Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

Mục lục Đề mục Lời mở đầu 3 Chương I: Cơ sở lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 5 1.1. Một số khái niệm về kinh doanh 5 1.2. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 5 1.3. Bản chất và phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh 7 1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 9 1.5. Các nhân tố tác động đến việc hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 17 1.6. Phương hướng chung nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 21 1.7. Các quan điểm cơ bản trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 22 Chương II: Thực trạng và phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 26 I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 26 1. Lịch sử hình thành 26 2. Qúa trình phát triển và cơ cấu tổ chức 27 2.1.Qúa trình phát triển . 27 2.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 27 2.3. Đặc điểm về lao động trong công ty . 32 II. Khái quát thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 33 1.Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 33 2. Nguyên nhân gây ra hạn chế. 35 III- Phân tích thực trạng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần và xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng 37 1.Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp 37 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh 38 Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 46 I. Phương hướng- Nhiệm vụ- Mục tiêu chủ yếu trong thời gian tới của công ty 46 1. Mục tiêu và kế hoạch trong thời gian tới: 46 2. Phương hướng phát triển. 48 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 48 1. Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường: 48 2. Xây dựng chính sách sản phẩm 51 3. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý: 51 4. Sữa chữa và bảo dưỡng duy trỡ mỏy múc, thiết bị một cỏch thường xuyờn 53 5. Tăng cường cụng tỏc kiểm tra, kiểm soỏt, đào tạo và bồi dưỡng lao động. 54 6. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm: 55 7. Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả: 55 8. Xây dựng duy trì hệ thống thông tin kịp thời hiệu quả: 57 9. Nâng cao hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp 57 10. Tăng cường liên kết kinh tế: 58 Kết luận 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

doc64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2238 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ø tiªu nµy t­¬ng ®èi cao so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, chøng tá tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n lµ kh¸ cao nªn vÊn ®Ò chÊt l­îng lao ®éng c«ng ty ®ang cã lµ mét lîi thÕ. Mét doanh nghiÖp nÕu cã ®éi ngò lao ®éng tr×nh ®é tay nghÒ cao, cã nhiÒu kinh nghiÖm sÏ cã kh¶ n¨ng chñ ®éng ®µm ph¸n còng nh­ viÖc nhËn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã c«ng nghÖ cao cho mét sè doanh nghiÖp kh¸c. ChÊt l­îng cña ng­êi c«ng nh©n ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. - Ngoµi ra c«ng ty cßn cã mét sè thuËn lîi nh­: H¶i phßng cã vÞ trÝ kinh tÕ, ®Þa lý thuËn lîi gÇn c¶ng, biÓn lªn c«ng ty cã nh÷ng thuËn lîi nhÊt ®Þnh ®Ó thu hót kh¸ch hµng ®Õn ®Çu t­ x©y dùng, liªn doanh liªn kÕt. Nguån lao ®éng dåi dµo t¹i ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tØnh l©n cËn l¹i ®ang d­ thõa, thuËn lîi cho c«ng ty trong c«ng t¸c tuyÓn dông, bæ sung vµ ®µo t¹o lao ®éng 1.2. Nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh MÆc dï cã nh÷ng thuËn lîi trªn nh­ng c«ng ty vÉn gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. VÊn ®Ò vÒ vèn: Nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng ®ßi hái ph¶i cã mét l­îng vèn l­u ®éng t­¬ng ®èi lín. N¨m 2008 võa qua vèn l­u ®éng cña c«ng ty t¨ng lªn chñ yÕu b»ng nguån vay ng¾n h¹n, ®iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng ®Õn tµi chÝnh còng nh­ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. Nî nhiÒu, c«ng ty ph¶i tr¶ l·i nhiÒu lµm cho lîi nhuËn gi¶m ®i ph¶i ®èi mÆt víi ¸p lùc thanh to¸n nî ®Õn h¹n. VÊn ®Ò vÒ bé m¸y qu¶n lý: Cã ®­îc bé m¸y gän nhÑ sÏ gi¶m ®­îc chi phÝ qu¶n lý, dÔ ®iÒu hµnh. Song, tinh gi¶m qu¸ møc, v­ît qu¸ giíi h¹n sÏ lµm c«ng ty thiÕu ®i mÊt mét sè bé phËn chøc n¨ng, ng­êi c¸n bé sÏ ph¶i kiªm nhiÖm qu¸ nhiÒu c«ng viÖc sÏ t¹o cho hä sù mÖt mái kh«ng chuyªn t©m vµo c«ng viÖc. C«ng ty ®ang r¬i vµo t×nh tr¹ng nµy vµ gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n khi nhu cÇu vÒ bé m¸y qu¶n lý chøc n¨ng t¨ng lªn vµ ®ßi hái cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cô thÓ. VÊn ®Ò chÝnh s¸ch: ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty phô thuéc chÆt chÏ vµo chÝnh s¸ch nhµ n­íc, chÝnh s¸ch vÒ thuÕ suÊt ­u ®·i cho c¸c doanh nghÖip cã tû lÖ néi ®Þa ho¸ theo quy ®Þnh. Do vËy mµ ho¹t ®äng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i chÞu sù chi phè cña nhµ n­íc vµ cã nh÷ng thay ®æi theo sù thay ®æi cña chÝnh s¸ch. 2. Nguyªn nh©n g©y ra h¹n chÕ. 2.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: VÒ m«i tr­êng kinh doanh, sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖu cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, nh÷ng mÆt tr¸i vµ khuyÕt tËt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng lu«n t¹o ra nh÷ng c¸i bÉy v« h×nh ®Ó ®­a bÊt cø doanh nghiÖp nµo r¬i vµo vùc th¼m cña sù ph¸ s¶n. H¬n n÷a, C«ng ty cßn ph¶i ®èi phã víi sù ra ®ßi cña hµng lo¹t c¸c C«ng ty, doanh nghiÖp kh¸c cã cïng lo¹i h×nh s¶n xuÊt. Sù ®oµn kÕt cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch­a cao, kh«ng nh÷ng kh«ng t¨ng c­êng liªn kÕt víi nhau mµ cßn cã xu h­íng c¹nh tranh nhau. Nguyªn nh©n nµy dÉn ®Õn sù thiÕu tin t­ëng lÉn nhau cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Kh«ng nh÷ng vËy, nhiÒu c¬ së t­ nh©n nóp bãng c¸c doanh nghiÖp ®­îc cÊp phÐp kinh doanh ®Ó lµm lòng ®o¹nt hÞ tr­êng vÒ gi¸ c¶ còng nh­ nhiÒu yÕu tè kh¸c v­ît khái sù kiÓm so¸t cña nhµ n­íc, dÉn ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ®­îc ®¶m b¶o, g©y thiÖt h¹i cho c¸c nhµ s¶n xuÊt chÝnh. VÒ chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc: Nhµ n­íc ch­a thùc sù cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý trong viÖc khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ, chñ ®éng trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c, hÖ thèng ph¸p luËt cña n­íc ta ch­a ®Çy ®ñ vµ thiÕu sù ®ång bé, ®Æc biÖt lµ sù thay ®æi ®ét ngéi cña c¸c v¨n b¶n míi ra ®êi, phñ ®Þnh kh«ng thèng nhÊt víi c¸c v¨n b¶n cò lµ vÊn ®Ò g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n, phiÒu to¸i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã viÖc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh ë n­íc ta vÉn cång kÒnh, c¸c thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸ còng nh­ c¸c thñ tôc vay vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh vÊn gÆp nhiÒu khã kh¨n. 2.2. Nguyªn nh©n chñ quan: Ngoµi viÖc quan t©m ®Õn lîi Ých ng­êi lao ®éng th× viÖc s¾p xÕp bè trÝ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña hä cho phÐp c«ng ty tËn dông ®­îc n¨ng lùc cña ng­êi lao ®éng, khuyÕn khÝch hä ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. Trong c«ng ty cã sù s¾p xÕp tõ ban l·nh ®¹o ®Õn c¸c phßng ban ph¶i g¸nh v¸c nhiÒu nhiÖm vô kh¸c nhau kh«ng t¹o ®­îc ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña m×nh. Sù chñ ®éng cña c¸c ®¬n vÞ cßn h¹n chÕ, xö lý cña c¸c phßng ban cã n¬i vÉn ch­a kÞp thêi, thiÕu linh ho¹t, s¾p xÕp c«ng viÖc t¹i mét sè phßng ban tham m­u vÉn ch­a thùc sù khoa häc. III- Ph©n tÝch thùc tr¹ng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vµ x©y dùng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh N¨m 2008 chØ tiªu M· sè N¨m 2007 VN§ N¨m 2008 VN§ Chªnh lÖch 2008/2007 TuyÖt ®èi T­¬ng ®èi 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 13.015.362.211 20.296.145.416 7.280783205 56% 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 0 0 0 0 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 10 13.015.362.211 20.296.145.416 7280783205 56% 4. Gi¸ vèn b¸n hµng 11 11.258.474.696 18.334.052.209 70755577513 62.8% 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 20 1.756.887.515 1.962.093.207 205205692 11.7% 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 28.694.200 66.810.826 38116626 132.8% 7. