Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty TNHH dịch vụ vật tư và thương mại Việt Hoa

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Kết cấu của khóa luận 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG 3 1.1. Khái quát chung về giao nhận 3 1.1.1. Định nghĩa chung về giao nhận 3 1.1.2. Quyền và nghĩa vụ của người giao nhận 3 1.1.3. Trách nhiệm của người giao nhận 4 1.1.3.1. Khi là đại lý của chủ hàng 4 1.1.3.2. Khi là người chuyên chở (Principal) 4 1.2. Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại cảng biển 5 1.2.1. Cơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận hàng hoá XNK tại cảng biển 5 1.2.2. Nhiệm vụ của các cơ quan tham gia giao nhận hàng hoá XNK 7 1.2.2.1. Nhiệm vụ của cảng 7 1.2.2.2. Nhiệm vụ của các chủ hàng XNK 7 1.2.2.3. Nhiệm vụ của Hải quan 8 1.3. Trình tự giao hàng xuất khẩu 8 1.3.1. Đối với hàng xuất khẩu phải lưu kho, lưu bãi của cảng 8 1.3.1.1. Giao hàng XK cho cảng 8 1.3.1.2. Giao hàng XK cho tàu 9 1.3.2. Đối với hàng xuất khẩu không lưu kho lưu bãi tại cảng 10 1.3.3. Đối với hàng xuất khẩu đóng trong container 10 1.3.3.1. Nếu gửi hàng nguyên container (FCL/FCL): Full container load 10 1.3.3.2. Nếu gởi hàng lẻ (LCL/LCL): Less than container load 11 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DV–VT VÀ TM VIỆT HOA 12 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH DV–VT & TM Việt Hoa 12 2.1.1. lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH DV-VT & TM Việt Hoa 12 2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty 14 2.1.3. Hệ thống tổ chức của công ty 14 2.1.4. Tình hình nhân sự của công ty 17 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2008-2010 18 2.1.5.1.Kết quả kinh doanh 18 2.1.5.2. Doanh thu theo cơ cấu dịch vụ 21 2.1.5.3. Doanh thu theo phương thức giao nhận 24 2.1.5.4. Cơ cấu chi phí của Việt Hoa 26 2.2. Thực trạng nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH DV- VT&TM Việt Hoa 28 2.2.1. Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH DV- VT&TM Viet Hoa 28 2.2.1.1. Chuẩn bị hàng hoá 29 2.2.1.2. Hợp đồng lưu khoang (Booking note) 29 2.2.1.3. Chuẩn bị chứng từ 30 2.2.1.4. Tổ chức nhận - vận chuyển hàng đến cảng 31 2.2.1.5. Lên tờ khai - chuẩn bị làm thủ tục hải quan 31 2.2.1.6. Khai báo hải quan 32 2.2.1.7. Thanh lý tờ khai 35 2.2.1.8. Vào sổ tàu 35 2.2.1.9. Quyết toán với khách hàng 37 2.2.2. Nhận xét về các bước thực hiện quy trình giao nhận 37 2.2.2.1. Ưu điểm 37 2.2.2.2. Nhược điểm 38 2.2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH DV-VT&TM Việt Hoa 38 2.2.3.1. Những kết quả đạt được 38 2.2.3.2. Những mặt còn hạn chế 42 2.2.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động giao nhận 44 2.3. Đánh giá về tình hình hoạt động của công ty TNHH DV VT-TM Việt Hoa 45 2.3.1. Thuận lợi 45 2.3.2. Khó khăn 46 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN TẠI CÔNG TY TNHH DV VT – TM VIỆT HOA 48 3.1. Cơ hội và thách thức đối với ngành giao nhận vận tải ở Việt Nam 48 3.1.1. Cơ hội 48 3.1.2. Thách thức 48 3.2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty 49 3.3. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ giao nhận của công ty 49 3.3.1. Giải pháp 1: Tối thiểu hóa các chi phí 49 3.3.2. Giải pháp 2: Đào tạo, nâng cao tay nghề cho nhân viên 50 3.3.3. Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 51 3.3.4. Giải pháp 4: Hạn chế sự ảnh hưởng của tính thời vụ 53 3.3.5. Giải pháp 5: Thâm nhập và mở rộng thị trường 55 3.3.6. Giải pháp 6: Nâng cao cơ sở hạ tầng kho bãi, đầu tư thêm phương tiện vận chuyển 57 3.4. Một số kiến nghị đối với cơ quan nhà nước 59 3.4.1. Đối với Tổng cục Hải quan 59 3.4.2. Đối với cơ quan Thuế 59 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC CÁC CHỨNG TỪ KÈM THEO 63 LỜI MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Trong xu thế thương mại toàn cầu hoá cùng với sự phát triển nhiều hình thức vận tải mới trong những thập niên qua, vận tải quốc tế đang ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế. Song hành cùng sự phát triển kinh tế là tăng trưởng trong hoạt động xuất nhập khẩu, do đó ngành giao nhận lại thêm nhiều cơ hội phát triển. Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển dịch vụ giao nhận Việt Nam còn khá lớn. Vì vậy mà ngành giao nhận vận tải quốc tế ngày càng được hoàn thiện và phát triển hỗ trợ cho lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Những năm gần đây giao nhận vận tải nói chung và giao nhận vận tải biển nói riêng phát triển mạnh mẽ là do qui mô của hoạt động xuất nhập khẩu tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên vấn đề giao nhận vận chuyển hàng hoá giữa các quốc gia vốn không đơn giản như vận chuyển hàng nội địa, bản thân nó là cả một quy trình, một chuỗi mắt xích nghiệp vụ gắn kết với nhau, người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá giữ vai trò quan trọng trong vận tải và buôn bán quốc tế. Để thực hiện tốt hoạt động kinh doanh Xuất Nhập Khẩu đòi hỏi đội ngũ nhân viên phải nắm vững nghiệp vụ giao nhận, thuê tàu, làm thủ tục hải quan .Vì vậy vấn đề cấp thiết được đề cập đến hiện nay đó là phải có những biện pháp để nghiên cứu, hoàn thiện hơn nữa quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty Việt Hoa nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận đồng thời thúc đẩy xuất nhập khẩu tăng hơn nữa, góp phần vào việc mang lại giá trị nhiều hơn cho công ty, qua đó góp phần vào sự phát triển của ngành vận tải cả nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta so với các nước khác. Qua thời gian thực tập, tìm hiểu và nghiên cứu về hoạt động giao nhận tại công ty TNHH DV VT&TM Việt Hoa, cùng với sự giúp đỡ của các anh chị nhân viên trong công ty, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy Trịnh Đặng Khánh Toàn và việc nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động giao nhận nói chung và hoạt động giao nhận vận tải đường biển nói riêng đối với sự phát triển kinh tế nên em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và thương mại Việt Hoa” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm tìm hiểu rõ hơn về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển, nghiên cứu những vấn đề chủ yếu của quy trình và thực trạng của hoạt động giao nhận, nhằm nắm rõ hơn nghiệp vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế và nội địa cũng như tình hình xuất nhập khẩu của công ty trong thời gian qua, những thuận lợi và hạn chế còn tồn tại. Qua đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa hoạt động giao nhận của công ty trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng đề tài nghiên cứu là công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và thương mại Việt Hoa. Phạm vi chủ yếu mà đề tài nghiên cứu là quy trình giao nhận hàng nguyên container xuất khẩu bằng đường biển tại công ty Việt Hoa. Phương pháp nghiên cứu Thông qua những lần đi giao nhận hàng hóa thực tế tại các Cảng, khu chế xuất, em nắm rõ hơn quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, cũng như học hỏi những kiến thức thực tế. Phương pháp phân tích: Phân tích các thông số, dữ liệu liên quan đến công ty để biết được tình hình hoạt động của công ty, những kết quả mà công ty đã đạt được cũng như những phần công ty còn chưa hoàn thành.Phương pháp thống kê: Thống kê, tìm hiểu các chỉ tiêu về số lượng giao nhận, các chỉ tiêu về kinh doanh, chỉ tiêu về thị trường giao nhận .Phương pháp logic: Tổng hợp, đánh giá về tình hình hoạt động cũng như đưa ra giải pháp trên cơ sở khoa học và mang tính thực tiễn. Kết cấu của khóa luận Nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương : Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Chương 2: Thực trạng nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH DV-VT và TM Việt Hoa. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận tại công ty TNHH DV VT – TM Việt Hoa.

