Đề tài Đánh giá tính “hướng về cộng đồng” của chương trình đào tạo hệ đại học chính quy tại trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố hồ chí minh từ phía sinh viên y1 đến y6 trong năm học 2002-2003

ĐẶT VẤN ĐỀ Việc lượng giá các chương trình giảng dạy Y khoa đang trở thành điều bắt buộc phải làm đối với các trường Đại học Y khoa cũng như đối với tất cả các trường đại học khác. Công tác lượng giá sẽ phải cho phép kiểm tra tính phù hợp giữa các nhu cầu của xã hội và những chỉ tiêu đào tạo các bác sĩ. Công tác này cũng cho phép từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo và các nguồn sử dụng sẽ giúp đạt được các chỉ tiêu. Công tác lượng giá các trường Đại học Y đang áp dụng một cách hệ thống, từ những năm 50 tại Mỹ và Canada. Tại Châu Âu, công tác lượng giá các trường đại học y đã được mở ra qua việc đánh giá các trường đại học cấp quốc gia [23] Vào đầu thập niên 90, một số các trường đại học y thành viên của hội đồng quốc tế các khoa trưởng các trường đại học y trong khối pháp ngữ (CIDMEF) đã tự nguyện tham gia vào một diễn tập lượng giá. Đó là các trường đại học ở Tunis, Beyrouth (Đại học St Joseph) và Louvain (UCL). Sau đó hội đồng đã triệu tập một nhóm công tác soạn thảo một chính sách và một quy trình lượng giá các chương trình giảng dạy và các trường dựa trên các thực nghiệm nói trên và các nhu cầu được dự đoán (cuộc họp của văn phòng thường trực ở Beyrouth, năm 1994). Trong hội nghị diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11/1995, hội đồng đã thông qua một văn bản mang tên: KHUNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN LƯỢNG GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Y KHOA VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y. Trong cuộc họp ở Dakar vào năm 1997, hội đồng đã thành lập hội đồng lượng giá cùng với hội đồng sư phạm và hội đồng khoa học. .

doc102 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2970 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá tính “hướng về cộng đồng” của chương trình đào tạo hệ đại học chính quy tại trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố hồ chí minh từ phía sinh viên y1 đến y6 trong năm học 2002-2003, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
laø vaán ñeà nan giaûi maø nhaø tröôøng vaãn coøn ñang suy nghó vaø noã löïc tìm caùch giuùp ñôõ, ñoäng vieân caùc giaûng vieân thuoäc khoái YHCS-KHCB nhaèm taïo söï caân baèng töông ñoái trong vieäc ñaøo taïo höôùng veà coäng ñoàng cuûa caùc khoái boä moân. KEÁT LUAÄN Trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi, 46,2% yù kieán cuûa sinh vieân cho raèng khoái YHCÑ höôùng veà coäng ñoàng ôû möùc ñoä cao, trong khi ñoù ñoái vôùi khoái YHLS vaø khoái YHCS-KHCB laàn löôït laø 41,7%, 34,3%. Veà muïc tieâu giaûng daïy, 59,2% yù kieán cuûa sinh vieân cho raèng muïc tieâu giaûng daïy cuûa khoái YHCÑ höôùng veà coäng ñoàng ôû möùc ñoä cao, trong khi ñoù ñoái vôùi khoái YHLS vaø khoái YHCS-KHCB laàn löôït laø 50,9%, 43,6%. Töø keát quaû nghieân cöùu, chuùng toâi nhaän thaáy: Khoái YHCÑ khaù tích cöïc trong vieäc soaïn muïc tieâu caùc baøi hoïc, caùc moân hoïc, trong khi ñoù khoái YHLS vaø YHCS-KHCB töøng böôùc tích cöïc trong höôùng daïy hoïc “coi sinh vieân laø troïng taâm” vì vieäc soaïn muïc tieâu caùc baøi hoïc chính laø ñeå giuùp sinh vieân hoïc toát hôn vaø phaàn naøo giaûm bôùt khoái löôïng thoâng tin maø ngöôøi sinh vieân phaûi nhôù hoaëc phaûi bieát. Qua nghieân cöùu naøy, nhieàu baïn sinh vieân coù nhöõng ñeà xuaát ñaùng quan taâm vôùi caùc boä moân thuoäc khoái YHCÑ vaø YHLS laø: Caùc boä moân caàn trình baøy muïc tieâu cuï theå hôn cho caùc baøi giaûng. Giaûi thích cho sinh vieân hieåu roõ hôn söï lieân quan giöõa muïc tieâu töøng moân hoïc vaø NCCSSK cuûa coäng ñoàng, hieåu roõ khaùi nieäm SKCMN thoâng qua chieán löôïc SSSKBÑ. Veà hình thöùc giaûng daïy, 40,1% yù kieán cuûa sinh vieân cho raèng hình thöùc giaûng daïy cuûa khoái YHCÑ höôùng veà coäng ñoàng ôû möùc ñoä cao, trong khi ñoù ñoái vôùi khoái YHLS vaø khoái YHCS-KHCB laàn löôït laø 30,9%, 20,1%. Töø keát quaû nghieân cöùu, chuùng toâi nhaän thaáy: Khoái YHCÑ ñaõ vaän duïng toát caùc phöông phaùp daïy-hoïc tích cöïc, chuû yeáu laø phöông phaùp giaûi quyeát vaán ñeà, hình thöùc daïy-hoïc naøy ñaõ giuùp sinh vieân hoïc vaø töï hoïc raát chuû ñoäng, tieáp thuï ñöôïc nhieàu kieán thöùc-thaùi ñoä-kyõ naêng coäng ñoàng, hieåu roõ khaùi nieäm cuõng nhö muïc tieâu ñaøo taïo höôùng veà coäng ñoàng cuûa nhaø tröôøng. Ngoaøi ra, khoái YHCÑ coøn trang bò cho sinh vieân phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc, vôùi nhieäm vuï phaûi hoaøn chænh 1 luaän vaên ôû naêm thöù 5 vaø naêm thöù 6, cuõng ñaõ giuùp sinh vieân coù ñöôïc kyõ naêng giaûi quyeát vaán ñeà vaø töï ñaøo taïo raát toát. Ñoái vôùi khoái YHLS, ba boä moân Ngoaïi, Noäi, Saûn ñaõ töøng böôùc tích cöïc thay ñoåi noäi dung vaø hoaït ñoäng giaûng daïy ñeå coäng ñoàng ñöôïc phuïc vuï toát hôn, cuï theå laø: giaûng vieân giao nhieàu vaán ñeà söùc khoûe cho sinh vieân giaûi quyeát trong ñôït thöïc taäp laâm saøng, giuùp sinh vieân bieát caùch thu thaäp vaø toång hôïp thoâng tin ñeå giaûi quyeát VÑSK cuûa beänh nhaân vaø coäng ñoàng. Beân caïnh ñoù, nhieàu baïn sinh vieân coù nhöõng ñeà xuaát caàn thieát ñoái vôùi caùc boä moân thuoäc khoái YHCÑ laø: Thöôøng xuyeân caäp nhaät, höôùng daãn cho sinh vieân naém roõ tình hình söùc khoûe, thoâng tin y teá hieän haønh; höôùng daãn nhieàu veà kyõ naêng tieáp caän, tham vaán söùc khoûe vaø chaêm soùc coäng ñoàng; ñieåm danh gaét gao vaøo ñaàu giôø vaø cuoái giôø cuûa tieát hoïc. Ñoái vôùi caùc boä moân thuoäc khoái YHLS laø: Loàng gheùp kieán thöùc chaêm soùc söùc khoûe coäng ñoàng trong moãi baøi hoïc; noäi dung giaûng daïy cuûa toaøn naêm hoïc caàn lieân quan tröïc tieáp ñeán caùc yeáu toá cuûa SSSKBÑ: nhö thöïc phaåm vaø dinh döôõng, cung caáp nöôùc saïch, beänh do nguoàn nöôùc, veä sinh vaø moâi tröôøng, phoøng ngöøa dòch beänh löu haønh ñòa phöông; taêng soá giaûng vieân höôùng daãn laâm saøng; taêng thôøi gian hoïc lyù thuyeát vaø thöïc taäp laâm saøng; caùc boä moân chuyeân khoa khaùc (ngoaøi ba boä moân: Ngoaïi, Noäi vaø Saûn) caàn giao nhieàu vaán ñeà söùc khoûe cho sinh vieân giaûi quyeát trong thöïc taäp laâm saøng. Veà noäi dung löôïng giaù, 39,1% yù kieán cuûa sinh vieân cho raèng noäi dung löôïng giaù cuûa khoái YHCÑ höôùng veà coäng ñoàng ôû möùc ñoä cao, trong khi ñoù ñoái vôùi khoái YHLS vaø khoái YHCS-KHCB laàn löôït laø 43,5%, 39,2%. Töø keát quaû nghieân cöùu, chuùng toâi nhaän thaáy: Caû ba khoái boä moân ñeàu söû duïng hình thöùc löôïng giaù chuù troïng vaøo kieán thöùc cô baûn theo chieàu höôùng tích cöïc, ñeå vieäc löôïng giaù bôùt trôû thaønh gaùnh naëng cho sinh vieân, ñoàng thôøi löôïng giaù khaùch quan hôn kieán thöùc vaø kyõ naêng thuï ñaéc ñöôïc cuûa sinh vieân. Caùc keát quaû treân cho thaáy vieäc xaây döïng moät