Đề tài Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đến năm 2015

MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING DU LỊCH CHO MỘT ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Khái niệm về du lịch, sản phẩm du lịch và thị trường du lịch 1 1.1.1 Khái niệm về du lịch 1 1.1.2 Khái niệm về thị trường du lịch 1 1.2 Marketing trong du lịch 2 1.2.1 Khái niệm về marketing du lịch 2 1.2.2 Vai trò của marketing du lịch 3 1.3 Marketing du lịch cho một địa phương 4 1.3.1 Khái niệm và vai trò của marketing du lịch cho một địa phương 4 1.3.2 Thị trường mục tiêu của ngành du lịch địa phương 5 1.3.3 Phương thức marketing du lịch cho một địa phương 5 1.4 Quy trình marketing du lịch cho một địa phương 6 1.4.1 Đánh giá hiện trạng du lịch của địa phương 6 1.4.2 Xây dựng tầm nhìn và mục tiêu phát triển du lịch của địa phương 7 1.4.3 Thiết kế chiến lược marketing du lịch 7 1.4.4 Hoạch định chương trình thực hiện 8 1.4.5 Triển khai, theo dõi và kiểm tra 8 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MARKETING DU LỊCH CỦA TP. DALAT – LÂM ĐỒNG 2.1 Tình hình du lịch Việt Nam 9 2.2 Môi trường marketing du lịch Tp. Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng 10 2.2.1 Môi trường marketing du lịch của Tp. Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng 10 2.2.2 Thị trường du lịch của Tp. Đà Lạt – Lâm Đồng 24 2.2.3 Phân tích đối tác liên kết, hợp tác 25 2.2.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh 26 2.3 Thực trạng marketing du lịch Tp. Đà Lạt 28 2.3.1 Phân tích chức năng marketing của ngành du lịch Tp. Đà Lạt 28 2.3.2 Phân tích hiệu suất marketing du lịch Tp. Đà Lạt 34 2.4 Ma trận SWOT của marketing du lịch Tp. Đà Lạt 38 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2015 3.1 Quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch Tp. Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng 42 2 3.1.1 Quan điểm phát triển 42 3.1.2 Mục tiêu phát triển 43 3.2 Quan điểm xây dựng giải pháp 44 3.3 Một số giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch Tp. Đà Lạt – Lâm Đồng đến năm 2015 45 3.3.1 Củng cố và đa dạng hóa sản phẩm du lịch 45 3.3.2 Đẩy mạnh hợp tác liên kết – hỗ trợ phát triển 47 3.3.3 Đẩy mạnh các hình thức quảng bá, xúc tiến du lịch 49 3.3.4 Xây dựng văn minh đô thị du lịch đặc trưng 51 3.3.5 Thu hút và phát triển nguồn nhân lực 51 3.3.6 Tăng cường bảo vệ và tôn tạo tài nguyên du lịch 52 3.4 Một số giải pháp hỗ trợ 53 3.4.1 Kiện toàn tổ chức và hoạt động của đơn vị xúc tiến du lịch cho địa phương 53 3.4.2 Tăng cường ngân sách tiếp thị 54 3.5 Kiến nghị 55 LỜI KẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Du lịch không những là một ngành có khả năng tạo ra nguồn thu nhập rất lớn cho xã hội mà còn góp phần thực hiện chính sách mở cửa, giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, giải quyết nhiều vấn đề xã hội, tạo thêm nhiều việc làm cho mọi người. Với tiềm năng phong phú, đất nước ta đã định hướng phát triển mạnh về du lịch nhằm phát triển nền kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng của Đảng và Nhà nước, “phát triển du lịch thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn” trên cơ sở khai thác những tiềm năng sẵn có. Tp. Đà Lạt - Lâm Đồng từ lâu đã được xác định là một trong những trung tâm du lịch của cả nước. Với những đặc trưng đặc sắc của mình, tiềm năng Tp. Đà Lạt được đánh giá rất cao, là trung tâm du lịch của khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, kinh tế du lịch của địa phương trong thời gian qua phát triển chậm, chất lượng và hiệu quả thấp, chưa phát huy được những tiềm năng và lợi thế của mình để tạo bước phát triển rõ nét. Thực lực kinh tế và cơ sở vật chất còn hạn chế; sản phẩm du lịch đơn điệu, trùng lắp, nghèo nàn; chất lượng các dịch vụ còn yếu kém; các điểm, tuyến du lịch hầu hết chỉ mới được đầu tư ở mức quản lý và khai thác các địa danh du lịch sẵn có. Quy mô và chất lượng các loại hình du lịch chưa ngang tầm với tiềm năng, lợi thế đặc thù của địa phương, phát triển du lịch chưa gắn liền với phát huy bản sắc văn hóa dân gian và lễ hội truyền thống của địa phương. Nhìn chung, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành du lịch rất thấp, chưa quảng bá được hình ảnh của Đà Lạt rộng khắp để thu hút du khách, đặc biệt việc thu hút khách quốc tế thiếu chủ động. Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng tôi chọn đề tài “Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch Tp. Đà Lạt – Lâm Đồng đến năm 2015” với mong muốn góp phần cùng chính quyền địa phương quảng bá hình ảnh của mình trong nhận thức của du khách, nâng cao lợi thế cạnh tranh của địa phương nhằm phát triển du lịch một cách chủ động, toàn diện và bền vững. II. Mục đích và giới hạn nghiên cứu của đề tài ã Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu hiện trạng hoạt động của ngành du lịch Tp. Đà Lạt – Lâm Đồng và phân tích đánh giá thực trạng marketing của ngành. Qua đó, rút ra một số vấn đề marketing cốt lõi cần phải quan tâm trong thời gian 10 năm tới, đồng thời đề xuất một số giải pháp marketing nhằm góp phần phát triển hoạt động du lịch của Tp. Đà Lạt – Lâm Đồng. ã Phạm vi nghiên cứu của đề tài Ngành du lịch bao gồm rất nhiều chức năng khác nhau như marketing, đầu tư, đào tạo, tài chính Do điều kiện thời gian và khả năng có hạn, chúng tôi không hy vọng có thể giải quyết trọn vẹn tất cả các vấn đề có liên quan đến đề tài. Do đó, xin giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài như sau: ¾ Phân tích ngành du lịch của toàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó tập trung phần lớn vào Tp. Đà Lạt vì theo đánh giá của các chuyên viên Sở Du lịch Lâm Đồng, ngành du lịch Tp. Đà Lạt chiếm từ 70 – 80% hoạt động của toàn tỉnh. ¾ Chủ yếu tập trung đánh giá các chức năng marketing du lịch của địa phương. Các hoạt động đầu tư, tài chính sẽ không được phân tích sâu. III. Phương pháp nghiên cứu Việc phân tích và đánh giá các vấn đề trong đề tài chủ yếu dựa trên các cơ sở khoa học và phương pháp luận sau: - Hệ thống lý thuyết về marketing dịch vụ, marketing địa phương, và các tính chất khác biệt của dịch vụ du lịch so với các sản phẩm hữu hình. - Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, vận dụng một cách tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, kết hợp lý luận với thực tiễn, thu thập và xử lý thông tin, số liệu, chỉ tiêu của ngành du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng, thu thập thông tin qua các tài liệu tham khảo: sách, báo, mạng Internet - Phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá hoạt động của một ngành. - Chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước đối với ngành du lịch, đặc biệt đối với ngành du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng. IV. Kết quả đạt được của luận văn Trên cơ sở vận dụng những lý luận về marketing du lịch và marketing địa phương, cùng với những đánh giá tổng quát về tình hình du lịch Việt Nam, luận văn đã phân tích các nguồn tài nguyên du lịch và tình hình sử dụng chúng trong các hoạt động du lịch của địa phương, phân tích cách thức sử dụng các công cụ trong marketing mix của địa phương (áp dụng mô hình 8P), phân tích một số chỉ tiêu thể hiện hiệu quả của các hoạt động marketing của địa phương trong 5 năm gần đây. Trên cơ sở những phân tích nêu trên, kết hợp với những mục tiêu phát triển du