Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ tín dụng với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành

MỤC LỤC Trang TRANG BÌA PHỤ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHƯƠNG MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Phương pháp nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Nội dung nghiên cứu 6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA. 1 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa 1 1.1.2 Phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa 3 1.1.3 Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường hiện nay 5 1.1.4 Ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường hiện nay 9 1.2 TÍN DỤNG, TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, VAI TRÒ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG. 12 1.2.1 Khái niệm về tín dụng 12 1.2.2 Tín dụng ngân hàng 13 1.2.3 Sự cần thiết mở rộng và nâng cao hiệu quả của tín dụng ngân hàng đối với loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa. 17 1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á VỀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA. 18 Kết luận chương 1 22 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ HỖ TRỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẾN THÀNH 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẾN THÀNH. 23 2.1.1 Tổng quan về Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam 23 2.2.2 Tổng quan về Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bến Thành 24 2.2 THỰC TRẠNG, THÀNH TỰU, HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẾN THÀNH VÀ THỰC TRẠNG VỀ HỖ TRỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM. 30 2.2.1 Thực trạng hoạt động về hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bến Thành. 31 2.2.2 Những thành tựu và hạn chế trong việc hỗ trợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bến Thành 42 2.2.3 Thực trạng về hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam 45 2.3 NHỮNG NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI CHỦ YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẾN THÀNH 2.3.1 Nguyên nhân chính sách kinh tế- xã hội và quản lý điều hành của nhà nước. 46 2.3.2 Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp nhỏ và vừa 47 2.3.3 Nguyên nhân từ Ngân Hàng Ngoại Thương Bến Thành 48 Kết luận chương 2 50 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỖ TRỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÂN HÀNG TẠI NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH - BẾN THÀNH 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 51 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2008-2010 51 3.1.2 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2008 – 2010 51 3.1.3 Định hướng phát triển ngành Ngân hàng đến 2010 52 3.1.4 Định hướng phát triển tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đến 2010 54 3.1.5 Định hướng phát triển tín dụng của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bến Thành đến 2010 55 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỖ TRỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH - BẾN THÀNH 56 3.2.1 Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 56 3.2.2 Đối với hoạt động của NHNTVN - CNBT 58 3.2.3 Đối với Hiệp hội doanh nghiệp 62 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 3.3.1 Kiến nghị đối với chính phủ 63 3.3.2 Kiến nghị các bộ ngành có liên quan 65 3.3.3 Kiến nghị Hiệp hội doanh nghiệp 66 3.3.4 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 67 3.3.5 Kiến nghị đối với Các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 68 Kết luận chương 3 69 Kết luận 70 Tài Liệu Tham Khảo 70

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2262 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ tín dụng với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p tín duïng cho DNNVV taêng tröôûng qua caùc naêm, nhöng ñeán nay vaãn chöa ñaùp öùng ñuû vaø kòp thôøi voán cho nhu caàu ñaàu tö phaùt trieån, môû roäng vaø oån ñònh saûn xuaát kinh doanh cuûa DNNVV. Tính ñeán 31/12/2007 dö nôï ñaït 217.780 trieäu ñoàng trung bình döï nôï cho moãi doanh nghieäp laø 2.178trieäu ñoàng, coøn quaù thaáp ñoái DNNVV hieän nay. DNNVV thöôøng döïa vaøo caùc nguoàn voán töï coù ñeå hoaït ñoäng, kinh doanh daãn ñeán vieäc thieáu voán ñaàu tö cho hoaït ñoäng saûn xuaát, trình ñoä quaûn lyù khaù thaáp, coâng ngheä laïc haäu vaø cho naêng suaát thaáp, laøm giaûm khaû naêng caïnh tranh cuûa DNNVV. - Hieäu quaû tín duïng trong cho vay DNNVV chöa cao: Hieäu quaû kinh teá cuûa tín duïng vôùi loaïi hình DNNVV chöa cao, chöa taïo ñöôïc söï hoã trôï ñuùng möùc ñeå DNNVV phaùt trieån theo ñuùng ñònh höôùng. Khoái löôïng dö nôï vaø doanh soá cho vay ñoái vôùi DNNVV quaù nhoû so vôù nhu caàu neân chöa thuùc ñaåy vaø taïo ñöôïc ñoäng löïc phaùt trieån saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoùa, chöa khai thaùc heát tieàm naêng phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. - Nhìn chung, saûn phaåm tín duïng vaãn chöa thöïc söï ña daïng, chöa khai thaùc trieät ñeå vieäc baùn cheùo saûn phaåm nhaèm mang laïi tieän ích thöïc söï cho doanh nghieäp. - Phöông thöùc cho vay, soá tieàn vay vaø thôøi haïn vay vaãn chöa thöïc söï linh hoaït ñeå ñaùp öùng voán kòp thôøi cho doanh nghieäp hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. - Laõi suaát cho vay chöa thaät söï linh hoaït, cuï theå laø chöa coù chính saùch öu ñaõi ñoái vôùi khaùch haøng vay coù thöïc hieän giao dòch thanh toaùn quoác teá, thanh toaùn noäi ñòa vaø coù soá dö tieàn göûi bình quaân lôùn. - Hoaït ñoäng tín duïng ñoái vôùi DNNVV khoâng theo moät ñònh höôùng nhaát ñònh maø coøn mang tính töï phaùt cao. Phaàn lôùn khaùch haøng töï tìm ñeán ngaân haøng ñeå vay voán. Baûn thaân Chi nhaùnh vaãn chöa coù ñoäi nguõ phaùt trieån khaùch haøng chuyeân nghieäp coù khaû naêng tieáp xuùc caùc khaùch haøng tieàm naêng ñeå giôùi thieäu caùc saûn phaåm dòch vuï phuø hôïp thöïc söï mang laïi nhieàu tieän ích vaø tö vaán cho khaùch haøng nhaèm ñöa ra moät phöông aùn kinh doanh khaû thi, hieäu quaû - Chi nhaùnh vaãn chöa thieát keá quy trình tín duïng rieâng cho loaïi hình DNNVV, thuû tuïc phöùc taïp, hoà sô giaûi quyeát thöôøng bò keùo daøi. 2.2.3 Thöïc traïng veà hoã trôï tín duïng ñoái vôùi doanh nghieäp nhoû vaø vöøa taïi Vieät Nam Chieám khoaûng 96% soá löôïng doanh nghieäp vaø taïo ra hôn 25% vieäc laøm cho caû nöôùc, doanh nghieäp vöøa vaø nhoû giöõ vai troø quan troïng trong neàn kinh teá. Theá nhöng, khu vöïc naøy laïi ñang gaëp khoù khaên trong vieäc tieáp caän nguoàn voán töø caùc toå chöùc tín duïng. Theo keát quaû cuoäc ñieàu tra veà thöïc traïng huy ñoäng voán cuûa caùc DNNVV, coù khoaûng 35% - 45% DNNVV ôû nöôùc ta thöôøng noäp hoà sô vay voán, nhöng coù tôùi 19% soá doanh nghieäp khoù khaên hoaëc bò caùc ngaân haøng, toå chöùc taøi chính töø choái do söï e ngaïi veà hieäu quaû söû duïng voán. Haïn cheá caên baûn cuûa caùc DNNVV ñöôïc baùo caùo chæ ra, ñoù laø haïn cheá