Đề tài Đánh giá mô hình thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Hoàn Kiếm

Quy trình một số nghiệp vụ thanh toán quốc tế chủ yếu ở Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm. Trước đây hoạt động thanh toán quốc tế của hệ thống Ngân hàng công thương Viêt Nam được thông qua hai đầu mối là hội sở Ngân hàng công thương Việt Nam (đối với các chi nhánh phía bắc) và Chi nhánh Ngân hàng công thương thành phố Hồ Chí Minh (đối với các Chi nhánh phía nam). Từ năm 1995 để đảm bảo sử dụng nguồn ngoại tệ một cách tiết kiệm, có hiệu quả nhất, đồng thời để phát huy được sức mạnh của cả hệ thống và đảm bảo vai trò kiểm soát của Ngân hàng công thương Viêt Nam hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng công thương Việt Nam được tập trung một đầu mối là Ngân hàng công thương Viêt Nam. Ngân hàng công thương Viêt Nam là đầu mối duy nhất của cả hệ thống thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế, các chi nhánh trực thuộc Ngân hàng công thương Việt Nam có đủ điều kiện tham gia thanh toán quốc tế đều thực hiện qua đầu mối duy nhất là Ngân hàng công thương Việt Nam. Chỉ có Ngân hàng công thương Việt nam mới được phép đặt quan hệ đại lý và mở tài khoản NOSTRO tại Ngân hàng đại lý ở nước ngoài, các tài khoản tiền gửi tiền vay tại Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại khác trên lãnh thổ Việt Nam. Ngân hàng công thương Việt Nam mở tài khoản điều chuyển vốn ngoại tệ, tiền gửi dữ trữ bắt buộc, cho các Chi nhánh theo từng loại ngoại tệ và thực hiện tính lãi cho các Chi nhánh. Các Chi nhánh được yêu cầu Ngân hàng công thương Việt Nam chuyển đổi từ loại ngoại tệ này sang loại ngoại tệ khác. Hàng quý, Ngân hàng công thương Việt Nam thông báo hạn mức sử dụng ngoại tệ cho từng Chi nhánh Ngân hàng công thương (bao gồm hạn mức tối thiểu và hạn mức gia tăng) để Chi nhánh chủ động trong việc giải quyết các mối quan hệ với khách hàng. Nếu Chi nhánh có nhu cầu tăng thêm phải báo ngay về Ngân hàng công thương Việt Nam. Việc thanh toán ngoại tệ trong nội bộ hệ thống Ngân hàng công thương Việt Nam, giữa hệ thống Ngân hàng công thương với các ngân hàng khác hệ thống và các Ngân hàng nước ngoài, việc mở L/C và thông báo L/C đều được thực hiện trên máy vi tính theo một chương trình phần mềm thống nhất. Hiện nay, quy trình tổ chức theo dõi thanh toán L/C xuất nhập khẩu, quy trình thanh toán nhờ thu ngoại tệ được thực hiện theo quyết định số 26/NHCT ngày 1/03/1996 của thống đốc Ngân hàng công thương Việt Nam. 1. Quy trình tổ chức và theo dõi thanh toán L/C nhập khẩu. Chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm là Chi nhánh loại một được NGân hàng công thương Việt Nam chấp nhận trực tiếp mở L/C, kiểm soát và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, tính chính xác của L/C và khả năng thanh toán của khách hàng. 1.1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Chi nhánh chỉ được phép trực tiếp nhận hồ sơ thanh toán L/C hàng nhập khẩu cho khách hàng khi còn hạn mức sử dụng hoặc phạm vi mức gia tăng (nếu có) theo quy định của Ngân hàng công thương Việt Nam trong mối quan hệ điều chuyển vốn ngoại tệ nội bộ, chấp hành mức phán quyết trong cho vay hoặc bảo lãnh theo quy định thực hiện hành của Tổng giám đốc Ngân hàng công thương Việt Nam. Khách hàng có nhu cầu nhập khẩu thanh toán bằng phương thức L/C nếu không có ký quỹ hoặc mức ký quỹ dưới 100%, trước khi làm thủ tục mở L/C đều phải làm thủ tục cam kết thanh toán hoặc vay vốn thông qua phòng kinh doanh, cam kết thanh toán hoặc khế ước vay phải được lãnh đạo Chi nhánh phê chuẩn. Để nâng cao trách nhiệm của Ngân hàng, giảm bớt thủ tục phiền hà, Chi nhánh có thể tiến hành phân loại, cấp hạn mức tín dụng mở L/C cho các khách hàng có quan hệ giao dịch thường xuyên, quan hệ vay trả sòng phẳng, xác định mức ký quỹ tối thiểu cho từng đơn vị có quan hệ giao dịch khi mở L/C thanh toán bằng vốn tự có. Hạn mức tín dụng mở L/C, tỷ lệ ký quỹ khi mở L/C bằng vốn tự có hoặc cam kết thanh toán do giám đốc Chi nhánh quyết định và chịu trách nhiệm trên cơ sở đề xuất của phòng kinh doanh tuỳ theo hạn mức tín nhiệm, khả năng tài chính hoặc tài sản thế chấp và hiệu quả kinh doanh của các hàng hoá nhập khẩu, Và thông báo cho bộ phận thanh toán quốc tế vào đầu quý khi có nhu cầu bổ xung hoặc thay đổi thải thông báo bằng văn bản. Cán bộ thanh toán L/C khi tiếp nhận hồ sơ xin mở L/C của khách hàng phải kiểm tra xác minh và đảm bảo hồ sơ có đủ các điều kiện sau: - Đảm bảo tính pháp lý. - Nội dung của các tài liệu trong hồ sơ không mâu thuẫn nhau. - Có cơ sở đảm bảo thanh toán (mức ký quỹ, vốn vay, hạn mức mở L/C hoặc cam kết thanh toán có sự bảo lãnh của Ngân hàng). 1.2. Mở và phát hành L/C. Khi hồ sơ thanh toán của khách hàng đã đủ các điều kiện thanh toán viên tiến hành mở và phát hành L/C theo yêu cầu của khách hàng trên cơ sở đơn xin mở thư tín dụng trên máy vi tính trên tập tin MT 700. Sau khi hoàn thiện việc nhập lại dữ liệu, tập tin đựơc kiểm soát lại và được tính ký hiệu mật và chuyển về phòng thanh toán quốc tế sở giao dịch Ngân hàng công thương Việt Nam để kiểm tra và chuyển ra Ngân hàng nước ngoài. 1.3. Việc tu chỉnh và tra soát. Sau khi L/C được phát hành, khi có nhu cầu tu chỉnh khách hàng phải lập giấy yêu cầu tu chỉnh gửi Chi nhánh, Chi nhánh tiến hành nhập dữ kliệu tu chỉnh trên tập tin MT 707 và mã hoá chuyển về hội sở Ngân hàng công thương Việt Nam theo như quy trình mở và phát hành L/C. Các tra soát với Ngân hàng nước ngoài được nhập và chuyển tiếp về hội sở trên tập tin MT N99. 1.4. Nhận, kiểm tra chứng từ và thanh toán. Sau khi nhận đựoc L/C và các sửa đổi có liên quan, người bán sẽ tiến hành giao hàng và lập bộ chứng từ thanh toán để gửi đến cho Chi nhánh thông qua Ngân hàng của họ. Chi nhánh có trách nhiệm nhận, kiểm tra, thanh toán và giao chứng từ cho khách hàng theo quy định. * Trường hợp thanh toán khi nhận chứng từ. Ngay sau khi nhận được bộ chứng từ từ bưu điện, Chi nhánh phải vào sổ theo dõi đồng thời kiểm tra nội dung của bộ chứng từ. Chi nhánh có khoảng thời gian tối đa 5 ngày làm việc để kiểm tra từ khi nhận chứng từ, ngoài khoảng thời gian này mọi khiếu nại liên quan không có giá trị hiệu lực. Trong khoảng thời gian cho phép nếu kiểm tra thấy có sự sai sót về số lượng hoặc nội dung chứng từ phải lập tức thông báo cho Ngân hàng nước ngoài thông qua hội sở Ngân hàng công thương Việt Nam, đồng thời thông báo với khách hàng của mình để xin ý kiến về việc chấp nhận thanh toán. Nếu bộ chứng từ hoàn hảo hoặc có sai sót nhưng được khách hàng chấp nhận thanh toán thì Chi nhánh phải: - Thực hiện thanh toán ngay theo chỉ dẫn trong thư đòi tiền của Ngân hàng nước ngoài nếu là thanh toán ngay. - Thông báo chấp nhận thanh toán và ngày đến hạn thanh toán nếu L/C thanh toán có kỳ hạn hoặc thanh toán chậm, theo dõi trả tiền đúng hạn như đã chấp nhận và chỉ dẫn trong thư đòi tiền của Ngân hàng gửi chứng từ. - Giao bộ chứng từ cho khách hàng sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết để khách hàng đi nhận hàng. Việc thông báo sai sót và chấp nhận thanh toán được thực hiện trên máy vi tính thông qua tập tin MT N99. Sinh viên Học viên Ngân hàng liên hệ: ThangCPHan@gmail.com để lấy nhiều tài liệu miễn phí!

