Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại – Dịch vụ – Công nghệ quý quốc

MỤC LỤC: Nhận xét của đơn vị thực tập Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Lời cảm ơn Lời mở đầu Lý do chọn đề tài Mục tiêu chọn đề tài Đối tượng – phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1 1.1 Cơ sở lý luận 1 1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh 1 1.1.2 Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh 1 1.1.3 Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh 2 1.1.4 Nhiệm vụ cụ thể của phân tích hoạt động kinh doanh 3 1.1.5 Vai trò và yêu cầu của phân tích hoạt động kinh doanh 4 1.1.5.1 Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh 4 1.1.5.2 Yêu cầu của phân tích hoạt động kinh doanh 5 1.1.6 Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh 7 1.2 Giới thiệu đơn vị thực tập 8 1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 8 1.2.1.1 Lịch sử hình thành 8 1.2.1.2 Phương hướng phát triển 10 1.2.2 Tổ chức bộ máy của công ty 10 1.2.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kinh doanh 10 1.2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 11 1.2.3 Nguồn lực của công ty 12 1.2.3.1 Nguồn lực tài chính 12 1.2.3.2 Nguồn nhân sự 13 1.2.3.3 Trang thiết bị 13 1.2.4 Khó khăn và thuận lợi công ty đang gặp phải 13 1.2.4.1 Khó Khăn 13 1.2.4.2 Thuận lợi 14 1.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 15 1.2.5.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2009 15 1.2.5.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2010 16 CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ QUÝ QUỐC 19 2.1 Môi trường kinh doanh của công ty 19 2.1.1 Môi trường kinh doanh 19 2.1.1.1 Môi trường kinh doanh bên trong 19 2.1.1.2 Môi trường kinh doanh bên ngoài 20 2.1.2 Phân tích sự ảnh hưởng các yếu tố môi trường kinh doanh đến hoạt động của công ty 22 2.1.2.1 Cơ hội 22 2.1.2.2 Thách thức 23 2.2 Quản trị mua hàng 23 2.2.1 Nguồn hàng và phương thức mua hàng tại công ty 23 2.2.1.1 Nguồn hàng của công ty 23 A. Trong nước 23 B. Nhập khẩu 24 2.2.1.2 Phương thức mua hàng tại công ty 24 A. Mặt hàng mua 24 B. Phương thức mua 25 2.2.2 Nhiệm vụ quản trị mua hàng tại công ty 25 2.2.2.1 Hoạch định mua hàng 25 A. Xác định nhu cầu về mặt hàng của công ty 25 B. Nghiên cứu thị trường mua và chọn nhà cung cấp 25 2.2.2.2 Tổ chức mua hàng tại công ty 26 A. Chuẩn bị nhận hàng 26 B. Nhận hàng 26 C. Thanh toán 26 D. Kết thúc 27 2.3 Quản trị bán hàng 27 2.3.1 Hình thức và phương thức bán của công ty 27 2.3.1.1 Hình thức bán hàng 27 2.3.1.2 Phương thức bán hàng 28 A. Phương thức bán hàng tự phục vụ 28 B. Bán hàng theo kiểu ký kết hợp đồng 28 2.3.2 Thị trường của công ty 28 2.3.3 Quá trình quản trị bán hàng tại công ty 29 2.3.3.1 Quản trị hoạt động bán hàng tại công ty 29 A. Tổ chức công tác bán hàng 29 B. Lập kế hoạch bán hàng 30 2.3.3.2 Xác định thương hiệu uy tín của công ty 31 A. Phương thức hoạt động 31 B. Kế hoạch hoạt động 32 2.4 Quản trị kinh doanh dịch vụ 34 2.4.1 Thị trường dịch vụ của công ty 34 2.4.1.1 Khách hàng dịch vụ của công ty 34 2.4.1.2 Quy trình thiết kế dịch vụ của công ty 35 A. Phát kiến các ý tưởng 35 B. Quá trình tuyển chọn ý tưởng 35 2.4.2 Một số dịch vụ công ty đang áp dụng 36 2.4.3 Dịch vụ khách hàng 36 2.4.3.1 Trước khi bán 36 2.4.3.2 Trong khi bán 37 2.4.3.3 Sau khi bán 38 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP 39 3.1 phương hướng phát triển của đơn vị thực tập trong tương lai 39 3.1.1 Phương hướng phát triển của công ty năm 2011 39 3.1.2 Phương hướng kinh doanh nhập khẩu trong thời gian tới 40 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại đơn vị thực tập 41 3.2.1 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 41 3.2.2 Hạ thấp chi phí 42 3.2.3 Kịp thời giải quyết vật tư hàng hóa ứ đọng 42 3.2.4 Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ 42 3.2.5 Giải pháp tăng doanh thu tiêu thụ 43 3.2.6 Chính sách kinh tế Nhà nước 43 3.2.7 Về phương hướng tăng lợi nhuận 45 3.2.8 Giải pháp thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm 45 3.2.9 Đổi mới các chính sách của công ty 45 CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 47 4.1 Nhận xét 47 4.2 Kiến nghị 48 KẾT LUẬN 49

docx57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2518 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại – Dịch vụ – Công nghệ quý quốc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oạch kỹ thuật Các công trường Quản lý hệ thống Quản lý dự án Thủ quỹ Kế toán Nhân sự Hành chính Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kinh doanh 1.2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban Giaùm ñoác: Laø ngöôøi chæ ñaïo cao nhaát chòu traùch nhieäm tröôùc nhaø nöôùc, laø ngöôøi ñöa quyeát ñònh cuoái cuøng veà chuû tröông, phöông höôùng nhöõng bieän phaùp mang tính chieán löôïc. Phoù Giaùm ñoác: Coù nhieäm vuï chæ ñaïo, ñieàu haønh, trieån khai caùc quyeát ñònh cuûa giaùm ñoác ñeán caùc phoøng ban, vaø chòu traùch nhieäm tröïc tieáp vôùi giaùm ñoác veà hieäu quaû doanh thu cuûa coâng ty, töøng thaùng, quyù, naêm. Phoøng kinh doanh: Laø boä phaän raát quan troïng cuûa coâng ty, chòu traùch nhieäm nghieân cöùu thò tröôøng, ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng theo doõi caùc maët haøng kinh doanh, toå chöùc mua baùn vôùi caùc toå chöùc kinh teá khaùc, tieáp caän thò tröôøng kòp thôøi, naém baét thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng ñaùp öùng nhu caàu kinh doanh cuûa coâng ty. Phoái hôïp vôùi caùc phoøng ban ñeå thöïc hieän chæ ñaïo cuûa caáp treân. Phoøng keá toaùn tài chính: Coù nhieäm vuï ghi cheùp moïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty, ñoàng thôøi quaûn lyù toát caùc khoaûn thu chi coâng nôï, caùc khoaûn noäp nhaân saùch nhaø nöôùc, nhöõng bieán ñoäng veà voán, baùo caùo kòp thôøi cho ban giaùm ñoác. Ñoàng thôøi leân keá hoaïch taøi chính treân cô sôû keá hoaïch löu chuyeån haøng hoaù phoøng kinh doanh, vaø baùo caùo thueá haèng thaùng, noäp thueá cho nhaø nöôùc. Phoøng kế hoạch kyõ thuaät: Chòu traùch nhieäm thi coâng, laép ñaët, baûo trì, söõa chöõa caùc coâng trình theo hôïp ñoàng ñöôïc kí keát töø phoøng kinh doanh, ñoàng thôøi chòu traùch nhieäm veà caùc thieát bò, saûn phaåm haøng hoaù cuûa coâng ty trong quaù trình thi coâng coâng trình, vaø tieán ñoä hoaøn thaønh coâng trình. Tuyø theo nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban maø tröôûng phoøng coù nhieäm vuï laäp keá hoaïch vaø phaân coâng coâng vieäc hôïp lyù nhaát, hieäu quaû nhaát. Phòng hành chính nhân sự: Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự, quản lý nhân sự. Xác định chế độ lương thưởng, các biện pháp khuyến khích-kích thích người lao động làm việc. Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của công ty. Quản lý hồ sơ, lý lịch của công nhân viên toàn công ty. Phòng quản lý dự án: Quản lý các dự án, công trình của công ty. