Đề tài Giải pháp giải quyết những mặt hạn chế của tổng công ty cơ khí giao thông vận tải

Tại về tổng Cty cơ khí giao thông vận tải Mục lục I.Khái quát về tổng công ty cơ khí giao thông vận tải 1.Quá trình hình thành và phát triển 2.Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn 3.Cơ cấu tổ chức quản lý II.Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty cơ khí giao thông vận tải 1.Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh  Thị trường kinh doanh hàng nhập khẩu  Tình hình kinh doanh hàng nhập khẩu  Hàng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho tiêu dùng  Hàng nhập khẩu phục vụ cho sản xuất gia công lắp ráp 2.Những kết quả đạt được 3.Những mặt hạn chế 4.Nguyên nhân III.Giải pháp giải quyết những mặt hạn chế của tổng công ty cơ khí giao thông vận tải 1.Nghiên cứu và mở rộng thị trường nhập khẩu 2.Đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh nhập khẩu 3.Đa dạng hoá các hình thức nhập khẩu 4.Nâng cao chất lượng hàng hoá 5.Đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng hoá 6.Đề ra chiến lược sản xuất kinh doanh có hiệu quả

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2406 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp giải quyết những mặt hạn chế của tổng công ty cơ khí giao thông vận tải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc I.Kh¸i qu¸t vÒ tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 2.Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n 3.C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý II.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i 1.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ThÞ tr­êng kinh doanh hµng nhËp khÈu T×nh h×nh kinh doanh hµng nhËp khÈu Hµng nhËp khÈu phôc vô trùc tiÕp cho tiªu dïng Hµng nhËp khÈu phôc vô cho s¶n xuÊt gia c«ng l¾p r¸p 2.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc 3.Nh÷ng mÆt h¹n chÕ 4.Nguyªn nh©n III.Gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i 1.Nghiªn cøu vµ më réng thÞ tr­êng nhËp khÈu 2.§a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh nhËp khÈu 3.§a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc nhËp khÈu 4.N©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ 5.§Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ 6.§Ò ra chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ 2 2 2 6 6 6 6 7 8 9 13 13 14 16 16 17 17 18 19 19 I.Kh¸i qu¸t vÒ tæng c«ng ty c¬ khÝ Giao Th«ng VËn T¶i 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: N¨m 1961 quyÕt ®Þnh sè 160- H§BT ngµy 09/10/1961 cña Héi ®ång bé tr­ëng cho phÐp thµnh lËp Côc c¬ khÝ trùc thuéc Bé giao th«ng vËn t¶i víi nhiÖm vô lµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ ; tham m­u víi Bé qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ vµ quy ho¹ch sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i N¨m 1984, theo quyÕt ®Þnh sè 2836/Q§- TCCB cña Bé gtvt ngµy 15/12/1984 t¸ch côc c¬ khÝ thµnh hai liªn hiÖp : Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i I vµ liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ ®ãng tµu . N¨m 1996 Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 5239/ TCCB-L§ cña bé giao th«ng vËn t¶i trªn c¬ s¬ tæ chøc l¹i liªn hiÖp xÝ nghiÖp c¬ khÝ GTVT. Tªn tiÕng Anh: Transport Industry Corporation ( Transinco) Trô së chÝnh:120 Hµng Trèng, Hoµn KiÕm, Hµ Néi. Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc chuyªn ngµnh c¬ khÝ GTVT. Víi 14 doanh nghiÖp c¬ khÝ, 4 liªn doanh « t«, Tæng c«ng ty ®· tæ chøc ®­îc mèi liªn hÖ s¶n xuÊt-kinh tÕ - kü thuËt gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn th«ng qua viÖc h×nh thµnh c¸c mèi liªn kÕt bÒn v÷ng vµ cã hiÖu qu¶ ®Ó thùc hiÖn tèt ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n . Lµ mét ®¬n vÞ hµng ®Çu cña bé giao th«ng vËn t¶i, tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i cã nh÷ng chøc n¨ng sau: S¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i phôc vô ngµnh ®ång thêi Tæng c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng nhËp khÈu vËt t­, thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n­íc. NhiÖm vô chñ yÕu cñaTæng c«ng ty lµ: XuÊt nhËp khÈu vµ s¶n xuÊt kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ nh­ ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ phô tïng, vËt t­ phôc vô ngµnh giao th«ng vËn t¶i ChÕ t¹o, söa ch÷a l¾p r¸p, t©n trang, phôc håi trang thiÕt bÞ thuû bé, t­ vÊn ®Çu t­ gäi vèn n­øoc ngoµi ®Ó phôc vô x©y dùng c¬ së vËt chÊt ngµnh giao th«ng vËn t¶i T¹m nhËp, t¸i xuÊt, chuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh víi Trung Quèc vµ c¸c n­íc kh¸c. 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Tæng c«ng ty cã vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng tæ chøc kinh doanh. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ viÖc thiÕt lËp m« h×nh tæ chøc vµ mèi liªn hÖ vµ nhiÖm vô cña tõng doanh nghiÖp, do vËy mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lý sÏ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. Trong thêi gian qua tæng c«ng ty ®· tõng b­íc s¾p xÕp l¹i bé m¸y theo h­íng tinh gi¶m, gän nhÑ vµ cã hiÖu qu¶, t¹o nªn sù ®éc lËp vµ phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®Ó cïng thùc hiÖn môc tiªu chung cña doanh nghiÖp lµ ®¸p øng tèt nhÊt cho ngµnh GTVT, C¬ cÊu tæ chøc cña tæng c«ng ty ®­îc bè trÝ s¾p xÕp theo m« h×nh nh­ sau: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT Trung t©m t­ vÊn tiÕp thÞ vµ ®µo t¹o Chi nh¸nh t¹i TPHCM CT C¬ khÝ Ng« Gi Tù CT Cau su §¹i Mç Nhµ m¸y «t« Hoµ B×nh CT C¬ khÝ 19/8 CT C¬ khÝ c«ng tr×nh CT C¬ khÝ 120 CT C¬ khÝ « t« 1/5 CT C¬ khÝ « t« 3/2 CT C¬ khÝ «t« 30/4 CT Tradevico CT liªn doanh Daihatsu Nhµ m¸y söa ch÷a «t« sè 1 CT TM & SX vËt t­ t. bÞ GTVT CT x©y dùng c«ng tr×nh CT C¬ khÝ vËn t¶i & x©y dùng CT liªn doang Vindaco CT liªn doanh Hino CT liªn doanh SX «t« VMC Phßng kü thuËt c«ng nghiÖp Phßng thÞ tr­êng Phßng kinh tÕ ®èi ngo¹i Ban thanh tra vµ ph¸p chÕ V¨n phßng tæng c«ng ty Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng trî lý tæng gi¸m ®èc Phßng kÕ ho¹c ®Çu t­ Phßng tæ chøc c¸n bé Phßng kinh tÕ ®èi ngo¹i Phã Tæng gi¸m ®èc Phã Tæng gi¸m ®èc Tæng gi¸m ®èc (Nguån: B¸o c¸o c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý - Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT) Héi ®ång qu¶n trÞ: Cã n¨m thµnh viªn do bé giao th«ng vËn t¶i bæ nhiÖm miÔn nhiªm, thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖmvÒ sù ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty theo nhiÖm vô cña bé giao th«ng vËn t¶i. Tæng gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc: Tæng gi¸m ®èc do Bé Tr­áng Bé Giao Th«ng VËn T¶i bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©ncña tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ vµ bé tr­ëng, ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµnh doanh cuña tæng c«ng ty.Cã hai phã tæng gi¸m ®èc, ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc cña tæng c«ng ty C¸c phßng ban thuéc tæng c«ng ty tham m­u, gióp viÖc cho héi ®ång qu¶n trÞ vµ tæng gi¸m ®èc theo chøc n¨ng cña m×nh. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn: Cã hai lo¹i ®¬n vÞ thµnh viªn lµ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp vµ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc. C¸c thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cã quÒn tù chñ kinh doanh vµ tù chñ tµi chÝnh, chÞu sù rµng buéc vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô víi tæng c«ng ty. Nh÷ng thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc cã quyÒn tù chñ kinh doanh theo ph©n cÊp cña tæng c«ng ty, chÞu sù rµng buéc vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô víi tæng c«ng ty.Nh÷ng doanh nghiÖp liªn doanh chÝnh quyÒn vµ nghÜa vô cña tæng c«ng ty. Phô thuéc vµo phÇn vèn gãp cña m×nh . II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i. 1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua, do nghiªn cøu b¸m s¸t thÞ tr­êng trong còng nh­ ngoµi n­íc, dù ®o¸n ®óng ®­îc nhu cÇu trong n­íc, tæng c«ng ty ®· ®¸p øng ®­îc kÞp thêi c¸c nhu cÇu hµng nhËp khÈu do ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong n­íc. ThÞ tr­êng lµ n¬i ph¸t tÝn hiÖu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, do vËy tæng c«ng ty lu«n quan t©m ®Õn sù biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc nh»m ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh tèi ­u cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Víi ®Æc tr­ng lµ mét doanh nghiÖp ®øng ®Çu trong lÜnh vùc c¬ khÝ, giao th«ng vËn t¶i, tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ®· tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng thÞ tr­êng mét c¸ch khoa häc, tõ ®ã cã thÓ nhËp khÈu vÒ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i víi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng néi ®Þa. Song song víi viÖc ph©n tÝch thÞ tr­êng n­íc ngoµi th× tæng c«ng ty cßn ph©n tÝch rÊt kü nhu cÇu còng nh­ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña thÞ tr­êng néi ®Þa nh»m cung cÊp c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt. ThÞ tr­êng kinh doanh hµng nhËp khÈu ThÞ tr­êng nhËp khÈu cña tæng c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c n­íc trong khu vùc, chiÕm thÞ phÇn nhiÒu nhÊt lµ Hµn Quèc, Trung Quèc, Th¸i Lan. §Ó thùc hiÖn tèt nghiÖp vô nghiªn cøu thÞ tr­êng, tæng c«ng ty th­êng xuyªn cö c¸n bé ra n­íc ngoµi vµ ®i c¸c tØnh trong n­íc ®Ó ®iÒu tra nh­ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, tõ ®ã ph©n tÝch mét c¸ch chÝnh x¸c cung cÇu thÞ tr­êng. Trong lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh nµy tæng c«ng ty cã thuËn lîi lµ do cã uy tÝn nªn cã rÊt nhiÒu ®èi t¸c muèn ®Æt quan hÖ kinh doanh l©u dµi, do vËy tæng c«ng ty cã thÓ dÔ dµng lùa chän ®èi t¸c giao dÞch cã lîi nhÊt cho m×nh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. ThÞ tr­êng nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT 2000 - 2002 §¬n vÞ: USD TT Tªn n­íc 