Đề tài Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: Những lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán 4 1.1 :Khái quát về công ty chứng khoán 4 1.1.1:Khái niệm , đặc điểm của công ty chứng khoán . 4 1.1.2:Vai trò của công ty chứng khoán 9 1.1.3:Các nghiệp vụ chủ yếu . 11 1.2 : Cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh 15 1.2.1 : Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 15 1.2.2: Vai trò và tầm quan trọng của cạnh tranh 17 1.2.3 :Các hình thức cạnh tranh 18 1.2.4:Các công cụ cạnh tranh 20 1.2.5:Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của CTCK . 21 1.3:Các nhân tố ảnh h­ởng đến năng lực cạnh tranh của các CTCK 23 1.3.1: Các nhân tố khách quan 23 1.3.2 : Các nhân tố chủ quan . 26 Ch­ơng 2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh . 30 2.1:Giới thiệu về công ty cổ phần chứng khoán TP HCM 30 2.1.1 :Thông tin chung về công ty . 30 2.1.2:Lịch sử hình thành và phát triển . 30 2.1.3:Cơ cấu tổ chức và nhân sự của HSC . 31 2.1.4:Các nghiệp vụ kinh doanh . 35 2.1.5. Thực trạng các hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán HSC 36 2.2:Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán thành phố HCM43 2.2.1:Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTCK thành phố HCM . 44 2.2.2:Phân tích năng lực cạnh tranh thông qua một số chỉ tiêu 47 2.3:Những kết luận rút ra từ việc đánh giá thực trạng của công ty 56 2.3.1:Những thành tựu đạt đ­ợc . 56 2.3.2:Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân . 58 Ch­ơng 3:Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh62 3.1 Định h­ớng phát triển TTCK Việt Nam từ 2006 đến 2010 . 62 3.1.1: Định h­ớng phát triển trong thời gian tới 62 3.1.2: Các giải pháp thực hiện 63 3.1.3: Cơ hội và thách thức cho các CTCK 67 3.1.4:Ph­ơng h­ớng phát triển của công ty . 69 3.2:Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán thành phố HCM . 70 3.2.1:Nâng cao chất l­ơng dịch vụ71 3.2.2:Nâng cao chất l­ợng nguồn nhân lực . 72 3.2.3:Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin73 3.2.4:Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý 73 3.2.5:Phát triển các hệ thống đại lý nhận lệnh75 3.2.6:Đẩy mạnh công tác nghiên cứu76 3.2.7:Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ76 3.2.8:Liên kết sáp nhập với các công ty chứng khoán khác 77 3.3:Một số kiến nghị với các ngành chức năng . 77 3.3.1:Kiến nghị với Nhà N­ớc . 77 3.3.2:Kiến nghị với ủy ban chứng khoán 79 3.3.3:Kiến nghị với hiệp hội kinh doanh chứng khoán . 79 Kết Luận . 80

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2359 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m«i giíi toµn thÞ tr­êng gi¶m sót ho¹t ®éng tù doanh thua lç c¸c ho¹t ®éng IPOs kh«ng thµnh c«ng .ChÝnh v× lÏ ®ã nªn m¶ng giao dÞch m«i giíi ®ãng vai trß duy tr× sù sèng cßn cho c¸c CTCK .Mµ trong m¶ng m«i giíi th× thÞ phÇn giao dÞch cho biÕt kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña CTCK nµy so víi c¸c ®èi thñ kh¸c. B¶ng 2.13 : ThÞ phÇn m«i giíi n¨m 2007 vµ 2008 C«ng ty chøng kho¸n ThÞ PhÇn ThÞ phÇn N¨m 2007 N¨m 2008 SSI 15,91% 14,5% BVSC 9,18% 7,9% ACBS 5,86% 6,1% VCBS 6,49% 5,7% TSC 3,37% 4,8% HSC 3,22% 4,4% Tõ b¶ng so s¸nh thÞ phÇn m«i giíi, cã thÓ thÊy thÞ phÇn cña c«ng ty kh«ng ngõng më réng , b¾t ®Çu tõ n¨m 2007 HSC ®· chiÕm ®­îc vÞ trÝ Top 10 trong 100 CTCK hiÖn ®ang ho¹t ®éng .ThÞ phÇn m«i giíi trong n¨m 2008 cña 7 CTCK lµ SSI , BVSC , ACBS , VCBS , TSC , SBS , HSC chiÕm h¬n 49 % tæng thÞ phÇn m«i giíi toµn thÞ tr­êng . Qua ®ã ta cã thÓ thÊy thÞ phÇn m«i giíi tËp trung ë cac CTCK lín cã tiÒm lùc .NÕu nh×n vµo b¶ng kinh doanh trªn chóng ta cã thÓ thÊy ­u thÕ dÉn ®Çu thuéc vÒ SSI sau ®ã ®Õn BVS , ACBS , VCBS , TSC , råi míi ®Õn HSC .Nh­ng trong n¨m 2008 HSC l¹i lµ c«ng ty cã sù më réng vÒ thÞ phÇn m«i giíi ®¸ng kÓ trong khi thÞ phÇn cña c¸c CTCK kh¸c nh­ SSI gi¶m 1,41% , chøng kho¸n BVS gi¶m 1,28% , VCBS gi¶m 0,79% , cßn HSC t¨ng 1,18% ,ACBS t¨ng 0,24%,vµ TSC t¨ng 1,43% . +Lîi nhuËn ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô mµ CTCK cung cÊp cho kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã gia t¨ng lîi nhuËn sau thuÕ cho doanh nghiÖp.C¸c CTCK khi thùc hiÖn nghiÖp vô kinh doanh cña m×nh ®Òu cã mét môc tiªu duy nhÊt lµ sao cã thÓ thu ®­îc vÒ thËt nhiÒu lîi nhuËn cho m×nh .ChÝnh v× thÕ kh¶ n¨ng sinh lêi lµ mét tiªu chÝ v« cïng quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK B¶ng 2.14:So s¸nh lîi nhuËn gi÷a c¸c c«ng ty chøng kho¸n C«ng ty L¬i nhuËn n¨m 2007 Lîi nhuËn n¨m 2008 HSC 148.098 23.543 HPC 74.470 -119.801 KLS 126.245 -351.217 BVS 273.905 -452.216 SSI 864.175 277.819 §¬n vÞ :triÖu VN§ Tõ b¶ng so s¸nh cña lîi nhuËn ta cã thÓ ®­a c¸c kÕt lu¹n nh­ sau .VÒ lîi nhuËn n¨m 2007 dÉn ®Çu vÉn lµ SSI víi møc lîi nhuËn lµ 864 tû, sau ®ã ®Õn BVS víi 273 tû , ®øng thø 3 lµ HSC 148 tû , sau ®ã ®Õn KLS 126 tû , chøng kho¸n h¶i phßng 74 tû , tuy nhiªn sang n¨m 2008 khi mµ t×nh h×nh thÞ tr­êng ®· trë lªn xÊu ®i c¸c c«ng ty ®ua nhau c«ng bè th«ng tin thua lç , kho¶n chªnh lÖch lç gi÷a n¨m 2007 vµ n¨m 2008 t¨ng cao , cô thÓ , chøng kho¸n H¶i Phßng lç 119 tû vµ chªnh lÖch so víi n¨m 2007 lµ 193 tû , chøng kho¸n Kim Long lç 351 tû vµ chªnh lÖch so víi n¨m 2007 lµ 477 tû , chøng kho¶n B¶o ViÖt lç 452 tû vµ chªnh lÖch so víi n¨m 2007 lµ 698 tû ®ång , chØ cã 2 CTCK l·i lµ HSC vµ chøng kho¸n Sµi Gßn tuy nhiªn møc lîi nhuËn còng suy gi¶m nhiÒu so víi n¨m 2007 , HSC gi¶m 125 tû ®ång , SSI gi¶m 587 tû ®ång . NÕu ®¸nh gi¸ 1 c¸ch tæng qu¸t thi cã thÓ thÊy sù v­¬n lªn m¹nh mÏ cña HSC tõ vÞ trÞ thø 3 vÒ lîi nhuËn trong n¨m 2007 HSC ®· v­¬n lªn xÕp thø 2 trong n¨m 2008 . 2.3:Nh÷ng kÕt luËn rót ra tõ viÖc ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña c«ng ty 2.3.1:Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc HSC lµ c«ng ty con cña ®­îc më ra d­íi sù hîp t¸c cña Uû Ban Nh©n D©n Thµnh Phè HCM víi c«ng ty DRAGON CAPITAL . §Çu n¨m 2008 c«ng ty ®· t¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 200 tû lªn gÇn 400 tû .§Çu n¨m 2008 HSC ®· ®¹t ®­îc tháa thuËn víi c¸c c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cung cÊp h¹n møc giao dÞch repo cho HSC vÒ c¬ b¶n HSC ®· ®­îc c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cung cÊp cho h¹n møc tÝn dông ng¾n h¹n ®Õn 100 tû ®ång ®Ó hç trî giao dÞch tr¸i phiÕu cæ phiÕu nÕu cÇn. Víi kinh nghiÖm h¬n 6 n¨m ho¹t ®éng, HSC ®· x©y dùng ®­îc nÒn t¶ng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng c¸ nh©n còng nh­ c¸c tæ chøc kh¸ tèt . §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c«ng ty tiÕp cËn c¸c c«ng ty lín ®ang tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. XÐt vÒ nguån nh©n lùc th× HSC tù hµo lµ cã ®éi ngò ph©n tÝch hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam hiÖn nay . §éi ngò ph©n tÝch cña HSC ®­îc tuyÓn chän kü cµng vµ d­íi sù qu¶n lý cña «ng Fiachra Mac Cana , ngoµi ra vÞ trÝ tæng gi¶m ®èc cña HSC còng lµ mét chuyªn gia hµng ®Çu vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh ®ã lµ «ng Johan Nyvene.C¸c b¸o c¸o vÒ thÞ tr­êng cña bé phËn ph©n tÝch HSC lu«n ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ ®¸nh gi¸ cao . Ngoµi ra nhê vµo sù ph©n tÝch chÝnh x¸c cña ®éi ngò ph©n tÝch ,vµo thêi ®iÓm cuèi th¸ng 01/2008 khi thÞ tr­êng cã nh÷ng dÊu hiÖu suy gi¶m m¹nh, bé phËn ph©n tÝch cña HSC ®· quyÕt ®Þnh t¹m ngõng ®Çu t­ vµo cæ phiÕu. ChÝnh quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nµy ®· gióp ho¹t ®éng tù doanh HSC tr¸nh ®­îc nhiÒu thiÖt h¹i. C¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ trong n¨m 2008 nghiªng nhiÒu vÒ h­íng b¸n ra nªn gi¶m ®­îc mét phÇn lç