Đề tài Hạch toán các hoạt động thu - Chi Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

Tài khoản kế toán áp dụng cho ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành theo Quyết định 1124-TC/QĐ/CĐKT ngày 22 tháng 6 năm 1996 của Bộ Tài chính. Trong đó có tài khoản: 313- Thanh toán về chi BHXH Tài khoản này sử dụng ở các đơn vị BHXH tỉnh, thành phố, quận, huyện để phản ánh quan hệ thanh toán giữa cơ quan BHXH với các đại diện chi trả phường, xã về các khoản tiền ứng trước để chi trả tiền lương, trợ cấp BHXH cho các đối tượng hưởng BHXH. Phản ánh quan hệ thanh toán giữa cơ quan BHXH và các đơn vị sử dụng lao động về số tiền chi trả ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho người lao động.

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2230 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hạch toán các hoạt động thu - Chi Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BHXH thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau TK111-TiÒn mÆt TK112 TK112 Rót tiÒn göi kho b¹c, ng©n hµng XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng TK311,312,342 TK152,155,211,213 Thu håi c«ng nî Mua vËt t­ hµng ho¸ b»ng tiÒn mÆt TK441,461,462 TK331,332,333,334,342 NhËn kinh phÝ b»ng tiÒn mÆt Thanh to¸n nî ,tr¶ l­¬ng b»ng tiÒn mÆt TK531 TK341 Doanh thu b¸n hµng ho¸ CÊp kinh phÝ cho cÊp d­íi TK511 TK241,631,661,662,664 L·i tõ ®Çu t­ tµi chÝnh Chi cho c¸c ho¹t ®éng TK631,661,662 TK667,668,669 Thu gi¶m chi Cho cho c¸c ho¹t ®éng TK513 TK431 Thu BHXH tù nguyÖn Chi quü b»ng tiÒn mÆt 2.3 - H¹ch to¸n TK112 - TiÒn göi Ng©n hµng ViÖc h¹ch to¸n qua TK112 nh»m ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng vµ sè hiÖn cã, sæ tÒn göi ngÇn hµng cña ®¬n vÞ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thu chi BHXH. C¨n cø ®Ó h¹ch to¸n TK112 lµ c¸c giÊy b¸o cã, b¸o nî kÌm theo c¸c chøng tõ gèc. KÕt cÊu néi dung TK 112 ”TiÒn göi Ng©n hµng “ Bªn Nî - C¸c lo¹i tiÒn ViÖt nam göi vµ kho b¹c - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ t¨ng khi ®¸nh gi¸ l¹i nguyªn tÖ Bªn cã - C¸c kho¶n tiÒn viÖtnam, ngo¹i tÖ, rót tõ TK ”TiÒn göi ng©n hµng” - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ gi¶m khi ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ Sè d­ bªn nî: C¸c kho¶n tiÒn viÖt nam göi t¹i ng©n hµng Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nh­ sau: 2.3.1-Nép tiÒn mÆt göi vµo TK t¹i Ng©n hµng, ghi Nî TK112 - TiÒn göi Ng©n hµng Cã TK111 - TiÒn mÆt 2.3.2-Khi thu ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu b»ng tiÒn göi Nî TK112 - TGNH Cã TK311 - C¸c kho¶n ph¶i thu 2.3.3-Thu håi c¸c kho¶n c«ng nî Nî TK112 - TGNH Cã TK342 - Thanh to¸n néi bé 2.3.4-Chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ Nî TK112 - TGNH Cã TK413 - Chªnh lÖch tû gi¸ 2.3.5-Khi nhËn kinh phÝ qu¶n lÝ bé m¸y kinh phi ®Çu t­ XDCB Nî TK112 - TGNH Cã TK411 - Nguån vèn kinh doanh Cã TK441 - Nguån kinh phÝ ®Çu t­ XDCB Cã TK461 - nguån kinh phÝ qu¶n lý bé m¸y Cã TK462 - Nguån kinh phÝ dù ¸n 2.3.6-Khi thu ®­îc c¸c kho¶n thu vÒ do ®Çu t­ TC, thu H§SX kinh doanh Nî TK112 - TGNH Cã TK511 - C¸c kho¶n thu 2.3.7-C¨n cø vµo giÊy b¸o cã cña kho b¹c vÒ BHXH ®· thu ®­îc cña c¸c ®èi t­îng, kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ BHXH ghi Nî TK112 - TGNH Cã TK512 - Thu BHXH b¾t buéc Cã TK513 - Thu BHXH tù nguyÖn 2.3.8-Khi nhËn®­îc giÊy b¸o cã cña kho b¹c vÒ sè tiÒn thu BHXH do BHXH huyÖn nép lªn, kÕ to¸n BHXH TØnh ghi Nî TK112 - TGNH Cã TK353 - Thanh to¸n vÒ thu BHXH gi÷a TØnh víi HuyÖn. 2.3.9-NhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña khoa b¹c vÒ sè tiÒn thu BHXH do BHXH TØnh nép lªn, kÕ to¸n BHXH ViÖt nam ghi Nî TK112 - TGNH Cã TK351 - Thanh to¸n vÒ thu BHXH gi÷a TW víi TØnh 2.3.10-NhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña kho b¹c vÒ sè tiÒn do BHXHVN cÊp cho ®¬n vÞ cÊp d­íi ®Ó chi BHXH, kÕ to¸n BHXH TØnh, HuyÖn ghi Nî TK112 - TGNH Cã TK352 - Thanh to¸n vÒ chi BHXH gi÷a TW víi TØnh 2.3.11-NhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña NH vÒ sè tiÒn do BHXH TØnh cÊp cho BHXH c¸c huyÖn Nî TK112 - TGNH Cã TK354 - thanh to¸n vÒ chi BHXH gi÷a TW víi TØnh 2.3.12-C¨n cø vµo giÊy b¸o cã cña kho b¹c vÒ sè tiÒn ®· nh©n d­îc ®Ó chi tr¶ cho ®èi t­îng TBXH vµ ng­¬× cã c«ng Nî TK112 - TGNH Cã TK335 - Thanh to¸n trî cÊp BHXH vµ ng­êi cã c«ng 2.3.13-Khi nhËn ®­îc c¸c kho¶n lÖ phÝ liªn quan ®Õn c«ng t¸c chi tr¶ trî cÊp TBXHvµ ng­êi cã c«ng b»ng tiÒn göi Nî TK112 - TGNH Cã TK316 - Thanh to¸n lÖ phÝ chi tr¶ 2.3.14-Thu håi c¸c kho¶n vèn ®Çu t­ tµi chÝnh Nî TK112 - TGNH Cã TK221 - §Çu t­ TC 2.3.15-Rót tiÒn göi Ng©n hµng vÒ nhËp quü tiÒn mÆt Nî TK111 - TiÒn mÆt Cã TK112 - TGNH 2.3.16-ChuyÓn tiÒn göi ng©n hµng mua hµng ho¸ Nî TK152 - VËt liÖu Nî TK155 - S¶n phÈm , hµng ho¸ Cã TK112 - TGNH 2.3.17-ChuyÓn tiÒn göi mua TSC§ Nî TK211 - TSC§ h÷u h×nh Nî TK213 - TSC§ v« h×nh Cã TK 112 - TGNH 2.3.18-ChuyÓn tiÒn thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ Nî TK 331 – C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Cã TK 112 - TGNH 2.3.19-ChuyÓn kho¶n nép BHXH vµ BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn cho viªn chøc ®¬n vÞ, ghi Nî TK332 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l­¬ng Cã TK112 - TGNH 2.3.20-Chi tiÒn göi cho c¸c môc ®Ých ®Çu t­ XDCB,chi QLBM, vµ chi c¸c ho¹t ®éng kh¸c Nî TK241 - XDCB dë dang Nî TK631 - Chi H§SX Nî TK661 - Chi QLBM Nî TK662 - Chi dù ¸n Cã Tk112 - TGNH 2.3.21-CÊp kinh phÝ qu¶n lý bé mÊy b»ng chuyÓn kho¶n Nî TK341 - Kinh phÝ cÊp cho cÊp d­íi Cã TK112 - TGNH 2.3.22-Khi nép hoÆch thanh to¸n c¸c kho¶n v·ng lai cho c¸c ®¬n vÞ cÊp trªn ghi Nî TK 342 - Thanh toÊn néi bé Cã TK112 - TGNH 2.3.23-Tr­êng hîp cuèi niªn ®é kÕ to¸n, theo chÕ ®é tµi chÝnh ®¬n vÞ ph¶i nép l¹i sè kinh phÝ sö dông kh«ng hÕt Nî TK461-Nguån kinh phÝ QLBM Nî TK462-Nguån kinh phÝ dù ¸n Cã TK112-TGNH 2.3.24-Khi chi b»ng tiÒn göi cho c¸c môc ®Ých ®Çu t­ XDCB, chi QLBM, chi thùc hiÖn dù ¸n Nî TK241 - XDCB Nî TK631 - Chi H§SX cung øng dÞch vô Nî TK661 - ChiQLBM Nî TK662 - Chi dù ¸n Cã TK112 - TGNH 2.3.25-ChuyÓn tiÒn göi mua chøng kho¸n hoÆc cho vay Nî TK221 - §Çu t­ TC Cã TK112 - TGNH 2.3.26-BHXH quËn, huyÖn chuyÓn tiÒn göi ng©n hµng ®· nép sè ®· thu lªn c¬ quan BHXH TØnh ,kÕ to¸n BHXH HuyÖn ghi + Tr­êng hîp ®· nhËn ®­îc giÊy b¸o nî cuÈ Ng©n hµng Nî TK353 - Thanh to¸n vÒ thu BHXH gi÷a TØnh víi HuyÖn Cã TK112 - TGNH + Tr­êng hîp ch­a nhË ®ùoc giÊy b¸o nî cña Ng©n hµng Nî TK113 - TiÒn ®ang chuyÓn Cã TK112 - TGNH + Khi nhËn ®­îc giÊy b¸o nî cña ng©n hµng ghi Nî TK353 - Thanh to¸n vÒ thu BHXH gi÷a TW víi TØnh Cã TK112 - TGNH 2.3.27-BHXH TØnh lËp uû nhiÖm chi yªu cÇu kho b¹c trÝch TK tiÒn göi cu¶ ®¬n vÞ ®Ó nép sè thu BHXH cho BHXH ViÖt nam + Tr­êng hîp nhËn ®­îc giÊy b¸o nî cu¶ ng©n hµng Nî TK351 - Thanh to¸n vÒ thu BHXH gi÷a TW víi TØnh Cã TK112 - TGNH + Tr­êng hîp ch­a nhËn ®­îc giÊy b¸o nî cña ng©n hµng Nî TK113 - TiÒn ®ang chuyÓn Cã TK112 - TGNH 2.3.28-BHXH ViÖt nam trÝch tiÒn göi ng©n hµng cÊp kinh phÝ cho cÊp d­íi ®Ó chi BHXH kÕ to¸n BHXH viÖt nam ghi Nî TK352 - Thanh to¸n vÒ chi BHXH gi÷a TW víi TØnh Cã TK 