Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Du lịch Hương Giang chi nhánh tại Hà Nội

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH 3 1.1. Một số vấn đề về công ty lữ hành. 3 1.1.1. Khách du lịch. 3 1.1.1.1. Khách du lịch quốc tế ( Internation Tourist ) 4 1.1.1.2. Khách du lịch trong nước (Domestic Tourist). 4 1.1.1.3. Khách du lịch nội địa (Internal Tourist). 4 1.1.1.4. Khách du lịch quốc gia (National Tourist). 4 1.1.2. Kinh doanh lữ hành . 4 1.1.3. Công ty lữ hành. 5 1.1.4. Hệ thống sản phẩm của công ty lữ hành. 7 1.1.4.1. Các dịch vụ trung gian. 7 1.1.4.2. Các chương trình du lịch trọn gói. 8 1.1.4.3. Các hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành tổng hợp. 8 1.2. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của công ty lữ hành. 9 1.2.1. Khái niệm về cạnh tranh. 9 1.2.2. Phân loại cạnh tranh. 10 1.2.2.1. Cạnh tranh quốc gia. 10 1.2.2.2. Cạnh tranh doanh nghiệp . 10 1.2.2.3. Cạnh tranh sản phẩm. 11 1.2.3. Khái niệm về năng lực cạnh tranh 11 1.2.4. Đối thủ cạnh tranh của công ty lữ hành 11 1.2.5. Những nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của công ty . 12 1.2.5.1. Nhân tố bên trong. 13 1.2.5.2. Các nhân tố bên ngoài. 14 1.3. Căn cứ để đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty lữ hành. những khó khăn mà các yếu tố khách quan mang lại cho công ty lữ hành. 243 1.3.1. Căn cứ vào sức mạnh bên trong của công ty lữ hành. 23 1.3.2. Căn cứ vào khả năng tận dụng những cơ hội thuận lợi và hạn chế của công ty lữ hành . 24 1.3.3. Căn cứ vào kết quả đạt được của công ty lữ hành. 24 CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY DU LỊCH HƯƠNG GIANG CHI NHÁNH HÀ NỘI 25 2.1. Một số nét khái quát về công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. 25 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Du Lịch Hương Giang. 25 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. 26 2.1.3. Chức năng kinh doanh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội . 27 2.1.4. Điều kiện hiện có của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội . 28 2.1.4.1. Hệ thống trang thiết bị. 28 2.1.4.2. Thị trường mục tiêu. 29 2.1.4.3. Các nhà cung cấp dịch vụ du lịch. 33 2.2. Phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội . 35 2.2.1. Phân tích yếu tố nội bộ Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội . 35 2.2.1.1. Thực trạng nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. 35 2.2.1.2. Thực trạng tài chính của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội 39 2.2.1.3. Phân tích chiến lược marketing của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội 40 2.2.2. Đánh giá lợi thế so sánh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. 46 2.2.3. Đánh giá kết quả đạt được của Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. 54 2.2.4. Phân tích các yếu tố vĩ mô của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. 58 2.2.4.1. Tình hình phát triển kinh tế và ngành du lịch. 58 2.2.4.2. Tình hình về chính trị-luật pháp 60 2.2.4.3. Điều kiện về văn hoá và tự nhiên. 61 2.2.5. Đánh giá một số điểm mạnh, yếu cơ hội, thách thức của Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. 62 2.2.5.1. Một số điểm mạnh, điểm yếu của công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. 62 2.2.5.2. Một số cơ hội, thách thức mà yếu tố vĩ mô mang lại cho Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. 63 CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY DU LỊCH HƯƠNG GIANG CHI NHÁNH HÀ NỘI 66 3.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 66 3.2. Mục tiêu của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội năm 2003 67 3.3. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội . 68 3.3.1. Một số kiến nghị về tổ chức và nguồn nhân lực của Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. 68 3.3.1.1. Một số kiến nghị về tổ chức. 68 3.3.1.2. Một số kiến nghị về nguồn nhân lực . 70 3.3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing mix của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội . 71 3.3.2.1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội . 71 3.3.2.2. Hoàn thiện chính sách giá của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. 72 3.3.2.3. Hoàn thiện chính sách phân phối của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. 75 3.3.2.4. Hoàn thiện chính sách khuyếch trương của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. 77 3.3.3. Các giải pháp nhằm thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh tại Hà Nội so với các đối thủ cạnh tranh. 78 3.3.3.1. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội 78 3.3.3.2. Hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú. 81 3.3.3.3. Hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp các dịch vụ tham quan vui chơi giải trí. 82 3.3.3.4. Hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp khác. 83 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

doc97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3984 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Du lịch Hương Giang chi nhánh tại Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ay. Các chuyến du lịch được đặt trước tại các công ty lữ hành đều bị huỷ bỏ làm cho các công ty lữ hành bị tổn thất rất lớn gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của mình trong dó Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội cũng không phải là ngoại lệ. Chi nhánh đã phải huỷ bỏ rất nhiều chương trình du lịch được đặt trước cho khách du lịch quốc tế mà chủ yếu là các khách du lịch đến từ các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật… Trong năm 2002 tình hình du lịch trên thế giới đã có sự phục hồi đáng kể. Do sự quảng bá rộng rãi và có hiệu quả về các điểm đến của Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện cộng với tình hình chính trị ổn định. Lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam nhiều nhất từ trước đến nay. Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội cũng được hưởng lợi từ sự ra tăng lên này. Chi nhánh đã đón và phục vụ một lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tương đối khá làm cho doanh thu và lợi nhuận của Chi nhánh tăng lên một cách đáng kể so với năm trước 2.2.4. Phân tích các yếu tố vĩ mô của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. Các yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng đến Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội bao gồm rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này em chỉ đề cập đến một số yếu tố có tác đông mạnh nhất đến hoạt động kinh doanh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. Các yếu tố này bao gồm: Tình hình phát triển kinh tế và ngành du lịch, tình hình chính trị luật pháp, điều kiện về văn hoá và tự nhiên. 2.2.4.1. Tình hình phát triển kinh tế và ngành du lịch. Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có những bước phát triển đáng kể.Kể từ khi nước ta thực hiện chính sách chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường hàng hoá, thực hiện mở cửa hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế liên tục tăng nhanh. Trong giai đoạn 1991-1997 tốc độ tăng trưởng bình quân GDP đạt sấp xỷ 8%. Năm 2002 tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta đạt xấp xỷ 7,04% chỉ đứng sau Trung Quốc. Khi nền kinh tế tăng trưởng cao kéo theo thu nhập bình quân trên một đầu người của nước tăng lên. Hiện nay thu nhập bình quân trên một đầu người của Việt Nam đạt trên 400 USD. Với mức thu nhập như vậy, đời sống người dân được tăng lên rất nhiều. Ngày nay người ta không chỉ nghĩ đến ăn, mặc…mà nhu cầu du lịch cũng đã xuất hiện trong rất nhiều người Việt Nam. Đối với ngành du lịch kể từ khi đất nước chuyển đổi cơ chế ngành du lịch cũng bước sang một trang mới. Ngày càng nhiều người Việt Nam đi du lịch trong nước và nước ngoài, lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam cũng ngày một tăng lên. Trong năm 2002 được coi là một năm phát triển nhất của ngành du lịch Việt Nam. Trong khi ngành du lịch của các nước trên thế giới còn đang trong cuộc khủng hoảng do khủng bố, chiến tranh, thì ngành du lịch Việt Nam đã đón một số lượng khách du lịch quốc tế tương đối lớn. Trong năm 2002, ước tính Việt Nam đã đón khoảng trên 2.600.000 lượt khách, tăng 11,5% so với năm 2001.Trong đó số khách đi bằng đường hàng không là 1.514.500 lượt khách chiếm 58,3% tổng số khách đến, tăng 17%; bằng đường biểnlà 307.380 lượt khách chiếm 11,8% tổng số khách đến, tăng 7,9%; bằng đường bộ là 778.120 lượt khách chiếm 29,7% tổng số khách đến tăng 3,6% so với năm 2001. Bảng 10: Thị trường du lịch quốc tế hàng đầu của Việt Nam trong năm 2002 . Thị trường Tỷ lệ (%) Trung Quốc 27,7 Nhật Bản 10,5 Mỹ 9,7 Đài Loan 8 Pháp 4,2 Hàn Quốc 3,9 úc 3,6 Anh 2,6 Các nước khác 29,8 (Nguồn: Tổng cục Du Lịch Việt Nam) Thị trường nội địa tăng trưởng ổn định. Số lượng khách du lịch nội địa ước khoảng 13.000.000 lượt người, đạt 107,4% kế hoạch năm, tăng trưởng 11,6% so với năm 2001. Thu nhập về du lịch đạt khoảng 23.500 tỷ VND tăng 14,6% so với năm 2001. Như vậy, tình hình phát triển kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng đã tạo ra rất nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình kinh doanh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội đạt kết quả cao và Chi nhánh cần phải tận dụng tốt các cơ hội này. 2.2.4.2. Tình hình về chính trị-luật pháp Chế độ chính trị của nước ta hiện nay được coi là tương đối ổn định và vững chắc được thế giới công nhận là điểm đến an toàn và thân thiện. Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta ngày càng thông thoáng hơn. Thể hiện nhất quán quan điểm mở rộng hợp tác, giao lưu thân thiện với các nước trên thế giới phù hợp với xu thế toàn cầu hoá và quốc tế hoá nền kinh tế thế giới. Trong những năm gần đây Việt Nam tham gia xây dựng nhiều mối quan hệ quốc tế: Tham gia vào tổ chức ASEAN, tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế Châu á-Thái Bình Dương (APEC), đặc biệt là Việt Nam đã bình thường quan hệ hoá với Mỹ. Trong lĩnh vực du lịch Đảng và Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao trong việc phát triển du lịch. Nghị quyết Đại hội Đảng IX khẳng định “ Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt phát triển du lịch Việt Nam năm 2001-2010, chương trình hành động quốc gia về du lịch 2002-2005. Mối quan hệ quốc tế về du lịch cũng ngày càng được mở rộng cả trong nước và khu vực, cả song phương và đa phương, ở cấp quốc gia, địa phương và doanh nghiệp. Du lịch Việt Nam đã tham gia tích cực vào tổ chức du lịch thế giới (WTO), hiệp hội lữ hành Châu á-Thái Bình Dương (PATA), hiệp hội du lịch các nước Đông Nam á (ASEANTA), tham gia hợp tác du lịch tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ASEM), hợp tác hành lang đông tây, hợp tác sông Mê Kông, sông Hằng…Việt Nam cũng đã ký các hiệp định hợp tác về du lịch và thiết lập các mối quan hệ về du lịch với nhiều nước trên thế giới.. Hệ thống luật pháp của nước ta ngày càng kiện toàn một cách đầy đủ và đồng bộ hơn với nhiều bộ luật, pháp lệnh, quy định cụ thể…Nhằm tăng cường công tác quản lý của Nhà nước tạo ra khung hành lang pháp lý vững chắc đảm bảo cho các doanh nghiệp có quyền tự chủ trong các hoạt động kinh doanh của mình hơn. Trong lĩnh vực du lịch hiện nay có nhiều văn bản pháp luật ra đời nhằm phục vụ cho các hoạt động của ngành như: pháp lệnh du lịch, Nghị định 27-2000/NĐ/CP về kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch, Nghị định 47/2001/NĐ/CP về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức thanh tra du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lữ hành và thành tra du lịch. Dự án xây dựng luật du lịch đã được Quốc hội chấp nhận và đưa vào nội dung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong giai đoạn 2002-2007. 2.2.4.3. Điều kiện về văn hoá và tự nhiên. Việt Nam với 4000 năm lịch sử đã hình thành nên một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc. Một nền văn hoá pha trộn của nhiều dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hà Nội là trung chính trị, văn hoá của cả nước. Từ nhiều thế kỷ trước Hà Nội là kinh đô của nhiều triều đại Phong Kiến. Chính vì vậy, nó đã hình thành nên nhiều nét văn hoá khiến Hà Nội trở thành vùng đất ngàn năm văn hiến với nhiều di tích lịch sử, văn hoá to lớn. Ngày nay, khi nhắc đến Hà Nội là người ta nói đến một vùng đất tập trung nhiều danh nhân nổi tiếng của dân tộc, người ta sẽ nhắc đến nếp sống thanh lịch của người dân Hà Thành, nhiều lễ hội đân gian… Hiện nay, Hà Nội có gần 2000 di tích lịch sử , trong đó có khoảng 500 di tích đã được sếp hạng. Nhiều di tích lịch sử , làng nghề truyền thống…có khả năng thu hút nhiều khách du lịch đến với Hà Nội như : khu Thành Cổ Loa, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Khu phố cổ, Các di tích gắn liền với Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Các bảo tàng…Tất cả tạo nên một sức hút mạnh mẽ của du khách trong và ngoài nước đến với Hà Nội . Những vùng lân cận Hà Nội cũng có một nền văn hoá truyền thống lâu đời gắn liền với sự phát triển của dân tộc nước nhà như Hà Tây, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hoà Bình… Những nền văn hoá này nó là tài sản vô giá về mặt tinh thần do con người tạo ra trong quá khứ. Ngày nay, thông qua nét văn hoá này ngành du lịch có cơ hội thuận lợi rất lớn trong việc khai thác những tài nguyên này để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Việt Nam là một nước nằm trong khu vực Đông Nam Châu á. Nước ta có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú hớp dẫn phân bố rộng khắp và trải dài từ Bắc vào Nam. Rất nhiều danh lam thắng cảnh tự nhiên đã được nhà nước ta và thế giới sếp hạng. Tại Hà Nội có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp như Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Gươm…xung quanh Hà Nội cũng có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp có thể thu hút nhiều khách đến thăm.Từ Hà Nội chúng ta có thể đi tới Quảng Ninh, nơi có Vịnh Hạ Long-di sản thiên nhiên của thế giới, cũng từ Hà Nội chúng ta có thể đi không xa tới các tỉnh như Ninh Bình, Hoà