Đề tài Hãy phân tích các chức năng quản lý và thực hiện các chức năng ấy trong điều kiện ở nước ta

LỜI NÓI ĐẦU Quản lý là nhân tố cơ bản quyết định sự tồn tại, phát triển, hay trì trệ hoặc diệt vong của mọi tổ chức. Một tổ chức chỉ có thể tồn tại và phát triển khi nó được tiến hành các hoạt động của mình phù hợp với các yêu cầu của các quy luật có liên quan đến sự tồn tại và hoạt động của mọi tổ chức, điều này là biểu hiện của sự quản lý thành công. Thực tế cho thấy, có những quốc gia đương ở vị trí các cường quốc nhưng chỉ vì quan điểm, chủ trương, đường lối quản lý đất nước sai lầm đã dẫn đến sự đổ vỡ, suy thoái và lu mờ vị trí. Ngược lại, có những quốc gia tiềm lực kinh tế không lớn nhưng có chủ trương, đường lối đúng đắn đã đưa đất nước tiến lên các bước phát triển mới. Nước ta trong sự nghiệp đổi mới với đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng cũng đã bước đầu thu được những thành quả hết sức quan trọng và cơ bản. Quản lý đúng đắn sẽ giúp cho các tổ chức hạn chế được nhược điểm của mình, liên kết gắn bó mọi người, tạo ra niềm tin sức mạnh, tận dụng được mọi cơ hội, sức mạnh tổng hợp của các tổ chức bên ngoài. Hơn nữa còn giúp cho tổ chức có thể đương đầu với các tổ chức thù định, giúp cho mọi tổ chức rút ngắn các khoảng cách tụt hậu, xẻ lý các nguy cơ hiểm hoạ trong thời gian ngắn. Quản lý là hoạt động sống còn của mọi người trong thời đại ngày nay, thể hiện qua các chức năng vốn có của nó. Chức năng quản lý là hình thức biểu hiện sự tác động có chủ đích của chủ thể quản lý lên đối tượng và khách thể quản lý. Là tập hợp các nhiệm vụ khác nhau mà chủ thể quản lý phải tiến hành trong quá trình quản lý. Như vậy thực chất của các chức năng quản lý là lý do tồn tại các hoạt động quản lý và đây cũng là lý do em chọn đề tài tiểu luận này. Chức năng quản lý bao gồm các chức năng cơ bản hoạch định, tổ chức, điều khiển - phối hợp và kiểm tra. Trong bài này em sẽ đề cập đến hai vấn đề:

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3573 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hãy phân tích các chức năng quản lý và thực hiện các chức năng ấy trong điều kiện ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Qu¶n lý lµ nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ph¸t triÓn, hay tr× trÖ hoÆc diÖt vong cña mäi tæ chøc. Mét tæ chøc chØ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn khi nã ®­îc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cña m×nh phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña c¸c quy luËt cã liªn quan ®Õn sù tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña mäi tæ chøc, ®iÒu nµy lµ biÓu hiÖn cña sù qu¶n lý thµnh c«ng. Thùc tÕ cho thÊy, cã nh÷ng quèc gia ®­¬ng ë vÞ trÝ c¸c c­êng quèc nh­ng chØ v× quan ®iÓm, chñ tr­¬ng, ®­êng lèi qu¶n lý ®Êt n­íc sai lÇm ®· dÉn ®Õn sù ®æ vì, suy tho¸i vµ lu mê vÞ trÝ. Ng­îc l¹i, cã nh÷ng quèc gia tiÒm lùc kinh tÕ kh«ng lín nh­ng cã chñ tr­¬ng, ®­êng lèi ®óng ®¾n ®· ®­a ®Êt n­íc tiÕn lªn c¸c b­íc ph¸t triÓn míi. N­íc ta trong sù nghiÖp ®æi míi víi ®­êng lèi, chñ tr­¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng còng ®· b­íc ®Çu thu ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ hÕt søc quan träng vµ c¬ b¶n. Qu¶n lý ®óng ®¾n sÏ gióp cho c¸c tæ chøc h¹n chÕ ®­îc nh­îc ®iÓm cña m×nh, liªn kÕt g¾n bã mäi ng­êi, t¹o ra niÒm tin søc m¹nh, tËn dông ®­îc mäi c¬ héi, søc m¹nh tæng hîp cña c¸c tæ chøc bªn ngoµi. H¬n n÷a cßn gióp cho tæ chøc cã thÓ ®­¬ng ®Çu víi c¸c tæ chøc thï ®Þnh, gióp cho mäi tæ chøc rót ng¾n c¸c kho¶ng c¸ch tôt hËu, xÎ lý c¸c nguy c¬ hiÓm ho¹ trong thêi gian ng¾n. Qu¶n lý lµ ho¹t ®éng sèng cßn cña mäi ng­êi trong thêi ®¹i ngµy nay, thÓ hiÖn qua c¸c chøc n¨ng vèn cã cña nã. Chøc n¨ng qu¶n lý lµ h×nh thøc biÓu hiÖn sù t¸c ®éng cã chñ ®Ých cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi t­îng vµ kh¸ch thÓ qu¶n lý. Lµ tËp hîp c¸c nhiÖm vô kh¸c nhau mµ chñ thÓ qu¶n lý ph¶i tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý. Nh­ vËy thùc chÊt cña c¸c chøc n¨ng qu¶n lý lµ lý do tån t¹i c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ®©y còng lµ lý do em chän ®Ò tµi tiÓu luËn nµy. Chøc n¨ng qu¶n lý bao gåm c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n ho¹ch ®Þnh, tæ chøc, ®iÒu khiÓn - phèi hîp vµ kiÓm tra. Trong bµi nµy em sÏ ®Ò cËp ®Õn hai vÊn ®Ò: I. C¸c chøc n¨ng qu¶n lý. II. HiÖu qu¶ sö dông c¸c chøc n¨ng ®ã trong ®iÒu kiÖn n­íc ta. PhÇn néi dung I - C¸c chøc n¨ng qu¶n lý 1. Chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh (lËp kÕ ho¹ch). a. §Þnh nghÜa. Trong viÖc thiÕt lËp mét m«i tr­êng ®Ó c¸c c¸ nh©n ®ang lµm viÖc víi nhau trong mét tËp thÓ thùc hiÖn nhiÖm vô cã hiÖu qu¶, nhiÖm vô cèt yÕu nhÊt cña ng­êi qu¶n lý lµ ph¶i biÕt râ mäi ng­êi cã hiÓu ®­îc nhiÖm vô, c¸c môc tiªu cña nhãm vµ c¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã hay kh«ng. §Ó sù cè g¾ng cña nhãm cã hiÖu qu¶, c¸c c¸ nh©n ph¶i biÕt hä ®­îc yªu cÇu hoµn thµnh c¸i g×. §©y lµ chøc n¨ng cña viÖc lËp kÕ ho¹ch. Chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch lµ chøc n¨ng c¬ b¶n nhÊt trong tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý bëi v× nã g¾n liÒn víi viÖc lùa chän ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng trong t­¬ng