Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu

MỤC LỤC LÔØI MÔÛ ÑAÀU 6 1. Lý do chọn đề tài . 7 2. Mục tiêu 7 3. Nhiệm vụ . 8 4. Phạm vi nghiên cứu 8 5. Phương pháp nghiên cứu . 8 6. Thời gian nghiên cứu . 9 7. Kết cấu đề tài . 9 CHÖÔNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1. Khaùi nieäm, vai troø vaø chöùc naêng cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc . 11 1.1.1. Khaùi nieäm quaûn trò nguoàn nhaân löïc 11 1.1.2. Vai troø quaûn trò nguoàn nhaân löïc . 11 1.1.3. Chöùc naêng quaûn trò nguoàn nhaân löïc 11 1.2. Hoaït ñoängquaûn trò nguoàn nhaân löïc . 13 1.2.1. Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc: . 13 1.2.1.1. Khaùi nieäm hoaïch ñònh 13 1.2.1.2. Quaù trình hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc . 13 1.2.1.3. Lôïi ích cuûa vieäc hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc . 13 1.2.2. Phaân tích coâng vieäc 14 1.2.2.1. Khaùi nieäm 14 1.2.2.2. YÙ nghóa 14 1.2.2.3. Noäi dung, trình töï phaân tích coâng vieäc 14 1.2.3. Quaù trình tuyeån duïng . 16 1.2.3.1. Tuyeån duïng 16 1.2.3.2. Nguoàn öùng vieân . 16 1.2.3.3. Trình töï cuûa quaù trình tuyeån duïng . 19 1.2.4. Sử dụng và đánh giá thực hiện công việc . 21 1.2.5. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguồn nhân lực . 33 1.2.4.1. Khaùi nieäm 33 1.2.4.2. Caùc hình thöùc ñaøo taïo . 33 CHÖÔNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU 2.1. Khaùi quaùt veà coâng ty: . 36 2.1.1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån 36 2.1.2. Chöùc naêng, nhieäm vuï . 37 2.1.3. Cô caáu toå chöùc . 37 2.2. Sơ lược về tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty : 39 2.2.1. Tình hình hoaït ñoäng 39 2.2.2. Keát quaû hoaït ñoäng 40 2.3. Phaân tích hoaït ñoängquaûn trò nguoàn nhaân löïc . 41 2.3.1. Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc 41 2.3.2. Phaân tích coâng vieäc 44 2.3.3. Quaù trình tuyeån duïng taïi coâng ty . 46 2.3.4. Sử dụng và đánh giá thực hiện công việc 50 2.3.5. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguồn nhân lực 64 2.4. Ñaùnh giaù chung 65 CHÖÔNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU 3.1. Caùc giaûi phaùp: 67 3.2. Kieán nghò: 74 Keát luaän 45 Taøi lieäu tham khaûo . 76 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay các quốc gia trên thế giới đang lao vào cuộc chạy đua kinh tế. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu không ngừng phát triển. Trong cuộc chiến đó, sự thành công của một công ty bất kỳ do nhiều yếu tố tạo nên, các yếu tố đó bao gồm: Đội ngũ quản lý giỏi, thị trường tiêu thụ rông khắp, chất lượng phục vụ khách hàng tốt, sản phẩm có chất lượng tốt và được người tiêu dùng ưa chuộng, có nguồn tài chính dồi dào Trong các yếu tố này thì con người đóng vai trò quyết định và chi phối các yếu tố khác đối với sự thành công của công ty. Con người không chỉ là đơn thuần như một yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh mà là nguồn tài sản quý báu của công ty. Các công ty chuyển từ tình trạng tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá thành sang đầu tư vào nguồn nhân lực để có lợi thế cạnh tranh cao hơn, có lợi nhuận và hiệu quả cao hơn. Việc phân tích, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với những biện pháp về quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp đánh giá cụ thể hơn việc đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình. Nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực giúp cho nhà quản lý học được cách giao dịch với khách hàng, biết tìm ra ngôn ngữ chung và biết cách nhạy cảm với nhu cầu của nhân viên, biết đánh giá nhân viên chính xác, biết lôi kéo nhân viên say mê với công việc, tránh được những sai lầm trong tuyển chọn. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra những điểm yếu cần khắc phục, những điểm mạnh cần phát huy để xây dựng cho doanh nghiệp các chiến lược phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu. Toâi đã có điều kiện nghiên cứu về tình hình thực tế và thực trạng trong quản trị nguồn nhân lực tại công ty và xin đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu. 1. Lý do chọn đề tài Con người là trung tâm của mọi hoạt động xã hội, tác động đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Từ những thập niên 70 của thế kỷ trước cho đến nay con người không chỉ đơn thuần là một yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh mà còn là nguồn tài sản quý báu của doanh nghiệp. Và rõ ràng trong nền kinh tế thị trường luôn cạnh tranh và biến động như hiện nay, nhân lực vẫn là nguồn tài nguyên quan trọng nhất, sinh động và phức tạp nhất. Nó phải đầu tư, sử dụng, duy trì và phát triển sao cho luôn đáp ứng được những yêu cầu được đặt ra vào bất cứ thời điểm hay hoàn cảnh nào của một tổ chứa hay doanh nghiệp. Vậy Doanh nghiệp làm thế nào để quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả nhất? Có rất nhiều quan điểm khác nhau trong việc quản lý nguồn nhân lực và quan điểm nào cũng có những cơ sở lý luận và thực tiễn rất có thuyết phục. Vì vậy, nếu vận dụng một quan điểm nào đó vào một Doanh nghiệp một cách cứng nhắc có thể sẽ là một sai lầm đưa đến những tổn thất cho Doanh nghiệp. Các nhà quản trị cần phải phân tích một cách kỹ lưỡng những điều kiện cũng như môi trường, tình hình thực tế trong Doanh nghiệp để có thể đưa ra những giải pháp thích hợp cho việc quản lý thành công nguồn nhân lực. Công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu là một trong những Doanh nghiệp luôn coi trọng và quan tâm đến nguồn nhân lực của mình. Vì vậy, toâi chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu” để có thêm những kinh nghiệm quý báu giúp toâi trong việc quản trị nguồn nhân lực trong tương lai. 2. Mục tiêu đề tài Đề tài sẽ đi vào phân tích và thiết lập chương trình đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty dựa trên 2 yếu tố bảng mô tả công việc và bảng tiêu chuẩn công việc. Trong đó bảng mô tả công việc sẽ chỉ rõ ra những chủ điểm chính, những chỉ tiêu cần đánh giá; mức độ quan trọng của các chỉ tiêu nhằm giúp người lao động nhận thức rõ ràng những yêu cầu, mục tiêu của công việc cần phải hoàn thành từ đó có sự phân bổ đúng mức năng lực của bản thân trong việc thực hiện công việc. Bảng tiêu chuẩn công việc mô tả các chuẩn mực về năng lực thực hiện công việc bao gồm: Kiến thức – Học vấn – Kinh ngiệm – Kỹ năng – Sự linh hoạt – Mức độ hợp tác – Thái độ Bảng tiêu chuẩn công việc sẽ giúp người lao động và người quản lý có sự nhìn nhận đúng mức về kết quả thực hiện công việc của từng cá nhân. Từ đó có các biện pháp khuyến khích, động viên đúng mức, kịp thời và công bằng tạo sự hưng phấn cho người lao động hoàn thành tốt công việc của mình. Ngoài ra còn giúp nhà Quản lý hoạch định các chương trình đào tạo, huấn luyện cho phù hợp với tình hình thực tế. 3. Nhiệm vụ - Tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân sự. - Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong tương lai. - Phân tích, đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực trong tổ chức 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1.Đối tượng - Tất cả toàn bộ công nhân viên trong công ty cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu - Không giới hạn độ tuổi, giới tính, chức danh 4.2.Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu việc hoạch định và phân bổ nguồn nhân lực trong công ty dựa vào những số liệu do công ty cung cấp, và việc thu thập thông tin thưc tế để có sự nhìn nhận một cách khách quan. Từ đó phân tích đánh giá và so sánh giữa lý thuyết đã học và thực tế trong việc quản lý và điều hành nguồn nhân lực. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập tài liệu Thu thập và tìm kiếm các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phân bổ nguồn nhân lực của công ty. Tìm hiểu mối liên hệ và sự hợp tác của các Phòng, Ban trong việc thực hiện công viêc tại công ty. 5.2. Phỏng vấn trực tiếp Thu thập thông tin nghiên cứu tại các Phòng, Ban bằng phương pháp thảo luận nhóm, đưa ra những câu hỏi, những tiêu chí đánh giá khái quát. Từ đó nắm được thực trạng hoạt động và tính hiệu quả của việc phân bổ nguồn lực trong công ty. 5.3. Phương pháp nghiên cứu Từ những thông tin trên tiến hành phân tích xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc cho mỗi chức danh của các phòng ban trong công ty. 6. Thời gian nghiên cứu - Giai đoạn chuẩn bị : Từ 01/10/2010 đến 07/10/2010 - Giai đoạn thực hiện:Từ 07/10/2010 đến 25/12/2010 - Hoàn thành : Từ 25/12/2010 đến 28/12/2010 7. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 chương: · Chương 1:LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC · Chương 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU · Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2584 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñoù nhu caàu veà nguoàn lao ñoäng ñaùp öùng cho nhu caàu phaùt trieån cuûa coâng ty ngaøy caøng taêng. Nhaän xeùt: Sau hôn 10 naêm ñi vaøo hoaït ñoäng, coâng ty phaùt trieån khoâng ngöøng vaø ngaøy caøng môû roäng quy moâ. Tröôùc tình hình ñoù, Ban laõnh ñaïo quyeát ñònh taêng cöôøng nguoàn nhaân löïc ñeå ñaûm baûo coâng taùc quaûn lyù cuõng nhö coâng taùc kinh doanh cuûa Coâng ty. Soá lieäu cuûa coâng ty cho thaáy chaát löông lao ñoäng raát toát, soá CB-CNV ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn nhieàu. Ban laõnh ñaïo laø nhöõng ngöôøi coù trình ñoä chuyeân moân cao vaø nhieàu kinh nghieäm trong ngaønh, coù ñuû kieán thöùc vaø naêng löïc daãn daét coâng ty. Soá nhaân vieân nghæ do heát haïn hôïp ñoàng hay do sa thaûi khoâng coù cho thaáy coâng ty coù moät ñoäi nguõû CB-CNV taän taâm vôùi ngheà, gaén boù vôùi toå chöùc. Coâng ty bieát keát hôïp giöõa kinh nghieäm vaø söùc treû ñaõ taïo neân moät söùc maïnh nhaát ñònh trong quaù trình xaây döïng vaø phaùt trieån coâng ty hôn 10 naêm qua. 2.3.3.Quaù trình tuyeån duïng taïi coâng ty: Tuyeån duïng laø coâng vieäc raát caàn thieát cuûa moät doanh nghieäp nhaèm boå sung caùc chöùc vuï ñang coøn troáng hoaëc ñeå thay ñoåi caùc vò trí cuûa nhaân vieân. Qua ñoù nhaèm ñaûm baûo cho coâng vieäc kinh doanh cuûa coâng ty khoâng bò giaùn ñoaïn. Toång keát nhöõng naêm qua töø 2008 - 2010 thu nhaän 20 lao ñoäng. Tình hình tuyeån duïng ñöôïc theå hieän qua bieåu ñoà sau: Bieåu ñoà 2.6. Tình hình tuyeån duïng TÌNH HÌNH TUYEÅN DUÏNG ÔÛ COÂNG TY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 SOÁ NGÖÔØI NAÊM 9 10 (nguoàn thoáng keâ töø phoøng toå chöùc haønh chính ) 2.3.3.1.Muïc ñích tuyeån duïng: Do nhu caàu taêng cao cuûa ngöôøi daân trong vieäc laép ñaët truyeàn hình. Vaø nhaän thaáy roõ vieäc caàn phaûi boå sung nguoàn löïc ñaùp öùng cho söï phaùt trieån maïng löôùi truyeàn hình caùp treân ñòa baøn . Do söï caïnh tranh cuûa caùc ñoái thuû cuõng trong lónh vöïc truyeàn hình neân caàn phaûi coù chieán löôïc phaùt trieån nguoàn löïc ôû phoøng kinh doanh. Ñeå taêng doanh thu cuõng nhö thò phaàn cuûa coâng ty. 2.3.3.2. Chính saùch tuyeån duïng: Döïa vaøo nhu caàu taêng cöôøng nguoàn nhaân löïc cuûa caùc boä phaän ôû taát caû caùc phoøng ban maø Ban laõnh ñaïo coâng ty ñöa ra chính saùch tuyeån duïng cuûa mình. Taát caû nhu caàu tuyeån duïng nhaân löïc phaûi ñöôïc döï baùo tröôùc vaø laäp thaønh keá hoaïch tuyeån duïng vaø trình leân Ban giaùm ñoác pheâ duyeät. Ña daïng hoùa caùc nguoàn cung öùng nhaân löïc nhaèm tuyeån choïn ñuùng nghöôøi cho coâng vieäc cuûa coâng ty Caên cöù ñeå tuyeån choïn laø möùc ñoä phuø hôïp cuûa naêng löïc öùng vieân vôùi yeâu caàu coâng vieäc vaø chi phí söû duïng öùng vieân. Öu tieân tuyeån choïn nguoàn nhaân löïc noäi boä ñeå ñoäng vieân tinh thaàn laøm vieäc vaø hoã trôï söï nghieäp phaùt trieån ngheà nghieäp cuûa CB-CNV. 2.3.3.3. Quy trình tuyeån duïng: Khi coù yeâu caàu boå sung nhaân söï, caùc phoøng ban laäp phieáu yeâu caàu nhaân söï coù xaùc nhaän cuûa Tröôûng boä phaän vaø göûi cho phoøng toå chöùc haønh chính. Phoøng toå chöùc haønh chính trình Ban giaùm ñoác xem xeùt pheâ duyeät. v Thoâng baùo tuyeån duïng: Khi coù nhu caàu tuyeån duïng, coâng ty thöôøng aùp duïng caû hai nguoàn laø nguoàn töø noäi boä vaø nguoàn töø beân ngoaøi vaø laäp ra Hoäi ñoàng tuyeån duïng goàm: - Tröôûng boä phaän caàn tuyeån duïng. - Phoù giaùm ñoác. Coâng ty phoå bieán thoâng baùo tuyeån duïng ñeán taát caû caùc phoøng ban, khuyeán khích nhaân vieân tham gia thi tuyeån vaøo vò trí cao hôn. Ñoàng thôøi cuõng thoâng baùo tuyeån duïng roäng raõi ñeå öùng vieân töï noäp ñôn xin vieäc hoaëc nhöõng CB-CNV laøm vieäc trong coâng ty giôùi thieäu ngöôøi quen ñeán xin vieäc. Ñöa ra thoâng baùo tuyeån duïng tröôùc 15 ngaøy. v Tieáp nhaän, nghieân cöùu hoà sô xin vieäc: Hoäi ñoàng tuyeån duïng xem xeùt hoà sô vaø choïn ra nhöõng hoà sô xin vieäc ñaït yeâu caàu vaø yeâu caàu boå sung theâm ñoái vôùi caùc hoà sô döï tuyeån chöa ñaày ñuû. Hoà sô döï tuyeån goàm: Ÿ Ñôn xin vieäc. Ÿ Sô yeáu lyù lòch. Ÿ Giaáy khaùm söùc khoûe. Ÿ Baûn sao (coù chöùng thöïc) caùc vaên baèng, chöùng chæ. Ÿ Baûn sao (coù chöùng thöïc) CMND, hoä khaåu. Ÿ 02 aûnh 3x4 Thôøi gian tieáp nhaän vaø nghieân cöu hoà sô laø 20 ngaøy sau ngaøy thoâng baùo tuyeån duïng. v Phoûng vaán: Coâng ty seõ göûi thö môøi hoaëc ñieän thoaïi ñeán nhöõng öùng vieân ñaït yeâu caàu, môøi hoï ñeán tham gia phoûng vaán. Do quy moâ Coâng ty khoâng lôùn laém vaø yeâu caàu tuyeån duïng cuõng khoâng quaù khaét khe neân Coâng ty thöôøng chæ phoûng vaán öùng vieân qua 2 voøng. ² Voøng phoûng vaán IQ: Hoäi ñoàng tuyeån duïng seõ thieát keá baûng caâu hoûi traéc nghieäm ñeå öùng vieân traû lôøi. Baûng traéc nghieäm ñöôïc thieát keá döïa treân moät soá tieâu chí ñeå nhaän bieát ñöôïc: Ÿ Trình ñoä chuyeân moân, kieán thöùc. Ÿ Sôû thích, khaû naêng noåi troäi. Ÿ Tính caùch, thoùi quen… cuûa öùng vieân. VD: Coù moät soá caâu hoûi nhu sau: Theo baïn quaõng ñöôøng töø trung taâm thaønh phoá Hoà chí minh ñeán Thaønh phoá Vuõng Taøu coù bao nhieâu caây xaêng?(Caâu hoûi naøy kieåm tra ñoä nhaïy beùn cuûa öùng vieân) Naêng khieáu cuûa baïn laø gì?( Kieåm tra söï saùng taïo cuûa nhaân vieân) Baïn hay xem chöông trình gì trong TV? Baïn thích chöông trình ñoù ôû möùc ñoä naøo?