Đề tài Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và những phương hướng, biện pháp phát triển trong thời gian tới

CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY: 1. Quyết định thành lập: Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I được chính thức thành lập ngày 15-12-1981 theo quyết định số 1365/TCCB của Bộ ngoại thương (nay là Bộ Thương mại), nhưng đến tháng 3 năm 1982 Công ty mới chính thức đi vào hoạt động. Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I là tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu có tên giao dịch đối ngoại là: VietNam National General Export-Import Corporation I viết tắt là GENERALEXIM I. Năm 1993, Công ty Promexim được sát nhập vào GENERALEXIM I và hình thành Tổng Công ty mới nhưng vẫn giữ tên cũ: GENERALEXIM I. Trụ sở chính: 46 Ngô Quyền – Hà Nội Điện thoại: 8.264.008 Fax: 84-48-259894 Chi nhánh: 1. Chi nhánh Tp. HCM : 26B – Lê Quốc Hưng 2. Chi nhánh Đà Nẵng : 133 Hoàng Diệu 3. Chi nhánh Hải Phòng : 57 Điện Biên Phủ theo quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước số 340 Bộ Thương mại ngày 31/3/1993, Công ty GENERALEXIM I là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại , có tư cách pháp nhân, thực hiện chế độ hạch toán độc lập, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ (USD) tại ngân hàng VietComBank, EximBank, CityBank. Được sử dụng con dấu riêng theo quy định mẫu của Nhà nước. 2. Nhiệm vụ và phạm vi kinh doanh: Nhiệm vụ và phạm vi kinh doanh của Công ty là thông qua xuất nhập khẩu trực tiếp hoặc xuất nhập khẩu nội biên, nhập uỷ thác, xuất nhập khẩu tư doanh nhằm đẩy mạnh sản xuất hàng hoá xuất khẩu đồng thời làm tốt công tác nhập khẩu nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu cao của thị trường về số lượng cũng như chất lượng mặt hàng, nhất là thị trường quốc tế từ đó tăng thu ngoại tệ, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Phạm vi kinh doanh của Công ty: - Trực tiếp xuất khẩu (nhận uỷ thác xuất khẩu) lâm sản, nông sản, hải sản, thủ công mỹ nghệ, hàng gia công chế biến, tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu sản xuất và nhu cầu sinh hoạt theo kế hoạch được giao và theo yêu cầu của các địa phương, các ngành, các xí nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. - Sản xuất và gia công chế biến hàng hoá để xuất khẩu và làm các dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu. - Cung ứng vật tư hàng hoá nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước phục vụ cho các địa phương, các ngành thanh toán bằng tiền hoặc bằng hàng hoá theo các thoả thuận trong hợp đồng kinh tế. II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 1. Giai đoạn I (1982 - 1986): Thực trạng của Công ty trong thời gian đầu được tổng kết lại như sau: - Về tổ chức: Biên chế gồm 50 cán bộ công nhân viên có trình độ nghiệp vụ yếu, chủ yếu làm công tác nhập hàng, phục vụ cho xuất hàng tại chỗ, thiếu kinh nghiệm về uỷ thác. Cán bộ công nhân viên trong Công ty nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu về chất lượng về chất lượng công việc, trình độ chuyên môn còn yếu kém, chưa năng động. - Về cơ sở vật chất: Số vốn được bàn giao ban đầu là 139.000 VND (theo thời giá năm 1980). Nhà nước không cấp vốn vì có quan niệm là kinh doanh uỷ thác thì không cần đến vốn, vốn hàng hoá đã có của người uỷ thác. - Về cơ chế chính sách: Cơ chế quan liêu bao cấp đang thống trị. Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I có thể được xem là đơn vị đột phá vòng vây cơ chế cũ, với quyền “lấy thu bù chi” được ghi trong quyết định thành lập. Trước thực trạng trên, trong thời gian này Công ty đã tìm cho mình những hướng đi đúng. Cụ thể: - Về vốn: Công ty kiến nghị, chủ động bố trí lãnh đạo cơ quan liên bộ Ngân hàng và ngoại thương họp, ban hành một văn bản nêu ra những nguyên tắc riêng và hoạt động của Công ty như các phương thức kinh doanh, các tài khoản được mở, vấn đề sử dụng vốn ngoại tệ, lập quỹ hàng hoá làm cơ sở thuận lợi về vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. - Đội ngũ cán bộ: Công ty tổ chức bồi dưỡng đào tạo ở nước ngoài khi có chỉ tiêu, đặt ra yêu cầu cao hơn về chuyên môn nghiệp vụ. Với những cố gắng, nỗ lực của mình, Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, kim nghạch xuất nhập khẩu của Công ty luôn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Điều này khẳng định những bước đi của Công ty là đúng hướng, củng cố được lòng tin trong cách làm để phát triển. 2. Giai đoạn II (1987 - 1997): Đây là giai đoạn phát triển và vượt qua các khó khăn để vững bước đi lên của Công ty. Trong thời kỳ này Công ty đã có một đội ngũ cán bộ được trang bị kiến thức bằng thực tế công tác và với một tổ chức tương đối hợp lý. - Từ năm 1987 đến 1989: Là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của Công ty về mọi mặt. Công ty được bộ Kinh tế đối ngoại, Bộ Nội vụ tặng 5 bằng khen, hai lá cờ thi đua xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động của mình. kim ngạch xuất khẩu uỷ thác lên tới 18 triệu USD, đội ngũ cán bộ được trang bị nhiều kiến thức thực tế, chuyên môn cao và có một tổ chức hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ được giao. Giai đoạn này Công ty xây dựng tiếp một số vấn đề được coi là trọng điểm, là nhân tố thắng lợi trong hoạt động của Công ty, đó là: + Vấn đề về phương thức kinh doanh, quan hệ hữu cơ giữa Công ty với các cơ sở, kể cả mối quan hệ với thị trường nước ngoài. + Vấn đề xây dựng quỹ hàng hoá, cơ sở vật chất cho hoạt động kinh doanh. + Song song với những công việc trên, Công ty cũng luôn coi trọng vấn đề cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên. - Từ năm 1990 đến 1992: Tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành kinh tế tron đó có nghành phân phối và lưu thông. Đây là giai đạon cơ chế thị trường dần rõ nét, vấn đề cạnh tranh xảy ra dữ dội, các khách hàng trong nước không còn nhiều như trước. thị trường xuất nhập khẩu bị thu hẹp do mất các thị trường XHCN, khu vực thị trường tư bản đang bị các đơn vị khác cạnh tranh. Các mặt hàng xuất khẩu lớn được uỷ thác của Công ty không còn nhiều, tỷ giá đồng Đô