Bình, Sa Pa… Như vậy, sau khi xem xét các yếu tố vĩ mô có thể tác động đến quá trình kinh doanh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. Chúng ta có thể thấy các yếu tố này tác động đến Chi nhánh là khá thuận lợi, nó có thể tạo ra rất nhiều cơ hội cho sự phát triển du lịch Hà Nội nói chung và của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội nói riêng. Chi nhánh cần tận dụng tối đa những thuận lợi này và phải biết vận chúng vào quá trình kinh doanh để đạt được các mục tiêu đề ra. Ngoài những thuận lợi trên còn có rất nhiều khó khăn, thách thức khác mà yếu tố này tác động đến Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội, chẳng hạn như tình hình biến động trên thế giới như chiến tranh, bệnh dịch, các tài nguyên du lịch tại Hà Nội và xung quanh Hà Nội không gần nhau gây khó khăn cho việc vận chuyển khách. Tất cả những khó khăn trên đều cản trở đối việc kinh doanh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. Cần thiết phải có những phương sách để làm giảm sự ảnh hưởng xấu đó đến quá trình kinh doanh của Chi nhánh. 2.2.5. Đánh giá một số điểm mạnh, yếu cơ hội, thách thức của Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. 2.2.5.1. Một số điểm mạnh, điểm yếu của công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. Sau khi phân tích môi trường nội bộ Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội ta thấy được những điểm mạnh và điểm yếu của Chi nhánh như sau: ¨ Các điểm mạnh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội : - Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội đã được thừa hưởng uy tín của Công ty Du lịch Hương Giang với bề dầy truyền thống trong ngành du lịch Việt Nam. - Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội có một hệ thống chương trình du lịch phong phú, đa dạng phục vụ thị trường mục tiêu của mình. - Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội có một đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ khá cao. - Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, năng động phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. - Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội có một vị trí thuận lợi trong việc giao dịch với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đi du lịch qua Chi nhánh. - Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội có một nguồn tài chính ổn định, vững mạnh. - Các chương trình du lịch mà Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội thực hiện cho khách luôn đảm bảo chất lượng, mức giá phù hợp. ¨ Các điểm yếu của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội - Đội ngũ cán bộ nhân viên của Chi nhánh còn trẻ do đó thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý và thực hiện công việc. - Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh chưa có phòng hướng dẫn thực hiện các công việc về công tác hướng dẫn viên cho các chương trình du lịch của Chi nhánh. Hiện những công việc này do bộ phận điều hành thực hiện…. 2.2.5.2. Một số cơ hội, thách thức mà yếu tố vĩ mô mang lại cho Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. Sau khi phân tích yếu tố vĩ mô của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội ta thấy Chi nhánh có một số cơ hội thuận lợi và khó khăn như sau: ¨ Các cơ hội, thuận lợi. - Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có sự phát triển một cách đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục tăng, mức sống của người dân Việt Nam ngày càng tăng lên, nhu cầu đi du lịch của mỗi người dân đặc biệt là ở thành thị đang trở thành một nhu cầu thiết yếu và ngày càng nhiều người Việt Nam đi du lịch. - Việt Nam nói chung và các tỉnh miền Bắc nói riêng có hệ thống các tài nguyên du lịch nhân văn và tài nguyên du lịch tự nhiên đa dạng và phong phú là điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch trong nước và ngoài nước. - Hệ thống chính trị và pháp luật của Việt Nam ngày càng ổn định và thông thoáng tạo ra sự thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch kinh doanh và khách sạn du lịch khi đi du lịch. Việt Nam được coi là một điểm đến an toàn thân thiện cho du khách quốc tế. - Trong những năm gần đây số lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam du lịch ngày càng nhiều, đặc biệt trong năm 2002 là năm “bùng nổ” của ngành du lịch Việt Nam. Điều này hứa hẹn nhiều thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp du lịch trong tương lai trong đó có Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. - Năm 2003 sẽ là năm hứa hẹn nhiều thuận lợi cho Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước tạo ra rất nhiều thuận lợi cho ngành du lịch như: Seageme 22- đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam á được tổ chức ở Việt Nam, lễ hội năm du lịch Hạ Long… ¨ Các khó khăn thách thức đối với Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. Hiện tại và tương lai Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội có một số khó khăn thách thức sau: - Tình hình bất ổn về chính trị và kinh tế trên thế giới như chiến tranh và bệnh dịch sẽ làm cho ngành du lịch Thế giới nói chung và ngành du lịch Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn. - Các thủ tục hành chính, thủ tục xuất nhập cảnh tuy đã có nhiều cải thiện nhưng còn -chưa triệt để gây khó khăn cho khách du lịch quốc tế vào Việt Nam và khách du lịch Việt Nam đi du lịch nước ngoài. - Trong địa bàn Hà Nội, Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Điều này tạo ra tính cạnh tranh rất gay gắt giữa Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội và các đối thủ cạnh tranh. - Ngày càng nhiều công ty lữ hành mới đi vào hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn Hà Nội. Nó tạo ra khó khăn cho Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội trong việc chiếm lĩnh thị trường khách du lịch đến Hà Nội. ¨ Nhận xét: Như vậy, Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội ngoài những điểm mạnh, cơ hội còn có những điểm yếu và thách thức mà Chi nhánh phải giải quyết và đối mặt. Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội trong thời gian qua đã tích cực vận dụng những thế mạnh của mình trong việc chớp lấy cơ hội bên ngoài đưa tới. Cụ thể, Chi nhánh đã tận dụng những điều kiện thuận lợi về điều kiện thiên nhiên và nhân văn ở Hà Nội và những vùng lân cận để tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch cho khách du lịch trong nước và nước ngoài. Chi nhánh cũng tận dụng tốt các cơ hội có được do những điều kiện về kinh tế, chính trị luật pháp của nước ta được coi là khá thuận lợi cho ngành du lịch Việt Nam. Trong năm 2002, nước ta được coi là một nước an toàn thân thiện và được rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến thăm. Cũng trong năm này, Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội đã tận dụng tốt cơ hội này để tăng số lượt khách của mình lên cao hơn so với các năm trước, từ đó mà doanh thu và lợi nhuận của Chi nhánh cuãng không ngừng tăng lên. Trong năm 2003 là năm mà ngành du lich cả nước nói chung và ngành du lich hà nội nói riêng sẽ đón nhận cơ hội rất lớn. Đó là việc SEAGEME 22 là đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Trong thời gian nước ta tổ chức SEAGEME 22 số lượt khách du lịch vào nước ta sẽ rất đông và tất cả các công ty du lịch nói chung và Công ty Du Lich Hương Giang Chi nhánh Hà Nội nói riêng đều phải tận dụng tốt cơ hội này để đẩy nhanh việc khai thác khách du lịch nhằm mục đích tăng doanh thu và lợi nhuận. Chương 3 Phương hướng, mục tiêu và các giải pháp nhằm nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội 3.