moâ hình giaùo duïc y khoa höôùng veà coäng ñoàng nhö TTÑT&BDCBYT ñaõ trieån khai trong 14 naêm qua laø tích cöïc vaø coù keát quaû. Cuï theå laø vôùi quan ñieåm vaø muïc tieâu ñaøo taïo chung höôùng veà coäng ñoàng, keøm vôùi khoái boä moân YHCÑ giöõ vai troø xöông soáng trong vieäc xaây döïng caùc hoaït ñoäng höôùng veà coäng ñoàng (COME), cuõng nhö vieäc daïy-hoïc döïa vaøo coäng ñoàng (CBE), tính chaát vaø möùc ñoä höôùng veà coäng ñoàng seõ tích luõy, loàng gheùp vaø tích hôïp daàn trong hoaït ñoäng daïy-hoïc cuûa caùc khoái boä moân khaùc (YHLS, KHCB,YHCS). Tuy nhieân coøn nhöõng maët chöa ñaït ñöôïc, nhaø tröôøng vaø caùc khoái boä moân caàn phaûi tích cöïc hôn trong vieäc xaây döïng chöông trình giaùo duïc y khoa höôùng veà coäng ñoàng ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän. Nghieân cöùu cuûa chuùng toâi chæ laø moät löôïng giaù sô boä theo quan ñieåm cuûa sinh vieân veà tính höôùng veà coäng ñoàng cuûa chöông trình ñaøo taïo y khoa taïi TTÑT &ø BDCBYT. Trong töông lai, caû gaàn vaø xa, seõ phaûi caàn caùc coâng trình nghieân cöùu löôïng giaù saâu hôn veà caùc khía caïnh höôùng veà coäng ñoàng cuûa nhaø tröôøng theo thôøi gian, cuõng nhö caùc caûi caùch trong hoaït ñoäng daïy-hoïc döïa vaøo coäng ñoàng, vôùi phöông phaùp daïy-hoïc tích cöïc vaø chuû ñoäng. Coù nhö vaäy chöông trình ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng môùi coù cô sôû ñeå ñieàu chænh vaø töøng böôùc hoaøn thieän cho ngaøy caøng saùt hôïp hôn vôùi NCCSSK cuûa coäng ñoàng daân cö TP.HCM vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho sinh vieân hoaøn thieän daàn caùc kyõ naêng cuûa ngöôøi baùc só toång quaùt höôùng veà coäng ñoàng theo ñuùng muïc tieâu ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO TIEÁNG VIEÄT [1]. Abbatt F.R – Daïy toát hoïc toát (baûn dòch). NXB Y Hoïc, Haø Noäi (1997). [2]. Döông Ñình Coâng – Giaùo duïc ñònh höôùng coäng ñoàng – Baøi giaûng Trung Taâm Ñaøo Taïo Vaø Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá Thaønh Phoá Hoà Chí Minh (2003). [3]. Döông Ñình Coâng – Ñeà aùn nghieân cöùu khoa hoïc – Baøi giaûng Trung Taâm Ñaøo Taïo Vaø Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá Thaønh Phoá Hoà Chí Minh (1997). [4]. Döông Quang Trung - Vì sao caûi caùch y khoa, Trung Taâm Ñaøo Taïo vaø Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá TP.HCM. [5]. Döông Quang Trung, Nguyeãn Theá Duõng, Nguyeãn Thanh Nguyeân, Trang Vónh Thuaän, Döông Ñình Coâng, Nguyeãn Chaâu Xuaân Phöông - Löôïng giaù quaù trình daïy hoïc heä ñaïi hoïc taïi Trung Taâm Ñaøo Taïo vaø Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá TP.HCM (löôïng giaù 10 naêm: 1989 - 1999). [6]. Ñaïi Hoïc Quoác Gia Haø Noäi (Trung Taâm Baûo Ñaûm Chaát Löôïng Ñaøo Taïo Vaø Nghieân Cöùu Phaùt Trieån Giaùo Duïc) - Möôøi tieâu chí ñaùnh giaù chaát löôïng vaø ñieàu kieän ñaûm baûo chaát löôïng ñaøo taïo ñaïi hoïc ñeà nghò aùp duïng trong giai ñoaïn 2001 - 2005 (08/2001). [7]. E. Tarimo, E.G. Webster - Chaêm soùc söùc khoûe ban ñaàu nhöõng yù nieäm vaø thöû thaùch trong moät theá giôùi bieán chuyeån: Trôû laïi Alma-Ata, Ñeà aùn hôïp taùc Vieät Nam - Haø Lan, TP. Hoà Chí Minh (04/1998). [8]. Hoäi thaûo Giaùo duïc y khoa höôùng veà coäng ñoàng. Chöông trình Hôïp taùc Y Teá Vieät Nam - Thuïy Ñieån (Lónh vöïc hoã trôï vuøng khoù khaên). TP.HCM (01/1999) [9]. Hoaøng Hoaøi Lieân - Goùp Phaàn Nghieân Cöùu Tính Saùt Hôïp Cuûa Chöông Trình Ñaøo Taïo Baùc Só Y Khoa ( khoùa I: 1989 - 1995) cuûa Trung Taâm Ñaøo Taïo vaø Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá TP.HCM, luaän vaên toát nghieäp, Trung Taâm Ñaøo Taïo Vaø Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, Vieät nam (1995). [10]. Ngoâ Nhö Hoøa, Leâ Tröôøng Giang – Thoáng Keâ Y Hoïc, xuaát baûn laàn 2 (1993), Trung Taâm Ñaøo Taïo Vaø Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. [11]. Nguyeãn Quang Quyeàn – Moät soá vaán ñeà cô baûn veà sö phaïm hoïc. Tröôøng Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP.HCM (1996). [12]. Nguyeãn Theá Duõng – phöông phaùp choïn maãu vaø caùch tính côõ maãu, nghieân cöùu caét ngang – Baøøi giaûng – Trung Taâm Ñaøo Taïo Vaø Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá Thaønh Phoá Hoà Chí Minh (1997). [13]. Toå chöùc y teá theá giôùi (vaên phoøng khu vöïc Taây Thaùi Bình Döông) - Nhöõng höôùng daãn cuûa WHO veà baûo ñaûm chaát löôïng Giaùo duïc y hoïc cô baûn trong khu vöïc thaùi bình döông, Nhaø xuaát baûn y hoïc Haø Noäi (2001). [14]. Toång keát hoaït ñoäng 5 naêm (1993 - 1997) Chöông trình SSSKBÑ. Sôû y teá TP. HCM (1998) [15]. Traàn Taán Traâm - Töø Trung Taâm Ñaøo Taïo vaø Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá TP.HCM: Giaùo duïc höôùng veà coäng ñoàng, Giaùo duïc döïa vaøo coäng ñoàng, Thöïc traïng vaø trieån voïng, Trung Taâm Ñaøo Taïo vaø Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá TP.HCM (1994). [16]. Trang Vónh Thuaän (bieân taäp) - Muïc tieâu vaø chöông trình ñaøo taïo baùc só toång quaùt höôùng veà coäng ñoàng, Trung Taâm Ñaøo Taïo vaø Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá TP.HCM (1994). [17]. Trung Taâm Ñaøo Taïo vaø Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá TP.HCM - Keá hoaïch giaûng daïy (1989) TIEÁNG ANH [18]. Alma-Ata 1978. Primary health care. Geneva, World Health Organization, 1978. [19]. B. Hamad - Community - oriented medical education: what is it ?, World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterrancan, Alexandria (1991) [20]. Richards R., Bannerman J., Wunderlich M., Fulop T. Study of 10 Innovative Medical Schools: Some methodological issues. Springer series on Medical Education, Vol. 13, Ch. 18 [21]. Richards R., Fulop T.. Innovative schools for health personnel: Report on ten schools belonging to the Network of Community-Oriented Education Institutions for Health Sciences. WHO Offset Publication No. 102, 1987. [22]. World Health Organization (1987). Techincal Report Series No. 746, Community-based education or health personnel. Report Series of a Who Study group, Geneva. TIEÁNG PHAÙP [23]. CIDMEF. Confeùrence internationale des doyens de meùdecine d’expression française, Mai, 2001. [24]. CUF. Rapport d’eùvaluation institutionnelle interne du CUF, 2003. BAÛNG CAÂU HOÛI DAØNH CHO SINH VIEÂN Lôùp: Y 2002 (Y1) Sinh vieân ñang tham gia ñeà aùn cuûa tröôøng:"LÖÔÏNG GIAÙ TÍNH CHAÁT VAØ MÖÙC ÑOÄ HÖÔÙNG VEÀ COÄNG ÑOÀNG CUÛA CHÖÔNG TRÌNH GIAÛNG DAÏY ÑAÏI HOÏC TAÏI TTÑT BDCBYT". PHAÀN I: MUÏC TIEÂU GIAÛNG DAÏY: Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 5: hoaøn toaøn; 4: phaàn lôùn; 3: coù möùc ñoä; 2: raát ít; 1: khoâng chuùt naøo Moân hoïc Boä moân coù trình baøy muïc tieâu hoïc taäp cuûa moãi moân hoïc cho sinh vieân Muïc tieâu moân hoïc coù lieân quan ñeán ñaëc ñieåm vaø / hoaëc nhu caàu chaêm soùc söùc khoûe cuûa coäng ñoàng Muïc tieâu moân hoïc nhaèm tieán ñeán muïc tieâu “söùc