lịch của địa phương, luận văn đã nhận định được hiện trạng tiếp thị của địa phương, đồng thời nêu ra một số giải pháp quan trọng nhất để phát triển ngành du lịch trong 10 năm tới. DANH MỤC CÁC BẢNG 1. Bảng 2.1 Một số chỉ tiêu du lịch của Lâm Đồng qua các năm 2. Bảng 2.2 Doanh thu từ du lịch qua các năm 3. Bảng 2.3 Tỷ lệ du khách quốc tế đến Lâm Đồng so với cả nước 4. Bảng 2.4 Những cơ hội dành cho marketing du lịch Tp. Đà Lạt – Lâm Đồng 5. Bảng 2.5 Những mối đe dọa đối với ngành du lịch Tp. Đà Lạt – Lâm Đồng 6. Bảng 2.6 Những điểm mạnh của marketing du lịch Tp. Đà Lạt – Lâm Đồng 7. Bảng 2.7 Những điểm yếu của marketing du lịch Tp. Đà Lạt – Lâm Đồng DANH MỤC CÁC HÌNH 1. Hình 1.1 Năm bộ phận cấu thành chính của ngành du lịch 2. Hình 1.2. Vai trò của marketing là liên kết giữa cung và cầu trong thị trường du lịch. 3. Hình 1.3 Các cấp độ marketing địa phương 4. Sơ đồ 2.1 Số lượng du khách 5. Sơ đồ 2.2 Tốc độ phát triển du khách 6. Sơ đồ 2.3 Cơ cấu khách du lịch qua các năm 7. Sơ đồ 2.4 Cơ cấu khách du lịch qua các năm 8. Sơ đồ 2.5 Số lượng du khách quốc tế đến Lâm Đồng và đến Việt Nam

pdf62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3706 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đến năm 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ur du lòch sinh thaùi, theå thao gaén lieàn vôùi röøng nuùi. S2 Ñòa phöông ñaõ nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa hoaït ñoäng quaûng baù, chuû ñoäng tham gia caùc hoäi chôï trong nöôùc vaø quoác teá ñeå quaûng baù hình aûnh vaø tieáp thò cho ngaønh du lòch. S3 Giaù tour du lòch ñeán Tp. Ñaø Laït – Laâm Ñoàng töông ñoái thaáp so vôùi nhöõng nôi khaùc, cuõng nhö so vôùi nhöõng giaù trò maø caùc tour ñoù coù theå mang laïi cho du khaùch. S4 Nhieàu doanh nghieäp trong ngaønh du lòch coù yù thöùc naâng cao chaát löôïng dòch vuï, töøng böôùc ña daïng hoùa saûn phaåm du lòch, naâng cao söùc caïnh tranh cuûa caû ngaønh. S5 Ñòa phöông ñaõ chuù troïng coâng taùc ñaøo taïo nguoàn nhaân söï cho ngaønh du lòch baèng caùch phoái hôïp vôùi nhöõng toå chöùc ñaøo taïo ôû ñòa phöông. Keá hoaïch ñaøo taïo ñöôïc trieån khai cho caùc caáp: töø hoaïch ñònh chieán löôïc ñeán taùc nghieäp tröïc tieáp. S6 Ñaõ thaønh laäp cô quan chuyeân traùch veà marketing du lòch cho ñòa phöông: Trung taâm Xuùc tieán Du lòch Thöông maïi vaø Ñaàu tö Laâm Ñoàng. S7 Chuû ñoäng toå chöùc caùc chöông trình leã hoäi nhaèm thuùc ñaåy ngaønh du lòch phaùt trieån. Festival Hoa Ñaø Laït ñöôïc toå chöùc haøng naêm laø moät söï kieän taïo ñieåm nhaán coù söùc thu huùt raát cao. Trong thôøi gian saép ñeán seõ coù moät soá leã hoäi khaùc ñöôïc toå chöùc. S8 Taïo ñöôïc nhöõng moái lieân keát hôïp taùc vôùi nhieàu ñòa phöông khaùc trong nöôùc, trong khu vöïc vaø treân theá giôùi ñeå cuøng khai thaùc theá maïnh cuûa nhau, cuõng nhö khai thaùc nguoàn du khaùch töø nhöõng ñòa phöông naøy. 46 Baûng 2.7 Nhöõng ñieåm yeáu cuûa marketing du lòch Tp. Ñaø Laït – Laâm Ñoàng STT Ñieåm yeáu W1 Hình aûnh du lòch cuûa ñòa phöông chöa ñöôïc quaûng baù roäng raõi vaø coù hieäu quaû treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng quan troïng nhö Internet, truyeàn hình, saùch baùo, taïp chí, aán phaåm quaûng baù du lòch trong nöôùc vaø quoác teá. W2 Chöa taïo ra ñöôïc nhöõng saûn phaåm du lòch thaät söï ñoäc ñaùo, coù söùc haáp daãn lôùn ñoái vôùi du khaùch maø chæ môùi taäp trung khai thaùc nhöõng ñieàu kieän saün coù. Ñaëc bieät laø caùc hình thöùc vui chôi giaûi trí chöa ñöôïc phaùt trieån töông xöùng. Caùc loaïi hình dòch vuï phaùt trieån khoâng coù ñònh höôùng, hoãn loaïn, gaây ra nhieàu vuï vieäc coù taùc ñoäng xaáu ñeán ngaønh du lòch ñòa phöông. W3 Nguoàn nhaân löïc hieän ñang phuïc vuï trong ngaønh du lòch vöøa thieáu vöøa yeáu, khoâng coù tinh thaàn “vì khaùch haøng” vaø thieáu tính chuyeân nghieäp. Haàu heát ñeàu khoâng ñöôïc ñaøo taïo veà ngaønh du lòch moät caùch chuyeân bieät. W4 Cô quan phuï traùch marketing du lòch cho ñòa phöông hoaït ñoäng chöa hieäu quaû, chöa trôû thaønh ñaàu moái ñieàu phoái caùc hoaït ñoäng tieáp thò chung cho ñòa phöông, coøn kieâm nhieäm nhieàu vieäc. W5 Ngaân saùch tieáp thò cho du lòch ñòa phöông coøn haïn cheá. Hôn nöõa, vieäc khai thaùc caùc nguoàn taøi trôï chöa thaät söï ñöôïc chuù troïng ñuùng möùc neân chöa khai thaùc ñöôïc nguoàn ngaân saùch tieáp thò quan troïng naøy. W6 Caùc doanh nghieäp trong ngaønh du lòch (löu truù, löõ haønh, ñieåm tham quan) chöa coù söï phoái hôïp toát vì lôïi ích chung, haàu heát ñeàu chaïy theo lôïi nhuaän rieâng neân gaây ra tình traïng caïnh tranh khoâng laønh maïnh, taùc ñoäng xaáu ñeán caûm nhaän cuûa du khaùch veà ngaønh du lòch ñòa phöông. W7 Heä thoáng phaân phoái cuûa ngaønh du lòch hoaït ñoäng chöa naêng ñoäng, phaàn lôùn döïa vaøo caùc ñoái taùc khaùc ñeå mang laïi nguoàn du khaùch maø chöa ñoùng vai troø laø caùnh tay noái daøi cuûa ngaønh du lòch ñòa phöông nhaèm khai thaùc hieäu quaû nhöõng thò tröôøng hieän höõu vaø tieáp caän nhöõng thò tröôøng tieàm naêng môùi. W8 Khaû naêng taùc ñoäng ñieàu tieát nhu caàu du lòch taïi caùc thôøi ñieåm trong naêm coøn keùm taïo neân hieän töôïng quaù taûi vaøo muøa cao ñieåm, trong khi vaøo caùc thôøi ñieåm khaùc laïi coù ít du khaùch. W9 Chöa khai thaùc caùc moái lieân keát hôïp taùc moät caùch coù hieäu quaû ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh trong nöôùc vaø trong khu vöïc. Khi taäp hôïp 4 baûng phaân tích treân vaøo ma traän SWOT, nhöõng giaûi phaùp marketing maø ñòa phöông caàn thöïc hieän trong thôøi gian tôùi seõ ñöôïc theå hieän roõ. 47 CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP MARKETING NHAÈM PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH TP. ÑAØ LAÏT – TÆNH LAÂM ÑOÀNG ÑEÁN NAÊM 2015 3.1 Quan ñieåm vaø muïc tieâu phaùt trieån du lòch cuûa TP. Ñaø Laït – tænh Laâm Ñoàng 3.1.1. Quan ñieåm phaùt trieån Ñaûng vaø Nhaø nöôùc xaùc ñònh du lòch laø ngaønh kinh teá coù vò trí ñaëc bieät trong neàn kinh teá: “Phaùt trieån du lòch laø moät höôùng chieán löôïc quan troïng trong ñöôøng loái phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi nhaèm goùp phaàn thöïc hieän coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. (Chæ thò 46/CT-TW cuûa Ban Bí thö Trung öông Ñaûng thaùng 10/1994). Ñeán naêm 2001, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc laïi moät laàn nöõa xaùc ñònh du lòch coù vai troø ñaëc bieät quan troïng vaø khaúng ñònh: “phaùt trieån du lòch thaät söï trôû thaønh moät ngaønh kinh teá muõi nhoïn.” (Nghò quyeát Ñaïi hoäi Trung öông Ñaûng laàn 9). Chieán löôïc phaùt trieån cuûa Toång cuïc Du lòch ñöôïc ñeà caäp trong Phaùp leänh Du lòch: “Nhaø nöôùc Vieät Nam xaùc ñònh du lòch laø moät ngaønh kinh teá toång hôïp quan troïng, mang noäi dung vaên hoùa saâu saéc, coù tính lieân ngaønh, lieân vuøng vaø xaõ hoäi hoùa cao. Phaùt trieån du lòch nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu tham quan, giaûi trí, nghæ döôõng cuûa nhaân daân vaø khaùch du lòch quoác teá, goùp phaàn naâng cao daân trí, taïo vieäc laøm vaø phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc.” Töø nhöõng ñònh höôùng coù tính daãn daét naøy, ngaønh du lòch Tp. Ñaø Laït – tænh Laâm Ñoàng xaùc ñònh quan ñieåm vaø taàm nhìn chieán löôïc cuûa mình nhö sau: “Phaùt trieån kinh teá du lòch theo höôùng beàn vöõng treân cô sôû phaùt trieån haøi hoøa giöõa caùc