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 9023 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty TNHH dịch vụ vật tư và thương mại Việt Hoa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ner, số seal, trọng lượng hàng để ghi vào bảng tổng hợp các lô hàng xuất đi đồng thời cấp cho nhân viên giao nhận một phiếu xác nhận vào sổ tàu “Phiếu xác nhận đăng kí tờ khai hải quan”. Mục đích của bước này là xác định vị trí container hàng của người gửi hàng. Ta có thể tìm được container hàng của mình qua hệ thống tìm kiếm tự động của cảng. Ta chỉ cần nhập số container và số seal vào hệ thống sẽ có ngay kết quả là container của mình đang nằm ở vị trí nào trong bãi container. Container đã vào sổ tàu thì có nghĩa là nằm trong tầm kiểm soát của Hải quan và người gửi hàng không sợ tình trạng rớt container khi bốc hàng lên tàu. Sau khi tàu chạy và có vận đơn đường biển, nhân viên giao nhận sẽ mang tờ khai, vận đơn đường biển đến bộ phận thực xuất tại cảng để làm thủ tục thực xuất. Tại đây, công chức Hải quan sẽ ghi xác nhận lên ô thực xuất (ô số 33) dựa trên vận đơn đường biển Ký xác nhận và đóng dấu Hài quan. Đến đây thì thủ tục Hải quan đã hoàn tất. Lưu ý: Sau khi tàu chạy, hãng tàu sẽ cấp cho công ty Việt Hoa vận đơn chủ và Việt Hoa cấp cho khách hàng vận đơn thứ cấp. Qui trình làm B/L cho khách hàng được tiến hành theo sơ đồ sau theo 2 qui trình cấp B/L nháp và cấp B/L chính thức: Hãng tàu cấp B/L chính thức cho Việt Hoa Hãng tàu cấp B/L nháp cho Việt Hoa Khách hàng nhận B/L chính thức Khách hàng xác nhận B/L nháp nhận được Việt Hoa cấp B/L nháp cho khách hàng Việt Hoa cấp B/L chính thức cho khách hàng Hình 2.6: Sơ đồ qui trình cấp B/L Giải thích sơ đồ - Qui trình 1: Cấp B/L nháp: Sau khi nhận được thông tin về việc thực hiện lô hàng để xuất khẩu, và căn cứ trên booking note hãng tàu sẽ cấp Master B/L nháp cho công ty Việt Hoa. Dựa trên Master B/L nháp được cấp, phòng Logistics của công ty Việt Hoa cấp House B/L nháp cho khách hàng để công ty khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa sai sót (nếu có) để thảo ra một B/L hoàn chỉnh. Lưu ý : Sau khi đã xác nhận B/L nháp để thực hiện B/L chính thức, nếu phát hiện thêm bất kỳ sai sót nào phải thông báo cho bên thực hiện B/L chính thức chỉnh sửa. Nhưng có thể chỉnh sửa được hay không là tùy thuộc vào sai sót đó, nếu sửa được thì bên muốn điều chỉnh B/L phải chịu thêm một khoản phí tu chỉnh B/L. - Qui trình 2: Cấp B/L chính thức: Sau khi nhận được xác nhận B/L nháp của khách hàng. Nếu có chỉnh sửa thì công ty Việt Hoa thực hiện việc tu chỉnh với các bước tương tự như qui trình 1. Nếu không có chỉnh sửa gì thì công ty Việt Hoa dựa trên B/L nháp đó để cấp B/L chính thức cho khách hàng, đồng thời công ty Việt Hoa cũng được nhận một B/L chính thức từ hãng tàu. Quyết toán với khách hàng Sau khi đã hoàn thành thủ tục thông quan lô hàng xuất khẩu, nhân viên giao nhận về Công ty ghi phiếu giải chi, ghi lại tất cả các chi phí đi làm hàng, còn thừa thiếu bao nhiêu so với tạm ứng, rồi bàn giao lại cho bộ phận kế toán tất cả những hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng của khách hàng. Kết thúc quy trình giao nhận hàng hoá xuất khẩu tại đây nhân viên giao nhận đã hết trách nhiệm . Nhận xét về các bước thực hiện quy trình giao nhận Ưu điểm Có mối quan hệ rộng rãi với Hải quan nên các lô hàng được các nhân viên giải quyết trong thời gian sớm nhất để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Hàng hóa luôn được giao đúng địa điểm, thời gian, đảm bảo số lượng, chất lượng trong suốt thời gian giao nhận. Đội ngũ nhân viên giao nhận hầu hết là những nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình trong công việc, thường xuyên được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, đặc biệt có nhiều nhân viên có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Luôn đặt chất lượng dịch vụ, uy tín lên hàng đầu, với phương châm kinh doanh là “uy tín, tận tâm, giá cả cạnh tranh”, Việt Hoa đã tạo được lòng tin rất lớn ở khách hàng. Vì vậy khách hàng của công ty đều là những khách hàng lớn, tiềm năng và ngày càng có nhiều khách hàng kí hợp đồng. Luôn đặt uy tín, chất lượng lên hàng đầu nên trong quá trình kiểm hóa công ty được kiểm hóa với tỷ lệ thấp, thỉnh thoảng được miễn kiểm hóa, điều đó giảm thời gian xuất hàng, tránh được những vấn đề phát sinh trong khi kiểm hóa. Việc kinh doanh uy tín cùng với những đối tác quen thuộc nên trong quá trình giao nhận công ty đã giảm bớt một số bước không cần thiết, nhằm không làm ứ đọng vốn, rút ngắn thời gian giao hàng, làm tăng lợi nhuận. Đội xe đã ngày càng được đầu tư, công ty có đội xe gồm: trên 40 đầu kéo container, 15 xe vận tải chuyên dụng, gần 35 remooc để vận chuyển hàng nên chủ động trong khâu vận chuyển. Điều này góp phần nâng cao uy tín của công ty đối với khách hàng trong việc chuyên chở hàng hóa đúng thời gian, đúng địa điểm quy định, giải phóng được lượng hàng hoá. Công ty đã tạo được mối quan hệ với nhiều hãng tàu để có thể mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng cũng như sự chủ động về đội xe kéo, nắm bắt tâm lý khách hàng. Nhược điểm Khi đã có trong tay đầy đủ những chứng từ nhưng vì lượng công việc quá nhiều làm không kịp lô hàng hay do một lý do nào đó mà lô hàng phải chờ lâu mới làm thủ tục hải quan. Điều này gây thiệt hại cho công ty như: làm tăng phí lưu kho bãi đặc biệt là hàng hóa container. Đồng thời điều này cũng ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh, bỏ lỡ một số thị trường hàng hoá khá quan trọng. Trong quá trình làm thủ tục hải quan các nhân viên giao nhận thường gặp một số khó khăn ở một số chứng từ sai lệch với nhau. Có trường hợp thiếu chứng từ cũng như các chứng từ không hợp lệ, làm kéo dài thời gian giao nhận, phát sinh các chi phí không đáng có. Vì nhân viên giao nhận vừa phải lo kiểm tra chứng từ, vừa phải đi làm thủ tục hải quan nên việc giao hàng hóa cho khách hàng diễn ra chậm dẫn tới sẽ bỏ lỡ nhiều lô hàng khác. Một số trường hợp nhân viên chứng từ đã áp mã thuế hoặc cộng tiền thuế sai, do đó gây khó khăn cho người giao nhận, ảnh hưởng tiến trình làm việc. Phương tiện vận tải tuy có nhưng vẫn ít ỏi, chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu chuyên chở hàng hoá của Công ty. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH DV-VT&TM Việt Hoa Những kết quả đạt được Từ lúc thành lập đến nay, cùng với nỗ lực của công ty cũng như các chính sách có lợi mà nhà nước ban hành, công ty ngày càng phát triển, song song với sự phát triển đó là sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động giao nhận bằng đường biển. Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng công ty cũng đã vựơt qua và đạt được nhiều thành tựu, góp một phần cho sự phát triển đất nước. Giá trị giao nhận Bảng 2.5: Giá trị giao nhận hàng hóa XNK bằng đường biển của Việt Hoa. Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 GTGN đường biển 6.210 6.357 5.349 9.041 Chỉ số phát triển (%) - 102,37 84,14 169,02 Tổng GTGN toàn công ty 10.385 10.595 9.725 12.917 Tỷ trọng (%) 59,79 60,00 55,00 70,00 (Nguồn: Phòng Kinh doanh Xuất - Nhập Khẩu) Hình 2.7: Biểu đồ giá trị giao nhận đường biển 2007-2010 Qua bảng số liệu về giá trị giao nhận từ năm 2007 - 2010 cho thấy tổng giá trị giao nhận năm 2009 giảm so với năm 2008 là 870 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ giảm là 8,2 %. Giá trị giao nhận năm 2010 tăng so với năm 2009 là 3.192 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 32,8%. Năm 2009 do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế thế giới nên nhu cầu xuất nhập hàng hóa bị giảm khá mạnh, từ đó ảnh hưởng đến vấn đề vận tải của công ty. Do vậy, để lôi kéo và giữ chân khách hàng, công ty đã thay đổi chính sách giá rất nhiều để giữ chân khách hàng. Năm 2010, hoạt động của công ty đã có phần khởi sắc. Nhìn chung, mặc dù sản lượng giao nhận trong vận tải biển chiếm khá cao (hơn 70%) nhưng giá trị giao nhận lại ở mức tương đối (dao động từ 55%-70%) vì trong vận tải biển tiền cước và phí giao nhận thường thấp hơn các loại phương thức vận tải khác nhưng khối lượng hàng hóa vận chuyển lại lớn hơn gấp nhiều lần, mặc khác chi phí tăng lên trong khi cước thu lại giảm do cạnh tranh. Ngoài ra nước ta chủ yếu nhập khẩu thiết bị, máy móc và nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp làm gia công chế biến lắp ráp nên khối lượng hàng hoá là lớn, vì vậy khối lượng hàng hoá do Công ty đảm nhận là khá lớn. Nhưng đa số hàng nhập khẩu lại theo giá CFR, CIF, nên toàn bộ cước đều do các Công ty giao nhận nước ngoài thu, còn Công ty chỉ được hưởng theo một tỷ lệ hoa hồng nào đó. Còn hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu bán theo giá FOB nên cước vận tải hầu hết đều do khách hàng trả ở bên nước nhập khẩu, do đó Công ty chỉ thu được hoa hồng từ việc làm đại lý và các chi phí phát sinh như: chi phí giao dịch, bến bãi.... Thị trường giao nhận Trong quá trình hoạt động công ty đã ngày càng vươn ra nhiều thị trường mới thay vì một số ít thị trường ở khu vực Đông Nam Á như trước đây. Khu vực Châu Á thì Nhật là thị trường giao nhận lớn của công ty, ngoài ra các thị trường khác cũng giữ vai trò quan trọng. Các thị trường ở dạng tiềm năng như Indonexia, Malaixia... đang dần được khai thác, đầu tư XNK hàng hóa, thị trường Đài Loan cũng đang dần ngày càng chiềm vị trí cao. Khu vực Châu Âu: Chủ yếu là các nước thuộc khối EU: Italia, Hunggari... Khu vực Châu Mỹ: Hoa Kỳ, Cuba. Qua đó cho thấy công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc mở rộng thị trường giao nhận, có sự điều chỉnh cơ cấu phù hợp với tình hình kinh tế thị trường, vươn ra nhiều thị trường mới trên thế giới. Mặt hàng giao nhận Vì là một công ty dịch vụ nên hàng giao nhận của Việt Hoa cũng rất đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên một số mặt hàng mà công ty thực hiện nghiệp vụ giao nhận chủ yếu đó là: hàng dệt may, nông sản, máy móc thiết bị, linh kiện điện tử.. Bảng 2.6: Cơ cấu mặt hàng giao nhận đường biển tại công ty Việt Hoa Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Mặt hàng 2008 2009 2010 Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Dệt may 1.872 29,45 1.520 28,42 2.585 28,59 Máy móc thiết bị 1.583 24,90 1.195 22,34 2.141 23,68 Nông sản 1.251 19,68 1.124 21,01 1.995 22,06 Linh kiện điện tử 1.082 17,02 1.008 18,84 1.602 17,72 Mặt hàng khác 569 8,95 502 9,38 718 7,95 Tổng 6.357 100,00 5.349 100,00 9.041 100,00 (Nguồn: Phòng Kinh doanh Xuất - Nhập Khẩu) Từ bảng số liệu về các mặt hàng giao nhận, ta thấy giá trị của các mặt hàng giao nhận cao nhất vào năm 2010 tương ứng 9.041 triệu đồng và thấp nhất vào năm 2009 tương ứng 5.349 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên đã ít nhiều ảnh hưởng đến giá trị giao nhận của công ty. Tuy nhiên công ty cũng biết tận dụng những thế mạnh của mình cùng với các chính sách có lợi của chính phủ nên đã nhanh chóng phục hồi tốt vào năm 2010. Nhìn chung hàng dệt may chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng cơ cấu mặt hàng giao nhận của công ty, đây là mặt hàng thế mạnh của công ty. Đặc biệt là trong những năm gần đây, hàng dệt may cũng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta, không chỉ góp phần mang lại nguồn ngoại tệ cho đất nước mà còn mang lại doanh thu của các công ty vận tải. Các mặt hàng nông sản, máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, các mặt hàng khác cũng chiếm tỷ trọng tương đối trong tổng cơ cấu mặt hàng giao nhận, những mặt hàng này cũng góp phần mang lại nguồn thu lớn cho công ty. Tóm lại về cơ cấu mặt hàng giao nhận của Việt Hoa khá ổn định và ngày càng có chiều hướng tăng hơn về giá trị và tỷ trọng. Thu nhập và quyền lợi nhân viên Việt Hoa thực hiện việc chi trả lương cho nhân viên theo dựa vào cấp bậc của nhân viên, năng lực, chức vụ, thang bảng lương và điều kiện kinh doanh của công ty. Với số lao động khoảng 300 người và thu nhập bình quân của người lao động 2,85 triệu đồng/tháng. Lương tối thiểu của cấp quản lý trong công ty Tổng GĐ : 21.000.000đ/tháng Phó tổng GĐ : 12.500.000đ/tháng Trưởng phòng: 8.500.000 đ/tháng Công ty cũng thực hiện đầy đủ các chính sách về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, thực hiện thưởng lương tháng 13, hàng năm đều tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát trong nước,... Công ty tổ chức làm việc từ thứ 2- thứ 6, thứ 7 chỉ làm buổi sáng. Nhân viên được nghỉ lễ và tết 9 ngày theo quy định của Bộ lao động và được hưởng nguyên lương. Công ty cũng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn cho nhân viên để phát triển năng lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu công việc. Những mặt còn hạn chế Tính thời vụ của hoạt động giao nhận Thực tế hoạt động giao nhận của Việt Hoa vẫn mang nặng tính thời vụ, các hoạt động chủ yếu chỉ tập trung vào 6 tháng cuối năm, mà hoạt động giao nhận vận chuyển hàng hoá của Công ty là hoạt động phụ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu nên sẽ chịu sự ảnh hưởng của thị trường xuất nhập khẩu, những thời điểm khác trong năm hoạt động giao nhận của công ty gặp nhiều khó khăn. Tính thời vụ làm cho hoạt động kinh doanh của công ty không ổn định, kết quả kinh doanh theo tháng và quý không đồng đều. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công ty về việc phải sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị và trả lương cho người lao động mà còn ảnh hưởng đến thu nhập của nhân viên làm việc, gây khó khăn cho nhân viên cũng như nhận thức không đúng về nghề nghiệp. Để khắc phục khó khăn này đòi hỏi phải có sự nỗ lực hợp tác từ nhiều phía, không chỉ bản thân doanh nghiệp mà còn sự thông cảm, tin tưởng của khách hàng. Có sự hợp tác với nhau như vậy mới góp phần ổn định được nguồn hàng, đảm bảo nguồn thu nhập cho mỗi bên. Trình độ đội ngũ nhân viên chưa cao Mặc dù với đội ngũ nhân viên được đánh giá là khá tốt về nghiệp giao nhận và kinh nghiệm cao nhưng so với các công ty khác trong nước và trên thế giới thì trình độ của đội ngũ nhân viên công ty Việt Hoa vẫn còn nhiều mặt yếu kém và cần phải đào tạo thêm để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay. Điều này thể hiện cụ thể rằng nhân viên giao nhận của công ty đã lên đến 25 người nhưng chỉ hơn 10 người am hiểu nghiệp vụ, còn lại chỉ phụ làm thêm việc đơn giản hơn hoặc một khâu trong quá trình giao nhận, như vậy sẽ làm giảm hiệu quả trong hoạt động giao nhận mà trong giai đoạn hiện nay mỗi công ty. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững thì luôn đối mặt với những cạnh tranh gay gắt từ phía đối thủ cạnh tranh để tạo dựng niềm tin cho khách hàng lựa chọn dịch vụ của mình. Phương tiện vận chuyển, kho bãi chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải Mặc dù công ty có phương tiện vận tải nhưng vẫn ít ỏi, chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu chuyên chở hàng hoá của Công ty, cho nên khi lượng hàng hóa nhiều công ty vẫn phải thuê phương tiện vận tải từ bên ngoài, như vậy sẽ tăng thêm chi phí trong quá trình giao nhận. Ngoài ra lượng hàng hàng hóa về các cảng khá lớn gây ra tình trạng ùn tắt hàng ở cảng và làm tăng chi phí chuyên chở, đồng thời điều kiện giao thông Tp HCM không cho phép chuyên chở hàng trong giờ cao điểm. Đây là một khó khăn cho doanh trong hoạt đông XNK trong thời gian tới. Hệ thống kho bãi của công ty chưa đủ lớn nên với lô hàng có khối lượng lớn công ty phải thuê kho bãi bên ngoài, điều này gây bất lợi với công ty: tốn thời gian và chi phí để thuê kho bãi. Thị phần giao nhận còn hạn chế Mặc dù hoạt động khá lâu trong ngành vận tải nhưng thị phần của Việt Hoa cũng chỉ chiếm một phần nhỏ so với thị trường giao nhận hiện nay. Song song với việc nước ta mở rộng cửa hội nhập thế giới thì các công ty giao nhận nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam, vì vậy mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng khó khăn hơn nhiều. Hiện nay khách hàng không chỉ quan tâm đến chất lượng dịch vụ mà giá cước chào ra cũng là yếu tố không kém phần quan trọng. Thế nhưng các công ty nước ngoài hầu hết đều chiếm ưu thế về lĩnh vực này nhờ nguồn vốn lớn với trình độ công nghệ tốt hơn nên thường chào mức giá thấp hơn nhiều. Dù công ty hoạt động lâu năm nhưng công ty không có chương trình chăm sóc khách hàng một cách thường xuyên và chưa có những sự ưu đãi, quan tâm đặc biệt đối với những khách hàng lớn và quen thuộc. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động giao nhận Tình hình chung thế giới Trong những năm gần đây tình hình thế giới có nhiều biến động to lớn. Bao gồm chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế... đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới cũng như cuộc sống của người dân trên toàn thế giới. Những diễn biến và xu hướng của thương mại quốc tế sẽ tạo ra những ảnh hưởng nhất định trong nền kinh tế thế giới. Ở phương diện quốc gia, nắm bắt được những hiện tượng này rất cần thiết trong việc hoạch định chính sách để đưa nền kinh tế tiến sâu vào quá trình hội nhập toàn cầu một cách có hiệu quả. Việt Nam thuộc nhóm các nước đang phát triển, mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự sụp đổ của hệ thống tài chính thế giới, nhưng với việc gia nhập WTO, trở thành một phần không thể tách rời của kinh tế thế giới, Việt Nam vẫn phải chịu những hậu quả gián tiếp nặng nề từ suy thoái kinh tế. Mọi biến động của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có mối tương quan chặt chẽ với biến động kinh tế thế giới. Kéo theo đó ngành giao thông vận tải cũng phải chịu ảnh hưởng, công ty Việt Hoa cũng không tránh khỏi ảnh hưởng này. Biến động thời tiết Thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến việc giao hàng, nhận hàng và quá trình chuyên chở hàng hoá bằng đường biển như mưa, bão có thể gây thiệt hại hoàn toàn cho hàng hoá trên tàu hoặc làm chậm việc giao hàng, làm phát sinh hậu quả kinh tế cho các bên có liên quan. Mỗi loại hàng hoá lại có những đặc điểm riêng của nó. Ví dụ như hàng nông sản là loại hàng mau hỏng, dễ biến đổi chất lượng còn hàng máy móc, thiết bị lại thường cồng kềnh, khối lượng và kích cỡ lớn,...Chính vì vậy sẽ quy định cách bao gói, xếp dỡ, chằng buộc hàng hoá sao cho đúng quy cách, phù hợp với từng loại hàng để nhằm đảm bảo chất lượng của hàng hoá trong quá trình giao nhận và thời tiết. Do những tác động trên mà thời tiết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của hàng hoá, và là một trong những nguyên nhân gây ra những tranh chấp. Nó cũng là cơ sở để xây dựng trường hợp bất khả kháng và khả năng miễn trách nhiệm cho người giao nhận. Giá cả vận tải biển có nhiều biến động Một trong những nhân tố tác động đến khách hàng cũng như hoat động giao nhận đó là tình hình giá cả vận tải và các chi phí phát sinh cho dịch vụ hàng hải. Giá cả là một trong những nhân tố hết sức nhạy bén và chủ yếu tác động đến tình hình giao nhận hàng hóa của doanh nghiệp. Hầu hết các công ty đều tự quy đinh mức giá dịch vụ trên cơ sở chi phí và mức giá chung trên thị trường, vì vậy mà mức giá này luôn thay theo đổi tùy từng thời điểm khác nhau và tùy tùng công ty mà mức giá đưa ra cũng khác nhau. Điều này cũng xuất phát từ việc hiện nay nhà nước chưa có một quy định cụ thể nào về việc ổn định một mức giá chung. Ngoài ra, trong những giai đoạn khó khăn các công ty không ngần ngại giảm giá dịch khá thấp nhằm tìm kiếm khách hàng nên cũng gây cho Việt Hoa không ít khó khăn khi phải chấp nhận hòa vốn hoặc chịu lỗ để giữ chân khách hàng. Cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ Những năm gần đây, cùng với xu thế hội nhập toàn cầu thì nhu cầu về giao nhận ngày càng phát triển mạnh mẽ. Mặc dù còn sơ khai, song thị trường giao nhận đã có sức hấp dẫn. Cả nước có khoảng 1.200 doanh nghiệp và 25 trên 30 tập đoàn giao nhận hàng đầu thế giới tham gia đầu tư và kinh doanh dưới nhiều hình thức. Điều này dẫn đến mức độ cạnh tranh ngành rất cao. Hơn nữa, do áp lực cạnh tranh và thiếu hẳn những dịch vụ giá trị gia  tăng, giá trở thành công cụ cạnh tranh chính của các doanh nghiệp giao nhận. Mặc khác ngành giao nhận nước ta còn khá non trẻ so với thế giới và phát triển một cách tự phát. Doanh nghiệp phát triển nhiều về số lượng nhưng chênh lệch trình độ giữa trong nước và nước ngoài là khá lớn, giá cả lại không ổn định giữa các thời điểm khác nhau. Chính vì vậy mà mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt hơn. Một số công ty giao nhận của nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt Nam, họ tận dụng những lợi thế này nhằm tìm kiếm những công ty có năng lực làm việc yếu hơn để làm cho họ hoặc mua lại các công ty giao nhận của Việt Nam để kinh doanh, gây khó khăn cho ta trong khâu quản lý. Đánh giá về tình hình hoạt động của công ty TNHH DV VT-TM Việt Hoa Thuận lợi Chính sách mở cửa của nhà nước trong những năm gần đây tác động khá lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và với sự ưu tiên đối với thành phần kinh tế tư nhân, Việt Hoa đã nắm bắt cơ hội và đưa kết quả kinh doanh tăng đáng kể. Hơn nữa,Việt Nam gia nhập WTO vào cuối năm 2006 đã tạo một đòn bẩy tăng doanh thu cho các doanh nghiệp nói chung và công ty Việt Hoa nói riêng. Sự lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm của ban lãnh đạo công ty, định hướng và đưa ra được những chiến lược phù hợp với tình hình chung, đặc biệt trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt. Quan trọng hơn đó là do sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn công ty nhằm phát triển công ty đạt được chỉ tiêu đặt ra cũng như theo kịp bước phát triển của thị trường, đặc biệt phòng Giao nhận xuất nhập khẩu nhân viên trẻ, năng động, có tinh thần tập thể và trách nhiệm với công việc, luôn tìm tòi, học hỏi. Văn phòng công ty được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại như: máy vi tính, máy fax, máy photocopy, máy scan, máy in, đặc biệt là toàn bộ hệ thống máy vi tính đều được nối mạng internet để tiếp cận thông tin: thông tin thị trường, tỷ giá hối đoái, tìm kiếm địa chỉ, giờ tàu đi, tàu đến để biết hàng của mình đã tới chưa, cập nhập các văn bản về thuế mới ban hành… Vị trí: Công ty có trụ sở chính tại 284 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, là nơi đặt nhiều văn phòng đại diện của các hãng tàu nước