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh -Trong ®ã chi phÝ l·i vay 22 537.360 0 301.541.617 300.168.417 301004257 300168417 1..7% 100% 8. Chi phÝ b¸n hµng 23 0 0 0 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 24 775.431.611 788.902.967 13471356 1,7% 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 25 733.253.757 1.214.818.436 481564679 65.7% 11. Thu nhËp kh¸c 30 500.000 720.000 220.000 44% 12. Chi phÝ kh¸c 31 9.800.000 37.836.000 28036000 286% 13. Lîi nhuËn kh¸c 32 9.080.000 37.336.000 28256000 310..2% 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ 40 724.173.757 1.177.482.436 453308679 62.6% 15. Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh 60 101.384.326 164.847.541 63473215 62.6% 16. Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i 51 0 0 0 0 17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 52 622.789.431 1.012.634.895 389845464 62.6% 18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 70 1.151 1.872 721 62.6% Nguån: Phßng kÕ to¸n NhËn xÐt: T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong 2 n¨m võa qua: + VÒ kÕt qu¶ kinh doanh: N¨m 2008 lîi nhuËn tr­íc thuÕ t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 453.308.679 VN§, t­¬ng ®­¬ng víi 62.6% trong ®ã lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®«ng kinh doanh tang 481.564.679VN§, t­¬ng ®­¬ng víi 65.7% lîi nhuËn kh¸c còng t¨ng 28.256.000VN§ t­¬ng ®­¬ng víi 311.2%. +VÒ ho¹t ®éng kinh doanh ta thÊy n¨m 2008 tèc ®é t¨ng doanh thu thuÇn so víi n¨m 2007 lµ 56% trong khi ®ã tèc ®é t¨ng lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh lµ 65.7%. §iÒu ®ã thÓ hiÖn viÖc qu¶n lý chi phÝ gi¸ thµnh kh¸ tèt. Còng nh­ mäi doanh nghiÖp kh¸c, doanh thu vµ lîi nhuËn lµ hai chØ tiªu mµ c«ng ty xem lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn. Doanh thu chÝnh lµ gi¸ trÞ hay sè tiÒn mµ doanh nghiÖp cã ®­îc nhê thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, cßn lîi nhuËn chÝnh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng mµ doanh nghiÖp ®¹t ®­îc. Theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ta míi chØ biÕt doanh nghiÖp chØ cã thÓ ph¸t triÓn theo chiÒu réng hay kh«ng, ®Ó biÕt ®­îc sù ph¸t triÓn theo chiÒu s©u ph¶i xem xÐt c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæng hîp 2. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 2.1 Ph©n tÝch yÕu tè sö dông lao ®éng. Lao ®éng lµ nh©n tè s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh. Sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng lµ nh©n tè quan träng nhÊt t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ®­îc biÓu hiÖn ë n¨ng xuÊt lao ®éng, møc sinh lêi cña lao ®éng vµ hiÖu xuÊt tiÒn l­¬ng. XÐt theo c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ta thÊy cã mét sù thay ®æi ®¸ng kÓ víi chiÒu h­íng tèt. Nh×n chung c«ng ty ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m biªn chÕ ®ång thêi còng tuyÓn nh÷ng lao ®éng cã tay nghÒ vµ tr×nh ®é vµo lµm viÖc t¹i xÝ nghiÖp. NÕu xÐt vÒ tr×nh ®é cña lao ®éng: Còng ngµy cµng ®­îc t©ng lªn lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc n¨m 2007 lµ 60 ng­êi th× ®Õn n¨m 2008 lµ 120 ng­êi chiÕm 24% lao ®éng toµn c«ng ty . Tuy nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ cô thÓ h¬n vÒ c¬ cÊu lao ®éng còng nh­ viÖc sö dông nguån lao ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng ta xÐt qua b¶ng sau: ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m2008 Tæng chi phÝ tiÒn l­ong 12.552.216 16.223.588 20.156.000 Thu nhËp b×nh qu©n 2.500.000 3.000.000 4.000.000 Sè lao ®éng hiÖn cã 400 ng­êi 450 ng­êi 500 ng­êi Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy sè l­îng lao ®éng t¨ng lªn qua c¸c n¨m, tuy nhiªn sè l­îng nµy t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ trong khi ®ã møc thu nhËp b×nh qu©n mét ng­êi lao ®éng còng t¨ng lªn vµ cã xu h­íng t¨ng nhanh h¬n sè l­îng. §iÒu nµy cã lîi cho ng­êi lao ®éng chøng tá c«ng nh©n ®­îc sö dông nhiÒu vÒ mÆt thêi gian, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña c«ng ty kh¸ tèt. 2.2. Ph©n tÝch c¸c yÕu tè vÒ tµi s¶n vµ nguån vèn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n rót gän §¬n vÞ tÝnh: VN§ Tµi s¶n M· sè N¨m 2007 N¨m 2008 Chªnh lÖch 2008/2007 Trung b×nh Tû Träng % Trung b×nh Tû Träng % TuyÖt ®èi % A. Tµi s¶n ng¾n h¹n 100 9.182.883.111 100% 11.228.152.608 100% 2.045.269.497 22.3% 1.TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn 110 1.855.996.359 20.2% 3.106.774.760 27.6% 1.250.778.401 67.4% 2.C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 0 0 450.000.000 4% 450.000.000 100% 3.C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 6.296.641.155 68.57% 6.461.986.745 57.5% 165.345.590 2.6% 4.Hµng tån kho 140 450.153.100 5% 1.209.391.103 10.9% 759.238.003 168% 5.Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 580.092.497 6.23% 0 0 (580.092.497) (100%) B.Tµi S¶n dµi h¹n 200 11.951.338.856 100% 12.518.333.999 100% 566.995.143 4.7% 1.C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210 0 0 0 0 0 0 2.Tµi S¶n cè ®Þnh 220 11.795.817.900 98.7% 10.316.912.098 82.4% (1.478.905.802) (12.5%) 3.BÊt ®éng s¶n ®Çu t­ 240 0 0 2.122.565.859 17% 2.122.565.857 100% 4.C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 250 0 0 0 0 0 0 5.Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 270 155.520.9546 1.3% 78.856.042 0.6% (76.664.914) (49.3%) Tæng céng tµi s¶n 21.134.221.967 23.746.486.607 2.612.264.640 12.36% Nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ 300 15.558.194.321 100% 15.493.023.229 100% 65.171.092 0.5% 1.Nî ng¾n h¹n 310 8.520.472.943 54.7% 9.957.733.229 64.3% 1.437.260.286 16.87% 2.Nî dµi h¹n 330 7.037.721.338 45.3% 5.535.290.000 35.7% (1.502.431.378) (21.35%) B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 5.576.027.646 100% 8.253.463.378 100% 2.677.435.732 48% 1.Vèn chñ së h÷u 410 5.470.695.095 97.7% 8.166.441.725 98.9% 2.695.746.630 49.3% 2.Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 430 105.332.551 2.3% 87.021.653 1.1% (18.310.898) (17.38%) Tæng céng nguån vèn 21.134.221.967 23.746.486.607 NhËn XÐt: * VÒ phÇn tµi s¶n: N¨m 2008 tæng tµi s¶n cña c«ng ty t¨ng 2.162.264.640 VN§ so víi n¨m 2007. Trong ®ã tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n t¨ng 2.045.269.497 VN§ cßn tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n t¨ng 566.995.143 VN§ . Trong ®ã tµi s¶n l­u ®éng t¨ng 2.045.269.497 VN§ lµ do tiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn n¨m 2008 cao h¬n n¨m 2007 lµ 1.250.778.401 VN§ t­¬ng ®­¬ng víi 67.4%, c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n t¨ng 450.000.000 VN§ t­¬ng ®­¬ng víi 100%, c¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n t¨ng 165.345.590 VN§ t­¬ng ®­¬ng 2.6% vµ hµng kho t¨ng 759.238.003 VN§ t­¬ng víi 168% . Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n t¨ng lµ do bÊt ®éng s¶n ®Çu t­ t¨ng 2.122.565.875 VN§ t­¬ng ®­¬ng víi 100%. *VÒ phÇn nguån vèn: N¨m 2008 tæng céng nguån vèn t¨ng so víi n¨m 2007 . Trong ®ã nî ph¶i tr¶ gi¶m 65.171.092VN§ vµ nguån vèn chñ së h÷u t¨ng 3.677.435.732VN§. 2.3. Ph©n tÝch t×nh h×nh sử dụng vốn lưu động và vốn cố định của c«ng ty Những chỉ tiªu này dïng để đo lường hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của một doanh nghiệp bằng c¸ch so s¸nh doanh thu với việc bỏ vốn vào kinh doanh dưới c¸c tài sản kh¸c nhau. Vßng quay hàng tồn kho - Trong năm 2007 450.153.100 + 632.688.000 Gi¸ trị hàng tồn kho b×nh qu©n = —————————————— 2 11.258.474.696 = 541.420.550 đång Vßng quay hàng tồn kho = ————————— = 20,79 vßng 541.420.550 360 Kỳ lu«n chuyển hàng tồn kho b×nh qu©n = ——— = 17,3 ngày 20,79 - Trong năm 2008 450.153.100 + 1.209.391.103 Gi¸ trị hàng tồn kho b×nh qu©n = —————————————— 2 = 829.772.101,5 đång 18.334.052.209 Vßng quay hàng tồn kho = ———————— = 22,1 vßng 829.772.101,5 360 Kỳ lu«n chuyển hàng tồn kho b×nh qu©n = ————— = 16,3 ngày 22,1 Chóng ta thấy vßng quay hàng tồn kho b×nh qu©n năm 2007 là 20,79 vßng cã nghĩa là năm 2007 hàng tồn kho của c«ng ty lu«n chuyển được 20,79 vßng. Đến năm 2008, con số này là 22,1 vßng, đ· t¨ng 1,31 vßng làm cho số ngày lu«n chuyển hàng tồn kho gi¶m từ 17,3 ngày xuèng 16,3 ngày, gi¶m 1ngày. Nguyªn nh©n của t×nh trạng trªn là hàng tồn kho b×nh qu©n năm 2008 lín h¬n sè hµng tån kho n¨m 2007. Trong năm 2008, hàng tồn kho b×nh qu©n chỉ là 829.772.101,5đồng, năm 2007, con số này lµ 541.420.550đồng, tỷ lệ t¨ng là 53% trong n¨m qua gi¸ vốn hàng b¸n tăng 759.238.003đồng, tỷ lệ tăng 168% chøng tá tốc độ tăng gi¸ vốn hàng b¸n lín hơn tốc độ tăng của hàng tồn kho cho nªn dẫn đến chỉ tiªu này t¨ng lªn. 2.4. Ph©n tÝch vÒ chi phÝ. Chi phÝ lµ kho¶n ®Çu t­ ban ®Çu vµo s¶n xuÊt kinh doanh nh»m thu vÒ lîi Ých lín h¬n trong t­¬ng lai. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i lóc nµo lîi Ých thu vÒ còng lín h¬n chi phÝ bá ra. Khi ®ã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sÏ kh«ng cã hiÖu qu¶ lµm cho doanh nghiÖp bÞ thua lç vµ cã thÓ dÉn tíi ph¸ s¶n nÕu chi phÝ ®Çu t­ qu¸ lín kh«ng thÓ thu håi ®­îc. §Ó cã ®­îc lîi nhuËn cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt C«ng ty kh«ng thÓ n©ng cao gi¸ b¸n s¶n phÈm bëi v× trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh vÒ gi¸ rÊt gay g¾t, gi¸ cµng thÊp cµng cã sù c¹nh tranh cao. NÕu doanh nghiÖp t¨ng gi¸ c¶ mµ chÊt l­îng, mÉu m· kh«ng ®æi lµ tù giÕt m×nh. Do ®ã C«ng ty cã thÓ t¨ng lîi nhuËn b»ng c¸ch h¹ gi¸ thµnh th«ng qua viÖc sö dông chi phÝ ®Çu vµo cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng ®èi víi mét C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng nh­ C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. B¶ng ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chi phÝ cña C«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh 2008/2007 TuyÖt ®èi % 1. Gi¸ vèn hµng b¸n 11.258.474.696 18.334.052.209 7.075.577.513 62,85% 2. Chi phÝ QLKD 788.902.967 775.431.611 (13.471.356) (1,7%) 3. Tæng chi phÝ 12.047.377.663 19.109.483.820 7.062.106.157 58,62% 4. Tæng DTT 13.015.362.211 20.296.145.411 7.280.783.200 56% 5. Lîi nhuËn 967.984.548 1.186.661.591 218.677.043 22,6% Nh×n vµo sè liÖu vµ sù ph©n tÝch ë b¶ng trªn ta thÊy trong n¨m 2008 ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty thay ®æi bëi c¸c kháan chi phÝ ®· thay ®æi. Trong n¨m 2008 chi phÝ QLKD ®· gi¶m 13.471.356 VN§, t­¬ng ®­¬ng víi tØ lÖ gi¶m 1,7% so víi n¨m 2007 v× thÕ tæng chi phÝ trong n¨m cña C«ng ty t¨ng 7.062.106.157VN§ víi tØ lÖ lµ 58,62%. Muèn biÕt mét ®ång chi phÝ bá ra cã ®em l¹i hiÖu qu¶ hay kh«ng chóng ta cã thÓ biÕt ®­îc th«ng qua viÖc ph©n tÝch vµ so s¸nh mét sè chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ trong 2 n¨m. * ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ. HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ = HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ n¨m 2007 = = 1,08 HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ n¨m 2008 = = 1,06 * Tû suÊt lîi nhuËn /chi phÝ. Tû suÊt lîi nhuËn chi phÝ = x 100 Tû suÊt lîi nhuËn chi phÝ n¨m 2007 = x 100 = 8,03 Tû suÊt lîi nhuËn chi phÝ n¨m 2008 = x 100 = 6,21 Qua hai chØ tiªu trªn cã thÓ thÊy r»ng mét ®ång chi phÝ bá ra trong n¨m ®Òu mang l¹i hiÖu qu¶ t­¬ng ®èi cao. Bëi v× cø 100 ®ång chi phÝ bá ra C«ng ty thu ®­îc 8,03®ång lîi nhuËn n¨m 2007 vµ n¨m 2008 thu ®­îc 6,21 ®ång víi 100 ®ång chi phÝ bá ra. §©y lµ mét thµnh qu¶ ®¸ng khÝch lÖ ®èi víi toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ®· cè g¾ng hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao. Nh­ vËy trong n¨m 2008 C«ng ty muèn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn gi¶m chi phÝ, ®Æc biÖt lµ chi phÝ qu¶n lý kinh doanh. Bé m¸y qu¶n lý cÇn ®­îc tinh gi¶m ®Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. 2.5. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty T×nh h×nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh râ nÐt chÊt l­îng c«ng t¸c tµi chÝnh t¹i doanh nghiÖp vµ ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi quan t©m nh­ c¸c nhµ ®Çu t­ chñ ng©n hµng, ng­êi cho vay. NÕu ho¹t ®éng tµi chÝnh cã hiÖu qu¶ doanh nghiÖp sÏ Ýt c«ng nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n dåi dµo vµ vèn cña doanh nghiÖp sÏ Ýt bÞ chiÕm dông. Ng­îc l¹i nÕu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp kÐm hiÖu qu¶, vèn bÞ chiÕm dông lÉn nhau, vèn cña doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông, doanh nghiÖp còng ®i chiÕm dông vèn cña kh¸ch hµng. NÕu doanh nghiÖp sö dông ®ång vèn chiÕm dông kh«ng hiÖu qu¶ th× tµi chÝnh cña doanh nghiÖp sÏ bÞ ®e däa. Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng t×nh tr¹ng nµy lµ kh«ng tr¸nh khái. Cho nªn c¸c doanh nghiÖp trong qóa tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó gi¶m tèi ®a c¸c kho¶n bÞ chiÕm dông. MÆt kh¸c sö dông ®ång vèn chiÕm dông cã hiÖu qu¶ nhÊt. 2.5.1. C¸c hÖ sè ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n. 2.5.1.1. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t = HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t n¨m 2007 = 21.134.221.967 = 1,358 > 1 15.558.194.321 HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t n¨m 2008 = 23.746.486.607 = 1,532 > 1 15.493.023.229 Qua hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t cña 2 n¨m ta thÊy trong n¨m 2007 cø 1 ®ång nî ng¾n h¹n vµ nî dµi h¹n th× ®­îc ®¶m b¶o b»ng 1,358 ®ång tæng tµi s¶n. Con sè nµy trong n¨m 2008 lµ 1,532 ®ång ®· t¨ng 0,174®ång víi tØ lÖ t¨ng 12,8% . §iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty ®· cao h¬n qua c¸c n¨m, C«ng ty ®· s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. §©y còng lµ thµnh tÝch mµ C«ng ty ®· cè g¾ng ®¹t ®­îc cÇn ph¸t huy h¬n n÷a hiÖu qu¶ nµy. 2.5.1.2. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n = HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n n¨m 2007 = 9.182.883.111 = 1,07 8.520.472.943 HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n n¨m 2008 = 11.228.152.608 = 1,13 9.957.733.229 Cho biÕt chØ tiªu ph¶n ¸nh ®iÒu g×? Nh­ thÕ nµo lµ tèt HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cña C«ng ty trong n¨m 2007 lµ 1,07 tøc lµ cø 1 ®ång nî ng¾n h¹n th× ®­îc ®¶m b¶o b»ng 1,07 ®ång tµi s¶n l­u ®éng vµ con sè nµy ë trong n¨m 2008 lµ 1,13. NghÜa lµ cø 1 ®ång nî ng¾n h¹n th× ®­îc ®¶m b¶o b»ng 1,13 ®ång, tµi s¶n l­u ®éng ®· t¨ng 0,06 lÇn so víi n¨m 2007 víi tØ lÖ t¨ng 5,6%. Qua 2 n¨m ta thÊy hÖ sè nµy > 1 chøng tá kh¶ n¨ng tr¶ c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n trong k× cña C«ng ty lµ ®¶m b¶o. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i hÖ sè nµy cµng cao cµng tèt. NÕu l­îng tµi s¶n l­u ®éng tån tr÷ lín ph¶n ¸nh viÖc sö dông tµi s¶n l­u ®éng kh«ng hiÖu qu¶ v× bé phËn nµy kh«ng vËn dông vµ sinh lêi. V× vËy C«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu h¬n ®Ó qu¶n lý c¸c kho¶n nµy. 2.5.1.3. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lµ tiªu chuÈn khe kh¾t h¬n vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n so víi hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t vµ hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n. HÖ sè nµy ph¶n ¸nh tèc ®é thanh to¸n ngay ®èi víi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n. HÖ sè nµy tr¶ lêi cho c©u hái khi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶ th× víi t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp hiÖn t¹i th× doanh nghiÖp cã tr¶ ®­îc ngay vµ tr¶ hÕt ®­îc hay kh«ng. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh n¨m 2007 = 9.182.883.111 – 450.153.100 = 1,09 8.020.472.943 HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh n¨m 2008 = 11.228.152.608 – 1.209.391.103 = 1,01 9.957.733.229 ë C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh ®Çu n¨m 2007 lµ 1,09. HÖ sè nµy trong n¨m 2008 lµ 1,01 NhËn xÐt chung vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n: Qua ph©n tÝch chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n gi÷a 2 n¨m 2007 vµ 2008 cho chóng ta thÊy t×nh h×nh thanh to¸n trong n¨m 2008 l¹i cã chiÒu h­íng t¨ng lªn so víi n¨m 2007. C«ng ty cÇn ph¸t huy h¬n n÷a thµnh tÝch nµy. CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG I. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ - MỤC TIÊU CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA CÔNG TY. Năm 2008 công ty đã kết thúc kế hoạch sản xuất kinh doanh với những kết quả đáng mừng (các chỉ tiêu đều đạt và vượt) đó là nguồn động viên cổ vũ to lớn đối với tập thể lãnh đạo công ty và người lao động toàn công ty. Trong những năm vừa qua công ty đã vượt qua khó khăn và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm về chuyển đổi cơ chế nhưng đó mới chỉ là những bài học đầu tiên, thực tế trong sản xuất và kinh doanh, trong cơ chế mới còn rất nhiều khó khăn mà công ty chưa thể lường hết được. Kinh tế thị trường phát triển mạnh thì cạnh tranh càng gay gắt hơn. Đòi hỏi công ty phải bình tĩnh, tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh của cộng đồng đẩy lùi những khó khăn trở ngại để vững bước đi lên. Công ty phải áp dụng các biện pháp tích cực dể mở mộng thị trường, không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, tại sản phẩm có sức tiêu thụ lớn trên thị trường quốc tế. - Mở rộng sản xuất thêm dây truyền sản xuất . - Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, đào tạo nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn. - Giữ uy tín của sản phẩm trên thị trường. Tăng cường hợp tác gia công với các nước. 1. Môc tiªu vµ kÕ ho¹ch trong thêi gian tíi: 1.1 Môc tiªu: VÒ môc tiªu chung: TiÕp tôc më réng quy m« s¶n xuÊt, t¨ng lîi nhuËn, t¨ng doanh thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc, æn ®Þnh vµ n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm – dÞch vô tho¶ m·n kh¸ch hµng, tró träng h¬n vÒ kh©u marketing. TËp trung kh¾c phôc, sö lý c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong c«ng ty. N©ng cao søc c¹nh tranh chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, tiÕn tíi héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi. VÒ môc tiªu cô thÓ: N¨m 2009 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo, c«ng ty tiÕp tôc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh. QuyÕt t©m phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch mµ C«ng ty ®· ®Ò ra nh­: ph¸t triÓn doanh nghiÖp thµnh tËp ®oµn ®a ngµnh, ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc: th­¬ng m¹i – s¶n xuÊt c«ng nghiÖp – kinh doanh bÊt ®éng s¶n – dÞch vô tµi chÝnh – dÞch vô x©y dùng vµ du lÞch… ChiÕn l­îc ph¸t triÓn trung h¹n: ®Çu t­ x©y dùng hoµn thiÖn khu nhµ x­ëng A3 – nhµ m¸y chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp tiÒn chÕ nh»m thu hót vµ më réng liªn doanh liªn kÕt víi nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn dµi h¹n: T¨ng c­êng n¨ng lùc vµo c¸c kh©u chñ yÕu: s¶n xuÊt c«ng nghiÖp – n©ng cao n¨ng lùc ®Ó cã chÊt l­îng vµ s¶n phÈm ®éc ®¸o, ph¸t huy th­¬ng hiÖu; t¨ng c­êng thÞ phÇn trong kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ kinh doanh c¸c khu c«ng nghiÖp. Chñ ®éng n¾m b¾t vµ triÓn khai c¸c dù ¸n phï hîp víi tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty. GÝa trÞ c«ng nghiÖp vµ doanh thu t¨ng 20% so víi n¨m 2008. Nép ng©n s¸ch t¨ng 12-15% so víi cïng kú. Cè g¾ng n©ng møc thu nhËp b×nh qu©n lªn 5.000.000®/ng­êi/th¸ng. 1.2. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009: §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu N¨m 2009 Tæng doanh thu 26.015.000.000 Lîi nhuËn 3.756.000.000 Nép ng©n s¸ch 2.541.000.000 Thu nhËp b×nh qu©n 5.000.000 2. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn. Trªn c¬ së môc tiªu kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc mµ §¶ng vµ ChÝnh phñ ®· ®Ò ra trong 5 n¨m 2005-2010, c¨n cø vµo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña ngµnh vµ thùc tiÔn ph¸t triÓn h¬n 35 n¨m, C«ng ty cã thÓ cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng nh­ sau: - Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị để hiện đại hoá quy trình công nghệ, mua thêm các máy chuyên dùng. - Chú trọng đến công tác thị trường, đảm bảo chỗ đứng trên những thị trường truyền thống và mở rộng ra những thị trường mới. - Đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên một cách bài bản và khoa học . II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n t¹o lªn thuËn lîi, khã kh¨n vµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i tõ ®ã cã biÖn ph¸p h¹n chÕ nh÷ng mÆt tån t¹i, th¸o gì khã kh¨n, khai th¸c triÖt ®Ó c¸c thuËn lîi. Cã thÓ ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty CP x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. 