Đề tài Giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội của quận Thanh Xuân đến năm 2010

LỜI MỞ ĐẦU Với kế hoạch đến năm 2010, phấn đấu xây dựng quận Thanh Xuân trở thành quận phát triển toàn diện về kinh tế - văn hoá - xã hội, cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ, có vai trò động lực phát triển của Thành phố Hà Nội ở cửa ngõ phía Tây Nam . Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đòi hỏi quận Thanh Xuân không ngừng vươn lên theo kịp tiến trình lớn mạnh của Thủ Đô, để thực hiện được điều này không thể không kể đến những đóng góp của ngành kế hoạch. Đặc biệt , đối với cấp quận huyện thì vai trò này càng trở nên quan trọng và không thể thiếu , trong đó bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp quận , huyện là một công cụ vô cùng quan trọng góp phần làm cho bộ máy quản lý nhà nước ở địa phương hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Mặc dù có tàm quan trọng như vậy nhưng hiện nay công tác thực hiện kế hoạch ở cấp quận Thanh Xuân đang bộ lộ một số hạn chế , yếu kém không đáp ứng được yêu cầu phát triển của địa phương trong tình hình mới. Vì vậy, việc tìm ra những giải pháp thiết thực , tối ưu nhất để nâng cao chất lượng thực hiện bản kế hoạch thực sự đang trở thành một yêu cầu tất yếu. Với việc thực hiện đề tài “ Giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận Thanh Xuân đến năm 2010” em hy vọng sẽ đáp ứng một phần yêu cầu đó. Dựa trên sự phát triển kinh tế xã hội của quận,mục đích chính của việc thực hiện đề tài này là do em hy vọng có thể đóng góp những suy nghĩ, quan điểm cũng như những tìm hiểu,nghiên cứu của mình cho việc đổi mới công tác thực hiện kế hoạch phát triển kế hoạch tại Quận. Từ đó,có thể đưa ra một số giải pháp giúp cho việc thực hiện các bản kế hoạch thực sự có thể đi vào cuộc sống. Ngoài phần mở đầu, danh mục , bảng biểu , kết luận ,tài liệu tham khảo thì kết cấu của bài bao gồm ba chương : Chương một : Lý luận chung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Chương hai : Kế hoạch và tình hình thực hiện kế hoạch Quận Thanh Xuân Chương ba : Những giải pháp thực hiện kế hoạch MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 I . Khái niệm,đặc điểm,bản chất kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 5 1 . Khái niêm : 5 2. Đặc điểm của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 3. Bản chất của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 II. Quy trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 1. Xây dựng kế hoạch 6 2. Thực hiện kế hoạch 7 3. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 7 4. Điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết 8 III. Vai trò của kế hoạch 9 1. Vai trò của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 2. Vai trò thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 CHƯƠNG II: KẾ HOẠCH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA QUẬN THANH XUÂN 10 I.Giới thiệu về quận Thanh Xuân 10 1. Qúa trình hình thành quận Thanh Xuân 10 2. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên: 11 2.1. Điều kiện tự nhiên 11 2.2. Tài nguyên thiên nhiên: 11 2.3. Kết cấu hạ tầng: 12 2.4. Tiềm năng du lịch: 13 2.5. Nguồn nhân lực 14 II. Kế hoạch phát triển kinh tế quận Thanh Xuân đến năm 2010 15 1. Mục tiêu và các chỉ tiêu 15 1.1. Mục tiêu 15 1.2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2006 – 2010 16 2. Nội dung kế hoạch 17 2.1. Lĩnh vực kinh tế. 17 2.2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý đô thị: 20 III. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của quận đến năm 2010 25 1. Các kết quả đã đạt được 25 1.1. Về kinh tế 25 1.2.Về đầu tư xây dựng và quản lý đô thị 31 1.2 .Công tác văn hóa – giáo dục – y tế - xã hội 37 1.3. Công tác vệ sinh môi trường,an ninh quốc phòng 42 2. Những hạn chế,tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch 42 2.1. Những hạn chế,tồn tại 42 2.3. Nguyên nhân 44 CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 47 1. Về phát triển kinh tế 47 2. Về công tác đầu tư xây dựng, GPMB, quản lý đất đai, quản lý đô thị. 49 3. Công tác văn hóa xã hội. 54 4. Công tác an ninh quốc phòng. 56 5. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng. 56 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2549 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội của quận Thanh Xuân đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
công nghiệp: các doanh nghiệp như ô tô Hoà Bình, phân xưởng bóng đèn của Công ty liên doanh bóng đèn phích nước rạng đông, một số doanh nghiệp sản xuất giày vải, giầy da, may mặc, cao su... có công nghệ hiện đại, còn lại hầu hết các cơ sở công nghiệp thuộc các ngành cơ khí hoá chất, dệt có cơ sở vật chất và quy mô khá lớn nhưng công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh thấp. Trong cơ cấu giá trị sản xuất trên địa bàn quận năm 2003, công nghiệp - xây dựng - tiểu thủ công nghiệp chiếm 78,7%, trong đó chủ yếu là công nghiệp trung ương, công nghiệp ngoài quốc doanh đã ó sự phát triển đáng kể song vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ. CÔNG NGHIỆP Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 2000 Thời kỳ 2001 – 2005 Giai đoạn 2006 - 2010 Bình quân năm thời kỳ 2001 - 2005 Bình quân năm thời kỳ 2006 - 2010 TH 2001 TH 2002 TH 2003 TH 2004 TH 2005 KH 2006 KH 2007 KH 2008 KH 2009 KH 2010 1. Tổng giá trị sản xuất Tỷ đồng 2.184,349 2.631,074 3.464,184 4..257,45 4.380,263 5..521,252 6..294,227 7..238,361 8..324,115 9..572,732 10.630,700 4.050,8448 8.412,027 - Công nghiệp ngoài quốc doanh Tỷ đồng 60,950 138,640 247,814 478,827 556,225 336,722 420,900 505,080 606,096 727,315 909,144 8.854,704 351,6456 2. Giá trị tăng them Tỷ đồng 83,274 446,725 833,11 793,267 122,812 1.140,99 772,975 944,134 1.085,75 1.203,62 1.057,97 667,3806 1.012,8896 - Công nghiệp ngoài quốc doanh Tỷ đồng 20,101 77,690 109,174 231,013 77,398 219,503 84,178 84,180 101,016 121,219 181,829 142,9556 114,4844 - Dịch vụ : Các hoạt động dịch vụ đang phát triển. Trên địa bàn quận chưa hình thành các trung tâm thương mại lớn, các loại hình dịch vụ cao cấp (tài chính, bảo hiểm, tư vấn, du lịch...) đã hình thành nhưng chưa phát triển. Hệ thống màng lưới chợ  hiện có 5 chợ được đầu tư xây dựng theo quy hoạch, bước đầu hoạt động chưa ổn định song cần phải được tăng cường quản lý để khai thác hiệu quả hơn. - Nông nghiệp : Sản xuất nông nghiệp đang có xu hướng giảm, giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2005 chỉ chiếm 0,045% trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận. Phấn đấu đến năm 2010 chỉ còn chiếm 0,018%. BẢNG THU CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 2000 Thời kỳ 2001 - 2005 Giai đoạn 2006 - 2010 Bình quân năm thời kỳ 2001 - 2005 Bình quân năm thời kỳ 2006 - 2010 TH 2001 TH 2002 TH 2003 TH 2004 TH 2005 KH 2006 KH 2007 KH 2008 KH 2009 KH 2010 1. Thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 67,316 88,094 98,736 145,657 116,584 107,690 113,100 118,753 124,800 132,500 137,200 111,352 125,271 - Trong đó: Thu từ KT ngoài QD Tỷ đồng 10,154 14,299 20,001 29,486 48,487 58,100 65,100 70,000 71,100 71,200 75,500 34,146 70,580 2. Chi ngân sách Quận Tỷ đồng 45,624 60,437 71,433 73,691 63,737 97,911 100,000 105,300 110,000 110,000 110,100 73,441 107,080 Trong đó: Chi đầu tư XDCB Tỷ đồng 27,73 27,367 26,738 20,498 19,592 28 30 31 32 32 32 24,439 31,4 Hoàn thành và vượt mức thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,năm 2001 thu từ sự nghiệp kinh tế của Quận là 34,78 tỷ,năm 2004 ước đạt 77,6 tỷ. Trong đó thu thuế ngoài quốc doanh của quận thực hiện năm 2001 là 14,3 tỷ đồng,năm 2004 dự kiến thu 58 tỷ đồng gấp hơn 3 lần năm 2001. Giai đoạn 2001- 2004 thu từ sự nghiệp kinh tế của quận tăng bình quân 45%/năm. Hoàn thiện báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2007 trình HĐND quận phê chuẩn và báo cáo thành phố. Tổng thu NSNN trên địa bàn quận 7 tháng đầu năm 2009, thực hiện 365 tỷ 762 triệu đồng, đạt 82,4 % KH thành phố giao và 79,6 % KHHĐND quận quyết định,tăng 80% so với cùng kỳ năm 2007; trong đó số quận thu 302 tỷ 865 triệu đồng đạt 76,6% KH thành phố giao và 73,7 % HĐND quận quyết địn, tăng 71% so với cùng kỳ 2007; ước cả năm 2008 vượt 28% thu 570.198 triệu. Chi ngân sách 7 tháng,thực hiện 99 tỷ 137 triệu đồng( bao gồm cả chi tiêu thành phố), đạt 45,8% KH năm; trong đó chi thường xuyên thực hiện 65 tỷ 754 triệu đồng, đạt 54,4% KH ; ước thực hiện cả năm 211,151 triệu đồng,đạt 97% KH thành phố giao đầu năm và bằng 87 % dự toán do HĐND giao. Đảm bảo tiết kiệm,đúng quy định. 1.2.Về đầu tư xây dựng và quản lý đô thị 1.2.1. Về đầu tư xây dựng: Trong 4 năm đầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản của quận liên tục tăng,số lượng và chất lượng công trình hoàn thành đạt chất lượng cao,đã giải quyết một phần nhu cầu dân sinh trên địa bàn quận: Hạ tầng đo thị,hạ tầng xã hội và các công trình phúc lợi công cộng được đầu tư và quan tâm thường xuyên. Khu đô thị mới Nhân Chính đã được xây dựng,đưa vào xây dựng một phần. Công tác quản lý đô thị có tiến bộ. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, cấp phép xây dựng được nâng lên qua từng năm. Đã thực hiện xã hội hóa thu gom rác thải 3/11 phường. Đã đẩy mạnh công tác đầu tư,quản lý đất đai,quản lý trật tự xây dựng đô thị. Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều cố gắng. Đã xây dựng và nghiệm thu “quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội quận Thanh Xuân đến năm 2020”. Chỉ đạo rà soát các công trình dự án xếp theo thứ tự ưu tiên để tích cực chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch và thanh toán khối lượng thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng,các công trình chuyển tiếp năm 2007. Giải ngân 7 tháng thực hiện 36 tỷ 503 triệu đồng đạt 30% KH TP giao, gồm : - Nguồn vốn XDCB tập trung : 4 tỷ 10 triệu đồng đạt 8,5 % KH - Nguồn vốn phân cấp trong ngân sách : 22 tỷ 660 triệu đồng đạt 46 % KH - Nguồn vốn đấu giá QSD đất :3 tỷ 685 triệu đạt 38,8% KH - Nguồn vốn chống xuống cấp 3 tỷ 733 triệu đồng đạt 40%KH - Nguồn vốn sự nghiệp giao thông đô thị : 2 tỷ 375 triệu đồng đạt 34%KH Thực hiện chỉ đạo của thành phố, UBND quận đã quyết định đình ,nhà văn hóa phường Thanh Xuân Trung (đang xin thành phố cho phép được tiếp tục được triển khai thực hiện) và dãn tiến độ dự án trường THPT Khương Đình; Công tác xã hội hóa thu hút đầu tư,thực hiện quyết định 159 và quyết định 3096 của UBND thành phố gồm 6 dự án : đã hoàn thành xây dựng đưa vào klhai thác sử dụng 4 sân tennis tại TT VHTDTT ; tổ chức đấu thầu dự án xây dựng trung tâm thương mại Khương Đình; đã mở thầu xây dựng dự án xây dựng bệnh viên đa khoa Thanh Xuân;tập trung hoàn thành các thủ tục hồ sơ mời thầu dự án trung tâm thương mại Hạ Đình. Tiến hành lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị ở 5 phường theo tiến độ kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và công tác môi trường đô thị;kiểm tra sử dụng hè phố và chủ động kế hoạch duy tu hệ thống hạ tầng hè phố, nạo vét thoát nước. Đã cấp 584 giấy phép xây dựng nhà ở , tăng 56% so với cùng kỳ 2007 và cấp 9 giấy phép xây dựng công trình, dự án;7 giấy phép sử dụng tạm thời hè phó. Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn những trường hợp vi phạm. Tiến hành kiểm kê quỹ dất đang quản lý , sử dụng các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo chỉ đạo của UBND thành phố;giao cho 8/11 UBND các phường quản lý diện tích đất công, đất nông nghiệp , xem xét theo kế hoạch sử dụng dất đã được HĐND thông qua. Đã cấp 1202 giấy phép quyền sở hữu nhà. QSD đất tăng Duy trì phong trào vệ sinh môi trường ở các khu dân cư, tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường ở các khu dan cư, tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường vì thủ đô xanh sạch đẹp. ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 2000 Thời kỳ 2001 - 2005 Giai đoạn 2006 - 2010 Bình quân năm thời kỳ 2001 - 2005 Bình quân năm thời kỳ 2006 - 2010 TH 2001 TH 2002 TH 2003 TH 2004 TH 2005 KH 2006 KH 2007 KH 2008 KH 2009 KH 2010 1. Vốn đầu tư ngân sách Nhà nước do Quận quản lý Tỷ đồng 45,62 60,437 71,433 73,691 63,74 97,911 100,0 105,3 110,0 110,0 110,0 73,442 107,08 2. Vốn đầu tư XDCB phân theo cơ cấu ngành Tỷ đồng 41,895 56,907 41,096 57,188 81,645 102,270 286,0 220,0 202,000 159 111 67,821 195,60 a. Vốn do Quận quản lý Tỷ đồng 27,730 27,367 26,738 20,498 19,592 28 30 31 32 32 32 24,439 31,400 a.1. Vốn sự nghiệp có tích chất XDCB Tỷ đồng 27,730 27,367 26,74 16,66 10,75 13 16 17 17 17 17 18,903 16,800 - Giao thông đô thị Tỷ đồng 15,92 14,924 9,163 4,464 4,366 5,5 6 7 7 7 7 7,683 6,800 - Chống xuống cấp Tỷ đồng 11,81 12,443 17,575 12,193 6,386 7,5 10 10 10 10 10 11,219 10,000 + Giáo dục – đào tạo Tỷ đồng 6,341 8,159 6,93 6,269 0,556 2,4 3 6 5 4 4 4,863 4,400 + Y tế Tỷ đồng 0,441 0,489 0,05 0 0,131 1 1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,334 0,38 + Văn hoá Tỷ đồng 2,45 3,027 6,842 2,471 2,261 2,75 4 3 2 2 3 3,334 2,8 + Các lĩnh vực khác Tỷ đồng 2,578 0,768 3,753 3,453 3,438 1,34 2 0,4 2,9 3,9 2,9 2,552 2,42 a.2. Vốn phân cấp theo QĐ 116 Tỷ đồng 0 0 0 3,841 8,84 15 14 14 15 15 15 5,536 14,600 - Giao thong đô thị Tỷ đồng 1,941 4,162 3,8 5 5 5 6 5 7,181 5,200 - Giáo dục – đào tạo Tỷ đồng 1,9 3,252 8,8 5 5 6 5 6 2,790 5,400 - Văn hoá Thể thao Tỷ đồng 0 0 1,2 2 2 1 1 2 0,240 1,600 - Các lĩnh vực khác Tỷ đồng 0 1,426 1,2 2 2 3 3 2 0,525 2,400 b. Vốn do TP đầu tư trên địa bàn (Vốn XDCBTT) Tỷ đồng 14,165 29,540 14,358 36,690 62,05 74,270 256 189 170 127 79 43,382 164,200 - Giao thông đô thị Tỷ đồng 0,164 3,638 8,013 15,317 47,98 0,67 100 60 50 35 38 15,123 56,600 - Giáo dục – đào tạo Tỷ đồng 9,429 22,248 3,785 5,931 4,88 23,36 30 15 12 10 8 12,041 15,000 - Văn hoá Thể