la biến động mạnh, lạm phát có chiều hướng gia tăng, tình trạng thiếu vốn và chiếm dụng vốn lẫn nhau trong các tổ chức khác phổ biến. Trước những khó khăn trên, để duy trì và phát triển hoạt động của Công ty đòi hỏi có một sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, bên cạnh sự lãnh đạo sáng suốt của các cơ quan Nhà nước mà cụ thể là Bộ Thương mại và sự điều hành quản lý tài tình của ban giám đốc, sự hợp tác chặt chẽ của các phòng ban trong Công ty. - Từ năm 1993 cho đến nay: Vượt qua giai đoạn khó khăn nói trên, Công ty đã có những hướng đi mới như: mở rộng đối tượng kinh doanh ra các đơn vị lẻ, quận huyện, kể cả các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, chuyển dần từ uỷ thác sang tư doanh, triển khai kinh doanh gia công xuất nhập khẩu các mặt hàng, khai thác việc nhập hàng phi mậu dịch phục vụ cho đối tượng người Việt Nam công tác, lao động và học tập ở nước ngoài được hưởng chế độ miễn thuế, xây kho chứa hàng xuất nhập khẩu. Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2589 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và những phương hướng, biện pháp phát triển trong thời gian tới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña C«ng ty vµ c¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô trong giai ®o¹n hiÖn nay. LÞch sö h×nh thµnh C«ng ty: QuyÕt ®Þnh thµnh lËp: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp I ®­îc chÝnh thøc thµnh lËp ngµy 15-12-1981 theo quyÕt ®Þnh sè 1365/TCCB cña Bé ngo¹i th­¬ng (nay lµ Bé Th­¬ng m¹i), nh­ng ®Õn th¸ng 3 n¨m 1982 C«ng ty míi chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp I lµ tæ chøc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã tªn giao dÞch ®èi ngo¹i lµ: VietNam National General Export-Import Corporation I viÕt t¾t lµ GENERALEXIM I. N¨m 1993, C«ng ty Promexim ®­îc s¸t nhËp vµo GENERALEXIM I vµ h×nh thµnh Tæng C«ng ty míi nh­ng vÉn gi÷ tªn cò: GENERALEXIM I. Trô së chÝnh: 46 Ng« QuyÒn – Hµ Néi §iÖn tho¹i: 8.264.008 Fax: 84-48-259894 Chi nh¸nh: 1. Chi nh¸nh Tp. HCM : 26B – Lª Quèc H­ng 2. Chi nh¸nh §µ N½ng : 133 Hoµng DiÖu 3. Chi nh¸nh H¶i Phßng : 57 §iÖn Biªn Phñ theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n­íc sè 340 Bé Th­¬ng m¹i ngµy 31/3/1993, C«ng ty GENERALEXIM I lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc thuéc Bé Th­¬ng m¹i , cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp, ®­îc më tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ (USD) t¹i ng©n hµng VietComBank, EximBank, CityBank. §­îc sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh mÉu cña Nhµ n­íc. NhiÖm vô vµ ph¹m vi kinh doanh: NhiÖm vô vµ ph¹m vi kinh doanh cña C«ng ty lµ th«ng qua xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc xuÊt nhËp khÈu néi biªn, nhËp uû th¸c, xuÊt nhËp khÈu t­ doanh nh»m ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu ®ång thêi lµm tèt c«ng t¸c nhËp khÈu nh»m gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu cao cña thÞ tr­êng vÒ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng mÆt hµng, nhÊt lµ thÞ tr­êng quèc tÕ tõ ®ã t¨ng thu ngo¹i tÖ, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Ph¹m vi kinh doanh cña C«ng ty: Trùc tiÕp xuÊt khÈu (nhËn uû th¸c xuÊt khÈu) l©m s¶n, n«ng s¶n, h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ, hµng gia c«ng chÕ biÕn, t­ liÖu s¶n xuÊt vµ hµng tiªu dïng ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ nhu cÇu sinh ho¹t theo kÕ ho¹ch ®­îc giao vµ theo yªu cÇu cña c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh, c¸c xÝ nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. S¶n xuÊt vµ gia c«ng chÕ biÕn hµng ho¸ ®Ó xuÊt khÈu vµ lµm c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu. Cung øng vËt t­ hµng ho¸ nhËp khÈu hoÆc s¶n xuÊt trong n­íc phôc vô cho c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh thanh to¸n b»ng tiÒn hoÆc b»ng hµng ho¸ theo c¸c tho¶ thuËn trong hîp ®ång kinh tÕ. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: Giai ®o¹n I (1982 - 1986): Thùc tr¹ng cña C«ng ty trong thêi gian ®Çu ®­îc tæng kÕt l¹i nh­ sau: VÒ tæ chøc: Biªn chÕ gåm 50 c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô yÕu, chñ yÕu lµm c«ng t¸c nhËp hµng, phôc vô cho xuÊt hµng t¹i chç, thiÕu kinh nghiÖm vÒ uû th¸c. C¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty nh×n chung ch­a ®¸p øng nhu cÇu vÒ chÊt l­îng vÒ chÊt l­îng c«ng viÖc, tr×nh ®é chuyªn m«n cßn yÕu kÐm, ch­a n¨ng ®éng. VÒ c¬ së vËt chÊt: Sè vèn ®­îc bµn giao ban ®Çu lµ 139.000 VND (theo thêi gi¸ n¨m 1980). Nhµ n­íc kh«ng cÊp vèn v× cã quan niÖm lµ kinh doanh uû th¸c th× kh«ng cÇn ®Õn vèn, vèn hµng ho¸ ®· cã cña ng­êi uû th¸c. VÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch: C¬ chÕ quan liªu bao cÊp ®ang thèng trÞ. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp I cã thÓ ®­îc xem lµ ®¬n vÞ ®ét ph¸ vßng v©y c¬ chÕ cò, víi quyÒn “lÊy thu bï chi” ®­îc ghi trong quyÕt ®Þnh thµnh lËp. Tr­íc thùc tr¹ng trªn, trong thêi gian nµy C«ng ty ®· t×m cho m×nh nh÷ng h­íng ®i ®óng. Cô thÓ: VÒ vèn: C«ng ty kiÕn nghÞ, chñ ®éng bè trÝ l·nh ®¹o c¬ quan liªn bé Ng©n hµng vµ ngo¹i th­¬ng häp, ban hµnh mét v¨n b¶n nªu ra nh÷ng nguyªn t¾c riªng vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty nh­ c¸c ph­¬ng thøc kinh doanh, c¸c tµi kho¶n ®­îc më, vÊn ®Ò sö dông vèn ngo¹i tÖ, lËp quü hµng ho¸ lµm c¬ së thuËn lîi vÒ vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. §éi ngò c¸n bé: C«ng ty tæ chøc båi d­ìng ®µo t¹o ë n­íc ngoµi khi cã chØ tiªu, ®Æt ra yªu cÇu cao h¬n vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. Víi nh÷ng cè g¾ng, nç lùc cña m×nh, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty lu«n ®¹t vµ v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra. §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh nh÷ng b­íc ®i cña C«ng ty lµ ®óng h­íng, cñng cè ®­îc lßng tin trong c¸ch lµm ®Ó ph¸t triÓn. Giai ®o¹n II (1987 - 1997): §©y lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn vµ v­ît qua c¸c khã kh¨n ®Ó v÷ng b­íc ®i lªn cña C«ng ty. Trong thêi kú nµy C«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c¸n