pdf50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2430 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá mô hình thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Hoàn Kiếm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ô cho vay vµ b¶o l·nh víi c¸c kh¸ch hµng cã vÞ thÕ vµ søc c¹nh tr¹nh lín. - TiÕp tôc nghiªn cøu tr×nh Ng©n hµng C«ng th•¬ng ViÖt Nam vÒ viÖc mua trô së lµm viÖc thuËn lîi ®Ó giao dÞch víi kh¸ch hµng vµ phï hîp víi tÇm vãc kinh doanh cña Chi nh¸nh. II- Mét sè gi¶i ph¸p. Nh• phÇn trªn ®· tr×nh bµy, th× phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i cña Ng©n Hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm ®•îc n©ng cÊp lªn phßng vµo n¨m 1996, nh•ng lóc nµy Ng©n hµng vÉn chØ lµ Ng©n hµng lo¹i hai. §Õn n¨m 1997 th× lóc nµy Ng©n hµng míi trë thµnh Ng©n hµng lo¹i mét, mÆc dï thÕ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®èi víi Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm vÉn cßn míi mÎ vµ gÆp nhiÒu khã kh¨n. Cuèi n¨m 1998 vµ c¸c n¨m tiÕp theo th× ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm ®· ®¹t ®•îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan. Nh•ng ®Ó cã thÓ tån t¹i trong vßn xo¸y cña c¸c qui luËt thÞ tr•êng vµ qui luËt x· héi Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm ®· ph¶i tù ®æi míi ®Ó ®ñ søc c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr•êng. MÆt kh¸c, hiÖn nay mäi ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm vÉn cßn ph¶i chÞu sù phô thuéc, kiÓm so¸t cña Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam. ChÝnh v× vËy, hoµn thiÖn ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn kiÕm lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó tiÕn tíi Chi nh¸nh cã thÓ ®øng ra thanh to¸n trùc tiÕp víi bªn n•íc ngoµi víi t• c¸ch lµ mét Ng©n hµng ®éc lËp. §Õ cã thÓ lµm ®•îc ®iÒu nµy th× Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn kiÕm cÇn: 18 1. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n cña Ng©n hµng. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®Ó viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n cu¶ Ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô cÊp b¸ch. Mét ng©n hµng hiÖn ®¹i kh«ng thÓ thiÕu c«ng nghÖ thanh to¸n hiÖn ®¹i, nhê cã c«ng nghÖ thanh to¸n hiÖn ®¹i th× Ng©n hµng míi n©ng cao ®•îc chÊt l•îng phôc vô , më thªm c¸c dÞch vô, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh nghiÖp vô, cã nh• vËy míi cã thÓ héi nhËp víi c¸c céng ®ång Ng©n hµng quèc tÕ. C«ng nghÖ thanh to¸n lµ mét yÕu tè quan träng t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cña mçi Ng©n hµng, nã ®•îc thÓ hiÖn: - TiÕt kiÖm chi phÝ, ®Èy nhanh tèc ®é thanh to¸n vµ chuyÓn tiÒn, tËp trung hiÖu qu¶ vèn kinh doanh. - Thùc hiÖn kÕ to¸n giao dÞch thøc thêi, kiÓm so¸t tõ xa c¸c nghiÖp vô thÞ tr•êng liªn Ng©n hµng, qu¶n lý th«ng tin, phßng ngõa rñi ro... - §¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶. Víi sù ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng tiªn tiÕn, trong lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ ®ßi hái Ng©n hµng thùc hiÖn cÇn ph¶i nhanh chãng chÝnh x¸c. V× vËy, yÕu tè øng dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lµ kh«ng thÓ thiÕu ®•îc, nã mang tÝnh cËp nhËt ë bÊt cø thêi gian nµo. §©y lµ yÕu tè mµ mçi mét Ng©n hµng ph¶i tÝnh ®Õn vµ coi ®ã nh• lµ mét vò khÝ ®Æc biÖt trong c¹nh tranh thu hót kh¸ch hµng. Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn kiÕm ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc trang bi m¸y tÝnh nèi m¹ng côc bé víi c¸c Chi nh¸nh trong hÖ thèng Ng©n hµng c«ng th•¬ng ®ång thêi víi viÖc ph¸t hµnh triÓn 19 khai phÇn mÒm vÒ kÕ to¸n giao dÞch, thanh to¸n liªn Ng©n hµng vµ thanh to¸n quèc tÕ . Tuy nhiªn, cho ®Õn nay c«ng nghÖ thanh to¸n vÉn ch•a hiÖn ®¹i, phÇn mÒm ch•¬ng tr×nh ch•a ®ång bé vµ hoµn thiÖn, møc ®é tù ®éng hãa ch•a cao, trang bÞ m¸y tÝnh vÉn ch•a ®¸p øng ®•îc yªu cÇu. HiÖn t¹i, phßng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Chi nh¸nh vÉn ch•a ®•îc trang bÞ m¸y mãc nhiÒu, c«ng t¸c truyÒn tin cßn phô thuéc vµo Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam. Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch tõng b•íc hiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng: + Trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt ph¶i ®•îc hiÖn ®¹i ho¸ dÇn cïng víi hÖ thèng vi tÝnh ®ång bé vµ hoµn chØnh, ®Ó phôc vô cho nhu cÇu truyÒn vµ nhËn th«ng tin liªn l¹c víi c¸c bªn tham gia thanh to¸n mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c. §ßi hái m« h×nh thanh to¸n vµ qu¶n lý ng©n hµng trong hÖ thèng ph¶i ®•îc ®æi míi phï hîp víi nhu cÇu tù ®éng ho¸. + Xu h•íng tíi, Chi nh¸nh cÇn kÕt hîp víi Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam ®æi míi h¬n n÷a trong lÜnh vùc c«ng nghÖ, trang bÞ ®Çy ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô cho nhu cÇu truyÒn tin, trao ®æi th«ng tin liªn l¹c víi c¸c bªn tham gia thanh to¸n ®•îc nhanh chãng tiÕt kiÖm thêi gian, sao cho c¸c trang thiÕt bÞ ®ã cã thÓ cïng hoµ nhËp vµ theo kÞp céng ®ång ng©n hµng thÕ giíi, ®¶m b¶o thanh to¸n quèc tÕ ®•îc thùc hiÖn nhanh chãng h¬n. Trong ®iÒu kiÖn Chi nh¸nh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh, ®Ó trang bÞ cho Chi nh¸nh c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cÇn ph¶i cã vèn ®Çu t• lín. Chi nh¸nh cã thÓ sö dông mét phÇn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh hµng n¨m, 20 kÕt hîp víi sù gióp ®ì vÒ tµi chÝnh còng nh• kü thuËt cña Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh n©ng cÊp c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i t¹i Chi nh¸nh. Tõng b•íc ®•a c«ng nghÖ thanh to¸n kh«ng dïng chøng tõ vµo ng©n hµng, øng dông m¸y tÝnh thu n¹p d÷ kiÖn thanh to¸n vµ b»ng tõ tÝnh, ®Üa mÒm ... thay cho chøng tõ doanh nghiÖp. Ngµy nay, lÜnh vùc tin häc ®· ®¹t ®•îc nh÷ng thµnh tùu to lín, gi¸ m¸y tÝnh vµ thiÕt bÞ tin häc ®· gi¶m ®¸ng kÓ, h¬n n÷a m¹ng b•u chÝnh viÔn th«ng cña ViÖt Nam cã b•íc ph¸t triÓn v•ît bËc. ChØ cã thùc hiÖn nhanh viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n cña m×nh Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm míi cã thÓ sím giµnh ®•îc •u thÕ, n©ng cao chÊt l•îng phôc vô, ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c dÞch vô vµ chiÕm lÜnh thÞ tr•êng. 2. N©ng cao n¨ng lùc thùc hiÖn thanh to¸n cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn thanh to¸n quèc tÕ . Nh©n tè con ng•¬i ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña bÊt cø ho¹t ®éng nµo. V× vËy, c«ng t¸c c¸n bé cÇn ®•îc chó träng, ®Æc biÖt ®èi víi c¸n bé lµm nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ v× nã lµ nghiÖp vô míi mÎ. ChÊt l•îng thanh to¸n quèc tÕ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é, kh¶ n¨ng xö lý c«ng viÖc cña c¸n bé thanh to¸n. Ngoµi nh÷ng nghiÖp vô chuyªn doanh chÝnh cña Ng©n hµng, c¸n bé thanh to¸n cÇn hiÓu biÕt vÒ lÜnh vùc ngo¹i th•¬ng, tr×nh ®é vÒ m¸y tÝnh, ngo¹i ng÷ cÇn ph¶i toµn diÖn. Bëi v× trong nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ lu«n ph¶i xem xÐt vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan nh• : 21 - Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¸c bªn tham gia ho¹t ®éng ngo¹i th•¬ng còng nh• ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®Òu bÞ chi phèi kh«ng chØ bëi luËt lÖ, tËp qu¸n cña tõng quèc gia riªng biÖt mµ cßn chÞu sù qui ®Þnh bëi c¸c v¨n b¶n ph¸p quy quèc tÕ. - Trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò vÒ xö lý c¸c sai sãt chøng tõ vµ tranh chÊp cã thÓ x¶y ra. §Ó cã thÓ ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, Ng©n hµng cÇn cã ®éi ngò c¸n bé n¨ng næ nhiÖt t×nh , giái c¶ vÒ chuyªn m«n vµ ngo¹i ng÷, vi tÝnh, am hiÓu lÜnh vùc ngo¹i th•¬ng, c¸c luËt lÖ vµ tËp qu¸n quèc tÕ vÒ ngo¹i th•¬ng vµ thanh to¸n quèc tÕ. Cã thÓ t• vÊn gióp kh¸ch hµng ký kÕt c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu, ¸p