vuøng, ngaønh kinh teá vaø caùc lónh vöïc vaên hoùa – xaõ hoäi, baûo ñaûm quoác phoøng, an ninh; ñoàng thôøi keát hôïp giöõa tính hieän ñaïi vaø tính ñaëc thuø cuûa du lòch Ñaø Laït – Laâm Ñoàng; ñöa ngaønh du lòch – dòch vuï thöïc söï trôû thaønh ngaønh kinh teá ñoäng löïc cuûa tænh.” (Nghò quyeát 03-NQ/TU ngaøy 20/11/2001). Taàm nhìn daønh cho thaønh phoá Ñaø Laït ñöôïc xaùc ñònh laø: “xaây döïng Ñaø Laït xöùng ñaùng laø moät trong nhöõng trung taâm du lòch, nghæ döôõng lôùn cuûa caû nöôùc.” Vaän duïng nhöõng quan ñieåm daãn daét treân vaøo thöïc teá cuûa ñòa phöông, coù theå ñöa ra nhöõng quan ñieåm cuï theå hôn ñoái vôùi ngaønh du lòch cuûa ñòa phöông nhö sau: + Söû duïng nguoàn löïc moät caùch beàn vöõng. Trong quaù trình khai thaùc, moät maët caàn phaûi ngaên chaën söï phaù haïi tôùi caùc nguoàn taøi nguyeân moâi tröôøng. Maët khaùc, caàn tìm caùch toân taïo vaø taùi taïo nhöõng nguoàn taøi lieäu xuoáng caáp hay hao moøn. + Duy trì vaø traân troïng tính ña daïng cuûa thieân nhieân, vaên hoùa vaø xaõ hoäi ñòa phöông; ngaên ngöøa söï phaù huûy ña daïng sinh thaùi thieân nhieân baèng caùch toân troïng söùc chöùa cuûa moãi vuøng, coù nhöõng bieän phaùp xaây döïng söùc chöùa. 48 + Hôïp nhaát du lòch vaøo quaù trình quy hoaïch. Tính ñeán caùc nhu caàu tröôùc maét cuûa caû ngöôøi daân ñòa phöông laãn khaùch du lòch. Hoã trôï kinh teá ñòa phöông. + Thu huùt söï tham gia cuûa coäng ñoàng. Toân troïng nhu caàu vaø nguyeän voïng cuûa daân chuùng ñòa phöông. Khuyeán khích coäng ñoàng ñòa phöông tích cöïc tham gia vaøo caùc döï aùn du lòch, taïo coâng aên vieäc laøm cho moïi taàng lôùp. + Ñaøo taïo nhaân söï, naâng cao vò trí cuûa caùn boä ñòa phöông caùc caáp; ñaøo taïo nhaân vieân hieåu bieát baûn chaát phöùc taïp cuûa du lòch hieän ñaïi vaø nhöõng yeâu caàu caàn thieát ñeå phaùt trieån du lòch ñòa phöông moät caùch chuyeân nghieäp vaø beàn vöõng. + Tieáp thò du lòch coù traùch nhieäm. Ngaønh du lòch caàn phaûi ñaûm baûo raèng vieäc tieáp thò du lòch “xanh” phaûi thöïc söï phaûn aùnh chính saùch vaø caùc hoaït ñoäng coù lôïi cho moâi tröôøng. Giaùo duïc khaùch tröôùc khi ñeán vaø höôùng daãn nhöõng ñieàu “caàn laøm” cuõng nhö nhöõng ñieàu “khoâng neân laøm” veà phöông dieän moâi tröôøng, vaên hoùa vaø toân giaùo, laøm cho khaùch du lòch nhaän thöùc taùc ñoäng tieàm taøng vaø traùch nhieäm cuûa hoï ñoái vôùi ñòa phöông. 3.1.2. Muïc tieâu phaùt trieån 3.1.2.1. Muïc tieâu toång quaùt Toång hôïp nhöõng quan ñieåm vaø muïc tieâu phaùt trieån du lòch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc cuõng nhö tình hình cuï theå cuûa ñòa phöông, muïc tieâu toång quaùt cuûa ngaønh du lòch coù theå ñöôïc theå hieän nhö sau: Ñöa ngaønh du lòch phaùt trieån, thöïc söï trôû thaønh ngaønh kinh teá muõi nhoïn cuûa ñòa phöông, bieán ñòa phöông laø khu vöïc du lòch troïng ñieåm cuûa quoác gia vaø khu vöïc; chuyeån dòch cô caáu kinh teá töø noâng nghieäp sang coâng nghieäp vaø dòch vuï, ñaëc bieät laø dòch vuï du lòch; taïo ra nhieàu coâng aên vieäc laøm cho caùc taàng lôùp lao ñoäng ñòa phöông, goùp phaàn laøm giaûm tình traïng thaát nghieäp baèng caùch thuùc ñaåy giao löu vaø hôïp taùc ñeå phaùt trieån du lòch quoác teá, ñoàng thôøi chuù troïng ñeán thò tröôøng noäi ñòa, ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng taêng cuûa nhaân daân, goùp phaàn naâng cao daân trí, taêng cöôøng söùc khoûe, caûi thieän ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cho nhaân daân. Phaùt trieån du lòch phaûi ñi ñoâi vôùi vieäc baûo ñaûm haøi hoøa xaõ hoäi veà vaên hoùa, chính trò, an ninh quoác phoøng, traät töï an toaøn xaõ hoäi vaø baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi, giöõ gìn vaø phaùt huy truyeàn thoáng baûn saéc daân toäc Vieät Nam. 3.1.2.2. Muïc tieâu cuï theå • Muïc tieâu kinh teá: Gia taêng söï ñoùng goùp cuûa ngaønh du lòch vaøo kinh teá cuûa ñòa phöông, giuùp neàn kinh teá chuyeån dòch cô caáu töø noâng nghieäp sang coâng nghieäp vaø dòch vuï, taïo moâi tröôøng kinh teá thuaän lôïi cho söï phaùt trieån cuûa baûn thaân ngaønh cuõng nhö caùc ngaønh lieân quan, bieán ngaønh du lòch thaønh moät ngaønh kinh teá muõi nhoïn, ñöa ñòa phöông thaønh moät vuøng troïng ñieåm du lòch cuûa quoác gia vaø quoác teá xöùng ñaùng vôùi tieàm naêng du lòch cuûa mình. 49 Phaùt trieån du lòch phaûi ñoàng thôøi phaùt trieån neàn kinh teá toång hôïp vôùi caùc ngaønh lieân quan. Ngaønh du lòch nhaän ñöôïc söï hoã trôï töø nhöõng ngaønh khaùc vaø ñeán löôït mình, ngaønh du lòch phaûi hoã trôï caùc ngaønh khaùc cuøng phaùt trieån. • Muïc tieâu vaên hoùa – xaõ hoäi: Hoaït ñoäng du lòch phaûi gaén lieàn vôùi vieäc giöõ gìn vaø phaùt huy truyeàn thoáng vaên hoùa ñaëc thuø cuûa ñòa phöông, baûo toàn ñöôïc moâi tröôøng lòch söû – nhaân vaên, khai thaùc coù hieäu quaû caùc di tích vaên hoùa – lòch söû, leã hoäi ñeå phuïc vuï phaùt trieån du lòch; goùp phaàn giaùo duïc truyeàn thoáng cho caùc theá heä töông lai. • Muïc tieâu moâi tröôøng: Hoaït ñoäng du lòch phaûi gaén lieàn vôùi nhöõng chöông trình cuï theâ ñeå baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi, phaùt trieån beàn vöõng. Ñaët ra ñöôïc caùc keá hoaïch vaø cô cheá quaûn lyù phuø hôïp vôùi vieäc vieäc toân taïo, khai thaùc caùc taøi nguyeân du lòch. • Muïc tieâu an ninh quoác gia, traät töï an toaøn xaõ hoäi Vieäc tieáp nhaän moät löôïng du khaùch noäi ñòa vaø quoác teá lôùn ñeán ñòa phöông ñoøi hoûi phaûi coù bieän phaùp quaûn lyù ñaûm baûo an toaøn, traät töï xaõ hoäi vaø an ninh quoác gia. Phaûi toå chöùc ñöôïc boä maùy quaûn lyù du lòch coù söï phoái hôïp ñoàng boä giöõa caùc ngaønh, caùc caáp, laøm cho tình hình kinh teá, chính trò vaø an ninh ngaøy cang oån ñònh, taïo taâm lyù vui veû, thoûai maùi vaø an toaøn cho du khaùch khi hoï ñeán thaêm ñòa phöông. 3.2. Quan ñieåm xaây döïng giaûi phaùp: Caùc giaûi phaùp marketing ñöôïc xaây döïng trong phaïm vi luaän vaên naøy ñöôïc xaây döïng töø ma traän SWOT döïa treân caùc quan ñieåm taän duïng nhöõng ñieåm maïnh cuõng nhö caûi thieän nhöõng ñieåm yeáu ñeå naém baét cô hoäi vaø neù traùnh caùc moái ñe doïa. Caùc giaûi phaùp ñöôïc xaây döïng nhaèm vaøo nhöõng muïc ñích chính sau: 3.2.1 Taän duïng nhöõng tieàm naêng du lòch chöa khai thaùc hoaëc khai thaùc chöa hieäu quaû ñeå taïo ra nhöõng saûn phaåm du lòch ñaëc saéc, coù söùc caïnh tranh cao. Tình hình caïnh tranh trong ngaønh du lòch hieän nay khoâng coù lôïi nhöõng ñòa phöông khoâng taïo ra ñöôïc nhöõng saûn phaåm ñoäc ñaùo töø nhöõng tieàm naêng cuûa mình. 3.2.2 Ñieàu chænh thò tröôøng muïc tieâu, taêng cöôøng khai thaùc nguoàn du khaùch quoác teá. Caùc giaûi phaùp ñöa ra caàn taïo ñieàu kieän ñeå caùc saûn phaåm du lòch vaø caùc chöông trình quaûng baù taäp trung hôn vaøo ñoái töôïng du khaùch naøy. 3.2.3 Taùc ñoäng ñieàu chænh löôïng nhu caàu (quaûn lyù soá caàu) nhaèm taïo nguoàn khaùch ñeàu ñaën taïi caùc thôøi ñieåm trong naêm: giaûm söï quaù taûi trong muøa cao ñieåm vaø thu huùt theâm du khaùch trong caùc muøa vaéng khaùch. 3.2.4 Xaây döïng hình töôïng ñaëc tröng rieâng cuûa du lòch ñòa phöông, phaûi thaät söï ñaëc bieät ñeå söû duïng thoáng nhaát trong caùc hoaït ñoäng tieáp thò nhaèm naâng cao hieäu quaû cuûa chuùng. 