112 - TGNH 2.3.29-BHXH TØnh rót tiÒn göi ng©n hµng cÊp cho BHXH HuyÖn ®Ó chi BHXH, kÕ to¸n BHXH TØnh ghi Nî TK354 - Thanh to¸n vÒ chi BHXH gi÷a TØnh víi HuyÖn Cã TK112 - TGNH 2.3.30-CÊp tiÒn øng cho c¸c ®¹i lý, c¸c ®¹i lý ®¬n vÞ sö dông lao ®éng Nî TK313 - Thanh to¸n vÒ chi BHXH Cã TK112 - TGNH 2.3.31-Khi chuyÓn lÖ phÝ chi tr¶ hé cho TBXH vµ ng­êi cã c«ng Nî TK316 - Thanh to¸n lÖ phÝ chi tr¶ Cã TK112 - TGNH S¬ ®å h¹ch to¸n TK112-TiÒn göi ng©n hµng cã d¹ng nh­ sau TK112-TiÒn göi ng©n hµng, kho b¹c TK531 TK111 Doanh thu b¸n hµng NhËp quü tiÒn mÆt TK511 K152,155,211,213 L·i tõ ®Çu t­ tµi chÝnh Mua vËt t­ hµng ho¸ TK111 Göi tiÒn vµo ng©n hµng TK311,312,342 TK331,332,333,334,342 Thu håi c«ng nî Thanh to¸n nî TK411,441,461,462 TK341,352,354 NhËn kinh phÝ b»ng tiÒn CÊp kinh phÝ cho cÊp d­íi TK512,513 Thu BHXH 2.4-Sæ kÕ to¸n tæng hîp sö dông C«ng t¸c kÕ to¸n ë bÊt k× mét ®¬n vÞ nµo bao giê còng xuÊt ph¸t tõ chøng tõ gèc vµ kÕt thóc b»ng hÖ thèng b¸o c¸o ®Þnh k×. Th«ng qua quy ®Þnh ghi chÐp, theo dâi tÝnh to¸n vµ sö lý sè liÖu trong hÖ thèng sæ kÕ to¸n cÇn thiÕt. ViÖc quy ®Þnh nh÷ng lo¹i sæ, tr×nh tù ph­¬ng ph¸p ghi sæ vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c loaÞ sæ nh»m ®¶m b¶o vai trß chøc n¨ng nhiÖm vô cña kÕ to¸n ®­îc gäi lµ h×nh thøc kÕ to¸n. HiÖn nay t¹i c¸c ®¬n vÞ HCSN gåm c¸c h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®­îc ¸p dông nh­ sau: - H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt kÝ sæ c¸i - H×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ Tuú thuéc vµo quy m« ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng ®¬n vÞ kÕ to¸n ®­îc phÐp lùa chän mét h×nh thøc kÕ to¸n sao cho phï hîp vµ nhÊt thiÕt ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c c¬ b¶n quy ®Þnh cho h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®· lùa chän vÒ c¸c mÆt. Lo¹i sæ kÕt cÊu c¸c lo¹i sæ vµ sù kÕt hîp c¸c lo¹i sæ, tr×nh tù vµ kÜ thuËt ghi chÐp c¸c lo¹i sæ. Do ®Æc thï lµ ®¬n vÞ HCSN ®Æc biÖt nªn còng cã h×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông nh­ sau: 2.4.1-H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt Ký sæ c¸i 4.1.1.1-Nguyªn t¾c ®Æc tr­ng c¬ b¶n §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc NhËt ký - Sæ c¸i: lµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian vµ ph©n lo¹i hÖ thèng ho¸ theo néi dung kinh tÕ trªn cïng mét quyÓn sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ sæ NhËt ký - Sæ c¸i vµ trong cïng mét qu¸ tr×nh ghi chÐp . C¨n cø ®Ó ghi NhËt ký - Sæ c¸i lµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i. 2.4.1.2-C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n cïng lo¹i H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký - Sæ c¸i gåm c¸c loËi sæ kÕ to¸n chñ yÕu sau®©y: -NhËt ký - Sæ c¸i -Sæ kÕ to¸n chi tiÕt 2.4.1.3-Tr×nh tù néi dung ghi sæ kÕ to¸n - Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®· ®­îc kiÓm tra x¸c ®Þnh TK ghi Nî, TK ghi Cã ®Ó ghi vµo NhËt ký - Sæ c¸i. Mçi chøng tõ ®­îc ghi vµo mét dßng ë c¶ 2 phÇn NhËt ký vµ Sæ c¸i. B¶ng tæng hîp chøng tõ ®­îc lËp cho c¶ nh÷ng chøng tõ cïng lo¹i ph¸t sinh nhiÒu lÇn trong mét ngµy. Chøng tõ kÕ to¸n vµ B¶ng Tæng hîp sau khi ®­îc dïng ®Ó ghi NhËt ký - Sæ c¸i ph¶i ®­îc ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. Cuèi th¸ng sau khi ®· ph¶n ¸nh toµn bé chøng tõ gèc ph¸t sinh trong th¸ng vÇo NhËt ký - Sæ c¸i vµ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, kÕ to¸n tiÕn hµng céng NhËt ký - Sæ c¸i ë phÇn ph¸t sinh cña phÇn NhËt ký vµ cét Nî, cét Cã cña tõng loai TK ë phÇn sæ c¸i ®Ó ghi vµo dßng céng ph¸t sinh cuèi th¸ng. C¨n cø vµo ph¸t sinh th¸ng tr­íc vµ sè ph¸t sinh th¸ng nµy tÝnh r© sè ph¸t sinh luü kÕ tõ ®Çu quý ®Õn cuèi th¸ng nµy cuÈ tõng TK. §Ó ®Èm b¶o ®óng nguyªn t¾c. Tæng sè PS ë phÇn NhËt Ký = Tæng sè PS Nî cña tÊt c¶ c¸c TK = Tæng PS Cã cña tÊt c¶ c¸c TK Tæng d­ Nî cña c¸c TK = Tæng d­ Cã cña c¸c TK C¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt còng ph¶i céng sè ph¸t sinh Nî vµ Cã vµ tÝnh ra sè d­ cuèi th¸ng cña tõng ®èi t­îng tõ ®ã lËp bÈng tæng hîp chi tiÕt vµ b¶ng c©n ®èi TK vµ c¸c BCTC kh¸c Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký - Sæ c¸i ®­îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sè 01 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký - Sæ c¸i Chøng tõ kÕ to¸n Sæ qòy,sæ kho B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n NhËt ký-Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ kÕ to¸n chi tiÕt S¬ ®å sè 01 * Ghi chó Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra 2.4.2-H×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ 2.4.2.1-Nguyªn t¾c ®Æc tr­ng c¬ b¶n §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ lµ: ViÖc ghi sæ kÕ to¸n Tæng hîp ®­îc c¨n cø trùc tiÕp vµo c¸c "Chøng tõ ghi sæ ". ViÖc ghi sæ kÕ to¸n trªn c¬ së chøng tõ ghi sæ ®­îc t¸ch biÖt thµng 2 qu¸ tr×nh riªng rÏ. + Ghi theo thêi gian ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh trªn sæ d¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ. + Ghi theo néi dung kinh tÕ cña nghiÖp vô kinh tÕ ,tµi chÝnh ph¸t sinh trªn sæ c¸i. 2.4.2.2-C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n - Chøng tõ ghi sæ - Sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i - C¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt 2.4.2.3-Néi dung tr×nh tù ghi sæ Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú kÕ to¸n c¨n cø chøng tõ kÕ to¸n ®· kiÓm tra ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ hoÆc lËp B¶ng Tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ ghi sæ sau khi ®· lËp chuyÓn cho phô tr¸ch kÕ to¸n ký duyÖt, råi chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp ®¨ng ký vµo sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ cho sè ngµy cña chøng tõ ghi sæ sau ®o ghi vµo sæ c¸i vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt. Sau khi ®· ph¶n ¸nh tÊt c¶ chøng tõ ghi sæ ®· lËp trong th¸ng vµo sæ c¸i, kÕ to¸n tiÕn hµnh céng sè ph¸t sinh vµ tÝnh sè d­ cuèi th¸ng cña tõng TK. Tõ sæ c¸i ®Ó lËp B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ®­îc tr×nh bµy theo s¬ ®å sè 02 S¬ ®å sè 02 Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ Chøng tõ kÕ to¸n B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt 2.5-Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña viÖc h¹ch to¸n thu - chi BHXH t¹i d¬n vÞ BHXH tØnh Th¸i Nguyªn H¹ch to¸n thu – chi t¹i phßng KH – TC cña BHXH tØnh Th¸i Nguyªn rÊt chÆt chÏ, chÝnh x¸c kÕt hîp hµi hoµ gi÷a phiÕu thu, phiÕu chi, c¸c sæ theo dâi tµi kho¶n liªn quan. KÕ to¸n thu – chi tiÕn hµnh h¹ch to¸n c¸c kho¶n thu – chi sao cho ®Çy ®ñ, nhanh gän vµ nép kÞp thêi lªn c¬ quan BHXH cÊp trªn, tÊt c¶ c¸c TK liªn quan ®­îc theo dâi tõ chi tiÕt ®Õn tæng hîp ®Ó ph¶n ¸nh kÞp thêi c¸c kho¶n ph¸t sinh. C«ng t¸c h¹ch to¸n ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu sau: Ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ chÝnh x¸cvµ toµn diÖn mäi kho¶n thu chi vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh kh¸c ph¸t sinh trong ®¬n vÞ. C¸c sè liÖu kÕ to¸n ph¶i thèng nhÊt víi dù to¸n vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n. Sè liÖu trong b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu, ®¶m b¶o cho c¸ nhµ qu¶n lý cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cu¶ ®¬n vÞ. Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n thu chi ph¶i nhanh gän, tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. ViÖc nghiªn cøu ho¹t ®éng h¹ch to¸n thu chi trong c¸c ®¬n vÞ nãi chung vµ t¹i BHXH TØnh Th¸i nguyªn nãi riªng lµ v« cïng cÇn thiÕt. §©y còng chÝnh lµ lÝ do cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu ®Ò tµi nµy. Qua thêi gian thùc tËp t¹i phßng KH-TC cña BHXH TØnh Th¸i nguyªn, em xin ®­îc tr×nh bµy t×nh h×nh thùc tÕ viÖc h¹ch to¸n thu chi t¹i ®¬n vÞ thùc tËp trong phÇn thø hai. PhÇn hai §Æc ®iÓm vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 1-§Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña ®¬n vÞ 1.1-§Æc ®iÓm t×nh h×nh cña ®¬n vÞ TØnh Th¸i nguyªn lµ mét trong nh÷ng tØnh MiÒn nói, ®êi sèng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tr­íc ®©y lµ tØnh B¾c Th¸i sau n¨m 1997 thùc hiÖn nghi ®Þnh cña Thñ t­íng chÝnh phñ t¸ch B¾c Th¸i thµnh 2 tØnh lµ B¾c c¹n vµ Th¸i nguyªn. Sau khi t¸ch TØnh ®­îc sù quan t©m cña §¶ng vµ ChÝnh phñ Th¸i nguyªn ®ang tõng b­íc ®i lªn, ®êi sèng cña ng­êi d©n còng ®­îc c¶i thiÖn tõng b­íc. Víi bÒ dµy truyÒn thèng lÞch sö §¶ng bé vµ UBND tØnh cïng nh©n d©n x©y dùng, ph¸t triÓn thµnh tØnh nhanh chãng ®i vµo æn ®Þnh ph¸t triÓn m¹nh vÒ nghµnh c«ng nghiÖp ®Æc biÖt vÒ c«ng nghiÖp nÆng. Víi 9 huyÖn, thÞ kh¸c nhau nh­: Phæ yªn, §¹i tõ, Phó b×nh, Phó l­¬ng, §Þnh ho¸, Vâ nhai vµ ThÞ x· S«ng c«ng. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c huyÖn nhµ cÇn cã c¸c phßng ban chuyªn m«n thuéc UBND TØnh qu¶n lý, x©y dùng TP ngµy cµng giµu ®Ñp v¨n minh. Trong ®ã BHXH TØnh ®ãng mét vai trß quan träng. 1.2-Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ®¬n vÞ BHXH TØnh Th¸i nguyªn lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp tæ chøc thèng nhÊt theo ngµnh, lµm viÖc theo chÕ ®é thñ tr­ëng. §¬n vÞ ®­îc h×nh thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng ngay cïng víi viÖc æn ®Þnh tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y cña ®¬n vÞ. Chøc n¨ng Gi¸m ®èc cã tÝnh chÊt toµn diÖn, qu¶n lý ®¬n vÞ theo tÇm vÜ m«. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã c¸c Phã gi¸m ®èc vµ tr­ëng phßng. Chøc n¨ng tr­ëng phßng cã tÝnh chÊt toµn diÖn. Nã ®­îc truëng phßng th­êng xuyªn liªn tôc vµ réng r·i kÞp thêi c¨n cø vµo t×nh h×nh thu chi BHXH hµng n¨m mµ BHXH ViÖt nam giao cho tõ ®ã v¹ch ra kÕ ho¹ch thu chi BHXH cho cÊp d­íi. LËp vµ tæ chøc kÕ ho¹ch theo n¨m, tæ chøc më sæ chøng tõ, ho¸ ®¬n biÓu mÉu theo dâi mäi ho¹t ®éng thu chi hµng th¸ng, hµng quý vµ hµng n¨m ®Ó b¸o c¸o lªn BHXH cÊp trªn. Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh theo dâi vµ chØnh lý c¸c chØ tiªu thu chi quü BHXH hµng n¨m. Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm tham m­u cho ®¬n vÞ ®Ò nghÞ thu chi quü bæ xung cho nh÷ng ho¹t ®éng ngoµi kÕ ho¹ch mµ cÊp trªn giao cho. MÆc dï cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh­ng trong nöa nhiÖm kú qua ®¬n vÞ BHXH TØnh ®· lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. §¬n vÞ lu«n b¸m s¸t ®iÒu hµnh chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh hoµn thµnh c«ng viÖc, phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh nh­ y tÕ gi¸o dôc, liªn ®oµn lao ®éng TØnh, thanh tra, c«ng an, c¸c héi ®oµn thÓ trong viÖc tham gia BHXH vµ BHYT thùc hiÖn chÕ ®é BHXH cho ng­êi lao ®éng. Phèi hîp tuyªn truyÒn trªn c¸c b¸o trÝ, ®µi truyÒn h×nh lµm cho mäi ng­êi hiÓu râ h¬n vÒ chÝnh s¸ch BHXH tõ ®ã gióp c«ng t¸c BHXH, BHYT ®­îc tèt h¬n. 1.3-Qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c trong nh÷ng n¨m qua Trong nh÷ng n¨m qua BHXH TØnh Th¸i Nguyªn lu«n nhËn thÊy vai trß chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¬ quan lµ rÊt nÆng nÒ song víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®oµn kÕt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn ngµnh cïng víi sù quan t©m chØ ®¹o cña cÊp trªn, BHXH TØnh Th¸i nguyªn lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, ®­îc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ v÷ng m¹nh. Cã thÓ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m qua nh­ sau: -Thu BHXH n¨m 2006 ®¹t 82,5 tû ®ång/ 82tû ®ång b»ng 100,6% kÕ ho¹ch giao, v­ît 0,6% - Thu BHXH n¨m 2006 ®¹t 140,4 tû ®ång/ 138 tû ®ång b»ng 101,7% kÕ ho¹ch v­ît 1,7% - C«ng t¸c chi tr¶ l­¬ng h­u vµ trî cÊp BHXH víi trªn lµ 320 tû ®ång hµng n¨m chi tr¶ trùc tiÕp, ®¶m b¶o ®óng kÞp thêi kh«ng ®Ó x¶y ra mÊt m¸t thiÕu hôt. - C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh tõ TØnh tíi HuyÖn lµm kh¸ tèt ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña BTC. - Thùc hiÖn tèt chÕ ®é gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch cho ng­êi lao ®éng ®óng chÝnh s¸ch kh«ng cã hå s¬ tån ®äng víi gÇn 5000 ®èi t­îng ®­îc gi¶i quyÕt, trªn 100000 l­ît ng­êi h­ëng chÕ ®é ng¾n h¹n èm ®au thai s¶n, d­ìng søc. ViÖc gi¶i quyÕt chÕ ®é mét cöa nhanh thuËn tiÖn kh«ng g©y phiÒn hµ cho ®¬n vÞ sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng . - C«ng t¸c gi¸m ®Þnh chi cã rÊt nhiÒu cè g¾ng, th­êng xuyªn cã c¸c gi¸m ®Þnh trùc t¹i bÖnh viÖn, ®¶m b¶o cho c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®ùoc chÆt chÏ, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi cã thÎ BHYT. §Õn n¨m 2006 ®· gi¶m quü kh¸m ch÷a bÖnh 7%. - Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé trong ®ã bè trÝ s¾p xÕp chuyÓn giao nhanh, sím æn ®Þnh ®Ó b¾t tay ngay vµo nhiªm vô chÝnh trÞ. Thùc hiÖn kho¸n quü l­¬ng, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm, chi phÝ do vËy ®êi sèng cña c¸n bé c«ng chøc ®­îc c¶i thiÖn. Víi kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong n¨m qua BHXH TØnh ®· ®­îc UBND TØnh vµ BHXH ViÖt nam tÆng b»ng khen . 1.4- C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña BHXH TØnh Th¸i nguyªn hiÖn nay ®­îc tæ chøc víi m« h×nh nh­ sau trªn s¬ ®å sè 03 s¬ ®å sè 3 BHXH viÖt nam BHXH TØnh Th¸i nguyªn Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc th­êng trùc Phßng KT Phßng Thu Phßng KHTC Phßng TCHC Phßng C§CS Phã Gi¸m ®èc Phßng G§C Phßng TN BHXH HuyÖn 1.4.1-Chøc n¨ng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng phßng 1.4.1.1-Phßng chÕ ®é, chÝnh s¸ch Chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc BHXH TØnh qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi: h­u trÝ, tö tuÊt, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh ®èi víi ng­êi tham gia BHXH b¾t buéc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæ chøc tiÕp nhËn hå s¬ h­ëng BHXH cña doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n. Thùc hiÖn ®óng kÞp thêi c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, lËp hå s¬ h­ëng c¸c chÕ ®é BHXH theo h­íng dÉn cña BHXH ViÖt Nam . Tæ chøc cÊp giÊy chøng nhËn cho ng­êi h­ëng trî cÊp BHXH hµng th¸ng. LËp danh s¸ch ®èi t­îng h­ëng c¸c chÕ ®é trî cÊp BHXH hµng th¸ng chuyÓn cho