Đề tài Định hướng, giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội huyện Ninh Giang - Hải Dương đến năm 2010

MỤC LỤC: Lời nói đầu 1 Chương I: Những vấn đề lý luận về . 3 chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 3 I. Cơ cấu kinh tế 3 1. Khái niệm . 3 2. Phân loại cơ cấu kinh tế . 4 3. Đo lường sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 7 II. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 8 1. Khái niệm: 8 2. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 8 3. Một số quy luật chủ yếu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế .11 III. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của một số huyện trong tỉnh 11 Chương II 13 Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 1997 - 2002 13 I. Điều kiện tự nhiên - xã hội . 13 1. Điều kiện tự nhiên 13 2. Điều kiện xã hội . 14 II. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 27 1. Cơ cấu kinh tế 27 2. Nông nghiệp, ngư nghiệp 28 3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 35 4. Khối các ngành dịch vụ 40 III. Đánh giá . 45 1. Những lợi thế 45 2. Những hạn chế, thách thức cơ bản . 46 3. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 46 Chương 3: Định hướng và giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội huyện ninh giang đến năm 2010 51 I. Quan điểm và mục tiêu phát triển 51 1. Quan điểm về chuyển dịch kinh tế . 51 2. Mục tiêu chung . 51 3. Những mục tiêu cụ thể . 54 II. Phương án phát triển . 55 1. Các phương án phát triển . 55 Thời kỳ 57 2. Lựa chọn phương án phát triển 61 3. Cân đối nguồn vốn theo phương án phát triển . 62 III. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế . 63 1. Nông ngư, nghiệp và phát triển nông thôn . 63 2. Công nghiệp và xây dựng 68 3. Công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp 69 4. Khối các ngành dịch vụ 71 5. Kết cấu hạ tầng 73 6. Phương hướng phát triển các lĩnh vực xã hội . 78 IV. Giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội theo phương án đã định 83 1. Các giải pháp huy động vốn cho phát triển . 83 2. Chính sách phát triển nguồn nhân lực 84 3. Nâng cao chất lượng lao động bằng cách: 85 4. Tăng cường công tác quản lý: . 85 5. Phát triển khoa học công nghệ . 85 6. Bảo vệ môi trường . 86 7. Các chương trình ưu tiên phát triển 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Văn kịên đại hội đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXI nhiệm kỳ 2001- 2005 tháng 10 năm 2000. 2.Báo cáo tổng hợp rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương đế năm 2010, tháng 12 năm 2000. 3.Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2000, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện Ninh Giang 2001. 4.Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Ninh Giang giai đoạn 2001- 2005. 5.Báo cáo kiểm điểm dưới nhiệm kỳ đại hội lần thứ XXI đảng bộ huyện Ninh Giang 2003. 6.Niên giám thống kê huyện Ninh Giang 2001. 7.Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương 2001- 2002. 8.Lịch sử đảng bộ huyện Ninh Giang 1999. 9.Giáo trình kinh tế phát triển trường Kinh Tế Quốc Dân. 10.Giáo trình dự báo phát triển kinh tế xã hội trường Kinh Tế Quốc Dân. thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2262 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Định hướng, giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội huyện Ninh Giang - Hải Dương đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
niªn gi¸m thèng kª tØnh H¶i D­¬ng vµ huyÖn Ninh Giang: 2002 2. Lùa chän ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn Ph­¬ng ¸n 1 lµ ph­¬ng ¸n nh»m thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn t¨ng gÊp 2 lÇn GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi trong 10 n¨m. Trong ®iÒu kiÖn nhÞp t¨ng d©n sè huyÖn chØ cßn kho¶ng 0,7% n¨m. Nh­ vËy GDP ph¶i t¨ng ë møc 9,5 - 10% n¨m. Néi dung chÝnh cña ph­¬ng ¸n lµ ­u tiªn ®Çu t­ vµo chuyÓn ®æi n«ng nghiÖp vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®Æc biÖt cho n«ng th«n, ®ång thêi tranh thñ x©y dùng c¸c côm c«ng nghiÖp tËp trung, tæ chøc c¸c HTX s¶n xuÊt hµng ho¸. Ph­¬ng ¸n 1 gi÷ møc t¨ng tr­ëng giai ®o¹n 2001 - 2005 theo môc tiªu ®¹i héi víi nhÞp t¨ng GDP 8,5% giai ®o¹n sÏ t¨g 10,5% ®Ó cho c¶ giai ®o¹n 2001 - 2010 t¨ng 9,5%. Víi môc tiªu ®ã giai ®o¹n 2006 - 2010 c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ph¶i t¨ng cao h¬n. Kho¶ng 16 - 17%. Ph­¬ng ¸n nµy cã thÓ thùc hiÖn ®­îc v× nh÷ng tiÒm n¨ng cßn ch­a khai th¸c sÏ ®­îc ph¸t triÓn vµo giai ®o¹n sau: Ph­¬ng ¸n 2víi gi¶ thiÕt GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng 2,5 lÇn so víi n¨m 2000. nh­ng vÉn gi÷ møc t¨ng tr­ëng 8,5 cho giai ®o¹n 2001 - 2005 nh­ môc tiªu ®¹i héi. §Ó cho c¶ giai ®o¹n t¨ng 10,5% th× giai ®o¹n sau GDP ph¶i t¨ng 12,5%. Víi ph­¬ng ch©m vÉn ­u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. TËn dông lîi thÕ th× giai ®o¹n 2006 - 2010 c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ph¶i cã nhÞp t¨ng trªn 20% n¨m. §©y lµ ph­¬ng ¸n cÇn phÊn ®Êu Ph­¬ng ¸n 3 lµ ph­¬ng ¸n trong ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi. GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng gÊp 3 lÇn trong 10 n¨m. Nh­ vËy giai ®o¹n ®Çu cã thÓ t¨ng cao h¬n møc §¹i héi ®Ò ra do ®iÒu kiÖn bªn ngoµi t¸c ®éng vµo lµm cho nhÞp t¨ng tèi 9,5% vµ giai ®o¹n sau còng ph¶i t¨ng 15% ®Ó cho c¶ giai ®o¹n 2001 - 2010 t¨ng tr­ëng cña GDP ®¹t 12,2%. §©y lµ ph­¬ng ¸n khã thùc hiÖn ®­îc nÕu kh«ng cã nh÷ng ®ét biÕn vÒ ®Çu t­. Sau khi ph©n tÝch vÒ nh©n lùc, vÒ nguån vèn chóng t«i cho r»ng trong quy ho¹ch s¾p tíi lÊy ph­¬ng ¸n 1 lµ ph­¬ng ¸n ®­îc chän lµm ph­¬ng ¸n quy ho¹ch. Ph­¬ng ¸n 2 lµ ph­¬ng ¸n phÊn ®Êu. 3. C©n ®èi nguån vèn theo ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn §Ó thùc hiÖn ®­îc ph­¬ng ¸n 1 cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: ViÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn ®Õn n¨m 2010 phô thuéc rÊt lín vµo nguån vèn ®­îc huy ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn ®ã, nhu cÇu vèn ®Çu t­ ®­îc x¸c ®Þnh cho c¸c thêi ky: 2001 - 2005: cÇn 910 - 1.050 tû ®ång: thêi kú 2006 - 2010 : CÇn 2.240.550 tû ®ång theo gi¸ hiÖn hµnh (ICOR = 3,5 -4). §Ó thu hót tèt vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lùc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn cÇn ph¶i qu¸n triÖt tèt mét sè quan ®iÓm sau: ChÝnh s¸ch t¹o vèn ph¶i h­íng vµo viÖc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n, ®¬n vÞ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, cÇn kiÖm trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ®Ó t¨ng nguån ®Çu t­ ph¸t triÓn ngay trong néi bé huyÖn. KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a viÖc tranh thñ tèi ®a nguån hç trî tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc víi viÖc ®Èy m¹nh tÝch luü tõ néi bé nÒn kinh tÕ huyÖn vµ thu hót c¸c nguån vèn bªn ngoµi. Vèn ®Çu t­ do ng©n s¸ch Trung ­¬ng cÊp chØ nªn dµnh cho x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng nh­ giao th«ng, liªn l¹c, cÊp ®iÖn, tho¸t n­íc. III. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh, lÜnh vùc kinh tÕ 1. N«ng ng­, nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. 