( Kieåm tra söï hieåu bieát cuûa öùng vieân) ……… Hoäi ñoàng tuyeån duïng thu nhaän nhöõng baøi traéc nghieäm naøy, xem xeùt, ñaùnh giaù vaø choïn ra nhöõng öùng vieân thích hôïp nhaát. Sau ñoù môøi öùng vieân ñeán döï voøng 2. ² Voøng phoûng vaán tröïc tieáp: Ñaây laø cô hoäi ñeå nhaø tuyeån duïng vaø öùng vieân gaëp gôõ nhau. Thoâng qua thaùi ñoä, caùch öùng xöû nhaø tuyeån duïng seõ bieát ñöôïc: Ÿ Kinh nghieäm, baøn lónh, phong thaùi cuûa öùng vieân. Ÿ Mong muoán cuûa öùng vieân veà coâng vieäc cuõng nhö veà toå chöùc. Coâng ty tuyeån choïn ra ñöôïc nhöõng ngöôøi öu tuù nhaát vaøo nhöõng vò trí coâng vieäc thích hôïp. v Thöû vieäc: Ñaây laø böôùc keá tieáp ñeå coâng ty xem öùng vieân coù phuø hôïp vôùi coâng vieäc thöïc teá khoâng. Tuyø theo vò trí coâng vieäc caàn boå sung nhaân söï, coâng ty seõ cöû ngöôøi höôùng daãn, öùng vieân seõ ñöôïc boá trí vaø phaân coâng coâng vieäc roõ raøng. Thoâng thöôøng coâng ty taïo ñieàu kieän cho öùng vieân thöû vieäc trong thôøi gian 1 thaùng vaø löông thöû vieäc töø 1.800.000ñ ñeán 2.500.000ñ tuyø vaøo vò trí coâng vieäc. v Kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng: Sau khi thöû vieäc, neáu öùng vieân ñaùp öùng ñöôïc coâng vieäc thì seõ tieán haønh kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng. Ñaây laø thuû tuïc baét buoäc veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ñoâi beân. Hôïp ñoàng lao ñoäng ñöôïc laäp thaønh hai baûn, trong ñoù ghi ñaày ñuû nhöõng ñieàu khoûan maø hai beân ñaõ thoûa thuaän vaø seõ thöïc hieän, moãi beân giöõ moät baûn vaø neáu beân naøo vi phaïm thì tuyø theo ñoù maø ñöa ra xöû lyù. Tuyø theo coâng vieäc maø hai beân seõ kyù keát nhöõng hôïp ñoàng lao ñoäng coù thôøi haïn khaùc nhau (HÑ ngaén haïn, HÑ daøi haïn, HÑ khoâng coù thôøi haïn). Maãu hôïp ñoàng lao ñoäng (phuï luïc:Trang 77) Töø naêm 2004 coâng ty chæ coù 40 thaønh vieân, ñeán naêm 2010 soá thaønh vieân cuûa coâng ty taêng leân ñeán 120 ngöôøi. Nhaän xeùt: Phaân tích treân cho thaáy coâng taùc tuyeån duïng cuûa coâng ty ñöôïc tieán haønh khaù chaët cheõ vaø mang tính coâng baèng. Coâng ty ñaõ taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå öùng vieân ñeán vôùi coâng ty giuùp cho coâng ty tuyeån choïn ñöôïc nhieàu nhaân taøi thoûa maõn yeâu caàu coâng vieäc cuõng nhö goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån cuûa coâng ty trong töông lai. 2.3.4. Sử dụng và Đánh giá thực hiện công việc 2.3.4.1. Sử dụng lao động Các ứng viên khi đã trải qua vòng phỏng vấn và đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn sẽ được tiếp nhận vào công ty làm việc. - Trong thời gian này công ty có tổ chức đào tạo sơ bộ cho các ứng viên để giúp các ứng viên sớm thích nghi với những công việc của mình. - Với một tập thể hòa đồng luôn tân tình giúp đỡ kèm cặp chỉ bảo tận tình cho các ứng viên trong suốt quá trình thử việc. - Với đội ngũ giáo viên giảng dạy của công ty có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm trong công việc sẽ giúp các ứng viên nhanh chóng hòa nhập vào môi trường làm việc mới. - Trong 3 năm từ 2008đñến 2010 coâng ty ñaõ tuyeån duïng 20 lao ñoäng vaøo laøm vieäc vaø ñöôïc phaân boá cho caùc phoøng ban vôùi nhu caàu caàn thieát ñeå ñaùp öùng vieäc phaùt trieån kinh doanh vaø trieån khai maïng löôùi hoaït ñoäng cuûa mình. Cuï theå trong 3 năm qua nhân sự được điều về các phòng như sau: Bieåu ñoà 2.7. Phaân boå nguoàn löïc Phòng kinh doanh 30% Phòng kỹ thuật 45% Phòng Tổ chức hành chính 10% Phòng kế toán 15% (nguoàn thoáng keâ töø phoøng toå chöùc haønh chính ) Phòng tổ chức hành chính : 2 người, tương ứng ( 10% ) Phòng kế toán : 3 người, tương ứng ( 15% ) Phòng kinh doanh : 6 người, tương ứng ( 30% ) Phòng kỹ thuật : 9 người, tương ứng ( 45% ) Nhận xét: § Thuaän lôïi: Nhìn vào biểu đồ ta có thể nhận thấy rõ về việc phân bổ nguồn lực của công ty phần lớn tập chung vào Phòng kỹ thuật và Phòng kinh doanh. Do nhu cầu ngày càng tăng về số lượng người sử dụng truyền hình cáp trên địa bàn Thành phố: Hồ Chí Minh trong những năm gần đây. Mức độ tăng trung bình từ 10% đến 15%, nên các dịch vụ cung ứng và chăm sóc khách hàng cũng tăng lên. Do cạnh tranh để đảm bảo chất lượng dịch vụ nên việc tăng số nhân viên kỹ thuật lắp đặt ,sửa chữa ,nâng cấp, bảo trì cũng tăng nhằm đáp ứng nhu cầu mong đợi của khách hàng. § Khoù khaên: Việc phân chia và điều động nhân sự còn nhiều khó khăn do địa bàn tương đối phức tạp, hệ thống giao thông sửa chữa liên tục làm ảnh hưởng đến việc di dời hệ thống cáp truyền hình. 2.3.4.2. Đánh giá kết quả thực hiện công việc Trong những năm qua công ty đã triển khai hệ thống đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế cho các nhân viên trong công ty với các mức độ khác nhau.Được phân chia làm 4 loại và được tính theo thang điểm: Phân loại Thang điểm Mức tăng lương Thưởng, Chế độ Xuất sắc 9 – 10 điểm 10% Du lịch nước ngoài Trên mức yêu cầu 7 - 8.9 điểm 5% Du lịch trong nước Đạt mức yêu cầu 5 - 7 điểm 3% - Yếu 4 - 5 điểm 0% - Kém . 0 - 3.9 điểm Xem lại hợp đồng - - Tổng nguồn lực lao động trong công ty là 120 người, trừ ban giám đốc 3 người .Còn lại 197 người sẽ được tổ chức đánh giá định kỳ 6 tháng một lần. - Nội dung đánh giá dựa vào năng lực làm việc của CB – CNV như: tính chuẩn mực, khả năng phối hợp công việc, kiến thức chuyên môn, trang phục, số ngày làm việc…….. VD: Chi tiết về bảng đánh giá sau: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU BẢNG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC (Thời gian từ …..đến……) Phát sinh Định kỳ Tên nhân viên: Mã số nhân viên: Bộ phận công tác: BIỂU MẪU ĐÁNG GIÁ STT Nội dung đánh giá Yếu, kém Trung bình Khá Tốt Rất tốt 1 Hoàn thành công việc 1 2 3 4 5 2 Sự phối hợp, tính đồng đội 1 2 3 4 5 3 Tính quy củ, chuyên môn 1 2 3 4 5 4 Tính sáng tạo 1 2 3 4 5 5 Tác phong, nề nếp 1 2 3 4 5 6 Điểm sát hạch chuyên môn 1 2 3 4 5 7 Khả năng giao tiếp ngoại ngữ 1 2 3 4 5 8 Cách ăn mặc 1 2 3 4 5 9 Tính đúng giờ 1 2 3 4 5 10 Số ngày làm việc 1 2 3 4 5 TP: HCM Ngày ….tháng …..năm…. Người được đánh giá Người đánh giá Ký tên Ký tên - Từ những nội dung đánh giá mà công ty mới phân bổ định mức tăng lương , thưởng và những chế độ khác. - Qua đó kích thích tinh thần làm việc cho toàn bộ công nhân viên trong Công ty. - Ngoài ra sẽ giảm thiểu được những sai xót không cần thiết trong suốt quá trình làm việc. - Phát triển những nhân tố có khả năng tham gia vào hoạt động quản lý trong tuong lai - Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2010 công ty đã đánh giá kết quả thưc hiện công việc cụ thể của 20 nhân viên mới được tuyển từ năm 2008 đến nay như sau: Bảng 2.8.Kết quả đánh giá thực hiện công việc STT Phân loại Số người Chiếm tỷ lệ Tăng lương Thưởng, Chế độ 1 Xuất sắc 1 5 % 10% Du lịch nước ngoài 2 Trên mức yêu cầu 7 35 % 5% Du lịch trong nước 3 Đạt mức yêu cầu 12 60 % 3% - 4 Yếu 0 0 % 0% - 5 Kém . 0 0 % 0% - TC 20 100 % Biểu đồ 2.9.Kết quả đánh giá thực hiện công việc (nguoàn thoáng keâ töø phoøng toå chöùc haønh chính ) Nhận xét: Qua biểu đồ ta có thể nhận thấy rằng phân lớn nhân viên làm việc với ở mức hoàn thành công việc của mình, chiếm tỷ trọng cao 60% kế đến là nhân viên làm việc trên mức yêu cầu 35%, còn nhân viên xuất sắc chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn với 5% Những lợi ích từ hệ thống đánh giá Duy trì và khuyến khích những thành tích vượt trội Duy trì và cải tiến chất lượng lãnh đạo Nhân viên hiểu được điểm yếu và điểm mạnh của họ Chế độ cho những nhân viên được đánh giá tốt Tái cơ cấu nhóm làm việc để tối ưu hóa hiệu suất Vai trò huấn luyện viên của cấp quản trị Củng cố và phát triển mối quan hệ với cấp dưới Nhân viên hội nhập và gắn bó với tổ chức Tối đa các cơ hội để nhân viên phát triển tài năng Cùng mục tiêu xây dựng công tác cao hơn Đẩy mạnh cơ hội cho nhân viên tham gia vào các quyết định mà họ am hiểu Thời gian được sử dung để nâng cao chất lượng công việc Quản lý và nhân viên cảm thấy tích cực,tham gia vào hệ thống đánh giá Đạo đức nghề nghiệp Mục đích của hệ thống đánh giá Sô ñoà 2.10. Heä thoáng ñaùnh giaù Mục đích của cá nhân Mục đích của tổ chức Tiêu chuẩn từ MTCV & mục đích của tổ chức Đánh giá thực hiện công việc Sử dụng để trả công, khen thưởng và kích thích (nguoàn töø phoøng toå chöùc haønh