Đề tài Định hướng và Giải pháp phát triển công nghiệp Thủ đụ Hà Nội đến năm 2010

Hà Nội không những là trung tâm Văn hóa, Chính trị, Khoa học kỹ thuật của cả nước, mà còn là một trung tâm kinh tế lớn. Thủ đô Hà Nội được coi như là trung tâm giao thoa các hoạt động kinh tế xã hội của vùng Bắc Bộ cũng như cả nước, là trái tim để cả nước hướng về. Không chỉ có vai trò là Thủ đô thiêng liêng của cả nước, Hà Nội còn được coi nhu miền đất hứa cho biết bao người dân ngoại tỉnh và nông thôn di cư ra với hy vọng kinh tế được cải thiện, cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn. Hy vọng của họ là hoàn toàn có cơ sở bởi vì Hà Nội là nơi nắm giữ nhiều nguồn lực cũng như chứa đựng những yếu tố đặc thù rất thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội mà không địa phương nào có được. Qua gần 20 năm đổi mới, Hà Nội đang cùng cả nước trong quá trình hướng tới mục tiêu từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp. Trong quá trình phát triển của mình, Hà Nội cũng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Công nghiệp Thủ đô bước đầu đã tạo ra ®­îc những sự thay đổi về chất. Tỷ trọng công nghiệp đang dần tăng lên và trong nội ngành công nghiệp cũng đã có những sự chuyển biến tích cực cả về cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế cũng như về cơ cấu lãnh thổ. Công nghiệp đã và đang vươn lên dần khẳng định vị trí, vai trò chủ đạo của mình trong nền kinh tế Thủ đô cũng như tạo ra sự thay đổi căn bản về bộ mặt kinh tế Thủ đô và nâng cao đời sống cho nhân dân Thành phố Hà Nội.

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2083 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Định hướng và Giải pháp phát triển công nghiệp Thủ đụ Hà Nội đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. - NhiÒu c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ph©n bè ch­a hîp lÝ, g©y khã kh¨n cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp còng nh­ ®i l¹i cña nh©n d©n vµ ¶nh h­ëng tíi m«i tr­êng sèng xung quanh. Ch­¬ng iii: ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn hµ néi ®Õn n¨m 2010 I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hµ néi ®Õn n¨m 2010 1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2010 Phát triển công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2010 cần quán triệt các quan điểm phát triển cơ bản sau đây: 1.1 Phát triển nhanh, có chọn lọc, bền vững, có hiệu quả, giữ vị trí, vai trò hàng đầu của Bắc Bộ và cả nước - Phát triển nhanh, giữ vị trí, vai trò hàng đầu của vùng Bắc Bộ và cả nước Từ nay đến năm 2010 và sau 2010, công nghiệp sẽ là trọng tâm đột phá phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên lãnh thổ toàn Thành phố đi trước so với các tỉnh thành trong cả nước. Công nghiệp Hà Nội phải phát triển với tốc độ cao. Công nghiệp Thủ đô giữ vai trò vô cùng quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô thành một thành phố văn minh hiện đại. Để công nghiệp hóa và hiện đại hóa Thủ đô, ngoài việc xây dựng chiến lược con người cần đề cập đến việc đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng và nghiên cứu khoa học kỹ thuật; đồng thời có sự lựa chọn trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất; đi đầu về tự động hóa, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của các ngành sản xuất công nghiệp kể từ khâu quản lý cho đến khâu sản xuất, phấn đấu đi đầu về khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa và dần vươn ra thị trường quốc tế. - Phát triển có chọn lọc Công nghiệp Hà Nội cần phát triển có chọn lọc, hướng vào những ngành công nghệ cao, công nghệ sinh học, vật liệu mới giữ vững vai trò đầu tàu, dẫn dắt ngành công nghiệp. - Phát triển công nghiệp có hiệu quả Để xứng đáng là một trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, một hạt nhân có vai trò lớn trong việc làm động lực lôi kéo các tỉnh, Thành phố, các vùng khác trong cả nước cùng phát triển, thì công nghiệp phải phát triển có hiệu quả. Đối với công nghiệp Thủ đô, để phát triển hiệu quả cần: Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, vốn cho phát triển công nghiệp, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ, quỹ đất cho phát triển công nghiệp... - Phát triển bền vững Công nghiệp Hà Nội phát triển nhanh song theo đánh giá thì vẫn chứa đựng những yếu tố phát triển không bền vững, kém ổn định. Do vậy trong phát triển công nghiệp lâu dài, Hà Nội cũng cần kết hợp các yếu tố trước mắt để làm tăng tốc quá trình phát triển song không làm cạn kiệt chính bản thân các yếu tố đó. 1.2 Phát triển công nghiệp Hà Nội trên cở sở phát huy tối đa nội lực và tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài Để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, các nguồn lực trong nước phải là nền tảng và phải tăng được đầu tư nước ngoài thì mới có điều kiện đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ cao cũng như đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp. 1.3 Phát triển công nghiệp Hà Nội phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Thủ đô đến năm 2010, quy hoạch phát triển công nghiệp vùng trọng điểm Bắc Bộ và công nghiệp cả nước. 1.4 Xây dựng, phát triển cơ cấu công nghiệp đa dạng, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thị trường, có sức cạnh tranh cao. Cần xây dựng cơ cấu sản xuất công nghiệp theo cơ chế thị trường, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. Cơ cấu sản xuất công nghiệp được xây dựng phải phát huy được lợi thế so sánh của từng vùng, từng ngành, từng địa bàn, tạo được lợi thế cạnh tranh, hội nhập và đạt hiệu quả. Hình thành được một số sản phẩm mũi nhọn, có ý nghĩa với vùng và cả nước. Chuyển dịch mạnh cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng phát triển các ngành chủ lực tạo sức đột phá và nâng giá trị sản phẩm của toàn bộ ngành công nghiệp Thủ đô, tăng tỷ trọng các ngành có hàm lượng chất xám cao.Ưu tiên phát triển các nhóm ngành công nghiệp chủ lực để tạo sức bật và nâng cao giá trị sản phẩm của toàn bộ nền công nghiệp Thủ đô như tập trung phát triển công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm. Tiếp tục xây dựng cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, nhiều loại hình sở hữu, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Hoàn thiện từng bước nền kinh tế thị trường gắn với nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước. 2. C¸c môc tiªu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp Hµ Néi ®Õn n¨m 2010 Môc tiªu tæng qu¸t ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Để xứng đáng là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, trong 10 năm tới, gắn với chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội; Thành phố phải đảm bảo ổn định vững chắc về chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển kinh tế - khoa học công nghệ - văn hóa - xã hội toàn diệ, bền vững; xây dựng cơ bản về nền tảng vật chất - kỹ thuật và xã hội của Thủ đô giàu đẹp, thanh