1.1 Quan ®iÓm vµ môc tiªu ph¸t triÓn §Þnh h­íng ph¸t triÓn chung Tõ nay ®Õn n¨m 2010 thÕ m¹nh kinh tÕ cña huyÖn vÉn lµ n«ng nghiÖp, chuyÓn m¹ch c¬ cÊu n«ng nghiÖp theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸, tõng b­íc chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång. VËt nu«i nh»m khai th¸c hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai, lao ®éng ®Ó ®a d¹ng ho¸ c©y trång, chuyÓn « dån thõa, ­u tiªn chuyÓn ®Êt lóa kÐm hiÖu qu¶ ®Ó trång c¸c c©y cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao h¬n. gi÷ s¶n l­îng l­¬ng thùc æn ®Þnh ë møc 90 - 95 ngh×n tÊn hµng n¨m. KhuyÕn khÝch ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c ngµnh chÕ biÕn n«ng, thuû s¶n, dÞch vô n«ng nghiÖp ®Ó võa n©ng cao gi¸ trÞ s¶n phÈm tham gia xuÊt khÈu võa gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n«ng th«n. Ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm hµng ho¸, nu«i trång thuû s¶n. §Èy ngµnh ch¨n nu«i thµnh ngµnh s¶n xuÊt chÝnh, ®Õn n¨m 2005 ®¹t tû träng 25 - 26%, n¨m 2010 ®¹t 30 - 35% trong tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm n«ng nghiÖp. §Ó thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®Þnh h­íng trªn cÇn cã c¸c biÖn ph¸p: - G¾n tæ hîp t¸c s¶n xuÊt víi c¸c tæ hîp t¸c dÞch vô th­¬ng m¹i b¶o hiÓm c©y trång vµ vËt nu«i. X©y dùng quan t©m ®Õn c«ng nghiÖp s¬ chÕ vµ gia c«ng hµng xuÊt khÈu ph¸t triÓn dÞch vô n«ng th«n, t¹o viÖc lµm vµ n©ng cao thu nhËp cho n«ng d©n, gi¶m tû lÖ hé thuÇn n«ng. §Èy m¹nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång con vËt nu«i; chuuyÓn ®æi 800 - 1000 ha diÖn tÝch cÊy lóa hiÖu qu¶ thÊp sang nu«i trång thuû s¶n trång c©y cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm theo h­íng s¶n xuÊt ch¨n nu«i theo ph­¬ng ph¸p c«ng nghiÖp. §Èy m¹nh liªn kÕt, kiªn doanh theo m« h×nh 4 nhµ, ®Æc biÖt trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Coi ch¨n nu«i lµ mét ngµnh mòi nhän, ¸p dông tèt c¸c biÖn ph¸p ®æi míi c¬ cÊu gièng cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao phï hîp víi yªu cÇu chÕ biÕn vµ thÝch hîp thÞ tr­êng tiªu thô. KÕt hîp ch¨n nu«i truyÒn thèng víi ch¨n nu«i c«ng nghiÖp vµ b¶n c«ng nghiÖp, chó ý con bß, lîn, giµ vÞtl.. siªu thÞt siªu trøng.§Çu t­ n©ng cao kh¶ n¨ng nu«i trång thuû s¶n. Quy ho¹ch c¸c vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung theo h­íng khai th¸c lîi thÕ cña c¸c vïng, cô thÓ lµ; Ph¸t triÓn ch¨n nu«i cña c¸c x· ven ®Ì s«ng luéc. Nu«i, trång thuû s¶n tËp trung kÕt hîp ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm trang tr¹i cña c¸c x· ven s«ng Cöu an §×nh §µo vµ c¸c x· cã diÖn tÝch c©y lóa hiÖu qu¶ thÊp. + Trång c©y ¨n qu¶ ë c¸c x· ven trôc ®­êng 17 ven s«ng Rïa, s«ng Rµm, S«ng BÝa. + C¸c x· ë PhÝa T©y vµ T©y B¾c huyÖn cã cèt ®Êt cao cÇn ph¸t triÓn c©y rau mµu xuÊt khÈu tËp trung 1.2 Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn Ngµnh n«ng nghiÖp ®ang ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n lín, quü ®Êt n«ng nghiÖp bÞ gi¶m do qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ lao ®éng n«ng nghiÖp t¨ng trong khi c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp ë n«ng th«n ch­a ph¸t triÓn. VÊn ®Ò ®Æt ra trong quy ho¹ch lµ ph¶i tiÕt kiÖm quü ®Êt vµ sö dông ®Êt cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së coi träng chÊt l­îng ®Ó n©ng cao gi¸ trÞ c¸c lo¹i hµng ho¸ n«ng s¶n, ®¶m b¶o trªn mçi hecta ®Êt ®¹t gi¸ trÞ kinh tÕ cao nhÊt ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ tiªu dïng n«ng s¶n trong huyÖn, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn gãp phÇn t¹o viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho n«ng d©n. Gi¸ träi s¶n xuÊt ngµnh n«ng nghiÖp theo gi¸ cè ®Þnh, 94 ®Õn n¨m 2005 ®¹t 335,3 tû ®ång vµ n¨m 2010 ®ath 495,6 tû ®ång. Tèc ®é t¨ng tr­ëng GTSX thêi kú 2001 - 2005 ®¹t tõ 6,5%, thêi kú 2006 - 2010 ®¹t 5,5%, tÝnh chung giai ®o¹n 2001 - 2010 GTSX n«ng nghiÖp t¨ng 6% n¨m (GDP n«ng nghiÖp t¨ng 5% / n¨m). C¬ cÊu trong néi bé ngµnh n«ng nghiÖp ph¶i ®­îc chuyÓn dÞch nhanh chãng. ®­a tû träng ch¨n nu«i lªn cao h¬n. trong thêi gian thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, ph¸t triÓn c©y ¨n qu¶ vµ rau ®Ëu, kÕt hîp n«ng thuû s¶n theo m« h×nh trang tr¹i, ®­a s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t heo kiÓu s¶n xuÊt hµng ho¸. Thùc hiÖn tèt c¸c dù ¸n dån ®Êt « thöa nhá thµnh « thöa lín, chuyÓn diÖn tÝch ®Êt lóa kÐm hiÖu qu¶ sang trång c¸c c©y hµng n¨m kh¸c, chuyÓn ®Êt tròng thµnh v­ên c©y, ao c¶. C¬ cÊu trång trät cßn 70% n¨m 2005 vµ 62% n¨m 2010. §Ó cã gi¸ trÞ kinh tÕ trªn 1 hecta ®Êt n«ng nghiÖp cao h¬n (gho¶ng 36 triÖu/ ha n¨m 2005 vµ kho¶ng 50 triÖu vµo n¨m 2010) sÏ nhanh chãng chuyÓn ®Êt trång c©y hµng n¨m,®Æc biÖt lµ mét sè diÖn tÝch ®Êt lóa, sang trång rau vµ c¸c lo¹i c©y vô ®éng, c©y ¨n qu¶ kh¸c.DiÖn tÝch ®Êt lóa sÏ gi¶m tõ 77% trong tæng sè ®Êt n«ng nghiÖp vµo 2000 xuèng cßn 71% (6.000 ha) trong tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp vµo n¨m 2010; ®Êt c©y l©u n¨m tõ 350 ha (2000) lªn 690 ha (2010) diÖn tÝch mÆt n­íc n«ng nghiÖp t¨ng 900 ha n¨m 200 lªn 100 ha n¨m 2010. 1.3 Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n«ng th«n. D©n sè n«ng th«n chiÕm tû träng cao, trªn 80 tæng sè d©n cña huyÖn, cho tíi nh÷ng n¨m 2005, 2010 tû lÖ nµy vÉn cßn cao, ®ång thêi lao ®éng n«ng nghiÖp lín (®Õn n¨m 2010 dù kiÕn cßn 65% trong tæng sè lao ®éng) vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cßn nhiÒu h¹n chÕ. Do ®ã, n«ng th«n cÇn ph¶i ®­îc ph¸t triÓn toµn diÖn vµ bÒn v÷ng c¶ vÒ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng c¶ kinh tÕ x· héi vµ m«i tr­êng. Nh÷ng môc tiªu chÝnh cho ph¸t triÓn n«ng th«n. Nhanh chãng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n theo h­íng t¨ng tû träng c¸c ngµnh, lÜnh vùc phÝ n«ng nghiÖp. Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp theo h­íng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm phôc vô ®« thÞ. KÕt hîp víi viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu.Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nhá ë n«ng th«n, t¹o viÖc vµ thu nhËp cho n«ng d©n ngay ë n«ng th«n. X©y dùng n«ng th«n míi, x©y dùng c¸c côm v¨n ho¸ g¾n víi côm kinh tÕ kü thuËt. Quy ho¹ch l¹i c¸c khu d©n c­ ®Ó tËn dông nguån ®Êt cho s¶n xuÊt. T¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho mäi thµnh p9hÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn mµ tr­íc hÕt cÇn quan t©m tíi thµnh phÇn kinh tÕ hîp t¸c nh»m ph¸t huy søc m¹nh vÒ trÝ tuÖ vµ nguån lùc cña c¸c hé n«ng d©n,ph¸t triÓn m« h×nh tr¹ng th¸i hé gia ®×nh. Xo¸ ®ãi gi¶m ngheõo, t¨ng nhanh sè hé kh¸, hé giÇu lµ mét trong nh÷ng ®iÓm ®ång bé c¸c ch­¬ng tr×nh sau ®©y: Ch­¬ng tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n Thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp giai ®o¹n 2001 - 2005 ®· ®­îc phª duyÖt. Thùc hiÖn ®Ò ¸n "chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i nh»m c¸c môc tiªu ph¸t triÓn n«ng nghiÖp theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Ó võa æn ®Þnh l­¬ng thùc võa ®­a hiÖu qu¶ cña 1 hecta canh t¸c lªn trªn 36 triÖu ®ång vµo n¨m 2005 ®¹t 50 triÖu ®ång vµo n¨m 2010 vµ t¹o ra mét l­îng s¶n phÈm lín rau qu¶ xuÊt khÈu. Thùc hiÖn ®Ò ¸n h­íng dÉn n«ng d©n chuyÓn ®æi ruéng tõ « thöa nhá thµnh « thöa lín t¹o ®iÒu kiÖn ®Çu t­ th©m canh, ¸p dông hoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt víi quy m« lín. TËp trung vµo ®Ò ¸n ph¸t triÓn TTCN n«ng th«n, më réng lµng nghÒ triÓn khai thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 132/ 2000 Q§ - TT cña thñ t­íng chÝnh phñ vÒ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ngµnh nghÒ n«ng th«n nh»m gi¶i quyÕt lao ®éng t¹i chç t¹o ®iÒu kiÖn lµm thay ®æi c¬ cÊu n«ng th«n theo h­íng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô nhiÒu h¬n. Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng phôc vô ®êi sèng ë n«ng th«n. SÏ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, ®iÖn, ®­êng, tr­êng, tr¹m, chî, n­íc s¹ch ch­¬ng tr×nh nµy lµ tæng hîp cña c¸c ch­¬ng tr×nh riªng vÒ c¸c ph©n ngµnh cña c¬ së h¹ tÇng. §i theo nã lµ mét sè ®Ò ¸n chi tiÕt vÒ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng s¶n xuÊt còng nh­ x· héi nh­ ®Ò ¸n "ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n" ®Ò ¸n kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng, ®Ò ¸n n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vµ qu¶n lý ®iÖn ®Ò ¸n n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng,.. ®Ó thùc hiÖn cho ®­îc c¸c chØ tiªu ®· ®Æt ra vÒ t­íi tiªu chñ ®ång (35 - 40%diÖn tÝch)100% d©n c­ ®­îc h­ëng ®iÖn vµ n­íc hîp vÖ sinh, ®­a tû lÖ vËn chuyÓn b»ng c¬ giíi lªn 70 - 805. §ång thêi thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n vÒ ph¸t triÓn b­u chÝnh viÔn th«ng, ph¸t triÓn gi¸o dôc y tÕ ®Ó t¨ng ®é h­ëng thô v¨n ho¸ taÞo c¸c vïng n«ng th«n, Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn dÞch vô phôc vô n«ng nghiÖp vµ dÞch vô x· héi C¬ khÝ phôc vô n«ng nghiÖp lµ c¸c h×nh thøc hîp lý cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña huyÖn. §èi víi n«ng th«n ph¸t triÓn tiÓu thñ c«ng nghiÖop lµ h­íng tÝch cùc ®Ó gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi n«ng d©n. Thùc hiÖn ®Ò ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¸c côm TTCN ®Ó ph¸t triÓn ngµnh nghÒ mét c¸ch tËp trung, thuËn léi cho viÖc ®Çu t­ còng nh­ tiªu thô s¶n phÈm. §Çu t­ ph¸t triÓn c¸c ngµnh truyÒn thèng. Cô t hÓ c¸c côm c«ng nghiÖp thÞ trÊn Ninh Giang, côm c«ng nghiÖp Tuy Hoµ cÇu Rµm, KiÕn Quèc. KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c HTX dÞch vô t¹i n«ng th«n ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn vÒ chÕ ®é vÒ vèn, ®Êt ®ai cho viÖc ph¸t triÓn c¸c trang tr¹i võa vµ nhá theo h×nh thøc hé gia ®×nh trong c¸c kh©u s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm vµ dÞch vô s¶n xuÊt cïng nh­ dÞch vô x· héi. 2. C«ng nghiÖp vµ x©y dùng. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn tèi ®a c¸c lo¹i h×nh c«ng nghiÖp c¬ khÝ söa ch÷a phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt n«ng, ngh­ nghiÖp cña huyÖn. Thùc hiÖn tèt sè ®Ò ¸n, ch­¬ng tr×nh träng ®Øªm ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña huyÖn. Ph¸t triÓn TTCN truyÒn thèng, n©ng chÊt l­îng s¶n phÈm ®ñ søc c¹nh tranh ®i vµo xuÊt khÈu nh­ hµng thñ c«ng mü nghÖ­ xuÊt khÈu cho nh÷ng n¨m sau 2010 khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c ngµnh nh­ c¬ khÝ xay x¸t, chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc. X©y dùng khu c«ng nghiÖp cÇu Rµm vµ mét sè côm c«ng nghiÖp dÞch vô tËp trung gÇn thÞ trÊn Ninh Giang, däc theo ®­êng 20 vµ c¸c thÞ tø nh­ kiÕn quèc, cÇu rµm.. ®Ó thu hót ®Çu t­, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. TTCN. Chó träng h×nh thøc liªn doanh, liªn kÕt víi bªn ngoµi. §i s©u khai th¸c h×nh thøc lµm c¸c chi nh¸nh, ®¹i lý cho c¸c xÝ nghiÖp lín cña tØnh. Tranh thñ mäi nguån vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng phôc vô c«ng nghiÖp nh­ giao th«ng, cÊp ®iÖn, cÊp n­íc, b­u chÝnh viÔn th«ng: t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ phèi hîp víi tØnh ®Ó thu hót c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n ®Çu t­ vµo c¸c côm c«ng nghiÖp tËp trung cña huyÖn. Cïng víi tØnh tæ chøc ®µo t¹o vµ ®¹o laÞ nguån nh©n lùc ®ñ søc ®¾p øng yªu cÇu lao ®éng lµnh nghÒ. Chó träng c«ng t¸c khuyÕn c«ng khuyÕn khÝch ph¸t triÓn vµ ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. H×nh thµnh bé ophËn nghioªn cøu h­íng dÉn thÞ tr­êng cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho c«ng nghiÖp b»ng c¸ch khuyÕn khÝch viÖc tuyÓn thî lµnh nghÒ cña c¸c doanh nghiÖp, thu hót thî cã tay nghÒ cao, ­u ®·i c¸c nghÖ nh©n, thî giái tíi lµm viÖc t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Mét sè lo¹i h×nh c«ng nghiÖp cô thÓ nh­ sau: X©y dùng c¸c côm c«ng nghiÖp tËp trung nh­ khu vùc thÞ trÊn Ninh Giang. Khu vùc cÇu Rµm khu vùc chä gäc (KiÕn Quèc). Khu vùc Tuy Hoµ, triÓn khai thùc hiÖn x©y dùng côm c«ng nghiÖp cña huyÖn taÞ VÜnh Hoµ §ång T©m vµ nghiªn cøu thªm nhu cÇu x©y dùng mét sè c«ng nghiÖop huyÖn ë c¸c khu vùc kh¸c cña huyÖn, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ gãp vèn thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt d­íi c¸c h×nh thøc C«ng ty TNHH, doanh nghiÖp t­ nh©n, C«ng ty cæ phÇn khai th¸c mÆt b»ng chung ®­a tû lÖ thµnh phÇn kinh tÕ hçn hîp tham gia s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chiÕm 80 - 85%. 3. C«ng nghiÖp c¬ khÝ phôc vô n«ng nghiÖp Nhu cÇu dÞch vô n«ng nghiÖp ngµy mét t¨ng vµ ®ßi hái chÊt l­îng cao h¬n. TÝnh kÞp thêi nhanh h¬n. "C«ng nghiÖp c¬ khÝ söa ch÷a nhá ®· vµ ®ang tá ra cã nhiÒu lîi thÕ vµ ph¸t triÓn m¹nh t¹i c¸c vïng n«ng th«n. HiÖn nay tû träng c¬ khÝ söa ch÷a cao trong tæng GTSX c«ng nghiÖp nh­ng nh÷ng n¨m tíi c¬ khÝ söa ch÷a cã nhÞp t¨ng cao h¬n (17%/ n¨m). mçi x· ph¶i cã Ýt nhÊt mét c¬ së söa ch÷a nhá nh­ söa ch÷a n«ng cô, xay s¸t… ®­îc bè trÝ t¹i c¸c côm d©n c­, thÞ tø phôc vô trùc tiÕp n«ng nghiÖp. §ång thêi cã thÓ ph¸t triÓn theo h­íng nhËn gia c«ng cho c¸c c¬ së cña tØh hoÆc trung ­¬ng trong c¸c kh©u cã thÓ m¹nh cña huyÖn. C«ng nghÖ chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm. Lµ thÕ m¹nh cña huyÖn, hiÖn nay nã ®· chiÕm ®Õn trªn 30% GTSX c«ng nghiÖp huyÖn. Giai ®o¹n 2001 - 2010 c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm phôc vô d©n sinh xuÊt khÈu sÏ t¨ng lªn trªn 45-50 GTSX víi nhÞp t¨ng cao. 27%/ n¨m. ChÕ biÕn rau qu¶ vµ c¸c s¶n phÈm tõ hoa qu¶. Më réng diÖn tÝch trång rau vµ c©y ¨n qu¶ ®Ó mét mÆt cung cÊp rau t­¬i, mét mÆt ph¸t triÓn c«ng nghÖ chÕ biÕn hoa qu¶ khi khèi l­îng hµng ho¸ lín vµ Ýt, d­a chuét, d­a.. Ph¸t huy thÕ m¹nh vÒ s¶n xuÊt b¸nh, kÑo vèn ®· lµ truyÒn thèng cña ®Þa ph­¬ng nh­ b¸nh gai, bón, kÑo.. t¹o viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho n«ng d©n. ChÕ biÕn c¸c s¶n phÈm tõ ch¨n nu«i Më réng c¸c c¬ së hiÖn cã vÒ gi¸ c«ng s¶n xuÊt lîn s÷a, lîn ®«ng xuÊt khÈu tiÕn tíi giÕt mæ thÞt lîn, thÞt gia cÇn, n¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm tham gia vµo xuÊt khÈu cña tØnh vµ trung ­¬ng. TiÓu thñ c«ng nghiÖp TTCN lµ h­íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña huyÖn võa ®Èy nhanh tû träng c«ng nghiÖp, vèn ®Çu t­ nhá, võa gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i chç. Duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng nh­: S¶n xuÊt b¸nh gai Ninh giang vµ vïng l©n cËn, thu xÕp ®Ó s¶n xuÊt t¹i côm c«ng nghiÖp thÞ trÊn Ninh giang, nghÒ méc ë Côc bå vµ më réng ®­a vµo ho¹t ®éng trong côm c«ng nghiÖp tËp trung kiÕn quèc vµ gÇn thÞ tø kiÕn quèc sÏ ®­îc x©y dùng trong giai ®o¹n 2001 - 2005. KhuyÕn khÝch c¸c hé n«ng d©n tham gia c«ng ph¸t triÓn ngµnh thªu renë hÇu kh¾p c¸c côm c«ng nghiÖp ®Æc biÖt lµ ë øng hoÌ, n¬i ®· cã truyÒn thèng l©u ®êi. Ph¸t triÓn vµ ®Çu tiªn chiÒu s©u cho viÖc x©y dùng vµ s¶n xuÊt VLXD cung øng t¹i chç chñ ®éng trong c¸c c«ng viÖc x©y dùng cña ®Þa ph­¬ng víi chÊt l­îng nµy mét cao h¬n. §ång thêi hç trî ®Çu t­ chiÒu s©u. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng cô, thiÕt bÞ, c¶i tiÕn mÉu m· n©ng chÊt l­îng s¶n phÈm cña ngµnh TTCN ®Ó tõng b­íc thùc sù tham gia vµo thÞ tr­êng khu vùc. 4. Khèi c¸c ngµnh dÞch vô Ph­¬ng ph­íng ph¸t triÓn Ph¸t triÓn m¹nh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô tæng hîp, ®a d¹ng, tr­íc hÕt lµ ngµnh th­¬ng nghiÖp vµ dÞch vô söa ch÷a phôc vô n«ng nghiÖp. Khai th¸c thÞ tr­êng n«ng th«n, chó träng ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ë c¸c ®iÓm kinh tÕ tËp trung nh­ c¸c côm c«ng nghiÖp tËp trung, c¸c thÞ trÊn, thÞ tø h­íng v¨n minh, hiÖn ®¹i,. Më réng c¸c h×nh thøc dÞch vô bao gåm dÞch vô kü thuËt,dÞch vô ta×o chÝnh, tÝn dông t­ vÊn, th«ng tin, thÞ tr­êng. KhuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn tham gia dÞch vô, n©ng cao chÊt l­îng, ®a d¹ng mÆt hµng vµ më réng thÞ tr­êng hµng xuÊt khÈu. Tèc ®é t¨ng tr­ëng cña GDP ngµnh dÞch vô sÏ ®¹t 14 - 15% cho c¶ giai ®o¹n 2001 - 2010 vµ 16% riªng giai ®o¹n 2006 - 2010. Tû träng ngµnh dÞch vô trong tæng s¶n phÈm cña huyÖn ®Õn n¨m 200 lµ 28%. §Õn n¨m 2010 ®¹t 30 - 33%. 