bé ®­îc trang bÞ kiÕn thøc b»ng thùc tÕ c«ng t¸c vµ víi mét tæ chøc t­¬ng ®èi hîp lý. - Tõ n¨m 1987 ®Õn 1989: Lµ thêi kú ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña C«ng ty vÒ mäi mÆt. C«ng ty ®­îc bé Kinh tÕ ®èi ngo¹i, Bé Néi vô tÆng 5 b»ng khen, hai l¸ cê thi ®ua xuÊt s¾c trong lÜnh vùc ho¹t ®éng cña m×nh. kim ng¹ch xuÊt khÈu uû th¸c lªn tíi 18 triÖu USD, ®éi ngò c¸n bé ®­îc trang bÞ nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ, chuyªn m«n cao vµ cã mét tæ chøc hîp lý, phï hîp víi nhiÖm vô ®­îc giao. Giai ®o¹n nµy C«ng ty x©y dùng tiÕp mét sè vÊn ®Ò ®­îc coi lµ träng ®iÓm, lµ nh©n tè th¾ng lîi trong ho¹t ®éng cña C«ng ty, ®ã lµ: + VÊn ®Ò vÒ ph­¬ng thøc kinh doanh, quan hÖ h÷u c¬ gi÷a C«ng ty víi c¸c c¬ së, kÓ c¶ mèi quan hÖ víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi. + VÊn ®Ò x©y dùng quü hµng ho¸, c¬ së vËt chÊt cho ho¹t ®éng kinh doanh. + Song song víi nh÷ng c«ng viÖc trªn, C«ng ty còng lu«n coi träng vÊn ®Ò c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Tõ n¨m 1990 ®Õn 1992: T×nh h×nh kinh tÕ trong n­íc vµ quèc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng lín, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c ngµnh kinh tÕ tron ®ã cã nghµnh ph©n phèi vµ l­u th«ng. §©y lµ giai ®¹on c¬ chÕ thÞ tr­êng dÇn râ nÐt, vÊn ®Ò c¹nh tranh x¶y ra d÷ déi, c¸c kh¸ch hµng trong n­íc kh«ng cßn nhiÒu nh­ tr­íc. thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu bÞ thu hÑp do mÊt c¸c thÞ tr­êng XHCN, khu vùc thÞ tr­êng t­ b¶n ®ang bÞ c¸c ®¬n vÞ kh¸c c¹nh tranh. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu lín ®­îc uû th¸c cña C«ng ty kh«ng cßn nhiÒu, tû gi¸ ®ång §« la biÕn ®éng m¹nh, l¹m ph¸t cã chiÒu h­íng gia t¨ng, t×nh tr¹ng thiÕu vèn vµ chiÕm dông vèn lÉn nhau trong c¸c tæ chøc kh¸c phæ biÕn. Tr­íc nh÷ng khã kh¨n trªn, ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña C«ng ty ®ßi hái cã mét sù nç lùc rÊt lín cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, bªn c¹nh sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc mµ cô thÓ lµ Bé Th­¬ng m¹i vµ sù ®iÒu hµnh qu¶n lý tµi t×nh cña ban gi¸m ®èc, sù hîp t¸c chÆt chÏ cña c¸c phßng ban trong C«ng ty. - Tõ n¨m 1993 cho ®Õn nay: V­ît qua giai ®o¹n khã kh¨n nãi trªn, C«ng ty ®· cã nh÷ng h­íng ®i míi nh­: më réng ®èi t­îng kinh doanh ra c¸c ®¬n vÞ lÎ, quËn huyÖn, kÓ c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, chuyÓn dÇn tõ uû th¸c sang t­ doanh, triÓn khai kinh doanh gia c«ng xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng, khai th¸c viÖc nhËp hµng phi mËu dÞch phôc vô cho ®èi t­îng ng­êi ViÖt Nam c«ng t¸c, lao ®éng vµ häc tËp ë n­íc ngoµi ®­îc h­ëng chÕ ®é miÔn thuÕ, x©y kho chøa hµng xuÊt nhËp khÈu. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty: Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n chung cña C«ng ty: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp I lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, xuÊt nhËp khÈu uû th¸c cho c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng, c«ng ty, xÝ nghiÖp trªn c¶ n­íc. Tuú t×nh h×nh thùc tÕ kinh tÕ x· héi, c«ng ty thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña Bé Th­¬ng m¹i vµ Bé Tµi chÝnh, tù t¹o nguån vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ b¶o toµn vèn. C«ng ty nghiªn cøu, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu, ®æi míi trang thiÕt bÞ, tu©n thñ nghiªm ngÆt chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, ®iÒu lÖ ngµnh nghÒ theo LuËt Quèc tÕ INCOTERMS, thùc hiÖn tèt nhiÖm vô Nhµ n­íc giao, chÝnh s¸ch c¸n bé vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. C«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc gia c«ng hµng xuÊt khÈu, liªn doanh liªn kÕt xuÊt nhËp khÈu « t« c¸c lo¹i, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trong vµ ngoµi n­íc nh­ t­ liÖu s¶n xuÊt, dÞch vô th­¬ng m¹i, vËn t¶i hµng ho¸, ®­a ®ãn kh¸ch, kinh doanh v¨n phßng vµ l¾p r¸p xe m¸y d¹ng IKD, cho thuª kho hµng, nhµ x­ëng, më cöa hµng kinh doanh b¸n lÎ. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng, t¨ng khèi l­îng hµng xuÊt khÈu, më réng thÞ tr­êng quèc tÕ, thu hót ngo¹i tÖ, ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµ nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña C«ng ty trong t×nh h×nh hiÖn nay. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, C«ng ty cã quyÒn chñ ®éng giao dÞch ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th­¬ng, néi th­¬ng, ®­îc phÐp huy ®éng vèn trong vµ ngoµi n­íc theo c¸c quyÕt ®Þnh cña ng©n hµng hay chÕ ®é Nhµ n­íc, ®­îc phÐp më c¸c cöa hµng b¸n bu«n, b¸n lÎ ®Ó giíi thiÖu hµng ho¸ cña C«ng ty. C«ng ty cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò nh©n sù, bé m¸y tæ chøc c¸n bé qu¶n lý thuéc ph¹m vÞ qu¶n lý cña C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc: §­îc phÐp cña Bé Th­¬ng m¹i, C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp I tæ chøc c¬ cÊu ho¹t ®éng kinh doanh theo m« h×nh trùc tuyÕn thµnh nh÷ng phßng ban víi c¸c chøc n¨ng chuyªn ngµnh riªng biÖt. §éi ngò c¸n bé cña C«ng ty bao gåm 647 ng­êi ®­îc chia thµnh 13 phßng ban vµ c¸c xÝ nghiÖp, liªn doanh, c¸c chi nh¸nh vµ c¸c cöa hµng b¸n bu«n, b¸n lÎ. Ban gi¸m ®èc: bao gåm 1 gi¸m ®èc do Bé Th­¬ng m¹i bæ nhiÖm vµ 3 phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô hç trî qu¶n lý, ®¶m nhËn c«ng t¸c nhÊt ®Þnh. Gi¸m ®èc: lµ ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chung trong c«ng t¸c qu¶n lý, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng phßng ban kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Phã gi¸m ®èc 1: Chuyªn phô tr¸ch liªn doanh vµ qu¶n lý t×nh h×nh c«ng nî cña doanh nghiÖp víi c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c, t×nh h×nh thu thuÕ vµ hoµn thuÕ GTGT víi c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm liªn ®íi nh­ Tæng côc thuÕ. Phã gi¸m ®èc 2: Phô tr¸ch phßng nghiÖp vô, ®¶m nhËn ho¹t ®éng thu mua, uû th¸c xuÊt nhËp khÈu, chuyªn nghiªn cøu c«ng t¸c kinh doanh, më réng thÞ tr­êng, ph¸t triÓn sè l­îng b¹n hµng. Phã gi¸m ®èc 3: Phô tr¸ch hµnh chÝnh, kho vËn, phô tr¸ch kho hµng ho¸ ë