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới Tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động, khó khăn và thách thức đan xen với những thuận lợi, cơ hội để phát triển du lịch. Trong những năm tới, nước ta tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, nhằm đưa du lịch trở thành nhành kinh tế mũi nhọn. Trên cơ sở đó kết cấu hạ tầng sẽ phát triển, cơ sở vật chất kỹ thuật được nâng cao, nguồn lực con người , khoa học công nghệ được đẩy mạnh, môi trường sinh thái được bảo vệ và cải thiện,…Tất cả những yếu tố trên tạo tiền đề cơ sở vững chắc cho phát triển du lịch của đất nước nói chung và của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội nói riêng. Chính vì vậy, việc phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực bên trong để vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội và lợi thế để phát triển du lịch, thu hút thị trường khách là một hướng chiến lược rất quan trọng của Chi nhánh. Trong thời gian qua nhìn chung Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội đã có một kết quả kinh doanh khả quan. Dựa trên cơ sở ban đầu như vậy Chi nhánh đã đề ra chiến lược phát triển trong thời gian tới như sau: Duy trì và phát huy các kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được trong thời gian qua. Có được một kết quả như trên chứng tỏ ngay từ đầu Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội đã vạch ra cho mình một chiến lược kinh doanh hợp lý và thực hiện chiến lược ấy một cách hiệu quả. Do vậy, trong thời gian tới Chi nhánh vẫn duy trì và phát huy chiến lược kinh doanh đã đề ra. Đẩy mạnh việc nghiên cứu thị trường và xây dựng các chương trình du lịch phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ của Chi nhánh. Thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm nhanh hơn, nhiều hơn. Chi nhánh đã quyết định đầu tư vào quá trình nghiên cứu thị trường đặc biệt là thi trường Inbound vì mấy năm qua Chi nhánh thấy rằng đây là thị trường lâu dài, có tiềm năng lớn đồng thời đem lại doanh thu tương đối lớn cho Chi nhánh. Nâng cao uy tín và vị thế của Chi nhánh và Công ty Du lịch Hương Giang trên thi trường Hà Nội. Đây là chiến lược để Chi nhánh tăng thêm tính cạnh tranh và sự nhận biết của khách hàng ở Hà Nội về sản phẩm của Chi nhánh, có thể xem đây là một chiến lược lâu dài và cần thiết của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. Không ngừng hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ công nhân viên. Đây là chiến lược bất kỳ mà công ty nào cũng có trong quá trình kinh doanh của mình. Tăng cường việc quản lý chất lượng sản phẩm du lịch nói chung, đặc biệt là các chương trình du lịch trọn gói nhằm góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra. Thực hiện tốt nhiêm vụ đón tiếp và phục vụ khách du lịch trên địa bàn Hà Nội mà công ty đã cam kết. Phấn đấu giữ vững và nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu về số lượng khách Inbound, chỉ tiêu tài chính như mức 2002. Nâng cao chất lượng phục vụ để ổn định nguồn khách ở các thị trường truuyền thống của công ty, đồng thời mở rộng sang các thị trường khác 3.2. Mục tiêu của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội năm 2003 Phấn đấu giữ vững và nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu về số lượng khách Inbound, chỉ tiêu tài chính như mức đã đạt được của năm 2002. Tạo một bước đột phá hơn nữa về chỉ tiêu khách Outbound và khách nôi địa. Để đạt được điều này Công ty sẽ có những biện pháp tuyên truyền thu hút khách, chuẩn bị tốt mọi điều kiện sẵn sàng đón tiếp khách. Nâng cao chất lượng phục vụ để ổn định nguồn khách ở các thị trường truyền thống của Chi nhánh, đồng thời mở rộng tới các thị trường khác. Chi nhánh sẽ tập trung mọi điều kiện cần thiết, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyên môn để hoàn thành tốt chương trình du lịch ba nước Đông Dương và Thái Lan. Tiếp tục duy trì và phát triển thị trường khánh Outbound ở phía Bắc. Đẩy mạnh các hoạt động quảng cáo kích cầu du lịch nội địa để phát triển mạnh thị trường khách nội địa, để đạt mục tiêu doanh thu năm 2003 trước tình hình thế giới có nhiều biến động. 3.3. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội . 3.3.1. Một số kiến nghị về tổ chức và nguồn nhân lực của Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. 3.3.1.1. Một số kiến nghị về tổ chức. Hiện tại, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội theo kiểu trực tuyến chức năng. Đây là kiểu tổ chức rất phù hợp với quy mô như Chi nhánh. Để nâng cao được hiệu quả của bộ máy tổ chức, Chi nhánh cần làm một số công việc sau: ¨ Đối với bộ phận điều hành. Đây là bộ phận quan trọng nhất của Chi nhánh, tổ chức thực hiện phần lớn công việc của Chi nhánh. Để nâng cao được hiệu quả của bộ máy Chi nhánh cần làm một số công việc sau: - Có sự phân công rõ ràng nhiệm vụ công việc của từng người trong bộ phận. - Sau mỗi một quí người phụ trách bộ phận điều hành cần phải tổng kết, đánh giá quá trình làm việc của từng người và đề nghị giám đốc Chi nhánh khen thưởng khuyến khích khi có thành tích làm việc tốt. - Khi đàm phán thoả thuận với khách, bộ phận điều hành phải ghi nhận, tập hợp đầy đủ những thông tin về khách để thuận tiện cho việc tổ chức thực hiện chương trình du lịch cho khách được thuận tiện .Các thông tin bao gồm: + Danh sách đoàn. + Quốc tịch từng khách. + Thời điểm xuất nhập cảnh của đoàn khách. + Các yêu cầu của khách trong chuyến đi như:Hướng dẫn, xe, các yêu cầu đặc biệt khác… + Chương trình tham quan của khách. + Hình thức thanh toán… Sau khi thu thập tất cả những thông tin này, bộ phận điều hành chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chuyển cho hướng dẫn viên thực hiện. - Trong quá trình thực hiện chương trình bộ phận điều hành cần có mối liên lạc thường xuyên và kịp thời với hướng dẫn viên và bộ phận markting để có thể sử lý những trường hợp bất thường và kịp thời thay đổi khi cần thiết. ¨ Bộ phận marketing. Hiện tại bộ phận marketing của Công ty Du Lịch Hương Chi nhánh Hà Nội có số lượng nhân viên chỉ có 2 người. Trong tương lai việc Chi nhánh mở rộng thị trường và quy mô là điều tất yếu. Điều này đòi hỏi bộ phận marketing cần phải được mở rộng và làm nhiều công việc hơn. Một số công việc bộ phận marketing nên làm là: - Nghiên cứu thị trường tìm ra những thị trường mục tiêu mới tiềm năng hơn. - Tích cực nghiên cứu các tuyến điểm mới, xây dựng các chương trình phù hợp đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng. - Cần thiết kế các tập gấp với đầy đủ những thông tin và các chương trình, với