Đề tài Dự án thành lập hội quán Sơn Dương

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Ly do chọn đề tài Tuy hiện nay trên khu vực thành phố biên hòa đã có nhiều quán ăn và nhà hàng nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu ăn uống của thực khách. Như chúng ta đã biết thịt dê là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, do đó nhu cầu tiêu thụ thịt dê là rất cao.Vì vậy, chúng tôi đã lập 1 dự án quán ăn chuyên phục vụ đặc sản thịt dê nhằm đáp ứng nhu cầu cho tất cả các thực khách yêu thích món ăn này. 2. Mục tiêu nghiên cứu Thông qua việc nghiên cứu về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh,địa điểm để: - Nắm được tình hình kinh doanh. - Đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp mang lại hiệu quả kinh doanh cho quán. - Đánh giá khả năng tài chính . - Cung cấp dịch vụ ăn uống 3. Phương pháp nghiên cứu: + Thu thập thông tin: - Trên mạng, báo chí,các siêu thị, các quán ăn, nhà hàng ở địa phương. - Tham khảo sách báo, tạp chí và xin y kiến từ các chuyên gia + Tổng hợp và xử ly thông tin: - Phương pháp phân tích SWOT: đây là kỹ thuật để phân tích và xử ly kết quả nghiên cứu về môi trường giúp doanh nghiệp đề ra chiến lược một cách hiệu quả. - Các phương pháp phân tích định lượng thông qua các chỉ số tài chính. - Đánh giá định tính theo y kiến chuyên gia,theo quan sát thực tế, và các thông tin thu thập được. + Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: - Đề tài này chỉ nghiên cứu việc khởi nghiệp là dự án thành lập “Hội Quán Sơn Dương” tọa lạc tại 135 – Võ Thị Sáu – Thống Nhất – Biên Hòa. - Số liệu dùng để tính toán là dữ liệu thứ cấp, qua khảo sát thực tế và ước đoán. + Phạm vi thời gian: Dự án có phạm vi nghiên cứu từ tháng 10 năm 2010 cho đến nay. Nhóm thực hiện The Magic Dự án thành lâp Hội Quán 3 B. PHÂN NỘI DUNG CHƯƠNG I: MÔ TẢ TỔNG QUAN I. GIỚI THIỆU VỀ HỘI QUÁN + Giới thiệu sơ lược về quán – Tên quán:” HỘI QUÁN SƠN DƯƠNG ” – Địa điểm: 135 - Võ Thi Sáu – Biên Hòa – Ngành nghề kinh doanh: cung cấp dịch vụ ăn uống – Vi trí trong ngành: quán ăn + Mục tiêu của quán: – Đạt được lợi nhuận ngay từ 8 tháng đầu hoạt động – Tạo tâm ly thư giãn cho khách hàng – Tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng – Đạt uy tín với các đối tượng có liên quan: Nhà cung cấp,Khách hàng

