Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Quá trình lựa chọn nhà thầu tại Ban được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ theo đúng luật. Thứ nhất: Chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt HSMT sau khi có báo cáo thẩm định HSMT. Thứ hai: Thông báo mời thầu sau khi HSMT được duyệt. Thứ ba: Biên bản mở thầu ghi đầy đủ địa chỉ các nhà thầu theo quy định của HSMT. Thứ tư: Tổ chuyên gia đấu thầu được thành lập theo quyết định của Giám đốc Ban. Thứ năm: Phê duyệt kết quả đấu thầu sau khi có báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu. Việc tổ chức đấu thầu diễn ra khi đã bố trí được kế hoạch vốn rõ ràng. Về HSMT có khối lượng mời thầu phù hợp với dự toán được duyệt. Hình thức đấu thầu được thực hiện nghiêm túc, việc lựa chọn hình thức đấu thầu theo quy định làm tăng tính cạnh tranh, hiệu quả của công tác đấu thầu và hiệu lực các văn bản pháp luật về đấu thầu. d. Năng lực của các cán bộ tham gia công tác đấu thầu ngày càng được nâng cao: Qua công tác đấu thầu từng gói thầu, năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm làm việc của các cán bộ tại Ban trở nên dày dặn hơn đặc biệt là đội ngũ của tổ chuyên gia đấu thầu. Quy trình đấu thầu có hoàn thiện mà không có con người thực hiện, tác động lên nó thì hoạt động đấu thầu cũng trở thành vô nghĩa. Con người tác động lên hoạt động đấu thầu và hoạt động đấu thầu cũng tác động trở lại con người. Thông qua công tác đấu thầu, cọ sát đi sâu vào thực tế, đúc rút được kinh nghiệm đã giúp cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác đấu thầu ngày càng trưởng thành, có trình độ chuyên môn vững vàng và từng bước đáp ứng được yêu cầu của công việc.

pdf91 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Lượt xem: 5000 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ủa mình, giá đánh giá là thấp nhất. Điều đó đã giúp cho bên mời thầu chọn ra được những nhà thầu có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện và tiết kiệm được chi phí cho gói thầu. Đặc biệt đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì công tác đấu thầu lại càng quan trọng. UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều cố gắng tập trung, đẩy mạng công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức hoạt động đấu thầu nhằm SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 54 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp tiết kiệm nguồn ngân sách. Công tác đấu thầu tại Ban ĐT&XD tỉnh TTH đã đạt dược những kết quả tốt, tiết kiệm được khối lượng đáng kể vốn đầu tư của các dự án. Tiết kiệm về chi phí được thể hiện thông qua mức chênh lệnh giữa giá trúng thầu và giá dự toán gói thầu ban đầu. Giá các gói thầu được phê duyệt đã được tính toán kỹ lưỡng, việc thẩm định lại rất chặt chẽ đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí, hạn chế thất thoát, lãng phí xảy ra. Ban ĐT&XD Tỉnh TTH đã quản lý công tác đấu thầu rất chặt chẽ và mang lại hiệu quả cao, đó là thành tích đáng trân trọng của Ban. Bảng 2.16. Kết quả đấu thầu xây lắp tại Ban ĐT&XD tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2014 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Số lượng gói thầu (Đơn vị: Gói thầu) 10 9 11 Tổng giá gói thầu dự toán 203.671 24.673 51.501 Tổng giá trúng thầu 196.193 24.587 51.380 Chênh lệch 7.478 86 121 Tỷ lệ tiết kiệm (%) 3.67 0.35 0.23 (Nguồn: Ban ĐT&XD tỉnh TTH) Kết quả đấu thầu xây lắp tại Ban trong giai đoạn 2012-2014 được thể hiện ở bảng 2.16. Mức chênh lệch giữa tổng giá gói thầu dự toán và tổng giá trúng thầu chính là mức tiết kiệm được của hoạt động đấu thầu. Thông qua hoạt động đấu thầu, vốn đầu tư đã được tiết kiệm được so với kế hoạch. Đặc biệt năm 2012 vốn đầu tư được tiết kiệm nhiều nhất trong các năm với tỷ lệ tiết kiệm là 3.67%, vốn đầu tư tiết kiệm được trong năm này lên đến 7.478 triệu đồng do qui mô vốn đầu tư của năm này khá cao, cao nhất trong các năm. Tỷ lệ tiết kiệm qua các năm có xu hướng giảm. Năm 2014, mặc dù qui mô vốn đầu tư lớn hơn năm 2013 nhưng tỷ lệ tiết kiệm được lại thấp hơn năm 2013, năm 2014 chỉ tiết kiệm được 0.23% nhưng năm 2013 tiết kiệm được 0.35%. b. Đảm bảo về chất lượng và tiến độ thực hiện dự án: Trong quá trình xét thầu, các thành viên của tổ chuyên gia đã thực hiện nghiêm túc đảm bảo tính chính xác, công bằng và bảo mật, chọn được nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng gói thầu. Chính nhờ sự cạnh tranh công bằng mà hoạt động đấu thầu giúp cho các nhà thầu ngày càng tự hoàn thiện mình, đảm bảo cho các gói thầu được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng do bên mời thầu đề ra. SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 55 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Với những dự án mà Ban tổ chức đấu thầu, nhờ công tác tổ chức đấu thầu kịp thời mà phần lớn các gói thầu đều hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng. c. Trình tự thực hiện tổ chức đấu thầu nghiêm túc: Quá trình lựa chọn nhà thầu tại Ban được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ theo đúng luật. Thứ nhất: Chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt HSMT sau khi có báo cáo thẩm định HSMT. Thứ hai: Thông báo mời thầu sau khi HSMT được duyệt. Thứ ba: Biên bản mở thầu ghi đầy đủ địa chỉ các nhà thầu theo quy định của HSMT. Thứ tư: Tổ chuyên gia đấu thầu được thành lập theo quyết định của Giám đốc Ban. Thứ năm: Phê duyệt kết quả đấu thầu sau khi có báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu. Việc tổ chức đấu thầu diễn ra khi đã bố trí được kế hoạch vốn rõ ràng. Về HSMT có khối lượng mời thầu phù hợp với dự toán được duyệt. Hình thức đấu thầu được thực hiện nghiêm túc, việc lựa chọn hình thức đấu thầu theo quy định làm tăng tính cạnh tranh, hiệu quả của công tác đấu thầu và hiệu lực các văn bản pháp luật về đấu thầu. d. Năng lực của các cán bộ tham gia công tác đấu thầu ngày càng được nâng cao: Qua công tác đấu thầu từng gói thầu, năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm làm việc của các cán bộ tại Ban trở nên dày dặn hơn đặc biệt là đội ngũ của tổ chuyên gia đấu thầu. Quy trình đấu thầu có hoàn thiện mà không có con người thực hiện, tác động lên nó thì hoạt động đấu thầu cũng trở thành vô nghĩa. Con người tác động lên hoạt động đấu thầu và hoạt động đấu thầu cũng tác động trở lại con người. Thông qua công tác đấu thầu, cọ sát đi sâu vào thực tế, đúc rút được kinh nghiệm đã giúp cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác đấu thầu ngày càng trưởng thành, có trình độ chuyên môn vững vàng và từng bước đáp ứng được yêu cầu của công việc. SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 56 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp e. Đấu thầu đem lại tính công khai, minh bạch cho các dự án do Ban ĐT&XD Tỉnh thực hiện: Mục tiêu được coi là cơ bản trong quy định về đấu thầu là làm sao chống được sự thất thoát vốn của Nhà nước thông qua các hoạt động lựa chọn nhà thầu. Trong quá trình đấu thầu, các dự án do Ban ĐT&XD thực hiện đã được thông báo công khai, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch cho dự án, tránh được các hiện tượng tiêu cực thường có trong việc thi công các công trình như: lạm dụng vốn, thất thoát, lãng phí vốn, Đồng thời, quyền lợi của các bên tham gia được bảo vệ. Nội dung của tính công khai, minh bạch được thể hiện rõ trong việc công khai thông báo mời thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp HSMT với những nội dung rõ ràng, cụ thể theo đúng qui định, đặc biệt là công tác xem xét, đánh giá HSDT đúng theo qui định, không có hiện tượng liên kết với các nhà thầu. Sau khi có kết quả đấu thầu, Ban ĐT&XD Tỉnh đều có thông báo tới cho các Nhà thầu, cả nhà thầu trúng thầu và nhà thầu trượt thầu, có giải thích lý do đầy đủ, rõ ràng, tránh sự mập mờ, ngờ vực. 2.3.5.2. Những tồn tại trong công tác đấu thầu tại Ban ĐT&XD Tỉnh Thừa Thiên Huế Bên cạnh những thành công mà công tác quản lý tổ chức đấu thầu đem lại thì vẫn còn những tồn tại làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác đấu thầu. Sau đây là một số tồn tại trong công tác đấu thầu tại ban: a. Số lượng hồ sơ dự thầu tại Ban còn thấp: Đối với một gói thầu, số lượng hồ sơ dự thầu là một yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của công tác đấu thầu. Đối với hai hình thức lựa chọn nhà thầu (hình thức rộng rãi hoặc hạn chế) thì các nhà thầu được tạo mọi điều kiện để tiếp nhận thông tin về cuộc đấu thầu. Việc đăng tải thông báo mời thầu (đối với hình thức đấu thầu rộng rãi) phải thực hiện trên Báo Đấu thầu, sau đó có thể đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác (theo quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC). Còn đối với đấu thầu hạn chế, theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu thì bên mời thầu gửi thư mời thầu tới các nhà thầu trong danh sách ngắn đã được chủ đầu tư phê duyệt là đủ năng lực và kinh nghiệm để mời tham gia đấu SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 57 Đạ i h ọc K inh ế H uế Khóa luận tốt nghiệp thầu. Như vậy, với các thông tin về cuộc đấu thầu nhận được, các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu sẽ tới mua HSMT để chuẩn bị HSDT. Nhưng có nhiều lý do để nhà thầu ban đầu có ý định tham gia đấu thầu, đã mua HSMT nhưng cuối cùng lại không nộp HSDT theo thời hạn quy định trong HSMT. Tại Ban ĐT&XD, mặc dù đảm bảo được số lượng hồ sơ dự thầu đối với một gói thầu là tối thiểu 3 hồ sơ dự thầu nhưng số lượng hồ sơ dự thầu vẫn còn thấp. Số hồ sơ dự thầu thấp làm giảm tính cạnh tranh giữa các nhà thầu tham gia đấu thầu. Bên mời thầu sẽ ít có cơ hội để lựa chọn ra được các nhà thầu tốt nhất. Điều này làm ảnh hưởng không tốt đến chất lượng của công tác đấu thầu. b. Tỷ lệ giảm giá chưa cao Việc lựa chọn nhà thầu theo pháp luật về đấu thầu không chỉ giúp chủ đầu tư, bên mời thầu lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu, mà còn giúp tiết kiệm được chi phí thông qua mức chênh lệnh giữa giá trúng thầu và giá dự toán gói thầu ban đầu. Trong giai đoạn từ 2012-2014 mặc dù công tác đấu thầu đã giúp Ban tiết kiệm được chi phí nhưng tỷ lệ chi phí tiết kiệm được chưa cao và theo số liệu thống kê ở bảng 2.16 thì tỷ lệ chi phí tiết kiệm được đang ngày càng giảm. Nguyên nhân là do các nhà thầu tính toán chi phí rất kỹ, chi phí tính toán của nhà thầu và chủ đầu tư là gần giống nhau. Hiện tượng giá dự thầu thấp vẫn còn tồn tại mặc dù giá gói thầu phê duyệt luôn được tính toán kỹ lưỡng, sát thực tế, do sự cạnh tranh giữa các nhà thầu, nhà thầu có lợi thế đặc biệt, sức ép giải quyết công ăn việc làm của nhà thầu. Bên cạnh đó, giá của vật liệu xây dựng ngày càng gia tăng làm tăng chi phí của dự án nên tỷ lệ chi phí tiết kiệm được thông qua hoạt động đấu thầu ngày càng thấp. c. Chưa áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng Hiện nay, việc áp dụng đấu thầu qua mạng đang trở thành xu thế tất yếu của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Đấu thầu qua mạng đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh, công bằng và minh bạch cho các nhà thầu, tiết kiệm được thời gian và chi phí cho các bên tham gia. Theo báo cáo của các nước: Hàn Quốc, Singapore, Úc..., đấu thầu qua mạng có thể giúp tiết kiệm chi phí từ 3 - 20% chi phí tổ chức đấu thầu, mua sắm thường xuyên, trung bình là 10%. Tại Việt Nam, tổng giá trị các gói thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu hàng năm chiếm khoảng SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 58 Đạ i h ọc K n tế H uế Khóa luận tốt nghiệp 20% GDP (khoảng hơn 20 tỷ USD). Như vậy, nếu triển khai đấu thầu qua mạng cho tất cả các gói thầu có thể tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng tỷ USD mỗi năm, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 11 của Chính phủ. Khi thực hiện chính thức đấu thầu qua mạng thì suốt quá trình đấu thầu từ lúc phát hành HSMT đến thông báo kết quả đấu thầu, bên mời thầu và nhà thầu - hai bên không cần gặp nhau và nhà thầu không mất thời gian đi lại. Tiến hành ĐTQM cũng tránh được những tình huống tranh cãi, tranh luận không cần thiết, mất thời gian. Khi mở thầu, các thông tin tự động hiện ra rất tiện lợi và tránh được tranh cãi không cần thiết, mất thời gian và phiền phức cho các bên tham gia. Mặc dù hình thức đấu thầu qua mạng được đánh giá là đạt được nhiều lợi ích nhưng Ban ĐT&XD tỉnh vẫn chưa áp dụng hình thức này. Đây là một mặt thiếu sót của Ban. Trong thời gian tới Ban cần triển khai áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng để có thể nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đấu thầu tại Ban. d. Tiến độ công tác tổ chức đấu thầu chậm hơn so với kế hoạch đấu thầu Trong nội bộ Ban ĐT&XD tỉnh TTH cũng gặp phải một số khó khăn tồn tại làm hiệu quả công tác đấu thầu không phải lúc nào cũng như được mong muốn. Nhiều trường hợp tiến độ công tác tổ chức đấu thầu bị chậm lại so với kế hoạch đấu thầu do chậm trễ ở một số khâu trung gian. Một trong số đó là chậm trễ trong quá trình lập HSMT. HSMT là toàn bộ tài liệu về các yêu cầu cho một gói thầu do bên mời thầu lập, được làm căn cứ pháp lý cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu. Nếu công tác lập HSMT bị chậm thì sẽ kéo dài thời gian do phải gia hạn thời gian phát hành HSMT và thời gian thi công không đúng kế hoạch, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đấu thầu và tình hình hoạt động kinh doanh của Ban. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do những sai sót, nhầm lẫn, bất cẩn của cán bộ được phân công nhiệm vụ lập HSMT hay do yêu cầu gấp rút trong thời gian ngắn giữa khoảng thời gian phát hành HSMT đã định trước với thời gian được phê duyệt HSMT của Ban ĐT&XD tỉnh. Bên cạnh đó, ở Ban có rất nhiều dự án được thực hiện cùng thời điểm nên chất lượng của việc lập HSMT không cao, còn nhiều sai sót, dẫn đến việc phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh và SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 59 Đạ i h ọc K inh tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp khối lượng công việc quá nhiều trong khi cán bộ làm công tác lập HSMT còn thiếu gây nên sự chậm trễ trong quá trình lập HSMT. Ngoài ra, các dự án còn gặp khó khăn trong công tác xin cấp đất, giải phóng mặt bằng thi công, xin phép đào hè đường và thoả thuận để phục vụ cho công tác tổ chức đấu thầu. Trình tự hoàn thiện một bộ hồ sơ xin cấp đất phải trãi qua nhiều giai đoạn, qua nhiều Ban ngành và các cấp chính quyền làm cho dự án bị kéo dài và những khoảng thời gian bị gián đoạn. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng hiện nay nhìn chung hết sức khó khăn. Đơn giá đền bù về đất của thành phố áp dụng cho dự án chênh lệch rất nhiều so với đơn giá thực tế trên thị trường nên người dân không nhận tiền đền bù, ngoài ra, sự chênh lệch trong việc hỗ trợ dân của các dự án liền kề cũng làm khó khăn cho việc đền bù. Việc giải quyết cưỡng chế khi dân không chấp hành quyết định đền bù của Thành phố lại càng khó khăn khi các chế tài không đầy đủ và cụ thể. SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 60 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Chương III PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1. Phương hướng phát triển của Ban ĐT&XD Tỉnh TTH Công tác đấu thầu xây lắp đóng vai trò quan trọng trong quá trình quản lý dự án, nó góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng và tối đa hoá lợi nhuận cho dự án. Nhận thức được điều nay, Ban ĐT&XD Tỉnh TTH đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của công tác đấu thầu. Phương hướng hoạt động của Ban trong thời gian tới là: - Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của Nhà nước. - Quyết tâm nỗ lực khắc phục các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên cơ sở đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư; đặc biệt ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng dự án Văn phòng làm việc các Ban của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế theo thông báo số 496-/TB-TU ngày 03/11/2014 của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế. - Tổ chức trao thầu các gói thầu được bố trí vốn đầu tư xây dựng trong kế hoạch năm 2015 ngay trong Quý I/2015. - Điều chỉnh quy trình và phân công trách nhiệm quản lý, thực hiện các thủ tục, công việc của dự án xây dựng công trình đáp ứng theo tình hình mới. - Tập trung giải ngân nhanh, có hiệu quả nguồn vốn đầu tư. - Tập trung quyết toán các dự án hoàn thành có đầy đủ hồ sơ quyết toán. - Nâng cao chất lượng công tác tổ chức đấu thầu, thường xuyên cập nhật kịp thời những thông tin thay đổi trong quy định về đấu thầu. 3.2. Nhiệm vụ trong năm 2015 a. Về tổ chức: - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền; củng cố và tăng cường hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên, động viên viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 61 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp - Điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động và chức năng nhiệm vụ của Ban theo các quy định hiện hành. - Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của các phòng đạt chất lượng, có số lượng phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phù hợp với thay đổi về các quy định đầu tư xây dựng hiện hành và khối lượng công việc của Ban trong năm 2015. b. Về chuyên môn: - Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án theo đúng tinh thần chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành, quản lý vốn đầu tư ngân sách nhà nước đảm bảo phát huy được hiệu quả đầu tư, sớm đưa các hạng mục công trình vào sử dụng phù hợp với kế hoạch vốn được bố trí và các chỉ thị có liên quan của UBND tỉnh. - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thường xuyên công tác quản lý dự án, giám sát xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, và cập nhật các kiến thức mới về đầu tư xây dựng, phù hợp với các quy định hiện hành. - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý dự án, giám sát thi công: Thủ tục, chất lượng, tiến độ, của tất cả các dự án do Ban làm chủ đầu tư hoặc làm tư vấn cho chủ đầu tư khác. - Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án có dự kiến bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong năm 2015. - Kiến nghị bổ sung vốn đầu tư cho các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện (Trường THPT Hương Vinh giai đoạn 2; Trụ sở Tỉnh Hội chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế); các dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt (Trường THPT A Lưới, Bình Điền, Đặng Trần Côn,) - Đưa vào sử dụng một số công trình chuyển tiếp và đủ vốn để hoàn thành; quyết toán các dự ánhoàn thành theo quy định. 3.3. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu thầu xây lắp tại Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Kết quả đấu thầu phụ thuộc nhiều vào năng lực con người như chủ đầu tư, bộ máy quản lý dự án, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tổ chuyên gia xét thầu và người quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu. Do đó, nhằm nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong đấu thầu cần phải thực hiện nhiều giải pháp. SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 62 Đạ i h ọc Ki h t ế H uế Khóa luận tốt nghiệp 3.3.1. Lập kế hoạch đấu thầu một cách chi tiết và hợp lí Khi thực hiện một công việc gì thì lập kế hoạch là công việc đầu tiên cần thiết phải làm, có kế hoạch tốt thì công việc mới thực hiện có hiệu quả và đấu thầu cũng vậy, cần phải có kế hoạch tốt thì đấu thầu mới thành công như mong muốn. Để tổ chức tốt công tác đấu thầu Ban phải có kế hoạch cụ thể về: - Lập kế hoạch phân chia dự án thành các gói thầu; khi phân chia dự án thành các gói thầu, chủ đầu tư phải xem xét tới sự phù hợp dựa trên các chỉ tiêu khác nhau, để từ đó có sự phân chia gói thầu một cách hợp lý về quy mô, thời gian thực hiện. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án và có quy mô gói thầu hợp lý (quy mô gói thầu phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước). Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu và được tiến hành đấu thầu một lần. Một gói thầu được thực hiện theo một hợp đồng; trường hợp gói thầu gồm nhiều phần độc lập thì được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng. - Lập kế hoạch thời gian thực hiện từng gói thầu: chủ đầu tư phải dựa vào tiến độ thực hiện chung của dự án, quy mô, mức độ của từng gói thầu để có kế hoạch thực hiện cho từng gói thầu đúng tiến độ. - Lập kế hoạch nhân sự: gồm những người có thẩm quyền quyết định đầu tư của bên mời thầu (chủ đầu tư hoặc đại diện) và chỉ định tổ chuyên gia giúp việc. - Chuẩn bị hồ sơ mời thầu: chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần thiết để lập hồ sơ mời thầu. - Lập kế hoạch về giá và nguồn tài chính: chủ đầu tư phải xác định giá gói thầu dự kiến không vượt quá giá dự toán được duyệt. - Lập kế hoạch các tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá: Các tiêu chuẩn đánh như: năng lực kỹ thuật công nghệ, năng lực tài chính, kinh nghiệm, biên độ thi công. - Trong kế hoạch đấu thầu phải nêu rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Nội dung của từng gói thầu bao gồm: tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng. SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 63 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Ngoài ra chủ đầu tư còn cần phải lập kế hoạch về nhiều nhân tố khác nữa để từ kế hoạch đó chúng ta thực hiện công tác đấu thầu đạt hiệu quả cao. 3.3.2. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu là một tài liệu rất quan trọng trong quá trình đấu thầu của một gói thầu, nó bao gồm tất cả các thông tin về nhu cầu mua sắm của Bên mời thầu. HSMT là yếu tố quyết định cho việc lựa chọn nhà thầu. Do đó, HSMT cần phải được soạn thảo một cách có khoa học và kỹ lưỡng trước khi tiến hành đấu thầu, việc soạn thảo HSMT phải do những người có chuyên môn thực hiện. Để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị HSMT, Ban ĐT&XD cần có những sáng kiến cải tiến quá trình lập HSMT của các gói thầu, cụ thể là: - HSMT cần được xây dựng một cách chi tiết, rõ ràng và chính xác, tránh tình trạng các yêu cầu đưa ra một cách chung chung, không chi tiết gây khó khăn cho các nhà thầu. - Trong HSMT cần phải quy định cụ thể khi chậm tiến độ triển khai vận hành lắp ráp thì phải xác định nguyên nhân và đề ra các biện pháp giải quyết. Nếu lỗi xuất phát từ phía nhà thầu thì nhà thầu phảo có biện pháp đấy nhanh tiến độ và sẽ không được trả chi phí cho biện pháp đó. Ngược lại, nếu lỗi là do phía công ty thì chi phí này sẽ do công ty trả. - Nâng cao chất lượng nội dung quan trọng trong HSMT: Trong HSMT có hai nội dung quan trọng là chỉ dẫn cho nhà thầu và bảng tiên lượng. Hai nội dung này càng được soạn thảo kỹ lưỡng, đầy đủ và chính xác bao nhiêu thì các nhà thầu nắm được các thông tin về gói thầu càng rõ bấy nhiêu. Vì thế, đòi hỏi cán bộ lập HSMT trong khi soạn thảo hai nội dung này cần phải thực sự chuyên tâm, chú ý và đem hết khả năng của mình vào trong công việc soạn thảo đó. - Một nội dung cũng không kém phần quan trọng trong HSMT là việc soạn thảo hợp đồng xây lắp, khác với công tác khác, hợp đồng trong đấu thầu được quy định trước trong HSMT và được nhà thầu chấp nhận. Những quy định mà Ban ĐT&XD tỉnh đưa ra trong hợp đồng sẽ là những quy định mà cả Ban ĐT&XD tỉnh và nhà thầu tuân theo. Chính vì thế, nếu bản điều kiện của hợp đồng mà chung chung, sơ sài quá dẫn đến việc khi có phát sinh không biết phải xử lý như thế nào và nhà thầu có thể sẽ SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 64 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp khai thác, lúc đó thì thiệt hại sẽ thuộc về Ban ĐT&XD Tỉnh. Những bản điều kiện này nếu lập một cách quá cứng nhắc, đẩy trách nhiệm cho nhà thầu như thế sẽ hạn chế các nhà thầu tham gia gói thầu. Cho nên đối với mỗi gói thầu, nên đưa ra các điều kiện hợp lý, phù hợp với tình hình cụ thể của việc thực hiện gói thầu. Trong HSMT phải quy định cụ thể các biện pháp xử lý nếu có các tình huống phát sinh xảy ra như chậm tiến độ so với kế hoạch mà nhà thầu đã thoả thuận với ban quản lý, chấm dứt hợp đồng khi công trình còn dở dang - Ngoài ra, trong HSMT, tiêu chuẩn đánh giá HSDT được coi là một phần khá quan trọng, nó chính là căn cứ, cơ sở để tổ chuyên gia để tổ chuyên gia đấu thầu có thể lựa chọn, đánh giá một cách công bằng, chính xác các HSDT có khả năng đáp ứng tốt nhất những yêu cầu đặt ra của gói thầu. Việc tiêu chuẩn đánh giá càng được xây dựng chi tiết và rõ ràng sẽ càng giúp cho nhà thầu có thể tự đánh giá được khả năng thực sự của HSDT của mình. Qua đó, tránh những tình trạng tiêu chí đánh giá quá chung chung, không rõ ràng, dẫn tới sự không tán thành của các nhà thầu đối với kết quả chấm thầu của tổ chuyên gia. Không những vậy, các tiêu chí được phân chia, nêu rõ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chuyên gia tiến hành công việc chấm thầu được diễn ra một cách nhanh chóng và chính xác. - Khi lập HSMT, không nên yêu cầu một cách quá máy móc về phương pháp thực hiện từng công việc, loại nguyên vật liệu mà để tự nhà thầutìm ra cách thực hiện mà theo họ là hợp lý nhất và đảm bảo chất lượng công trình, như vậy sẽ phát huy được tính sáng tạo của các nhà thầu. 3.3.3. Nâng cao khả năng cạnh tranh của các nhà thầu Ban ĐT&XD tỉnh cần theo dõi tìm hiểu kỹ về năng lực cũng như tình hình tài chính của các nhà thầu khi tham gia đấu thầu. Tìm kiếm thêm các nhà thầu mới để có khả năng tiếp cận với hàng hoá mới, tiết kiệm chi phí hơn với các biện