H¶i Phßng, c«ng t¸c vËn chuyÓn hµng ho¸, cho thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, kho b·i. ngoµi ra cßn phô tr¸ch chi nh¸nh H¶i Phßng, xÝ nghiÖp may §o¹n X¸. Phã gi¸m ®èc 3 kiªm c«ng t¸c ®iÒu vËn c¸c ho¹t ®éng c«ng Ých x· héi, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, phông d­ìng bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, c«ng t¸c d©n qu©n tù vÖ. Phßng tham m­u: Theo m« h×nh qu¶n lÝ trùc tuyÕn, c¸c phßng tham m­u còng cã mét tr­ëng phßng®iÒu hµnh, mét phã phßng trî lÝ vÒ c«ng t¸c, thèng nhÊt ý kiÕn víi nh©n viªn, nghiªn cøu tham m­u cho tr­ëng phßng trong ho¹t ®éng kinh doanhvµ qu¶n lÝ riªng biÖt. Phßng tæ chøc c¸n bé: cã chøc n¨ng n¾m toµn bé nh©n lùc cña c«ng ty, gióp Ban gi¸m ®èc kh©u tuyÓn dông, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, s¾p xÕp bè trÝ l¹i lao ®éng cho phï hîp víi môc tiªu kinh doanh, ®ång thêi theo dâi tæ chøc gi¸m s¸t vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi, thi ®ua khen th­ëng. Phßng tæng hîp: X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh l©u dµi vµ kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m cña c«ng ty, b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh ®Þnh k× ®Ó gi¸m ®ècvµ l·nh ®¹o phßng ban cã c¬ së theo dâi c¬ chÕ chÝnh s¸ch, n¾m b¾t m«i tr­êng kinh doanhthuËn lîi, tæ chøc c«ng t¸c nhiªn cøu thÞ tr­êng , giao dÞch ®µm ph¸n v¨n th­, triÓn l·m, qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹ivÒ c«ng ty. Phèi hîp vµ tæ chøc gÆp gì vµ lµm viÖc cô thÓ víi nhiÒu tham t¸n ViÖt Nam t¹i nøoc ngoµi, tham gia th­êng k× c¸c nghµnh, c¸c c¬ quan kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Phßng kÕ to¸n tµi vô: Cã nhiÖm vô h¹ch to¸n tæng hîp, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, b¸m s¸t t×nh h×nh thÞ tr­êng gióp gi¸m ®èc ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p quay nhanh vßng vèn nh»m qu¶n lÝ vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu nhanh chãng, chÝnh x¸c, trung thùc khi cã yªu cÇu cña ban l·nh ®¹o hoÆc c¬ quan kiÓm tra tµi chÝnh cã thÈm quyÒn. Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Cã chøc n¨ng qu¶n lÝ tµi s¶n doanh nghiÖp, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong giê lµm viÖc, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho nh©n viªn. Phôc vô ho¹t ®éng l­u chuyÓn th«ng tin qua Fax, l­u tr÷ tµi liÖu v¨n phßng phÈm,...Mua s¾m vµ söa ch÷a nhá trang thiÕt bÞ lµm viÖc, ch¨m lo B¶o hiÓm y tÕ, tæ chøc kh¸m søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Phßng nghiÖp vô: Bao gåm 8 phßng nghiÖp vô riªng biÖt. Phßng 1: XuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng s¶n, kho¸ng s¶n( thiÕc thái, nh«m) Phßng 2: NhËp khÈu xe m¸y nguyªn chiÕc, d¹ng l¾p r¸p Ikd, tham m­u ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cho Ban gi¸m ®èc. Phßng 3: Gia c«ng may mÆc hµng xuÊt khÈu. Phßng 4: L¾p r¸p b¶o hµnh xe m¸y. Phßng 5: XuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng n«ng s¶n, v¶i sîi, quÆng s¬ chÕ, s¾t thÐp. Phßng 6: XuÊt khÈu cãi vµ s¶n phÈm cãi. Phßng 7: T¸i chÕ quÕ, håi. Phßng 8: Giao nhËn kho vËn, ®Çu t­ vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô th­¬ng m¹i. C¸c liªn doanh: C«ng ty cã hai liªn doanh, ®ã lµ: 53 Qung Trung: Giao dÞch kinh doanh. 7 TriÖu ViÖt V­¬ng: kinh doanh kh¸ch s¹n. C¸c chi nh¸nh: Lµm nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ tr­êng khu vùc, t×m nguån hµng, b¸n hµng uû th¸c cña c«ng ty. Chi nh¸nh thµnh phè HCM : 40 ng­êi. Chi nh¸nh §µ n½ng : 26 ng­êi. Chi nh¸nh H¶i Phßng: 30 ng­êi. Bé phËn s¶n xuÊt : XÝ nghiÖp may §o¹n X¸- H¶i phßng. X­ëng l¾p r¸p xe m¸y T­¬ng Mai. X­ëng s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn s¶n phÈm gç CÇu DiÔn- Tõ liªm- Hµ néi. XÝ nghiÖp chÕ biÕn quÕ xuÊt khÈu. C¸c cöa hµng: C¸c cöa hµng thùc hiÖn nhiÖm vô giíi thiÖu s¶n phÈm vµ b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c ®å ®iÖn, xe m¸y, ®å may mÆc. S¬ ®å cÊu tróc tæ chøc cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp I Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc 1 Phã gi¸m ®èc 2 Phã gi¸m ®èc 3 Liªn doanh 53 Quang Trung Phßng nghiÖp vô 1,2,5 Chi nh¸nh §µ N½ng, Tp.HCM C¸c cöa hµng Phßng nghiÖp vô 6 Hµnh chÝnh qu¶n trÞ Chi nh¸nh H¶i Phßng XÝ nghiÖp may §o¹n X¸ -H¶i Phßng Phßng nghiÖp vô 3,4 Tæ chøc c¸n bé KÕ to¸n tµi vô Phßng tæng hîp Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp I trong giai ®o¹n hiÖn nay. C«ng ty XNK tæng hîp I lµ ®¬n vÞ kinh doanh tæng hîp nªn cã danh môc mÆt hµng ®a d¹ng, bao gåm: hµng may mÆc, n«ng s¶n, xe g¾n m¸y, ph©n bãn... c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu bao gåm: may mÆc, n«ng s¶n, thiÕc, gç,.. vµ nhËp khÈu c¸c mÆ hµng nh­: ph©n bãn, linh kiÖn xe g¾n m¸y, nguyªn vËt liÖu cho hµng may, hµng tiªu dïng... Tr­íc ®©y, ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty lµ ho¹t ®éng uû th¸c, tuy nhiªn phÇn lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng nµy rÊt nhá, do ®ã C«ng ty x¸c ®Þnh h­íng kinh doanh lµ ph¶i g¾n chÆt kinh doanh víi s¶n xuÊt. C«ng ty ®Çu t­ vèn x©y dùng nhµ m¸y, thu mua nguyªn vËt liÖu vµ tiÕn hµnh chÕ t¸c, gia c«ng ®Ó xuÊt khÈu. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã chÊt l­îng cao, th©m nhËp ®­îc vµo c¸c thÞ tr­êng thÕ giíi vµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc. do C«ng ty võa ®ãng vai trß lµ ng­êi s¶n xuÊt, ng­êi xuÊt khÈu, ng­êi uû th¸c, ng­êi nhËp khÈu nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã, C«ng ty ®· cã nh÷ng nç lùc kh«ng ngõng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, lu«n ®Þnh ra nh÷ng h­íng ®i ®óng, sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc hiÖn cã trong C«ng ty. Nguån lùc lµ mét yªó tè quan träng, ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña C«ng ty. Nguån lùc cña C«ng ty bao gåm: Kh¶ n¨ng tµi chÝnh: Vèn kinh doanh (trªn 5,9 tû ®ång), vèn huy ®éng cña c«ng nh©n viªn, vèn vay.. C¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh nh­: hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, nhµ lµm viÖc, kho b·i,.. Nh©n sù: §éi ngò c¸n bé giµu kinh nghiÖm, nghiÖp vô kh¸. Tµi s¶n