Đề tài Đầu tư vào nhà ở Hà Nội, thực trạng và một số giải pháp

mục lục Lời nói đầu 1 Chương I 5 Lý luận chung về đầu tư vào nhà ở 5 I. Những vấn đề lý luận chung về đầu tư. 5 1. Khái niệm của đầu tư và đầu tư phát triển. 5 2. Đặc điểm của đầu tư phát triển 5 3. Vai trò của đầu tư phát triển. 6 4. Vốn và nguồn vốn. 8 5. Kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư. 9 II. Những vấn đề chung về nhà ở và đầu tư xây dựng nhà ở. 15 1. Những vấn đề về nhà ở. 15 2. Vai trò của nhà ở. 19 3. Đầu tư vào nhà ở. 20 4. Nội dung vốn đầu tư xây dựng nhà ở. 22 5. Sự cần thiết phải đầu tư nhà ở tại Hà nội. 23 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư nhà ở. 24 Chương II 28 Thực trạng đầu tư vào nhà ở tại Hà Nội. 28 I. Khái quát về đặc điểm kt- xh của Hà Nội. 28 II. Nhu cầu về nhà ở của người dân hà nội 32 III. Hiện trạng nhà ở Hà Nội hiện nay. 33 1. Về diện tích ở. 33 2. Về chất lượng 34 3. Về không gian ở, kỹ thuật xây dựng và hạ tầng kỹ thuật xã hội khu ở. 38 4. Về quản lý. 40 5. Nhà ở của họ thu nhập thấp có hệ số sử dụng cao, chất lượng công trình kém, đa phần đã hết niên hạn sử dụng. 41 IV. Thực trạng của hoạt động đầu tư vào nhà ở hà nội (1986 - nay). 42 1. Công tác quản lý nhà nước về nhà ở. 42 2. Qui mô vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở. 43 21 Qui mô và cơ cấu vốn đầu tư. 43 22 Nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở. 45 23 Cơ cấu vốn đầu tư xây dựng nhà ở Hà Nội theo dự án. 47 3. Đầu tư nhà ở theo dự án. 51 31 Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư tập trung. 52 32 Các dự án xây dựng nhà ở di dân giải phóng mặt bằng. 52 33 Các dự án nhà ở cho người có thu nhập thâp và đối tượng chính sách. 53 34 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh và cán bộ công nhân viên chức tại các khu đất nhỏ lẻ. 55 35 Dự án cải tạo hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và nhà lún nứt nguy hiểm tại các nơi ở cũ. 56 36 Phát triển nhà ở các dự án theo địa bàn quận, huyện. 56 37 Phát triển nhà ở do dân tự cải tạo xây dựng. 57 V. Đánh giá hoạt động đầu tư vào nhà ở Hà nội 57 1. Những thành tựu chung. 57 2. Những hạn chế. 63 3. Nguyên nhân. 63 Chương III 65 Định hướng và giải pháp đầu tư vào nhà ở Hà Nội trong thời gian tới 65 I. Định hướng về quản lý và phát triển nhà ở đến năm 2010. 65 II. Các giải pháp nâng cao hiệu quả Đầu tư phát triển nhà ở hà nội. 73 1. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà ở. 73 2. Một số giải pháp đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và phát triển cơ sở hạ tầng để định hướng và hỗ trợ phát triển nhà ở . 75 3. Đa dạng và linh hoạt hoá các nguồn vốn, phương thức cấp vốn cho phát triển nhà ở, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng đa dạng của thị trường. 76 4. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn. 82 5. Một số chính sách tài chính khác khác. 85 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư phát triển nhà ở Hà nội. 87 Kết luận 89 Tài liệu tham khảo Lời nói đầu Cha ông ta thường nói: "Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà. Xong ba việc ấy mới ra hồn người". Nhà ở là mục tiêu phấn đấu lớn lao của đời người -"sống mỗi người mỗi nhà, chết mỗi người mỗi mồ" và cũng là phương tiện của cuộc sống -"có an cư mới lập nghiệp". Phấn đấu để có được chỗ ở của riêng mình luôn là động cơ của đa số dân cư cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị xã hội của Việt Nam, là cửa ngõ giao lưu buôn bán của nhiều đầu mối kinh tế, văn hoá. Bên cạnh sự phát triển nhanh chóng về mặt kinh tế, tốc độ đô thị hoá cũng diễn ra mạnh mẽ, kéo theo đó tốc độ gia tăng dân số của Hà Nội cũng tăng cả về tự nhiên lẫn cơ học. Việc này làm cho vấn đề nhà ở ở Hà Nội càng bức xúc và đặt ra cho chính quyền Thành phố nhiều áp lực trong việc tạo thêm chỗ ở cho người dân. Mặc dù chính quyền thành phố đã đề ra nhiều cơ chế, chính sách, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở và đã giải quyết phần nào được nhu cầu ở cho người dân, tuy nhiên với sự đầu tư phát triển nhà như hiện nay đã phát sinh rất nhiều bất cập trong quá trình phát triển đô thị nói riêng và những vấn đề mang tính xã hội nói chung. Hiện nay, bộ mặt kiến trúc đô thị "quá đa dạng", cơ sở hạ tầng kỹ thuật không đồng bộ, tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng thường bị kéo dài, nhiều dự án xây dựng không đúng quy hoạch, không thực tế, gây lãng phi Trươc' những vấn đề nổi cộm trên, em chọn đề tài nghiên cứu: " Đầu tư vào nhà ở Hà Nội, thực trạng và một số giải pháp". Đề tài này chỉ nhằm mục đích nêu ra một số thực trạng có liên quan đến hoạt động đầu tư vào nhà ở Hà Nội và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cho những bất cấp còn đang tồn tại để nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển nhà ở Hà Nội, góp phần xây dựng thủ đô tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá và thực hiện chỉ thị của thành phố về xây dựng thủ đô "xanh, sạch, đẹp", xứng đáng là thành phố hoà bình, là thủ đô của cả nước. Chuyên đề gồm có ba chương: Chưương I: Vấn đề lý luận chung về đầu tuu+ và đầu tuu+ vào nhà ở. Chưương II: Thực trạng đầu tuu+ vào nhà ở tại Hà Nội. Chưương III: Định hướng mục tiêu và giải pháp đầu tuu+ phát triển nhà ở tại Hà Nội trong thời gian tới. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô chú, anh chị trong Công ty Đầu tư phát triển nhà số 6 Hà Nội và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của Cô Trần Mai Hoa, em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp và học hỏi được rất nhiều điều thực tế. Tuy nhiên, với kiến thức còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa đủ để đi sâu hết các khía cạnh mà đề tài đòi hỏi, nên chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót và khiếm khuyết, em rất mong có được sự chỉ bảo của thầy cô trong bộ môn. Em xin chân thành cảm ơn!

doc91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đầu tư vào nhà ở Hà Nội, thực trạng và một số giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¶n lý vµ ph¸t triÓn nhµ ë. C¸c chÝnh s¸ch ®­îc ban hµnh ®· t¹o ra m«i tr­êng hµnh lang ph¸p lý t­¬ng ®èi thuËn lîi ®Ò c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµo lÜnh vùc ®Çu t­ nhµ ë, ®Æc biÖt lµ c­ d©n tù ®Çu t­ ch¨m lo chç ë cho chÝnh m×nh. §· gi¶m t¶i ®­îc ¸p lùc phÇn nµo vÒ nhµ ë. Thµnh phè Hµ Néi ®· rÊt cè g¾ng tham gia vµo viÖc t¹o lËp nhµ ë cho nh©n d©n thñ ®«, nhiÒu dù ¸n vÒ ®Çu t­ x©y dùng míi n©ng cÊp söa ch÷a vµ c¸c khu ®« thÞ míi ra ®êi, ®· ngµy cµng lµm cho bé mÆt ®« thÞ ®Ñp lªn. Thµnh phè ®· ban hµnh mét sè quy ®Þnh míi vÒ chÝnh s¸ch, thñ tôc giao ®Êt ph¸t triÓn nhµ ë. §· thùc hiÖn thÝ ®iÓm mét sè chÝnh s¸ch vÒ nhµ ë, ®ã lµ nhµ ë cho hé thu nhËp thÊp, ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng vµ dµnh 20% quü ®Êt ë khu ®« thÞ míi ®Ó ®µu t­ vµo nhµ ë cho hé thu nhËp thÊp. §· ¸p dông nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó gi¶i quyÕt cho tõng dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë. Nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc, v­íng m¾c vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®Òu ®­îc b¸o c¸o kÞp thêi, mét sè vÊn ®Ò ®· ®­îc gi¶i quyÕt hoÆc kiÕn nghÞ víi chÝnh phñ gi¶i quyÕt. 1.4. VÒ quy ho¹ch. N¨m 1999, ®· c«ng bè quy ho¹ch chung vÒ ph¸t triÓn nhµ ë toµn thµnh phè, c«ng khai quy ho¹ch c¸c khu vùc, dù ¸n ®­îc quy ho¹ch vµ ®Ò xuÊt 23 khu ®« thÞ míi ch­a cã chñ ®Çu t­ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ ®Çu t­ tham gia ph¸t triÓn nhµ ë trªn ®Þa bµn thµnh phè. §· lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt toµn thµnh phè ®­îc H§ND thµnh phè th«ng qua. §· h­íng dÉn vµ thiÕt lËp mét sè quy ho¹ch sö dông ®Êt t¹i cÊp huyÖn lµm c¬ së thóc ®Èy ph¸t triÓn nhµ ë n«ng th«n theo quy ho¹ch. 