pháp cụ thể sau: - Để nâng cao hiệu quả đấu thầu thì cần phải đa dạng hoá và nâng cao tính cạnh tranh giữa các nhà thầu. Do đó, cần khuyến khích đấu thầu rộng rãi, vì đấu thầu rộng rãi sẽ tăng được số lượng nhà thầu. Khi đó, tính cạnh tranh càng cao, càng có nhiều cơ hội để lựa chọn nhà thầu tốt nhất, cũng như nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch. SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 65 Đạ i h ọc K nh tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp - Để tăng số lượng nhà thầu tham gia thì Ban ĐT&XD có thể tăng thời gian nộp HSDT, để có nhiều thời gian cho các nhà thầu chuẩn bị tốt HSDT, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 3.3.4. Từng bước kiện toàn bộ máy xét thầu tại Ban Xây dựng Ban là một thể thống nhất, lãnh đạo Ban phải đoàn kết, nhất trí một quan điểm tránh tình trạng ý kiến trái ngược nhau, dễ dẫn đến tình trạng nhân viên không biết theo ý kiến ai, làm cho dự án chấm tiến độ. Giữa các phòng trong Ban phải có sự hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc, tránh hiện tượng đùn đẩy việc ai nấy làm. Xây dựng tác phong làm việc công nghiệp cho tất cả các phòng Ban. Thứ nhất, về thành phần tổ chuyên gia đấu thầu cần phải quy định rõ số lượng người, thành phần của từng bên đại diện, tránh tình trạng đưa nhiều người vào tổ chuyên gia nhưng lại không đảm bảo chuyên môn để đảm nhận nhiệm vụ. Số lượng thành viên trong tổ chuyên gia đấu thầu nên áp dụng nguyên tác số lượng thành viên theo số lẻ, tổ chuyên gia có thể làm việc theo nguyên tắc đa số phiếu bầu. Hơn nữa, các thành viên trong hội đồng phải thực sự am hiểu về kinh tế, kỹ thuật và về công trình đang đấu thầu. Trong những trường hợp cần thiết, nếu mời thêm các chuyên gia làm tư vấn thì để đảm bảo công bằng và khách quan cần phải mời các chuyên gia kinh tế kỹ thuật chuyên ngành không thuộc các đơn vị dự thầu. Thứ hai, thay đổi mô hình xét thầu theo lối cũ bằng cách đưa ra mô hình xét thầu mới áp dụng cho công tác đấu thầu tại Ban. Sơ đồ 3.1. Mô hình xét thầu đề xuất Chủ đầu tư Tư vấn Nhà thầu SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 66 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Điểm mạnh của mô hình này là bảo đảm cho việc chọn được một nhà thầu có đủ tất cả mọi điều kiện yêu cầu của chủ đầu tư và tránh được mọi tiêu cực trong đấu thầu. Ngoài ra, trong thực hiện dự án, nhà thầu thường gặp nhiều vấn đề phát sinh như phát hiện ra sự sai sót trong thiết kế. Nếu như quản lý dự án không có chuyên môn mà cần phải giải trình, xin ý kiến thì sẽ mất nhiều thời gian, chậm tiến độ của dự án. Tóm lại, hoạt động đấu thầu cần phải được thực hiện bởi các tổ chức chuyên nghiệp. Các đơn vị quản lý, tổ chức, tư vấn, giám sát và tổ chức đấu thầu đều là những đơn vị chuyên nghiệp, khi làm việc với nhau sẽ đảm bảo được thời gian, tiến độ cũng như chất lượng công trình. Đồng thời, cơ chế này cũng bảo đảm sự minh bạch, công khai trong hoạt động đấu thầu và hậu đấu thầu, tránh những tiêu cực có thể xảy ra. 3.3.5. Vận dụng phương pháp chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để ra quyết định cho thang điểm kỹ thuật xét thầu Phương pháp chấm thầu ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng công tác đấu thầu. Để nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, Ban ĐT&XD tỉnh nên áp dụng giải pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để ra quyết định lựa chọn trong phương pháp chấm điểm về mặt kỹ thuật. Nội dung của phương pháp này bao gồm các vấn đề sau: Bước 1: Xác định danh mục các chỉ tiêu ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn nhà thầu thắng thầu. Việc đầu tiên Ban phải căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân, những quy định của pháp luật và quy chế đấu thầu hiện hành để xác định một danh mục chỉ tiêu đặc trưng cho những nhân tố có ảnh hưởng đến yếu tố kỹ thuật. Các chỉ tiêu này càng sát với thực tế thi công càng tốt. Số lượng chỉ tiêu là tuỳ ý nhưng tối thiểu phải bao quát được đầy đủ các chỉ tiêu thường dùng để đánh giá HSDT. Ví dụ có các chỉ tiêu áp dụng cho công trình như sau: Chỉ tiêu 1: Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng Chỉ tiêu 2: Hệ thống tổ chức nhân sự Chỉ tiêu 3: Các giải pháp kỹ thuật cho các công tác, hạng mục chủ yếu Chỉ tiêu 4: Biện pháp quy trình quản lý thi công Chỉ tiêu 5: Tiến độ thi công SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 67 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bước 2: Xác định tầm quan trọng (trọng số) của từng chỉ tiêu Trong số các chỉ tiêu đã được lựa chọn để đưa vào tính toán thì rõ ràng mỗi chỉ tiêu có một mức độ ảnh hưởng riêng đến khả năng chọn nhà thầu thắng thầu. Do vậy, những quy định của pháp luật và quy chế đấu thầu hiện hành, những thông lệ và tiêu chuẩn thường được dùng để đánh giá HSDT, kết hợp với việc sử dụng phương pháp chuyên gia để đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng chỉ tiêu. Gỉa sử một chuyên gia so sánh về tầm quan trọng của các chỉ tiêu, nếu số điểm là 1 thì tầm quan trọng của chỉ tiêu này thấp hơn chỉ tiêu kia, nếu số điểm là 2 thì tầm quan trọng của 2 chỉ tiêu là như nhau, nếu số điểm là 3 thì tầm quan trọng của chỉ tiêu này cao hơn chỉ tiêu kia. Bảng 3.1. Kết quả cho điểm của một chuyên gia STT Chỉ tiêu 1 Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3 Chỉ tiêu 4 Chỉ tiêu 5 Tổng Trọng số Pi 1 Chỉ tiêu 1 2 3 2 2 3 12 0,24 2 Chỉ tiêu 2 1 2 2 1 2 8 0,16 3 Chỉ tiêu 3 2 2 2 3 3 12 0,24 4 Chỉ tiêu 4 2 3 1 2 2 10 0,2 5 Chỉ tiêu 5 1 2 1 2 2 8 0,16 50 1 Bước 3: Xây dựng thang điểm Tổng điểm áp dụng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm đối với gói thầu xây dựng là 100 điểm. Bước 4: Đánh giá và ra quyết định thực hiện Trên cơ sở danh mục các chỉ tiêu và thang điểm cũng như trọng số về các chỉ tiêu trên rút ra kết luận áp dụng phương án cụ thể. Thang điểm áp dụng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm đối với gói thầu xây dựng là 100 điểm, như vậy dựa vào Pi xác định được số điểm cho mỗi chỉ tiêu. Đánh giá về mặt kỹ thuật được chủ đầu tư thực hiện theo nguyên tắc đánh giá độc lập của các thành viên trong tổ chuyên gia chấm thầu, sau đó lấy điểm tổng hợp dựa trên cơ sở điểm bình quân của các chuyên gia chấm thầu. Nếu có yếu tố nào có điểm quá chênh lệch thì tiến hành chấm lại, sau đó thảo luận và ra quyết định tập thể. SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 