mức giá chi tiết gửi đến các công ty lữ hành gửi khách, các khách sạn, nhà hàng, các tổ chức như đại sứ quán các nước ở Hà Nội, các cơ quan doanh nghiệp… - Bộ phận này cần phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong việc thực hiện công việc một cách có hiệu quả. ¨ Bộ phận hướng dẫn. Hiện tại, Chi nhánh chưa có bộ phận hướng dẫn. Những công việc liên quan đến công việc hướng dẫn hiện vẫn do bộ phận điều hành đảm nhiệm. Để giảm bớt sức ép công việc cho bộ phận điều hành Chi nhánh nên khẩn chương tổ chức một bộ phận hướng dẫn riêng. Bộ phận này nên gồm 2 người(một người làm trưởng bộ phận). Bộ phận này có công việc phối hợp với các bộ phận khác lựa chọn hướng dẫn viên cho chương trình du lịch của Chi nhánh và giải quyết những vấn đề liên quan đến hướng dẫn viên. 3.3.1.2. Một số kiến nghị về nguồn nhân lực. Để phát huy sức mạnh bên trong của mình công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội cần làm một số công việc sau: - Trú trọng trong vấn đề đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. + Đối với những nhân viên có trình độ chuyên môn ở bậc đại học cần khuyến khích động viên họ đi học cao học lấy bằng thạc sỹ. + Khuyến khích động viên tất cả các nhân viên đi học ngoại ngữ ngoài giờ hành chính. Đặc biệt là học các tiếng Nhật,Hàn quốc, Trung Quốc, Đức … vì đây là những thị trường mới đầy tiềm năng của Chi nhánh. - Chi nhánh cần phải bổ sung thêm nhân viên cho phòng marketing vì với số lượng 2 người là chưa đủ thực hiện những công việc của bộ phận này. Việc tuyển chọn nhân viên cho Chi nhánh cần dựa vào một số tiêu chuẩn sau: + Trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên. + Nói viết thông thạo ít nhất một ngoại ngữ. + Có khả năng giao tiếp tốt. + Có khả năng thiết lập duy trì và phát triển mối quan hệ. + Năng động, nhiệt tình, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc. - Chi nhánh cần mời các giáo viên giỏi chuyên ngành du lịch ở các trường đại học về bồi dưỡng giảng dậy những kiến thức du lịch cho nhân viên của mình. - Chi nhánh cần tạo ra bầu không khí đoàn kết hợp tác giữa các nhân viên với nhau để họ phối hợp với nhau trong công việc đạt hiệu quả cao. Chi nhánh cần tổ chức các buổi dã ngoại, tổ chức sinh nhật cho các nhân viên của mình để họ có thể hiểu nhau hơn. 3.3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing mix của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội . Chính sách marketing mix của một doanh nghiệp bao gồm: Chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách phân phối và chính sách khuyếch trương. Các chính sách này phải được thực hiện trong suốt chu kỳ sống của sản phẩm 3.3.2.1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội . Sản phẩm du lịch là một yếu tố quan trọng trong quá trình marketing của công ty lữ hành. Vì sản phẩm du lịch là kết quả của sự nghiên cứu và sáng tạo của công ty lữ hành nhằm đáp ứng những nhu cầu du lịch của khách. Sản phẩm du lịch của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội chủ yếu là các chương trình du lịch trọn gói được Chi nhánh xây dựng và tổ chức phục vụ khách du lịch. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội so với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn Hà Nội. Chi nhánh cần quan tâm đến một số vấn đề sau: - Nghiên cứu thật kỹ những đặc điểm tâm lý, tiêu dùng của khách du lịch trên từng thị trường mục tiêu để có thể xây dựng các chương trình du lịch phù hợp, đảm bảo phục vụ khách du lịch một cách tốt nhất. - Cần có sự kết hợp giữa hai loại chương trình hiện nay của Chi nhánh đó là chương trình du lịch trọn gói và chương trình du lịch tự chọn. Khi kết hợp hại loại chương trình này nó sẽ tạo nên tính phong phú và hấp dẫn hơn của các chương trình du lịch mà Chi nhánh cung ứng phục vụ khách. Ngoài ra khi kết hợp hai loại chương trình này nó sẽ tạo ra cho chương trình du lịch có thời lượng, thời gian dài hơn từ đó có thể làm tăng doanh thu của Chi nhánh. - Chi nhánh luôn luôn chủ động, nâng cao và quản lý chất lượng chương trình du lịch. Trong mỗi chương trình du lịch mà Chi nhánh cung ứng ra thị trường cần có sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh để tạo nên tính hấp dẫn. - Tạo nên đột phá trong việc xây dựng các chương trình du lịch mới. Chẳng hạn tập chung xây dựng các chương tình du lịch hướng vào các chủ đề như: Du lịch sinh thái, du lịch làng nghề truyền thống… - Cần thiết phải nghiên cứu và xây dựng nhiều chương trình du lịch hơn nữa cho đối tượng khách du lịch nội địa, nhằm thu hút nhiều hơn đối tượng này. Vì trước những biến động trên thế giới ảnh hưởng nhiều đến kinh doanh du lịch quốc tế. Thì khách du lịch nội địa sẽ là “chiếc phao” cứu cho các công ty lữ hành. - Đối với khách du lịch quốc tế đi ra (Outbound) cần xây dựng những chương trình du lịch mang chủ đề mua sắm, thăm viếng… - Nghiên cứu kỹ chu kỳ sống của từng sản phẩm của Chi nhánh để từ đó có những biện pháp kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm và có những tác động marketing phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh. 3.3.2.2. Hoàn thiện chính sách giá của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các công ty lữ hành trên địa bàn Hà Nội như hiện nay. Thì việc Chi nhánh sử dụng chính sách giá như thế nào là vô cùng quan trọng. Nếu Chi nhánh có thể đưa ra mức giá phù hợp, được khách du lịch chấp nhận hơn so với mức giá của đối thủ cạnh tranh thì Chi nhánh sẽ chiếm ưu thế hơn trong cuộc chiến về giá cả. Để nâng cao được năng lực cạnh tranh của mình so với đối thủ cạnh tranh Chi nhánh cần quan tâm một số vấn đề sau: - Cần xác định một cách chính xác. Chi phí cố định, chi phí biến đổi để xác định giá thành chuẩn cho chương trình du lịch. Việc xác định giá thành có thể theo một trong hai cách sau: Cách 1: Xác định giá thành theo khoản mục chi phí. Phương pháp này xác định giá thành bằng cách nhóm toàn bộ chi phí phát sinh vào một số khoản mục chủ yếu. Người ta có thể lập bảng sau: Bảng 11: Xác định giá thành của một chương trình theo khoản mục. Chương trình du lịch Số khách(N) Mã số Đơn vị tính STT Nội dung chương trình Phí biến đổi Phí cố định 1 Vận chuyển * 2 Khách sạn * 3 Ăn uống * 4 Phương tiện tham quan * 5 Vé tham quan * 6 Phí hướng dẫn * 7 Visa-hộ chiếu * 8 Các chi phí khác * 9 Tổng chi phí Cách 2: Xác định giá thành theo lịch trình. Theo phương pháp này thì các chi phí được liệt kê cụ thể và chi tiết theo từng ngày của lịch trình. Có thể hình dung phương pháp này theo bảng sau: Bảng 12: Xác định giá thành của một chương trình du lịch theo lịch trình. Chương trình du lịch Số khách(N) Mã số Đơn vị tính Thời gian lịch trình Số tt Nội dung chi phí Phí biến đổi Phí cố định Ngày 1 1 Vận chuyển * 2 Khách sạn * Ngày 2 5 Khách sạn * 6 Vé tham quan * Ngày 4 17 19 Vận chuyển * Tổng số B A Giá thành cho một khách của một chương trình được tính như sau: Z = b + A/ N Giá thành cho cả đoàn khách là: ZCĐ = N.b + A Trong đó: N số thành viên trong đoàn A. Tổng chi phí cố định b tổng chi phí biến đổi cho một khách - Thiết lập duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch. Để