1.5. VÒ viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë Mét phÇn vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®­îc dïng thiÕt kÕ quy ho¹ch chung, x©y dùng nhµ ë cho ®èi t­îng h­ëng chÝnh s¸ch ­u ®·i x· héi vµ ng­êi nghÌo; ®Çu t­ duy tu, söa ch÷a, chèng xuèng cÊp quü nhµ hiÖn cã do nhµ n­íc qu¶n lý cho thuª, b­íc ®Çu ho¹t ®éng ®· hç trî mét phÇn cho ®Çu t­ kÝch cÇu mét sè khu ®« thÞ míi. Nguån vèn cña t­ nh©n vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau tham gia ®©u t­ ph¸t triÓn nhµ t¨ng nhanh chãng, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. §· huy ®éng ®­îc c¸c ngµnh c¸c cÊp tõ thµnh phè ®Õn quËn, huyÖn ph­êng tham gia tÝch cùc vµo viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng thu håi ®Êt ®Ó x©y dùng. H×nh thµnh quü ph¸t triÓn nhµ ë thµnh phè, b­íc ®Çu ho¹t ®éng ®· hç trî mét phÇn cho ®Çu t­ kÝch c©u mét sè khu ®« thÞ míi. 2. Nh÷ng h¹n chÕ. - VÊn ®Ò c¶i t¹o nhµ ë cho hé thu nhËp thÊp ch­a cã gi¶i ph¸p ®ång bé, viÖc c¶i t¹o cßn ®¬n chiÕc, c«ng t¸c huy ®éng vèn cßn nhiÒu ®iÒu v­íng m¾c vµ ch­a t¹o ®­îc lßng tin cho hé thu nhËp thÊp cã nhµ muèn c¶i t¹o (sau khi c¶i t¹o xong hä cã cßn ®­îc c¨n hé ®ã n÷a hay kh«ng), ch­a t¹o ®­îc quü nhµ cÇn thiÕt cho viÖc c¶i t¹o nhµ ë. Nãi chung nhµ ë cho hé thu nhËp thÊp ch­a c¶i thÞªn ®­îc lµ bao kÓ tõ khi cã chÝnh s¸ch míi. - C«ng t¸c lËp quy ho¹ch ch­a s¸t víi thùc tÕ nªn nhiÒu dù ¸n khu ®« thÞ míi ph¶i ®iÒu chØnh quy ho¹ch hoÆc lµ g©y ra l·ng phÝ, mÊt c©n ®«Ý vÒ kiÕn tróc mü quan ®« thÞ. - C«ng t¸c gi¸m ®Þnh, ®¸nh gi¸ dù ¸n cßn nhiÒu h¹n chÕ, thiÕu sù tham gia phèi hîp cña c¸c c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n. 3. Nguyªn nh©n. - Nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng x©y dùng tr¸i phÐp trong thêi gian qua lµ do trong nhiÒu n¨m qua Thµnh Phè ®· khuyÕn khÝch nh©n d©n ph¸t triÓn nhµ ë, nh­ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch l¹i bÊt cËp, ch­a phï hîp, c¬ së ph¸p luËt ®Ó qu¶n lý trËt tù x©y dùng ®« thÞ ch­a ®Çy ®ñ. C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn l¹i chËm ®­îc ban hµnh. - ViÖc qu¸n triÖt vµ thÓ chÕ ho¸ c¸c quan ®iÓm chØ ®¹o cña Thµnh Uû vÒ ph¸t triÓn nhµ ë thµnh kÕ ho¹ch hµnh ®éng cña c¸c cÊp cßn h¹n chÕ, mét sè Ýt ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng cßn xem nhÑ. Mét sè tæ chøc, c¬ quan, doanh nghiÖp vµ chÝnh quyÒn mµ c«ng nh©n viªn chøc vµ ng­êi d©n cña hä ®ang cã nhu cÇu cao vÒ nhµ ë nh­ng l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ nµy vÉn ®øng ngoµi cuéc, ch­a thùc sù tham gia vµo viÖc t¹o lËp chç ë cho ng­êi d©n. - ViÖc ®iÒu hµnh phèi hîp vÒ ®Çu t­ vµ xÉ héi ho¸ ph¸t triÓn nhµ ë víi xÉ héi ho¸ c¸c lÜnh vùc kh¸c ch­a tËp trung ®ång bé nªn hiÖu qu¶ ®Çu t­ thÊp, qu¶n lý khai th¸c cßn lóng tóng, ch­a t¹o ®­îc thÞ tr­êng nhµ ë hÊp dÉn h¬n t¹i c¸c vïng ven ®«. - Kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý kinh doanh nhµ ®Êt cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp vµ kinh nghiÖm kinh doanh bÊt ®éng s¶n cña c¸c nhµ ®Çu t­ cßn h¹n chÕ, nhiÒu viÖc cßn võa lµm võa thÝ ®iÓm. - Qu¶n lý cña chÝnh quyÒn vµ c¸c cÊp, c¸c ngµnh vÒ ph¸t triÓn nhµ ë trong t×nh h×nh míi ch­a chuyÓn ®éng theo yªu cÇu cña thÞ tr­êng, cña thùc tÕ, Ýt chó ý ®Õn viÖc t¹o m«i tr­êng vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng cho ho¹t ®éng ®Çu t­ kinh doanh nhµ ë. NhiÒu c¬ quan chøc n¨ng cßn cã t­ t­ëng û l¹i vµo c¬ chÕ chÝnh s¸ch ch­a ®ång bé cña Nhµ n­íc lµm cho n¨ng lùc qu¶n lý cµng kÐm hiÖu qu¶. Nh÷ng c¬ quan nµy Ýt vËn dông s¸ng t¹o luËt ph¸p, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®Ó t¹o lËp nhµ ë cho d©n c­ ®Þa ph­¬ng vµ ®¬n vÞ ngµnh. - Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh cña thµnh phè vµ nh÷ng vÊn ®Ò rµng buéc cña luËt ph¸p, vÒ quyÒn cña c¸c nhµ ®Çu t­ khu ®« thÞ míi trong viÖc xö lý c¸c tr­êng hîp x©y dùng sai phÐp vµ tr¸i phÐp, vÒ hç trî ­u ®·i cña nhµ n­íc cho ng­êi thu nhËp thÊp cã chç ë ®« thÞ, vÒ nguån vèn vµ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ nÕu sö dông nguån vèn kh¸c ®Ó t¹o quü ®Êt cho nhu cÇu di d©n gi¶i phãng mÆt b»ng.... ®ang lµ nh÷ng v­íng m¾c. Ch­¬ng III §Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p ®Çu t­ vµo nhµ ë Hµ Néi trong thêi gian tíi I. §Þnh h­íng vÒ qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nhµ ë ®Õn n¨m 2010. 1. Quan ®iÓm vÒ nhµ ë vµ ph¸t triÓn nhµ ë. - Quan ®iÓm vÒ ®èi t­îng cña ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhµ ë: QuyÒn cã chç ë lµ mét quyÒn c¬ b¶n cña con ng­êi ®­îc nhµ n­íc c«ng nhËn vµ ch¨m lo, th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n d©n t¹o lËp nhµ ë phï hîp víi nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng kinh tÕ cña m×nh. Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh÷ng ng­êi cã thu nhËp thÊp cã thÓ c¶i thiÖn nhµ ë th«ng qua c¬ chÕ chÝnh s¸ch ­u ®·i cña nhµ n­íc. Ph¸t triÓn nhµ ë ®¸p øng mäi yªu cÇu x· héi ®Ó b¸n hoÆc thuª; t¹o ra thÞ tr­êng n¨ng ®éng vÒ nhµ ë, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ng­êi ®Òu cã c¬ héi t¹o lËp n¬i ë phï hîp. KhuyÕn khÝch kinh doanh ph¸t triÓn nhµ theo dù ¸n, h¹n chÕ vµ ®i ®Õn xo¸ bá thÞ tr­êng nhµ ë phi chÝnh thøc - Quan ®iÓm vÒ vai trß qu¶n lý cña nhµ n­íc. TiÕp tôc xãa bao cÊp vÒ nhµ ë nh­ng lµm dÇn dÇn vµ kh«ng kho¸n tr¾ng cho d©n. Nhµ n­íc ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®Çu t­ vµo kÕt cÊu h¹ tÇng nh­ tr­êng häc tr¹m y tÕ, c«ng tr×nh v¨n ho¸, thÓ dôc thÓ thao.... §ång thêi nhµ n­íc t¹o ra hµnh lang ph¸p lý khuyÕn khÝch ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ vÒ ®Êt, quy ho¹ch, tµi chÝnh tÝn dông, gi¶i phãng mÆt b»ng, quy chÕ kinh doanh nhµ, quy chÕ qu¶n lý tæ chøc thi c«ng x©y dùng, c¬ chÕ qu¶n lý ph¸t triÓn ®« thÞ t¹o ra d­îc m«i tr­êng cÇn thiÕt cho sù nghiÖp ph¸t triÓn nhµ ë. Ph¸t triÓn nhµ ë kh«ng thÓ t¸ch khái c¸c c¬ chÕ vÒ ®Êt ®ai, tµi chÝnh, vËt liÖu x©y dùng, khoa häc kü thuËt....v× vËy ®ßi hái ph¶i phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé c¸c ngµnh vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn. - Quan ®iÓm vÒ quy ho¹ch kiÕn tróc ®ång bé. Nhµ ë ph¶i ®­îc ph¸t triÓn ®ång bé víi h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇn x· héi vµ dÞch vô ®« thÞ gi÷a nhµ ë víi viÖc t¹o ra m«i tr­êng sèng bÒn v÷ng, nhµ ë víi c©y xanh, kiÕn tróc c¶nh quan ®« thÞ hµi hoµ. Ph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a x©y dùng míi vìi söa ch÷a n©ng cÊp nhµ ë hiÖn cã. Nhµ ë ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hµi hoµ, tÝnh hiÖn ®¹i víi tÝnh d©n téc, ®a d¹ng ho¸ vµ kh«ng l¹c hËu trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn. X©y dùng chÝnh s¸ch cô thÓ cho viÖc gi÷ g×n b¶o tån khu phè cæ, chØnh trang t«n t¹o khu phè cò, c¶i t¹o hoµn thiÖn n©ng cÊp h¹ tÇng kü thuËt khu chung c­ thÊp tÇng, cao tÇng..b¶o tån c¸c lµng truyÒn thèng trong qu¸ tr×nh quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn ®« thÞ. Quy ho¹ch nhµ ë t¹i Hµ Néi ph¶i b¸m s¸t víi quy ho¹ch ph¸t triÎn kinh tÕ x· héi cña thñ ®«. - Quan ®iÓm vÒ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Çu t­ nhµ. KÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¶i t¹o x©y dùng n©ng cÊp khu ®« thÞ cò víi ph¸t triÓn x©y dùng khu ®« thÞ míi, ®« thÞ míi ra ngoµi ph¹m vi thµnh phè, thùc hiÖn viÖc gi·n d©n, gi¶m bít mËt ®é qu¸ t¶i ë c¸c khu trung t©m chËt hÑp ®«ng ®óc. §Ó gi¶i quyÕt tèt nhu cÇu vÒ nhµ ë ph¶i ®i ®«i víi viÖc thùc hiÖn cã kÕt qu¶ ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. ViÖc ph¸t triÓn nhµ ë ph¶i d¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng, gi¶m thiÓu tèi ®a møc ®é « nhiÔm m«i sinh, m«i tr­êng. Lùa chän quy m« x©y dùng thÝch hîp. §ång thêi víi viÖc x©y dùng c¶i t¹o c¸c nhµ ë truyÒn thèng cã ®é cao trung b×nh tõ 2-5 tÇng víi viÖc tæ chøc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh theo chiÒu cao, x©y dùng nhµ cao cì tõ 10 -20 tÇng, víi chÊt l­îng c¨n hé cao, hiÖn ®¹i vÒ tiÖn nghi, cã dÞch vô c«ng c«ng hiÖn ®¹i. CÇn cã c¸c dù ¸n ®Ó gi¶m dÇn viÖc d©n x©y dùng tù ph¸t. - Quan ®iÓm vÒ m« h×nh ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë theo dù ¸n §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë theo dù ¸n lµ con ®­êng duy nhÊt ®óng trong gia ®o¹n hiÖn nay, nã ®¶m b¶o sù ®ång bé trong ph¸t triÓn ®« thÞ. Lo¹i dù ¸n nµy mang tÝnh chÊt kh¸c h¼n víi dù ¸n ph¸t triªn khu c«ng nghiÖp, nã ®ßi hái ph¶i cã luËt lÖ, quy chÕ qu¶n lý riªng. Ph¸t triÓn nhµ theo dù ¸n ®­îc thùc hiÖn theo c¸c cÊp ®é sau: - Dù ¸n x©y dùng c¶i t¹o khu phè cæ, phè cò, c¸c khu c«ng nghiÖp cao tÇng, c¸c khu nhµ ®· cã. - Dù ¸n ®Çu t­ h¹ tÇng kü thuËt - h¹ tÇng x· héi cã tÝnh chÊt ®Þnh h­íng cho khu ®« thÞ míi. - Dù ¸n ®Çu t­ ®ång bé nhµ ë h¹ tÇng kü thuËt x· héi. - Dù ¸n hoµn thiÖn quy ho¹ch khu vùc. - Quan ®iÓm vÒ tµi chÝnh. Qu¸n triÖt viÖc ch¨m lo n¬i ë lµ sù nghiÖp quÇn chóng nh»m thùc hiÖn x· héi ho¸ vÒ nhµ ë, huy ®éng mäi nguån lùc,mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong xÉ héi theo ®óng ph­¬ng ch©m "Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm", d­íi sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc. Ngoµi viÖc huy ®éng mäi nguån lùc trong n­íc th× ph¶i t¹o ra m«i tr­êng ®Çu t­ thuËn lîi ®Ó thu hót nguån lùc n­íc ngoµi cho sù nghiÖp ph¸t triÓn nhµ ë. 2. Môc tiªu, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn nhµ ë ®Õn n¨m 2010. 2.1. Môc tiªu ph¸t triÓn nhµ ®Õn n¨m 2010 - Ph¸t triÓn nhµ ë ph¶i ®¶m b¶o bÒn v÷ng, qu¶n lý ®­îc vÒ kiÕn tróc, ®¶m b¶o an toµn, tiÖn nghi, kinh phÝ, thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr­êng sèng gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc trong lÜnh vùc nhµ ë. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 mçi hé gia ®×nh cã chç ë thÝch hîp th«ng qua viÖc t¹o lËp (x©y dùng, mua) hoÆc thuª nhµ ë, ®¹t chØ tiªu nhµ ë b×nh qu©n lµ 11-12 m2/ ng­êi, quy m« c¨n hé tèi thiÓu tõ trªn 50 m2 sµn. - Ph¸t triÓn nhµ ë nh»m t¨ng nhanh quü nhµ ë phôc vô nhu cÇu bøc xóc cña nh©n d©n, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c khu ®« thÞ lín nh­: Hµ Néi, T.P Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, §µ N½ng... vµ c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung trªn ®Þa bµn c¶ n­íc. PhÊn ®Êu ®¹t chØ tiªu nhµ ë b×nh qu©n lµ 9 m2/ ng­êi ®Õn n¨m 2005. Trong 5 n¨m tíi khu vùc ®« thÞ trªn c¶ n­íc cßn x©y dùng thªm kho¶ng 60 triÖu m2 nhµ ë. Tæng møc vèn ®Çu t­ cÇn huy ®éng kho¶ng 76.000 tû ®ång. - KhuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë ®Ó cho thuª nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ nhµ ë cho c©c ®èi t­îng thu nhËp thÊp, ch­a cã ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh mua nhµ ë. - KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn nhµ chung c­ cao tÇng t¹i khu vùc ®« thÞ cã mËt ®é d©n c­ cao, n©ng cao chÊt l­îng chç ë, b¶o vÖ moi tr­êng, tiÕt kiÖm ®Êt x©y dùng. H¹n chÕ vµ xãa bá n¹ x©y dùng nhµ ë tr¸i phÐp vµ tù ph¸t. - CÇn c¶i t¹o c¸c khu nhµ ë cò ®· hÕt niªn h¹n sö dông hoÆc bÞ xuèng cÊp, ®Æc biÖt lµ c¸c khu chung c­ cao tÇng ë mét sè ®« thÞ lín. - Nhµ n­íc vµ x· héi tiÕp tôc thùc hiÖn chÝnh s¸ch nhµ ë ®èi víi ng­êi cã c«ng, quan t©m x©y dùng nhµ t×nh th­¬ng, gióp ®ì nh÷ng ®èi t­îng kh«ng thÓ tù lËp trong viÖc t¹o dùng nhµ ë. - Ban hµnh hÖ thèng ph¸p luËt, ph¸p lÖnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ®ång bé, hoµn chØnh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý ®¶m b¶o quyÒn lé cña nh©n d©n, cña c¸c chñ ®Çu t­ trong qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nhµ ë. Trong giao ®o¹n 2001 - 2005, thµnh phè Hµ Néi cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng míi 3,5 triÖu m2 nhµ ë. §Õn n¨m 2010, phÊn ®Êu ®¹t môc tiªu b×nh qu©n 9m2 /ng­êi, ®Çu t­ x©y dùng míi tõ 9 -10 triÖu m2 nhµ ë. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch 2001 - 2005 nh­ sau: - Ph¸t triÓn nhµ ë theo c¸c dù ¸n tõ 1,2 - 1,5 triÖu m2. - Nhµ ë do d©n tù ®Çu t­ c¶i t¹o x©y dùng tõ 1,8 - 2 triÖu m2. Trong ®ã nhu cÇu vÒ quü nhµ ë tõ ng©n s¸ch ®Çu t­ 315.402 m2 víi kinh phÝ thùc hiÖn ­íc tÝnh cô thÓ nh­ sau: - Nhµ ë phôc vô di d©n gi¶i phãng mÆt b»ng: 232.000 m2, diÖn tÝch ®Êt kho¶ng 43 ha, kinh phÝ ­íc tÝnh 394,4 tû ®ång (kho¶ng 5000 c¨n hé) ®ang lµ nhu cÇu cÊp b¸ch. -Nhµ ë ®Êt phôc vô NghÞ quyÕt sè 58/1998/NQUBTVQH -10 ngµy 20/08/1998 cña Uû ban th­êng vô quèc héi vÒ giao dÞch d©n sù vÒ nhµ ë x¸c lËp tr­íc ngµy 1/7/1991: 42.162 m2, 14.054 m2 ®Êt, kinh phÝ ­íc tÝnh 71,675 tû ®ång. - Nhµ ë ®Ó c¶i t¹o, di chuyÓn di d©n ®ang ë c¸c nhµ chung c­ cao tÇng trong t×nh tr¹ng nguy hiÓm: 19.240 m2 víi 481 c¨n hé víi diÖn tÝch ®Êt lµ 1ha, kinh phÝ kho¶ng: 32,708 tû ®ång. - Nhµ ë, ®Êt ®Ó thùc hiªn QuyÕt ®Þnh sè 20/2000/Q§ -TTg ngµy 3/2/2000 cña Thñ t­íng chÝnh phñ vÒ hç trî ng­êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tõ tr­íc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m c¶i thiÖn nhµ ë (n¨m 2002 ®· hoµn thµnh): 22.000 m2, diÖn tÝch ®Êt 7,3 ha, kinh phÝ kho¶ng 37,74 tû ®ång. §Èy m¹nh viÖc tiÕp nhËn nhµ tù qu¶n thuéc së h÷u nhµ n­íc vÒ thµnh phè qu¶n lý ®Ó b¸n vµ cho thuª. §ång thêi ®Çu t­ c¶i t¹o kho¶ng 500.000 m2 quü nhµ ë cña nhµ n­íc thuéc c¸c khu nhµ ë do thµnh phè qu¶n lý vµ tiÕp nhËn nhµ tù qu¶n víi kinh phÝ 500 tû ®ång. Vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë Hµ Néi theo kÕ ho¹ch giai ®o¹n 2001 - 2005 ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 16:KÕ ho¹ch Vèn §Tcho nhµ ë Hµ Néi giai ®o¹n (2001 - 2005) ChØ tiªu Vèn ®Çu t­ giai ®o¹n 2001 - 2005 (tû ®ång) Tæng vèn ®Çu t­ 5950 D©n tù x©y dùng 3400 §Çu t­ theo dù ¸n 2550 Trong ®ã: - Vèn vay 1200 - Vèn huy ®éng tõ kh¸ch hµng 765 - Vãn ng©n s¸ch 228 - Vèn tù cã 255 - Vèn huy ®éng tõ nguån kh¸c 102 Nguån: B¸o c¸o triÓn khai KH ph¸t triÓn nhµ ë n¨m 2001 - 2005 cña UBND thµnh phè HN. §Õn n¨m 2005 vµ 2010 tËp trung ®Çu t­ x©y dùng xong hoµn chØnh c¸c dù ¸n träng ®iÓm theo kÕ ho¹ch cña thµnh phè. 2.2. Ph­¬ng h­íng chung. ViÖc ph¸t triÓn nhµ ë t¹i c¸c khu vùc ®« thÞ ph¶i d¸p øng c¸c yªu cÇu: - TËp trung huy ®éng c¸c nguån lùc nh»m ph¸t triÓn nhanh quü nhµ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng bøc xóc vÒ chç ë cña nh©n d©n ®« thÞ còng nh­ c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, khu chÕ xuÊt. - Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhµ ë cña tõng ®« thÞ ph¶i gãp phÇn thóc ®Èy ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ phôc vô tèt yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ t¹i c¸c ®Þa bµn, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng thiÕu nhµ ë ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhµ ë cÇn ®¸p øng chç ë cho sè d©n t¨ng tù nhiªn va t¨ng c¬ häc; cho nh÷ng hé ch­a cã nhµ (®ang ph¶i ë qu¸ chËt chéi hoÆc sèng t¹m bî t¹i c¸c khu nhµ lôp xôp, thiÕu vÖ sinh); nhµ ë cho c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l­îng vò trang, nhµ ë cho c«ng nh©n viªn c¸c khu c«ng nghiÖp, nhµ ë cho sinh viªn, häc sinh, nhµ ë cho ng­êi n­íc ngoµi ®Õn n­íc ta lµm viÖc hoÆc kinh doanh, nhµ ë phôc vô gi¶i phãng mÆt b»ng theo quy ho¹ch, nhµ ë phôc vô c¸c nhu cÇu kh¸c. - Do ®Æc ®iÓm cña d©n c­ ®« thÞ, nhµ ë phÈi ®­îc ®Çu t­ x©y dùng phong phó vÒ chñng lo¹i, ®a d¹ng c¸c h×nh thøc cung cÊp nhµ ë. Nhµ ë ®« thÞ ph¶i x©y dùng theo quy ho¹ch vµ ph¶i cã kÕt cÊu h¹ tÇng phï hîp. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn nhµ ë chung c­ cao tÇng (®Æc biÖt lµ c¸c ®« thÞ lín) ®Ó n©ng cao chÊt l­îng chç ë, tiÕt kiÖm ®Êt x©y dùng. - T¹i c¸c d« thÞ ph¶i chó ý ph¸t triÓn quü nhµ ë cho thuª vµ nhµ ë b¸n tr¶ gãp ë møc phï hîp, nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña c¸c hé gia ®×nh ch­a cã ®ñ ®iÒu kiÖn x©y dùng hoÆc mua nhµ tr¶ tiÒn mét lÇn. - §i ®«i víi viÖc ph¸t triÓn nhµ ë míi, nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch ®Ó c¸c thµnh phè cã thÓ huy ®éng c¸c nguån lùc cho viÖc c¶i t¹o, x©y dùng l¹i quü nhµ ë hiÖn ®a hÕt niªn h¹n sö dông hoÆc ®· xuèng cÊp nghiªm träng cã nguy c¬ sôp ®æ hoÆc kh«ngiai ®o¹n an toµn. 2.3. C¸c chÝnh s¸ch, quy ho¹ch chung. - Quy ho¹ch c¸c khu d©n c­ ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng ®ång bé vÒ h¹ tÇng kü thuËt vµ h¹ tÇng x· héi. Nhµ ë cã thÓ ®­îc x©y dùng theo phè hoÆc x©y dùng c¸c tiÓu khu hay nhãm nhµ ë ®ång bé víi c¸c c«ng tr×nh phóc lîi x· héi. Thùc hiÖn nghiªm ngÆt viÖc qu¶n lý x©y dùng míi, c¶i t¹o nhµ ë t¹i c¸c khu phè cæ, phè cò. Cã ch­¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch x©y dùng, c¶i t¹o c¸c lo¹i nhµ ®· xuèng cÊp hoÆc c¸c khu nhµ ë mµ m«i tr­êng tèi thiÓu kh«ng ®¶m b¶o. - Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x©y dùng nhµ ë cao tÇng theo ph­¬ngiai ®o¹n ch©m thÝch hîp vµ hiÖn ®¹i, t¹o mü quan vµ c¶nh quan ®« thÞ. C¸c ®« thÞ cÇn kÕt hîp ph¸t triÓn nhµ ë cao tÇng, võa coi träng lo¹i "nhµ v­ên", "biÖt thù", nhµ phè... - ChÝnh s¸ch kiÕn tróc quy ho¹ch phô thuéc kh¸ lín vµo kh¶ n¨ng kinh tÕ x· héi cña ®« thÞ, v× vËy c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc nhµ ë ph¶i phôc vô yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vµ yªu cÇu qu¶n lý x©y dùng t¹i c¸c ®« thÞ. - Ph¶i ®Çu t­ nghiªn cøu lo¹i nhµ ë, lo¹i c¨n hé ë hîp lý, kinh tÕ phæ biÔn réng r·i, ®Ó nh©n d©n hiÓu vµ ¸p dông võa tiÕt kiÖm cña c¶i võa ®¶m b¶o an toµn v¨n minh. 2.4. ChÝnh s¸ch dÊt ë. - §Êt ë t¹i c¸c ®« thÞ: + KhuyÕn khÝch d·n d©n ra c¸c khu ngo¹i vi thµnh phè b»ng c¸ch miÔn gi¶m tiÒn së dông ®Êt hoÆc cã chÕ ®é cho thuª víi gi¸ thÊp. + Cã chÝnh s¸ch hç trî mét phÇn chi phÝ chuÈn bÞ h¹ tÇng kü thuËt c¸c khu d©n c­ nh­ ®­êng s¸, hÖ thèng cèng tho¸t n­íc, ®iÖn chiÕu s¸ng, th«ng tin.... + ë c¸c khu ®« thÞ lín, c¸c tuyÕn ®­êng trung t©m cña c¸c thµnh phè cÇn ph¶i ph¸t triÓn nhµ ë theo c¸c dù ¸n ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng giao ®Êt cho hé gia ®×nh tù x©y lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c quy ho¹ch, kiÕn tróc giao th«ng vµ mü quan ®o thÞ. - Thùc hiÖn c¬ chÕ cho chËm nép tiÒn sö dông ®Êt ®Ó c¸c chñ ®Çu t­ dù ¸n tËp trung vèn gi¶i phãng mÆt b»ng, x©y dùng h¹ t©ng, x©y dùng nhµ ë. 2.5. ChÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh. - Huy ®éng tèi ®a nguån tµi chÝnh cã thÓ huy ®éng ®­îc cho môc tiªu ph¸t triÓn nhµ ë. Nguån tµi chÝnh ph¸t triÓn nhµ ë bao gåm: Vèn cña ng­êi cã nhu cÇu nhµ ë; c¸c tæ chøc doanh nghiÖp sö dông lao ®éng; c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nhµ; c¸c kho¶n vay tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc; c¸c nguån vèn hç trî, vãn vay, c¸c nguån vèn huy ®éng kh¸c ph¶i ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ vµ theo nguyªn t¾c thu håi ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn nhµ ë. - Thµnh lËp c¸c quü ph¸t triÓn nhµ ë tõ cÊp trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng ®Ó hç trî tµi chÝnh cho ph¸t triÓn nhµ ë. Quü nhµ ë ®­îc sö dông vµo c¸c môc tiªu: - Cho vay ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n nhµ ë, c¶i t¹o c¸c khu nhµ ë hiÖn cã hoÆc chuÈn bÞ h¹ tÇng cho khu ®Êt ë, hoÆc c¶i t¹o c¬ së h¹ tÇng c¸c khu nhµ ë lôp xôp, nhµ ë trªn kªnh r¹ch... - §Çu t­ x©y dùng nhµ ë cho ng­êi thu nhËp thÊp thuª hoÆc mua tr¶ gãp. - Cho hé thu nhËp thÊp vay mét phÇn tiÒn theo chÕ ®é l·i suÊt ­u ®·i ®Ó hä t¹o lËp nhµ ë. Ii. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë hµ néi. Cã lÏ Ýt cã ho¹t ®éng nµo l¹i héi tô trong m×nh nh÷ng mèi liªn hÖ ®an xen, phong phó vµ phøc t¹p c¶ vÒ khÝa c¹nh kinh tÕ, kü thuËt lÉn x· héi, c¶ bªn trong lÉn bªn ngoµi, ng¾n h¹n vµ dµi h¹n nh­ vÊn ®Ò ph¸t triÓn nhµ ë ®« thÞ. Sù ®ång bé ®ßi hái c¸c nhãm gi¶i ph¸p ®­îc triÓn khai bao qu¸t c¸c lÜnh vùc; ph¸p lý vµ qu¶n lý nhµ n­íc; quy ho¹ch vµ kiÕn tróc nhµ ë; ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin, dÞch vô thÞ tr­êng nhµ ®Êt; c¸ch tæ chøc vµ c¬ chÕ cÊp tµi chÝnh- tÝn dông cho ph¸t triÓn nhµ ë... TÝnh linh ho¹t ®ßi hái sù vËn dông c¸c gi¶i ph¸p kh«ng tuú tiÖn, c¶m tÝnh (nhÊt lµ vÒ c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt trong x©y dùng) nh­ng còng kh«ng cøng nh¾c, kÐo dµi hoÆc ¸p dông ®ång lo¹t bÊt chÊp kh«ng gian, thêi gian ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng kÕ ho¹ch dù ¸n, c«ng tr×nh, ®èi t­îng vµ chñ ®Çu t­... Trªn tinh thÇn ®ã, trong thêi gian tr­íc m¾t, Thµnh Phè cÇn coi träng mét s« néi dung trong c¸c gi¶i ph¸p sau: 1. C«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc trong lÜnh vùc nhµ ë. Tr­íc hÕt cÇn khÈn tr­¬ng bæ sung vµ ®iÒu chØnh hoµn thiÖn h¬n c¬ së ph¸p lý vµ ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc liªn quan ®Õn x©y dùng vµ qu¶n lý nhµ ë. Mét mÆt cÇn triÓn khai hoÆc chñ ®éng ®Ò xuÊt triÓn khai trªn thùc tÕ nh÷ng ®iÒu luËt vÒ ®Êt ®ai vµ x©y dùng nhµ ë ®· cã. MÆt kh¸c cÇn chØnh söa c¸c ®iÒu kho¶n vµ c¸c v¨n b¶n luËt kh«ng cßn thÝch hîp, tr­íc nh÷ng thay ®æi cña t×nh h×nh míi. §Æc biÖt cÇn x©y dùng vµ thùc thi nh÷ng luËt ®Þnh míi ®Ó xo¸ dÇn nh÷ng "kho¶ng trèng" vÒ luËt trong lÜnh vùc ph¸t triÓn nhµ ë nh­ quy ®Þnh vÒ mua tr¶ gãp (®Æc biÖt cho nh÷ng tr­êng hîp ng­êi mua ®· vµo ë nh­ng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî tiÕp ...); quy ®Þnh vÒ thiÕt kÕ vµ së h÷u kho¶ng kh«ng x©y dùng vµ kh«ng gian kiÕn tróc ®« thÞ; vÒ qu¶n lý nhµ chung c¬ ®· së h÷u; vÒ thu håi ®Êt sau khi giao cho c¸c dù ¸n mµ kh«ng sö dông trªn thùc tÕ; vÒ ®Êu thÇu quyÒn sö dông ®Êt 2 bªn tuyÕn ®­êng míi gi¶i to¶; vÒ chuyÓn nh­îng hîp ®ång thuª nhµ vµ ®¨ng ký së h÷u c«ng tr×nh; vÒ bµn giao qu¶n lý sö dông vµ thu håi ®Êt ch­a sö dông cho UBND c¸c ph­êng; thÞ trÊn qu¶n lý chèng lÊn chiÕm vµ x©y dùng kh«ng phÐp.... CÇn tËp trung vµo mét ®Çu mèi thèng nhÊt vµ ph©n c«ng t¸ch nhiÖm (hµnh chÝnh, tµi chÝnh, h×nh sù) c¸ nh©n râ rµng ®èi víi c«ng t¸c thanh tra x©y dùng ®¶m b¶o trËt x©y dùng ®« thÞ, tr¸nh tr­ênh hîp nhiÒu c¸ nh©n, ®¬n vÞ cã quyÒn can thiÖp, "hµnh", ph¹t c¸c vi ph¹m x©y dùng nhµ ë, song l¹i kh«ng ai chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng hËu qu¶ bëi t×nh tr¹ng "ph¹t cho tån t¹i". CÇn tiÕn hµnh tuyªn truyÒn p¸hp luËt vµ quy ®Þnh hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý x©y dùng, ®­a c¸c ch­¬ng tr×nh chÝnh s¸ch vµ t×nh h×nh thÞ tr­êng nhµ ®Êt lªn m¹ng WEBSITE cña Thµnh phè. C«ng t¸c quy ho¹ch vµ qu¶n lý quy ho¹ch kiÕn tróc ph¸t triÓn nhµ ë nãi riªng, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng nãi chung, cÇn ®­îc ­u tiªn thùc hiÖn ®i tr­íc mét b­íc. §Æc biÖt cÇn coi träng viÖc quy ho¹ch, thiÕt kÕ lo¹i nhµ vµ khu nhµ dµnh riªng cho c¸c nhãm ®èi t­îng nh­ sinh viªn, c«ng chøc, ng­êi n­íc ngoµi, ng­êi cã thu nhËp thÊp, ng­êi thuéc diÖn chÝnh s¸ch.... §iÒu nµy lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o sù an toµn vµ kÝch thÝch ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ, b¶o ®¶m c¶nh quan ®« thÞ, chèng l·ng phÝ trong x©y dùng do x©y cÊt tù ph¸t dÉn ®Õn bÞ dì bá, khiÕu kiÖn phøc t¹p hoÆc t¹o g¸nh nÆng gi¶i to¶ mÆt b»ng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn sau nµy. 2. Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ®Ó ®Þnh h­íng vµ hç trî ph¸t triÓn nhµ ë . ViÖc æn ®Þnh vµ c«ng bè réng r·i quy ho¹ch, ®Èy nhanh c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng, t¨ng c­êng cung cÊp c¸c dÞch vô, ph¸t triÓn mét b­íc c¬ së h¹ tÇng kü thuËt vµ x· héi ®« thÞ lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é vµ hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh 12/Ctr -TU ngµy 20/05/1998 vÒ ph¸t triÓn nhµ ë. Tuy nhiªn, gi¶i phãng mÆt b»ng trong nh÷ng n¨m qua lu«n lµ mét kh©u yÕu lµm chËm tiÕn ®é cña hÇu hÕt c¸c dù ¸n. Trong thêi gian tíi, ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé ®Ó gi¶i quyÕt thÊu ®¸o nh÷ng v­íng m¾c trong mèi quan hÖ ®a chiÒu vµ nh¹y c¶m cña gi¶i phãng mÆt b»ng víi nhiÒu lÜnh vùc kh¸c, sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p th¸o gì nh÷ng khã kh¨n hiÖn nay trong c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng: Thø nhÊt, cÇn kÕt hîp linh ho¹t gi÷a ®Òn bï theo c¬ chÕ thÞ tr­êng víi ph­¬ng thøc hµnh chÝnh mÖnh lÖnh, chèng c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc, ®¸ng tiÕc x¶y ra tõ c¶ phÝa ®èi t­îng di dêi lÉn c¸n bé phô tr¸ch gi¶i phãng mÆt b»ng. Coi träng viÖc c«ng khai ho¸ c¸c quy tr×nh, ®Þnh møc vµ ph­¬ng th­c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. Thø hai, cÇn ­u tiªn nhanh chãng ®­a c¸c dù ¸n x©y dùng nhµ ë di d©n vµo thùc hiÖn ®Ó t¹o ®ñ quü nhµ phôc vô gi¶i phãng mÆt b»ng ®ang cßn thiÕu. Cã thÓ c¨n cø vµo danh môc c¸c dù ¸n trong giai ®o¹n 5 n¨m, 10 n¨m tíi ®Ó ­íc tÝnh sè l­îng hé cÇn ph¶i di dêi ®Ó chñ ®éng chuÈn bÞ quü nhµ ë kÞp thêi. ­u tiªn thùc hiÖn ngay quü nhµ di d©n ®èi víi nh÷ng dù ¸n träng ®iÓm cÇn mÆt b»ng ngay ®Ó triÓn khai. Thø ba, viÖc quy ho¹ch vµ tæ chøc kh«ng gian ë trong c¸c dù ¸n di dêi gi¶i phãng mÆt b»ng cÇn g¾n liÒn víi kh¶ n¨ng t¸i t¹o viÖc lµm cho ng­êi nghÌo ®« thÞ. Dµnh mét tû lÖ ®Êt thÝch hîp trong c¸c dù ¸n khu ®« thÞ míi ®Ó x©y dùng c¸c khu s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, ­u tiªn cho ng­êi d©n mÊt ®Êt n«ng nghiÖp cã c¬ héi chuyÓn ®æi thµnh ngµnh nghÒ, æn ®Þnh cuéc sèng. Thø t­, kiªn quyÕt xö lý nh÷ng vô lÊn chiÕm ®Êt c«ng, ®Èy manh gi¶i to¶ nh÷ng diÖn tÝch ®Êt ®· bÞ lÊn chiÕm vµ qu¶n lý chÆt chÏ nh÷ng ®Êt ch­a sö dông kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng ph¶i bá tiÒn ®Òn bï nh÷ng diÖn tÝch bÞ lÊn chiÕm tõ l©u n¨m do bu«ng láng qu¶n lý tr­íc ®©y. Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ®Ó ®Þnh h­íng vµ hç trî ph¸t triÓn nhµ ë cÇn ®i tr­íc mét b­íc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho chñ ®Çu t­ triÓn khai dù ¸n. Thêi gian tíi cÇn x¸c ®Þnh râ vµ ­u tiªn tËp trung ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng t¹i c¸c khu vùc tËp trung, träng ®iÓm ph¸t triÓn nhµ ë trªn ®Þa bµn. §¶m b¶o ®iÒu kiÖn h¹ tÇng tèt cho khu t¸i ®Þnh c­, khu ®« thÞ míi vµ c¸c khu d©n c­ cò gi¸p ranh. 3. §a d¹ng vµ linh ho¹t ho¸ c¸c nguån vèn, ph­¬ng thøc cÊp vèn cho ph¸t triÓn nhµ ë, ®¸p øng nhu cÇu nhµ ë ngµy cµng ®a d¹ng cña thÞ tr­êng. Nguån vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë Hµ Néi nh÷ng n¨m qua chñ yÕu ®­îc huy ®éng tõ vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc, vèn tù cã vµ do c¸c doanh nghiÖp huy ®éng ®­îc vµ vèn ®Çu t­ cña d©n c­ (tõ 4 chñ ®Çu t­ tham gai ph¸t triÓn nhµ ë lµ: C¸c doanh nghiÖp trùc thuéc TW, c¸c c¬ quan trùc thuéc thanh phè, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ x©y dùng nhµ ë cho CBCNV vµ nh©n d©n tù ®Çu t­ x©y dùng nhµ cho m×nh). Trong ®ã, mçi nguån cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ vai trß kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nhµ ë vµ v× vËy g¾n víi nã lµ nh÷ng h×nh thøc huy ®éng vµ t¹o vèn kh¸c nhau. - §Èy m¹nh vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng thøc huy ®éng vèn tõ d©n c­. Nguån vèn nµy chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë Hµ Néi. HiÖn nay, tiÒm n¨ng nguån vèn nµy cßn rÊt lín bao gåm d©n c­ Thñ ®« vµ nh÷ng nguån tõ nh÷ng ng­êi kh«ng ph¶i lµ ng­êi sèng, lµm viÖc t¹i Thñ ®« cµng t¨ng. §iÒu cÇn thiÕt hiÖn nay lµ ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p võa khai th¸c triÖt ®Ó nguån vèn nµy nh­ng ®ång thêi còng h­íng nguån vèn vµo tËp trung ®Çu t­ theo dù ¸n. Huy ®éng vèn tõ d©n c­ cho ®Çu t­ theo dù ¸n cã thÓ d­íi h×nh thøc kh¸ch hµng cña dù ¸n, hoÆc gãp vèn tham gia c¸c dù ¸n hoÆc cho c¸c tæ chøc kinh tÕ vay ®Ó t¹o nguån vèn ®Çu t­. §Ó huy ®éng tèi ®a nguån vèn nµy, thêi gian tíi cÇn: TriÓn khai ngµy cµng nhiÒu vµ ®a d¹ng c¸c dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë, trong ®ã chó träng x©y dùng nhµ ë cho ng­êi cã thu nhËp trung binh vµ thÊp. C«ng khai ho¸ quy ho¹ch, møc gi¸ vµ thñ tôc ®¨ng ký mua nhµ. §¬n gi¶n ho¸ vµ nhanh chãng cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®Ó ng­êi d©n thùc sù yªn t©m khi ®Çu t­ x©y dùng c¶i t¹o nhµ ë . - Linh ho¹t trong viÖc t¹o vèn ®Ó bæ sung cho nguån vèn cña Nhµ n­íc. Nguån vèn ng©n s¸ch cho ph¸t triÓn nhµ ë vÉn cßn qu¸ nhá bÐ, ch­a t­¬ng xøng víi vai trß mµ nã ph¶i ®¶m nhËn v× hiÖn nay nã chØ ®¸p øng ®­îc 20% diÖn tÝch x©y dùng míi hµng n¨m cña Thµnh Phè. Trong khi cßn mét nguån kh¸ dåi dµo ®Ó t¹o thªm mét l­îng vèn kh«ng nhá cho x©y dùng nhµ ë, hiÖn nay quü nhµ thuéc Nhµ n­íc së h÷u qu¶n lý vµ cho thuª cßn kh¸ nhiÒu, víi c¬ chÕ bao cÊp tr­íc ®©y, tiÒn cho thuª nhµ qu¸ Ýt ái, kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ s÷a ch÷a phôc håi. Nhµ n­íc cÇn m¹nh d¹n xem xÐt ®iÒu chØnh viÖc gi¶m gi¸ b¸n nhµ, t¨ng gi¸ thuª nhµ ®Ó kÝch thÝch ng­êi ®ang thuª mua nhµ ®ang ë hoÆc mua míi, tiÒn thu ®­îc tõ nguån nµy sÏ lµ mét nguån vèn lín gãp vµo quü ph¸t triÓn nhµ ë cña Thµnh phè. §Èy m¹nh thùc hiÖn b¸n nhµ ë thuéc së h÷u Nhµ n­íc cho ng­êi ®ang thuª còng lµ mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng nhµ ë b»ng hµng ho¸ nhµ ë cña Nhµ n­íc khi cÇn thiÕt. MÆt kh¸c còng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c chñ ®ang thuª nhµ tiÕn hµnh x©y d­ng, söa ch÷a l¹i nhµ ë, c¶i t¹o ®iÒu kiÖn sèng vµ c¶nh quan ®« thÞ. §i ®«i víi nã lµ qu¶n lý chÆt chÏ trong chi ng©n s¸ch, tr¸nh thÊt tho¸t l·ng phÝ ®ång thêi triÖt ®Ó thu tõ c¸c nguån nh­ lÖ phÝ, thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, thuÕ tr­íc b¹. HiÖn nay, hiÖu qu¶ thu tõ nguån nµy rÊt thÊp do cã tíi 80% c¸c vô chuyÓn nh­îng nhµ ë, ®Êt ®ai kh«ng phÐp, tr¸i phÐp. Nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc gi¶m bít chi phÝ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, lÖ phÝ tr­íc b¹, thuÕ sö dông ®Êt vµ ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc cÊp c¸c lo¹i giÊy tê liªn quan ®Õn ®Êt vµ nhµ ®Ó cã nhiÒu ng­êi d©n thùc hiÖn chuyÓn nh­îng theo ph¸p luËt. - KÝch thÝch, khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp bá vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë. Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét bé phËn chñ yÕu cña tµi chÝnh quèc gia. C¸c doanh nghiÖp võa lµ chñ thÓ, võa lµ kh¸ch thÓ cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Do ®ã, cÇn cã c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch cÇn khuyÕn khÝch, kÝch thÝch daonh nghiÖp tÝch tô, tËp trung më réng vèn tõ chÝnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. HiÖn nay, tû lÖ nguån vèn nµy trong tæng nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë cßn rÊt thÊp, ®iÒu nµy kh«ng chØ mang l¹i khã kh¨n cho chñ ®Çu t­ mµ cßn thÓ hiÖn sù yÕu kÐm vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp. Nhµ n­íc cÇn xem xÐt ®iÒu chØnh c¸c ­u ®·i tµi chÝnh th«ng qua níi láng c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t­ vµ miÔn gi¶m m¹nh h¬n chÕ ®é thuÕ VAT vµ thu nhËp doanh nghiÖp cung c¸c lo¹i thuÕ nhµ ®Êt kh¸c, nh»m hç trî ph¸t triÓn nhµ trªn ®Þa bµn thñ ®«. Tr­íc m¾t, cÇn ®iÒu chØnh tiÕp tôc gi¶m bít chi phÝ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cho phÐp miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (ch¼ng h¹n miÔn gi¶m 3 n¨m ®Çu kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ, gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cho 3 n¨m tiÕp theo vµ gi¶m thuÕ suÊt thu nhËp tõ 32% hiÖn nay xuèng cßn 10 - 15% cho c¸c doanh nghiÖp chñ ®Çu t­ dù ¸n nhµ ë (tr­íc hÕt cho c¸c dù ¸n nhµ cho ®èi t­îng cã thu nhËp thÊp)). Cho phÐp miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bæ sung cho c¸c kho¶n thu tõ tiÒn thuª hoÆc b¸n nhµ tr¶ gãp t¹i kho¶n 1 ®iÒu 10 LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; cho phÐp ®Ó l¹i toµn bé hoÆc mét phÇn tiÒn sö dông ®Êt cho c¸c chñ ®Çu t­ dù ¸n chuÈn bÞ mÆt b»ng, x©y dùng h¹ tÇng x· héi. Nhµ n­íc thu l¹i nguån vèn nµy th«ng qua giao ®Êt, cÊp phÐp x©y dùng, thu tõ chuyÓn nh­îng ®Êt ®ai. C¶i tiÕn thuÕ VAT ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng nhµ ë (cô thÓ, xem xÐt trõ thuÕ ®Çu vµo cho c¸c chi phÝ tiÒn sö dông ®Êt vµ chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng mµ hiÖn nay chiÕm tíi 50% trong c¬ cÊu gi¸ thµnh x©y dùng nhµ theo dù ¸n) ®Ó cã kh¶ n¨ng gi¶m gi¸ nhµ trªn thÞ tr­êng… CÇn më réng c¸c h×nh