2000 2001 2002 TrÞ gi¸ Tû lÖ TrÞ gi¸ Tû lÖ TrÞ gi¸ Tû lÖ 1 Indonexia 1.449.000 53,39 0 0,00 0 0,00 2 Hµn Quèc 311.077 11,46 433.251 8,89 2.810.780 75,51 3 §øc 291.921 10,75 217.898 4,47 0 0,00 4 ý 161.350 5,94 9.400 0,19 0 0,00 5 Rumani 204.000 7,53 10.400 0,21 0 0,00 6 Thôy §iÓn 28.302 1,04 0 0,00 0 0,00 7 NhËt B¶n 101.824 3,75 1.360.436 27,92 0 0,00 8 Trung Quèc 82.500 3,04 115.975 2,83 5.200 0,14 9 PhÇn Lan 84.173 3,10 88.738 1,83 0 0,00 10 Hång K«ng 0 0,00 515.460 10,58 0 0,00 11 Th¸i Lan 0 0,00 2.121.015 43,53 906.433,5 24,35 Tæng sè 2.714.147 100 4.872.573 100 3.722.413,5 100 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c nhËp khÈu -Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT) ThÞ tr­êng tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña tæng c«ng ty chñ yÕu lµ trong n­íc (chiÕm tõ 95 - 97%). C¸c b¹n hµng cña tæng c«ng ty th­êng lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc (c«ng ty x©y l¾p ®iÖn I, II, III, IV, tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I, II, c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124, tæng c«ng ty x©y dùng cÇu Th¨ng Long,...). Cã mét vÊn ®Ò lµ c¸c kh¸ch hµng cña tæng c«ng ty ®ång thêi còng chÝnh lµ ®èi thñ c¹nh tranh v× b¶n th©n nh÷ng kh¸ch hµng nµy còng cã thÓ s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng c¬ khÝ phôc vô ngµnh giao th«ng vËn t¶i. Nh­ vËy, yªu cÇu cña thÞ tr­êng thuéc lÜnh vùc c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i ph¶i rÊt lín vµ ®ßi hái rÊt kh¾t khe. S¶n phÈm cña tæng c«ng ty muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn th× ph¶i ®ßi hái héi nhËp tÊt c¶ c¸c yÕu tè vÒ chÊt l­îng, gi¸ thµnh, tiÕn ®é c«ng tr×nh, ... yªu cÇu cã tÝnh kh¸ch quan cña thÞ tr­êng ®ßi hái tæng c«ng ty ph¶i m¹nh d¹n ®Çu t­ c«ng nghÖ míi, ®ång bé nh­ng ph¶i lùa chän c¸c môc tiªu cã träng ®iÓm. §©y lµ khã kh¨n vÒ sù bÊt cËp gi÷a kh¶ n¨ng vÒ nguån lùc cña chóng ta so víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng. T×nh h×nh kinh doanh hµng nhËp khÈu Hµng nhËp khÈu cña tæng c«ng ty ph©n lµm 2 lo¹i. Thø nhÊt tæng c«ng ty nhËp trang thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt trong n­íc, thø hai lµ hµng phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña d©n chóng nh­ « t«, xe g¾n m¸y... Hµng nhËp khÈu phôc vô trùc tiÕp cho tiªu dïng. Hµng ho¸ mµ tæng c«ng ty nhËp vÒ kh«ng qua qu¸ tr×nh gia c«ng l¾p r¸p gåm « t«, xe m¸y, nhùa ®­êng... ®©y lµ c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng cña tæng c«ng ty. Trong n¨m 2000 tæng c«ng ty ®· nhËp víi trÞ gi¸ 2.053.450 USD. N¨m 2001 lµ 2.391.013 USD. N¨m 2002 lµ 911.633,5 USD. N¨m 2002 trÞ gi¸ nhËp khÈu lo¹i nµy gi¶m lµ do c«ng ty tiÕn hµnh s¶n xuÊt néi ®Þa ho¸, ®©y lµ mét ph­¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ cña tæng c«ng ty. Chi tiÕt hµng nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm nµy ®­îc biÓu hiÖn trªn b¶ng biÓu nh­ sau: - ¤ t«: trong n¨m 2000 tæng c«ng ty ®ßi nhËp vÒ linh kiÖn CKD xe t¶i, « t« buýt, « t« Ðp r¸c, « t« t¶i,... Nh÷ng mÆt hµng nµy ®· ®­îc tiªu thô nhanh vµ mang l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty. - Xe g¾n m¸y: §èi víi lo¹i mÆt hµng nµy nhµ n­íc qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch (Quota) nªn sè l­îng vµ chñng lo¹i ®Òu theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. N¨m 2000 tæng c«ng ty ®· nhËp 180 xe g¾n m¸y d¹ng CBU cña NhËt B¶n trÞ gi¸ 201.824 USD vµ 1.260 xe d¹ng CKD cña Indonexia trÞ gi¸ 1.449.000 USD. N¨m 2001 tæng c«ng ty nhËp 1600 bé linh kiÖn xe m¸y d¹ng CKD cña Th¸i Lan vµ NhËt B¶n víi gi¸ trÞ lªn tíi 1.774.433 USD. - Nhùa ®­êng: §©y lµ mÆt hµng chiÕn l­îc quan träng vµ cã tû träng nhËp khÈu cao cña tæng c«ng ty. Nhùa ®­êng lµ nguyªn liÖu chÝnh trong c«ng nghÖ lµm ®­êng. N¨m 2002 tæng c«ng ty ®· nhËp 7.003,4 tÊn tõ Th¸i Lan, t¨ng 75% so víi n¨m 2001. Nh×n chung viÖc kinh doanh nhùa ®­êng kh«ng l·i lín nh­ng v× ®©y lµ mÆt hµng chiÕn l­îc quan träng, mÆt kh¸c kinh doanh nhùa ®­êng kh«ng thÓ lç ®­îc nªn trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng kinh doanh nµy. N¨m 2001 tæng c«ng ty ®· nhËp m¸y tr¶i nhùa ®­êng cña NhËt B¶n trÞ gi¸ 17.000 USD, thiÕt bÞ ®o ®é gå ghÒ mÆt ®­êng cña PhÇn Lan trÞ gi¸ 21.231 USD ®Ó phôc vô cho c¸c ®¬n vÞ lµm ®­êng. Nh÷ng hµng ho¸ mµ tæng c«ng ty nhËp trùc tiÕp vÒ phôc vô cho tiªu dïng ®Òu ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. §©y lµ nh÷ng mÆt hµng nhËp khÈu truyÒn thèng vµ cã hiÖu qu¶ cao. Hµng nhËp khÈu phôc vô cho s¶n xuÊt, gia c«ng, l¾p r¸p. - Xe g¾n m¸y: tõ n¨m 1999 do chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc, tæng c«ng ty kh«ng ®­îc phÐp nhËp khÈu d­íi d¹ng CKD mµ ph¶i nhËp IKD ®Ó ph¸t triÓn ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o trong n­íc. §©y lµ mét chÝnh s¸ch hoµn toµn hîp lý v× sÏ t¹o thªm nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng vµ ph¸t triÓn ®­îc ngµnh nghÒ c¬ khÝ cña n­íc ta. Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT lµ ®¬n vÞ hµng ®Çu trong c«ng t¸c ph¸t triÓn néi ®Þa ho¸ vµ më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc biÖt trong n¨m 1999 tæng c«ng ty ®· thµnh lËp mét xÝ nghiÖp míi chuyªn s¶n xuÊt, l¾p r¸p vµ kinh doanh xe g¾n m¸y, ®ång thêi tæng c«ng ty còng ®ßi ®Çu t­ d©y truyÒn l¾p r¸p xe m¸y d¹ng IKD. Víi s¶n l­îng 2000xe/n¨m cho xÝ nghiÖp trªn c¬ së d©y truyÒn CKD tr­íc ®©y. T¹i d©y truyÒn nµy hiÖn nay ®ang l¾p r¸p 5 lo¹i xe cña Trung Quèc vµ Hµn Quèc cã c«ng suÊt ®éng c¬ tõ 100cc - 125cc. Hµng xe m¸y mµ tæng c«ng ty nhËp tõ Hµn Quèc vµ Trung Quèc ®· vµ ®ang tiªu thô tèt trªn thÞ tr­êng c¶ n­íc. Trong n¨m 2001 tæng c«ng ty ®· tiªu thô ®­îc 1600 xe g¾n m¸y c¸c lo¹i, n¨m 2001 ®¬n vÞ nhËp vÒ 2.904 bé linh kiÖn d¹ng IKD víi trÞ gi¸ 2.797.170 USD vµ ®· tiªu thô hÕt. Cïng víi viÖc kinh doanh c¸c lo¹i xe mµ tæng c«ng ty nhËp vÒ th× xÝ nghiÖp xe m¸y cßn ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng cña m×nh b»ng c¸ch l¾p r¸p, b¶o d­ìng thuª cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c. N¨m 2002 xÝ nhiÖp ®· l¾p ®­îc 10000 xe c¸c lo¹i. §©y lµ kÕt qu¶ cña c«ng t¸c ph¸t triÓn néi ®Þa ho¸ cña tæng c«ng ty. - ¤ t«: Tõ n¨m 1997 trë vÒ tr­íc, tæng c«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®­îc nhµ n­íc cho phÐp nhËp « t« d­íi d¹ng CKD vµ CBU. Nh­ng trong vµi n¨m gÇn ®©y trªn c¬ së nhËp mét sè lo¹i thiÕt bÞ linh kiÖn mµ tæng c«ng ty ®· s¶n xuÊt vµ ®­a ra thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm « t« víi mÉu m·, h×nh thøc ®Ñp, chÊt l­îng cao vµ phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. Nhµ m¸y « t« Hoµ B×nh ®· ®ãng thµnh c«ng 2 lo¹i xe chë kh¸ch chÊt l­îng cao, lo¹i 32 vµ 34 chç ngåi trªn c¬ së xe Misubishi vµ Hino. ViÖc s¶n xuÊt thµnh c«ng 2 lo¹i xe nµy ®Æc biÖt lµ viÖc n©ng cao chÊt l­îng khung xe, bäc vá xe, ghÕ ®Öp, trang bÞ néi thÊt, s¬n trang trÝ,.... sÏ më ra thÞ tr­êng lín cho nh÷ng n¨m tr­íc m¾t vµ l©u dµi trong n¨m 2002, tæng c«ng ty tiªu thu ®­îc 50 xe « t« c¸c lo¹i, t¨ng 25% so víi møc tiªu thô n¨m 2001 vµ 11% so víi n¨m 2000. §èi víi thÞ tr­êng « t«, xe m¸y lµ thÞ tr­êng cã tÝnh c¹nh tranh gay g¾t nh­ng kÕt qu¶ b­íc ®Çu cña tæng c«ng ty trªn lÜnh vùc nµy ®· më ra h­íng ph¸t triÓn l©u dµi vÒ nh÷ng ngµnh hµng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. KÓ tõ ngµy thµnh lËp, tæng c«ng ty lu«n hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra. Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t 25-30% /n¨m. Gi¸ trÞ s¶n l­îng n¨m 2002 cña tæng c«ng ty kh«ng kÓ phÇn vèn gãp trong c¸c liªn doanh víi n­íc ngoµi ®¹t 429,333 tû ®ång t¨ng 38,1% so víi n¨m 2001.Doanh thu ®¹t 381.209 tû ®ång t¨ng 26.8%. So víi n¨m 2001 vµ gÊp 2,5 lÇn so víi n¨m 2000 kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: T×nh h×nh tiªu thô mét sè s¶n phÈm chÝnh cña tæng c«ng Ty c¬ khi GTVT 2000-2002 Riªng vÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tæng c«ng ty ®· ®¹t s¶n l­îng gi¸ trÞ lµ 270,344 tû t¨ng 65,2% so víi n¨m 1998. NhiÒu s¶n phÈm cña tæng c«ng ty ®· cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng vµ ®· ®¹t chÊt l­îng thay thÕ hµng nhËp khÈu, cã nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng xuÊt khÈu nh­ tr¹m trén Asphan, Lurung. Nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®­îc ®¸nh gi¸ cao phôc vô ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn n«ng th«n, vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long. Tªn hµng §VT 2000 2001 2001/2000 2002 2002/2001 Xe « t« chiÕc 45 40 0.89 50 1.25 Xe g¾n m¸y c¸c lo¹i - 1440 1600 1.11 3904 2.44 Nhùa ®­êng chiÕc 0 4001.6 - 7003.4 1.75 Tr¹m trén bª t«ng chiÕc 23 25 1.09 27 1.08 Tr¹m trén cÊp ®¸ phèi xi m¨ng - 5 1 0.2 2 2 Lu b¸nh lèp c¸c lo¹i - 5 3 0.6 3 1 Lu rung c¸c lo¹i - 7 12 1.71 15 1.25 Xe chë n­íc t­íi nªn ®­êng - 1 0 - 1 - Neo dù øng lùc - 3000 2600 0.87 3100 1.19 DÇm cÇu thÐp tÊn 45 50 1.11 52 1.04 Phô kiÖn ®­íng s¾t - 30 32 1.07 31 0.97 Phô tïng m¸y c«ng cô - 109.8 110 1.01 120 1.09 Phô kiÖn cét ®iÖn - 593 828 1.39 895 1.08 M¹ cét ®iÖn c¸c lo¹i - 1520 972 0.62 1115 1.15 NhÝp «t« c¸c lo¹i - 1112 1100 0.99 1250 1.14 Bóa ®Ëp ®¸ chiÕc 44570 67540 1.52 70250 1.04 Gia c«ng cét ®iÖn - 280 298 1.06 310 1.04 Thïng trén c­ìng bøc - 12 3 0.25 7 2.33 M¸y nghiÒn ®¸ - 0 1 - 0 - D©y cu roa c¸c lo¹i sîi 6800 6600 0.97 7100 1.08 Thêi gian qua, tæng c«ng ty ®· tÝch cùc sö dông c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i bao gåm qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i, tham gia c¸c héi chî triÓn l·m. §èi víi viÖc qu¶ng c¸o, tæng c«ng ty sö dông nhiÒu ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó qu¶ng c¸o cho c¸c s¶n phÈm cña m×nh, nhê ®ã mµ c¸c th«ng tin vÒ hµng ho¸, s¶n phÈm cña c¸c ®¬n vÞ ®· ®Õn ®­îc víi ng­êi tiªu dïng. 2. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Cïng víi xu h­íng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, tæng c«ng ty c¬ khi GTVT ®· liªn tôc phÊn ®Êu vµ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §Ó cã thµnh tÝch ®ã, tæng c«ng ty ®· ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu, ®ång thêi còng gÆp ®­îc nh÷ng nh©n tè thuËn lîi nh­ lµ: t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ cña n­íc ta trong thêi gian qua æn ®Þnh, tû gi¸ hèi ®o¸i kh«ng cã sù biÕn ®éng lín. HiÖn nay víi chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· t¹o c¬ héi ph¸t triÓn cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt cho c¸c doanh nghiÖp XNK. Bªn c¹nh ®ã, viÖc chóng ta gia nhËp vaß ASEAN vµ trong thêi gian tíi ta ra nhËp vµo tæ chøc th­¬ng m¹i quèc tÕ WTO sÏ ®­a th­¬ng m¹i n­íc ta ®Õn sù ph¸t triÓn h­ng thÞnh. VÒ tµi chÝnh tæng c«ng ty ®­îc ph©n bè nguån vèn ®Ó sö dông vµ ®­îc vay vèn cña nhµ n­íc ®Ó sö dông vµ ®­îc vay vèn ng©n hµng víi l·i suÊt thÊp. Tæng c«ng ty còng d­îc ph©n c¸c kho¶n viªn trî, tiÒn ®Çu t­ vay dµi h¹n víi l·i suÊt ­u ®·i tõ nguån vèn ODA vµ c¸c nguån kh¸c. VÒ chiÕn l­îc s¶n xu©t kinh doanh:Tæng c«ng ty ®· thùc hiÖn chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh g¾n chuyªn doanh víi kinh doanh tæng hîp, kinh doanh th­ong m¹i víi s¶n xuÊt chÕ biÕn. Thùc hiÖn ph­¬ng h­íng kinh doanh nµy. Tæng c«ng ty ®· më réng s¶n xuÊt kinh doanh khai th¸c triÖt ®Ó nguån vèn, ®éi ngò lao ®éng c«ng nghÖ hiÖn cã, th­êng xuyªn ®æi míi n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng vµ c«ng nghÖ. VÒ thÞ tr­êng: C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty cã mÆt trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt n­íc, sè l­îng s¶n phÈm nh­ nhÝp « t«, tr¹m træ,®· cã mÆt trªn thÞ tr­êng Lµo, Cam puchia.... 3. H¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu mµ tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i ®· ®¹t ®­îc th× cßn cã mét sè ®iÓm cßn tån t¹i cÇn kh¾c phôc nh­ sau: VÊn ®Ò vèn cña tæng c«ng ty hiÖn nay ®ang cßn lµ vÊn ®Ò nan gi¶i cÇn ph¶i cã h­íng gi¶i quyÕt. Trong n¨m 2000 vµ 2001 tæng c«ng ty ®­îc bæ sung trªn 10 tû ®ång còng chØ ®¹t 30% vèn l­u ®éng cÇn thiÕt theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc nh­ng thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cÇn hµng tr¨m tû ®ång vèn cho viÖc nhËp khÈu thiÕt bÞ, vËt t­, chi phÝ s¶n xuÊt trong n­íc....®Òu ph¶i vay ng©n hµng víi l·i suÊt cao chÝnh v× thÕ mµ tæng c«ng ty ®· ph¶i chÞu mét kho¶n chi phÝ vèn qu¸ lín. Nh­ ta ®· biÕt thÞ tr­êng lµ kim chØ nam cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Th«ng tin chinh x¸c, kÞp thêi lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ kiªn quyÕt ®Ó doanh nghiÖp x¸c ®Þnh nhiªm vô vµ tæ chøc s¶n xuÊt, tuy vËy tæng c«ng ty vÉn cßn thiÕu sãt trong viÖc n¾m b¾t th«ng tin tõ thÞ tr­êng n­íc ngoµi nªn ®· ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian, chi phÝ víi ®èi t¸c, ®«i khi cßn bÞ mua víi gi¸ cao h¬n gi¸ thùc tÕ. Mét sè ®¬n vÞ thµnh vien ch­a co chiÕn l­íc s¶n xuÊt kinh doanh, ch­a co ph­¬ng h­íng kinh doanh râ rµng hoÆc kh«ng xem xÐt kü c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh ®Ó cã sù lùa chän chÝnh x¸c nh»m t¹o ra mét sè mÆt hµng kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao thÞ tr­êng nhËp khÈu æn ®Þnh vµ më réng thÞ tr­êng tiÖu thô trong n­íc. Ngoµi ra th× h×nh thøc nhËp khÈu cña tæng c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i xem xÐt. Tõ tr­íc ®Õn nay chóng ta th­êng nhËp khÈu hµng theo gi¸ CIF vµ xuÊt hµng theo gi¸ FOB, ®©y lµ h×nh thøc ng­îc l¹i víi quy tr×nh cña c¸c n­íc. §iÒu nµy thÓ hiÖn tr×nh ®é nghiÖp vô còng nh­ kh¶ n¨ng tiÕp cËn, xem xÐt thÞ tr­êng cña chóng ta cßn qu¸ yÕu kÐm. 4. Nguyªn nh©n Qua ph©n tÝch vµ t×m hiÓu thùc tÕ viÖc s¶n xuÊt kinh doanh hµng nhËp khÈu cña tæng c«ng ty ta cã thÓ rót ra c¸c nguyªn nh©n sau: Tæng c«ng ty ch­a ­u tiªn ®óng møc tíi ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, ch­a khai th¸c ®­îc hÕt nh÷ng th«ng tin trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Do vËy tæng c«ng ty ch­a m¹nh d¹n ký kÕt c¸c hîp ®ång nhËp khÈu cã gi¸ trÞ lín, ®iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng ®Õn khèi l­înghµng ho¸ l­u chuyÓn cña tæng c«ng ty, mét nh©n tè quan träng ¶nh h­­áng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh hµng nhËp khÈu. Sè l­îng mÆt hµng kinh doanh cña Tæng c«ng ty hiÖn nay vÉn cßn Ýt, h¹n chÕ tíi viÖc ph¸t triÓn quy m« s¶n xuÊt kinh doanh. Trong thêi gian tíi Tæng c«ng ty cÇn ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh nhËp khÈu nh»m t¨ng doanh thu ®ång thêi h¹n chÕ ®é rñi ro trªn tõng lo¹i mÆt hµng. C¸c h×nh thøc nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty hiÖn nay chñ yÕu lµ nhËp khÈu tù doanh, nhËp khÈu uû th¸c. §©y lµ h¹n chÕ cña Tæng c«ng ty khi ch­a ¸p dông c¸c h×nh thøc nhËp khÈu kh¸c cã lîi cho hiÖu qu¶ kinh doanh h¬n nh­ nhËp khÈu ®æi hµng, nhËp khÈu liªn doanh, nhËp khÈu t¸i xuÊt….. C«ng t¸c tiªu thô hµng nhËp khÈu ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt tÝnh hiÖu qu¶, Tæng c«ng ty ch­a m¹nh d¹n ¸p dông c¸c biÖn ph¸p Marketing trong viÖc hç trî tiªu thô hµng ho¸. C¸c kªnh tiªu thô hµng nhËp khÈu cña c«ng ty Ýt vµ ch­a cã chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý. Nh÷ng khiÕm khuyÕt trªn ®©y Tæng c«ng ty cÇn rót ra vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¶ thi ®Ó kh¾c phôc nh»m kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña Tæng c«ng ty III.Gi¶i Ph¸p N©ng Cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT 1. Nghiªn cøu vµ më réng thÞ tr­êng nhËp khÈu. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, bÊt kú mét ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nµo còng ph¶i g¾n víi thÞ tr­êng th× míi cã kh¶ n¨ng th¾ng lîi trªn th­¬ng tr­êng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu th× c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ph¶i ®­îc quan t©m mét c¸ch tho¶ ®¸ng. Trong nghiªn cøu thÞ tr­êng kinh doanh hµng nhËp khÈu ph¶i chØ ra ®­îc thÞ tr­êng nµo lµ thÞ tr­êng cã triÓn väng nhÊt ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Dung l­îng thÞ tr­êng lµ bao nhiªu, s¶n phÈm cã nh÷ng thay ®æi thÝch øng thÕ nµo ®èi víi thÞ tr­êng cÇn ph¶i sö dông ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o nh­ thÕ nµo ®Ó xóc tiÕn cho c«ng t¸c tiªu thô, lùa chän c¸ch b¸n hµng ra sao, dÞch vô thÕ nµo,… §èi vêi thÞ tr­êng nhËp khÈu nÕu nh­ tr­íc ®©y viÖc t×m hiÓu thÞ tr­êng n­íc ngoµi lµ kh«ng quan träng bëi c¸c doanh nghiÖp chØ tiÕn hµnh nhËp khÈu theo nghÞ ®Þnh chñ cña nhµ n­íc, b¹n hµng lµ do nhµ n­íc chØ ®Þnh th× nay khi ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× tô c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m lÊy b¹n hµng, tù kiÕm thÞ tr­êng cho m×nh. ViÖc n¾m v÷ng thÞ tr­êng nhËp khÈu cã ý nghÜa sèng cßn víi Tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng cã ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu nh­ ngiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng kü cµng, rÊt cã thÓ víi Tæng c«ng ty sÏ nhËp nh÷ng vËt t­ thiÕt bÞ l¹c hËu do hä th¶i ra, nh­ vËy hµng nhËp vÒ sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶ cao hoÆc khã b¸n. Trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay, ®èi víi mét Tæng c«ng ty ®Çu ngµnh cña bé GTVT th× viÖc më réng thÞ tr­êng cã mét tiÒm n¨ng lín. Ngoµi nh÷ng b¹n hµng truyÒn thèng nh­ Hµn Quèc, §øc, ý, Rumani, Trung Quèc, Th¸i Lan,…. th× Tæng c«ng ty cÇn ph¶i xóc tiÒn h¬n n÷a trong viÖc më réng thÞ tr­êng sang c¸c n­íc cã nÒn c«ng nghiÖp nÆng ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ c¬ khÝ GTVT nh­ óc, Ph¸p, Mü,… cã kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ®a d¹ng, hiÖn ®¹i, phong phó. 2. §a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh nhËp khÈu Ngµy nay trong kinh doanh kh«ng cã doanh nghiÖp nµo l¹i chØ chuyªn kinh doanh mét mÆt hµng nhÊt ®Þnh v× nh­ thÕ lµ rÊt m¹o hiÓm. Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ GTVT. Nh­ng còng lu«n cè g¾ng t×m hiÓu nh÷ng mÆt hµng míi cã lîi nhuËn cao ®Ó kinh doanh. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu truyÒn thèng cña tæng c«ng ty lµ nhùa ®­êng, thÐp chuyªn dïng, thiÕt bÞ, phô tïng « t« xe m¸y, …. §èi víi nh÷ng mÆt hµng nµy ph¶i cã sù c¶i tiÕn trong viÖc n¾m b¾t t×nh h×nh vµ ph¸n ®o¸n nhu cÇu thÞ tr­êng nh»m ®¶m b¶o nhËp hµng ®Ó cã hµng s¶n xuÊt vµ b¸n liªn tôc, kh¾c phôc t×nh tr¹ng bá trèng thÞ tr­êng, kh«ng cã hµng ®Ó b¸n hay ng­îc l¹i lµ hµng tån kho qu¸ nhiÒu. ViÖc nhËp khÈu hµng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n. Tæng c«ng ty cÇn triÓn khai kinh doanh nh÷ng mÆt hµng thay thÕ (cïng chñng lo¹i, tiªu chuÊn chÊt l­îng, môc ®Ých sö dông) nh­ng víi møc gi¶ c¶ ph¶i thÊp h¬n ®Ó t¹o nhu cÇu, c¶i thiÖn thÞ hiÕu vµ g©y xu h­íng c¹nh tranh gi¶m gi¸. Tuy nhiªn viÖc nhËp mét mÆt hµng míi kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n, nã ®ßi hái tÝnh kÞp thêi n¾m b¾t c¬ héi ®ång thêi còng ®ßi hái tÝnh thËn träng s¸ng suèt. Trong lÜnh vùc nµy, cÇn chó ý xem xÐt mét sè th«ng tin nh­ ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ ®ã (®Æc tÝnh kü thuËt, chñng lo¹i, ®Æc tÝnh tiªu dïng, tÝnh thêi vô, c«ng nghÖ s¶n xuÊt). Cã nh÷ng doanh nghiÖp nµo ®ang kinh doanh mÆt hµng nµy, sè l­îng bao nhiªu, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai ®èi víi mÆt hµng ®ã. Tæng c«ng ty cã nh÷ng b¹n hµng nµo s½n sµng mua. ViÖc n¾m b¾t nh÷ng th«ng tin trªn cã thÓ lµ rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p, do vËy tæng c«ng ty cÇn n©ng cao c«ng t¸c tri thøc c¸n bé, ®¶m b¶o c¸c c¸n bé kinh doanh cã kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng giao dÞch, biÕt ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin nh»m ®­a c«ng t¸c kinh doanh nhËp khÈu ®¹t hiÖu qu¶ cao. 3. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc nhËp khÈu Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng míi, cïng víi viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh th× viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc nhËp khÈu lµ nh©n tè quan träng, gióp cho doanh nghiÖp th¾ng trong c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trªn th­¬ng tr­êng. Bªn c¹nh viÖc tiÕp tôc ph¸t riÓn h×nh thøc nhËp khÈu t­ doanh th× tæng c«ng ty nªn ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a nhËp khÈu liªn doanh. Tæng c«ng ty ®ang cã quan hÖ liªn doanh víi n­íc ngoµi nh­u liªn doanh VMC, VINDACO, HINO. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng nhËp khÈu liªn doanh lu«n g¾n bã chÆt chÏ c¸c bªn trong quan hÖ hîp tÊc s¶n xuÊt kinh doanh. H×nh thøc nhËp khÈu uû th¸c còng cÇn ®­îc ®Èy m¹nh, cÇn chó träng nhËp khÈu uû th¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t­ cho c¸c dù ¸n ®­îc tµi trî vèn n­íc ngoµi nh­ viÖn trî vµ cho vay. Xem xÐt vÒ c¸c h×nh thøc nhËp khÈu ta thÊy cã mét vÊn ®Ò ®¸ng ®­îc quan t©m vµ trong thêi gian tíi cÇn cã h­íng gi¶i quyÕt, ®ã lµ h×nh thøc nhËp CIF xuÊt FOB nh­ thùc tr¹ng c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ®ang sö dông hiÖn nay. Theo nhËn ®Þnh cña mét chuyªn viªn cña Ng©n hµng ThÕ giíi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam: "Trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hiÖn nay, víi viÖc mua CIF b¸n FOB, ViÖt Nam lµ mét trong sè Ýt c¸c quèc gia ®ang lµm ng­îc lý thuyÕt bu«n b¸n vµ th«ng lÖ trong th­¬ng m¹i quèc tÕ. Trªn thùc tÕ cña chóng ta còng ®óng. Nh­ vËy, h¬n 90% c¸c th­¬ng vô mua b¸n theo hîp ®ång ngo¹i th­¬ng c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Òu mua hµng nhËp khÈu theo gi¸ CIF vµ b¸n hµng khi xuÊt khÈu theo gi¸ FOB. 4. N©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸. Trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay, doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ cña m×nh. VÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng phô thuéc vµo chÊt l­îng hµng ho¸, dÞch vô cña doanh nghiÖp nh­ thÕ nµo. §èi víi nh÷ng hµng ho¸ nhËp vÒ b¸n trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng th× tæng c«ng ty cÇn gióp mét kh¸ch hµng cã ®­îc s¶n phÈm hiÖn vËt ®óng ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu c¬ b¶n cña hä th«ng qua ho¹t ®éng t×m kiÕm, ®¸nh gi¸, lùa chän c¸c s¶n phÈm ®­îc chÕ t¹o bëi nhµ s¶n xuÊt. CÇn ph¶i nhËp vÒ nh÷ng hµng ho¸ cã chÊt l­îng cao, tr¸nh nhËp nh÷ng hµng ho¸ cò, lçi thêi, tr¸nh viÖc biÕn thÞ tr­êng ViÖt Nam thµnh b·i r¸c th¶i cña nh÷ng n­íc ph¸t triÓn. §èi víi nh÷ng hµng ho¸ nhËp vÒ ®· qua gia c«ng l¾p r¸p th× tæng c«ng ty cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ dÞch vô cña m×nh th«ng qua n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn ®Ó s¶n phÈm ®¸p øng ®Çy ®ñ tÝnh n¨ng t¸c dông nh­ yªu cÇu. 5. §Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸. Tiªu thô hµng ho¸ lµ nghiÖp vô kinh doanh c¬ b¶n, trùc tiÕp thùc hiÖn chøc n¨ng l­u th«ng hµng ho¸, phôc vô cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n, lµ kh©u quan träng nèi liÒn gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Tiªu thô hµng ho¸ lµ nghiÖp vô c¬ b¶n thùc hiÖn môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn, v× vËy nã quyÕt ®Þnh vµ chi phèi tíi tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kh¸c cña doanh nghiÖp. §Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô, tæng c«ng ty ph¶i tæ chøc tèt ®­îc c¸c kªnh b¸n hµng, h×nh thøc b¸n hµng vµ cã chÝnh s¸ch ph©n phèi hµng ho¸ sao cho phï hîp. CÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô th«ng qua viÖc ph¶i t¨ng c­êng c¸c nghiÖp vô kinh doanh trªn thÞ tr­êng néi ®Þa. V× ®©y chÝnh lµ thÞ tr­êng tiªu thô c¸c hµng ho¸ s¶n xuÊt trong n­íc cña tæng c«ng ty còng nh­ hµng nhËp khÈu. Ph¶i c©n nh¾c vµ xem xÐt kü mèi quan hÖ thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh hµng nhËp khÈu cña tæng c«ng ty ®¹t hiÖu xuÊt cao. 6. §Ò ra chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. ChiÕn l­îc kinh doanh võa lµ khoa häc võa lµ nghÖ thuËt. Nã gióp cho doanh nghiÖp thÊy râ h­íng ®i cña m×nh trong t­¬ng lai, thÊy râ ®­îc c¸c c¬ héi tèt hay nh÷ng nguy c¬ cã thÓ x¶y ra. B»ng c¸ch ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, dù b¸o m«i tr­êng kinh doanh trong t­¬ng lai. Tæng c«ng ty cÇn ph¶i ®­a ra ®­îc chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn cña ngµnh c¬ khÝ, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña ngµnh GTVT vµ c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. · ChiÕn l­îc kinh doanh chuyªn m«n ho¸: §©y lµ chiÕn l­îc tËp trung vµo kinh doanh mét mÆt hµng nhÊt ®Þnh. Víi chiÕn l­îc nµy, tæng c«ng ty cã kh¶ n¨ng huy ®éng cao ®é c¸c nguån lùc vÒ vèn, c«ng nghÖ, lao ®éng trong ph¹m vÞ mÆt hµng, lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña tæng c«ng ty vµ trë thµnh ng­êi cung øng chÝnh, cã vai trß quan träng trªn thÞ tr­êng. · ChiÕn l­îc kinh doanh tæng hîp: Víi chiÕn l­îc nµy tæng c«ng ty kh«ng kinh doanh mét mÆt hµng nhÊt ®Þnh mµ më réng ph¹m vi kinh doanh sang diÖn réng víi danh môc lín c¸c hµng ho¸ trong cïng mét lÜnh vùc th­¬ng m¹i. §iÒu nµy cho phÐp tæng c«ng ty ®¸p øng ®­îc nhiÒu nhu cÇu vÒ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng, ®ång thêi gi¶m bít ®é rñi ro trong