pdf14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Dự án thành lập hội quán Sơn Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
D án thành lâp H i Quán ự ộ 1 KHOA QU N TR KINH DOANHẢ Ị ----------- - - --------- B MÔNỘ QU N TR D ÁNẢ Ị Ự Đ TÀI TI U LU N :Ề Ể Ậ D ÁN THÀNH L P H I QUÁN S N D NGỰ Ậ Ộ Ơ ƯƠ Nhóm Th c Hi n : The Magicự ệ L p: NCMK2Kớ Khoa : Qu n Tr Kinh Doanhả ị Khóa H c : 2008-2010ọ GVHD : Th.S H Nh t H ngồ ậ ư Biên Hoà, tháng 10 năm 2010 Nhóm th c hi n ự ệ The Magic D án thành lâp H i Quán ự ộ 2 A. PH N M Đ UẦ Ở Ầ 1. Ly do ch n đ tàiọ ề Tuy hi n nay trên khu vệ c thành ph biên hòa đã có nhi u quán ăn vàự ố ề nhà hàng nh ng v n ch a đáp ng đ nhu c u ăn u ng c a th c khách.ư ẫ ư ứ ủ ầ ố ủ ự Nh chúng ta đã bi t th t dê là m t th c ph m r t t t cho s c kh e, doư ế ị ộ ự ẩ ấ ố ứ ỏ đó nhu c u tiêu th th t dê là r t cao.Vì v y, chúng tôi đã l p 1 d ánầ ụ ị ấ ậ ậ ự quán ăn chuyên ph c v đ c s n th t dê nh m đáp ng nhu c u cho t tụ ụ ặ ả ị ằ ứ ầ ấ c các th c khách yêu thích món ăn này.ả ự 2. M c tiêu nghiên c uụ ứ Thông qua vi c nghiên c u v th tr ng,ệ ứ ề ị ườ khách hàng, đ i th c nhố ủ ạ tranh,đ a đi m… đ :ị ể ể - N m đ c tình hình kinh doanh.ắ ượ - Đ a ra chínhư sách kinh doanh phù h p mang l i hi u qu kinhợ ạ ệ ả doanh cho quán. - Đánh giá kh năng tài chính .ả - Cung c p d ch v ăn u ng ấ ị ụ ố 3. Ph ng pháp nghiên c u:ươ ứ + Thu th p thông tin:ậ - Trên m ng, báo chí,các siêu th , các quán ăn, nhà hàng đ aạ ị ở ị ph ng.ươ - Tham kh o sách báo, t p chí và xin ả ạ y ki n t các chuyên giaế ừ + T ng h p và x ly thông tin:ổ ợ ử - Ph ng pháp phân tích SWOT: đây là k thu t đ phân tích vàươ ỹ ậ ể x ly k t qu nghiên c u v môi tr ng giúp doanh nghi pử ế ả ứ ề ườ ệ đ ra chi n l c m t cách hi u qu .ề ế ượ ộ ệ ả - Các ph ng pháp phân tích đ nh l ng thông qua các ch s tàiươ ị ượ ỉ ố chính. - Đánh giá đ nh tính theo ị y ki n chuyên gia,theo quan sát th cế ự t , và các thông tin thu th p đ c.ế ậ ượ + Ph m vi nghiên c u:ạ ứ - Ph m vi không gian:ạ - Đ tài này ch nghiên c u vi c kh i nghiề ỉ ứ ệ ở ệp là d án thành l pự ậ “H i Quán S n D ng” t a l c t i 135 – Võ Th Sáu – Th ngộ ơ ươ ọ ạ ạ ị ố Nh t – Biên Hòa.ấ - S li u dùng đ tính toán là d li u th c p,ố ệ ể ữ ệ ứ ấ qua kh o sátả th c t và c đoán.ự ế ướ + Ph m vi th i gian:ạ ờ D án có ph m vi nghiên c u t tháng 10 năm 2010 cho đ n nay.