cho HSC. C¸c ®Çu t­ trong n¨m chñ yÕu lµ mua thªm tõ c¸c ®ît ph¸t hµnh cho cæ ®«ng hiÖn h÷u cña c¸c c«ng ty n»m trong danh môc ®Çu t­ cña HSC vµ tham gia thÞ tr­êng khi chØ sè VNIndex gi¶m xuèng møc 500 ®iÓm. Sau ®ã, víi dù b¸o thÞ tr­êng ®i xuèng, HSC ®· ngõng ®Çu t­ thªm, thùc hiÖn b¸n c¾t lç, gi¶m gi¸ trÞ danh môc cæ phiÕu xuèng vµ ®Çu t­ toµn bé sè tiÒn trong ®ît t¨ng vèn ®iÒu lÖ vµo tr¸i phiÕu (chñ yÕu lµ tr¸i phiÕu chÝnh phñ) víi møc lîi suÊt trung b×nh lµ 15%/n¨m. ChÝnh ®iÒu nµy ®· gióp cho c«ng ty kh«ng nh÷ng kh«ng thua lç mµ l¹i cã l·I trong n¨m 2008 HSC còng lµ ®¬n vÞ ®i tiªn phong trong lÜnh vùc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo giao dÞch . N¨m 2008 c«ng ty ®· x©y dùng xong hÖ thèng giao dÞch míi. HÖ thèng nµy ®· gi¶m ®­îc h¬n 90% nh©n lùc cho viÖc nhËp vµ xö lý giao dÞch. X©y dùng xong hÖ thèng th«ng tin giao dÞch thêi gian thùc VIS. §Æc biÖt hiÖn nay c«ng ty ®· ®­a vµo triÓn khai giao dÞch qua Internet Vi-Trade , kÕt qu¶ doanh sè giao dÞch trong th¸ng 12/2008 qua Internet chiÕm 5% tæng doanh sè giao dÞch cña HSC. Ngoµi ra viÖc ®­a vµo sö dông c¸c phÇn mÒm míi còng gióp c«ng ty h¹n chÕ ®­îc rÊt nhiÒu lçi giao dÞch ph¸t sinh , cô thÓ trong n¨m 2008 lçi giao dÞch ph¸t sinh gi¶m 80% so víi n¨m 2007 . Trong n¨m 2007 , chÝ phÝ kh¾c phôc lçi giao dÞch chiÕm kho¶ng 10 % trªn tæng doanh thu nghiÖp vô m«i giíi th× trong n¨m 2008 chi phÝ nµy chØ chiÕm 1,7% trong doanh thu cña nghiÖp vô m«i giíi 2.3.2:Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 2.3.2.1: Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ MÆc dï ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh, song ho¹t ®éng cña c¸c CTCK HSC cßn kÐm ph¸t triÓn, ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña c«ng ty . Nh÷ng yÕu kÐm nµy thÓ hiÖn râ nhÊt qua c¸c mÆt sau: Tuy thÞ phÇn m«i giíi trong n¨m 2008 ®· t¨ng lªn 4,4 % nh­ng thùc chÊt thÞ phÇn m«i giíi cho nhµ ®Çu t­ c¸ nh©n ch­a cao nh­ c«ng ty kh¸c . H¬n n÷a ,HSC t­¬ng ®èi thËn träng trong viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô tµi trî giao dÞch. Do ®ã m¶ng dÞch vô nµy ch­a cã g× thËt næi tréi so víi dÞch vô cña c¸c CTCK kh¸c. Ngoµi ra c¸c ho¹t ®éng bæ trî kh¸c cña c«ng ty nh­ l­u ký chøng kho¸n cÇn ®­îc c¶i thiÖn h¬n , quy tr×nh kiÓm soat rñi ro vÉn ch­a ®­îc hoµn thiÖn , ho¹t ®éng qu¶n lü cæ ®«ng ch­a cã c«ng cô hç trî VÒ viÖc ph©n tÝch dù b¸o còng cÇn c¶i thiÖn h¬n ,cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p cÊp thêi trong quy tr×nh ®Çu t­ ¸p dông trong viÖc b¸n c¾t lç danh môc ®Çu t­ khi thÞ tr­êng xuèng m¹nh. Nªn cã chiÕn l­îc râ rµng trong viÖc c¬ cÊu danh môc ®Çu t­. HiÖn t¹i danh môc ®Çu t­ qu¸ nhiÒu lo¹i cæ phiÕu lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng theo dâi vµ qu¶n lý c¸c kho¶n ®Çu t­ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Héi ®ång ®Çu t­ cÇn trao ®æi th«ng tin th­êng xuyªn h¬n ®Ó ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cÊp thêi. VÒ m¶ng t­ vÊn tµi chÝnh th× sè hîp ®ång ký ®­îc vµ c¸c hîp ®ång tiÒm n¨ng ch­a nhiÒu. C«ng ty còng ch­a cã tiÕng vµ uy tÝn trong c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn IPO vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh . §Æc biÖt c«ng ty ch­a tiÕp cËn ®­îc c¸c doanh nghiÖp lín, ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc lín s¾p cæ phÇn ho¸. §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô lµ mét trong nh÷ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty nh­ng thùc tÕ c«ng ty ch­a tæ chøc ®­îc. V× khèi l­îng c«ng viÖc nhiÒu, nh©n sù thiÕu ch­a tuyÓn dông bæ xung kÞp, chi phÝ ®µo t¹o l¹i rÊt cao. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao th× ph¶i ®µo t¹o ë nh÷ng n­íc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn. HSC lµ c«ng ty cung cÊp cho kh¸ch hµng ®Çu t­ c¸ nh©n kh¸ nhiÒu c¸c dÞch vô hç trî nh­ ®Æt lÖnh qua SMS hay internet tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng t¨ng nãng hoÆc l­îng kh¸ch hµng t¨ng nhanh ®ét biÕn th× nh÷ng dÞch vô nµy ®«i khi l¹i gÆp trôc trÆc .Ngoµi ra , trong ®iÒu kiÖn kh¸ch hµng t¨ng nhanh ®ét biÕn th× trô së lµm viÖc vµ chi nh¸nh cña HSC t¹i Hµ Néi còng trë lªn qu¸ t¶i. 2.3.2.2:Nguyªn nh©n Nh÷ng h¹n chÕ trªn do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n g©y ra, trong ®ã cã c¶ nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan vµ nguyªn nh©n kh¸ch quan. Nguyªn nh©n chñ quan + Tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn cßn h¹n chÕ Tuy c«ng ty lu«n chó träng ®Õn chÊt l­îng nguån nh©n lùc tuy nhiªn vÉn cã h¹n chÕ trong kh©u nh©n sù cña c«ng ty , TTCK ViÖt Nam còng chØ míi ra ®êi tõ n¨m 2008, tuy ®· ®­îc gÇn 8 n¨m nh­ng so víi c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc kh¸c th× cßn lµ rÊt míi. Do ®ã nh©n lùc trong lÜnh vùc chøng kho¸n nh×n chung lµ cßn yÕu vÒ tr×nh ®é vµ thiÕu kinh nghiÖm dÉn ®Õn kh¶ n¨ng qu¶n lý cßn h¹n chÕ. ChÝnh v× thÕ mµ c«ng ty th­êng xuyªn ph¶i trÝch ra mét sè lîi nhu©n kh«ng nhá ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña ®éi ngò nh©n viªn + Tæ chøc nghiÖp vô cßn nhiÒu lóng tóng Tuy CTCK HSC ®¨ng ký c¶ bèn nghiÖp vô chÝnh, song trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng chñ yÕu míi triÓn khai ®­îc nghiÖp vô m«i giíi vµ tù doanh cßn c¸c nghiÖp vô kh¸c th× ch­a ®­îc triÓn khai hoÆc triÓn khai cßn h¹n chÕ. H¬n thÕ n÷a c¸c nghiÖp vô chøng kho¸n phô trî còng ch­a ®a d¹ng nªn ch­a ®em l¹i lîi nhuËn cao +C¬ së vËt chÊt phôc vô kinh doanh cña chøng kho¸n HSC cßn h¹n chÕ ,tuy trong n¨m 2008 CTCK ®· thuª thªm 1 tÇng lµm trung t©m m«i giíi giao dÞch tuy nhiªn khi l­îng kh¸ch hµng t¨ng ®ét biÕn c«ng ty vµ c¸c chi nh¸nh còng qua t¶i - Nguyªn nh©n kh¸ch quan Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan ®· ®Ò cËp ë trªn, cßn cã mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan sau ®©y: +M«i tr­êng ph¸p lý cho sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n cho hoµn thiÖn vµ cßn nhiÒu bÊt cËp. Tuy r»ng ñy ban chøng kho¸n vµ Bé Tµi chÝnh ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®Ó hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý, x©y dùng c¸c bé luËt nghÞ ®Þnh th«ng t­ ®Ó ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng trªn TTCK, nh­ng ®Õn nay tÊt c¶ vÉn ch­a hoµn chØnh, ®ång bé vµ cßn nhiÒu yÕu tè chång chÐo. LuËt chøng kho¸n ra ®êi vµo n¨m 2007 nh­ng vÉn kh«ng thÓ theo kÞp víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra n­íc ngoµi, niªm yÕt ë TTCK quèc tÕ, giao dÞch trùc tuyÕn, giao dÞch tõ xa, qua ®iÖn tho¹i kh«ng ph¶i lµ ®èi t­îng ®iÒu chØnh cña luËt còng nh­ c¸c nghÞ ®Þnh th«ng t­ ®i kÌm nµy. Ngoµi ra, c¸c dÞch vô hç trî ®ang ®­îc c¸c CTCK phèi hîp víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cung cÊp cho kh¸ch hµng nh­ cho vay øng tr­íc tiÒn b¸n chøng kho¸n, cho vay cÇm cè chøng kho¸n, cho vay b¶o chøng, dÞch vô repo vÉn ch­a cã v¨n b¶n ph¸p lý h­íng dÉn. H¬n thÕ n÷a ,LuËt chøng kho¸n hiÖn nay còng ch­a râ rµng vµ t¹o kÏ hë ®Ó chuéc lîi . Sù bÊt cËp ë m«i tr­êng ph¸p lý ®· ¶nh h­ëng Ýt nhiÒu ®Õn sù ph¸t triÓn cña TTCK, ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c CTCK vµ ®Õn c¶ nhµ ®Çu t­. + Sè l­îng c¸c nhµ ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng chñ yÕu lµ c¸c nhµ ®Çu t­ nhá lÎ , rÊt Ýt c¸ nhµ ®Çu t­ chuyªn nghiÖp tæ chøc lín. TTCK ViÖt Nam míi h×nh thµnh ®­îc 9 n¨m , tuy nhiªn nã míi chØ thùc sù ho¹t ®éng s«i ®éng tõ n¨m 2006 , cã thÓ nãi TTCK ViÖt Nam cßn rÊt non trÎ.ChÝnh v× thÕ tham gia trªn thÞ tr­êng ch­ng kho¸n ViÖt Nam l¹i chñ yÕu lµ c¸c nhµ ®Çu t­ c¸ nh©n , viÖc c¸c nhµ ®Çu t­ tæ chøc lµ c¸c ng©n hµng, c¸c quü ®Çu t­, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, c¸c