Đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ 248 trong công tác khuyến nông cơ sở tại Huyện Đại Từ

Mục lục Trang Phần 1. đặt vấn đề . .1 1.1. Tính cấp thiết của chuyên đề 7 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .8 Mục tiêu cấp thiết 8 Phần 2. Tổng quan tài liệu 9 2.1. Cơ sở lý luận .9 2.1.1. Lịch sử phát triển khuyến nông .9 2.1.1.1. Trên thế giới 9 2.1.1.2. Lịch sử hình th%nh khuyến nông ở Việt Nam .10 2.1.2. Khái niệm, nội dung v% vai trò của khuyến nông đối với phát triển nông thôn Việt Nam .11 2.1.2.1. Định nghĩa khuyến nông 11 2.1.2.2. Nội dung của khuyến nông .13 2.1.2.3. Vai trò của khuyến nông 14 2.1.3. Các nhân tố ảnh h−ởng đến khuyến nông 16 2.2. Tình hình thực tiễn về hệ thống khuyến nông ở Việt Nam 17 2.2.1. Hệ thống khuyến nông ở Việt Nam .17 2.2.2. Một số công trình nghiên cứu về hệ thống khuyến nông ở Việt Nam 19 2.2.3. Hệ thống khuyến nông Thái Nguyên 21 2.2.4. Một số kết quả đạt đ−ợc trong công tác khuyến nông tỉnh Thái Nguyên 23 Phần 3. Đối t−ợng, nội dung v ph−ơng pháp nghiên cứu 28 3.1. Đi tư ng, đ a đim, th i gian: 28 3.2. N i dung nghiên cu: .28 3.3. Phương pháp nghiên cu: .28 Phần 4. Kết quả và thảo luận 30 4.1. Điu kin t nhiên, kinh t xG h i và hot đ ng sn xut nông nghip ti huyn Đi T .30 4.1.1. Điều kiện tự nhiên .30 4.1.2. Điều kiện kinh tế – xG hội .31 4.1.3. Tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện Đại Từ .31 4.2. Khái quát v h thng khuyn nông huyn Đi T 33 4.2.1. Hệ thống khuyn nông Đi T 33 4.2.2. Chc năng, nhim v của cán bộ khuyến nông huyện Đại Từ 35 4.2.3. Kết quả nghiên cứu về trình độ v% năng lực của cán bộ KN Trạm KN Đại Từ. .36 4.3. Thc trng hot đ ng ca cán b 248 ti huyn Đi T 37 4.3.1. Chuyên môn đ%o tạo của cán bộ 248 của huyện Đại Từ .38 4.3.2. Đánh giá của nông dân về cán bộ 248 .39 4.3.3. Những vấn đề bất cập về việc sử dụng cán bộ 248 tại huyện Đại Từ 42 4.4. Phân tích mt mnh, yu, cơ h i thách thc trong công tác khuyn nông cơ s ca cán b 248 hin ti ca huyn Đi T .44 4.5. Đ nh hưng và gii pháp nâng cao năng lc cho cán b 248 và phát trin h thng khuyn nông cơ s ti huyn Đi t .45 Phần 5. kết luận và khuyến nghị 48 5.1. Kt lun .48 5.2. Khuyến ngh .49

pdf50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ 248 trong công tác khuyến nông cơ sở tại Huyện Đại Từ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µ qu¶n lý ho¹t ®éng khuyÕn n«ng ë c¸c tr¹m khuyÕn n«ng thùc sù míi ®i vµo nÒ nÕp. Toµn tØnh cã 9 tr¹m huyÖn. Tæng sè c¸n bé khuyÕn n«ng huyÖn lµ 114 ng−êi ®−îc h−ëng l−¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc, trong ®ã 88 c¸n bé tèt nghiÖp c¸c tr−êng ®¹i häc chuyªn nghiÖp, 16 ng−êi tèt nghiÖp trung häc kü thuËt. Th«ng th−êng mçi tr¹m khuyÕn n«ng cã 1 tr¹m tr−ëng, 1 tr¹m phã vµ 1 kÕ to¸n viªn, vµ mét sè c¸n bé khuyÕn n«ng. Sè l−îng c¸n bé khuyÕn n«ng nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo sè l−îng c¸c x·, thÞ trÊn trong huyÖn. Mçi c¸n bé huyÖn phô tr¸ch 2 – 3 x·. NhiÖm vô cña c¸c tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn lµ: - Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. - ChuyÓn giao khoa häc kü thuËt cho n«ng d©n. - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña huyÖn. - Thùc hiÖn c¸c m« h×nh do TTKNQG, c¸c tæ chøc cña tØnh cÊp kinh phÝ. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: * ë cÊp x· Sau h¬n 15 n¨m ho¹t ®éng khuyÕn n«ng Th¸i Nguyªn kh«ng cã m¹ng l−íi c¸n bé khuyÕn n«ng x·. GÇn ®©y tØnh ®· ký hîp ®ång lao ®éng víi c¸c kü s− n«ng nghiÖp vµ kü s− kinh tÕ råi cö hä xuèng x· (KÕt luËn sè 248 – KL/T¦, ngµy 08/06/2002 cña §¶ng bé tØnh). Tæng sè cã h¬n 200 kü s− ®−îc tuyÓn dông. §©y lµ mét c¬ héi ®Ó ®µo t¹o vµ sö dông c¸c c¸n bé 248 nµy nh− c¸n bé khuyÕn n«ng x·. * ë cÊp th«n b¶n TØnh Th¸i Nguyªn vÉn ch−a ph¸t triÓn m¹ng l−íi khuyÕn n«ng ë cÊp th«n b¶n, ngo¹i trõ 72 lµng khuyÕn n«ng tù qu¶n vµ mét sè c©u l¹c bé khuyªn n«ng, nhãm së thÝch do c¸c tæ chøc CIDSE vµ SNV thµnh lËp ë mét sè n¬i. Nh−ng hiÖn nay, sè l−îng c¸c lµng khuyÕn n«ng tù qu¶n, c¸c c©u l¹c bé, nhãm së thÝch ®· gi¶m ®i nhiÒu. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ thiÕu hôt vÒ mÆt ng©n s¸ch cña nhµ n−íc, trong khi ®ã ng−êi d©n kh«ng thÓ tù ®ãng gãp kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng. Nh− vËy, tr−íc m¾t c¬ cÊu tæ chøc cña hÖ thèng khuyÕn n«ng cÇn ®−îc c¶i tæ ë cÊp tØnh, huyÖn vµ c¬ së. Tõ ®ã, t¹o ra c¬ héi hîp t¸c lín cho tØnh Th¸i Nguyªn víi mét sè tæ chøc ph¸t triÓn nh− SNV vµ t¨ng c−êng m¹ng l−íi khuyÕn n«ng. §Æc biÖt lµ chuyÓn giao vµ phæ biÕn nh÷ng ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng tíi x· vµ th«n b¶n. 2.2.4. Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®−îc trong c«ng t¸c khuyÕn n«ng tØnh Th¸i Nguyªn v Trong lÜnh vùc chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt Trong những năm qua, hệ thống khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn đ· đãng vai trß quan trọng trong việc triển khai c¸c chương tr×nh khuyến n«ng, đặc biệt là những chương tr×nh khuyến n«ng trọng điểm như: Chương tr×nh lóa lai cho vïng s©u, vïng xa; Chương tr×nh cải tạo đàn bß vàng; Chương tr×nh chăn nu«i lợn sinh sản hướng nạc; Chương tr×nh trồng c©y nh©n d©nà Thực chất c¸c chương tr×nh khuyến n«ng là những chương tr×nh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Nhờ c¸c chương tr×nh khuyến n«ng mà tiến bộ kỹ thuật đ· qua nghiªn cứu, thử nghiệm được mở rộng và đem lại hiệu quả cao. Để những tiến bộ kỹ thuật đến được với người d©n, chóng ta kh«ng thể kh«ng nhắc đến vai trß to lớn của hệ thống khuyến n«ng. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: * Chương tr×nh lóa lai cho vïng s©u, vïng xa. Th¸i Nguyªn là một tỉnh trung du miền nói, cã nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng diện tÝch trồng lóa lai, nhưng những năm gần đ©y diện tÝch lóa lai được bà con n«ng d©n đưa vào cßn qu¸ Ýt mới chỉ đạt 1/3 diện tÝch c©y lóa của toàn tỉnh về lương thực. N¨m 2002 được sự gióp đỡ của trung t©m Khuyến n«ng Quốc gia và trung t©m khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn, trạm khuyến n«ng tại 3 huyện: Đại Từ, Đồng Hỷ và Vâ Nhai đ· triển khai tÝch cực m« h×nh đưa lóa lai vào vïng s©u, vïng xa, vïng khã khăn đ· được khẳng định bằng những kết quả to lớn. Đ· đưa được một số giống lóa lai trồng ở một số địa phương như: Bồi tạp sơn thanh, Nhị ưu, Việt lai 20, bước đầu ®· làm cho năng suất lóa tăng lªn đ¸ng kể so với giống địa phương, gãp phần cải thiện cuộc sống của người d©n nơi đ©y. Qua ®ã, phần nào thấy được vai trß của đội ngũ c¸n bộ khuyÕn n«ng trong tỉnh là rất lớn. * Chương tr×nh tăng vụ c©y trồng trong sản xuất n«ng nghiệp Cïng với việc đưa giống lóa mới vào sản xuất, hệ thống khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn đ· tÝch cực trong việc đưa c¸c loại c©y trồng như: Đỗ tương, khoai t©y, rau màuà vào trồng xen vụ với c©y lương thực nhằm mục đÝch tăng thu nhập cho người n«ng d©n. Trong những năm trở l¹i đ©y, do