Đề tài Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với khoa kinh tế- quản trị kinh doanh

Qua biểu đồ cho ta thấy giáo trình và tài liệu tham khảo đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp sinh viên học tốt hơn Có 60% sinh viên hài lòng với giáo trình và tài liệu tham khảo mà khoa đã biên soạn.

ppt27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3115 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với khoa kinh tế- quản trị kinh doanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI: ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI KHOA KT_QTKD GVHD LỚP ĐHKT 3A ThS.Võ Minh Sang Nhóm thực hiện 11 Kết cấu nghiên cứu: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên Nâng cao chất lượng đào tạo của khoa KT_QTKD Khẳng định thương hiệu trường Đại học Tây Đô Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với khoa KT_QTKD CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN - Tìm hiểu thực trạng về cung ứng dịch vụ của trường Tìm hiểu mức độ hài lòng của sinh viên với những dịch vụ được cung ứng Tìm hiểu những khó khăn trong quá trình học tập của sinh viên Đề xuất với nhà trường, đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của khoa KT_QTKD 1.2 Mục tiêu nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.3 Phương pháp nghiên cứu: Điều tra chọn mẫu, ngẫu nhiên thông qua việc gửi bản câu hỏi. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên đại học, cao đẳng khóa III, IV khoa KT_QTKD. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.5 Ý nghĩa đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Sinh viên Chất lượng đầu vào Ý thức Học tập Nhu cầu học tập 2.1 Cơ sở lí luận CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Môi trường đào tạo Giảng viên Cơ sở vật chất Chương trình đào tạo 2.1 Cơ sở lí luận CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lí luận Chất lượng học tập Sinh Viên Mức độ hài lòng CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Mô hình nghiên cứu CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bản câu hỏi Phỏng vấn chính thức Mục tiêu nghiên cứu Mô hình nghiên cứu Cơ sở lí luận 3.1 Phương pháp nghiên cứu Bản câu hỏi phỏng vấn sinh viên. 3.1.1 Nghiên cứu sơ bộ: CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1.2 Nghiên cứu chính thức Làm sạch dữ liệu Dùng bảng câu hỏi phỏng vấn sinh viên Cỡ mẫu N = 94 Xử lí dữ liệu bằng SPSS 16.0 3.1 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2 Thang đo ĐỊNH DANH Yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập 3.2.1. Đối với dữ liệu định tính 3.2.2 Đối với dữ liệu định lượng Yếu tố quyết định chọn khoa Nội dung chương trình học Chất lượng đào tạo Quản lý phục vụ đào tạo Cơ sở vật chất Giáo trình tài liệu học tập Đội ngũ giảng viên, pp giảng dạy Thang đo LIKERT 3.2.Thang đo 2 Khoa KT_QTKD Điều tra 100 CĐ QTKD 4B (25 mẫu) ĐHKT3A (25 mẫu) TCNH 4A (25 mẫu) TCNH 3B (25 mẫu) 3.3 Phương pháp chọn mẫu CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.4 Qui trình nghiên cứu Cơ sở lý luận Bản câu hỏi Mô hình nghiên cứu Phỏng vấn thử Bảng câu hỏi chính thức Thu thập dữ liệu Xử lí dữ liệu Phân tích dữ liệu Báo cáo kết quả Hiệu chỉnh CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Thông tin mẫu Trong tổng số 94 đáp ứng viên tham gia trả lời câu hỏi thì có: • 25% đáp ứng viên là Nam. • 69% đáp ứng viên là Nữ. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.2 loại hình giả trí CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận SINH VIÊN Mức độ Hài lòng 5.2 Kiến nghị Cần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất,chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu học tập của sinh viên. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 5.3 Hạn chế Phạm vi nghiên cứu còn hạn chế Chất lượng mẫu thu thập chưa cao Hạn chế trong phương pháp phân tích dữ liệu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptĐỀ TÀI- ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI KHOA KT_QTKD.ppt
Luận văn liên quan