4.1. Th­¬ng m¹i Ph­¬ng h­íng lµ x©y dùng mét sè trung t©m, côm th­¬ng m¹i dÞch vô g¾n víi c¸c trung t©m hµnh chÝnh, kinh tÕ,y tÕ gi¸o dôc v¨n ho¸ cña huyÖn phôc vô ®êi sèng, s¶n xuÊt cña huyÖn. Më réng hÖ thèng th­¬ng m¹i ®Õn c¸c x·, mèi x· sÏ cã 1 ®iÓm th­¬ng m¹i, cïng víi trung t©m huyÖn trë thµnh m¹ng l­íi th­¬ngm¹i cïng më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm , ­u tiªn c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp. Quy ho¹ch hÖ thèng chî lµ mét nhu cÇu bøc thiÕt trong c¬ chÕ kinh tÕ míi. Quy ho¹ch hÖ thèng chî tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña tØnh, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña huyÖn. §ã lµ kh©u d©n c­, thuËn tiÖn giao th«ng vµ gÇn vïng hµng ho¸ lín. X©y dùng vµ hiÖn ®¹ ho¸ c¸c chî t¹i c¸c x· theo ph­¬ng ch©m c¶i t¹o vµ quy ho¹ch l¹i c¸c chî lµ lÊy chä ®Ó x©y dùng sau ®ã sÏ lÊy nguån thu tõ chî söa ch÷a, n©ng cÊp chî. Tr­íc m¾t cÇn nhanh chãng x©y míi chî huyÖn lþ vµ c¸c chî t¹i c¸c x· ch­a cã chî, h×nhthµnh c hä n«ng s¶n ®Çu mèi. X©y dùng c¸c thÞ tø ®· ®­îc phª duyÖt nh­ T©n Quang - V¨n Héi thÞ tø KiÕn Quèc vµ ®Ò nghÞ phª duyÖt tiÕp c¸c thÞ tø CÇu Rµm, Bïi Hoµ, chî §ä ®Ó tõ ®ã x©y dùng c¸c trung t©m th­¬ng m¹i dÞc vô ®i kÌm. Nghiªn cøu ®Ò nghÞ phª duyÖt n©ng cÊp thÞ trÊn Ninh Giang thµnh thÞ x· Ninh Giang vµo nh÷ng n¨m 2010 vµ sau ®ã. 4.2 Tµi chÝnh ng©n hµng Thu ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch ng©n s¸ch n¨m, thùc hiÖn tèt luËt ng©n s¸ch, t¨ng c­êng kiÓm tra, qu¶n lý chÆt chÏ, ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ c¸c nguån thu thuÕ c«ng th­¬ng nghiÖp, thùc hiÖn tèt luËt thuÕ míi. Thu døt ®iÓm nî tån ®äng vµ kh«ng ®Ó x¶y ra hiÖn t­îng nî d©y d­a. Chi ph¶i hÕt søc tiÕt kiÖm, t¨ng c­êng vai trß qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®Ó tr¸nh l·ng phÝ trong chi tiªu, h¹n chÕ tèi ®a chi phÝ sinh ngoµi kÕ hjo¹ch. Ngoµi viÖc ®¶m b¶o chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn, cÇn tËp trung ng©n s¸ch chi cho nh÷ng yªu cÇu bøc thiÕt cña huyÖn nh­: x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. ChØ ®¹o x©y dùng ng©n s¸ch x· ®¶m b¶o c©n b»ng thu chi ®óng luËt ng©n s¸ch. §Èy m¹nh ho¹t ®éng c¸c h×nh thøc tÝn dông, thu hót nhiÒu nguån vèn, ®Æc biÖt lµ nguån vèn vay trung vµ dµi h¹n, phôc vô cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ ng­êi nghÌo, th­êng xuyªn kiÓm tra, qu¶n lý chÆt chÏ, ®iÒu phèi ph©n bæ nguån vèn hîp lý, phôc vô tèt c¸c dù ¸n, cho vay ®óng ®èi t­îng ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶ ®ång vèn. Më réng cã kiÓm so¸t quü tÝn dông nh©n d©n t¹o ®iÒu kiÖn thu hót vèn nhµn rçi trong d©n ®ång thêi tæ chøc cho d©n vay ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Ng©n hµng ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n vai trß trung gian tµi chÝnh, gãp phÇn ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn. Tr­íc m¾t ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n phôc vô tèt cho yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo theo c¸c dù ¸n cña Nhµ n­íc. Ng©n hµng sÏ chuyÓn sang h¹ch to¸n kinh doanh, thùc hiÖn ®i vay ®Ó cho vay, tiÕn tíi ng©n hµng sÏ tham gia ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt. 4.3 Nh÷ng lÜnh vùc dÞch vô kh¸c. Ngoµi nh÷ng lÜnh vùc trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn s¶n xuÊt nh­ trªn, dÞch vô gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt lu«n chiÕm mét tû träng lín trong tæng gi¸ trÞ ngµnh dÞch vô mang l¹i. - DÞch vô gi¶i quyÕt viÖc lµm ®· vµ sÏ ph¸t triÓn m¹nh theo yªu cÇu tæ chøc vµ thùc hiÖn viÖc ph©n c«ng lao ®éng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n. DÞch vô viÖc lµm sÏ mang l¹i thu nhËp cao cho ngµnh dÞch vô, chiÕm 40% trong tæng thu nhËp tõ ngµnh dÞch vô. - DÞch vô phôc vô s¶n xuÊt, ngoµi nh÷ng dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, dÞch vô cßn ®­îc triÓn khai theo h­íng ho¹t ®éng t­ vÊn, t×m kiÕm vµ tæ chøc më réng thÞ tr­êng, tham gia héi chî, héi th¶o vµ ®µo t¹o phôc vô c¸c kh©u s¶n xuÊt. Tæng thu tõ tõ lÜnh vùc nµy còng chiÕm 18 - 20% trong tæng thu tõ c¸c ngµnh dÞch vô. 5. KÕt cÊu h¹ tÇng. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn 5.1 Giao th«ng vËn t¶i Giao th«ng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. TiÕp tôc ®Çu t­ hoµn thiÖn c¸c tuyÕn giao th«ng t¹o nªn m¹ng l­íi giao th«ng hoµn chØnh, n©ng cao n¨ng lùc vµ chÊt l­îng c¶ vÒ ®­êng, bÕn b·i, t¹o ra liªn hÖ mËt thiÕt víi m¹ng l­íi giao th«ng quèc gia. X©y dùng m¹ng l­íi giao th«ng ®èi ngo¹i, liªn tØnh t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ trªn l·nh thæ huyÖn. C¸c trôc giao th«ng sÏ trë thµnh c¸c trôc kinh tÕ trªn ®ã x©y dùng c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, t¹o c¬ së thuËn tiÖn cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp kÕt hîp víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. T¹o tiÒn ®Ò ®Ó kªu gäi c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo huyÖn. Träng t©m ph¸t triÓn c¸c tuyÕn giao th«ng quan träng trong huyÖn nh­ sau: - VÒ ®­êng bé: · Quèc lé: §Ò nghÞ nhµ n­íc më réng n©ng cÊp ®­êng 17A lªn cÊp III ®ång b»ng vµ triÓn khai x©y dùng cÇu Tranh nèi liÒn víi ®­êng 10. · §­êng tØnh: §Ò nghÞ nhµ n­íc vµ tØnh ®Çu t­ hoµn thiÖn viÖc n©ng c©p c¸c tuyÕn ®­êng tØnh 20A, 17D trªn ®Þa bµn huyÖn lªn cÊp IV ®ång b»ng ®ång bé víi c¸c cÇu cèng trªn ®­êng. · §­êng huyÖn sÏ ®­îc ®Çu r¶i nhùa tßn nbé tuyÕn ®­êng do huyÖn qu¶n lý nh­ ®­êng vµnh ®ai thÞ trÇn, ®­êng 20C, ®­êng BÕn HiÖp. N©ng cÊp c¶i t¹o tuyÕn 20D, mét sè tuyÕn liªn x· vµ c¸c cÇu cèng, ®Æc biÖt cÇu trªn ®­êng 210 ®Ó ®­a vµo khai th¸c trong giai ®o¹n 2010 - 2005. N©ng cÊp vµ x©y dùng míi c¸c tuyÕn néi thÞ trÊn Ninh Giang theo qui ho¹ch ®· duyÖt. · §­êng n«ng th«n, tõ nay ®Õn 2005 sÏ thùc hiÖn ®­îc chØ tiªu §¹i häi ®­a ra lµ cøng ho¸ 80% hÖ thèng ®­êng n«ng th«ng, ®Õn n¨m 2010 cøng ho¸ toµn bé hÖ thèng b»ng c¸c vËt liÖu nhùa, bª t«ng, ®¸. - §­êng thuû Huy ®éng mäi nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ cña nh©n d©n ®Ó th­êng xuyªn n©ng cÊp dßng, bÕn b·i vµ ph­¬ng tiÖn bèc dì, vËn chuyÓn ë c¶ 9 bÕn phµ, ®ß. - Qu¶n lý tèt c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¹i ®­êng bé vµ ®­êng s«ng.Ph¸t triÓn c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i t­ nh©n, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc qu¶n lý ph­¬ng tiÖn ®Ó gi¶i quyÕt vËn chuyÓn hµng ho¸ ngµy mét t¨ng. Më réng bÕn xe kh¸ch liªn tØnh t¹i trung t©m huyÖn lþ theo thiÕt kÕ ®­îc duyÖt. Ph¸t triÓn xe nhá chë hµng vµ chë kh¸ch lµ hîp lý nhÊt. 5.2. Thuû lîi. Môc ®Ých chÝnh cña c«ng t¸c thuû lîi lµ chñ ®éng t­íi, tiªu, phßng chèng lò. Gi¶m gi¸ thµnh phôc vô, n©ng hiÖu qu¶ c«ng t¸c t­íi tiªu, më réng diÖn tÝch t­íi khoa häc theo nhu cÇu dïng n­íc cña tõng lo¹i c©y trång theo tõng thêi kú sinh tr­ëng ®¶m b¶o th©m canh, t¨ng n¨ng suÊt c©y trång. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n. §Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng môc ®Ých ®Ò ra trong giai ®o¹n tíi cÇn: - Qui ho¹ch l¹i ®ång ruéng, gi¶mm diÖn tÝch kªnh m­¬ng, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc bè trÝ l¹i c¸c ®iÓm d©n c­ theo quy ho¹ch vïng d©n c­ cña huyÖn, ®Ó thóc ®Èy c¬ giíi ho¸ n«ng nghiÖp. - §Çu t­ n©ng cÊp ®ª ®iÒu, cèng d­íi ®ª, tiÕp tôc tu bæ c¸c tuyÕn ®ª Trung ­¬ng vµ ®ª B¾c - H­ng - H¶i trªn ®Þa bµn. §ång thêi cñng cè n©ng cÊp c¸c tuyÕn ®ª s«ng §Ünh §µo vµ c«ng Cöu An. - TiÕp tôc bª t«ng ho¸ hÖ thèng kªnh m­¬ng, khÐp kÝn toµn bé diÖn tÝch trång lóa ®Ó chñ ®éng t­íi tiªu. Thùc hiÖn KCHKM theo ®Ò ¸n KCH cña tØnh, bª t«ng ho¸ 130 km kªnh m­¬ng ®Ó ®Õn n¨m 2005 sÏ cã 30%, n¨m 2010 cã 50% kªnh m­¬ng ®­îc kiªn cè ho¸, ®ång thêi phÊn ®Êu mçi x· KCN Ýt nhÊtt 1km kªnh cÊp 3 trong 1 n¨m. HÖ thèng kªnh m­¬ng cÇn ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch ph©n vïng trång trét, c¬ giíi ho¸, vµ ®ång bé tõ tr¹m b¬m ®Õn kªnh m­¬ng dÉn. Sö dông tèt c¸c tr¹m b¬m hiÖn cã, x©y dùng míi thªm c¸c Tr¹m b¬m øng HoÌ, Cèng Sao 2, Phó LÞch vµ Di Linh ®Ó n©ng n¨ng lùc t­íi tiªu, ®¶m b¶o cho tiÓu khu B¾c B×nh Giang - Thanh MiÖn cã hÖ sè t­íi tiªu 4,5lÝt/igÊy trë lªn. - TËn dông vèn cña tØnh vµ huy ®éng thªm vènn cña d©n theo c¸ch: ®Çu t­ cña tØnh sÏ hoµn nthiÖn kªnh chÝnh vµ kªnh cÊp I, XÝ nghiÖp khai th¸c thuû lîi sÏ ®¶m nhiÖm kªnh cÊp II, cßn kªnh cÊp III sÏ dïng vèn cña nhµ n­íc vµ huy ®éng thªm vèn cña x·. 5.3. B­u chÝnh viªn th«ng (BC - VT). Quan ®iÓm ph¸t triÓn ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng lµ: ph¶i coi nhµnh BC - VT thuéc hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng cã nhiÒu ­u thÕ trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹iho¸, v× vËy cÇn ®­îc ­u tiªn ph¸t triÓn nhanh, ®i tr­íc mét b­íc ®Ó thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh h¬n, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, th«ng tin ®· trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt quan träng. Ph¸t triÓn BC - VT cña huyÖn ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh, phï hîp víi chiÕn l­îc t¨ng tèc cña ngµnh BC - VT. Sö dông cã chän läc c¸c c¬ së hiÖn cã, ®ång thêi ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho th«ng tin hiÖn ®¹i, ®ång bé, v÷ng ch¾c ®ñ søc ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin ngµy cµng t¨ng cña x· héi. §a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng tiÖn dÞch vô (c¶ dÞch vô Internet), n©ng cao chÊt l­îng phôc vô cho toµn d©n trong huyÖn. X©y dùng vµ hoµn chØnh m¹ng b­u côc, ®¹i lý b­u chÝnh, ®iÓm b­u ®iÖn - v¨n ho¸ x· réng kh¾p toµn huyÖn. Víi nh÷ng môc tiªu nh­ vËy tõ nay ®Õn n¨m 2010 ngµnh b­u chÝnh viªn th«ng huyÖn sÏ ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng b­íc cô thÓ sau: Ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn tho¹i n«ng th«n, më réng hÖ thèng b­u chÝnh viÔn th«ng xuèng c¸c côm d©n c­. §ång thêi ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc phi th«ak nh­ nh¾n tÝn, Internet,.v.v... §­a tû lÖ m¸y ®iÖn tho¹i trªn 100 d©n t¨ng tõ 1,4 m¸y n¨m 2002 lªn 2,5 m¸y n¨m 2005 vµ 4 - 6 m¸y vµo n¨m 2010. Doanh thu tõ b­u chÝnh viÔn th«ng trong giai ®o¹n 2001 - 2010 t¨ng trªn 15%/n¨m ®Ó cã kh¶ n¨ng t¸i ®Çu t­ cho ngµnh. 5.4 CÊp ®iÖn §iÖn dïng cho s¶n xuÊt còng nh­ sinh ho¹t trong thêi gian qua ®· ®¸p øng ®­îc kh¸ tèt nhu cÇu hiÖn t¹i. Trong giai ®o¹n tíi nhu cÇu tiªu thô cao h¬n nhiÒu. Ph¸t triÓn hÖ thèng ®iÖn ph¶i phôc vô kÞp thêi, thuËn tiÖn víi gi¸ c¶ hîp lý, phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn. Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m "Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm" huy ®éng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t­ x©y dùng m¹ng l­íi ®­êng dÉn h¹ thÕ, cã sù h­íng dÉn vµ qu¶n lý cña c¸c tæ chøc chuyªn ngµnh vµ c¬ quan chøc n¨ng. Nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ. TiÕp tôc ®Çu t­ c¶i t¹o n©ng cÊp hoµn thiÖn m¹ng l­íi ®iÖn hiÖn cã vµ x©y dùng míi ë c¸c vïng ch­a cã ®iÖn ®Ó ®Õn n¨m 2005 ®¶m b¶o tÊt c¶ c¸c th«n, côm d©n c­ ®Òu cã ®iÖn sö dông, ®Õn n¨m 2010 cã 100% sè hé trong huyÖn ®­îc sö dông ®iÖn tõ m¹ng l­íi ®iÖn quèc gia víi ®iÒu kiÖn an toµn cao, cã ®ång hå ®o ®iÖn ®Õn tõng hé gia ®×nh, b¸n ®iÖn víi gi¸ thÊp. §Ò nghÞ trung ­¬ng vµ tØnh ®Çu t­, b¶o d­ìng tr¹m ®iÖn NghÜa An (110KV) ®Ó tiÕn tíi gi¶m bít dÇn c¸c tr¹m trung gian 35/110 KV, bæ sung thªm c¸c tr¹m biÕn ¸p ë c¸c x· vµ thÞ trÊn. Thùc hiÖn quy ho¹ch thÞ trÊn Ninh Giang, ®¶m b¶o hÖ thèng chiÕu s¸ng ®« thÞ vµ cung cÊp ®iÖn æn ®Þnh cho s¶n xuÊt t¹i thÞ trÊn vµ c¸c côm c«ng nghiÖp tËp trung, ®ång thêi thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®Ò ¸n qu¶n lý ®iÖn n«ng th«ng cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. §Çu t­ x©y dùng ®­êng 35KV phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ cña 5 x· phÝa T©y cña huyÖn. 5.5 CÊp n­íc. CÊp n­íc dùa trªn quan ®iÓm lµ tho¶ m·n nhu cÇu sinh ho¹t cña d©n c­ vµ b¶o vÖ søc khoÎ cña con ng­êi. Tranh thñ mäi nguån vèn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÊp, tho¸t n­íc tËp trung, ®Ó phôc vô ®­îc nhiÒu ng­êi, ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng nguån n­íc sinh ho¹t. Coi träng nguån vèn tõ trung ­¬ng, cho ®ã lµ ®éng lùc ®Ó huy ®éng tÊt c¶ mäi nguån lùc cña ®Þa ph­¬ng ®Ó c¶i thiÖn viÖc cÊp n­íc vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. CÊp, tho¸t n­íc ph¶i ®­îc quy ho¹ch trong mèi quan hÖ h÷u c¬ víi quy ho¹ch ®« thÞ, côm d©n c­, c¸c côm c«ng nghiÖp tËp trung vµ hÖ thèng giao th«ng, thuû lîi, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i. Nh­ vËy cÇn nh»m vµo c¸c môc tiªu cô thÓ sau: X©y dùng ®ång bé ®­êng èng dÉn n­íc ®Ó khai th¸c 50% nhµ m¸y n­íc Ninh Giang cã c«ng suÊt 3.000m3/®ªm, phôc vô kho¶ng 70% sè hé trong khu vùc. Hoµn thiÖn vµ ®­a vµo sö dông hai tr¹m cÊp n­íc s¹ch Quang H­ng vµ H­ng Long b»ng nguån vèn tµi trî vèn do d©n ®ãng gãp. §Ò nghÞ thiÕt kÕ, x©y dùng thªm tr¹m cÊp n­íc míi cho Ýt nhÊt 3 - 5 x·. TiÕp tôc thùc hiÖn ch­ng tr×nh n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n ®Ó ®Õn n¨m 2005 gi¶i quyÕt 90% d©n ®« thÞ vµ 70% d©n n«ng th«n ®­îc dïng n­íc hîp vÖ sinh, n¨m 2010 cã 100% d©n c­ cña huyÖn ®­îc dïng n­íc hîp vÖ sinh, d©n ®« thÞ dïng n­íc m¸y. §¶m b¶o c¸c ®­êng phè ®« thÞ huyÖn lþ, c¸c thÞ tø ®Òu cã hÖ thèng tho¸t n­íc, c¸c ®iÓm d©n c­ cã hÖ thèng tho¸t n­íc m­a vµ n­íc th¶i riªng biÖt dÉn ®Õn c¸c ®­êng tho¸t n­íc chung cña khu vùc, võa b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng võa b¶o vÖ m«i tr­êng. X©y dùng mét sè hå xö lý n­íc th¶i ®Ó h¹n chÕ « nhiÔm n­íc thuéc ®Þa bµn cña huyÖn. 6. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc x· héi Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn 6.1 Gi¸o dôc, ®µo t¹o Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o cÇn qu¸n triÖt ®­êng lèi ®µo t¹o cña ®¶ng theo tinh thÇn NghÞ quyÕt TW2 (Kho¸ VIII) vµ c¸c NghÞ quyÕt vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc cña TØnh uû vµ huyÖn uû. Chó träng n©ng cao mÆt b»ng d©n trÝ; thùc hiÖn gi¸o dôc toµn diÖn; n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn, coi träng chÊt l­îng gi¸o dôc mòi nhän, g¾n chÊt l­îng häc tËp víi viÖc gi¸o dôc ®µo t¹o ®¹o ®øc truyÒn thèng cho häc sinh, kh¬i dËy truyÒn thèng hiÕu häc cña quª h­¬ng v¨n ho¸, kiªn quyÕt phßng chèng tÖ n¹n x· héi, ma tuý häc ®­êng. §Èy m¹nh viÖc chuÈn ho¸ ®éi ngò gi¸o viªn. Quan t©m ®Çu t­ hç trî cho con em gia ®×nh c¸ch m¹ng, häc sinh giái. T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em häc ®¹i häc, cao ®¼ng, bæ sung nguån c¸n bé cho ®Þa ph­¬ng. Thµnh lËp Héi khuyÕn häc tõ huyÖn ®Õn c¬ së, c¸c x·, 100% x·, thÞ trÊn, c¸c c¬ quan, tr­êng häc ®Òu cã quü khuyÕn häc ®Ó hç trî tèt vµ kÞp thêi c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Nh÷ng ®Þnh h­íng chÝnh: - Thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc, ®µo t¹o, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc b»ng c¸c nguån vèn, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ NghÞ quyÕt cña §¹i héi gi¸o dôc huyÖn, x·. träng t©m lµ ®µo t¹o c¸n bé chuyªn m«n vµ c«ng nh©n kü thuËt ®ñ søc ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái cña c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng. - §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o, më thªm tr­êng ngoµi c«ng lËp ë khu vùc mÉu gi¸o, trung häc c¬ së vµ phæ th«ng trung häc. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gi¸o viªn, yªn t©m nghÒ nghiÖp, tõng b­íc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh th­êng xuyªn n©ng cao phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña ®éi ngò giaã viªn theo chuÈn quèc gia. Cô thÓ lµ: Gi¸o dôc mÇm non N©ng cao chÊt l­îng nu«i d¹y, b¶o ®¶m vÖ sinh häc ®­êng vµ cung cÊp ®ñ gi¸o viªn. §Õn n¨m 2005 sÏ cã 60 - 65% c¸c ch¸u ®Õn tuæi vµo nhµ trÎ, 85 - 90% sè ch¸u chuyÓn vµo mÉu gi¸o. §Õn n¨m 2010 phÊn ®Êu 100% c¸c ch¸u ®Õn tuæi ®­îc vµo nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o. Gi¸o dôc phæ th«ng. §­a thªm nhiÒu líp ngoµi c«ng lËp vµo khèi phæ th«ng, t¹o mäi nguån lùc ®Ó ®­a nhanh vµo viÖc phæ cËp THPT trong toµn huyÖn. Chó ý ®Õn viÖc ­u tiªn vµ cã ph­¬ng thøc ®µo t¹o häc sinh giái theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. §¶m b¶o 100% sè ch¸u 6 tuæi vµo líp 1, 100% häc sinh tèt nghiÖp tiÓu häc vµo THCS, ®¹t 65% (n¨m 2005), 85% (n¨m 2010) häc sinh tèt nghiÖp THCS vµo THPT. Duy tr× phæ cËp THCS, ®Õn n¨m 2010 sÏ phæ cËp 80% cho c¸c tr­êng THPT, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005, cã 6 tr­êng tiÓu häc, 13 tr­êng THCS ®¹t chuÈn quèc gia. §µo t¹o, d¹y nghÒ. §©y lµ h­íng tÝch cùc ®Ó cung cÊp lao ®éng cã kü thuËt cao cho nÒn kinh tÕ huyÖn. KÕt hîp víi tØnh, b»ng nhiÒu nguån lùc, b»ng nhiÒu h×nh thøc n©ng tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o cña huyÖn ®¹t 25 - 30% vµo n¨m 2005 vµ lªn 40% vµo n¨m 2010. §ång thêi th­êng xuyªn bæ tóc ®µo t¹o d¹y nghÒ t¹i trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn vµ c¸c trung t©m häc tËp céng ®ång t¹i c¸c x·. Tæ chøc nh÷ng ®ît tham quan, c¸c líp båi d­ìng tay nghÒ cho lao ®éng cña huyÖn. TiÕn tíi ®Þnh h­íng, ph©n luång cho häc sinh mét c¸ch phï hîp ®Ó ®µo t¹o nghÒ ngay t¹i phæ th«ng trung häc. Cã biÖn ph¸p thu hót ®µo t¹o tõ n¬i kh¸c vÒ lµm viÖc, tr­íc hÕt lµ con em cña huyÖn. §èi víi ®éi ngò gi¸o viªn T¹o ®iÒu kiÖn ®éng viªn b»ng vËt chÊt vµ tinh thÇn th«ng qua phong trµo tËp thÓ ®Ó gi¸o viªn yªn t©m trong c«ng viÖc. N©ng cao nhËn thøc vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c«ng cuéc ®æi míi gi¸o dôc. Më c¸c líp båi d­ìng th­êng xuyªn cËp nhËp c¸c kiÕn thøc míi cho gi¸o viªn, tõng b­íc thùc hiÖn chuÈn ho¸ vµ n©ng chuÈn cho ®éi ngò gi¸o viªn theo tiªu chuÈn cña Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quy ®Þnh. §Õn n¨m 2010 sÏ cã 50% gi¸o viªn mÇm non, 100% gi¸o viªn tiÓu häc, 100% gi¸o viªn THCS, 100% gi¸o viªn THPT ®¹t chuÈn quèc gia. C¬ së tr­êng líp X©y dùng ®ñ tr­êng líp kiªn cè hoÆc b¸n kiªn cè theo quy ®Þnh tr­êng chuÈn quèc gia. §Çu t­ trang thiÕt bÞ gi¶ng d¹y, x©y dùng c¸c phßng chøc n¨ng nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh. §Õn n¨m 2010 c¸c tr­êng c¸c cÊp ®Òu sÏ ®­îc tõng b­íc kiªn cè ho¸, c¸c tr­êng THPT sÏ ®­îc kiªn cè ho¸ 100%, c¸c tr­êng THCS vµ tiÓu häc còng sÏ ®­îc kiªn cè 90%, phÊn ®Êu c¸c tr­êng mÉu gi¸o kiªn cè 70%. 6.2 Y tÕ C¸c ®Þnh h­íng chñ yÕu TËp trung ®Çu t­ ®Ó cñng cè tuyÕn y tÕ c¬ së, n©ng cao c¬ së vËt chÊt ë c¸c x·. §Õn n¨m 2010 tÊt c¶ c¸c x· (28/28) ®Òu cã ban CSSKB§, tÊt c¶ c¸c tr¹m y tÕ x· ®Òu cã b¸c sü vµ n÷ hé sinh lµm viÖc ®Ó phôc vô tèt nhiÖm vô ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n vµ s¬ chÕ tr­íc nh÷ng bÖnh hiÓm nghÌo. 100% tr¹m y tÕ x· ®­îc kiªn cè ho¸ (m¸i b»ng) ®¹t chuÈn b×nh qu©n chung cña tØnh vÒ c¬ së vµ gi­êng bÖnh phôc vô kh¸m ch÷a bÖnh cho d©n. 100% tr¹m y tÕ cã d­îc sü lµm viÖc hoÆc d­îc sü kiªm nhiÖm. N©ng cao chÊt l­îng kh¸m ®iÒu trÞ bÖnh. Thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ quèc gia, tËp trung vµo ch­¬ng tr×nh kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo; ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c DS & KHHG§, h¹ tû lÖ suy dinh d­ìng trÎ em d­íi 5 tuæi xuèng d­íi 25% vµo n¨m 2005 vµ xuèng d­íi 15% vµo n¨m 2010. §­a tuæi thä b×nh qu©n lªn trªn 75 tuæi. Hoµn chØnh m¹ng l­íi y tÕ x·, x©y dùng vµ mét sè tr¹m y tÕ côm x· ®Ó cã thÓ ®¶m tr¸ch kh©u s¬ cøu t¹i c¬ së. Mçi th«n sÏ thµnh lËp c¸c ®éi y tÕ th«n, cø 1000 d©n sÏ cã 1 c¸n bé y tÕ cã tr×nh ®é y t¸ trë lªn. PhÊn ®Êu 90% sè hé cã nhµ t¾m vµ hè xÝ hîp vÖ sinh. Qu¶n lý tèt c¸c c¬ së ngµnh nghÒ y d­îc. Th­êng xuyªn gi¸o dôc y ®øc, t¨ng c­êng ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, chÝnh trÞ, ngo¹i ng÷ cho c¸n bé y tÕ ë huyÖn còng nh­ ë c¬ së. Mçi n¨m cã Ýt nhÊt 2 - 3 b¸c sü Theo häc CK1 hoÆc CK2,kÕt hîp víi Trung t©m ®µo t¹o tØnh hµng n¨m cö 5 - 7 y sü ®i ®µo t¹o b¸c sÜ c¸c h×nh thøc. Gi¶i quyÕt ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch ®µo t¹o nguån kinh phÝ cho ho¹t ®éng y tÕ c¬ së, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô y tÕ. §Çu t­ vµo gi¸o dôc kiÕn thøc vÖ sinh m«i tr­êng, qui ho¹ch ®Êt ®Ó x©y dùng mçi x· cã mét nghÜa ®Þa chung, gi¶i quyÕt tèt nguån n­íc sinh ho¹t cho d©n c­, xö lý tèt ph©n r¸c vµ n­íc th¶i. 6.3. V¨n ho¸ th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao. Nh÷ng môc tiªu cô thÓ: - T¨ng c­êng ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, t«n t¹i c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ nh­ §×nh Cóc Bå, ®µi t­ëng niÖm, §Òn Tranh, lµng rèi n­íc,... N©ng cao chÊt l­îng vµ x· héi ho¸ c«gn t¸c v¨n ho¸ th«ng tin, x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña quª h­¬ng anh hïng, gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Thùc hiÖn tèt c¸c cuéc vËn ®éng x· héi" nÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n ho¸", "lµng x· v¨n ho¸", "c«ng së v¨n ho¸", ®Õn n¨m2010 sÏ cã 80% gia ®×nh ®¹t tiªu chuÈn gia ®×nh v¨n ho¸, 100% c¸c lµng thùc hiÖn quy ­íc th«n vµ ®¨ng ký x©y dùng Lµng v¨n ho¸, khu phè v¨n ho¸, trong ®ã 90% lµng, khu phè ®¹t tiªu chuÈn Lµng v¨n ho¸, khu d©n c­ v¨n ho¸, 90% khu d©n c­ ®¹t tiªu chuÈn "Khu d©n c­ tiªn tiÕn xuÊt s¾c", 85% c¬ quan, ®¬n vÞ ®¹t tiªu chuÈn "c¬ quan, ®¬n vÞ v¨n ho¸". - Qui ho¹ch ®Êt dµnh cho ph¸t triÓn VHTT vµ TDTT t¹i tÊt c¶ c¸c x·, thÞ trÊn, cô thÓ lµ: Qui ho¹ch ®Êt t¹i trung t©m huyÖn ly cho VHTT lµ 16.700m2; ®Êt cho TDTT lµ 66.500m2. + Qui ho¹ch ®Êt dµnh cho VHTT - TT cÊp th«n lµ 14.400m2. - X©y dùng ®­a vµo sö dông nhµ th­ viªn c«ng céng huyÖn (n¨m 2004), x©y dùng nhµ thi ®Êu thÓ thao ®a n¨ng, s©n vËn ®éng huyÖn vµ c¸c c«ng tr×nh thÓ thao (theo quyÕt ®Þnh sè 720/C«NG TY cña Tæng côc tr­ëng Tæng cô TDTT (nay lµ UBTDTT) V/v ban hµnh "quy ®Þnh kü thuËt quy ho¹ch c«ng tr×nh thÓ thao"). 100% c¸c x·, thÞ trÊn cã nhµ v¨n ho¸, th­ viªn vµ s©n vËn ®éng, 85% lµng, khu d©n c­ cã nhµ v¨n ho¸. HuyÖn sÏ x©y dùng 3 côm tuyªn truyÒnn cæ ®éng b»ng vËt liÖu cøng t¹i khu vùc cÇu BÝa, thÞ trÊn Ninh Giang, thÞ tø T©n Quang. 