thao Tỷ đồng 0,165 3,654 2,037 10,056 7 0,06 70 80 85 70 21 4,561 65,200 - Nhà ở Tỷ đồng 0 0 0,523 0,61 2,198 50 50 30 20 10 10 10,666 24,000 - Các lĩnh vực khác Tỷ đồng 4,407 0 0 4,776 0 0,18 6 4 3 2 2 0,991 3,400 1.2.2 Quản lý trật tự đô thị Trong những năm qua công tác quản lý trật tự xây dựng của quận đã được quan tâm và có nhiều chuyển biến tich cực;số hộ được cấp phép xây dựng tăng so với trước,quản lý theo quy hoạch từng bước được thực hiện tốt. Quận đã triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết phường Khương Đình , Hạ Đình, Nhân Chính báo cáo sở quy hoạch – kiến trúc thẩm định trình UBND Thành phố phê duyệt.công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dung đất được đảy mạnh,hang năm đều đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Việc triển khai xây dựng 12 tuyến đường “ An toàn giao thông,trật tự đô thị và văn minh thương mại;Việc tổ chức thực hiện kế hoạch 19/KH-UB của UBND quận được triển khai tích cực,kết quả bước đầu đã thu hồi trên 11.000 m2 đất,từng bước đưa hoạt động quản lý trật tự xây dựng đô thị vào nề nếp. 2.1.3. Công tác giải phóng mặt bẳng Công tác GPMB rất khó khăn phúc tạp nhưng với sự chỉ đạo tập trung,quyết liệt,đạt được một số kết quả góp phần tích cực thực hiện công tác đầu tư của quận. Năm 2004 công tác GPMB của quận được chỉ đạo quyết liệt,đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tại nút giao thông ngã tư Vọng,ngã tư Sở và một số dự án khác Tiếp tục thực hiện GPMB các dự án đường vành đai 3 và nút giao thông Thanh Xuân, đến nay đã hoàn thành việc cắm mốc giới thực địa. Đang đẩy nhanh các công việc theo đúng chỉ đạo của Thành phố,chỉ đạo của quận ủy và ban chỉ đạo GPMB quận ; đang tiếp tục triển khai đẩy nhanh việc thực hiện giải phóng mặt băng dự án thoát nước song Tô Lịch, dự án đấu giá QSD đất Hạ Đình và một số dự án khác. Kết quả đã hoàn thành khảo sát ,điều tra xây dựng 167 phương án bồi thường để tổ chức công khai; ra quyết định phê duyệt 83 phương án , với diện tích mặt bằng thu hồi 3387,435 m2. 1.2 .Công tác văn hóa – giáo dục – y tế - xã hội Công tác dân số,lao động việc làm,chăm sóc sức khỏe,giáo dục đào tạo,chính sách đối với người có công được chú trọng thường xuyên và thực hiện đạt kết quả cao. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hoá, y tế, thể thao đã có nhiều tiến bộ đáp ứng với yêu cầu phát triển. Quận chưa có trung tâm đào tạo nghề,khai thác được lợi thế so sánh cuả một quận có nhiều trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu đóng trên địa bàn quận. Các điều kiện chăm sóc và vui chơi giải trí cho trẻ em, người cao tuổi, phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh cho đang từng bước đáp ứng được nhu cầu của người dân. Công tác quản lý đô thị đã đi vào nề nếp nhưng vẫn còn biểu hiện buông lỏng. Tình trạng lấn chiếm đất đai và sử dụng đất không hợp lý của các cơ quan doanh nghiệp chưa được giải quyết dứt điểm, tình trạng xây dựng không phép còn diễn biến phức tạp. Cùng với quá trình đô thị hoá, quận Thanh Xuân đang là điểm đỗ của các thành phần lao động từ nơi khác đến, tốc độ tăng dân số cơ học rất cao. Nằm trong khu vực mở rộng phát triển đô thị của Thành phố trung tâm và đang có tốc độ đô thị hoá nhanh nhưng quản lý và phát triển theo quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn và khách quan tác động ảnh hưởng đến quá trình xây dựng phát triển chung của quận. Điều đó đang gây nhiều khó khăn cho sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá trên địa bàn quận. Hệ thống chính sách và cơ chế quản lý còn nhiều bất cập, không phù hợp đặc biệt là cơ chế phân cấp cho cấp quận và cấp phường đang gây khó khăn cho công tác quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Công tac giáo dục đào tạo được thực hiện theo chương trình,kế hoạch phát triển GD-ĐT . Đã đầu tư,cải tạo nâng cấp,xây mới một số trường học ,chăm lo nhà ở vật chất phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học ở 3 cấp. Công tác bồi dưỡng kiến thức quản lý,bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ công nhân viên trong các trường học được quan tâm thường xuyên,vì vậy trình độ đội ngũ giáo viên và công nhân viên các trường. ngày càng được nâng lên. Công tác ứng dụng tin học trong quản lý nhà nước,trong quản lý giáo dục đạt được một số kết quả * Công tác VHTT,TDTT Đã tập trung phục vụ tốt các hoạt động mừng đảng,mừng Xuân,chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như Seagame 22, Asean 5,kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ,50 năm giải phóng thủ đô,các hoạt động bầu cử HĐND các cấp… Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống văn hóa được chú trọng và triển khai đồng bộ, sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa của quận năm 2004 đạt 86%. Công tác quản lý văn hóa – thể dục thể thao đi vào chiều sâu có hiệu quả. Chủ chương đầu tư văn hóa thông tin tôn tạo các di tích lịch sử được quan tâm đúng mức. * Công tác y tế Thực hiện tốt các chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.Làm tốt công tác VSMT,vệ sinh ăn uống,phòng chống dịch bệnh; Tăng cường công tác kiểm tra ATVSTP ở các cơ sở ăn uống và các nhà hang tổ chức tốt việc trực cấp cứu, khám chữa bệnh. Công tác phòng chống dịch bệnh chỉ đạo đạt kết quả,đặc biệt tập trung chỉ đạo dập tắt các ổ dịch khi mới bùng phát,có biên pháp tuyên ruyền bảo vệ sức khoeer được triển khai thực hiên tốt.Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong độ tuổi qua các năm đã được quận duy trì và thực hiện đạt kết quả,đến năm 2008 ỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của quận giảm 12,27%. * Công tác dân số gia đình và trẻ em Công tác dân số tăng tỷ lệ tự nhiên cơ bản đạt ké hoạch thành phố giao. Các chương trình mục tiêu về dân số hoàn thành kế hoạch,công tác giáo dục trẻ em và các chương trình quốc gia về trẻ em thực hiện tốt. Đến năm 2008 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của quận còn 14,1%. Chất lượng dân số tăng lên,thể hiện ở tuổi thọ bình quân của người dân tăng cao. * Lao động việc làm và các chính sách đối với người có công Hàng năm duy trì giải quyết việc làm cho người lao động,công tác đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng,công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến người có công,gia đình chính sách,hộ nghèo,hộ cô đơn,người tàn tật đã được quận quan tâm thường xuyên và triển khai thực hiện tốt. Hàng năm giảm 30% số hộ nghèo hiện có. Thực hiện nghĩa vụ lao động công ích đều hoàn thành kế hoạch thành phố giao. CÁC CHỈ TIÊU VỀ XÃ HỘI VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 2000 Thời kỳ 2001 – 2005 Giai đoạn 2006 - 2010 Bình quân năm thời kỳ 2001-2005 Bình quân năm thời kỳ 2006-2010 TH 2001 TH 2002 TH 2003 TH 2004 TH 2005 KH 2006 KH 2007 KH 2008 KH 2009 KH 2010 1. Xoá đói giảm nghèo - Tổng số hộ gia đình Hộ 400 249 168 86 53 30 900 (Theo