hoä nuoâi caù doïc theo heä thoáng keânh thuûy lôïi huyeän Döông Minh Chaâu, cho thaáy veà maët kyõ thuaät thì ngöôøi nuoâi chuû yeáu döïa vaøo kinh nghieäm laâu naêm vaø söï hoïc hoûi qua laïi laãn nhau. Thieáu söï ñaàu tö khoa hoïc kyõ thuaät neân hieäu quaû cuûa vieäc nuoâi caù coøn chöa cao. Chöa thöïc hieän toát vieäc cung caáp con gioáng coù chaát löôïng toát cho ngöôøi nuoâi. Ña soá ngöôøi noâng daân söû dung con gioáng töø caùc tænh khaùc, chuû yeáu laø töø caù tænh mieàn taây, chaát löôïng chöa ñöôïc ñaûm baûo do thôøi gian vaän chuyeån xa, tyû leä hao huït lôùn. Ñoái vôùi caùc hoä nuoâi gheùp thì tyû leä nuoâi gheùp coøn mang tính öôùc löôïng hoaëc theo tyû leä cuûa caùc thöông laùi baùn caù gioáng. Neân chöa phaùt huy ñöôïc öu theá cuûa kyõ thuaät naøy. Ñoàng thôøi thöùc aên boå sung keùm chaát löôïng vaø khoâng thöôøng xuyeân laïi theâm nöôùc keânh thuûy lôïi thöôøng bò cuùp neân daãn ñeán caù taêng tröôõng chaäm. Ñoái vôùi hoä nuoâi ñôn, nuoâi vôùi maät ñoä cao, vieäc quaûn lyù moâi tröôøng chöa toát neân caù thöôøng bò beänh daãn ñeán giaù baùn khoâng cao. Vì vaäy maø vaån chöa ñaït hieäu quaû kinh teá. Ñoái vôùi hoä öông caù gioáng thì tyû leä hao huït, caù bò beänh coøn nhieàu do öông vôùi maät ñoä cao, quaûn lyù moâi tröôøng chöa toát, phuï thuoäc quaù nhieàu vaøo nguoàn nöôùc keânh. Neân vaãn chöa ñaït hieäu quaû kinh teá cao. Baûn ñoà hieän traïng vaø tieàm naêng phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn cho thaáy Vuøng C (aáp B2 xaõ Phöôùc Minh vaø aáp A1 xaõ Beán Cuûi) coù nhieàu tieàm naêng ñeå môû roäng vaø phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn trong töông lai. Ñeà Nghò Taêng cöôøng coâng taùc khuyeán ngö vaø thöôøng xuyeân môû caùc lôùp tình dieãn veà caùc moâ hình nuoâi ñaõ ñaït hieåu quaû cao, caùc lôùp taäp huaán veà kyõ thuaät nuoâi caù nöôùc ngoït cho ngöôøi daân nuoâi caù doïc theo heä thoáng keânh thuûy lôïi. Ñaây laø ngaønh ngheà ñoøi hoûi voán ñaàu tö lôùn maø nguoàn voán gia ñình laïi haïn heïp, ñoù cuõng laø nguyeân nhaân vì sao maø ngöôøi daân thieáu söï ñaàu tö khao hoïc kyõ thuaät vaøo nuoâi caù. Vì vaäy Taây Ninh neân daønh öu tieân phaàn ngaân saùch tænh ñeå cho ngöôøi daân vay veà nuoâi caù. Vì hieän nay caùc chöông trình cho vay veà nuoâi caù cuûa ngaân haøng coøn haïn cheá, soá tieàn ñöôïc vay coøn chöa ñuû ñaùp öùng nhu caàu cho hoaït ñoäng nuoâi caù cuûa ngöôøi noâng daân. Ban quaûn lyù thuûy lôïi neân haïn cheá soá laàn cuùp nöôùc vaø soá ngaøy cuùp neân ngaén laïi, ñaëc bieät quaûn lyù chaët cheõ ñoái vôùi vieäc quaêng suùc vaät cheát xuoáng keânh, cho suùc vaät xuoáng keânh taém vaø nuoâi vòt treân keânh. Xöû lyù nghieâm ñoái vôùi vieäc söû duïng thuoác tröø saâu ñeå khai thaùc caù khi cuùp nöôùc keânh. Nhaø nöôùc neân xaây döïng moät trung taâm saûn xuaát gioáng coù chaát löôïng cao treân ñòa baøn tænh ñeå ñaùp öùng nhu caàu veà con gioáng cho ngöôøi noâng daân. Qua keát quaû ñieàu tra thì Vuøng C coù tieàm naêng veà phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn nhaát, vuøng coøn moät dieän ích khaù lôùn töø caàu 33 ñeán ñaäp chính, vôùi nguoàn nöôùc toát vaø vò trí ñòa lyù raát thuaän lôïi cho vieäc nuoâi caù theo moâ hình nuoâi ao caù nöôùc chaûy. vì vaäy maø