v« h×nh: Uy tÝn cña C«ng ty víi b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc, uy tÝn víi ng©n hµng, víi Nhµ n­íc, ®éi ngò c¸n bé ®oµn kÕt, cã chuyªn m«n cao, ban gi¸m ®èc s¸ng suèt vµ cã kh¶ n¨ng quyÕt ®o¸n... §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña Cty giai ®o¹n 1998-2000: VÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng. N¨m 1998-1999: do ¶nh h­ëng cña khñng ho¶ng khu vùc vµ c¸c th¶m ho¹ thiªn tai t¸c ®éng nªn nhÞp ®iÖu t¨ng tr­ëng chung cña nÒn kinh tÕ cã phÇn gi¶m sót, kÐo theo nh÷ng hËu qu¶ vÒ mÆt x· héi. Mét sè chØ tiªu nh­ tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP, tèc ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô kh«ng ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra dï ®· ®­îc ®iÒu chØnh, ®Çu t­ x· héi trong c¶ n­íc vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Òu thÊp, hÖ thèng ng©n hµng tµi chÝnh ho¹t ®éng yÕu ít, vèn tån ®äng nhiÒu kh«ng cho vay ®­îc dï ®· nhiÒu lÇn ®iÒu chØnh l·i suÊt, sè nî vay qu¸ h¹n tiÕp tôc t¨ng. Giao dÞch mua b¸n trong thÞ tr­êng néi ®Þa diÔn ra kÐm s«i næi, nhiÒu s¶n phÈm tån ®äng khã tiªu thô ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt, t×nh tr¹ng thiÓu ph¸t kÐo dµi liªn tôc do søc mua cã kh¶ n¨ng thanh to¸n thÊp, kinh doanh hµng nhËp khÈu võa khã, võa cã l·i suÊt thÊp. Trong khi ®ã khu vùc thu mua hµng xuÊt khÈu c¹nh tranh gay g¾t dÉn ®Õn nhiÒu lóc gi¸ néi ®Þa cao h¬n gi¸ xuÊt khÈu khiÕn cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra vÊt v¶, khã kh¨n, nhiÒu rñi ro vµ lîi nhuËn thÊp, cã nhiÒu kh¶ n¨ng thua lç. ThÞ tr­êng ngoµi n­íc nh×n chung ë tr¹ng th¸i ph¸t triÓn chËm, gi¸ c¶ nhiÒu mÆt hµng gi¶m sót nh­ gi¸ thiÕc, cµ phª, g¹o... M¹ng l­íi b¹n hµng cña C«ng ty cã nhiÒu thay ®æi, C«ng ty ph¶i t×m kiÕm, x©y dùng míi l¹i c¸c quan hÖ b¹n hµng. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty còng nh­ nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam kh¸c ®ang ph¶i ®èi ®Çu víi nh÷ng th¸ch thøc trong thÞ tr­êng hµng xuÊt khÈu do kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng hµng ho¸, kinh nghiÖm, kü thuËt, vèn dµnh cho marketing, xóc tiÕn b¸n cña chóng ta cßn rÊt yÕu so víi c¸c n­íc l¸ng giÒng cã cïng danh môc hµng xuÊt khÈu. Trong n¨m 200, t×nh h×nh kinh tÕ vµ thÞ tr­êng trªn thÕ giíi, trong khu vùc Ch©u ¸ vµ ASEAN ph¸t triÓn víi mùc t¨ng tr­ëng kh¸ h¬n dù b¸o. tuy vËt c¸c C«ng ty cña ViÖt Nam trong ®ã cã C«ng ty XNK tæng hîp I l¹i gÆp nh÷ng khã kh¨n rÊt lín, ®ã lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu n­íc ta cßn rÊt thÊp, trong khi ®ã diÔn biÕn cña thÞ tr­êng c¸c mÆt hµng l¹i rÊt xÊu. NhiÒu mÆt hµng gi¶m gi¸ liªn tôc do cung v­ît cÇu trong thêi gian dµi, ®iÓn h×nh lµ gi¸ cµ phª (gi¶m b×nh qu©n 40% so víi n¨m 1999), c¸c mÆt hµng g¹o h¹t, thiÕc quÕ, hµng gia c«ng .. gi¸ c¶ còng gi¶m m¹nh so víi cïng kú n¨m tr­íc. T×nh tr¹ng gi¶m ph¸t cã ¶nh h­ëng xÊu ®Õn søc mua toµn x· héi. C¶ n¨m cã tíi 6 trªn 12 th¸ng gi¶m ph¸t. Nguån ngo¹i tÖ ph¶i tËp trung cho nhËp khÈu x¨ng dÇu, s¾t thÐp, ph©n bãn,.. phôc vô s¶n xuÊt nªn nhiÒu th¸ng rÊt khan hiÕm ngo¹i tÖ, kh«ng mua ®­îc dï chÊp nhËn tû gi¸ cao. NhiÒu vÊn ®Ò x· héi dï ®· ®­îc Nhµ n­íc cè g¾ng kiÒm chÕ nh­ng vÉn cßn nhøc nhèi nh­ tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ vµ thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n cao, n¹n bu«n lËu vµ c¸c tÖ n¹n x· héi kh¸c cßn kh¸ phæ biÕn. §ång thêi víi nh÷ng khã kh¨n trªn, thiªn tai liªn tiÕp x¶y ra trªn diÖn réng ®· g©y ra nh÷ng hËu qu¶ hÕt søc nghiªm träng vÒ nguêi vµ cña, ¶nh h­ëng lín tíi kinh tÕ vµ x· héi n­íc ta trong hai n¨m 1999-2000. VÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch: Nhµ n­íc ¸p dông nhiÒu chÝnh s¸ch míi trong qu¶n lý kinh tÕ vµ xuÊt nhËp khÈu, trong ®ã cã nhiÒu chÝnh s¸ch t¸c ®éng lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nh­: LuËt thuÕ GTGT, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, NghÞ ®Þnh 57/CP vÒ më réng quyÒn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, c¶i c¸ch bæ sung luËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu, c¶i c¸ch thñ tôc h¶i quan trong th«ng quan hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, .. C¸c chÝnh s¸ch míi ®· lo¹i bá nèt nh÷ng lîi thÕ vÒ c¬ chÕ, lµm c«ng ty võa mÊt nhiÒu kh¸ch hµng, mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín, võa ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh víi nhiÒu doanh nghiÖp míi. LuËt thuÕ GTGT vµ thu nhËp doanh nghiÖp mét mÆt buéc C«ng ty ph¶i tæ chøc l¹i hÖ thèng theo dâi b¸o c¸o, dµnh nhiÒu thêi gian, c«ng søc phôc vô kª khai, khai b¸o, lµm thñ tôc hoµn thuÕ. MÆt kh¸c do míi ¸p dông ch­a cã sù gi¶i thÝch, chuÈn bÞ ®ång bé nªn cã nhiÒu v­íng m¾c, ¶nh h­ëng ®Õn vßng quay vèn vµ lîi nhuËn cña C«ng ty do chËm hoµn thuÕ. ChÝnh s¸ch qu¶n lý mÆt hµng nhËp khÈu trªn thùc tÕ lµm gi¶m nhiÒu kim ngh¹ch nhËp khÈu cña C«ng ty do kh«ng ®­îc kinh doanh mét sè mÆt hµng vèn lµ mÆt hµng truyÒn thèng cña C«ng ty. VÒ chñ quan C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng th­¬ng m¹i lµ chñ yÕu, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã më mang thªm mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh míi. C«ng ty cã ®«ng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c«ng nh©n, n¨m 1999 sè CBCNV lµ 520 ng­êi, n¨m 2000 lµ 647 ng­êi. Nhu cÇu vÒ viÖc lµm vµ thu nhËp lµ rÊt g¾t gao tr­íc t×nh h×nh khã kh¨n chung. T¹i c¸c v¨n phßng, c¸c c¸n bé l©u n¨m cã tuæi ®êi vµ kinh nghiÖm giao dÞch chiÕm tû lÖ cao nh­ng phÇn lín sè c¸n bé nµy l¹i h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc kü thuËt nghiÖp vô hiÖn ®¹i, kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp còng nh­ n¨ng lùc khai th¸c c¬ héi viÖc lµm. Mét sè ngµnh nghÒ C«ng ty míi më cßn thiÕu c¸n bé chuyªn m«n vµ c¸n bé qu¶n lý cã tay nghÒ cao. Mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vÉn phæ biÕn lµ ph¸t huy ­u thÕ truyÒn thång, ch­a cã nhiÒu c¸i míi, s¸ng t¹o. Trong hoµn c¶nh chung vµ riªng cßn nhiÒu khã kh¨n nh­ trªn, n¨m 2000 C«ng ty ®· tiÕp nèi ®­îc truyÒn thèng 19 n¨m liªn tôc hoµn thµnh kÕ ho¹ch Bé giao, trong ®ã mét sè chØ tiªu c¬ b¶n v­ît