dông ph•¬ng thøc vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thanh to¸n cã lîi nh»m tr¸nh nh÷ng rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ®èi ngo¹i, ®ång thêi cã thÓ xö lý ®•îc nh÷ng t×nh huèng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång vµ thanh to¸n, ®¶m b¶o quyÒn lîi kh¸ch hµng nh•ng vÉn gi÷ uy tÝn cña Ng©n hµng trªn th•¬ng tr•êng quèc tÕ. §éi ngò thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng hiÖn nay cßn máng, c¸n bé ®Òu trÎ ch•a cã nhiÒu kinh nghiÖm nhiÒu trong lÜnh vùc ngo¹i th•¬ng vµ thanh to¸n quèc tÕ. §Ó cã ®éi ngò c¸n bé thanh to¸n ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, Ng©n hµng cÇn: - Bæ sung thªm c¸c c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n, giái vÒ ngo¹i ng÷ vµ vi tÝnh, am hiÓu ngo¹i th•¬ng vµ thanh to¸n quèc tÕ. - Th•êng xuyªn tæ chøc c¸c líp båi d•ìng vÒ thanh to¸n quèc tÕ, c¸c cuéc héi th¶o vÒ thanh to¸n quèc tÕ nh»m gióp c¸c Chi nh¸nh 22 trao ®æi kinh nghiÖm, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, häc tËp kinh nghiÖm xö lý c¸c t×nh huèng ph¸t sinh trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®Ó võa ®¶m b¶o quyÒn lîi cña kh¸ch hµng, ®ång thêi gi÷ uy tÝn cho Ng©n hµng. - TrÝch mét phÇn tõ lîi nhuËn Ng©n hµng ®Ó tµi trî cho c¸c häc viªn lµ c¸n bé cña Chi nh¸nh ®ang theo häc n©ng cao nghiÖp t¹i c¸c tr•êng ®¹i häc hoÆc líp n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ... nh• vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸n bé cã ®éng lùc trau dåi kiÕn thøc toµn diÖn h¬n trong lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ. - Bªn c¹nh viÖc båi d•ìng tr×nh ®é tr×nh ®é chuyªn m«n, ngo¹i ng÷ ... cho c¸n bé thanh to¸n quèc tÕ th× cÇn chó ý båi d•ìng ®¹o ®øc phÈm chÊt, c¸n bé thanh to¸n quèc tÕ ph¶i cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, nhiÖt t×nh, n¨ng næ, cã th¸i ®é vµ phong c¸ch giao tiÕp v¨n minh lÞch sù ... 3. T¨ng c•êng huy ®éng vèn ngo¹i tÖ. §Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu, ®Æc biÖt lµ tÝn dông tµi trî nhËp khÈu ®Ó trªn c¬ së ®ã mµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, Chi nh¸nh cÇn ph¶i ®Èy m¹nh nghiÖp vô huy ®éng vèn ngo¹i tÖ. Bëi hiÖn nay c¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu cã nhu cÇu vay ngo¹i tÖ rÊt lín, do chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a ngo¹i tÖ vµ ®ång ViÖt Nam cßn cã kho¶ng c¸ch lín. §Æc biÖt sau cuéc khñng ho¶ng tiÒn tÖ §«ng Nam ¸, ViÖt Nam còng bÞ ¶nh h•ëng, c¸c Ng©n hµng nãi chung lµ rÊt khan hiÕm ngo¹i tÖ. §Ó cã ®ñ ngo¹i tÖ ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n quèc tÕ Ng©n hµng cã thÓ vay cña Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam vµ cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn ngo¹i tÖ ®Ó kh«ng nh÷ng huy 23 ®éng ®•îc cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vµ d©n c• trong n•íc mµ cña c¶ c¸c c«ng ty n•íc ngoµi, xÝ nghiÖp liªn doanh, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, c¸ nh©n ng•êi n•íc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. Ngoµi ra, Ng©n hµng cßn t×m nguån vèn ngo¹i tÖ tõ n•íc ngoµi b»ng c¸ch th«ng qua c¸c hîp ®ång vay vèn tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông vµ Ng©n hµng n•íc ngoµi ®Ó ®Çu t• vµo c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ. §Èy m¹nh nghiÖp vô thanh to¸n L/C hµng xuÊt ®Ó t¨ng thªm nguån thu ngo¹i tÖ ®¸p øng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. 4. Gi¶i ph¸p thu hót kh¸ch hµng . §èi víi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n xuÊt kinh doanh th× kh¸ch hµng lµ mét yÕu tè cùc kú quan träng, ®Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ tr•êng “kh¸ch hµng lµ th•îng ®Õ“. Kh¸ch hµng quyÕt ®Þnh khèi l•îng vµ qui m« ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ®ã. §èi víi Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm lµ mét Ng©n Hµng tham gia ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ mµ sè l•îng kh¸ch hµng cã quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ qua Ng©n hµng cßn Ýt, qui m« ho¹t ®éng cßn nhá bÐ, uy tÝn cña Ng©n hµng ch•a cao. V× vËy ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ Chi nh¸nh cÇn: 4.1. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý. §Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý, Ng©n hµng ph¶i lËp ban chuyªn nghiªn cøu thÞ tr•êng ®Ó n¾m b¾t ®•îc tËp qu¸n, th¸i ®é vµ nhÊt lµ ®éng c¬ cña kh¸ch hµng khi lùa chän Ng©n hµng. NhiÒu nghiªn cøu chøng tá r»ng sù lùa chän Ng©n hµng ®Ó giao dÞch cña kh¸ch hµng th•êng ®•îc thùc hiÖn trªn c¬ së nghiªn cøu vµ so s¸nh c¸c tiªu chuÈn cña Ng©n hµng nh• ®Þa ®iÓm Ng©n hµng cã thuËn lîi kh«ng, chÊt l•îng phôc vô ë quÇy ra sao, th¸i ®é cña nh©n viªn giao 24 dÞch, sù thuËn lîi vµ dÔ dµng khi vay m•în, h×nh ¶nh vµ søc m¹nh vµ sù an toµn cña ng©n hµng. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng trong hiÖn t¹i vµ t•¬ng lai ®Ó thÊy ®•îc nh÷ng ®iÓm m¹nh cÇn ph¸t huy vµ thiÕu sãt cÇn kh¾c phôc. Tø ®ã ®•a ra chÝnh s¸ch hîp lý. ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý lµ ph¶i kh«ng ph©n biÖt kh¸ch hµng vÒ thµnh phÇn kinh tÕ nh•ng do ¸p dông mét sè •u ®·i hîp lý trong quan hÖ gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, ph¶i ®¸p øng cao nhÊt nhu c©ï cña kh¸ch hµng. Môc tiªu cña viÖc x©y dùng mét chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý lµ x©y dùng vµ cñng cè uy tÝn cña Ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng, Ng©n hµng më réng ph¹m vi kinh doanh mét c¸ch ch¾c ch¾n, t¹o cho kh¸ch hµng cã sù yªn t©m tin cËy khi giao dÞch vµ thanh to¸n quèc tÕ qua Ng©n hµng. Ng©n hµng ph¶i lµ chç dùa l©u dµi, n¬i hËu thuÉn v÷ng ch¾c cho kh¸ch hµng trong viÖc t• vÊn vµ qu¶n lý tµi chÝnh, ®Çu t• kinh doanh mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn. ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch hµng ®èi víi hiÖu qu¶, an toµn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. Yªu cÇu cñng cè thÞ tr•êng, më réng cã chän läc thªm kh¸ch hµng míi vµ thÞ tr•êng míi, cã b•íc ®i v÷ng ch¾c. §èi t•îng kh¸ch hµng ®•îc •u ®·i: - Kh¸ch hµng cã quan hÖ truyÒn thèng tèt, c¸c b¹n hµng l©u dµi tõ tr•íc tíi nay. - C¸c doanh nghiÖp lín, s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®óng ph¸p luËt, cã vay tr¶ sßng ph¼ng. 25 - C¸c doanh nghiÖp quèc doanh võa vµ nhá, cã kh¶ n¨ng lµ b¹n hµng l©u dµi. ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng ph¶i ®•îc cô thÓ ho¸ b»ng tiªu chuÈn xÕp lo¹i kh¸ch hµng vµ c¸c h×nh thøc •u ®·i. ViÖc rµ so¸t xÕp lo¹i kh¸ch hµng ph¶i ®•îc tiÕn hµnh th•êng xuyªn. H×nh thøc •u ®·i: - ¦u ®·i vÒ vèn vµ l·i suÊt khi vay vèn: Víi nh÷ng kh¸ch hµng ®Æc biÖt cho hä h•ëng l·i xuÊt cho vay thÊp h¬n ®èi víi c¸c kh¸ch hµng kh¸c. - ¦u ®·i trong viÖc thÕ chÊp tµi s¶n khi vay vèn. - ¦u ®·i vÒ tû lÖ ký quÜ trong viÖc më L/C. CÇn cã chÝnh s¸ch ký quü L/C nhËp khÈu hµng lo¹t, phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp sö dông vèn tèt h¬n nh•ng vÉn ®¶m b¶o an toµn trong kh©u thanh to¸n cña Ng©n hµng. ChÝnh s¸ch ký quý më L/C thÝch hîp gióp doanh nghiÖp gi¶m bít khã kh¨n vÒ tµi chÝnh khÝch lÖ ®éng viªn hä më L/C nhËp khÈu t¹i Ng©n hµng. - ¦u ®·i vÒ phÝ dÞch vô, trong ®ã cã phÝ thanh to¸n quèc tÕ: HiÖn t¹i Chi nh¸nh thùc hiÖn tÝnh theo qui ®Þnh cña Ng©n Hµng C«ng Th•¬ng ViÖt Nam. Nh•ng ®Ó thu hót ®•îc kh¸ch hµng, Chi nh¸nh cÇn ®Ò nghÞ Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam vµ b¶n th©n Chi nh¸nh ®•a ra ®•îc biÓu tÝnh chi phÝ •u ®·i so víi c¸c Ng©n hµng kh¸c. ChØ cÇn gi¶m chót Ýt % chi phÝ, c¸c kh¸ch hµng xuÊt nhËp khÈu sÏ gi¶m ®•îc chi phÝ víi nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ lín. - ¦u ®·i vÒ gi¸ mua, b¸n ngo¹i tÖ phôc vô thanh to¸n quèc tÕ. 26 4.2. §a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i. §Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu kh¸ch hµng, Ng©n hµng cÇn nghiªn cøu nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, c¸c dÞch vô Ng©n hµng, trªn c¬ së ®ã cñng cè mèi quan hÖ gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, ®ång thêi n©ng cao uy tÝn, qui m« ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. - Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o hµnh nh• b¶o l·nh ®Êu thÇu quèc tÕ, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh kh¶ n¨ng cung cÊp hµng, b¶o l·nh nhËn hµng, b¶o l·nh tiÒn ®Æt cäc, b¶o l·nh më L/C tr¶ chËm. Tuy nhiªn, ®i ®«i víi nghiÖp vô b¶o l·nh, ®Æc biÖt ®èi víi L/C tr¶ chËm cÇn n©ng cao chÊt l•îng thÈm ®Þnh, thùc hiÖn ®óng quy tr×nh nghiÖp vô b¶o l·nh L/C tr¶ chËm ®èi víi nh÷ng mÆt hµng trong danh môc cho phÐp cña nhµ n•íc, kh«ng më L/C tr¶ chËm ®èi víi hµng tiªu dïng, qu¶n lý chÆt chÏ tiÒn b¸n hµng. - Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô thanh to¸n sÐc du lÞch, Visa card vµ hÖ thèng rót tiÒn tù ®éng, tham gia tæ chøc Master Card quèc tÕ, ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ tÝn dông. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ trong kinh doanh còng nh• c¸c h×nh thøc kinh doanh ngo¹i tÖ (mua b¸n trao ®æi ngay, mua b¸n cã kú h¹n, nghiÖp vô ho¸n ®æi) ®Ó ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu kh¸ch hµng. - Mua b¸n trao ngay nh»m c©n b»ng ngo¹i tÖ cho c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña kh¸ch hµng vµ trùc tiÕp kinh doanh víi kh¸ch hµng - Mua b¸n kú cã h¹n: Cã thÓ ký hîp ®ång mua ngo¹i tÖ cã kú h¹n cña kh¸ch hµng vµ tõ khi kh¸ch hµng nhËn ®•îc th«ng b¸o L/C hoÆc ký hîp ®ång b¸n ngo¹i tÖ cã kú h¹n cho kh¸ch hµng ®Ó thanh to¸n ra n•íc ngoµi trong thêi gian tíi. 27 4.3. §æi míi phong c¸ch phôc vô, giao tiÕo v¨n minh lÞch sù. Trong Marketing Ng©n hµng chÝnh s¸ch giao tiÕp h»ng ngµy cµng cã vÞ trÝ quan träng, nÕu chØ coi träng chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o nh• qu¶ng c¸o cho chÕ ®é an toµn c¸c kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng, c¸c dÞch vô mµ Ng©n hµng cung cÊp lµ sai lÇm. Trªn thùc tÕ, sù quyÕt ®Þnh lùa chän cña kh¸ch hµng trong giao tiÕp nhiÒu khi kh«ng ph¶i do qu¶ng c¸o ®•a l¹i, mµ chÝnh lµ do phong c¸ch giao tiÕp cña Ng©n hµng. Th¸i ®é, phong c¸ch giao tiÕp chÝnh lµ nghÖ thuËt l«i kÐo kh¸ch hµng gi÷ kh¸ch hµng cã hiÖu qu¶. Trong m¾t kh¸ch hµng nh©n viªn lµ h×nh ¶nh cña Ng©n hµng nªn khi thùc hiÖn nghiÖp vô hä còng kh«ng biÕt chÝnh m×nh ®ang lµm Marketing. ViÖc ®æi míi phong c¸ch lµm viÖc, th¸i ®é giao tiÕp cña c¸n bé thanh to¸n quèc tÕ Ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó l«i kÐo vµ gi÷ ®•îc kh¸ch hµng. Nh©n viªn thanh to¸n cña Ng©n hµng cÇn ph¶i lu«n lu«n niÒm në, nhiÖt t×nh, gi¶i quyÕt c«ng viÖc chÝnh x¸c, kh«ng g©y khã kh¨n vµ kh«ng sai hÑn víi kh¸ch hµng, lu«n s½n sµng h•íng dÉn vµ gióp ®ì kh¸ch hµng lµm thñ tôc mét c¸ch nhanh chãng chÝnh x¸c. S½n sµng t• vÊn cho kh¸ch hµng ký kÕt hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu víi nh÷ng ®iÒu kho¶n vµ ¸p dông ph•¬ng thøc thanh to¸n an toµn vµ cã lîi nhÊt. Chi nh¸nh cÇn tæ chøc mét ®éi ngò phôc vô gióp kh¸ch hµng lµm c¸c thñ tôc cÇn thiÕt, tr¸nh t×nh tr¹ng kh¸ch hµng gi¶i quyÕt mét viÖc ph¶i ®i l¹i qu¸ nhiÒu. 28 4.4. §Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ qu¶ng c¸o. Ngµy nay trong c¬ chÕ thÞ tr•êng diÔn ra sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c Ng©n hµng, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× Ng©n hµng kh«ng thÓ ngåi ®îi kh¸ch hµng t×m ®Õm m×nh mµ ph¶i chñ ®éng t×m ®Õn kh¸ch hµng. HiÖn nay, ho¹t ®éng tiÕp thÞ cña Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm ch•a ®•îc chó träng, Chi nh¸nh ch•a cã bé phËn tiÕp thÞ, v× vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng th× Ng©n hµng cÇn ®Èy m¹nh tiÕp thÞ, thµnh lËp tiÕp thÞ, ®Ó t×m hiÓu th•êng xuyªn nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ tiÕp xóc víi c¸c kh¸ch hµng, t¨ng c•êng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o nh»m thu hót c¸c doanh nghiÖp cã t×nh h×nh tµi chÝnh tèt, cã ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hoÆc cã nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ vÒ giao dÞch vµ thanh to¸n quèc tÕ qua Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm. Ng©n hµng nªn th•êng xuyªn ph¸t hµnh c¸c b¸o c¸o th•êng niªn cña Ng©n hµng göi tíi kh¸ch hµng, ®Þnh kú tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng ®Ó n¾m ®•îc nhu cÇu vµ nguyÖn väng cña kh¸ch hµng. 5. T• vÊn cho kh¸ch hµng trong nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ. Trong thùc tÕ, kh«ng ph¶i tÊt c¶ kh¸ch hµng tham gia vµo ho¹t ®éng ngo¹i th•¬ng ®Òu cã sù am hiÓu th«ng suèt vÒ luËt lÖ, nguyªn t¾c,… trong lÜnh vùc nµy vµ tiÒm lùc tµi chÝnh cña hä lu«n lu«n ®¸p øng ®ñ ngay nhu cÇu chi tr¶, ngoµi ra cßn tÝnh ®Õn thiÖn chÝ thùc hiÖn thanh to¸n cña hä n÷a. Cßn cã nhiÒu kh¸ch hµng kiÕn thøc cña hä cßn h¹n chÕ, ¶nh h•ëng tíi quyÒn lîi cña b¶n th©n hä trong khi ký kÕt hîp ®ång mua b¸n còng nh• trong viÖc thiÕt lËp c¸c chøng tõ 29 thanh to¸n. ChÝnh v× vËy, ngoµi viÖc thiÕt lËp hå s¬ thanh to¸n cña kh¸ch hµng yªu cÇu, Chi nh¸nh cÇn cã sù t• vÊn cho c¸c kh¸ch hµng trªn c¸c khÝa c¹nh. Lîi Ých cña Ng©n hµng g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× míi ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cho n•íc ngoµi khi ®Õn kú h¹n, ®¶m b¶o uy tÝn cho kh¸ch hµng. H¬n n÷a, Ng©n hµng cã mèi quan hÖ ®¹i lý víi c¸c Ng©n hµng n•íc ngoµi nªn th«ng qua ®ã t×m hiÓu vÒ ®èi t¸c tham gia ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng cña m×nh ®Ó t• vÊn cho kh¸ch hµng trong khi mua b¸n vµ thanh to¸n sao cho cã lîi nhÊt vµ tr¸nh ®•îc c¸c t×nh huèng rñi ro. Víi kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp cña m×nh Ng©n hµng nªn t• vÊn miÔn phÝ cho kh¸ch hµng nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho hä: - CÇn thiÕt t• vÊn cho kh¸ch hµng ngay tõ khi lËp vµ ký kÕt hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu: Nªn sö dông ph•¬ng thøc thanh to¸n nµo sao cho thuËn tiÖn vµ chi phÝ thÊp nhÊt, ngoµi ra cßn tÝnh ®Õn lîi Ých tèi ®a mµ ph•¬ng thøc thanh to¸n cã thÓ mang l¹i. - §èi víi kh¸ch hµng xuÊt khÈu: H•íng dÉn cho kh¸ch hµng lËp c¸c chøng tõ phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ trong n•íc, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a c¸c chøng tõ mµ bªn ®èi t¸c cã thÓ tõ chèi vµ thanh to¸n. Mäi chøng tõ ®•îc lËp ra ph¶i cô thÓ, râ rµng, tr¸nh sù hiÓu nhÇm vµ m©u thuÉn x¶y ra. - §èi víi kh¸ch hµng nhËp khÈu: ngoµi sù t• vÊn cho kh¸ch hµng m×nh vÒ c¸c ph•¬ng thøc thanh to¸n, c¸n bé thanh to¸n quèc tÕ cÇn yªu cÇu kh¸ch hµng cña m×nh chuÈn bÞ s½n nghiÖp vô thanh to¸n ®Ó qu¸ tr×nh thanh to¸n ®•îc tr«i ch¶y. Ngoµi ra c¸n bé thanh 30 to¸n quèc tÕ cÇn chó ý kh¸ch hµng cña m×nh vÒ thiÖn chÝ tham gia khi bu«n b¸n ngo¹i th•¬ng. V× xÐt vÒ l©u dµi, mèi quan hÖ tÝn nhiÖm cña c¸c bªn ®èi t¸c sÏ lµm nÒn t¶ng thµnh c«ng cho hiÖu qu¶ vµ chÊt l•îng trong lÜnh vùc ngo¹i th•¬ng nãi chung còng nh• thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng. - B¶n th©n c«ng t¸c t• vÊn ®•îc tiÕn hµnh tèt ®· cã t¸c dông lµ mét dÞch vô thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi Ng©n hµng, võa cã t¸c dông hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô thanh to¸n L/C cña Ng©n hµng. 6. §Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu. §Ó c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn thµnh c«ng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña m×nh, th× ngoµi yÕu tè chÊt l•îng hµng ho¸, uy tÝn cña doanh nghiÖp còng nh• mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng n•íc ngoµi th× mét vÊn ®Ò quan träng lµ vÊn ®Ò tµi chÝnh phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. ViÖc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mÆt tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ c«ng cô gióp c¸c doanh nghiÖp t¨ng c•êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Ho¹t ®éng ngo¹i th•¬ng cµng ph¸t triÓn