68 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 3.2. Thang điểm kỹ thuật của các chỉ tiêu STT Chỉ tiêu đánh giá Điểm tối đa Điểm cho từng nhà thầu 1 2 3 4 5 1 Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng 24 21 22 17 22 20 2 Hệ thống tổ chức nhân sự 16 15 14 13 13 12 3 Các giải pháp kỹ thuật cho các công tác, hạng mục chủ yếu 24 22 21 14 20 18 4 Biện pháp quy trình quản lý thi công 20 18 15 13 18 18 5 Tiến độ thi công 16 14 16 12 13 13 Tổng điểm 100 90 88 69 86 81 Như vậy, nhà thầu nào có số điểm trên 70 sẽ vượt qua mặt kỹ thuật và được đi vào vòng tiếp theo để đánh giá lựa chọn nhà thầu. Ưu điểm: Phương pháp này đã lượng hoá được sự ảnh hưởng của các nhân tố cần xem xét và cho phép phản ứng nhanh khi ra quyết định thực hiện lựa chọn thang điểm dựa trên ý kiến của chuyên gia. Nhược điểm: Khi sử dụng phương pháp này cần lưu ý rằng, tính đúng đắn của quyết định được đưa ra phụ thuộc rất lớn vào việc phân tích và xác định chính xác tầm quan trọng của từng chỉ tiêu. Để tránh việc chọn lựa không chính xác gây thiệt hại cần có biện pháp đảm bảo độ tin cậy và phân tích cẩn thận các chỉ tiêu. SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 69 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp 3.3.6. Bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhân sự về hoạt động đấu thầu Đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu có vai trò cực kỳ quan trọng. Để loại bỏ những tiêu cực xuất phát từ khía cạnh nhân sự và để nâng cao hơn nữa trình độ và kinh nghiệm thực tế của các cán bộ phụ trách đấu thầu, Ban ĐT&XD tỉnh có thể: - Mở các lớp tập huấn dài hạn, giải thích các quy định của Nhà nước liên quan tới đấu thầu, trình bày cách thức xây dựng phương pháp tổ chức đấu thầu và quản lý hoạt động này một cách khoa học. Qua đó, giúp cho cán bộ đấu thầu cập nhật các quy định mới và có được phương pháp khoa học trong việc tổ chức đấu thầu. - Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho viên chức: tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng; phổ biến trao đổi chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan, Tăng cường phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu và Luật đấu thầu thông qua việc bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho các chuyên gia thực hiện công tác đấu thầu. - Các phòng rà soát phân công công việc cụ thể đến từng nhân viên, có kế hoạch đôn đốc và kiểm tra thường xuyên công việc của từng nhân viên về thời gian thực hiện và chất lượng công việc. - Ngoài ra, Ban cũng cần phải chú ý trong việc tuyển chọn nhân sự mới, đào tạo thêm những nhân viên mới có chuyên môn, nghiệp vụ trong việc chấm thầu, xét thầu để ngày càng nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu. 3.3.7. Áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng được áp dụng khi thực hiện đấu thầu trong nước đối với các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ và phương pháp giá thấp nhất. Dự thảo Thông tư liên tịch cũng đã nêu rõ quy trình mà các bên mời thầu, nhà thầu phải thực hiện khi đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gồm 4 bước. - Bước 1, khai báo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường công văn đến Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch & Đầu tư. - Bước 2, nhận mã phê duyệt chứng thư số và số tham chiếu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 70 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp - Bước 3, nhận chứng thư số từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. - Bước 4, đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu quốc gia. Nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng là khi thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, bên mời thầu, nhà thầu phải thực hiện đăng ký một lần trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hệ thống mạng quốc gia phải công khai, không hạn chế truy cập, tiếp cận thông tin, hoạt động liên tục, thống nhất, ổn định, an toàn thông tin, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu, người sử dụng nhận biết được thời gian thực khi truy cập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thực hiện được việc ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời gian trên hệ thống là thời gian thực và là thời gian chuẩn trong đấu thầu qua mạng. Bên mời thầu phát hành miễn phí hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đối với mỗi gói thầu, nhà thầu chỉ nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất một lần trên hệ thống mạng đầu thầu quốc gia. Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau thời điểm đóng thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp hồ sơ, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng; trường hợp có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ thi bên mời thầu mở thầu ngay mà không phải xử lý theo quy định. Khi tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đối tượng đăng ký sử dụng chứng thư số cần đăng ký với cơ quan vận hành hệ thống. Các văn bản điện tử giao dịch qua hệ thống mạng đầu thầu quốc gia, các thông tin được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được coi là văn bản gốc, có giá trị pháp lý và có hiệu lực như văn bản bằng giấy, làm cơ sở phục vụ công tác đánh giá, thẩm định, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giải ngân. Trường hợp có sự sai khác giữa văn bản điện tử đính kèm và nội dung điền trong mẫu thì văn bản điện tử đính kèm sẽ có giá trị pháp lý. Việc triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng sẽ góp phần tăng tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả trong đấu thầu, hạn chế được tồn tại nêu trên khi sử dụng hình thức đấu thầu truyền thống. SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 71 Đạ i h ọ K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Khi chủ đầu tư muốn có một công trình như ý muốn của mình với chất lượng cao và giá cả phải chăng thì qua hoạt động đấu thầu sẽ giúp họ đạt được mong muốn đó. Thông qua hoạt động đấu thầu, chủ đầu tư sẽ lựa chọn được nhà thầu đáp ứng tốt nhất về những yêu cầu mà họ đề ra với một mức giá cả hợp lý nhất. Nhằm đánh giá hiệu quả của công tác đấu thầu và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đấu thầu tại địa phương tôi đã nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế”. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của công tác quản lý đấu thầu, đánh giá những mặt đạt được và những tồn tại trong công tác đấu thầu tại Ban ĐT&XD tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đấu thầu tại Ban. Bằng các phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu, phân tích số liệu, kết hợp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, phân tích và xử lý kết quả bằng phần mềm SPSS, đề tài đã rút ra một số kết luận cụ thể như sau: Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại Ban ĐT&XD tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm: năng lực của nhân sự tham gia chấm thầu, khả năng cạnh tranh của các nhà thầu, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu của gói thầu. Ban ĐT&XD tỉnh đã tuân thủ đúng theo quy định của Chính phủ trong việc thực hiện công tác đấu thầu và đạt được hiệu quả cao trong đấu thầu. Cụ thể là, thông qua hoạt động đấu thầu, Ban ĐT&XD đã tiết kiệm được chi phí cho Ngân sách Nhà nước, tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm được không cao và ngày càng giảm do tính toán của các nhà thầu và chủ đầu tư là gần giống nhau, giá cả vật liệu xây dựng ngày càng gia tăng; hoạt động đấu thầu còn giúp đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện các dự án; tạo tính công khai, minh bạch cho các dự án; thông qua hoạt động đấu thầu, năng lực của các cán bộ tham gia vào công tác đấu thầu ngày càng được nâng cao. Bên cạnh những mặt đạt được đó, Ban ĐT&XD tỉnh còn có những tồn tại như: số lượng hồ sơ dự thầu đối với một gói thầu còn thấp làm giảm tính cạnh tranh giữa các nhà thầu, tiến độ công tác tổ chức đấu thầu tại Ban vẫn chậm hơn so với kế hoạch, chưa áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng. SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 72 Đạ i h ọc K inh tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý đấu thầu xây lắp, những yếu tố còn tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Ban, bài nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đấu thầu xây lắp như: giải pháp lập kế hoạch đấu thầu một cách chi tiết và hợp lý, giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu, nâng cao khả năng cạnh tranh giữa các nhà thầu, từng bước kiện toàn bộ máy xét thầu tại Ban, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ nhân sự tham gia đấu thầu, áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng, vận dụng phương pháp chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để ra quyết định cho thang điểm kỹ thuật xét thầu. 2. Kiến nghị • Đối với nhà nước: - Nhà nước cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đấu thầu nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong đấu thầu. - Nhà nước cần có chính sách bảo lãnh tài chính cho các doanh nghiệp Nhà nước khi tham gia đấu thầu quốc tế. - Nhà nước và các cơ quan chức năng cần tiếp tục nghiên cứu và ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về luật đấu thầu, ban hành một mẫu hồ sơ chuẩn chung, xử phạt nghiêm khắc đối với các hiện tượng liên kết, thoả thuận ngầm trong đấu thầu. • Đối với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: - UBND tỉnh cần giúp đỡ trong việc cung cấp thông tin về quy hoạch trong thời gian dự định thực hiện dự án, các thủ tục giấy tờ cần phê duyệt. - Tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. • Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế: Hiện nay Luật đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 đã có hiệu lực thi hành, tuy nhiên các thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh; Thông tư hướng dẫn Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu; Thông tư hướng dẫn báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đến nay vẫn áp dụng các thông tư hướng dẫn cũ, bên mời thầu phải tự cập nhâth các quy định mới theo Luật đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nên gây khó khăn trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm ban hành các Thông tư thay thế để thống nhất thực hiện. SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 73 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội khoá 13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. [2] Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu [3] Th.S Hồ Tú Linh (2014), Bài giảng Đấu thầu [4] PGS.TS.Hoàng Hữu Hoà (2001), Phân tích số liệu thống kê [5] Một số trang web: • athien-hue/thongtintinhthanh?view=introduction&provinceI • Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế • https://www.thuathienhue.gov.vn/PortalNews/Detail/22682/Thu_ngan_sach_to an_tinh_nam_2014_dat_100_du_toan_HDND_tinh_giao.html • dau-thau-qua-mang.html • SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT 74 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC 1 PHIẾU ĐIỀU TRA Kính chào quý anh (chị)! Tôi là sinh viên khoá 45 chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư trường Đại học Kinh tế Huế. Hiện nay tôi đang triển khai thực hiện đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế”. Tôi rất mong quý anh (chị) dành chút thời gian đóng góp ý kiến vào bảng hỏi này. Tôi cam kết chỉ sử dụng những thông tin quý anh (chị) cung cấp vào mục đích nghiên cứu. Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý anh (chị)! ------------------------------------------ Phần I: Ý kiến đánh giá của anh (chị) Xin anh (chị) vui lòng đánh dấu X vào số thích hợp với quy ước: (1): Hoàn toàn không đồng ý (2): Không đồng ý (3): Trung lập (4): Đồng ý (5): Hoàn toàn đồng ý Anh (chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý của anh (chị) đối với các phát biểu sau: GÓI THẦU XÂY LẮP THUỘC DỰ ÁN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG 1 Nhân sự tham gia chấm thầu tại Ban là những người có năng lực và trình độ chuyên môn cao. 1 2 3 4 5 2 Kế hoạch đấu thầu của dự án này được lập một cách chi tiết và hợp lí. 1 2 3 4 5 3 Khả năng cạnh tranh của các nhà thầu trong gói thầu này cao. 1 2 3 4 5 4 Hồ sơ mời thầu của gói thầu này có nội dung chi tiết. 1 2 3 4 5 5 Quy mô của gói thầu càng lớn thì chất lượng công tác đấu thầu càng cao. 1 2 3 4 5 6 Công tác đấu thầu của gói thầu này đạt chất lượng cao. 1 2 3 4 5 SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GÓI THẦU XÂY LẮP THUỘC DỰ ÁN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ GIAI ĐOẠN 2 1 Nhân sự tham gia chấm thầu tại Ban là những người có năng lực và trình độ chuyên môn cao. 1 2 3 4 5 2 Kế