CTCK vµ c¸c nhµ ®Çu t­ c¸c nh©n trong vµ ngoµi n­íc l¹i chiÕm mét tû träng rÊt nhá. Mµ ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña c¸c nhµ ®Çu t­ nhá lÎ lµ rÊt dÔ bÞ ¶nh h­ëng bëi t©m lý ®¸m ®«ng, kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n vµ TTCK nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung lµ h¹n chÕ. Nªn khi nhµ ®Çu t­ gÆp thÊt b¹i, hä sÏ rót khái thÞ tr­êng vµ sÏ g©y ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý chung cña thÞ tr­êng. + Quy m« TTCK cßn nhá bÐ vµ ph¸t triÓn kh«ng æn ®Þnh Do míi ®­îc h×nh thµnh nªn quy m« cña TTCK ViÖt Nam vÉn cßn rÊt nhá bÐ so víi tiÒm n¨ng vµ c¸c n­íc trong khu vùc. Ngoµi ra, do thÓ chÕ thÞ tr­êng vµ c¬ cÊu c¸c nhµ ®Çu t­ tham gia thÞ tr­êng cßn nhiÒu bÊt cËp, ph¸t triÓn kh«ng æn ®Þnh. Nãi chung, TTCK ViÖt Nam lµ thÞ tr­êng cã sù biÕn ®éng thÊt th­êng kh«ng theo quy luËt bÞ ¶nh h­ëng lín bëi t©m lý c¸c nhµ ®Çu t­ Ch­¬ng 3:Gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh 3.1 §Þnh h­íng ph¸t triÓn TTCK ViÖt Nam tõ 2006 ®Õn 2010 3.1.1: §Þnh h­íng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi Sau h¬n 8 n¨m ho¹t ®éng , TTCK ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc t¨ng tr­ëng m¹nh c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng , tÝnh ®Õn nay ®· cã 359 c«ng ty niªm yÕt trªn c¶ së giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh lÉn trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi víi tæng møc vèn hãa thÞ tr­êng ®¹t gÇn 13 tû USD , t­¬ng ®­¬ng 17% GDP . §Õn ngµy 2 -8 -2007 , thñ t­íng chÝnh phñ ®· chÝnh thøc phª duyÖt ®Ò ¸n ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020 víi c¸c môc tiªu ph¸t triÓn nhanh, ®ång bé, v÷ng ch¾c thÞ tr­êng vèn ViÖt Nam, trong ®ã TTCK ®ãng vai trß chñ ®¹o; tõng b­íc ®­a thÞ tr­êng vèn trë thµnh mét cÊu thµnh quan träng cña thÞ tr­êng tµi chÝnh, gãp phÇn ®¾c lùc trong viÖc huy ®éng vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ c¶i c¸ch nÒn kinh tÕ; ®¶m b¶o tÝnh c«ng khai, minh b¹ch, duy tr× trËt tù, an toµn, hiÖu qu¶, t¨ng c­êng qu¶n lý, gi¸m s¸t thÞ tr­êng; b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi ®Çu t­; tõng b­íc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ chñ ®éng héi nhËp thÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020, thÞ tr­êng vèn ViÖt Nam ph¸t triÓn t­¬ng ®­¬ng thÞ tr­êng c¸c n­íc trong khu vùc Qua ®ã còng ®Þnh h­íng râ môc tiªu ®Õn n¨m 2010 tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020 nh­ sau : - TËp trung ®Èy m¹nh ph¸t triÓn thÞ tr­êng c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng ho¹t ®éng ®Ó TTCK thËt sù ®ãng vai trß lµ kªnh huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n cho nÒn kinh tÕ, phÊn ®Êu ®­a tæng gi¸ trÞ vèn ho¸ thÞ tr­êng cæ phiÕu niªm yÕt ®¹t kho¶ng 50% GDP vµo cuèi n¨m 2010 vµ ®Õn n¨m 2020 ph¶i ®¹t 70 % GDP - G¾n viÖc ph¸t triÓn TTCK víi thóc ®Èy chuyÓn ®æi, s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ chuyÓn doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi thµnh c«ng ty cæ phÇn. - Më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña TTCK cã tæ chøc, tõng b­íc thu hÑp TTCK tù do nh»m b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c nhµ ®Çu t­. 3.1.2: C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn 3.1.2.1: Gi¶i ph¸p dµi h¹n - Ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn theo h­íng hiÖn ®¹i, hoµn chØnh vÒ cÊu tróc (bao gåm thÞ tr­êng cæ phiÕu, thÞ tr­êng tr¸i phiÕu, thÞ tr­êng c¸c c«ng cô ph¸i sinh, thÞ tr­êng tËp trung, thÞ tr­êng phi tËp trung), vËn hµnh theo c¸c th«ng lÖ quèc tÕ tèt nhÊt, cã kh¶ n¨ng liªn kÕt víi c¸c thÞ tr­êng khu vùc vµ quèc tÕ. - Ph¸t triÓn m¹nh c¸c kªnh cung cÊp vèn c¶ trong vµ ngoµi n­íc cho thÞ tr­êng; më réng hÖ thèng c¸c nhµ ®Çu t­, ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc; ph¸t triÓn ®Çy ®ñ c¸c ®Þnh chÕ trung gian; ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô cung cÊp, ®¶m b¶o cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cÊu thµnh mét thÞ tr­êng vèn ph¸t triÓn trong khu vùc. - KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ chÝnh s¸ch tµi kho¸; hµi hoµ gi÷a môc tiªu huy ®éng vèn cho t¨ng tr­ëng kinh tÕ, ph¸t triÓn bÒn v÷ng thÞ tr­êng vèn víi æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, kiÒm chÕ l¹m ph¸t, ®¶m b¶o an ninh tµi chÝnh quèc gia. - T¨ng c­êng qu¶n lý nhµ n­íc, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chøc n¨ng thanh tra, kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ ph¸p luËt cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng. 3.1.2.2: Gi¶i ph¸p tr­íc m¾t Mét lµ , ph¸t triÓn quy m«, n©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i hµng ho¸ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng: - Më réng quy m« vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i tr¸i phiÕu, c¸c ph­¬ng thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, tr¸i phiÕu doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng vèn; ph¸t triÓn c¸c lo¹i tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi cña doanh nghiÖp, tr¸i phiÕu c«ng tr×nh ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n h¹ tÇng träng ®iÓm cña quèc gia; - §Èy m¹nh ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp, tæng c«ng ty nhµ n­íc, tËp ®oµn kinh tÕ vµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nhµ n­íc, g¾n viÖc cæ phÇn ho¸ víi niªm yÕt trªn TTCK; më réng viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu míi ®Ó huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp ®· cæ phÇn ho¸ ®ñ ®iÒu kiÖn ph¶i thùc hiÖn viÖc niªm yÕt; ®ång thêi tiÕn hµnh rµ so¸t, thùc hiÖn viÖc b¸n tiÕp phÇn vèn cña Nhµ n­íc t¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc kh«ng cÇn gi÷ cæ phÇn chi phèi hoÆc kh«ng cÇn n¾m gi÷ cæ phÇn. ChuyÓn ®æi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi sang h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn vµ niªm yÕt, giao dÞch trªn TTCK; - Ph¸t triÓn c¸c lo¹i chøng kho¸n ph¸i sinh nh­: quyÒn chän mua, quyÒn chän b¸n chøng kho¸n; hîp ®ång t­¬ng lai; hîp ®ång kú h¹n; c¸c s¶n phÈm liªn kÕt (chøng kho¸n - b¶o hiÓm, chøng kho¸n - tÝn dông, tiÕt kiÖm - chøng kho¸n...); c¸c s¶n phÈm tõ chøng kho¸n ho¸ tµi s¶n vµ c¸c kho¶n nî.... Hai lµ ,tõng b­íc hoµn chØnh cÊu tróc cña thÞ tr­êng vèn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng qu¶n lý, gi¸m s¸t cña Nhµ n­íc: - T¸ch thÞ tr­êng tr¸i phiÕu ra khái thÞ tr­êng cæ phiÕu ®Ó h×nh thµnh thÞ tr­êng tr¸i phiÕu chuyªn biÖt. Tõng b­íc nghiªn cøu h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng giao dÞch t­¬ng lai cho c¸c c«ng cô ph¸i sinh, TTCK ho¸ c¸c kho¶n cho vay trung, dµi h¹n cña ng©n hµng - Ph¸t triÓn thÞ tr­êng cæ phiÕu theo nhiÒu cÊp ®é ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t hµnh cæ phiÕu, niªm yÕt, giao dÞch cña nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng qu¶n lý, gi¸m s¸t cña Nhµ n­íc theo h­íng t¸ch biÖt thÞ tr­êng giao dÞch tËp trung, thÞ tr­êng giao dÞch phi tËp trung (OTC), thÞ tr­êng ®¨ng ký ph¸t hµnh, giao dÞch cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá;  - ChuyÓn Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n thµnh Së Giao dÞch chøng kho¸n ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty theo tinh thÇn cña LuËt Chøng kho¸n. Së Giao dÞch chøng kho¸n, Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n thùc hiÖn chøc n¨ng tæ chøc vµ gi¸m s¸t giao dÞch chøng kho¸n tËp trung. N©ng cÊp ®ång bé h¹ tÇng kü thuËt cña thÞ tr­êng, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng liªn kÕt víi thÞ tr­êng c¸c n­íc trong khu vùc;  - Tæ chøc thÞ tr­êng giao dÞch chøng kho¸n phi tËp trung (OTC) theo h­íng cã qu¶n lý th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p: thùc hiÖn ®¨ng ký, l­u ký tËp trung ®èi víi c¸c c«ng ty cæ phÇn ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt Chøng kho¸n; nghiªn cøu c¬ chÕ giao dÞch ®èi víi c¸c chøng kho¸n kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn niªm yÕt theo m« h×nh tho¶ thuËn th«ng qua c¸c CTCK; c¸c giao dÞch chøng kho¸n tËp trung thanh to¸n vµ chuyÓn giao th«ng qua Trung t©m L­u ký chøng kho¸n; ®ång thêi, thiÕt lËp c¬ chÕ gi¸m s¸t cña thÞ tr­êng giao dÞch chøng kho¸n trong viÖc c«ng bè th«ng tin ®Ó t¨ng c­êng tÝnh c«ng khai, minh b¹ch trªn thÞ tr­êng, ®¶m b¶o sù qu¶n lý, gi¸m s¸t cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c giao dÞch chøng kho¸n, thu hÑp ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng tù do. Ba lµ ,ph¸t triÓn c¸c ®Þnh chÕ trung gian vµ dÞch vô thÞ tr­êng: - T¨ng sè l­îng hîp lý, n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng vµ n¨ng lùc tµi chÝnh cho c¸c CTCK, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty ®Çu t­ chøng kho¸n,.... §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cung cÊp trªn thÞ tr­êng, n©ng cao tÝnh chuyªn nghiÖp vµ chÊt l­îng c¸c dÞch vô; ®¶m b¶o tÝnh c«ng khai, minh b¹ch vµ b×nh ®¼ng trªn thÞ tr­êng; - Më réng ph¹m vi ho¹t ®éng Trung t©m L­u ký chøng kho¸n, ¸p dông c¸c chuÈn mùc l­u ký quèc tÕ, thùc hiÖn liªn kÕt giao dÞch thanh to¸n gi÷a thÞ tr­êng vèn vµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ; - Tõng b­íc h×nh thµnh thÞ tr­êng ®Þnh møc tÝn nhiÖm ë ViÖt Nam. Cho phÐp thµnh lËp c¸c tæ chøc ®Þnh møc tÝn nhiÖm ®ñ ®iÒu kiÖn t¹i ViÖt Nam vµ cho phÐp mét sè tæ chøc ®Þnh møc tÝn nhiÖm cã uy tÝn cña n­íc ngoµi thùc hiÖn ho¹t ®éng ®Þnh møc tÝn nhiÖm ë ViÖt Nam. Bèn lµ , ph¸t triÓn hÖ thèng nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc: - KhuyÕn khÝch c¸c ®Þnh chÕ ®Çu t­ chuyªn nghiÖp (ng©n hµng, chøng kho¸n, b¶o hiÓm) tham gia ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thùc hiÖn lé tr×nh më cöa ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ chuyªn nghiÖp n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam theo lé tr×nh ®· cam kÕt;  - §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh quü ®Çu t­; t¹o ®iÒu kiÖn cho phÐp B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam, TiÕt kiÖm b­u ®iÖn,tham gia ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng vèn; tõng b­íc ph¸t triÓn, ®a d¹ng ho¸ c¸c quü h­u trÝ ®Ó thu hót c¸c vèn d©n c­ tham gia ®Çu t­; khuyÕn khÝch viÖc thµnh lËp c¸c quü ®Çu t­ ë n­íc ngoµi ®Çu t­ dµi h¹n vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam. N¨m lµ , hoµn thiÖn khung ph¸p lý, n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý, gi¸m s¸t cña Nhµ n­íc: - Hoµn thiÖn hÖ thèng khu«n khæ ph¸p lý thèng nhÊt, ®ång bé ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý, gi¸m s¸t vµ héi nhËp víi thÞ tr­êng vèn cña khu vùc vµ quèc tÕ; - Bæ sung c¸c chÕ tµi xö lý nghiªm minh vÒ d©n sù, h×nh sù ®Ó phßng ngõa vµ xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m trong ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng vèn, TTCK; - Nghiªn cøu hoµn chØnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ ®èi víi ho¹t ®éng chøng kho¸n, khuyÕn khÝch ®Çu t­ dµi h¹n, h¹n chÕ ®Çu t­ ng¾n h¹n; ®iÒu tiÕt lîi nhuËn thu ®­îc do kinh doanh chøng kho¸n, ®ång thêi th«ng qua thuÕ, phÝ, lÖ phÝ gãp phÇn gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña TTCK vµ tõng ®èi t­îng, thµnh viªn tham gia thÞ tr­êng (bao gåm c¶ c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc); - ¸p dông c¸c tiªu chuÈn gi¸m s¸t thÞ tr­êng theo th«ng lÖ quèc tÕ; ®Èy m¹nh viÖc thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ ph¸p luËt cña c¸c thµnh viªn tham gia thÞ tr­êng; kiÓm tra, gi¸m s¸t hµng ho¸ ®­a ra thÞ tr­êng, ®¶m b¶o tÝnh c«ng khai, minh b¹ch; t¨ng c­êng n¨ng lùc gi¸m s¸t, c­ìng chÕ thùc thi cña c¬ quan gi¸m s¸t thÞ tr­êng;  - Cñng cè bé m¸y, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, gi¸m s¸t cña Nhµ n­íc ®èi víi thÞ tr­êng vèn; tõng b­íc t¸ch b¹ch chøc n¨ng qu¶n lý víi chøc n¨ng gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng; sím nghiªn cøu thµnh lËp C¬ quan gi¸m s¸t tµi chÝnh quèc gia, gióp Thñ t­íng ChÝnh phñ ®iÒu phèi chÝnh s¸ch vµ c«ng cô c¶nh b¸o, ®iÒu hµnh, gi¸m s¸t ho¹t ®éng tµi chÝnh tiÒn tÖ ë tÇm vÜ m«. S¸u lµ ,chñ ®éng më cöa, héi nhËp víi khu vùc vµ quèc tÕ: - Thùc hiÖn më cöa tõng b­íc thÞ tr­êng vèn cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi theo lé tr×nh héi nhËp ®· cam kÕt, ®ång thêi ®¶m b¶o kiÓm so¸t ®­îc luång vèn vµo, vèn ra; më réng ho¹t ®éng hîp t¸c quèc tÕ trªn c¸c mÆt t­ vÊn chÝnh s¸ch, t­ vÊn ph¸p luËt vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng; - §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho thÞ tr­êng vèn; t¨ng c­êng phæ cËp kiÕn thøc vÒ thÞ tr­êng vèn, TTCK cho c«ng chóng, doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ. BÈy lµ , ®¶m b¶o an ninh tµi chÝnh quèc gia: Thùc hiÖn tèt viÖc gi¸m s¸t, c¸c giao dÞch vèn; ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t luång vèn chÆt chÏ; trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt ®Ó gi¶m ¸p lùc ®èi víi tû gi¸, ng¨n ngõa nguy c¬ biÕn d¹ng vµ khñng ho¶ng trªn thÞ tr­êng, cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p xö lý thÝch hîp. C¸c gi¶i ph¸p nµy ®­îc thÓ hiÖn trong v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ c«ng bè cho nhµ ®Çu t­ ®­îc biÕt vµ chØ ¸p dùng khi cã nh÷ng nguy c¬ ¶nh h­ëng ®Õn an ninh cña hÖ thèng tµi chÝnh. Thùc hiÖn c¬ chÕ gi¸m s¸t ®Æc biÖt víi c¸c ®Þnh chÕ trung gian yÕu kÐm ®Ó gi¶m thiÓu t¸c ®éng tiªu cùc cã tÝnh chÊt d©y chuyÒn trong toµn hÖ thèng. 3.1.3: C¬ héi vµ th¸ch thøc cho c¸c CTCK Trªn c¬ së ®inh h­íng ph¸t triÓn TTCK cña chÝnh phñ ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020 ®· më ra cho c¸c CTCK nh÷ng c¬ héi : + Víi viÖc ngµy cµng ®Èy m¹nh ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp, tæng c«ng ty nhµ n­íc, tËp ®oµn kinh tÕ vµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nhµ n­íc, g¾n viÖc cæ phÇn ho¸ víi niªm yÕt trªn TTCK, më réng viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu míi ®Ó huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng. §iÒu nµy gióp cho c¸c CTCK tiÕp cËn gÇn h¬n víi c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc . §©y chÝnh lµ c¬ h«i lín cho c¸c CTCK më réng thÞ phÇn b»ng viÖc tiÕn hµnh t­ vÊn cæ phÇn hãa , IPOs , niªm yÕt , ®ång thêi trùc tiÕp b¶o l·nh ph¸t hµnh cho c¸c doanh nghiÖp ®ã.Ngoµi ra , c¸c cæ ®«ng lín trong c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc còng lµ nh÷ng kh¸ch hµng rÊt tiÒm n¨ng cho ho¹t ®éng m«i giíi cña c«ng ty chøng kho¸n . + Cho ®Õn n¨m 2010 vÒ c¬ b¶n sÏ hoµn thiÖn hÖ thèng khu«n khæ ph¸p lý thèng nhÊt ®ång bé ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý gi¸m s¸t vµ héi nhËp víi thÞ tr­êng quèc tÕ .ChÝnh v× thÕ , c¸c CTCK sÏ ®­îc ho¹t ®éng trong m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh h¬n . §iÒu nµy gi¸n tiÕp t¹o c¬ héi thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c CTCK . + Khi chñ ®éng më cöa héi nhËp víi thÞ tr­êng quèc tÕ c¸c CTCK sÏ ®­îc tiÕp cËn víi thÞ tr­êng vèn quèc tÕ më réng ph¹m vÞ ho¹t ®éng ra n­íc ngoµi ,®ång thêi lµ c¸c CTCK c¬ héi lín hîp t¸c kinh doanh , häc hái víi c¸c CTCK n­íc ngoµi . +Víi viÖc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn m¹nh c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian , c¸c CTCK