50 3.3. Moät soá giaûi phaùp marketing nhaèm phaùt trieån du lòch Tp. Ñaø Laït – Laâm Ñoàng 3.3.1 Cuûng coá vaø ña daïng hoùa saûn phaåm du lòch Giaûi phaùp tieáp thò ñeå phaùt trieån du lòch Tp. Ñaø Laït – Laâm Ñoàng tröôùc heát caàn nhaém ñeán chöõ P thöù nhaát trong phoái thöùc marketing laø Product (saûn phaåm): a. Cuûng coá nhöõng saûn phaåm du lòch hieän höõu: Ñieåm yeáu cuûa caùc saûn phaåm du lòch hieän höõu laø söï ñôn ñieäu vaø khoâng chuyeân nghieäp trong noäi dung hoaït ñoäng cuõng nhö cung caùch phuïc vuï. Caàn khaéc phuïc tö töôûng “aên saün” vaø “taän thu” vaãn toàn taïi phoå bieán trong ngaønh du lòch ñòa phöông. • Ñoái vôùi caùc cô sôû löu truù: Ñòa phöông caàn sieát chaët hôn vieäc quaûn lyù nhöõng cô sôû löu truù töï phaùt. Caàn quy hoaïch laïi khu vöïc hoaït ñoäng kinh doanh loaïi hình dòch vuï naøy vaø ban haønh caùc quy ñònh chaët cheõ hôn nhaèm haïn cheá söï ra ñôøi oà aït tieáp theo cuûa nhöõng khaùch saïn mini, nhaø nghæ khoâng ñaït tieâu chuaån phuïc vuï du khaùch. Ñoái vôùi nhöõng cô sôû löu truù hieän ñang hoaït ñoäng, ngaønh du lòch quy ñònh laïi nhöõng tieâu chuaån toái thieåu veà dieän tích vaø tieän nghi cuûa nhaèm naâng cao chaát löôïng löu truù cuûa du khaùch caû trong muøa vaéng khaùch laãn cao ñieåm. ÔÛ ñaây, coâng taùc tuyeân truyeàn laø heát söùc quan troïng ñeå baûn thaân nhöõng cô sôû löu truù hieåu raèng nhöõng hoaït ñoäng cuûa hoï coù taùc ñoäng raát lôùn ñeán boä maët du lòch cuûa ñòa phöông, ñeán keát quaû cuûa töøng boä phaän vaø cuûa toaøn ngaønh. Cuõng caàn tìm caùch chaán chænh laïi tình traïng naâng giaù, eùp giaù, boäi tín, tranh giaønh khaùch, ñaàu cô gaây khan hieám giaû taïo trong nhöõng muøa cao ñieåm cuûa nhöõng cô sôû kinh doanh löu truù. • Ñoái vôùi caùc khu du lòch, ñieåm tham quan: Khuyeán khích vieäc ñoåi môùi cung caùch phuïc vuï du khaùch nhaèm taïo ra tính chuyeân nghieäp trong hoaït ñoäng cuûa mình. Tröôùc heát, ñòa phöông coù theå hoã trôï moät soá khoùa ñaøo taïo vaø taùi ñaøo taïo ngaén haïn, taäp trung naâng cao tính chuyeân nghieäp trong töøng khía caïnh, ngay caû nhöõng hoaït ñoäng dòch vuï ñôn giaûn nhaát nhö baûo veä, chuïp aûnh… Chính baûn thaân caùc khu du lòch, ñieåm tham quan phaûi hình thaønh ñöôïc thaùi ñoä xem du khaùch laø treân heát thì môùi coù theå ñöa hoï quay trôû laïi tham quan, du lòch nhöõng laàn sau. Caùc khu du lòch caàn töï mình loaïi boû ñöôïc nhöõng “haït saïn” ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa mình nhö tình traïng cheøo keùo du khaùch, noùi thaùch, naâng giaù dòch vuï… Caùc ñieåm du lòch caàn chuù yù hôn nöõa ñeán ñieàu kieän veä sinh moâi tröôøng beân trong vaø beân ngoaøi ñieåm tham quan. Baûo toàn nguoàn taøi nguyeân du lòch • Ñoái vôùi heä thoáng vaän chuyeån du khaùch: Khuyeán khích caùch doanh nghieäp luoân ñoåi môùi heä thoáng vaän chuyeån nhaèm taïo ñöôïc söï an toaøn vaø thoaûi maùi cho caùc du khaùch ñeán ñòa phöông. Caàn phoái hôïp vôùi ngaønh giao thoâng – quaûn lyù ñoâ thò quy hoaïch nhöõng vò trí beán baõi thuaän tieän 51 vaø khoa hoïc, khoâng nhöõng taïo thuaän lôïi cho du khaùch maø coøn phaûi phuø hôïp vôùi quy hoaïch ñoâ thò cuûa thaønh phoá. • Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp löõ haønh: Caàn ñaåy maïnh hoaït ñoäng quaûng baù ôû nhöõng thò tröôøng chính trong nöôùc nhö Tp.HCM, caùc tænh mieàn Ñoâng – Taây Nam Boä, caùc tænh duyeân haûi Nam Trung Boä… cuõng nhö môû roäng maïng löôùi phaân phoái tröïc tieáp vaø giaùn tieáp ôû nöôùc ngoaøi thoâng qua hôïp taùc, lieân keát vôùi nhöõng vaên phoøng ñaïi dieän cuûa nhöõng haõng löõ haønh khaùc cuûa Tp.HCM taïi nöôùc ngoaøi. Veà vieäc cung caáp caùc dòch vuï löõ haønh taïi ñòa phöông, caàn naâng cao tính chuyeân nghieäp trong vieäc cung caáp caùc dòch vuï cho du khaùch ñeán thaêm ñòa phöông. b. Ña daïng hoùa caùc saûn phaåm du lòch cuûa ñòa phöông: Vieäc ña daïng hoùa caùc saûn phaåm du lòch caàn chuù yù ñeán caùc yeáu toá chaát löôïng dòch vuï, söï ña daïng, môùi laï vaø ñoäc ñaùo coù chuù yù ñeán khaû naêng taùc ñoäng löôïng nhu caàu theo muøa theå hieän raát roõ neùt taïi ñòa phöông. • Veà loaïi hình du lòch sinh thaùi: trong thôøi gian saép tôùi caàn ñaåy maïnh hôn nöõa tieán ñoä trieån khai caùc döï aùn khu du lòch Ñan Kia – Suoái Vaøng, hoà Tuyeàn Laâm, thaùc Ñamb’ri. Neân keát hôïp loaïi hình du lòch nghæ döôõng, sinh thaùi vôùi giaûi trí, theå thao, maïo hieåm, khaùm phaù… + Döï aùn khu du lòch Ñan Kia – Suoái Vaøng: laø moät khu du lòch toång hôïp coù taàm voùc quoác gia vaø quoác teá vôùi ñaày ñuû caùc loaïi hình du lòch nhö nghæ döôõng, vui chôi giaûi trí, laøng ngheà, canh noâng, theå thao… Höôùng khai thaùc döï kieán cuûa khu du lòch naøy seõ laø tham quan nghieân cöùu heä sinh thaùi, laøng ngheà, laøng vaên hoùa daân toäc, keát hôïp du lòch sinh thaùi vôùi nghæ döôõng vaø caùc dòch vuï vui chôi giaûi trí, theå thao… + Döï aùn khu du lòch hoà Tuyeàn Laâm: phaùt trieån caùc loaïi hình du lòch nhö vui chôi, giaûi trí, theå thao, hoäi nghò – hoäi thaûo, tham quan, daõ ngoaïi + Döï aùn khu du lòch thaùc Ñambri: laø moät khu du lòch sinh thaùi quan troïng phía Nam Laâm Ñoàng vôùi caùc loaïi hình saûn phaåm chuû yeáu: sinh thaùi, nghæ cuoái tuaàn, vui chôi giaûi trí… phuïc vuï cho caùc tour, tuyeán tham quan, daõ ngoaïi, nghieân cöùu vaên hoùa daân toäc, theå thao, keát hôïp caùc dòch vuï löu truù, nghæ cuoái tuaàn… • Ñaåy maïnh hôn nöõa vieäc toå chöùc caùc chöông trình leã hoäi trong naêm. Hieän nay, Leã hoäi Festival Hoa ñaõ trôû thaønh leã hoäi ñöôïc toå chöùc haøng naêm taïi Tp. Ñaø Laït. Leã hoäi môùi chæ ñöôïc toå chöùc töø cuoái naêm 2004 neân taùc ñoäng chöa thaät roõ raøng ñeán du lòch cuûa ñòa phöông, nhöng vieäc toå chöùc leã hoäi naøy haøng naêm seõ taïo ra ñieåm nhaán thu huùt du khaùch ñeán ñòa phöông trong nhöõng muøa ít khaùch. Hieän nay, ñòa phöông ñaõ coù keá hoaïch toå chöùc caùc leã hoäi khaùc nhaèm khai thaùc nhöõng ñaëc tröng cuûa ñòa phöông nhö Leã hoäi Thaùc (2006), Leã hoäi vaên hoùa Cheø (Baûo Loäc 52 – 2006). Ngoaøi ra, ñòa phöông cuõng caàn nghieân cöùu toå chöùc theâm nhöng leã hoäi khaùc raûi ñeàu trong nhöng thôøi gian ít khaùch trong naêm. • AÅm thöïc: ngheä thuaät aåm thöïc cuûa Ñaø Laït khoâng coù gì ñaëc tröng rieâng maø laø söï pha troän giöõa caùc mieàn treân ñaát nöôùc. Tuy nhieân, vôùi lôïi theá veà ngaønh ngheà saûn xuaát caùc loaïi rau, hoa, cuû, quaû, Ñaø Laït coù theå khai thaùc lôïi theá naøy phuïc vuï cho muïc ñích du lòch. Coù theå khuyeán khích xaây döïng nhöõng nhaø haøng chuyeân phuïc vuï rau, hoa, cuû, quaû, nhaán maïnh ñeán lôïi ích veà söùc khoûe cuûa nhöõng saûn phaåm ñöôïc cung caáp. • Caàn khai thaùc loaïi hình du lòch du lòch chöõa beänh, giaûm stress ñeå taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc ñòa phöông laân caän, nhö keát hôïp nghæ döôõng vôùi chöõa beänh baèng ñoâng y, taäp khí coâng giaûm stress, taém buøn thaûo döôïc… daønh cho nhöõng ñoái töôïng caàn thu huùt nhö khaùch quoác teá vaø nhöõng nhoùm thò tröôøng muïc tieâu ñaëc bieät trong nöôùc. • Taêng cöôøng khai thaùc vaø môû roäng caùc loaïi hình theå thao nhö leo nuùi, ñi boä xuyeân röøng, bay löôïn, nhaûy duø töø ñænh nuùi. Ngoaøi ra, nhöõng moân theå thao nhö cheøo thuyeàn, vöôït thaùc cuõng mang laïi nhöõng caûm nhaän ñaùng nhôù cho du khaùch tham gia. • Chuù yù phaùt trieån caùc loaïi hình du lòch cuoái tuaàn daønh cho du khaùch trong nöôùc. Hieän nay, Tp. Ñaø Laït ñaõ hình thaønh phoá ñi boä vaøo buoåi toái nhöõng ngaøy nghæ cuoái tuaàn nhöng caùc hoaït ñoäng taïi ñaây chöa ña daïng vaø phong phuù, chöa coù nhieàu loaïi hình giaûi trí haáp daãn daønh cho du khaùch vaø cö daân ñòa phöông. Caàn giao cho moät toå chöùc chòu traùch nhieäm veà marketing phaùt trieån caùc hoaït ñoäng naøy, hoaëc cuõng coù theå cho pheùp moät coâng ty coù uy tín thöïc hieän ñoåi laïi cô hoäi quaûng baù cho hoï taïi Tp. Ñaø Laït trong söï kieän naøy. Neân quy hoaïch moät soá khu vöïc thuaän tieän daønh cho caùc hoaït ñoäng picnic, vui chôi giaûi trí daønh cho daân cö vaø caùc du khaùch khi hoï ñeán Ñaø Laït nhö caùc coâng vieân, vöôøn hoa, taùn röøng. 