veà naêng löïc taøi chính, soå saùch keá toaùn khoâng roõ raøng, khoâng minh baïch, neân khoâng theå ñaùnh giaù ñuùng naêng löïc cuûa doanh nghieäp… Moät thöïc teá ñaùng buoàn laø cuõng vì lyù do naøy maø nhieàu hoä kinh doanh trong caû nöôùc maëc duø coù ñuû ñieàu kieän nhöng laïi khoâng muoán chuyeån ñoåi thaønh doanh nghieäp. Naêng suaát, chaát löôïng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh coøn thaáp, saûn phaåm chöa coù söùc caïnh tranh cao treân thò tröôøng do thieát bò, coâng ngheä quaù laïc haäu; trình ñoä, naêng löïc cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø caùn boä quaûn lyù doanh nghieäp coøn yeáu; ñaëc bieät, thieáu voán cho saûn xuaát kinh doanh. Trong caùc khoù khaên ñoù, thì thieáu voán cho saûn xuaát kinh doanh ñang laø thaùch thöùc raát lôùn ñoái vôùi caùc DNNVV thuoäc thaønh phaàn kinh teá ngoaøi quoác doanh. Thò tröôøng cung caáp voán cho DNNVV chuû yeáu laø thò tröôøng khoâng chính thöùc. theo thoáng keâ, hôn 70% soá doanh nhaân ñaàu tö voán baèng tieát kieäm hoaëc vay cuûa baïn beø vaø gia ñình hoaëc cuûa caùc toå chöùc phi taøi chính. Ñoâi khi, caùc chuû DNNVV coøn phaûi traû cho caùc chuû nôï vôùi laõi suaát cao hôn töø 3 ñeán 6 laàn so vôùi laõi suaát cuûa caùc ngaân haøng nhaø nöôùc quy ñònh. Vieäc vay voán ngaân haøng gaëp nhieàu khoù khaên ôû khaâu theá chaáp taøi saûn, caùn boä tín duïng thöôøng ñaùnh giaù taøi saûn theá chaáp thaáp hôn giaù trò ñích thöïc cuûa taøi saûn. khi vay voán, caùc DNNVV luoân bò ñoøi hoûi phaûi coù taøi saûn theá chaáp hoaëc neáu khoâng thì phaûi coù 2-3 laøm aên coù laõi vaø phaàn lôùn caùc döï aùn ñaàu tö cuûa hoï raát khoù thuyeát phuïc caùn boä ngaân haøng. Caùc khoaûn vay coù baûo laõnh raát hieám khi daønh cho caùc DNNVV vaø ñaàu tö vaøo caùc doanh nghieäp naøy bò haïn cheá raát nhieàu. Thöïc teá, hieän nay ngaân haøng chuû yeáu cho vay ngaén haïn maø nhu caàu vay voán trung vaø daøi haïn thì raát lôùn, trong khi thò tröôøng chöùng khoaùn cuûa nöôùc ta laïi raát eo heïp veà voán vaø nhieàu doanh nghieäp chöa quen söû duïng loaïi hình ñaàu tö naøy. Trong hai naêm gaàn ñaây, soá voán maø caùc ngaân haøng thöông maïi cho caùc DNNVV vay chieám bình quaân 40% toång dö nôï. Theo ñaïi dieän caùc ngaân haøng, ñaây laø tyû leä cao nhaát töø tröôùc tôùi nay, thaäm chí coù nhöõng tröôøng hôïp chieám 50-60% toång dö nôï nhö Ngaân Haøng Coâng Thöông Vieät Nam. Theo thoáng keâ cuûa ngaân haøng Nhaø Nöôùc, toác ñoä taêng tröôûng tín duïng daønh cho khoái DNNVV trong nhöõng naêm gaàn ñaây cuõng ñaõ cho thaáy nhöõng tín hieäu khaû quan: naêm 2003 laø 37,1%, naêm 2004 laø 20,18; naêm 2005 laø 22%, naêm 2006 laø 23%, naêm 2007 laø 24%. 2.3 NHÖÕNG NGUYEÂN NHAÂN TOÀN TAÏI CHUÛ YEÁU TRONG HOAÏT ÑOÄNG HOÃ TRÔÏ TÍN DUÏNG ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA TAÏI NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM - CHI NHAÙNH BEÁN THAØNH Chuùng ta caàn phaân tích roõ caùc nguyeân nhaân toàn taïi neâu treân ñeå coù theå ñöa ra nhöõng giaûi nhaèm khaéc phuïc. 2.3.1 Nguyeân nhaân chính saùch kinh teá- xaõ hoäi vaø quaûn lyù ñieàu haønh cuûa nhaø nöôùc. - Hieän nay, Nhaø nöôùc môùi coù chính saùch hoã trôï cho DNNVV ôû moät soá tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông vaø ñang trieån khai khaép caû nöôùc. Coâng taùc quy hoaïch vaãn chæ môùi ôû giai ñoaïn ñaàu. Do ñoù, DNNVV vaãn coøn ñang gaëp nhieàu khoù khaên, neân caùc NHTM raát ngaïi cho vay. - Caùc giaáy tôø chöùng minh quyeàn sôû höõu taøi saûn gaén lieàn treân ñaát ñöôïc caáp tröôùc ñaây coù moät soá maãu chöa roõ raøng, chöa ñöôïc caáp laïi cho thoáng nhaát vôùi caùc maãu hieän nay gaây khoù khaên cho caùn boä tín duïng trong vieäc trình hoà sô vay. - Caùc cô quan ñaêng kyù nhaø ñaát vaø cô quan giao dòch ñaûm baûo gaây maát nhieàu thôøi gian, coâng söùc cho hoaït ñoäng tín duïng ngaân haøng. Vì soá phoøng coâng chöùng vaø coâng chöùng vieân coøn raát ít. Do ñoù, Doanh nghieäp phaûi ñôïi laâu môùi ñöôïc giaûi ngaân laøm aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. 2.3.2 Nguyeân nhaân töø phía doanh nghieäp nhoû vaø vöøa - Ngaân haøng muoán phaùt trieån cho vay caùc DNNVV nhöng laïi chöa ñaùp öùng ñöôïc caùc ñieàu kieän, trong ñoù quan troïng nhaát laø khoâng ñuû taøi saûn ñaûm baûo tieàn vay. - Naêng löïc phaùp lyù cuûa caùc DNNVV: caùc thuû tuïc phaùp lyù lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp coøn phöùc taïp, nhieâu kheâ khieán caùc doanh nghieäp raát ngaïi vaø thöôøng tìm caùch traùnh neù, khoâng chòu hoaøn thieän, gaây khoù khaên cho ngaân haøng laäp thuû tuïc cho vay. - Caùc DNNVV thöôøng khoâng chöùng minh ñöôïc nhu caàu baèng moät phöông aùn vay hieäu quaû, caùc baùo caùo keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp khi laøm vieäc vôùi ngaân haøng thieáu söùc thuyeát phuïc, hieäu quaû kinh doanh khoâng chaéc chaén gaây maát loøng tin cho Ngaân haøng. - Caùc DNNVV thöôøng aùp duïng moät caùch maùy moùc, coâng ngheä kyõ thuaät laïc haäu, söùc caïnh tranh cuûa haøng hoùa thaáp vaø trình ñoä quaûn lyù thaáp möùc ñoä ruûi ro kinh doanh cao. DNNVV deã daøng taïo laäp vaø cuõng deã daøng keát thuùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, aån chöùa khaû naêng ruûi ro cao. Do ñoù, Ngaân haøng coøn raát ngaïi cho vay. - Doanh nghieäp thöôøng cung caáp thoâng tin khoâng ñaày ñuû, khoâng chính xaùc, khoâng trung thöïc tình hình taøi chính vaø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Doanh nghieäp khoâng muoán cung caáp thoâng tin cho ngaân haøng vì ñoù laø bí maät kinh doanh, nhöng cuõng coù theå vì troán thueá hoaëc gian laän thöông maïi. - Caùc DNNVV thường keâ khai voán ñaàu tö thaáp hôn so vôùi voán ñaàu tö thöïc teá, do hoï khoâng muoán ñoùng thueá nhieàu. - Theo quy ñònh caùc DNNVV phaûi boû moät phaàn voán cuûa mình tham gia vaøo phöông aùn xin vay, nhöng trong phöông aùn cuï theå ñi vay ngaân haøng thì doanh nghieäp khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu veà tyû leä voán tham gia. - Vieäc thieáu taøi saûn ñaûm baûo tieàn vay thöôøng xuaát phaùt töø nhöõng khoù khaên vöôùng maéc trong caùc thuû tuïc hoà sô veà taøi saûn, nhaát laø ñoái vôùi ñaát ñai vaø taøi saûn treân ñaát. Khoù chuyeån ñoåi töø taøi saûn caù nhaân sang taøi saûn doanh nghieäp. Thöôøng caù nhaân ñem taøi saûn cuûa mình baûo laõnh cho coâng ty ñi vay 2.3.3 Nguyeân nhaân töø Ngaân Haøng Ngoaïi Thöông Beán Thaønh Nguyeân nhaân töø hoaït ñoäng huy ñoäng voán - Ngaân haøng chöa ñaåy maïnh quaûng baù thöông hieäu nhö caùc ngaân haøng coå phaàn khaùc, ñeán roäng raõi moïi taàng lôùp daân cö. - Phong caùch vaø thaùi ñoä phuïc vuï cuûa nhaân vieân giao dòch chöa ñöôïc ñoåi môùi thöïc söï, vaãn coøn laøm vieäc theo phong caùch cô quan nhaø nöôùc. - Maïng löôùi caùc phoøng giao dòch cuûa Ngaân haøng chöa ñöôïc môû roäng nhö caùc Ngaân haøng khaùc treân cuøng ñòa baøn, caùc hình thöùc huy ñoäng voán chöa thaät söï phong phuù vaø ña daïng: nhö huy ñoäng vaøng, caùc ngoaïi teä coù khaû naêng thanh khoaûn cao, chöa ñaùp öùng