khoûe cho moïi ngöôøi” thoâng qua chieán löôïc SSSKBÑ Vaät lyù 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Hoùa ñaïi cöông-voâ cô 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Hoùa höõu cô 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Giaûi phaãu 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Giaûi phaãu 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Giaûi phaãu 3 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Giaûi phaãu 4 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Sinh hoïc teá baøo 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Di truyeàn hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Taâm lyù hoïc ñaïi cöông 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 KHHV vaø GDSK 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 KT chaêm soùc ngöôøi beänh 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Y hoïc coå truyeàn 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 SKCÑ ñaïi cöông 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Tin hoïc 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Thoáng keâ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Trieát hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Giaùo duïc theå chaát 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 PHAÀN II: VEÀ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC GIAÛNG DAÏY: 2. Noäi dung giaûng daïy cuûa toaøn naêm hoïc coù lieân quan ñeán: (ñaùnh daáu "X" vaùo oâ thích hôïp) Tröïc tieáp Giaùn tieáp Khoâng lieân quan Nhöõng ñaëc ñieåm, beänh chính yeáu vaø/hoaëc nhöõng vaán ñeà söùc khoûe cuûa coäng ñoàng TP HCM Nhöõng beänh chính yeáu cuûa coäng ñoàng TP.HCM Thoâng tin môùi nhaát veà tình hình beänh ñang ñeà caäp Dòch teå hoïc cuûa beänh/ vaán ñeà söùc khoûe chính Giaùo duïc söùc khoûe Thöïc phaåm vaø dinh döôõng Cung caáp nöôùc saïch Beänh do nguoàn nöôùc Veä sinh vaø moâi tröôøng Söùc khoûe treû em Söùc khoûe phuï nöõ Daân soá - Keá hoaïch hoùa gia ñình Tieâm chuûng Phoøng ngöøa dòch beänh löu haønh ñòa phöông Sô caáp cöùu Phuïc hoài chöùc naêng Caùc phöông phaùp taàm soaùt beänh Caùch phoøng ngöøa beänh cho caù nhaân vaø coäng ñoàng 3. Hình thöùc naøo sau ñaây cuûa hoïc taäp giaûi quyeát vaán ñeà ñöôïc boä moân söû duïng: Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 3: nhieàu 2: ít 1: khoâng. Moân hoïc Giaûng vieân duøng vaán ñeà söùc khoûe caàn giaûi quyeát ñeå minh hoïa cho baøi giaûng Giuùp sinh vieân bieát caùch thu thaäp vaø toång hôïp thoâng tin ñeå giaûi quyeát VÑSK cuûa beänh nhaân/ coäng ñoàng Sinh vieân ñöôïc laøm baøi taäp giaûi quyeát vaán ñeà Sinh vieân ñöôïc giao nhöõng vaán ñeà söùc khoûe maø hoï phaûi giaûi quyeát trong thöïc taäp (laâm saøng / thöïc ñòa coäng ñoàng) Vaät lyù 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Hoùa ñaïi cöông-voâ cô 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Hoùa höõu cô 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Giaûi phaãu 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Giaûi phaãu 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Giaûi phaãu 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Giaûi phaãu 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Sinh hoïc teá baøo 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Di truyeàn hoïc 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Taâm lyù hoïc ñaïi cöông 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 KHHV vaø GDSK 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 KT chaêm soùc ngöôøi beänh 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Y hoïc coå truyeàn 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 SKCÑ ñaïi cöông 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Tin hoïc 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Thoáng keâ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Trieát hoïc 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Giaùo duïc theå chaát 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4. Nhöõng hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa sinh vieân trong naêm goàm: Ñaùnh daáu X khi "coù" Chaêm soùc ngöôøi beänh Chaån ñoaùn beänh moät caù nhaân Chaån ñoaùn beänh moät coäng ñoàng Theo doõi söùc khoûe gia ñình Tham gia chöông trình y teá cuûa coäng ñoàng Sinh hoaït taïi coäng ñoàng Hoïc taäp taïi traïm y teá Hoïc taäp taïi beänh vieän quaän/ huyeän Hoïc taäp taïi beänh vieän chuyeân khoa Hoïc taäp taïi beänh vieän ñaàu ngaønh Thöïc haønh taïi phoøng thí nghieäm Kieán taäp kyõ thuaät cao Nghe giaûng lyù thuyeát Thaûo luaän toå Thuyeát trình, baùo caùo mieäng Vieát baøi thu hoaïch Giaùo duïc söùc khoûe Tö vaán – tham vaán beänh Phoûng vaán hoä gia ñình Khaùc: 5. Noäi dung löôïng giaù (thi cuoái moân hoïc) chuù troïng vaøo: Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 5: hoaøn toaøn; 4: phaàn lôùn; 3: coù möùc ñoä; 2: raát ít; 1: khoâng chuùt naøo Moân hoïc Kieán thöùc cô baûn Kyõ thuaät chuyeân saâu Kyõ thuaät hoïc thích hôïp trong D vaø F ôû coäng ñoàng Vaät lyù 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Hoùa ñaïi cöông-voâ cô 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Hoùa höõu cô 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Giaûi phaãu 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Giaûi phaãu 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Giaûi phaãu 3 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Giaûi phaãu 4 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Sinh hoïc teá baøo 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Di truyeàn hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Taâm lyù hoïc ñaïi cöông 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 KHHV vaø GDSK 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 KT chaêm soùc ngöôøi beänh 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Y hoïc coå truyeàn 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 SKCÑ ñaïi cöông 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Tin hoïc 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Thoáng keâ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Trieát hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Giaùo duïc theå chaát 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 PHAÀN III: GOÙP YÙ 6. Ñeå naâng cao tính giaùo duïc höôùng veà coäng ñoàng cuûa Tröôøng, theo sinh vieân nhaø tröôøng vaø caùc boä moân caàn phaûi laøm gì? Caùm ôn yù kieán cuûa caùc em. BAÛNG CAÂU HOÛI DAØNH CHO SINH VIEÂN Lôùp: Y 2001 (Y2) Sinh vieân ñang tham gia ñeà aùn cuûa tröôøng:"LÖÔÏNG GIAÙ TÍNH CHAÁT VAØ MÖÙC ÑOÄ HÖÔÙNG VEÀ COÄNG ÑOÀNG CUÛA CHÖÔNG TRÌNH GIAÛNG DAÏY ÑAÏI HOÏC TAÏI TTÑT BDCBYT". PHAÀN I: MUÏC TIEÂU GIAÛNG DAÏY: Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 5: hoaøn toaøn; 4: phaàn lôùn; 3: coù möùc ñoä; 2: raát ít; 1: khoâng chuùt naøo Moân hoïc Boä moân coù trình baøy muïc tieâu hoïc taäp cuûa moãi