ngoài nên công ty rất thuận lợi trong việc liên hệ với các hãng tàu, thuận lợi trong việc nhận Lệnh Giao Hàng và giải quyết được những vấn đề cấp thiết. Hơn nữa công ty nằm gần các cảng lớn, khu chế xuất như: cảng Tân Thuận, Tân Cảng, Cảng Khánh Hội, Cảng Sài Gòn, khu chế xuất Tân Thuận, cảng VICT. Nhờ đó công ty vận chuyển hàng hóa nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian và chi phí. Khó khăn Hàng hoá tuy nhiều nhưng lợi nhuận mang về chủ yếu là từ vận tải nội địa, kéo cont cho các công ty trong nước và khách hàng chủ yếu là ở khu chế xuất, khu công nghiệp như: Công ty TF, Công ty star, Công ty Freetrend,… Dù công ty hoạt động lâu năm nhưng không có bộ phận markerting để quảng bá hình ảnh và thương hiệu của công ty. Không có chương trình chăm sóc khách hàng một cách thường xuyên và chưa có những sự ưu đãi, quan tâm đặc biệt đối với những khách hàng lớn và quen thuộc. Lượng hàng hàng hóa về các cảng khá lớn gây ra tình trạng ùn tắt hàng ở cảng và làm tăng chi phí chuyên chở, đồng thời điều kiện giao thông Tp HCM không cho phép chuyên chở hàng trong giờ cao điểm. Đây là một khó khăn cho doanh trong hoạt đông XNK trong thời gian tới. Kho bãi: Hiện nay, hệ thống kho bãi của công ty chưa đủ lớn nên với lô hàng có khối lượng lớn công ty phải thuê kho bãi bên ngoài, điều này gây bất lợi với công ty: tốn thời gian và chi phí để thuê kho bãi. Hiện nay giá xăng dầu trong nước đang biến động mạnh làm cho chi phí về vận tải, nhân công cũng đồng loạt tăng đã gây khó khăn cho Công ty trong vịêc định giá dịch vụ. Điều này cũng là trở ngại lớn cho Việt Hoa khi phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh vừa phải điểu chỉnh giá cả dịch vụ như thế nào vẫn giữ được khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới. Nếu không tính toán kỹ công ty sẽ mất nhiều khách hàng hiện tại lẫn khách hàng tiềm năng. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN TẠI CÔNG TY TNHH DV VT – TM VIỆT HOA Cơ hội và thách thức đối với ngành giao nhận vận tải ở Việt Nam Cơ hội Việt Nam là một quốc gia có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển vận tải biển như: Bờ biển dài với hơn 3.260km bờ biển, có nhiều cảng nước sâu, có biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia; hệ thống sông ngòi chằng chịt và hệ thống đường bộ dọc theo đất nước; ở vị trí như một lan can nhìn ra biển…thì việc phát triển vận tải biển là một tất yếu, nên Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển vận tải biển và các dịch vụ khác liên quan đến biển. Nguốn vốn đầu tư nước ngoài nhằm phát triển cơ sở hạ tầng và các nguồn vốn từ các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ cho VN ngày càng tăng, lĩnh vực dịch vụ đang được quan tâm phát triển, hoạt động giao nhận đã bắt đầu thu hút sự chú ý của các cấp quản lý Nhà nước cũng như của các DN trong và ngoài nước. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, việc giao lưu hàng hoá giữa nước ta và quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, các nhà đầu tư nước ngoài tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác Việt Nam trong việc xây dựng các khu chế xuất, nhà máy, cảng biển, sân bay cũng như nhiều công trình khác... đó chính là cơ hội lớn cho Việt Nam để phát triển dịch vụ giao nhận vận tải. Thách thức Từ khi gia nhập WTO, bên cạnh những quy định có lợi cho ta thì cũng có nhiêu quy định mà ngành giao nhận phải tuân thủ. Theo đó, Việt Nam sẽ cho phép các công ty dịch vụ hàng hải có 100% vốn nước ngoài hoạt động bình đẳng tại Việt Nam. Điều này sẽ làm cho các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt ngay trên sân nhà, bên cạnh đó khách hàng ngày càng khó tính chính là những thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải. Hoạt động cung cấp dịch vụ giao nhận của ta còn rất nhỏ bé, manh mún, các doanh nghiệp cạnh tranh thiếu lành mạnh, sẵn sàng phá giá để lôi kéo khách hàng. Đây chính là tiền lệ xấu, tạo điều kiện cho các DN nước ngoài “nhảy” vào khai thác, đe dọa sự phát triển ngành công nghiệp giao nhận non trẻ của VN. Bên cạnh đó giá cả dịch vụ giao nhận của VN tương đối rẻ nhưng dịch vụ không chắc chắn và các công ty giao nhận địa phương kém phát triển đã làm cho tình trạng trở nên khó khăn hơn khi chiếm lĩnh thị trường giao nhận trong nước. Với nguồn nhân lực mang tính chắp vá, vừa thiếu về số lượng lại yếu về chất lượng, ngành dịch vụ này khó có cơ hội để cạnh tranh bình đẳng được với những đối thủ danh tiếng nước ngoài. Ngoài ra tập quán mua CIF bán FOB dẫn đến doanh nghiệp trong nước chỉ khai thác vận tải và bảo hiểm được từ 10% đến 18% lượng hàng xuất nhập khẩu. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty Mở rộng quan hệ giao dịch đối ngoại với các tổ chức giao nhận quốc tế, đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm thị trường mới, chú trọng các thị trường như Châu Âu, Trung Quốc... Đầu tư, xây dựng kho bãi, cải tiến trang thiết bị, các phương tiện vận tải để phục vụ tốt hoạt động giao nhận. Xây dựng cơ chế điều hành thúc đẩy kinh doanh, tăng cường công tác quản lý nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng khả năng cạnh tranh và thu hút khách hàng. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong ngành, kịp thời cập nhật thông tin và tình hình giao nhận vận tải trên thế giới. Xây dựng cơ cấu giá hợp lý, thường xuyên tìm kiếm, lựa chọn, tổ chức, phối hợp các phương án vận tải để cước phí có lợi nhất đảm bảo bù đắp giá thành. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ giao nhận của công ty Giải pháp 1: Tối thiểu hóa các chi phí Mục tiêu của giải pháp Hạn chế được chi phí, góp phần nâng cao lợi nhuận cho công ty. Tận dụng những chi phí giảm để đầu tư kinh doanh có lợi hơn. Cách thức thực hiện giải pháp Tuyển chọn nhân viên đúng người đúng việc, hạn chế việc phải tốn chi phí nhiều cho việc đào tạo nhân viên không chuyên môn. Giảm chi phí nhân công bằng cách chuyển những công việc giấy tờ bằng hệ thống điện tử. Giảm thiểu các chi phí tổ chức hành chính như: tận dụng những cơ hội giảm giá dịch vụ bên ngoài, mua sắm trang thiết bị với giá ưu đãi, từ chối các dịch vụ không cần thiết với hoạt động của doanh nghiệp. Thương lượng với khách hàng về những khoản chi phí phát sinh trong quá trình giao nhận, để kiểm soát chi phí tốt hơn. Tận dụng các phương tiện vận tải, kho bãi của công ty để vận chuyển cũng như bảo quản hàng hóa, hạn chế thuê bên ngoài làm tăng chi phí không đáng có.  