heát nhu caàu vaø thò hieáu cuûa daân cö, khaû naêng cung caáp dòch vuï vaø caùc tieän ích cho khaùch haøng coøn raát haïn cheá. Nguyeân nhaân trong hoaït ñoäng tín duïng: - Nguoàn voán ñeå ñaûm baûo cho vay chöa thaät söï lôùn maïnh coøn nhieàu haïn cheá do laõi suaát huy ñoäng keùm haáp daãn. - Chöa xaây döïng hoaøn chænh caùc cô cheá chính saùch tín duïng, quy trình cho vay chuû yeáu thöïc hieän theo quy trình chung cuûa NHNN chöa xaây döïng quy trình cuï theå cho Ngaân haøng. Chính saùch laõi tieàn vay chöa ñöôïc aùp duïng linh ñoäng cho töøng ñoái töôïng vay, töøng hình thöùc vay. - Hôïp ñoàng tín duïng vaø hôïp ñoàng ñaûm baûo tieàn vay thöïc hieän theo maãu cuûa NHNTVN, chi nhaùnh chöa thieát laäp maãu rieâng cuûa mình, thöôøng hôïp ñoàng quaù daøi vaø nhieàu trang gaây khoù khaên cho khaùch haøng trong vieäc kyù keát. Caùc ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng chöa chaët cheõ thöôøng gaây tranh caõi vôùi khaùch haøng khi coù phaùt sinh xaûy ra. - Veà saûn phaåm: DNNVV haàu nhö vay voán ngaén haïn vì phöông thöùc cho vay voán luaân chuyeån tieän lôïi vaø hieäu quaû nhöng cho vay ngaén haïn mang veà ít lôïi nhuaän vaø ít khi taïo ñöôïc quan heä tín duïng laâu daøi vôùi doanh nghieäp. Tuy nhieân, khi doanh nghieäp coù nhu caàu vay voán daøi haïn ñeå ñaàu mua maùy moùc, thieát bò vaø aùp duïng khoa hoïc coâng ngheä vaøo saûn xuaát kinh doanh thì ngaân haøng laïi ngaïi cho vay gaây khoù khaên cho doanh nghieäp ñeå thöïc hieän phöông aùn. - Veà thuû tuïc cho vay: Quy trình vaø thuû tuïc cho vay DNNVV coøn khaù phöùc taïp, röôøm raø, caùn boä tín duïng chöa ñöôïc phaân coâng cuï theå giöõa cho vay doanh nghieäp vaø cho vay caù nhaân laøm quy trình trôû neân choàng cheùo vôùi nhau, chöa mang tính chuyeân nghieäp gaây ra maát nhieàu thôøi gian. Vì theá, caùc DNNVV luoân muoán ñöôïc vay vôùi thôøi haïn caøng daøi ñeå khoûi maát thôøi gian thöïc hieän thuû tuïc vay. - Veà ñaûm baûo tieàn vay: Ngaân haøng luoân yeâu caàu doanh nghieäp khi ñi vay voán phaûi coù taøi saûn theá chaáp baèng baát ñoäng saûn, trong khi khaû naêng taøi chính toát laïi khoâng cho vay tín chaáp. Ngaân haøng vaãn tham khaûo khung giaù cuûa Nhaø nöôùc, coù aùp duïng khung giaù thò tröôøng nhöng tyû leä cho vay thaáp hôn nhieàu khoâng ñaùp öùng nhu caàu voán cho doanh nghieäp. - Caùn boä tín duïng coøn thieáu vaø trình ñoä chuyeân moân khoâng cao, thôøi gian trung bình giaûi quyeát moät moùn vay quaù nhieàu so vôùi yeâu caàu thöïc teá. - Caùc ngaân haøng vaãn thuï ñoäng chöa tìm ñeán caùc khaùch haøng ñeå chaøo môøi hoaëc töï tìm ra nhöõng phöông aùn, döï aùn coù hieäu quaû ñeå giôùi thieäu vaø tö vaán cho khaùch haøng ñaàu tö, vaø trong ñoù ngaân haøng seõ tham gia cho vay. Ñieàu naøy cho thaáy söï thuï ñoäng trong coâng taùc tín duïng cuûa caùc ngaân haøng. Keát luaän chöông 2 ÔÛ chöông 2 ñaõ ñi vaøo phaân tích tình hình hoaït ñoäng tín duïng ñoái vôùi doanh nghieäp noùi chung vaø doanh nghieäp vöøa vaø nhoû noùi rieâng taïi NHNTVN – CNBT. Chöông naøy cuõng neâu nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc cuûa Ngaân haøng trong thôøi gian qua. Ñoàng thôøi ñöa ra nhöõng nguyeân nhaân toàn taïi trong vieäc hoã trôï taøi trôï tín duïng cho DNNVV taïi NHNTVN- CNBT CHÖÔNG 3 GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOÃ TRÔÏ TÍN DUÏNG ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA NGAÂN HAØNG TAÏI NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM CHI NHAÙNH - BEÁN THAØNH 3.1. ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN 3.1.1 Ñònh höôùng phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi giai ñoaïn 2008-2010 a. Veà kinh teá - Cô caáu ngaønh trong GDP: khu vöïc noâng nghieäp khoaûng 15 - 16%; coâng nghieäp vaø xaây döïng 43 - 44%; dòch vuï 40 - 41%. - Kim ngaïch xuaát khaåu taêng 16%/naêm. - Tæ leä huy ñoäng GDP haøng naêm vaøo ngaân saùch ñaït 21 - 22%. - Voán ñaàu tö toaøn xaõ hoäi haøng naêm ñaït khoaûng 40% GDP. - Toång saûn phaåm trong nöôùc (GDP) naêm 2010 theo giaù so saùnh gaáp hôn 2,1 laàn naêm 2000. Toác ñoä taêng tröôûng GDP 7,5 - 8%/naêm, phaán ñaáu ñaït treân 8%/naêm. GDP bình quaân ñaàu ngöôøi theo giaù hieän haønh ñaït töông ñöông 1.050 - 1.100 USD. b. Veà xaõ hoäi - Taïo vieäc laøm cho treân 8 trieäu lao ñoäng; tæ leä thaát nghieäp ôû ñoâ thò döôùi 5%. - Tæ leä hoä ngheøo coøn 10 - 11%. - Toác ñoä phaùt trieån daân soá khoaûng 1,14%. - Lao ñoäng noâng nghieäp chieám döôùi 50% lao ñoäng xaõ hoäi. - Hoaøn thaønh phoå caäp giaùo duïc trung hoïc cô sôû; lao ñoäng ñaõ qua ñaøo taïo chieám 40% toång lao ñoäng xaõ hoäi. - Tæ leä treû em suy dinh döôõng döôùi 5 tuoåi xuoáng döôùi 20% 3.1.2 Ñònh höôùng phaùt trieån doanh nghieäp nhoû vaø vöøa giai ñoaïn 2008-2010 - Phaùt trieån DNNVV laø moät nhieäm vuï quan troïng trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, ñaåy maïnh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. - Tieáp tuïc hoaøn thieän khung khoå phaùp lyù, caûi caùch thuû tuïc haønh chính vaø chính saùch taøi chính theo höôùng taïo moâi tröôøng ñaàu tö kinh doanh bình ñaúng, minh baïch, oån ñònh, thoâng thoaùng cho DNNVV vaø dòch vuï phaùt trieån kinh doanh phaùt trieån. - Thöïc hieän caùc chính saùch phuø hôïp ñeå hoaøn thieän tình traïng thieáu maët baèng saûn xuaát, ñoàng thôøi baûo veä moâi tröôøng. - Nghieân cöùu, ban haønh caùc chính saùch khuyeán kích phaùt trieån caùc quyõ daønh cho DNNVV, taêng cöôøng khaû naêng tieáp caän caùc nguoàn tín duïng cho caùc DNNVV. - Xuùc tieán phoå bieán thoâng tin, kyõ thuaät – coâng ngheä tôùi caùc DNNVV, cuõng nhö naâng cao naêng löïc cuûa caùc doanh nghieäp naøy trong vieäc xaùc ñònh, löïa choïn vaø thích öùng vôùi coâng ngheä. - Khuyeán kích caùc DNNVV tham gia vaøo lieân keát ngaønh ôû moïi caáp vaø hoã trôï phaùt trieån caùc hieäp hoäi doanh nghieäp. - Thöïc hieän trôï giuùp coù troïng ñieåm ñeå taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh cuûa moät soá ngaønh haøng maø Vieät Nam coù lôïi theá. - Khuyeán kích phaùt trieån thò tröôøng dòch vuï phaùt trieån kinh doanh (BDS) theo ñònh höôùng cuûa neàn kinh teá thò tröôøng, taùch chöùc naêng tröïc tieáp cung caáp dòch vuï ra khoûi chöùc naêng quaûn lyù nhaø nöôùc cuûa caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc. - Phaùt trieån vaên hoùa doanh nghieäp, vaên hoùa kinh doanh, khuyeán khích khôûi söï doanh nghieäp. - Taêng cöôøng phoái hôïp giöõa caùc cô quan trôï giuùp phaùt trieån DNNVV 3.1.3 Ñònh höôùng phaùt trieån ngaønh Ngaân haøng ñeán 2010 Caûi caùch trieät ñeå vaø phaùt trieån heä thoáng caùc TCTD theo höôùng ña naêng, hieän ñaïi, ña daïng veà sôû höõu vaø loaïi hình toå chöùc, coù quy moâ lôùn vaø hoaït ñoäng theo nguyeân taéc thò tröôøng vôùi muïc tieâu chuû yeáu laø lôïi nhuaän, aùp duïng caùc thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá vaøo hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng. Cô caáu laïi heä thoáng NHTM, taùch baïch tín duïng chính saùch vaø tín duïng thöông maïi, ñaûm baûo quyeàn kinh doanh cuûa