chuẩn mới) - Số hộ nghèo theo chuẩn QG Hộ 13 166 87 93 48 30 200 - Số hộ thoát nghèo Hộ 2. Cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khănvà người nghèo - Tổng số phường Phường 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 - Số phường có trạm Y tế phường Phường 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 + Tỷ lệ phường có trạm Y té % 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 100 100 100 100 100 100 95,45 100 - Số phường có trường tiểu học, nhà trẻ, lớp mẫu giáo Phường 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10,8 11 - Tỷ lệ số hộ được sử dụng nước sạch % 60 60 65 65 65 80 90 100 100 100 100 67 98 Trong đó: Khu vực thành thị % 3. Tạo việc làm - Tổng số người có việc làm mới trong năm Người 2783 3272 3292 3852 3800 4100 4300 4500 4500 4500 4500 3663,2 4460 - Số hộ đươch vay vốn tạo việc làm Hộ 1195 1096 1045 783 650 900 1000 1100 1100 1100 1200 894,8 1100 4. Giáo dục - Tổng số học sinh đầu năm 22547 23228 24035 23348 23610 23850 24250 24250 24850 25350 23353,6 24510 + Trong đó : Mẫu giáo Hsinh 3515 3557 4499 4042 4265 4350 4400 4500 4600 4850 3975,6 4540 Tiểu học Hsinh 10500 10713 10444 9978 10000 10200 10500 10600 10800 11000 THCS Hsinh 8532 8958 9092 9328 9250 9300 9350 9400 9450 9500 - Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đi học mẫu giáo % 90 90 95 95 95 95 95 95 95 95 - Tỷ lệ học sinh đi học TH đúng tuổi % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - Phổ cập THCS Hsinh 39 42 53 37 59 60 62 65 70 75 5. Ytế - Tỷ lệ phường có Bác sỹ % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị SDD % 16,5 14,5 13,39 13,5 12,72 12 11,2 10,5 10 <10 <10 13,22 <10 1.3. Công tác vệ sinh môi trường,an ninh quốc phòng * Vệ sinh môi trường Những năm qua công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận đã được cải thiện. UBND quận đã phối hợp với các sở,ngành chức năng thành phố triển khai thực hiện tốt coog tác thu gom rác thải và từng bước xã họi hóa công tác thu gom rác thải. Các khu cong nghiệp lớn trên địa bàn đã từng bước thay đổi công nghệ,các hộ kinh doanh sản xuất cá thể gây ô nhiễm cũng được kiểm tra thường xuyên, có nhiều thay đổi về máy móc và các thiết bị sản xuất để giảm thiểu o nhiễm môi trường trên địa bàn. Các điểm ngập úng cục bộ đã giảm dần và được khắc phục. * An ninh quốc phòng ANCT-TT ATXH được giữ vững ổn định,bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn,sự kiện trọng đại của dân tộc và những kỳ bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Phạm pháp hình sự giảm,tỷ lệ điều tra khám phá tăng,không có những vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn,không có tụ điểm tệ nạn xã hội bức xúc.thường xuyên duy trì sẵn sang chiến đấu,huấn kuyeenj giáo dục quốc phòng,xây dựng lực lượng và thực hiện tốt chính sách hậu phương quuaan đội ,hoàn thành tốt chỉ tiêu,kế hoạch thành phố giao. Các mặt hành chính về trật tự xã hội ,an toàn xã hội,an toàn giao thông,vệ sinh môi trường,mỹ quan của quận đều đạt kết quả. 2. Những hạn chế,tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch 2.1. Những hạn chế,tồn tại Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị còn khoảng cách khá xa so với yêu cầu xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận nói chung thuộc loại yếu kem so với các quận thành cũ của Hà Nội. Mạng lưới giao thông của quận thiếu các trục đường cơ bản theo quy hoạch , các tuyến đường khu vực còn ít và chưa được quan tâm đầu tư theo hướng quy hoạch đô thị hiện đại. Dân số trên địa bàn quận đã và đang tăng nhanh, trong đó chủ yếu là tăng cơ học. Tình hình đó sẽ có thể tiếp tục gây quá tải cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đồng thời xu thế đó cũng sẽ gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý xã hội và môi trường trên địa bàn quận. Một số doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Quận có công nghệ sản xuất lạc hậu, đang ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí, môi trường nước thải. Quỹ đất tuy thuận lợi cho pát triển đô thị song cơ cấu sử dụng đất hiện nay vẫn chưa hơp lý, một số khu dân cư đan xen hoặc bao bọc xung quanh các doanh nghiệp. Một số khu tập thể cũ được xây dựng từ những năm 1970 đến nay vẫn tiếp tục sử dụng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Trên địa bàn Quận quỹ đất cho phát triển công trình công cộng còn hạn chế, tỷ lệ đất dành cho giao thông còn quá thấp so với tiêu chuẩn của các đô thị hiện đại , trong khi chi phí GPMB ngày càng tăng nhanh. Do vậy , nếu GPMB càng chậm, sẽ càng tăng chi phí GPMB về dất đai. Ngoài ra, nếu không căn cứ mốc quản lý ranh giới quy hoạch mở đường và các dự án đã xác định ranh giới sẽ làm tăng chi phí đền bù các công trình kiến trúc khi GPMB. Cuộc chạy đua với thời gian theo đó là với chi phí GPMB cho việc xây dựng các công trình công cộng đang là thách thức lớn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội quân Thanh Xuân. Khi chuyển sang kinh tế thị trường , cơ chế huy động vốn để phát triển các khu đô thị mới ngày càng ít phụ thuộc vào nguồn vốn từ ngân sách nhà nước . Tuy nhiên , cũng theo cơ chế thị trương, chi phí GPMB cho các dự án đầu tư đang có xu hướng tăng nhanh . Đây cũng là một thách thức không nhỏ trong quá trình đô thị hóa tren địa bàn quận Thanh Xuân Việc triển khai nhiệm vụ ,kế hoạch công tác của một số đơn vị chưa kịp thời;tiến đọ thi công một số dự án,công tác giải phóng mặt bằng,thanh quyết toán các công trình dự án đã hoàn thành đã đưa vào sử dụng từ năm 2007 trở về trước chậm. Công tác quản lý đất đai ở một số phường chưa tốt;quản lý trật tự xây dựng đô thị ở một số địa bàn phường hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện tổ chức điều hành nhiệm vụ của một số đơn vị,cá nhân còn chậm chạp,chưa đạt yêu cầu. Công tác kiểm tra giám sát của thủ trưởng các đơn vị đối với một số công chức phòng ban còn yếu. 2.3. Nguyên nhân Khách quan: Tình hình lạm phát những tháng đầu năm 2008 tăng cao đã tác động lớn làm hạn chế sự phát triển của đất nước và thủ đô, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội của quận, nhất là công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận đã có sự thay đổi sau khi thực hiện nghị định số 14/CP của chính phủ và quyết định 1601/QĐ-UBND của UBND thành phố. Năm 2008 tiếp tục thực hiện phân quản lý KTXH của thành phố, khối lượng công việc đã tăng thêm nhiều, nhưng biên chế cán bộ công chức chưa đủ đáp ứng nhu cầu công việc. Những yếu kém vốn có của nền kinh tế đã dồn tích từ nhiều năm nhưng chậm được xử lý, khắc phục. Cơ cấu kinh tế chậm cải thiện; công tác khai thác tài nguyên và gia công vẫn chiếm tỷ trọng lớn,công nghiệp khai thác tài nguyên và gia công vãn chiếm tỷ trọng lớn, công nghiệp phụ trợ chậm phát triển phần lớn vật tư, nguyên liệu trung gian cho sản xuất phải nhập khẩu ; giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp thấp. Tình trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước vẫn còn dàn trải , không đảm bảo tiến độ, còn nhiều thất thoát , hiệu quả thấp… kéo dài chậm được khắc phục. Quản lý tài chính, tiền tệ , thị trường , giá cả, xuất nhập khẩu chưa chặt chẽ.. - Công tác dự báo và dự kiến các bioeenj pháp , kế hoạch ứng phó với những tác động tiêu cực của kinh tế thế giới trong điếu kiện hội nhập chưa được quan tâm đúng mức ; các cơ quan nghiên cứu , tham mưu phát hiện chưa kịp thời khi tình huống xảy ra, do chưa có kinh nghiệm và chủ động trong việc ứng phó nên chỉ đạo, xử lý của một số ngành chức năng có lúc còn lung túng , chưa kịp thời , thiếu phối hợp đồng bộ , thiếu linh hoạt. Có chính sách , giải pháp chưa tạo được sự đồng thuận cao trong địa bàn Quận. - Công tác tuyên truyền, phổ biến , giải thích tình huống không kịp thời, nhất là trong những trường hợp ban hành các chính sách , giải pháp có tính nhạy cảm , ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân và nhà đầu tư , gay tâm lý lo lắng trong xã hội. Vào thời điểm khủng hoảng kinh tế trầm trọng cuối năm 2008 và đầu năm 2009 ở một số nước lớn trên thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp phát triển kinh tế của cả nước nói chung và của quận Thanh Xuân nói riêng. Nó đa gây ra tình trạng thất nghiệp do các công ty ,xí nghiệp khi chưa tim được lối thoát cho viêc tìm đầu ra cho sản phẩm của mình. Bên cạnh đó,tỷ giá bấp bênh,đồng Việt Nam đồng bị mất giá khiến doanh thu ở các công ty giảm do chi phí đầu vào quá cao. Chịu sức ép không nhỏ từ các daonh nghiệp nước ngoài Về chủ quan: Công tác lập, triển khai thực hiện kế hoạch ở một số đơn vị còn yếu, vai trò tham mưu đề xuất những lĩnh vực, nội dung công tác mới của một số đơn vị chưa kịp thời, hiệu quả thấp; năng lực tổ chức thực hiện, trách nhiệm cá nhân một số vị trí, đơn vị, cơ sở hạn chế, cá biệt có những trường hợp phải xử lý kỷ luật. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có việc chưa dứt điểm. Chất lượng của các bản kế hoạch vẫn còn thấp việc thể hiện nội dung của nó vẫn còn máy móc theo những khuôn mẫu nhất định, thiếu đi những điểm đổi mới. Dẫn đến đánh giá đưa ra 1 cách chung chung,là không tìm dược nguyên nhân của các vấn đề. Các bản kế hoạch thiế tính khả thi trong thực hiện điều này xuất phát từ nguyên nhân chính là việc lập kế hoach không gắn với nguồn lực, thiếu tính xác thực, thiếu sự tham gia của các bên liên quan. Chính vì vậy việc xác định thực trạng , cũng như việc xác định các định hướng , mục tieu, chỉ tiêu và đè xuất các chính sách không thực tế. Công tác chỉ đạo, kiểm tra của ủy ban nhân dân quận tuy đã quyết liệt, chỉ đạo phối hợp công tác đã có chuyển biến, song còn những việc cụ thể chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 1. Về phát triển kinh tế Bám sát vào định hướng tại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Thanh Xuân đến năm 2020, tiếp tục tạo điều kiện mội trường pháp lý để các thành phần kinh tế trên địa bàn quận phát triển; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp, nâng cao trình độ quản lý, mở rộng thị trường và tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục thực hiện một cách có hiệu quả các giải pháp theo chỉ đạo của chính phủ và thành phố về kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác rà soát hộ và quản lý các doanh nghiệp, chú trọng các nguồn thu thuế nhà, thuế đất, thuế ngoài quốc doanh, nhà cho thuê và thuế kinh doanh vận tải. Đấu tranh mạnh mẽ, ngăn chặn các hoạt động sản xuất hàng giả, trốn lậu thuế và các hoạt động gian lận thương mại khác. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra thuế theo luật thuế mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu. Đảm bảo cân đối đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách. Thường xuyên hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chính sách, chế độ để kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong quản lý tài chính. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo xã hội hóa, kêu gọi đầu tư với các dự án đã được thành phố phê duyệt.Thực hiện các chính sách nhằm bình ổn giá cả, chống lạm phát,khắc phục khủng hoảng kinh tế. Chính sách tài chính : Cùng với các biện pháp để tăng thu ngân sách cho nhà nước cần thực hiện chính sách tài chính chặt chẽ , tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Thực hiện chính sách tiết kiệm đồng bộ, chặt chẽ , nghiêm ngặt trong cả hệ thống chính trị xã hội. Đưa nội dung thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách trong sản xuất và đời sống vào chương trình cuộc vận động “ học tập và làm theo gương đạo đức của Hồ Chí Minh” trong năm 2009 và những năm tiếp theo để giảm bội chi ngân sách xuống mức thấp hơn 5% GDP. Ngoài việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên , cần cắt giảm them việc mua sắm những thứ chưa cần thiết ; giảm các hội nghị, giảm các khoản chi tiếp khách bằng vốn ngân sách mà không thiết thực. Giamr các hoạt động lễ hội, lễ kỉ niệm, đón nhậ huân chương ,danh hiệu thi đua gây tốn kém, lãng phí…;tiết kiệm năng lượng , phương tiện triệt để hơn nữa. Không bổ sung ngân sách ngoài dự toán, ngoài những khoản chi hết sức cần thiết. Tạo điều kiện môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp huy dộng nguồn vốn và quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác đầu tư, khuyến khích áp dung công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến. Mở rộng mặt hàng sản phẩm tăng sức cạnh tranh và tiêu thu giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho công nhân viên. Ưu tiên phát triển kinh tế ngoài quốc doanh và kinh tế hợp tác xã theo luật. Đổi mới công tác quản lý chợ, sắp xếp khai thác chợ có hiệu quả và chuyển ban quản lý chợ sang mô hình hoạt động hạch toán; thực hiện giải tỏa chợ tạm, chợ cóc theo mô hình của thành phố. Tập trung cao tình trạng thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành từ những năm trước;bảo đảm kế hoạch thu chi ngân sách trên cơ sở tăng cường công tác quản lý thị trường, công tác khoán biên chế, chi phí hành chính. Trước hết là việc thu các sắc thuế đảm bảo công khai công bằng, thu đúng thu đủ để vượt kế hoạch chi ngân sách để phat triển kinh tế của quận. Phát huy có hiệu quả các nhân tố động lực mới (tin học hoá, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới và công nghệ sạch, bảo vệ môi trường) và các nhân tố động lực truyền thống của KHCN (điện khí hoá, cơ giới hoá) phát huy tiềm lực nội sinh, khai thác kịp thời các thời cơ và xu thế thị trường nhằm góp phần thích đáng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nghiên cứu ứng dụng và triển khai là hướng được ưu tiên để đổi mới công nghệ với cơ cấu nhiều trình độ, vừa tuần tự đi từ thủ công đến cơ giới, vừa đi thẳng vào công nghệ hiện đại ở những lĩnh vực kinh tế đã được chọn lựa. Tăng cường đầu tư cho công tác điều tra cơ bản để KHCN đóng góp có hiệu quả trong việc tham mưu cho tỉnh và các ngành kinh tế có được những quyết định đổi mới công nghệ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đảm bảo nền kinh tế có tốc độ phát triển cao đồng thời không lạc hậu trong quá trình phát triển. 