Kiểm soát việc sử dụng cả các tài sản trong công ty, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích. Thu hồi các khoản nợ từ phía khách hàng để có nguồn vốn kinh doanh, hạn chế việc phải đi vay làm cho chi phí lãi vay tăng cao. Hoạch định chiến lược chi tiêu ngắn và dài hạn của công ty dựa trên sự đánh giá tổng quát cũng như từng khía cạnh cụ thể các yếu tố chi phí có ảnh hưởng quan trọng tới sự tồn tại của công ty, bao gồm: tham gia vào thị trường tiền tệ, xác định chiến lược tài chính cho các chương trình, các dự án của công ty là mở rộng hay thu hẹp sản xuất... Dự kiến hiệu quả giải pháp có thể mang lại Cắt giảm những chi phí cần thiết, nâng cao hiệu quả kinh doanh Tăng lợi nhuận cho công ty trong tương lai. Giải pháp 2: Đào tạo, nâng cao tay nghề cho nhân viên Mục tiêu của giải pháp Nâng cao tay nghề của nhân viên cũng như trình độ, khả năng ứng xử với khách hàng để đạt hiệu quả công việc cao hơn. Đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm, làm việc hiệu quả hơn, giảm những chi phí không cần thiết cũng như tiết kiệm được thời gian, mang lại nhiều thành công cho công ty. Mang lại hài lòng cho khách hàng về công ty, khả năng thực hiện công việc. Cách thức thực hiện giải pháp Trong kinh doanh lợi nhuận luôn là yếu tố sống còn của mỗi công ty, ai cũng muốn bỏ ra ít nhất nhưng thu vào nhiều nhất, tức là mang lại hiệu quả cao nhất. Và con người luôn là chủ thể của quá trình đó, điều khiển hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì vậy công ty cần có biện pháp nâng cao trình độ tay nghề nhân viên như: Hàng năm, công ty nên tổ chức cuộc thi về kỹ năng nghiệp vụ, khả năng giải quyết vấn đề cùng với bảng chấm công, việc theo dõi kiểm tra thường xuyên để có phương pháp đào tạo chuyên sâu hơn cho nhân viên toàn công ty. Ngay từ khâu tuyển dụng công ty nên nghiêm túc, khách quan để chọn nhân viên có tài thật sự, nhiệt tình trong công việc. Như vậy mới đảm bảo được nhân viên nắm vững nghiệp vụ thuận lợi cho khâu đào tạo sau này. Khuyến khích nhân viên trau dồi ngoại ngữ không chỉ làm giàu kiến thức cho bản thân mà còn để phục vụ cho nhu cầu công việc, nên có chế độ lương thưởng cho phù hợp với năng lực nhân viên. Công ty cũng cần cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, những thay đổi của các chính sách Nhà Nước, các quy tắc Hải quan nhằm thực hiện một cách đúng đắn, tiết kiệm chi phí và thời gian làm thủ tục, để giúp cho việc giao nhận được dễ dàng hơn, tránh những sai sót do không cập nhập đầy đủ. Tổ chức các khoá học về nghiệp vụ ngoại thương, pháp luật ... theo hình thức ngắn hạn và dài hạn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trước mắt và lâu dài. Có chính sách đãi ngộ tốt, thưởng phạt rõ ràng đối với người có sáng kiến trong công việc, khuyến khích tinh thần tự giác làm việc. Lãnh đạo công ty phải có ý thức cao, gương mẫu và có trách nhiệm với công việc, dùng người cho phù hợp đúng người đúng việc tránh tình trạng phân công công việc chồng chéo. Dự kiến hiệu quả giải pháp có thể mang lại Tránh được áp lực công việc cho toàn thể nhân viên công ty, tạo môi trường làm việc thoải mái nhưng vẫn mang lại hiệu quả làm việc cao. Tạo môi trường làm việc chuyên môn và rõ ràng. Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Mục tiêu của giải pháp Từ khi bước sang kinh tế thị trường thì sự cạnh tranh trên thị trường rất gay gắt. Khách hàng đã bắt đầu lựa chọn đối tác mang lại hiệu quả cho mình. Vì vậy nếu muốn tồn tại, việc giữ khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới, khách hàng tiềm năng luôn là nhiệm vụ của Công ty. Mặc khác công ty cũng mong muốn mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Cách thức thực hiện giải pháp Một số biện pháp sau đây có khả năng giúp Công ty giữ khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới. Công ty luôn quan tâm đến các yêu cầu của khách hàng và giữ mối quan hệ song phương, thường xuyên liên lạc với khách hàng để nắm bắt được các thông tin phản hồi từ khách hàng nhằm đề ra những chính sách hợp lý hơn. Khi nhận được những thông tin các Công ty mới thành lập có nhu cầu nhập hàng, xuất hàng thì công ty cần có kế hoạch tiếp cận với khách hàng tạo mối quan hệ gây ấn tượng ban đầu, thể hiện mong muốn hợp tác lâu dài. Sau đó đưa chính sách giá cạnh tranh nhưng hợp lý để có thể ký hợp đồng ngay. Trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ giao nhận với khách hàng, nhân viên giao nhận cần phải thực hiện đúng tiến độ cũng như kiểm tra chất lượng hàng hóa phải đảm bảo. Mọi khiếu nại, thắc mắc của khách hàng thì đội tư vấn của công ty phải phúc đáp và giải quyết thỏa đáng. Thái độ lịch sự, nhã nhặn của nhân viên đối với khách hàng là yều cầu cần thiết phải thực hiện vì khách hàng là thượng đế. Có chính sách ưu đãi đối với khách hàng, luôn không ngừng tìm kiếm khách hàng mới, nên tổ chức hội thảo giữa công ty với khách hàng nhằm quảng bá thương hiệu, dịch vụ mới tới khách hàng , lắng nghe ý kiến của khách hàng. Cung cấp cho khách hàng những thông tin về đối tác xuất nhập khẩu, các điều khoản trong hợp đồng ngoại thương, giải thích cho khách hàng rõ những vấn đề phát sinh tránh rắc rối về sau. Chăm sóc khách hàng hậu bán hàng: Tư vấn, giúp đỡ các khách hàng khi khách hàng gặp trục trặc, khó khăn. Tạo quan hệ thân thiết với khách hàng thông qua việc: thăm hỏi, quan tâm chia sẻ khi khách hàng gặp khó khăn hay có niềm vui... Đây chính là cách quảng cáo hiệu quả nhất và tốn ít chi phí vì có thể duy trì khách hàng cũ và có thêm khách hàng mới thông qua các mối quan hệ và phương thức “truyền miệng”. Quảng cáo trên mạng Internet: Công ty cần nâng cấp và làm phong phú thêm Website của công ty mình để tạo thu hút khách tham quan và hợp tác. Đồng thời thúc đẩy thêm hình thức hợp tác, liên lạc qua mạng vừa hiệu quả lại tiết kiệm được thời gian và công sức. Chẳng hạn, tạo tài khoản cho những khách hàng thường xuyên và lớn để đưa các thông tin như: ngày hàng đến, khoản nợ...và các yêu cầu của khách hàng để khách hàng và công ty tiện thống kê theo dõi... Dự kiến hiệu quả giải pháp có thể mang lại Mang lại sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ của công ty, mang lại niềm tin cho khách hàng. Nhờ thu hút khách hàng tiềm năng hơn nên tạo đà cho việc tăng doanh thu trong tương lai. Giải pháp 4: Hạn chế sự ảnh hưởng của tính thời vụ Mục tiêu của giải pháp Làm giảm sự ảnh hưởng của thời vụ đến hoạt động giao nhận gây khó khăn trong quá trình giao nhận. Từ đó điều tiết được lượng hàng hóa giao nhận đảm bảo công ty hoạt động tốt và ổn định doanh thu trong năm. Cách thức thực hiện giải pháp Tính thời vụ của hoạt động giao nhận bắt nguồn từ tính thời vụ của lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, đây là nhân tố chính tác động đến hoạt động giao nhận. Tuy vậy, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu nước ta khá dồi dào và đa dạng, vì thế nêu ta biết khai thác tốt thi công ty vẫn có thể chủ động được nguồn hàng giao nhận, từ đó điều tiết được hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước hết nếu muốn hạn chế sự ảnh hưởng của tính thời vụ thì công ty có những đối tác ký hợp đồng lớn và dài hạn, đồng thời phải tạo dựng niềm tin thật vững chắc với khách hàng. Chiến lược này bắt buộc công ty phải có kế hoạch lâu dài, tuy nhiên hiện tại công ty có thể áp dụng các phương pháp trong giai đoạn hàng ít như: Giảm giá thời gian ít khách Tuy trong lĩnh vực dịch vụ giao nhận hàng hóa, chất lượng rất quan trọng nhưng đối với nhiều khách hàng giá cả lại mang một tính chất quan trọng trong quá trình ra quyết định. Vì vậy việc giảm giá trong thời điểm hàng xuống sẽ góp phần để thu hút khách hàng, mang lại nguồn thu nhập cũng như ổn định việc làm cho nhân viên công ty. Trong quá trình giảm giá dịch vụ, công ty sẽ không tránh khỏi trường hợp có lợi nhuận hoặc lỗ. Tuy nhiên, chiến lược giảm giá sẽ giúp công ty duy trì và mở rộng mối quan hệ với khách hàng, thu hút được số lượng lớn khách hàng tiềm năng, điều này mang lại nhiều lợi ích cho công ty trong tương lai. Khi tạo ra một biểu giá mới công ty nên chú ý đến phản ứng của khách hàng và từ các doanh nghiệp cạnh tranh khác. Bởi lẽ, những khách hàng lớn của công ty họ sẽ có nhiều hợp đồng với công ty cả những lúc cao điểm hoặc những lúc hàng xuống, vì vậy nếu giá công ty đưa ra không phù hợp thì rất dễ dẫn đến phản ứng tiêu cực, gây mất lòng tin của khách hàng. Công ty