caùc toå chöùc taøi chính nöôùc ngoaøi theo caùc cam keát song phöông vaø ña phöông ñaõ kyù keát vôùi caùc nöôùc vaø caùc toå chöùc quoác teá, tieáp tuïc cô caáu laïi moät caùch toaøn dieän heä thoáng TCTD theo caùc ñeà aùn ñaõ ñöôïc pheâ duyeät, cuï theå laø: Taêng cöôøng naêng löïc taøi chính, ñaûm baûo caùc NHTM coù ñuû nguoàn voán ñeå tieáp tuïc taêng voán ñieàu leä, taøi saûn coù ñi ñoâi vôùi naâng cao chaát löôïng vaø khaû naêng sinh lôïi, xöû lyù döùt ñieåm nôï toàn ñoïng vaø laøm saïch baûng caân ñoái cuûa caùc NHTM Töøng böôùc coå phaàn hoùa caùc NHTMNN theo nguyeân taéc thaän troïng, ñaûm baûo oån ñònh kinh teá – xaõ hoäi vaø an toaøn heä thoáng ngaân haøng. Cho pheùp caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, nhaát laø caùc ngaân haøng coù tieàm löïc veà taøi chính, coâng ngheä, quaûn lyù vaø uy tín ñöôïc mua coå phieáu vaø tham gia quaûn trò, ñieàu haønh NHTM taïi Vieät Nam; Tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa caùc Hieäp ñònh song phöông vôùi caùc nöôùc vaø quy ñònh cuûa WTO veà môû cöûa dòch vuï ngaân haøng. Phaùt trieån heä thoáng dòch vuï ngaân haøng, ña tieän ích, ñöôïc ñònh höôùng theo nhu caàu cuûa neàn kinh teá treân cô sôû tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû cuûa caùc dòch vuï ngaân haøng truyeàn thoáng, ñoàng thôøi nhanh choùng tieáp caän vaø phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï môùi vôùi haøm löôïng coâng ngheà cao. Vôùi phöông chaâm haønh ñoäng cuûa Ngaønh Ngaân Haøng laø "An toaøn - Hieäu quaû - Phaùt trieån beàn vöõng - Hoäi nhaäp quoác teá". Baûng 3.1 : Moät soá chæ tieâu hoaït ñoäng ngaân haøng giai ñoaïn 2008 - 2010 1. Taêng tröôûng bình quaân toång phöông tieän thanh toaùn (M2)(%/naêm) 18 - 20 2. Tyû leä M2/GDP ñeán cuoái naêm 2010(%) 100 - 115 3. Tyû troïng tieàn maët löu thoâng ngoaøi heä thoáng ngaân haøng/M2 ñeán naêm 2010(%) Khoâng quaù 18 4. Taêng tröôûng bình quaân tín duïng(%/naêm) 18 - 20 5. Tyû leä an toaøn voán ñeán naêm 2010 (%) Khoâng döôùi 8 6. Tyû leä nôï xaáu/toång dö nôï ñeán naêm 2010(%) Döôùi 5 ( Nguoàn : Soá lieäu töø Website: ) 3.1.4 Ñònh höôùng phaùt trieån tín duïng ngaân haøng ñoái vôùi doanh nghieäp nhoû vaø vöøa ñeán 2010 Theo thoáng keâ cuûa NHNN, toác ñoä taêng tröôûng tín duïng daønh cho khoái DNNVV trong nhöõng naêm gaàn ñaây cuõng ñaõ cho thaáy nhöõng tín hieäu khaû quan: naêm 2003 laø 37,1%, naêm 2004 laø 20,18% vaø naêm 2005 öôùc tính laø 22%. Trong hai naêm gaàn ñaây, soá voán maø caùc ngaân haøng thöông maïi cho caùc DNNVV vay chieám bình quaân 40% toång dö nôï, thaäm chí coù nhöõng tröôøng hôïp chieám töø 50 – 60% toång dö nôï. Ngaønh ngaân haøng ñöa ra nhöõng ñònh höôùng phaùt trieån TDNH nhö sau : - Caùc TCTD sôùm tham gia vaøo voán vaøo quyõ baûo laõnh tín duïng cho doanh nghieäp DNNVV theo tinh thaàn cuûa Nghò ñònh 90/2001/NÑ-CP ngaøy 23/11/2000 cuûa Chính phuû vaø Thoâng tö soá 01/2006/TT-NHNN ngaøy 20/02/2006 cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc ñeå taïo ñieàu kieän cho caùc quyõ ñi vaøo hoaït ñoäng. - Trieån khai caùc theå cheá, chính saùch lieân quan ñeán tín duïng cuûa Chính phuû vaø cuûa NHNN Vieät Nam. - Ña daïng hoùa hình thöùc huy ñoäng voán vaø cho vay, ngoaøi vieäc cho vay voán löu ñoäng, ngaân haøng coøn taøi trôï taêng tyû troïng cho vay trung daøi haïn ñaùp öùng nhu caàu voán cho DNNVV naâng cao naêng suaát saûn xuaát cuûa doanh nghieäp. - Laõi suaát cho vay mang tính linh hoaït theo thò tröôøng. Ñoâi khi ngaân haøng cuõng aùp duïng cho vay öu ñaõi ñoái vôùi DNNVV theo chính saùch cheá ñoä cuûa nhaø nöôùc, goùp phaàn phaùt trieån neàn kinh teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. - Naâng cao chaát löôïng tín duïng, nhöõng döï aùn mang laïi hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi thieát thöïc. - Cô caáu laïi dö nôï, phuø hôïp chính saùch phaùt trieån cuûa neàn kinh teá, haïn cheá ñeán möùc thaáp nhaát khaû naêng phaùt sinh nôï xaáu, xöû lyù coù hieäu quaû caùc khoaûn nôï khoù ñoøi, taêng cöôøng caùc bieän phaùp quaûn lyù tín duïng naâng cao khaû naêng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaønh ngaân haøng. - Tieáp tuïc ñoåi môùi, hieän ñaïi hoùa hoaït ñoäng, naâng cao naêng löïc vaø trình ñoä chuyeân moân cuûa caùn boä ngaân haøng, ñaëc bieät caùn boä laøm coâng taùc tín duïng. - Caùc TCTD caàn phaûi caûi tieán quy trình thuû tuïc trong quan heä tín duïng nhaèm ñaûm baûo nhanh choùng, thöïc hieän khoâng gaây phieàn haø cho khaùch haøng. 3.1.5 Ñònh höôùng phaùt trieån tín duïng cuûa NHNTVN- CNBT ñeán 2010 NHNTVN- CNBT ñeà ra ñònh höôùng phaùt trieån trong giai 2008-2010 taêng möùc huy ñoäng voán trong daân cö vaø caùc toå chöùc kinh teá taêng bình quaân 20-30%, dö nôï vay taêng trung bình 20 -30%/naêm. Tín Duïng ñoái vôùi DNNVV cuï theå nhö sau: - Taêng soá löôïng khaùch haøng doanh nghieäp DNNVV ñeán 2010 leân laø 150 doanh nghieäp. - Doanh soá hoaït ñoäng tín duïng cuûa DNNVV chieám khoaûng 40-50% doanh soá tín duïng cuûa Ngaân haøng. Soá dö nôï vay chieám 40-50% toång soá dö nôï vay . - Ngaân haøng ñöa ra caùc chæ tieâu taêng tröôûng caû veà lónh vöïc tieàn göûi, tín duïng, dòch vuï naâng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng. - Ngaân haøng ñöa ra muïc tieâu thöïc hieän baûo laõnh cho DNNVV taêng veà soá löôïng cuõng nhö giaù trò baûo laõnh cho doanh nghieäp. 3.2 NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOÃ TRÔÏ TÍN DUÏNG ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA TAÏI NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM CHI NHAÙNH - BEÁN THAØNH 3.2.1 Ñoái vôùi doanh nghieäp nhoû vaø vöøa Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, DNNVV caàn phaûi: - Xaây döïng moái lieân keát vôùi caùc Hieäp hoäi DNNVV, caùc hieäp hoäi laøng ngheà, caùc doanh nghieäp khaùc(nhaát laø doanh nghieäp lôùn), cuøng nhau toàn taïi vaø phaùt trieån. DNNVV saûn xuaát caùc saûn phaåm phuï kieän cho caùc doanh nghieäp lôùn, ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa hieäp hoäi vaø caùc toå chöùc khaùc, naém baét caùc thoâng tin veà doanh nghieäp nhö tình hình saûn xuaát kinh doanh, nhu caàu voán, dòch vuï; ñoàng thôøi chuyeån thoâng tin veà hoaït ñoäng tín duïng tôùi DNNVV, taïo ra moái lieân heä qua laïi thöôøng xuyeân, xaâm nhaäp laãn nhau giöõa toå chöùc tín duïng vôùi DNNVV. Môû roäng quan heä hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc quoác teá, tranh thuû khai thaùc caùc nguoàn taøi trôï cho DNNVV, taïo ra söï ña daïng caùc nguoàn voán, ñaëc bieät laø voán trung vaø daøi haïn ngoaïi teä ñaàu tö cho caùc döï aùn saûn xuaát haøng xuaát khaåu. Môû roäng hôïp taùc, hoïc taäp kinh nghieäm veà moâ hình quaûn lyù tín duïng, ñaàu tö cho DNNVV taïi caùc toå chöùc tín duïng trong khu vöïc vaø treân theá giôùi taïo ra caùc cô hoäi nhaän taøi trôï veà ñaøo taïo, hoïc hoûi kinh nghieäm, goùp phaàn naâng cao caùc kyõ naêng ñaàu tö cho DNNVV. - Giaûi phaùp veà nguoàn voán: phaùt trieån ña daïng caùc saûn phaåm huy ñoäng voán, keát hôïp môû roäng maïng löôùi