moân hoïc cho sinh vieân Muïc tieâu moân hoïc coù lieân quan ñeán ñaëc ñieåm vaø / hoaëc nhu caàu chaêm soùc söùc khoûe cuûa coäng ñoàng Muïc tieâumoân hoïc nhaèm tieán ñeán muïc tieâu “söùc khoûe cho moïi ngöôøi” thoâng qua chieán löôïc SSSKBÑ Hoùa sinh 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Hoùa sinh 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Vi sinh y hoïc 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Vi sinh y hoïc 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Vi sinh y hoïc 3 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Sinh lyù hoïc 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Sinh lyù hoïc 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Sinh lyù hoïc3 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Phoâi hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Moâ hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Mieãn dòch hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Kyù sinh hoïc 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Kyù sinh hoïc 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 DTH ÑC 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 DSH ÑC 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Trieäu chöùng hoïc Ngoaïi TQ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 TCH Ngoaïi nieäu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 TCH Ngoaïi CTCH 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 TCH Ngoaïi TK 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Trieäu chöùng hoïc Noäi khoa 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 YH Coå truyeàn 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Kinh teá - Chính trò hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 PHAÀN II: VEÀ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC GIAÛNG DAÏY: 2. Noäi dung giaûng daïy cuûa toaøn naêm hoïc coù lieân quan ñeán: (ñaùnh daáu "X" vaøo oâ thích hôïp) Tröïc tieáp Giaùn tieáp Khoâng lieân quan Nhöõng ñaëc ñieåm, beänh chính yeáu vaø/hoaëc nhöõng vaán ñeà söùc khoûe cuûa coäng ñoàng TP HCM Nhöõng beänh chính yeáu cuûa coäng ñoàng TP.HCM Thoâng tin môùi nhaát veà tình hình beänh ñang ñeà caäp Dòch teå hoïc cuûa beänh/ vaán ñeà söùc khoûe chính Giaùo duïc söùc khoûe Thöïc phaåm vaø dinh döôõng Cung caáp nöôùc saïch Beänh do nguoàn nöôùc Veä sinh vaø moâi tröôøng Söùc khoûe treû em Söùc khoûe phuï nöõ Daân soá - Keá hoaïch hoùa gia ñình Tieâm chuûng Phoøng ngöøa dòch beänh löu haønh ñòa phöông Sô caáp cöùu Phuïc hoài chöùc naêng Caùc phöông phaùp taàm soaùt beänh Caùch phoøng ngöøa beänh cho caù nhaân vaø coäng ñoàng 3. Hình thöùc naøo sau ñaây cuûa hoïc taäp giaûi quyeát vaán ñeà ñöôïc boä moân söû duïng: Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 3: nhieàu 2: ít 1: khoâng. Moân hoïc Giaûng vieân duøng vaán ñeà söùc khoûe caàn giaûi quyeát ñeå minh hoïa cho baøi giaûng Giuùp sinh vieân bieát caùch thu thaäp vaø toång hôïp thoâng tin ñeå giaûi quyeát VÑSK cuûa beänh nhaân/ coäng ñoàng Sinh vieân ñöôïc laøm baøi taäp giaûi quyeát vaán ñeà Sinh vieân ñöôïc giao nhöõng vaán ñeà söùc khoûe maø hoï phaûi giaûi quyeát trong thöïc taäp (laâm saøng / thöïc ñòa coäng ñoàng) Hoùa sinh 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Hoùa sinh 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Vi sinh y hoïc 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Vi sinh y hoïc 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Vi sinh y hoïc 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Sinh lyù hoïc 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Sinh lyù hoïc 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Sinh lyù hoïc3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Phoâi hoïc 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Moâ hoïc 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Mieãn dòch hoïc 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Kyù sinh hoïc 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Kyù sinh hoïc 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 DTH ÑC 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 DSH ÑC 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Trieäu chöùng hoïc Ngoaïi TQ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 TCH Ngoaïi nieäu 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 TCH Ngoaïi CTCH 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 TCH Ngoaïi TK 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Trieäu chöùng hoïc Noäi khoa 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 YH Coå truyeàn 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Kinh teá - Chính trò hoïc 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Nhöõng hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa sinh vieân trong naêm goàm: Ñaùnh daáu X khi "coù" Chaêm soùc ngöôøi beänh Chaån ñoaùn beänh moät caù nhaân Chaån ñoaùn beänh moät coäng ñoàng Theo doõi söùc khoûe gia ñình Tham gia chöông trình y teá cuûa coäng ñoàng Sinh hoaït taïi coäng ñoàng Hoïc taäp taïi traïm y teá Hoïc taäp taïi beänh vieän quaän/ huyeän Hoïc taäp taïi beänh vieän chuyeân khoa Hoïc taäp taïi beänh vieän ñaàu ngaønh Thöïc haønh taïi phoøng thí nghieäm Kieán taäp kyõ thuaät cao Nghe giaûng lyù thuyeát Thaûo luaän toå Thuyeát trình, baùo caùo mieäng Vieát baøi thu hoaïch Giaùo duïc söùc khoûe Tö vaán – tham vaán beänh Phoûng vaán hoä gia ñình Khaùc: Noäi dung löôïng giaù (thi cuoái moân hoïc) chuù troïng vaøo: Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 5: hoaøn toaøn; 4: phaàn lôùn; 3: coù möùc ñoä; 2: raát ít; 1: khoâng chuùt naøo Moân hoïc Kieán thöùc cô baûn Kyõ thuaät chuyeân saâu Kyõ thuaät hoïc thích hôïp trong D vaø F ôû coäng ñoàng Hoùa sinh 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Hoùa sinh 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Vi sinh y hoïc 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Vi sinh y hoïc 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Vi sinh y hoïc 3 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Sinh lyù hoïc 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Sinh lyù hoïc 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Sinh lyù hoïc3 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Phoâi hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Moâ hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Mieãn dòch hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Kyù sinh hoïc 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Kyù sinh hoïc 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Dòch teå hoïc ÑC 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Daân soá hoïc ÑC 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Trieäu chöùng hoïc ngoaïi TQ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 TCH Ngoaïi nieäu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 TCH Ngoaïi CTCH 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 TCH Ngoaïi TK 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Trieäu chöùng hoïc Noäi khoa 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 YH Coå truyeàn 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Kinh teá - Chính trò hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 PHAÀN III: GOÙP YÙ 6. Ñeå naâng cao tính giaùo duïc höôùng veà coäng ñoàng cuûa Tröôøng, theo sinh vieân nhaø tröôøng vaø caùc boä moân caàn phaûi laøm gì? Caùm ôn yù kieán cuûa caùc em. BAÛNG CAÂU HOÛI DAØNH CHO SINH VIEÂN Lôùp: Y2000 (Y3) Sinh vieân ñang tham gia ñeà aùn cuûa tröôøng:"LÖÔÏNG GIAÙ TÍNH CHAÁT VAØ MÖÙC ÑOÄ HÖÔÙNG VEÀ COÄNG ÑOÀNG CUÛA CHÖÔNG TRÌNH GIAÛNG DAÏY ÑAÏI HOÏC TAÏI TTÑT BDCBYT". PHAÀN I: MUÏC TIEÂU GIAÛNG DAÏY: 1. Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 5: hoaøn toaøn; 4: phaàn lôùn; 3: coù möùc ñoä; 2: raát ít; 1: khoâng chuùt naøo Moân hoïc Boä moân coù trình baøy muïc tieâu hoïc taäp cuûa moãi moân hoïc cho sinh vieân Muïc tieâu moân hoïc coù lieân quan ñeán ñaëc ñieåm vaø / hoaëc nhu caàu chaêm soùc söùc khoûe cuûa coäng ñoàng Muïc tieâumoân hoïc nhaèm tieán ñeán muïc tieâu “söùc khoûe cho moïi ngöôøi” thoâng qua chieán löôïc SSSKBÑ Sinh lyù beänh hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Giaûi phaåu beänh hoïc 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Giaûi phaåu beänh hoïc 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Döôïc lyù hoïc 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Döôïc lyù hoïc 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Döôïc lyù hoïc 3 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Noäi khoa 1 (ñaïi cöông) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Noäi khoa 2 (TM-HH) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Noäi khoa 3 (TH-XK) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Noäi khoa 4 (Noäi tieát-Chuyeån hoùa-Thaän) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Noäi thaàn kinh 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Lao 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi khoa ñaïi cöông 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi toång quaùt 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi nieäu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ung böôùu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi CTCH 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi thaàn kinh 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 YHCT 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 PHAÀN II: VEÀ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC GIAÛNG DAÏY: 2. Noäi dung giaûng daïy cuûa toaøn naêm hoïc coù lieân quan ñeán: (ñaùnh daáu "X" vaøo oâ thích hôïp) Tröïc tieáp Giaùn tieáp Khoâng lieân quan Nhöõng ñaëc ñieåm, beänh chính yeáu vaø/hoaëc nhöõng vaán ñeà söùc khoûe cuûa coäng ñoàng TP HCM Nhöõng beänh chính yeáu cuûa coäng ñoàng TP.HCM Thoâng tin môùi nhaát veà tình hình beänh ñang ñeà caäp Dòch teå hoïc cuûa beänh/ vaán ñeà söùc khoûe chính Giaùo duïc söùc khoûe Thöïc phaåm vaø dinh döôõng Cung caáp nöôùc saïch Beänh do nguoàn nöôùc Veä sinh vaø moâi tröôøng Söùc khoûe treû em Söùc khoûe phuï nöõ Daân soá - Keá hoaïch hoùa gia ñình Tieâm chuûng Phoøng ngöøa dòch beänh löu haønh ñòa phöông Sô caáp cöùu Phuïc hoài chöùc naêng Caùc phöông phaùp taàm soaùt beänh Caùch phoøng ngöøa beänh cho caù nhaân vaø coäng ñoàng 3. Hình thöùc naøo sau ñaây cuûa hoïc taäp giaûi quyeát vaán ñeà ñöôïc boä moân söû duïng: Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 3: nhieàu 2: ít 1: khoâng. Moân hoïc Giaûng vieân duøng vaán ñeà söùc khoûe caàn giaûi quyeát ñeå minh hoïa cho baøi giaûng Giuùp sinh vieân bieát caùch thu thaäp vaø toång hôïp thoâng tin ñeå giaûi quyeát VÑSK cuûa beänh nhaân/ coäng ñoàng Sinh vieân ñöôïc laøm baøi taäp giaûi quyeát vaán ñeà Sinh vieân ñöôïc giao nhöõng vaán ñeà söùc khoûe maø hoï phaûi giaûi quyeát trong thöïc taäp (laâm saøng / thöïc ñòa coäng ñoàng) Sinh lyù beänh hoïc 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Giaûi phaåu beänh hoïc 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Giaûi phaåu beänh hoïc 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Döôïc lyù hoïc 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Döôïc lyù hoïc 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Döôïc lyù hoïc 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Noäi khoa 1 (ñaïi cöông) 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Noäi khoa 2 (TM-HH) 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Noäi khoa 3 (TH-XK) 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Noäi khoa 4 (Noäi tieát-Chuyeån hoùa-Thaän) 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Noäi thaàn kinh 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Lao 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi khoa ñaïi cöông 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi toång quaùt 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi nieäu 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ung böôùu 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi CTCH 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi thaàn kinh 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 YHCT 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4. Nhöõng hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa sinh vieân trong naêm goàm: Ñaùnh daáu X khi "coù" Chaêm soùc ngöôøi beänh Chaån ñoaùn beänh moät caù nhaân Chaån ñoaùn beänh moät coäng ñoàng Theo doõi söùc khoûe gia ñình Tham gia chöông trình y teá cuûa coäng ñoàng Sinh hoaït taïi coäng ñoàng Hoïc taäp taïi traïm y teá Hoïc taäp taïi beänh vieän quaän/ huyeän Hoïc taäp taïi beänh vieän chuyeân khoa Hoïc taäp taïi beänh vieän ñaàu ngaønh Thöïc haønh taïi phoøng thí nghieäm Kieán taäp kyõ thuaät cao Nghe giaûng lyù thuyeát Thaûo luaän toå Thuyeát trình, baùo caùo mieäng Vieát baøi thu hoaïch Giaùo duïc söùc khoûe Tö vaán – tham vaán beänh Phoûng vaán hoä gia ñình Khaùc: 5. Noäi dung löôïng giaù (thi cuoái moân hoïc) chuù troïng vaøo: Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 5: hoaøn toaøn; 4: phaàn lôùn; 3: coù möùc ñoä; 2: raát ít; 1: khoâng chuùt naøo Moân hoïc Kieán thöùc cô baûn Kyõ thuaät chuyeân saâu Kyõ thuaät hoïc thích hôïp trong D vaø F ôû coäng ñoàng Sinh lyù beänh hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Giaûi phaåu beänh hoïc 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Giaûi phaåu beänh hoïc 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Döôïc lyù hoïc 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Döôïc lyù hoïc 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Döôïc lyù hoïc 3 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Noäi khoa 1 (ñaïi cöông) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Noäi khoa 2 (TM-HH) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Noäi khoa 3 (TH-XK) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Noäi khoa 4 (Noäi tieát-Chuyeån hoùa-Thaän) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Noäi thaàn kinh 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Lao 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi khoa ñaïi cöông 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi toång quaùt 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi nieäu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ung böôùu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi CTCH 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi thaàn kinh 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 YHCT 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 PHAÀN III: GOÙP YÙ 6.