3.3.2 Ñaåy maïnh hôïp taùc lieân keát – hoã trôï phaùt trieån Ñaây laø giaûi phaùp voâ cuøng quan troïng nhaèm taïo ra ñöôïc khai thaùc coù hieäu quaû hôn caùc taøi nguyeân du lòch saün coù cuõng nhö taän duïng ñöôïc theá maïnh cuûa caùc ñòa phöông khaùc ñeå phaùt trieån du lòch cuûa ñòa phöông moät caùch maïnh meõ vaø beàn vöõng hôn. Ñaåy maïnh hôïp taùc coøn giuùp Ñaø Laït – Laâm Ñoàng giaûm nheï söï caïnh tranh gay gaét töø caùc ñòa phöông khaùc. Vieäc haønh ñoäng theo thoûa thuaän giuùp caùc theâm giam gia hôïp taùc traùnh ñöôïc söï truøng laép, laõng phí khi trieån khai caùc chöông trình tieáp thò cuûa mình. a. Tp.HCM: Coù theå xem Tp.HCM laø ñaàu moái hôïp taùc quan troïng nhaát cuûa Ñaø Laït – Laâm Ñoàng. Do ñoù, caàn nghieân cöùu vaø trieån khai hôïp taùc moät caùch toaøn dieän vaø tích cöïc nhaát vôùi ñòa phöông naøy. Vieäc lieân keát, hôïp taùc vôùi Tp.HCM khoâng chæ 53 mang laïi cho ñòa phöông nguoàn du khaùch tröôùc maét cho hoaït ñoäng du lòch maø coøn giuùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Ñaø Laït – Laâm Ñoàng qua caùc hoaït ñoäng ñaàu tö, lieân doanh, ñaøo taïo… Treân hoaït ñoäng thu huùt du khaùch nöôùc ngoaøi, neân hôïp taùc maïnh meõ hôn nöõa vôùi nhöõng coâng ty löõ haønh maïnh taïi Tp.HCM nhö Saigon Tourist, Vietravel… Khi ñaõ xaùc ñònh ñaây laø moät ñaàu moái quan troïng, caàn taäp trung ñaàu tö xaây döïng moät heä thoáng phaân phoái roäng raõi vaø phoå bieán cuøng vôùi caùc coâng ty löõ haønh taïi ñaây. Taïi Tp.HCM, Tp. Ñaø Laït – Laâm Ñoàng neân thöïc hieän moät soá bieän phaùp quaûng baù ñeå laøm baøn ñaïp trieån khai roäng raõi hôn. Coù theå thoûa thuaän vôùi chính quyeàn Tp. HCM ñeå ñaët moät soá baûng giôùi thieäu veà Ñaø Laït (nhö Leã hoäi Festival Hoa Ñaø Laït 2005) taïi caùc khu vöïc trung taâm ñeå naâng cao nhaän thöùc cuûa cö daân ñòa phöông veà du lòch Ñaø Laït, quaûng baù hình aûnh cuûa Ñaø Laït moät caùch thöôøng xuyeân hôn nöõa. Kinh phí thöïc hieän vieäc naøy coù theå huy ñoäng baèng caùc keâu goïi taøi trôï. b. Caùc tænh mieàn trung: Ñoái vôùi caùc tænh mieàn Trung, ñaëc bieät laø Nam Trung Boä, vieäc lieân keát hôïp taùc chuû yeáu treân phöông dieän hôïp taùc khai thaùc nhöõng du khaùch muoán nhaän ñöôïc caû nhöõng lôïi ích cuûa caùc loaïi hình du lòch bieån vaø caùc loaïi hình du lòch nuùi cuõng nhö khí haäu ñaëc tröng cuûa Ñaø Laït. Muoán hình thaønh ñöôïc nhöõng saûn phaåm ña daïng naøy, tröôùc heát caàn hôïp taùc vôùi nhöõng ñòa phöông naøy nhaèm xaây döïng maïng löôùi giao thoâng thuaän tieän, taïo ñieàu kieän keát noái deã daøng vaø thuaän tieän cho du khaùch. Moät ví duï raát cuï theå laø chöông trình tour Nhaø Trang – Ñaø Laït. Vôùi chöông trình naøy, trong moät chuyeán ñi, du khaùch coù theå thöôûng ngoaïn caû nhöõng hoaït ñoäng soâi noåi, haøo höùng cuûa moät thaønh phoá bieån xinh ñeïp laãn baàu khoâng khí maùt dòu cuøng caùc hoaït ñoäng thö giaõn cuûa moät thaønh phoá cao nguyeân laõng maïn. Khaû naêng keát hôïp nhöõng tour theo hình thöùc naøy coù söùc caïnh tranh raát lôùn trong khu vöïc, raát deã thu huùt du khaùch quoác teá. Haïn cheá cuûa tour naøy laø thôøi gian vaø quaõng ñöôøng di chuyeån cuûa du khaùch khaù lôùn, coù theå laøm gaây ra söï meät moûi vaø aûnh höôûng ñeán caûm nhaän cuûa hoï. Do ñoù, caû hai ñòa phöông naøy caàn thuùc ñaåy tieán ñoä hoaøn thaønh cuûa con ñöôøng môùi, ruùt ngaén khoaûng caùch giöõa hai ñòa phöông du lòch. Töông töï, Ñaø Laït coøn coù theå taêng cöôøng keát noái tour vôùi nhöõng ñòa phöông khaùc ôû khu vöïc naøy nhö Muõi Neù (Phan Thieát), Ninh Chöõ (Bình Thuaän) vaø keå caû Ñaø Naüng. c. Nöôùc ngoaøi: Vieäc lieân keát vôùi caùc toå chöùc du lòch nöôùc ngoaøi caàn ñöôïc chuù yù hôn. Khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc nhöõng thò tröôøng troïng ñieåm caàn khai thaùc, neân nghieân cöùu ñaët nhöõng cô quan ñaïi dieän cuûa ñòa phöông ôû nöôùc ngoaøi hoaëc cuøng phoái hôïp vôùi nhöõng toå chöùc löõ haønh coù uy tín taïi caùc nöôùc naøy. Hoaït ñoäng naøy coù theå taïo ra 54 löôïng nhu caàu ñeán du lòch Ñaø Laït tröïc tieáp vì chính nhöõng ñieåm haáp daãn cuûa ñòa phöông chöù khoâng phaûi chæ gheù vaøo Ñaø Laït nhö moät ñieåm ñeán kh6ong quan troïng trong haønh trình du khaùch khaùm phaù ñaát nöôùc Vieät Nam. Tröôùc maét, neáu kinh phí haïn heïp coù theå taän duïng nhöõng cô quan xuùc tieán thöông maïi, du lòch cuûa Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi. Tuy nhieân, veà sau ñòa phöông phaûi xem ñaây laø moät trong nhöõng muïc quan troïng trong vieäc phaân boå ngaân saùch tieáp thò cho hoaït ñoäng du lòch. Lieân keát hôïp taùc vôùi nöôùc ngoaøi coøn coù theå môû roäng sang caùc hoaït ñoäng ñaàu tö, lieân doanh vaø ñaøo taïo. Tröôùc maét, ñòa phöông ñaõ thaønh coâng trong vieäc keâu goïi caùc nöôùc ñaàu tö vaøo nhöõng khu, ñieåm du lòch troïng ñieåm cuûa mình (nhö khu du lòch Ñan Kia – Suoái Vaøng ñöôïc caùc ñoái taùc Nhaät Baûn cam keát ñaàu tö hôn 1 tyû ñoâla). Ngoaøi ra, vieäc hôïp taùc vôùi nöôùc ngoaøi cho lónh vöïc ñaøo taïo caàn ñöôïc ñaàu tö lôùn hôn ñeå hình thaønh ñöôïc ñoäi nguõ nhaân söï coù chuyeân moân gioûi veà ngaønh du lòch cuõng nhö caùc ngaønh khaùc ôû treân taát caû caùc caáp ñoäng, töø hoaïch ñònh chieán löôïc phaùt trieån beàn vöõng ñeán caáp ñoä hoaït ñoäng thaáp nhaát. 3.3.3 Ñaåy maïnh caùc hình thöùc quaûng baù, xuùc tieán du lòch Trong ngaønh du lòch, chöùc naêng quaûng baù, xuùc tieán coù vai troø heát söùc to lôùn trong vieäc phaùt trieån ñòa phöông. Hoaït ñoäng naøy goùp phaàn raát lôùn trong vieäc taïo ra nhöõng caûm nhaän cuûa du khaùch veà hình aûnh vaø söï haáp daãn cuûa ñòa phöông. Tröôùc maét, Ñaø Laït neân chuù trong nhöõng hoaït ñoäng sau: • Caàn ñoåi môùi nhaän thöùc cuûa du khaùch veà du lòch Tp. Ñaø Laït – Laâm Ñoàng, thoâng qua ña daïng hoùa caùch thöùc quaûng baù vaø thöïc hieän vieäc quaûng baù moät caùch thöôøng xuyeân hôn. Do du lòch ñöôïc xaùc ñònh laø ngaønh kinh teá ñoäng löïc cuûa ñòa phöông, caàn ñaàu tö maïnh hôn nöõa nhaèm naâng cao toái ña hình töôïng cuûa ñòa phöông vaø taïo ra aán töôïng saâu saéc hôn trong taâm trí caùc khaùch haøng muïc tieâu. Neáu ñöôïc, coù theå thueâ caùc chuyeân gia trong caû nöôùc hoaëc nöôùc ngoaøi coá vaán caùc phöông phaùp vaø taøi lieäu quaûng baù thöïc söï chuyeân nghieäp vaø hieäu quaû, bôûi vì hoï coù nhöõng caùi nhìn môùi meû ñoái vôùi nhöõng ñaëc tröng, nhöõng ñieåm haáp daãn voán coù cuûa Ñaø Laït, cuõng nhö coù nhöõng phöông phaùp ñoäc ñaùo, ña daïng ñeå ñòa phöông hoïc taäp vaø aùp duïng. • Vieäc saûn xuaát caùc loaïi baêng ñóa, aán phaåm quaûng baù cho Ñaø Laït phaûi ñöôïc thöïc hieän moät caùch chuyeân nghieäp vaø coù chaát löôïng cao. Khoâng neân chæ laøm cho coù, maø phaûi thöïc söï chuù yù ñeán chaát löôïng, thaåm myõ vaø hieäu quaû taùc ñoäng cuûa chuùng. Vieäc saûn xuaát caùc taøi lieäu quaûng baù khoâng nhaát thieát phaûi saûn xuaát haøng loaït, maø caàn ñöôïc ñònh höôùng sao cho phuø hôïp vôùi töøng thò tröôøng muïc tieâu, töøng ñoái töôïng khaùch daønh cho caùc loaïi saûn phaåm du lòch khaùc nhau cuûa ñòa phöông. Taøi lieäu quaûng baù nhaém ñeán ñoái töôïng du khaùch trong nöôùc seõ khaùc vôùi taøi lieäu quaûng baù daønh cho caùc thò tröôøng nöôùc ngoaøi. 