cã c¬ héi ®­îc më réng quy m« ho¹t ®éng , chi nh¸nh cña m×nh ,thóc ®Èy ph¸t triÓn trë thµnh c¸c tËp doµn tµi chÝnh Trong khi nhËn thøc râ nh÷ng c¬ héi mµ c¸c CTCK cã ®­îc còng cÇn ph¶i thÊy hÕt ®­îc c¸c th¸ch thøc mµ c¸c CTCK ph¶i ®èi ®Çu C¸c th¸ch thøc ®ã lµ: +ViÖc më cöa TTCK còng khiÕn c¸c CTCK ph¶i chia sÎ thÞ phÇn víi c¸c c«ng ty ch­ng kho¸n n­íc ngoµi. VËy lµ ,c¹nh tranh gi­· c¸c CTCK sÏ gay g¾t h¬n, víi nhiÒu ®èi thñ h¬n, trªn b×nh diÖn réng h¬n, s©u h¬n. §©y kh«ng cßn ®¬n thuÇn lµ chØ lµ sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty chøng kho¸n trong n­íc mµ cßn lµ sù c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ n­íc ngoµi +Quy m« thÞ tr­êng hiÖn nay cßn nhá , nÕu ®Ó TTCK ph¸t triÓn nhanh trong mét thêi gian ng¾n sÏ ®Èy c¸c CTCK r¬i vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh , g©y ra t×nh tr¹ng qu¸ t¶i cho c¸c CTCK , ®iÒu nµy sÏ gi¸n tiÕp dÉn ®Õn nh÷ng rñi ro cho c¸c CTCK trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng +§ång thêi víi viÖc më réng quy m« TTCK lµ c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng dÞch vô cung cÊp cña c¸c CTCK còng ph¶i t¨ng lªn . §iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc c¸c CTCK ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng cña dÞch vô 3.1.4:Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty ChiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty lµ kh«ng ngõng më réng quy m« ho¹t ®éng, t¨ng thÞ phÇn c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng th«ng qua viÖc n©ng cao chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm dÞch vô do c«ng ty cung cÊp, b­íc ®Çu x©y dùng b¶n s¾c riªng cña c«ng ty vµ c¸c th­¬ng hiÖu cho c¸c s¶n phÈm dÞch vô. Trong n¨m 2009 c«ng ty còng ®· ®Æt ra mét sè môc tiªu cô thÓ cho c¸c ho¹t ®éng cña cho c«ng ty . §èi víi nghiÖp vô m«i giíi : mét trong nh÷ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty lµ n©ng dÇn tû träng doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô trong tæng doanh thu. Môc tiªu ®Æt ra trong n¨m 2009 lµ t¨ng thÞ phÇn m«i giíi kh¸ch hµng c¸ nh©n toµn diÖn c¶ thÞ tr­êng lµ 5% víi 3% t¹i thÞ tr­êng TP.Hå ChÝ Minh vµ 2% t¹i thÞ tr­êng Hµ Néi. Bªn c¹nh ®ã trong n¨m 2009 c«ng ty sÏ chó träng ph¸t triÓn m¹nh mÏ kªnh ph©n phèi Account Excutive (AE) truyÒn thèng vµ kªnh nh©n viªn m«i giíi hîp t¸c (Broker) dù kiÖn doanh thu cña hai kªnh ph©n phèi nµy sÏ ®¹t 90% t«ng doanh thu cña m«i giíi c¸ nh©n §èi víi nghiÖp vô tù doanh :trong n¨m 2009 , c«ng ty dù kiÕn doanh thu t¨ng lªn 138 tû t­¬ng ®­¬ng 39% so víi n¨m 2008 . §ång thêi trong n¨m 2009 c«ng ty còng sÏ chñ yÕu ®Çu t­ vµo m¶ng tr¸i phiÕu n©ng cao tû lÖ n¾m gi÷ tr¸i phiÕu cña c«ng ty .§èi víi cæ phiÕu h×nh thøc ®Çu t­ chñ yÕu vÉn lµ ng¨n vµ trung h¹n , h¹n chÕ c¸c kho¶n dÇu t­ qu¸ ng¾n hoÆc l­ít sãng .C¸c ngµnh vµ lÜnh vùc ®­îc tËp trung ®Çu t­ trong n¨m 2009 lµ hµng tiªu dïng , n¨ng l­îng , c¸c c«ng ty bÊt ®éng s¶n cã ho¹t ®éng hay qu¶n trÞ tèt , c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu , ng©n hµng vµ c«ng nghÖ th«ng tin §èi víi nghiÖp vô t­ vÊn tµi chÝnh doanh nghiÖp .N¨m 2009 c«ng ty vÉn tiÕp tôc gi÷ v÷ng quan hÖ víi nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc, thiÕt lËp l¹i mèi quan hÖ víi nh÷ng kh¸ch hµng cò ®Ó khai th¸c tÊt c¶ c¸c nhu cÇu tõ c¸c kh¸ch hµng nµy. Ngoµi ra, Bé phËn Tµi chÝnh doanh nghiÖp sÏ phèi hîp víi c¸c bé phËn M«i giíi, bé phËn Nghiªn cøu vµ sù hç trî cña Ban Tæng Gi¸m ®èc ®Ó t×m kiÕm thªm c¸c kh¸ch hµng míi. Chó träng vµo c¸c m¶ng ho¹t ®éng mang l¹i gi¸ trÞ gia t¨ng cao nh­ dµn xÕp cæ ®«ng chiÕn l­îc, dµn xÕp vèn cho dù ¸n rÊt lín, t­ vÊn s¸p nhËp, c¸c cæ ®«ng lín muèn chuyÓn nh­îng l« lín cho c¸c nhµ ®Çu t­ tæ chøc vµ c¸c doanh nghiÖp muèn t×m kiÕm ®èi t¸c cïng ngµnh. Trong n¨m 2008, c¸c m¶ng nµy ch­a cã ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo doanh thu cña Bé phËn Tµi chÝnh doanh nghiÖp do ch­a ®­îc chó träng vµ ch­a ®ñ nh©n lùc. Víi t×nh h×nh n¨m 2009, Bé phËn Tµi chÝnh doanh nghiÖp sÏ tËp trung vµo c¸c m¶ng nµy ®Ó bï ®¾p sù suy gi¶m nhu cÇu c¸c m¶ng t­ vÊn truyÒn thèng. 3.2:Gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty chøng kho¸n thµnh phè HCM Tr¶i qua mét chÆng ®­êng tån t¹i vµ ph¸t triÓn c«ng ty chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· cã nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh , cã ®­îc c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng trung thµnh, tin cËy ®èi víi c«ng ty, dÞch vô cña c«ng ty ®· cã mét vÞ thÕ nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr­êng trong n­íc. Tuy nhiªn do ®Æc tr­ng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tr¹nh ngµy cµng g¨y g¾t vµ khèc liÖt. C«ng ty muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a th× lu«n ph¶i chó träng viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. NÕu kh«ng c«ng ty sÏ m¾c ph¶i nguy c¬ tôt hËu lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. Th«ng qua th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh hiÖn t¹i cña c«ng ty, ®ång thêi th«ng qua lîi thÕ c¹nh tranh mµ c«ng ty cã ®­îc vµ nh÷ng tån t¹i cßn v­íng m¾c. Th«ng qua ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña ngµnh nhÊt lµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty, em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty 3.2.1:N©ng cao chÊt l­¬ng dÞch vô Khi mua mét s¶n phÈm ngoµi viÖc mong muèn s¶n phÈm, dÞch vô ph¶i cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n mét nhu cÇu x¸c ®Þnh, kh¸ch hµng cßn mong muèn dÞch vô ®ã cã ®é tin cËy, ®é an toµn vµ chi phÝ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ph¶i thÊp h¬n c¸c dÞch vô cïng lo¹i. §©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè lµm t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng.MÆc dï ,trong nhiÒu n¨m võa qua chÊt l­îng dÞch vô cña c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao nh­ng víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy cµng thay ®æi theo chiÒu h­íng kh¾t khe h¬n vÒ viÖc lùa chän nh÷ng dÞch vô ph¶i cã chÊt l­îng cao h¬n.Thªm vµo ®ã lµ sù ph¸t triÓn cña c¸c CTCK míi cïng víi nhiÒu dÞch vô c¹nh tranh , chÝnh v× thÕ n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô chÝnh lµ c«ng cô c¹nh tranh hiÖu qu¶ nhÊt ®èi víi CTCK HSC lóc nµy . §èi víi tõng nghiÖp vô c«ng ty nªn cã tõng gi¶i ph¸p nh­ sau : -§èi víi nghiÖp vô m«i giíi c«ng ty ph¶i tiÕp tôc ®æi míi c«ng nghÖ cËp nhËp c¸c phiªn b¶n phÇn mÒm míi nh»m t¨ng tèc ®é truyÒn th«ng tin ®Õn së giao dÞch chøng kho¸n vµ trung t©m giao dÞch chøng kho¸n nhanh h¬n .Hoµn thiÖn hÖ thèng ®Æt lÖnh qua internet tr¸nh t×nh tr¹ng qu¸ t¶i g©y sËp m¹ng trong nh÷ng ngµy giao dÞch t¨ng ®ét biÕn .X©y dùng hÖ thèng tra cøu tµi kho¶n qua ®iÖn tho¹i nh»m t¹o sù thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Õn c«ng ty hoÆc kh«ng truy cËp ®­îc internet .Ngoµi ra, c«ng ty còng còng nªn më réng c¸c nghiÖp vô bæ trî nh­ ký quü hay c¸c nghiÖp vô ph¸i sinh kh¸c. -§èi víi nghiÖp vô t­ vÊn vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh th× HSC nªn më réng c¸c quan hÖ ®èi víi c¸c tæng c«ng ty lín , c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi .§ång thêi n©ng cao chÊt l­îng cña ®éi ngò t­ vÊn ®Çu t­ më thªm c¸c dÞch vô sau t­ vÊn . 