2. Về công tác đầu tư xây dựng, GPMB, quản lý đất đai, quản lý đô thị. Đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư một số công trình trọng điểm và các công trình phúc lợi công cộng trùng tu và nâng cấp một số di tích lịch sử, di tích văn hóa, tạo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa cho nhân dân trong quận. Phối hợp nghiên cứu xây dựng quy hoạch đường vành đai 2,5 và dự án nhà 2 bên đường theo chỉ đạo của UBND thành phố. Tiếp tục tổ chức triển khai phổ biến chính sách mới cho quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cho các chủ đầu tư, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các ngành, lĩnh vực và quy hoạch các vùng kinh tế; nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng.... làm cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm và phân kỳ đầu tư các dự án được xác định ưu tiên trong Quy hoạch để làm định hướng phát triển phù hợp với từng giai đoạn. Làm tốt công tác kế hoạch hoá đầu tư và chuẩn bị đầu tư. Quy hoạch phải có căn cứ khoa học, có tầm nhìn dài hạn, thu hút rộng rãi ý kiến đóng góp, tranh thủ sự giám sát thực hiện của nhân dân. Trừ một số nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, tất cả các loại quy hoạch đều phải được công khai hoá. Xây dựng quy hoạch tổng thể theo ngành, vùng và khu vực với kịch bản phát triển có định lượng. Tăng cường chất lượng các dự báo và các nghiên cứu về thị trường trong các dự án tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm phát triển chủ động và bền vững. Chú trọng quy hoạch không gian, quy hoạch thuộc các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch các điểm dân cư nông thôn. Khắc phục tình trạng phát triển chồng chéo và mâu thuẫn giữa ngành và lãnh thổ. Quy hoạch phát triển các ngành sản xuất, kinh doanh, quy hoạch các sản phẩm chủ lực chỉ mang tính dự báo, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh của mình. Nhanh chóng tạo dựng khung khổ pháp lý nhằm phân công, phân cấp rõ ràng, tạo sự thống nhất về quy trình, thời gian lập quy hoạch cho tất cả các loại quy hoạch, tạo sự đồng bộ và phối hợp giữa các quy hoạch. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng cán bộ chuyên trách đủ năng lực về công tác quy hoạch ở tất cả các cấp, các ngành. Hoàn thiện và nâng cao năng lực của chủ đầu tư cho quản lý, giám sát các dự án đầu tư xây dựng. Đảm bảo tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, thi công đúng tiến độ đảm bảo chất lượng và thanh quyết toán đúng quy định. Tăng cường phối hợp các phòng ban thuộc quận, làm tốt công tác giám sát cộng đồng, đánh giá hiệu quả đầu tư. Chấn chỉnh và nâng cao vai trò trách nhiệm của UBND các phường trong lĩnh vực quản lý đất nông nghiệp, đất công; quản lý tốt quy hoạch đô thị trong quá trình đô thị hóa. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch sử dụng và quản lý quỹ đất, chống lấn chiếm. Tổ chức thu hồi đất của các đơn vị sử dụng sai mục đích, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quận có dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Hoàn thành cơ bản quy hoạch khu chức năng đô thị ở tất cả các phường còn lại thuộc quận. Chủ động phối hợp với các sở ngành của thành phố đầu tư cải tạo hệ thống cấp thoát nước ở một số khu vực trên địa bàn quận còn khó khăn về nước sạch. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án của trung ương và thành phố như dự án vành đai 3, dự án thoát nước Hà Nội và các công trình đầu tư xây dựng có giải phóng mặt bằng đang triển khai trên địa bàn quận. Sử dụng vốn trong xây dựng một cách triệt để và có hiệu quả.bên cạnh đó cần phải có những biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn thất thoát của công, tham ô tham nhũng. Điều chỉnh kịp thời giá dự toán các công trình đang triển khai có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước có khả năng phát huy hiệu quả nhanh đẻ sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động. Giamr thuế thu nhập doanh nghiệp cho những doanh nghiệp gặp khó khăn trong một thời gian nhất định. Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng. Rà soát và kiên quyết cắt giảm , không bố trí vốn đầu tư các công trình chưa thật sự cấp bách trong năm hoặc hiệu quả đầu tư thấp. Tập trung các nguồn vốn để đảm bảo hoàn thành vào năm 2009,2010 đúng như tieens độ không để kéo dài. Điều chỉnh kịp thời giá đầu vào các công trình đầu tư từ ngân sách để bảo đảm đúng tiến độ.Rà soát, chấn chỉnh hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp lớn. Đổi mới công tác xây dựng đầu tư, lập dự án; rà soát quy hoạch trường, trạm y tế, chợ. Tổ chức thực hiên dự án, quản lý đầu tư, quản lý công trình, thanh quyết toán. Tăng cường kiểm tra, giám sát ,đánh giá năng lực trách nhiệm của chủ đầu tư khi tham gia đấu thầu các công trình và trách nhiệm của các đơn vị , cá nhân trực tiếp thực hiện. Tiếp tục công tác thu hồi đất có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có kết quả kế hoạch 19 và kế hoạch 34 của UBND quận ; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và cấp phường trong quản lý đất đai ; quản lý quy hoạch. TTXD đô thị; rà soát xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm, tồn đọng về đất đai, trật tự xây dựng. Chủ động phối hợp vói các sở , ngành đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước và hoàn thiện hệ thống chiếu sang ngõ xóm có mặt cắt 2m trở lên trên địa bàn. Phối hợp với sở giao thông công chính và các ngành chức năng của thành phố để có kế hoạch hoàn thành viwr hè dọc sông tô lịch, sông lừ,sông sét; tăng tỷ lệ hộ dân được dòng nước sạch trong các khu dân cư. Việc giải phóng mặt bằng nhanh hay chậm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư xây dựng. Hiện nay, việc giải phóng mặt bằng của nhiều dự án đầu tư trên địa bàn quận đang bị ách tắc trong vấn đề đền bù làm kéo dài thời gian gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư và làm nản lòng nhiều nhà đầu tư. Để cải thiện và đẩy nhanh độ giải phóng mặt bằng góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Quận Thanh Xuân đã thực hiện một số biện pháp sau: - Tuyên truyền vận động : Các cấp ủy Đảng của địa phương, các cấp chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà Nước, các quy định của pháp luật về thu hút vốn đầu tư nước ngoài và đẩy nhanh hoạt động đầu tư trong nước, cũng như các chủ trương của Thanh phố về thu hút đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh để nhân dân biết và thực hiện. Đối với các khu vực đã quy hoạch để làm khu công nghiệp, cập ủy chính quyền địa phương phải công bố công khai quy hoạch trong từng thời kỳ, tuyên