chính quyeàn ñòa phöông neân coù chính saùch quy hoaïch ñeå phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Khoa Thuûy Saûn, Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Quy Hoaïch Thuûy saûn Tænh Taây Ninh Naêm 2010 & 2020. Sôû Noâng Nghieäp & Phaùt Trieån Noâng Thoân Tænh Taây Ninh. Raø Soaùt - Boå Sung Quy Hoaïch Noâng Nghieäp Tænh Taây Ninh (ñeán naêm 2010) Coâng Ty Khai Thaùc Coâng Trình Thuûy Lôïi Taây Ninh. Heä Thoáng Caùc Coâng Trình Thuûy Lôïi Treân Ñòa Baøn Tænh Taây Ninh. Nguyeãn Vaên Tö, 2002. Baøi Giaûng Moân Hoïc Thuûy Saûn Ñaïi Cöông. Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm TP.HCM. Voõ Vaên Vieät, 2004. Baøi Giaûng Heä Thoáng Thoâng Tin Ñòa Lyù (GEOGRAPHY INPHOMATION SYSTEM). Khoa Quaûn Lyù Ñaát Ñai & Baát Ñoäng Saûn, Ñaïi Hoïc Noâng Laân Tp. HCM. Huyønh Phaïm Vieät Huy, 2003. Baøi Giaûng Kyõ Thuaät Nuoâi Caù Nöôùc Ngoït. Khoa Thuûy Saûn Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. Nguyeãn Duy Khoaùt, 2004. Soå Tay Höôùng Daãn Nuoâi Caù Nöôùc Ngoït. Nhaø Xuaát Baûn Noâng Nghieäp Haø Noäi. Ngoâ Troïng Löu, Thaùi Baù Hoà, 2001. Kyõ Thuaät Nuoâi Thuûy Ñaëc Saûn Nöôùc Ngoït. Nhaø Xuaát Baûn Noâng Nghieäp Haø Noäi Voõ Taán Syõ, 1999. Ñieàu Tra Hình Kinh Teá - Xaõ Hoäi Moät Soá Moâ Hình Nuoâi Caù Quy Moâ Noâng Hoä Nhoû Hai Tænh Taây Ninh Vaø Bình Phöôùc.Luaän Vaên Toát Nghieäp Khoa Thuûy saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Löu Quoác Duõng, 1997. Ñieàu Tra Hieän Traïng Vaø Tieàm Naêng Phaùt Trieån Thuûy Saûn Cuûa Huyeän Chaâu Thaønh Tænh Taây Ninh. Luaän Vaên Toát Nghieäp, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Chaâu Traàn Phöôùc Sang, 2004. Ñieàu Tra Nguoàn Lôïi Hoà Daàu Tieáng. Luaän Vaên Toát Nghieäp Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm TP.HCM Traàn Minh Trí, 2003. Ñieàu Tra Ngheà Caù Hoà Daàu Tieáng. Luaän Vaên Toát Nghieäp Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm TP.HCM. Phoøng Kinh Teá - Haï Taàng Noâng Thoân, Huyeän Döông Minh Chaâu. Baùo Caùo Quy Hoaïch Phaùt Trieån Thuûy Saûn Naêm 2005. Phoøng Taøi Nguyeân & Moâi Tröôøng, Huyeän Döông Minh Chaâu. Baùo Caùo V/V Thoáng Keâ Ñaát Ñai Naêm 2004. Trung Taâm Khuyeán Noâng, Tænh Taây Ninh. Baùo Caùo Coâng Taùc Khuyeán Ngö Naêm 2003 Ñònh Höôùng Ñeán Naêm 2005. Phoøng Thoáng Keâ, Huyeän Döông Minh Chaâu. Nieâm Giaùm Thoáng Keâ 2001-2005 Phuï luïc 1 BAÛNG CAÂU HOÛI VEÀ HIEÄN TRAÏNG NUOÂI CAÙ LÖU VÖÏC KEÂNH THUÛY LÔÏI ÔÛ HUYEÄN DÖÔNG MINH CHAÂU THOÂNG TIN CHUNG VEÀ NOÂNG HOÄ 1. Teân chuû hoä , nam [ ], nöõ [ ]. Tuoåi 2. Trình ñoä hoïc vaán: Khoâng ñi hoïc [ ] Caáp III [ ] Caáp I [ ] THCN [ ] Caáp II [ ] Ñaïi hoïc [ ] 3. Soá lao ñoäng chính tham gia noâng hoä: , nam ,nöõ 4. Soá lao ñoäng phuï tham gia noâng hoä: 5. Ngheà nghieäp chính: .Noâng nghieäp: troàng troït [ ], chaên nuoâi [ ], nuoâi caù [ ] .Phi noâng nghieäp: 6. Ngheà nghieäp phuï: 7. Dieän tích noâng hoä: m2 .Dieän tích nuoâi ca:ù m2 .Dieän tích troàng troït: m2 .Dieän tích ñaát thoå cö: m2 8. Ñaõ nuoâi caù bao nhieâu naêm naêm 9. Taïi sao phaûi nuoâi caù: Ñeå caûi thieän böõa aên [ ] Taêng thu nhaäp [ ] 10. Nguoàn voán maø oâng/ baø coù ñöôïc töø 1) Voán töï coù [ ] 2) Voán vay ngaân haøng [ ] 3) Voán vay töø chöông trình xoùa ñoái giaûm ngheøo [ ] 4)Voán vay tín duïng [ ] 5) Khaùc [ ] 11. Keát quaû caùc vuï nuoâi gaàn ñaây thöôøng : Ñaït yeâu caàu [ ] Lôøi [ ] Hueà voán [ ], Loã [ ] Tieàm Naêng Nguoàn Nöôùc 12. Caùc loaïi nguoàn nöôùc maø oâng/ baø söû duïng: Nöôùc keânh [ ] Keânh + soâng [ ] Keânh + trôøi [ ] 13. Chaát löôïng cuûa nguoàn nöôùc caáp cho ao nuoâi: Raát toát [ ] Toát [ ] Xaáu [ ] Raát xaáu [ ] Neáu nguoàn nöôùc xaáu thì do nguyeân nhaân gì 1. Nhieät ñoä quaù cao trong muøa naéng [ ] 2. Nhieät ñoä quaù thaáp trong muøa möa [ ] 3. Bò nhieãm caùc loaïi thuoác tröø saâu,dieät coû [ ] 4. Oxygen trong nöôùc thaáp [ ] 5. Nöôùc bò ñuïc [ ] 6. Taûo nôû hoa [ ] 7. Taûo sôïi/caây coû trong ao [ ] 8. Khaùc [ ] 14. Nöôùc coù bò pheøn khoâng? Coù [ ] Khoâng [ ] Neáu coù thì möùc ñoä: Naëng [ ] Trung bình [ ] Nheï [ ] 15. Nguoàn nöôùc coù bò oâ nhieãm khoâng? Coù [ ] Khoâng [ ] 1.6. OÂng/baø coù khoù khaên gì veà nguoàn nöôùc Thieáu nöôùc ñeå saûn xuaát [ ] Khoâng ñuû nöôùc vaøo muøa naéng [ ] Khaùc (neâu roõ) III. Tieàm Naêng Kyõ Thuaät Nuoâi 17.OÂng baø söû duïng hình thöùc nuoâi naøo? Nuoâi gheùp [ ] Nuoâi ñôn [ ] Öông caù gioáng [ ] 18. Ñaëc ñieåm cuûa ao nuoâi caù /toâm? 1) Ao coù ñöôøng möông caáp nöôùc khoâng? Coù [ ] Khoâng [ ] 2) Ao coù ñöôøng möông thoaùt nöôùc khoâng? Coù [ ] Khoâng [ ] 3) Ao coù theå thaùo caïn ñöôïc khoâng? Coù [ ] Khoâng [ ] 5) Ao coù coáng caáp/thoaùt nöôùc khoâng? Coù [ ] Khoâng [ ] 6) Ao coù coáng ñieàu tieát nöôùc khoâng? Coù [ ] Khoâng [ ] 19. Ñoái töôïng nuoâi Caùc loaøi caù nöôùc ngoït truyeàn thoáng [ ] Nuoâi ñaëc saûn(eách, baba, caù saáu…) [ ] Cuï theå nhöõng loaøi naøo ………………………… Nuoâi toâm caøng xanh [ ] Tyû leä nuoâi gheùp ……………………………………… 20. OÂng/baø ñaõ döï lôùp taäp huaán naøo chöa? Coù [ ] Khoâng [ ] *Neáu coù oâng/baø coù aùp duïng kyõ thuaät ñöôïc khoâng? Coù [ ] Khoâng [ ] 21. oâng/baø tieáp nhaän thoâng tin kyõ thuaät nuoâi tö ñaâu? 1) Kinh nghieäm nuoâi laâu naêm [ ] 2) Hoïc hoûi kinh nghieäm nuoâi töø nôi khaùc [ ] 3) Môùi nuoâi laàn ñaàu chöa coù kinh nghieäm [ ] 4) Töø caùc chöông trình khuyeán noâng khuyeán ngö [ ] 5) Töø caùc noâng daân khaùc [ ] 6) Vieän, tröôøng [ ] 7) Truyeàn thanh [ ] 8) Truyeàn hình [ ] 22. Dòch beänh coù thöôøng xaûy ra khoâng? Coù [ ] khoâng [ ] 23. Neáu coù dòch beânh xaûy ra xin cho bieát möùc ñoä aûnh höôõng? Cheát caû ao [ ] ½ ao [ ] Moãi ngaøy cheát vaøi con [ ] Khaùc [ ] 24. Xin oâng/baø cho bieát bieän phaùp khaéc phuïc khi coù dòch beänh xaûy ra? Nhôø caùc chuyeân gia veà beänh caù [ ] Töï ñieàu trò beänh [ ] Baùn caù [ ] Huûy caû ao [ ] IV. Tieàm Naêng Ñaàu Vaøo - Ñaàu Ra 25. Caù gioáng thaû nuoâi trong nhöõng naêm qua ñöôïc cung caáp töø ñaâu? Mua töø traïi gioáng [ ] Mua töø thöông laùi [ ] Töø nguoàn khaùc [ ] 26. Chaát löôïng con gioáng nhö theá naøo? Toát [ ] Trung bình [ ] Xaáu [ ] 27. Soá löôïng con gioáng coù ñaùp öùng ñuû nhu caàu khoâng? Dö [ ] Ñuû [ ] Thieáu [ ] 28. Caùc dòch vuï vaät tö thuûy saûn nhieàu hay ít? Raát nhieàu [ ] Nhieàu [ ] Ít [ ] Raát ít [ ] 29. Nguoàn thöùc aên maø oâng/baø söû duïng nuoâi caù ? Thöùc aên vieân [ ] Thöùc aên töï cheá [ ] Taän duïng caùc phuï phaåm cuûa noâng hoä [ ] Nguoàn khaùc [ ] 30. Xin cho bieát nguoàn tieâu thuï chính ôû ñaâu? Ôû ñòa phöông [ ] Trong tænh [ ] Ngoaøi tænh [ ] 31. Xin oâng/baø cho bieát thöông laùi nhieàu hay ít? Raát nhieàu [ ] Nhieàu [ ] Ít [ ] Raát ít [ ] 32. Giaù caù baùn taïi noâng hoä thöôøng? Cao [ ] Thaáp [ ] V. Hieäu quaû kinh teá cuûa vieäc nuoâi caù 33. Ao ñaõ ñaøo bao nhieâu naêm…………… 34. Nguoàn goác ao: thueâ [ ] mua [ ] töï coù [ ] Giaù tieàn thueâ, mua: 35. Tieàn coâng ñaøo ao: , thôøi haïn söû duïng: 37. Tieàn caûi taïo ao: 38. Tieàn phaân boùn vaø hoùa chaát 39. Tieàn trang thieát bò: , thôøi haïn söû duïng: 40. Tieàn mua gioáng: 41. Tieàn thöùc aên: 42. Tieàn thu hoaïch caù Phuï luïc 2 a: Baûng toång hôïp keát quaû ñieàu tra Maõ soá Hoï vaø teân Tuoåi Giôùi tính Trình ñoä VH (caáp) Lao ñoäng/ Nhaân khaåu Ñòa chæ Hình thöùc nuoâi Muïc ñích nuoâi VAO1 Löông Thanh Ñoàng 40 Nam III 3/5 Ninh Phuù-Baøu Naêng Nuoâi Gheùp Taêng Thu Nhaäp VA02 Huyønh vaên Tröông 63 Nam I 2/3 Ninh Bình-Baøu Naêng Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VA03 Traàn baù Trung 45 Nam I 2/4 Ninh Phuù-Baøu Naêng Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VA04 Nguyeãn thuùy Haèng 40 Nöõ II 1/3 Ninh Bình-Baøu Naêng Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VA05 Nguyeãn vaên Coâng 45 Nam II 3/5 Ninh Phuù-Baøu Naêng Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VA06 Leâ vaên Thaém 80 Nam II 3/6 Ninh Phuù-Baøu Naêng Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VA07 Tröông Hoaøi Ñöùc 32 Nam III 2/5 Ninh Phuù-Baøu Naêng Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VA08 Cao Vaên Taøi 42 Nam III 1/3 Ninh Phuù-Baøu Naêng Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VA09 Nguyeãn Minh Quang 49 Nam >III 2/3 Ninh Phuù-Baøu Naêng Nuoâi Gheùp Taêng Thu Nhaäp VA10 Tröông Hoaøng Cöø 35 Nam II 2/8 Ninh Phuù-Baøu Naêng Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VA11 Leâ Trung Nhu 50 Nam III 10/4 Ninh Höng 2ù-Baøu Naêng Nuoâi Ñôn Taêng Thu Nhaäp VA12 Nguyeãn Vaên Chanh 32 Nam I 2/4 Ninh Phuù-Baøu Naêng Nuoâi Ñôn Taêng Thu Nhaäp VB13 Nguyeâãn Thaønh Long 60 Nam II 7/8 Phöôùc Hoäi-Phöôùc Ninh Nuoâi Ñôn Taêng Thu Nhaäp VB14 Nguyeãn Vaên Thaùi 68 Nam I 2/5 Khu phoáù 2 - Thò traán DMC Nuoâi Ñôn Taêng Thu Nhaäp VB15 Nguyeãn Thaønh Phöôùc 49 Nam II 2/3 Phöôùc Hoäi-Phöôùc Ninh Nuoâi Ñôn Taêng Thu Nhaäp VB16 Nguyeãn Tieán Thaønh 55 Nam I 4/7 Taân Ñònh 2 - Suoái Ñaù Nuoâi Ñôn Taêng Thu Nhaäp VB17 Traàn Vaên Theâm 42 Nam II 3/4 Phöôùc Hoäi-Phöôùc Ninh Nuoâi Ñôn Taêng Thu Nhaäp VB18 Nguyeãn Thaønh Nghóa 53 Nam II 2/4 Khu phoáù 2 - Thò traán DMC Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VB19 Nguyeãn Toàn Sinh 36 Nam II 3/5 Phöôùc Hoäi-Phöôùc Ninh Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp Tieáp theo phuï luïc 2 a VB20 Ñaøo Vaên Buùp 50 Nam I 2/4 Taân Ñònh 2 - Suoái Ñaù Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VB21 Ñaøo Vaên Huøng 32 Nam II 2/3 Taân Ñònh 2 - Suoái Ñaù Nuoâi Gheùp Taêng Thu Nhaäp VB22 Nguyeãn Thò Nôû 42 Nöõ I 2/3 Phöôùc Hoäi-Phöôùc Ninh Nuoâi Gheùp Taêng Thu Nhaäp VB23 Phaïn Vaên Nhôøn 57 Nam I 3/6 Phöôùc Leã-Phöôùc Ninh Nuoâi Gheùp Caûi thieän böûa aên VC24 Vuõ Vaên Caûnh 46 Nam II 2/6 AÁÂp A1-Beán Cuûi Öông caù gioáng Taêng Thu Nhaäp VC25 Leâ Trung Thaùi 51 Nam II 3/5 AÁÂp A1-Beán Cuûi Öông caù gioáng Taêng Thu Nhaäp VC26 Nguyeãn