minh, thanh lịch, hiện đại, đậm đà bản sắc ngàn năm văn hiến; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; tích cực chuẩn bị tiền đề của kinh tế tri thức; phấn đấu trở thành một trung tâm ngày càng có uy tín ở khu vực; xứng đáng với danh hiệu Thủ đô anh hùng. Trên cơ sở đó, Thành phố đã đề ra những mục tiêu phát triển chung là: Phát triển Hà Nội phải có tầm nhìn xa, hướng tới văn minh hiện đại. Phải giữ tiên phong trong công nghiệp hóa và đô thị hóa đối với cả nước nói chung và vùng Bắc Bộ nói riêng. Hà Nội phải đổi mới mạnh mẽ để trong thời gian ngắn không thua kém một số Thủ đô của các nước trong khu vực, giữ được giá trị độc đáo về Thành phố "môi trường và văn hóa" cho nhân dân cả nước và đông đảo nhân dân thế giới. Phát triển kinh tế của Hà Nội phải đặt trong mối quan hệ hợp tác và cạnh tranh quốc tế, nhất là với các nước trong khu vực. Phát triển kinh tế song song với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, lấy hiệu quả kinh tế, kết hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội và phát triển con người làm tiêu chuẩn cao nhất. Tăng tỷ trọng GDP của Hà Nội trong tổng GDP cả nước từ 7,3 %/ năm lên khoảng 8,2 % / năm vào năm 2005 và khoảng 9,8 % vào năm 2010. Nâng tỷ lệ GDP bình quân đầu người của Hà Nội so với mức trung bình của cả nước từ 2,07 lần năm 2000 lên khoảng 2,3 lần vào năm 2005 và khoảng 2,7 lần vào năm 2010. Trên đây là những mục tiêu phát triển chung nhất đã được Thành phố đề ra trong Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô đến năm 2010. Do đó, trong quy hoạch phát triển công nghiệp phải luôn xem xét tới những quan điểm và mục tiêu chung này. Công nghiệp phải lấy đó làm căn cứ, làm định hướng để phát triển. Môc tiªu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp Trên cơ sở vị trí, vai trò và quan điểm phát triển công nghiệp Thµnh phè Hµ Néi ®· ®Ò ra mục tiêu phát triển công nghiệp như sau: - Tốc độ tăng bình quân hàng năm của giá trị sản xuất công nghiệp cả thời kì 2001 - 2010 khoảng 15- 16 %, trong đó công nghiệp thời kì 2001-2005 đạt trên 16- 18 % và thời kì 2006- 2010 khoảng 14- 16 %. - Tốc độ tăng bình quân giá trị tăng thêm sản xuất công nghiệp cả thời kì 2001- 2010 đạt khoảng 13-14 % trong đó thời kì 2001- 2015 đạt 14- 15 %, và thời kì 2006- 2010 đạt 12- 14 %. - Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của sản phẩm công nghiệp khoảng 15- 16%/ năm cả thời kì 2001- 2010. Đạt khoảng 80% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Thành phố. - Cả thời kì 2001-2010 thu hút được thêm khoảng 120 đến 130 nghìn lao động , chiếm khoảng 30% số lao động thu hút thêm vào nền kinh tế quốc dân của Thành phố. Từng bước cải thiện đời sống cho công nhân cũng như điều kiện sống, làm việc. - Năng suất lao động công nghiệp tính theo GDP năm 2010 đạt gấp khoảng 2 lần so với năm 2003. Đồng thời, xây dựng được đội ngũ lao dộng KHCN trong ngành công nghiệp đủ trình độ để tiếp nhận, vận hành, khai thác có hiệu quả các công nghệ tiên tiến nhập khẩu, cải tiến và nhân rộng các công nghệ đã có trong nước. - Nâng cấp trình độ công nghệ sản xuất công nghiệp: Đến năm 2010 trình độ công nghệ của một số ngành, lĩnh vực công nghiệp chủ yếu đạt mức tiên tiến so với thế giới; không còn công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, nguyên vật liệu, khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường, tạo lập sự phát triển bền vững. Tin häc hãa hÖ thèng th«ng tin trong s¶n xuÊt, th­¬ng m¹i, ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ vµ qu¶n lý c«ng nghiÖp . Môc tiªu ph¸t triÓn mét sè ngµnh c«ng nghiÖp cÊp II chñ yÕu: TT Nhãm ngµnh c«ng nghiÖp cÊp II Tû träng n¨m 2003,% T¨ng tr­ëng, % Tû träng, % 2001-2005 2006-2010 2005 2010 1 S¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn 10.24 20 18.0 9.35 10.53 2 Sx, söa ch÷a ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 9.18 16 15.0 9.03 8.93 3 thùc phÈm vµ ®æ uèng 7.74 13.5 13.0 7.5 6.8 4 Radio, tivi, thiÕt bÞ truyÒn th«ng 8.94 8.0 10.0 8.19 6.49 5 ThiÕt bÞ v¨n phßng, m¸y tÝnh 1.49 60.0 25.0 4.05 6.08 6 S¶n phÈm kho¸ng phi kim lo¹i 6.37 15.0 14.0 6.4 6.06 7 S¶n phÈm b»ng kim lo¹i 5.08 20.0 17.0 5.19 5.59 8 §iÖn, ga, n­íc 5.91 15.0 14.0 5.9 5.59 9 Sx,söa ch÷a xe cã ®éng c¬ 7.18 18.0 15.0 5.62 5.56 10 Ho¸ chÊt 5.55 17.0 15.0 5.47 5.41 11 DÖt 6.03 13.0 13.0 5.57 5.05 12 S¶n xuÊt cao su, plastic 3.63 18.0 16.0 4.03 4.16 13 May mÆc 2.98 22.0 17.0 3.13 3.38 14 C«ng nghiÖp phÇn mÒm - 25.0 31.95 1.49 2.93 15 S¶n phÈm da, gi¶ da 2.68 13.0 14.0 2.99 2.84 3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp - Ưu tiên phát triển các ngành tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xám cao và công nghệ cao (công nghệ tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới), tập trung phát triển các ngành lợi thế, có thương hiệu và có thể đứng đầu chiếm lĩnh thị trường cả nước cũng như cơ hội vươn ra thị trường quốc tế, giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt như: các sản phẩm công nghiệp điện, điện tử, công nghệ thông tin, sản phẩm cơ kim khí, chế tạo máy công cụ và động lực, lắp ráp- chế tạo ô tô, xe máy, máy biến thế, hàng tiêu dùng cao cấp, nội thất, chế biến thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm vật liệu mới.. - Hướng mạnh công nghiệp vào xuất khẩu các sản phẩm chủ lực. - Phát triển các khu, cụm công nghiệp, hình thành các làng nghề truyền thống phù hợp với quy hoạch mở rộng Thành phố và với toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Có quan hệ phân công hợp tác với các tỉnh, Thành phố trong vùng và cả nước theo quy hoạch tổng thể thống nhất toàn ngành công nghiệp. Khuyến khích phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng nguồn vốn tư nhân, tạo ra một mạng lưới vệ tinh sản xuất và xuất khẩu cho các công ty lớn. 4. Lùa chän c¬ cÊu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 4.1 Một số căn cứ chủ yếu - Dựa trên mục tiêu phát triển của cả nền kinh tế và của riêng công nghiệp, nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân năm khoảng 10% / năm, riêng công nghiệp đạt khoảng 13 % năm cả thời kì 2001-2010. Trong giai đoạn này, cơ cấu kinh tế Thủ đô sẽ chuyển dịch theo hướng Dịch vụ- Công nghiệp - Nông nghiệp. - Dựa trên khả năng nguồn vốn đầu tư cho công nghiệp giai đoạn 2001 -2010. Kết quả điều tra cho thấy tổng tiết kiệm trong năm của khu vực dân cư chiếm tỷ lệ khá cao so với tổng thu nhập, trong đó 50% số tiết kiệm được đưa vào đầu tư trực tiếp. Ngoài ra tính chung trên địa bàn, tỷ lệ vốn nhàn rỗi trong dân cư khoảng 20% GDP. Trong những năm tới, bằng các cơ chế, chính sách sẽ huy động dân cư bỏ vốn đầu tư thông qua kênh trực tiếp là chủ yếu và chỉ chỉ cần huy động mức vốn như hiện nay cũng thấy nguồn vốn này là không nhỏ. Chắc chắn mức huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để đầu tư sẽ ngày càng cao. Đối với vốn nước ngoài, chỉ tính riêng từ năm 1995 đến 1998, vốn đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp trên địa bàn Hà Nội chỉ chiếm khoảng 15- 16 % so với toàn bộ vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố. Tốc độ tăng vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 30% / năm, riêng vào ngành công nghiệp tăng khoảng 18%. Từ năm 1999 đến nay, tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài vào Hà Nội liên tục giảm từ trên 50% năm 1996 xuống còn 12 % năm 2000 và 15 % năm 2003. Nếu không cải thiện được tình hình đầu tư nước ngoài sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng trong tương lai. - Sức ép về việc làm: Theo dự báo về dân số và lao động, đến năm 2010 số người trong độ tuổi lao động và cần bố trí việc làm bình quân năm là khoảng 5,8 vạn người. Tất cả các vấn đề đặt ra nói trên đòi hỏi Thành phố cần có một có cấu kinh tế nói chung và cơ cấu công nghiệp nói riêng thật hợp lý thì mới có thể phần nào giải quyết được những yêu cầu đó. 4.2 Bố trí cơ cấu ngành công nghiệp Cơ cấu sản xuất công nghiệp theo 3 khối phân ngành sÏ ®­îc bè trÝ nh­ sau: Bảng 18: Dự báo cơ cấu GTSX công nghiệp theo ba khối phân ngành Đơn vị: % Chỉ tiêu 2004 2005 2010 Tổng số 100 100 100 1. Công nghiệp khai thác 1,19 1,00 0,72 2. Công nghiệp chế biến 91,83 92,08 92,8 3. Công nghiệp điện, nước, ga 6,98 6,93 6,48 Nhận thấy rằng tỷ trọng khối ngành công nghiệp khai thác và điện nước ga co xu thế giảm, trong khi tỷ trọng khối ngành công nghiệp chế biến tăng. Với một nền công nghiệp có độ mở cao như Hà Nội, việc chọn ngành công nghiệp then chốt không thể tách rời việc xem xét xu thế phát triển trong tương lai của các thành phần công nghiệp Hà Nội vào toàn bộ sản xuất công nghiệp trên thế giới. Có thể thấy xu thế này như sau: Công nghiệp cần nhiều lao động kỹ xảo (cơ khí, đồ điện) có mức đóng góp cao nhất và vẫn có xu thế tăng mạnh trong tương lai. Công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin hiện có mức đóng góp chưa cao nhưng có xu thế phát triển mạnh nhất nên sẽ chiếm tỷ trọng khá lớn trong tương lai. Công nghiệp cần nhiều lao động (dệt may, thực phẩm) có tỷ trọng đóng góp cao trong tổng sản lượng công nghiệp song trong tương lai có xu thế giảm dần về tỷ trọng đóng góp. Công nghiệp Vật liệu xây dựng sẽ giữ nguyên mức đóng góp. Công nghiệp hóa chất kiện có mức đóng góp chưa cao song có xu hướng tăng nhanh do lĩnh vực nhựa và dược phẩm có xu thế phát triển nhanh. Trong thời gian tới Thành phố sẽ tập trung đầu tư nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa các ngành công nghiệp chủ lực cũng như đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp chủ lực, nâng cao vai trò các ngành công nghiệp chủ lực, cũng như góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội bức xúc của Thành phố. Dự báo cơ cấu các ngành công nghiệp chủ lực như sau: Bảng 19: Dự báo cơ cấu GTSX công nghiệp của các nhóm ngành công nghiệp chủ lực Hà Nội đến năm 2010 Đơn vị: % 2004 2005 2010 Toàn ngành công nghiệp 100 100 100 Điện tử CNTT 10,43 13,73 15,51 Ngành cơ khí 35,4 33,09 34,66 CN chế biến nông lâm thủy sản 14,03 13,37 11,75 Dệt may, da giầy 11,68 11,7 11,27 Hóa chất 9,18 9,49 9,57 Vật liệu xây dựng 6,37 6,4 6,06 5. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn mét sè ngµnh c«ng nghiÖp chñ yÕu 5.1 §iÖn tö - c«ng nghÖ th«ng tin Cho ®Õn nay, trong vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé th× Hµ Néi lµ n¬i tËp trung duy nhÊt, s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm ®Þªn tö, c«ng nghiÖp phÇn mÒm vµ dÞch vô CNTT. §©y lµ mét ­u thÕ lín Hµ Néi cÇn ph¸t huy trong thêi gian tíi. Hµ Néi sÏ tõng b­íc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®iÖn tö , CNTT trªn c¬ së x©y dùng mét sè c¬ së nßng cèt vµ hîp t¸c víi c¸c tËp ®oµn ®Þªn tö hµng ®Çu thÕ giíi ®Ó ®Èy m¹nh chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Nhãm s¶n phÈm nµy cã chu kú ng¾n, c«ng nghÖ th­êng xuyªn ®­îc thay thÕ còng nh­ vèn ®Çu t­ cho ngµnh ®ßi hái lín nªn viÖc kªu gäi vèn FDI lµ rÊt cÇn thiÕt vµ cã vai trß quan träng. CÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh néi ®Þa ho¸ vµ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu ®Ó gióp cho ngµnh ph¸t triÓn v÷ng ch¾c h¬n. Môc tiªu vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn -Ph¸t triÓn nhãm ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö - CNTT trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®Õn 2010 thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän vµ c«ng nghiÖp chñ lùc, gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ cña Thñ ®«. PhÊn ®Êu ®­a Hµ Néi trë thµnh trung t©m cña c¶ n­íc vÒ l¾p r¸p thiÕt bÞ, s¶n xuÊt kinh kiÖn, thiÕt kÕ s¶n phÈm, s¶n xuÊt phÇn mÒm vµ c¸c dÞch vô ®iÖn tö, CNTT trªn c¬ së ph¸t huy c¸c nguån lùc vµ øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, tõng b­íc s¸ng t¹o c«ng nghÖ míi. - T¨ng dÇn tû träng linh kiÖn ®iÖn tö s¶n xuÊt trong n­íc trong s¶n phÈm ®iÖn tö c«ng nghiÖp vµ d©n dông. - Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®iÖn tö theo m« h×nh tæ hîp c«ng nghiÖp , c«ng viªn c«ng nghiÖp ®iÖn tö. - TËp trung ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm: s¶n phÈm ®iÖn tö cã hµm l­îng chÊt x¸m cao nh­ m¸y tÝnh, thiÕt bÞ viÔn th«ng, thiÕt bÞ v¨n phßng; ®a d¹ng hãa s¶n phÈm vµ t¨ng mét sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®iÖn tö míi nh­ dµn ©m thanh chÊt l­îng cao, ®å ch¬i, ®ång hå, ®iÖn tho¹i cè ®Þnh, di ®éng, m¸y nh¾n tin… - ¦u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm. TËp trung x©y dùng c¸c trung t©m, c«ng viªn phÇn mÒm hiÖn ®¹i, Hµ Néi gi÷ v÷ng vÞ trÝ trung t©m c«ng nghiÖp phÇn mÒm lín nhÊt miÒn B¾c. 5.2 Ngµnh c¬ khÝ TiÕp tôc coi träng vµ ®Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµo c¸c ngµnh mµ Hµ Néi cã thÕ m¹nh nh­: c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y c«ng cô,®óc, s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn, thiÕt bÞ y tÕ, dông cô chÝnh x¸c, s¶n xuÊt « t«, xe m¸y, ®éng c¬ « t«, c¸c thiÕt bÞ ®å dïng gia dông cao cÊp…Më réng liªn doanh víi n­íc ngoµi, liªn kÕt víi c¸c tØnh b¹n. Trong thêi gian tíi sÏ kªu gäi ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ ®Çu t­ trong n­íc vµo mét sè dù ¸n träng ®iÓm nh­: dù ¸n s¶n xuÊt, l¾p r¸p thiÕt bÞ xe m¸y thi c«ng x©y dùng, dù ¸n s¶n xuÊt « t« vµ phô tïng « t«, xe m¸y víi h×nh thøc liªn doanh hoÆc 100% vèn n­íc ngoµi. B¶ng 20: Dù b¸o mét sè chØ tiªu ph¸t triÓn nhãm ngµnh c¬ khÝ §¬n vÞ:% H¹ng môc 2001- 2005 2006 - 2010 T¨ng tr­ëng GTSX b×nh qu©n n¨m Tû lÖ ®ãng gãp vµo GTSX CN Tû lÖ thu hót lao ®éng so tæng lao ®éng CN 18- 19 33 -34 19- 20 16 -17 34 -35 19- 20 5.3 Nhãm ngµnh ®Öt may, da giÇy Tõ nay ®Õn n¨m 2010, nhãm ngµnh nµy cÇn ®­îc ph¸t triÓn nhanh ®Ó t¹o nhiÒu viÖc lµm vµ gãp phÇn vµo viÖc t¹o gi¸ trÞ gia t¨ng cho ngµnh c«ng nghiÖp. Víi ngµnh dÖt, cÇn tËp trung vµo s¶n xuÊt c¸c nguyªn liÖu ban ®Çu tõ nguyªn liÖu th« vµ dÖt thµnh c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao thay thÕ nhËp khÈu ®Ó chñ ®éng trong s¶n xuÊt. Kªu gäi vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo c¸c dù ¸n träng ®iÓm nh­: n©ng cÊp, ®Çu t­, c¶i t¹o, më réng khu dÖt may Minh Khai – VÜnh Tuy. §èi víi ngµnh may, da dÇy, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn chñ yÕu lµ gi¶m s¶n xuÊt gia c«ng ®¬n thuÇn, tiÕn tíi gia t¨ng chñ ®éng dïng nguyªn liÖu trong n­íc ®Ó s¶n xuÊt thµnh phÈm b¸n cho n­íc ngoµi. CÇn cøng dông nhanh c«ng nghÖ tin häc vµo khÊu thiÕt kÕ mÉu vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm tiÕn tíi xuÊt khÈu. TiÕp tôc ph¸t triÓn mét sè mÆt hµng cã thÕ m¹nh tõ tr­íc ®Õn nay nh­: s¶n phÈm dÖt kim, kh¨n mÆt, quÇn ¸o may s½n, v¶i mÆc ngoµi, sîi b«ng vµ sîi pha, giÇy v¶i vµ giÇy thÓ thao… B¶ng 21: Dù b¸o mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña nhãm ngµnh dÖt may, da giÇy §¬n vÞ: % ChØ tiªu 2001-2005 2006-2010 T¨ng tr­ëng GTSX b×nh qu©n n¨m 14,5- 15,5 14-15 Tû lÖ ®ãng gãp vµo gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 11- 12 11-12 Tû lÖ lao ®éng so víi tæng lao ®éng c«ng nghiÖp 25-26 25-26 5.4 Nhãm ngµnh chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n theo h­íng ®a d¹ng ho¸ vÒ s¶n phÈm, mÉu m·, h¹ gi¸ thµnh… gãp phÇn ng¨n chÆn hµng ngo¹i, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc vµ h­íng tíi xuÊt khÈu. KÕt hîp ®Çu t­ chiÒu s©u vµ x©y dùng míi ®Ó gia t¨ng s¶n xuÊt. PhÊn ®Êu ®¹t nhÞp ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 12- 13 % / n¨m c¶ giai ®o¹n 2001- 2010 vµ tû lÖ thu hót lao ®éng vµo kho¶ng 15 % n¨m 2010. TiÕp tôc më réng quy m« s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu ngµy cµng cao cña hµng triÖu d©n thµnh thÞ ngay t¹i Hµ Néi vµ d©n xung quanh còng nh­ c¶ n­íc vµ xuÊt khÈu nh­: s÷a, b¸nh kÑo, m× ¨n liÒn, rau qu¶ chÕ biÕn, ®å hép, bia, n­íc qu¶, n­íc gi¶i kh¸t, ®å ¨n s½n… §¶m b¶o an toµn vÖ sinh thùc phÈm. Bªn c¹nh ®ã còng cÇn khai th¸c vµ ph¸t huy c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn truyÒn thèng cã th­¬ng hiÖu næi tiÕng vµ ®· ®ùoc kh¼ng ®Þnh ®Ó phôc vô cho ph¸t triÓn du lÞch vµ cho xuÊt khÈu. §èi víi c¸c c¬ së míi, cÇn bè trÝ c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung ë ngo¹i thµnh ®Ó tr¸nh ¸ch t¾c giao th«ng trong vËn chuyÓn nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm, h¹n chÕ « nhiÔm m«i tr­êng sèng cña d©n c­. B¶ng 22: Dù b¸o mét sè chØ tiªu cña nhãm ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m, thuû s¶n H¹ng môc 2001- 2005 2006 - 2010 NhÞp ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n n¨m 12-13 12-13 Tû lÖ ®ãng gãp vµo GTSX c«ng nghiÖp 13-14 11-12 Tû lÖ thu hót lao ®éng so víi tæng lao ®éng CN 20-21 20-21 5.5 Ngµnh c«ng nghiÖp hãa chÊt Tõ nay ®Õn n¨m 2010 nhãm ngµnh nµy cÇn ®­îc ph¸t triÓn nhanh ®Ó t¹o nhiÒu viÖc lµm vµ t¹o gi¸ trÞ gia t¨ng cho c«ng nghiÖp. CÇn tËp trung ph¸t triÓn c¸c ngµnh nh­: Cao su kü thuËt, s¨m lèp « t«, xe m¸y; c¸c laäi ho¸ chÊt tinh khiÕt nh­ d­îc liÖu, d­îc phÈm, h­¬ng liÖu, mü phÈm; chÊt tÈy röa, dÇu mì b«i tr¬n; nhùa c«ng nghiÖp. Trong ®ã ngµnh nhùa kü thuËt vµ ho¸ d­îc, d­îc phÈm lµ nh÷ng ngµnh chñ lùc, ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña Hµ Néi, cÇn ®­îc chó träng vµ khuyÕn khÝch ®Çu t­ ph¸t triÓn. B¶ng 23: Dù b¸o mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña nhãmngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng §¬n vÞ: % H¹ng môc 2001-2005 2006-2010 - NhÞp ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n n¨m 17- 18 15-16 - Tû lÖ ®ãng gãp vµo GTSX c«ng nghiÖp 9- 10 9- 10 - Tû lÖ thu hót lao ®éng so tæng lao ®éng CN 9-10 9-10 5.6 Ngµnh vËt liÖu x©y dùng Trong thêi gian tíi, ngµnh vËt liÖu x©y dùng mµ ®Æc biÖt lµ vËt liÖu cao cÊp, vËt liÖu míi trang trÝ néi thÊt cÇn chó trong nghiªn cøu, øng dông c«ng nghÖ tiÕn tiÕn ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i vËt liÖu míi, c¸c lo¹i vËt liÖu cao cÊp, c¸c lo¹i vËt liÖu ®­îc chÕ biÕn tõ nguyªn liÖu tæng hîp… phôc vô trang trÝ néi thÊt. B¶ng 24: Dù b¸o mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña nhãm ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng §¬n vÞ: % H¹ng môc 2001- 2005 2006- 2010 - NhÞp ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n n¨m 14,5 - 15,5 13,5 – 14,5 - Tû lÖ ®ãng gãp vµo GTSX c«ng nghiÖp 6 - 6.5 6 - 6.5 - Tû lÖ thu hót lao ®éng so víi tæng lao ®éng CN 8 - 9 8 - 9 5.7 C«ng nghiÖp in, xuÊt b¶n H­íng ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp in trong thêi gian tíi lµ: - T¨ng tæng sè s¸ch vµ t¹p chÝ xuÊt b¶n, ®­a sè b¶n s¸ch xuÊt b¶n lªn 1.000.000 b¶n n¨m 2005 vµ 3.000.000 n¨m 2010 (100 trang/ ng­êi n¨m 2010). - §Çu t­ chiÒu s©u, ®æi míi thiÕt bÞ c¸c c¬ së in hiÖn cã ®¶m b¶o n©ng cao vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng trang in. - §Çu t­ x©y dùng mét sè xÝ nghiÖp míi cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, sè l­îng in lín ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu s¸ch b¸o vµ Ên phÈm kh¸c cho Hµ Néi vµ vïng B¾c Bé. 6. §Þnh h­íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp theo l·nh thæ 6.1 Víi c¸c khu vùc tËp trung c«ng nghiÖp hiÖn cã Phương hướng chính để phát triển công nghiệp đối với các khu tập trung công nghiệp hiện có là: Phát triển công nghiệp sạch, không ô nhiễm Ưu tiên phát triển những ngành giải quyết được nhiều việc làm Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao Tạo ra giá trị cao Tăng chiều cao không cho phép mở rộng diện tích các khu vực Đối với các khu vực tập trung công nghiệp nằm ngay trong nội thành (Thượng Đình, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Trương Định- Đuôi Cá), chủ yếu đầu tư chiều sâu, từng bước thay đổi thiết bị và công nghệ, xây dựng bổ sung các phân xưởng để đồng bộ sản xuất nhằm cải tạo và hiện đại hóa các khu vực này. Từ nay đến năm 2005, đầu tư chiều sâu, bổ sung thiết bị, cố gắng không tăng thêm lao động, từng bước đào tạo lại lao động và giữ mức 6 vạn lao động như hiện nay. Sau năm 2005 đến 2010, tiếp tục đầu tư chiều sâu, hoàn thiện việc đổi mới thiết bị, giảm lực lượng lao động xuống còn hơn 4 vạn người, góp phần giảm bớt căng thẳng giao thông đến các xí nghiệp công nghiệp vào các giờ cao điểm. Các khu vực tập trung công nghiệp còn nhiều đất xây dựng như Cầu Bươu- Mai Dịch, Chèm, Đông Anh, Cầu Bươu cần tiếp tục bổ sung thêm xí nghiệp cùng tính chất hoặc các xí nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình sản xuất nhằm tận dụng hết phế liệu, chống ô nhiễm môi trường và tạo thêm nhiều việc làm mới. Thời gian từ nay đến năm 2005, bên cạnh đầu tư chiều sâu, cải tiến và thay đổi thiết bị cần tập trung đầu tư khắc phục sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng, đồng thời cũng cần tính đến phương án chuyển một số cơ sở đi nơi khác. 6.2 §èi víi c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung míi Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2010, tổ chức phát triển các khu công nghiệp tập trung tạo đòn bẩy kinh tế cho Hà Nội gắn với phát triển đô thị mới cũng như góp phần chuyển