kinh doanh. · ChiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ kinh doanh: Tæng c«ng ty kinh doanh ë nhiÒu lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸ch nhau víi sù ®a d¹ng c¸c mÆt hµng. Kinh doanh theo chiÕn l­îc nµy th× Tæng c«ng ty sÏ phôc vô ®­îc nhiÒu nhÊt nhu cÇu phong phó trªn thÞ tr­êng, gióp ph©n t¸n ®é rñi ro vµ møc ®é linh ho¹t trong kinh doanh cao. ChiÕn l­îc kinh doanh cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi lµ ®Èy m¹nh quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn chiÕn l­îc g¾n chuyªn doanh víi kinh doanh tæng hîp, s¶n xuÊt víi kinh doanh th­¬ng m¹i. Tæng c«ng ty cÇn tËp trung cñng cè vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng ngµnh hµng c¬ khÝ GTVT. KÕt qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i 2000-2002 MÆt Hµng XuÊt xø §VT 2000 2001 2002 Sè luîng TrÞ gi¸ (USD) Tû lÖ Sè luîng TrÞ gi¸(USD) Tû lÖ Sè luîng TrÞ gi¸(USD) Tû lÖ Xe g¾n m¸y d¹ng CBU NhËt B¶n ChiÕc 180 101.824 4,96 0 0 0,00 0 0 0,00 Linh kiÖn CKD xe g¾n m¸y Indonesia Th¸i Lan NhËt B¶n bé/xe 1.260 0 0 1.449.000 0 0 70,56 0,00 0,00 0 1.210 390 0 1.242.730 531.703 0,00 51,98 22,24 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Linh kiÖn CKD xe t¶i <20 tÊn Rumani 12 204.000 9,93 0 0 0,00 0 0 0,00 ¤ t« buýt d¹ng CBU Trung Quèc 5 82.500 4,02 0 0 0,00 0 0 0,00 ¤ t« Ðp r¸c Hµn Quèc 1 32.000 1,56 0 0 0,00 0 0 0,00 ¤ t« t¶i LZ 1010P Trung Quèc 0 0 0,00 0 0 0,00 1 5.200 0,57 Xe n©ng hµng Trung Quèc 0 0 0,00 1 13.800 0,58 0 0 0,00 ThiÕt bÞ tËp l¸i « t« Hµn Quèc 10 89.000 4,34 0 0 0,00 0 0 0,00 ThiÕt bÞ ®Õm lµn ®­êng « t« PhÇn Lan 6 66.824 3,25 0 0 0,00 0 0 0,00 Th.bÞ ®o ®é gå ghÒ mÆt ®­êng PhÇn Lan 0 0 0,00 1 21.231 0,89 0 0 0,00 M¸y tr¶i nhùa ®­êng NhËt B¶n 0 0 0,00 1 17.000 0,71 0 0 0,00 M¸y xóc NhËt b¶n 0 0 0,00 2 50.000 2,09 0 0 0,00 M¸y hµn Thuþ §iÓn 1 28.302 1,38 0 0 0,00 0 0 0,00 M¸y lèc t«n Trung Quèc 0 0 0,00 1 12.200 0,51 0 0 0,00 Lu rung Trung Quèc 0 0 0,00 1 30.160 1,26 0 0 0,00 Nhùa ®­êng Th¸i Lan MT 0 0 0,00 4.001,6 472.189 19,74 7.003,4 906.433,5 99,43 Tæng céng 2.053.450 100 2.391.031 100 911.633,5 100 (Nguån:B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c nhËp khÈu cña tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT) KÕt qu¶ nhËp khÈu theo mÆt hµng ®Ó s¶n xuÊt gia c«ng l¾p r¸p Cña tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i 2000 - 2002 MÆt hµng XuÊt xø §VT 2000 2001 2002 Sè l­îng TrÞ gi¸ USD Tû lÖ Sè l­îng TrÞ gi¸ USD Tû lÖ Sè l­îng TrÞ gi¸ USD Tû lÖ Linh kiÖn IKD xe g¾n m¸y Hµn Quèc bé/xe 0 0 0,00 0 0 0,00 3.904 2.797.170 99,52 §éng c¬ « t« Rumani - 0 0 0,00 2 10.400 0,42 0 0 0,00 Lèp Hµn Quèc - 0 0 0,00 2.602 256.150 10,32 0 0 0,00 XÝch t¶i Hµn Quèc mÐt 1.250 62.292 9,43 625,6 25.990 1,05 215 8.570 0,31 CÊn x¸ch tay ®o « t« PhÇn Lan chiÕc 4 17.349 2,63 3 67.507 2,72 0 0 0,00 §éng c¬, hép sè, b¬m Hµn Quèc - 148 127.785 19,34 148 125.341 5,05 2 5.040 0,17 §éng c¬, b¨ng t¶i Hµn Quèc - 0 0 0,00 1 25.770 1,04 0 0 0,00 §Çu ®èt §øc ý - - 31 18 291.921 161.350 44,18 24,42 13 2 217.898 9.400 8,78 0,38 0 0 0 0 0,00 0,00 Sµng rung, cÊp rung Trung Quèc - 0 0 0,00 1 21.170 0,85 0 0 0,00 NghiÒn hµm, nghiÒn c«n Trung Quèc - 0 0 0,00 1 38.645 1,56 0 0 0,00 ThÐp tÊm l¸ Hång K«ng NhËt B¶n Th¸i Lan - - - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1815 3.425,2 1.667 515.460 761.733 406.096 20,77 30,70 16,36 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Tæng céng 660.697 100 2.481.560 100 2.810.780 100 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT 2000-2002 ChØ Tiªu Gi¸ trÞ s¶n xuÊt Doanh Thu 2000 2001 2002 2000 2001 2002 I.S¶n xuÊt kinh doanh toµn tæng c«ng ty 1.S¶n xuÊt c«ng nghiÖp 2.S¶n xuÊt kinh doanh kh¸c 160066 92838 67288 310867 163650 147217 429333 270344 158988 150826 82954 67872 300521 158942 141579 381209 234815 146394 II. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c ®¬n vÞ 1.Tæng c«ng ty trùc tiÕp h¹ch to¸n 2.C«ng ty c¬ khÝ Ng« Gia Tù 3. C«ng ty c¬ khÝ 120 4.C«ng ty c¬ khÝ « t« 1/5 5.C«ng ty c¬ khÝ « t« 3/2 6.C«ng ty c¬ khÝ c«ng tr×nh 7.C«ng ty c¬ khÝ 19/8 8.nhµ m¸y « t« Hoµ B×nh 9.C«ng ty cao xu chÊt dÎo §¹i Mç 10.C«ng ty c¬ khÝ « t«30/4 11.Nhµ m¸y söa ch÷a « t« sè 1 12.Cty th­¬ng m¹i & sx vËt t­ thiÕt bÞ Gtvt 13.C«ng ty Tradivico 14.C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh 15.C«ng ty c¬ khÝ x©y dùng vµ vËn t¶i 27746 6000 11500 25000 3700 13000 10000 1200 1200 1820 1200 27500 16500 11500 2200 99137 10139 15326 37971 3710 17500 13167 2400 1474 3054 1500 43299 35170 16520 10500 97400 9011 16003 56627 3863 17830 11771 6140 2339 6000 826 98013 50870 32390 20250 31015 6600 115932 28749 2503 15500 11417 2033 1250 1935 1200 13760 17771 3300 2200 99237 9840 13871 35126 2810 17500 13212 2426 2093 3054 1500 44288 28544 16520 10500 95900 8057 15096 28033 4067 14940 11098 5089 2809 5000 826 100679 37275 32390 20250

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại về tổng công ty cơ khí giao thông vận tải.doc
Luận văn liên quan