lai. Kh«ng nh÷ng thÓ chøc n¨ng ho¹ch ®änh cßn lµ sæ sè, chç dùa cña c¸c chøc n¨ng kh¸c. Nhê c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch mµ c¸c nhµ qu¶n lý cña c¸c hÖ thèng sÏ tæ chøc ®iÒu khiÓn vµ kiÓm tra nh»m ®¶m b¶o ®­îc tÊt c¶ c¸c môc tiªu th«ng qua kÕ ho¹ch ®· cã ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã. LËp kÕ ho¹ch lµ quyÕt ®Þnh tr­íc xem ph¶i lµm c¸i g×, lµm nh­ thÕ nµo, khi nµo lµm vµ ai lµm c¸i ®ã. KÕ ho¹ch ®­îc vÝ nh­ c©y cÇu b¾c qua c¸c kho¶ng trong ®Ó ®i tíi ®Ých. Qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch lµ qu¸ tr×nh ®ßi hái chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh c¸c ®­êng lèi mét c¸ch cã ý thøc vµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh cña chóng ta trªn c¬ së môc tiªu, sù hiÓu biÕt vµ nh÷ng ®¸nh gi¸ thËn träng. VËy: lËp kÕ ho¹ch lµ lùa chän mét trong nh÷ng ph­¬ng ¸n hµnh ®éng t­¬ng lai cho toµn bé vµ cho tõng bé phËn trong mét c¬ së. Nã bao gåm sù lùa chän c¸c môc tiªu cña c¬ së vµ cña tõng bé phËn, x¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng thøc ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu. Nh­ vËy c¸c kÕ ho¹ch cho ta sù tiÕp cËn hîp lý tíi c¸c môc tiªu chän tr­íc vµ ®ßi hái sù ®æi míi qu¶n lý mét c¸ch m¹nh mÏ. b. Vai trß cña viÖc lËp kÕ ho¹ch. - Gióp cho viÖc ®èi phã víi mäi sù kh«ng æn ®Þnh vµ thay ®æi trong néi bé hÖ thèng cña m×nh còng nh­ cu¶ m«i tr­êng bªn ngoµi. V× viÖc nµy ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn trong thêi gian dµi mµ kÕt qu¶ cña nã lµ ë trong t­¬ng lai mµ t­¬ng l¹i lµ rÊt Ýt khi x¶y ra ch¾c ch¾n, t­¬ng lai cµng xa th× kÕt qu¶ lËp kÕ ho¹ch cµng kÐm chÝnh x¸c. MÆc dï vËy th× lËp kÕ ho¹ch vÉn lµ cÇn thiÕt v× c¸c nhµ qu¶n lý vÉn ph¶i t×m c¸ch tèt nhÊt ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra cho hÖ thèng vµ ®Ó biÕt mçi bé phËn ®· ®ãng gãp nh­ thÕ nµo vµo c«ng viÖc ph¶i lµm. - §­a ra c¸c môc tiªu cho hÖ thèng bëi v× toµn bé c«ng viÖc lËp kÕ ho¹ch lµ nh»m vµo c¸c môc tiªu cña hÖ thèng. - ViÖc ho¹ch ®änh ®­îc xem xÐt toµn diÖn sÏ thèng nhÊt ®­îc nh­ng ho¹t ®éng t­¬ng t¸c gi÷a c¸c bé phËn trong c¶ hÖ thèng. - T¹o ra kh¶ n¨ng cho viÖc ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp cña hÖ thèng. Nã thay sù ho¹t ®éng manh món, kh«ng ®­îc phèi hîp cña c¸c c¸ nh©n, bé phËn b»ng sù nç lùc theo ®Þnh h­íng víi nh÷ng quyÕt ®Þnh ®­îc c©n nh¾c kü l­ìng. - Lµm cho viÖc kiÓm tra trë nªn dÔ dµng h¬n bëi v× c¸c nhµ l·nh ®¹o hÖ thèng bëi v× c¸c cÊp trªn kh«ng kiÓm tra c«ng viÖc cña cÊp d­íi nÕu khoong cã c¸c môc tiªu ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµm chuÈn mùc ®Ó ®o l­êng. c. C¸c