dịch cơ cấu công nghiệp. Định hướng phát triển là: Các ngành công nghiệp tỷ trọng chất xám cao Các ngành công nghiệp sạch hoặc không độc hại Với quy mô công nghiệp vừa và nhỏ Nhu cầu vận tải không quá cao Có khả năng thu hút nhiều lao động Trong thời gian tới, Thành phố sẽ dành một phần đất nông nghiệp cho phát triển công nghiệp, diện tích đất này chủ yếu là từ đất canh tác hoặc đất chưa sử dụng nên rất thuận lợi. Như vậy diện tích đất công nghiệp thuần túy của Hà Nội sẽ tăng từ 500- 700 ha năm 2000 lên 1500- 1800 ha năm 2010. Nhu cầu đầu tư trong các khu công nghiệp tập trung khoảng 200- 400 doanh nghiệp nước ngoài và hàng trăm đơn vị của địa phương với diện tích bình quân cho một xí nghiệp công nghiệp dự kiến khoảng 1-2 ha. Với quy mô dự kiến để phát triển các khu công nghiệp như trên, nếu nhu cầu đầu tư vượt quá mức dự báo thì có thể phát triển thêm các khu công nghiệp khác. Đồng thời hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ cũng có tính đến việc phát triển công nghiệp Hà Nội trong mối quan hệ với các vùng xung quanh phía Tây, Tây Nam ( Xuân Mai- Hòa Lạc, thị xã Sơn Tây, dọc tuyến trục 21); phía Bắc, Tây khu vực Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và khu vực phía đông: Hưng Yên, phía Nam khu vực Hà Tây, Hà Nam. 6.3 §èi víi c¸c khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá Thực hiện định hướng ph¸t triÓn công nghiệp theo lãnh thổ, hiện nay một loạt các dự án các khu công nghiệp vừa và nhỏ tại các huyện ngoại thành đã và đang được triển khai. Tính đến nay trên địa bàn Thành phố đã hình thành 10 khu công nghiệp và cụm công nghiệp vừa và nhỏ. Trong thời gian tới cần tập trung đầu tư hoàn thiện nhanh cơ sở hạ tầng để có mặt bằng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư. Ngoài các cụm, khu công nghiệp nêu trên, tùy theo mức độ phát triển các cụm, khu công nghiệp đã xây dựng hạ tầng sẽ tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp Cầu Bươu 60 ha, xây dựng mới các khu công nghiệp V&N Dương Quang, KCN V&N dệt may Nguyên Khê, KCN Vân Nội cạnh cụm CN ô tô thuộc huyện Đông Anh 60 ha, KCN Tây Mỗ - Đại Mỗ 60 ha… Chủ trương xây dựng các khu công nghiệp vừa và nhỏ không chỉ là một định hướng đúng đắn để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ, tạo ra một cơ cấu lãnh thổ công nghiệp hài hòa mà còn có tác động tích cực khuyến khích sự phát triển của công nghiệp tư nhân. Bước đầu tạo nên không khí đầu tư sôi động, tạo dư luận tốt - nhất là với các doanh nghiệp công nghiệp tư nhân, phát triển thêm nhiều ngành nghề mới và giải quyết thêm nhiều việc làm. ii. nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ Néi 1. Gi¶i ph¸p vÒ vèn ®Çu t­ Vốn đầu tư là nhân tố cực kì quan trọng đối với phát triển kinh tÕ nói chung và phát triển công nghiệp nói riêng. §Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét c¬ së s¶n xuÊt th× yÕu tè ®Çu tiªn ®ßi hái ph¶i lµ vèn. Vèn ®­îc xem nh­ m¹ch m¸u cña nÒn kinh tÕ. Như đã tính toán ở trên, vốn đầu tư cần được huy động từ nhiều nguồn. Dưới đây ta sẽ xem xét về giải pháp huy động các nguồn vốn cho phát triển công nghiệp công nghiệp của Thành phố. 1.1 Đối với vốn đầu tư trong nước Các doanh nghiệp công nghiệp muốn đầu tư phải tự huy động lấy vốn, phần vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước chỉ dành cho các doanh nghiệp phục vụ lợi ích công cộng và xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhà nước tạo ra môi trường thuận lợi cho việc tạo vốn của các doanh nghiệp. Cụ thể các giải pháp như sau: - Thùc hiÖn ­u ®·i ®Çu t­: nâng thời gian miến thuế lợi tức cho các cơ sở sản xuất công nghiệp mới thành lập. Các doanh nghiệp này sẽ được xem xét giảm thuế thu nhập trong 3- 5 năm tiếp theo tùy theo sản xuất sản phẩm gì, theo công nghệ nào. KhuyÕn khÝch vµ cã nhiÒu chÝnh s¸ch ­u ®·i cho ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã thÞ tr­êng tiªu thô æn ®Þnh vµ cã lîi thÕ c¹nh tranh, nh÷ng ngµnh cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, sö dông nguyªn liÖu t¹i chç, thu hót nhiÒu lao ®éng, cã tû suÊt lîi nhuËn cao. - Nâng thời gian miễn thuế thu nhập cho các cơ sở sản xuất đã tự đầu tư đổi mới công nghệ để tạo tiền trả vốn. Cụ thể là nếu chỉ mở rộng quy mô thông thường thì được miễn thuế cho phần thu nhập tăng thêm trong vòng một năm. Nếu nâng cao được chất lượng, tạo ra các sản phẩm mới hoặc đang có nhu cầu cao thì tùy theo mức độ được miễn thuế lợi tức cho phần thu nhập tăng thêm có thể tăng lên từ 2-3 năm. - Các doanh nghiệp có thể thực hiện huy động vốn bằng cách vay của cán bộ công nhân để thực hiện đầu tư chiều sâu một dây chuyền, một thiết bị chủ yếu để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. - Nhà nước cần có chính sách tự tạo vốn ban đầu cho các doanh nghiệp Nhà nước: Chính thức hóa việc cho các doanh nghiệp này được sử dụng tiền thu từ sử dụng vốn để đầu tư phát triển - Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh được tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng. - Các doanh nghiệp công nghiệp nên phối hợp với Ủy ban chứng khoàn Nhà nước để nhanh chóng đưa sàn giao dịch chứng khoán ở Hà Nội vào hoạt động để tạo điều kiện huy động vốn trong nước. - Phát hành tín phiếu trung và dài hạn với lãi suất hợp lỹ để huy động vốn trong dân cho phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp . - C¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp bán cổ phiếu ®Ó t¨ng vèn ®Çu t­ xây dựng doanh nghiệp. - ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p huy động vốn từ cán bộ công nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp. 1.2 Huy động vốn ngoài nước Để có thể đẩy mạnh ph¸t triÓn công nghiệp Hà Nội cần tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp tập trung cũng như các khu tập trung công nghiệp. Việc huy động vốn nước ngoài cÇn được thực hiện bằng nhiều hình thức liên doanh liên kết, các hình thức chuyển giao hoặc hợp đồng, đa dạng hóa, đa phương hóa các hình thức thu hút vốn, tạo điều kiện cho các tập đoàn xuyên quốc gia mở văn phòng đại diện tại Thủ đô, giíi thiÖu cho c¸c nhà đầu tư đầu tư vào các khu công nghiệp… CÇn tranh thñ thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo mét sè ngµnh c«ng nghiÖp, Muèn vËy, cÇn gi¶i quyÕt bèn trë ng¹i mµ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· chØ ra lµ: + VÊn ®Ò thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ, phøc t¹p, thêi gian gi¶i quyÕt chËm. + Chi phÝ ®Ó cã quyÒn sö dông ®Êt tèn kÐm, thêi gian l©u. + PhÇn lín c¸c quyÕt ®Þnh liªn doanh ph¶i ®­îc ban gi¸m ®èc nhÊt trÝ th«ng qua, trong ®ã c¸c ®èi t¸c trong n­íc ®­îc quyÒn phñ quyÕt. + Kh¶ n¨ng thuª ®ùoc nguån lao ®éng cã kü n¨ng, tay nghÒ cao lµ kh«ng dÔ dµng vµ nhanh chãng. 