vôùi naâng cao chaát löôïng dòch vuï, taïo ra nguoàn voán chi phí thaáp, thôøi gian daøi ñeå ñaàu tö trung daøi haïn. Caân ñoái tyû leä voán coá ñònh haøng naêm daønh cho ñaàu tö khaùch haøng DNNVV, treân cô sôû chieán löôïc vaø muïc tieâu chung haøng naêm. - Xaây döïng chieán löôïc vaø keá hoaïch saûn xuaát, aùp duïng caùc phöông thöùc quaûn lyù tieân tieán, tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà coâng taùc thoáng keá, haïch toaùn keá toaùn. Caùc döï aùn phaûn aùnh chính xaùc quaù trình thöïc hieän phöông aùn, phaûi nghieân cöùu caùc yeáu toá thò tröôøng ñaàu vaøo, ñaàu ra, quy trình coâng ngheä ñaûm baûo tính trung thöïc vaø hieäu quaû cuûa döï aùn, phöông aùn vay. - Luoân caûi tieán vaø naâng cao trình ñoä coâng ngheä, khoa hoïc- kyõ thuaät, ñaàu tö maùy moùc thieát bò hieän ñaïi naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, naâng cao naêng löïc saûn xuaát vaø ñaûm baûo khaû naêng giöõ vöõng thöông hieäu vaø thò phaàn. - Phaùt trieån saûn phaåm vaø thöông hieäu cuûa caùc DNNVV trong neàn kinh teá quoác teá, phaûi xaây döïng toång hôïp caùc chieán löôïc saûn xuaát - kinh doanh thích hôïp vôùi ñieàu kieän caïnh tranh vaø hoäi nhaäp cuûa toaøn boä neàn kinh teá. - Naâng cao naêng löïc veà voán : taän duïng caùc nguoàn voán öu ñaõi keát hôïp vôùi nguoàn voán töï coù, naâng cao toác ñoä luaân chuyeån voán, phöông thöùc thanh toaùn phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa töøng ngaønh ngheà, ña daïng hoùa caùc hình thöùc huy ñoäng voán taïo ra ñoøn caân nôï hieäu quaû goùp phaàn naâng cao keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. - Naâng cao trình ñoä cuûa caùc caáp quaûn lyù vaø ngöôøi lao ñoäng thoâng qua vieäc boài döôõng, ñaøo taïo ñeå ñaùp öùng nhu caàu saûn xuaát kinh doanh trong boái caûnh hoøa nhaäp neàn kinh teá quoác teá. - Naâng cao hieåu bieát cuûa ngöôøi quaûn lyù veà phaùp luaät vaø yù thöùc chaáp haønh phaùp luaät, xaây döïng vaên hoaù, ñaïo ñöùc kinh doanh cuûa doanh nhaân Vieät Nam, kinh doanh trung thöïc, ñuùng phaùp luaät, coù yù thöùc traùch nhieäm vôùi coäng ñoàng vaø yù thöùc baûo veä moâi tröôøng, chaêm lo ñôøi soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng; xaây döïng vaø cuûng coá söï tín nhieäm cuûa khaùch haøng. - Moãi doanh nghieäp phaûi bieát löïa choïn ngaønh ngheà, quy moâ phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm, tieàm naêng voán coù cuûa töøng doanh nghieäp. 3.2.2 Ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa NHNTVN - CN BT Ngaân haøng caàn thöïc hieän moät soá giaûi phaùp ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu trong giai ñoaïn 2008-2010. Trong ñoù, môû roäng tín duïng vaø cung caáp dòch vuï ngaân haøng cho caùc DNNVV chuû yeáu sau: Taêng cöôøng tuyeân truyeàn quaûng baù hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng ñoái vôùi DNNVV - Xaây döïng website NHNTVN-CN BT, trang web naøy laø coâng cuï hoã trôï vaø laø caàu noái giöõa Ngaân haøng vôùi caùc DNNVV giao löu, tìm hieåu laãn nhau. - Toå chöùc vaø tham gia hoäi chôï, trieån laõm giôùi thieäu saûn phaåm cuûa ngaân haøng ñeán caùc doanh nghieäp. - Phaûi thöôøng xuyeân toå chöùc hoäi nghò khaùch haøng ñeå naém baét kòp thôøi caùc toàn taïi ñoái vôùi DNNVV töø ñoù ñöa ra caùc bieän phaùp ñeå giuùp ñôõ cho doanh nghieäp vöôït qua nhöõng khoù khaên . - Nghieân cöùu ñeå thieát keá caùc tôø brochure giôùi thieäu saûn phaåm vaø phaùt trieån caùc hình thöùc tuyeân truyeàn, quaûng baù thöông hieäu vaø caùc dòch vuï ngaân haøng treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng. - Ñöa caùn boä tín duïng ñeán taän doanh nghieäp ñeå tieáp thò cuõng nhö tìm hieåu vaø tö vaán nhu caàu vay voán cuûa doanh nghieäp. Taêng tröôûng nguoàn voán huy ñoäng Ngaân haøng phaûi coù nhöõng giaûi phaùp ñeå taêng nguoàn voán huy ñoäng : - Ngaân haøng phaûi ñöa ra chính saùch laõi suaát huy ñoäng phuø hôïp töøng khu vöïc, töøng thôøi thôøi kyø so vôùi caùc ngaân haøng khaùc nhaèm naêng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng. - Ña daïng hoùa caùc dòch vuï tieàn gôûi nhö tieàn göûi khoâng kyø haïn, kyø haïn 1 tuaàn, kyø haïn 2 tuaàn, kyø haïn 1 thaùng, 2 thaùng, 3 thaùng, 4 thaùng… 12 thaùng, 2 naêm, 3 naêm…, tieát kieäm giaùo duïc, tieát kieäm döï thöôûng, tieát kieäm ña naêng, vôùi caùc caùch tính laõi ñaàu kyø, cuoái kyø, ñònh kyø, tính laõi luyõ tieán…ñeán taän nôi ñeå thu tieàn hay chi traû cho khaùch haøng, gia taêng caùc tieän ích cung caáp cho khaùch haøng tieàn gôûi cuøng vôùi nhieàu tieän ích ñöôïc môû roäng ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng taêng trong xaõ hoäi. - Taêng cöôøng coâng taùc marketing treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng (ñaëc bieät laø tivi), tìm hieåu kyõ hôn veà nhu caàu cuûa khaùch haøng töø ñoù ña daïng caùc dòch vuï, ñöa ra caùc phöông thöùc khuyeán maïi khaùc bieät, taïo söï haáp daãn nhaát ñònh cho khaùch haøng. - Ngaân haøng tích cöïc tìm kieám, thu huùt caùc nguoàn voán reû nhö tieàn göûi khoâng kyø haïn cuûa doanh nghieäp vaø caù nhaân, cuøng vôùi khoaûn voán tieàn göûi coù kyø haïn cuûa doanh nghieäp, tieàn göûi tieát kieäm cuûa caù nhaân ñeå ñaùp öùng cho vay ngaén, trung vaø daøi haïn. - Ñôn giaûn hoùa thuû tuïc göûi tieàn vaø ruùt tieàn, nhanh choùng, thuaän tieän, an toaøn cho khaùch haøng. - Naâng cao taùc phong giao dòch, boá trí ngöôøi coù ñuû naêng löïc, phaåm chaát ñeå thöïc hieän giao dòch nhanh, chính xaùc, nieàm nôû. Ngoaøi ra, caùc boä phaän khaùc nhö kho quyõ, boä phaän keá toaùn, boä phaän tín duïng cuõng phaûi aân caàn vôùi khaùch haøng, tieáp thò cho khaùch haøng veà thuû tuïc gôûi tieàn v.v.v Taêng tröôûng tín duïng duïng ñoái DNNVV Ñeå taêng tröôûng tín duïng caàn phaûi thöïc hieän nhöõng giaûi phaùp sau : - Môû roäng theâm moät soá hình thöùc cho vay môùi : Taøi trôï cho xuaát khaåu tröôùc khi giao haøng, cho vay caàm coá baèng chính caùc maët haøng chuû löïc cuûa neàn kinh teá, cho vay taøi saûn hình thaønh trong töông lai, cho vay hôïp taùc vôùi chuû ñaàu tö ñeå cho khaùch haøng mua nhaø chung cö traû goùp, söûa chöõa vaø naâng caáp maùy moùc thieát bò, phöông tieän vaän taûi… - Thöïc hieän chính saùch laõi suaát cho vay linh hoaït: Möùc laõi suaát phaûi hôïp lyù, haøi hoaø lôïi ích ngaân haøng vaø doanh nghieäp, ñoâi khi aùp duïng laõi suaát öu ñaõi vôùi khaùch haøng. Ñaëc bieät ñoái vôùi DNNVV, neân thöïc hieän laõi suaát döïa vaøo ñoä tín nhieäm cuûa doanh nghieäp, xu theá saûn xuaát kinh doanh treân thò tröôøng, hình thöùc vaø maët haøng kinh doanh. - Môû roäng hoaït ñoäng chieát khaáu caùc chöùng töø coù giaù : DNNVV laø caùc doanh nghieäp naém giöõ nhieàu caùc loaïi giaáy tôø coù giaù nhö thöông phieáu, tín phieáu, traùi phieáu chöa ñeán haïn thanh toaùn. Hoï coù theå ñem nhöõng chöùng töø coù giaù naøy ñeán ngaân haøng xin chieát khaáu ñeå coù theâm voán saûn xuaát, kinh doanh. - Cho vay ñöôïc ñaûm baûo baèng khoaûn coâng nôï phaûi thu cuûa doanh nghieäp: Ngaân haøng coù theå cho doanh nghieäp vay voán theo tyû leä