55 • Keâu goïi vaø taïo ñieàu kieän cho caùc ñoaøn laøm phim, ca nhaïc ñeán thöïc hieän caùc caûnh quay taïi ñòa phöông. Taùc duïng quaûng baù qua phim aûnh, ca nhaïc laø raát lôùn bôûi vì hình thöùc quaûng baù naøy coù tính chaát giaùn tieáp, ñoàng thôøi coù theå thu huùt ñöôïc söï chuù yù cuûa moät soá löôïng khaùn giaû raát lôùn neáu baûn thaân chuùng taïo ra ñöôïc moät löôïng khaùn giaû lôùn cuûa mình. Trong thôøi ñaïi ngaøy nay khi maø hình thöùc quaûng caùo tröïc tieáp cuûa caùc toå chöùc, caùc ñòa phöông khoâng coøn ñöôïc khaùn giaû tin caäy nöõa, thì vieäc quaûng baù moät caùch giaùn tieáp nhö theá naøy laïi coù taùc duïng raát to lôùn. Neáu coù ñieàu kieän, ñòa phöông cuõng coù theå töï ñaàu tö kòch baûn vaø daøn döïng ñeå saûn xuaát ra nhöõng boä phim hay, coù khaû naêng coâng chieáu thaønh coâng khoâng chæ ôû caùc ñòa phöông trong nöôùc maø coøn coù theå ñöa ra nöôùc ngoaøi. • Tìm caùc phöông phaùp phaùt haønh caùc loaïi baêng ñóa, aán phaåm giôùi thieäu veà nhöõng saûn phaåm du lòch ñaëc tröng cuûa ñòa phöông. Coù theå thoâng qua caùc cô quan xuùc tieán thöông maïi, ngoaïi giao nhaèm ñaåy maïnh vieäc phaân phoái caùc taøi lieäu quaûng baù naøy. Töø vieäc xaùc ñònh laïi ñoái töôïng khaùch haøng muïc tieâu, ñòa phöông seõ xaùc ñònh ñöôïc phöông phaùp vaø ñoái töôïng quaûng baù moät caùch hieäu quaû hôn. • Neân taêng cöôøng toå chöùc caùc tour khaûo saùt (farm trip) cho caùc haõng löõ haønh nöôùc ngoaøi ñeå khuyeán khích hoï ñöa ñòa phöông vaøo moät trong nhöõng tuyeán, ñieåm ñeán ñöôïc öu tieân cuûa hoï. Vieäc giôùi thieäu caùc saûn phaåm du lòch “suoâng” qua taøi lieäu quaûng baù seõ khoù coù theå thuyeát phuïc ñöôïc söï tin caäy cuûa caùc ñoái taùc. • Moät phöông phaùp quaûng baù du lòch ñòa phöông ra nöôùc ngoaøi raát toát laø tích cöïc tham gia caùc hoäi nghò, hoäi chôï du lòch trong khu vöïc vaø theá giôùi. Tuy nhieân, muoán thöïc söï ñaït ñöôïc keát quaû toát töø hoaït ñoäng naøy, coâng taùc chuaån bò cho vieäc tham gia caàn ñöôïc thöïc hieän kyõ löôõng caû veà maët nhaân söï laãn taøi lieäu quaûng baù. Nhaân söï tham gia phaûi thöïc söï chuyeân nghieäp, coù kyõ naêng trình baøy vaø thuyeát trình coù tính thu huùt vaø thuyeát phuïc, neâu baät ñöôïc söï cuoán huùt cuûa ngaønh du lòch ñòa phöông. Cuõng caàn chuù yù caû ñeán phaàn trang trí, thieát keá caùc gian haøng hoäi chôï nhaèm taïo ra söï ñoäc ñaùo ñaëc tröng cuûa ñòa phöông ñeå thu huùt caùc ñoái taùc ñeán giao dòch. • Song song vôùi vieäc quaûng baù ra nöôùc ngoaøi, caàn tieán haønh quaûng baù taïi choã baèng nhieàu hình thöùc khaùc nhau, nhö tìm caùch toå chöùc hoäi chôï du lòch, toå chöùc hoïp baùo treân quy moâ toaøn quoác veà caùc chöông trình leã hoäi ñaëc saéc cuûa ñòa phöông. Vieäc hình thaønh nhöõng leã hoäi nhö vaäy ñaõ ñöôïc baøn ôû phaàn ña daïng hoùa saûn phaåm du lòch. Tuy nhieân, khoâng phaûi cöù hình thaønh ñöôïc caùc saûn phaåm leã hoäi ñaëc saéc laø ñaõ thaønh coâng. Vieäc quaûng baù cho caùc leã hoäi naøy moät caùch hieäu quaû cuõng voâ cuøng quan troïng. Coâng taùc naøy caàn ñöôïc toå chöùc thöôøng xuyeân ñeå luoân taïo ra nhöõng aán töôïng môùi trong taâm trí cuûa khaùch haøng tieàm naêng vaø thu huùt hoï ñeán du lòch taïi ñòa phöông ôû caùc thôøi ñieåm khaùc nhau trong naêm. (Moät trong nhöõng ñieåm yeáu cuûa ngaønh du lòch ñòa phöông laø khoâng taïo ñöôïc nhu caàu ña daïng raûi ñeàu cho caùc thôøi gian trong naêm, maø chæ taäp trung vaøo moät soá thôøi gian cao ñieåm). 56 3.3.4 Xaây döïng vaên minh ñoâ thò du lòch ñaëc tröng Vai troø cuûa coâng chuùng trong vieäc marketing du lòch cho ñòa phöông raát quan troïng. Hoï coù theå giuùp ñòa phöông hình thaønh moät ñaëc tröng haáp daãn rieâng cuõng nhö töï tieáp thò, quaûng baù cho hình aûnh cuûa mình ngay taïi choã. Ngaønh du lòch caàn chuû trì coâng taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc trong thôøi gian saép tôùi vôùi nhöõng noäi dung chính sau: • Ñoåi môùi nhaän thöùc cuûa cö daân ñòa phöông: caàn toå chöùc giaùo duïc cho moïi taàng lôùp nhaân daân veà phong caùch öùng xöû cuûa cö daân moät thaønh phoá du lòch lôùn. Ñòa phöông ñaõ xaùc ñònh ñöôïc phong caùch cuûa ngöôøi daân Ñaø Laït laø “hieàn hoøa, thanh lòch vaø meán khaùch”. Do ñoù, caàn tìm caùch tuyeân truyeàn veà nhöõng lôïi ích cuûa hình aûnh naøy ñoái vôùi neàn kinh teá cuûa ñòa phöông cuõng nhö ñoái vôùi cuoäc soáng cuûa chính hoï. Coá gaéng haïn cheá nhöõng haønh vi khoâng coù lôïi cho hình aûnh naøy nhö teä naïn loäi keùo du khaùch, mua baùn chuïp giaät, laøm maát an ninh traät töï… Song song vôùi ñieàu naøy, caàn taêng cöôøng tuyeân truyeàn giaùo duïc yù thöïc giöõ gìn moâi tröôøng sinh thaùi cuûa ñòa phöông nhö khoâng xaû raùc böøa baõi, giöõ gìn ñöôøng phoá saïch ñeïp. Du khaùch chæ thöïc söï caûm nhaän ñöôïc Tp. Ñaø Laït laø moät thaønh phoá du lòch sinh thaùi, xanh, saïch khi hoï caûm nhaän ñöôïc yù thöùc giöõ gìn moâi tröôøng thöïc söï cuûa chính ngöôøi daân ñòa phöông. • Phoå bieán roäng raõi ñeå nhaân daân tham gia xaây döïng vaø quaûn lyù moâi tröôøng kinh doanh dòch vuï du lòch laønh maïnh vaø vaên mình ñoâ thò ñeå taïo ra nhaän thöùc vaø haønh ñoäng töø moãi ngöôøi daân, töøng böôùc taïo thoùi quen vaø neáp soáng vaên minh ñoâ thò cuûa moät thaønh phoá du lòch. • Xaây döïng keá hoaïch vaø noäi dung cuï theå ñeå toå chöùc tuyeân truyeàn treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng vôùi caùc chöông trình phong phuù, thieát thöïc vaø thöôøng xuyeân nhö chuyeân muïc, chuyeân ñeà, taïo ñaøm ñeå naâng cao nhaän thöùc trong taát caû caùc taàng lôùp nhaân daân ñòa phöông cuõng nhö du khaùch ñeå hoï cuøng höôûng öùng. Cô quan tieáp thò du lòch caàn soaïn thaûo nhöõng chöông trình haønh ñoäng cuõng nhö nhöõng quy taéc höôùng daãn, in aán thaønh caùc taøi lieäu quaûng baù haáp daãn ñeå phaân phaùt ñeán taát caû moïi ngöôøi daân ñòa phöông, laøm cho noù trôû thaønh caåm nang hình thaønh phong caùch vaên minh cuûa moät ñoâ thò du lòch. 3.3.5 Thu huùt vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Khi ñaõ xaùc ñònh ngaønh du lòch laø ngaønh kinh teá muõi nhoïn, ngaønh kinh teá ñoäng löïc cuûa ñòa phöông, nguoàn nhaân löïc cho ngaønh phaûi thöïc söï ñöôïc quan taâm haøng ñaàu vì söï thaønh coâng cuûa ngaønh phuï thuoäc raát lôùn vaøo ñoäi nguõ nhaân söï hoaït ñoäng trong ngaønh. Hieän nay, nguoàn nhaân löïc coù chuyeân ngaønh veà du lòch coøn thieáu vaø yeáu, nhöng trong thôøi gian tôùi nguoàn cung caáp nhaân löïc cho ngaønh töø caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø daïy ngheà taïi ñòa phöông coù theå ñaùp öùng ñuû nhu caàu. Do ñoù, caàn chuù yù ñeán nhöõng bieän phaùp naâng cao chaát löôïng nhaân söï veà maët chieán löôïc cho ñòa phöông. 