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình đã đủ điều kiện thực hiện. Nguồn lực của công ty 1.1.3.1 Nguồn lực tài chính Voán: Ban ñaàu khi môùi thaønh laäp coâng ty Quyù Quoác coù möùc voán ñieàu leä laø 2 tyû ñoàng, qua quaù trình hoaït ñoäng vaø phaùt trieån hieän nay con soá ñoù ñaõ taêng leân gaáp ñoâi laø 4 tyû ñoàng. Trang thieát bò: bao goàm haøng hoaù saûn phaåm tröng baøy taïi coâng ty, phöông tieän vaän chuyeån – xe taûi, trang thieát bò vaên phoøng, thieát bò kyõ thuaät vaø moät soá ñoà duøng, duïng cuï khaùc cuûa coâng ty. Nguồn nhân sự Ñöôïc ñaøo taïo qua tröôøng lôùp caùc nhaân vieân taïi coâng ty laø moät ñoäi nguõ khaù chuyeân nghieäp vaø laøm vieäc raát coù traùch nhieäm. Hieän nay coâng ty coù 20 nhaân vieân cuï theå goàm: 10 nhaân vieân toát nghieäp ñaïi hoïc vaø treân ñaïi hoïc (thaïc só) - 3 nhaân vieân cao ñaúng - 2 nhaân vieân trung caáp - 5 nhaân vieân hoïc ngheà 1.2.3.3 Trang thiết bị Bao goàm haøng hoaù saûn phaåm tröng baøy taïi coâng ty, phöông tieän vaän chuyeån – xe taûi, trang thieát bò vaên phoøng, thieát bò kyõ thuaät vaø moät soá ñoà duøng, duïng cuï khaùc cuûa coâng ty. 1.2.4 Khó khăn và thuận lợi công ty đang gặp phải 1.2.4.1 Thuận lợi Hieän nay, cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá, con ngöôøi cuõng baét ñaàu naâng cao möùc soáng cuûa mình, theo ñoù caùc teä naïn xaõ hoäi cuõng baét ñaàu taêng, ñaëc bieät laø troäm caép xaûy ra ngaøy caøng nhieàu vaø ôû khaép moïi nôi. Vì theá, nhu caàu caàn ñöôïc baûo veä taøi saûn, tính maïng cuûa con ngöôøi trôû neân caáp thieát hôn. Ñoàng thôøi, traùi ñaát ñang coù hieän töôïng ngaøy moät noùng leân, theo ñoù tình traïng chaùy noå seõ xuaát hieän nhieàu…. Töø ñoù caùc dòch vuï, haøng hoaù maø coâng ty ñang kinh doanh seõ phoå bieán hôn. Nguoàn haøng cung caáp cho coâng ty raát ña daïng vaø nhieàu chuûng loaïi taïo ñieàu kieän cho Quyù Quoác choïn mua ñöôïc nhöõng saûn phaåm coù chaát löôïng toát vaø giaù caû hôïp lyù. 1.2.4.2 Khó khăn Laø moät coâng ty nhoû chöa taïo ñöôïc thöông hieäu treân thò tröôøng neân vieäc tieáp caän khaùch haøng laø raát khoù khaên. Vaø sau khi ñaõ gaëp ñöôïc khaùch haøng thì laøm theá naøo ñeà khaùch haøng tin duøng saûn phaåm cuûa moät coâng ty chöa coù teân tuoåi cuõng laø moät vaán ñeà lôùn. Ñoäi nguõ nhaân vieân tuy naêng ñoäng vaø nhieät tình trong coâng vieäc nhöng vaãn chöa coù nhieàu kinh nghieäm. Voán kinh doanh cuûa coâng ty coøn haïn heïp khoâng theå ñaûm nhieäm toát ñöôïc caùc coâng trình lôùn. F Toùm laïi: Nhöõng khoù khaên vaø thuaän lôïi cuûa coâng ty phuï thuoäc nhieàu vaøo khaû naêng laõnh ñaïo cuûa ngöôøi chuû doanh nghieäp , bao goàm caùc chính saùch, phöông phaùp tieáp caän khaùch haøng, ñaøo taïo nhaân vieân…, nhöõng chính saùch, phöông phaùp ñoù coù theå bieán nhöõng ñieàu töôûng chöøng nhö khoù khaên thaønh ñieåm maïnh cuûa coâng ty hay khoâng. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 Ñôn vò tính: VNÑ Stt Chæ tieâu Maõ Thuyeát minh Soá tieàn (1) (2) (3) (4) (5) 1 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 VI.25 706.542.500 2 Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 02 3 Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (10 = 01-02) 10 706.542.500 4 Giaù voán haøng baùn 11 VI.27 345.251.300 5 Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (20 = 10-11) 20 361.291.200 6 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.26 119.400 7 Chi phí taøi chính 22 VI.28 450.250 - Trong ñoù: Chi phí laõi vay 23 8 Chi phí baùn haøng 24 9 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 455.875.060 10 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh ( 30 = 20 + (21-22) – (24+25) 30 (94.914.710) 11 Thu nhaäp khaùc 31 12 Chi phí khaùc 32 13 Lôïi nhuaän khaùc (40 = 31-32) 40 14 Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá (50 = 30 + 40) 50 (94.914.710) 15 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh 51 VI.30 16 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi 52 VI.30 17 Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp (60 = 50 – 51 – 52) 60 (94.914.710) 18 Laõi cô baûn treân coå phieáu 70 (Nguồn: Công ty Quý Quốc) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 Ñôn vò tính: VNÑ Stt Chæ tieâu Maõ Thuyeát minh Soá tieàn (1) (2) (3) (4) (5) 1 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 VI.25 1.054.560.241 2 Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 02 3 Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (10 = 01-02) 10 1.054.560.241 4 Giaù voán haøng baùn 11 VI.27 498.524.300 5 Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (20 = 10-11) 20 556.035.941 6 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.26 214.000 7 Chi phí taøi chính 22 VI.28 765.200 - Trong ñoù: Chi phí laõi vay 23 8 Chi phí baùn haøng 24 9 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 790.645.325 10 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh ( 30 = 20 + (21-22) – (24+25) 30 (235.160.584) 11 Thu nhaäp khaùc 31 12 Chi phí khaùc 32 13 Lôïi nhuaän khaùc (40 = 31-32) 40 14 Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá (50 = 30 + 40) 50 (235.160.584) 15 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh 51 VI.30 16 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi 52 VI.30 17 Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp (60 = 50 – 51 – 52) 60 (235.160.584) 18 Laõi cô baûn treân coå phieáu 70 (Nguồn: Công ty Quý Quốc) F Nhaän xeùt Tình hình kinh doanh cuûa Coâng ty TNHH Thöông maïi – Dòch vuï – Coâng ngheä Quyù Quoác trong hai naêm 2009 vaø 2010 cho thaáy söï phaùt trieån vöôït baäc cuûa coâng ty. Theo caùc baùo caùo keát quaû kinh doanh treân doanh thu naêm 2009 ñaït (94.914.710 ñoàng), nhöng qua naêm 2010 con soá ñoù ñaõ leân ñeán (235.160.584 ñoàng) hôn gaáp hai so vôùi naêm tröôùc. Ñieàu ñoù chöùng toû coâng ty Quyù Quoác ñang coù nhöõng böôùc phaùt trieån khaù thaønh coâng, ñang daàn daàn chieám lónh ñöôïc thò tröôøng, thò phaàn vaø loøng tin töø khaùch haøng. Tuy nhieân, ñeå böôùc sang 1 taàm cao môùi thì baáy nhieâu ñoù laø chöa ñuû, caàn nhieàu chính saùch bieän phaùp hôïp lyù hôn ñeå ñöa doanh thu taêng leân thaønh 10 con soá. CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU TẠI ĐƠN VỊ 2.1 Môi trường kinh doanh của công ty 2.1.1 Môi trường kinh doanh 2.1.1.1 Môi trường kinh doanh bên trong Caùc nguoàn löïc cuûa doanh nghieäp : + Veà con ngöôøi Vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân treû coù söùc khoeû, ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn qua tröôøng lôùp vaø coù tinh thaàn traùch nhieäm cao yeâu ngheà, laøm vieäc ñoäc laäp thì ñoù laø moät theá maïnh cuûa doanh nghieäp. Cuõng bôûi ñoù laø nhöõng con ngöôøi treû môùi ra tröôøng neân chöa coù nhieàu kinh nghieäm trong coâng vieäc. + Nguoàn löïc taøi chính Khaû naêng taøi chính laø cô sôû ñeå nhaø quaûn trò quyeát ñònh quy moâ kinh doanh vaø ñeå ñaûm baûo cho hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp tieán haønh bình thöôøng. Vôùi nguoàn voán hieän taïi cuûa coâng ty laø 4 tyû ñoàng thì doù laø haïn cheá lôùn cuûa doanh nghieäp. + Naêng löïc cuûa doanh nghieäp Naêng löïc cuûa doanh nghieäp theå hieän cuï theå qua ngöôøi chuû doanh nghieäp, qua caùc chính saùch, phöông phaùp trong vieäc nghieân cöùu thò tröôøng, löïa choïn moâi tröôøng kinh doanh, tieáp caän khaùch haøng vaø caùch duøng ngöôøi sao cho hôïp lyù nhaát, phuø hôïp nhaát. 