ự ạ ứ ừ ế Nhóm th c hi n ự ệ The Magic D án thành lâp H i Quán ự ộ 3 B. PHÂN N I DUNGỘ CH NG I: MÔ T T NG QUANƯƠ Ả Ổ I. GI I THI U V H I QUÁNỚ Ệ Ề Ộ + Gi i thi u s l c v quánớ ệ ơ ượ ề – Tên quán:” H IỘ QUÁN S N D NG ”Ơ ƯƠ – Đ a đi m: 135 - Võ Thi Sáu – Biên Hòa ị ể – Ngành ngh kinh doanh: cung c p d ch v ăn u ngề ấ ị ụ ố – Vi trí trong ngành: quán ăn + M c tiêu c a quán:ụ ủ – Đ t đ c l i nhu n ngay t 8 tháng đ u ho t đ ngạ ượ ợ ậ ừ ầ ạ ộ – T o tâm ly th giãn cho khách hàngạ ư – T i đa hóa s hài lòng c a khách hàngố ự ủ – Đ t uy tín v i các đ i t ng có liên quan: Nhà cung c p,Kháchạ ớ ố ượ ấ hàng….. II. CÁC LO I S N PH M KINH DOANHẠ Ả Ẩ : 1. Các s n ph m c a quán g m 2 nhóm:ả ẩ ủ ồ I. Món ăn II. Gi i khátả Dê h pấ R uượ L u dêẩ R u ng c d ngượ ọ ươ L u th p c mẩ ậ ẩ R u chu i h tượ ố ộ Rau R u n pượ ế Mì Bia Óc Bia Tiger Óc h pấ Bia Sài Gòn Bún g oạ Bia Heineken Cari dê N c ng tướ ọ Th t xào lănị Pepsi Th t n ngị ướ Coca cola B s a n ngẹ ữ ướ 7 Up Dê xào s tả ớ Trà xanh S n n ngườ ướ Dr.Thanh Móng n ngướ N c su iướ ố L u ng c d ngẩ ọ ươ Nhóm th c hi n ự ệ The Magic BC D án thành lâp H i Quán ự ộ 4 2. Đ nh v d ch v ( v trí c a H i Quán )ị ị ị ụ ị ủ ộ Khi chúng ta b t tay vào kinh doanh ai cũng mu n bi t mình vắ ố ế ở ị trí nào so v i đ i th c nh tranh, đ t đó đ a ra nh ng chi n l cớ ố ủ ạ ể ừ ư ữ ế ượ c nh tranh và kh năng phát huy th m nh c a doanh nghi p. Chính vìạ ả ế ạ ủ ệ v y mà Quán chúng tôi ti n hành đ nh v d ch v và l a chon m t b ngậ ế ị ị ị ụ ự ặ ằ nh sau:ư S đ 1: V trí c a H i Quán so v i đ i th c nh tranhơ ồ ị ủ ộ ớ ố ủ ạ V trí A là Quán c m gà, tuy cùng lĩnh ị ơ v c là quán ăn nh ng m cự ư ứ nh h ng không đáng k , l ng khách c a quán không n đ nh v iả ưở ể ượ ủ ổ ị ớ phong cách ph c v t m đ c.ụ ụ ạ ượ V trí C là Quán Babecu, đây là quán thu c lo i h ng sangị ộ ạ ạ , v iớ phong cách ph c v t t nh ng giá h i cao.ụ ụ ố ư ơ V trí B là Quán Bia Sài Gòn là đ i th ti m năng v i l ngị ổ ủ ề ớ ượ khách khá n đ nh, phong cánh ph c v khá chuyên nghi p, không gianổ ị ụ ụ ệ thoáng, giá t ng đ i h p lí.ươ ố ợ V trí D là v trí c a H i Quán, v i nh ng thu n l i nh 2 m tị ị ủ ộ ớ ữ ậ ợ ư ặ ti n, nhân viên chuyên nghi p ( giao ti p t t, thân thi n…) giá c h pề ệ ế ố ệ ả ợ lí, quán có không gian thoáng v i thi t k “đ ng quê thân thi n”.ớ ế ế ồ ệ Nhóm th c hi n ự ệ The Magic A D D án thành lâp H i Quán ự ộ 5 III/ PHÂN TÍCH TH TR NGỊ ƯỜ 1. T ng quan th tr ng:ổ ị ườ Đáp ng nhu c u ăn u ng c a ng i dân Biên Hòa.