57 • Caàn phaûi chuù yù ñeán vieäc giöõ chaân vaø keâu goïi nguoàn nhaân taøi cuûa ñòa phöông quay veà ñòa phöông phuïc vuï. Coù moät khuynh höôùng raát roõ laø ña phaàn caùc hoïc sinh khaù, gioûi vaø xuaát saéc ñeàu ñi hoïc ôû Tp.HCM vaø caùc nôi coù neàn giaùo duïc ñaïi hoïc phaùt trieån khaùc. Sau khi toát nghieäp, haàu heát ñeàu khoâng muoán trôû veà laøm vieäc taïi ñòa phöông vì cô hoäi vieäc laøm khoâng haáp daãn. Hieän nay, vôùi vieäc trieån khai nhieàu döï aùn coù quy moâ lôùn, ñaõ ñeán luùc ñòa phöông coù bieän phaùp khai thaùc nguoàn nhaân löïc naøy. • Tuyeån choïn vaø gôûi nhöõng ngöôøi coù naêng löïc ñi hoïc ôû nhöõng ñòa phöông, nhöõng nöôùc coù chuyeân moân phaùt trieån cao trong caùc lónh vöïc: nhaân gioáng hoa, kyõ thuaät troàng vaø chaêm soùc hoa, quaûn lyù caùc hoaït ñoäng du lòch chuyeân nghieäp, thieát keá vaø toå chöùc caùc söï kieän, leã hoäi… • Thu huùt nguoàn nhaân löïc gioûi trong ngaønh du lòch ñeán ñòa phöông coâng taùc laâu daøi baèng caùch cheá ñoä ñaõi ngoä ñaëc bieät veà löông boång, choã ôû… Tuy nhieân, caàn boá trí, söû duïng nguoàn nhaân löïc naøy moät caùch hieäu quaû ñeå coù theå giöõ chaân hoï ôû laïi laøm vieäc laâu daøi taïi ñòa phöông. 3.3.6 Taêng cöôøng baûo veä vaø toân taïo taøi nguyeân du lòch Coù theå xem raèng ñaây laø moät phaàn trong nhoùm caùc giaûi phaùp veà saûn phaåm. Tuy nhieân, do taàm quan troïng ñaëc bieät cuûa noù neân chuùng toâi xin trình baøy thaønh moät muïc rieâng. Ngaønh du lòch trong quaù trình khai thaùc caùc taøi nguyeân du lòch caàn thöïc hieän toát caùc giaûi phaùp sau nhaèm baûo veä vaø toân taïo chuùng ñeå ñaûm baûo söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa ñòa phöông. • Baûo veä vaø toân taïo heä sinh thaùi röøng thoâng thuaàn chuûng cuûa ñòa phöông – laø laù phoåi taïo neân baàu khí haäu ñaëc tröng cuûa Ñaø Laït – Laâm Ñoàng. Baûo veä hình aûnh “thaønh phoá trong röøng, röøng trong thaønh phoá” cuûa Ñaø Laït. Baûo veä caùc khu röøng thoâng nguyeân sinh, han cheá thaáp nhaát söï chaët phaù röøng trong quaù trình trieån khai caùc döï aùn du lòch môùi. Thay theá caùc khu röøng coù theå bò maát baèng nhöõng khu röøng troàng khaùc. Phaùt trieån kinh teá moät caùch beàn vöõng. • Neân quy hoaïch moät soá khu vöïc chuyeân troàng nhöõng “röøng hoa” ñaëc tröng cuûa ñòa phöông nhö anh ñaøo, mimosa… Nghieân cöùu troàng caùc röøng hoa sao cho thôøi gian nôû hoa coù theå phaân boá ñeàu trong naêm, ñaëc bieät laø nhöõng muøa du lòch ít khaùch. Vieäc naøy neân hoïc taäp caùc nöôùc Nhaät Baûn, Haøn Quoác khi hoï troàng ñöôïc nhöõng röøng hoa nguùt ngaøn. Moãi khi ñeán muøa hoa nôû, du khaùch khaép nôi ñeán thöôûng ngoaïn vaø caûm thaáy voâ cuøng thích thuù khi loït thoûm trong moät caùnh ñoàng hoa khoång loà keùo daøi xa tít taép. • Baûo veä heä sinh thaùi hoà, thaùc coù vai troø kieán taïo caûnh quan vaø nhöõng ñieåm ñaëc tröng cho du lòch nghæ döôõng cuûa ñòa phöông. Choáng raùc ñoïng, boài laéng vaø luoân boå sung nhöõng yeáu toá bò hao moøn trong quaù trình khai thaùc du lòch nhö caây xanh, thaûm coû… Xöû lyù toát nguoàn nöôùc cuûa hoà, thaùc nhaèm ñaûm baûo tính myõ quan vaø veä sinh moâi tröôøng. 58 • Baûo veä heä kieán truùc caûnh quan vaø kieán truùc coâng trình coå ñieån noåi tieáng cuûa thaønh phoá Ñaø Laït. Caàn thu hoài vaø caûi taïo laïi hieän traïng cuûa nhöõng khu bieät thöï ñang bò laán chieám vaø söû duïng khoâng ñuùng muïc ñích, bò thay ñoåi keát caáu moät caùch hoãn taïp. Ñoái vôùi nhöõng coâng trình xaây döïng môùi, caàn ñaûm baûo quy trình pheâ duyeät chaët cheõ nhaèm traùnh vieäc xaây döïng nhöõng coâng trình coù khaû naêng phaù vôõ kieán truùc caûnh quan ñaëc tröng cuûa Ñaø Laït. Sôùm quy hoaïch caùc khu ñoâ thò veä tinh cho thaønh phoá nhaèm traùnh söï quaù taûi ñang daàn theå hieän roõ trong caùc dòp leã hoäi – khoâng theå phaùt trieån Ñaø Laït thaønh moät thaønh phoá coâng nghieäp lôùn nhö nhöõng thaønh phoá khaùc trong nöôùc. • Baûo veä neàn vaên hoùa daân gian cuûa caùc daân toäc thieåu soá taïi ñòa phöông. Löïa choïn vaø phaùt trieån moät soá leã hoäi ñaëc tröng trong soá naøy thaønh nhöõng leã hoäi coù quy moâ lôùn, nhöng phaûi chuù yù ñaûm baûo tính chaát ñoäc ñaùo cuûa leã hoäi nhaèm taïo theâm caùc ñieåm nhaán cho ngaønh du lòch. Ñoàng thôøi, phaûi thieát keá caùc bieän phaùp ngaên chaën taùc ñoäng ngöôïc tieâu cöïc vaøo ñôøi soáng cuûa caùc daân toäc baûn ñòa. 3.4. Moät soá giaûi phaùp hoã trôï 3.4.1. Caûi thieän toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Trung taâm xuùc tieán du lòch ñòa phöông Troïng traùch marketing du lòch cuûa ñòa phöông ñöôïc ñaët leân vai Trung taâm Xuùc tieán Du lòch Thöông maïi vaø Ñaàu tö Laâm Ñoàng (goïi taét laø Trung taâm Xuùc tieán Du lòch). Nhöõng phaân tích veà caùc hoaït ñoäng quaûng baù neâu treân gôïi yù nhöõng giaûi phaùp sau nhaèm taêng cöôøng hieäu quaû cuûa nhöõng giaûi phaùp marketing ñaõ neâu treân. • Hieän nay, coâng vieäc trieån khai caùc hoaït ñoäng tieáp thò du lòch cuûa Tp. Ñaø Laït – Laâm Ñoàng ñöôïc phaân chia giöõa Phoøng Quaûn lyù Du lòch thuoäc Sôû Du lòch Laâm Ñoàng vaø Trung taâm Xuùc tieán Du lòch. Do ñoù, nhieàu noäi dung caàn trieån khai gaëp khoù khaên trong coâng taùc phoái hôïp. Caùc chöông trình, ñeà aùn phaùt trieån vaø tieáp thò du lòch khoâng ñöôïc trieån khai moät caùch ñoàng boä vaø nhaát quaùn. Vì vaäy, trong thôøi gian saép tôùi, ñòa phöông caàn giao toaøn boä hoaït ñoäng tieáp thò du lòch cuûa ñòa phöông cho Trung taâm Xuùc tieán Du lòch thöïc hieän ñeå baûo ñaûm tính nhaát quaùn xuyeân suoát cuûa caùc chöông trình caàn trieån khai (Taát nhieân, vieäc naøy chæ neân ñöôïc thöïc hieän sau khi boä maùy toå chöùc cuûa Trung taâm Xuùc tieán Du lòch ñöôïc kieän toaøn). • Taêng cöôøng ñoäi nguõ caùn boä chuyeân traùch cuûa Trung taâm Xuùc tieán Du lòch caû veà soá löôïng laãn chaát löôïng. Caàn hình thaønh caùc boä phaän chuyeân traùch daønh cho töøng hoaït ñoäng tieáp thò chöù khoâng ñeå kieâm nhieäm nhö hieän taïi. Ñaëc bieät caàn coù nhöõng boä phaän chuyeân traùch sau: + Chieán löôïc – saùng taïo: phuï traùch vieäc vaïch ra chieán löôïc phaùt trieån du lòch cuûa ñòa phöông theo caùc ñònh höôùng ñaõ ñöôïc pheâ duyeät moät caùch saùng taïo. Vieäc xaây döïng hình aûnh vaø khaåu hieäu daønh cho ngaønh du lòch ñòa phöông theo töøng thôøi ñieåm khaùc nhau cuõng seõ do boä phaän naøy thöïc hieän. 59 Boä phaän naøy cuõng soaïn thaûo caû keá hoaïch trieån khai caùc hoaït ñoäng marketing nhaèm ñaûm baûo tính nhaát quaùn vaø toaøn dieän cuûa chuùng. + Truyeàn thoâng – chieâu thò: chòu traùch nhieäm phoái hôïp trieån khai caùc keá hoaïch marketing ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. Boä phaän naøy cuõng seõ taïo ñieàu kieän, hoã trôï cho caùc doanh nghieäp trong khaâu tieáp caän caùc thò tröôøng muïc tieâu vaø thu huùt du khaùch baèng caùch chöông trình chieâu thò moät caùch chuû ñoäng vaø baøi baûn hôn. + Taøi trôï – ngaân saùch: chòu traùch nhieäm tìm kieám nguoàn ngaân saùch, taøi trôï cho caùc hoaït ñoäng tieáp thò cuûa mình. 3.4.2. Taêng cöôøng ngaân saùch tieáp thò Hoaït ñoäng marketing du lòch cuûa ñòa phöông trong thôøi gian qua coøn yeáu moät phaàn cuõng do ngaân saùch tieáp thò haïn cheá. Chaéc chaén nguoàn ngaân saùch nhaø nöôùc daønh cho hoaït ñoäng tieáp thò du lòch ñòa phöông moät caùch toaøn dieän laø khoâng ñuû. Nhöõng hoaït ñoäng nhö thueâ caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi tö vaán, quaûng caùo treân truyeàn hình ôû trong nöôùc vaø quoác teá, toå chöùc caùc leã hoäi du lòch, caùc chöông trình phaùt trieån du lòch… caàn nguoàn ngaân saùch raát lôùn neáu ñòa