Trung Hieäp 42 Nam II 2/3 AÁÂp B2-Phöôùc Minh Öông caù gioáng Taêng Thu Nhaäp VC27 Ñaëng Ngoïc Danh 56 Nam I 4/5 AÁÂp A1-Beán Cuûi Öông caù gioáng Taêng Thu Nhaäp VC28 Nguyeãn Vaên Thoâng 53 Nam I 2/4 AÁÂp A1-Beán Cuûi Öông caù gioáng Taêng Thu Nhaäp VC29 Ñinh Coâng Naêng 43 Nam II 6/8 AÁÂp A1-Beán Cuûi Öông caù gioáng Taêng Thu Nhaäp VC30 Nguyeãn Vaên Loäng 56 Nam I 2/3 AÁÂp A1-Beán Cuûi Öông caù gioáng Taêng Thu Nhaäp VC31 Huyønh vaên Chaéng 40 Nam I 2/3 AÁÂp B4 -Phöôùc Minh Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VC32 Nguyeãn Syõ Vieät 29 Nam II 2/4 AÁÂp B2-Phöôùc Minh Nuoâi Gheùp Taêng Thu Nhaäp VC33 Leâ Vaên Trí 42 Nam II 3/5 AÁÂp A1-Beán Cuûi Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VC34 Döông Thaønh Trung 30 Nam I 2/4 AÁÂp B2-Phöôùc Minh Nuoâi Gheùp Taêng Thu Nhaäp VC35 Nguyeãn Thaønh Phöôøng 51 Nam II 34 AÁÂp A1-Beán Cuûi Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VC36 Hoà Vaên Söï 51 Nam II 2/4 AÁÂp B2-Phöôùc Minh Nuoâi Gheùp Taêng Thu Nhaäp VD37 Nguyeãn Vaên Minh 50 Nam III 2/3 Loäc Taân-Loäc Ninh Öông caù gioáng Taêng Thu Nhaäp VD38 Buøi Vaên Trang 40 Nam I 3/5 Loäc Hieäp -Loäc Ninh Öông caù gioáng Taêng Thu Nhaäp VD39 Nguyeãn Vaên Giaùp 35 Nam III 2/4 Loäc Hieäp -Loäc Ninh Öông caù gioáng Taêng Thu Nhaäp VD40 Voõ Ngoïc Y 49 Nam >III 4/6 Loäc Taân-Loäc Ninh Öông caù gioáng Taêng Thu Nhaäp VD41 Phaïm Vaên Sôn 53 Nam I 4/5 Loäc Taân-Loäc Ninh Nuoâi Ñôn Taêng Thu Nhaäp Tieáp theo phuï luïc 2a VD42 Nguyeãn Thaùi Bình 41 Nam III 3/5 Loäc Taân-Loäc Ninh Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VD43 Phaïm Vaên Hoâi 61 Nam I 3/5 Loäc Taân-Loäc Ninh Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VD44 Traàn Vaên Chôi 41 Nam II 1/3 Loäc Taân-Loäc Ninh Nuoâi Gheùp Taêng Thu Nhaäp VD45 Leâ Vaên Duõng 48 Nam I 1/4 Thuaän An-Truoâng Mít Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VD46 Nguyeãn Vaên Tröôûng 52 Nam II 1/3 Loäc Hieäp-Loäc Ninh Nuoâi Gheùp Caûi thieän böûa aên VD47 Nguyeãn Thanh Hoa 67 Nam I 2/4 Loäc Taân-Loäc Ninh Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp VD48 Thaùi Thaønh Ñai 56 Nam II 3/4 Loäc Hieäp-Loäc Ninh Nuoâi Gheùp Caûi thieän böûa aên VD49 Voõ Vaên Mau 61 Nam I 1/4 Thuaän An-Truoâng Mít Nuoâi Gheùp Caûi thieän böûa aên VD50 Leâ Vaên Chuoâng 58 Nam I 1/2 Loäc Taân-Loäc Ninh Nuoâi Gheùp Caûi thieän Vaø taêng thu nhaäp Phuï luïc 2b Baûng thoâng tin keát quaû ñieàu tra Maõ soá Ngheà chính Chaát löôïng nöôùc Nöôùc bò nhieãm pheøn Nguoàn gioáng Tình hình dòch beänh Thò tröôøng tieâu thuï Toåmg DT (m2) DT nuoâi caù (m2) DT troàng luùa (m2) DT troàng röøng (m2) DT ñaát thoå cö (m2) VAO1 2 toát khoâng  ñòa phöông khoâng  ñòa phöông 2150 650 0 0 1500 VA02 2 toát coù  ñòa phöông khoâng  ñòa phöông 5500 2000 2000 0 1500 VA03 2 toát khoâng  ñòa phöông khoâng  ñòa phöông 3700 700 1000 0 2000 VA04 2 toát khoâng  ñòa phöông khoâng  ñòa phöông 2500 1500 0 0 1000 VA05 2 toát khoâng  ñòa phöông khoâng  ñòa phöông 3000 1000 0 0 2000 VA06 1 toát khoâng  ñòa phöông khoâng  ñòa phöông 9000 2000 5000 0 2000 VA07 2 toát khoâng  ñòa phöông khoâng  ñòa phöông 6500 700 2800 0 3000 VA08 2 toát khoâng  ñòa phöông khoâng  ñòa phöông 1750 250 0 0 1500 VA09 1 toát coù  ñòa phöông khoâng  ñòa phöông 16000 