ứ ầ ố ủ ườ Theo nguyên c u thì có kho nứ ả g 135 quán l u l n, nh và không ítẩ ớ ỏ nh ng nhà hàng. Nh ng ngày nay khách hàng ch y u tâp trung vàoữ ư ủ ế nh ng quán có không gian thoán mát, phong cách ph c v t t, h pữ ụ ụ ố ợ v sinh và cũng là n i t h p gia đình vào nh ng ngày cu i tu n,ệ ơ ụ ộ ữ ố ầ bên c nh đó l ng quán trên đ a bàn cũng ch a đáp ng đ c nhuạ ượ ị ư ứ ượ c u c a th c khách. Đi u này cho th y nhu c u ăn u ng c a th cầ ủ ự ề ấ ầ ố ủ ự khách s còn tăng cao.ẽ 2. Phân khúc th tr ng:ị ườ Hình th c quánứ l uẩ Quán dành cho ngu i có thuờ nh p th pậ ấ Quán dành cho ng i có thuườ nh p trung bìnhậ Quán dành cho ng i có thuườ nh p caoậ S l ng ng iố ượ ườ đ n quánế Chi m kho nế ả 20% Chi m đa sế ố 60% Chi m ph n ít,ế ầ kho n 20%ả Quy mô quán Nh ỏ V aừ Sang tr ngọ (l n)ớ Tiêu chu n th cẩ ự đ nơ Ngon Ngon Ngon M c đ trungứ ộ thành Không cao Cao T ng đ iươ ố Tình tr ngạ khách hàng Không th ngườ xuyên Th ng xuyênườ T ng đ iươ ố M c ứ tiêu thụ T ng đ iươ ố Cao Cao + D a vào nh ng tiêu chí trên, chúng tôi có th m ra “H i Quán S nự ữ ể ở ộ ơ D ng” thích h p v i nhu c u c a th c khách hi n nay.ươ ợ ớ ầ ủ ự ệ + Th tr ng tr ng tâm, công nhân viên, gia đình, sinh viên… là nh ngị ườ ọ ữ th c khách ch y u.ự ủ ế + Đ c đi m th c khách khi đ n quán là ai cũng mang m t tâm lí là:ặ ể ự ế ộ - Món ăn có ngon không? - Ph c v có t t khôngụ ụ ố ? - Không gian quán nh th nào?ư ế - M c giá có h p lí không ?ứ ợ 3. Các y u t vĩ môế ố Nhóm th c hi n ự ệ The Magic D án thành lâp H i Quán ự ộ 6 - Trong n n kinh t th tr ng hi n nay, vi c m ra các lo i hìnhề ế ị ườ ệ ệ ở ạ kinh doanh không còn khó khăn và luôn đ c nhà n c khuy n khích.ượ ướ ế Cho nên v i lo i hình kinh doanh quán ăn thì vi c đăng ký s d dàng ớ ạ ệ ẽ ễ 6 - Th tr ng kinh doanh quán ăn trong t ng lai s phát tri n cao vàị ườ ươ ẽ ể là th tr ng h p d n cho các nhà đ u t .ị ườ ấ ẫ ầ ư 4. Phân tích môi tr ng quán và môi tr ng bên ngoài:ườ ườ - Nh m phát huy nh ng đi m m nh c a Quán nh phong cách ph cằ ữ ể ạ ủ ư ụ v “khách hàng là th ng đ ”,giá h p ly, không gian và giao thôngụ ượ ế ợ thu n l i và kh năng ti p th s n có.ậ ợ ả ế ị ẵ - Trong môi tr ng kinh doanh hi n nay, vi c c nh tranh v i các đ iườ ệ ệ ạ ớ ố th khác là không th tránh kh i.