phöông muoán thöïc hieän. Ñòa phöông caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp sau nhaèm taïo nguoàn ngaân saùch tieáp thò du lòch nhieàu vaø ña daïng: + Thieát keá caùc chöông trình tieáp thò, sau ñoù keâu goïi taøi trôï töø caùc toå chöùc kinh teá caû trong nöôùc vaø quoác teá. Muoán thaønh coâng, caàn taïo ra ñöôïc cô hoäi quaûng baù toát cho hoï. Leã hoäi Festival Hoa Ñaø Laït 2005 theo keá hoaïch seõ ñöôïc truyeàn hình tröïc tieáp treân soùng VTV3, chính laø moät trong nhöõng cô hoäi keâu goïi taøi trôï raát toát. Vieäc thöïc hieän caùc aán phaåm quaûng baù, chieâu thò cuõng coù theå nhaän ñöôïc söï taøi trôï töø caùc toå chöùc kinh teá. Ñoåi laïi, hình aûnh cuûa caùc doanh nghieäp naøy cuõng seõ ñöôïc quaûng baù cuøng vôùi ngaønh du lòch ñòa phöông. + Tp. Ñaø Laït ñang naâng caáp trong noã löïc trôû thaønh moät thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông. Ñaây cuõng laø moät cô hoäi ñeå taêng cöôøng nguoàn ngaân saùch cho caùc hoaït ñoäng tieáp thò. + Tranh thuû söï giuùp ñôõ, taøi trôï töø caùc toå chöùc, ñòa phöông treân theá giôùi. Vôùi nhöõng tieàm naêng cuûa mình, Tp. Ñaø Laït – Laâm Ñoàng coù theå keát nghóa vôùi moät soá ñòa phöông treân theá giôùi vaø nhaän ñöôïc söï hoã trôï cuûa hoï veà caùc maët taøi trôï phaùt trieån, ñaøo taïo, khoa hoïc coâng ngheä… 60 3.5. Kieán nghò ™ Ñoái vôùi chính phuû: - Hoã trôï ñòa phöông trong vieäc quaûng baù hình aûnh cuûa mình qua caùc cô quan ngoaïi giao, xuùc tieán thöông maïi du lòch ôû nöôùc ngoaøi. - Pheâ duyeät chính saùch öu ñaõi ñaàu tö ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng döï aùn troïng ñieåm nhaèm nhanh choùng thu huùt ñöôïc nhöõng ñoái taùc nöôùc ngoaøi coù ñuû söùc maïnh taøi chính tham gia trieån khai nhanh choùng. ™ Ñoái vôùi Toång cuïc Du lòch: - Caàn coù keá hoaïch quaûng baù roäng raõi hình aûnh cuûa du lòch Vieät Nam ñeán nhöõng thò tröôøng troïng ñieåm. Quaûng baù hình aûnh Ñaø Laït nhö laø moät trong nhöõng ñieåm ñeán ñaùng löu yù nhaát khi du khaùch quoác teá ñeán Vieät Nam. - Ñoùng vai troø nhaïc tröôûng ñieàu khieån caùc hoaït ñoäng du lòch cuûa caû nöôùc theo moät quyõ ñaïo phuø hôïp, traùnh choàng cheùo nhau giöõa caùc ñòa phöông trong caû nöôùc, taïo neân tình traïng caïnh tranh thay vì hôïp taùc giöõa caùc ñòa phöông, khoâng coù lôïi cho ngaønh du lòch caû nöôùc. ™ Ñoái vôùi chính quyeàn tænh: - Kieän toaøn boä maùy ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa ngaønh du lòch. Chuù troïng phaùt trieån nhöõng caùn boä coù taàm nhìn chieán löôïc nhaèm ñònh höôùng phaùt trieån phuø hôïp cho caû ñòa phöông. Naâng cao tính chuyeân nghieäp cuûa ñoäi nguõ nhaân söï, ñaûm baûo xöû lyù nhanh choùng caùc hieän töôïng tieâu cöïc maø du khaùch vaø nhaân daân phaûn aùnh. - Chæ ñaïo taêng cöôøng hoaït ñoäng cuûa Trung taâm Xuùc tieán Du lòch cuûa ñòa phöông. Môû roäng phaïm vi vaø lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa Trung taâm Xuùc tieán Du lòch, ñeå Trung taâm coù nhieàu quyeàn haïn hôn trong vieäc phoái hôïp noã löïc cuûa caùc ban ngaønh nhaèm phaùt trieån du lòch thöông maïi. - Ñieàu phoái hoaït ñoäng giöõa caùc ban ngaønh nhaèm taïo ra moät moâi tröôøng thuaän lôïi nhaát ñeå ngaønh du lòch phaùt trieån töông xöùng vôùi tieàm naêng vaø vò trí voán coù cuûa noù trong vieäc phaùt trieån neàn kinh teá noùi chung cuûa ñòa phöông Ñaø Laït - Laâm Ñoàng. 61 LÔØI KEÁT Qua nhöõng phaân tích ñaùnh giaù caùc soá lieäu vaø döõ kieän veà tình hình hoaït ñoäng cuûa ngaønh du lòch Tp. Ñaø Laït – Laâm Ñoàng, coù theå noùi raèng ngaønh du lòch cuûa ñòa phöông ñaõ coù nhöõng noã löïc heát söùc quan troïng nhaèm taïo ra nhöõng tieàn ñeà thuaän cho quaù trình phaùt trieån kinh teá toång hôïp. Tuy nhieân, tình hình caïnh tranh trong thôøi gian saép tôùi ñoøi hoûi ñòa phöông phaûi xaùc ñònh laïi ñònh höôùng chieán löôïc tieáp thò cuûa mình nhaèm ñöa ra nhöõng giaûi phaùp phuø hôïp vaø hieäu quaû. Treân cô sôû vaän duïng nhöõng lyù luaän veà marketing du lòch vaø marketing ñòa phöông, cuøng vôùi nhöõng ñaùnh giaù toång quaùt veà tình hình du lòch Vieät Nam, luaän vaên ñaõ giaûi quyeát ñöôïc moät soá vaán ñeà: 1. Phaân tích caùc nguoàn taøi nguyeân du lòch vaø tình hình söû duïng chuùng trong caùc hoaït ñoäng du lòch cuûa ñòa phöông. 2. Phaân tích caùch thöùc söû duïng caùc coâng cuï trong marketing mix cuûa ñòa phöông (aùp duïng moâ hình 8P). 3. Phaân tích moät soá chæ tieâu theå hieän hieäu quaû cuûa caùc hoaït ñoäng marketing cuûa ñòa phöông trong 5 naêm gaàn ñaây. 4. Treân cô sôû nhöõng phaân tích neâu treân, keát hôïp vôùi nhöõng muïc tieâu phaùt trieån du lòch cuûa ñòa phöông, luaän vaên ñaõ nhaän ñònh ñöôïc hieän traïng tieáp thò cuûa ñòa phöông, ñoàng thôøi neâu ra moät soá giaûi phaùp quan troïng nhaát ñeå phaùt trieån ngaønh du lòch trong 10 naêm tôùi. Treân cô sôû vaän duïng nhöõng lyù thuyeát veà marketing du lòch vaø marketing ñòa phöông, caùc muïc ñích tieáp thò maø ñòa phöông caàn chuù troïng trong thôøi gian saép tôùi laø thò tröôøng muïc tieâu cuûa hoaït ñoäng tieáp thò, chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm, naêng löïc quaûn lyù soá löôïng nhu caàu trong caùc muøa vaø xaây döïng hình töôïng ñaëc tröng cho ñòa phöông. Caùc giaûi phaùp tieáp thò neâu ra laø nhöõng giaûi phaùp quan troïng nhaát ñi theo nhöõng muc ñích naøy. Do ñieàu kieän thôøi gian vaø khaû naêng coù haïn, luaän vaên naøy chaéc chaén seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng haïn cheá vaø thieáu soùt. Raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù cuûa quyù Thaày Coâ. Chaân thaønh caûm ôn. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Hoà Vieät (2003), “Phaùt trieån du lòch sinh thaùi beàn vöõng”, Phaùt trieån Du lòch Sinh thaùi Beàn vöõng taïi Ñaø Laït – Laâm Ñoàng, tr.1-9. 2. Nguyeãn Minh Hoøa (2003), “Thöû ñi tìm moät dieän maïo môùi cho Ñaø Laït”, Phaùt trieån Du lòch Sinh thaùi Beàn vöõng taïi Ñaø Laït – Laâm Ñoàng, tr.62-65. 3. Alneng, Victor (2003), “The development of Dalat as a sustainable eco-tourism town: some reflections and suggestions”, Phaùt trieån Du lòch Sinh thaùi Beàn vöõng taïi Ñaø Laït – Laâm Ñoàng, tr.100-105. 4. Vuõ Tuaán Caûnh (2003), “Du lòch Vieät Nam thöïc traïng vaø chieán löôïc phaùt trieån ñeán naêm 2010”, Döï aùn Xaây döïng naêng löïc cho phaùt trieån du lòch ôû Vieät Nam. 5. Michael M. Coltman (1991), Tieáp thò du lòch, CMIE Group vaø Trung taâm dòch vuï ñaàu tö vaø öùng duïng khoa hoïc kinh teá, Haø Noäi. 6. Quoác Hoäi nöôùc CHXHCN Vieät Nam khoùa XI kyø hoïp 7 (2005), Luaät Du lòch, Haø Noäi. 7. Hoà Ñöùc Huøng (2003), Thöïc traïng vaø giaûi phaùp marketing ñòa phöông cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä Moâi tröôøng, TP.HCM. 8. Hoà Nguyeân Thaûo (2000), Phim aûnh vaø…du lòch, Baùo Tuoåi treû, 04/04/2000, tr.11 9. Traàn Vaên Thoâng (2003), Toång quan du lòch, NXB Giaùo duïc, TP.HCM. 10. Philip Kotler, Michael Alen Hamlin, Irving Rein, Donald H. Haider (2002), Marketing Asian Places, John Wiley & Sons (Asia), Singapore 11. Website cuûa chính quyeàn tænh Laâm Ñoàng: www.lamdong.gov.vn 12. Website cuûa Toång cuïc Du lòch: www.vietnamtourism.com 13. Website cuûa Trung taâm Xuùc tieán Du lòch Thöông maïi vaø Ñaàu tö Laâm Ñoàng: www.lamdongtourist-trade-invest.gov.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đến năm 2015.pdf
Luận văn liên quan