th× c¸c h×nh thøc thanh to¸n còng ®a d¹ng tÊt yÕu dÉn ®Õn sù ®a d¹ng cña c¸c h×nh thøc tµi chÝnh trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §Èy m¹nh ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm. 6.1. Ho¹t ®éng tµi trî xuÊt khÈu. Bao gåm c¸c h×nh thøc: - Cho vay thu mua vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt nhËp khÈu: C¨n cø vµo hîp ®ång ngo¹i th•¬ng ®· ký víi kh¸ch hµng n•íc ngoµi hoÆc c¨n 31 cø vµo L/C ®· ®•îc th«ng b¸o, Ng©n hµng cÊp tÝn dông ®Ó gióp c¸c ®¬n vÞ thu mua hoÆc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ cam kÕt th«ng b¸o L/C xuÊt khÈu vµ göi bé chøng tõ thanh to¸n qua Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm th× sÏ ®•îc ¸p dông l·i suÊt vay •u ®·i. - ChiÕt khÊu bé chøng tõ: C¨n cø vµo bé chøng tõ ®ßi tiÒn hoµn h¶o, Ng©n hµng mua l¹i toµn bé chøng tõ ®Ó gi¶i phãng vèn cho vay cho doanh nghiÖp, gióp cho hä cã ®iÒu kiÖn t¨ng vßng quay vèn. - ChiÕt khÊu hèi phiÕu: C¨n cø vµo hèi phiÕu ®· ®•îc Ng©n hµng n•íc ngoµi chÊp nhËn nh•ng ch•a ®Õn h¹n thanh to¸n, Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng b»ng c¸ch chiÕt khÊu l¹i hèi phiÕu ®ã. 6.2. Ho¹t ®éng tµi trî xuÊt khÈu: - CÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng më L/C hµng nhËp qua Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm. Mäi tÝn dông th• ®Òu do Ng©n hµng më theo ®Ò nghÞ cña nhµ nhËp khÈu, tuy nhiªn kh«ng ph¶i lóc nµo nhµ nhËp khÈu còng cã ®ñ sè d• tiÒn tµi kho¶n ®Ó ®¶m b¶o cho th• tÝn dông. Trªn thùc tÕ, kho¶ng c¸ch gi÷a thêi gian më th• tÝn dông vµ thêi gian thanh to¸n lµ mét kho¶ng thêi gian qu¸ dµi, nÕu chóng ta khèng chÕ sè d• tµi kho¶n cña nhµ nhËp khÈu th× ®iÒu nµy sÏ ¶nh h•ëng tíi kh¶ n¨ng kinh doanh cña hä còng nh• ¶nh h•ëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh•ng khi më L/C , th× L/C ®ã l¹i thÓ hiÖn mét sù ®¶m b¶o thanh to¸n trõu t•îng, cã thÓ nãi ®ã lµ mét sù ®¶m b¶o thanh to¸n cña Ng©n hµng. Do ®ã, Ng©n hµng më L/C ph¶i g¸nh chÞu mét rñi ro khi mét nhµ nhËp khÈu kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n hoÆc kh«ng muèn thanh to¸n khi L/C hÕt h¹n tr¶ tiÒn. §Ó 32 tr¸nh nh÷ng ho¹t ®éng c¶n trë tíi kinh doanh cña nhµ nhËp khÈu vµ ®¶m b¶o uy tÝn cña Ng©n hµng, tr¸nh ®•îc rñi ro mµ Ng©n hµng ph¶i g¸nh chÞu th× Ng©n hµng më ra lo¹i h×nh cÊp tÝn dông cho nhµ nhËp khÈu theo h¹n møc tÝn dông. Do ®ã, tr•íc khi më L/C theo ®Ò nghÞ cña nhµ nhËp khÈu, Ng©n hµng ph¶i kiÓm tra môc ®Ých, ®èi t•îng nhËp khÈu, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cña hîp ®ång, xem xÐt kh¶ n¨ng ho¹t ®éng vµ c¹nh tranh cña nhµ nhËp khÈu hiÖn t¹i vµ trong t•¬ng lai... §ã lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o vèn vay cña Ng©n hµng. - Ngoµi ra Ng©n hµng cßn cã thÓ cÊp tÝn dông cho nhµ nhËp khÈu qua c¸c h×nh thøc cho vay ®Ó thanh to¸n tiÒn ®Æt cäc cho phÝa n•íc ngoµi hay cho vay trong thêi gian mµ nhµ nhËp khÈu b¸n hµng ho¸ nhËp khÈu vÒ cho ®Õn khi thu ®•îc tiÒn b¸n hµng. 7. §¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lµ mét ho¹t ®éng chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè rñi ro. Tuy nhiªn, nh÷ng rñi ro mµ kh¸ch hµng ph¶i g¸nh chÞu dÉn ®Õn rñi ro cña Ng©n hµng v× Ng©n hµng lµ nhµ tµi trî cho hä. §¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. Rñi ro trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng th•êng bao gåm: - Rñi ro kh«ng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng: Cã nghÜa lµ Ng©n hµng kh«ng c©n ®èi ®•îc nguån vèn vµ sö dông ngo¹i tÖ dÉn ®Õn kh«ng ®ñ sè d• ngo¹i tÖ trªn tµi kho¶n ®Ó thùc hiÖn c¸c chi tr¶ cho n•íc ngoµi ®óng h¹n, lµm ¶nh h•ëng uy tÝn cña Ng©n hµng trªn tr•êng quèc tÕ. 33 - Rñi ro trong thanh to¸n: Bao gåm nh÷ng rñi ro nh• ®· giao hµng nh•ng kh«ng ®ßi ®•îc tiÒn thanh to¸n, hoÆc ®· thanh to¸n nh•ng ch•a nhËn ®•îc hµng hoÆc hµng nhËn ®•îc kh«ng ®ñ t• c¸ch phÈm chÊt ... Lo¹i rñi ro nµy lµ do rÊt nhiÒu nh©n tè nh• rñi ro vÒ ho¹t ®éng chÝnh trÞ (chiÕn tranh, cÊm vËn hay cÊm nhËp khÈu), rñi ro vÒ mÆt kinh tÕ nh• phÝa n•íc ngoµi khã kh¨n vÒ tµi chÝnh kh«ng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n hoÆc tuyªn bè ph¸ s¶n, rñi ro ®¹o ®øc nh• ®èi t¸c n•íc ngoµi kh«ng cã thiÖn chÝ hay cã hµnh vi lõa ®¶o. - Rñi ro vÒ tû gi¸: lµ nh÷ng thiÖt h¹i g©y ra do sù biÕn ®éng cña tû gi¸ g©y nªn. §Ó phßng chèng c¸c rñi ro nµy, nh»m ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®ång thêi cñng cè vµ t¨ng c•êng uy tÝn cña Ng©n hµng trªn tr•êng quèc tÕ vµ ®èi víi kh¸ch hµng cña m×nh, Ng©n hµng cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: - Th•êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ cña c¸c quèc gia cã quan hÖ th•¬ng m¹i. Nghiªn cøu vµ n¾m v÷ng nh÷ng tËp qu¸n cña n•íc ®ã nh»m tr¸nh nh÷ng rñi ro trong thanh to¸n. - Th«ng qua hÖ thèng ®¹i lý cña Ng©n hµng c«ng th•¬ng mµ ®iÒu tra, khai th¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng giao hµng, lÞch sö vµ t• c¸ch ®¹o ®øc cña ®èi t¸c n•íc ngoµi trong hîp ®ång kinh tÕ ®èi ngo¹i. - T• vÊn cho kh¸ch hµng khi ký kÕt lùa chän ph•¬ng thøc vµ c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n cã lîi nhÊt. - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång yªu cÇu kh¸ch hµng ph¶i th•êng xuyªn theo dâi viÖc giao hµng, th«ng tin vÒ con tµu... nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng lõa ®¶o cña ®èi t¸c n•íc ngoµi. 34 - §Ó tr¸nh rñi ro tû gi¸ cÇn dù tr÷ ngo¹i tÖ ®a d¹ng, ph¶i th•êng xuyªn theo dâi biÕn ®éng tû gi¸ cña c¸c lo¹i ngo¹i tÖ, sù biÕn ®éng cña c¸c thÞ tr•êng tµi chÝnh tiÒn tÖ ®Ó cã dù b¸o chÝnh x¸c vÒ sù biÕn ®éng tû gi¸ trªn c¬ së ®ã mµ thay ®æi kÕt cÊu dù tr÷ cã lîi nhÊt. §Èy m¹nh nghiÖp vô kinh doanh kú h¹n nh•: Mua mét khèi l•îng ngo¹i tÖ theo giao dÞch giao ngay ®ång thêi b¸n sè ngo¹i tÖ ®ã theo kú h¹n, b¸n mét sè l•îng ngo¹i tÖ theo giao dÞch giao ngay ®ång thêi mua l¹i sè ngo¹i tÖ nµy theo kú h¹n hay mua mét l•îng ngo¹i tÖ cã kú h¹n ®ång thêi b¸n nã cã kú h¹n. 8. Gi¶i ph¸p kh¸c. §Ó ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn th× bªn c¹nh c¸c gi¶i ph¸p trªn th× cÇn cã sù tæ chøc tèt c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc nhanh, thuËn tiÖn h¬n trong qu¸ tr×nh thanh to¸n, nh• viÖc phèi hîp gi÷a phßng thanh to¸n quèc tÕ vµ phßng tÝn dông nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt khÈu, ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. H¬n n÷a, muèn t¹o ®•îc uy tÝn tèt th× kh«ng chØ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®•îc ph¸t triÓn mµ tÊt c¶ mäi mÆt ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ®Òu ph¶i ph¸t triÓn. CÇn tæ chøc c¸c cuéc tiÕp xóc, häc hái kinh nghiÖm, gióp ®ì hîp t¸c víi nhau trong lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ víi c¸c Ng©n hµng h•¬ng m¹i vµ Ng©n hµng liªn doanh, Ng©n hµng n•íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Kh«ng ngõng phÊn ®Êu, v•¬n lªn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr•êng trong n•íc còng nh• quèc tÕ, xøng ®¸ng lµ mét trong 35 nh÷ng Ng©n hµng Chi nh¸nh dÉn ®Çu hÖ thèng Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam. III. KiÕn nghÞ. 1. §èi víi Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam. Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm lµ mét Chi nh¸nh trùc thuéc Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam v× vËy trong quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ, Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm ph¶i thùc hiÖn th«ng qua Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam. Chi nh¸nh ch•a cã kh¶ n¨ng ph¸t huy tiÒm lùc cña m×nh trong quan hÖ ®èi ngo¹i còng nh• quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c Ng©n hµng ®¹i lý. ChÝnh v× vËy ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm ph¸t triÓn tr•íc m¾t Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam cÇn: 1.1. Më réng vµ cñng cè quan hÖ ®¹i lý víi Ng©n hµng n•íc ngoµi. Trong quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ, Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm ph¶i thùc hiÖn th«ng qua Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam. §Ó phôc vô tèt qu¸ tr×nh thanh to¸n quèc tÕ sao cho nhanh chãng, chÝnh x¸c, thuËn tiÖn vµ Ýt chi phÝ, Ng©n hµng c«ng th•¬ng cÇn kh¾c phôc t×nh tr¹ng chuyÓn tiÒn thanh to¸n vßng vÌo qua nhiÒu trung gian, võa chËm trÔ võa tèn phÝ, cÇn më réng quan hÖ ®¹i lý víi nhiÒu Ng©n hµng trªn thÕ giíi. Muèn ph¸t triÓn ho¹t ®éng ®èi ngo¹i vµ thanh to¸n quèc tÕ trùc tiÕp víi n•íc ngoµi th× b¾t buéc Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam ph¶i cã hÖ thèng Ng©n hµng ®¹i lý ë n•íc ngoµi. 