lo¹i kÕ ho¹ch c¬ b¶n. * KÕ ho¹ch chiÕn l­îc. - ChiÕn l­îc: lµ hÖ thèng c¸c quan ®iÓm, c¸c môc ®Ých vµ môc tiªu c¬ b¶n cïng c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch nh»m sö dông mét c¸ch tèt nhÊt c¸c nguån lùc, lîi thÕ, c¬ héi cña tæ chøc ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Æt ra hay thêi h¹n ng¾n nhÊt. - KÕ ho¹ch chiÕn l­îc lµ nghÖ thuËt x©y dùng vµ thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c chiÕn l­îc cña hÖ thèng. §©y lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p mµ c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn ®Ó qua ®ã l·nh ®¹o hÖ thèng tõng b­íc tiÕn lªn. - Néi dung cña c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc: bao gåm c¸c môc ®Ých, môc tiªu, c¸c chÝnh s¸ch, ch­¬ng tr×nh vµ ng©n s¸ch. Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc C¸c môc ®Ých C¸c ng©n s¸ch C¸c môc tiªu C¸c kÕ ho¹ch C¸c chÝnh s¸ch C¸c ch­¬ng tr×nh Néi dung cña ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc * Môc ®Ých: Lµ lý do ®Ó h×nh thµnh hÖ thèng nh»m kÕt hîp c¸c nç lùc chung vµ c¸c mong muèn riªng cña mçi ng­êi trong ph¹m vi hÖ thèng ®ã ®Ó sö dông mét c¸ch tèt nhÊt c¸c tiÒm n¨ng vµ c¬ héi cña hÖ thèng. Môc ®Ých cña hÖ thèng lµ ®éng c¬ ho¹t ®éng dµi h¹n thÓ hiÖn b¶n chÊt cña hÖ thèng. Tõ c¸c môc ®Ých h×nh thµnh nªn c¸c nhiÖm vô cña hÖ thèng. * Môc tiªu: Lµ ®iÓm kÕt thóc cña mét hµnh ®éng ®· Ên ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian kh«ng dµi - Môc tiªu kh«ng chØ lµ ®iÓm cuèi cïng cña lËp kÕ ho¹ch mµ cßn lµ ®iÓm kÕt thóc cña c«ng viÖc hÖ thèng, ®iÒu khiÓn, kiÓm tra. Nh­ vËy môc tiªu lµ c¸c ho¹ch ®Þnh ng¾n h¹n, cã tÝnh chÊt ho¹t ®éng cô thÓ, cã thÓ ®o l­êng trong l­îng ho¸ ®­îc kÕt qu¶. C¸c bé phËn cña hÖ thèng còng cã môc tiªu riªng nh­ng ®iÒu phôc vô cho hÖ thèng. * ChÝnh s¸ch: Lµ tæng thÓ c¸c biÖn ph¸p mµ hÖ thèng cã thÓ vµ ph¶i sö dông ®Ó t¸c ®éng lªn mäi con ng­êi cã liªn quan ®Õn hÖ thèng trong viÖc thùc hiÖn cã hËu qu¶ c¸c môc ®Ých vµ môc tiªu chÝnh s¸ch nhÊt ®Þnh ®Æt ra cña hÖ thèng. * Ch­¬ng tr×nh: Lµ tæ hîp c¸c môc tiªu, chÝnh s¸ch, c¸c b­íc ph¶i tiÕn hµnh, c¸c nguån lùc cÇn sö dông, c¸c yÕu tè vµ c¸c ph­¬ng tiÖn cÇn ph¶i cã ®Ó thùc hiÖn mét ý ®å, mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh nµo ®ã, nh­ng th­êng ng¾n liÒn víi ng©n s¸ch cÇn thiÕt. * Ng©n s¸ch: Lµ mét b¶n ch­¬ng tr×nh c¸c kÕt qu¶ mong muèn vµ b¶o ®¶m nguån lùc cÇn cã, ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c con sè, ®ã lµ mét ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc sè ho¸, c¸c ng©n s¸ch. ChÝnh lµ ®¶m b¶o vËt chÊt cho c¸c ch­¬ng tr×nh ®· v¹ch ra ®­îc thùc hiÖn