1.3 Vèn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc Ngoµi viÖc t¨ng c­êng thu hót vèn nhµn rçi trong d©n vµ ®Èy m¹nh c¸c biÖn ph¸p thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi th× cã mét phÇn vèn còng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, ®ã lµ vèn tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Vèn ng©n s¸ch chñ yÕu dïng ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c¬ së tÇng kinh tÕ kü thuËt, hÖ thèng giao th«ng phôc vô cho qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu ®Õn n¬i s¶n xuÊt còng nh­ s¶n phÈm tíi thÞ tr­êng tiªu thô. Vèn ng©n s¸ch cßn ®­îc dïng trong mua s¾m nh÷ng thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi, ®¾t tiÒn. Thùc tÕ lµ c¸c côm, khu c«ng nghiÖp Hµ Néi cã sù ®ãng gãp rÊt lín cña vèn ng©n s¸ch. V× rÊt Ýt c¸c nhµ ®Çu t­ muèn ®Çu t­ vµo mét khu vùc mµ hä ph¶i bá nhiÒu vèn ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Do ®ã, ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, trong thêi gian tíi, thµnh phè vÉn cÇn ph¶i bæ sung mét phÇn vèn ng©n s¸ch cho c«ng nghiÖp còng nh­ qu¶n lý tèt h¬n n÷a viÖc sö dông vèn ng©n s¸ch ®Ó tr¸nh thÊt tho¸t, l·ng phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ng©n s¸ch còng nh­ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh c«ng nghiÖp. 2. Gi¶i ph¸p vÒ khoa häc c«ng nghÖ Nhìn chung công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp Hà Nội còn rất lạc hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Công nghệ lại là một nhân tố có tính chất quyết định cho ph¸t triÓn công nghiệp. Vì nó quyết định trực tiếp đến chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã cũng như giá cả của các sản phẩm công nghiệp. Để khắc phục nguy cơ ngày càng tụt hậu về công nghệ, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế của nước ta, ngành công nghiệp phải đi thẳng vào công nghệ hiện đại. Có như vậy mới tạo ra được năng suất cao, sản phẩm có chất lượng tốt, đa dạng về kiểu dáng... và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội về nhiều mặt, tạo ra được những sự phát triển có tính chất đột phá, đem lại sự ph¸t triÓn mạnh mẽ cho công nghiệp. Hơn nữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng đòi hỏi phỉ có trí tuệ cao, có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại trên tất cả các lĩnh vực. - Thành phố nªn tăng tỷ lệ chi ngân sách cho phát triển khoa học công nghệ, ưu tiên phân phối các nguồn vốn viện trợ nước ngoài cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ cho công nghiệp. Các doanh nghiệp cũng cần năng động trong việc ứng dụng những nghiên cứu vào việc sản xuất thực tế. - CÇn h¹n chÕ c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®· tËn dông thiÕt bÞ cò vµ l¹c hËu vµo ®Çu t­ ®Ó tranh thñ tËn dông nhµ x­ëng vµ nh©n c«ng gi¸ rÎ, do c¸c doanh nghiÖp trong n­íc cã nhu cÇu ®æi míi n¨ng lùc s¶n xuÊt nh­ng thiÕu vèn, ®µnh chÊp nhËn thiÕt bÞ c«ng nghÖ cò gi¸ rÎ. Ngoài ra Thành phố Hà Nội cũng cần có các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp trong áp dụng công nghệ tiên tiến và kỹ thuật hiện đại vào sản xuất công nghiệp như: ưu đãi về thuế và tín dụng đối với việc vay vốn để đổi mới thiết bị và công nghệ, đặc biệt ưu tiên cho các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao, các sản phẩm mới... Khuyến khích đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố thông qua miễn giảm thuế. Thành phố có thể thực hiện những chính sách hỗ trợ đó thông qua thành lập quỹ hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, thành lập các trung tâm tư vấn công nghệ công nghiệp để giúp đỡ các doanh nghiệp, phát triển các vườn ươm công nghệ để khuyến khích tạo ra công nghệ mới từ nghiên cứu ứng dụng trong nước. 3. Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng Việt Nam có dân số lớn thứ hai Asean (chỉ sau Indonexia) nên là một thị trường rộng lớn, hấp dẫn nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy song song với việc tìm kiếm thị trường nước ngoài thì chúng ta cũng không nên bỏ qua thị trường nội địa giàu tiềm năng, nhất là thị trường nông thôn rộng lớn. Đối với các tổng công ty cần nâng cao năng lực nắm bắt thông tin, tiếp cận khai thác thị trường, chủ động xây dựng chiến lược phát triển thị trường với mục tiêu và lộ trình cụ thể phù hợp với lộ trình cắt giảm thuế quan của AFTA, các cam kết trong hiệp định thương mại Việt - Mỹ và các cam kết trong đàm phán gia nhập WTO, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh ổn định. Các doanh nghiệp Hà Nội cần tích cực tham gia các hội chợ ở các tỉnh, đặt các đại lý bán hàng, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm khuyếch trương thương hiệu sản phẩm, tạo hình ảnh tin cậy của doanh nghiệp trên thị trường. Mỗi doanh nghiệp phải có một chiến lược cạnh tranh cho sản phẩm của mình, dần tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, nhất là trong bối cảnh hội nhập khi mà hàng hóa nước ngoài với giá rẻ hơn và chất lượng tốt thâm nhập ồ ạt vào thị trường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp của ta cũng cần có chiến lược thâm nhập vào thị trường nước ngoài, có kế hoạch tham dự các hội chợ quốc tế, tăng cường vận động hành lang, nắm bắt thông tin... Về phía Nhà nước: CÇn tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Kiến nghị nhà nước ban hành các chính sách hỗ trợ để giảm chi phí hành chính công, dịch vụ hạ tầng cho các doanh nghiệp; ban hành tiêu chuẩn Việt Nam thống nhất cho các sản phẩm công nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế... 4. Gi¶i ph¸p vÒ nguån nh©n lùc Để triển khai các dự án phát triển công nghiệp cũng cần phải có rất nhiều cán bộ có năng lực, vì nhân tố con người là nhân tố cực kì quan trọng trong phát triển kinh tế. V× mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lµ lao ®éng. Trong những năm qua Thành phố Hà Nội cũng đã có rất nhiều chính sách để nhằm thu hút nhân tài phục vụ cho phát triển kinh tế của Thủ đô. - Về đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cần có sự phối hợp thực hiện giữa Nhà nước và các doanh nghiệp, trong việc huy động kinh phí đào tạo, chính sách thu hút nhân tài... - Doanh nghiệp phải đưa ra được một chương trình và kế hoạch đồng bộ mang tầm chiến lược trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ và thợ lành nghề. Thợ lành nghề hiện nay đang rất cần cho các ngành công nghiệp, đặc biệt là những ngành sản xuất mới, hay các ngành có nhu cầu lao động cao song hiện nay chưa có trường nào đào tạo như ngành da giầy. - Đầu tư đào tạo lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý để nắm bắt kịp thời tiến bộ khoa học công nghệ cũng như quản lý của thế giới. Đồng thời Nhà nước cũng nên cải cách các chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật và đại học, nâng dần chất lượng đào tạo lên ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới. Vận dụng nhiều hình thức đào tạo như công lập, dân lập, tư thục, đào tạo từ xa, du học tại chỗ... -Thành phố cần ưu tiên đào tạo các ngành nghề thuộc các nhóm ngành công nghiệp chủ lực của Hà Nội nhằm nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh chuyển dịch cơ công nghiệp. 