Ñeå naâng cao tính giaùo duïc höôùng veà coäng ñoàng cuûa Tröôøng, theo sinh vieân nhaø tröôøng vaø caùc boä moân caàn phaûi laøm gì? Caùm ôn yù kieán cuûa caùc em. BAÛNG CAÂU HOÛI DAØNH CHO SINH VIEÂN Lôùp: Y 1999 (Y4) Sinh vieân ñang tham gia ñeà aùn cuûa tröôøng:"LÖÔÏNG GIAÙ TÍNH CHAÁT VAØ MÖÙC ÑOÄ HÖÔÙNG VEÀ COÄNG ÑOÀNG CUÛA CHÖÔNG TRÌNH GIAÛNG DAÏY ÑAÏI HOÏC TAÏI TTÑT BDCBYT". PHAÀN I: MUÏC TIEÂU GIAÛNG DAÏY: 1. Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 5: hoaøn toaøn; 4: phaàn lôùn; 3: coù möùc ñoä; 2: raát ít; 1: khoâng chuùt naøo Moân hoïc Boä moân coù trình baøy muïc tieâu hoïc taäp cuûa moãi moân hoïc cho sinh vieân Muïc tieâu moân hoïc coù lieân quan ñeán ñaëc ñieåm vaø / hoaëc nhu caàu chaêm soùc söùc khoûe cuûa coäng ñoàng Muïc tieâumoân hoïc nhaèm tieán ñeán muïc tieâu “söùc khoûe cho moïi ngöôøi” thoâng qua chieán löôïc SSSKBÑ Beänh truyeàn nhieãm 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Saûn khoa 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Phuï khoa 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Nhi khoa cô sôû vaø beänh hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Phaåu thuaät thöïc haønh 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Hoaù sinh laâm saøng 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Chaån ñoaùn hình aûnh 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Y hoïc coå truyeàn 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Taâm lyù hoïc söùc khoûe 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 KHHV & GDSK 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 PPH CÑ (SKCÑ) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Y hoïc TDTT 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Tö töôûng Hoà Chí Minh 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 VSLÑ & VSMT 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Dòch teå hoïc 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 DSH PT 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 PHAÀN II: VEÀ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC GIAÛNG DAÏY: 2. Noäi dung giaûng daïy cuûa toaøn naêm hoïc coù lieân quan ñeán: (ñaùnh daáu "X" vaøo oâ thích hôïp) Tröïc tieáp Giaùn tieáp Khoâng lieân quan Nhöõng ñaëc ñieåm, beänh chính yeáu vaø/hoaëc nhöõng vaán ñeà söùc khoûe cuûa coäng ñoàng TP HCM Thoâng tin môùi nhaát veà tình hình beänh ñang ñeà caäp Dòch teå hoïc cuûa beänh/ vaán ñeà söùc khoûe chính Giaùo duïc söùc khoûe Thöïc phaåm vaø dinh döôõng Cung caáp nöôùc saïch Beänh do nguoàn nöôùc Veä sinh vaø moâi tröôøng Söùc khoûe treû em Söùc khoûe phuï nöõ Daân soá - Keá hoaïch hoùa gia ñình Tieâm chuûng Phoøng ngöøa dòch beänh löu haønh ñòa phöông Sô caáp cöùu Phuïc hoài chöùc naêng Caùc phöông phaùp taàm soaùt beänh Caùch phoøng ngöøa beänh cho caù nhaân vaø coäng ñoàng 3. Hình thöùc naøo sau ñaây cuûa hoïc taäp giaûi quyeát vaán ñeà ñöôïc boä moân söû duïng: Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 3: nhieàu 2: ít 1: khoâng. Moân hoïc Giaûng vieân duøng vaán ñeà söùc khoûe caàn giaûi quyeát ñeå minh hoïa cho baøi giaûng Giuùp sinh vieân bieát caùch thu thaäp vaø toång hôïp thoâng tin ñeå giaûi quyeát VÑSK cuûa beänh nhaân/ coäng ñoàng Sinh vieân ñöôïc laøm baøi taäp giaûi quyeát vaán ñeà Sinh vieân ñöôïc giao nhöõng vaán ñeà söùc khoûe maø hoï phaûi giaûi quyeát trong thöïc taäp (laâm saøng / thöïc ñòa coäng ñoàng) Beänh truyeàn nhieãm 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Saûn khoa 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Phuï khoa 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Nhi khoa cô sôû vaø beänh hoïc 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Phaåu thuaät thöïc haønh 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Hoaù sinh laâm saøng 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Chaån ñoaùn hình aûnh 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Y hoïc coå truyeàn 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Taâm lyù hoïc söùc khoûe 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 KHHV & GDSK 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 PPH CÑ (SKCÑ) 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Y hoïc TDTT 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Tö töôûng Hoà Chí Minh 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 VSLÑ & VSMT 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Dòch teå hoïc 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 DSH PT 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4. Nhöõng hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa sinh vieân trong naêm goàm: Ñaùnh daáu X khi "coù" Chaêm soùc ngöôøi beänh Chaån ñoaùn beänh moät caù nhaân Chaån ñoaùn beänh moät coäng ñoàng Theo doõi söùc khoûe gia ñình Tham gia chöông trình y teá cuûa coäng ñoàng Sinh hoaït taïi coäng ñoàng Hoïc taäp taïi traïm y teá Hoïc taäp taïi beänh vieän/ TTYT quaän/ huyeän Hoïc taäp taïi beänh vieän ña khoa Hoïc taäp taïi beänh vieän chuyeân khoa Thöïc haønh taïi phoøng thí nghieäm Kieán taäp kyõ thuaät cao Nghe giaûng lyù thuyeát Thaûo luaän toå Thuyeát trình, baùo caùo mieäng Vieát baøi thu hoaïch Giaùo duïc söùc khoûe Tö vaán – tham vaán beänh Phoûng vaán hoä gia ñình Khaùc: 5. Noäi dung löôïng giaù (thi cuoái moân hoïc) chuù troïng vaøo: Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 5: hoaøn toaøn; 4: phaàn lôùn; 3: coù möùc ñoä; 2: raát ít; 1: khoâng chuùt naøo Moân hoïc Kieán thöùc cô baûn Kyõ thuaät chuyeân saâu Kyõ thuaät hoïc thích hôïp trong D vaø F ôû coäng ñoàng Beänh truyeàn nhieãm 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Saûn khoa 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Phuï khoa 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Nhi khoa cô sôû vaø beänh hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Phaåu thuaät thöïc haønh 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Hoaù sinh laâm saøng 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Chaån ñoaùn hình aûnh 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Y hoïc coå truyeàn 