chính ) Từ hệ thống đánh giá này sẽ giúp Công ty định hình và nâng cao hệ thống quản lý một cách linh hoạt hơn, giúp nâng cao hiệu quả quản trị của mình. 2.3.4.3 Phân phối thu nhập Tieàn löông: Ÿ Muïc ñích: Phaûn aùnh ñuùng năng lực vaø nhöõng ñoùng goùp cuûa Nhaân vieân cho söï phaùt trieån cuûa Coâng ty, treân cô sôû ñoù taïo moái quan heä laâu daøi giöõa Nhaân vieân vôùi Coâng ty. Ÿ Nguyeân taéc: Möùc löông phuø hôïp vôùi trình ñoä chuyeân moân, thaâm nieân vaø traùch nhieäm. Uyeån chuyeån. Roõ raøng. Ÿ Chính saùch löông: Hình thöùc traû löông: Traû theo thôøi gian vaø khoaùn hoaøn thaønh coâng vieäc cho toaøn boä Nhaân vieân keå caû lao ñoäng tröïc tieáp vaø lao ñoäng giaùn tieáp. Thu nhaäp cuûa moät caùn boä nhaân vieân cuûa Coâng ty (caû tröïc tieáp vaø giaùn tieáp) theo coâng thöùc tính löông sau: Thu nhaäp = Löông theo thôøi gian + Phuï caáp + Löông cheá ñoä + Caùc khoaûn tieàn thöôûng + Hoa hoàng Trong ñoù: - Löông theo thôøi gian: (Coøn goïi laø löông cô baûn) ñöôïc tính tuyø theo vò trí coâng vieäc do Ban giaùm ñoác coâng ty quyeát ñònh tuyø theo keát quaû hoaït ñoäng vaø tyû soá tröôït giaù haøng naêm. - Löông cheá ñoä: Laø phaàn tieàn thöôûng traû theo caùc quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc nhö löông laøm theâm giôø, löông ngaøy leã teát, nghæ hoä saûn, nghæ ñöôïc höôûng löông. - Phuï caáp: Laø phaàn tieàn löông do coâng ty traû theâm ngoaøi khoaûn löông theo thôøi gian vaø cheá ñoä. - Hoa hoàng: Laø khoaûn tieàn thöôûng ñöôïc tính theo tyû leä % treân doanh soá ñaït ñöôïc. - Löông trung bình cuûa coâng ty tính đđến tháng 06/2010 laø 6.367.703 ñ - Baùo caùo veà löông cuûa coâng ty trong 3 naêm trôû laïi ñaây (trung bình moãi thaùng cuûa naêm 2008, 2009, 2010): Bảng 2.11.Hệ thống quỹ lương năm 2008- 2010 Năm 2008 2009 6 tháng 2010 Quyõlöông (VNÑ) 6,144,276,000 7,373,131,200 4,584,746,709 Möc löông TB của CB-CNV (VNÑ)/tháng 5,120,230 5,585,705 6,367,703 Möùc taêng ( % ) - 9% 14% (Nguoàn cung caáp töø phoøng taøi chính keá toaùn) Ñoäng vieân baèng vaät chaát: Thöôûng: - Haøng naêm Coâng ty trích 5% toång doanh thu ( khoaûng 1 tyû ñoàng) ,ñeå chi cho vieäc khen thöôûng, đãi ngộ những xứng đáng cho CB- CNV có thành tích tốt trong làm việc. - Trong quá trình đánh giá thực hiện công việc của 20 nhân viên mới ( Bảng 2.10 ). Có 1 nhân viên xuất sắc được thưởng 1 chuyến du lịch nước ngoài, tương đương 600USD/người và 7 người được thưởng 1 chuyến du lịch trong nước, tương đương 5.000.000đ/người. Ÿ Chính saùch thöôûng cuûa coâng ty: - Khuyeán khích moïi thaønh vieân laøm vieäc, ñoàng boä quyeàn lôïi caù nhaân vaø quyeàn lôïi cuûa Coâng ty. - Taêng cöôøng tinh thaàn ñoàng ñoäi, thöôûng seõ ñöôïc tính cho töøng boä phaän vaø Ban Giaùm Ñoác quyeát ñònh chia thöôûng theo caùch thöùc ñaõ ñöôïc ñoàng yù cuûa Nhaân vieân. - Thöôûng seõ tính döïa treân keát quaû hoaït ñoäng haøng naêm. - Thöôûng ñoät xuaát: Giaùm ñoác coù theå thöôûng ñoät xuaát cho caùc thaønh tích ñaëc bieät. Giaù trò vaø caùch thöôûng ñoät xuaát seõ ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Ban Giaùm Ñoác vaø Boä phaän nhaân söï. - Haøng naêm Coâng ty seõ thöôûng cho Nhaân vieân moät thaùng löông goïi laø löông thaùng möôøi ba theo tæ leä thôøi gian laøm vieäc taïi Coâng ty. Nhaân vieân nghæ tröôùc ngaøy 30/12 vì baát cöù lyù do gì cuõng khoâng ñöôïc höôûng löông thaùng möôøi ba. - Chính saùch thöôûng seõ ñöôïc cuï theå hoùa thaønh caùc qui ñònh haøng naêm caên cöù vaøo tình hình hoaït ñoäng thöïc teá cuûa Coâng ty vaø ñaûm baûo caùc qui taéc treân. - Nguoàn tieàn thöôûng trích töø: lôïi nhuaän vaø tieát kieäm döïa treân keát quaû hoaït ñoäng cuûa Coâng ty haøng naêm. - Möùc thöôûng haøng naêm: Tieàn thöôûng döïa treân keát quaû lôïi nhuaän hoaït ñoäng cuûa Coâng ty haøng naêm, cao nhaát khoâng quaù 6 thaùng tieàn löông theo hôïp ñoàng lao ñoäng, thaáp nhaát khoâng döôùi 1 thaùng tieàn löông theo hôïp ñoàng lao ñoäng. - Möùc thöôûng haøng thaùng: tieàn thöôûng % hoa hoàng döïa theo keát quaû ñaït vöôït chæ tieâu doanh soá baùn haøng cuûa Nhaân vieân boä phaän kinh doanh vaø caùc boä phaän lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty. Chæ tieâu doanh soá baùn haøng seõ ñöôïc qui ñònh cuï theå theo tình hình kinh doanh cuûa Coâng ty töøng thaùng. - Haøng thaùng, nhaân vieân ôû taát caû caùc boä phaän ñeàu ñöôïc thöôûng doanh thu vöôït möùc. Tuøy thuoäc vaøo vieäc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong thaùng ñoù maø phaân chia tieàn thöôûng khaùc nhau. Nhöng trung bình moãi nhaân vieân ñöôïc lónh töø 150.000 ñeán 200.000ñ/ngöôøi/thaùng. Trôï caáp, boài hoaøn vaø öu ñaõi khaùc: - Caùc cheá ñoä trôï caáp, boài hoaøn vaø öu ñaõi naøy seõ ñöôïc cuï theå hoùa baèng nhöõng qui ñònh cuûa Ban Giaùm Ñoác, theo ñeà nghò cuûa Boä phaän Haønh chaùnh – Nhaân söï, caên cöù vaøo tình hình thöïc teá veà cung, caàu lao ñoäng xaõ hoäi, veà hieäu quaû hoaït ñoäng, veà möùc soáng kinh teá – xaõ hoäi trong töøng thôøi kyø, töøng khu vöïc. v Trôï caáp ñi coâng taùc trong nöôùc - Nhaân vieân ñöôïc Coâng ty chæ ñònh ñi coâng taùc trong nöôùc ñöôïc höôûng caùc khoaûn trôï caáp nhö sau: - Chi phí chuyeân chôû khöù hoài, neáu khoâng ñöôïc Coâng ty cung caáp phöông tieän chuyeân chôû.Aùp duïng cho töøng loaïi khaùc nhau. Töø 1 trieäu ñoàng ñeán 4 trieäu ñoàng. - Chi phí coâng taùc ñeå hoã trôï cho vieäc aên uoáng vaø chi tieâu baát thöôøng: 200.000ñ/ngaøy. - Chi phí löu truù (neáu ôû ñeâm) neáu Coâng ty khoâng thu xeáp choã löu truù cho Nhaân vieân trong caùc chuyeán coâng taùc 200.000ñ/ngaøy. - Chi phí tieáp khaùch trong quaù trình ñi coâng taùc neáu coù nhöng phaûi qua trình kyù pheâ duyeät ñoàng yù cuûa Ban Giaùm ñoác Coâng ty. Tuøy thuoäc vaøo vò trí, ñòa ñieåm kyù keát maø möùc chi khaùc nhau.Nhöng khoâng döôùi 1 trieäu ñoàng. v Trôï caáp ñi coâng taùc hoaëc hoïc taäp taïi nöôùc ngoaøi - Nhaân vieân ñöôïc chæ ñònh ñi coâng taùc hoaëc hoïc taäp taïi nöôùc ngoaøi ñöôïc höôûng caùc khoaûn trôï caáp nhö sau: - Chi phí chuyeân chôû khöù hoài, keå caû haønh lyù vaø taøi lieäu.( Aùp duïng thôøi ñieåm thöïc teá) - Chi phí aên uoáng vaø chi tieâu, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän nöôùc sôû taïi.(Tính theo hoùa ñôn) - Chi phí löu truù taïi khaùch saïn.(Tính theo hoùa ñôn) - Tröôûng ñoaøn coâng taùc coøn ñöôïc höôûng phuï caáp giao teá ñaëc bieät do Giaùm ñoác Coâng ty aán ñònh, phuï caáp naøy chæ ñöôïc thanh toaùn theo chöùng töø. - Thöïc teá töø naêm 2008 ñeán nay Coâng ty ñaõ toå chöùc cho 2 nhaân vieân Phoøng Kinh Doanh vaø 3 chuyeân vieân Phoøng kyõ thuaät ñi taäp huaán ñaøo taïo nghieâp vuï truyeàn hình taïi Singapor, vôùi soá tieàn laø 8000 USD/ngöôøi. Toång 5 ngöôøi laø 40.000 USD. v Cheá ñoä trôï caáp coâng taùc xa nhaø - Nhaân vieân ñöôïc Coâng ty chæ ñònh ñi coâng taùc trong nöôùc trong thôøi gian 03 thaùng trôû leân ñöôïc höôûng trôï caáp coâng taùc xa nhaø bao goàm: - Chi phí chuyeân chôû khöù hoài cho ngöôøi, taøi lieäu vaø haønh lyù caàn thieát. - Chi phí löu truù. - Trôï caáp ñaëc bieät do coâng taùc xa nhaø. - Chi phí taøu xe thaêm nhaø. - Caùc khoaûn trôï caáp naøy seõ ñöôïc neâu roõ trong baûng quyeát ñònh boå nhieäm cuûa Nhaân vieân. v Cheá ñoä trôï caáp oám ñau vaø chaêm soùc con oám - Nhaân vieân nghæ oám hoaëc chaêm soùc con oám ñöôïc höôûng caùc trôï caáp sau ñaây: - Nhaân vieân ñöôïc höôûng 75% möùc löông töø baûo hieåm xaõ hoäi vaø trôï caáp cuûa Coâng ty. - Trôï caáp töø baûo hieåm y teá trong tröôøng