5. Gi¶i ph¸p khuyÕn khÝch vµ hç trî kinh tÕ ngoµi quèc doanh Thực hiện nhất quán đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần cũng với việc đổi mới khu vực kinh tế quốc doanh cần tăng cường chỉ đạo để tìm biện pháp khuyến khích hỗ trợ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Muốn vậy, Thành phố Hà Nội cần thực hiện tốt các giải pháp sau đây: - Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp ổn định sản xuất và mở rộng thị trường: Giới thiệu sản phẩm với thị trường thông qua nhiều hình thức, nhiều con đường khác nhau như triển lãm, hội chợ, quảng cáo....Thành phố tạo điều kiện để cung cấp các thông tin thị trường cho doanh nghiệp, các hình thức tổ chức dịch vụ tư vấn kinh doanh và tư vấn thị trường cần được áp dụng rộng rãi, mở rộng hình thức quảng cáo và tiếp thị qua mạng ... - Hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong việc đổi mới công nghệ, kỹ thuật và đa dạng hóa sản phẩm: Tăng cường công tác phổ biến kiến thức, kỹ năng về sản xuất kinh doanh và công nghệ sản xuất cho khu vực công nghiệp nông thôn; môi giới và hỗ trợ hoạt động của các trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ và các hoạt động hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. - Hoàn thiện môi trường kinh doanh tạo điều kịên cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển: Hình thành và phát triển thị trường vốn phục vụ cho sản xuất, mở rộng hệ thống dịch vụ tín dụng cho khu vực nông thôn; tổ chức các quỹ tín dụng chuyên doanh phát triển công nghiệp nông thôn theo mô hình tín dụng cho người nghèo, quỹ tạo việc làm, quỹ khuyến khích công, đơn giản hoá các thủ tục cho vay vốn ... - Hỗ trợ việc đào tạo lực lượng lao động có trình độ và kỹ năng cần thiết cả về kỹ thuật công nghệ và kinh doanh. - Tăng cường phổ biến các chính sách cuả Nhà nước, kinh nghiệm kinh doanh cho các chủ kinh doanh. Tiến hành chuyển đổi hợp tác xã công nghiệp theo Luật Hợp tác xã đã ban hành. - Thành lập quỹ khuyến công để hỗ trợ tạo lập doanh nghiệp. 6. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc qu¶n lý 6.1 Đổi mới quản lý Nhà nước về công nghiệp Việc quản lý Nhà nước về công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội cần tập trung về một đầu mối là Sở Công nghiệp Hà Nội theo tinh thần Nghị định 74- CP ngày 01/11/1995 và Thông tư liên Bộ số 18/TTLB ngày 29/6/1996 của Bộ Công nghiệp và Ban tổ chức Chính phủ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện viÖc qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp kh¸ phøc t¹p vµ vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Do đó cần phải có sự trao đổi thống nhất cụ thể tiếp của các Bộ ngành để công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp thực sự thuận lợi cho phát triển công nghiệp. Một số giải pháp cần quán triệt như: - Đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính trong quản lý công nghiệp như: Rút ngắn hơn nữa thời gian cấp phép đầu tư vào các khu công nghiệp (hiện nay là 15 ngày), các thủ tục hải quan, kiểm định, thanh tra, kiểm tra... để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. - Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn đầu tư vào công nghiệp Hà Nội nh»m thu hót vèn ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn c«ng nghiÖp thµnh phè. - Cải tiến cơ chế quản lý Nhà nước và phối hợp giữa các cơ quan quản lỹ Nhà nước với UBND Thành phố Hà Nội trong việc điều hành, quản lý công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Tăng cường tiếp xúc để thống nhất phân giao quyền hạn và trách nhiệm giữa các cơ quan. Thống nhất quy chế phối hợp trong quản lý, điều hành, có người chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực. 6.2 Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước cần tập trung vào: - Đẩy nhanh việc sắp xếp xác định rõ nhiệm vụ các doanh nghiệp sản xuất, chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ. - Đẩy mạnh cổ phần hóa và các giải pháp khác như giao, bán, khoán và cho thuê các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động cuả các doanh nghiệp, tăng cường tài chính cho các doanh nghiệp. - Hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo quyền chủ động cho các doanh nghiệp công nghiệp. - Khuyến khích các mối liên kết kinh tế giữa các doanh nghiệp với nhau, nhất là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả kinh tế, đảm bảo tự chủ và cùng có lợi. - Xây dựng những công ty, tổng công ty lớn đủ sức làm đối tác với các công ty xuyên quốc gia phù hợp với xu thế toàn cầu hóa. Thực hiện tốt việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần nghị định 338 của Chính phủ: Tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp công nghiệp hiện đang nắm giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Mở rộng dần cho các doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh tham gia cùng góp vốn với các doanh nghiệp này. Mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp Nhà nước, xác định rõ quyền của chủ sở hữu, phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu. Đối với các doanh nghiệp lâu nay gặp nhiều khó khăn, làm ăn thua lỗ thì ngoài kế hoạch đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ, UBND Thành phố cần cơ biện pháp tổ chức nhân sự để có lãnh đạo mới có thế đảm đương được cương vị và đưa doanh nghiệp đi lên. Đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu DNNN: Đây là chủ trương đúng đắn của nhà nước nhằm chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước sang sở hữu của người lao động theo đóng góp cổ phần. Tăng cường các giải pháp về quản lý các doanh nghiệp Nhà nước: - Tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp có thể cạnh tranh một cách công bằng, bình đẳng. Tách mục tiêu phi thương mại ra khỏi các hoạt động kinh doanh. - Mở rộng tối đa quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các doanh nghiệp, chấm dứt bao cấp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Thực hiện cơ chế trách nhiệm hữu hạn của Nhà nước đối với DNNN thông qua cơ chế công ty hóa DNNN. -Xác định cơ chế quản lý phù hợp với từng loại hình hoạt động của doanh nghiệp (hoạt động kinh doanh hay tham gia hoạt động công ích). 