Phßng C«ng nghÖ th«ng tin in danh s¸ch chi tr¶ ®Ó chuyÓn cho phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh, B¶o hiÓm x· héi c¸c huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh thùc hiÖn. Tæng hîp ®Ò xuÊt víi B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam viÖc söa ®æi, bæ xung chÝnh s¸ch ph¸p luËt b¶o hiÓm x· héi. 1.4.1.2- Phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh Cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc B¶o hiÓm x· héi tØnh thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý tµi chÝnh, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cña hÖ thèng B¶o hiÓm x· héi tØnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Chñ tr× phèi hîp víi c¸c phßng ®Ó lËp, giao kÕ ho¹ch vµ tæng hîp ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh: thu chi BHXH, chi qu¶n lý bé m¸y… hµng quý, n¨m trong tØnh. ChuyÓn kÞp thêi tiÒn thu BHXH vµo tµi kho¶n cña BHXH ViÖt Nam theo quy ®Þnh. Tæ chøc cÊp ph¸t kÞp thêi kinh phÝ ®Ó chi tr¶ cho ®èi t­îng h­ëng c¸c chÕ ®é trî cÊp BHXH. Tæ chøc cÊp ph¸t vµ qu¶n lý kinh phÝ chi cho ho¹t ®éng qu¶n lý bé m¸y, kinh phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a lín, mua s¾m trang thiÕt bÞ vµ c¸c nguån kinh phÝ kh¸c cña BHXH tØnh. Chñ tr× phèi hîp c¸c phßng chøc n¨ng thùc hiÖn xÐt duyÖt vµ tæng hîp quyÕt to¸n tµi chÝnh do BHXH tØnh qu¶n lý. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ®Þnh møc chi tiªu tµi chÝnh, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ®óng chÕ ®é kÕ to¸n theo quy ®Þnh. 1.4.1.3- Phßng thu Cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc BHXH tØnh qu¶n lý vµ thùc hiÖn nhiÖm vô thu, cÊp sæ, thÎ BHXH ®èi víi ®èi t­îng tham gia BHXH b¾t buéc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thùc hiÖn thu BHXH cña ng­êi sö dông lao ®éng, ng­êi lao ®éng vµ c¸c ®èi t­îng b¾t buéc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæ chøc cÊp vµ h­íng dÉn kiÓm tra viÖc sö dông sæ, thÎ BHXH, phiÕu kh¸m ch÷a bÖnh cho ®èi t­îng tham gia BHXH b¾t buéc. Cung cÊp hå s¬ tµi liÖu cho c¸c phßng nghiÖp vô cã liªn quan ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý cña BHXH tØnh. H­íng dÉn kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thu BHXH b¾t buéc ®èi víi BHXH huyÖn thùc hiÖn thÈm ®Þnh sè thu BHXH göi phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh. 1.4.1.4- Phßng Gi¸m ®Þnh chi Cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc BHXH tØnh qu¶n lý viÖc chi tr¶ c¸c chÕ ®é èm ®au, thai s¶n, d­ìng søc, kh¸m ch÷a bÖnh viÖc gi¸m ®Þnh y tÕ phôc vô thanh quyÕt to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. X©y dùng kÕ ho¹ch chi tr¶ c¸c chÕ ®é èm ®au thai s¶n, d­ìng søc, kh¸m bÖnh hµng quý, n¨m theo h­íng dÉn cña BHXH ViÖt Nam chuyÓn cho phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh chuÈn bÞ nguån ®Ó cÊp ph¸t cho ®èi t­îng. Thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m ®Þnh, th­êng trùc gi¸m ®Þnh t¹i c¸c bÖnh viÖn ®Ó gi¸m ®Þnh c¸c hå s¬ bÖnh ¸n vµ phèi hîp víi c¬ së KCB trong viÖc tæ chøc kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi cã sæ, thÎ. Theo dâi kiÓm tra sæ thÎ BHXH vµ viÖc kh¸m ch÷a bÖnh: l­u l­îng bÖnh nh©n, chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh, Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh dù b¸o diÔn biÕn !trong kh¸m ch÷a bÖnh vµ ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p nh»m qu¶n lý chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh hîp lý. Phèi hîp víi c¸c phßng chøc n¨ng: Phßng Thu, Phßng ChÕ ®é chÝnh s¸ch, Phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh, Phßng kiÓm tra ®Ó gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th­ khiÕu n¹i. 1.4.1.5-Phßng B¶o hiÓm tù nguyÖn Cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc BHXH tØnh qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é BHXH tù nguyÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæ chøc khai th¸c ®«i t­îng, thùc hiÖn thu quü BHXH tù nguyÖn vµ ph¸t hµnh thÎ b¶o hiÓm, qu¶n lý viÖc chi tr¶ c¸c ®èi t­îng tham gia vµ ë c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh trong ®Þa bµn tØnh. TiÕp nh©n, ®¨ng ký, lµm thñ tôc hå s¬, cÊp giÊy chøng nhËn h­ëng chÕ ®é BHXH hµng th¸ng cho c¸ nh©n tham gia BHXHTN theo quy ®Þnh. 1.4.1.6-Phßng Tæ chøc -Hµnh chÝnh Cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc BHXH tØnh qu¶n lý, tæ chøc, c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc, c«ng t¸c tuyªn truyÒn thi ®ua, khen th­ëng vµ c¸c ho¹t ®éng v¨n phßng BHXH tØnh. Hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch biªn chÕ, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng c«ng chøc viªn chøc theo ph©n cÊp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®­îc duyÖt. 1.4.1.7-Phßng KiÓm tra Cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc BHXH tØnh kiÓm tra gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña tæ chøc c¸ nh©n trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ thu, chi BHXH, qu¶n lý tµi chÝnh trong hÖ thèng BHXH tØnh theo quy ®Þnh. 1.5-ThuËn lîi vµ khã kh¨n §­îc sù quan t©m cña khèi ban ngµnh cÊp trªn, UBND tØnh ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cho ®¬n vÞ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, mäi ho¹t ®éng thu chi BHXH ®Òu ®­îc thu chi ®óng kú. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi cßn vÊp ph¶i mét sè khã kh¨n. 1.5.1- VÒ thuËn lîi Trong nh÷ng võa qua c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùcvµ ®i vµo nÒ nÕp cïng víi ®éi ngò c¸n bé l©u n¨m ®Çy kinh nghiÖm thªm vµo ®ã lµ ®éi ngò c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc, gióp ®¬n vÞ lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Ban gi¸m ®èc s¾p xÕp qu¸n triÖt nhiÖm vô theo ®óng nghiÖp vô chuyªn m«n cña mçi ng­êi v× thÕ t¹o nªn sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ, h¨ng say lµm viÖc ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng tù chñ s¸ng t¹o cña b¶n th©n. §­îc sù quan t©m th­êng xuyªn cña khèi Chi bé, §¶ng bé, UBND tØnh nªn ®¬n vÞ thùc hiÖn nhiÖm vô trªn c¬ s¬ NghÞ quyÕt mµ §¶ng bé ®· ®Ò ra nhÊt lµ c«ng t¸c chuyªn m«n ®Ó x©y dùng c¬ quan v¨n hãa. Ban gi¸m ®èc th­êng xuyªn ®«n ®èc, kiÓm tra, b¸m s¸t c¬ së ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn, nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c ®Òu ®­îc tËp thÓ ban l·nh ®¹o bµn b¹c xö lý, néi bé ban gi¸m ®èc lu«n ®oµn kÕt t¹o lªn søc m¹nh tËp thÓ trong l·nh ®¹o ®¬n vÞ t¹o thuËn lîi cho mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ®­îc thùc hiªn mét c¸ch tèt nhÊt. 1.5.2- VÒ khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi lµ nh÷ng khã kh¨n mµ ®¬n vÞ gÆp ph¶i: §Çu n¨m 2003 khi s¸t nhËp BHYT vµo BHXH ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n c«ng viÖc nhiÖm vô míi ch­a quen ®èi víi c¸n bé tõ BHYT chuyÓn sang, sù lóng tóng trong tæ chøc ®iÒu hµnh, sè liÖu ch­a thËt chÝnh x¸c nh­ sè nî BHYT, chÊt l­îng b¸o c¸o ch­a cao. Tæ chøc hai ngµnh s¸t nhËp c«ng viÖc nhiÒu ë tõng lÜnh vùc ch­a ®ñ thêi gian nghiªn cøu s©u vÒ nghiÖp vô vµ c¸ch lµm viÖc chØ ®¹o cã nh÷ng kh¸c nhau nªn còng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn c«ng viÖc. Tuy nhiªn ban gi¸m ®èc còng chñ ®éng kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n tËn dông nh÷ng thuËn lîi ®Ó ®iÒu hµnh chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô cña toµn ngµnh. 