nhiều nguyªn nh©n mà diện tÝch c©y màu bị giảm mạnh nhưng sản lượng chóng giảm kh«ng đ¸ng kể. Cã được kết quả này là nhờ hệ thống khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn đ· tÝch cực trong việc tăng vụ và đưa c¸c giống năng suất cao vào sản xuất, đặc biệt là c©y đậu tương. Kết quả này được thể hiện qua bảng 2.1 Bảng 2.1: Kết quả c«ng t¸c đưa giống đậu tương mới vào sản xuất (2003 à 2005) với sự tham gia của HTKN tỉnh Th¸i Nguyªn Năm Chỉ tiªu ĐVT 2003 2004 2005 Năng suất tạ/ha 10,92 11,31 12,09 Nguồn: Sè liÖu ®iÒu tra t¹i tØnh Th¸i Nguyªn n¨m 2008 Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: * Chương tr×nh cải tạo đ“n bß v“ng. Với sự đồng ý của cấp trªn, hệ thống khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn đ· tham gia tÝch cực vào việc vận động, hướng dẫn bà con n«ng d©n trong việc thay đổi giống vật nu«i. Nhờ vậy, chương tr×nh cải tạo đàn bß vàng đ· đạt được kết quả to lớn. Hầu hết tại những địa phương cã dù ¸n, đàn bß đ· được Sind hãa. V× vậy tầm vãc, sản lượng và chất lượng bß được cải thiện. * Chương tr×nh chăn nu«i lợn sinh sản hướng nạc. Được sự gióp đỡ của trung t©m khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn, trạm khuyến n«ng TP Th¸i Nguyªn và trạm khuyến n«ng huyện Phó B×nh đ· tham gia tÝch cực vào chương tr×nh này. N«ng d©n tham gia chương tr×nh này được cấp, hỗ trợ giống và thức ăn. Sau đã, họ được c¸n bộ khuyến n«ng tập huấn về kỹ thuật chăm sãc, phßng trừ bệnh. Được sự quan t©m tận t×nh của c¸n bộ khuyến n«ng cơ sở nªn bà con n«ng d©n rất phấn khởi, tÝch cực tham gia. Sau một thời gian triển khai, thấy râ được hiệu quả của chương tr×nh, nhiều hộ đ· đề nghị được tiếp tục hỗ trợ để mở rộng sản xuất tạo thành vïng chăn nu«i hàng hãa tập trung. Đ©y là sự động viªn, khÝch lệ lớn đối với những người làm c«ng t¸c khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn. * Chương tr×nh trồng c©y nh©n d©n Trong nhiều năm qua tỉnh Th¸i Nguyªn đ· rất chó trọng đến c«ng t¸c trồng rừng, nhưng c¸c dự ¸n chủ yếu là trồng rừng tập trung, rừng phßng hộ. Tại vườn, rừng của c¸c cơ quan, gia đ×nh cßn rất nhiều diện tÝch cã thể trồng c©y xanh nhưng chưa được ph¸t huy. Nhận thấy râ điều đã, Trung t©m Khuyến n«ng Th¸i Nguyªn đ· x©y dựng dự ¸n trồng c©y nh©n d©n nhằm mục tiªu huy động mọi người d©n và c¸c tổ chức x· hội cïng tham gia trồng rừng tận dụng đất đai. Để thực hiện dự ¸n này, trung t©m khuyến n«ng tỉnh đ· giao nhiệm vụ cho hệ thống khuyến n«ng cơ sở tại c¸c địa phương phối hợp cïng thực hiện. Kết quả chương tr×nh trồng c©y nh©n d©n qua c¸c năm ngày một tăng lªn. Điều đã càng chứng tỏ sự đóng đắn về đường lối và ghi nhận vai trß to lớn của hệ thống khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn trong c¸c chương tr×nh khuyến n«ng, khuyến l©m. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: Bảng 2.2: Kết quả chương tr×nh trồng c©y nh©n d©n tỉnh Th¸i Nguyªn ( 2003 à 2005) với sự tham gia của hệ thống khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn Diện tÝch Năm Kế hoạch (ha) Thực hiện (ha) Tổng số c©y (c©y) C¸c loại c©y trồng 2003 914,20 932,50 993.603 Keo tai tượng, Tr¸m, Mỡ 2004 1.203,50 1.392,50 2.423.725 Keo lai, Keo tai tượng, Tr¸m 2005 1.923,75 1.823,75 3.010.957 Keo lai, Keo tai tượng, Tr¸m, Mì. (Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra t¹i tØnh Th¸i Nguyªn n¨m 2008) Ngoài việc vận động nh©n d©n thực hiện chương tr×nh đạt kết quả vượt kế hoạch, hệ thống khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn đ· bước đầu thành c«ng trong việc làm thay đổi tư duy, thay đổi tập qu¸n canh t¸c, từng bước chuyển dịch cơ cấu c©y trồng n«ng, l©m nghiệp trªn địa bàn tỉnh. v Trong c«ng t¸c ®”o t¹o, tËp huÊn cho hé n«ng d©n Hầu hết c¸c hộ n«ng d©n trªn địa bàn tỉnh đều được c¸n bộ khuyến n«ng tập huấn vào đầu mỗi vụ sản xuất. Mỗi th«n bản tổ chức một lớp, ngoài ra trong qu¸ tr×nh sản xuất tại ruộng, vườn, ao, chuồng, c¸c hộ cßn được c¸n bộ khuyến n«ng hướng dẫn trực tiếp hoặc giải đ¸p c¸c thắc mắc, gióp ph¸t hiện s©u bệnh và hướng dẫn phßng trừ. Hµng n¨m, bằng nguồn kinh phÝ của c¸c chương tr×nh, dự ¸n, hệ thống khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn đ· tổ chức tốt c«ng t¸c đào tạo, tập huấn cho n«ng d©n và đạt được kết quả to lớn v Trong c«ng t¸c n©ng cao ®êi sèng v¨n hãa cho ng−êi d©n. Trong đời sống của người d©n, c¸c vấn đề như: Tr×nh độ d©n trÝ thấp, tư tưởng lạc hậu, cơ sở vật chất nghÌo nànà là một trong những trở ngại của việc ph¸t triển kinh tế n«ng th«n. Nhận thức được điều này, Đảng và Nhà nước ta ®· vạch ra c¸c đường lối, chiến lược nhằm cải thiện đời sống của người d©n, đặc biệt là n«ng d©n - một lực lượng chiếm tỷ lệ đ«ng đảo trong d©n số nước ta. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: Thực hiện theo chủ trương của Đảng, chÝnh s¸ch ph¸p luật của Nhà nước, hệ thống khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn ®· ph¸t huy vai trß to lớn của m×nh. Th«ng qua c¸c hoạt động tập huấn kỹ thuật, chuyển giao c¸c tiến bộ khoa học, x©y dựng m« h×nh tr×nh diễn, hội thảoà®· phần nào gióp người d©n thay đổi tư tưởng lạc hậu trong việc canh t¸c, ¸p dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để đem lại hiệu quả cao hơn. Đồng thời do thường xuyªn tiếp xóc với người d©n nªn c¸n bộ khuyến n«ng cã thể hiểu được t©m tư nguyện vọng cũng như khả năng của người n«ng d©n, từ đã đưa ra c¸c phương thức hoạt động hiệu quả đối với từng đối tượng. Hệ thống khuyến n«ng ®· trở thành một phần kh«ng thể thiếu được của người d©n. N«ng d©n b©y giờ đ· kh«ng cßn e ngại trước c¸n bộ khuyến n«ng, họ tin vào c¸n bộ khuyến n«ng, sẵn sàng tiếp nhận c¸i mới nếu nã mang lại hiệu quả và phï hợp với khả năng của họ. Đến nay, hệ thống khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn đ· cã nhiều đãng gãp làm thay đổi tư tưởng trọng nam khinh nữ, tư tưởng bảo thủ của người n«ng d©n, gãp phần x©y dựng một h×nh tượng người n«ng d©n mới với những tư tưởng tiến bộ, sẵn sàng làm giàu nếu cã sự hỗ trợ của Nhà nước và c¸c tổ chức. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: PhÇn 3 §èi t−îng, néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 3.