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Taâm lyù hoïc söùc khoûe 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 KHHV & GDSK 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 PPH CÑ (SKCÑ) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Y hoïc TDTT 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Tö töôûng Hoà Chí Minh 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 VSLÑ & VSMT 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Dòch teå hoïc 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 DSH PT 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 PHAÀN III: GOÙP YÙ 6. Ñeå naâng cao tính giaùo duïc höôùng veà coäng ñoàng cuûa Tröôøng, theo sinh vieân nhaø tröôøng vaø caùc boä moân caàn phaûi laøm gì? Caùm ôn yù kieán cuûa caùc em. BAÛNG CAÂU HOÛI DAØNH CHO SINH VIEÂN Lôùp: Y98 (Y5) Sinh vieân ñang tham gia ñeà aùn cuûa tröôøng:"LÖÔÏNG GIAÙ TÍNH CHAÁT VAØ MÖÙC ÑOÄ HÖÔÙNG VEÀ COÄNG ÑOÀNG CUÛA CHÖÔNG TRÌNH GIAÛNG DAÏY ÑAÏI HOÏC TAÏI TTÑT BDCBYT". PHAÀN I: MUÏC TIEÂU GIAÛNG DAÏY: 1.Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 5: hoaøn toaøn; 4: phaàn lôùn; 3: coù möùc ñoä; 2: raát ít; 1: khoâng chuùt naøo Moân hoïc Boä moân coù trình baøy muïc tieâu hoïc taäp cuûa moãi moân hoïc cho sinh vieân Muïc tieâu moân hoïc coù lieân quan ñeán ñaëc ñieåm vaø / hoaëc nhu caàu chaêm soùc söùc khoûe cuûa coäng ñoàng Muïc tieâumoân hoïc nhaèm tieán ñeán muïc tieâu “söùc khoûe cho moïi ngöôøi” thoâng qua chieán löôïc SSSKBÑ Da lieãu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Taâm thaàn 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Huyeát hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Nhaõn khoa 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Tai Muõi Hoïng 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Raêng Ham maët 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi Nhi 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ñieàu trò hoïc noäi khoa 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Saûn khoa 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Phuï khoa 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Caáp cöùu nhi khoa 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 KHHV & GDSK 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Toå chöùc vaø quaûn lyù y teá 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Quaûn lyù caùc CT Y teá 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Kinh teá y teá 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Tin hoïc öùng duïng 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Dòch teå hoïc laâm saøng 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 GMHS - HSCC 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 PHAÀN II: VEÀ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC GIAÛNG DAÏY: 2. Noäi dung giaûng daïy cuûa toaøn naêm hoïc coù lieân quan ñeán: (ñaùnh daáu "X" vaùo oâ thích hôïp) Tröïc tieáp Giaùn tieáp Khoâng lieân quan Nhöõng ñaëc ñieåm, beänh chính yeáu vaø/hoaëc nhöõng vaán ñeà söùc khoûe cuûa coäng ñoàng TP HCM Thoâng tin môùi nhaát veà tình hình beänh ñang ñeà caäp Dòch teå hoïc cuûa beänh/ vaán ñeà söùc khoûe chính Giaùo duïc söùc khoûe Thöïc phaåm vaø dinh döôõng Cung caáp nöôùc saïch Beänh do nguoàn nöôùc Veä sinh vaø moâi tröôøng Söùc khoûe treû em Söùc khoûe phuï nöõ Daân soá - Keá hoaïch hoùa gia ñình Tieâm chuûng Phoøng ngöøa dòch beänh löu haønh ñòa phöông Sô caáp cöùu Phuïc hoài chöùc naêng Caùc phöông phaùp taàm soaùt beänh Caùch phoøng ngöøa beänh cho caù nhaân vaø coäng ñoàng 3. Hình thöùc naøo sau ñaây cuûa hoïc taäp giaûi quyeát vaán ñeà ñöôïc boä moân söû duïng: Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 3: nhieàu 2: ít 1: khoâng. Moân hoïc Giaûng vieân duøng vaán ñeà söùc khoûe caàn giaûi quyeát ñeå minh hoïa cho baøi giaûng Giuùp sinh vieân bieát caùch thu thaäp vaø toång hôïp thoâng tin ñeå giaûi quyeát VÑSK cuûa beänh nhaân/ coäng ñoàng Sinh vieân ñöôïc laøm baøi taäp giaûi quyeát vaán ñeà Sinh vieân ñöôïc giao nhöõng vaán ñeà söùc khoûe maø hoï phaûi giaûi quyeát trong thöïc taäp (laâm saøng / thöïc ñòa coäng ñoàng) Da lieãu 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Taâm thaàn 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Huyeát hoïc 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Nhaõn khoa 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Tai muõi hoïng 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Raêng haøm maët 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi Nhi 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ñieàu trò hoïc noäi khoa 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Saûn khoa 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Phuï khoa 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Caáp cöùu nhi khoa 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 KHHV & GDSK 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Toå chöùc vaø quaûn lyù y teá 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Quaûn lyù caùc CT Y teá 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Kinh teá y teá 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Tin hoïc öùng duïng 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Dòch teå hoïc laâm saøng 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 GMHS - HSCC 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4. Nhöõng hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa sinh vieân trong naêm goàm: Ñaùnh daáu X khi "coù" Chaêm soùc ngöôøi beänh Chaån ñoaùn beänh moät caù nhaân Chaån ñoaùn beänh moät coäng ñoàng Theo doõi söùc khoûe gia ñình Tham gia chöông trình y teá cuûa coäng ñoàng Sinh hoaït taïi coäng ñoàng Hoïc taäp taïi traïm y teá Hoïc taäp taïi BV/TTYT quaän/ huyeän Hoïc taäp taïi beänh vieän ña khoa Hoïc taäp taïi beänh vieän chuyeân khoa Thöïc haønh taïi phoøng thí nghieäm Kieán taäp kyõ thuaät cao Nghe giaûng lyù thuyeát Thaûo luaän toå Thuyeát trình, baùo caùo mieäng Vieát baøi thu hoaïch Giaùo duïc söùc khoûe Tö vaán – tham vaán beänh Phoûng vaán hoä gia ñình Khaùc: 5. Noäi dung löôïng giaù (thi cuoái moân hoïc) chuù troïng vaøo: Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 5: hoaøn toaøn; 4: phaàn lôùn; 3: coù möùc ñoä; 2: raát ít; 1: khoâng chuùt naøo Moân hoïc Kieán thöùc cô baûn Kyõ thuaät chuyeân saâu Kyõ thuaät hoïc thích hôïp trong D vaø F ôû coäng ñoàng Da lieãu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Taâm thaàn 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Huyeát hoïc 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Nhaõn khoa 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Tai Muõi Hoïng 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Raêng Ham maët 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi Nhi 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ñieàu trò hoïc noäi khoa 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Saûn khoa 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Phuï khoa 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Caáp cöùu nhi khoa 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 KHHV & GDSK 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Toå chöùc vaø quaûn lyù y teá 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Quaûn lyù caùc CT Y teá 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Kinh teá y teá 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Tin hoïc öùng duïng 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Dòch teå hoïc laâm saøng 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 GMHS - HSCC 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 PHAÀN III: GOÙP YÙ 6.