ủ ể ỏ 5. Phân tích SWOT:  Di n gi i ma tr n SWOT ễ ả ậ Option(c h i) :ơ ộ - Chúng tôi phát huy nh ng đi m m nh đ n m b t các c h iữ ể ạ ể ắ ắ ơ ộ nh v i s n ph m ch t l ng, giá h p lý, không gian buôn bánư ớ ả ẩ ấ ượ ợ và giao thông thu n l i c ng v i kh năng ti p th , và đ i ngũậ ợ ộ ớ ả ế ị ộ nhân viên nhi t tình vui v s thu hút khách hàng ti m năng thànhệ ẻ ẽ ề khách hàng thân thi t. Kh năng giao ti p và ng i qu n lý cóế ả ế ườ ả năng l c s có c h i tìm thêm các nhà cung c p t t.ự ẽ ơ ộ ấ ố ST: - Nh vào kh năng giao ti p và năng l c qu n lý c a ch c aờ ả ế ự ả ủ ủ ử hàng s k t h p v i nh ng trang tr i chăn nuôi dê đ a ph ngẽ ế ợ ớ ữ ạ ị ươ đ h n ch , ki m soát n n d ch cúm.ể ạ ế ể ạ ị - D a vào vào nh ng l i th so v i đ i th v kh năng ti p th ,ự ữ ợ ế ớ ố ủ ề ả ế ị nhân viên vui v , nhi t tình t o s c m nh trong c nh tranhẻ ệ ạ ứ ạ ạ . WO: - Các doanh nghi p m i m th ng thi u v n và c a hàng c aệ ớ ở ườ ế ố ử ủ chúng cũng không ngo i l do đó chúng tôi s tranh th s ngạ ệ ẽ ủ ự ủ h c a nhà n c và các c h i l c quan c a c a hàng v kháchộ ủ ướ ơ ộ ạ ủ ử ề Nhóm th c hi n ự ệ The Magic D án thành lâp H i Quán ự ộ 7 hàng, nhà cung c p,… làm tăng tính kh thi c a d án đ có thấ ả ủ ự ể ể huy đ ng ngu n v n t ngân hàng, tìm các đ i tác kinh doanh.ộ ồ ố ừ ố WT: - Trong th i bu i kinh t th tr ng hi n nay môi tr ng kinhờ ổ ế ị ườ ệ ườ doanh luôn sôi đ ng, vi c c nh tranh v i các doanh nghi p khácộ ệ ạ ớ ệ là c h i cho ng i kinh doanh tr ng thành trong làm ăn vàơ ộ ườ ưở cũng c thêm kinh nghi mố ệ CH NG 2. ƯƠ HO CH Đ NH CH C NĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÀIẠ Ị Ứ CHÍNH 1. Ti p th :ế ị Chi n l c giá đ c xem nh là y u t quan tr ng, cho nên chúngế ượ ượ ư ế ố ọ tôi đã ra quy t đ nh v i m c giá phù h p cho các t ng l p v i giá ph iế ị ớ ứ ợ ầ ớ ớ ả chăng. + Sau đây là giá c a các món ăn:ủ STT Tên món ăn Gía 1 Dê h pấ 75.000đ 2 L u dêẩ 75.000đ 3 L u th p c mẩ ậ ẩ 95.000đ 4 Rau 5.000đ 5 Mì 5.000đ 6 Óc 25.000đ 7 Óc h pấ 35.000đ 8 Bún g oạ 5.000đ 9 Cà ri dê 75.000đ 10 Th t xào lănị 75.000đ 11 Th t n ngị ướ 75.000đ 12 B s a n ngẹ ữ ướ 75.000đ 13 Dê xào s tả ớ 75.000đ 14 S n n ngườ ướ 75.000đ 15 Móng n ngướ 75.000đ 16 L u ng c d ngẩ ọ ươ 275.000đ Đ u ngồ ố Gía Nhóm th c hi n ự ệ The Magic D án thành lâp H i Quán ự ộ 8 1 R u ng c d ngượ ọ ươ 22.000đ 2 R u chu i h tượ ố ộ 10.000đ 3 R u n pượ ế 10.000đ 4 Bia Tiger 14.000đ 5 Bia Sài Gòn 12.000đ 6 Bia Heniken 16.000đ 7 Pepsi 8.000đ 8 Coca cola 8.000đ 9 7up 8.000đ 10 Trà xanh 10.000đ 11 Dr.Thanh 10.000đ 12 N c su iướ ố 7.000đ 2. Chi n l c Marketing:ế ượ - Phát t ờ r i qu ng cáo t i các n i t p trung đông ng i.