Đề tài Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An

MỤC LỤC Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.1. Khái niệm về đầu tư và KCN 1.1.1.Đầu tư 1.1.2. Khu công nghiệp 1.2. Vai trò của KCN và thu hút vốn đầu tư vào các KCN ở Nghệ An 1.2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An 1.2.2. Sự cần thiết hình thành các KCN ở Nghệ An 1.2.3. Vai trò của KCN và thu hút đầu tư vào KCN đối với phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng 1.3. Một số nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào các KCN Nghệ An 1.4. Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và các địa phương trong việc thu hút đầu tư vào các KCN 1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực 1.4.2. Kinh nghiệm của một số tỉnh trong nước 1.4.3. Những kết luận rút ra từ nghiên cứu so sánh tình hình phát triển KCN ở các địa phương Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN Ở TỈNH NGHỆ AN 2.1. Tổng quan về tình hình phát triển KCN Nghệ An 2.1.1. Công tác quy hoạch các KCN 2.1.2. Công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng 2.2. Thực trạng thu hút đầu tư vào các KCN ở tỉnh Nghệ An 2.2.1. Tình hình đầu tư và thu hút đầu tư của Nghệ An 2.2.2. Thực trạng thu hút đầu tư các dự án có vốn đầu tư nước ngoài vào các KCN Nghệ An 2.2.3. Thực trạng thu hút đầu tư các dự án có vốn đầu tư trong nước vào các KCN Nghệ An 2.2.4. Đánh giá công tác xúc tiến đầu tư vào các KCN Nghệ An Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN NGHỆ AN 3.1. Triển vọng thu hút đầu tư trong nước, ngoài nước vào các KCN ở Việt Nam 3.1.1. Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN. 3.1.2. Triển vọng thu hút đầu tư vào các KCN 3.1.3. Những ngành, lĩnh vực có khả năng thu hút đầu tư vào các KCN, KCX trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 3.2. Mục tiêu và kế hoạch đến 2010 về đầu tư phát triển và thu hút đầu tư vào các KCN ở Nghệ An. 3.2.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 3.2.2. Mục tiêu và kế hoạch về đầu tư phát triển và thu hút đầu tư vào các KCN ở Nghệ An 3.2.3. Dự báo về tình hình thu hút đầu tư vào các KCN Nghệ An trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 3.3. Giải pháp thực hiện kế hoạch thu hút đầu tư vào các KCN ở Nghệ An thời kỳ 2006 - 2010 và tầm nhìn 2020 3.3.1. Hoàn thiện các quy hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch phát triển KCN, xác định rõ danh mục các dự án kêu gọi đầu tư 3.3.2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo môi trường chính trị, xã hội ổn định trên địa bàn tỉnh

pdf130 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2390 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An.pdf
Luận văn liên quan