naøo ñoù treân khoaûn phaûi thu khi thieáu voán löu ñoäng taïm thôøi do chöa thu kòp tieàn baùn haøng. Tyû leä naøy cao hay thaáp phuï thuoäc vaøo chaát löôïng caùc khoaûn nôï maø ñöôïc ngaân haøng, hoaëc coâng ty mua baùn nôï thaåm ñònh moät caùch chaët cheõ. - Linh hoaït hình thöùc cho vay coù ñaûm baûo: Ngaân haøng taêng cöôøng aùp duïng hình thöùc cho vay ñaûm baûo baèng phöông tieän vaän chuyeån, maùy moùc thieát bò, haøng hoaù, dòch vuï…Ngaân haøng coù theå giaûi quyeát cho vay caên cöù vaøo tính khaû thi cuûa phöông aùn saûn xuaát kinh doanh vaø khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm ñoù treân thò tröôøng. Do vaäy ngaân haøng caàn linh hoaït aùp duïng hình thöùc theá chaáp, tín chaáp, baõo laõnh cho phuø hôïp ñeå taïo thuaän lôïi cho doanh nghieäp ñuû nguoàn voán cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. - Naâng cao chaát löôïng thaåm ñònh tín duïng khi cho vay DNNVV: Trình ñoä phaân tích doanh nghieäp cuûa caùn boä tín duïng phaûi ñöôïc khoâng ngöøng naâng cao nhö: boài döôõng nghieäp vuï chuyeân moân, toå chöùc taäp huaán, thi tình huoáng, ñaëc bieät laø trình ñoä thaåm ñònh döï aùn, phöông aùn vay voán, löïa choïn khaùch haøng, vaän duïng caùc cheá ñoä theå leä tín duïng ñaõ ban haønh. Ñoäi nguõ caùn boä thaåm ñònh phaûi goàm nhöõng ngöôøi am hieåu chuyeân ngaønh, coù kinh nghieäm tö vaán döï aùn, phöông aùn saûn xuaát kinh doanh cho DNNVV. Caàn xaây döïng nhöõng chöông trình phaân tích tín duïng treân maùy vi tính ñeå vöøa mang tính khoa hoïc, vöøa ruùt ngaén thôøi gian xöû lyù döõ lieäu. Phaân ñònh roõ traùch nhieäm vaø ñaûm baûo quyeàn lôïi cuûa caùn boä tín duïng Hoaït ñoäng tín duïng laø hoaït ñoäng mang laïi nguoàn thu nhaäp chuû yeáu cho ngaân haøng. Ruûi ro tín duïng laø ruûi ro phoå bieán nhaát vaø aûnh höôûng lôùn nhaát ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng, hoaït ñoäng kinh doanh caøng coù laõi thì ruûi ro caøng cao. Caùn boä tín duïng laø ngöôøi chòu nhieàu ruûi ro, quyeát ñònh lôïi nhuaän cho ngaân haøng. Do ñoù, caùn boä tín duïng vaø caáp laõnh ñaïo phaûi chòu traùch nhieäm veà khoaûn cho vay cuûa mình quyeát ñònh. Phaûi coù nhöõng hình thöùc kyõ luaät töông xöùng vôùi möùc ñoä vi phaïm laø hôïp lyù. Ngaân haøng caàn phaûi quan taâm nhieàu hôn ñeán quyeàn lôïi vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn cuûa caùn boä tín duïng vaø khuyeán khích söï chuyeân caàn nghieân cöùu, hoïc hoûi, haêng say trong coâng taùc. Ñôn giaûn hoùa thuû tuïc cho vay DNNVV. - Nghieân cöùu caûi tieán caùc maãu bieåu söû duïng trong vieäc höôùng daãn cho khaùch haøng deã hieåu, deã söû duïng nhöng vaãn ñaûm baûo an toaøn, ñuùng quy ñònh cuûa ngaân haøng. - Thöïc hieän quy trình nghieäp vuï quaûn lyù tín duïng vaø ruûi ro moät caùch tinh goïn vaø ñôn giaûn ñeå aùp duïng. - Nhöõng hoà sô phaùp lyù, hoà sô vay vaø nhöõng chöùng töø veà taøi saûn ñaûm baûo phaûi ñaày ñuû, ñoù laø yeâu caàu baét buoäc. Nhöng ñoái vôùi nhöõng chöùng töø lieân quan ñeán vieäc söû duïng voán vay, chöùng töø phuïc vuï cho vieäc kieåm tra sau cho vay thì khoâng phaûi laø baét buoäc: nhö caùc doanh nghieäp lôùn thöôøng coù baùo caùo taøi chính, quyeát toaùn thueá, caùc hoùa ñôn mua vaøo, baùn ra ta coù theå kieåm tra vieäc söû duïng voán, nhöng ñoái vôùi DNNVV baùo caùo taøi chính, hoùa ñôn ñoâi khi khoâng coù. Do vaäy, caùn boä tín duïng khoâng neân ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi cung caáp ñaày ñuû caùc taøi lieäu, thoâng tin ñaày ñuû veà tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp gaây phieàn haø, caûn trôû hoaït ñoäng kinh doanh, caùn boä tín duïng töï tìm kieám, thu thaäp thoâng tin. 3.2.3 Ñoái vôùi Hieäp hoäi doanh nghieäp - Hoäi vieân chuû ñoäng tham gia vaø baûo veä lôïi ích cuûa doanh nghieäp trong thôøi kyø hoäi nhaäp neàn kinh teá quoác teá, naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaønh haøng. - Thöôøng xuyeân löïa choïn boå sung caùn boä coù trình ñoä, ñaïo ñöùc, nhieät tình cuûa caùc doanh nghieäp vaøo boä maùy laõnh ñaïo hieäp hoäi; taêng cöôøng tính khaùch quan, chuyeân nghieäp vaø hieäu quaû trong hoaït ñoäng cuûa hieäp hoäi. - Hieäp hoäi DNNVV phaûi giuùp doanh nghieäp xaây döïng döï aùn coù hieäu quaû, hieåu roõ caùc quy ñònh cuûa Ngaân haøng, caùch thöùc giao dòch vaø giao tieáp vôùi Ngaân haøng. - Hieäp hoäi phaûi thöôøng xuyeân tuyeân truyeàn, phoå bieán veà ñöôøng loái, chính saùch, luaät phaùp cuûa Nhaø nöôùc cho hoäi vieân; phoå bieán, huaán luyeän kieán thöùc cho hoäi vieân; giaùo duïc naâng cao yù thöùc chaáp haønh luaät phaùp, traùch nhieäm vôùi coäng ñoàng, xaây döïng ñaïo ñöùc vaø vaên hoaù kinh doanh; môû moät soá lôùp ñaøo taïo mieãn phí cho hoäi vieân veà caùc qui ñònh taøi chính, thueá, Ngaân haøng vaø phaùp luaät lieân quan tôùi Toå chöùc thöông maïi theá giôùi. - Hieäp hoäi DNNVV caàn thöôøng xuyeân toå chöùc hoäi chôï, trieån laõm, hoäi thaûo ñeå caùc beân naém xu höôùng phaùt trieån chung cuûa caùc doanh nghieäp; taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp tieáp caän tröïc tieáp vôùi nhau thoâng qua caùc cuoäc toïa ñaøm theo caùc chuû ñeà rieâng; toå chöùc caùc hình thöùc tuyeân truyeàn thoâng qua caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, caùc hieäp hoäi khaùc; toå chöùc caùc ñoaøn khaûo saùt nöôùc ngoaøi, môøi caùc toå chöùc, hieäp hoäi coù kinh nghieäm cuûa nöôùc ngoaøi ñeán ñeå trao ñoåi kinh nghieäm vaø cuõng laø ñeå hoï coù höôùng ñaàu tö vaøo doanh nghieäp Vieät Nam. - Thöôøng xuyeân toång hôïp caùc kieán nghò cuûa doanh nghieäp veà luaät phaùp, cô cheá, chính saùch, veà caùch thöùc quaûn lyù, ñieàu haønh cuûa cô quan nhaø nöôùc caùc caáp vaø tinh thaàn traùch nhieäm cuûa ñoäi nguõ coâng chöùc trong giaûi quyeát coâng vieäc lieân quan ñeán doanh nghieäp vaø ñeà ñaït caùc kieán nghò ñoù ñeán caùc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn. 3.3 MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ ÑOÁI VÔÙI CAÙC CÔ QUAN QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC 3.3.1 Kieán nghò ñoái vôùi chính phuû - Sôùm trình Quoác hoäi Luaät Ngaân haøng Nhaø nöôùc môùi thay theá Luaät Ngaân haøng Nhaø nöôùc (naêm 1997), Luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Luaät Ngaân haøng Nhaø nöôùc (naêm 2003); Luaät caùc TCTD (môùi) thay theá Luaät caùc TCTD (naêm 1997), Luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Luaät caùc TCTD (naêm 2004); Thöù nhaát, Chính phuû caàn söûa ñoåi, boå sung caùc quy ñònh veà tín duïng, nhaát laø quy ñònh veà ñaûm baûo tieàn vay theo höôùng thoâng thoaùng hôn, trao quyeàn töï quyeát cho ngaân haøng nhieàu hôn ñeå taïo ñieàu kieän cho caùc DNNVV coù ñuû caùc ñieàu kieän vay voán ngaân haøng. Cuï theå nhö: - Caàn cuï theå hoùa caùc quy ñònh veà cho vay tín chaáp ñoái vôùi caùc DNNVV: quy ñònh cho vay tín chaáp hieän nay baét buoäc doanh nghieäp hoaït ñoäng phaûi coù laõi hai naêm lieân tuïc, vaø baùo caùo taøi chính cuûa caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh phaûi coù kieåm toaùn. Trong khi ñoù