6.3 Tập trung hóa sản xuất công nghiệp vào các khu và cụm công nghiệp Để giảm thiểu mức độ ô nhiễm của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn, Thành phố chủ trương di rời, tập trung các cơ sở công nghiệp vào các khu công nghiệp để xử lý chất thải là chủ trương đúng đang được đông đảo nhân dân và doanh nghiệp đồng tình. Do đó Thành phố cần tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp thuê đất ở các khu công nghiệp thực hiện việc di dời, có các chính sách khuyến khích và kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp như ưu đãi về thuế, tiền thuê mặt bằng. Ngoài ra Thành phố cũng nên đầu tư thêm ngân sách để xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp cũng như hệ thống đường giao thông vào các khu công nghiệp để tạo ra sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Trên đây là một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh ph¸t triÓn công nghiệp Thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Để các giải pháp này phát huy tác dụng cần có sự phối hợp thực hiện một cách đồng bộ giữa UBND Thành phố Hà Nội, các cơ quan ban ngành cã chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ c«ng nghiÖp và các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Mét sè kiÕn nghÞ Để thực hiện các giải pháp trên đạt hiệu quả cao, với tư cách là một sinh viên thực tập rất quan tâm đến vấn đề mình đang viết, tôi xin được mạnh dạn có một số kiến nghị sau đây với Chính phủ: - Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định về khuyến Công để làm cơ sở cho việc thành lập quỹ khuyến Công ở Thành phố, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp phát triển, nhất là với các doanh nghiệp công nghiệp tư nhân. - Đề nghị Chính phủ cho phép UBND Thành phố Hà Nội được ban hành một số chính sách, cơ chế ưu đãi đối với các công ty nước ngoài và doanh nghiệp trong nước đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung mới xây dựng, tạo điều kiện cho công nghiệp, nhất là công nghiệp phần mềm phát triển nhanh, như: Tăng thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp lên 5- 10 năm đối với các dự án cần đặc biệt khuyến khích trong lĩnh vực công nghệ cao. Cho Thành phố được cấp phép đầu tư các dự án FDI có vốn đến 50 triệu USD, được phê duyệt các dự án có vốn ODA không hoàn lại có tổng mức đầu tư đến 2 triệu USD và các dự án ODA có tổng mức đầu tư đến đến 10 triệu USD trong trường hợp Thành phố tự cân đối được nguồn trả nợ. - Đề nghị Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ về kinh phí và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghiệp ở nội thành gây ô nhiễm di dời ra các khu công nghiệp tập trung theo quy hoạch. - Đề nghị các Bộ và các Tổng công ty 90, 91 có quy hoạch xây dựng thêm nhà máy mới và quan tâm đầu tư cho các doanh nghiệp công nghiệp thành viên đóng trên lãnh thổ Hà Nội để góp phần phát triển cũng như đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Thủ đô. Bởi vì hiện nay trên địa bàn Hà Nội đang bắt đầu xuất hiện tình trạng một số nhà máy sản xuất công nghiệp bắt đầu quá tải, không đáp ứng được yêu cầu phát triển công nghiệp của Thành phố. - Chính phủ cũng cần ban hành các chính sách cụ thể để hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp cũng như các chính sách hỗ trợ thành lập các xí nghiệp vừa và nhỏ để chế biến hàng nông sản xuất khẩu. kÕt luËn Hà Nội không những là trung tâm Văn hóa, Chính trị, Khoa học kỹ thuật của cả nước, mà còn là một trung tâm kinh tế lớn. Thủ đô Hà Nội được coi như là trung tâm giao thoa các hoạt động kinh tế xã hội của vùng Bắc Bộ cũng như cả nước, là trái tim để cả nước hướng về. Không chỉ có vai trò là Thủ đô thiêng liêng của cả nước, Hà Nội còn được coi nhu miền đất hứa cho biết bao người dân ngoại tỉnh và nông thôn di cư ra với hy vọng kinh tế được cải thiện, cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn. Hy vọng của họ là hoàn toàn có cơ sở bởi vì Hà Nội là nơi nắm giữ nhiều nguồn lực cũng như chứa đựng những yếu tố đặc thù rất thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội mà không địa phương nào có được. Qua gần 20 năm đổi mới, Hà Nội đang cùng cả nước trong quá trình hướng tới mục tiêu từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp. Trong quá trình phát triển của mình, Hà Nội cũng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Công nghiệp Thủ đô bước đầu đã tạo ra ®­îc những sự thay đổi về chất. Tỷ trọng công nghiệp đang dần tăng lên và trong nội ngành công nghiệp cũng đã có những sự chuyển biến tích cực cả về cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế cũng như về cơ cấu lãnh thổ... Công nghiệp đã và đang vươn lên dần khẳng định vị trí, vai trò chủ đạo của mình trong nền kinh tế Thủ đô cũng như tạo ra sự thay đổi căn bản về bộ mặt kinh tế Thủ đô và nâng cao đời sống cho nhân dân Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, những kết quả đó mới chỉ là bước đầu. Công nghiệp Hà Nội vẫn còn phải đương đầu với nhiều khó khăn và thách thức rất lớn trước mắt cũng như trong tương lai. Công nghiệp vẫn thực sự chưa nắm giữ được vai trò đầu tàu phát triển, phát triển công nghiệp còn chứa đựng nhiều vấn đề bất cập, nhiều yếu tố không bền vững cũng như chưa tạo được sự gắn bó chặt chẽ giữa các bộ phận trong cơ cấu nội ngành. Để công nghiệp ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n, phát huy được những lợi thế đặc biệt của Hà Nội, tạo cơ sở cho phát triển kinh tế và thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước; và để Hà Nội xứng đáng với vai trò là trung tâm đầu não về chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đồng thời là một trung tâm lớn về kinh tế, trung tâm giao dịch quốc tế, Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh ph¸t triÓn công nghiệp trong thêi gian tíi. Muốn vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thành phố với các doanh nghiệp công nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Trên cơ sở khai thác, vận dụng tổng hợp các tiềm năng và lợi thế sẵn có cũng như tranh thủ những điều kiện thuận lợi từ bên ngoài. danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Giáo trình kinh tế và quản lý công nghiệp - Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, 2000. 2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, IX - NXB Chính trị Quốc gia- 1996, 2001. 3. Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội. 4. Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội giai đọan 2001- 2010. 5. Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2010- Bộ Công nghiệp. 6. Báo cáo tổng hợp dự án : "Hiệu chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2010" - Sở Công nghiệp, UBND Thành phố Hà Nội", 2003. 7. Số liệu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội các năm 1995 - 2003. 8. Niên giám thống kê Hà Nội - Cục Thống kê Hà Nội, 2003. 9. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong điều kiện hội nhập với kinh tế thế giới- Đồng chủ biên: Lê Du Phong, Nguyễn Thành Đô - NXB Chính trị Quốc gia, 1999. 10. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH nền KTQD- Nguyễn Đình Giao - NXB Chính trị Quốc gia - 1994. 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu ngành kinh tế trong thời kì CNH ở Việt Nam - Bùi Tất Thắng - NXB Khoa học xã hội, 1997. 12. Báo cáo tổng hợp đề tài "Những luận cứ khoa học thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thủ đô giai đoạn 2006-2010" - Sở KH&ĐT UBND Thành phố Hà Nội, 2003. 13. Tổng quan về cạnh tranh công nghiệp ở Việt Nam - UNIDO - DSI. 14. Luận văn các khóa 40,41 Khoa Kinh tế phát triển 15. Bài viết ở các báo, tạp chí và thông tin từ các Website. MôC LôC Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐịnh hướng và Giải pháp phát triển công nghiệp Thủ đụ Hà Nội đến năm 2010.doc
Luận văn liên quan