đảm bảo rằng các sản phẩm dịch vụ mà các nhà cung cấp cung ứng cho Chi nhánh để xây dựng chương trình du lịch có chất lượng đảm bảo và mức giá rẻ nhất. Khi đó Chi nhánh sẽ có điều kiện thuận lợi để hạ giá thành sản phẩm du lịch của mình so với đối thủ cạnh tranh. - Nghiên cứu kỹ lưỡng các mức giá của đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Đây là yêu cầu rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội so với các đối thủ cạnh tranh. Nó cho phép Chi nhánh có thể đưa ra những mức giá mà vừa đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Chi nhánh, vừa đảm bảo cho Chi nhánh cạnh tranh với các đối thủ. - Cần nắm vững các phương pháp xác định giá bán một chương trình du lịch. Đây là việc quan trọng nó đảm bảo cho Chi nhánh đưa ra những mức giá phù hợp vừa đảm bảo lợi nhuận, vừa có khả năng cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh. Có thể xác định giá bán theo cách sau: G = Z + P + Cb + Ck + T = Z( 1 + ap + ab + ak + ak ) = Z( 1 + aå ) Trong đó: P: Là khoản lợi nhuận dành cho Chi nhánh . Cb:Chi phí bán, chi phí khuyếch trương. Ck :Chi phí khác. T : Các khoản thuế. ab, ak, aT là các hệ số của lợi nhuận, chi phí bán, chi phí khác và thuế. Mức phổ biến của aS là 0.2 – 0.25. Khi xác định mức giá của một chương trình du lịch, Chi nhánh cần quan tâm tới một số vấn đề sau: + Xác định mức giá khác nhau cho các giai đoạn khác nhau của một chương trình du lịch. Thông thường mức lãi suất trong giá bán qua các giai đoạn của chu kỳ sống như sau: + Giai đoạn nghiên cứu: Mức lãi khoảng 10% trên giá thành. + Giai đoạn tăng trưởng: Mức lãi khoảng 20% - 25%. + Giai đoạn đoạn bão hoà: Mức lãi giữ nguyên như giai đoạn tăng trưởng trong quá trình tthực hiện các chương trình du lịch cần có các đợt khuyến mãi, tặng hoa hồng cho các đại lý bán…để khuyến khích bán được hàng. + Giai đoán suy thoái: Trong giai đoạn này mức lãi khoảng 5% -7%, do đó mức giá sẽ phải giảm đi để tận dụng những cơ hội bán hàng cuối cùng. + Xác định mức giá khác nhau trong những thời điểm khác nhau của thời vụ du lịch. Một đặc điểm lất quan trọng trong kinh doanh du lịch là tính thời vụ. Chi nhánh cần xác định mức giá cao tại thời điểm chính vụ và mức giá thấp tại thời điểm cuối vụ và ngoài vụ. - Chi nhánh cần áp dụng những hình thức ưu đãi, giảm giá trong trường hợp đoàn khách đông người, tiêu dùng nhiều dịch vụ, thời gian chuyến đi dài… 3.3.2.3. Hoàn thiện chính sách phân phối của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội muốn bán được nhiều sản phẩm du lịch của mình một cách có hiệu quả thì phải xây dựng một hệ thống kênh phân phối hợp lý. Chính việc tạo ra kênh phân phối hợp lý sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn trong cuộc chiến với các đối thủ của Chi nhánh. Khách hàng có thể mua sản phẩm của Chi nhánh qua các kênh phân phối sau: - Kênh phân phối trực tiếp Đây là kênh phân phối mà khách hàng mua sản phẩm của Chi nhánh một cách trực tiếp. Đối với kênh này thì cần quan tâm đến một số vấn đề sau: + Xây dựng một hệ thống thông tin hiện đại bằng việc nối mạng Internet, tao lập các wbsite của Chi nhánh …Những phương pháp này có thể giúp cho Chi nhánh giao dịch với khách hàng thuận tiện và có hiệu quả hơn. + Chi nhánh nhánh cần có đội ngũ nhân viên marketing có khả năng giao tiếp tốt, trình độ ngoại ngữ giỏi, nắm rõ những ưu điểm của sản phẩm của Chi nhánh và có khả năng trào bán, thuyết phục khách mua hàng. + Chi nhánh cần thực hiện chế độ khuyến khích bằng tỷ lệ hoa hồng cao hơn cho những nhân viên marketing của mình bán được nhiều sản phẩm. - Kênh phân phối gián tiếp. Kênh phân phối gián tiếp tức là Chi nhánh phải bán sản phẩm của mình thông qua các văn phòng đại diện, đại lý trung gian… Để bán hàng có hiệu quả qua kênh phân phối này Chi nhánh cần thực hiện một số công việc sau: + Chi nhánh cần phải đặt các văn phòng đại diên, đại lý bán trên một số thành phố lớn của nước ta như : Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hạ Long… Để có thể thu hút khách du lịch đến với Chi nhánh đo du lịch tại Hà Nội và những vùng lân cận Hà Nội như Hạ Long, Ninh Bình… + Thực hiện các chế độ khuyến khích hoa hồng khi các đại lý, văn phòng đại diện bán được nhiều sản phẩm . + Cần có mối quan hệ tốt với các khách sạn, nhà hàng để họ giới thiệu khách cho Chi nhánh. Muốn vậy Chi nhánh cần thiết phải đảm bảo lợi ích cho họ bằng việc đưa khách của Chi nhánh đến ăn, ở những khách sạn, nhà hàng này. + Các công ty gửi khách trong nước và quốc tế cũng là nguồn gửi khách chủ yếu cho Chi nhánh. Vì vậy, Chi nhánh cần có mối quan hệ tốt, đảm bảo uy tín với các công ty này. + Chi nhánh có thể bán các chương trình của mình thông qua mạng Internet. Đây là cách có thể tạo điều kiện thuận lợi cho cả khách hàng và Chi nhánh trong quá trình mua và bán. 3.3.2.4. Hoàn thiện chính sách khuyếch trương của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. Tất cả các sản phẩm muốn bán được nhiều thì phải khuyếch trương hình ảnh của mình. Đối với sản phẩm của công ty lữ hành thì càng phải quan tâm hơn. Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội khi làm tốt công việc này nó sẽ tạo ra cho Chi nhánh lợi thế rất lớn đối với các đối thủ cạnh tranh của mình. Muốn vậy Chi nhánh cần quan tâm đến một số vấn đề sau: - Thông tin về các chương trình du lịch của Chi nhánh thông qua các trung tâm du lịch như là các văn phòng du lịch trong nước, các văn phòng hướng dẫn du lịch ở nước ngoài, các tổ chức du lịch mà Chi nhánh là thành viên như: PATA, ASEANTA… Đây là cách thông tin tương đối hiệu quả và ít tốn kém. - Làm cho các hướng dẫn viên, nhân viên của Chi nhánh ý thức được rằng chính họ là những người thông tin tốt nhất về các chương trình du lịch của Chi nhánh. - Chi nhánh cần thiết kế các tờ rơi, tập gấp có đầy đủ những thông tin về các chương trình du lịch như: tuyến điểm, thời gian thực hiện, mức giá… Với hình thức đẹp, mẫu mã hợp lý, mầu sắc phong phú, hấp dẫn. Sau đó Chi nhánh sẽ gửi những tập gấp này đến các công ty gửi khách, các tổ chức, doanh nghiệp, khách sạn… - Chi nhánh nên tham gia vào các hội trợ du lịch để giới thiệu với những khách hàng về các chương trình du lịch và các sản phẩm mới của Chi nhánh. - Chi nhánh có đưa các thông tin về các chương trình du lịch hoặc các sản phẩm mới của mình lên trang Web của Công ty Du lịch Hương Giang để khách hàng có thể tiếp cận những thông tin thuận lợi hơn. 3.3.3. Các giải pháp nhằm thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh tại Hà Nội so với các đối thủ cạnh tranh. Các nhà cung cấp của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú, các nhà cung cấp dịch vụ tham quan, vui chơi, giải trí và các nhà cung cấp khác. Để hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp trên, Chi nhánh cần tiến hành các biện pháp sau: 3.3.3.1. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội ¨ Đối với các nhà cung cấp phương tiện vận chuyển ôtô. Đây là loại phương tiện vận chuyển thông dụng nhất mà Chi nhánh hay sử dụng để tổ chức các chương trình du lịch của mình. Đối với loại phương tiện này, Chi nhánh vẫn chưa có khả năng có đội xe riêng của mình mà vẫn phải thuê của các nhà cung cấp dịch vụ ôtô. Trong thời gian tới, Chi nhánh cần thực hiện các biện pháp sau để hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp này để nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các đối thủ cạnh tranh . - Tiếp tục lựa chọn thêm một số nhà cung cấp mới đặc biệt là các hãng vận chuyển tư nhân, có các loại xe đẹp hiện đại, tiện nghi để ký kết hợp đồng với họ. - Chi nhánh luôn luôn phải kết hợp với các hãng vận chuyển để cùng nhau mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ lái xe để họ hiểu biết hơn về quy trình phục vụ các đoàn khách du lịch trong các chuyến hành trình bằng phương tiện vận chuyển ôtô. Đây là công việc rất cần thiết bởi vì làm tốt công việc này nó sẽ làm nâng cao chất lượng chương trình du lịch của Chi nhánh. Đối với vấn để chi phí cho việc tổ chức các lớp như vậy, Chi nhánh có thể đứng ra chịu tất vì nó đem lại lợi ích đầu tiên cho Chi nhánh. - Chi nhánh cần chủ động tổ chức các buổi giao lưu giữa lái xe và hướng dẫn viên để họ hiểu biết về nhau hơn, trao đổi kinh nghiệm thực tế nhằm phối hợp với nhau tốt hơn trong việc phục vụ khách du lịch và giải quyết những trường hợp bất thường trong chuyến hành trình du lịch. Đây là công việc rất cần thiết phải thực hiện vì trong chuyến hành trình du lịch luôn luôn có những trường hợp bất thường xảy ra đặc biệt là những vấn đề liên quan đến vận chuyển và khi đó hướng dẫn viên và lái xe cùng phối hợp với nhau thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn. - Chi nhánh cần có mối liên hệ với các hãng vận chuyển để có thể có những biện pháp tốt nhất trong việc điều động và lựa chọn các loại xe cũng như các lái xe phù hợp với chương trình du lịch cụ thể. Tất cả sẽ tạo điều kiện tốt nhất trong việc phục vụ nhu cầu của khách du lịch. - Trong khi ký kết hợp đồng với các hãng vận chuyển cần thiết phải có những quy định, yêu cầu, các điều khoản chặt chẽ, tránh tình trạng các hãng vận chuyển ôtô lợi dụng những sơ hở trong hợp đồng để làm khó cho Chi nhánh. ¨ Đối với các hãng hàng không dân dụng Việt Nam. Thị trường mục tiêu của Chi nhánh là khách du lịch quốc tế đi vào do đó phương tiện chính để đưa khách du lịch từ nơi ở thường xuyên của họ đến Việt Nam là hàng không. Do hãng hàng không về cơ bản vẫn thuộc độc quyền nên họ rất có điều kiện để tăng sức ép với các công ty lữ hành nói chung và Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội nói riêng. Chính vì vậy, Chi nhánh cần thiết lập, duy trì và cùng cố mối quan hệ với các hãng hàng không ngày một tốt hơn để giảm thiểu sức ép từ phía hãng hàng không trong việc tăng giá, hạ thấp chất lượng phục vụ, cũng như trong việc tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đưa đón khách du lịch của Chi nhánh. Để làm được vấn đề này Chi nhánh cần phải có một số giải pháp sau: - Tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với các đại lý vé máy bay trong nước và ngoài nước. Ngoài ra, Chi nhánh còn có thể ký hợp đồng với các hãng hàng không dân dụng của Việt Nam để được ưu tiên về giá, tiền hoa hồng và đặc biệt là việc bố trí sắp xếp các chuyến bay cho khách du lịch của Chi nhánh. - Chi nhánh cần thống nhất với các hãng hàng không về trách nhiệm và thông tin kịp thời về những chuyến bay bị hoãn, huỷ hay chậm giờ để các bên có liên quan khắc phục sự cố một cách nhanh nhất. Cụ thể trong các điều khoản về hợp đồng giữa hai bên cần quy định trách nhiệm rõ ràng về mức tiền phạt và những chi phí liên quan đến sự cố xảy ra làm chậm chễ thời gian cho khách hàng và ảnh hưởng đến lợi ích của các bên liên quan. - Kiến nghị với hãng hàng không về các mức giá dành cho khách nội địa và khách quốc tế, cho phép xe đón khách ở những nơi gần hơn, ưu tiên cho xe du lịch lớn của Chi nhánh đến đón ở những nơi thuận tiện. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các hướng dẫn viên của Chi nhánh đón khách chính sác và nhanh nhất. Tránh tình trạng lạc khách gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Chi nhánh. - Trong tương lai khi đông khách, Chi nhánh có thể ký với hãng hàng không dân dụng Việt Nam để thuê trọn gói các chuyến bay nhỏ để phục vụ khách du lịch của Chi nhánh tham quan các điểm du lịch trong nước và nước ngoài thuận tiện và chất lượng cao hơn. ¨ Đối với ngành đường sắt. Hiện tại các nguồn khách du lịch quốc tế của Chi nhánh đến từ các nước láng giềng trong khu vực như Trung Quốc, ASEAN rất đông. Phương tiện vận chuyển bằng đường sắt đối với các nguồn khách này là chủ yếu. Do vậy, Chi nhánh cần có những biện pháp để hoàn thiện mối quan hệ với ngành đường sắt để phục vụ khách du lịch một cách tốt nhất. Cụ thể cần làm các công việc sau: - Cần phối hợp với các nhân viên đường sắt, các nhà ga để phục vụ khách du lịch một cách tốt hơn trong chuyến hành trình. - Cần có những quy định và thông báo những thông tin kịp thời cho nhau giữa Chi nhánh và các nhà ga ở các địa phương về những thay đổi của hai phía. Để Chi nhánh chủ động trong việc giải quyết những thay đổi đó. - Chi nhánh cần đàm phán với ngành đường sắt trong việc giảm giá hoặc hưởng hoa hồng khi Chi nhánh có những đoàn khách với số lượng đông. Điều này sẽ đảm bảo cho Chi nhánh có thể hạ giá thành sản phẩm của mình so với các đối thủ cạnh tranh. ¨ Đối với các phương tiện vận chuyển khác như xích lô, tàu thuỷ… Chi nhánh cũng phải có mối quan hệ tốt với họ. Đặc biệt phương tiện xích lô, các khách du lịch quốc tế khu đi du lịch ở Hà Nội, họ muốn có những chuyến du lịch trong thành phố bằng xích lô. Chi nhánh cần ký hợp đồng với các đội xe xích lô để khi nào cần sử dụng có thể yêu cầu họ phục vụ khách du lịch một cách dễ dàng với chất lượng phục vụ tốt, giá cả phù hợp. 3.3.3.2. Hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú. Nhu cầu lưu trú của khách du lịch là một trong những nhu cầu cơ bản trong chuyến hành trình du lịch. Đối với các nhà cung cấp các dịch vụ lưu trú Chi nhánh phải luôn luôn được tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc đặt phòng khách sạn phục vụ khách chất lượng cao nhất. Ngoài ra, những khoản hoa hồng mà Chi nhánh thu về không phải là nhỏ. Chính vì vậy, Chi nhánh cần thiết phải hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp này. Để làm được điều đó Chi nhánh cần có những biện pháp sau: - Chi nhánh cần thiết phải duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú truyền thống của Chi nhánh như: Khách sạn Melia Sofitel Metropole… Đồng thời thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú mới và quan hệ tốt với họ để chủ động trong việc phục vụ khách tránh tình trạng khách du lịch không có chỗ ở trong mùa du lịch đông khách. - Có những biện pháp để kiểm tra chất lượng phục vụ của các khách sạn, nhà hàng đảm bảo các dịch vụ cung cấp cho khách đúng với nhu cầu của khách. - Phối hợp với các khách sạn, nhà hàng để đưa thêm một số dịch vụ mới vào khách sạn để tăng cường chất lượng sản phẩm du lịch của Chi nhánh. - Cần ký kết hợp đồng với các khách sạn về việc giảm giá các dịch vụ, các khoản hoa hồng hay khuyến khích các dịch