caùc DNNVV vöøa môùi ñöôïc ñaàu tö môùi hoaëc môùi ñöôïc môû roäng saûn xuaát thì khoâng theå cung caáp ñuû hoà sô taøi chính, gaây khoù khaên cho ngaân haøng khi ra quyeát ñònh cho vay, maëc duø phöông aùn saûn xuaát kinh doanh laø khaû thi vaø coù khaû naêng thaønh coâng cao. Caàn phaûi quy ñònh veà cho vay tín chaáp neân côûi môû hôn theo höôùng ngaân haøng ñöôïc quyeàn töï chuû vaø töï chòu traùch nhieäm veà quyeát ñònh cho vay tín chaáp. - Caàn coù nhöõng chính saùch cheá ñoä cuï theå hôn veà vieäc nhaän taøi saûn theá chaáp caàm coá laø haøng hoùa, cho vay chieát khaáu, hoaëc nhöõng phöông thöùc taøi trôï môùi nhö caàm coá hoaëc baûo laõnh thöông phieáu, coå phieáu ñeå ña daïng hoùa caùc taøi saûn ñaûm baûo giuùp DNNVV coù theâm caùc ñieàu kieän tieáp caän voán ngaân haøng. Thöù hai, tieáp tuïc ñoåi môùi vaø hoaøn thieän caên baûn cô cheá, chính saùch: veà tín duïng, ñaàu tö, ngoaïi hoái, huy ñoäng voán, thanh toaùn vaø caùc hoaït ñoäng ngaân haøng khaùc; caùc quy ñònh veà quaûn lyù vaø giaùm saùt cung caáp dòch vuï ngaân haøng; caáp giaáy pheùp vaø quaûn lyù caùc loaïi hình TCTD; caùc quy ñònh veà mua, baùn, saùp nhaäp, hôïp nhaát, giaûi theå vaø cô caáu laïi caùc TCTD. Ba laø, thieát laäp saân chôi thuaän lôïi cho phaùt trieån doanh nghieäp; chuù troïng naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp; taêng nhanh xuaát khaåu, thu huùt voán, coâng ngheä, ñaëc bieät laø coâng ngheä cao ñeå giaûm chi phí saûn xuaát, naâng cao söùc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Boán laø, thöïc hieän caùc chính saùch taøi chính, thueá, giaù caû linh hoaït, hôïp lyù Chính phuû caàn thöïc hieän chính saùch veà taøi chính, thueá vaø giaù caû hôïp lyù, linh hoaït trong ñieàu haønh neàn kinh teá giuùp caùc ñôn vò saûn xuaát kinh doanh haï giaù thaønh, taêng cöôøng tính caïnh tranh, naâng cao hieäu quaû kinh teá vaø taïo moâi tröôøng toát ñeå phaùt trieån tín duïng Ngaân haøng. Naêm laø, Chính phuû caàn coù nhöõng bieän phaùp nhaèm phaùt trieån vaø naâng cao chaát löôïng thoâng tin veà nhöõng DNNVV thì seõ khuyeán khích khaû naêng cung öùng tín duïng roäng raõi hôn cho loaïi hình doanh nghieäp naøy. Kieán nghò trieån khai thaønh laäp caùc toå chöùc chuyeân thu thaäp thoâng tin veà nhaân thaân, veà caùc moái quan heä tín duïng, quan heä thanh toaùn cuûa ngöôøi vay laø DNNVV Saùu laø, phaùt trieån hoaït ñoäng cuûa cô quan ñaêng kyù giao dòch ñaûm baûo: Hieän nay caùc cô quan ñaêng kyù giao dòch ñaûm baûo naøy goàm: UBND phöôøng, xaõ; quaän, huyeän; trung taâm ñaêng kyù giao dòch ñaûm baûo. Nhöng möùc ñoä chuyeân moân chöa cao caàn phaûi xaây döïng moät trung taâm chuyeân phuïc vuï ñaêng kyù giao dòch ñaûm baûo taïi caùc quaän huyeän, coù nhö vaäy coâng taùc ñaêng kyù giao dòch môùi coù theå ñöôïc thöïc hieän thuaän tieän, deã daøng vaø nhanh choùng, ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu taêng cao veà khoái löôïng giao dòch. Baûy laø, Chính phuû caàn phaûi coù chính saùch öu ñaõi cho nhöõng DNNVV khi goùp voán tham gia thaønh laäp quyõ. Nhaø nöôùc neân chính saùch hoã trôï vaø öu ñaõi ñeå caùc quyõ baûo laõnh tín duïng vôùi möùc phí thaáp taïo ñieàu kieän ñeå DNNVV hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh moät caùch coù hieäu quaû nhaát. 3.3.2 Kieán nghò caùc boä ngaønh coù lieân quan Thöù nhaát, tieáp tuïc thöïc hieän vieäc caûi caùch, ñôn giaûn hoùa thuû tuïc haønh chính nhaèm taïo moâi tröôøng thoâng thoaùng cho doanh nghieäp, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc gia nhaäp thò tröôøng vaø caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Thöù hai, ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa caùc chính saùch cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc DNNVV, ñònh kyø toå chöùc ñoái thoaïi tröïc tieáp giöõa caùc DNNVV vôùi caùc sôû ngaønh, thaønh phoá qua ñoù höôùng daãn vaø giaûi ñaùp caùc yeâu caàu böùc thieát cho vieäc phaùt trieån kinh doanh. Thöù ba, caûi thieän tình traïnh thieáu maët baèng saûn xuaát, taêng cöôøng baûo veä moâi tröôøng thoâng qua vieäc laäp vaø coâng khai quy hoaïch, keá hoaïch söû duïng ñaát. Taïo ñieàu kieän ñeå phaùt trieån khu coâng nghieäp, cuïm coâng nghieäp coù quy moâ hôïp lyù vaø giaù thueâ ñaát phuø hôïp vôøi khaû naêng cuûa DNNVV, hoã trôï DNNVV trieån khai caùc chöông trình giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng. Thöù boán, ñaåy nhanh vieäc thöïc hieän caùc chöông trình hoã trôï, phoå bieán, öùng duïng coâng ngheä vaø kyõ thuaät tieân tieán tôùi DNNVV, naâng cao naêng löïc quaûn lyù, kyõ thuaät; khuyeát khích vieäc hôïp taùc vaø chia seû coâng ngheä giöõa caùc doanh nghieäp coù quy moâ khaùc nhau; phaùt trieån coù hieäu quaû caùc chöông trình nghieân cöùu coù khaû naêng öùng duïng vaøo thöïc tieãn; khuyeát khích DNNVV tham gia caùc chöông trình lieân keát ngaønh, lieân keát vuøng. Thöù naêm, xaây döïng heä thoáng thoâng tin doanh nghieäp ñeå coù cô sôû döõ lieäu ñaùnh giaù veà tình traïng cuûa DNNVV, phuïc vuï cho coâng taùc hoaïch ñònh chính saùch vaø cung caáp thoâng tin phuïc vuï hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp; trieån khai nhanh choùng vieäc nghieân cöùu, söu taàm caùc thoâng tin veà thò tröôøng. Thöù saùu, hoã trôï phaùt trieån nguoàn nhaân löïc nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån cuûa DNNVV; trieån khai ñeà aùn thaønh laäp Vieän Ñaøo taïo Quaûn trò phaùt trieån doanh nghieäp nhaèm huaán luyeän nghieäp vuï, ñaøo taïo naâng cao chaát löôïng, cung öùng nguoàn nhaân löïc cho doanh nghieäp. Thöù baûy, taïo laäp moâi tröôøng taâm lyù xaõ hoäi ñoái vôùi khu vöïc DNNVV. Tuyeân truyeàn, phoå bieán kieán thöùc, naâng cao nhaän thöùc cuûa chính quyeàn caùc caáp, coäng ñoàng daân cö ñoái vôùi DNNVV. Thöù taùm, caûi thieän luaät theá chaáp taøi saûn vaø thieát laäp caùc cô quan ñaêng kyù theá chaáp: caàn xaùc ñònh loaïi theá chaáp coù theå chaáp nhaän ñöôïc, thöù töï öu tieân cuûa nhöõng ngöôøi coù quyeàn ñoái vôùi taøi saûn theá chaáp naøy, cô cheá thi haønh vaø thu hoài nôï coù hieäu quaû trong tröôøng hôïp ngöôøi ñi vay khoâng thanh toaùn. 