36 HiÖn nay Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam ®· cã quan hÖ víi h¬n 400 Ng©n hµng ®¹i lý trªn 40 n•íc vµ vïng l·nh thæ. Tuy nhiªn ®Ó ph¸t triÓn Ng©n hµng ®¹i lý Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam ph¶i tiÕp tôc ph¸t triÓn Ng©n hµng ®¹i lý ®Æc biÖt ë nh÷ng n•íc mµ ViÖt Nam cã quan hÖ th•¬ng m¹i lín nh• NhËt B¶n, Mü, Trung Quèc, c¸c n•íc ASEAN, c¸c n•íc Ch©u ¢u... TiÕn tíi viÖc thiÕt lËp c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn vµ c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th•¬ng ViÖt Nam t¹i nh÷ng n•íc cã quan hÖ th•¬ng m¹i lín. §ång thêi víi viÖc ph¸t triÓn vµ cñng cè quan hÖ víi c¸c Ng©n hµng ®¹i lý, cÇn ph¶i th•êng xuyªn theo dâi ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng ®¹i lý nh»m tr¸nh nh÷ng rñi ro do sù ph¸ s¶n cña Ng©n hµng. 1.2. T¹o ®iÒu kiÖn cho Chi nh¸nh cã ®ñ thÈm quyÒn thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ cho kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh V× Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam vÉn lµ trung gian thanh to¸n gi÷a Chi nh¸nh víi bªn n•íc ngoµi mµ vÒ tæ chøc thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n cã nhiÒu chç ch•a hîp lý, viÖc tiÕn hµnh nhiÒu b•íc chång chÐo c¸c th«ng tin chøng tõ cã liªn quan khi chuyÓn tõ Chi nh¸nh tíi bªn n•íc ngoµi sÏ lµm mÊt thêi gian, l·ng phÝ, gi¶m hiÖu qu¶ vµ chÊt l•îng thanh to¸n. Nªn ch¨ng Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam cho phÐp Chi nh¸nh ®•îc giao dÞch vµ thanh to¸n trùc tiÕp víi bªn n•íc ngoµi mµ kh«ng th«ng qua Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam. HiÖn t¹i kh¶ n¨ng Chi nh¸nh thùc hiÖn ®•îc nh• vËy lµ rÊt khã kh¨n. Nh•ng xÐt vÒ l©u dµi, ®Ó chñ ®éng nghiÖp vô vµ cã chÊt l•îng h¬n trong thanh to¸n quèc tÕ Chi nh¸nh cÇn tõng b•íc ph¸t triÓn ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n trùc tiÕp v¬Ý bªn n•íc ngoµi. 37 VËy ®Ó t¹o ®iÒu kiªn cho Chi nh¸nh ®Ò nghÞ Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam cÇn: * Hoµn thiÖn quy tr×nh tæ chøc thanh to¸n quèc tÕ ®èi víi Chi nh¸nh. - Thay ®æi thñ tôc truyÒn th«ng tin vµ xö lý chøng tõ trong thanh to¸n quèc tÕ gi÷a héi së Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam víi Chi nh¸nh: M« h×nh truyÒn tin giao dÞch víi bªn n•íc ngoµi vµ tõ n•íc ngoµi chuyÓn ®Õn Chi nh¸nh ®Òu ph¶i th«ng qua Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam. Ngay qu¸ tr×nh truyÒn tin tõ Chi nh¸nh lªn Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam vµ ng•îc l¹i ph¶i th«ng qua hai phßng th«ng tin ®iÖn to¸n cña Chi nh¸nh vµ héi së, nh• vËy lµ ch•a hîp lý. Thay v× ph¶i qua hai phßng th«ng tin ®iÖn to¸n nh• trªn th× cã thÓ thùc hiÖn truyÒn tin trùc tiÕp tõ phßng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam ®Ó gi¶m bít thñ tôc vµ gi¶m ®•îc chi phÝ. - Thñ tôc vµ thêi gian xö lý chøng tõ mµ Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam quy ®Þnh ®èi víi Chi nh¸nh. §Ó n©ng cao chÊt l•îng vµ hiÖu qu¶ thanh to¸n, ®¶m b¶o nhanh chãng chÝnh x¸c, Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt nam cÇn quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm ®èi víi Chi nh¸nh trong viÖc kiÓm tra xö lý chøng tõ, tr¸nh chång chÐo do Chi nh¸nh thùc hiÖn th«ng tin chuyÓn lªn héi së ®Ó råi héi së kiÓm tra l¹i mét lÇn n÷a vµ lËp l¹i råi míi chuyÓn ®i. §iÒu nµy sÏ lµm gi¶m thêi gian vµ thñ tôc xö lý chuyÓn t¶i chøng tõ, vµ lóc ®ã mäi tr¸ch nhiÖm vÒ sai sãt lóc nµy do Chi nh¸nh chÞu tr¸ch nhiÖm. 38 ViÖc quy ®Þnh vÒ thñ tôc vµ thêi gian xö lý bé chøng tõ mµ Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt nam ®•a ra ph¶i ®¶m b¶o ®•îc c¸c yªu cÇu trong thanh to¸n quèc tÕ ®ã lµ nhanh chãng, ®¶m b¶o chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. Ngoµi ra Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam cÇn níi láng c¸c chÝnh s¸ch sau: + Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam nªn cho phÐp Chi nh¸nh thùc hiÖn thanh to¸n ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng víi nh÷ng kho¶n thanh to¸n cã gi¸ trÞ lín thay v× qui ®Þnh ë mét h¹n møc nhÊt ®Þnh nh• hiÖn nay lµ 400000 USD. + T¹o ®iÒu kiÖn, trao quyÒn tù chñ cho Chi nh¸nh trong viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ. 1.3. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n qua hÖ thèng Ng©n hµng . HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam cã vai trß quan träng, mét Ng©n hµng kh«ng thÓ thiÕu ®•îc c«ng nghÖ thanh to¸n hiÖn ®¹i, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hÖn nay khi nÒn kinh tÕ ®Êt n•íc ®ang trªn con ®•êng cïng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Thêi gian qua Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh»m hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n cña m×nh nh• trang bÞ m¸y vi tÝnh, ph¸t triÓn phÇn mÒm øng dông, hiÖn ®¹i ho¸ thanh to¸n trong néi bé tõng Ng©n hµng th•¬ng m¹i, nèi m¹ng thanh to¸n víi hÖ thèng viÔn th«ng quèc tÕ. Tuy nhiªn, c«ng nghÖ thanh to¸n cña Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam vÉn cßn manh món, ch•a ®ång bé, møc ®é tù ®éng ho¸ ch•a cao, ch•a ®•îc cËp nhËt tøc thêi. 39 V× vËy, vÉn ch•a ®¸p øng ®•îc yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi víi khèi l•îng thanh to¸n gia t¨ng nhanh chãng cña kinh tÕ th•¬ng m¹i, c«ng nghÖ .... vµ d©n c•, ch•a ®¸p øng ®•îc nhu cÇu giao l•u víi thÞ tr•êng tµi chÝnh quèc tÕ. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n cña hÖ thèng Ng©n hµng c«ng th•¬ng Viªt Nam ®ang lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch. Tuy nhiÖn hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng thanh to¸n cña Ng©n hµng phô thuéc vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh b•u chÝnh viÔn th«ng, ®ång thêi cÇn ph¶i cã sù ®Çu t• rÊt lín. V× vËy, chØ riªng ngµnh Ng©n hµng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®•îc mµ vÉn cã sù ®Çu t• vµ hç trî cña nhµ n•íc. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó thanh to¸n cña hÖ thèng Ng©n hµng ph¶i trªn c¬ së tËn dông triÖt ®Ó nh÷ng c¸i mµ ta ®· cã, ®ång thêi viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng thanh to¸n vµ phÇn mÒm øng dông ph¶i t¹o ra kh¶ n¨ng linh ho¹t ®Ó cã thÓ dÔ c¶i t¹o, kÕ thõa vµ ph¸t triÓn kh«ng g©y ra l·ng phÝ. HÖ thèng thanh to¸n còng ph¶i t¹o ra kh¶ n¨ng dÔ dµng cho viÖc më réng vµ hoµ m¹ng quèc gia. §Ó cã hÖ thèng thanh to¸n hiÖn ®¹i nh• hiÖn nay, ë c¸c n•íc ®i tr•íc ph¶i tù nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn mÊt hµng chôc n¨m, ®èi víi n•íc ta lµ n•íc ®i sau th× viÖc häc hái kinh nghiÖm vµ tËn dông sù gióp ®ì cña ng©n hµng ®i tr•íc lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt nh»m nhanh chãng hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam. 1.4. So¹n th¶o chi tiÕt c¸c qui ®Þnh trong thanh to¸n quèc tÕ. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ chÞu sù chi phèi trùc tiÕp luËt lÖ, v¨n b¶n ph¸p lý cña quèc tÕ còng nh• trong n•íc. Trªn ph•¬ng diÖn lµ ®¬n vÞ qu¶n lý ®èi víi c¸c Chi nh¸nh, Ng©n hµng c«ng th•¬ng 40 ViÖt Nam cÇn so¹n th¶o chi tiÕt c¸c qui ®Þnh trong thanh to¸n quèc tÕ sao cho phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ còng nh• luËt ViÖt Nam ®Ó tõ ®ã lµm c¨n cø cho c¸c Chi nh¸nh thùc hiÖn, tõ ®ã sÏ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ lîi Ých cña c¸c bªn tham gia thanh to¸n quèc tÕ. XÐt vÒ l©u dµi, Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Chi nh¸nh cã ®ñ thÈm quyÒn thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ cho c¸c kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh, cho phÐp c¸c Chi nh¸nh cã tÝnh ®éc lËp t•¬ng ®èi trong quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ. 