hoạch đấu thầu của dự án này được lập một cách chi tiết và hợp lí. 1 2 3 4 5 3 Khả năng cạnh tranh của các nhà thầu trong gói thầu này cao. 1 2 3 4 5 4 Hồ sơ mời thầu của gói thầu này có nội dung chi tiết. 1 2 3 4 5 5 Quy mô của gói thầu càng lớn thì chất lượng công tác đấu thầu càng cao. 1 2 3 4 5 6 Công tác đấu thầu của gói thầu này đạt chất lượng cao. 1 2 3 4 5 GÓI THẦU XÂY LẮP THUỘC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐỊNH CƯ BÀU VÁ GIAI ĐOẠN 2 1 Nhân sự tham gia chấm thầu tại Ban là những người có năng lực và trình độ chuyên môn cao. 1 2 3 4 5 2 Kế hoạch đấu thầu của dự án này được lập một cách chi tiết và hợp lí. 1 2 3 4 5 3 Khả năng cạnh tranh của các nhà thầu trong gói thầu này cao. 1 2 3 4 5 4 Hồ sơ mời thầu của gói thầu này có nội dung chi tiết. 1 2 3 4 5 5 Quy mô của gói thầu càng lớn thì chất lượng công tác đấu thầu càng cao. 1 2 3 4 5 6 Công tác đấu thầu của gói thầu này đạt chất lượng cao. 1 2 3 4 5 SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT Đạ i h ọ K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GÓI THẦU XÂY LẮP THUỘC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐỊNH CƯ BÀU VÁ GIAI ĐOẠN 3 1 Nhân sự tham gia chấm thầu tại Ban là những người có năng lực và trình độ chuyên môn cao. 1 2 3 4 5 2 Kế hoạch đấu thầu của dự án này được lập một cách chi tiết và hợp lí. 1 2 3 4 5 3 Khả năng cạnh tranh của các nhà thầu trong gói thầu này cao. 1 2 3 4 5 4 Hồ sơ mời thầu của gói thầu này có nội dung chi tiết. 1 2 3 4 5 5 Quy mô của gói thầu càng lớn thì chất lượng công tác đấu thầu càng cao. 1 2 3 4 5 6 Công tác đấu thầu của gói thầu này đạt chất lượng cao. 1 2 3 4 5 GÓI THẦU XÂY LẮP THUỘC DỰ ÁN VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CÁC BAN CỦA TỈNH UỶ THỪA THIÊN HUẾ 1 Nhân sự tham gia chấm thầu tại Ban là những người có năng lực và trình độ chuyên môn cao. 1 2 3 4 5 2 Kế hoạch đấu thầu của dự án này được lập một cách chi tiết và hợp lí. 1 2 3 4 5 3 Khả năng cạnh tranh của các nhà thầu trong gói thầu này cao. 1 2 3 4 5 4 Hồ sơ mời thầu của gói thầu này có nội dung chi tiết. 1 2 3 4 5 5 Quy mô của gói thầu càng lớn thì chất lượng công tác đấu thầu càng cao. 1 2 3 4 5 6 Công tác đấu thầu của gói thầu này đạt chất lượng cao. 1 2 3 4 5 SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT Đạ i h ọ K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GÓI THẦU XÂY LẮP THUỘC DỰ ÁN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHONG ĐIỀN 1 Nhân sự tham gia chấm thầu tại Ban là những người có năng lực và trình độ chuyên môn cao. 1 2 3 4 5 2 Kế hoạch đấu thầu của dự án này được lập một cách chi tiết và hợp lí. 1 2 3 4 5 3 Khả năng cạnh tranh của các nhà thầu trong gói thầu này cao. 1 2 3 4 5 4 Hồ sơ mời thầu của gói thầu này có nội dung chi tiết. 1 2 3 4 5 5 Quy mô của gói thầu càng lớn thì chất lượng công tác đấu thầu càng cao. 1 2 3 4 5 6 Công tác đấu thầu của gói thầu này đạt chất lượng cao. 1 2 3 4 5 GÓI THẦU XÂY LẮP THUỘC DỰ ÁN TRƯỜNG THPT NAM ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2 1 Nhân sự tham gia chấm thầu tại Ban là những người có năng lực và trình độ chuyên môn cao. 1 2 3 4 5 2 Kế hoạch đấu thầu của dự án này được lập một cách chi tiết và hợp lí. 1 2 3 4 5 3 Khả năng cạnh tranh của các nhà thầu trong gói thầu này cao. 1 2 3 4 5 4 Hồ sơ mời thầu của gói thầu này có nội dung chi tiết. 1 2 3 4 5 5 Quy mô của gói thầu càng lớn thì chất lượng công tác đấu thầu càng cao. 1 2 3 4 5 6 Công tác đấu thầu của gói thầu này đạt chất lượng cao. 1 2 3 4 5 Phần II: Thông tin bổ sung: Anh (chị) có thể cho biết một số thông tin cá nhân: 1. Phòng làm việc: 2. Chức vụ: 3. Giới tính: Nam: Nữ: 4. Số năm công tác: 1-5 năm 5-10 năm 10-15 năm Trên 15 năm Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý anh (chị)! SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT Đạ i h ọ K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC 2 Kết quả SPSS Frequencies Statistics Gioitinh N Valid 20 Missing 21 Gioitinh Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 14 34,1 70,0 70,0 Nu 6 14,6 30,0 100,0 Total 20 48,8 100,0 Missing System 21 51,2 Total 41 100,0 Frequencies Statistics Sonamcongtac N Valid 20 Missing 21 Sonamcongtac Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 1-5 nam 4 9,8 20,0 20,0 6-10 nam 8 19,5 40,0 60,0 11-15nam 5 12,2 25,0 85,0 Tren 15 nam 3 7,3 15,0 100,0 Total 20 48,8 100,0 Missing System 21 51,2 Total 41 100,0 SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp T-Test One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Y 20 4,0286 ,15786 ,03530 One-Sample Test Test Value = 0 t df Sig. (2- tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Y 114,129 19 ,000 4,02857 3,9547 4,1025 Correlations Correlations X1 X2 X3 X4 X5 X1 Pearson Correlation 1 ,530 * ,157 ,341 ,477* Sig. (2-tailed) ,016 ,508 ,141 ,034 N 20 20 20 20 20 X2 Pearson Correlation ,530 * 1 ,062 ,174 ,337 Sig. (2-tailed) ,016 ,796 ,462 ,147 N 20 20 20 20 20 X3 Pearson Correlation ,157 ,062 1 ,228 ,214 Sig. (2-tailed) ,508 ,796 ,334 ,364 N 20 20 20 20 20 X4 Pearson Correlation ,341 ,174 ,228 1 ,119 Sig. (2-tailed) ,141 ,462 ,334 ,617 N 20 20 20 20 20 SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp X5 Pearson Correlation ,477 * ,337 ,214 ,119 1 Sig. (2-tailed) ,034 ,147 ,364 ,617 N 20 20 20 20 20 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Regression Variables Entered/Removedb Mode l Variables Entered Variables Removed Method 1 X5, X4, X3, X2, X1a . Enter a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Y Model Summary Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,944a ,892 ,853 ,06044 a. Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X2, X1 ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression ,422 5 ,084 23,122 ,000a Residual ,051 14 ,004 Total ,473 19 a. Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X2, X1 b. Dependent Variable: Y SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,084 ,381 ,221 ,828 X1 ,248 ,101 ,287 2,453 ,028 X2 ,255 ,062 ,429 4,113 ,001 X3 ,159 ,055 ,264 2,873 ,012 X4 ,206 ,064 ,306 3,203 ,006 X5 ,114 ,070 ,166 1,622 ,127 a. Dependent Variable: Y SVTH: Trần Thị Bích Ngọc – Lớp: K45C KHĐT Đạ i h ọc K inh tế H uế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiai_phap_nang_cao_chat_luong_cong_tac_quan_ly_dau_thau_xay_lap_tai_ban_dau_tu_va_xay_dung_tinh_thua.pdf
Luận văn liên quan