2.1.1.2 Môi trường kinh doanh bên ngoài - Moâi tröôøng vi moâ + Khaùch haøng Khaùch haøng laø ngöôøi söû duïng saûn phaåm cuûa coâng ty nhu caàu cuûa khaùch haøng quyeát ñònh caùc chieán löôïc, phöông höôùng saûn phaåm cuûa doanh nghieäp. Vì vaäy, hieän nay coâng ty Quyù Quoác ñang coá gaéng xaây ñöïng 1 ñoäi nguõ laønh ngheà, nhanh nheïn, tìm ra nhöõng nguoàn haøng chaát löôïng nhaát, giaù caû hôïp lyù nhaát ñeå phuïc vuï khaùch haøng toát nhaát. + Nhaø cung caáp Hieän nay nhaø cung caáp vôùi soá löôïng nhieàu vaø thöôøng xuyeân nhaát laø coâng ty Soùng Nhaïc, caùc saûn phaåm bao goàm camera caùc loaïi, ñaàu ghi hình camera, heä thoáng baùo chaùy, chöõa chaùy, choáng seùt töï ñoäng…. Ngoaøi ra coøn coù moät soá coâng ty khaùc cuõng thöôøng xuyeân cung caáp haøng cho Quyù Quoác nhö Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Thònh Thieân Ngaân, Coâng ty TNHH Thöông maïi – Dòch vuï NaNoâ…. Haàu heát saûn phaåm cuûa caùc coâng ty treân coù giaù caû hôïp lyù, chaát löôïng ñaûm baûo coù theå cung caáp haøng hoaù vôùi soá löôïng lôùn. - Moâi tröôøng vó moâ. + Kinh teá Sau khi trôû thaønh thaønh vieân thöù 160 cuûa Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi WTO, neàn kinh teá cuûa Vieät Nam ñang treân ñaø phaùt trieån maïnh, ñôøi soáng nhu caàu cuûa con ngöôøi cuõng taêng cao. Ñaëc bieät laø caùc coâng trình lôùn nhoû, moïc leân ngaøy caøng nhieàu, thì nhu caàu laép ñaët caùc heä thoáng camera quan saùt ñeå quaûn lyù con ngöôøi hay cô sôû vaät, trang thieát bò – heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy töï ñoäng – heä thoáng ñieän …, laø moät ñieàu taát yeáu. + Chính trò Vieät Nam laø quoác gia coù neàn chính trò oån ñònh nhaát khu vöïc Ñoâng Nam AÙ noùi rieâng vaø caû theá giôùi noùi rieâng ñoù laø moät ñieàu kieän thuaän lôïi cuûa caùc doanh nghieäp trong nöùôc Moâi tröôøng laø yeáu toá maø caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi haøi loøng nhaát khi ñaàu tö vaøo Vieät Nam kinh doanh hay laøm vieäc. Töø ñoù, ngoaøi vieäc giöõ vöõng baûn saéc vaên hoaù daân toäc, caùc coâng ty coù theå hoïc hoûi ñöôïc nhöõng tinh hoa , bí quyeát kinh doanh caùch laøm vieäc cuûa hoï, sau ñoù mang veà aùp duïng cho coâng ty mình. + Daân cö Toaï laïc taïi moät thaønh phoá coù neàn kinh teá phaùt trieån maïnh nhaát Vieät Nam, nhu caàu, möùc soáng cuûa ngöôøi daân cao, ñoàng thôøi ñaây cuõng laø nôi thu huùt caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc, laø ñieàu kieän toát ñeå coâng ty phaùt trieån. + Moâi tröôøng töï nhieân Beân caïnh nhu caàu cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng cao vaø neàn kinh teá phaùt trieån, thì thôøi tieát taïi khu vöïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh cuõng raát thuaän lôïi cho coâng vieäc kinh doanh cuûa coâng ty. Khí haäu naéng gaét deã gaây ra hieän töôïng chaùy noå neân heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy laø moät nhu caàu thieát thöïc. Ñoàng thôøi, hieän nay nhaø nöôùc ta ñaõ ra quyeát ñònh baét buoäc laép ñaët caùc heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy ñoái vôùi caùc coâng trình xaây döïng lôùn nhö khaùch saïn, vaên phoøng cho thueâ, cao oác, chung cö…. + Moâi tröôøng coâng ngheä Maët haøng kinh doanh cuûa coâng ty Quyù Quoác laø nhöõng saûn phaåm coù coâng ngheä cao ña soá laø haøng ngoaïi nhaäp neân ñoøi hoûi caàn coù nhöõng nhaân vieân coù trình ñoä cao, nghieäp vuï chuyeân saâu. Nhaø nöôùc ta cuõng thöôùng xuyeân toå chöùc caùc khoaù huaán luyeän ñeå phoå bieán caùc saûn phaåm coù coâng ngheä cao cho caùc doanh nghieäp trong nghaønh. F Nhaän xeùt chung: Moâi tröôøng beân trong hay beân ngoaøi ñeàu coù nhöõng taùc ñoäng nhaát ñònh ñeán quùa trình kinh doanh cuûa coâng ty. Ñeå ñöùng vöõng coâng ty Quyù Quoác caàn tìm ra bieän phaùp ñoái phoù hay taän duïng nhöõng taùc ñoäng ñoù sao cho hôïp lyù nhaát. 2.1.2 Phân tích sự ảnh hưởng các yếu tố môi trường kinh doanh đến hoạt động của công ty Moâi tröôøng kinh doanh aûnh höôûng raát nhieàu ñeán tình hình kinh doanh cuûa coâng ty. Ñeå khaùch phuïc nhöõng yeáu toá ñoù coù nhieàu bieän phaùp khaùc nhau tuyø thuoäc vaøo ñieàu kieän cuûa moãi coâng ty, trong ñoù coù moät bieän phaùp khaù phoå bieán laø khaéc phuïc ñieåm yeáu döïa treân cô sôû ñoaùn nhaän cô hoäi töø beân ngoaøi vaø haïn cheá thaùch thöùc töø moâi tröôøng. 2.1.2.1 Cơ hội - Khí haäu traùi ñaát ngaøy caøng noùng leân - Thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi coù xu höôùng taêng cao - Nhu caàu soâng cuûa con ngöôøi ngaøy caøng cao vaø söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa xaõ hoäi cuõng nhö neàn kinh teá taïo cho nghaønh ñieän töû moät thò tröôøng lôùn (ñaëc bieät laø caùc saûn phaåm coâng ty ñang kinh doanh) - Caùc taäp ñoaøn vaø caùc coâng ty trong vaø ngoaøi nöôùc ñaàu tö trong lónh vöïc cô sôû haï taàng sau khi Vieät Nam gia nhaäp WTO ngaøy caøng taêng. - Neàn kinh teá trong nöôùc ñang coù möùc taêng tröôûng cao trong nhöõng naêm qua. 2.1.2.2 Thách thức - Phaûi caïnh tranh vôùi nhieàu ñoái thuû coù tìmlöïc maïnh. - Trình ñoä tay ngheà cuûa ñoäi nguõ kyõ thuaät coøn thaäp so vôùi caùc thieát bò cuûa theá giôùi. - Phaûi caïnh tranh vôùi nhieàu thöông hieäu noåi tieán coù uy tín treân thò tröôøng - Neàn kinh teá nöôùc ta ñang trong tình traïng laïm phaùt taêng cao. 2.2 Quản trị mua hàng 2.2.1 Nguồn hàng và phương thức mua hàng tại công ty 2.2.1.1 Nguồn hàng của công ty A. Trong nước Ñaây laø nguoàn haøng chuû ñaïo cuûa coâng ty. Nhaø cung caáp laø caùc coâng ty ñaõ laøm aên qua nhieàu naêm nhö coâng ty coå phaàn Soùng Nhaïc chuyeân kinh doanh caùc loaïi camera, ñaàu ghi camera, thieát bò baùo troäm, chuoâng cöûa maøn hình. Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Thònh Thieân Ngaân cung caáp caùc loaïi ñaàu baùo chaùy, baùo nhieät, trung taân xöû lyù toaøn boä heä thoáng baùo chaùy, tuû chöõa chaùy, oáng chöõa chaùy, voøi daãn nöôùc chöõa chaùy…. Coâng ty TNHH Saûn xuaát - Thöông Maïi – Dòch vuï NaNo saûn xuaát vaø cung caáp caùc thieát bò ñieän vaø lieân quan tôùi ñieän, heä thoáng choáng seùt töï ñoäng. Ngoaøi ra coøn moät soá cöûa haøng vaø ñaïi lyù cuõng thöôøng xuyeân laø nhaø cung caáp cuûa coâng ty Quyù Quoác ví duï nhö Höng Mai, Phöông Loan…. B. Nhập khẩu Ngoaïi tröø caùc maët haøng ñaïi traø Vieät Nam saûn xuaát ñöôïc, coâng ty choïn mua ôû trong nöôùc, thì moät soá saûn phaåm coù coâng ngheä cao maø Vieät Nam khoâng saûn xuaát ñöôïc hoaëc ñaõ heát haøng coâng ty phaûi nhaäp töø nöôùc ngoaøi nhö haõng Avtech cuûa Nhaät, hay Focuse cuûa Thaùi Lan…. Thoâng thöôøng khaùch haøng ñoøi hoûi nhöõng saûn phaåm toát nhö vaäy laø raát ít neân haøng nhaäp khaåu cuûa coâng ty khoâng phoå bieán laém. 2.2.1.2 Phương thức mua hàng tại công ty A. Mặt hàng mua Chia laøm 3 nhoùm: - Nhoùm 1: Camera caùc loaïi, ñaàu ghi hình camera, oå cöùng löu döõ lieäu, maùy bieán theá, daây caùp camera. - Nhoùm 2: Ñaàu baùo chaùy baùo nhieät caùc loaïi, trung taâm xöû lyù heä thoáng baùo chaùy, daây baùo chaùy, oáng chöõa chaùy, tuû, van chöõa chaùy, bình chöõa chaùy löu ñoäng - Nhoùm 3: Caùc thieát bò ñieän vaên phoøng, khaùch saïn, toaø cao oác bao goàm daây dieän, oáng baûo veä daây ñieän, caùc thieát bò nhö ôû caém, coâng taéc…. B. Phương thức mua Coâng ty TNHH Thöông maïi – Dòch vuï – Coâng ngheä Quyù Quoác aùp ñuïng phöông thöùc mua haøng laø mua theo hôïp ñoàng. Vôùi phöông thöùc naøy coâng ty coù theå xaùc ñònh ñöôïc caùc yeâu caày cuï theå veà maët haøng, soá löôïng, quy caùch haøng hoaù, thôøi gian giao nhaän haøng hoaù, phöông thöùc thanh toaùn ñoái vôùi nhaø cung caáp. Phöông thöùc naøy giuùp coâng ty chuû ñoäng hôn trong vieäc mua haøng coù theå löïa choïn hôïp lyù nhaø cung caáp naøo phuø hôùp vôùi yeâu caàu haøng hoaù cuûa coâng ty. 2.2.2 Nhiệm vụ quản trị mua hàng tại công ty 2.2.2.1 Hoạch định mua hàng A. Xác định nhu cầu về mặt hàng của công ty “Coù caàu môùi coù cung”. Tröôùc khi ñaët vaán ñeà mua haøng hoaù vôùi nhaø cung caáp tröôûng phoøng kinh doanh thöôøng xaùc ñònh roõ nhu caàu cuûa khaùch haøng qua caùc ñôn ñaët haøng cuûa hoï, caùch laøm naøy giuùp doanh nghieäp traùnh ñöôïc tình traïng öù ñoïng haøng hoaù. B. Ngiên cứu thị trường mua và chọn nhà cung cấp Ñaây laø moät coâng vieäc quan troïng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán doanh thu cuûa doanh nghieäp. Vì theá coâng ty ñaõ giao nhieäm vuï naøy tröïc tieáp cho phoøng kinh doanh . Caùc vaán ñeà cuï theå trong nghieân cöùu thò tröôøng vaø choïn nhaø cung caáp - Naém vöõng veà khaû naêng cung caáp haøng hoaù vôùi soá löôïng nhieàu vaøo nhöõng thôøi ñieåm nhaát ñònh, ñieàu kieän veà haøng hoaù, ñieàu kieän vaän chuyeån, ñieàu kieän veà tín duïng thöông maïi… cuûa töøng coâng ty. - Lieân tuïc caäp nhaät giaù caû thò tröôøng caùc saûn phaåm maø coâng ty ñang kinh doanh. 2.2.2.2 Tổ chức mua hàng tại công ty A. Chuẩn bị nhận hàng Thuû kho coù nhieäm vuï chuaån bò caùc giaáy tôø lieân quan nhö hôïp ñoàng mua baùn, phieáu nhaäp kho, dieän tích kho baõi (ñoái vôùi haøng hoaù coù soá löôïng nhieàu) vaø moät soá giaáy tôø lieân quan ñeå chuaån bò nhaän haøng. Ngoaøi ra, neáu haøng hoaù coù soá löôïng nhieàu vaø khoái löôïng lôùn thuû kho caàn chuaån bò ñoäi nguõ boác xeáp. B. Nhận hàng Thoâng qua caùc ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng veà soá löôïng chaát löôïng maãu maõ hai beân tieán haønh kieåm tra vaø giao nhaän haøng hoaù C. Thanh toán Ñöôïc ghi raát roõ trong hôïp ñoàng thôøi gian vaø phöông thöùc thanh toaùn. Thoâng thöôøng tieàn seõ thanh toaùn heát ngay khi giao haøng xong, hoaëc seõ thoaû thuaän giöõa hai beân trong hôïp ñoàng. Chieáu theo hôïp ñoàng ngöôøi baùn haøng coù theå lieân heä vôùi phoøng keá toaùn ñeå giaûi quyeát. D. Kết thúc Vì saûn phaåm laø caùc maët haøng ñieän töû neân caàn ñöôïc baûo haønh trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh. Hôïp ñoàng seõ keát thuùc khi naøo caùc saûn phaåm heát thôøi gian baûo haønh. F Nhaän xeùt Coâng taùc quaûn trò mua haøng taïi coâng ty Quyù Quoác noùi chung raát oån ñònh, ñöôïc theå hieän roõ qua vieäc nghieân cöùu thò tröôøng vaø choïn nhaø cung caáp hôïp lyù. Caùc phöông thöùc mua haøng vaø giao nhaän haøng hoaù cuõng phuø hôïp vôùi tình hình cuûa coâng ty vaø gioáng vôùi caùc kieán thöùc em ñaõ ñöôïc hoïc. 2.3 Quản trị bán hàng 2.3.1 Hình thức và phương thức bán của công ty 2.3.1.1 Hình thức bán hàng Hieän nay coâng ty ñang aùp duïng hai hình thöùc baùn haøng laø baùn buoân vaø baùn leû - Baùn buoân Baùn haøng thoâng qua kyù keát hôïp ñoàng khaùch haøng chuû yeáu laø caùc ñaïi lyù lôùn, coâng ty khaùc, coù nhu caàu lôùn veà maët haøng cuûa coâng ty. Ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng naøy, coù theå laø khaùch haøng tieàm naêng neân giaù caû haøng hoaù thöôøng raát öu ñaõi, caùc dòch vuï keøm theo cung khaù haáp daãn. - Baùn leû Khaùch haøng laø caùc xí nghieäp phaân xöôûng, gia ñình, khaùch haøng leû. Hoï thöôøng mua vôùi soá löôïng ít, mua ngay taïi phoøng tröng baøy cuûa coâng ty. Caùc khaùch haøng naøy thöôøng coù nhu caàu laép ñaët keøm theo. 2.3.1.2 Phương thức bán hàng Coâng ty Quyù Quoác ñang söû duïng hai phöông thöùc baùn haøng laø theo kieåu töï phuïc vuï vaø theo kieåu kyù keát hôïp ñoàng. Phương thức bán hàng tự phục vụ Khaùch haøng tröïc tieáp ñeán coâng ty mua haøng, ñöôïc tham quan phoøng tröng baøy vaø töï choïn mua cho mình nhöõng saûn phaåm thích hôïp. Ñeå giuùp khaùch haøng thuaän tieän trong vieäc choïn mua coâng ty ñaõ ghi khaù ñaày ñuû thoâng tin treân caùc saûn phaåm vaø cagtolo Bán hàng theo kiểu ký kết hợp đồng Nhaân vieân kinh doanh seõ tröïc tieáp laøm vieäc vôùi khaùch haøng. Sau khi coù söï ñoàng tình thì hai beân tieán haønh kyù keát hôïp ñoàng. Vôùi phöông thöùc naøy khaùch haøng chuû yeáu laø caùc coâng ty, khaùch saïn lôùn, cao oác vaên phoøng…. 2.3.2 Thị trường của công ty Laø moät coâng ty coù tuoåi ñôøi coøn treû neân thò tröôøng kinh doanh cuûa coâng ty coøn haïn heïp, chuû yeáu laø trong noäi thaønh TP. Hoà Chí Minh vaø caùc tænh laân caän Mieàn Ñoâng vaø Taây Nam Boä 2.3.3 Quá trình quản trị bán hàng tại công ty 2.3.3.1 Quản trị hoạt động bán hàng tại công ty A. Tổ chức công tác bán hàng Phaân coâng lao ñoäng phuø hôïp: Döïa vaøo kinh nghieäm cuûa nhaân vieân maø boá trí coâng vieäc. Vì laø caùc saûn phaåm ñieän töû neân ñoøi hoûi nhaân vieân phaûi am hieåu veà saûn phaåm môùi coù theå laøm toát coâng vieäc baùn haøng ñöôïc. Quy trình baùn haøng taïi coâng ty: - Xuaát haøng Nhaân vieân giao haøng nhaän haøng thoâng qua thuû kho. Haøng hoaù xuaát kho phaûi khôùp vôùi soá löôïng saûn phaåm cuûa phieáu xuaát kho. Sau ñoù nhaân vieân seõ lieân heä vôùi khaùch haøng baèng ñieän thoaïi tröôùc sau ñoù tieán haønh giao haøng hoaù cho hoï vaø nhaän tieàn thanh toaùn theo hôïp ñoàng - Baùn haøng Nhaân vieân baùn haøng nhaän haøng (haøng maãu) töø thuû kho. Sau ñoù ñi tìm khaùch haøng ôû caùc khu coâng nghieäp, vaø chaøo haøng. Neáu hoï ñoàng yù thì tieán haønh kyù keát hôïp ñoàng. - Keát thuùc baùn haøng Nhaân vieân kinh doanh seõ toång hôïp toaøn boä caùc hôïp ñoàng mình ñaõ kyù trong ngaøy, giao cho caáp treân ñeå vaøo soå chuaån bò haøng hoaù giao cho ngaøy sau. Lập kế hoạch bán hàng Do laø doanh nghieäp thöông maïi neân ñoái vôùi coâng ty nhieäm vuï cuûa nhaân vieân kinh doanh laø raát quan troïng. Vì vaäy, haøng naêm coâng ty ñeàu hoaïch ñònh cho nhaân vieân kinh doanh moät chöông trình hoaït ñoäng vaø nhöõng muïc tieâu maø coâng ty caàn ñaït trong