møc vµ t¨ng cao h¬n so víi n¨m 1999. C«ng ty ®· b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cho Nhµ n­íc, lµm nghÜa vô ®Çy ®ñ víi ng©n s¸ch, ®¶m b¶o viÖc lµm vµ ®êi sèng cho CBCNV, gi÷ v÷ng ch÷ tÝn víi b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc. Nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong giai ®o¹n 1998-2000: T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 1998-1999 Trong kho¶ng thêi gian tõ n¨m 1998-1999 Ban gi¸m ®èc C«ng ty ®· v¹ch ra h­íng ®i, ph¸t triÓn ®óng ®¾n ph­¬ng h­íng kinh doanh nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. §Ó ®¹t môc ®Ých ®ã, c«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m kiÕm b¹n hµng, ph¸t triÓn më réng thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu. ChÝnh v× vËy sau nhiÒu n¨m ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, c«ng ty ®· t¹o dùng ®­îc ch÷ tÝn cho kh¸ch hµng trong ®ã b¹n hµng xuÊt khÈu kho¶ng 31 n­íc vµ nhËp khÈu kho¶ng 23 n­íc trªn toµn thÕ giíi. ThÞ tr­êng chÝnh vÉn lµ EU, Hång K«ng, §µi Loan, Hµn Quèc. NÐt næi bËt trong nghiªn cøu ph¸t triÓn thÞ tr­êng n¨m 1998-1999 lµ C«ng ty cã hµng xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Trung §«ng, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu lín xÊp xØ 1 triÖu USD. N¨m 1999 tæng kim ng¹ch ®¹t: 56.466.956 USD ®¹t 102,67% kÕ ho¹ch Bé giao (b»ng 87,62% so víi thùc hiÖn n¨m 1998). Trong ®ã: + XuÊt khÈu: 19.294.090 USD ®¹t 74,2% kÕ ho¹ch xuÊt khÈu. + NhËp khÈu: 37.172.866 USD ®¹t 128,18% kÕ ho¹ch nhËp khÈu. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999: ChØ tiªu KÕt qu¶ So víi n¨m 1998 Tæng doanh thu 104,5 Tæng chi phÝ 99,8 L·i tr­íc thuÕ 4,68 Trong ®ã - L·i tõ ho¹t ®éng kinh doanh 2,00 - L·i tµi chÝnh, l·i kh¸c 2,68 Tû suÊt lîi nhuËn/vèn NS 21,17 NghÜa vô nép ng©n s¸ch n¨m 1999: ChØ tiªu KÕt qu¶ (tû ®ång) So víi n¨m 1998 Tæng møc nép 52,03 Trong ®ã ThuÕ xuÊt nhËp khÈu 19,69 ThuÕ GTGT, vèn, ®Êt 19,00 ThuÕ TNDN 10,00 C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 13,34 Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu n¨m 2000: Tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu: N¨m XuÊt khÈu (USD) NhËp khÈu (USD) Tæng kim ng¹ch (USD) 1998 1999 19.294.090 37.172.966 56.466.956 2000 25.032.590 28.128.000 53.160.590 N¨m 1999: Tæng kim ng¹ch ®¹t 56.466.956 USD ®¹t 102,67% kÕ ho¹ch Bé giao, b»ng 87,62% so víi thùc hiÖn n¨m 1998. Trong ®ã: + XuÊt khÈu: 19.294.090 USD, ®¹t 74,2% kÕ ho¹ch xuÊt khÈu. + NhËp khÈu: 37.172.966 USD, ®¹t 128,18% kÕ ho¹ch nhËp khÈu. N¨m 2000: Tæng kim ng¹ch ®¹t 53.160.590 USD ®¹t 106,32% kÕ ho¹ch Bé giao. Trong ®ã: + XuÊt khÈu: 25.032.590 USD, ®¹t 113,78% kÕ ho¹ch xuÊt khÈu. + NhËp khÈu: 28.128.000 USD, ®¹t 100,71% kÕ ho¹ch nhËp khÈu. Mét sè mÆt hµng chÝnh: XuÊt khÈu: Chñng lo¹i hµng ho¸ Sè l­îng (tÊn) TrÞ gi¸ (USD) Tû träng (%) Hµng gia c«ng may mÆc XK. - 12.750.000 50,93 L¹c nh©n 8.568 4.630.000 18,50 QuÕ håi 860 1.065.000 4,25 Cµ phª 100 870.000 3,50 Mùc kh« 79 721.515 2,98 Gç vµ s¶n phÈm gç - 470.524 1,88 G¹o 2.439 474.423 1,89 Tái cñ 722 361.350 1,45 Ngoµi c¸c sè liÖu trªn, trong thêi kú gèi ®Çu 2 n¨m 2000-2001, C«ng ty ®· giao thªm mùc kh«: 143 tÊn (1.584.367 USD), l¹c nh©n 1700 tÊn (800.000 USD) vµ mét sè hoa qu¶ t­¬i trÞ gi¸ kho¶ng 100.000 USD, tæng céng 2,6 triÖu USD. So víi n¨m 1999, c¸c nhãm hµng gia c«ng may mÆc, thãc, g¹o, quÕ, håi .. trÞ gi¸ xuÊt khÈu ®Òu Ýt nhiÒu bÞ gi¶m do gi¸ thÊp, thÞ tr­êng xÊu (gi¸ g¹o gi¶m 32%, gi¸ gia c«ng may mÆc gi¶m 10-15%, thiÕc gi¶m 9-10% so víi n¨m 1999). C¸ biÖt cã nh÷ng mÆt hµng gi¸ xuÊt khÈu hiÖn nay thÊp h¬n so víi gi¸ thµnh s¶n xuÊt nh­ thiÕc, cµ phª .. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ trªn, C«ng ty ®· tËp trung mäi cè g¾ng chØ ®¹o s¸t sao phßng nghiÖp vô, kÞp thêi cö ®oµn ®i c«ng t¸c n­íc ngoµi, më réng thÞ tr­êng tiªu thô vµ t×m ®­îc ph­¬ng thøc kinh doanh phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. KÕt qu¶ lµ ®· xuÊt khÈu ®­îc sè l­îng vµ trÞ gi¸ mÆt hµng t¨ng h¬n 5 lÇn so víi n¨m 1999, ®¹t hiÖu qu¶ kh¸ cao mÆc dÇu gi¸ b×nh qu©n gi¶m tíi gÇn 10%. Do Nhµ n­íc liªn tôc gi¶m møc ®é qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch, nhiÒu nhµ m¸y tù v­¬n lªn xuÊt khÈu trùc tiÕp, mét sè C«ng ty n­íc ngoµi th©m nhËp s©u h¬n thÞ tr­êng néi ®Þa, nhu cÇu tiªu thô cña thÞ tr­êng gi¶m... Do vËy, nh÷ng lîi thÕ cña C«ng ty ®· phÇn nµo bÞ h¹n chÕ, kim ng¹ch xuÊt khÈu còng gi¶m 5% so víi 1999. Tuy vËy trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n trªn, tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu hµng may mÆc cña C«ng ty vÉn ®¹t 23 triÖu USD nhê cã nh÷ng cè g¾ng lín. Ngoµi ra, trong n¨m nay C«ng ty ®· më ra mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu míi nh­ mùc kh«, hoa qu¶ t­¬i xuÊt khÈu ®i Lµo, Trung Quèc, ®©y lµ nh÷ng thÞ tr­êng míi mÎ vµ cã kim ng¹ch xuÊt khÈu kh¸ lín. Mét sè nhãm mÆt hµng C«ng ty ®· vµ ®ang khuyÕn khÝch ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu nh­ hµng thñ c«ng mü nghÖ, hµng t¹m nhËp t¸i xuÊt, chÌ, s¶n phÈm gç .. nh­ng do h¹n chÕ vÒ thÞ tr­êng, kinh nghiÖm nªn kÕt qu¶ cßn h¹n chÕ. NhËp khÈu: Lo¹i hµng ho¸ TrÞ gi¸ (USD) Tû träng (%) Nguyªn liÖu gia c«ng may mÆc 12.424.708 44,12 NVL kh¸c, ho¸ chÊt phôc vô s¶n xuÊt 4.335.175 15,42 Linh kiÖn xe m¸y d¹ng IKD 4.543.425 16,15 S¾t thÐp + Kim lo¹i kh¸c 3.149.588 11,20 M¸y mãc thiÕt bÞ 1.650.530 5,89 VËt liÖu x©y dùng 1.042.521 5,05 Sîi c¸c lo¹i 960.782 3,40 Nh×n chung, tæng trÞ gi¸ nhËp khÈu còng nh­ nhãm hµng nhËp khÈu nªu trªn ®Òu thÊp h¬n so víi n¨m 1999. Trong ®ã, tæng trÞ gi¸ nhËp khÈu thÊp h¬n kho¶ng 20%, c¸c nhãm hµng thÊp h¬n 25-50%. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do nhiÒu doanh nghiÖp tù ®¶m nhËn viÖc nhËp khÈu cña m×nh, kh«ng uû th¸c cho C«ng ty. Mét nguyªn nh©n kh¸c lµ nguån cung øng ngo¹i tÖ cña c¸c ng©n hµng nhiÒu khi rÊt h¹n hÑp, dï chÊp nhËn tû gi¸ cao còng kh«ng mua ®­îc, cã ng©n hµng ¸p dông chÝnh s¸ch tû gi¸ thêi h¹n ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tÝnh to¸n ph­¬ng ¸n lµm hµng nhËp khÈu. ThÞ tr­êng hµng xuÊt nhËp khÈu: ThÞ tr­êng hµng xuÊt khÈu: 31 n­íc ThÞ tr­êng hµng nhËp khÈu: 23 n­íc ThÞ tr­êng chÝnh cña C«ng ty vÉn lµ EU (hµng may mÆc), ASEAN (hµng n«ng s¶n, Trung §«ng (c«ng nghÖ phÈm tr¶ nî vµ b¸n th­¬ng m¹i). ThÞ tr­êng nhËp khÈu chÝnh lµ Trung Quèc, Hång K«ng, §µi Loan, Hµn Quèc .. N¨m 2000, c«ng ty ®· cö nhiÒu ®oµn ®i c«ng t¸c n­íc ngoµi sang c¸c thÞ tr­êng ASEAN, Trung §«ng, Nam Phi, Thæ NhÜ Kú, Bungari, Hy L¹p, Angiªri, Nga, NhËt B¶n .. ®· cñng cè vµ thiÕt lËp quan hÖ víi nhiÒu b¹n hµng míi ë Indonesia, Philipin, Singapore, Malaysia, Trung Quèc, I r¾c, Pakistan, Nga .. Tuy vËy, kÕt qu¶ vÒ c«ng t¸c thÞ tr­êng cña C«ng ty ch­a ®¹t ®­îc nh­ mong muèn. C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô: XÝ nghiÖp may §o¹n X¸ -H¶i Phßng: N¨m 1999, xÝ nghiÖp b¾t ®Çu s¶n xuÊt ®­îc 75.424 s¶n phÈm c¸c lo¹i trÞ gi¸ 2,17 tû ®ång, xuÊt khÈu 74.107 s¶n phÈm trÞ gi¸ 2,04 ty ®ång. N¨m 2000, s¶n xuÊt 74.455 s¶n phÈm trÞ gi¸ 15738426 USD, cã t¨ng so víi n¨m 1999 nh­ng ch­a xøng víi nh÷ng cè g¾ng mµ C«ng ty ®· ®Çu t­ cho xÝ nghiÖp. N¨ng suÊt lao ®éng t¨ng tõ 1,14 lªn 1,64 ¸o/ca/ng­êi. L­ XÝ nghiÖp chÕ biÕn quÕ vµ l©m s¶n xuÊt khÈu: N¨m 1999, XÝ nghiÖp b¾t ®µu s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu ®­îc 804,28 tÊn quÕ vµ håi, trÞ gi¸ 806,767 USD. Nã lµ b­íc khëi ®Çu cã ý nghÜa trong viÖc tæ chøc s¶n xuÊt hµng dµnh cho xuÊt khÈu. VÒ mÆt x· héi, nã th­êng xuyªn t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho kho¶ng 60 ®Õn 70 lao ®éng. So víi n¨m 1999, n¨m 2000 xuÊt khÈu quÕ håi t¨ng 1,065 triÖu USD. Tuy nhiªn, chÊt l­îng quÕ vÉn cßn thÊp, kim ng¹ch t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. H¹n chÕ nµy phÇn c¬ b¶n do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh. D©y truyÒn s¶n xuÊt xe m¸y IKD: §­a vµo vµ ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn mét sè th­¬ng hiÖu xe riªng: Lexim 100, Lexim 110, Lexim 125, Wafer... Cñng cè vµ ®­a d©y truyÒn vµo ho¹t ®éng mang tÝnh c«ng nghiÖp h¬n, nÒ nÕp æn ®Þnh h¬n, n¨ng suÊt ngµy cµng cao, gi¸ thµnh gi¶m. C¸c ho¹t ®éng dÞch vô: Tæng doanh thu 4,467 tû ®ång DÞch vô cho thuª kho b·i : 1,381 tØ ®ång. Giao nhËn bèc xÕp : 824 triÖu ®ång. Cho thuª xe : 302 triÖu ®ång. Kinh doanh néi ®Þa : 1,95 tØ ®ång. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c: Thuª nhµ: sè 7 TriÖu ViÖt V­¬ng: 75.180 USD (6 th¸ng ®Çu n¨m 2001) Liªn doanh 53 Quang Trung: Cho thuª ®¹t 82% tæng diÖn tÝch. KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2000 ChØ tiªu KÕt qu¶ So víi n¨m 1999 Tæng doanh thu 320,84 tû ®ång B»ng 307% Tæng chi phÝ 315,49 tû ®ång L·i tr­íc thuÕ (­íc) 5,20 tû ®ång T¨ng 2,48% Trong ®ã - L·i tõ ho¹t ®éng kinh doanh 4,27 tû ®ång B»ng 200% - L·i tµi chÝnh, l·i kh¸c 1,05 tû ®ång Gi¶m 60% Tû suÊt lîi nhuËn/vèn NS 24,05% T¨ng 2,88% Nép Ng©n s¸ch n¨m 2000 ChØ tiªu KÕt qu¶ (tû ®ång) So víi n¨m 1999 Tæng møc nép 65,515 T¨ng 29,77% Trong ®ã ThuÕ xuÊt nhËp khÈu 35,77 ThuÕ GTGT, vèn, ®Êt 28,80 ThuÕ TNDN 1,00 C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 1,95 Ch­¬ng III: §¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vµ nh÷ng ph­¬ng h­íng, biÖn ph¸p ph¸t triÓn trong thêi gian tíi. §¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng kd cña C«ng ty: Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc: Tõ nh÷ng sè liÖu vµ ph©n tÝch trªn ®©y, chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ tæng qu¸t nh÷ng thµnh tÝch hay nãi c¸ch kh¸c lµ nh÷ng mÆt ®­îc mµ C«ng ty ®· lµm trong n¨m 2000 vµ nguyªn nh©n c¬ b¶n cña nã. Mét lµ, nh×n chung C«ng ty ®· gi÷ ®­îc quy m« ho¹t ®éng nhÊt lµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, tiÕp tôc cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc míi më mang dÇn dÇn ®­a c¸c ho¹t ®éng nµy ®i vµo nÒ nÕp. Hai lµ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2000 ®· mang l¹i tæng l·i n¨m nay theo ­íc tÝnh cña phßng kÕ to¸n tµi vô cao h¬n n¨m ngo¸i 2,48%. §ång thêi víi hiÖu qu¶ ®ã lµ C«ng ty kh«ng cßn hµng tån, nî ®äng lín, kh«ng bÞ mÊt vèn, mÊt hµng. C«ng ty ®· tiÕp tôc ®­îc truyÒn thèng lµm ¨n cã l·i, lµnh m¹nh vÒ tµi chÝnh, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cho Nhµ n­íc, ®ãng nép nghÜa vô ®Çy ®ñ kÞp thêi. Ba lµ, trong n¨m 2000, C«ng ty ®· rµ so¸t, ®iÒu chØnh, bæ sung vµ x©y dùng míi nhiÒu quy ®Þnh, quy chÕ trªn c¸c mÆt: ph©n cÊp qu¶n lý vµ uû quyÒn, thi ®ua khen th­ëng, n©ng l­¬ng vµ ph©n phèi l­¬ng, tuyÓn dông vµ ®µo t¹o c¸n bé, giao kho¸n cã qu¶n lý viÖc thùc hiÖn chØ tiªu tµi chÝnh, quy ®Þnh phèi hîp c«ng t¸c khai b¸o thuÕ vµ lµm thñ tôc h¶i quan, quy chÕ ph¸t huy d©n chñ c¬ së... Bèn lµ C«ng ty ®· dÈm b¶o viÖc lµm còng nh­ ®êi sèng tinh thÇn, vËt chÊt cña CBCNV víi møc l­¬ng t­¬ng ®èi kh¸, ®¶m b¶o ®oµn kÕt néi bé, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c phong trµo ®oµn thÓ ho¹t ®éng kh¸ s«i næi vµ gãp phÇn tÝch cùc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. H¹n chÕ, tån t¹i: VÒ quy m« vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tuy ®· ®¹t ®­îc t¨ng tr­ëng trªn mét sè mÆt so víi n¨m 1999 nh­ng nÕu xÐt theo qu¸ tr×nh th× tõ n¨m 1996 ®Õn nay, tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty ®ang cã xu h­íng gi¶m, nÕu kh«ng cè g¾ng phÊn ®Êu sÏ khã theo kÞp xu thÕ ph¸t triÓn chung cña c¶ ngµnh. Trong c¬ chÕ qu¶n lý néi bé vµ trong c¬ chÕ qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty chóng ta ®· lu«n thÓ hiÖn sù ch¾c ch¾n cÈn träng vµ ý thøc tu©n thñ ph¸p luËt cao, trong c¬ chÕ ph©n phèi chóng ta cßn duy tr× tû lª “bao cÊp” kh¸ cao vµ phæ biÕn. §©y lµ truyÒn thèng vµ ®iÓm riªng biÖt ®­îc h×nh thµnh râ nÐt tõ nhiÒu n¨m ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tr­íc yªu cÇu hiÖn t¹i cña thÞ tr­êng, viÖc tiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t huy truyÒn thèng nµy râ rµng lµ cÇn thiÕt song còng rÊt cÇn thiÕt ph¶i gia gi¶m liÒu l­îng ®Ó cã ®­îc sù mÒm dÎo, linh ho¹t h¬n, thÝch øng h¬n víi c¸c chuyÓn biÕn nhanh cña thÞ tr­êng. Mét sè tån t¹i vÒ ®éi ngò c¸n bé nh­ tuæi ®êi cao, n¨ng lùc chuyªn m«n, tin häc vµ ngo¹i ng÷ ch­a phï hîp yªu cÇu hiÖn nay.. ®ang rÊt cÇn mét chÝnh s¸ch ®µo t¹o l¹i mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ tuyÓn dông míi c¸n bé