3.3.3 Kieán nghò Hieäp hoäi doanh nghieäp - Hieäp hoäi caàn phaûi chuû ñoäng hôn nöõa tham gia vaø baûo veä lôïi ích cuûa doanh nghieäp trong neàn kinh teá thò tröôøng. - Hieäp hoäi caàn phaûi giuùp ñôõ doanh nghieäp vöôït qua tình hình bieán ñoäng cuûa thò tröôøng, ñeå doanh nghieäp oån ñònh phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. - Hieäp hoäi DNNVV xaây döïng phöông aùn, nhöõng loä trình ñeå doanh nghieäp phaùt trieån moät caùch coù hieäu quaû nhaát. - Hieäp hoäi tích cöïc vaän ñoäng caùc doanh nghieäp tham gia vaøo hoäi ñeå baûo veä quyeàn lôïi cho doanh nghieäp vaø hieäp hoäi phaûi taêng cöôøng hôn nöõa trong vieäc tieân truyeàn, phoå bieán veà ñöôøng loái, chính saùch, luaät phaùp cuûa Nhaø nöôùc ñeå thöïc hieän ñuùng cheá ñoä chính saùch cuûa nhaø nöôùc, chaáp haønh ñuùng phaùp luaät. - Hieäp hoäi phaûi laø caàu noái thöïc söï giöõa doanh nghieäp trong nöôùc vôùi caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi ñeå naâng cao naêng löïc saûn xuaát cuûa doanh nghieäp, taïo neân söï giao löu neàn kinh teá cuûa nöôùc ta vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi. 3.3.4 Kieán nghò ñoái vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc Thöù nhaát, hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät veà chính saùch tieàn teä vaø chính saùch quaûn lyù ngoaïi hoái, xaây döïng vaø hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät trong lónh vöïc tieàn teä, hoaït ñoäng ngaân haøng coâng baèng vaø minh baïch nhaèm taïo söï phaùt trieån vaø baûo ñaûm an toaøn heä thoáng tieàn teä, ngaân haøng. Thi haønh caùc chính saùch vaø quy ñònh phaùp luaät veà tieàn teä vaø ngoaïi hoái goùp phaàn taïo söï phaùt trieån cho caùc TCTD, doanh nghieäp. Thöù hai, Ngaân haøng nhaø nöôùc thöôøng xuyeân toå chöùc caùc lôùp taäp huaán veà nghieäp vuï chuyeân moân, phaùp luaät lieân quan ñeán Ngaân haøng, caùc hoäi thaûo veà nhöõng chuyeân ñeà lieân quan ñeán chính saùch, quy trình nghieäp vuï cho vay ñeå trao doài kinh nghieäm vaø caäp nhaät kieán thöùc cho caùc TCTD Thöù ba, hieän nay caùc DNNVV muoán vay voán taïi caùc ngaân haøng thöông maïi, thöôøng chæ ñöôïc caùc ngaân haøng cho vay voán luaân chuyeån, ít khi ñöôïc vay voán trung daøi haïn ñeå ñaàu tö maùy moùc thieát bò, khoa hoïc coâng ngheä vaøo hoaït ñoäng môû roäng saûn xuaát kinh doanh. Neân ngaân haøng Nhaø nöôùc caàn coù chính saùch hoã trôï cho caùc TCTD thaønh laäp caùc coâng ty cho thueâ taøi chính ñaùp öùng nhu caàu tín duïng cho caùc DNNVV. Thöù boán, Ngaân haøng Nhaø nöôùc caàn thieát laäp, phaùt trieån heä thoáng thoâng tin tín duïng moät caùch nhanh choùng vaø phong phuù hôn, ñaët bieät cung caáp thoâng tin DNNVV. Trong caùc heä thoáng thoâng tin thì Trung taâm Thoâng tin tín duïng (CIC) laø nguoàn cung caáp döõ lieäu chính cho ngaân haøng, trong ñoù chæ cho bieát soá dö nôï hieän taïi vaø tình hình traû nôï vay cuûa khaùch haøng. Thoâng tin CIC thöôøng khoâng phaûn aùnh kòp thôøi cho ngaân haøng khi khaùch haøng coù dö nôï tín duïng ôû nôi khaùc, gaây maát tính chính xaùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc. Do vaäy, trong thôøi gian tôùi ngaân haøng Nhaø nöôùc hoaøn thieän heä thoáng thoâng tin chính xaùc, kòp thôøi vaø ñaày ñuû. Ngoaøi ra, coøn cung caáp xeáp loaïi doanh nghieäp, phaân tích tình hình bieán ñoäng cuûa thò tröôøng vaø coù bieän phaùp phoøng ngöøa ruûi ro ñeå caùc TCTD naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Thöù naêm Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñöa nhöõng vaên baûn höôùng daãõn caùc quy ñònh veà tín duïng cuûa Chính phuû moät caùch chính xaùc, kòp thôøi ñeå caùc TCTD thöïc thi moät caùch coù hieäu quaû nhaát. 3.3.5 Kieán nghò ñoái vôùi caùc Tænh, Thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông Thöù nhaát, caùc Tænh, Thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông sôùm hoaøn thieän sô ñoà quy hoaïch toång theå vaø tieáp tuïc trieån khai quy hoaïch veà phaùt trieån DNNVV. Taïo ñieàu kieän cho DNNVV vaøo caùc khu coâng nghieäp, coù chính saùch öu ñaõi veà thueâ ñaát vaø thueá thu nhaäp doanh nghieäp vaø coù nhöõng bieän phaùp kòp thôøi nhaèm khuyeán khích phaùt trieån caùc DNNVV ñeå thöïc hieän chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng, vaät nuoâi phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm töøng ñòa baøn. Thöù hai, sôùm coù bieän phaùp ñaåy nhanh toác ñoä caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu nhaø vaø quyeàn söû duïng ñaát cho DNNVV ñeå taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp cho taøi saûn rieâng ñaûm baûo cho muïc ñích tín duïng. Thöù ba, caùc caáp chính quyeàn, caùc cô quan ban ngaønh caàn tieáp tuïc tìm caùch ñôn giaûn hoùa caùc thuû tuïc, nhanh choùng, kòp thôøi lieân quan ñeán ñaûm baûo tieàn vay nhö: coâng chöùng hôïp ñoàng theá chaáp, giao dòch ñaûm baûo, vieäc chuyeån töø hoä kinh doanh, cô sôû saûn xuaát leân DNTN, coâng ty TNHH, Coâng ty hôïp doanh .v.v.v, ñaëc bieät laø thuû tuïc chuyeån quyeàn sôû höõu taøi saûn töø caù nhaân sang doanh nghieäp ñeå thuaän tieän tieáp caän nguoàn voán cuûa ngaân haøng. Vôùi nhöõng giaûi phaùp neân treân seõ goùp phaàn khaéc phuïc ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân coøn toàn taïi vaø naâng cao hieäu quaû tín duïng cuûa NHNTVN CN BT ñoái vôùi loaïi hình DNNVV. Goùp phaàn hoaøn thaønh keá hoaïch phaùt trieån chung cuûa Ngaân haøng trong giai ñoaïn 2008 -2010. Keát luaän chöông 3 Treân cô sôû nhöõng keát quaû ñaõ ñöôïc, nhöõng khoù khaên, nhöõng toàn taïi thì trong chöông 3, luaän vaên ñaõ ñöa ra nhöõng giaûi phaùp khaéc phuïc haïn cheá naâng cao hieäu quaû hoã trôï tín duïng ñoái vôùi caùc DNNVV ôû Vieät Nam, cuõng nhö taïi NHNTVN-CNBT trong thôøi gian tôùi. Trong chöông naøy, luaän vaên ñaõ ñoùng goùp cho Chính Phuû, NHNN vaø Caùc Hieäp Hoäi moät soá giaûi phaùp mang tính chieán löôïc ñeå hoaøn thieän coâng taùc hoã trôï tín duïng cho caùc DNNVV. Keát luaän Phaùt trieån DNNVV laø chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaët ra trong quaù trình coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Nhöng caùc DNNVV gaëp khoâng ít khoù khaên, vöôùng maéc töø cô quan quaûn lyù, töø phía caùc DNNVV, caùc TCTD v.v.v. Trong nhöõng khoù khaên ñoù, tình traïng thieáu voán ñaàu tö, saûn xuaát kinh doanh laø phoå bieán ñaõ vaø ñang kìm haõm söï phaùt trieån cuûa caùc DNNVV. Muoán nhö vaäy thì Nhaø nöôùc coøn coù nhöõng bieän phaùp tích cöïc ñeå giuùp Ngaân haøng vaø doanh nghieäp hieåu nhau hôn, caùc ngaân haøng maïnh daïn cho caùc DNNVV vay voán. Töø nhöõng phaân tích nhö treân, toâi hy voïng seõ goùp phaàn laøm saùng toû cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn cuûa vaán ñeà TDNH cho caùc DNNVV goùp phaàn thuùc ñaåy quaù trình coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO GS TS Leâ Vaên Tö cuøng nhoùm bieân soaïn: Ngaân Haøng Thöông Maïi. NXB Thoáng Keâ naêm 2002. GS -TS Döông Thò Bình Minh, TS Söû Ñình Thaønh: Lyù thuyeát taøi chính tieàn teä. NXB Thoáng keâ naêm 2003. PGS - TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn, TS Hoaøng Ñöùc, TS Traàn Huy Hoaøng, Thaïc syõ Traàm Xuaân Höông: Tieàn Teä – Ngaân Haøng. NXB Thoáng Keâ naêm 2003. PGS- TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn, TS Hoaøng Ñöùc, TS Traàn Huy Hoaøng, Thaïc syõ Traàm Xuaân Höông, GV Nguyeãn Quoác Anh: Tín duïng – Ngaân Haøng. NXB Thoáng Keâ naêm 2003 Taïp chí Ngaân haøng Taïp chí Phaùt trieån kinh teá 7. Thôøi baùo ngaân haøng 8. Caùc baùo caùo thöôøng nieân töø naêm 2004 - 2007 cuûa caùc ngaân haøng 9. Luaät Caùc TCTD. BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT THÖÔØNG NIEÂN TAÏI CAÙC NGAÂN HAØNG NAÊM 2004 - 2007 Ngaân haøng Nhaø Nöôùc Ngaân haøng ACB Ngaân haøng Ngoaïi Thöông TP. HCM Caùc trang Website: htt://www.sggp.org.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ tín dụng với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành.doc
Luận văn liên quan