vụ miễn phí khi Chi nhánh đưa nhiều khách đến các khách sạn, nhà hàng. Để có thể hạ thành chương trình du lịch, nâng cao khả năng cạnh tranh về giá đối với các đối thủ cạnh tranh. - Trong những mùa du lịch đông khách Chi nhánh cần tiến hành đặt phòng trước với một số lượng hợp lý và phải có những cam kết ràng buộc với các khách sạn để tránh tình trạng thiếu phòng. - Hiện nay với số lượng khách sạn, nhà hàng rất lớn Chi nhánh có thể ép họ giảm giá. Tuy nhiên, khi ép họ giảm giá cần chú ý đến mức chất lượng mà họ cung ứng. Đặc biệt là yêu cầu vệ sinh. - Thông thường các khách sạn, nhà hàng đều tập trung phục vụ một số khách hàng mục tiêu. Tuy Chi nhánh phục vụ các đối tượng khách này thì phải đưa họ đến ở các khách sạn đó. Để đảm bảo mối quan hệ qua lại. 3.3.3.3. Hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp các dịch vụ tham quan vui chơi giải trí. Đối với Chi nhánh thì các điểm tham quan, vui chơi giải trí ở Hà Nội và những vùng lân cận như Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng… là những nơi cơ bản để xây dựng tuyến điểm tham quan trong các chương trình du lịch của Chi nhánh. Đối với các nhà cung cấp các dịch vụ này Chi nhánh cần có một số biện pháp sau để hoàn thiện mối quan hệ với họ: - Ngoài những điểm tham quan quen thuộc ở Hà Nội và những vùng lân cận Chi nhánh cần tích cực tìm các điểm tham quan mới để tạo nên tính mới lạ của sản phẩm du lịch của Chi nhánh. Làm tốt công việc này nó sẽ làm giảm đi sức ép của khách du lịch đối với các điểm tham quan. - Thiết lập mối quan hệ mật thiết với các nhà hát múa rối nước, ca múa nhạc dân tộc để tạo điều kiện thuận lợi trong nước đặt chỗ và giảm giá bán cho Chi nhánh khi đưa khách du lịch đến xem. -Kiến nghị với các cơ quan chức năng trong việc khắc phục những yếu kém, khó khăn của các điểm tham quan như: tình trạng ô nhiễm môi trường, ăn xin, cướp dật… Ngoài ra, Chi nhánh còn có thể tham mưu cho các điểm tham quan trong việc phát triển các khu mới. - Nghiên cứu các lễ hội, làng nghề truyền thống về thời gian, ý nghĩa để xây dựng các chương trình du lịch mới đến các điểm tham quan này. - Chi nhánh cần có mối quan hệ tốt với các điểm vui chơi giải trí hiện đại như công viên nước Hồ Tây, các điểm chơi thể thao… để phục vụ nhu cầu của khách. - Cần tư vấn cho các điểm tham quan về việc bán một số hàng lưu niệm. Công việc này sẽ tạo thuận lợi cho cả hai phía đó là Chi nhánh và các điểm tham quan. - Cần ký hợp đồng với họ để quy định cụ thể những khoản hoa hồng dành cho Chi nhánh và giảm giá khi Chi nhánh đưa đông khách đến tham quan. 3.3.3.4. Hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp khác. Ngoài những nhà cung cấp dịch vụ cơ bản như trên, Chi nhánh còn có các nhà cung cấp khác như các nhà cung cấp các dịch vụ bảo hiểm, môi giới, bưu chính… các cơ quan công quyền. ¨ Đối với các nhà cung cấp dịch vụ như bảo hiểm, môi giới… Cần thiết phải lựa chọn những nhà cung cấp có uy tín, để đảm bảo chất lượng và mức giá phù hợp. ¨ Đối với các cơ quan chức năng công quyền. - Tiếp tục duy trì và quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng như hải quan, công an biên phòng… đặc biệt là phòng xuất nhập cảnh trong việc xin cấp phép và visa cho khách du lịch. - Tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công an trong việc quản lý thông tin về khách. - Hướng dẫn viên của Chi nhánh cần thiết phải phối hợp với nhân viên hải quan, cửa khẩu, sân bay để làm thủ tục xuất nhập cảnh nhanh nhất và thuận tiện nhất. - Kiến nghị với các cơ quan an ninh để họ cho dẹp những tệ nạn xã hội ở các điểm tham quan. - Kiến nghị với Tổng cục Du lịch để có hướng, biện pháp tích cực và đồng bộ về mối quan hệ giữa du lịch, hàng không, đường sắt và các cơ quan hữu quan trong thời gian đó. Kết luận Như vậy, ngành du lịch Việt Nam đã mở ra rất nhiều điều kiện thuận lợi cho các công ty lữ hành phát triển, đồng thời cũng không thiếu những khó khăn thách thức. Điều đó buộc công ty lữ hành luôn luôn phải tìm tòi cái mới, đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế để có thể tồn tại và phát triển đứng vững trên thị trường cạnh tranh khốc liệt. Các giải pháp mà em đưa ra ở trên là nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Du lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường du lịch Hà Nội. Các giải pháp này cần được thực hiện từng bước và liên tục diễn ra đồng thời với hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Chỉ có vậy hiệu quả của các giải pháp mới được khẳng định. Trên đây em đã trình bày toàn bộ khoá luận tốt nghiệp của mình trong xuốt thời gian hai đợt thực tập tại Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo! Hà Nội Sinh viên thực hiện. Tài liệu tham khảo 1. PGS. TS Nguyễn Văn Đính và TH.S Phạm Hồng Chương, Giáo trình QTKD lữ hành, NXB Thống Kê Hà Nội. 2. PGS.TS Nguyễn Văn Đính,TS Nguyễn Văn Mạnh, Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp ứng sử trong du lịch, NXB Thống kê Hà Nội. 3. Tổng cục Du lịch Việt Nam: Báo cáo Tổng kết công tác năm 2002 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2003 của ngành Du lịch. 4. PGS. TS Nguyễn Thành Độ, Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp , NXB Giáo dục Hà Nội. 5. Thời báo kinh tế Việt Nam năm 2002. 6. Tạp chí Du lịch Việt Nam các số năm 2002; số 1,2,3 năm 2003. 7. Tổ chức phát triển Liên Hiệp Quốc, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Viện phát triển chiến lược, Tổng quan về cạnh tranh công nghiệp Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội. 8. PGS. PTS Trần Minh Đạo, Marketing, NXB Thống Kê Hà Nội. 9. TH.S. Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang: Giáo trình Marketing Du lịch - Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh. 10. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội các năm 2000, 2001, 2002. 11. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Dịch vụ Lữ hành Sai gon tourist Chi nhánh Hà Nội, Công ty Du Lịch Bến Thành Chi nhánh Hà Nội, Công ty Vietravel Chi nhánh Hà Nội năm 2002. Mục lục Lời cảm ơn Trước hết cho phép em bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo Trương Tử Nhân - người đã hướng dẫn em làm khoá luận tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Du lịch và Khách sạn- ĐH KTQD đã giúp đỡ em về chuyên môn trong thời gian thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp. Cho phép em được gửi lời cảm ơn tới ban giám đốc, các anh chị hiện đang làm việc tại Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh Hà Nội cùng tất cả các bạn bè đã giúp đỡ nhiệt tình trong đợt làm khoá luận tốt nghiệp này. Do thời gian nghiên cứu và thu thập tài liệu có hạn nên khoá luận tốt nghiệp không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và chỉ bảo của các thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn và em có thể rút kinh nghiệm nhiều hơn trong các công trình khoa học sau này. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội 5/2003 Sinh viên: Trần Đăng Hoan

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Du lịch Hương Giang chi nhánh tại Hà Nội.doc
Luận văn liên quan