ơ ả ạ ơ ậ ườ - Qu ng cáo thông qua các hình th c ch y u treo băng rôn cácả ứ ủ ế ở tuy n đ ng chính.ế ườ - Trong tu n đ u khai tr ng th c khách s đ c gi m giá 30%ầ ầ ươ ự ẽ ượ ả trong ngày đ u và 10% trong các ngày ầ ti p theo cho t t c cácế ấ ả món ăn. 3. Chi n l c phân ph i ế ượ ố là lo i hình phân ph i tr c ti p cho kháchạ ố ự ế hàng. Khách hàng t i chạ ổ QUÁN L U Ẩ Khách hàng mang về 4. Ho ch đ nh nhân sạ ị ự CH QUÁNỦ K TOÁNẾ QU N LÝẢ PH C V LAO CÔNG B O VỤ Ụ Ả Ệ 5. Nghĩa v ụ Nhóm th c hi n ự ệ The Magic D án thành lâp H i Quán ự ộ 9 - Ch quán: Nghĩa v : Là ng i qu n lý và đi u hành m i ho t đ ngủ ụ ườ ả ề ọ ạ ộ quán, ch u trách nhi m tr c pháp lu t ị ệ ướ ậ - Qu n lý: Là ng i thay m t ch quán đi u hành ho t đ ng c a nhânả ườ ặ ủ ề ạ ộ ủ viên, - K toán: Theo dõi và ghi chép l i t t c m i ho t c a quán và t ngế ạ ấ ả ọ ạ ủ ổ h p chi phí và xác đ nh doanh thu, l i nhu n c a quán báo cáo thu ợ ị ợ ậ ủ ế - Đ u b p: là ng i n u các món ăn.ầ ế ườ ấ - Ph c v : gi i thi u menu và ph c v khách hàngụ ụ ớ ệ ụ ụ - Lao công: là ng i r a chén và d n v sinhườ ử ọ ệ - B o v : là ng i gi xe và b o v tài s n c a quánả ệ ườ ữ ả ệ ả ủ B NG L NGẢ ƯƠ Ch tiêuỉ S l ngố ượ Ti n l ngề ươ (tri u đ ng)ệ ồ Thành ti nề (tri u đ ng)ệ ồ Qu n líả K toánế Đ u b pầ ế Ph c vụ ụ Lao công B o vả ệ 1 1 2 10 3 2 7 3 5 1.4 1.2 2 7 3 10 14 3.6 4 T ngổ 19 41.6 6. Chi phí 6.1. Trang thi t b :ế ị STT Tên Số l nượ g ĐVT Giá Thành ti nề 1 Bàn Trúc 30 Cái 400.000đ 12.000.000đ 2 Gh Trúcế 120 Cái 250.000đ 30.000.000đ 3 G t tànạ thu c(TA5B)ố 40 Cái 19.300đ 772.000đ 4 Mâm Inox b ngư th c ănứ 10 Cái 100.000đ 1.000.000đ 5 Ly nh ( u ngỏ ố r u)ượ 180 Cái 2.500đ 450.000đ Nhóm th c hi n ự ệ The Magic D án thành lâp H i Quán ự ộ 10 6 Ly u ng biaố 200 Cái 6.000đ 1.200.000đ 7 N i l uồ ẩ 80 Cái 43.000đ 3.440.000đ 8 Chén 400 Cái 8.000đ 3.200.000đ 9 Dĩa 350 Cái 7.200đ 2.520.000đ 10 Đũa 50 Bộ 16.000đ 800.000đ 11 Ca l nớ 30 Cái 16.000đ 480.000đ 12 B p ga l nế ớ 3 Cái 1.600.000đ 4.800.000đ 13 Ch o dùng đ chả ể ế bi n th c ănế ứ 5 Cái 60.000đ 300.000đ 14 Dao ch bi nế ế 2 Bộ 300.000đ 600.000đ 15 Máy tính ti nề 