cã kÕt qu¶ vµ lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng cña hÖ thèng ë mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña m×nh. * C¸c kÕ ho¹ch: Lµ b¶n t­êng tr×nh chi tiÕt cña c¸c ch­¬ng tr×nh, nãi c¸ch kh¸c kÕ ho¹ch chÝnh lµ c¸c ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt thµnh v¨n b¶n quy ®Þnh sù phèi hîp hµnh ®éng gi÷a c¸c bé phËn cña hÖ thèng. KÕ ho¹ch trong ch­¬ng tr×nh ®Òu lµ viÖc quyÕt ®Þnh tr­íc khi hµnh ®éng nh­ng kÕ ho¹ch ch­a nªu râ tiÕn tr×nh hµnh ®éng theo trËt tù nµo, nã mang tÝnh bao qu¸t vµ co gi·n h¬n, cßn ch­¬ng tr×nh lµ v¹ch râ tr×nh tù c¸c c«ng viÖc ph¶i lµm vµ môc tiªu thùc hiÖn ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh râ rµng cô thÓ h¬n. * KÕ ho¹ch chiÕn thuËt: - ChiÕn thuËt: lµ nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh m­u l­îc cô thÓ ®Ó thùc hiÖn tõng mÆt, tõng phÇn cña c¸c môc tiªu chiÕn l­îc, lµ sù cô thÓ ho¸ chiÕn l­îc. ChiÕn thuËt bao gåm: + C¸c gi¶i ph¸p, thñ ®o¹n sö dông. + C¸c môc tiªu cô thÓ cÇn ®¹t. ChiÕn thuËt cã ý nghÜa rÊt quan träng: nÕu c¸c chiÕn l­îc v¹ch ra ®óng mµ kh«ng cã chiÕn thuËt thùc thi hîp lý th× chiÕn l­îc còng chØ lµ mong muèn h·o huyÒn. - Ho¹ch ®Þnh chiÕn thuËt lµ viÖc lùa chän gi¶i ph¸p, c¸c thñ ®o¹n ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña chiÕn l­îc. - Néi dung cña ho¹ch ®Þnh chiÕn thuËt lµ mét b­íc cô thÓ ho¸ chiÕn l­îc cho nªn néi dung cña ho¹ch ®Þnh chiÕn thuËt t­¬ng tù nh­ chiÕn l­îc nh­ng ph¹m vi hÑp h¬n; cô thÓ h¬n; thêi gian thùc hiÖn ng¾n h¬n. Nã bao gåm: môc tiªu, gi¶i ph¸p kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch. 2. Chøc n¨ng tæ chøc C«ng viÖc cña mçi ng­êi cã mét môc ®Ých vµ môc tiªu nhÊt ®Þnh sù ho¹t ®éng côa hä n»m trong mét ph¹m vi mµ ë ®ã hä biÕt râ môc tiªu c«ng viÖc côa hä ¨n khíp nh­ thÕ nµo vµ th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô. ChÝnh c¸c ®iÒu ®ã n¶y sinh chøc n¨ng cña hÖ thèng. a. C¸c vÊn ®Ò chung vµ tæ chøc qu¶n lý - Tæ chøc qu¶n lý: lµ sù liªn kÕt nh÷ng c¸ nh©n, nh÷ng qu¸ tr×nh, nh÷ng ho¹t ®éng trong hÖ thèng nh»m thùc hiÖn môc ®Ých ®Ò ra cña hÖ thèng dùa trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c vµ quy t¾c qu¶n lý cña hÖ thèng. - Chøc n¨ng tæ chøc lµ chøc n¨ng h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cïng c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng. §©y lµ nhiÖm vô quan träng thø hai cña c¸c nhµ qu¶n lý sau chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch. - §Ó hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu sau ®©y: + TÝnh tèi ­u + TÝnh linh ho¹t + TÝnh tin cËy + TÝnh kinh tÕ + TÝnh bÝ mËt c. C¸c nguyªn t¾c