naêm. Naêm 2011 coâng ty ñaõ hoaïch ñònh moät chöông trình baùn haøng khaù cuï theå nhö sau: - Caùc chieán löôïc vaø phöông phaùp thu huùt khaùch haøng môùi Göûi töø 50 – 100 thö chaøo haøng caùc saûn phaåm dòch vuï cuû coâng ty ñeán khaùch haøng môùi Goïi töø 50 – 100 cuoäc goïi ñeå giôùi thieäu veà saûn phaåm dòch vuï cho khaùch haøng môùi Tieán haønh thöôùng xuyeân hôn caùc buoåi giôùi thieäu saûn phaåm dòch vuï cuûa coâng ty Tích cöïc tham gia caùc hoäi chôï trieãn laõm caùc maët haøng ñieän – ñieän töû…. - Caùc chieán löôïc ñoái vôùi khaùch haøng hieän taïi Lieân laïc thöôøng xuyeân vôùi caùc khaùch haøng thaân thuoäc ñeå hoûi thaêm yù kieán cuûa hoï veà saûn phaåm Thöïc hieän toát caùc ñieàu khoaûn veà baûo haønh, baûo trì saûn phaåm ñaõ ghi trong hôïp ñoàng…. - Chieán löôïc veà doanh soá baùn ra Ñaây laø nhaân toá raát quan troïng cuûa keá hoaïch baùn haøng. Noù laø muïc tieâu ñeå toaøn boä ñoäi nguõ nhaân vieân kinh doanh phaán ñaáu, laø tieàn ñeà cho caùc chieán löôïc khaùc nhau trong quaù trình kinh doanh. Doanh soá döï kieán trong naêm 2011 cuûa coâng ty Quyù Quoác nhö sau: Quyù 1 doanh soá phaûi ñaït toái thieåu 500.000.000 ñoàng. Quyù 2 doanh soá ñaït töø 500.000.000 – 700.000.000 ñoàng. Quyù 3 doanh soá phaûi ñaït ít nhaát 700.000.000 ñoàng. Quyù 4 doanh soá seõ cao nhaát laø 800.000.000 ñoàng. Vôùi doanh soá döï kieán nhö treân ñoøi hoûi phoøng kinh doanh phaûi noã löïc heát mình môùi ñaït ñöôïc chæ tieâu. Hieän taïi, trong quyù I coâng ty ñaõ hoaøn thaønh khaù toát vaø ñaït ñöôïc chæ tieâu ñeà ra (toång doanh thu quyù I laø 550.000.000 ñoàng). 2.3.3.2 Xác định thương hiệu uy tín của công ty Thöông hieäu cuûa moät coâng ty bao goàm ñaëc tröng hình aûnh, naêng löïc caïnh tranh coát loõi vaø nhöõng tính caùch rieâng cuûa coâng ty. Ñeå coù theå xaùc ñònh chính xaùc muïc tieâu cuûa moät thöông hieäu caàn phaûi bieát roõ - Thöông hieäu ñem laïi ñieàu gì cho coâng ty - Ngöôøi khaùc hieåu bieát vaø noùi nhö theá naøo veà saûn phaåm dòch vuï cuûa coâng ty baïn Vôùi coâng ty Quyù Quoác thöông hieäu ñem laïi cho hoï söï hieäu quaû trong kinh doanh, caùc hôïp ñoàng lôùn lieân tuïc ñöôïc kyù keát, doanh soá baùn ra taêng leân nhanh choùng ñieàu ñoù theå hieän roõ qua töøng naêm. Moãi khi nhaéc ñeán Quyù Quoác khaùch haøng thöôøng nhaéc ñeán söï uy tín, chaát löôïng, vaø nhöõng saûn phaåm haøng ñaàu…. Phương thức hoạt động - Saûn phaåm Kinh doanh hieäu quaû nhaát vaø phaûi tieát kieäm chi phí thoâng qua caùc moái quan heä saün coù. Caûi thieän ñöôïc cô sôû vaät chaát cuûa coâng ty, nghieân cöùu ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa coâng ty Phaùt huy taéc caû theá maïnh cuûa coâng ty ñeå laáy ñöôïc thò tröôøng - Phaân phoái coâng vieäc Leân keá hoaïch cho nhaân vieân baùn haøng tieáp caän khaùch haøng coù nhu caàu veà caùc saûn phaåm cuûa coâng ty Tìm kieám khaùch haøng baèng caùch laáy thoâng tin qua caùc moái quan heä, baùo, treân trang vaøng, cuoán nieâm giaùn ñieäm thoaïi… Leân keá hoaïch tham gia hoäi chôï trieãn laõm chuyeân nghaønh ñeå giôùi thieäu saûn phaåm nhaèm phuïc vuï cho vieäc baùn haøng sau naøy Phaân phoái haøng hoaù cho caùc ñaïi lyù thaät roäng raõi Leân keá hoaïch kinh doanh haøng tuaàn ñeå coù ñöôïc maûng khaùch haøng cuï theå - Xuùc tieán coâng vieäc Taän duïng toái ña söùc maïnh cuûa coâng ty ñeå caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû. Tìm hieåu giaù caû cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh ñeå coù ñöôïc nhöõng chieán löôïc ñieàu chænh kòp thôøi Ñöa ra caùc hình thöùc quaûng caùo treân baùo ñaøi, thoâng qua caùc ñaïi lyù, in vaø phaùt thö ngoû catoglo giôùi thieäu saûn phaåm dòch vuï cuûa coâng ty. Kế hoạch hoạt động - Khaùch haøng tröïc tieáp Leân keá hoaïch ñeå caùc nhaân vieân tieáp caän caùc coâng trình coù nhu caàu phuø hôïp vôùi saûn phaåm cuûa coâng ty Taäp trung vaøo caùc coâng trình nhö cao oác vaên phoøng, nhaø haøng, khaùch saïn, bieät thöï cao caáp, caùc khu resort… Tìm kieám tieáp caän caùc nhaø ñaàu tö caùc döï aùn xaây döïng ñeå giôùi thieäu vaø cung caáp saûn phaåm cho coâng trình Duøng chaát löôïng toát, dòch vuï toát vaø giaù caû hôïp lyù ñeå laáy thò tröôøng - Khaùch haøng ñaïi lyù Leân keá hoaïch cho caùc nhaân vieân baùnh haøng chaøo vaø baùn saûn phaåm taïi caùc khu vöïc maø mình phuï traùch Phaân loaïi khaùch haøng tieàm naêng hieän taïi vaø tieàm naêng töông lai Nhaân vieân baùn haøng phaûi thu nhaäp thoâng tin veà giaù vaø laäp baûng so saùnh giaù haøng thaùng, caùc chöông trình khuyeán maõi (neáu coù) caùc ñoái thuû caïnh tranh taïi khu vöïc mình phuï traùch Ñöa ra hình thöùc thanh toaùn cho töøng khaùch haøng ñôn haøng phuø hôïp nhaèm giaûm toái ña vieäc chieám duïng voán cuûa khaùch haøng cuõng nhö giaûm ruûi ro trong quaûn lyù coâng nôï. F Nhaän xeùt: Laø moät coâng ty thöông maïi neân vieäc quaûn trò caùc ngheäp vuï baùn haøng laø ñaëc bieät quan troïng. Naém baét ñöôïc ñieàu ñoù coâng ty cuõng ñaõ coù khaù nhieàu caùc chieán löôïc keá hoaïch baùn haøng nhaèm laøm taêng thò tröôøng vaø doanh soá, nhöng taát caû chæ laø keá hoaïch ñeå chuùng trôû thaønh hieän thöïc ñoäi nguõ baùn haøng caàn phaûi coá gaéng nhieàu hôn, moãi caù nhaân caàn xaây döïng cho mình moät lòch laøm vieäc khoa hoïc vaø hieäu quaû nhaát. Ñoàng thôøi, coâng ty caàn co caùc chieán löôïc chính saùch hôïp lyù ñeå hoã trôï cho ñoäi nguõ baùn haøng chaúng haïn caùc phöông tieän vaän chuyeån toát hôn, thôùi gian laøm vieäc thoaûi maùi hôn, phaân coâng coâng vieäc ñuùng sôû tröôøng cuûa töøng ngöôøi vaø phaïm vi hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi nôi ôû cuûa nhaân vieân …. 2.4 Quản trị kinh doanh và dịch vụ 2.4.1 Thị trường dịch vụ của công ty Ngaøy nay neàn kinh teá nöôùc ta ñang trong thôøi kyø phaùt trieån, nhu caàu cuûa con ngöôøi cuõng ngaøy moät taêng cao. Caùc saûn phaåm haøng hoaù neáu khoâng coù caùc dòch vuï haáp daãn keøm theo, khoù coù theå ñöùng vöõng treân thò tröôøng, maø ñaëc bieät laø caùc saûn phaåm ñieän töû. 2.4.1.1 Khách hàng dịch vụ của công ty Caùc saûn phaåm maø coâng ty ñang kinh doanh ñeàu gaén lieàn vôùi caùc dòch vuï nhö quaûng caùo, khuyeán maõi, haäu maõi…, neân thò tröôøng dòch vuï cuûa coâng ty cuõng laø thò tröôøng saûn phaåm haøng hoaù. Khaùch haøng dòch vuï cuûa coâng ty coù 2 loaïi cô baûn: Khaùch haøng laø caù nhaân Bao goàm caùc khaùch haøng nhö hoä gia ñình lôùn nhoû, bieät thöï, caùc nhaø xöoûng, xí nghieäp nhoû. nhu caàu veà dòch vuï cuûa nhoùm khaùch haøng naøy thöôøng chuù troïng vaøo caùc dòch vuï haäu maõi nhö baûo haøng, baûo trì, söõa chöõa… Khaùch haøng laø toå chöùc Ñaây laø nhoùm khaùch haøng tieåm naêng cuûa coâng ty bao goàm caùc coâng ty khaùc, doanh nghieäp, khaùch saïn 3 sao trôû leân, cao oác vaên phoøng, sieâu thò…, nhu caàu cuûa hoï thöôøng raát phöùc taïp vaø ña daïng vì noù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa doanh nghieäp hoï. 2.4.1.2 Quy trình thiết kế dịch vụ của công ty A. Phát kiến