3.2.2:N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ r»ng TTCK chØ míi ra ®êi c¸ch ®©y h¬n 8 n¨m , tr×nh ®é nguån nh©n lùc cßn yÕu vÒ chuyªn m«n vµ thiÕu vÒ kinh nhiÖm chÝnh v× thÕ c«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng mét chÝnh s¸ch nh©n sù hoµn chØnh . C«ng ty cÇn x©y dùng môc tiªu tuyÓn dông , chÝnh s¸ch thu hót nh©n tµi , chÝnh s¸ch ®µo t¹o , chÝnh s¸ch l­¬ng th­ëng sao cho phï hîp víi t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng cña m×nh. §Çu tiªn c«ng ty ph¶i x©y dùng ®­îc mét môc tiªu tuyÓn dông cô thÓ sao cho phï hîp nhÊt víi yªu cÇu tõng vÞ trÝ tuyÓn dông . Hµng n¨m HSC nªn trÝch mét phÇn trong lîi nhuËn cña m×nh ®Ó lµm kinh phÝ cho viÖc ®µo t¹o. C«ng ty còng nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn tham gia c¸c líp häc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô do UBCKNN më hoÆc göi ®i häc hái thªm ë c¸c CTCK n­íc ngoµi , ngoµi ra ,c«ng ty cã thÓ thuª c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi ®Õn giao l­u thuyÕt tr×nh truyÒn ®¹t c¸c kinh nhiÖm kiÕn thøc cña m×nh .Th­êng xuyªn tæ chøc kiÓm tra kiÕn thøc chuyªn m«n ®Ó n©ng cao ý thøc tù rÌn luyÖn cña nh©n viªn. §èi víi nh÷ng nh©n viÓn míi tuyÓn dông th× nªn ph©n c«ng cho nh÷ng nh©n viªn l©u n¨m cã kinh nghiÖm , tr×nh ®é kÌm cÆp gióp ®ì. X©y dùng chÝnh s¸ch l­¬ng th­ëng hîp lý lµ cã mét tiªu chuÈn râ rµng vÒ c¸c møc l­¬ng, th­ëng, bæ nhiÖm . Nh÷ng tiªu chuÈn nµy ph¶i cã sù kh¸c biÖt ®Ó tr¸nh ®¸nh ®ång gi÷a c¸c møc ®é, c¸c c¸ nh©n víi nhau. §Þnh kú c«ng ty nªn tæ chøc häp b×nh bÇu thi ®ua mét c¸ch nghiªm tóc lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i khen th­ëng hay cã h×nh thøc kû luËt phï hîp. Cã møc th­ëng xøng ®¸ng cho nh÷ng c¸ nh©n cã nhiÒu s¸ng kiÕn gióp n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô , thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng cho c«ng ty. C«ng ty còng nªn x©y dùng mét m«i tr­êng lao ®éng lµnh m¹nh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho mäi ng­êi ®Òu cã c¬ héi phÊn ®Êu vµo nh÷ng vÞ trÝ l·nh ®¹o trong c«ng ty ngang nhau ®Ó cã thÓ cã ®­îc nh÷ng c¸n bé l·nh ®¹o cã n¨ng lùc, uy tÝn. §©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó t¹o ®éng lùc lao ®éng cho nh©n viªn , ®ång thêi nã gióp c«ng ty gi÷ ®­îc lao nh÷ng nh©n viªn giái, cã tr×nh ®é n¨ng lùc, kinh nhiÖm ®ång thêi còng ng¨n chÆn chÊm t×nh tr¹ng mÊt nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é vÒ nh÷ng CTCK kh¸c . 3.2.3:N©ng cÊp hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin NhËn thøc râ ®­îc vai trß quan träng cña c«ng nghÖ th«ng tin trong viÖc qu¶n lý vµ cung cÊp c¸c dÞch vô trùc tuyÕn cho kh¸c hµng , chÝnh v× thÕ viÖc n©ng cao hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin lµ ®iÒu tÊt yÕu . NhiÒu n¨m qua c«ng ty lu«n cè g¾ng cËp nhËp nh÷ng hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin míi nhÊt nh»m n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý vµ chÊt l­îng dÞch vô cña c«ng ty .Tuy nhiªn víi tr×nh ®é ph¸t triÓn nhanh chãng cña hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin nh­ hiÖn nay , cµng ngµy c«ng nghÖ l¹i cµng ®­îc n©ng cao vµ nÕu kh«ng th­êng xuyªn thay ®æi th× sÏ trë lªn l¹c hËu .ChÝnh v× thÕ hµng n¨m c«ng ty cÇn ®Çu t­ kinh phÝ ®Ó bé phËn c«ng nghÖ th«ng tin nghiªn cøu thö nghiÖm c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ míi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kh¸c. Hoµn thiÖn hÖ thèng m¹ng néi bé gióp trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c bé phËn trong c«ng ty ®­îc nhanh chãng, hiÖu qu¶. T×m hiÓu øng dông c¸c h×nh thøc ®Æt lÖnh míi qua m¹ng t¨ng thªm tiÖn Ých cho kh¸ch hµng. N©ng cÊp hÖ thèng b¶ng ®iÖn tö t¹o thuËn lîi cho nhµ ®Çu t­ theo dâi diÔn biÕn c¸c phiªn giao dÞch t¹i c«ng ty. 3.2.4:X©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý Kh¸ch hµng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty .Do vËy c«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng ®­îc mét chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hoµn chØnh võa gi÷ vùng ®­îc nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng cña c«ng ty võa ph¸t triÓn c¸c nhãm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng .Trªn TTCK ViÖt Nam cã thÓ ph©n kh¸ch thµnh hai lo¹i nh­ sau: - Kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc lín :bao gåm c¸c quü ,c¸c c«ng ty cæ phÇn , doanh nghiÖp nhµ n­íc . §©y lµ c¸c kh¸ch hµng cã tiÒm n¨ng rÊt lín ë n­íc ta hiÖn nay. §èi víi c¸c kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc lín c¸c CTCK cã thÓ triÓn khai rÊt nhiÒu lo¹i h×nh nghiÖp vô nh­ b¶o l·nh ph¸t hµnh, l­u ký, t­ vÊn niªm yÕt vµ t­ vÊn ®Çu t­ .Bªn c¹nh ®ã, c¸c cæ ®«ng cña c¸c c«ng ty cæ phÇn còng lµ nh÷ng nhµ ®Çu t­ tiÒm n¨ng mµ qua ®ã c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn ho¹t ®éng m«i giíi, qu¶n lý danh môc ®Çu t­. V× vËy ®èi víi lo¹i kh¸ch hµng nµy c«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch vÒ phÝ dÞch vô thÝch hîp hay c¸c dÞch vô sau t­ vÊn b¶o l·nh ph¸t hµnh - Kh¸ch hµng lµ c¸c c¸ nh©n : §©y lµ nhãm kh¸ch hµng riªng lÎ c«ng ty chØ cã thÓ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô nh­ m«i giíi , l­u ký , t­ vÊn ®Çu t­ .Tuy nhiªn ®©y l¹i lµ nhãm kh¸ch hµng ®ãng gãp vµo doanh thu cña c«ng ty ®Æc biÖt lµ doanh thu m«i giíi nhiÒu nhÊt do ®ã CTCK nªn ®Þnh h­íng c¸c ho¹t ®éng cña m×nh víi kh¸ch hµng c¸ nh©n theo nguyªn t¾c : + X©y dùng quy tr×nh ®¬n gi¶n, nhanh chãng, thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng + Cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch hµng 1 c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi + Chó träng ho¹t ®éng t­ vÊn gióp kh¸ch hµng quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cã hiÖu qu¶, n©ng cao uy tÝn cña CTCK. Tuy nhiªn , còng cã thÓ ph©n lo¹i kh¸ch hµng thµnh 2 nhãm :nhãm kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ nhãm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng : - §èi víi nhãm kh¸ch hµng truyÒn thèng, th­êng xuyªn c«ng ty nªn ¸p dông møc phÝ dÞch vô ­u ®·i còng nh­ linh ho¹t gi¶m bít nh÷ng thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt t¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng. - §èi víi nhãm kh¸ch hµng míi c«ng ty nªn ¸p dông cac dÞch vô thiªn vª viÖc cung cÊp tiÖn Ých nh­ ®Æt lÖnh qua ®iÖn tho¹i hoÆc kiÓm tra tµi kho¶n qua ®iÖn tho¹i , sö dông biÓu phÝ thÝch hîp ®ång thêi cung cÊp c¸c ho¹t ®éng bæ trî nh­ øng tr­íc tiÒn cho ng­êi b¸n c«ng ty nªn th­êng xuyªn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng nh»m phæ biÕn c¸c v¨n b¶n luËt, c¸c h×nh thøc giao dÞch míi t¹o sù g¾n bã gi÷a kh¸ch hµng víi c«ng ty, gióp c¸c nhµ ®Çu t­ cã c¬ héi giao l­u trao ®æi kinh nghiÖm, gióp nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng hiÓu vÒ c«ng ty nhiÒu h¬n. §ång thêi qua ®ã thu nhËn ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng vÒ nh÷ng dÞch vô c«ng ty cung cÊp. C«ng ty cÇn më hßm th­ gãp ý cña kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc kh¸ch hµng mong muèn ®­îc phôc vô nh­ thÕ nµo, ®¸nh gi¸ cña hä vÒ n¨ng lùc, th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn ra sao. §iÒu nµy gióp c«ng ty nghiªn cøu ®­îc kh¸ch hµng ®Ó hoµn thiÖn nh÷ng dÞch vô hiÖn cã, s¸ng t¹o thªm dÞch vô míi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña nhµ ®Çu t­. §ã còng lµ c¨n cø lµm c¬ së ®Ó khen th­ëng thÝch ®¸ng ®Æc biÖt ë bé phËn m«i giíi. 3.2.5:Ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng ®¹i lý nhËn lÖnh XuÊt ph¸t tõ t×nh tr¹ng thiÕu c¬ së vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng m«i giíi .HiÖn nay HSC chØ cã 1 trô së chÝnh t¹i Thµnh Phè Hå ChÝ Minh , 1 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi ,vµ 1 vµi ®¹i lý nhËn lÖnh , tuy nhiªn sè l­îng kh¸ch hµng chñ yÕu tËp trung t¹i trô së vµ chi nh¸nh t¹i Hµ Néi rÊt ®«ng , ®Æc biÖt trong nh÷ng ngµy giao dÞch t¨ng ®ét biÕn th× c¶ héi së chÝnh lÉn chi nh¸nh ®Òu r¬i vµo t×nh tr¹ng qu¸ t¶i .ChÝnh v× thÕ mµ c«ng ty cÇn