tæ chøc qu¶n lý. - Nguyªn t¾c c¬ cÊu tæ chøc ph¶i g¾n liÒn víi ph­¬ng h­íng môc ®Ých cña hÖ thèng: ph­¬ng h­íng vµ môc ®Ých sÏ chi phèi c¬ cÊu hÖ thèng. NÕu hÖ thèng cã môc tiªu, ph­¬ng h­íng cã quy m« lín th× c¬ cÊu tæ chøc còng ph¶i cã quy m« t­¬ng xøng vµ ph¶i phï hîp víi ®éi ngò tr×nh ®é ng­êi lao ®éng. * Nguyªn t¾c chuyªn m«n ho¸ vµ c©n ®èi: Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i ®­îc ph©n c«ng c¸c ph©n hÖ trong hÖ thèng chuyªn ngµnh víi nh÷ng con ng­êi ®­îc ®µo t¹o t­¬ng øng vµ cã ®ñ quyÒn h¹n. §Ó thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c nµy cÇn thùc hiÖn tèt yªu cÇu sau: - C¬ cÊu tch ph¶i ®­îc ph©n phèi dùa theo nhiÖm vô ®­îc giao chø kh«ng ph¶i ph¹m vi c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn v× nÕu theo ph¹m vi c«ng viÖc thùc hiÖn th× c«ng viÖc sÏ chång chÐo vµ nhiÒu tæ chøc cïng lµm mét viÖc. * Nguyªn t¾c linh ho¹t vµ thÝch nghi víi m«i tr­êng: Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái viÖc h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc ph¶i ®¶m b¶o cho mçi ph©n hÖ mét møc ®é tù do s¸ng t¹o t­¬ng xøng ®Ó ng­êi ®øng ®Çu c¸c ph©n hÖ ®ã ®­îc ph¸t triÓn tµi n¨ng, ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thay thÕ ng­êi ®øng ®Çu c¸c ph©n hÖ cÊp trªn khi cÇn thiÕt. * Nguyªn t¾c hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶: Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i thu ®­îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng cao nhÊt víi chi phÝ mµ hÖ thèng ®· bá ra, ®ång thêi b¶o ®¶m hiÖu lùc ho¹t ®éng cña c¸c ph©n hÖ vµ t¸c ®éng ®iÒu khiÓn cña c¸c nhµ l·nh ®¹o. §Ó b¶o ®¶m cho nguyªn t¾c nµy ®­îc thùc hiÖn cÇn tu©n thñ c¸c yªu cÇu sau: - C¬ cÊu tæ chøc lµ c¬ cÊy hîp lý nhÊt ®¶m b¶o chi phÝ lµ nhá nhÊt. - C¬ cÊu ph¶i t¹o ®­îc m«i tr­êng v¨n ho¸ xung quanh nhiÖm vô cña c¸c ph©n hÖ lµm cho c¸c ph©n hÖ hiÔu râ vÞ trÝ, gi¸ trÞ cña c¸c ho¹t ®éng mµ m×nh tham gia. - C¬ cÊu ph¶i t­¬ng øng víi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña ng­êi ®iÒu hµnh. c. C¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc. Cã rÊt nhiÒu kiÓu c¬ cÊu tæ chøc nh­ng mçi kiÓu cã ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm kh¸c, tuú theo ®ã mµ ¸p dông trong ®iÒu kiÖn cô thÓ: * C¬ cÊu trùc tuyÕn. + §Æc ®iÓm: - KiÓu bËc thang gåm nhiÒu cÊp qu¶n lý (h×nh th¸p) - VËn hµnh theo quan hÖ ®iÒu khiÓn - phôc tïng - §iÒu hµnh tËp trung, th«ng suèt (chÕ ®é thñ tr­ëng) + C¸c yªu cÇu: - Sè l­îng c¸c cÊp võa ®ñ (®Ó bao qu¸t ®­îc) - Th«ng tin ®­îc truyÒn dÉn trùc tiÕp qua mçi kªnh - G¾n víi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ (chu tr×nh kinh doanh) - §¶m