1.6- HÖ thèng sæ s¸ch ¸p dông cho ho¹t ®éng thu chi cña ®¬n vÞ C«ng t¸c kÕ to¸n t¹i bÊt kú mét ®¬n vÞ nµo ®Òu ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo dâi trªn mét hÖ thèng sæ s¸ch. D­íi ®©y lµ c¸c mÉu sæ mµ ngµnh BHXH ¸p dông trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n. B¶o hiÓm x· héi ViÖt nam B¶o hiÓm x· héi TØnh Th¸i nguyªn MÉu sæ: S01-BH (Ban hµnh theo Q§ sè:1124/Q§-BTC ngµy 12/12/1996 cña Bé tµi chÝnh NhËt ký – Sæ c¸i N¨m………. (Dïng cho h×nh thøc NhËt ký – Sæ c¸i) Ngµy, th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i S P S Sè hiÖu TK ®èi øng STT dßng TK TK TK Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sè d­ ®Çu kú - Céng PS - LK ®Çu th¸ng - LK ®Çu n¨m - SD cuèi n¨m - Sæ nµy cã …….trang, ®¸nh tõ trang01 ®Õn trang….. - Ngµy më sæ ……. Ng­êi ghi sæ (Ký) Hä tªn…… Phô tr¸ch kÕ to¸n (Ký) Hä tªn……… Thñ tr­ëng §V (Ký) Hä tªn………. B¶o hiÓm x· héi ViÖt nam B¶o hiÓm x· héi TØnh Th¸i nguyªn MÉu sæ: 02a-BH (Ban hµnh theo Q§ sè:1124/Q§-BTC ngµy 12/12/1996 cña Bé tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ sè:…….. Ngµy……th¸ng……. n¨m 200… TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Céng KÌm theo ………..chøng tõ gèc Ngµy……..th¸ng…..n¨m………. Ng­êi lËp biÓu (Ký, hä tªn) Phô tr¸ch kÕ to¸n (Ký, hä tªn) B¶o hiÓm x· héi ViÖt nam §¬n vÞ:………….…… MÉu sæ :S 02 b-BH (Ban hµnh theo Q§ sè:1124-TC/Q§/C§KT ngµy 12 th¸ng 12 n¨m1996 cña BTC) §¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m ………… Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Sè hiÖu Ngµy, th¸ng 1 2 3 1 2 3 -Sæ nµy cã …..trang, ®¸nh tõ trang 01 ®Õn trang …….. -Ngµy më sæ:…. Ngµy…th¸ng……n¨m…….. Ng­êi ghi sæ (Ký) Hä tªn…… Phô tr¸ch kÕ to¸n (Ký) Hä tªn……. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký) Hä tªn…….. B¶o hiÓm x· héi ViÖt nam §¬n vÞ:………….…… MÉu sæ: S 03-BH (Ban hµnh theo Q§ sè 1124-TC/Q§/C§KT ngµy12 th¸ng 12 n¨m 1996 cña BTC) B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i Sè :……….. Ngµy……. th¸ng…… n¨m Lo¹i chøng tõ gèc:………………. Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Ghi……TK Tæng sè tiÒn Ghi …….TK Sè hiÖu Ngµy th¸ng Céng (KÌm theo………..gåm c¸c sè…………) Ng­êi lËp biÓu (Ký) Hä tªn………… Phô tr¸ch kÕ to¸n (Ký) Hä tªn…………… B¶o hiÓm x· héi ViÖt nam §¬n vÞ:………….…… MÉu sæ: S11-BH (Ban hµnh theo Q§ sè:1124-TC/Q§/C§KT ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1996 cña BTC) Sæ quü tiÒn mÆt Lo¹i quü: Ngµy Sè phiÕu DiÕn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó Thu Chi Thu Chi Tån quü -Sæ nµy cã …..trang, ®¸nh tõ trang 01 ®Õn trang……. -Ngµy më sæ………. Ngµy…….th¸ng……..n¨m.......... Ng­êi ghi sæ (Ký) Hä tªn…….. Phô tr¸ch kÕ to¸n (Ký) Hä tªn…….. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký,®ãng dÊu) Hä tªn…….. BHXH ViÖt nam §¬n vÞ…………. MÉu sæ: S43-BH (Ban hµnh theo Q§ sè 1124-TC/Q§/C§KT ngµy 12/12/1996 cña Bé tµi chÝnh) Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n Tªn tµi kho¶n……..sè hiÖu………. §èi t­îng………………………… Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè PS Sè d­ Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã Nî Cã -Sæ nµy cã….trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang…. -Ngµy má sæ……. Ngµy…….th¸ng……..n¨m.......... Ng­êi ghi sæ (Ký) Hä tªn…….. Phô tr¸ch kÕ to¸n (Ký) Hä tªn…….. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký,®ãng dÊu) Hä tªn…….. 1.7-C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ 1.7.1- KÕ to¸n thanh to¸n Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu cuÈ c¸c ®èi t­îng trong vµ ngoµi ®¬n vÞ. §ång thêi ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, c¸c kho¶n trÝch nép theo l­¬ng, c¸c kho¶n nép vÒ sè thu BHXH, BHYT lªn c¬ quan BHXH cÊp trªn vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Ng©n s¸ch vµ viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép. 1.7.2-KÕ to¸n quü Ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh, kinh phÝ qu¶n lý bé m¸y vµ kinh phÝ Ng©n s¸ch cÊp ®Ó chi BHXH, kinh phÝ kh¸c vµ c¸c lo¹i vèn ë ®¬n vÞ. 1.7.3-KÕ to¸n c¸c kho¶n thu Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c kho¶n thu BHXH vµ c¸c kho¶n thu kh¸c ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ vµ nép kÞp thêi c¸c kho¶n thu BHXH lªn c¬ quan BHXH cÊp trªn vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Ng©n s¸ch 1.7.4-KÕ to¸n c¸c kho¶n chi Ph¶n ¸nh t×nh h×nh chi qu¶n lý bé m¸y, chi l­¬ng h­u vµ trî cÊp, chi kh¸m ch÷a bÖnhvµ viÖch thanh to¸n c¸c kho¶n chi ®ã. 2-Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.1-Nguån h×nh thµnh quü Quü BHXH ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau ®©y: + Ng­êi lao ®éng ®ãng 15% so víi tæng quü l­¬ng. Quü tiÒn l­¬ng nµy lµ tæng sè tiÒn l­¬ng th¸ng cña nh÷ng ng­êi tham gia BHXH trong ®¬n vÞ. + Ng­êi lao ®éng trÝch 5% tiÒn l­¬ng ®Ó ®ãng BHXH. + §ãng gãp cña ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi tham gia lao ®éng. + Nhµ n­íc ®ãng vµ hç trî ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chÕ ®é BHXH ®èi víi ng­êi lao ®éng. + C¸c kho¶n thu kh¸c. Quü BHXH dïng ®Ó chi tr¶ cho c¸c ®èi t­îng tham gia b¶o hiÓm x· héi ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é BHXH. Hµng n¨m BHXH ViÖt nam cã tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n thu chi quü BHXH cÊp cho cÊp d­íi vµ yªu cÇu BHXH tØnh tæ chøc thùc hiÖn chi tr¶ BHXH ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. 2.2-C¸c kho¶n thu chi trong ®¬n vÞ 2.2.1-C¸c kho¶n thu - Thu quü h­u trÝ vµ trî cÊp. - Thu quü kh¸m ch÷a bÖnh b¾t buéc. - Thu quü kh¸m ch÷a bÖnh nghÒ nghiÖp. - Thu kh¸c. 2.2.2-C¸c kho¶n chi - Chi l­¬ng h­u vµ trî cÊp tõ quü BHXH. - Chi quü kh¸m ch÷a bÖnh b¾t buéc. - Chi kh¸m ch÷a bÖnh tù nguyÖn. - Chi kh¸c. 2.3-ChÕ ®é chi tr¶ BHXH Ng­êi sö dông lao ®éng b»ng 15% so víi tæng quü l­¬ng cña nh÷ng ng­êi tham gia BHXH trong ®¬n vÞ. + Ng­êi lao ®éng ®ãng b»ng 5% tiÒn l­¬ng th¸ng ®Ó chi tr¶ c¸c chÕ ®é h­u trÝ vµ tö tuÊt. Ngoµi ra Nhµ n­íc cßn hç trî thªm ®Ó thùc hiÖn c¸c chÕ ®é BHXH ®èi víi ng­êi lao ®éng tõ Ng©n s¸ch. Trî cÊp BHXH ®­îc tÝnh trªn c¬ së møc ®é cèng hiÕn cña ng­êi lao ®éng ®èi víi x· héi (thêi gian, c«ng t¸c, bËc l­¬ng) vµ thùc tr¹ng suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng cña hä. Møc trî cÊp BHXH thÊp h¬n tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng khi ®ang c«ng t¸c (riªng chÕ ®é thai s¶n víi n÷ th× ®­îc h­ëng møc trî cÊp BHXH b»ng 100% møc tiÒn l­¬ng mµ hä hiÖn h­ëng. 2.3.1- ChÕ ®é trî cÊp èm ®au Quy ®Þnh vÒ thêi gian tèi ®a ng­ßi lao ®éng ®­îc h­ëng chÕ ®é trî cÊp èm ®au nh­ sau: * §èi víi ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng. - 30 ngµy trong mét n¨m, nÕu ®· ®ãng BHXH d­íi 15 n¨m. - 40 ngµy trong mét n¨m nÕu ®· ®ãng BHXH tõ 15 ®Õn 30 n¨m. - 50 ngµy trong mét n¨m nÕu ®· ®ãng BHXH tõ 30 n¨m trë lªn. * §èi víi ng­êi lao ®éng