ph¶i nhanh chãng ph¸t triÓn hÖ thèng ®¹i lý nhËn lÖnh ra c¸c tØnh thµnh phè kh¸c trªn c¶ n­íc. CÇn t×m ®Þa ®iÓm míi thuËn tiÖn vµ réng h¬n cho c¸c ®¹i lý. ViÖc ph¸t triÓn më réng c¸c ®¹i lý nhËn lÖnh ®Ó phôc vô kh¸ch hµng lµ n»m trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty nªn c«ng ty cÇn ph¶i lùa chän ®­îc c¸c ®Þa ®iÓm tèt t¹i c¸c tØnh thµnh phè ®Ó tõ ®ã cã thÓ dÔ dµng chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng t¹i c¸c tØnh vµ thµnh phè ®ã. MÆc dï ®©y lµ c«ng viÖc cÇn ph¶i tiÕn hµnh nhanh nh­ng vÉn ph¶i ®ßi hái c¸c ®¹i lý nhËn lÖnh ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng c¬ së vËt chÊt, c«ng nghÖ, nh©n lùc tr¸nh l·ng phÝ vÒ sau. 3.2.6:§Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu TTCK ViÖt Nam lµ mét thÞ tr­êng non trÎ v× vËy s¶n phÈm, dÞch vô cung cÊp hiÖn nay cßn nghÌo nµn ch­a ®a d¹ng , kh«ng cã nhiÒu c¸c s¶n phÈn ®Ó kh¸ch hµng lùa chän . C¸c kh¸ch hµng ®Õn CTCK chñ yÕu lµ giao dich cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu . C¸c s¶n phÈm kh¸c nh­ c¸c s¶n phÈm ph¸i sinh, c¸c s¶n phÈm liªn quan ®Õn qu¶n lý tµi s¶n, shortsell, margin,... ®· rÊt phæ biÕn ë TTCK c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ng vÉn ch­a xuÊt hiÖn ë thÞ tr­êng ViÖt Nam.ViÖc nghiªn cøu bæ sung c¸c s¶n phÈm nµy sÏ t¨ng c­êng søc c¹nh tranh cho CTCK .ChÝnh v× thÕ c«ng ty nªn ®Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu c¸c s¶n phÈm míi ®ång thêi nªn cö ng­êi sang c¸c CTCK n­íc ngoµi ®Ó häc hái thªm , nghiªn cøu kü tr­íc khi triÓn khai 3.2.7:Hoµn thiÖn hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé Nãi chung c¸c nghiÖp vô kinh doanh chøng kho¸n t­¬ng ®èi phøc t¹p , nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô cung cÊp chøa ®ùng nhiÒu rñi ro tiÒm Èn rÊt khã kiÓm so¸t vµ cã thÓ ®e däa ®Õn lîi Ých l©u dµi cña c«ng ty. Tuy nhiªn, hiÖn nay c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ rñi ro ë c¸c CTCK chØ míi dõng ë møc theo dâi, kiÓm tra giao dÞch. C¸c c«ng ty ch­a cã ®­îc quy tr×nh kiÓm tra, kiÓm so¸t tæng thÓ mäi ho¹t ®éng nghiÖp vô tõ m«i giíi, tù doanh, b¶o l·nh ph¸t hµnh, qu¶n lý danh môc, ®ång thêi c«ng ty còng ch­a cí c¸c phÇn mÒm, chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ rñi ro, ®Æc biÖt víi c¸c giao dÞch tù doanh, repo tr¸i phiÕu, b·o l·nh ph¸t hµnh .ChÝnh v× thª c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng t×m kiÕm vµ tuyÓn dông nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng ®¶m nhËn c«ng viÖc bæ sung vµo nh÷ng vÞ trÝ kiÓm tra kiÓm so¸t. Th­êng xuyªn kiÓm tra, kiÓm so¸t ®¶m b¶o c¸c bé phËn thùc hiÖn ®óng c¸c quy tr×nh nghiÖp vô ®· x©y dùng, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng sai sãt kh«ng ®¸ng cã ®¶m b¶o lîi Ých cho kh¸ch hµng, ng¨n ngõa vµ xö lý kÞp thêi c¸c hµnh vi vi ph¹m ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. Ngoµi ra ,cÇn cã sù ph©n c«ng ph©n nhiÖm râ rµng cho c¸c phßng ban, c¸ nh©n tr¸nh t×nh tr¹ng nh©n viªn mét phßng ph¶i lµm qu¸ nhiÒu nghiÖp vô dÉn ®Õn viÖc khi cã sai sãt khã cã thÓ xö ph¹t mét c¸ch chÝnh x¸c ®­îc . 3.2.8:Liªn kÕt s¸p nhËp víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n kh¸c. Khi TTCK sôt gi¶m m¹nh nh­ hiÖn nay , c¸c CTCK míi ®­îc thµnh lËp n¨m 2007 chñ yÕu r¬i vµo t×nh tr¹ng thua lç , c¸ biÖt cã nh÷ng CTCK thua lç b»ng c¶ sè vèn cña m×nh bá ra .V× vËy viÖc c¸c CTCK nµy duy tr× sù tån t¹i lµ ®iÒu hÕt søc khã kh¨n .Tuy nhiªn , ®©y còng chÝnh lµ c¬ héi cho c¸c CTCK lín kh¸c nh­ HSC , nhê vµo t×nh h×nh nµy mµ c«ng ty cã thÓ mua l¹i c¸c CTCK nhá kh¸c víi gi¸ rÎ h¬n qua ®ã cã ®­îc lu«n thÞ phÇn m«i giíi vµ c¸c kh¸ch hµng lín tr­íc ®ã cña c«ng ty. Ngoµi ra , tËn dông c¬ héi tõ chÝnh s¸ch më cöa thÞ tr­êng vèn cña chÝnh phñ , HSC cã thÓ liªn kÕt víi c¸c CTCK n­íc ngoµi qua viÖc b¸n cæ phÇn cho c¸c CTCK n­íc ngoµi , qua ®ã c«ng ty kh«ng nh÷ng t¨ng ®­îc vèn mµ cßn cã kh¶ n¨ng häc hái ®­îc c¸c CTCK n­íc ngoµi vÒ kinh nhiÖm ho¹t ®éng vµ tæ chøc 3.3:Mét sè kiÕn nghÞ víi c¸c ngµnh chøc n¨ng 3.3.1:KiÕn nghÞ víi Nhµ N­íc Thø nhÊt , hoµn thiÖn khung ph¸p lý cho TTCK Muèn cho TTCK ph¸t triÓn nhÞp nhµng ®ång bé c¸c CTCK ho¹t ®éng lµnh m¹nh , hiÖu qu¶ th× kh«ng thÓ thiÕu ®­îc bé khung ph¸p lý ®Ó ®iÒu chØnh mäi hµnh vi vµ ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ khi tham gia TTCK.Tuy nhiªn m·i cho ®Õn n¨m 2007, LuËt chøng kho¸n vµ c¸c v¨n b¶n liªn quan míi ®­îc ban hµnh vµ ®i vµo thùc hiÖn nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn LuËt chøng kho¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng bì ngì, sai sãt cña c¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã nhiÒu vÊn ®Ò hµnh vi cña c¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng vÉn ch­a ®­îc LuËt chøng kho¸n ®Ò cËp ®Õn hay ®iÒu chØnh .ChÝnh v× thÕ ®Ó ®Èm b¶o cho TTCK ho¹t ®éng an toµn hiÖu qu¶ th× chÝnh phñ ph¶I nhanh chãng hoµn thiÖn luËt chøng kho¸n vµ c¸c v¨n b¶n d­íi lu¹t kh¸c nh»m bao qu¸t ®iÒu chØnh c¸c hµnh v× , c¸c mèi qu©n hÖ cña c¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng Thø hai ,thóc ®Èy qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa , t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty tham gia niªm yÕt trªn TTCK §Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh cæ phÇn trong nh÷ng n¨m qua ChÝnh phñ ®· ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch, c¬ chÕ tµi chÝnh theo h­íng ngµy cµng níi réng, ®¬n gi¶n c¸c thñ tôc nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc th¸o gì khã kh¨n, v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh kinh doanh. V× vËy, trong thêi gian tíi ®Ó ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ N­íc cÇn cã sù chó träng ®Æc biÖt vµ cã sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ h¬n n÷a trong kh©u chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn. CÇn cã sù x¸c ®Þnh râ rµng tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ c¸ nh©n liªn quan trong viÖc thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp, c¬ cÊu l¹i khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. Thø ba ,x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch nh»m b×nh æn thÞ tr­êng §Ó khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ nãi chung, doanh nghiÖp nãi riªng tham gia TTCK, ngoµi c¸c viÖc t¨ng cung trªn TTCK , chÝnh phñ cßn ph¶i x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch nh»m b×nh æn thÞ tr­êng .Nh­ chóng ta ®· biÕt TTCK ViÖt Nam lµ mét thÞ tr­êng trÎ vµ tham gia vµo thÞ tr­êng chñ yÕu lµ c¸c nhµ ®Çu t­ c¸ nh©n , yÕu vÒ kiÕn thøc l¹i hay bÞ ¶nh h­ëng bëi t©m lý .§iÒu nµy lµm cho TTCK ViÖt Nam cã nh÷ng biÕn ®éng rÊt thÊt th­êng khi th× t¨ng nãng qu¸ vµ khi gi¶m th× còng rÊt s©u .ChÝnh v× thÕ chÝnh phñ lªn x©y dùng chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt trªn TTCK sao cho khi t¨ng hay khi gi¶m ®Òu kh«ng qu¸ nãng . Thø t­ , x©y dùng chÝnh s¸ch vÒ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n Bé tµi chÝnh cÇn x©y dùng chÝnh s¸ch thuÕ thu nhËp chøng kho¸n cho phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay , chÝnh s¸ch thuÕ ph¶i ®¶m b¶o sù c«ng b»ng tr¸nh t×nh tr¹ng ®¸nh thuÕ 2 lÇn hoÆc bá sãt ®èi víi c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc ph¶i chÞu thuÕ . Tuy nhiªn bé tµi chÝnh còng nªn nghiªn cøu vµ tham kh¶o c¸c quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi vÒ møc thuÕ ¸p dông trong chøng kho¸n , thêi ®iÓm ban hµnh luËt thuÕ chøng kho¸n sao cho hîp lý nhÊt vµ tr¸nh ¶nh h­ëng tíi TTCK nãi chung 3.3.2:KiÕn nghÞ víi ñy ban chøng kho¸n Thø nhÊt ñy ban chøng kho¸n nªn phèi hîp víi c¸c CTCK ®Ó ®µo t¹o cÊp chøng chØ hoÆc ®µo t¹o chuyªn s©u .Trong ®iÒu kiÖn khi cã rÊt Ýt nh©n lùc ®­îc ®©ß t¹o bµi bµn vµ chÝnh quy vÒ chøng kho¸n , sè l­îng nh©n viªn hiÖn t¹i lµ tr¸i ngµnh chuyÓn sang th× viÖc ñy ban chøng kho¸n gióp ®ì c¸c CTCK ®µo t¹o c¬ b¶n vµ chuyªn s©u sÏ gióp c«ng ty n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc Thø hai lµ viÖc tiÕn hµnh ®ång bé hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ thèng tin trªn c¶ së giao dÞch chøng kho¸n lÉn trung t©m giao dÞch chøng kho¸n .