2. §èi víi Nhµ n•íc. 2.1. T¹o m«i tr•êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. VÊn ®Ò t¹o lËp m«i tr•êng ph¸p lý rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung vµ cµng cã ý nghÜa ®èi víi ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi riªng, trong ®ã cã c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ. Trong thêi gian qua, Nhµ n•íc ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt nh»m t¹o m«i tr•êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr•êng nh•: bé luËt d©n sù, luËt th•¬ng m¹i, luËt thuÕ,... C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn hÖ thèng ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng nh•: LuËt Ng©n hµng nhµ n•íc vµ luËt c¸c tæ chøc tÝn dông ®•îc quèc héi kho¸ 10, kú häp thø 2 th«ng qua vµ cã hiÖu lùc tõ 1/10/1998, quyÕt ®Þnh cña Ng©n hµng nhµ n•íc vÒ thu phÝ dÞch vô, quyÕt ®Þnh cña Thñ t•íng chÝnh phñ vÒ c¬ chÕ ®iÒu hµnh xuÊt nhËp khÈu, nh÷ng v¨n b¶n vÒ qui chÕ më L/C tr¶ chËm,... Tuy nhiªn, cã thÓ nãi trong ®ã cã nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt cßn thiÕu sãt, ban hµnh tõ l©u kh«ng cßn phï hîp víi ®iÒu kiÖn míi. 41 §Ó t¹o ®iÒu kiÖn vÒ m«i tr•êng ph¸p lý cho c¸c Ng©n hµng ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng th× nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý nãi chung th× nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý trªn cÇn ph¶i hoµn thiÖn vµ cÇn: a. Nghiªn cøu ban hµnh luËt ngo¹i hèi. C«ng t¸c qu¶n lý vµ chÝnh s¸ch vÒ ngo¹i hèi cã vai trß quan träng, nã ®•îc coi lµ c«ng cô ®¾c lùc trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý ngo¹i tÖ, qu¶n lý vay nî vµ ®Çu t• n•íc ngoµi, qu¶n lý vµng b¹c vµ kiÒu hèi, ®iÒu hµnh tû gi¸,... ChÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi t¸c ®éng ®Õn chÝnh s¸ch huy ®éng vèn trong n•íc vµ n•íc ngoµi, ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt nhËp khÈu cña nÒn kinh tÕ, ®Õn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng vµ lµ mèi quan t©m chung cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ c¸c doanh nghiÖp. HiÖu lùc cña c¸c v¨n b¶n vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ®ang cßn tån t¹i lµ mét vÊn ®Ò kh¸ nan gi¶i cho viÖc ¸p dông nã trong thùc tÕ. C¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi n»m r¶i r¸c ë nhiÒu v¨n b¶n kh¸c nhau nªn khi ¸p dông ph¶i dÉn chiÕu tõ nhiÒu nguån. Do nhiÒu cÊp, nhiÒu ngµnh cïng quy ®Þnh mét lÜnh vùc nªn kh«ng tr¸nh khái chång chÐo, m©u thuÉn, dÉn ®Õn bá sãt hoÆc bu«ng láng nh÷ng vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m. MÆt kh¸c, do sù chång chÐo cña c¸c v¨n b¶n lµm gi¶m hiÖu lùc cña c¸c v¨n b¶n ®ã. Qu¶n lý ngo¹i hèi lµ mét chÝnh s¸ch lín cña nhµ n•íc, lµ c«ng cô ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ. ViÖc nghiªn cøu ban hµnh luËt ngo¹i hèi lµ viÖc lµm cÇn thiÕt, chØ cã nh• vËy míi t¹o lËp ®•îc m«i tr•êng ph¸p lý ®Çy ®ñ, lµm c¬ së cho ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ cña c¸c Ng©n hµng, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu 42 cña c¸c doanh nghiÖp vµ vÊn ®Ò thu hót vèn ®Çu t• n•íc ngoµi. Trªn c¬ së luËt ngo¹i hèi mµ tiÕn tíi tæ chøc thÞ tr•êng hèi ®o¸i hoµn chØnh ë ViÖt Nam ®ång thêi lo¹i trõ t×nh tr¹ng ®« la ho¸ . Còng ph¶i nãi thªm, tû gi¸ hèi ®o¸i hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò ®•îc nhiÒu ng•êi quan t©m. Mét tû gi¸ hèi ®o¸i linh ho¹t thÓ hiÖn ®•îc mèi quan hÖ cung cÇu nh•ng cã sù can thiÖp cña nhµ n•íc sÏ lµ ®éng lùc khuyÕn khÝch c¸c nhµ xuÊt nhËp khÈu thùc hiÖn nhËp khÈu hay xuÊt khÈu. b. Nghiªn cøu ban hµnh luËt hèi phiÕu, luËt sÐc vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. Trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ th«ng th•êng ¸p dông 2 lo¹i v¨n b¶n ph¸p ký ®ã lµ c¸c th«ng lÖ quèc tÕ vµ tËp qu¸n quèc tÕ. - HiÖn nay c¸c v¨n b¶n mang tÝnh chÊt th«ng lÖ quèc tÕ nhiÒu nh•: Quy t¾c vµ thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ, do phßng th•¬ng m¹i quèc tÕ ban hµnh n¨m 1933, ®· ®•îc söa ®æi nhiÒu lÇn vµ b¶n míi nhÊt lµ b¶n söa ®æi ban hµnh n¨m 1993 (UCP 500), luËt thèng nhÊt vÒ hèi phiÕu theo c«ng •íc Gi¬-ne-v¬ n¨m 1930, c«ng •íc Gi¬-ne-v¬ vÒ sÐc n¨m 1931, luËt ®iÒu chØnh hèi phiÕu vµ kú phiÕu, luËt sÐc vÒ quèc tÕ cña uû ban th•¬ng m¹i quèc tÕ Liªn hîp quèc n¨m 1982, quy t¾c vÒ nhê thu chøng tõ,... Nãi chung cã nhiÒu v¨n b¶n ph¸p lý mang tÝnh chÊt th«ng lÖ quèc tÕ ®•îc ¸p dông mang tÝnh chÊt tuú ý, nÕu ¸p dông th× dÉn chiÕu nh• UCP 500. - Bªn c¹nh v¨n b¶n ph¸p lý mang tÝnh chÊt th«ng lÖ quèc tÕ cÇn cã nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý mang t×nh chÊt tËp qu¸n quèc gia. Thêi gian võa qua n•íc ta ®· ban hµnh mét sè luËt nh•: Bé luËt d©n sù, luËt th•¬ng m¹i. Tuy nhiªn chóng ta ch•a cã luËt vÒ hèi phiÕu, luËt 43 sÐc... Nh»m t¹o ra hµnh lang ph¸p lý cho ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng bÊt ®ång gi÷a th«ng lÖ quèc tÕ vµ tËp qu¸n quèc gia, ®ång thêi ®Ó tr¸nh ®•îc nh÷ng tranh chÊp vµ nh÷ng rñi ro ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cÇn nghiªn cøu ban hµnh luËt hèi phiÕu, luËt sÐc, vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. 2.2. C¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ lµ c«ng cô tæng hîp vµ quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, nã thÓ hiÖn c¸c ho¹t ®éng xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô, ho¹t ®éng ®Çu t• vµ vay nî, viÖn trî n•íc ngoµi. T×nh tr¹ng c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ®Êt n•íc, cña c¸c Ng©n hµng vµ t¸c ®éng ®Õn tû gi¸ hèi ®o¸i vµ dù tr÷ ngo¹i tÖ cña ®Êt n•íc. V× vËy, viÖc c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cã vai trß rÊt quan träng. §Ó c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cÇn: a. §Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, c¶i thiÖn c¸n c©n th•¬ng m¹i quèc tÕ. Trong giai ®o¹n võa qua c¸n c©n th•¬ng m¹i quèc tÕ cña ViÖt Nam lu«n trong t×nh tr¹ng th©m hôt. Tuy nhiªn, c¸n c©n th•¬ng m¹i th©m hôt lín lµ mét vÊn ®Ò b¸o ®éng. ViÖc c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ vµ c¸n c©n th•¬ng m¹i lµ vÊn ®Ò quan träng cÊp b¸ch. §Ó c¶i thiÖn c¸n c©n th•¬ng m¹i quèc tÕ th× ph¶i cÇn thiÕt lµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®ång thêi qu¶n lý chÆt chÏ nhËp khÈu. HiÖn nay, hµng ho¸ ViÖt Nam ®· cã mÆt ë nhiÒu n•íc trªn thÕ giíi, quan hÖ th•¬ng m¹i gi÷a n•íc ta vµ c¸c n•íc ®•îc më réng vµ 44 cã b•íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn, s¶n phÈm xuÊt khÈu cña chóng ta cßn nghÌo nµn, s¶n phÈm xuÊt khÈu ch•a qua chÕ biÕn chiÕm tØ träng lín, ®Þnh h•íng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña n•íc ta nhiÒu khi cßn qu¸ thiªn vÒ thay thÕ hµng nhËp khÈu. §Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu chóng ta cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p: §Èy m¹nh ho¹t ®éng tham gia tæ chøc kinh tÕ th•¬ng m¹i Th¸i B×nh D•¬ng vµ c¸c tæ chøc th•¬ng m¹i thÕ giíi. CÇn khai th¸c hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng tµi nguyªn, søc lao ®éng, ®Êt ®ai. CÇn ®Çu t• thÝch ®¸ng vµo nh÷ng s¶n phÈm mµ ViÖt Nam cã •u thÕ nh•: g¹o, cao su, hµng thuû s¶n vµ l©m s¶n,... H•íng xuÊt khÈu phÊn ®Êu tõ xuÊt khÈu s¶n phÈm th« sang xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm ®· qua chÕ biÕn. Nhµ n•íc ph¶i cã nh÷ng khuyÕn khÝch s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng xuÈt khÈu, sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lý vÜ m« nh• thuÕ, l·i xuÊt cho vay ®èi víi