3000 3000 9000 1000 VA10 1 toát coù  ñòa phöông khoâng  ñòa phöông 6800 1500 3000 0 2000 VA11 3 toát coù  ngoaøi tænh coù ngoaøi tænh 205000 200000 0 0 5000 VA12 3 toát coù  ngoaøi tænh coù ngoaøi tænh 1480 480 0 0 1000 VB13 2 toát coù   ngoaøi tænh coù ngoaøi tænh 5000 2000 0 0 3000 VB14 2 toát coù  ñòa phöông coù ngoaøi tænh 12000 720 0 0 11280 VB15 4 toát coù   ngoaøi tænh coù ngoaøi tænh 4000 1000 0 0 3000 VB16 3 toát coù   ngoaøi tænh khoâng  ñòa phöông 4500 4000 0 0 500 VB17 4 toát coù ñòa phöông coù  ñòa phöông 10000 9000 0 0 1000 VB18 3 toát khoâng   ngoaøi tænh khoâng ngoaøi tænh 4200 200 0 0 4000 VB19 4 toát khoâng   ngoaøi tænh coù  ñòa phöông 1350 350 0 0 1000 Tieáp theo phuï luïc 2b VB20 3 toát coù ngoaøi tænh khoâng  ñòa phöông 6000 2000 0 0 4000 VB21 4 toát coù ñòa phöông khoâng ngoaøi tænh 3500 2000 0 0 1500 VB22 1 toát coù ngoaøi tænh coù ngoaøi tænh 12500 500 10000 0 2000 VB23 1 toát coù ñòa phöông coù  ñòa phöông 9800 300 5000 0 4500 VC24 2 toát coù ngoaøi tænh coù  ñòa phöông 4600 4500 0 0 100 VC25 2 toát coù ngoaøi tænh coù  ñòa phöông 6100 6000 0 0 100 VC26 1 toát coù ngoaøi tænh coù  ñòa phöông 6000 4000 0 0 2000 VC27 1 toát coù ngoaøi tænh coù  ñòa phöông 2500 500 0 0 2000 VC28 2 toát khoâng ngoaøi tænh khoâng  ñòa phöông 3000 2500 0 0 500 VC29 3 toát coù ngoaøi tænh coù  ñòa phöông 5000 4000 0 0 1000 VC30 3 toát coù ngoaøi tænh coù  ñòa phöông 6050 6000 0 0 50 VC31 3 toát coù ngoaøi tænh coù  ñòa phöông 3500 500 0 0 3000 VC32 3 toát khoâng ngoaøi tænh coù  ñòa phöông 3200 3000 0 0 200 VC33 3 toát coù ngoaøi tænh khoâng  ñòa phöông 3250 250 0 0 3000 VC34 3 toát khoâng ngoaøi tænh coù  ñòa phöông 2150 2000 0 0 150 VC35 3 toát coù ngoaøi tænh khoâng  ñòa phöông 1300 300 0 0 1000 VC36 3 toát coù ngoaøi tænh khoâng  ñòa phöông 6700 200 0 0 6500 VD37 3 toát khoâng ngoaøi tænh coù  ñòa phöông 40200 40000 0 0 200 VD38 3 toát khoâng ngoaøi tænh coù  ñòa phöông 3200 3000 0 0 200 VD39 3 toát khoâng ñòa phöông coù  ñòa phöông 7100 7000 0 0 100 VD40 3 toát coù ngoaøi tænh coù  ñòa phöông 12000 9000 0 0 3000 Tieáp theo phuï luïc 2b VD41 3 toát coù ngoaøi tænh khoâng  ñòa phöông 4000 3500 0 0 500 VD42 2 toát khoâng ñòa phöông khoâng  ñòa phöông 6200 6000 0 0 200 VD43 2 toát khoâng ñòa phöông coù  ñòa phöông 1500 1000 0 0 500 VD44 1 toát khoâng ngoaøi tænh khoâng  ñòa phöông 9000 800 8000 0 200 VD45 1 toát khoâng ñòa phöông coù  ñòa phöông 6500 200 6000 0 300 VD46 1 toát coù ngoaøi tænh khoâng  ñòa phöông 5650 400 5000 0 250 VD47 1 toát khoâng ñòa phöông coù  ñòa phöông 9800 500 9000 0 300 VD48 2 toát coù ngoaøi tænh khoâng  ñòa phöông 7200 1000 6000 0 200 VD49 2 toát khoâng ñòa phöông coù  ñòa phöông 4300 200 4000 0 100 VD50 1 toát coù ngoaøi tænh khoâng  ñòa phöông 11300 1000 10000 0 300 Ghi chuù: Troàng troït [1] Chaên nuoâi + nuoâi caù [2] Nuoâi thuûy saûn [3] Phi noâng nghieäp [4] Phuïc luïc 3a Baûng thoâng tin veà noâng hoä nuoâi gheùp huyeän Döông Minh Chaâu Maõ Soá DT ao (1000m2) Tieàn ñaøo ao (1000ñ) Tieàn chuaån bò ao (1000ñ) Tieàn gioáng (1000ñ) Tieàn thöùc aên (1000ñ) Thuûy lôïi phí (ñ/m2) Phaân boùn vaø hoùa chaát (1000ñ) Trang thieát bò (ñ/m2) VB18 1 4000 0.24 600 120 350 150 250 VB19 0.35 800 0.02 150 40 122.5 50 80 VB20 1.7 6500 