thøc liªn doanh, liªn kÕt, hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc nh»m huy ®éng ®a d¹ng c¸c nguån vèn, n©ng cao tû träng cña vèn tù cã cña doanh nghiÖp trong tæng vèn ®Çu t­. Ngoµi ra, doanh nghiÖp cã thÓ ®Èy m¹nh viÖc huy ®éng vèn tõ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp d­íi h×nh thøc gãp vèn cæ phÇn hoÆc cho vay, võa huy ®éng ®­îc vèn nhÊt ®Þnh tõ néi bé doanh nghiÖp võa n©ng cao ý thøc lao ®éng tèt h¬n bëi tµi s¶n cña doanh nghiÖp lóc nµy còng cã mét phÇn së h÷u cña hä. - C¶i c¸ch chÝnh s¸ch cho vay vèn cña Nhµ n­íc. C¸c dù ¸n x©y dùng nhµ ë vµ khu ®« thÞ míi cÇn tíi mét nguån vèn rÊt quan träng ®ã lµ sù hç trî vèn tõ phÝa nhµ n­íc: cho vay tÝn dông ®Çu t­ víi l·i suÊt ­u ®·i. Trong hÇu hÕt c¸c tr­êng hîp, vèn tÝn dông ®Çu t­ vµ sù hËu thuÉn cña Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cã vai trß cùc kú quan träng, lµ sù khai th«ng cho c¸c dù ¸n, c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhµ ë. NÕu ®­îc sù hç trî cña Nhµ n­íc vÒ viÖc cho vay vèn tÝn dông ®Çu t­ th× c¸c doanh nghiÖp míi m¹nh d¹n h¬n trong viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn ®Çu t­ kh¸c. Nhê cã nguån vèn nµy mµ viÖc huy ®éng vèn trong d©n míi cã hiÖu qu¶ do ng­êi d©n thùc sù tin t­ëng vµo sù thµnh c«ng cña c¸c dù ¸n. Trong thêi gian tíi, ®Ó d¸p øng nhu cÇu vay vèn cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: X©y dùng thèng nhÊt vµ hoµn thiÖn bé m¸y cung øng vèn, qu¶n lý vèn tÝn dông ­u ®·i g¾n liÒn víi c«ng t¸c bè trÝ kÕ ho¹ch cho vay vèn víi kh¶ n¨ng vÒ nguån vèn. HiÖn nay, cã nhiÒu tæ chøc cã chøc n¨ng cung cÊp vèn tÝn dông ­u ®·i dÉn ®Õn sù kh«ng thèng nhÊt vÒ qu¶n lý nguån vèn dÉn ®Õn hiÖn t­îng cã nhiÒu ®Çu mèi tiÕn hµnh cho vay vèn tÝn dông ­u ®·i nªn doanh nghiÖp ph¶i lµm thñ tôc ë nhiÒu n¬i vµ sù c¹nh tranh kh«ng ®¸ng cã gi÷a c¸c nguån cung cÊp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp vay vèn ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch vay vèn cô thÓ vµ chÝnh x¸c vÒ khèi l­îng vay cÇn thiÕt. §èi víi c¸c dù ¸n ®­îc vay vèn cÇn ph¶i cã ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Ó cã kh¶ n¨ng thu håi vµ tr¶ nî vèn. Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c ng©n hµng tham gia ®Çu t­ trùc tiÕp, gi¸n tiÕp vµo viÖc ph¸t triÓn nhµ ë cho ng­êi cã thu nhËp thÊp. Cho vay tÝn dông ­u ®·i dµi h¹n víi l·i suÊt tõ 0,5% - 1% th¸ng, thêi gian vay tõ 10 - 20 n¨m tuy theo ®èi t­îng vµ cho vay tõ 2 phÝa: nhµ ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë vµ ng­êi thu nhËp thÊp cã nhu cÇu chç ë ®« thÞ. Thùc tÕ hiÖn nay, phÇn lín ng­êi cã nhu cÇu cÊp thiÕt vÒ nhµ ë lµ nh÷ng ng­êi cã thu nhËp thÊp vµ trung binh, víi møc thu nhËp cña hä nÕu kh«ng cã sù hç trî vÒ tÝn dông cña Nhµ n­íc th× m¬ ­íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn ®­îc ë tèt h¬n khã trë thµnh hiÖn thùc. Do ®ã, ®Ò nghÞ Nhµ n­íc cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i tÝn dông cho c«ng chøc, viªn chøc vµ ng­êi cã thu nhËp thÊp vay vèn ®Ó t¹o lËp chç ë ®« thÞ vµ ®èi t­îng nµy t¹i Hµ Néi phÇn ®«ng lµ lµm viÖc trong c¸c c¬ quan vµ doanh nghiÖp cña TW. Giao tr¸ch nhiÖm cho Thèng ®èc ng©n hµng chØ ®¹o c¸c ng©n hµng cho c¸c ®èi t­îng nµy vay vèn ®Ó mua nhµ, thuª nhµ, ®ång thêi c¸c ng©n hang cã thÓ ®Çu t­ ph¸t triÓn lo¹i nhµ nµy vµ b¸n tr¶ gãp cho c¸c ®èi t­îng, hoÆc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô b¶o l·nh, thÕ chÊp. Bªn c¹nh vèn tÝn dông ®Çu t­, chñ ®Çu t­ cßn ph¶i vay vèn tÝn dông th­¬ng m¹i ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. §Ó vay ®­îc vèn th­¬ng m¹i, chñ ®Çu t­ ph¶i tho¶ thuËn víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Ó lµm thñ tôc thÕ chÊp tµi s¶n, vµ cho vay theo c¸c quy ®Þnh chung cña ng©n hµng. C¸c doanh nghiÖp x©y dùng vay vèn nµy ®Ó ®Çu t­ ®Òu phµn nµn r»ng hiÖn nay vay vèn tõ nguån nµy rÊt khã kh¨n v× thñ tôc cho vay phøc t¹p qu¸ cÇu toµn, l·i suÊt cho vay cßn qu¸ cao, thêi gian cho vay l¹i ng¾n khiÕn hä gÆp nhiÒu khã kh¨n khi thùc hiÖn dù ¸n ch­a xong ®· ®Õn thêi h¹n tr¶ nî. §iÒu c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn khèi l­îng nguån vèn nµy lµ ph¶i huy ®éng ®­îc nguån tiÕt kiÖm cña d©n c­. Trong mÊy n¨m qua, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam t¨ng tr­ëng kh¸ nhanh dÉn ®Õn thu nhËp còng t¨ng theo, hiÖn nay cã rÊt nhiÒu kho¶n tiÕt kiÖm ®ang ®­îc cÊt gi÷ t¹i c¸c hé gia ®×nh. V× vËy, cÇn ph¶i c¶i thiÖn vµ n©ng cao n¨ng lùc cho ngµnh ng©n hµng ®Ó c¸c kho¶n tiÒn nhµn dçi trong d©n c­ ®­îc ®em vµo ®Çu t­ thay v× cÊt gi÷ trong nhµ. X©y dùng hÖ thèng ng©n hµng réng kh¾p, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc cho vay vµ nhËn göi nh»m ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vay vèn ®èi víi c¶ doanh nghiÖp vµ phÝa ng­êi d©n. T¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi d©n cã thÓ göu tiÕt kiÖm bÊt cø lóc nµo, ë ®©u, víi sè tiÒn nhiÒu hay Ýt. §ång thêi, ph¶i cã chÝnh s¸ch l·i suÊt ng©n hµng hîp lý, b¾t buéc cac ng©n hµng ph¶i triÖt ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó gi¶m l·i suÊt cho vay, gi¶m bít g¸nh nÆng vÒ chi phÝ cho chñ ®Çu t­. - Huy ®éng vèn ®Çu t­ th«ng qua thÞ tr­êng vèn. Tr¸i phiÕu c«ng tr×nh: §©y lµ ph­¬ng thøc cã lîi thÕ, tËn dông ®­îc c¸c nguån vèn kh«ng tËp trung vµ ®iÒu chØnh t¸c nghiÖp tµi chÝnh víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng. Do ®ã, h×nh thøc nµy ®· trë thµnh h×nh thøc huy ®éng vèn phæ biÕn ë nhiÒu n­íc. Chñ ®Çu t­ cña dù ¸n huy ®éng vèn b»ng c¸ch b¸n tr¸i phiÕu, do ®ã sè vèn huy ®éng ®­îc phô thuéc vµo kÕt qu¶ b¸n tr¸i phiÕu. Qu¸ tr×nh b¸n vµ thanh to¸n tr¸i phiÕu cã thÓ diÔn ra liªn tôc trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµ thêi h¹n thanh to¸n tuú thuéc vµo thêi gian ghi trªn phiÕu. H×nh thøc cæ phiÕu: H×nh thøc cæ phÇn lµ h×nh thøc huy ®éng vèn b»ng h×nh thøc b¸n cæ phiÕu. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµ c«ng ty cæ phÇn. Vèn ®Çu t­ ®­îc huy ®éng tõ c¸c cæ ®«ng. Nh­ vËy, viÖc t¹o ra tµi s¶n ®Çu t­ lµ viÖc mµ cæ ®«ng vÇn quan t©m vµ sè vèn cña cæ ®«ng bá ra chÝnh lµ sè vèn ®Çu t­ cÇn thiÕt cho viÖc t¹o ra tµi s¶n ®ã. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ tr¶ l·i theo møc hiÖu qu¶ cña c«ng tr×nh ®Çu t­ chø kh«ng ph¶i tr¶ l·i theo møc cè ®Þnh nh­ vay vèn cña ng©n hµng. Nh­ vËy, chi phÝ ®Çu t­ gi¶m ®i, vµ c«ng ty kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr¶ mét kho¶n nî. Trªn thùc tÕ, h×nh thøc nµy ch­a ®­îc phæ biÕn trong huy ®éng vèn cho x©y dùng nhµ ë Hµ Néi v× tèc ®é cæ phÇn ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cßn rÊt chËm, mÆt kh¸c thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay cßn qu¸ míi mÎ. 4. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån vèn. Song song víi huy ®éng triÖt ®Ó mäi nguån vèn cho x©y dùng nhµ ë cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p thiÕt thùc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn tõ c¸c nguån. - §èi víi vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc: §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nµy cÇn thùc hiÖn nghiªm tóc quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch, kiªn quyÕt lo¹i bá c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh ch­a ®ñ thñ tôc ®Çu t­ b»ng nguån vèn ng©n s¸ch ra khái danh môc bè trÝ kÕ ho¹ch vèn hµng n¨m. Sö dông ®óng chøc n¨ng cña nguån vèn nµy trong x©y dùng nhµ ë, tËp trung ®Çu t­ cho duy tr× c¶i t¹o quü Nhµ n­íc hiÖn cã, hç trî x©y dùng nhµ ë cho ng­êi ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch ­u ®·i cña Nhµ n­íc, ®Çu t­ cho viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng kÌm theo c¸c khu nhµ ë míi, hç trî mét phÇn cho c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng. Thùc hiÖn ph©n bæ vèn theo ®óng kÕ ho¹ch ®¶m b¶o kÞp tiÕn ®é thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ b»ng vèn ng©n s¸ch mµ kh«ng lµm ø ®äng vèn. Kiªn quyÕt chñ tr­¬ng ®iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t­ theo h­íng ­u tiªn nguån vån ®Çu t­ vña ng©n s¸ch vµ nguån vèn tÝn dông cña Nhµ n­íc cho nh÷ng c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp nhÊt thiÕt ph¶i tiÕp tôc ®Çu t­ hoÆc nh÷ng c«ng tr×nh s¾p hoµn thµnh, chØ cÇn bæ sung vèn lµ cã thÓ ®i vµo ho¹t ®éng. - §èi víi nguån vèn ho¹t ®éng cña d©n c­: CÇn nhanh chãng cã nh÷ng chÝnh s¸ch h­íng m¹nh nguån vèn nµy theo m« h×nh ®Çu t­ theo dù ¸n. §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dù ¸n còng nh­ ®a d¹ng ho¸ c¸ch gãp vèn cña ng­êi d©n. TriÓn l·m vµ th­êng xuyªn c«ng khai quy ho¹ch vµ danh môc c¸c dù ¸n x©y dùng nhµ ë ®Ó nh©n d©n biÕt vµ tham gia. H×nh thµnh ph­¬ng thøc göi tiÒn tiÕt kiÖm x©y dùng nhµ, sau khi göi tiÒn tiÐt kiÖm ®­îc 30-40% gi¸ trÞ ng«i nhµ, ng­êi d©n ®­îc vay vèn x©y dùng hoÆc mua nhµ vµ ®­îc thÕ chÊp b»ng gi¸ trÞ chÝnh ng«i nhµ ®ã. T¨ng c­êng qu¶n lý, kiÓm so¸t vµ h¹n chÕ t×nh tr¹ng tù x©y dùng tr¸i phÐp cña d©n c­ võa ®Ó ®¶m b¶o gi÷ g×n quy ho¹ch, kiÕn tróc chung ®ång thêi trµnh cho ng­êi d©n tiÕp tôc mÊt tiÒn, mÊt nhµ do bÞ ph¹t hoÆc bÞ ph¸ dì. - §èi víi vèn ®Çu t­ cña doanh nghiÖp vµ c¸c nguån vèn huy ®éng kh¸c. §Ó c¸c nguån vèn nµy ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt, tr­íc hÕt cÇn cã sù ph©n bæ hîp ly vèn trong tÊt c¶ c¸c h¹ng môc c«ng trinh cña dù ¸n. TiÕt kiÖm chi phÝ trong lÜnh vùc dïng cho viÖc chÈn bÞ ®Çu t­ nh­: TiÒn thiÕt kÕ, tiÒn t­ vÊn gi¸m s¸t, qu¶n lý, tiÕp thÞ… HiÖn nay, t¹i c¸c dù ¸n x©y dùng nhµ ë vµ khu ®« thÞ míi ®ang thi c«ng chi phÝ nµy kh¸ cao, h¬n n÷a ®©y lµ nh÷ng vùc cã kh¶ n¨ng gi¶m chi phÝ t­¬ng ®èi dÔ trong c¸c T¨ng c­êng kh¶ n¨ng b¶o toµn vèn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t­. Qu¸ tr×nh ®Çu t­ chÞu t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè nh­ l¹m ph¸t, rñi ro thÞ tr­êng… Do ®ã cÇn n©ng cao tÝnh kh¶ thi, ®é chÝnh x¸c cao nhÊt cã thÓ ®­îc cña c¸c luËn chøng kinh tÕ kü thuËt, hiÖu qu¶ ®Çu t­ ph¶i ®­îc tÝnh to¸n kh«ng qu¸ xa so víi thùc tÕ. §ång thêi khi thùc hiÖn, nÕu cã sù biÕn ®æi nµo ®ã ®Òu ph¶i cã mét sù ®iÒu chØnh kÞp thêi ®ång bé. Trong thêi gian tíi cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c nguån vèn kh¸c nhau ®Çu t­ x©y dùng khu d©n c­ th«ng qua viÖc khuyÕn khÝch c¸c doanh nghÞªp kinh doanh nhµ ë cho thuª diÖn tÝch (hiÖn nay vÉn chñ yÕu tËp trung vµo c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi trong viÖc x©y dùng vµ cho thuª trô së, v¨n phßng lµm viÖc vµ mét sè Ýt chç ë mµ chñ yÕu lµ chç ë cao cÊp, phôc vô ®èi t­îng cã thu nhËp cao)...§èi víi nh÷ng ®èi t­îng cã thu nhËp thÊp, ®èi t­îng chÝnh s¸ch, kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng mua nhµ ë, nhµ n­íc nªn giao cho doanh nghiÖp tù thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, cho thuª trªn c¬ së tù h¹ch to¸n kinh doanh. Nhµ n­íc kh«ng can thiÖp trùc tiÕp vµo c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, mµ chØ ®iÒu tiÕt th«ng qua c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp kh¸c nh­ thuÕ, tÝn dông, ®Çu t­ h¹ tÇng ngoµi hµng rµo.... Bªn c¹nh viÖc ®Çu t­ trùc tiÕp, Nhµ n­íc còng cÇn cã gi¶i ph¸p cung øng vèn tÝn dông víi l·i suÊt ­u ®·i cho c¸c doanh nghÞªp vµ nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ®èi t­îng thuéc diÖn chÝnh s¸ch mµ l¹i cã thu nhËp thÊp, ®èi t­îng lµm c«ng ¨n l­¬ng, d©n nghÌo thµnh thÞ...C¸c chñ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë cho c¸c ®èi t­îng d©n c­ cã thu nhËp thÊp, nhÊt lµ x©y dùng cÊc chung c­ ®­îc vay vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc víi l·i suÊt ­u ®·i tõ Quü hç trî ph¸t triÓn. Tuy nhiªn nªn h×nh thµnh quü ph¸t triÓn nhµ ë, trong ®ã ®­îc nhµ n­íc hç trî mét phÇn vÒ l·i suÊt huyd ®éng. §ång thêi quü ph¸t triÓn nhµ ë cïng víi doanh nghiÖp qu¶n lý thu håi vãn ®Çu t­ trong c¸c tr­êng hîp tr¶ gãp, tr¶ dÇn. ViÖc vay vèn ­u ®·i cã thÓ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp x©y dùng nhµ ë kh«ng nh÷ng ®Ó b¸n th¼ng cho ng­êi tiªu dïng mµ cã thÓ cho thuª, hoÆc b¸n tr¶ gãp... Thay v× dïng c¸c chÝnh s¸ch khèng chÕ cøng vÒ gi¸, nh­ quy ®Þnh "gi¸ néi bé", "gi¸ cung cÊp", Nhµ n­íc nªn cho phÐp ng­êi ®­îc thô h­ëng tiÕp cËn víi nguån vèn tÝn dông ­u ®·i víi l·i suÊt thÊp. Møc vay vèn, thêi h¹n vay vèn, l·i suÊt vay vèn sÏ ®­îc tÝnh to¸n cô thÓ trªn gi¸ trÞ nhµ ë, møc thu nhËp b×nh qu©n cña ®èi t­îng thô h­ëng vµ nh÷ng kh¶ n¨ng t×m kiÕm ®­îc chç ë míi... Quü ph¸t triÓn nhµ ë cña ®Þa ph­¬ng sÏ phôc vô c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch nµy. 5. Mét sè chÝnh s¸ch tµi chÝnh kh¸c kh¸c. Mét lµ, vÊn ®Ò tiÒn thuª ®Êt: ChÝnh s¸ch vÒ tiÒn thuª ®Êt hîp lý kh«ng nh÷ng khuyÕn khÝch c©c nhµ ®Çu t­ tham gia vµo c¸c dù ¸n x©y dùng nhµ ë mµ cßn gãp phÇn h­íng dÉn nh©n d©n trong viÖc lùa chän h×nh thøc nhµ ë phï hîp víi kh¶ n¨ng chi tr¶ vµ ®iÒu kiÖn sèng, sinh ho¹t thùc tÕ cña gia ®×nh m×nh. Víi nhµ ë d¹ng chung c­ cao tÇng, cÇn cã chÝnh s¸ch miÔn gi¶m tiÒn thuª ®Êt, giao ®Êt cho nh÷ng hé sèng ë nhµ cao tÇng; cho phÐp chËm nép tiÒn ®Êt cho ®Õn khi b¸n ®­îc diÖn tÝch ë ®èi víi nh÷ng chñ ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë ®Ó kinh doanh, nh­ng kh«ng qu¸ 5 n¨m. Nªn cã chÝnh s¸ch b¸n nhµ tr¶ gãp trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh, nh­ng kh«ng qu¸ 10 n¨m phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn vµ thu nhËp thùc tÕ cña ®èi t­îng thô h­ëng. Trong thêi gian ch­a tr¶ ®ñ tiÒn mua nhµ ë th× kh«ng ®­îc mua, b¸n, tÆng hoÆc chuyÓn nh­îng diÖn tÝch nhµ ë ®ã. §Ó khuyÕn khÝch viÖc x©y nhµ chung c­ cao tÇng ®ång bé vÒ h¹ tÇng kinh tÕ kü thuËt, tr¸nh ph¸t triÓn tù do viÖc x©y "nhµ èng", Nhµ n­íc ngoµi viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh vÒ quy ho¹ch kiÕn tróc ®« thÞ cÇn cã chÝnh s¸ch vÒ gi¸ ®Êt (chØ cÊp phÐp x©y dùng khi ®· nép ®ñ tiÒn ®Êt vµ c¸c lo¹i tiÒn liªn quan ®Õn ®Êt x©y dùng). Hai lµ, vÒ chÝnh s¸ch thuÕ. ChÝnh s¸ch thuÕ ®Êt ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c«ng b»ng vµ cã thÓ ®iÒu tiÕt ®­îc chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nhµ ë cña chóng ta. Thùc tÕ hiÖn nay ë Hµ Néi vµ mét sè d« thÞ lín cã nhiÒu tr­êng hîp ®Çu c¬ nhµ ®Êt dÉn ®Õn viÖc diÖn tÝch nhµ ë vµ ®Êt ®ai bÞ bá trèng, trong khi nhu cÇu vÒ ®Êt ®ai cña nhiÒu tÇng líp nh©n d©n rÊt lín. Kh«ng Ýt hé gia ®×nh ph¶i sèng trong nh÷ng khu nhµ t¹m, hÕt søc tåi tµn, mÊt vÖ sinh vµ « nhiÔm mµ chñ yÕu lµ trªn nh÷ng khu ®Êt lÊn chiÕm tr¸i phÐp. Khi thuÕ ®Êt ®ai ®­îc ®iÒu tiÕt ®Õn mét møc nhÊt ®Þnh, th× chØ nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu thùc sù sö dông ®Êt míi cÇn ®Õn ®Êt, hoÆc nh÷ng ng­êi ®ang sö dông ®Êt kÐm hiÖu qu¶ buéc ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng ¸n sö dông hiÖu qu¶ h¬n. ThÝ dô nh÷ng ng­êi kh«ng bu«n b¸n, kinh doanh ®i lµm c«ng ¨n l­¬ng vµ cã thu nhËp kh«ng cao cã thÓ sÏ s½n sµng nh­îng l¹i ®Êt ®Õn sèng trong nh÷ng khu chung c­ (kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ ®Êt hoÆc ph¶i ®ãng thuÕ ®Êt víi møc kh«ng cao cã thÓ chÊp nhËn ®­îc). Vµ nh­ vËy, nhu c©u cã ®Êt ë sÏ gi¶m, chØ nh÷ng ng­êi sö dông ®Êt cã hiÖu qu¶ míi mong muèn vµ cã ®ñ kh¶ n¨ng sö dông ®Êt. Cïng víi nã lµ nhu cÇu chç ë trong nh÷ng khu chung c­ sÏ t¨ng lªn, gióp viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nhµ ë ®« thÞ thµnh c«ng theo ý muèn. Ba lµ, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ kinh doanh. Nhµ n­íc nªn khèng chÕ møc gi¸ trÇn trong viÖc b¸n, cho thuª diÖn tÝch ë, cßn gi¸ c¶ cô thÓ do doanh nghiÖp, c¸ nh©n tù h¹ch to¸n vµ Ên ®Þnh. Nh­ vËy cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò: - Nhµ n­íc kh«ng can thiÖp qu¸ s©u vµo c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®Ó hä tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. - Nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu thËt sù vÒ nhµ ë sÏ cã c¬ héi ®­îc tiÕp cËn nguån cung cÊp nhµ ë mét c¸ch c«ng b»ng. - Ph©n biÖt r¹ch rßi nh÷ng ®èi t­îng ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i kh¸c nhau cña nhµ n­íc. Bèn lµ, vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ng­êi d©n sèng trong khu chung c­. Bªn c¹nh nh÷ng chÝnh s¸ch x· héi, t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n th× nhµ n­íc cÇn ®Çu t­ ®¶m b¶o tèt nh÷ng nhu cÇu vÒ dÞch vô cña ng­êi d©n sèng trong khu chung c­ nh­ Þ trÝ, n¬i tr«ng gi÷ xe, hÖ thèng ®iÖn n­íc, tr­êng häc, bÖnh viÖn.. ®¶m b¶o yÕu tè gi¸ c¶ hÊp dÉn cña khu chung c­ so víi x©y dùng nhµ riªng. 6. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë Hµ néi. Trong giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ cÇn n©ng cao chÊt l­îng cña luËn chøng kinh tÕ kü thuËt bëi ®iÒu nµy quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña c¶ dù ¸n. N©ng cao c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy phÐp ®Çu t­, viÖc thÈm ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña c¸c dù ¸n, ®Æc biÖt lµ møc ®é chÝnh x¸c cao cña tæng dù to¸n c«ng tr×nh. Thñ tôc cÊp giÊy phÐp ph¶i ®¶m b¶o nhanh gän, thuËn tiÖn. Thùc hiÖn chÆt chÏ c«ng t¸c ®Êu thÇu ®Ó tiÕt kiÖm vÒ tµi chÝnh vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. Yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i thùc hiÖn ®Êu thÇu víi tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nhµ ë ®­îc nhµ n­íc cho phÐp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ vµ tr¸nh nh÷ng tiªu cùc xÈy ra. Trong giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë vµ khu ®« thÞ míi, hiÖu qu¶ ®Çu t­ thÓ hiÖn ë chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ thêi gian thi c«ng. ChÊt l­îng c«ng tr×nh lµ tiªu chuÈn quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp, chÊt l­îng c«ng tr×nh lµ sù ®¶m b¶o tèt nhÊt cho uy tÝn vµ kh¶ n¨ng thu håi vèn cña chñ ®Çu t­. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh, vÒ phÝa chñ ®Çu t­ ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p sau: + BiÖn ph¸p thiÕt kÕ: C«ng t¸c thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ kü thuËt, vÒ mü thuËt phï hîp víi quy ho¹ch, kiÕn tróc chung, ®¶m b¶o bè trÝ hîp lý c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, khu nhµ ë, khu vui ch¬i, khu gi¶i trÝ. + BiÖn ph¸p thi c«ng: §Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc thi c«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é c«ng tr×nh còng nh­ tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, doanh nghiÖp ph¶i cã mét ®éi ngò c¸c kü s­ x©y dùng vµ c¸c c«ng nh©n lµnh nghÒ ®Ó thi c«ng theo ®óng thiÕt kÕ vµ ®óng yªu cÇu kü thuËt ®Æt ra. Thùc hiÖn ®ång bé trong tæ chøc thi c«ng mét khu ®« thÞ míi theo c«ng nghÖ liªn hoµn kÕt hîp c¸c dÞch vô khai th¸c nhµ ë trong giai ®o¹n võa ®Çu t­ võa khai th¸c t¹i c¸c khu ®« thÞ míi ®Ó nhanh chãng thu håi vèn vµ ph¸t huy t¸c dông cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. + §æi míi c«ng nghÖ: §Èy m¹nh nghiªn cøu vµ ¸p dông vµo s¶n xuÊt vµ x©y dùng nhµ ë c¸c lo¹i vËt liÖu vµ c«ng nghÖ x©y dùng míi, hiÖn ®¹i, gióp gi¶m thêi gian thi c«ng vµ gi¸ thµnh, gi¶m « nhiÔm m«i tr­êng, t¨ng chÊt l­îng kü thuËt vµ thÈm mü c«ng tr×nh. §èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý, cÇn ®Èy m¹nh tham gia phèi hîp cña c¸c c¬ quan qu¶n lý chuyªn nghµnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n nh»m ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c vµ toµn diÖn dù ¸n, kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng thiÕu sãt, sai ph¹m trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. Gi¸m s¸t qu¶n lý chÆt chÏ c¸c dù ¸n nhÊt thiÕt ph¶i tu©n thñ ®óng kÕ ho¹ch vÒ tû lÖ tÇng cao vµ c¸c « ®Êt cã chøc n¨ng c«ng céng, kh«ng tuú tiÖn thay ®æi chøc n¶ng sö dông ®Êt vµ h¹ thÊp tÇng cao ®Ó phôc vô môc ®Ých kinh doanh. Thµnh phè cÇn khèng chÕ thêi gian thùc hiÖn dù ¸n ®èi víi c¸c chñ ®Çu t­, tr¸nh t×nh tr¹ng xin ®Êt, gi÷ ®Êt nh­ hiÖn nay. NÕu thêi h¹n cho phÐp cÇn thu håi ®Ó giao cho c¸c chñ ®Çu t­ kh¸c cã n¨ng lùc, kÓ c¶ nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi. Trong giai ®o¹n vËn hµnh kÕt qu¶ ®Çu t­, cÇn thµnh lËp ban qu¶n lý vµ vËn hµnh khu nhµ ë chung c­ cã thÓ kÕt hîp víi tæ chøc bé m¸y tæ d©n phè. Ban qu¶n lý khu nhµ ë ®­îc ho¹t ®éng nh­ mét doanh nghiÖp cung øng dÞch vô c«ng Ých, ®¶m b¶o chÊt l­îng phôc vô vµ qu¶n lý c¸c khu nhµ cao tÇng, tæ chøc tèt viÖc cung caz¸p c¸c dÞch vô cã liªn quan trong c«ng tr×nh nh­ qu¶n lý vËn hµnh thang m¸y, b¬m n­íc sinh ho¹t, thu gom gi¸c th¶i, ®¶m b¶o an ninh trËt tù bªn trong c«ng tr×nh, tr«ng gi÷ xe ®¹p, xe m¸y, ch¨m sãc c©y xanh xung quanh t¹o ®­îc lßng tin vµ t©m lý yªn t©m cho ng­êi d©n sinh sèng t¹i ®©y. C¸c khu ®« thÞ míi ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®ång bé h¹ tÇng kü thuËt vµ x· héi theo tiªu chuÈn hiÖn ®¹i. YÕu tè dång bé kh«ng chØ lµ h¹ tÇng kü thuËt nh­ ®­êng giao th«ng, c¸c tuyÕn ®iÖn sinh ho¹t, ®iÖn tho¹i ch«n ngÇm, hÖ thèng tho¸t n­íc, mµ cßn c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi nh­ nhµ trÎ, tr­êng häc, bÖnh viÖn, khu th­¬ng m¹i, c«ng viªn vui ch¬i gi¶i trÝ ®¶m b¶o nhu cÇu sinh ho¹t ngµy cµng cao cña nh©n d©n. KÕt luËn Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn vµ héi nhËp hiÖn nay, §¶ng, Nhµ n­íc vµ Thµnh Uû Hµ Néi ®· nç lùc rÊt lín ®Ó ®­a ra nhiÒu chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn c«ng cuéc ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë vµ ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng. Nh­ng c«ng cuéc ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu nhµ ë cho ng­êi d©n lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, kh«ng ph¶i ngµy mét ngµy hai lµ cã thÓ hoµn thµnh vµ ®¹t ®­îc møc chØ tiªu mµ kÕ ho¹ch ®Ò ra. V× ®Çu t­ cho nhµ ë ph¶i chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè c¶ kh¸ch quan vµ chñ quan. §ã lµ tèc ®é gia t¨ng d©n sè ngµy cµng cao, dßng ng­êi ®æ vÒ thµnh thÞ ngµy cµng nhiÒu, g©y ra søc Ðp lín trong viÖc t¹o ra ®ñ chç ë cÇn thiÕt. Do ®ã, ngay tõ b©y giê chóng ta cÇn ph¶i cã ph­¬ng h­íng gi¶i ph¸p mang tÝnh thiÕt thùc ®Ó lµm sao cho c«ng cuéc ®Çu t­ mét dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë (gåm qu¸ tr×nh gi¶i phãng mÆt b»ng, thu håi ®Êt, huy déng vèn, thiÕt kÕ, lËp dù to¸n, ®Êu thÇu, thi c«ng, thÈm ®Þnh, sö dông vèn...)kh«ng cßn mang nh÷ng bÊt cËp, khóc m¾c nh­ hiÖn nay. Mµ c¸c dù ¸n nµy ph¶i ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, cã chÊt l­îng tèt, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu phôc vô ®Êt n­íc, phôc vô nh©n d©n. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµo nhµ ë ngµy cµng ph¸t triÓn vµ n©ng cao vai trß h¬n n÷a, th× ®ßi hái tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c cÊp còng nh­ toµn thÓ x· héi gãp søc ®Çu t­ x©y dùng, ph¶i thùc hiÖn ®­îc ®Þnh h­íng mµ chÝnh phñ nªu ra: " Ph¸t triÓn nhµ ë ph¶i cã sù tham gia cña toµn x· héi". §Ó lµm sao mµ kh«ng chØ cã chÝnh phñ, mµ cßn cã nh©n d©n, c¸c doanh nghiÖp ...tÝch cùc ®Çu t­ cho lÜnh vùc nµy h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vËt chÊt vµ tinh thÇn ngµy cµng cao cña nh©n d©n Hµ Néi, gãp phÇn quan träng trong viÖc x©y dùng mét thñ ®« hiÖn ®¹i, t­¬ng xøng víi tÇm vãc cña quèc gia 100 triÖu d©n thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ViÖt Nam trong thêi kú ®Èy m¹nh CNH - H§H. Tµi liÖu tham kh¶o 1. PGS.TS NguyÔn Ngäc Mai - Gi¸o tr×nh Kinh tÕ §Çu t­ - NXB Gi¸o Dôc. 2. TS. NguyÔn B¹ch NguyÖt - Gi¸o tr×nh LËp vµ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ - NXB Thèng Kª. 3. Th.s Tõ Quan Ph­¬ng - Gi¸o tr×nh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ - NXB Gi¸o Dôc. 4. B¸o c¸o ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhµ - Bé X©y Dùng. 5. B¸o c¸o hµng n¨m cña Tæng C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi. 6. T¹p ChÝ x©y Dùng (10/02; 08/02;01/03..) 7. T¹p chÝ Céng s¶n (Sè 8/02) 8. Niªn gi¸m thèng kª - 2002.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐầu tư vào nhà ở Hà Nội, thực trạng và một số giải pháp.DOC
Luận văn liên quan