truyền để nhân dân thấy rõ lợi ích của cá nhân, lợi ích chung của tỉnh sẵn sàng cho chuyển đất làm công nghiệp. - Thống nhất việc xác định chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng.Căn cứ vào quy định của Nhà nước và của quận vào tình hình thực tế của địa phương, xây dựng và công bố công khai về: Giá tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư tại tưng khu vực trong quận. Tổng đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư bao gồm đền bù quyền sử dụng đất, đền bù chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ địa phương, chi phí cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng… Đơn giá này có giá trị ổn định từ 3-5 năm, có tính khả thi, các địa phương và người bị thu hồi đất có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư có thể tính toán ngay được các chi phí đầu tư để quyết định đầu tư, có thể cùng với lãnh đạo địa phương nhanh chóng hoàn thành các thủ tục ban đầu, không phải đi lại bàn bạc nhiều lần như hiện nay. - Cải tiến việc tổ chức tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho chủ đầu tư. Việc tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng từ năm 1997 đến nay chủ yếu do nhà đầu tư tự thực hiện với sự tham gia của địa phương. Căn cứ các quy định của luật đầu tư nước ngoài ( sửa đổi) và các văn bản có liên quan về đầu tư trong nước, việc đền bù giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của địa phương. Trong giai đoạn trước mắt, trong khi chờ Chính Phủ cho phép thành lập khu công nghiệp theo quy chế khu công nghiệp tập trung, giao trách nhiệm trực tiếp tiến hành công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư tại các phường. 3. Công tác văn hóa xã hội. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học theo hướng chuẩn hóa, bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Đặc biệt quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa quần chúng, phong trào thể dục thể thao, chuẩn bị tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, internet trên địa bàn. Đẩy mạnh hoạt động các chương trình quốc gia về văn hóa, y tế, nâng cao chất lượng giáo dục, xã hội hóa giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác, tăng cường đầu tư trường lớp, đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Mọi thành viên đến tuổi lao động về cơ bản đều được đào tạo một nghề. Phấn đấu đến năm 2010, đạt chuẩn quốc gia về phổ cập bậc trung học phổ thông, tỷ lệ lao động qua đào tạo và bồi dưỡng nghề đạt khoảng 50%, đến năm 2020 khoảng 60-70%. Đến năm 2010, có trên 80% lao động có việc làm sau khi đào tạo. Phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra về chương trình dân số, y tế, chăm sóc bảo vệ trẻ em. Thực hiện tốt chương trình giải quyết việc làm từ vay vốn quỹ quốc gia tạo thêm nhiều việc làm, giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh, các dịch vụ về y tế phục vụ nhân dân; chủ động ngăn ngừa và xử lý kịp thời các dịch bệnh, quản lý và xử lý kịp thời những vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung tháo gỡ cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển đi đôi với việc tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Triển khai tốt cơ chế chính sách và hỗ trợ kịp thời những nơi gặp phải thiên tai, dịch bệnh nhanh chóng khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định đời sống. Có chính sách khuyến khích đầu tư cho các cơ sở tư nhân và thu hút vốn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản công khai, minh bạch về thủ tục , đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chúc giảm phiền hà,tiêu cực tạo điều kiện thuận lợi,hấp dãn cho thu hút đầu tư và hoạt động doanh nghiệp. Có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh bị anh hưởng do giá nguyên nhiên liệu tăng cao. Tăng cường thực hiện chương trình hỗ trợ người nghèo. Tiết kiệm chi tiêu, dành ngân sách và đẩy mạnh việc huy động từ nguồn lực xã hội bổ sung cho các chương trình trợ giúp người nghèo, vùng nghèo bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng . Đảm bảo môi trường , trật tự đô thị và có biện pháp ngăng chặn tình trạng đổ phế thải không đúng nơi quy định.Đẩy nạh công cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn trật tự công cộng tạo sự chuyển biến mới về TTATGT giảm tai nạn và tránh ùn tắc giao thông. Tăng cường giải pháp nhằm ngăn chặn tệ nạn xã hội, mại dâm và ma túy. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch về chương trình giải quyết việc làm từ vay vốn quỹ quốc gia; chương trình gỉai quyết việc làm để giảm tỷ lệ that nghiệp Nâng cao thể lực toàn diện cho người lao động mà trước hết là cải thiện dinh dưỡng (đạt tiêu chuẩn 2700 Kcal/ngày/người năm 2010). Cải thiện mạng lưới bảo vệ sức khoẻ nhân dân, xoá bỏ cơ bản các loại bệnh truyền nhiễm (sốt rét, tả, dịch tả, thương hàn...).Mở rộng đào tạo nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động nhằm nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo lên 40 - 42% năm 2010 và 50-60% vào năm 2020.; chương trình xóa đói giảm nghèo; các chương trình quốc gia về y tế; chương trình chăm sóc người có công, thương bệnh binh và chương trình chính sách; làm tốt công tác gia đình và tree m và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 4. Công tác an ninh quốc phòng. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy và các loại tệ nạn xã hội. Tiếp tục phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc có bề rộng và chiều sâu, đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Công tác quốc phòng- quân sự địa phương: duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng công tác xây dựng lực lượng quân dân tự vệ-dự bị động viên đảm bảo chỉ tiêu được giao, tổ chức hoàn thành chương trình huấn luyện giáo dục quốc phòng cho các đối tượng. Bên cạnh đó cần có những chính sách nhằm khuyến khích cũng như đảm bảo cho đội ngũ cán bộ công an, dân phòng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nâng cao tinh thần và trách nhiệm của các cán bộ nhằm tránh tình trạng vô trách nhiệm, đùn đẩy công việc,tác phòng làm việc chậm chạp, không kịp thời.Tạo được long tin đối với nhân dân. 5. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân và các tổ chức trên địa bàn quận nhanh gọn, đúng quy định, không gây phiền hà. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của ủy ban nhân dân quận đã ban hành, quy chế của từng đơn vị và quy chế phối hợp giữa các phòng, ban đơn vị và UBND các phường. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng năng lực, trình độ nghiệp vụ và đạo đức tác phong cho cán bộ từ quận đến phường. Thực hiện tốt công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, có kế hoạch đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ công nhân viên chức cả về chuyên môn và nghiệp vụ. Tăng cường công tác kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân; gắn việc đánh giá nhận xét cán bộ công chức viên chức với kết quả thực hiện của các đơn vị và cá nhân trong năm. Đẩy mạnh hoạt động quản lý, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000; xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 ở các phường. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 18/2000/CT-TTg ngày 21/09/2000 của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác dân vận của cấp chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai và tăng cường kiểm tra , giám sát thực hiện đề án số 32 của thành ủy. Chỉ đạo các phòng ban chức năng tiếp tục công tác cải cách hành chính. Rà soát , đánh giá kiện toàn đủ bộ máy lãnh đạo , cán bộ công nhân vien chức có kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng nâng coa chất lượng đội ngũ cán bộ. Thực hiện chương trình đưa tin học vào công tác quản lý hoạt đọng hành chính. Phát huy tốt hơn trách nhiệm chính trị và vật chất đối với các tổ chức và cá nhân trong các ngành, các cấp, các doanh nghiệp. Cung cấp cho cán bộ công chức đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật của nhà nước để vận dụng, giải quyết công việc theo chức trách và thẩm quyền. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chế độ thông tin công khai cho nhân dân về chủ trương, chính sách của nhà nước của chính quyền địa phương; có quy định về định kỳ trực tiếp gặp gỡ, đối thoại của lãnh đạo chủ chốt ở các ngành Trung ương và địa phương để giải quyết các vấn đề do nhân dân và doanh nghiệp đặt ra. Phát huy hiệu lực các thiết chế thanh tra, kiểm tra để bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, giữ gìn kỷ cương xã hội. Mở rộng dịch vụ tư vấn pháp luật cho nhân dân, cho người nghèo, người thuộc diện chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tạo điều kiện cho các luật sư họat động tư vấn có hiệu quả theo pháp luật. Cụ thể hoá chiến lược, quy hoạch phát triển trong các kế hoạch 5 năm và hàng năm. Trong các kế hoạch phát triển, xác định những quy định mang tính pháp lệnh, bắt buộc và những dự kiến mang tính hướng dẫn, định hướng. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện kế hoạch, đặc biệt là sự tham gia của người dân, cộng đồng, các tổ chức xã hội trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện và giám sát ở rất cả các cấp từ trung ương đến cơ sở. Tăng cường năng lực quản lý của các cấp chính quyền địa phương các cấp (huyện, xã). Chú ý đến điều kiện và khả năng hiện có của từng cấp để có cơ sở thực hiện việc phân cấp theo từng bước, tương ứng với đổi mới bộ máy tổ chức và cán bộ ở từng cấp. Tổ chức nghiên cứu kỹ để thực hiện các cơ chế phân cấp khác nhau cho các địa bàn khác nhau. Thường xuyên theo dõi hoạt động đầu tư trên địa bàn, có những chỉ đạo kịp thời khi khó khăn phát sinh, nhất là giai đoạn thoả thuận về chủ trương để hình thành dự án đầu tư, lập phương án đền bù giải toả. Chủ động rút ngắn thời gian xem xét ra quyết định về đầu tư, kịp thời chỉ đạo các ngành liên quan tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhà đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Chỉnh sửa những chính sách đã ban hành trước đây cho phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là các quy định về ưu đãi đầu tư của Trung ương và địa phương. Thúc đẩy triển khai dự án sau khi cấp phép một các rõ ràng, cụ thể hơn đảm bảo thời hạn đầu tư, tránh để nhà đầu tư phải chờ hoặc gặp khó khăn trong khâu thủ tục. Phổ biến kịp thời các thông tin kinh tế, nhất là về cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội của các thành phần kinh tế. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của các cấp, các ngành và công tác kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn của các đơn vị cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường công tác “hậu kiểm” tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức, công dân được tự do kinh doanh theo pháp luật. KẾT LUẬN Hiện nay , quá trình đổi mới công tác kế hoach hóa của nước ta đang diễn ra mạnh mẽ từ trung ương tới địa phương. Đây là xu hướng tất phát triển tất yếu nhằm đáp ứng những yêu cầu trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng. Tuy nhiên , thực tế tồn tại đa số các cấp cơ sở như quận , huyện thì lại đang diễn ra một thực tế trái ngược với điều đó. Việc đổi mới và tìm ra những giải pháp cũng đã được thực hiện nhưng với tốc độ rất chậm hoặc chưa tìm ra được. Và bản kế hoạch của quận Thanh Xuân cũng chưa thoát khỏi tình trạng đó . Vì vậy qua thời gian tìm hiểu , thực tập tại phòng Tài Chính – Kế Hoạch Thanh Xuân , thì việc thực hiện đề tài này em muốn đóng góp một số ý kiến , một số giải pháp nhằm giúp cho bản kế hoạch thực sự nâng cao được chất lượng cũng như tính khả thi của nó khi đi vào thực tế. như : Đổi mới công tác lãnh đạo ,chỉ đạo khoa học đi đôi với nâng cao năng lực,hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn quận. Tăng cường xã hội hóa trong đầu tư Hoàn thiện quy chế của các phòng ban,UBND các phường và các quy chế phối hợp trong quá trình giải quyết công việc. Chú trọng yếu tố con người,kiện toàn sắp xếp hợp lý bộ máy tổ chức và công tác cán bộ phù hợp. Tăng cường công tác phối hợp với các sở ,ngành trong việc giải quyết công việc liên quan. Phân công công việc cụ thể,rõ người rõ việc,rõ trách nhiệm,khen thưởng kịp thời đi đôi với xử lý nghiêm các vi phạm. Nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân,tăng cường sự giám sát của mặt trận tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể,các hội. Thực hiện phương châm hướng về cơ sở để tháo gỡ,hỗ trợ trực tiếp UBND các phường,góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra và đi sâu đi sát cơ sở của các đồng chí lãnh đạo quận. Qua việc thực hiện đề tài này, bên cạnh việc muốn tìm hiểu sâu hơn về cả lý luận và thực tiễn của bản kế hoạch của cả nước nói chung và của quận Thanh Xuân nói riêng thì em mong muốn mình có thể đóng góp phần nào công sức của mình để sớm giúp bản kế hoạch sớm thành công, đưa Thanh Xuân phát triển đúng với tiềm năng vốn có của nó. Do trình độ và kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình thực hiện đề tài này không thể không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy , em rất mong nhân được sự góp ý của thầy và các anh chị , cô chú tại phong tài chính – kế hoạch Thanh Xuân để đề tài được tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! TÀI LIỆU THAM KHẢO Bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của quận Thanh Xuân các năm 2006, 2007, 2008.2009, 2010 Bản kế hoạch phat triển kinh tế xã hội 5 năm của quận Thanh Xuân giai đoạn 2005 – 2010 Bản quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội quận Thanh Xuân đến năm 2010 Giáo trình kế hoạch hóa Giao trình kinh tế phát triển Dữ liệu của tổng cục thống kê

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận Thanh Xuân đến năm 2010.DOC
Luận văn liên quan