0.32 750 300 595 200 320 VB21 2 5000 0.3 800 250 700 160 350 VB22 0.2 500 0.06 250 70 70 30 50 VB23 0.3 1000 0.08 250 158 105 40 70 VD43 1 2500 0.2 850 200 350 100 220 VD44 0.8 2000 0.07 450 350 280 85 150 VD45 0.2 600 0.03 150 60 70 35 60 VD46 0.4 1000 0.06 150 76 140 50 160 VD47 0.5 1000 0.05 350 80 175 70 120 VD48 1 2400 0.15 700 75 350 90 212 VD50 1 2500 0.1 450 90 350 120 210 VD49 2 500 0.03 1000 55 700 250 420 VC32 1.5 7000 0.25 600 350 525 130 260 VC31 0.5 1250 0.04 300 400 175 40 180 VB34 2 5000 0.25 1000 486 700 140 420 VB33 0.25 800 0.04 200 86 87.5 30 70 VA07 0.7 2000 0.08 400 100 245 60 140 VA08 0.25 700 0.02 150 65 87.5 25 150 VA09 0.7 6700 0.3 560 250 250 50 140 VA10 1.5 4000 0.25 820 300 525 90 230 VA06 2 5000 0.25 900 380 750 300 415 VA01 0.65 2500 0.07 400 260 227.5 70 120 VA02 2 5500 0.12 1000 340 800 350 380 VA05 1.5 4500 0.1 700 420 540 150 350 VA04 1.5 4000 0.25 800 370 525 70 350 VA03 0.7 2500 0.045 400 95 245 35 213 VC35 0.3 1000 0.45 300 54 105 55 90 Toång 28.5 82750 4.225 15430 5880 10145 3025 6180 TB 0.9827 2853.448 0.145 532.069 202.758 349.827 104.310 213.103 Tieáp theo Phuïc luïc 3a Maõ Soá Laõi treân voán ñieàu haønh Chi phí löu ñoäng (ñ/m2) Laõi treân chi phí coá ñònh (ñ/m2) Chiphí coá ñònh (ñ/m2) Chi phí cô hoäi (ñ/m2) Toång chi phí (ñ/m2) Toång Thu (ñ/m2) VB18 87.84 1307.84 32.4 450 433.89 2191.73 1500 VB19 26.1 388.6 6.912 96 408.402 893.002 2857.143 VB20 132.84 1977.84 51.408 714 452.898 3144.738 882.3529 VB21 137.52 2047.52 41.04 570 442.53 3060.05 750 VB22 30.24 450.24 4.32 60 405.81 916.05 3750 VB23 39.816 592.816 8.208 114 409.698 1116.514 10000 VD43 108 1608 21.168 294 422.658 2324.658 6000 VD44 83.88 1248.88 16.56 230 418.05 1896.93 15625 VD45 22.68 337.68 5.184 72 406.674 816.354 1625 VD46 29.952 445.952 9.504 132 410.994 988.946 3750 VD47 48.6 723.6 8.928 124 410.418 1258.018 4000 VD48 87.48 1302.48 20.3328 282.4 421.823 2006.7028 1000 VD50 72.72 1082.72 21.024 292 422.514 1797.234 3000 VD49 144.36 2149.36 9.648 134 411.138 2694.498 487.5 VC32 115.56 1720.56 54.144 752 455.634 2928.194 2666.667 VC31 65.88 980.88 11.592 161 413.082 1554.962 20000 VB34 167.472 2493.472 42.048 584 443.538 3521.01 2500 VB33 29.052 432.552 6.768 94 408.258 934.81 6000 VA07 57.96 862.96 16.416 228 417.906 1508.866 3571.429 VA08 23.58 351.08 7.2 100 408.69 859.77 6000 VA09 79.92 1189.92 50.256 698 451.746 2339.666 10714.29 VA10 124.92 1859.92 32.112 446 433.602 2739.522 3333.333 VA06 167.76 2497.76 41.976 583 443.466 3524.226 3750 VA01 68.94 1026.44 19.728 274 421.218 1721.658 7692.308 VA02 179.28 2669.28 45.072 626 446.562 3741.842 2500 VA05 130.32 1940.32 37.44 520 438.93 2899.25 4000 VA04 127.08 1892.08 33.84 470 435.33 2797.41 3333.333 VA03 55.8 830.8 21.0672 292.6 422.557 1545.9572 3214.286 VC35 37.008 551.008 8.496 118 409.986 1078.994 6666.667 Toång 2482.56 36962.56 684.792 9511 12328 58801.562 141169.3 TB 85.605 1274.571 23.61352 327.966 425.104 2027.64007 4867.907 Phuï luïc 3b Baûng thoâng tin veà noâng hoä öông caù gioáng huyeän Döông Minh Chaâu Maõ Soá DT ao (1000m2) Tieàn ñaøo ao (1000ñ) Tieàn chuaån bò ao (1000ñ) Tieàn gioáng (1000ñ) Tieàn thöùc aên (1000ñ) Thuûy lôïi phí (ñ/m2) Phaân boùn vaø hoùa chaát (1000ñ) Trang thieát