hôïp nghæ oám ñau. - Từ đầu năm 2010 toàn Công ty có 7 trường hợp nghỉ đau ốm từ 3 ngày trở lên có giấy trợ cấp bảo hiểm xã hội, giấy xác nhận tình trạng bệnh tật đều được Công ty hỗ trợ 50% chi phí . Tổng số tiền hỗ trợ là 15.000.000đ/ 7 người. v Cheá ñoä trôï caáp thai saûn - Nhaân vieân nöõ nghæ hoä saûn seõ ñöôïc höôûng caùc khoaûn trôï caáp nhö sau: - Nhaân vieân ñöôïc höôûng 05 thaùng löông töø baûo hieåm xaõ hoäi. - Trôï caáp cuûa Coâng ty: Coâng ty seõ hoã trôï 50% phaàn phuï caáp haøng thaùng (thoûa thuaän trong hôïp ñoàng lao ñoäng) neáu nghæ hoaøn toaøn vaø 75% neáu ñi laøm nöûa buoåi. - Trôï caáp töø baûo hieåm y teá lieân quan ñeán cheá ñoä nghæ thai saûn. - Trong naêm qua Coâng ty coù 2 tröôøng hôïp nghæ thai saûn: ngoaøi cheá ñoä nghæ thai saûn theo cheá ñoä quy ñònh cuûa nhaø nöôùc, ñöôïc höôûng ñaày ñuû caùc cheá ñoä baûo hieåm. Coâng ty coøn hoã trôï theâm laø 1.500.000ñ/ngöôøi/thaùng. Toång möùc hoã trôï laø: ( 2x5x1.500.0000 ) = 15.000.000ñ/2 ngöôøi/5 thaùng. v Trôï caáp thoâi vieäc - Nhaân vieân coù thôøi gian laøm vieäc taïi Coâng ty töø moät naêm trôû leân khi thoâi vieäc ñöôïc höôûng trôï caáp thoâi vieäc. - Möùc trôï caáp thoâi vieäc: nöûa thaùng löông cho moãi naêm laøm vieäc. - Nhaân vieân khoâng ñöôïc höôûng trôï caáp thoâi vieäc neáu: - Coù haønh vi troäm caép, tham oâ, tieát loä bí maät coâng ngheä, thoâng tin maät lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa coâng ty hoaëc coù haønh vi khaùc gaây thieät haïi nghieâm troïng ñeán lôïi ích cuûa Coâng ty. - Bò xöû lyù kyû luaät chuyeån sang laøm coâng vieäc khaùc maø taùi phaïm trong thôøi gian chöa xoùa kyû luaät. v Trôï caáp chi phí ñieän thoaïi di ñoäng Coâng ty seõ trôï caáp chi phí cöôùc ñieän thoaïi di ñoäng phuïc vuï cho nhu caàu coâng taùc. ( Tuøy thuoäc vaøo caùc ñoái töôïng khaùc nhau.Nhöng khoâng quaù 300 nghìn/ thaùng) Ñoäng vieân baèng tinh thaàn Ñieàu kieän laøm vieäc: - Moâi tröôøng: Hieän taïi coâng ty coù 1 truï sôû vaên phoøng chính vaø 7 ñôn vò Chi nhaùnh. Nhìn chung moâi tröôøng raát thuaän lôïi cho nhaân vieân, cô sôû haï taàng khang trang. Moãi phoøng ban ñeàu ñöôïc thieát keá roäng raõi vôùi hình thöùc vaên phoøng môû. - Thieát bò maùy moùc hieän ñaïi: Coâng ty ñaõ boá trí 5 maùy vi tính, 1 maùy in, 1 maùy fax, 1 maùy photocopy cho caùc phoøng chöùc naêng chính. - Ngoaøi ra taát caû caùc phoøng ban, ñôn vò tröïc thuoäc ñeàu ñöôïc trang bò ñieän thoaïi ñeå lieân laïc, aùp duïng heä thoáng thoâng tin vaøo coâng taùc quaûn lyù vaø kinh doanh. - Cheá ñoä laøm vieäc: Coâng ty thöïc hieän theo ñuùng chính saùch cuûa Nhaø nöôùc laøm vieäc 8 tieáng moãi ngaøy. - Saùng: 8g – 11g30 - Chieàu: 13g – 17g30 Coâng vieäc oån ñònh: - Trong nhöõng naêm qua coâng ty ñang coù söï phaùt trieån beàn vöõng ñöôïc theå hieän qua keát quaû kinh doanh(baûng soá lieäu 2.2) - Töø ñoù taïo söï yeân taâm cho ngöôøi lao ñoäng gaén boù vôùi Coâng ty.Ngoaøi ra Coâng ty coøn taïo nhieàu cô hoäi thaêng tieán cho ngöôøi lao ñoäng - Ñaõ coù khoâng ít CB-CNV ñöôïc thaêng tieán trong nhieàu naêm qua bôûi söï noã löïc vaø nhöõng thaønh tích ñoùng goùp cuûa baûn thaân hoï. Ban laõnh ñaïo Coâng ty cuõng ñaõ heát söùc quan taâm ñeán vaán ñeà naøy vì ñaây laø moät trong nhöõng phöông caùch ñoäng vieân, khuyeán khích nhaân vieân heát mình vôùi toå chöùc. Ban laõnh ñaïo ñaõ ñeà baït nhaân vieân döïa treân moät soá tieâu chí: - Thôøi gian coâng taùc daøi. - Thaønh tích ñoùng goùp trong nhieàu naêm. - Ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cuõng nhö naêng löïc cuûa nhaân vieân. - Moät vaán ñeà caàn löu yù ôû ñaây laø khi coù nhu caàu veà nhaân söï Coâng ty cuõng öu tieân tuyeån töø nguoàn noäi boä tröôùc. Tuy nhieân neáu öùng vieân chöa ñaït yeâu caàu thì Coâng ty saün saøng tuyeån ngöôøi töø beân ngoaøi. - Söï tham gia cuûa nhaân vieân (trao traùch nhieäm, quyeàn haïn): Vieäc môû roäng quyeàn haïn cuûa nhaân vieân, cho pheùp nhaân vieân tham gia vaøo coâng vieäc cuûa caáp quaûn lyù cuõng coøn nhieàu haïn cheá. Caáp quaûn lyù thöôøng töï ñaët ra muïc tieâu, chöông trình maø thöôøng khoâng coù söï tham gia cuûa caùc nhaân vieân (neáu coù cuõng chæ mang tính hình thöùc). Coâng ty chöa coù nhöõng chöông trình thöïc söï taïo cho nhaân vieân coù ñieàu kieän tham gia, theå hieän, khaúng ñònh mình. Nhaän xeùt: Coâng ty ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho nhaân vieân trong vieäc phaùt huy naêng löïc cuûa mình. Coâng taùc ñoäng vieân nhaân vieân ôû Coâng ty ñöôïc thöïc hieän töông ñoái toát, nhaân vieân cuõng khoâng coù söï phaøn naøn naøo veà Ban laõnh ñaïo. Caáp quaûn lyù ñaëc bieät laø tröôûng boä phaän nhaân söï ñaõ ñöôïc boài döôõng kieán thöùc veà quaûn lyù nguoàn nhaân löïc neân cuõng ñaõ naém baét ñöôïc ít nhieàu taâm lyù laøm vieäc cuûa nhaân vieân vaø laøm moïi caùch ñeå caùc CB-CNV trong toå chöùc luoân xem toå chöùc nhö ngoâi nhaø chung cuûa moïi ngöôøi, phaán ñaáu ñöa coâng ty ngaøy caøng phaùt trieån. 2.3.5. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguồn nhân lực Trong những năm qua Công ty luôn chú trọng việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Công ty thường xuyên mở các lớp đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ,CNV để nâng cao kiến thức và tầm hiểu biết của mình. Hệ thống đào tạo của Công ty luôn cập nhập nhiều thông tin và những nội dung mới nhất. Sẽ giúp người lao động luôn có một kiến thức vững vàng đáp ứng yêu cầu chung trong sự phát triển của Công ty. Trong năm qua Công ty đã mở 2 khóa học đào tạo cho cán bộ ,CNV để nâng cao kiến thức nghiệp vụ truyền hình ở phòng kinh doanh và phòng kỹ thuật với tổng số người tham dự là :92 người. Cử 15 nhân viên tham gia các khóa học về kỹ thuật truyền hình, điều hành mạng lưới truyền hình do đài truyền hình HTVC tổ chức. Sau khi tham dự xong khóa học số nhân viên này sẽ về truyền đạt lại thông tin cho đồng nghiệp về các lĩnh vực của mình đã được học. Đưa cán bộ, CNV đi tập huấn,học tập ở nước ngoài để cập nhập nền khoa học kỹ thuật mới, áp dụng vào hệ thống làm việc trong Công ty. Cuï theå Coâng ty ñaõ toå chöùc cho 2 nhaân vieân Phoøng Kinh Doanh vaø 3 chuyeân vieân Phoøng kyõ thuaät ñi taäp huaán ñaøo taïo nghieâp vuï truyeàn hình taïi Singapor, vôùi soá tieàn laø 8000 USD/ngöôøi. Toång 5 ngöôøi laø 40.000 USD cho khoùa khoùa hoïc. Phát triển và đào tạo những nhân viên có tiềm năng làm đội ngũ quản lý của Công ty trong tương lai. Giúp nhà quản trị có có cái nhìn chiến lược trong khâu tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực. Đây là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay. Khi mà các Công ty không nắm bắt những cơ hội để chảy máu chất xám, tuột mất nhân tài dẫn đến tình trạng thiếu hụt đội ngũ quản lý có năng lực. Cụ thể trong 3 năm qua từ 2008 đến nay Công ty đã cử 7 người tham dự khóa học đào tạo: Quản lý nhóm và Quản lý chất lượng dịch vụ do đài truyền hình HTVC tổ chức. Có 4 người Phòng kỹ thuật và 3 người Phòng kinh doanh. Đây sẽ là đội ngũ quản lý kế thừa của Công ty trong tương lai. 2.4. ÑAÙNH GIAÙ CHUNG: Ÿ Öu ñieåm: - Nhìn chung, coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc ñaõ ñöôïc Coâng ty thöïc hieän töông ñoái toát. Trong những năm qua Công ty đang từng bước hoàn thiện hơn về hệ thống tuyển dụng của mình, đảm bảo chất lượng đầu vào. - Ngày càng có nhiều ứng viên có trình độ chuyên môn cao được tuyển dụng vào Công ty làm việc. - Caùc caùn boä ñöôïc cöû ñi hoïc veà quaûn lyù caøng nhieàu. - Söï boá trí