lµm c¸c nghÒhoÆc c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i lµm ë n¬i cã phô cÊp khu vùchÖ sè 0,7 trë lªn. - 40 ngµy trong mét n¨m, nÕu ®· ®ãngBHXH d­íi 15 n¨m - 50 ngµy trong mét n¨m, nÕu ®· ®ãng BHXH tõ 15 n¨m ®Õn d­íi 30 n¨m - 60 ngµy trong mét n¨m, nÕu ®· ®ãng BHXH tõ 30 n¨m trë lªn Møc trî cÊp èm ®au quy ®Þnh nh­ sau: Møc trî cÊp nghØ viÖc v× èm ®au = TiÒn l­¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña th¸ng tr­íc khi nghØ * 75% * Sè ngµy nghØ 26 ngµy Møc trî cÊp nghØ viÖc ®Ó ch¨m sãc con èm ®au = TiÒn l­¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña th¸ng tr­íc khi nghØ * 75% * Sè ngµy nghØ 26 ngµy 2.3.2- ChÕ ®é trî cÊp thai s¶n Møc trî cÊp = TiÒn l­¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña th¸ng tr­íc khi nghØ * 100% * Sè ngµy nghØ 26 ngµy Khi lao ®éng n÷ cã thai sinh con thø nhÊt, thø hai ®­îc nghØ viÖc h­ëng trî cÊp b»ng 100% møc tiÒn l­¬ng BHXH thêi gian 4 th¸ng, 5 th¸ng, 6 th¸ng tuú theo tõng ngµnh nghÒ cô thÓ vµ ë n¬i cã phô cÊp khu vùc cã hÖ sè kh¸c nhau. 2.3.3- ChÕ ®é trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp Ng­êi bÞ tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp ®­îc h­ëng trî cÊp tuú thuéc vµo møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng vµ ®­îc tÝnh vµo møc tiÒn l­¬ng tèi thiÓu. 2.3.4- ChÕ ®é h­u trÝ Ng­êi lao ®éng khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: Nam ®ñ 60 tuæi, n÷ ®ñ 55 tuæi, vµ cã thêi gian ®ãng BHXH ®ñ 20 n¨m trë lªn ®­îc h­ëng chÕ ®é h­u trÝ khi nghØ viÖc. 2.3.5-ChÕ ®é tö tuÊt C¬ quan BHXH chi chi tr¶ tiÒn tuÊt cho nh÷ng ®èi t­îng tham gia BHXH khi ®ang lµm viÖc hoÆc khi ®· nghØ h­u mµ kh«ng may bÞ chÕt th× ng­êi lo mai t¸ng sÏ nhËn ®­îc sè tiÒn tuÊt theo quy ®Þnh. C¨n cø vµo nh÷ng ®èi t­îng ®­îc h­ëng chÕ ®é BHXH nh­ tr×nh bµy ë phÇn trªn. Mçi th¸ng phßng KH - TC nhËn danh s¸ch chi tr¶ cho c¸c ®èi t­îng lµ nh÷ng ng­êi h­ëng l­¬ng h­u, h­ëng trî cÊp tai n¹n lao ®éng, èm ®au, thai s¶n, bÖnh nghÒ nghiÖp, trî cÊp mai t¸ng phÝ… trªn c¬ së tæng hîp danh s¸ch do Phßng ChÕ ®é chÝnh s¸ch chuyÓn xuèng, sau ®ã phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh lËp kÕ ho¹ch rót tiÒn chi tr¶ ®èi t­îng. 3-Thùc tÕ kÕ to¸n h¹ch to¸n c¸c ho¹t ®éng thu chi BHXH t¹i ®¬n vÞ BHXH tØnh Th¸i nguyªn 3.1-H×nh thøc h¹ch to¸n mµ ®¬n vÞ ¸p dông HiÖn nay h×nh thøc kÕ to¸n mµ ®¬n vÞ ¸p dông ®ã lµ h×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ, h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký sæ c¸i vµ c¸c sæ chi tiÕt liªn quan. Theo h×nh thøc nµy hµng th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo nh÷ng chøng tõ gèc, tæng hîp c¸c kho¶n thu chi, theo dâi trªn sæ quü tiÒn mÆt vµ sæ tiÒn göi hoÆc cã thÓ lËp b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i tõ ®ã lµm c¨n cø ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ vµ, më NhËt ký - Sæ c¸i vµ c¸c sæ chi tiÕt liªn quan ®Ó theo dâi. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu trªn c¸c sæ ®Ó lËp B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh. 3.2-Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n mµ ®¬n vÞ ¸p dông HiÖn nay ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n mµ ®¬n vÞ ¸p dông ®ã lµ ph­¬ng ph¸p chøng tõ ghi sæ, h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký- sæ c¸i. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ®­îc ®i tõ chøng tõ gèc, ®Õn c¸c phiÕu thu, phiÕu chi sang b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i, c¨n cø vµo chøng tõ gèc cïng lo¹i ta vµo c¸c chøng tõ ghi sæ sau ®ã më sæ NhËt ký sæ c¸i vµ c¸c sæ chi tiÕt liªn quan ®Ó theo dâi, cuèi mçi quý tiÕn hµnh lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c cã liªn quan. Ngµy 5/1/2006 «ng Ph¹m Kh¾c Thµnh ®Õn thanh to¸n viÖn phÝ lµ 790.000 sau khi nh©n viªn gi¸m ®Þnh ®É gi¸m ®Þnh vµ tËp hîp ®Çy ®ñ bé chøng tõ thanh to¸n cña ¤ng Thµnh sÏ lËp phiÕu thanh to¸n vµ chuyÓn cho phßng KÕ ho¹ch tµi chÝnh nh©n viªn kÕ to¸n viÕt phiÕu chi nh­ sau: BHXH TØnh th¸i nguyªn §Þa chØ:TP Th¸i nguyªn MÉu sæ :C22-BH (Ban hµnh theo Q§ sè 1124 TC/Q§/C§KT Ngµy 12/12/1996 cña BTC) PhiÕu chi Sè: 01 QuyÓn sè: 01 Liªn… NîTK 668.2:790000 Cã TK 111: 790000 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: Ph¹m Kh¾c Thµnh §Þa chØ : Ph­êng Hoµng V¨n Thô -TPTN Lý do chi : Thanh to¸n viÖn phÝ cho ®èi t­îng b¾t buéc. Sè tiÒn:790.000 . ViÕt b»ng ch÷: B¶y tr¨m chÝn m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷) Ngµy 12 th¸ng 1 n¨m 2006 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) Phô tr¸ch kÕ to¸n (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) Tõ phiÕu chi ta vµo b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i nh­ sau: BHXH ViÖt Nam BHXH TØnh Th¸i Nguyªn MÉu sæ S 03-BH (Ban hµnh theo Q§ sè 1124-TC/Q§/C§KT ngµy 12/12/1996 cña BTC) B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i Sè 01 Ngµy 12/1/2006 NT ghi sæ Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Tæng sè tiÒn Ghi nîTK668.2 Ghi cã TK111 SH NT TK111 TK668.2 12/1/06 01 12/1/06 Thanh to¸n viÖn phÝ cho §T b¾t buéc 790.000 790.000 790.000 Tæng 790.000 790.000 790.000 C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i kÕ to¸n sÏ ghi vµo chøng tõ ghi sæ: BHXH ViÖt Nam BHXH TØnh Th¸i Nguyªn MÉu sæ S 02-BH (Ban hµnh theo Q§ sè 1127-TC/Q§/C§KT ngµy 12/12/1996 cña BTC) Chøng tõ ghi sæ Sè: 01 Ngµy 12 th¸ng 1 n¨m 2006 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n viÖn phÝ cho §T b¾t buéc 668.2 111 790.000 Tæng céng 790.000 KÌm theo : B¶n tæng hîp chøng tõ + Chøng tõ gèc Phô tr¸ch Phßng KH-TC Ký, hä tªn Ng­êi lËp Ký, hä tªn Cuèi mçi th¸ng sau khi nhËn ®­îc b¶ng tæng hîp danh s¸ch c¸c ®èi t­îng h­ëng chÕ ®é BHXH cña Phßng Gi¸m ®Þnh chi göi xuèng, Phßng KÕ ho¹ch tµi chÝnh lªn kÕ ho¹ch rót tiÒn tõ ng©n hµng vÒ ®Ó chi tr¶ cho c¸c ®èi t­îng, kÕ ho¹ch dù tÝnh chi lµ 350.000.000 kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ nh­ sau: BHXH TØnh th¸i nguyªn §Þa chØ:TP Th¸i nguyªn MÉu sæ :C21-BH (Ban hµnh theo Q§ sè 1124 TC/Q§/C§KT Ngµy 12/12/1996 cña BTC) PhiÕu thu Sè: 02 QuyÓn sæ:01 Nî TK 111:350.000.000 Cã TK 112:350.000.000 Hä vµ tªn ng­êi nép: Lª thÞ Thu §Þa chØ: Phßng KÕ ho¹ch -Tµi chÝnh Lý do thu: Rót tiÒn chi BHXH nhËp quü Sè tiÒn: 350.000.000. ViÕt b»ng ch÷: Ba tr¨m n¨m m­¬i triÖu ®ång ch½n. KÌm theo chøng tõ gèc Ngµy 25 th¸ng 1 n¨m 2006 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) Phô tr¸ch kÕ to¸n (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) Tõ phiÕu lµm c¨n cø lËp b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i: BHXH ViÖt Nam BHXH TØnh Th¸i Nguyªn MÉu sæ S 03-BH (Ban hµnh theo Q§ sè 1124-TC/Q§/C§KT ngµy 12/12/1996 cuÈ BTC) B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i Sè: 02 Ngµy 25/01/2006 NT ghi sæ Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Tæng sè tiÒn Ghi nî TK 111 Ghi cã TK 112 SH NT TK112 TK111 25/01/06 02 25/01/06 Rót tiÒn chi B HXH nhËp quü 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Tæng céng 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Phô tr¸ch Phßng KH-TC Ký, hä tªn Ng­êi lËp Ký, hä tªn Sau ®ã vµo chøng tõ ghi sæ BHXH ViÖt Nam BHXH TØnh Th¸i Nguyªn MÉu sæ S 02-BH (Ban hµnh theo Q§ sè 1127-TC/Q§/C§KT ngµy 12/12/1996 cña BTC) Chøng tõ ghi sæ Sè: 02 Ngµy 25 th¸ng 1 n¨m 2006 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Rót tiÒn mÆt chi BHXH 111 112 350.000.000 Tæng céng 350.000.000 KÌm theo chøng tõ Phô tr¸ch Phßng KH-TC Ký, hä tªn Ng­êi lËp Ký, hä tªn T­¬ng tù c¸ch h¹ch to¸n nh­ trªn hµng th¸ng khi thanh to¸n l­¬ng cho c¸n bé CCVC kÕ to¸n còng tæng hîp danh s¸ch tõ phßng Tæ chøc hµnh chÝnhvµ tiÕn hµnh theo dâi trªn c¸c sæ kÕ to¸n. Mäi ho¹t ®éng thu chi BHXH kh¸c còng ®­îc h¹ch to¸n t­¬ng tù. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n tiÕn hµnh theo dâi trªn nhËt ký sæ c¸i. B¶o hiÓm x· héi viÖt nam B¶o hiÓm x· héi tØnh Th¸i Nguyªn MÉu sè: S0 – BH (Ban hµnh kÌm theo Q§ sè:1124-TC/Q§-C§KT ngµy 12/12/1996 cña Bé tµi chÝnh) NhËt ký sæ c¸i n¨m 2006 Ngµyth¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè ph¸t sinh SHTK ®èi øng TK 111 TK 112 TK 6682 Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 30.000.000 400.000.000 1 01/01/06 TT viÖn phÝ cho ®èi t­îng BB 790.000 6.682 111 790.000 790.000 2 01/01/06 Rót tiÒn chi BHXH nhËp quÜ 350.000.000 111 112 350.000.000 350.000.000 Tæng céng sè PS trong th¸ng 350.790.000 350.000.000 790.000 350.000.000 790.000 Lü kÕ tõ ®Çu quý 350.790.000 350.000.000 50.000.000 Sè d­ cuèi th¸ng 379.210.000 Sæ nµy cã ………. trang, ®¸nh tõ trang 01 ®Õn trang……….. Ng­êi ghi sæ (Ký) Phô tr¸ch kÕ to¸n (Ký) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký) B¶o hiÓm x· héi viÖt nam B¶o hiÓm x· héi tØnh Th¸i Nguyªn MÉu sè: S01 – BH (Ban hµnh kÌm theo Q§ sè:1124-TC/Q§-C§KT ngµy 12/12/1996 cña Bé tµi chÝnh) B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Sè hiÖu tµi kho¶n Tªn tµi kho¶n M· sè Sè d­ ®Çu kú Sè ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú Kú nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî cã A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 A- C¸c tµi kho¶n trong b¶ng 111 TiÒn mÆt 30.000.000 350.000.000 790.000 350.000.000 379.210.000 112 TiÒn göi ng©n hµng 400.000.000 350.000.000 350.000.000 50.000.000 668 Chi KCB b¾t buéc 6681 N¨m tr­íc 6682 N¨m nay 790.000 790.000 Ng­êi lËp biÓu (Ký) Phô tr¸ch kÕ to¸n (Ký) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký) B¶o hiÓm x· héi viÖt nam B¶o hiÓm x· héi tØnh Th¸i Nguyªn MÉu sè: S11 – BH (Ban hµnh kÌm theo Q§ sè:1124-TC/Q§-C§KT ngµy 12/12/1996 cña Bé tµi chÝnh) Sæ quü tiÒn mÆt Th¸ng 1/2006 Lo¹i quü:……………………………………………. Ngµy, th¸ng Sè phiÕu Ngµy, th¸ng DiÔn gi¶i §èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Thu Chi Nî Cã Nî Sè d­ ®Çu th¸ng 36.830.669 2/01/04 1 02/01/2006 Rót tiÒn chi BHXH nhËp quÜ 112 350.000.000 1 03/01/2006 TT viÖn phÝ cho ®èi t­îng T/nguyÖn 6692 58.400 2 04/01/2006 TT viÖn phÝ cho ®èi t­îng T/nguyÖn 6692 342.240 3 05/01/2006 TT viÖn phÝ cho ®èi t­îng T/nguyÖn 6692 15.000 4 06/01/2006 TT viÖn phÝ cho ®èi t­îng T/nguyÖn 6692 785.585 5 07/01/2006 TT tiÒn l­¬ng cho CCVC th¸ng ¼ 334 107.699.643 6 08/01/2006 TT viÖn phÝ cho ®èi t­îng b¾t buéc 6682 104.000 2 10/01/2006 Rót tiÒn chi QLBM nhËp quü 112 200.000.000 7 12/01/2006 TT viÖn phÝ cho ®èi t­îng b¾t buéc 6682 790.000 8 15/01/2006 Bµ Nga thanh to¸n tiÒn tiÕp kh¸ch 6612 500.000 9 16/01/2006 TT viÖn phÝ cho ®èi t­îng b¾t buéc 6682 124.800 3 17/01/2006 Rót tiÒn chi QLBM nhËp quÜ 112 200.000.000 4 18/01/2006 Bµ hiÖu nép tiÒn h­ëng l­¬ng h­u sai ChÕ ®é 6672 3.853300 10 20/01/2006 Hç trî ®êi sèng cho c¸n bé CCVC 6612 12.450.000 5 23/01/2006 Rót tiÒn chi BHXH nhËp quÜ 112 50.000.000 11 25/01/2006 TT viÖn phÝ cho ®èi t­îng tù nguyÖn 6692 69.600 12 30/01/2006 Bµ Thu t¹m øng chi tr¶ ®èi t­îng BHXH 313 685.000.000 Céng sè ph¸t sinh trong th¸ng 803.853.300 807.939.268 Sè d­ cuèi th¸ng 32744.701 B¶o hiÓm x· héi viÖt nam B¶o hiÓm x· héi tØnh Th¸i Nguyªn MÉu sè: S11 – BH (Ban hµnh kÌm theo Q§ sè:1124-TC/Q§-C§KT ngµy 12/12/1996 cña Bé tµi chÝnh) Sæ quü tiÒn mÆt Th¸ng 2/2006 Lo¹i quü:……………………………………………. Ngµy, th¸ng Sè phiÕu Ngµy, th¸ng DiÔn gi¶i §èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Thu Chi Nî Cã Nî Sè d­ ®Çu th¸ng 36.830.669 Céng sè ph¸t sinh trong th¸ng Sè d­ cuèi th¸ng B¶o hiÓm x· héi viÖt nam B¶o hiÓm x· héi tØnh Th¸i Nguyªn MÉu sè: S11 – BH (Ban hµnh kÌm theo Q§ sè:1124-TC/Q§-C§KT ngµy 12/12/1996 cña Bé tµi chÝnh) Sæ quü tiÒn mÆt Th¸ng 3/2006 Lo¹i quü:……………………………………………. Ngµy, th¸ng Sè phiÕu Ngµy, th¸ng DiÔn gi¶i §èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Thu Chi Nî Cã Nî Sè d­ ®Çu th¸ng 36.830.669 Céng sè ph¸t sinh trong th¸ng Sè d­ cuèi th¸ng B¶o hiÓm x· héi viÖt nam B¶o hiÓm x· héi tØnh Th¸i Nguyªn B¶ng tæng hîp chøng tõ cïng lo¹i Sè:…………. Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Lo¹i chøng tõ gèc: Thu tiÒn mÆt th¸ng 1 n¨m 2006 Ngµy, th¸ng ghi sæ Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Tæng sè Ghi nî TK 112 Sè hiÖu Ngµy th¸ng Ghi cã TK TK 4612 TK 431 TK 5113 31/01/06 05/01/06 BHXH ViÖt nam cÊp kinh phÝ QLBM 920.000.000 560.000.000 360.000.000 09/01/06 KB tr¶ l·i tiÒn göi th¸ng 12/2005 2.019.161 2.019.161 28/01/06 NH tr¶ l·i tiÒn göi thu BHXH 1.700.529 1.700.529 28/01/06 NH tr¶ l·i tiÒn göi chi BHXH 21.941.452 21.941.452 28/01/06 NH tr¶ l·i tiÒn göi chi QLBM 1.618.358 1.618.358 Tæng céng 947.279.500 560.000.000 360.000.000 27.279.500 Sæ nµy cã ………. trang, ®¸nh tõ trang 01 ®Õn trang……….. Ng­êi ghi sæ (Ký) Phô tr¸ch kÕ to¸n (Ký) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký) Sæ theo dâi tiÒn göi chi BHXH th¸ng 1/2006 Ngµy, th¸ng ghi Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Cßn l¹i Sè hiÖu Ngµy th¸ng Göi vµo Rót ra KÕ to¸n (Ký) Phô tr¸ch kÕ to¸n (Ký) Gi¸m ®èc (Ký) B¶o hiÓm x· héi viÖt nam MÉu sè: S02a – BH B¶o hiÓm x· héi tØnh Th¸i Nguyªn (Ban hµnh kÌm theo Q§ sè:1124-TC/Q§-C§KT ngµy 12/12/1996 cña Bé tµi chÝnh) Chøng tõ ghi sæ Sè:………….. Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2006 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Tæng céng Phô tr¸ch phßng KH-TC Ng­êi lËp B¶o hiÓm x· héi viÖt nam B¶o hiÓm x· héi tØnh Th¸i Nguyªn B¶ng tæng hîp chøng tõ cïng lo¹i Sè:…………. Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Lo¹i chøng tõ gèc: Thu tiÒn mÆt th¸ng 1 n¨m 2006 Ngµy, th¸ng ghi sæ Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Tæng sè Ghi nî TK 112 Sè hiÖu Ngµy th¸ng Ghi cã TK TK 4612 TK 431 TK 5113 31/01/06 05/01/06 BHXH ViÖt nam cÊp kinh phÝ QLBM 920.000.000 560.000.000 360.000.000 09/01/06 KB tr¶ l·i tiÒn göi th¸ng 12/2005 2.019.161 2.019.161 28/01/06 NH tr¶ l·i tiÒn göi thu BHXH 1.700.529 1.700.529 28/01/06 NH tr¶ l·i tiÒn göi chi BHXH 21.941.452 21.941.452 28/01/06 NH tr¶ l·i tiÒn göi chi QLBM 1.618.358 1.618.358 Tæng céng 947.279.500 560.000.000 360.000.000 27.279.500 PhÇn ba Thùc tr¹ng thu, chi b¶o hiÓm x· héi tØnh th¸I nguyªn Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Ban gi¸m ®èc ®· thùc hiÖn nghiªm tóc NghÞ ®Þnh chØ thÞ cña cÊp trªn, c¨n cø néi dung yªu cÇu cña NghÞ quyÕt, ChØ thÞ cña cÊp trªn ban gi¸m ®èc ®· x©y dùng ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®¬n vÞ ®Ó tæ chøc thùc hiÖn §Æc biÖt ban gi¸m ®èc tæ chøc, thùc hiÖn chØ ®¹o tèt quyÕt ®Þnh sè 20 ngµy 24/01/2002vµ NghÞ ®Þnh sè 100 ngµy 06/12/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn giao BHYT Vµo BHXH. Nh÷ng ngµy ®Çu trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp tæ chøc cïng víi sù l·nh ®¹o cña Chi bé, ban gi¸m ®èc qu¸n triÖt trong c¸n bé, c«ng chøc yªn t©m, ®oµn kÕt phÊn ®Êu kh«ng v× viÖc chuyÓn giao mµ ¶nh h­ëng ®Õn nhiÖm vô cña ®¬n vÞ. Sau khi ®­îc s¾p xÕp ®óng kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña tõng ®ång chÝ. C¸n bé c«ng chøc ®Òu b¾t tay ngay vµo thùc hiÖn nhiÖm vô, víi tinh thÇn tÝch cùc ®oµn kÕt thèng nhÊt ý trÝ vµ hµnh ®éng. MÆt kh¸c ban gi¸m ®èc th­êng xuyªn chØ ®¹o ®iÒu hµnh c«ng viÖc trªn c¬ së c¸c NghÞ quyÕt cña Chi bé ®· ®Ò ra, nhÊt lµ c«ng t¸c chuyªn m«n. c«ng t¸c x©y dùng c¬ quan v¨n ho¸, th­êng xuyªn gi¸o dôc c«ng chøc chÊp hµnh mäi chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Nh×n chung Ban gi¸m ®èc ®· thùc hiÖn tèt nghiªm tóc sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ®iÒu hµnh ®¬n vÞ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. C¨n cø vµo nhiÖm vô chuyªn m«n mµ Ngµnh vµ TØnh giao cho ®Æc biÖt lµ chØ tiªu kÕ ho¹ch, Ban gi¸m ®èc th­êng xuyªn ®iÒu hµnh chØ ®¹o liªn tôc hµng th¸ng, hµng quý triÓn khai kÞp thêi tíi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, b¸m s¸t c¬ së, h­íng dÉn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu chi BHXH theo ®Þnh kú ®¶m b¶o hoµn thµnh vù¬t møc kÕ ho¹ch mµ cÊp trªn giao cho. N¨m 2006 thu BHXH ®¹t 82,5% tû ®ång/ 82tû ®ång, b»ng 100,6% kÕ ho¹ch giao, v­ît 0,6% N¨m 2006 thu BHXH ®¹t 140,4 tû ®ång/ 138 tû ®ång b»ng 101,7% kÕ ho¹ch,v­ît 1,7% Mäi c«ng viÖc cña c¬ quan ®¬n vÞ ®Æc biÖt lµ nhiÖm vô kÕ ho¹ch cÊp trªn giao, c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, triÓn khai tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô cu¶ toµn ngµnh. ViÖc chÝnh thøc s¸t nhËp BHYT vµo BHXH còng ®· lµm t¨ng thªm sè l­îng vµ quy m«, tÝnh chÊt qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é BHXH. BHXH tØnh Th¸i nguyªn lu«n c¶i tiÕn thñ tôc chi tr¶ BHXH, kÞp thêi chi ®óng chÕ ®é, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm phôc vô c¸c ®èi t­îng tham gia BHXH. N©ng cao chÊt l­îngphôc vô cho ®èi t­îng tham gia BHXH còng chÝnh lµ n©ng cao vÞ thÕ, uy tÝn cña BHXH tØnh Th¸i nguyªn t¹o dùng niÒm tin cña c¬ quan, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp, ng­êi lao ®éng ®Ó hä thùc hiÖn tèt viÖc thu nép BHXH kÞp thêi ®óng ®èi t­îng. 1 - Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p C«ng t¸c kÕ to¸n ë BHXH tØnh Th¸i Nguyªn ®­îc thùc hiÖn chÆt chÏ, ®óng quy ®Þnh. Tuy nhiªn sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ®¬n vÞ em nhËn thÊy phÇn chi BHXH cßn cã mét sè sæ s¸ch, biÓu mÉu, b¸o c¸o trïng l¾p. VÝ dô nh­ b¸o c¸o Tæng hîp t×nh h×nh kinh phÝ chi BHXH (B06-BH) vµ Tæng hîp t×nh h×nh kinh phÝ vµ quyÕt to¸n kinh phÝ chi BHXH cña c¸c ®¬n vÞ cÊp I, cÊp II (mÉu sè B07-BH) trong 2 b¸o c¸o nµy ®· tæng hîp c¸c môc chi èm ®au, thai s¶n, nghØ d­ìng søc cña ®èi t­îng h­ëng BHXH theo chi tiÕt tõng ®¬n vÞ qu¶n lý v× vËy kh«ng cÇn ph¶i lËp thªm biÓu tæng hîp chi èm ®au, thai s¶n, d­ìng søc (biÓu sè 3B-CBH). MÉu sè 3B – CBH B¸o c¸o tæng hîp chi èm ®au thai s¶n STT Tªn ®¬n vÞ Chi trî cÊp èm ®au Trî cÊp thai s¶n D­ìng søc Tæng sè Trong quý Luü kÕ Trong quý Luü kÕ Trong quý Luü kÕ Trong quý Luü kÕ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Céng MÉu sè B 07- HB T×nh h×nh chi bhxh do quübhxh ®¶m b¶o Stt Tªn c¬ quan BHXH Tæng kinh phÝ ®· chi ®Ò nghÞ QuyÕt to¸n Môc 124 L­¬ng h­u èm ®au Thai s¶n D­ìng søc ... Trong quý Luü kÕ Trong quý Luü kÕ Trong quý Luü kÕ Trong quý Luü kÕ ... ... A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ... Céng MÉu B06-BH Tæng hîp kinh phÝ ®Ò nghÞ QuyÕt to¸n chi BHXH Môc TiÓu môc Néi dung Tæng sè Do NSNN cÊp Do Quü BHXH Trong quý Luü kÕ Trong quý Luü kÕ Trong quý Luü kÕ A B C 1 2 3 4 5 6 124 Hç trî quü BHXH 01 L­¬ng h­u 02 èm ®au 03 Thai s¶n 04 D­ìng søc 05 Chi KCB BB 06 Chi KCB TN Céng Tài kho¶n kÕ to¸n ¸p dông cho ngành B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam ban hành theo QuyÕt ®Þnh 1124-TC/Q§/C§KT ngày 22 th¸ng 6 n¨m 1996 cña Bé Tài chÝnh. Trong ®ã cã tµi kho¶n: 313- Thanh to¸n vÒ chi BHXH Tµi kho¶n nµy sö dông ë c¸c ®¬n vÞ BHXH tØnh, thµnh phè, quËn, huyÖn ®Ó ph¶n ¸nh quan hÖ thanh to¸n gi÷a c¬ quan BHXH víi c¸c ®¹i diÖn chi tr¶ ph­êng, x· vÒ c¸c kho¶n tiÒn øng tr­íc ®Ó chi tr¶ tiÒn l­¬ng, trî cÊp BHXH cho c¸c ®èi t­îng h­ëng BHXH. Ph¶n ¸nh quan hÖ thanh to¸n gi÷a c¬ quan BHXH vµ c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng vÒ sè tiÒn chi tr¶ èm ®au, thai s¶n, d­ìng søc cho ng­êi lao ®éng. Theo quy ®Þnh cña BHXH ViÖt Nam khi ®èi t­îng ®ang h­ëng BHXH chuyÓn ®i tØnh kh¸c BHXH tØnh ®ang qu¶n lý ®èi t­îng sÏ cho øng tr­íc 1 th¸ng l­¬ng. Sè tiÒn øng tr­íc nµy BHXH tØnh h¹ch to¸n: Nî TK 3118 (ph¶i thu kh¸c) Cã TK 111 (tiÒn mÆt) Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn : Nî TK 667 ( chi l­¬ng h­u vµ trî cÊp) Cã TK 3118 (ph¶i thu kh¸c) Theo em th× khi t¹m øng tr­íc cho ®èi t­îng trong tr­êng hîp nµy sÏ h¹ch to¸n: Nî TK 313 ( thanh to¸n vÒ chi BHXH) Cã TK 111 (tiÒn mÆt). Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn : Nî TK 667 ( chi l­¬ng h­u vµ trî cÊp) Cã TK 313 (Thanh to¸n vÒ chi BHXH) 2 - KÕt luËn Sau thêi gian nghiªn cøu ®Ò tµi: “H¹ch to¸n c¸c ho¹t ®éng thu - chi BHXH TØnh Th¸i Nguyªn” em nhËn thÊy: BHXH tØnh Th¸i Nguyªn thùc hiÖn tèt viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n. - Chøng tõ kÕ to¸n thùc hiÖn theo ®óng néi dung, ph­¬ng ph¸p lËp vµ ký chøng tõ theo ®óng quy ®Þnh. - HÖ thèng biÓu mÉu chøng tõ kÕ to¸n ¸p dông theo ®óng 1124-TC/Q§/C§KT ngày 22 th¸ng 6 n¨m 1996 cña BéTài chÝnh vÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng kÕ to¸n BHXH. - Sæ s¸ch kÕ to¸n, b¸o c¸o quyÕt to¸n ®óng quy ®Þnh. - MÆc dï b¶n th©n ®· cã nhiÒu cã g¾ng, song do h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ thêi gian, nªn chuyªn ®Ò thùc tËp cña em ch¾c ch¾n sÏ cã nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì cña ThÇy gi¸o TS §ç Quang Quý vµ thÇy, c« trong bé m«n ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n, ®¸p øng lßng mong mái cña thÇy c« vµ mäi ng­êi. - Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o TS §ç Quang Quý vµ thÇy c« trong bé m«n cïng c¸c c« chó lµ c¸n bé BHXH tØnh Th¸i Nguyªn ®· h­íng dÉn, gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. 3 - Tµi liÖu tham kh¶o 1/ B¶o hiÓm x· héi – Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt (NXB Thèng Kª) 2/ B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam 10 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn (2/2005) 3/ T¹p chÝ B¶o hiÓm x· héi c¸c sè tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2007 4/ Th¸i Nguyªn ThÕ vµ Lùc míi trong thÕ kû XXI 5/ LuËt B¶o hiÓm x· héi NhËn xÐt cña cq b¶o hiÓm x· héi tØnh th¸i nguyªn NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán các hoạt động thu chi tại BHXH tỉnh Thái Nguyên.doc