các ý tưởng Vôùi nhu caàu ngaøy moät taêng cao cuûa khaùch haøng, cuøng vôùi söï caïnh tranh khoác lieät cuûa caùc coâng ty cuøng nghaønh, ñeå toàn taïi coâng ty Quyù Quoác caàn xaây döïng cho mình nhöõng dòch vuï ñoäc ñaùo khaùc laï maø vaãn ñaûm baûo doanh thu. Ñieàu ñaàu tieân coù theå taïo ra nhöõng dòch vuï hoaøn haûo laø caùc yù töôûng cuûa nhöõng thaønh vieân trong coâng ty vaø yù kieán khaùch haøng, laáy khaùch haøng laøm trung taâm. Vieäc phaùt kieán caùc yù töôûng ñaõ khoù, löïa choïn ra nhöõng yù töôûng hay, hieäu quaû, ñaëc bieät ñeå ñem ra aùp duïng laïi caøng khoù hôn. Taïi coâng ty Quyù Quoác nhö thöôøng leä vaøo ñaàu moãi quyù ban quaûn trò cuûa coâng ty seõ toång hôïp caùc yù töôûng hay veà dòch vuï sau ñoù xem xeùt tình hình, khaû naêng vaø löïa chon ra nhöõng dòch vuï khaû thi nhaát ñeå aùp duïng vaøo thöïc teá. B. Quá trình tuyển chọn ý tưởng Quaù trình tuyeån choïn caùc yù töôûng phaûi ñaët lôïi ích khaùch haøng leân haøng ñaàu. Dòch vuï hoaøn haûo nhaát laø dòch vuï ñöôïc khaùch haøng höôûng öùng nhaát. Ñeå tieán haønh tuyeån choïn ra nhöõng dòch vuï laø saûn phaåm coâng ty Quyù Quoác ñaõ döïa vaøo caùc yeàu toá sau: Nguoàn löïc taøi chính cuûa coâng ty hieän taïi phuø hôïp vôùi nhöõng dòch vuï naøo ? Nguoàn löïc veà ngöôøi cuûa coâng ty coù theå ñaùp öùng nhöïng dòch vuï ñoù hay khoâng ? Xaùc suaát thaønh coâng cuûa dòch vuï coâng ty saép ñöa ra thò tröôøng Tính khaû thi lieân quan tôùi nhöõng yeáu toá nhö quy moâ thò tröôøng, chi phí, coâng ngheä, vaän chuyeån, giôùi haïn vaät chaát Dòch vuï môùi coù töông ñoàng vôùi caùc dòch vuï maø coâng ty ñang aùp duïng hay khoâng ?, coù phuø hôïp vôùi hoaït doäng kinh doanh cuûa coâng ty ?. Một số dịch vụ công ty đang áp dụng Dòch vuï gaén lieàn vôùi saûn phaåm Caùc saûn phaåm maø coâng ty Quyù Quoác ñang kinh doanh laø caùc saûn phaåm ñieän töû coù coâng ngheä cao, cho neân ñeå söû duïng moät caùch coù hieäu quaû laø caû moät quaù trình laép ñaët vaø laäp trình raát phöùc taïp. Vì theá, khi baùn saûn phaåm khaùch haøng cuõng yeâu caàu coâng ty laép ñaët vaø söõa chöõa moãi khi hö hoûng. Caùc dòch vuï naøy giuùp doanh nghieäp vöøa baùn ñöôïc saûn phaåm vöøa baùn ñöôïc dòch vuï, coøn phía khaùch haøng hoï cuõng raát haøi loøng vôùi caùc dòch vuï naøy. Caùc dòch vuï baûo trì, söõa chöõa Caùc coâng trình ñieän, baùo chaùy, camera…, khi coù nhu caàu coâng ty Quyù Quoác cuõng nhaän laøm baûo trì söõa chöõa haøng thaùng. Vôùi dòch vuï naøy khaùch haøng chuû yeáu laø caùc coâng ty, xí nghieäp ñaõ söû duïng caùc heä thoáng treân trong thôøi gian daøi (ñaõ heát thôøi gian baûo haønh). Ñaây cuõng laø dòch vuï raát thaønh coâng cuûa Quyù Quoác. Ngoaøi ra, coâng ty coøn nhaän laép ñaët caùc heä thoáng treân maø khoâng baùn saûn phaåm. 2.4.3 Dịch vụ khách hàng 2.4.3.1 Trước khi bán Ñaây laø giai ñoaïn khôûi ñaàu cuûa doanh nghieäp, saûn phaåm cuûa doanh nghieäp coù ñöôïc thöøa nhaän hay khoâng phuï thuoäc vaøo caùc dòch vuï naøy. “ Haõy cho ñaõ roài haõy baùn” moät lôøi khuyeân raát boå ích trong kinh doanh maø nhaát laø trong kinh doanh dòch vuï. Haõy cho khaùch haøng thoâng tin ñaày ñuû veà saûn phaåm, nieàm tin cho khaùch haøng ñöôïc thöû “maét thaáy, tai nghe” tröïc tieáp chöùng kieán. Taïi coâng ty Quyù Quoác caùc dòch vuï thu huùt khaùch haøng ñeàn vôùi saûn phaåm cuûa doanh nghieäp laø: Thoâng qua ñoäi nguõ baùn haøng, tieáp thò ñeå giôùi thieäu caùc maët haøng kinh doanh cuûa coâng ty Ñaêng ñaày ñuû thoâng tin, giaù caû caùc saûn phaåm treân caùc baùo ra haèng ngaøy. Tham gia caùc hoäi chôï trieãn laõm saûn phaåm ñieän töû 2.4.3.2 Trong khi bán Khi ñaõ tieáp caän ñöôïc khaùch haøng coù nhu caàu baèng moïi caùch phaûi laøm sao cho hoï mua saûn phaåm cuûa minh maø khoâng phaûi cuûa ngöôøi khaùc. Moät soá dòch vuï cuûa coâng ty trong quaù trình baùn haøng : Höôùng daãn khaùch haøng caùch söû duïng saûn phaåm. Giao haøng taän nhaø ñoái vôùi caùc ñôn ñaët haøng qua ñieän thoaïi hay haøng hoaù coù khoái löôïng lôùn…. Laép ñaët caùc saûn phaåm hoaøn chænh khi khaùch haøng yeâu caàu. Tieán haønh chaïy thöû cho khaùch hang xem. Taác caû seõ ñöôïc thöïc hieän theo quy trình ñònh saün nhanh choùng nhaát, hôïp lyù nhaát. 2.4.3.3 Sau khi bán Moãi khaùch haøng hieän taïi cuûa coâng ty ñeàu laø khaùch haøng tieàm naêng, khoâng ít caùc hôïp ñoàng lôùn ñöôïc kí keát thoâng qua söï giôùi thieäu cuûa khaùch haøng cuõ, cho neân caùc dòch vuï sau khi baùn coù theå taêng hay giaûm doanh soá cuûa coâng ty. Caùc dòch vuï sau baùn haøng trong coâng ty bao goàm: Thöïc hieän cheá ñoä baûo haønh baûo döôõng saûn phaåm ñuùng ñònh kyø haøng thaùng. Khaùch haøng coù theå ñoåi haøng neáu saûn phaåm coøn trong thôøi haïn baûo haønh. Lyù do ñoåi haøng phaûi thích hôïp, chaúng haïn vì lyù do kyõ thuaät cuûa saûn phaåm. Ngoaøi ra nhöõng hö hoûng do khaùch haøng gaây ra coâng ty khoâng chaáp nhaän ñoåi haøng. Saün saøng giaûi thích nhöõng gì khaùch haøng thaéc maéc veà saûn phaåm dòch vuï coâng ty cung caáp. F Nhaän xeùt : Caùc hình thöùc kinh doanh dòch vuï cuûa coâng ty Quyù Quoác laø raát ñoäc ñaùo vaø hieäu quaû chaúng haïn caùch keát hôïp baùn saûn phaåm haøng hoaù vaø dòch vuï. Veà cô baûn coâng ty ñaõ khaù thaønh thaønh coâng vôùi caùch kinh doanh caùc loaïi hình dòch vuï treân nhöng coâng ty caàn môû roäng thò tröôøng dòch vu, lieân tuïc thu thaäp yù kieán khaùch haøng vaø caùc yù töôûng hay ñeå ñöa vaøo thöïc teá. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP 3.1 Phương hướng phát triển của đơn vị thực tập trong tương lai 3.1.1 Phương hướng phát triển của công ty năm 2011 Naêm 2011, nöôùc ta ñang coù nhieàu chuû tröông nhaèm haïn cheá tình hình laïm phaùt, vaø muïc tieâu ñaët ra laø ñeán naêm 2012 ñöa toác ñoä laïm phaùt xuoáng moät con soá. Höôûng öùng caùc chính saùch cuûa nhaø nöôùc, coâng ty Quyù Quoác ñaõ ñeà ra cho doanh nghieäp mình moät phöông höôùng phaùt trieån môùi: - AÙp duïng khoa hoïc kyõ thuaät vaøo coâng vieäc, xaây döïng phöông phaùp laøm vieäc, keá hoaïch laøm vieäc moät caùch khoa hoïc nhaát - Saép xeáp lòch laøm vieäc hieäu quaû hôn, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå nhaân vieân laøm vieäc toát nhaát nhö moâi tröôøng laøm vieäc, khoâng gian laøm vieäc vaø moái quan heä giöõa caùc nhaân vieân…. - Thöôøng xuyeân toå chöùc caùc khoaù hoïc cho nhaân vieân nhaèm naâng cao trình ñoä vôùi muïc ñích söû duïng toát caùc saûn phaåm haøng hoaù coù coâng ngheä cao vaø thích öùng vôùi trình ñoä khoa hoïc kyõ thuaät ngaøy caøng phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc - Laäp ra keá hoaïch, muïc tieâu phaán ñaáu cho caû naêm veà moïi maët trong coâng ty nhö doanh thu, möùc löông cho nhaân vieân, caùc hoaït ñoäng theå thao giaûi trí …, nhaèm giuùp toaøn theå nhaân vieân coâng ty xaùc ñònh cho mình moät phöông höôùng laøm vieäc nhaát ñònh. - Tìm moïi bieän phaùp ñeå taêng nguoàn voán kinh doanh cuûa coâng ty nhö huy ñoäng voán töø baïn beø, ngöôøi thaân, vay voán ngaân haøng, tieát kieäm toái ña caùc chi phí thöøa trong coâng ty…. - Môû roäng thò phaàn, ñöa saûn phaåm dòch vuï cuûa coâng ty sang caùc thò tröôøng môùi, caùc thò tröôøng tieàm naêng, mang nhieàu tính khaû thi hôn. 3.1.2 Phương hướng kinh doanh nhập khẩu trong thời gian tới Tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động của công ty theo hướng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Giữ vững và tăng cường hơn nữa hình ảnh của công ty trong giới tiêu dùng. Đa dạng hóa sản phẩm, chuyên môn hóa đội ngũ nhân viên lành nghề, năng động, hòa đồng và am hiểu về sản phẩm. Nâng cao năng lực quản lý toàn diện, đầu tư các nguồn lực, chú trọng vào việc phát triển yếu tố con người, yếu tố then chốt để thực hiện thành công các nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. . Xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty, nhãn hiệu hàng hóa, mở rộng kênh phân phối trong nước. Xây dựng nền tài chính lành mạnh. Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống và giữ người lao động. Tập trung phát triển hệ thống tiêu thụ thị trường nội địa, trên địa bàn thành phố và các tỉnh. Thực hiện chiến lược đầu tư trang thiết bị hiện đại, đầu tư xây dựng. Khôi phục và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm truyền thống đã được người tiêu dùng quan tâm, tín nhiệm. Và các mặt hàng đã có thương hiệu trên thị trường. Định hướng của công ty là trở thành một nhà cung cấp chuyên nghiệp về công nghệ cho các khách hàng khi có nhu cầu, điều này thể hiện ở việc công ty luôn luôn: Thỏa mãn nhu cầu mong đợi của khách hàng. Tăng cường tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của Công ty. Vì lợi ích của mỗi thành viên và cộng đồng. Xây dựng Công ty trở thành một điển hình văn hóa Doanh nghiệp. 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại đơn vị thực tập 3.2.1 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động Quaûn lyù vaø söû duïng hieäu quaû taøi saûn löu ñoäng coù aûnh höôûng raát quan troïng ñoái vôùi vieäc hoaøn thaønh nhieäm vuï chung cuûa coâng ty. Moät chöùc naêng chuû yeáu cuûa taøi saûn löu ñoäng laø taïo cho coâng ty khaû naêng thanh toaùn caàn thieát ñeå duy trì khaû naêng thanh toaùn ngay trong caû nhöõng giai ñoaïn laïm phaùt kinh teá. Do ñoù, möùc ñoä vaø thaønh phaàn cuûa taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn chòu söï chi phoái cuûa söï khoù khaên. Hôn nöõa, taøi saûn löu ñoäng vaø nôï ngaén haïn gaén lieàn nhau, chaúng haïn thôøi gian ñaùo haïn trung bình cuûa caùc khoaûn nôï ngaén haïn keùo daøi hôn thì nhu caàu ñoái vôùi nhöõng taøi saûn coù tính thanh khoaûn cao thöôøng ít hôn so vôùi khi thôøi gian ñaùo haïn trung bình cuûa caùc khoaûn nôï ngaén haïn ñöôïc ruùt ngaén hôn Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng coøn coù aûnh höôûng tích cöïc ñeán vieäc haï thaáp chi phí, naâng cao doanh thu baùn haøng cuûa coâng ty. Do ñoù khoâng nhöõng giuùp cho coâng ty coù ñuû voán ñeå ñaùp öùng nhu caàu taùi saûn xuaát maø coøn coù theå hoaøn thaønh caùc nghóa vuï ñoái vôùi nhaø nöôùc cuõng nhö ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. 3.2.2 Hạ thấp chi phí Haï thaáp chi phí coâng trình cuõng laøm cho nhaèm ñem laïi lôïi nhuaän, löïa choïn nguoàn cung öùng nguyeân vaät lieäu chaát löôïng vaø quaûn lyù chi phí thi coâng toát 3.2.3 Kịp thời phát hiện giải quyết vật tư hàng hóa ứ đọng Trong quaù trình thi coâng, do nhieàu nguyeân nhaân coù theå daãn ñeán tình traïng nguyeân vaät lieäu bò öù ñoïng. Vaán ñeà quan troïng ôû ñaây laø taêng cöôøng kieåm soaùt ñeå laøm sao coù theå quaûn lyù vaät lieäu öù ñoïng ñoù, ñoàng thôøi nhanh choùng coù bieän phaùp giaûi quyeát nhaèm traùnh öù ñoïng voán, taêng nhanh toác ñoä luaân chuyeån voán 3.2.4 Giải pháp mở rộng thi trường tiêu thụ Thực hiện chiến lược phát triển hệ thống kênh tiêu thụ phục vụ tối đa nhu cầu người tiêu dùng, trong năm nay công ty sẽ khai trương một số kênh phân phối ở cụm Đông Nam Bộ và cụm miền Bắc. Đây là một trong số những hướng đi chiến lược của công ty nhằm nâng cao doanh số, tăng số vòng quay của vốn một cách hiệu quả nhất. Từ nay đến cuối năm Công ty  sẽ mở thêm 2 đến 3 cửa hàng cung cấp trong cả nước trong đó miền Đông Nam Bộ là ưu tiên hàng đầu.  Việc đầu tư xây dựng hệ thống chuỗi cửa hàng tại miền Đông Nam Bộ và khai trương chuỗi cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm tại các thành phố và các tỉnh thành trong nước là bước đột phá khẳng định quyết tâm của doanh nghiệp trở thành nhà cung cấp sản phẩm về công nghệ uy tín của Việt Nam. Đến các cửa hàng bán hàng này người tiêu dùng sẽ biết nhiều hơn đến công ty. Trong bối cảnh thị trường buôn bán đang hồi phục trở lại công ty sẽ đẩy mạnh hệ thống kênh phân phối trong nước và đa dạnh hóa sản phẩm, kích thích nguồn vốn nhàn rỗi sinh lợi nhuận. Mặt khác Công ty thường xuyên tham gia các chương trình hội chợ, đây cũng là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa trong thị trường cả nước. Theo chiến lược phát triển trong năm tới, hệ thống siêu thị sẽ bán hàng trực tiếp các sản phẩm của Công ty, nhằm kích cầu tiêu dùng trong cả nước và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. 3.2.5 Giải pháp tăng doanh thu tiêu thụ Neáu Coâng ty choïn giaûi phaùp giaûm giaù thaønh coâng trình thì ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc Coâng ty giaûm chi phí söû duïng nguyeân vaät lieäu. Ñieàu kieän soá voán löu ñoäng khoâng ñoåi, vieäc taêng theâm doanh thu cuõng coù nghóa laø vôùi soá voán nhaát ñònh nhöng ñaõ phuïc vuï ñöôïc khoái löôïng coâng trình lôùn hôn. Do vaäy, naâng cao ñöôïc hieäu quaû söû duïng voán kinh doanh. Thöôøng xuyeân naâng cao chaát löôïng coâng trình: Coâng trình coù chaát löôïng cao thöôøng coù khaû naêng caïnh tranh maïnh vaø coù theå kyù keát ñöôïc nhieàu hôïp ñoàng. Do vaäy,ñaây cuõng chính laø höôùng quan troïng nhaèm taêng doanh thu cho Coâng ty. ÔÛ lónh vöïc naøy, heát söùc quan taâm thoâng qua vieäc ñaõ ñaàu tö hoaøn chænh maùy moùc coâng ngheä hieän ñaïi nhaát hieän nay. Chính sách kinh tế nhà nước Trong neàn kinh teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn, chính saùch cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ñöôïc theå hieän trong caùc chuû tröông chính saùch vaø phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc. Bôûi vaäy, moãi khi döï ñònh ñaàu tö daøi haïn doanh nghieäp caàn nghieân cöùu kyõ chính saùch kinh teá cuûa nhaø nöôùc ñeå coù quyeát ñònh ñuùng höôùng phuø hôïp vôùi lôïi ích cuûa doanh nghieäp cuõng nhö lôïi ích cuûa neàn kinh teá. Thò tröôøng vaø söï caïnh tranh : Thò tröôøng tieâu thuï coù aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán vieäc ñaàu tö daøi haïn cuûa doanh nghieäp. Neáu nhö ñaàu tö daøi haïn nhaèm saûn xuaát kinh doanh moät loaïi haøng hoùa naøo ñoù xeùt ra coøn raát caàn thieát cho xaõ hoäi, noùi caùch khaùc: coøn coù thò tröôøng tieâu thuï thì thì neân ñaàu tö, ngöôïc laïi thì khoâng neân ñaàu