nhaân söï ôû caùc phoøng ban töông ñoái hôïp lyù. - Ñaëc bieät coâng taùc ñoäng vieân ñöôïc thöïc hieän toát do caáp quaûn lyù naém baét vaø hieåu ñöôïc taâm tö nguyeän voïng cuûa nhaân vieân mình. Ÿ Nhöôïc ñieåm: - Phần lớn những ứng viên được tuyển vào còn rất trẻ, nên kinh nghiệm làm việc chưa nhiều, khả năng nắm bắt công việc chưa tốt, ảnh hưởng đến việc điều phối nguồn lực. - Ngoài ra với sự cạnh tranh về nguồn lực của các đối thủ, khi họ sẵn sàng trả lương cao để thu hút nhân tài từ Công ty. Dẫn đến nguy cơ chảy máu chất xám ngày càng ra tăng. Đây cũng là vấn đề khiến các nhà Quản trị phải đau đầu. CHÖÔNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU 3.1. CAÙC GIAÛI PHAÙP 3.1.1.Hoaøn thieän coâng taùc hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc Nhìn chung, coâng taùc hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc ôû Coâng ty ñaõ ñöôïc Ban laõnh ñaïo quan taâm vaø thöïc hieän ñaày ñuû. Tuy nhieân ñeå ñöôïc toát hôn nöõa caùc caáp quaûn lyù caàn thöôøng xuyeân thaêm doø yù kieán nhaân vieân thoâng qua baûng caâu hoûi, töø ñoù bieát ñöôïc nhu caàu cuõng nhö mong muoán cuûa nhaân vieân veà coâng vieäc cuûa mình, nhö vaäy coâng taùc quaûn lyù seõ thuaän lôïi hôn raát nhieàu. Thoâng qua hoaït ñoäng phaân tích coâng vieäc, coâng ty seõ bieát ñöôïc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa nhaân vieân cuøng vôùi nhöõng kyõ naêng coøn thieáu ñeå göûi ñi ñaøo taïo theâm. Ngoaøi ra trong quaù trình laøm vieäc, caàn luaân chuyeån caùn boä coù naêng löïc töø phoøng naøy qua phoøng khaùc ñeå môû roäng kinh nghieäm laøm vieäc. Vieäc phaân coâng coâng vieäc ôû caùc phoøng chöùc naêng töông ñoái oån ñònh. Tuy nhieân caàn boá trí theâm nhaân vieân ôû phoøng keá toaùn taøi vuï bôûi coâng vieäc keá toaùn raát caàn söï hoã trôï cuûa nhieàu ngöôøi. 3.1.2.Hoaøn thieän coâng taùc tuyeån duïng Ñeå coù theå giöõ vöõng vò theá treân thöông tröôøng, Coâng ty khoâng ngöøng phaán ñaáu ñeå phaùt trieån vaø môû roäng quy moâ. Chính vì theá, coâng taùc tuyeån duïng ñoùng vai troø raát quan troïng trong quaù trình boå sung nguoàn nhaân löïc cho Coâng ty. Tuy nhieân tình hình tuyeån duïng ôû Coâng ty cho thaáy coâng taùc naøy vaãn coøn nhieàu haïn cheá. Khi coù nhu caàu veà nhaân söï, Coâng ty môùi baét ñaàu laäp keá hoaïch tuyeån duïng. Ñieàu naøy thöôøng gaây ra söï chaäm treã, trì treä cho caùc hoaït ñoäng ñang caàn nhaân söï. Vì theá ñeå khaéc phuïc, Coâng ty neân döï baùo tröôùc tình hình nhaân söï ñeå kòp thôøi ñaùp öùng nhu caàu cho Coâng ty. Beân caïnh nguoàn tuyeån duïng töø noäi boä, Coâng ty neân xem xeùt nhieàu hôn nöõa nguoàn tuyeån töø beân ngoaøi. Hình thöùc tuyeån töø baïn beø, ngöôøi thaân ñaõ mang laïi keát quaû tieâu cöïc trong quaûn lyù taïi Coâng ty, cho neân caàn phaûi haïn cheá ôû möùc toái ña nguoàn nhaân löïc naøy. Coâng ty neân töøng böôùc quan taâm ñeán nguoàn tuyeån duïng nhaân vieân ôû caùc doanh nghieäp khaùc, tröôøng ñaïi hoïc, trung hoïc chuyeân nghieäp ñeå tuyeån nhaân vieân coù trình ñoä, kieán thöùc cao töø ñoù ruùt ngaén ñöôïc coâng taùc ñaøo taïo vaø naâng cao chaát löôïng coâng taùc quaûn lyù taïi Coâng ty. Hình thöùc tuyeån duïng nhaân vieân cuûa Coâng ty coøn quaù ít khieán cho vieäc cung caáp caùc öùng vieân theo ñuùng yeâu caàu cuûa Coâng ty khoâng ñaày ñuû, thôøi gian bò keùo daøi gaây aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc boä phaän khaùc noùi rieâng vaø cuûa toaøn Coâng ty noùi chung. Vì theá Coâng ty neân keát hôïp vôùi maïng löôùi caùc cô quan dòch vuï giôùi thieäu vieäc laøm ñeå tìm öùng vieân coù ñuû trình ñoä, yeâu caàu laøm vieäc cuûa Coâng ty veà maët soá löôïng laãn chaát löôïng. Hình thöùc tuyeån duïng nhaân vieân thoâng qua maïng internet coøn raát môùi. Tuy nhieân böôùc ñaàu ñaõ coù hieäu quaû treân moät soá trang web. Chi phí quaûng caùo treân internet khoâng cao nhö quaûng caùo treân baùo nhöng caùc öùng vieân tham gia tìm vieäc treân internet thöôøng laø nhöõng ngöôøi coù kieán thöùc, trình ñoä cao. Do vaäy, Coâng ty neân taän duïng hình thöùc quaûng caùo naøy vôùi chi phí hôïp lyù. Nhìn chung, tìm ngöôøi phuø hôïp töông ñoái khoù bôûi vì coù theå luùc ñaàu nhaân vieân nhaän thaáy coâng vieäc laø phuø hôïp nhöng trong khi laøm thöïc teá hoï nhaän thaáy coâng vieäc naøy khoâng thích hôïp vôùi hoï. Vì vaäy, nhaø quanû lyù coù theå: - Ñieàu chænh thay ñoåi coâng vieäc sao cho phuø hôïp. - Thay ñoåi nhaân vieân. - Nhaát ñònh phaûi duøng nhieàu phöông phaùp trong quaù trình tuyeån nhaân vieân. - Trong quaù trình tuyeån, nhaø tuyeån duïng luoân luoân taïo ñieàu kieän cho öùng vieân boäc loä suy nghó cuûa mình, taïo caûm giaùc thoaûi maùi, khoâng khí troø chuyeän, khoâng neân gaây cho öùng vieân moät aùp löïc laø ñang ñoái dieän vôùi nhaø tuyeån duïng. 3.1.3.Hoaøn thieän coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Coâng taùc ñaøo taïo chæ môùi ñöôïc Ban laõnh ñaïo Coâng ty quan taâm ñeán trong moät vaøi naêm trôû laïi ñaây, vì vaäy soá löôïng CB-CNV ñöôïc ñaøo taïo coøn raát haïn cheá vaø hình thöùc ñaøo taïo chuû yeáu laø ñaøo taïo taïi choã, vöøa hoïc vöøa laøm, maëc duø cuõng ñaõ thu ñöôïc nhöõng thaønh quaû nhaát ñònh. Nhöng veà laâu daøi, tình hình caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét buoäc coâng ty phaûi coù nhöõng keá hoaïch môû roäng hôn nöõa vieäc ñaøo taïo ngaén haïn ñi ñeán daøi haïn, naâng cao trình ñoä cho nhaân vieân laø ñieàu raát caàn thieát, thieát thöïc vaø seõ giuùp ích raát nhieàu cho coâng ty.( Neân choïn nhöõng nhaân vieân treû coù naêng löïc, ñaàu oùc caàu tieán trong Coâng ty ñi ñaøo taïo. Ñieàu naøy luùc ñaàu seõ gaây khoù khaên cho Coâng ty, nhöng ñoù laïi laø vaán ñeà chieán thuaät, maø coâng ty muoán phaùt trieån beàn vöõng vaø naâng cao khaû naêng caïnh tranh, môû roäng quy moâ kinh doanh phaûi chaáp nhaän, nhaát laø trong tình hình caïnh tranh gay gaét nhö hieän nay. Ngoøai nhöõng khoùa ñaøo taïo chuyeân moân, Coâng ty neân ñeà cöû nhaân vieân tham gia caùc lôùp ngoaïi ngöõ, tin hoïc vaø ñaëc bieät hôn heát laø naâng cao söï hieåu bieát veà neàn vaên hoùa cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc bôûi Coâng ty cuõng hoaït ñoäng trong lónh vöïc xuaát nhaäp khaåu. Moät vaán ñeà caàn quan taâm nöõa laø vaán ñeà ñaøo taïo nhöõng nhaân vieân môùi vaøo laøm. Nhöõng nhaân vieân môùi vaøo Coâng ty baát keå baèng caáp, chuyeân moân gì hoï cuõng phaûi traûi qua quaù trình ñaøo taïo, huaán luyeân toång quaùt veà Coâng ty goàm nhöõng noäi dung sau: - Lòch söû truyeàn thoáng cuûa Coâng ty. - Muïc tieâu, chöùc naêng, nhieäm vuï, nguyeân taéc hoaït ñoäng, trieát lyù kinh doanh. - Cô caáu toå chöùc, caùc chöùc vuï chuû choát cuûa Coâng ty vaø nhöõng ngöôøi ñaûm traùch chöùc vuï ñoù. - Noäi quy lao ñoäng. - Luaät lao ñoäng… Theâm vaøo ñoù, ñoái vôùi nhöõng öùng vieân laø sinh vieân cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung hoïc chuyeân nghieäp… chæ ñöôïc trang bò veà maët lyù thuyeát, chöa ñöôïc reøn luyeän qua thöïc tieãn coâng vieäc neân coâng taùc ñaøo taïo mang yù nghóa heát söùc quan troïng. Ñoái vôùi nhöõng CB-CNV tröïc tieáp höôùng daãn nhaân vieân môùi, Ban laõnh ñaïo neân coù chính saùch khuyeán khích nhaèm ñoäng vieân tinh thaàn hoï, giuùp cho coâng vieäc chæ daãn thuaän lôïi vaø coù hieäu quaû hôn. Neáu coù ñieàu kieän, Coâng ty neân môû nhöõng khoùa ñaøo taïo noäi boä, nhö vaäy seõ thuaän lôïi hôn cho CB-CNV vaø cho caû Coâng ty. Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng vaø hieäu quaû cuûa khoùa ñaøo taïo, ñôn vò caàn thöïc hieän toát caùc böôùc theo quy trình döôùi ñaây: Döïa treân nhöõng muïc tieâu ñaõ xaùc ñònh, xaây döïng caùc tieâu chí ñònh löôïng vaø phöông phaùp ñaùnh giaù cuûa khoùa ñaøo taïo bao goàm: ñaùnh giaù thaønh tích cuûa hoïc vieân vaø ñaùnh giaù chaát löôïng khoùa ñaøo taïo. - Löïa choïn ñoäi nguõ giaûng vieân: Tieâu chuaån giaûng vieân: Tuøy theo muïc tieâu ñaøo taïo, ñôn vò coù quyeàn xaây döïng tieâu chuaån giaûng vieân rieâng cho khoùa ñaøo taïo nhöng vaãn phaûi ñaûm baûo hoäi ñuû caùc tieâu chuaån sau: Coù kieán thöùc vaø kinh nghieäm thöïc teá. Coù kyõ naêng sö phaïm. Coù phöông phaùp truyeàn ñaït phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa khoùa ñaøo taïo. Coù uy tín vôùi Coâng ty. - Phöông aùn tuyeån choïn giaûng vieân: Ñôn vò coù traùch nhieäm xaây döïng phöông aùn chieâu moä tuyeån choïn giaûng vieân (bao goàm caû phöông phaùp ñaùnh giaù giaûng vieân) ñeå ñaûm baûo caùc nguyeân taéc sau: Chi phí ñaøo taïo hôïp lyù. Öu tieân giaûng vieân noäi boä. 3.1.4.Hoaøn thieän coâng taùc ñoäng vieân vaø duy trì nguoàn nhaân löïc: Moät toå chöùc hình thaønh, duy trì vaø phaùt trieån nhaát thieát phaûi coù yeáu toá con ngöôøi, con ngöôøi laøm neân toå chöùc. Vì vaäy, toå chöùc luoân phaûi quan taâm ñeán coâng taùc ñoäng vieân, duy trì nguoàn nhaân löïc ñeå nhaân vieân gaén boù laâu daøi vaø laøm vieäc heát mình cho toå chöùc. 3.1.4.1. Hoaøn thieän coâng taùc ñoäng vieân baèng vaät chaát: a. Coâng taùc phaân phoái tieàn löông: Vieäc aùp duïng chính saùch tieàn löông cho nhaân vieân cuûa moät Coâng ty thöôøng ñaët cho Ban giaùm ñoác moät vaán ñeà lôùn caàn phaûi giaûi quyeát, vì löông laø yeáu toá quan troïng trong vieäc duy trì vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. Neáu chính saùch löông boång khoâng roõ raøng, khoâng haáp daãn thì khoâng thu huùt ñöôïc nhöõng nhaân vieân gioûi, nhöng neáu traû löông quaù cao thì seõ aûnh höôûng ñeán ngaân saùch cuûa coâng ty. Coâng ty caàn coù nhöõng thoâng baùo chính thöùc veà thôøi haïn xeùt taêng löông vaø tieâu chuaån xeùt taêng löông cho nhaân vieân ñeå traùnh söï hieåu laàm hoang mang trong noäi boä Coâng ty. b. Coâng taùc phaân phoái tieàn thöôûng, phuï caáp Tieàn thöôûng ñöôïc xaây döïng treân cô sôû khoái löôïng coâng vieäc hoaøn thaønh theo baûn moâ taû coâng vieäc, thaâm nieân coâng taùc, thaønh tích xuaát saéc trong kyø xeùt thöôûng… Taát caû caùc tieâu chuaån naøy phaûi ñöôïc ñònh höôùng vaø cho heä soá tính ñieåm ñeå töø ñoù ra ñöôïc tieàn thöôûng. Coâng ty caàn coù nhöõng chính saùch, chöông trình thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù thi ñua khen thöôûng cho nhaân vieân nhaèm ñoäng vieân nhaân vieân laøm vieäc haêng say hôn, coáng hieán heát mình cho coâng ty. 3.1.4.2. Hoaøn thieän coâng taùc ñoäng vieân baèng tinh thaàn: a. Phaûn hoài tích cöïc (khen): Haàu heát moïi ngöôøi ai cuõng thích ñöôïc khen vaø lôøi khen coù taùc ñoäng thuùc ñaåy con ngöôøi tích cöïc laøm vieäc hôn. Vì theá nhaø quaûn lyù caàn phaûi coù lôøi khen khi nhaân vieân ñaït thaønh tích. Trong khen thöôûng, taâm lyù con ngöôøi thöôøng muoán nhieàu ngöôøi bieát ñeán thaønh tích cuûa mình vì vaäy nhaø quaûn lyù phaûi khen tröôùc coâng chuùng. Nhöõng phaàn thöôûng lôùn, nhieàu ngöôøi cho raèng mình khoâng xöùng ñaùng nhaän ñöôïc phaàn thöôûng ñoù neân hoï khoâng phaán ñaáu. Vì vaäy thöôøng xuyeân duøng nhöõng phaàn thöôûng nhoû döôùi daïng söï quan taâm, chuù yù cuûa caáp treân thöôøng ñöôïc nhaân vieân ñoùn nhaän nhieàu hôn. Phaàn thöôûng ñöôïc xuaát phaùt töø giôùi quaûn lyù caáp caøng cao thì caøng coù taùc duïng, do vaäy vieäc phaùt phaàn thöôûng vaø khen thöôûng neân ñeå nhaø quaûn lyù caáp caøng cao caøng toát. Nhöõng phaàn thöôûng tinh thaàn nhö : Giaáy khen, baèng khen, huy chöông. Nhöõng ngaøy nghæ pheùp ngoaïi leä. Moät chuyeán ñi du lòch. Moät söï thaêng tieán … b. Phaûn hoài tieâu cöïc (cheâ): Moät trong nhöõng kyõ naêng khoù nhaát cuûa nhaø quaûn lyù chính laø khaû naêng phaûn hoài tieâu cöïc, bôûi taâm lyù cuûa con ngöôøi khoâng thích bò cheâ. Nhöng nhaø quaûn lyù caàn phaûi phaûn hoài ñeå nhaân vieân bieát haïn cheá cuûa hoï. Do ñoù, ñeå phaûn hoài moät caùch hôïp lyù, nhaø quaûn lyù caàn löu yù moät soá ñieàu sau: - Caàn xaùc laäp moät tieán trình phaûn hoài thích hôïp baèng caùch ñaët caâu hoûi cho nhaân vieân ñeå tìm ra ñöôïc caùch phaûn hoài hieäu quaû nhaát. - Phaûi noùi roõ haäu quaû haønh vi do hoï gaây ra tuy nhieân phaûi thaän troïng lôøi noùi vaø toû ra heát söùc thoâng caûm, ñoàng thôøi giuùp hoï tìm caùch khaéc phuïc. Trong moät soá tröôøng hôïp, nhaø quaûn lyù phaûi noùi cho nhaân vieân bieát khi gaëp nhöõng tình huoáng nhö vaäy coù nhieàu caùch xöû lyù toát hôn vaø cuï theå laø … - Nhieäm vuï quan troïng cuûa nhaø quaûn lyù khi phaûn hoài tieâu cöïc laø toái thieåu hoùa söï khoù chòu cuûa ngöôøi tieáp nhaän. Vaán ñeà khoâng phaûi laø söï phaûn hoài maø laø boái caûnh phaûn hoài, do vaäy khi phaûn hoài tieâu cöïc nhaø quaûn lyù neân: - Khoâng pheâ bình tröôùc maët ngöôøi khaùc. - Ñaèng sau lôøi pheâ bình neân baøy toû loøng tin, laïc quan cuûa nhaø quaûn lyù. - Giöõ gìn vaø baûo veä nhaân caùch cuûa ngöôøi tieáp nhaän. - Gioïng noùi vaø neùt maët cuûa nhaø quaûn lyù khi phaûn hoài laø heát söùc quan troïng. - Vieäc phaûn hoài tieâu cöïc cuûa nhaø quaûn lyù phaûi xuaát phaùt töø taám loøng chaân thaønh ñoái vôùi nhaân vieân. Haïn cheá duøng caûm tính ñeå phaûn hoài, duøng söùc maïnh quyeàn löïc ñeå uy hieáp. - Nhaø quaûn lyù neân xaây döïng nieàm tin vaøo nhaân vieân cuûa mình. Ñaây laø ñoäng löïc giuùp hoï laøm vieäc toát hôn. c. Gia taêng caùc moái quan heä trong toå chöùc: Moät trong nhöõng ñieàu maø nhaân vieân caûm thaáy öùc cheá (sôï haõi) nhaát trong khi laøm vieäc ñoù laø moái quan heä xaáu. Moät moái quan heä khoâng toát giöõa hoï vôùi caùc ñoàng nghieäp vaø giöõa hoï vôùi caáp treân seõ laøm cho hoï sôï seät, ruït reø daãn tôùi söï coâ laäp, laøm aûnh höôûng tôùi baàu khoâng khí chung cuûa toå chöùc. Vì theá Ban laõnh ñaïo caàn taïo ñieàu kieän cho caùc thaønh vieân trong Coâng ty ruùt ngaén ñöôïc khoaûng caùch ñeå hoï hieåu nhau, chia seû nhau, giuùp nhau cuøng tieán boä, taïo neân moät taäp theå ñoaøn keát vaø vöõng maïnh. Ñoái vôùi nhaø quaûn lyù: Nhaø quaûn lyù phaûi luoân laø ngöôøi chuû ñoäng trong vieäc tieáp xuùc vôùi nhaân vieân cuûa mình, thoâng qua nhöõng cô hoäi nhö: Cuøng ngoài chung baøn aên vôùi nhaân vieân vaø chuû ñoäng tìm hieåu, chuû ñoäng gôïi chuyeän cho nhaân vieân töï baøy toû taâm tö, nguyeän voïng cuûa hoï. Thöôøng xuyeân ñeán thaêm hoûi nhaân vieân trong nhöõng luùc laøm vieäc cuõng nhö trong nhöõng dòp khaùc. Nhöng nhaø quaûn lyù neân chuù yù laø ñöøng neân giao tieáp baèng hình thöùc, ñöøng laøm cho nhaân vieân coù caûm giaùc sôï, khoâng thoaûi maùi trong giao tieáp vì vôùi taâm traïng sôï haõi ruït reø khoâng nhöõng nhaø quaûn lyù thu nhaän nhöõng thoâng tin veà nhaân vieân khoâng chính xaùc maø coøn taïo theâm khoaûng caùch vôùi hoï. Ñeå taïo ñieàu kieän cho caùc nhaân vieân coù cô hoäi tieáp xuùc vaø trao ñoåi vôùi nhau nhieàu hôn nhaèm naâng cao söï ñoaøn keát giöõa hoï, ban laõnh ñaïo coâng ty caàn thöôøng xuyeân toå chöùc caùc buoåi sinh hoaït tinh thaàn nhö toå chöùøc thi theå thao, caùc buoåi giao löu vaên ngheä, caùc buoåi hôïp maët cuûa nhoùm, caùc chuyeán ñi picnic … 3.2. KIEÁN NGHÒ Qua moät thôøi gian thöïc taäp vaø nghieân cöùu taïi Coâng ty coå phaàn