trÎ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé cña C«ng ty. §©y ph¶i ®­îc coi lµ chÝnh s¸ch l©u dµi, th­êng xuyªn vµ cã môc tiªu, quy ho¹ch râ rµng cho tõng thêi kú víi chi phÝ t­¬ng øng. Nh÷ng ph­¬ng h­íng biÖn ph¸p gióp doanh nghiÖp ph¸t triÓn trong thêi gian tíi: T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng trong CBCNV, t¨ng c­êng vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng, t¨ng c­êng tinh thÇn ®oµn kÕt, lµm chñ cña c«ng ®oµn trong mäi mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty, ®äng viªn CBCNV ph¸t huy trÝ tôe vµ søc m¹nh s¸ng t¹o tËp thÓ. T¨ng c­êng c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé: dµnh quü tõ 50 ®Õn 100 triÖu ®ång ®Ó ®µo t¹o l¹i c¸n bé, võa ®µo t¹o tËp trung, võa t¨ng c­êng ®µo t¹o t¹i chç. §ång thêi tuyÓn míi mét sè c¸n bé trÎ cã tr×nh ®é chuyªn m«n, ngo¹i ng÷ vµ qu¶n lý phï hîp víi yªu cÇu hiÖn t¹i cña C«ng ty nhÊt lµ trong c¸c lÜnh vù qu¶n lý s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tin häc... cñng cè bé m¸y c¸c phßng ban, chi nh¸nh XÝ nghiÖp ®Ó n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng chung. TiÕp tôc rµ so¸t, hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý néi bé, n©ng cao mét b­íc tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, dÇn dÇn thùc hiÖn c«ng b»ng hîp lý vµ c«ng khai trong giao viÖc vµ tr¶ l­¬ng, th­ëng, n©ng l­¬ng. §ång thêi cã chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ thu nhËp tèi thiÓu ®¶m b¶o ®êi sèng tinh thÇn vµ vËt chÊt cho CBCNV. Coi ®©y lµ biÖn ph¸p l©u dµi ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh. T¨ng c­êng d©n chñ ngay tõ c¸c ®¬n vÞ c¬ së trùc thuéc theo c¬ chÕ C«ng ty ®· b¸o c¸o Bé. Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ cã ®ãng gãp x©y dùng C«ng ty. VÒ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: TËp trung c¸c nguån lùc ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín, c¸c mÆt hµng C«ng ty ®· ®Çu t­ x©y dùng nh­ hµng gia c«ng may mÆc, hµng n«ng s¶n, l©m s¶n c¸c lo¹i,... ®ång thêi ph¸t triÓn xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã tiÒm n¨ng nh­ hµng TCMN, hµng thuû s¶n, hµng c«ng nghÖ (gç, VPP, hµng do c¸c liªn doanh s¶n xuÊt...), hµng t¹m nhËp t¸i xuÊt vµ c¸c mÆt hµng kh¸c. X©y dùng vµ triÓn khai tù doanh hµng may mÆc (b¸n FOB) víi møc phÊn ®Êu tõ 500.000 ®Õn 1 triÖu USD. Khai th¸c c¸c c¬ héi ®Ó lµm hµng nhËp khÈu, chó ý nhãm hµng phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ, tham gia c¸c h×nh thøc kinh doanh míi nh­ dù thÇu, liªn doanh dù thÇu, cung cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu vµ hµng trong n­íc. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ dÞch vô, C«ng ty tËp trung vµo c¸c h­íng sau ®©y: Nghiªn cøu, kh¶o s¸t, lËp dù ¸n ®Çu t­ hoÆc liªn kÕt ®Çu t­ s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu (nh­ chÕ biÕn bét g¹o, ®Ëu t­¬ng, chÕ biÕn thuû s¶n). Cã chÝnh s¸ch ®Èy m¹nh s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp chÕ biÕn quÕ vµ l©m s¶n ®Ó n©ng cao s¶n phÈm xuÊt khÈu, n©ng cao kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ hiÖu qu¶ ®Çu t­. Cñng cè vµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý XÝ nghiÖp may, bæ sung cho c¸c bé phËn cßn thiÕu vµ yÕu, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó XÝ nghiÖp ®Èy m¹nh s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng gia c«ng, tËp d­ît giao dÞch vµ s¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt khÈu t­ doanh, chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn më thÞ tr­êng tiªu thô míi. ChuyÓn h­íng ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn l¾p r¸p xe m¸y IKD theo c¬ chÕ qu¶n lý míi cña Nhµ n­íc , coi ®©y lµ nh©n tè khëi ®Çu ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô nhu cÇu trong n­íc. Cã chÝnh s¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c c¸c c¬ së vËt chÊt s½n cã t¹o ®Çu ra trong kinh doanh dÞch vô, ph¸t triÓn kinh doanh c¸c dÞch vô ®· cã kinh nghiÖm vµ c¸c dÞch vô míi nh­ : t¹m nhËp t¸i xuÊt, ®ai lý mua b¸n hµng ho¸, giao nhËn, uû th¸c... B¸m thÞ tr­êng néi ®Þa ®Ó khai th¸c c¸c c¬ héi kinh doanh néi ®Þa gi¶i quyÕt nhu cÇu viÖc lµm vµ t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng chung. Më réng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i d­íi mäi h×nh thøc: qu¶ng c¸o trùc tiÕp trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, lùa chän h×nh thøc qu¶ng c¸o phï hîp qua m¹ng trong n­íc vµ quèc tÕ; tranh thñ sù gióp ®ì cña Bé th­¬ng m¹i, phßng th­¬ng m¹i , c¸c c¬ quan xóc tiÕn th­¬ng m¹i trong vµ ngoµi n­íc trong ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i; tham gia c¸c cuéc gÆp gì tiÕp xóc trùc tiÕp víi c¸c ®oµn th­¬ng nh©n n­íc ngoµi ®Õn ViÖt Nam; tæ chøc c¸c ®oµn ®i kh¶o s¸t, giao dÞch th­¬ng m¹i, tham gia héi chî trong vµ ngoµi n­íc. C¸c thÞ tr­êng ®Þnh h­íng lµ EU, ASEAN, Nga, Hoa Kú, Trung Quèc, Trung §«ng, Lµo... Nghiªn cøu ¸p dông tin häc trong qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, lùa chän nguån cung cÊp th«ng tin phï hîp víi yªu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®Ó tranh thñ ­u thÕ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. TiÕt kiÖm triÖt ®Ó c¸c kho¶n chi tiªu vµ t×m biÖn ph¸p gi¶m thiÓu chi phÝ qu¶n lý ®Ó gi¶m phÝ l­u th«ng, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ vµ dÞch vô C«ng ty ®ang kinh doanh. Tæ chøc th¶o luËn vµ ký kÕt bæ sung mét sè néi dung trong tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ. NhÊn m¹nh ®Æc biÖt viÖc t¨ng c­êng tÝnh tù gi¸c cña CBCNV trong thùc hiÖn kû luËt lao ®éng ®ång thêi ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t vµ ®¶m b¶o kû luËt lao ®éng trong C«ng ty. T¨ng c­êng ®Êu tranh, x©y dùng néi bé nh­ng ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c kû c­¬ng. tranh, x©y dùng néi bé nh­ng ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c kû c­¬ng. Yªu cÇu mäi CBCNV ph¶i rÌn luyÖn ý thøc v× viÖc chung ®Ó x©y dùng mét céng ®ång tËp thÓ hiÓu biÕt t«n träng vµ hîp t¸c gióp ®ì lÉn nhau.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập Tại Công ty XNK Tổng hợp 1 - GENERALEXIM 1.DOC
Luận văn liên quan