§Ó ho¹t ®éng cña thÞ tr­¬ng chøng kho¸n diÔn ra su«n sÎ thÞ hÖ thèng c«ng nghÖ ph¶i hiÖn ®¹i 3.3.3:KiÕn nghÞ víi hiÖp héi kinh doanh chøng kho¸n Cã thÓ nãi kÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, HiÖp héi kinh doanh chøng kho¸n ViÖt Nam ch­a cã nhiÒu ®ãng gãp ®¸ng kÓ ®èi víi c¸c thµnh viªn tham gia thÞ tr­êng, hiÖn vÉn ch­a ban hµnh ®­îc bé quy t¾c ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp ®Ó quy ®Þnh hµnh vi øng xö cña c¸c c¸n bé nh©n viªn ho¹t ®éng trong ngµnh, quan träng h¬n, HiÖp héi ch­a cã kh¶ n¨ng ®Ò xuÊt nh÷ng ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cho thÞ tr­êng hay c¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty trong ngµnh. §¬n cö, viÖc ph¸t triÓn h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin, tõ khi khai tr­¬ng vµ ho¹t ®éng chÝnh thøc cña thÞ tr­êng ViÖt Nam ®Õn nay, c¸c CTCK ph¶i tù ®Þnh h­íng, tù trang bÞ hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin cho chÝnh m×nh. NÕu nh­ HiÖp héi cã thÓ ®øng ra thay mÆt cho c¸c thµnh viªn ®µng ph¸n víi c¸c nhµ cung cÊp hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin chuyªn nghiÖp ë c¸c thÞ tr­êng ph¸t triÓn th× bµi to¸n gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t¹i c¸c c«ng ty chøng kho¶n sÏ ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶ h¬n rÊt nhiÒu. KÕt LuËn Sau nhiÒu n¨m ho¹t ®éng ,®Õn nay sù vËn hµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· trë nªn bµi b¶n, ngµy cµng su«n sÎ vµ thu hót ®­îc nhiÒu sù chó ý cña giíi ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc. Trong thÞ tr­êng chøng kho¸n ,CTCK lµ mét tæ chøc tµi chÝnh trung gian quan träng. Th«ng qua c¸c c«ng ty chøng kho¸n, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn, c¸c nhµ ®Çu t­ cã thÓ ®Çu t­ mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Tuy nhiªn, cã mét thùc tÕ hiÖn nay lµ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®ang cã qu¸ nhiÒu c¸c c«ng ty chøng kho¸n cïng ho¹t ®éng , thªm vµo ®ã lµ ¸p lùc tõ phÝa c¸c kh¸ch hµng yªu cÇu nh÷ng dÞch vô cã chÊt l­îng tèt nhÊt .ChÝnh ®iÒu ®ã ®· buéc c¸c c«ng ty chøng kho¸n ph¶i t×m c¸ch n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh .Trong luËn v¨n nµy,vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc trong nhµ tr­êng vµ thêi gian ®­îc t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh, em ®· hoµn thµnh c¸c môc tiªu ®Ò ra: Thø nhÊt , hÖ thèng hãa ®­îc c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh lý luËn vÒ c«ng ty chøng kho¸n vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty chøng khonas Thø hai, ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh , n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh th«ng qua mét sè chØ tiªu. Thø ba , ®­a gia c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao n¨ng lùc cña c«ng ty chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh. MÆc dï ®· cè g¾ng nh­ng do cßn h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é, thêi gian thùc tËp vµ kinh nghiÖm thùc tÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®ù¬c sù gióp ®ì, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n, cña c¸c c¸n bé trong c«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !!!! Danh Môc Tµi LiÖu Tham Kh¶o 1)B¸o c¸o kiÓm to¸n CTCK Sµi Gßn , CTCK B¶o ViÖt , CTCK H¶i Phßng , CTCK Kim Long 2)Gi¸o tr×nh ThÞ Tr­êng Chøng Kho¸n Chñ biªn TS B¹ch §øc HiÓn - Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh n¨m 2000 3)Gi¸o tr×nh Kinh Doanh Chøng Kho¸n Chñ Biªn PGS,TS NguyÔn ThÞ Mïi –Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh 2007 4) LuËt chøng kho¸n n¨m 2007 5)QuyÕt ®Þnh sè 128/2007/Q§-TTg vÒ viÖc phª duyÖt ph¸t triÓn ®Ò ¸n thÞ tr­êng vèn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020 C¸c website: - - - - - - - - Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t Ctck : C«ng ty chøng kho¸n HSC :C«ng ty chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh Sgdck  :Së giao dÞch chøng kho¸n Ttgdck  :Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Ttck  :ThÞ trêng chøng kho¸n Ubcknn  :ñy ban chøng kho¸n nhµ níc MôC LôC Trang phô b×a Lêi cam ®oan Môc lôc Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t Lêi Më ®Çu 1 CH¦¥NG 1: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty chøng kho¸n 4 1.1 :Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty chøng kho¸n 4 1.1.1:Kh¸i niÖm , ®Æc ®iÓm cña c«ng ty chøng kho¸n 4 1.1.2:Vai trß cña c«ng ty chøng kho¸n 9 1.1.3:C¸c nghiÖp vô chñ yÕu 11 1.2 : C¹nh tranh vµ vai trß cña c¹nh tranh 15 1.2.1 : Kh¸i niÖm c¹nh tranh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh 15 1.2.2: Vai trß vµ tÇm quan träng cña c¹nh tranh 17 1.2.3 :C¸c h×nh thøc c¹nh tranh 18 1.2.4:C¸c c«ng cô c¹nh tranh 20 1.2.5:C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK 21 1.3:C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c CTCK 23 1.3.1: C¸c nh©n tè kh¸ch quan 23 1.3.2 : C¸c nh©n tè chñ quan 26 Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh 30 2.1:Giíi thiÖu vÒ c«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n TP HCM 30 2.1.1 :Th«ng tin chung vÒ c«ng ty 30 2.1.2:LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 30 2.1.3:C¬ cÊu tæ chøc vµ nh©n sù cña HSC 31 2.1.4:C¸c nghiÖp vô kinh doanh 35 2.1.5. Thùc tr¹ng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty chøng kho¸n HSC 36 2.2:Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty chøng kho¸n thµnh phè HCM 43 2.2.1:Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña CTCK thµnh phè HCM 44 2.2.2:Ph©n tÝch n¨ng lùc c¹nh tranh th«ng qua mét sè chØ tiªu 47 2.3:Nh÷ng kÕt luËn rót ra tõ viÖc ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña c«ng ty 56 2.3.1:Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc 56 2.3.2:Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 58 Ch¬ng 3:Gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh 62 3.1 §Þnh híng ph¸t triÓn TTCK ViÖt Nam tõ 2006 ®Õn 2010 62 3.1.1: §Þnh híng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi 62 3.1.2: C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn 63 3.1.3: C¬ héi vµ th¸ch thøc cho c¸c CTCK 67 3.1.4:Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña c«ng ty 69 3.2:Gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty chøng kho¸n thµnh phè HCM 70 3.2.1:N©ng cao chÊt l¬ng dÞch vô 71 3.2.2:N©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc 72 3.2.3:N©ng cÊp hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin 73 3.2.4:X©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý 73 3.2.5:Ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng ®¹i lý nhËn lÖnh 75 3.2.6:§Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu 76 3.2.7:Hoµn thiÖn hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé 76 3.2.8:Liªn kÕt s¸p nhËp víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n kh¸c 77 3.3:Mét sè kiÕn nghÞ víi c¸c ngµnh chøc n¨ng 77 3.3.1:KiÕn nghÞ víi Nhµ Níc 77 3.3.2:KiÕn nghÞ víi ñy ban chøng kho¸n 79 3.3.3:KiÕn nghÞ víi hiÖp héi kinh doanh chøng kho¸n 79 KÕt LuËn 80

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
Luận văn liên quan