bò (ñ/m2) VD37 1 3000 0.1 8540 12000 350 2000 450 VD38 0.75 2000 0.065 7200 15000 262.5 1000 360 VD36 0.66 1400 0.06 6500 10000 231 800 310 VC24 0.7 2500 0.07 7000 11000 245 1200 320 VD39 0.6 1500 0.15 5000 16000 210 700 350 VC25 0.5 1400 0.75 6000 14000 175 600 250 VC26 0.55 2000 0.7 5600 11000 192.5 550 270 VC27 0.6 1800 0.8 6300 10000 210 800 310 VC28 0.4 1430 0.5 4200 12000 140 500 160 VC29 0.5 2000 0.7 5400 10800 175 650 260 VC30 0.6 2500 0.8 6230 13000 210 850 320 VD40 0.5 1500 0.6 5500 15000 175 700 270 Toång 7.36 23030 5.295 73470 149800 2576 10350 3630 TB 0.613 1919.17 0.44125 6122.5 12483.3 214.67 862.5 302.5 Maõ Soá Laõi treân voán ñieàu haønh (ñ/m2) Chi phí löu ñoäng (ñ/m2) Laõi treân chi phí coá ñònh (ñ/ms) Chiphí coá ñònh (ñ/m2) Chi phí cô hoäi (ñ/m2) Toång chi phí (ñ/m2) Toång Thu (ñ/m2) VD37 549.36 23439.462 9.36 390 1864.6 25694.1 60000 VD38 563.1 24025.667 6.528 272 1861.768 26159.4 64000 VD36 420.75 17951.805 4.848 202 1860.088 20013.9 60606.06 VC24 466.68 19911.752 7.536 314 1862.776 22088.5 68571.43 VD39 525.84 22435.994 5.28 220 1860.52 24516.5 106666.7 VC25 498.62 21274.368 4.56 190 1859.8 23324.2 88000 VC26 416.24 17759.437 6.096 254 1861.336 19874.8 94545.45 VC27 415.46 17726.259 5.808 242 1861.048 19829.3 60000 VC28 404.17 17244.672 4.2 175 1859.44 19279.1 80000 VC29 408.62 17434.317 6.048 252 1861.288 19547.6 80000 VC30 486.98 20777.779 7.536 314 1862.776 22954.6 93333.33 VD40 513.01 21888.614 4.896 204 1860.136 23952.8 120000 Toång 5668.8 241870.13 72.696 3029 22335.58 267235 975722.9 TB 872.13 20155.844 6.058 252.416 1861.298 22269.6 81310.25 Phuï luïc 3c Baûng thoâng tin veà hoaït ñoäng nuoâi thaâm canh canh moät loaøi caù huyeän Döông Minh Chaâu Maõ Soá DT ao (1000m2) Tieàn ñaøo ao (1000ñ) Tieàn chuaån bò ao (1000ñ) Tieàn gioáng (1000ñ) Tieàn thöùc aên (1000ñ) Thuûy lôïi phí (ñ/m2) Phaân boùn vaø hoùa chaát (1000ñ) Trang thieát bò (ñ/m2) VB14 0.12 500 30 4400 30000 42 4000 230 VD41 0.5 1000 80 7000 15000 175 2000 250 VD42 0.8 3000 100 5000 12000 280 1500 330 VB13 0.6 2000 70 4000 28000 210 1000 320 VB17 1 4000 250 7000 20000 350 3500 380 VB16 0.5 1200 40 5000 12000 175 1000 220 VB15 0.5 1000 50 3000 10000 175 1500 210 VA12 0.48 1100 40 3000 27000 168 3000 150 VA11 1 4000 120 7500 31000 350 2000 340 Toång 5.5 17800 780 45900 185000 1925 19500 2430 TB 0.61111 1977.78 86.67 5100 20555.6 213.889 2166.67 270 Maõ Soá Laõi treân voán ñieàu haønh (ñ/m2) Chi phí löu ñoäng (ñ/m2) Laõi treân chi phí coá ñònh (ñ/m2) Chiphí coá ñònh (ñ/m2) Chi phí cô hoäi (ñ/m2) Toång chi phí (ñ/m2) Toång Thu (ñ/m2) VB14 1846.66 40318.7 4.608 96 1252.11 41666.8 437500 VD41 1164.24 25419.2 7.2 150 1254.7 26823.9 80000 VD42 906.24 19786.2 17.568 366 1265.07 21417.3 33750 VB13 1597.44 34877.4 12.672 264 1260.17 36401.6 76666.7 VB17 1492.8 32592.8 22.848 476 1270.35 34339.1 96000 VB16 874.32 19089.3 7.872 164 1255.37 20508.7 90000 VB15 706.8 15431.8 6.816 142 1254.32 16828.1 66000 VA12 1593.98 34802 6.72 140 1254.22 36196.2 125000 VA11 1966.56 42936.6 22.464 468 1269.96 44674.5 72000 Toång 12149 265254 108.768 2266 11336.3 278856 1076917 TB 1349.89 29472.7 12.0853 251.778 1259.59 30984 119657

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pdfLuan van.pdf