1. Thµnh lËp bé phËn marketing, ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng: Kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng marketing cµng gi÷ vai trß quan träng quyÕt ®Þnh sùt thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Do ®ã viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng marketing vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ môc tiªu mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i h­íng tíi. HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy ®­îc n©ng cao cã nghÜa lµ C«ng ty cµng më réng ®­îc nhiÒu thÞ tr­êng, s¶n phÈm cµng ®­îc tiªu thu nhiÒu gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Do tÇm quan träng cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng nªn trong giai ®o¹n hiÖn nay còng nh­ nh÷ng n¨m C«ng ty ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc cô thÓ vÒ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng. HiÖn nay C«ng ty ch­a cã mét phßng riªng biÖt nµo ®øng ra ®¶m tr¸ch c«ng t¸c marketing. C¸c ho¹t ®éng marketing cña C«ng ty chñ yÕu do sù phèi hîp víi phßng kÕ ho¹ch – kinh doanh cïng víi Ban gi¸m ®èc xóc tiÕn ®¶m nhiÖm. ChÝnh v× vËy, biÖn ph¸p thµnh lËp vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt. BiÖn ph¸p nµy cã ý nghÜa quan träng ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. §èi víi biÖn ph¸p nµy C«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¸c b­íc: tr­íc tiªn lµ thµnh lËp phßng marketing sau ®ã x©y dùng c¸c chiÕn l­îc nghiªn cøu thÞ tr­êng. 1.1. Thµnh lËp phßng marketing: §Ó c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cã hiÖu qu¶ vµ hÖ thèng th× C«ng ty ph¶i thµnh lËp phßng marketing: ViÖc tæ chøc phßng marketing theo s¬ ®å d­íi cã ­u ®iÓm ®¬n gi¶n vÒ mÆt hµnh chÝnh. Víi mçi m¶ng marketing ®Òu cã chuyªn gia phô tr¸ch, song ®Ó ho¹t ®éng marketing thùc sù cã hiÖu qu¶ th× cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a nh÷ng ng­êi phô tr¸ch c¸c m¶ng kh¸c nhau, ®ßi hái mçi ng­êi ph¶i n¾m b¾t ®­îc nhiÖm vô riªng cña m×nh vµ nhiÖm vô chung cña toµn phßng. ChÝnh v× vËy nh©n viªn ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é, hiÓu biÕt vÒ thÞ tr­êng, cã kinh nghiÖm: Tr­ëng phßng marketing Nh©n viªn nghiªn cøu thÞ tr­êng Nh©n viªn nghiªn cøu s¶n phÈm Nh©n viªn nghiªn cøu gi¸ c¶ Nh©n viªn ph©n phèi vµ giíi thiÖu s¶n phÈm Phßng marketing cã nhiÖm vô thu thËp vµ ®iÒu tra c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, ®èi thñ c¹nh tranh… 1.2. T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng: Sau khi thµnh lËp phßng marketing, c«ng ty ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng nghiªn cøu thÞ tr­êng hoµn chØnh. Ph¶i x¸c ®Þnh nguån th«ng tin môc tiªu x©y dùng hÖ thèng thu nhËp th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ thÞ tr­êng c¸c mÆt nh­: m«i tr­êng ph¸p luËt c¸c n­íc, chÝnh s¸ch ­u ®·i cña c¸c n­íc ph¸t triÓn giµnh cho c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Th«ng tin vÒ c¸c h·ng kinh doanh trªn thÕ giíi, c¸c mèi quan t©m vµ chiÕn l­îc kinh doanh trong n¨m tíi vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c nh­ tû gi¸, ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Cã ®éi ngò c¸n bé giái lµm c«ng t¸c nghiªn cøu, nghiªn cøu thÞ tr­êng. Sau khi nghiªn cøu thÞ tr­êng, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nhu cÇu s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. C«ng ty b¾t ®Çu s¶n xuÊt thö, b¸n thö trªn thÞ tr­êng cïng víi c¸c biÖn ph¸p nh­ khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o… qua ®ã C«ng ty tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng th«ng qua kh¶ n¨ng th©m nhËp, ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. Tham gia héi chî triÓn l·m chuyªn ngµnh, qua ®©y tiÕp xóc víi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vµ nhu cÇu kh¸ch hµng. §ång thêi ®©y lµ c¬ héi ®Ó kh¸ch hµng hiÓu h¬n vÒ C«ng ty, tõ ®ã gîi më nhu cÇu, biÕn nhu cÇu thµnh søc mua thùc tÕ. HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i thÓ hiÖn ®­îc th«ng qua c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn cña C«ng ty, ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng c«ng ty ph¶i ®­a ra c¸c chØ tiªu cô thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng nh­: - Tèc ®é t¨ng doanh thu lµ bao nhiªu. - Tèc ®é t¨ng lîi nhuËn lµ bao nhiªu. - Tû träng c¸c lo¹i thÞ tr­êng träng ®iÓm, thÞ tr­êng bæ xung. - Tû lÖ lîi nhuËn, doanh thu tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu so víi tæng lîi nhuËn vµ doanh thu cña c«ng ty. 2. X©y dùng chÝnh s¸ch s¶n phÈm §Ó x©y dùng mét chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý tr­íc hÕt C«ng ty ph¶i dùa trªn kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr­êng, ph©n tÝch vßng ®êi gi¸ c¶ s¶n phÈm, ph©n tÝch nhu cÇu vµ t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Mét chÝnh s¸ch s¶n phÈm ®­îc coi lµ ®óng ®¾n khi nã gióp c«ng ty s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng, sè l­îng, møc gi¸ ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn, ®¶m b¶o cho C«ng ty cã sù tiªu thô ch¾c ch¾n, cã lîi nhuËn vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô, n©ng cao uy tÝn C«ng ty. Xu h­íng kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt víi c¸c doanh nghiÖp lµ ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt trªn c¬ së tËp trung chuyªn m«n ho¸ mét sè mÆt hµng mòi nhän nh­: x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, kinh doanh c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt, kinh doanh bÊt ®éng s¶n… tËp trung chuyªn m«n ho¸ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp khai th¸c lîi thÕ vÒ mÆt hµng, gi¸ c¶ chÊt l­îng. §a d¹ng ho¸ cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c gi¶m rñi ro khi cã biÕn ®éng bÊt lîi vÒ mÆt hµng nµo ®ã. Víi chiÕn l­îc kinh doanh nµy doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Dùa vµo néi lùc kinh tÕ cña m×nh trong nh÷ng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh th× ph¶i cã mét chiÕn l­îc cô thÓ phï hîp víi tõng giai ®o¹n. ChÊt l­îng s¶n phÈm ph¶i lu«n ®¶m b¶o, kh«ng ngõng thay ®æi mÉu m· phôc vô nhu cÇu kh¸ch hµng. Nh÷ng mÉu m· míi ®­îc thiÕt kÕ ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr­êng sao cho phï hîp. Trong nh÷ng n¨m tíi, c«ng ty tiÕp tôc b¾t tay vµo s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng mang tÝnh c«ng nghÖ cao nh­ x©y dùng hoµn thiÖn khu nhµ x­ëng A3 – nhµ m¸y chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp tiÒn chÕ, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. 3. X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý: Gi¸ c¶ s¶n phÈm kh«ng chØ lµ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n mµ cßn lµ c«ng cô b¸n hµng. ChÝnh v× thÕ mµ gi¸ c¶ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty. HiÖn nay gi¸ c¶ cña c«ng ty c¨n cø vµo: Gi¸ thµnh s¶n xuÊt, møc thuÕ Nhµ n­íc quy ®Þnh, quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng. Tuú theo møc biÕn ®éng cña nh÷ng yÕu tè mµ gi¸ c¶ ®­îc ®iÒu chØnh theo tõng thêi ®iÓm. ViÖc x¸c lËp mét chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý ph¶i theo tõng giai ®o¹n, môc tiªu cña chiÕn l­îc kinh doanh, chu kú sèng cña s¶n phÈm ®èi víi tõng khu vùc thÞ tr­êng, tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng. Ngoµi ra chÝnh s¸ch ®ã kh«ng t¸ch rêi chÝnh s¸ch s¶n phÈm cña c«ng ty. Do vËy giảm chi phÝ trong hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những yếu tố gióp phần quan trọng thực hiện mục tiªu tối đa hãa lợi nhuận của c«ng ty. Do c«ng ty thực hiện sản xuất sản phẩm theo hợp đồng nªn t×nh h×nh sản xuất kinh doanh lu«n biến đổi kh«ng ổn định. Cã những lo¹i hợp đồng nhiều, c«ng ty phải tận dụng hết