truyeàn hình caùp Soâng Thu, Toâi ñaõ coá gaéng ñi saâu vaøo coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc ñeå thöïc hieän cho toát chuyeân ñeà naøy. Trong chuyeân ñeà naøy Toâi cuõng ñöa ra moät soá giaûi phaùp nhaèn thöïc hieän toát coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc, tuy nhieân Toâi cuõng xin ñöa ra moät soá kieán nghò xuaát phaùt töø nhu caàu thöïc teá cuûa Coâng ty vôùi mong muoán giuùp ñôõ ñöôïc phaàn naøo trong vieäc hoaøn thieän coâng taùc quaûn lyù nhaân söï. Coâng ty caàn tuyeån duïng töø nhieàu nguoàn khaùc nhau ñeå tìm ñöôïc öùng vieân öng yù nhaát. Phaûi coù söï tích cöïc tham gia, ñoùng goùp yù kieán cuûa taát caû moïi ngöôøi trong coâng ty ñeå taïo söï ñoàng thuaän thoáng nhaát yù kieán… Coâng taùc quaûn lyù nhaân söï phaûi luoân ñöôïc giaùm saùt chaët cheõ vaø kieåm tra coù heä thoáng. Xem xeùt taát caû caùc nguyeän voïng vaø nhu caàu nhaân söï cuûa caùc phoøng ban, töø ñoù coù theå boå sung kòp thôøi. KEÁT LUAÄN Ñeå tieáp tuïc ñoåi môùi vaø naâng cao hieäu quaû söû duïng nguoàn nhaân löïc taïi Coâng ty coå phaàn truyeàn hình caùp Soâng Thu trong ñieàu kieän neàn kinh teá theá giôùi vaø khu vöïc lieân tuïc ñoåi môùi, ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån tröôùc moät thò tröôøng ñaày bieán ñoäng vaø caïnh tranh gay gaét, ñoøi hoûi Coâng ty caàn phaùt huy naêng löïc quaûn lyù, hieäu quaû cuûa boä maùy toå chöùc, taäp trung ñöôïc trí tueä cuûa taäp theå nhaân vieân. Xaây döïng vaø hình thaønh neùt vaên hoùa cuûa doanh nghieäp ñoàng thôøi laøm taêng khaû naêng hoøa nhaäp, ñoùn nhaän nhöõng kieán thöùc môùi, hieän ñaïi trong lónh vöïc quaûn lyù vôùi nhöõng giaûi phaùp ñuùng ñaén veà cô caáu toå chöùc, boä maùy quaûn lyù. Qua thôøi gian thöïc taäp vaø nghieân cöùu taïi Coâng ty coå phaàn truyeàn hình caùp Soâng Thu, Toâi ñaõ hoïc ñöôïc raát nhieàu ñieàu veà caùch quaûn lyù ,ñieàu haønh ôû nôi ñaây vaø thaáy ñöôïc taàm quan troïng raát to lôùn cuûa coâng taùc ñaøo taïo, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc trong Coâng ty. Ñaây cuõng laø tieàn ñeà seõ giuùp Toâi coù theâm nhieàu kinh nghieäm trong vieäc quaûn lyù ñieàu haønh caùc doanh nghiệp sau naøy. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Quản trị nguồn nhân lực. ( Học để thành công, học để làm giàu. Business Edge). Nhiều tác giả, NXB: Trẻ, năm sản xuất 2006. 2. Quản trị nguồn nhân lực. Tác giả: JOHNW.BOUDREAU, NXB: Thống Kê, năm sản xuất 2005. 3. Quản trị nguồn nhân lực. PGS-TS: Trần Kim Dung, NXB: Giáo Dục, năm sản xuất 2002. 4. Quản trị nguồn nhân lực. Tác giả: Hương Huy, NXB: Giao Thông Vận Tải, năm sản xuất 2008. 5. Quản trị nguồn nhân lực. PGS-TS: Trần Kim Dung, NXB: Thống Kê, năm sản xuất 2006. 6. Thực hành kỹ năng quản trị nguồn nhân lực. Tác giả: Trần Công Bình, NXB: Trẻ, năm sản xuất 2008. 7. Đánh giá hiệu quả làm việc phát triển năng lực nhân viên. Tác giả: ALISON ALLENBY, NXB: Trẻ, năm sản xuất 2004. PHỤ LỤC: CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập-Tự Do -Hạnh Phúc ----------------- HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư 21/2003/TT-BLDTBXH ngày 22/9/2003 của BộLao động thương bimh xã hội) Chúng tôi,một bên là ông:…………………………….. Quốc tịch:VIỆT NAM Chức vụ:GIÁM ĐỐC CÔNG TY Đại diện cho(1):Công Ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu: ĐT:08.38494949 Địa chỉ: 151 - Đường: Bàu Cát - Phường: 4 - Quận:Tân Bình - TP:HCM Và một bên là ông /bà :…………………Quốc Tịch: VIệT NAM Sinh ngày ….tháng ….. năm …… tại:……. Nghề nghiệp(2):…. ... Mã Nhân Viên:…………. Địa chỉ thường chú:………………………………………………………………… Số CMND:……… cấp ngày:../…/….. tại:……… Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây: Điều 1:Thời hạn và công việc hợp đồng Loại hợp đồng lao động(3):………………………………………………… Từ ngày…. tháng …. năm ….. đến ngày …. tháng …. năm …… Thử việc từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm….. Địa điểm làm việc(4): Công Ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu Chức danh chuyên môn: …………............Chức vu: ……............................. Công việc phải làm(5):……………….. Điều 2:Chế độ làm việc Thời gian làm việc:08 giờ/ngày hoặc 42 giờ/tuần theo ca kíp Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:Được cấp phát đầy đủ các dụng cụ làm việc theo yêu cầu của chức danh công việc Điều 3:Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động Quyền lợi: Phương tiện làm việc(7):cá nhân tự túc Mức tiền lương chính hoặc tiền công(8): Mức tiền lương(lương chế độ để đóng BHXH:…………..đồng Nghạch lương:………. bậc:……. hệ số:……… Tiền lương hàng tháng được trả theo theo quy định hiện hành của xí nghiệp Hình thức trả lương:trả theo thời gian và hiệu quả công việc Phụ cấp gồm(9):theo quy định hiện hành của nhà nước Được trả lương vào ngày 05 hàng tháng Tiền thưởng (nếu có):phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của tổng công ty,kết quả đánh giá thực hiện công việc của cá nhân. Chế độ nâng lương:theo quy định hiện hành của nhà nước Trang bị bảo hộ lao động:theo quy định hiện hành củ nhà nước Chế độ nghỉ ngơi Nghỉ tuần:theo phân công của cán bộ quản lý trực tiếp Nghỉ lễ:9 ngày /năm,bao gồm :Tết Dương Lịch (01 Ngày),Tết Nguyên Đán(04 Ngày),Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương(01 Ngày),Nghày Chiến Thắng 30/4 (01 Ngày),Quốc Tế Lao Động 1/5 (01 Ngày),Quốc Khánh (01 Ngày) Nghỉ phép :người lao động làm đủ 12 tháng,được nghỉ phép 12 ngày.thâm niên cứ 5 năm được nghỉ phép thêm 01 ngày phép 3.1.10 Bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ cụ thể: Người sử dụng lao động đóng:BHXH:15%,BHYT;2%,BHTN:1% Người lao động đóng:BHXH:5%,BHYT:1%,BHTN:1% 3.1.11 Chế độ đào tạo:được đào tạo,huấn luyện chuyên môn,qui trình thủ tục phù hợp với chức danh công việc,tiền lương và các chế độ liên quan trong thời gian học tập được hưởng ứng theo qui định hiện hành của công ty . Những thỏa thuận khác(12) Nghĩa vụ: Hoàn thành những công việc đã can kết trong hợp đồng lao động. Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doamh,nội quy kỷ luật lao động,an toàn vệ sinh lao động,… Bồi thường vi phạm và vật chất (13) Bồi thường những thiệt hại do lỗi của mình ngây ra cho công ty theo quy định hiện hành của nhà nước và của công ty Bồi thường chi phí đào tạo cho xí nghiệp nếu không hoàn thành khóa đào tạo hoặc không làm việc đủ thời hạn đã cam kết theo quy định hiện hành củ nhà nước và công ty. Điều 4:Nghĩa vụ và quyền lợi của người sử dụng lao động Nghĩa vụ: Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động Thanh toán đầy đủ,đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động đúng theo hợp đồng,thỏa ước lao động tập thể. Quyền hạn: Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng(bố trí,điều chuyển,tạm ngừng việc…) Tạm hoãn,chấm dứt hợp đồng lao động,kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật lao động,thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của công ty. Điều 5:Điều khoản thi hành Những vấn đề về lao động ghi trong hợp đồng này thì áp dụng qui định hiện hành của nhà nước và của Công Ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu. Hợp đồng lao động được làm 02 bản,mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2009. Hợp đồng này làm tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu ngày…. tháng …. năm ….. Người lao động . Người sử dụng lao động (ký,ghi rõ họ tên) (ký,đóng dấu,ghi rõ họ tên )

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVHC_new_1.doc
Luận văn liên quan