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian: v Đối tượng nghiªn cứu: C¸c c¸n bộ khuyến n«ng 248 và n«ng d©n của huyện Đại Từ. v Địa điểm nghiªn cứu: Tại huyện Đại Từ. v Thời gian nghiªn cứu: 2/2008 – 5/ 2008 3.2. Nội dung nghiªn cứu: v Điều tra thực trạng và hiệu quả hoạt động của c¸n bộ 248 trong c«ng t¸c khuyến n«ng. v Ph©n tÝch c¸c mặt mạnh – yếu, cơ hội – th¸ch thức (SWOT) trong c«ng t¸c khuyến n«ng cấp cơ sở của c¸n bộ 248. v Đề xuất một số giải ph¸p n©ng cao năng lực cho c¸n bộ 248 và ph¸t triển hệ thống khuyến n«ng cơ sở tại huyện Đại Từ. 3.3. Phương ph¸p nghiªn cứu: v Chọn mẫu điều tra: • C¸c c¸n bé khuyÕn n«ng t¹i trạm khuyến n«ng huyện, một số c¸n bộ 248 đang làm việc trªn địa bàn huyện. • 3 x·: Hµ Th−îng, Kh«i Kú, Hïng S¬n thuộc huyện Đại Từ đại diện cho huyện về điều kiện tự nhiªn, kinh tế – x· hội, nơi cã c¸n bộ 248 đang làm việc. Mçi x· chóng t«i ®· pháng vÊn 30 hé d©n. v Thu thập số liệu: • Số liệu thứ cấp: Số liệu từ c¸c b¸o c¸o tổng kết hàng năm, số liệu thống kª của phßng thống kª, phßng n«ng nghiệp huyện Đại Từ, trung t©m khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn, số liệu từ c¸c cơ quan liªn quan, tài liệu, s¸ch b¸o đ· c«ng bốà • Số liệu sơ cấp: - Sử dụng phương ph¸p RRA: Để đ¸nh gi¸ nhanh thực trạng nơi nghiªn cứu và chọn điểm nghiªn cứu. - Sử dụng phưong ph¸p PRA, phỏng vấn nhãm và phỏng vấn những người cung cấp th«ng tin chủ chốt về cơ cấu tổ chức, thực trạng và c¸c mặt Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: mạnh, yếu, cơ hội th¸ch thức trong c«ng t¸c khuyến n«ng cơ sở của c¸n bộ 248 hiện tại của huyện Đại Từ. Sö dông b¶ng hái ®Ó thu thËp ®¸nh gi¸ của người d©n về c¸c phương ph¸p khuyến n«ng, hiệu quả hoạt động của c¸n bộ 248 trong việc thóc đẩy sản xuất n«ng l©m nghiệp .v.v. v Phương ph¸p ph©n tÝch số liệu: Số liệu thu thập được lưu trữ tại Excel, chuyªn đề sử dụng phương ph¸p ph©n tÝch thống kª m« tả để ph©n tÝch số liệu. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: PhÇn 4 KÕt qu¶ vµ th¶o luËn 4.1. Điều kiện tự nhiªn, kinh tế x· hội và hoạt động sản xuất n«ng nghiệp tại huyện Đại Từ 4.1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn §¹i Tõ lµ mét huyÖn miÒn nói n»m phÝa t©y b¾c cña tØnh Th¸i Nguyªn, c¸ch TP Th¸i Nguyªn 25 km vÒ phÝa Nam. PhÝa B¾c gi¸p huyÖn §Þnh Hãa; phÝa Nam gi¸p huyÖn Phæ Yªn vµ TP Th¸i Nguyªn; phÝa §«ng gi¸p huyÖn Phó L−¬ng; phÝa T©y gi¸p tØnh Tuyªn Quang vµ tØnh VÜnh Phóc. HuyÖn §¹i Tõ n»m trong täa ®é tõ 21à30à ®Õn 21à50à ®é vÜ B¾c vµ tõ 105à32à ®Õn 105à42à kinh ®é §«ng. §¹i Tõ ®−îc x¸c ®Þnh n»m gän däc theo thung lòng d−íi ch©n d·y nói Tam §¶o vÒ phÝa §«ng B¾c vµ hÖ thèng nói thÊp phÇn cuèi cña c¸nh cung s«ng G©m vµ c¸nh cung Ng©n S¬n. §ã lµ nói Hång, nói Chóa... HuyÖn §¹i Tõ lµ mét huyÖn cã nhiÒu ®¬n vÞ hµnh chÝnh nhÊt tØnh Th¸i Nguyªn gåm cã 31 x·, thÞ trÊn víi diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn lµ 57.618 ha, trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp chiÕm 26,87%; ®Êt l©m nghiÖp chiÕm 45,13% cßn l¹i lµ ®Êt phi n«ng nghiÖp chiÕm 28%. DiÖn tÝch ®Êt ch−a sö dông chiÕm 17,35% chñ yÕu lµ ®Êt ®åi nói vµ s«ng suèi. §¹i Tõ cã l−îng m−a lín (trung b×nh tõ 1700 – 1800 mm/n¨m), ®é Èm trung b×nh 70% - 80%, nhiÖt ®é trong n¨m tõ 22à - 27àC, cao nhÊt trong th¸ng 6 (32àC), l¹nh nhÊt trong th¸ng 1 (11àC). Kho¸ng s¶n chñ yÕu lµ than (bao gåm than ®¸ vµ than mì) n»m ë 8 x· cña huyÖn: Yªn L·ng, Hµ Th−îng, Phôc Linh, Na Mao, Minh TiÕn, An Kh¸nh, C¸t Nª. Cã 3 má lín thuéc trung −¬ng qu¶n lý khai th¸c lµ: má Nói Hång (tr÷ l−îng 15 triÖu tÊn), má than Kh¸nh Hßa vµ B¸ S¬n cã tr÷ l−îng 1,9 triÖu tÊn. §Æc biÖt, má than Lµng CÈm víi tr÷ l−îng 1,6 triÖu tÊn cã chÊt l−îng kh¸ tèt phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, thêi gian khai th¸c cã thÓ tõ 17 – 20 n¨m. Ngoµi ra, cßn cã thiÕc, vonfram, vµng, ch×, kÏm..., vËt liÖu x©y dùng lµ tµi nguyªn cña ®Þa ph−¬ng. §¹i Tõ cßn cã khu du lÞch Hå Nói Cèc víi c©u chuyÖn huyÒn tho¹i vÒ nµng C«ng, chµng Cèc ®· kh¸ thu hót kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n−íc, n»m ë phÝa t©y cña huyÖn. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: 4.1.2. §iÒu kiÖn kinh tÕ ” x· héi Tæng d©n sè toµn huyÖn lµ 16.000 ng−êi. MËt ®é d©n sè b×nh qu©n trªn 277 ng−êi/kmà. Cã trªn 10 d©n téc anh em cïng chung sèng: Kinh, Tµy, Nïng, S¸n Chay, Dao, S¸n, D×u, Hoa, Ng¸i... Chñ yÕu lµ d©n téc Kinh, Tµy, Nïng. §¹i Tõ lµ vùa lóa vµ lµ huyÖn cã diÖn tÝch chÌ lín nhÊt (3.175 ha) trong tØnh Th¸i Nguyªn. C©y c«ng nghiÖp chÝnh ng¾n ngµy gåm L¹c, §Ëu t−¬ng... c©y ¨n qu¶ chñ yÕu lµ V¶i, Nh·n (2.200 ha). DiÖn tÝch gieo cÊy hµng n¨m tõ 12.000 – 15.000 ha. HÖ thèng c¸c c«ng tr×nh thñy lîi c¬ b¶n ®· ®¸p øng nhu cÇu t−íi ch¾c ch¾n cho trªn 60% diªn tÝch ®Êt canh t¸c; hÖ thèng ®iÖn l−íi quèc gia ®· ®¶m b¶o cung cÊp cho 31/31 x·, thÞ trÊn víi trªn 90% d©n sè ®−îc sö dông ®iÖn sinh ho¹t. C¸c hÖ thèng c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c ®· c¬ b¶n ®¸p øng nhu cÇu phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña ng−êi d©n trong huyÖn. 4.1.3. T×nh h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña huyÖn §¹i Tõ * VÒ s¶n xuÊt l−¬ng thùc: Nh×n chung s¶n xuÊt l−¬ng thùc cña huyÖn cã b−íc ph¸t triÓn m¹nh, s¶n l−îng l−¬ng thùc t¨ng hµng n¨m: n¨m 2001 tæng s¶n l−îng l−¬ng thùc lµ 59.276 tÊn t¨ng 3.386 tÊn so víi n¨m 2000 b»ng 106%; n¨m 2002 lµ 63.866 tÊn t¨ng 4.594 tÊn b»ng 108% so víi cïng kú n¨m tr−íc; n¨m 2003 lµ 65.860 tÊn t¨ng 1.994 tÊn b»ng 103% so víi cïng kú n¨m tr−íc; n¨m 2004 ®¹t 68.150 tÊn t¨ng 2.290 tÊn b»ng 103,4%; n¨m 2005 ®¹t 69.821 tÊn t¨ng 4.880 b»ng 107,3% cïng kú n¨m tr−íc. Vµ n¨m 2006 tæng s¶n l−îng l−¬ng thùc ®¹t 70.551,72 tÊn b»ng 101% so cïng kú n¨m 2005; n¨m 2007 th× s¶n l−îng ®¹t 71.280,44 tÊn b»ng 101% so víi cïng kú n¨m 2006. Qua nh÷ng sè liÖu trªn cho ta thÊy s¶n l−îng l−¬ng thùc cña huyÖn qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng. §Ó ®Æt kÕt qu¶ nh− vËy lµ nhê sù chØ ®¹o s¸t sao cña UBND huyÖn, phßng NN&PTNT, Tr¹m b¶o vÖ thùc vËt, sù phèi hîp chÆt chÏ cña UBND c¸c x· vµ c¸c c¬ quan liªn quan tõ tØnh ®Õn huyÖn. Vµ ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn c«ng t¸c khuyÕn n«ng cña c¸c c¸n bé khuyÕn n«ng huyÖn, x·, ®· gióp ®ì bµ con n«ng d©n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: t×m nh÷ng gièng cã n¨ng suÊt cao phï hîp ®iÒu kiÖn huyÖn, më nh÷ng líp tËp huÊn kü thuËt h−íng dÉn bµ con c¸ch ch¨m sãc, phßng bÖnh cho c©y trång, ra th¨m ®ång kiÓm tra t×nh h×nh s©u bÖnh ®Ó khuyÕn c¸o cho bµ con phßng trõ kÞp thêi... Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: B¶ng 4.1: DiÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n l−îng c¸c c©y trång chÝnh cña huyÖn N¨m 2005 2006 2007 C©y trång DiÖn tÝch(ha) NSBQ (t¹/ha) S¶n l−îng(tÊn) DiÖn tÝch(ha) NSBQ (t¹/ha) S¶n l−îng(tÊn) DiÖn tÝch(ha) NSBQ (t¹/ha) S¶n l−îng(tÊn) .Lóa 12.117,7 52,66 62.106,72 12.711,9 53,4 64.962,72 12.750,49 50,8 63.753,09 Ng« 1.900,2 40,6 7.715 1.437 39,5 5.671 1.694,69 41,1 1.1647,08 Nguån : Sè liÖu phßng thèng kª huyÖn §¹i Tõ n¨m 2008 * VÒ ch¨n nu«i : Ch¨n nu«i cña huyÖn §¹i Tõ vÒ c¬ b¶n còng cã b−íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ sè l−îng, chÊt lù¬ng ®µn gia sóc, gia cÇm ®−îc n©ng lªn râ rÖt trong vµi n¨m gÇn ®©y. B¶ng 4.2: T×nh h×nh ch¨n nu«i cña huyÖn §¹i Tõ qua 3 n¨m ( 2005 à 2007 ) §VT : con N¨m Lo¹i vËt nu«i 2005 2006 2007 Tr©u 22.000 22.896 22.276 Bß 2.678 2.790 2.806 Lîn 97.500 98.984 91.200 Gia cÇm 97.500 97.984 99.231 (Nguån : Sè liÖu ®iÒu tra t¹i §aÞ Tõ n¨m 2008) Qua b¶ng 4.2 ta thÊy tæng ®µn tr©u, bß, lîn, gia cÇm nh×n chung qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng. Tuy nhiªn n¨m 2007 do ®iÒu kiÖn rÐt ®Ëm kÐo dµi lµm cho tr©u, bß chÕt nªn sè l−îng ®µn tr©u bß cã gi¶m ®i chót Ýt. §Æc biÖt trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 trªn ®Þa bµn huyÖn ®· ®Ó x¶y ra dÞch lë måm long mãng, t¹i x· B×nh ThuËn vµ Hïng S¬n lµm cho tæng ®µn lîn gi¶m ®i ®¸ng kÓ: n¨m 2006 tæng ®µn lîn lµ 98.456 con nh−ng n¨m 2007 cßn 91.200 con, gi¶m ®i 8256 con. Trong n¨m 2007 mét sè x· cña huyÖn ®· x¶y ra dÞch bÖnh nh− gµ rï Newcatson, lîn con Øa ph©n tr¾ng, bÖnh s−ng phï ®Çu, ®Õn nay ®· æn ®Þnh kh«ng cßn dÞch bÖnh x¶y ra. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: * C«ng t¸c trång rõng. + N¨m 2005 Tr¹m ®· phèi hîp víi UBND c¸c x· triÓn khai c«ng t¸c trång rõng. Thùc tÕ trång ®−îc 187,6 ha trong ®ã: - Trång theo dù ¸n trång c©y nh©n d©n ®−îc: 170,5 ha - Trång theo dù ¸n GTZ: 17 ha. + N¨m 2006: Tr¹m ®· triÓn khai trång ®−îc 539.000 c©y t−¬ng ®−¬ng víi 326,7 ha cña ch−¬ng tr×nh trång c©y nh©n d©n. Trong ®ã trång c©y ph©n t¸n lµ 33.000 c©y b»ng 20 ha; trång c©y v−ên, tr¹i rõng lµ 506.000 c©y b»ng 306,7 ha. + N¨m 2007: §· phèi hîp víi TTKN x©y dùng m« h×nh trång rõng th©m canh b»ng gièng keo Tai t−îng míi t¹i x· Mü Yªn víi diÖn tÝch 47 ha, n«ng d©n ®ang ch¨m sãc vµ b¶o vÖ. 4.2. Kh¸i qu¸t về hệ thống khuyến n«ng huyện Đại Từ 4.2.1. HÖ thèng khuyến n«ng Đại Từ N¨m 1993, ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 13/CP vÒ c«ng t¸c khuyÕn n«ng, thµnh lËp hÖ thèng khuyÕn n«ng trªn toµn quèc. TTKN tØnh B¾c Th¸i ®· thµnh lËp Tr¹m KN huyÖn, thµnh, thÞ t¹i 3 huyÖn: Phó B×nh, §¹i Tõ, B¹ch Th«ng (nay thuéc tØnh B¾c K¹n), nh−ng sau ®ã mét thêi gian ng¾n th× ®· kh«ng cßn tån t¹i. Nguyªn nh©n lµ do khi ®ã lùc l−îng c¸n bé KN vµ c¸n bé l·nh ®¹o cßn máng, yÕu...ch−a ®ñ søc ®Ó duy tr× tr¹m. §ång thêi, do c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch ho¹t ®éng cña tr¹m khuyÕn n«ng ch−a râ rµng, ch−a ph©n ®Þnh râ rµng vÒ qu¶n lý n«ng nghiÖp vµ chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt. MÆt kh¸c c«ng t¸c chØ ®¹o h×nh thøc tæ chøc cña tØnh vµ huyÖn cßn nhiÒu bÊt cËp. T¹i huyÖn §¹i Tõ sau khi t¸ch riªng tr¹m KN nh−ng sau mét thêi gian gÇn mét n¨m, do khuyÕt Tr−ëng phßng n«ng nghiÖp nªn l¹i bè trÝ Tr−ëng tr¹m KN kiªm lu«n Tr−ëng phßng n«ng nghiÖp. Sau mét thêi gian ng¾n Tr¹m tr−ëng tr¹m KN kiªm Tr−ëng phßng n«ng nghiÖp ®−îc ®Ò b¹t lµm phã v¨n phßng UBND huyÖn, ng−êi kh¸c vÒ thay lµm Tr−ëng phßng n«ng nghiÖp vµ tr¹m KN huyÖn kh«ng cßn n÷a. §Õn ngµy 06/07/2004 UBND tØnh Th¸i Nguyªn ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 1570/Q§ - UB vÒ viÖc thµnh lËp c¸c tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn t¸ch khái phßng n«ng nghiÖp huyÖn. Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn §¹i Tõ ®−îc t¸i lËp víi c¬ cÊu tæ chøc gåm 1 tr−ëng tr¹m, 1 phã tr¹m tr−ëng, 1 kÕ to¸n viªn vµ 12 c¸n bé khuyÕn n«ng huyÖn. Th¸ng 10/2007 do phã tr¹m tr−ëng ®−îc ®Ò b¹t lªn lµm Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: phã phßng n«ng nghiÖp nªn tr¹m ®· khuyÕt chøc danh tr¹m phã. Nh−ng ®Õn th¸ng 5/2008 th× tr¹m ®· ®Ò b¹t 1 c¸n bé khuyÕn n«ng lªn lµm tr¹m phã. HiÖn nay sè l−îng c¸n bé KN cña tr¹m lµ 1 tr¹m tr−ëng, 1 tr¹m phã, 13 c¸n bé khuyÕn n«ng, 2 kÕ to¸n. ë cÊp x·: Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ch−a h×nh thµnh ®−îc m¹ng l−íi KN x· mét c¸ch chÝnh thøc. §©y còng lµ mét trong nh÷ng lý do dÉn ®Õn c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng t¹i huyÖn §¹i Tõ th−êng theo h−íng chØ ®¹o tõ trªn xuèng d−íi vµ ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng cã sù tham gia vµ m« h×nh lµng khuyÕn n«ng tù qu¶n l¹i chËm ®−îc nh©n réng. GÇn ®©y tØnh ®· ®−a ra mét quyÕt ®Þnh quan träng ®ã lµ ký hîp ®ång lao ®éng víi c¸c kỹ sư kinh tế, kỹ sư n«ng nghiệp và c¸c kỹ sư kỹ thuật råi cö hä xuèng c¸c x· (KÕt luËn sè 248 – KL/TU ngµy 08/06/2002 cña §¶ng Bé tØnh). Mçi x· nhËn tõ 1 ®Õn 2 kü s− trªn nguyªn t¾c “ x· sö dông, huyÖn qu¶n lý, tØnh tr¶ l−¬ng (qua ng©n s¸ch x·)”. ChÝnh nh÷ng c¸n bé 248 nµy ®· ®ãng vai trß nh− c¸n bé KN x· phô tr¸ch vÒ n«ng nghiÖp cña x·. B×nh qu©n mçi x· cña huyÖn §¹i Tõ ®· cã 2 c¸n bé 248 (63/31 x·, thÞ trÊn). §iÒu nµy cho thÊy lùc l−îng c¸n bé 248 cña huyÖn lµ rÊt ®«ng. ë cÊp th«n b¶n: §¹i Tõ vÉn ch−a ph¸t triÓn m¹ng l−íi khuyÕn n«ng th«n b¶n mang tÝnh chÝnh thøc, ngo¹i trõ c¸c lµng khuyÕn n«ng tù qu¶n do CIDSE, SNV thµnh lËp vµ mét sè m« h×nh ®−îc tµi trî kh¸c. Lý do chñ yÕu lµ thiÕu hôt vÒ mÆt ng©n s¸ch cña Nhµ n−íc, trong khi ®ã ng−êi d©n kh«ng thÓ tù ®ãng gãp kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng. B¶ng 4.3: Sè l−îng c¸c tæ chøc KN cÊp c¬ së trªn ®Þa bµn huyÖn §¹i Tõ N¨m Lo¹i h×nh tæ chøc §¬n vÞ 2005 2006 2007 Lµng KN tù qu¶n Lµng 7 3 2 C©u l¹c bé KN C©u l¹c bé 15 7 3 Nhãm së thÝch Nhãm 21 11 4 (Nguån : Sè liÖu ®iÒu tra t¹i §aÞ Tõ n¨m 2008) Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: Qua b¶ng 4.3 ta thÊy mÆc dï tr−íc ®©y giai ®o¹n (2000 - 2004) m« h×nh lµng KN tù qu¶n vµ nhãm n«ng d©n cïng së thÝch ®−îc ®¸nh gi¸ rÊt cao. Nh−ng trong giai ®o¹n 2005 – 2007 l¹i béc lé nhiÒu yÕu kÐm vµ bÊt cËp trong qu¶n lý vµ ho¹t ®éng. Sè l−îng c¸c lµng, nhãm, c©u l¹c bé qua c¸c n¨m ngµy mét gi¶m: lµng KN tù qu¶n n¨m 2005 lµ 7, n¨m 2006 gi¶m xuèng cßn cã 3 vµ n¨m 2007 chØ cßn cã 2 lµng; c©u l¹c bé KN tõ 15 c©u l¹c bé n¨m 2005 gi¶m xuèng 7 c©u l¹c bé n¨m 2006 vµ n¨m 2007 chØ cßn cã 4 c©u l¹c bé. Nguyªn nh©n cña sù gi¶m vÒ sè l−îng nµy cã thÓ do nhËn thøc cña ng−êi d©n cßn h¹n chÕ, chñ yÕu tr«ng chê vµo sù hç trî cña Nhµ n−íc. Khi ®−îc hái vÒ ho¹t ®éng cña c¸c lµng khuyÕn n«ng tù qu¶n khi dù ¸n kÕt thóc, c¸c thµnh viªn cña ban qu¶n lý lµng nãi r»ng ho¹t ®éng vÉn tiÕp tôc sau mét thêi gian nh−ng ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ kh«ng cã kinh phÝ hç trî. Nh− vËy, cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý, trî cÊp ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn toµn diÖn h¬n n÷a cña c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng. Nh− vËy, tr−íc m¾t c¬ cÊu tæ chøc cña hÖ thèng KN huyÖn §¹i Tõ cÇn ®−îc c¶i tæ ë cÊp huyÖn vµ cÊp x·. §Ó ®¶m b¶o n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng khuyÕn n«ng. §ång thêi ®Ó t¹o c¬ héi hîp t¸c víi mét sè tæ chøc ph t¸ triÓn nh− SNV ®· tõng triÓn khai vµ t¨ng c−êng m¹ng l−íi, ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng. Thu hót nguån ®Çu t− cña c¸c dù ¸n ph¸t triÓn nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cho huyÖn. 4.2.2. Chức năng, nhiệm vụ cña c¸n bé khuyÕn n«ng huyÖn §¹i Tõ * Chøc n¨ng - Phæ biÕn nh÷ng chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, nh÷ng kiÕn thøc khoa häc kü thuËt míi, ®Æc biÖt lµ khoa häc kü thuËt n«ng nghiÖp cho n«ng d©n. - Vai trß cè vÊn trong c«ng t¸c ph¸t triÓn n«ng nghiÖp nãi riªng vµ ph¸t triÓn céng ®ång nãi chung. - Vai trß “cÇu nèi” ®Ó x©y dùng mèi quan hÖ, chuyÓn t¶i th«ng tin hai chiÒu gi÷a n«ng d©n víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc, c¬ quan nghiªn cøu, c¸c tæ chøc kinh tÕ, tõ thiÖn ... trong vµ ngoµi n−íc. * NhiÖm vô 1. X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng khuyÕn n«ng (gåm: kÕ ho¹ch tõ nguån ng©n s¸ch khuyÕn n«ng tØnh, Trung −¬ng, huyÖn), tr×nh lªn c¬ quan cÊp trªn ®Ò nghÞ phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn. 2. TriÓn khai c¸c kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng trªn ®Þa bµn huyÖn. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: 3. Båi d−ìng cho c¸n bé khuyÕn n«ng c¬ së vµ n«ng d©n vÒ ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng, kü thuËt s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp. 4. X©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn cÊp huyÖn. 5. H−íng dÉn ho¹t ®éng cho tæ chøc khuyÕn n«ng x·, tuyªn truyÒn vËn ®éng thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé khuyÕn n«ng, lµng khuyÕn n«ng tù qu¶n míi. H−íng dÉn c¸c c©u l¹c bé khuyÕn n«ng, lµng khuyÕn n«ng tù qu¶n ho¹t ®éng ®óng h−íng vµ cã hiÖu qu¶. 6. Thùc hiÖn chuyÓn giao vµ dÞch vô c¸c lo¹i gièng c©y trång, gièng vËt nu«i cho n«ng d©n. 7. Thùc hiÖn chÕ ®é thanh tra ®Þnh kú víi phßng NN & PTNT, UBND huyÖn vµ trung t©m khuyÕn n«ng tØnh. 8. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do UBND huyÖn giao. 4.2.3. KÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña c¸n bé KN Tr¹m KN §¹i Tõ. * VÒ sè l−îng vµ tr×nh ®é ®µo t¹o : B¶ng 4.4 Sè l−îng vµ tr×nh ®é ®µo t¹o cña c¸n bé KN huyÖn §¹i Tõ giai ®o¹n 2005 à 2007 N¨m 2005 2006 2007 Tr×nh ®é häc vÊn Sè l−îng (ng−êi) % Sè l−îng (ng−êi) % Sè l−îng (ng−êi) % §¹i häc 13 92,9 14 93,3 15 100 Trung cÊp 1 7,1 1 6,7 - - Nguån :Sè liÖu ®iÒu tra t¹i Tr¹m KN huyÖn §¹i Tõ Qua b¶ng 4.4 ta thÊy sè l−îng c¸n bé KN huyÖn §¹i Tõ qua 3 n¨m lµ kh«ng thay ®æi lín vÒ mÆt sè l−îng: n¨m 2006 bæ xung thªm 1 c¸n bé, n¨m 2007 bæ xung mét c¸n bé vµ mét c¸n bé nghØ h−u. B×nh qu©n mçi c¸n bé KN phô tr¸ch 2 – 3 x·, thÞ trÊn, ®iÒu nµy ph¶n ¸nh nhiÒu bÊt cËp vÒ nguån nh©n lùc. Sè l−îng c¸n bé qu¸ Ýt so víi sè d©n vµ ®Þa bµn c«ng t¸c. Khi pháng vÊn c¸n bé KN cña tr¹m míi thÊy ®−îc sù khã kh¨n trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña hä: Mét sè c¸n bé ph¶i phô tr¸ch nh÷ng x· c¸ch xa nhµ 20 km mµ ®−êng ®i l¹i khã kh¨n. §iÒu nµy cho thÊy nçi vÊt v¶ cña c¸n bé KN n¬i ®©y vµ ch¾c ch¾n r»ng hiÖu qu¶ c«ng viÖc sÏ kh«ng thÓ nh− mong ®îi. VÒ tr×nh ®é häc vÊn: 100% c¸n bé khuyÕn n«ng huyÖn cã tr×nh ®é §¹i häc (cã 01/15 c¸n bé tr×nh ®é t¹i chøc). N¨m 2005 vµ 2006 cã mét c¸n bé lµ Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: trung cÊp lµm c«ng viÖc kÕ to¸n. §iÒu nµy cho ta thÊy chÊt l−îng nh©n lùc KN cña huyÖn §¹i Tõ ®¶m b¶o yªu cÇu cña c«ng t¸c KN. * VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n : B¶ng 4.5. Tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé KN huyÖn §¹i Tõ giai ®o¹n 2005 à 2007 N¨m 2005 2006 2007 Chuyªn ngµnh ®µo t¹o Sè l−îng (ng−êi) % Sè l−îng (ng−êi) % Sè l−îng (ng−êi) % Trång trät 5 35,7 5 33,3 5 33,3 Ch¨n nu«i thó y 5 35,7 5 33,3 5 33,3 L©m nghiÖp 2 14,3 3 20,0 3 20,0 Kinh tÕ NN 2 14,3 2 13,3 2 13,3 Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra t¹i Tr¹m KN huyÖn §¹i Tõ Qua b¶ng 4.5 ta thÊy c¬ cÊu chuyªn m«n nghiÖp vô c¸n bé KN huyÖn §¹i Tõ ph©n bæ kh¸ ®ång ®Òu, phï hîp víi yªu cÇu thùc tiÔn: trång trät: 33,3% - 35,7%; ch¨n nu«i thó y: 33,3% - 35,7%; l©m nghiÖp: 13,3% - 14,3%. 4.3. Thực trạng hoạt động của c¸n bộ 248 tại huyện Đại Từ Theo kÕt luËn 248 – KL/TU ngµy 08/06/2002 cña §¶ng bé tØnh Th¸i Nguyªn, tØnh ®· ký hîp ®ång lao ®éng víi c¸c kü s− kü thuËt, kü s− n«ng nghiÖp vµ kü s− kinh tÕ råi cö hä xuèng c¸c x·. Mçi x· nhËn tõ 1 – 2 kü s− trªn nguyªn t¾c “x· sö dông, huyÖn qu¶n lý, tØnh tr¶ l−¬ng (qua ng©n s¸ch x·)”. §©y lµ mét c¬ héi ®Ó ®µo t¹o vµ sö dông c¸c kü s− nµy nh− c¸n bé khuyÕn n«ng x·. Qua ®iÒu tra cho thÊy, hiÖn nay tÊt c¶ c¸c x·, thÞ trÊn cña huyÖn §¹i Tõ ®Òu cã c¸n bé 248. Tæng sè c¸n bé 248 cña huyÖn hiÖn nay lµ 63 c¸n bé trªn 31 x·, thÞ trÊn. Nh− vËy cho ta thÊy ®−îc lùc l−îng c¸n bé 248 cña huyÖn lµ rÊt ®«ng. B×nh qu©n mçi x·, thÞ trÊn cã 2 c¸n bé 248. Do ®Æc thï c«ng viÖc vµ ®Þa bµn c«ng t¸c lµ huyÖn miÒn nói cã nhiÒu d©n téc anh em chung sèng, nªn tû lÖ c¸n bé 248 lµ n÷ chiÕm tû lÖ cao h¬n lµ nam (n÷ chiÕm 60%, nam chiÕm 40%), c¸n bé lµ d©n téc Kinh chiÕm 60%, c¸c d©n téc kh¸c lµ 40%. §©y lµ nh÷ng tû lÖ rÊt phï hîp. V× trªn thùc tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng hiÖn nay cho thÊy hÇu hÕt nh÷ng c«ng viÖc ®ång ruéng lµ do ng−êi phô n÷ ®¶m nhËn . Do vËy, c¸n bé 248 lµ n÷ th−êng cã thuËn lîi h¬n trong viÖc tiÕp Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: cËn, trao ®æi th«ng tin vµ chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt ®Õn ng−êi d©n. MÆt kh¸c ®Ó tiÕp xóc, trao ®æi th«ng tin víi bµ con d©n téc Ýt ng−êi, nh÷ng c¸n bé 248 lµ d©n téc Ýt ng−êi sÏ cã nhiÒu thuËn lîi h¬n. 4.3.1. Chuyªn m«n ®µo t¹o cña c¸n bé 248 cña huyÖn §¹i Tõ B¶ng 4.6. Chuyªn m«n ®µo t¹o cña c¸n bé 248 huyÖn §¹i Tõ Chuyªn m«n Sè l−îng (ng−êi) Tû lÖ % Trång trät 17 26,98 Ch¨n nu«i thó y 17 26,98 Kinh tÕ NN 13 20,63 L©m nghiÖp 15 23,81 §Þa chÝnh 1 11,6 Tæng 63 100 Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra t¹i Tr¹m KN huyÖn §¹i Tõ Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy chuyªn m«n ®µo t¹o cña c¸n bé 248 lµ rÊt ®a d¹ng. Tuy nhiªn, sè l−îng tèt nghiÖp chuyªn ngµnh trång trät, ch¨n nu«i thó y, l©m nghiÖp vÉn chiÕm tû lÖ cao bëi ®©y lµ nh÷ng lÜnh vùc mµ ng−êi n«ng d©n cÇn nhiÒu th«ng tin nhÊt hiÖn nay. VÒ tr×nh ®é ®µo t¹o 100% c¸n bé 248 lµ tèt nghiÖp §¹i häc trong ®ã 93,33% lµ ®¹i häc chÝnh quy, 6,67% lµ t¹i chøc. MÆc dï c¸n bé 248 ®−îc ®µo t¹o bµi b¶n víi nhiÒu chuyªn ngµnh ®a d¹ng nh−ng thùc tÕ cho thÊy trong toµn bé hÖ thèng KN huyÖn ch−a cã c¸n bé tèt nghiÖp ®óng chuyªn ngµnh KN & PTNT. §©y lµ th¸ch thøc lín ®èi víi c«ng t¸c khuyÕn n«ng trªn ®Þa bµn tØnh trong thêi gian tíi. V× nh÷ng c¸n bé tèt nghiÖp tõ chuyªn ngµnh kh¸c rÊt h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ kü n¨ng khuyÕn n«ng c¬ b¶n. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: 4.3.2. §¸nh gi¸ cña n«ng d©n vÒ c¸n bé 248 * §¸nh gi¸ cña n«ng d©n vÒ kü n¨ng viÖc cña c¸n bé 248 B¶ng 4.7. §¸nh gi¸ cña n«ng d©n vÒ kü n¨ng lµm viÖc cña c¸n bé 248 ChØ tiªu ®¸nh gi¸ Tû lÖ % Tèt 13,3 Trung b×nh 66,6 YÕu 20,0 ( Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra t¹i huyÖn §¹i Tõ n¨m 2008) Kü n¨ng lµm viÖc cña c¸n bé 248 cã vai trß quan träng ®Õn sù thµnh c«ng cña mçi ho¹t ®éng khuyÕn n«ng. §èi t−îng lµm viÖc cña c¸n bé KN lµ bµ con n«ng d©n - nh÷ng ng−êi cã kiÕn thøc vµ sù hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh. V× vËy, hä cÇn cã nh÷ng kü n¨ng nhÊt ®Þnh trong viÖc tiÕp cËn, trao ®æi th«ng tin vµ chuyÓn giao kü thuËt ®Õn ng−êi d©n. Tuy nhiªn, qua pháng vÊn n«ng d©n th× sè c¸n bé cã kü n¨ng lµm viÖc tèt chiÕm tû lÖ kh«ng lín chØ ®¹t 13,33%, trong ®ã sè c¸n bé cã kü n¨ng lµm viÖc yÕu chiÕm tû lÖ 20,0% (b¶ng 4.7). Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy cã thÓ ®−îc gi¶i thÝch lµ sè l−îng c¸n bé 248 kh«ng ®−îc ®µo t¹o ®óng chuyªn ngµnh khuyÕn n«ng. V× vËy, hä thiÕu nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n: kü n¨ng trong tiÕp cËn, kü n¨ng thóc ®Èy, kü n¨ng giao tiÕp... §©y lµ mét trë ng¹i lín trong qu¶ tr×nh lµm viÖc víi bµ con n«ng d©n. * §¸nh gi¸ cña n«ng d©n vÒ c¸c ch−¬ng tr×nh tËp huÊn do c¸n bé 248 ®¶m nhiÖm. Mét trong nh÷ng c«ng viÖc khuyÕn n«ng mµ c¸n bé 248 hay ph¶i lµm ®ã lµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c líp tËp huÊn cho n«ng d©n. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ ®iÒu tra ®¸nh gi¸ cña n«ng d©n vÒ néi dung nh÷ng buæi tËp huÊn vµ ph−¬ng ph¸p tËp huÊn cña c¸n bé 248. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: B¶ng 4.8. §¸nh gi¸ cña n«ng d©n vÒ c¸c buæi tËp huÊn cña c¸n bé 248 (§VT : %) Møc ®é Néi dung RÊt phï hîp Phï hîp Ýt phï hîp Kh«ng phï hîp Néi dung cña buæi tËp huÊn 49 48,5 2,00 0,50 Ph−¬ng ph¸p tËp huÊn 20,00 41,00 32,00 7,00 ( Nguån :Sè liÖu ®iÒu tra t¹i huyÖn §¹i Tõ n¨m 2008) Qua b¶ng 4.8 ta thÊy n«ng d©n ®¸nh gi¸ rÊt cao vÒ c¸c buæi tËp huÊn cña c¸n bé 248: VÒ néi dung cña buæi tËp huÊn cã tíi 97,5% bµ con n«ng d©n ®¸nh gi¸ lµ “rÊt phï hîp” vµ “phï hîp”. Qua ®©y, ta thÊy ®−îc lµ c¸n bé 248 ®· hiÓu ®−îc nhu cÇu cña ng−êi d©n n¬i m×nh c«ng t¸c lµ g×, tõ ®ã ®· më líp tËp huÊn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña bµ con. Tuy nhiªn, vÒ ph−¬ng ph¸p tËp huÊn cña c¸n bé 248 th× vÉn cßn 38% n«ng d©n ®¸nh gi¸ lµ Ýt phï hîp, kh«ng phï hîp. §iÒu ®ã chøng tá c¸n bé 248 cßn thiÕu nhiÒu kinh nghiÖm vÒ kü n¨ng gi¶ng d¹y, kü n¨ng giao tiÕp... §iÒu nµy còng dÔ hiÓu v× c¸n bé 248 ®−îc ®µo t¹o vÒ chuyªn ngµnh kü thuËt, kh«ng ®−îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh khuyÕn n«ng. Do ®ã, cÇn ph¶i ®µo t¹o thªm cho c¸c c¸n bé 248 vÒ c¸c kü n¨ng trong khuyÕn n«ng, nh»m n©ng cao kü n¨ng ®µo t¹o tËp huÊn cho hä. §Ó hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®−îc cao h¬n. * ý kiÕn cña n«ng d©n vÒ nhu cÇu ®èi víi c¸n bé KN x· ( c¸n bé 248 ) Khi ®−îc hái vÒ sù cÇn thiÕt cña c¸n bé 248 trong c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng t¹i x·, th× 100% ng−êi n«ng d©n tr¶ lêi lµ rÊt cÇn thiÕt. §iÒu nµy cho ta thÊy ®−îc n«ng d©n hiÓu ®−îc vai trß cña c¸n bé KN lµ rÊt quan träng. Vµ hä s½n sµng tr¶ c«ng cho c¸n bé 248 nÕu hä ®em l¹i hiÖu qu¶ cho gia ®×nh. Cã 70% n«ng d©n tr¶ lêi s½n sµng tr¶ c«ng cho c¸n bé 248 nÕu hä ho¹t ®éng tèt. Khi chóng t«i hái t¹i sao hä s½n sµng tr¶ c«ng cho c¸n bé th× hä tr¶ lêi r»ng: “V× ®· ®−a khoa häc kü thuËt ®Õn víi nhµ n«ng, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho gia ®×nh” mét sè n«ng d©n tr¶ lêi: “V× ®· ®em l¹i lîi Ých cho gia ®×nh vµ cho Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: x· héi”. Cßn mét sè bµ con tr¶ lêi kh«ng v× hä cho r»ng c¸n bé 248 ®· ®−îc x· tr¶ l−¬ng. *N«ng d©n ®¸ng gi¸ vÒ møc ®é nhiÖt t×nh cña c¸n bé 248 B¶ng 4.9: §¸nh gi¸ cña n«ng d©n vÒ møc ®é nhiÖt t×nh cña c¸n bé 248 Møc ®é % NhiÖt t×nh 86 Kh«ng nhiªt t×nh 14 ( Nguån :Sè liÖu ®iÒu tra t¹i huyÖn §¹i Tõ n¨m 2008) §Ó cã ®−îc hiÖu qu¶ c«ng viÖc tèt th× phô thuéc rÊt nhiÒu vµo th¸i ®é cña ng−êi c¸n bé. Mµ ®iÒu ®ã ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua sù nhiÖt t×nh, sè lÇn gÆp gì, trao ®æi gi÷a c¸n bé víi n«ng d©n. Qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra pháng vÊn n«ng d©n th× 86% n«ng d©n ®¸nh gi¸ lµ c¸n bé 248 nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc vµ 14% n«ng d©n tr¶ lêi lµ c¸n bé 248 kh«ng nhiÖt t×nh (b¶ng 4.9). §iÒu ®ã chøng tá n«ng d©n ®¸nh gi¸ vÒ th¸i ®é cña c¸n bé 248 lµ rÊt nhiÖt t×nh. C¸c c¸n bé 248 th−êng xuyªn trùc tiÕp xuèng xãm gÆp bµ con n«ng d©n, l¾ng nghe mong muèn cña d©n, xuèng ®ång kiÓm tra t×nh h×nh s©u bÖnh ®Ó khuyÕn c¸o kÞp thêi cho bµ con n«ng d©n phßng trõ kÞp thêi, tr¸nh t×nh tr¹ng dÞch bÖnh x¶y ra. Nªn ®−îc bµ con rÊt quý. HiÖu qu¶ c«ng viÖc mµ nh÷ng c¸n bé 248 nµy ®em l¹i lµ rÊt lín. * N«ng d©n ®¸nh gi¸ vÒ c¸n bé 248 B¶ng 4.10: §¸nh gi¸ cña n«ng d©n vÒ n¨ng lùc c¸n bé 248 §¸nh gi¸ % Tèt 48 Kh¸ 44 Trung b×nh 4 YÕu 4 ( Nguån :Sè liÖu ®iÒu tra t¹i huyÖn §¹i Tõ n¨m 2008) Qua b¶ng 4.10 cho ta thÊy tû lÖ c¸n bé 248 ®−îc n«ng d©n ®¸nh gi¸ lµ tèt chiÕm 48%, trong khi ®ã tû lÖ c¸n bé 248 ®−îc ng−êi d©n ®¸nh gi¸ lµm viÖc trung b×nh, kh¸ vÉn chiÕm tû lÖ tíi 48%, ®¸nh gi¸ lµ yÕu chiÕm tû lÖ 4%. Së dÜ Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: nh− vËy v× hÇu hÕt c¸n bé 248 lµm c«ng t¸c KN t¹i c¬ së ®Òu rÊt trÎ, cßn thiÕu nhiÒu kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc thùc tÕ. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ ho¹t ®éng khuyÕn n«ng, chÊt l−îng cña mét sè c¸n bé cßn nhiÒu h¹n chÕ, bÊt cËp. 4.3.3. Nh÷ng vÊn ®Ò bÊt cËp vÒ viÖc sö dông c¸n bé 248 t¹i huyÖn §¹i Tõ Theo kÕt luËn sè 248 – KL/TU ngµy 08/06/2002 cña §¶ng bé tØnh ®· ký hîp ®ång lao ®éng víi c¸c kü s− tr×nh ®é §¹i häc vÒ c«ng t¸c. Tæng sè cã h¬n 200 kü s− ®−îc tuyÓn dông. ChÝnh nhê cã quyÕt ®Þnh nµy mµ ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu c¸n bé. Tuy nhiªn, qua ®iÒu tra pháng vÊn c¸n bé 248 vµ c¸c c¬ quan ban ngµnh liªn quan, ®· cã rÊt nhiÒu ý kiÕn vÒ chÕ ®é sö dông c¸n bé 248 hiÖn t¹i ë huyÖn §¹i Tõ. - Kh«ng cã chÝnh s¸ch vÒ viÖc ®−a c¸n bé 248 vµo biªn chÕ. Trong sè rÊt nhiÒu bÊt cËp vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé KN lµm viÖc t¹i c¬ së th× chÝnh s¸ch sö dông c¸n bé 248 nh− mét c¸n bé hîp ®ång lµ ®iÒu bÊt cËp nhÊt. C¸c c¸n bé 248 lµm c«ng t¸c KN t¹i c¸c x· hiÖn nay 100% ®Òu lµ c¸n bé hîp ®ång. Hä ®−îc ký hîp ®ång tõ 3 – 5 n¨m. Vµ hä muèn xin chuyÓn lªn c¸c c¬ quan tuyÕn huyÖn lµ rÊt khã. §a sè hä ph¶i lµm hîp ®ång t¹i c¸c x·, trong ®ã cã nh÷ng x· vïng s©u, vïng xa. MÆt kh¸c, theo chñ tr−¬ng cña tØnh thêi gian hîp ®ång cña c¸n bé 248 víi tØnh Th¸i Nguyªn chØ kÐo dµi ®Õn n¨m 2011 - n¨m kÕt thóc ch−¬ng tr×nh ®−a c¸n bé cã tr×nh ®é vÒ c¬ së. §©y lµ mét ®iÒu rÊt ®¸ng lo cña hä. Hä kh«ng biÕt sau nµy hÕt thêi gian hîp ®ång hä sÏ lµm viÖc g× vµ ë ®©u. ChÝnh sù kh«ng æn ®Þnh, kh«ng l©u dµi nµy ®· ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn sù nhiÖt t×nh, sù cèng hiÕn cña c¸n bé 248 cho sù nghiÖp khuyÕn n«ng c¬ së. Cã nh÷ng ng−êi ®· lµm viÖc ®−îc 6, 7 n¨m råi nh−ng còng chØ lµm hîp ®ång cho x·. Khi chóng t«i pháng vÊn nh÷ng c¸n bé 248 th× tÊt c¶ ®Òu mong muèn c¸c cÊp chÝnh quyÒn cã thÈm quyÒn xem xÐt cho tr−êng hîp cña hä, cho hä ®−îc vµo biªn chÕ Nhµ n−íc. §Ó hä yªn t©m c«ng t¸c, yªn t©m truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc mµ m×nh ®· häc ®−îc tíi bµ con n«ng d©n. - ChÕ ®é l−¬ng, phô cÊp ch−a ®−îc tháa ®¸ng . Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: B¶ng 4.11. §¸nh gi¸ cña c¸n bé 248 vÒ chÕ ®é l−¬ng vµ phô cÊp. §¸nh gi¸ % Tháa ®¸ng 0,00 Ch−a tháa ®¸ng 100,00 (Nguån : §iÒu tra th«ng qua th«ng qua b¶ng pháng vÊn c¸n bé 248) Qua b¶ng 4.11 ta thÊy ®−îc r»ng, 100% c¸n bé 248 ®−îc pháng vÊn th× 100% ®Òu cho r»ng chÕ ®é l−¬ng, phô cÊp hiÖn nay lµ ch−a tháa ®¸ng. Ngoµi møc l−¬ng hîp ®ång ra c¸n bé 248 kh«ng ®−îc h−ëng lo¹i phô cÊp nµo, kÓ c¶ phô cÊp nghÒ nghiÖp vµ phô cÊp ngoµi trêi. §èi víi c¸n bé khuyÕn n«ng thuéc biªn chÕ Nhµ n−íc th× hä ®−îc h−ëng phô cÊp ngoµi trêi lµ 4.000 ®ång/1th¸ng vµ phô cÊp nghÒ nghiÖp lµ 20% l−¬ng. §©y lµ møc phô cÊp kh«ng nhiÒu nh−ng c¸n bé 248 còng kh«ng ®−îc h−ëng. Tuy nhiªn, hµng th¸ng c¸n bé 248 ®Òu ®−îc h−ëng mét phÇn phô cÊp c«ng viÖc tõ nguån ng©n s¸ch cña UBND x·, nh−ng møc phô cÊp l¹i kh«ng ®−îc ¸p dông ®ång ®Òu gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng trong tØnh vµ thùc tÕ lµ gi÷a c¸c x· trong huyÖn. Møc phô cÊp nµy phô thuéc hoµn toµn vµo x· quyÕt ®Þnh. Qua ®iÒu tra th× c¸n bé 248 ë huyÖn §¹i Tõ ®−îc phô cÊp 45.000 ®ång/1 th¸ng. §©y lµ møc phô cÊp qu¸ Ýt ái trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc lµ ®Þa h×nh miÒn nói, viÖc ®i ®Õn c¬ së lµ v« cïng khã kh¨n. Mµ ®Æc thï cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng c¬ së lµ ph¶i ®i nhiÒu. Víi møc phô cÊp 45.000®ång/1th¸ng kh«ng ®ñ chi phÝ cho hä ®i l¹i. Trong ®iÒu kiÖn trªn rÊt khã khuyÕn khÝch hä hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô ®−îc giao. * Ch−a cã chÝnh s¸ch sö dông c¸n bé 248 hîp lý. C¸n bé 248 ®−îc tØnh tr¶ l−¬ng (lÜnh l−¬ng t¹i x· tõ ng©n s¸ch cña x·, l−¬ng khëi ®iÓm lµ 2,34 x 540.000®ång), nh−ng lµm viÖc theo sù ph©n c«ng, qu¶n lý cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng. Trªn thùc tÕ, c¸n bé 248 lµm c«ng t¸c khuyÕn n«ng t¹i c¬ së kh«ng chØ chÞu sù qu¶n lý cña c¸c c¬ quan khuyÕn n«ng mµ cßn chÞu sù qu¶n lý cña c¸c cÊp c¸c ngµnh: UBND tØnh, UBND huyÖn, x·, phßng N«ng nghiÖp huyÖn, Tr¹m b¶o vÖ thùc vËt... ChÝnh ®iÒu nµy ®· dÉn ®Õn sù qu¶n lý vµ ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸n bé 248 mét c¸ch chång chÐo. Víi møc l−¬ng, phô cÊp Ýt ái nh− vËy nh−ng c¸c c¸n bé 248 ph¶i lµm rÊt nhiÒu c«ng viÖc. C¸n bé 248 lµm c«ng t¸c khuyÕn n«ng c¬ së, lµm c«ng viÖc Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: dµnh cho c«ng t¸c KN (tËp huÊn, xuèng c¬ së...) chØ chiÕm 20% thêi gian lµm viÖc cña hä. V× hä ph¶i lµm rÊt nhiÒu c¸c c«ng viÖc kh¸c mµ UBND x· giao: trùc v¨n phßng, ®¸nh m¸y... kh«ng nh÷ng thÕ hä cßn ph¶i hoµn thµnh c«ng viªc cña Tr¹m b¶o vÖ thùc vËt, phßng N«ng nghiÖp, UBND huyÖn... Mµ nhiÒu khi c¸c c«ng viÖc nµy cßn ®−îc ph©n c«ng chång chÐo lµm cho hä lµm kh«ng kÞp. Nh− vËy, th× hiÖu qu¶ c«ng viÖc kh«ng cao. Hä kh«ng ®−îc tËp trung lµm c«ng t¸c chuyªn m«n. Qua ®©y ta thÊy ®−îc rÊt nhÒu khã kh¨n mµ c¸n bé 248 lµm c«ng t¸c khuyÕn n«ng c¬ së gÆp ph¶i: kh«ng ®−îc vµo biªn chÕ, chÕ ®é l−¬ng vµ phô cÊp cßn Ýt, c«ng viÖc ph¶i lµm th× nhiÒu... Chóng ta ph¶i t×m c¸ch kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, ®Ó tr¸nh l·ng phÝ mét nguån ng©n s¸ch lín cña tØnh ®Çu t− cho ho¹t ®éng KN mµ hiÖu qu¶ l¹i kh«ng cao. 4.4. Ph©n tÝch mặt mạnh, yếu, cơ hội th¸ch thức trong c«ng t¸c khuyến n«ng cơ sở của c¸n bộ 248 hiện tại của huyện Đại Từ * §iÓm m¹nh. - 100% c¸n bé 248 ®Òu ®−îc tèt nghiÖp c¸c tr−êng §¹i häc chuyªn nghiÖp - Cã sù quan t©m, chØ ®¹o s¸t sao cña c¸c cÊp c¸c ngµnh liªn quan vµ ®−îc sù h−ëng øng nhiÖt t×nh cña bµ con n«ng d©n. - §Òu ®−îc tËp huÊn vÒ ph−¬ng ph¸p vµ kü thuËt, ®Æc biÖt lµ ph−¬ng ph¸p KN. - HÇu hÕt c¸n bé 248 lµ ng−êi d©n trong x·, huyÖn nªn hiÓu biÕt vÒ ®Þa bµn c«ng t¸c, phßng tôc tËp qu¸n ...nªn rÊt thuËn lîi cho qu¸ tr×nh lµm viÖc. §−îc bµ con trong x· ñng hé vµ gióp ®ì. * §iÓm yÕu. - Kh«ng ®−îc ®µo t¹o ®óng ngµnh khuyÕn n«ng nªn cßn yÕu vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng. §Æc biÖt lµ thiÕu sù hiÓu biÕt vÒ c¸c lÜnh vùc: ThÞ tr−êng, c«ng nghÖ sau thu ho¹ch, c¸c kü n¨ng nghiÖp vô khuyÕn n«ng... - §Þa bµn huyÖn lµ miÒn nói nªn viÖc ®i l¹i cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. - C¬ chÕ chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé 248 ch−a hîp lý. Kh«ng ®−îc vµo biªn chÕ, l−¬ng vµ phô cÊp Ýt, ph¶i lµm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, vai trß cña c¸n bé 248 ch−a ®−îc lµm râ. - C¸n bé 248 chñ yÕu lµ ng−êi trÎ tuæi nªn cßn thiÕu cßn nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: - Do c¬ chÕ chÝnh s¸ch cßn ch−a hîp lý nªn ®a sè c¸n bé 248 kh«ng toµn t©m, toµn ý lµm c«ng viÖc hiÖn t¹i mµ lu«n t×m h−íng ®Ó chuyÓn c«ng t¸c, hiÖu qu¶ lµm viÖc kh«ng cao. - Mét sè x· cã ®Þa bµn réng chØ cã mét c¸n bé 248 phô tr¸ch n«ng nghiÖp nªn c«ng viÖc rÊt vÊt v¶. * C¬ héi. - ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· ban hµnh nhiÒu nghÞ ®Þnh, th«ng t− quyÕt ®Þnh vÒ c«ng viÖc, nhiÖm vô cña hÖ thèng khuyÕn n«ng c¸c cÊp. Trong ®ã cã NghÞ ®Þnh 56/2005/N§-CP quy ®Þnh rÊt râ rµng vÒ tæ chøc, néi dung, ph−¬ng ph¸p ho¹t ®éng khuyÕn n«ng ®Æc biÖt nªu râ mçi x· cÇn cã mét c¸n bé khuyÕn n«ng. - Së NN & PTNT vµ TTKN tØnh ®· ®Ò xuÊt ®−a ®éi ngò c¸n bé 248 vµo biªn chÕ khuyÕn n«ng, lµm c¸n bé khuyÕn n«ng cÊp x·. * Th¸ch thøc. - Thiªn tai vµ rñi ro trong s¶n xuÊt lµm gi¶m n¨ng xuÊt c©y trång, vËt nu«i dÉn ®Õn ng−êi d©n mÊt lßng tin vµo c¸n bé KN. - NhiÒu c¸n bé 248 cã n¨ng lùc cã xu thÕ chuyÓn c«ng t¸c. - ChÝnh s¸ch khuyÕn n«ng hay thay ®æi nªn HTKN Th¸i Nguyªn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thÝch øng. 4.5. Định hướng và giải ph¸p n©ng cao năng lực cho c¸n bộ 248 và ph¸t triển hệ thống khuyến n«ng cơ sở tại huyện Đại từ C¸n bé 248 cÇn ®−îc h−ëng chÕ ®é l−¬ng tõ nguån ng©n s¸ch, ®−îc ký hîp ®ång Ýt nhÊt 5 n¨m vµ cã chÕ ®é tuyÓn dông biªn chÕ ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng chuyÓn c«ng t¸c. C¸n bé 248 cÇn ®−îc chuyÓn sang biªn chÕ ngµnh khuyÕn n«ng lµm c¸n bé khuyÕn n«ng x· d−íi sù qu¶n lý vÒ chuyªn m«n cña Tr¹m KN huyÖn ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng khuyÕn n«ng ®−îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. UBND x· qu¶n lý vÒ mÆt nh©n sù vµ tiÒn l−¬ng. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: TuyÓn dông nhiÒu h¬n n÷a c¸n bé khuyÕn n«ng c¬ së lµ ng−êi d©n téc thiÓu sè vµ phô n÷, c¸c c¸n bé nµy còng nªn ®−îc tËp huÊn ®Çy ®ñ ®Ó trë thµnh c¸n bé khuyÕn n«ng cã n¨ng lùc. X©y dùng n¨ng lùc cho c¸n bé khuyÕn n«ng nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô khuyÕn n«ng nh− ®· ®−îc quyÕt ®Þnh trong N§ 56/2005/N§-CP: tËp huÊn ph¸t triÓn th«n b¶n trªn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn x· víi ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia, kü n¨ng huÊn luyÖn ®µo t¹o... Mét sè kü n¨ng c¸n bé khuyÕn n«ng 248 cÇn ®−îc n©ng cao nh−: + Kỹ năng cơ bản trong tập huấn như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thóc đẩy, kỹ năng điều tra, đ¸nh gi¸ nhu cÇu, kü n¨ng ®¸nh gi¸ tËp huÊn + Kỹ năng thực hành: Gắn lý thuyết với thực hành, cã h×nh ảnh, mẫu vật làm thử ngay tại lớp học, tập huấn cã sử dụng c¸c phương tiện đÌn chiếu, Projecter, Overheat... Tập huấn ngay tại hiện trường, tăng cường giao lưu, trao đổi với c¸c hộ n«ng d©n, nhất là n«ng d©n tiến tiến. Bồi dưỡng