năng lực sản xuất của m×nh. Nhưng cũng cã thời gian c«ng ty lãng phí rất nhiều về nguồn lực, cả về máy móc thiết bị. Để khắc phục tình trạng lãng phí nguồn nhân lực này, công ty nên có kế hoạch sử dụng hợp lý nguồn nhân lực: nên giảm số lượng công nhân trong công ty. Khi cần thiết để thực hiện hợp đồng, công ty có thể thuê lao động hợp đồng. Trong quá trình thuê lao động hợp đồng có thể tuyển được những lao động có tay nghề vào công ty. Việc thuê lao động hợp đồng vừa có thể giảm được chi phí tiền lương so với việc duy trì số lượng lao động ổn định, đồng thời cũng giúp cho công ty tuyển chọn được đội ngũ công nhân có tay nghề cao. Tăng cường công tác quản lý vốn trong công ty nhằm tránh tình trạng lãng phí các nguồn vốn dẫn đến tình trạng sử dụng vốn không hiệu quả. Nguồn vốn của công ty đôi khi còn bị sử dung sai mục đích kinh doanh. Công ty chủ yếu nhập nguyên liệu từ nước ngoài, phải chi phí cho nguyên liệu đầu vào khá cao, nhưng chi phí trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng cao.Vì vậy cần giảm chi phí để thu được lợi nhuận cao. Ngoài ra công ty cần có các biện pháp tăng cường quản lý các nguồn vốn. Các nguồn vốn bỏ ra phải được giải trình và thường xuyên báo cáo với Giám đốc để có biện pháp nhằm sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nhất. 4. Sữa chữa và bảo dưỡng duy trì máy móc, thiết bị một cách thường xuyên Máy móc thiết bị và công nghệ là một trong 3 yếu tố của sản xuất kinh doanh. Thực tế trong hoạt động sản xuất của công ty cho thấy việc quản lý các máy móc thiết bị không được tốt. Trong thời gian hợp đồng gia công ít rất nhiều máy móc thiết bị không sử dụng đến vì thế các máy móc thiết bị này chỉ đạt công suất 45-50%/1năm trong khi đó việc quản lý các máy móc thiết bị này trong thời gian không sử dụng lại không được quan tâm đúng mức. Các máy móc vẫn được để nguyên ở vị trí đó mà không có người bảo dưỡng, bảo quản. Công ty có thể bán bớt một số máy móc thiết bị ít dùng đến, tận dụng hết công suất máy móc còn lại. Máy móc thiết bị của công ty chỉ được sửa chữa khi có sai hỏng. Vì thế tuổi thọ của máy thường rất thấp dẫn đến việc công ty phải loại bỏ những máy không thể sử dụng được và phải đầu tư thêm các loại máy mới để bổ xung. Điều này dẫn đến chi phí sản xuất kinh doanh tăng, lợi nhuận kinh doanh giảm, tích luỹ giảm, công ty khó thực hiện được mục tiêu mở rộng được quy mô sản xuất. Mặt khác nếu máy móc thiết bị không được bảo quản và sử dụng đúng mục đích, quy trình thì rất hay xảy ra các sai hỏng bất thường làm cho sản xuất bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Vì thế để khắc phục tình trạng này, phòng kỹ thuật đặc biệt là những kỹ sư trực tiếp quản lý máy phải thường xuyên giám sát những công nhân sử dụng máy, có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ đối với tất cả những loại máy móc thiết bị, sửa chữa đúng tiến độ để đưa vào sản xuất kịp thời. Bên cạnh đó các tổ trưởng nên quy trách nhiệm cụ thể và rõ ràng cho người lao động sử dụng máy. Có như vậy người lao động mới thực hiện đúng nội quy, quy trình sản xuất. Nhờ đó hiện tượng hư hỏng máy móc sẽ giảm đi và công tác an toàn lao động trong sản xuất được đảm bảo, sản xuất được liên tục. 5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đào tạo và bồi dưỡng lao động. Nguồn nhân lực tốt là một đảm bảo cho sự phát triển lâu dài và bền vững.Việc thực hiện kiểm soát, tự kiểm soát của người lao động trong thời gian làm việc nhằm nâng cao chất lượng lao động từ đó kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc kiểm soát người lao động thường thông qua chỉ đạo từ trên xuống quản lý người lao động ở công ty sản xuất thường giao cho quản đốc, đốc công, tổ trưởng, tổ máy theo dõi giám sát và chấm công. Việc thực hiện tự kiểm soát của người lao động trong thời gian làm việc sẽ giúp cho ban lãnh đạo không những tăng quản lý nhân sự mà còn quản lý có hiệu quả hơn số lượng lao động cũng như phản ánh chất lượng lao động của từng người trong thời gian làm việc ở từng vị trí công việc về cách thức tự kiểm soát người lao động (kể cả giám đốc cuối thời gian làm việc trong ngày ghi vào phiếu kiểm soát quá trình làm việc của mình. Việc kiểm tra chất lượng lao động cũng như về an toàn lao động phải được tiến hành thường xuyên để nâng cao hiệu quả sản xuất tạo ý thức, trách nhiệm cho người lao động trong quá trình sản xuất. Từ đó đánh giá đúng người lao động để phân công công việc cho đúng vị trí phù hợp với yêu cầu của hhạt động trong công ty. Bên cạnh đó cũng cần phải đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho lao động và trình độ cho cán bộ quản lý. Việc đáp ứng nguồn nhân lực có tay nghề cho công ty là hết sức cần thiết. Đối với lực lượng công nhân lành nghề, nên tăng cường đào tạo tại công ty, công ty nên có kinh phí đào tạo, đào tạo miễn phí cho lực lượng lao động ở những vùng nông thôn khó khăn nhưng chấp nhận học nghề để vào làm việc tại công ty. Bên cạnh việc tăng cường đào tạo lực lượng công nhân sản xuất trực tiếp, cán bộ quản lý, cần quan tâm hơn đến việc đào tạo, bồi dưỡng, các kỹ sư chuyên ngành... Khi trình độ nguồn nhân lực được nâng cao thì khả năng sản xuất những sản phẩm chất lượng cao cũng được nâng lên nhờ đó công ty có khả năng cạnh tranh cao hơn về chất lượng. 6. X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm: N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ nh©n tè hµng ®Çu quan träng vÒ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, thÓ hiÖn ë chç: - ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng, lµ nh©n tè t¹o dùng uy tÝn, danh tiÕng cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp. - T¨ng c­êng chÊt l­îng s¶n phÈm t­¬ng ®èi víi t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi, nhê t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm dÉn ®Õn t¨ng gi¸ trÞ sö dông vµ lîi Ých kinh tÕ trªn mét ®¬n vÞ chi phÝ ®Çu vµo, gi¶m l­îng nguyªn vËt liÖu sö dông tiÕt kiÖm tµi nguyªn, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. - ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ c«ng cô cã ý nghÜa quan träng trong viÖc t¨ng c­êng vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mçi doanh nghiÖp. - ChÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc h×nh thµnh trong suèt qu¸ tr×nh tõ chuÈn bÞ s¶n xuÊt ®Õn s¶n xuÊt vµ nhËp kho thµnh phÈm. V× vËy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÇn thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p qu¸n triÖt nghiÖp vô ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c b­íc trong s¶n xuÊt, cô thÓ ë mçi kh©u s¶n xuÊt nªn cã ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ b¸n thµnh phÈm. NÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã khiÕm khuyÕt ë kh©u nµo th× ng­êi ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm. 7. T¨ng c­êng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶: §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã l­îng vèn cè ®Þnh, vèn l­u ®éng vµ nguån vèn chuyªn dïng kh¸c. Doanh nghiÖp cã nhiÖm vô tæ chøc, huy ®éng vèn cÇn thiÕt cho nhu cÇu kinh doanh. §ång thêi tiÕn hµnh qu¶n lý, ph©n phèi sö dông vèn hîp lý, hiÖu qu¶ cao nhÊt trªn c¬ së chÊp hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý tµi chÝnh cña Nhµ n­íc. Vèn gãp rÊt quan träng vµo sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i vµ mang l¹i