c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu,... Bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, cÇn cã gi¶i ph¸p qu¶n lý nhËp khÈu. Cã chÝnh s¸ch b¶o hé nÒn s¶n xuÊt trong n•íc, th«ng qua viÖc cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu, qu¶n lý h¹n ng¹ch vµ c«ng cô thuÕ nh»m h¹n chÕ nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng trong n•íc ®· s¶n xuÊt ®•îc. T¨ng c•êng c«ng t¸c chèng bu«n lËu,… Thùc hiÖn tû gi¸ hèi ®o¸i thÝch hîp, tû gi¸ lu«n ®¶m b¶o cã lîi cho nhµ xuÊt khÈu. b. §Èy m¹nh thu hót vèn ®Çu t• n•íc ngoµi, qu¶n lý chÆt chÏ vay nî n•íc ngoµi. Vèn ®Çu t• n•íc ngoµi cã vai trß quan träng ®èi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n•íc. §Ó thu hót ngµy cµng nhiÒu vèn ®Çu t• n•íc ngoµi chóng ta cÇn tiÕp tôc t¹o m«i tr•êng ph¸p lý 45 thuËn lîi cho ho¹t ®éng ®Çu t• n•íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ ®Çu t• trùc tiÕp. ViÖc qu¶n lý vay nî viÖn trî cÇn ph¶i ®•îc hoµn thiÖn, ph¶i ®¸p øng ®•îc hai môc tiªu mét lµ n©ng cao hiÖu qu¶ vèn vay vµ gi÷ ®•¬c møc nî n•íc ngoµi trong mét tû lÖ t•¬ng øng víi n¨ng lùc tr¶ nî cña ®Êt n•íc. Ph¶i cã chiÕn l•îc vay nî viÖn trî vµ qui chÕ sö dông vay nî viÖn trî, viÖc qu¶n lý vay nî, viÖn trî ph¶i bao qu¸t tÊt c¶ c¸c kho¶n vay nî nh• vay nî cña chÝnh phñ, cña c¸c Ng©n hµng th•¬ng m¹i vµ c¸c doanh nghiÖp, ph¶i cã kÕt hîp ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông vay nî viÖn trî. 46 Lêi kÕt NÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong thêi gian qua ®· cã b•íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. B•íc sang thÕ kû 21, hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi chóng ta cÇn ph¶i më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i h¬n n÷a, tõng b•íc nh»m phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n•íc. Tr•íc yªu cÇu ®æi míi nµy, ®ßi hái c¸c Ng©n hµng nãi chung vµ Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm nãi riªng ph¶i ®æi míi c¬ chÕ vµ chÊt l•îng s¶n phÈm, dÞch vô Ng©n hµng còng nh• c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng míi cã thÓ ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, ®¹t ®•îc môc ®Ých ®Ò ra. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay hÖ thèng ng©n hµng ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¸c Ng©n hµng liªn doanh vµ Ng©n hµng n•íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy cµng nhiÒu lµm møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm tham gia ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ tõ n¨m 1996 cßn rÊt non trÎ vµ gÆp nhiÒu khã kh¨n. ChÝnh v× vËy, n©ng cao, ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lµ mét yªu cÇu bøc thiÕt kh«ng chØ ®èi víi Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm mµ cßn ®èi víi c¸c Ng©n hµng th•¬ng m¹i ë ViÖt Nam ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr•êng. Nh÷ng gi¶i ph¸p nªu trªn trong chuyªn ®Ò sÏ cã ý nghÜa thiÕt thùc ®èi víi Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña m×nh hiÖn nay vµ trong t•¬ng lai. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, em ®· ®•îc c¸n bé trong phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i cña Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm tËn t×nh gióp ®ì, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 47 Em xin göi tíi thÇy gi¸o TiÕn sü. §µm V¨n HuÖ, ng•êi ®· h•íng dÉn, gióp ®ì em rÊt nhiÒu ®Ó thùc hiÖn chuyªn ®Ò lßng biÕt ¬n s©u s¾c. Hµ Néi th¸ng 9 n¨m 2003 48 Môc Lôc Lêi nãi ®Çu .................................................. Error! Bookmark not defined. Ch•¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng th•¬ng m¹i. ....................................... Error! Bookmark not defined. I- Sù cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ qua Ng©n hµng. ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 1. Kh¸i niÖm vÒ thanh to¸n quèc tÕ. .. Error! Bookmark not defined. 2. Sù cÇn thiÕt cña thanh to¸n quèc tÕ qua Ng©n hµng th•¬ng m¹i. ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.Vai trß cña ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng. .... Error! Bookmark not defined. II- C¸c ph•¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ.Error! Bookmark not defined. III- C¸c nh©n tè ¶nh h•ëng ®Õn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc cña Ng©n hµng th•¬ng m¹i. ....................................... Error! Bookmark not defined. 1. Nh©n tè chñ quan. ............................. Error! Bookmark not defined. 2. Nh©n tè kh¸ch quan.......................... Error! Bookmark not defined. Ch•¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm. ........................................................ 1 I- Kh¸i qu¸t chung vÒ chi nh¸nh Ng©n Hµng C«ng th•¬ng Hoµn KiÕm. ............................................................ Error! Bookmark not defined. 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh. Error! Bookmark not defined. 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh mÊy n¨m gÇn ®©y. ............................................................... Error! Bookmark not defined. 49 II- Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ë Chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm. ......................... Error! Bookmark not defined. 1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn. ..................... Error! Bookmark not defined. 2. Quy tr×nh mét sè nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ chñ yÕu ë Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm. ................................................................... 1 3. Khèi l•îng thanh to¸n quèc tÕ ë Ng©n hµng trong thêi gian qua. ......................................................................................................................... 12 III- §¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm. ................................... Error! Bookmark not defined. 1. KÕt qu¶ ®¹t ®•îc. ............................... Error! Bookmark not defined. 2. H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n. ................ Error! Bookmark not defined. Ch•¬ng III: gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th•¬ng Hoµn KiÕm. ......................................... 14 I- §Þnh h•íng ph¸t triÓn vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Chi nh¸nh. ............................................................................................................ 14 II- Mét sè gi¶i ph¸p. .................................................................................... 17 1. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n cña Ng©n hµng. ................... 18 2. N©ng cao n¨ng lùc thùc hiÖn thanh to¸n cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn thanh to¸n quèc tÕ . ................................................................. 20 3. T¨ng c•êng huy ®éng vèn ngo¹i tÖ. ................................................ 22 4. Gi¶i ph¸p thu hót kh¸ch hµng . ........................................................ 23 5. T• vÊn cho kh¸ch hµng trong nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ. .... 28 6. §Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu. .............. 30 7. §¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. .............. 32 50 8. Gi¶i ph¸p kh¸c. .................................................................................... 34 III. KiÕn nghÞ. ............................................................................................... 35 1. §èi víi Ng©n hµng c«ng th•¬ng ViÖt Nam. .................................. 35 2. §èi víi Nhµ n•íc. ............................................................................... 40 Lêi kÕt ............................................................................................................ 46

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá mô hình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm.pdf
Luận văn liên quan