100% c¸c x·, thÞ trÊn cã tõ 1 -2 côm tuyªn truyÒn cæ ®éng. 100% c¸c x·, thÞ trÊn cã ®éi v¨n nghÖ quÇn chóng (trong sè ®ã 50% cã ®éi chÌo truyÒn thèng), ®éi tuyÓn thi ®Êu thÓ thao. 100% c¸c lµng cã 1hå b¬i cho thanh thiÕu nhi. - §Èy m¹nh phong trµo "toµn d©n rÌn luyÖn th©n thÓ theo g­¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i" thùc hiÖn tèt chØ thÞ 36 - C«NG TY/TW cña BHC TW §¶ng (kho¸ VII) vÒ phÝa ph¸t triÓn TDTT trong giai ®o¹n míi vµ chØ thÞ 17 - CT/TW ngµy 23/10/2002 cña Ban bÝ th­ TW §¶ng (kho¸ IX) vÒ ph¸t triÓn TDTT trong giai ®o¹n míi vµ chØ thÞ 17 - C«NG TY/TW ngµy 23/10/2002 cña Ban bÝ th­ nghiÖp TDTT huyÖn Ninh Giang ®Õn n¨m 2010. TiÕp tôc ®Èy m¹nh phong trµo TDTT quÇn chóng, TDTT thµnh tÝch cao. Duy tr× cñng cè vµ x©y dùng 6 líp ng hiÖp d­ n¨ng khiÕu TDTT vµ ®Õn n¨m 2010 thªm 4 líp (tæng sè 10 líp). - N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, chÝnh trÞ cña ®éi ngò lµmm c«ng t¸c VHTT tõ huyÖn ®Õn c¬ së. T­ang c­êng qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi mäi ho¹t ®éng v¨n ho¸, theo dâi, ph¸t hiÖn vµ xö lý nghiªm minh c¸c hµnh vi vi ph¹m trong lÜnh vùc v¨n ho¸, gãp phÇn tÝch cùc vµo biÖc bµi trõ c¸c tÖ n¹n x· héi, mª tÝn, di ®oan. IV. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ x· héi theo ph­¬ng ¸n ®· ®Þnh 1. C¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cho ph¸t triÓn. Trong giai ®o¹n 2001 - 2010 cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó tr­íc hÕt t¹o c¸c nguån vèn trong huyÖn, ®ång thêi ®¶m b¶o ®ñ n¨ng lùc ®Ó ®ãn nhËn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Huy ®éng vèn cÇn dù trªn nh÷ng ®Þnh h­íng sau: - CÇn coi träng nguån vèn néi t¹i mang tÝnh chñ ®éng, ®ång thêi lÊy ®ã lµ ®èi träng vµ lµ c¬ së ®Ó thu hót nguån vèn bªn ngoµi. - Qu¶n lý tèt c¸c nguån nvèn ®­îc huy ®éng, sö dông ®óng môc ®Ých ®Ò ra c¸c l·ng phÝ. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó huy ®éng theo c¸c nguån vèn nh­ sau: - Thùc hiÖn tèt Ch­¬ng tr×nh thu hót vèn ®Çu t­ ®· ®­îc th«ng qua. - B»ng nhiÒu biÖn ph¸p huy ®éng nguån vèn nhµn rçi trong d©n th«ng qua gãp vè, göi tiÒn tiÕt kiÖm ®Çu t­, tÝn dông,... Vèn tõ c¸c hé giai ®×nh trong nthêi gian qua ®· ph¸t triÓn kh¸ nhanh b»ng c¸ch tù ®Çua t­ vµo viÖc thay ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i, tham gia cïng nhµ n­íc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n phôc vô s¶n xuÊt. Tuy nhiªn víi tõng hé l­îng vèn kh«ng nhiÒu, cµn cã nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch nh©n d©n cïng ®Çu t­ th«ng qua tæ chøc c¸c tæ, hîp t¸c x·, cïng gãp vèn ®Ó ®Çu t­ s¶n xuÊt. §ã lµ biÖn ph¸p tÝch tô vèn h÷u hiÖu trong giai ®o¹n tíi. - Sö dông tèt c¸c nguån vèn tõ trung ­¬ng vµ tØnh. ViÖc qu¶n lý vèn lµ vÊn ®Ò lín cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ, nÕu kh«ng sÏ bÞ thÊt tho¸t nhiÒu, g©y thiÖt h¹i cho c¶ qu¸ tr×nh tiÕp theo. Muèn nh­ vËy cÇn cã ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm, vèn cña Nhµ n­íc chØ ®Çu t­ vµo nhiÒu lÜnh vùc mòi nhän. Ph¸t triÓn tÝn dông ng©n hµng, ®Æc biÖt tuyÕn c¬ së, ë­ tuyÕn x·. VËn dông chÝnh s¸ch thuÕ phï hîp, ­u ®·i (miÔn gi¶m thuÕ mét sè tr­êng hîp), thu mua t¹m tr÷.... nh»m ®iÒu tiÕt vµ khuyÕn khÝch s¶n xuÊt. Hç trî th«ng tin, th«ng qua c¸c liªn doanh gãp vèn ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c t­ vÊn. Cô thÓ lµ: Thø nhÊt: vèn tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®­îc ®Çu t­ hµng n¨m trong khu«n khæ kÕ ho¹ch chung. §©y lµ nguån vèn rÊt quan träng dïng ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng. §Ó khai th¸c vµo c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cã tr¸ch nhiÖm víi kÕt qu¶n s¶n xuÊt n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn nµy. Sö dông nguån vèn tõ ng©n s¸ch lµm c¬ së ban ®Çu cho viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®ñ m¹nh nh­ giao th«ng, ®iÖn, n­íc, b­u chÝnh viÔn th«ng.... ®Ó s½n sµng ®ãn nhËn ®Çu t­ tõ bªn ngoµi. Thø hai:Vèn tõ c¸c tæ chøc tÝn dông còng sÏ ®­îc huy ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh ®Çu t­ b»ng c¸ch x©y dùng c¸c quÜ hç trî "khuyÕn n«ng, khuyÕn c«ng, khuyÕn th­¬ng" ®Ó trî gióp c¸c c«ng tr×nh lín mµ n«ng d©n kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®Çu t­. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch më réng chop vay ®Õn tËn ng­êi s¶n xuÊt. 2. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cÇn ph¶i tËp trung vµo gi¶i quyÕt mÊy vÊn ®Ò sau: - Thùc hiÖn tèt Ch­¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm ®· ®­îc th«ng qua. - N©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng. - N©ng cao d©n trÝ, ph¸t triÓn ®µo t¹o nghÒ, ®oµ t¹o c¸n bé qu¶n lý. - Cã chÝnh s¸ch träng dông nh©n tµi, ®·i ngé c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c chuyªn gia khoa häc c«ng nghÖ giái, c«ng nh©n cã tay nghÒ cao ®Ó thu hót hä ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña huyÖn. Cô thÓ: - Gi¶m tû lÖ sinh vµ ch¨m lo søc khoÎ céng ®ång. - T¹o nhiÒu viÖc lµm lµ mét chÝnh s¸ch nh»m ph¸t triÓn nguån lùc mét c¸ch hiÖu qu¶, cÇn ph¶i më mang c¸c nghÒ phô, tiÓu thñ c«ng nghiÖp t¹i c¸c vïng n«ng th«n. 3. N©ng cao chÊt l­îng lao ®éng b»ng c¸ch: - N©ng cao thÓ lùc lao ®éng, nhÊt lµ lao ®éng trÎ th«ng qua ®Çu t­ vµo c«ng t¸c y tÕ, kh¸m ch÷a bÖnh, kÕt hîp víi vËn ®éng c¸c phong trµo thÓ dôc thÓ thao quÇn chóng. Båi d­ìng kü n¨ng sö dông c«ng cô míi ngay trong qu¸ trinh s¶n xuÊt ®Ó sö dông c¸c thiÕt bÞ thµnh th¹o. - N©ng cao chÊt l­îng v¨n ho¸ cao h¬n b»ng c¸ch t¨ng c­êng bæ tóc kiÕn thøc cho thanh niªn n«ng th«n. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng ®Ó sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶. - Ngoµi ra cÇn cã c¸c biÖn ph¸p nh»m thu hót chuyªn gia giái tham gia qu¶n lý vµ t­ vÊn cho huyÖn còng nh­ ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ huyÖn. 4. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý: Cñng cè, n©ng cao søc m¹nh l·nh ®¹o cña §¶ng. Th­êng xuyªn båi d­ìng c¸n bé l·nh ®¹o còng nh­ c¸n bé qu¶n lý phï hîp víi ®iÒu kiÖn míi. Xóc tiÕn nhanh c¸c biÖn ph¸p c¶i c¸ch hµnh chÝnh ®ång bé theo chØ thÞ cña ChÝnh phñ ®Ó cñng cè vµ n©ng søc m¹nh cña c«ng t¸c qu¶n cho huyÖn. Gi÷ v÷ng an ninh quèc phßng vµ bµi trõ c¸c tÖ n¹n x· héi. T¨ng c­êng hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ n­íc b»ng ph¸p luËt. X©y dùng vµ thùc hiÖn tèt quy ­íc lµng, quy chÕ d©n chñ ë c¬ së. 5. Ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ. Môc tiªu chñ yÕu cña ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ (KHCN) lµ lµm sao cho KHCN ph¶i trë thµnh ®éng lùc chñ yÕu thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn, gãp phÇn t¹o ­u thÕ c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm. §Þnh h­íng chung cho c¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn KHCN lµ h­íng tíi viÖc øng dông tiÕn bé KHKT vµo ph¸t triÓn kinh tÕ ®ång thêi nghiªn cøu ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c ngnµh cã lîi thÕ cña huyÖn. Muèn ®­îc nh­ vËy cÇn ph¶i: - X©y dùng c¬ së vËt chÊt KHCN, tr­íc hÕt lµ cñng cè c¸c c¬ së, tr¹m tr¹i nghiªn cøu hiÖn cã cña huyÖn, n©ng cÊp bæ sung trang thiÕ bÞ ®Ó c¸c tr¹m nµy ®¶m b¶o ®­îc nhiÖm vô phôc vô s¶n xuÊt trong c¬ chÕ míi. Chñ ®éng vÒ gièng c©y con. Cã tr¹m kiÓm tra thuèc trõ s©u vµ ph©n bãn cho n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n. - Ph¸t triÓn nh©n lùc KHCN, ®µo t¹o ®éi ngò c¸nn bé lµm c«ng t¸c t­ vÊn, ®ñ søc tham gia nghiªn cøu øng dông khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt. Dùa vµo c¸c chuyªn gia, c¸c c¬ së cña tØnh, t¨ng c­êng héi th¶o trao ®æi, båi d­ìng c¸n bé khoa häc kü thuËt vµ qu¶n lý t¹i chç. - Coi träng vµ ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, chuyÓnn giao tiÕn bé kü thuËt ®Õn c¸c hé n«ng d©n. Thö nghiÖm vµ ®­da vµo s¶n xuÊt c¸c gièng c©y, con míi cho chÊt l­îng cao. 6. B¶o vÖ m«i tr­êng. T¨ng tr­ëng kinh tÕ cÇn ph¶i ®i ®«i víi gi÷ v÷ng æn ®Þnh ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chung lµ ph¸t triÓn kinh tÕ bÒn v÷ng. Muèn