tö. Trong tröôøng hôïp ñaõ coù nhieàu doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh loaïi haøng hoùa ñoù thì caàn xem xeùt theâm caùc yeáu toá giuùp cho doanh nghieäp ñöùng vöõng trong caïnh tranh nhö trang bò kyõ thuaät, chaát löôïng, maãu maõ. Lôïi töùc tín duïng vaø soá thueá phaûi noäp : Ñaây laø hai nhaân toá aûnh höôûng tôùi lôïi töùc cuûa soá voán ñaàu tö daøi haïn cuûa doanh nghieäp. Bôûi vaäy, khi ñaàu tö daøi haïn khoâng theå khoâng xeùt tôùi. Söï tieán boä cuûa khoa hoïc – coâng ngheä : Ñaây laø nhaân toá heát söùc quan troïng. Trong thôøi ñaïi khoa hoïc tieán boä nhanh choùng, khi ñaàu tö daøi haïn, neáu khoâng caân nhaéc kyõ, khoâng tieáp caän ñöôïc vôùi khoa hoïc coâng ngheä hieän ñaïi,doanh nghieäp chaéc chaén seõ bò thua loã. Ñoä vöõng chaéc tin caäy cuûa söï ñaàu tö : Trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng, neáu vieäc ñaàu tö daøi haïn coù khaû naêng ñaûm baûo vöõng chaéc thì seõ kích thích caùc doanh nghieäp maïnh daïn ñaàu tö. Ngöôïc laïi neáu tình hình baép beânh khoâng oån ñònh seõ laøm cho caùc doanh nghieäp haïn cheá vieäc ñaàu tö. Khaû naêng taøi chính cuûa doanh nghieäp : Moãi doanh nghieäp khi quyeát ñònh ñaàu tö khoâng theå vöôït qua giôùi haïn khaû naêng taøi chính cuûa mình, trong ñoù bao goàm nguoàn voán cuûa chuû sôû höõu vaø nguoàn voán coù theå huy ñoäng ñöôïc. Bôûi vaäy, coù theå coi ñaây laø nhaân toá noäi taïi chi phoái quyeát ñònh ñaàu tö daøi haïn cuûa doanh nghieäp. Về phương hướng tăng lợi nhuận Vieäc taêng theâm lôïi nhuaän coù yù nghóa raát lôùn ñoái vôùi doanh nghieäp vaø nhaø nöôùc. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp thöôøng xuyeân tìm moïi bieän phaùp khai thaùc heát khaû naêng tieàm taøng trong doanh nghieäp nhaèm ñaït möùc lôïi nhuaän hôïp lyù vaø cao nhaát . Caùc phöông huôùng chuû yeáu laø : Taêng doanh thu : Bieän phaùp cuï theå ñeå coâng ty taêng doanh thu nhö: taêng khoái löôïng thi coâng, naâng cao chaát löôïng coâng trình vaø chaát löôïng sôn, coâng taùc tieáp thò quaûng caùo cho saûn phaåm cuûa coâng ty. Haï giaù thaønh coâng trình: Bieän phaùp cuï theå ñeå công ty haï giaù thaønh coâng trình: naâng cao naêng suaát lao ñoäng, tieát kieäm chi phí nguyeân vaät lieäu, taän duïng coâng suaát maùy moùc thieát bò, giaûm caùc khoaûn chi phí ngoaøi chi phí thi coâng (chi phí khaùc –Cn), tieát kieäm chi phí saûn xuaát, chi phí quaûn lyù… Giải pháp thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm Khi khách hàng mua với số lượng lớn sẽ được giảm giá Vào dịp khai trương một đại lý mới, khách đến mua hàng sẽ có quà tặng Tham gia vào các kỳ hội chợ để quảng bá sản phẩm Sử dụng nhiều hình thức thanh toán tạo điều kiện cho khách hàng Đổi mới các chính sách của công ty Giá cả là một yếu tố mà bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng phải biết áp dụng phù hợp, nhất là trong thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Chính sách giá sai lầm có thể đưa đến hậu quả lớn, giá quá cao sẽ mất khách, giảm lượng bán, giảm khả năng cạnh tranh, song nếu giá quá thấp sẽ làm khách hàng nghi ngờ về chất lượng hàng hóa. Để xác định giá phù hợp nhằm nhanh chóng tiêu thụ hàng hóa cần chú ý: Các chính sách giá của công ty phải dựa vào tính toán và phân tích cụ thể, xác định rõ được mục tiêu, chính sách cho từng mặt hàng, từng thời kỳ kinh doanh, chịu ít sức ép từ thị trường bên ngoài. Công ty đang áp dụng chính sách giá linh hoạt, thay đổi theo thời điểm cụ thể, từng khách hàng cụ thể. Chính sách giá mềm dẻo không cứng nhắc làm cho khách hàng ở mọi khả năng có thể tìm đến công ty mua hàng. Chính sách giá ưu đãi, khuyến khích khách hàng như giảm giá, chiết khấu, khuyến mại đối với khách hàng mua với số lượng lớn. Hạ giá với hàng tồn kho. CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Nhận xét Coâng ty TNHH Thöông maïi – Dòch vuï – Coâng ngheä Quyù Quoác laø moät coâng ty treû. Ñöôïc saùng laäp vaø hoaït ñoäng bôûi nhöõng con ngöôøi treû vì theá phöông phaùp quaûn trò cuûa hoï raát naêng ñoäng vaø taùo baïo nhöng cuõng raát hieäu quaû. Qua 7 naêm hoaït ñoäng coâng ty Quyù Quoác ñang daàn daàn chieám ñöôïc loøng tin trong taâm trí khaùch haøng ñaëc bieät laø ôû chaát löôïng saûn phaåm vaø cung caùch phuïc vuï nhieät tình. Caùc nghieäp vuï quaûn trò cuûa coâng ty veà cô baûn khaù hoaøn chænh: Phía khaùch haøng: Ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu veà thò hieáu nhu caàu cuûa khaùch haøng, thöïc hieän ñaày ñuû vaø nhanh choùng caùc ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng…. Phía coâng ty: Hoaøn thaønh toát caùc chæ tieâu veà doanh soá baùn ra, möùc lôïi nhuaän haøng thaùng, quyù, naêm. Ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty khoâng ngöøng ñöôïc caûi thieän, caùc chính saùch ñaõi ngoä, thöôûng ñoái vôùi nhaân vieân ngaøy moät taêng leân. Tuy nhieân trong tình hình caïnh tranh phöùc taïp vaø laïm phaùt nhö hieän nay, moät coâng ty hoaït ñoäng oån ñònh khoâng chöa ñuû maø caàn phaûi coù nhöõng böôùc ngoaëc lôùn, bieán ñoåi lôùn thöù nhaát coù theå laøm thay ñoåi dieän maïo cuûa coâng ty, vöøa giuùp coâng ty ñöùng vöõng trong nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên (ví du: ñôït laïm phaùt dieãn ra vaøo cuoái naêm 2008 ñaàu naêm 2009 vöøa qua). Kiến nghị Qua moät quaù trình tìm hieåu vaø thöïc taäp toát nghieäp taïi coâng ty, ñeå goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån cuûa coâng ty, em xin ñöa ra moät soá yù kieán nhö sau: Dòch vuï laø moät maûng khaù nhaïy caûm noù coù theå laøm cho doanh thu taêng moät caùch nhanh choùng, nhöng ôû Quyù Quoác soá löôïng caùc dòch vuï khoâng nhieàu vaø chöa ñöôïc thöïc hieän theo moät trình töï nhaát ñònh naøo caû. Thò tröôøng kinh doanh caû veà saûn phaåm vaø dòch vuï coøn haïn cheá, neân môû roäng thò tröôøng, phaùt trieån hôn caùc thò tröôøng tieàm naêng. Phoøng kinh doanh ñang vaän haønh toát vaø hieäu quaû nhöng soá löôïng nhaân vieân kinh doanh coøn ít caàn taêng cöôøng theâm moät soá nhaân vieân nöõa. Caàn coù caùc chính saùch ñeå phaùt huy heát khaû naêng cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân treû. KẾT LUẬN: Coâng ty TNHH Thöông maïi – Dòch vuï – Coâng ngheä Quyù Quoác laø moät coâng ty treû coù moät ñoäi nguõ nhaân vieân treû coù trình ñoä chuyeân moân toát ñöôïc ñaøo taïo toaøn dieän cuøng trang thieát bò hieän ñaïi. Phöông chaâm kinh doanh cuûa chung cho caû coâng ty: Laáy khaùch haøng laøm trung taâm cuûa caùc chính saùch nhaèm phaùt trieån coâng ty Tieát kieäm toái ña caùc khoaûn chi phí voâ taùc duïng trong coâng ty Luoân mang ñeán cho khaùch haøng söï tin caäy veà saûn phaåm dòch vuï cung caáp Khuyeán khích tinh thaàn laøm vieäc ñoäc laäp vaø coù traùch nhieäm cao Hieän nay, coâng ty hoaøn toaøn coù theå ñaùp öùng moïi yeâu caàu cuûa khaùch haøng veà saûn phaåm dòch vuï coâng ty ñang cung caáp./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại – dịch vụ – công nghệ quý quốc.docx
Luận văn liên quan