nên nghiên cứu thật kỹ chiến lược giảm giá để đảm bảo vừa thu hút khách hàng vừa đảm bảo lợi nhuận. Việc này rất khó khăn đòi hỏi phải có kế hoạch rất cụ thể bởi vì khi mùa hàng xuống thì hầu hết các công ty giao nhận khác cũng giảm giá nên khả năng cạnh tranh khách hàng cũng không kém phần sôi động. Tạo cho khách hàng những dịch vụ miễn phí trong thời gian ít khách Giải pháp này chính là đưa ra một số dịch vụ miễn phí có tính chất khuyến mãi cho khách hàng, ưu điểm là không động chạm đến cơ cấu giá cả. Các dịch vụ này có thể là: Để nâng cao chất lượng dịch vụ công ty phải có một quá trình tạo dựng lòng tin cho khách hàng. Tăng cường kiểm tra hàng hóa đúng quy cách, phẩm chất theo yêu cầu của khách hàng, giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng khi mang lại lợi ích thật sự và dễ nhận thấy cho khách hàng. Nâng cao chất lượng dịch vụ phải được tiến hành đồng bộ, kết hợp với việc kiểm tra chất lượng đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng, kết hợp thêm các dịch vụ hỗ trợ khách cho khách hàng. Tư vấn cho khách hàng về thị trường, tình hình hoạt động ngoại thương, luật pháp quốc tế, các đối tác xuất nhập khẩu có tiềm lực và uy tín trên thị trường, các hãng tầu biển có uy tín, những thủ tục cần thiết để có thể xuất nhập khẩu hoặc nhập khẩu dễ dàng. Để đạt kết quả thì ngoài việc đưa thông tin quảng bá, Công ty cần cung cấp dịch vụ, đạt chất lượng cao và đem lại lợi ích thực sự, mang lại niềm tin cho khách hàng. Hơn nữa, công ty cần giải thích đầy đủ, rõ ràng về lợi ích của các dịch vụ mà Công ty đem lại. Các dịch vụ cung cấp miễn phí có sức hấp dẫn cao đối với khách hàng, nhưng đối với Công ty phải dễ thực hiện và ít tốn kém. Trong thời kỳ vắng khách, kho hàng rộng rãi, khả năng giải toả hàng hoá nhanh, do đó Công ty có thể áp dụng hình thức khuyến mãi miễn phí lưu kho mà không gây tốn kém nhiều cho Công ty. Dự kiến hiệu quả giải pháp có thể mang lại Ổn định được nguồn hàng hóa giao nhận vào các mùa hàng xuống, đảm bảo việc giao nhận hàng hóa cho khách hàng. Mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo lượng khách hàng không bị ảnh hưởng theo mùa vụ giao hàng. Giải pháp 5: Thâm nhập và mở rộng thị trường Mục tiêu của giải pháp Thâm nhập và mở rộng thị trường hơn nữa để nâng cao thị phần, giúp công ty có vị thế ngày càng mạnh trên thị trường. Thu hút khách hàng cũng như tăng lợi nhuận nhờ tìm kiếm thị trường mới nhiều tiềm năng hơn. Cách thức thực hiện giải pháp Thâm nhập thị trường Mỗi thị trường có những đặc điểm về kinh tế xã hội, luật pháp, văn hóa, phong tục tập quán khác nhau, điều này tác động rất lớn đến môi trường kinh doanh, tới tâm lý tiêu dùng xã hội, từ đó ảnh hưởng rất nhiều tới việc thâm nhập, mở rộng thị trường của doanh nghiệp. Vì vậy, muốn thâm nhập thị trường công ty cần tiến hành một số công việc như: Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường. Mỗi doanh nghiệp muốn thành công thì phải am hiểu rõ môi trường mà mình định thâm nhập, cho dù với thị trường quen thuộc nếu không thường xuyên cập nhật những quy định mới thì cũng không thể duy trì hoạt động. Tìm hiểu nhu cầu và lượng cầu về dịch vụ của công ty trên các thị trường này đang ở mức nào, khả năng phát triển ra sao bởi có thể một thị trường đang ở dạng tiềm năng nhưng trong tương lai hứa hẹn sẽ rất phát triển Một vấn đề nữa đó là nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Ở các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu…kinh tế phát triển nên đối thủ cảnh tranh cũng là vấn đề cần chú tâm, cần tìm hiểu mức độ cạnh tranh trên thị trường đó ra sao, điểm mạnh và yếu của đối thủ canh tranh và những phương thức để công ty cạnh tranh với đối thủ. Từ đó, công ty mới có thể phát huy điểm mạnh của mình và hạn chế những mặt còn thiếu sót. Các cán bộ, nhân viên của công ty phải đi gặp khách hàng, thuyết phục họ sử dụng dịch vụ của mình. Các ban lãnh đạo thường xuyên tham gia các cuộc họp, hội thảo, qua đó tìm kiếm đối tác để thuyết phục họ ký hợp đồng với ta. Ngoài ra, công ty có thể tiến hành liên doanh liên kết với các công ty nước ngoài để tận dụng nguồn vốn cũng như không phải mất công sức nghiên cứu thị trường mà lại có thể tăng thị phần đồng thời hạn chế được rủi ro. Mở rộng thị trường Trong tình trạng cạnh tranh gay gắt trên thị trường giao nhận hiện nay, muốn gia nhập, tồn tại và phát triển đồng thời mở rộng thị trường, nâng cao thị phần thì công ty Việt Hoa cần phải có biện pháp để tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường. Có mở rộng thị trường mới đảm bảo được lợi ích lâu dài của công ty cũng như cán bộ công nhân viên, mới nâng cao được triển vọng phát triển công ty. Trước hết công ty nên tìm hiểu kỹ về phong tục tập quán ở thị trường đó như thế nào. Những điểm khác biệt của thị trường cần đến với thị trường hiện tại sẽ gây rất nhiều trở ngại cho công ty. Chẳng hạn tại thị trường Nhật Bản công ty có chiến lược mở rộng trong những năm tới, đây là một thị trường rất khó tính cả về chất lượng cũng như các quy định chặt chẽ về luật pháp, vì vậy đòi hỏi người giao nhận phải rất cẩn thận từ khâu lập chứng từ, kiểm tra hàng hóa kỹ lưỡng để tránh những rắc rối có thể phát sinh. Với những thị trường truyền thống như: Đài Loan, Hàn Quốc...công ty cần phải nắm bắt được nhu cầu hiện tại và khả năng phát triển trong những năm tới. Hiện công ty có thể đáp ứng được ở mức độ nào và khả năng đáp ứng những nhu cầu đó trong tương lai. Những thị trường này hàng năm đều mang lại nguồn doanh thu khá lớn, vì vậy công ty cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng hơn nữa. Mở thêm nhiều hệ thống đại lý ở nước ngoài để cắt giảm các chi phí khi khách hàng có nhu cầu về dịch vụ cũng như giao nhận hàng hóa được nhanh chóng và an toàn hơn. Khả năng tiếp xúc với khách hàng còn hạn chế vì có quá ít đại lý ở thị trường ở Miền Bắc, công ty có chi nhánh ở 44B Tăng Bạt Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội cho nên khách hàng ít chú ý. Bởi vậy doanh thu về dịch vụ của công ty ở thị trường này không nhiều. Để thực hiện việc phát triển chi nhánh, công ty cần kiểm tra và xử lý nghiêm những vi phạm mà các chi nhánh vấp phải. Công ty thực hiện việc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, kết hợp vận tải đa phương thức để thỏa mãn nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng, làm cho khách hàng bị thu hút ngay với chất lượng và loại hình dịch vụ của mình Dự kiến hiệu quả giải pháp có thể mang lại Mở rộng thị trường sang các thị trường tiềm năng, thu hút lượng lớn khách hàng, chinh phục những thị trường khó tính. Nâng cao thị phần công ty, mở rộng mạng lưới dịch vụ của công ty đến cho mọi khách hàng nhằm khuyến khích, tạo niềm tin khách hàng. Giải pháp 6: Nâng cao cơ sở hạ tầng kho bãi, đầu tư thêm phương tiện vận chuyển Mục tiêu của giải pháp Nâng cao cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu giao nhận hàng hóa, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng cao nhất Nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng về môi trường an toàn trong việc bảo quản hàng hóa, cơ sở hiện đại. Cách thức thực hiện giải pháp Công ty Việt Hoa cần nâng cấp, mở rộng hệ thống kho bãi vừa giúp công ty tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể cho việc thuê kho ngoài khi lượng hàng hóa quá tải, vừa mở rộng được dịch vụ cho thuê kho bãi, bổ sung phần nào lợi nhuận của công ty. Đối với việc kinh doanh kho