1 Cái 6.500.000đ 6.500.000đ 16 Máy vi tính 1 Bộ 8.200.000đ 8.200.000đ 17 Bàn làm vi cệ 1 Bộ 12.000.000đ 12.000.000đ 18 Tivi 40inch 2 Cái 15.300.000đ 30.600.000đ 19 T l nhủ ạ 1 Cái 8.500.000đ 8.500.000đ 20 B p c nế ồ 40 Cái 90.000đ 3.600.000đ T ng c ngổ ộ 130.962.000đ 6.2. Xây d ng c b n:ự ơ ả STT Tên Chi phí 1 Ti n thuê m t b ngề ặ ằ 30.000.000đ/tháng 2 Xây d ng quánự 300.000.000đ T ngổ 330.000.000đ 6.3. Chí phí khác: STT Tên Chi phí 1 Đăng kí kinh doanh 30.000.000đ 2 Thuế 3.000.000/tháng 3 Đi n, n cệ ướ 4.000.000đ/tháng 4 Nguyên v t li uậ ệ 80.000.000đ/tháng 5 Phát sinh khác 20.000.000đ T ng c ngổ ộ 137.000.000đ T NG CHI PHÍỔ 597.962.000Đ 7. Đ a đi m xây d ng:ị ể ự H i quán t a l c t i s 135- Võ Th Sáu- P.Th ng Nh t- TP.Biênộ ọ ạ ạ ố ị ố ấ Hòa. + Đi m thu n l i:ể ậ ợ - Đây là 1 con đ ng m i đ c phát tri n trong nh ng năm g n đây.ườ ớ ượ ể ữ ầ - Xung quanh có nhi u khu chung c cao t ng.ề ư ầ - Là n i t p trung nhi u các quán ăn, quán café.ơ ậ ề - Đ a đi m xây d ng có hai m t ti n, không gian thoáng đãng.ị ể ự ặ ề Nhóm th c hi n ự ệ The Magic D án thành lâp H i Quán ự ộ 11 + Đi m khó khăn:ể - Có nhi u đ i th c nh tranh nên tính c nh tranh cao.ề ố ủ ạ ạ 8. Ho ch đ nh tài chính:ạ ị B NG THÔNG S CHI TI T HO T Đ NG KINH DOANHẢ Ố Ế Ạ Ộ D ÁN Đ U T : H I QUÁN S N D NGỰ Ầ Ư Ộ Ơ ƯƠ S L NG BÀNỐ ƯỢ 30 BÀN GI HO T Đ NGỜ Ạ Ộ 8 GI /NGÀYỜ S L TỐ ƯỢ KHÁCH 2 L T/NGÀYƯỢ S MÓNỐ ĂN/BÀN/L TƯỢ 2 MÓN/BÀN/L TƯỢ T NG SỔ Ố MÓN/NGÀY 120 MÓN/NGÀY S N C U NG/Ố ƯỚ Ố BÀN/L TƯỢ 2 CHAI(LON)/BÀN/LƯ TỢ T NG S N CỔ Ố ƯỚ U NG/NGÀYỐ 120 CHAI(LON)/NGÀY CÔNG SU T NĂM HO T Đ NG Đ U TIÊN LÀ 80%Ấ Ạ Ộ Ầ GIÁ BÁN BÌNH QUÂN/MÓN 70.000 Đ NG/MÓNỒ GIÁ BÁN BÌNH QUÂN N CƯỚ U NGỐ 11.250 Đ NG/CHAIỒ (LON) DOANH THU BÌNH QUÂN MÓN ĂN/NGÀY 6.720.000 (8O %x120x70.000) Đ NG/NGÀYỒ DOANH THU BÌNH QUÂN N CƯỚ U NG/NGÀYỐ 1.080.000 Đ NG/NGÀYỒ T NG DOANHỔ THU BÌNH QUÂN/ NGÀY 7.800.000 Đ NG/NGÀYỒ S L NGỐ ƯỢ NHÂN VIÊN QUÁN 19 NG IƯỜ L NG BÌNHƯƠ QUÂN 2.189.473 Đ/NG I/THÁNGƯỜ T NG QUỔ Ỹ L NG/THÁNGƯƠ 41.600.000 Đ/THÁNG L NG BÌNHƯƠ QUÂN/NGÀY 1.386.666 Đ/NGÀY Nhóm th c hi n ự ệ The Magic D án thành lâp H i Quán ự ộ 12 CHI PHÍ ĐI N,N CỆ ƯỚ 4.000.000 Đ/THÁNG CHI PHÍ ĐI N,Ệ N C BQ/NGÀYƯỚ 133.333 Đ/NGÀY CHI PHÍ ĐI N,N C/MÓỆ ƯỚ N ĂN+N CƯỚ U NGỐ 20.833 Đ/MÓN+N CƯỚ U NGỐ GIÁ THUÊ M TẶ B NGẰ 30.000.000 Đ/THÁNG TI N THUÊ MBỀ HÀNG NĂM 360.000.000 Đ/NĂM CHI PHÍ CHO NG