lîi nhuËn cao hay thÊp. Trong c¬ chÕ míi râ rµng lµ c«ng ty kh«ng thÓ chê vµo Nhµ n­íc. Víi c«ng ty hiÖn nay ®ang sö dông rÊt nhiÒu nguån kh¸c nhau, tuy nhiªn viÖc sö dông c¸c nguån vèn ®ã ch­a mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Do vËy, c«ng ty cÇn cã nh÷ng ph­¬ng thøc ®æi míi nh­ sau: Liªn doanh, liªn kÕt … ®Ó t¹o thªm nhiÒu nguån vèn. §Ó sö dông vèn cã hiÖu qu¶, c«ng ty ph¸i gi¶i quyÕt tèt c¸c c«ng viÖc nh­ thu håi nî tõ c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Gi¶i phãng hµng tån kho kh«ng dù kiÕn b»ng c¸ch gi¶m gi¸ b¸n. Chèng chiÕm dông vèn tõ c¸c ®¬n vÞ kh¸c, chó träng ®Çu t­ theo chiÒu s©u, ®Çu t­ vµo nh÷ng ho¹t ®éng ®em l¹i hiÖu qu¶ vµ thu håi vèn nhanh. ViÖc t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng cã t¸c dông lµm gi¶m nhu cÇu vÒ vèn, cho phÐp lµm ra nhiÒu s¶n phÈm h¬n n÷a. Cô thÓ: - Víi mét sè vèn kh«ng t¨ng cã thÓ t¨ng ®­îc doanh sè ho¹t ®éng tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng lîi nhuËn nÕu nh­ doanh nghiÖp t¨ng ®­îc tèc ®é lu©n chuyÓn. Trong ®iÒu kiÖn vèn kh«ng ®æi, nÕu t¨ng ®­îc hÖ sè lu©n chuyÓn sÏ t¨ng ®­îc tæng doanh thu. Tæng sè doanh thu thuÇn = Vèn l­u ®éng b×nh qu©n x HÖ sè lu©n chuyÓn - Víi mét sè vèn l­u ®éng Ýt h¬n tèc ®é lu©n chuyÓn th× sÏ ®¹t ®­îc doanh sè nh­ cò. Nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn lµ c¸c nguyªn nh©n sau: + T×nh h×nh thu mua, cung cÊp, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. + TiÕn ®é s¶n xuÊt + Tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. + T×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî. §Ó t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn cÇn ¸p dông ®ång bé c¸c biÖn ph¸p nh»m hót bít vèn vµ gi¶m thêi gian vèn l­u l¹i ë tõng kh©u, tõng giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh kinh doanh. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ lµ: §Êy nhanh tiÕn ®é s¶n xuÊt, tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vµ l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt b»ng c¸ch sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc, tiÕt kiÖm thêi gian tõ ®ã cã thÓ ®­a s¶n phÈm ra thÞ tr­êng mét c¸ch nhanh nhÊt. Sau khi ®­a s¶n phÈm ra thÞ tr­êng, cÇn tæ chøc hîp lý c¸c kªnh tiªu thô, ®i liÒn víi nã lµ ho¹t ®éng marketing, xóc tiÕn b¸n hµng. VÒ t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî, c«ng ty cÇn sö dông c¸c biÖn ph¸p sao cho cã thÓ thu håi c¸c kho¶n nî mét c¸ch nhanh nhÊt nh»m t¨ng nguån vèn l­u ®éng cho C«ng ty nhanh chãng më réng t¸i s¶n xuÊt. NÕu C«ng ty thùc hiÖn ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p nµy th× sÏ ®Èy nhanh ®­îc tèc ®é lu©n chuyÓn vèn gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ C«ng ty. Tãm l¹i, víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®Ó huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn th× C«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vèn nh­: QuyÕt ®Þnh ph¸t hµnh thªm cæ phÇn ®Ó t¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 5.540.000.000 ®ång lªn 10.820.000.000 ®ång, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn b»ng c¸ch gi¶m chi phÝ thu mua, cung cÊp nguyªn vËt liÖu kÞp thêi lµm gi¶m thêi gian dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. §iªu ®é qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phï hîp víi tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm tr¸nh t×nh tr¹ng tån kho kh«ng dù kiÕn. Ngoµi viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶, C«ng ty cÇn ph¶i biÕt tiÕt kiÖm chi tiªu chèng l·ng phÝ trong chi phÝ hµnh chÝnh, tËp trung vèn cã träng ®iÓm. 8. X©y dùng duy tr× hÖ thèng th«ng tin kÞp thêi hiÖu qu¶: §Ó cã gi¶i ph¸p cho nh÷ng th¸ch thøc cña m«i tr­êng th«ng tin víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tr­íc sù biÕn ®èi nhanh chãng cña thÞ tr­êng hiÖn nay. C«ng ty ph¶i x©y dùng cho m×nh hÖ thèng th«ng tin trong vµ ngoµi C«ng ty, ®¶m b¶o th«ng suèt. §Æc biÖt hÖ thèng th«ng tin néi bé ph¶i ®­îc kÕt nèi qua c¸c phßng ban, ph©n x­ëng thuéc C«ng ty. HÖ thèng th«ng tin nµy rÊt quan träng, nã g¾n liÒn víi phßng ban, víi c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh gióp Ban Gi¸m ®èc biÕt ®­îc t×nh tr¹ng cña C«ng ty mét c¸ch nhanh nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt, tõ ®ã ®Èy nhanh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã, th«ng tin tõ m«i tr­êng bªn ngoµi còng ®­îc duy tr× vµ ph¸t triÓn m¹nh h¬n. Nh÷ng th«ng tin nµy bao gåm nh÷ng th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, biÕn ®éng thÞ tr­êng, nhu c©u kh¸ch hµng, tiÕn bé khoa häc kü thuËt … Chóng ph¶i ®­îc cËp nhËp th­êng xuyªn ®Ó cung cÊp cho Ban l·nh ®¹o vµ c¸c bé phËn kh¸c cña C«ng ty trong viÖc xö lý t×nh huèng kinh doanh vµ v¹ch ra kÕ ho¹ch còng nh­ chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty. 9. N©ng cao h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp Qua qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cho thÊy ®©y lµ doanh nghiÖp thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n tri t­¬ng ®èi tèt. Nh­ng ®Ó c«ng ty liªn tôc ph¸t triÓn m¹nh, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng h¬n n÷a, ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n trÞ ph¶i ngµy mét hoµn thiÖn h¬n. - L·nh ®¹o C«ng ty cïng c¸c phßng ban tham m­u, c¸c tæ chøc trong C«ng ty cÇn nghiªn cøu t×m hiÓu, ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, x©y dùng chiÕn l­îc môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn ®ã theo tõng giai ®o¹n cô thÓ. §Þnh râ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cho C«ng ty còng nh­ tõng ®¬n vÞ thµnh viªn. Muèn lµm ®­îc nh­ vËy th× l·nh ®¹o C«ng ty cïng c¸c phßng ban chøc n¨ng ph¶i kh«ng ngõng nç lùc t×m hiÓu nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc tõ ®ã lËp ra quy ho¹ch chung, ®óng ®¾n cho C«ng ty, còng nh­ cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng thµnh viªn. C¸c môc tiªu ®Ò ra cã thÓ lµ dµi h¹n, trung, ng¾n h¹n tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng cña C«ng ty vµ nhu cÇu thÞ tr­êng. - Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, C«ng ty ph¶i t×m ra c¸c mÆt hµng ®¸p øng nhiÒu tËp tÝnh kh¸c nhau cña kh¸ch hµng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, C«ng ty ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé kü thuËt giái, h¨ng say. Nh­ vËy, chÝnh s¸ch thóc ®Èy ®·i ngé hîp lý cña C«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt. - Ban l·nh ®¹o C«ng ty cÇn phèi hîp nhiÒu ho¹t ®éng trong tõng kh©u l·nh ®¹o cô thÓ vµ trong lÜnh vùc l·nh ®¹o chung toµn C«ng ty ®Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu cña doanh nghiÖp vµ t¹o lËp sinh khÝ míi cho toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. CÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p l·nh ®¹o d©n chñ, khuyÕn khÝch mäi ng­êi cïng thi ®ua ph¸t huy tèt nhiÖm vô cña m×nh. Ngoµi ra, chØ thÞ duy tr× kû luËt trong C«ng ty, Ban Giam ®èc cÇn ph¶i biÕt ®éng viªn tõng bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh, tõng thµnh viªn trong C«ng ty ®Ó hä cã thÓ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng lµm viÖc ®ång thêi t¹o bÇu kh«ng khÝ lµnh m¹nh trong C«ng ty. -C«ng ty nªn th­êng xuyªn tuyÓn chän bæ sung nh©n lùc kÞp thêi vµo nh÷ng vÞ trÝ cßn thiÕu hoÆc nh÷ng vÞ trÝ kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. Khi tuyÓn chän nh©n lùc ph¶i tuyÓn chän theo ph­¬ng ph¸p c«ng khai, kh¸ch quan, ®óng yªu cÇu. CÇn kÕt hîp tuyÓn chän vµ th­êng xuyªn ®µo t¹o nguån nh©n lùc trong C«ng ty, tæ chøc giao l­u häc hái gi÷a c¸c thµnh viªn víi nhau. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng cã lîi vÒ chuyªn m«n mµ tinh thÇn c¸n bé c«ng nh©n viªn còng ®­îc n©ng lªn rÊt nhiÒu gióp hä h¨ng say h¬n, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã gi¸ trÞ. 10. T¨ng c­êng liªn kÕt kinh tÕ: Liªn kÕt kinh tÕ lµ h×nh thøc phèi hîp ho¹t ®éng kinh doanh trong mét lÜnh vùc nµo ®ã, nh»m môc ®Ých khai th¸c tèt nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt tiÒm n¨ng thÕ m¹nh mçi bªn tham gia vµo mèi quan hÖ liªn kÕt. §Èy m¹nh c«ng t¸c n©ng cao uy tÝn cña mçi bªn tham gia liªn kÕt trªn c¬ së n©ng cao chÊt l­îng, s¶n l­îng s¶n xuÊt, më réng thÞ tr­êng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. ViÖc t¨ng c­êng liªn kÕt kinh tÕ cã thÓ theo h­íng sau: - T¨ng c­êng liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, cung øng nguån nguyªn vËt liÖu, nh÷ng doanh nghiÖp cã tiÒm lùc vÒ vèn. ViÖc t¨ng c­êng liªn kÕt nµy mét mÆt t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn, mÆt kh¸c t¹o nguån nguyªn liÖu æn ®Þnh, ®¶m b¶o vÒ mÆt chÊt l­îng còng nh­ khèi l­îng mét c¸ch l©u dµi vµ chñ ®éng cho c«ng ty. §©y lµ yÕu tè rÊt quan träng gióp c«ng ty æn ®Þnh ®­îc nguån hµng, ®¶m b¶o æn ®Þnh s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ do ph¶i nhËp khÈu nguån nguyªn vËt liÖu víi gi¸ cao. - C«ng ty cÇn thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch marketing cho ng­êi b¸n. §Æt mèi quan hÖ vµ ch÷ tÝn lªn hµng ®Çu. Cè g¾ng hÕt søc trong viÖc thanh to¸n cho nh÷ng ®èi t¸c trong ph¹m vi cã thÓ. Tãm l¹i, t¨ng c­êng liªn kÕt ë c«ng ty cã vai trß lín trong c«ng t¸c kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu cña C«ng ty ®ång thêi thùc hiÖn môc tiªu më réng ph¹m vi vµ quy m« kinh doanh. Tuy nhiªn, c«ng t¸c t¨ng c­êng liªn kÕt kinh tÕ cÇn ph¶n cÈn träng trong viÖc t×m kiÕm ®èi t¸c ®Ó liªn kÕt, h¹n chÕ thiÖt thßi, tæn thÊt trong qu¸ tr×nh liªn kÕt. KÕt luËn N­íc ta kÓ tõ khi chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN, nhiÒu doanh nghiÖp thÝch nghi víi c¬ chÕ míi, n¨ng ®éng nh¹y bÐn t×m ®­îc b­íc ®i ®óng, cã chiÕn l­îc chÝnh s¸ch phï hîp, do ®ã ngµy cµng ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. Ng­îc l¹i nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng trë nªn lóng tóng kh«ng t×m ®­îc gi¶i ph¸p, ngµy cµng lµm ¨n thua lç. . H¬n n÷a, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· t¹o nªn m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t trong mäi lÜnh vùc kh«ng lo¹i trõ lÜnh vùc vÒ ngµnh x©y dùng C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ®Çy khã kh¨n thö th¸ch, song C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng, thÝch nghi ®¸p øng vµ ph¸t triÓn. Trong bèi c¶nh chung, t×nh h×nh thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®æi, nhiÒu cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh næ ra, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung, c¸c c«ng ty cæ phÇn nãi riªng còng kh«ng tr¸nh khái ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu thö th¸ch míi, tuy nhiªn c«ng ty còng cã b­íc tr­ëng thµnh, kh¼ng ®Þnh h­íng ®i v÷ng ch¾c cña m×nh, kÞp thêi ®æi míi ph­¬ng thøc qu¶n lý ®Ó phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. B­íc sang n¨m 2009 c«ng ty vÉn tiÕp tôc ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n, c¬ chÕ míi cho phÐp c¸c c«ng ty t­ nh©n ®­îc phÐp kinh doanh ®· mäc lªn trµn lan t¹o nªn sù ph©n t¸n, gi¶m sót thÞ phÇn cña c«ng ty. C«ng ty vÉn ®Æt ra môc tiªu phÊn ®Êu cho m×nh lµ t¨ng gi¸ trÞ s¶n l­îng, t¨ng doanh thu vµ nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ/ gi÷ v÷ng vµ t¨ng møc lîi nhuËn, më réng thÞ tr­êng tiªu thô hµng hãa xuÊt khÈu ra kh¾p c¸c n­íc trªn thÕ giíi. §ª ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã c«ng ty cÇn thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, gi¶i ph¸p vÒ nh©n lùc, tæ chøc qu¶n lý ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, gi¶m chi phÝ qu¶n lý vµ vËn chuyÓn. T¨ng c­êng n©ng cao ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng, t¨ng lîi nhuËn, x©y dùng cho m×nh mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c vµ cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ vµ t×m gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp lµ c«ng viÖc hÕt søc phøc t¹p nh­ng còng rÊt thiÕt thùc. Trë thµnh mét nhµ doanh nghiÖp giái trong t­¬ng lai, ®ã lµ ­íc m¬ chÝnh ®¸ng cña c¸c sinh viªn khoa Qu¶n tri kinh doanh - Tr­êng Cao §¼ng Céng §ång H¶i Phßng nãi riªng. Nh­ng muèn ­íc m¬ trë thµnh hiÖn thùc th× mçi sinh viªn ngay tõ khi ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng ph¶i trang bÞ cho m×nh c¬ së lý luËn còng nh­ th©m nhËp kh¶o s¸t thùc tÕ. "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng" lµ mét ®Ò tµi tæng hîp. ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy cho em n¾m ®­îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ doanh nghiÖp vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp, cho c¸i nh×n toµn diÖn h¬n vÒ thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, lµ nh÷ng hµnh trang c¬ b¶n cÇn thiÕt cho c«ng viÖc sau nµy. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sự chỉ bảo tận t×nh của c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n trÞ kinh doanh, thầy gi¸o NguyÔn H÷u NhuÇn, cïng với c¸c đơn vị phßng ban trong c«ng ty đã gióp đỡ em t×m kiếm số liệu để hoàn thành bản b¸o c¸o tốt nghiệp này. Song do kiến thức cßn hạn chế cũng như kinh nghiệm thực tế Ýt ỏi nªn kh«ng thể tr¸nh khỏi những sai sãt. Em rất mong được sự gãp ý, chỉ bảo của c¸c thầy c« trong khoa để bản b¸o c¸o của em được hoàn thiện hơn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! H¶i Phßng, ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2009 Sinh viªn §Æng §×nh Th¾ng TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại PGS.TS Hoàng Minh Đường, PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc đồng chủ biên. NXB Lao động xã hội 2006 2. Giáo trình kinh tế và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp PGS.PTS Phạm Hữu Huy. NXB Thống Kê 1999. 3. Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh PGS.PTS Phạm Thị Gái. NXB Thống Kê 2000. 4. Giáo trình Marketing căn bản. NXB Thống Kê 1997. 5. Giáo trình quản trị kinh doanh tổng hợp. NXB Thống Kê 2001. 6. Giáo trình lý thuyết quản trị kinh doanh – Khoa học quản lý trường ĐH KTQD. NXB Khoa học và kỹ thuật 1999. 7. Giáo trình quản trị kinh doanh PGS.TS Lê Văn Tâm. NXB Giáo dục 1998. 8. Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp ThS. Trương Đoàn Thể. NXB Giáo dục 1999. 9. Hiệu quả kinh tế trong các xí nghiệp công nghiệp - Nguyễn Kế Tuấn, Nguyễn Sĩ Thịnh, Lê Sĩ Thiệp. NXB Thống Kê 1985. 10. Quản lý tài chính doanh nghiệp – Josette Payrard. NXB Thống Kê 1994. 11. Kinh tế và quản lý công nghiệp GS.TS Nguyễn Đình Phan. NXB Giáo dục 1997. 12. Quản trị tài chính doanh nghiệp TS.Vũ Duy Hào. NXB Thống Kê 1997. 13. Những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp TS. Vũ Duy Hào. NXB Thống Kê 2000 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthng.doc
  • pptthang.ppt
Luận văn liên quan