vận, công ty cần trang bị các trang thiết bị hiện đại hơn phục vụ cho việc bốc dỡ, bảo quản, vận chuyển hàng hoá... đồng thời đưa hệ thống máy tính vào kho để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ ở kho. Tận dụng tối đa thể tích và trọng tải của phương tiện vận tải nhằm giảm thiểu các chi phí, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Định kỳ sửa chữa thấy thế trang thiết bị, máy móc kho hàng cũng như kiểm tra chất lượng vận tải của xe, nâng cấp đội xe chở hàng để phục vụ tận nơi cho khách nhanh chóng, đúng hạn, tránh tình trạng hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Vì thời gian sử dụng tương đối lâu nên nền kho đã cũ kĩ và có nhiều nơi xuống cấp, công ty nên tu bổ nâng cấp lại nền kho hàng để việc bảo quản hàng hóa hiệu quả hơn. Hiện nay công ty chỉ có 03 Xe tải nhẹ nên thường xuyên thiếu xe vận chuyển hàng lẻ, làm cho nhân viên của phòng giao nhận phải chờ đợi xe tới để nhận hàng mà thời gian này thì tương đối lâu, công ty có thể đầu tư thêm xe tải nhẹ nữa để nâng cao hiệu quả giao nhận, đồng thời tiết kiệm được chi phí dài hạn trong việc thuê xe ngoài. Tận dụng tối đa diện tích kho hàng, đối với những lô hàng lẻ nên có cách bố trí diện tích cho hợp lý, xây thêm kệ để xếp hàng lẻ, như vậy vừa tiết kiệm được diện tích tối đa vừa mang lại cảm giác an toàn cho khách hàng khi hàng hóa được bảo quản tốt. Dự kiến hiệu quả giải pháp có thể mang lại Hàng hóa được vận chuyển nhanh hơn nhờ vào đội xe đã được nâng cáp tốt. Bốc dỡ hàng hóa sẽ dễ dàng hơn. Hàng hóa được bảo quản tốt hơn nhờ đầu tư trang thiết bị mới. Diện tích kho được tận dụng tối đa, kể cả không gian nền. Khách hàng sẽ rất hài lòng với khả năng giao nhận chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt cho quá trình giao nhận. Một số kiến nghị đối với cơ quan nhà nước Nhà nước cần xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý và thể chế chính sách đồng thời với chuẩn hóa quy trình dịch vụ, nâng cấp cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Song song với hành lang pháp lý, đảm bảo tính nhất quán, thông thoáng và hợp lý, cần tiêu chuẩn hóa quy định về điều kiện kinh doanh, cấp phép; thay đổi thói quen bán FOB mua CIF; thống nhất và tiêu chuẩn hóa thủ tục hải quan. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, các trường, để đẩy mạnh công tác đào tạo với nhiều hình thức linh hoạt, cung cấp nhân lực đáp ứng cho ngành. Các hiệp hội ngành cần tranh thủ tài trợ, hợp tác đào tạo từ nước ngoài. Nguồn lực này cần được cập nhật kiến thức về luật pháp cũng như kỹ năng vận hành đồng thời với chiến lược tạo nguồn nhân lực tương lai ở cả 3 cấp hoạch định chính sách, quản lý và thực hiện nghiệp vụ.  Đối với Tổng cục Hải quan - Cần nghiên cứu quy trình thủ tục hải quan hiện đại hơn nữa để có những biện pháp đơn giản hóa thủ tục hải quan nhưng vẫn đảm bảo được sự quản lý của cơ quan chủ quản. Qua đó giúp các cơ quan Hải quan và hoạt động giao nhận giảm bớt được thời gian và chi phí khi thực hiệc các thủ tục hải quan. - Các hướng dẫn của hải quan phải ngày càng rõ ràng, dễ hiểu và công khai hơn cho các doanh nghiệp nắm vững các bước khai báo. - Có những biện pháp ngăn chặn kịp thời các tiêu cực khi các doanh nghiệp tiến hành thủ tục hải quan. Đối với cơ quan thuế Cơ quan thuế cần có những thủ tục đóng thuế, cách thu thuế và thủ tục thu thuế thông thoáng hơn, đơn giản hơn đó là điều mà các doanh nghiệp luôn mong đợi. Thủ tục hoàn thuế cho các doanh nghiệp cần phải thông thoáng, đơn giản hơn cho các doanh nghiệp khi họ tiến hành đi hoàn thuế. Cần có những biện pháp để hạn chế các tiêu cực khi các doanh nghiệp tới cơ quan thuế để hoàn thuế. Ngoài ra cần đẩy mạnh công tác đầu tư và xúc tiến thương mại với nước ngoài, tổ chức thường xuyên các chương trình: hội chợ, triễn lãm hàng hoá của Việt Nam ở trong và ngoài nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của mình đồng thời đây cũng là hoạt động kêu gọi đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển. Trong dài hạn chính quyền thành phố cần có các biện pháp di dời một số Cảng ra ngoại thành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc di chuyển hàng từ các kho ra cảng cũng như lấy hàng từ cảng về kho được thuận lợi. KẾT LUẬN Trong xu hướng của nền kinh tế mở, hội nhập quốc tế giúp hoạt động kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Việt Nam phát triển nhanh. Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO) sẽ mang đến nhiều cơ hội và thách thức to lớn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và từng doanh nghiệp nói riêng. Chính vì thế mà ngày càng nhiều các công ty làm dịch vụ ra đời. Một trong những nội dung quan trọng nhất trong một chuỗi các nghiệp vụ thực hiện một hợp đồng xuất khẩu hoặc nhập khẩu là giao nhận hàng hoá Xuất Nhập Khẩu. Và nghiệp vụ giao nhận vận tải quốc tế có những đặc điểm sau: Vừa mang tính lý thuyết cao vừa mang tính thực hành sâu sắc. Nội dung của nghiệp vụ là quá trình cụ thể hóa tất cả các môn có liên quan đến nghiệp vụ ngoại thương như: luật, nghiệp vụ ngoại thương, thủ tục hải quan, thanh toán quốc tế… Là công ty dịch vụ vận tải và thương mại hoạt động có uy tín trong và ngoài nước, Việt Hoa luôn nỗ lực khai thác những tiềm năng sẵn có để nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố thị trường hiện tại và tìm thị trường mới. Việt Hoa đã khẳng định được vị trí của mình trên thương trường trong và ngoài nước và công ty đang dần hoàn thiện để trở thành một công ty giao nhận hàng đầu tại Việt Nam. Có được kết quả như vậy cũng nhờ vào những bước đi đúng đắn với sự am hiểu thị trường, chiến lược kinh doanh phù hợp. Nhờ vào quy trình tổ chức thực hiện các thủ tục và nghiệp vụ giao nhận hàng hóa Xuất Nhập Khẩu của công ty đảm bảo rằng hàng hoá được giao và được nhận theo đúng thời gian quy định, theo đúng yêu cầu của khách hàng. Qua thời gian thực tập thực tế tại công ty Việt Hoa, được các anh chị trong công ty chỉ dạy tận tình em đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích trong công việc. Đây cũng chính là hành trang vô cùng quý giá để em tự tin khởi nghiệp sau này. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy Trịnh Đặng Khánh Toàn đã tận tình hướng dẫn để em có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS. Hoàng Văn Châu, Vận Tải Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu, (1999) Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Phạm Mạnh Hiền, Nghiệp Vụ Giao Nhận Vận Tải Và Bảo Hiểm Trong Ngoại Thương (2007), Nhà xuất bản Thống Kê. GS.TS. Võ Thanh Thu, Kỹ Thuật Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (2006) Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội. Trần Thị Thúy Oanh (2010), Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại kho Tân Cảng của công ty cổ phần kho vận Tân Cảng, Khóa Luận tốt nghiệp, Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp HCM, Tp HCM. Báo cáo thường niên tại công ty TNHH DV VT- TM Việt Hoa PHỤ LỤC CÁC CHỨNG TỪ KÈM THEO Hợp đồng Hoá đơn thương mại Bảng kê chi tiết hàng hoá Tờ khai hải quan điện tử Hợp đồng lưu khoang Giấy chứng nhận xuất xứ Phiếu xác nhận đăng ký tờ khai hải quan Vận đơn đường biển Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật Phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ hải quan

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNoi dung.doc
  • pdfNOI DUNG KHOA LUAN.pdf
  • pdftrang bia.pdf
Luận văn liên quan