kỹ năng viết tin bài, nhằm ph¸t huy t¸c dụng của c¸c phương tiện th«ng tin đại chóng cã sẵn tại địa phương. Cần ph©n cấp trong đào tạo, huấn luyện theo hướng: TTKN tỉnh x©y dựng tài liệu tập huấn theo khung chương tr×nh của TTKNQG, đào tạo bồi dưỡng gi¸o viªn cho Trạm. Trạm bồi dưỡng c¸n bé khuyÕn n«ng cơ sở và khuyÕn n«ng viªn c¬ së là người trực tiếp tập huấn cho c¸c hộ n«ng d©n. Đổi mới phương ph¸p tập huấn: từng bước chuyển từ tập huấn truyền thống sang tập huấn cã sù tham gia của người d©n, trªn cơ sở điều tra đ¸nh gi¸ nhu cầu của c¸c nhãm cộng đồng, theo đơn đặt hàng của c¸c chủ trang trại, c¸c hộ n«ng d©n. Đổi mới x©y dựng m« h×nh tr×nh diễn: Chuyển dần từ m« h×nh theo ý chủ quan sang m« h×nh tự nguyện, xuất ph¸t từ nhu cầu thực tế cuả người d©n. Cã cơ chế chia sẻ về tr¸ch nhiệm vật chất giữa KN c¬ së với người d©n tham gia m« h×nh. Đổi mới việc tổ chức tham quan đầu bờ th«ng qua việc x©y dùng c¸c m« h×nh ¸p dụng TBKT mới ở c¸c cụm gồm mét sè x· cã điều kiện tương đồng, để th«ng b¸o rộng r·i ai cã nhu cầu tham quan, học tập đến đã trao đổi, thảo luận. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: CÇn tuyÓn dông nh÷ng c¸n bé khuyÕn n«ng ®−îc ®µo t¹o ®óng chuyªn ngµnh khuyÕn n«ng v× hä lµ nh÷ng ng−êi ®−îc ®µo t¹o nhiÒu vÒ ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng, nghiÖp vô khuyÕn n«ng. Về tổ chức quản lý: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý hệ thống khuyến n«ng từ tỉnh đến huyện và cơ sở. Từng bước xắp xếp lại trạm khuyến n«ng c¸c huyện theo hướng kết hợp chặt chẽ c¸c chương tr×nh khuyến n«ng của tỉnh và huyện, huy động được mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ khuyến n«ng trªn địa bàn. Đối với khuyÕn n«ng viªn cơ sở chuyển chức năng quản lý điều hành từ UBND x· hiện nay cho Trạm qu¶n lý. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: PhÇn 5 kÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ 5.1. Kết luận Qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra vµ ph©n tÝch sè liÖu, chóng t«i ®· rót ra mét sè kÕt luËn vÒ hÖ thèng KN c¬ së t¹i huyÖn §¹i Tõ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸n bé 248 nh− sau: - Tr¹m KN huyÖn ®−îc ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, ®éi ngò c¸n bé khuyÕn n«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô tèt, yªu nghÒ. Tuy nhiªn c¸n bé khuyÕn n«ng cßn thiÕu vÒ mÆt sè l−îng, yÕu vÒ mÆt kü n¨ng vµ ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng. - C¸c tæ chøc khuyÕn n«ng c¬ së cña n«ng d©n nh− lµng khuyÕn n«ng tù qu¶n, nhãm së thÝch, c©u l¹c bé khuyÕn n«ng... ®−îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng d−íi sù hç trî cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ (CIDSE, SNV), nh−ng hiÖn nay ®· kh«ng häat ®éng, hay ho¹t ®éng trªn danh nghÜa v× kh«ng cã sù hç trî tõ phÝa nhµ n−íc. - HÖ thèng khuyÕn n«ng cña huyÖn ch−a cã c¸n bé khuyÕn n«ng cÊp x· mét c¸ch chÝnh thøc. - ThÓ chÕ chÝnh s¸ch cña tØnh ®èi víi c¸n bé 248 cßn rÊt nhiÒu bÊt cËp: + Kh«ng cã chÝnh s¸ch vÒ viÖc ®−a c¸n bé 248 vµo biªn chÕ. + ChÕ ®é l−¬ng vµ phô cÊp ®èi víi c¸n bé khuyÕn n«ng c¬ së ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸n bé 248 ch−a ®−îc tháa ®¸ng. + Ch−a cã chÝnh s¸ch sö dông c¸n bé 248 mét c¸ch hîp lý: C¸c c«ng viÖc mµ c¸n bé 248 ph¶i lµm rÊt ®a d¹ng: lµm c«ng t¸c KN, trùc v¨n phßng, so¹n c«ng v¨n, héi häp... Kh«ng nh÷ng thÕ c¸n bé 248 cßn ph¶i chÞu sù qu¶n lý cña rÊt nhiÒu cÊp, nhiÒu c¬ quan kh¸c: UBND tØnh, UBND huyÖn, x·, phßng N«ng nghiÖp, tr¹m KN... nªn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kh«ng cao. - C¸n bé 248 cã tr×nh ®é ®µo t¹o cao (100% tèt nghiÖp §¹i häc), chuyªn m«n ®a d¹ng. §−îc n«ng d©n ®¸nh gi¸ kh¸ cao vÒ møc ®é nhiÖt t×nh vµ qu¸ tr×nh lµm viÖc. Tuy nhiªn kü n¨ng lµm viÖc cña c¸n bé 248 cßn kÐm. Trong chuyªn ®Ò chóng t«i còng ®· ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi vµ th¸ch thøc. Tõ ®ã, còng ®· ®−a ra ®Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng KN cña c¸n bé 248, vµ ph¸t triÓn hÖ thèng khuyÕn n«ng c¬ së cña huyÖn §¹i Tõ. 5.2. KhuyÕn nghị §Ó n©ng cao n¨ng lùc cho hÖ thèng khuyÕn n«ng huyÖn §¹i Tõ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸n bé 248 trong thêi gian tíi, chóng t«i xin ®−a ra mét sè khuyÕn nghÞ sau: - M¹ng l−íi KN cÇn ®−îc ho¹t ®éng ë cÊp c¬ së cµng sím cµng tèt. Mçi x·, thÞ trÊn cÇn cã 1 hay 2 c¸n bé khuyÕn n«ng h−ëng l−¬ng tõ ng©n s¸ch. - CÇn tæ chøc nh÷ng líp ®µo t¹o, tËp huÊn nh»m n©ng cao kü n¨ng vµ ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng cho c¸n bé khuyÕn n«ng c¸c cÊp, c¸n bé 248. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc cña c¸n bé. - Thay ®æi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch chÕ ®é l−¬ng vµ phô cÊp ®èi víi c¸n bé 248. §Ó khuyÕn khÝch cho hä yªn t©m c«ng t¸c tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. - CÇn sím cã quy ®Þnh cô thÓ, râ rµng vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸n bé 248. - Bồi dưỡng một số kỹ năng cơ bản cho c¸n bé KN 248 nh− kü n¨ng tËp huÊn, kü n¨ng thùc hµnh. Tµi liÖu b¹n ®ang xem thuéc b¶n quyÒn website: tµi liÖu tham kh¶o 1. §¹i tõ, 2002 - Quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ huyÖn §¹i Tõ. 2. NguyÔn Duy Hoan, Đinh Ngọc Lan, D−¬ng V¨n S¬n và NNK. 2007. T“i liÖu tËp huÊn ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng.Việt Nam: NXB N«ng nghiệp. 159 tr. 3. §inh Ngäc Lan. 2008. Nghiªn cøu nh÷ng mÆt h¹n chÕ vÒ thÓ chÕ v“ chÝnh s¸ch khuyến khÝch trong viÖc thi h“nh v“ thùc hiÖn hÖ thèng khuyÕn n«ng c¬ së ë Th¸i Nguyªn. Trong kû yÕu héi th¶o ph¸t triÓn n«ng th«n th¸ng 3/2008. Ch−¬ng tr×nh ViÖt Nam- Thôy §iÓn. 4. Nguyễn Viết Khoa, 2007- Kh¸i qu¸t hÖ thèng khuyÕn n«ng Th¸i Nguyªn. KiÕn nghÞ t¨ng c−êng hÖ thèng. 5. Thạc sỹ Nguyễn Hữu Thọ, 2004 - B“i gi¶ng KhuyÕn n«ng. 6. Trung t©m Khuyến n«ng Th¸i Nguyªn, SNV, Khuyến n«ng Th¸i Nguyªn với sù tham gia cña ng−êi n«ng d©n, Nhà xuất N«ng Nghiệp Hà Nội, 2001. 7. Trung t©m khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn - B¸o c¸o ho¹t ®éng khuyÕn n«ng 2006, 2006 8. Trung t©m khuyến n«ng tỉnh Th¸i Nguyªn - B¸o c¸o ho¹t ®éng khuyÕn n«ng 2007, 2007 9. Tr¹m KN §¹i Tõ – B¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng t¸c KN, 2005, 2005. 10. Tr¹m KN §¹i Tõ – B¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng t¸c KN, 2006, 2006. 11. Tr¹m KN §¹i Tõ – B¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng t¸c KN, 2007, 2007. 12. Http ://wwwkhuyennongvn.gov.vn. 13. Http ://wwwgoogle.com.vn. 14. Dinh Ngoc Lan, 2008. Study on the limitations of institutional and incentive policies on performance and operation of Grass root Agricultural Extension System (GAES) in Thai Nguyen Province, Vietnam. In Sustainable rural development land policies and livelihoods. Agricultural Publising House. Hanoi. Vietnam.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ 248 trong công tác khuyến nông cơ sở tại Huyện Đại Từ.pdf