I TR CƯỜ Ự TI P QU N LÝẾ Ả 7.000.000 Đ/THÁNG CHI PHÍ CHO THU NGÂN K TOÁNẾ 3.000.000 Đ/THÁNG CHI PHÍ B O VẢ Ệ 4.000.000 Đ/THÁNG CHI PHÍ QU NẢ LÝ/THÁNG 14.000.000 Đ/THÁNG CHI PHÍ QU NẢ LÝ/NĂM 168.000.000 Đ/NĂM NHÂN VIÊN PH C VỤ Ụ 10 NG IƯỜ L NGƯƠ 14.000.000 Đ/THÁ NG NHÂN VIÊN VỆ SINH 3 NG IƯỞ L NGƯƠ 3.600.000 Đ/THÁ NG Đ U B PẦ Ế 2 NG IƯỜ L NGƯƠ 10.000.000 Đ/THÁ NG T NGỔ 15 NG IƯỜ T NG L NGỔ ƯƠ 27.600.000 Đ/THÁ NG T NGỔ 15 NG IƯỜ T NG L NGỔ ƯƠ 331.200.000 Đ/NĂM CHI PHÍ NVL BÌNH QUÂN/MÓN ĂN 30%/GIÁ BÁN BQ/1 MÓN = 21.000Đ/MÓN =2.016.000 Đ/NGÀY CHI PHÍ NVL BÌNH QUÂN/N CƯỚ U NGỐ 50%/CHAI (LON) = 5.625 Đ/ CHAI(LON) = 540.000 Đ/NGÀY T NG CHI PHÍ NVL BÌNH QUÂN/NGÀYỔ 2.556.000 Đ/NGÀY T NG CHI PHÍ HO T Đ NG TRONG M T NGÀYỔ Ạ Ộ Ộ L NG NHÂNƯƠ 1.386.666 Đ/NGÀY Nhóm th c hi n ự ệ The Magic D án thành lâp H i Quán ự ộ 13 VIÊN ĐI N, N CỆ ƯỚ 133.333 Đ/NGÀY NGUYÊN LI UỆ 2.556.000 Đ/NGÀY CHI PHÍ M T B NGẶ Ằ 1.000.000 Đ/NGÀY CHI PHÍ QU N LÝẢ 466.666 Đ/NGÀY THUẾ 100.000 Đ/NGÀY T NG CHI PHÍỔ 5.642.665 Đ/NGÀY T NG CHI PHÍ/Ổ NGÀY = 5.642.665 Đ NGỒ T NG DOANHỔ THU/NGÀY (80%) 7.800.000 Đ NGỒ L IỢ NHU N/NGÀYẬ = 2.157.335 Đ NGỒ L IỢ NHU N/THÁNGẬ = 64.720.050 Đ NGỒ L IỢ NHU N/NĂMẬ = 776.640.600 Đ NGỒ T SU T L I NHU N/DOANH THU/NGÀY = 27,66%Ỷ Ấ Ợ Ậ T NG CHI PHÍ Đ U T BAN Đ UỔ Ầ Ư Ầ 597.962.000Đ V N T CÓỐ Ự 600.000.000Đ IV. NH NG R I RO CÓ TH G PỮ Ủ Ể Ặ - D báo nhu c u sai l ch do tính l c quan d n đ n đánh giá saiự ầ ệ ạ ẫ ế tình hình. - B thi u sót trong phân tích đánh giá.ị ế - Nguyên v t li u có th b h h i trong v n chuy n và l u kho.ậ ệ ể ị ư ạ ậ ể ư - Ch u nh h ng gián ti p t nh ng thay đ i c a đi u ki n tị ả ưở ế ừ ữ ổ ủ ề ệ ự nhiên. M t s bi n pháp kh c ph c r i ro:ộ ố ệ ắ ụ ủ - Bám sát các ngu n thông tin có liên quan.ồ - Ki m soát h n ch t n th t n u có th x y raể ạ ế ổ ấ ế ể ả - H n ch r i ro.ạ ế ủ V. KI N NGH : Ế Ị - Khi H i Quán đã đi vào ho t đ ng nên th ng xuyên theo dõiộ ạ ộ ườ kh năng chi tiêu c a khách hàng.ả ủ - C p nh t th ng xuyên các thông tin v giá c và tình hình chănậ ậ ườ ề ả nuôi và các s ki n có liên quan.ự ệ - Nâng cao tinh th n đoàn k t và phát huy tinh th n làm vi c nhi tầ ế ầ ệ ệ tình . Nhóm th c hi n ự ệ The Magic D án thành lâp H i Quán ự ộ 14 ` Nhóm th c hi n ự ệ The Magic

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDự án thành lập hội quán Sơn Dương.pdf
Luận văn liên quan