Ñeå naâng cao tính giaùo duïc höôùng veà coäng ñoàng cuûa Tröôøng, theo sinh vieân nhaø tröôøng vaø caùc boä moân caàn phaûi laøm gì? Caùm ôn yù kieán cuûa caùc em. BAÛNG CAÂU HOÛI DAØNH CHO SINH VIEÂN Lôùp: Y 1997 (Y6) Sinh vieân ñang tham gia ñeà aùn cuûa tröôøng:"LÖÔÏNG GIAÙ TÍNH CHAÁT VAØ MÖÙC ÑOÄ HÖÔÙNG VEÀ COÄNG ÑOÀNG CUÛA CHÖÔNG TRÌNH GIAÛNG DAÏY ÑAÏI HOÏC TAÏI TTÑT BDCBYT". PHAÀN I: MUÏC TIEÂU GIAÛNG DAÏY: 1.Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 5: hoaøn toaøn; 4: phaàn lôùn; 3: coù möùc ñoä; 2: raát ít; 1: khoâng chuùt naøo Moân hoïc Boä moân coù trình baøy muïc tieâu hoïc taäp cuûa moãi moân hoïc cho sinh vieân Muïc tieâu moân hoïc coù lieân quan ñeán ñaëc ñieåm vaø / hoaëc nhu caàu chaêm soùc söùc khoûe cuûa coäng ñoàng Muïc tieâumoân hoïc nhaèm tieán ñeán muïc tieâu “söùc khoûe cho moïi ngöôøi” thoâng qua chieán löôïc SSSKBÑ Noäi Toång quaùt 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Nhieãm 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Lao 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi toång quaùt 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi Nieäu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi CTCH 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi Ung Böôùu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi Thaàn kinh 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Nhi khoa 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Saûn phuï khoa 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 SKCÑ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Phaùp y–NVL–Luaät BVSKND 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 CNXHKH–LSÑ –TT HCM 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 PHAÀN II: VEÀ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC GIAÛNG DAÏY: 2. Noäi dung giaûng daïy cuûa toaøn naêm hoïc coù lieân quan ñeán: (ñaùnh daáu "X" vaøo oâ thích hôïp) Tröïc tieáp Giaùn tieáp Khoâng lieân quan Nhöõng ñaëc ñieåm, beänh chính yeáu vaø/hoaëc nhöõng vaán ñeà söùc khoûe cuûa coäng ñoàng TP HCM Thoâng tin môùi nhaát veà tình hình beänh ñang ñeà caäp Dòch teå hoïc cuûa beänh/ vaán ñeà söùc khoûe chính Giaùo duïc söùc khoûe Thöïc phaåm vaø dinh döôõng Cung caáp nöôùc saïch Beänh do nguoàn nöôùc Veä sinh vaø moâi tröôøng Söùc khoûe treû em Söùc khoûe phuï nöõ Daân soá - Keá hoaïch hoùa gia ñình Tieâm chuûng Sô caáp cöùu Caùc phöông phaùp taàm soaùt beänh Phoøng ngöøa dòch beänh löu haønh ñòa phöông Caùch phoøng ngöøa beänh cho caù nhaân vaø coäng ñoàng 3. Hình thöùc naøo sau ñaây cuûa hoïc taäp giaûi quyeát vaán ñeà ñöôïc boä moân söû duïng: Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 3: nhieàu 2: ít 1: khoâng. Moân hoïc Giaûng vieân duøng vaán ñeà söùc khoûe caàn giaûi quyeát ñeå minh hoïa cho baøi giaûng Giuùp sinh vieân bieát caùch thu thaäp vaø toång hôïp thoâng tin ñeå giaûi quyeát VÑSK cuûa beänh nhaân/ coäng ñoàng Sinh vieân ñöôïc laøm baøi taäp giaûi quyeát vaán ñeà Sinh vieân ñöôïc giao nhöõng vaán ñeà söùc khoûe maø hoï phaûi giaûi quyeát trong thöïc taäp (laâm saøng / thöïc ñòa coäng ñoàng) Noäi Toång quaùt 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Nhieãm 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Lao 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi toång quaùt 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi Nieäu 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi CTCH 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi Ung Böôùu 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi Thaàn kinh 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Nhi khoa 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Saûn phuï khoa 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 SKCÑ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 PhaùpY-NVL-BVSKND 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 CNXHKH-LSÑ-TT HCM 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4. Nhöõng hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa sinh vieân trong naêm goàm: Ñaùnh daáu X khi "coù" Chaêm soùc ngöôøi beänh Chaån ñoaùn beänh moät caù nhaân Chaån ñoaùn beänh moät coäng ñoàng Theo doõi söùc khoûe gia ñình Tham gia chöông trình y teá cuûa coäng ñoàng Sinh hoaït taïi coäng ñoàng Hoïc taäp taïi traïm y teá Hoïc taäp taïi beänh vieän/TTYT quaän/ huyeän Hoïc taäp taïi beänh vieän ña khoa Hoïc taäp taïi beänh vieän chuyeân khoa Thöïc haønh taïi phoøng thí nghieäm Kieán taäp kyõ thuaät cao Nghe giaûng lyù thuyeát Thaûo luaän toå Thuyeát trình, baùo caùo mieäng Vieát baøi thu hoaïch Giaùo duïc söùc khoûe Tö vaán – tham vaán beänh Phoûng vaán hoä gia ñình Khaùc: 5. Noäi dung löôïng giaù (thi cuoái moân hoïc) chuù troïng vaøo: Khoanh troøn con soá chæ möùc ñoä: 5: hoaøn toaøn; 4: phaàn lôùn; 3: coù möùc ñoä; 2: raát ít; 1: khoâng chuùt naøo Moân hoïc Kieán thöùc cô baûn Kyõ thuaät chuyeân saâu Kyõ thuaät hoïc thích hôïp trong D vaø F ôû coäng ñoàng Noäi Toång quaùt 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Nhieãm 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Lao 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi toång quaùt 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi Nieäu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi CTCH 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi Ung Böôùu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi Thaàn kinh 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Nhi khoa 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Saûn phuï khoa 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 SKCÑ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ngoaïi ngöõ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Phaùp y–NVL– BVSKND 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 CNXHKH–LSÑ–TT HCM 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 PHAÀN III: GOÙP YÙ 6.Ñeå naâng cao tính giaùo duïc höôùng veà coäng ñoàng cuûa Tröôøng, theo sinh vieân nhaø tröôøng vaø caùc boä moân caàn phaûi laøm gì? Caùm ôn yù kieán cuûa caùc em.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccLuan van 2004 in chinh thuc.doc
Luận văn liên quan