nh­ vËy cÇn ph¶i quan t©m ®óng møc ®Õn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng. C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu lµ: - Tranh thñ hç trî cña tØnh vµ trung ­¬ng ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu tra, n¾m l¹i t×nh h×nh c¬ b¶n vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi huyÖn. - Quy ho¹ch m¹ng l­íi d©n cø, hÖ thèng ®« thÞ. X©y dùng méi c¸ch khoa häc hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng nh»m môc ®Ých gi÷ v÷ng m«i tr­êng trong s¹ch cho ho¹t ®éng x· héi. - Nghiªn cøu ¸p dông tiÕnn bé KHKT nh­ sö dông c«ng nghÖ s¹ch, bãn ph©n vi sinh vµo s¶n xuÊt ®Ó kh«ng lµm c¹n kiÖt c¸c nguån lùc nh­ ®Êt, n­íc.... - Cã biÖn ph¸p h¹n chÕ sö dông thuèc trõ s©u vµ c¸c lo¹i ho¸ chÊt kh¸c g©y « nhiÔm cho m«i tr­êng. Dµnh ®Êt bè trÝ nghÜa ®Þa vµ n¬i xö lý c¸c chÊt th¶i. 7. C¸c ch­¬ng tr×nh ­u tiªn ph¸t triÓn kinh tÕ Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ ®· ®­îc nghÞ quyÕt §¹i héi huyÖn ®¶ng bé x¸c ®Þnh lµ thùc hiÖn tèt 8 ch­¬ng tr×nh vµ 24 ®Ò ¸n trong c¸c lÜnh vùc. Nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®Ò ¸n ®ã ®­îc thÓ hiÖn theo c¸c nhãm ch­¬ng tr×nh lín nh­ sau: (1) ch­¬ng tr×nh ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n mét c¸ch toµn diÖn (7 ch­¬ng tr×nh) - TÝnh cÊp thiÕt vµ môc tiªu chung §©y lµ ch­¬ng tr×nh mang tÝnh tæng hîp nh»m ®¸p øng b­íc ph¸t triÓn míi trong n«ng nghiÖp. D©n sè n«ng nghiÖp cña huyÖn chiÕm trªn 90% tæng d©n sè cña huyÖn, h¶ n¨ng t¹o viÖc lµm rÊt h¹n chÕ, ®iÒu ®ã lµm cho nÒn kinh tÕ huyÖn ph¸t triÓn chËm l¹i. §ång thêi h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña ngµnh kh¸c (c«ng nghiÖp dÞch vô). Víi ®iÒun kiÖn canh t¸c n«ng nghiÖp nh­ vËy còng khã t¹o ra ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®µo t¹o n©ng cao d©n trÝ chung. Nh­ vËy viÖc ph¸t triÓn triÓn toµn diÖn n«ng th«n theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸ lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch cho giai ®o¹n ph¸t triÓn. Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn n«ng th«n toµn diÖn nh»m môc ®Ých c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, t¹o c¬ héi tèt cho d©n c­ ph¸t triÓn theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ cã n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng cuéc sèng cao h¬n. - C¸c biÖn ph¸p - TiÕp tôc thùc hiÖn 7 ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn n«ng th«n: giao th«ng n«ng th«n, ®iÖn, x©y dùng c¬ së ngµnh gi¸o dôc, y tÕ, thuû lîi n­íc s¹ch, ch­¬ng tr×nh nhµ ë vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®« thÞ nh»m c¶i thiÖn toµn bé ®iÒu kiÖn sinh ho¹t còng s¶n xuÊt ë n«ng th«n, Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®a d¹ng theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ t¨ng thªm gi¸ trÞ cña ®Êt ®ai. TËn dông mäi tiÒm n¨ng ®Êt ®ai, mÆt tr­íc, kÕt hîp trång trät vµ ch¨n nu«i mét c¸ch phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Më mang c¸c nghÒ phÝ n«ng nghiÖp nh­ chÕ biÕn n«ng s¶n, hµng mü nghÖ xuÊt khÈu, ph¸t triÓn c¬ khÝ phôc vô n«ng nghiÖp.. ngay t¹i n«ng th«n ®Ó thu hót lao ®éng t¹i chç. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp - TTCN. Ph¸t huy thÕ m¹nh cña c©y lóa, ®i vµo s¶n xuÊt g¹o cã gi¸ trÞ cao, kÕt hîp víi c«ng nghÖ chÕ biÕn, ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó n©ng chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n. Gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi, lµnh m¹nh ho¸ x· héi n«ng th«n. - Xem xÐt ®Ò xuÊt mét sè dù ¸n: Dù ¸n x©y dùng c¸c côm c«ng nghiÖp tËp trung Dù ¸n x©y dùng c¸c côm trung t©m x· Dù ¸n x©y dùng c¸c lµng nghÒ thñ c«ng Dù ¸n chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i Dù ¸n trång rau qu¶ s¹ch. Dù ¸n giao th«ng ®iÖn, n­íc n«ng th«n. Dù ¸n x©y dùng m« h×nh th«n, x· ®iÓn h×nh. Dù ¸n x©y dùng thiÕt chÕ v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ thao. (2) Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nh©n lùc, gi¶i quyÕt viÖc lµm TÝnh cÊp thiÐt vµ môc tiªu chung Trong c¬ chÕ kinh tÕ míi, viÖc t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh c¹nh tranh cao lµ yªu cÇu cÊp b¸ch cho c«ng cuéc héi nhËp. N­íc ta nãi chung vµ huyÖn nãi riªng s¶n phÈm cã hµm l­îng khoa häc cßn rÊt Ýt. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ cÇn ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nguån nh©n lùc vµ t¹o viÖc lµm nh»m gi¶i quyÕt hµi hoµ c¸c vÊn ®Ò trªn. - C¸c biÖn ph¸p T¹o thªm viÖc lµm b»ng c¸c nghÒ phô ë n«ng th«n, hoÆc c¶i tiÕn canh t¸c b»ng c¸ch kÕt hé gi÷a trång trät vµ ch¨n nu«i, thuû s¶n. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh lµm viÖc vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. §Èy m¹nh c«ng t¸c d¹y nghÒ vµ dÞch vô viÖc lµm. KÕt hîp víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®Ó ®µo t¹o theo kiÓu thùc hµnh. Cã thÓ kÕt hîp ®µo t¹o ngay trong c¬ së gi¸o dôc th­êng xuyªn vµ h­íng nghiÖp cho häc sinh PTTH. KÕt hîp víi tÝnh më réng c¸c kho¸ ®µo t¹o nghÒ t¹i ®Þa ph­¬ng hoÆc tËp trung ng¾n h¹n t¹i tØnh. Bæ sung qu¶n lý sö dông tèt c¸c nguån vèn vay ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm, kÕt hîp víi c¸c huyÖn còng nh­ c¸c tØnh ®Ó xuÊt khÈu lao ®éng b»ng nhiÒu h×nh thøc, kÓ c¶ xuÊt khÈu lao ®éng ra n­íc ngoµi. Xem xÐt ®Ò xuÊt mét sè dù ¸n Dù ¸n x©y dùng trung t©m ®µo t¹o nghÒ Dù ¸n x©y dùng tæ chøc t­ vÊn, giíi thiÖu viÖc lµm (3). Ch­¬ng tr×nh thu hót ®Çu t­ - TÝnh cÊp thiÕt vµ môc tiªu chung KÕt luËn Qua nghiªn cøu lý luËn vµ ph¸t triÓn thùc tÕ vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ x· héi huyÖn Ninh Giang, chuyªn ®Ò ®· ®­a ra ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®Õ n¨m 2010. Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ ®Þnh h­íng ®· ®Ò cËp ®Õ nhiÒu nguån, sè kh¸c ch­a thùc tÕ hoÆc ch­a thÓ hiÖn ®­îc trong ®iÒu kÞªn kinh tÕ cña huyÖn. §Ó cho nÒn kinh tÕ Ninh Giang cã thÓ cïng vêi c¶ n­íc trong qu¸ tr×nh CNH- H§H huyÖn Ninh Giang cÇn cã nh÷ng b­íc chuyÓn dÞch c¬ cÊu mét c¸ch hîp lý theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña huyÖn vµ theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh H¶i D­¬ng. §Ò tµi ®· tæng hîp nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ ®· lµm râ nh÷ng lîi thÕ vµ nh÷ng khã kh¨n, ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. §Ò tµi ®· ®Ò cËp mét vÊn ®Ò hÕt søc míi vµ cã ý nghÜa ®Æ biÖt quan träng tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Do tr×nh ®é cã h¹n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy cïng c¸c b¹n. môc lôc: Tµi liÖu tham kh¶o 1.V¨n kÞªn ®¹i héi ®¶ng bé huyÖn Ninh Giang lÇn thø XXI nhiÖm kú 2001- 2005 th¸ng 10 n¨m 2000. 2.B¸o c¸o tæng hîp rµ so¸t, ®iÒu chØnh bæ sung quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh H¶i D­¬ng ®Õ n¨m 2010, th¸ng 12 n¨m 2000. 3.B¸o c¸o t×nh h×nh kinh tÕ x· héi n¨m 2000, nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn Ninh Giang 2001. 4.B¸o c¸o kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn Ninh Giang giai ®o¹n 2001- 2005. 5.B¸o c¸o kiÓm ®iÓm d­íi nhiÖm kú ®¹i héi lÇn thø XXI ®¶ng bé huyÖn Ninh Giang 2003. 6.Niªn gi¸m thèng kª huyÖn Ninh Giang 2001. 7.Niªn gi¸m thèng kª tØnh H¶i D­¬ng 2001- 2002. 8.LÞch sö ®¶ng bé huyÖn Ninh Giang 1999. 9.Gi¸o tr×nh kinh tÕ ph¸t triÓn tr­êng Kinh TÕ Quèc D©n. 10.Gi¸o tr×nh dù b¸o ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tr­êng Kinh TÕ Quèc D©n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐịnh hướng, giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội huyện Ninh Giang - Hải Dương đến năm 2010.DOC
Luận văn liên quan