b¶o tû lÖ hîp lý gi÷a c¸n bé ®iÒu hµnh vµ ng­êi thõa hµnh. - Ph©n cÊp quyÒn lùc hîp lý (cÊp d­íi ph¸p huy ®­îc tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o vµ lµm chÞu tr¸ch nhiÖm) * C¬ cÊu chøc n¨ng: + §Æc ®iÓm: - N»m ë hµng ngang thuéc mçi cÊp qu¶n lý (lµm chøc n¨ng tham m­u cho thñ tr­ëng mçi cÊp) - Mçi bé phËn cã chøc n¨ng vÒ tõng lÜnh vùc qu¶n lý (theo dâi vµ ph©n tÝch t×nh h×nh, chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý h­íng dÉn cÊp d­íi thi hµnh) + C¸c yªu cÇu: - Chuyªn s©u tõng mÆt qu¶n lý (víi doanh nghiÖp nhá cã thÓ gióp chøc n¨ng ®Ó gän nhÑ bé m¸y). - Cµng xuèng cÊp d­íi cµng Ýt ®Çu mèi bé phËn chøc n¨ng. - X¸c ®Þnh chøc tr¸ch c¸ nh©n râ rµng - Phèi hîp tèt gi÷a c¸c bé phËn. * C¬ cÊu kÕt hîp trùc tuyÕn, chøc n¨ng. + §Æc ®iÓm: - ¸p dông phæ biÕn ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá - KÕt hîp quan hÖ ®iÒu khiÓn phôc tïng vµ quan hÖ phèi hîp c«ng t¸c (phèi hîp cïng phôc tïng) - Phï hîp víi m«i tr­êng kinh doanh æn ®Þnh, c¸c ngµnh ®ßi hái chuyªn m«n ho¸ víi c«ng nghÖ cao, trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng hÑp. + C¸c yªu cÇu: - Tæng hîp c¸c yªu cÇu cña c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng - Cã thÓ ph©n chia thµnh mét sè "côm" bé m¸y chøc n¨ng do tõng phã gi¸m ®èc phô tr¸ch chung. Gi¸m ®èc phô tr¸ch mét vµi bé phËn träng yÕu nhÊt (tæ chøc - nh©n sù, kÕ ho¹ch) * C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo mÆt hµng, kh¸ch hµng, thÞ tr­êng. + Ph¹m vi ¸p dông: - C¸c C«ng ty (tæ hîp, tËp ®oµn kinh doanh) trªn c¸c ®Þa bµn réng, nhiÒu mÆt hµng vµ c¸c m¶ng kh¸ch hµng kh¸c nhau. - CÇn cã c¬ cÊu ®iÒu hµnh phï hîp ®Ó kÞp thêi xö lý t¹i chç (xa trung t©m chung) + ¦u ®iÓm: - Nh¹y bÐn víi thÞ tr­êng - T¹o sù liªn kÕt theo chiÒu s©u - Quan hÖ gi÷a trung t©m vµ chi nh¸nh lµ quan hÖ "C«ng ty mÑ, C«ng ty con". - C«ng ty mÑ võa lµ qu¶n lý bao qu¸t, võa trùc tiÕp kinh doanh mét sè mÆt hµng chñ lùc, c¸c chi nh¸nh cã sù chñ ®éng, linh ho¹t. + Nh­îc ®iÓm: - Sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c chi nh¸nh cã thÓ g©y khã kh¨n trong viÖc chia sÎ c¸c nguån lùc chung. - ViÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chung cã thÓ cã sù trïng lÆp gi÷a c¸c chi nh¸nh. - ViÖc ®µo t¹o nh©n viªn cã tr×nh ®é cao thiÕu c¬ së chung. - §Ó cã xu h­íng ph©n t¸n (linh ho¹t qu¸ møc, lµm yÕu hiÖu lùc qu¶n lý thèng nhÊt). * C¬ cÊu ma trËn. + Ph¹m vi ¸p dông: - C¸c ngµnh ®ßi hái sù phèi hîp ph¸t triÓn víi chuyªn m«n ®a d¹ng vµ c¸c nguån lùc cã thÓ dÔ dµng chuyÓn sang c¸c dù ¸n kh¸c. - KÕt hîp c¬ cÊu trùc tuyÕn - chøc n¨ng víi c¬ cÊu theo mÆt hµng - kh¸ch hµng thÞ tr­êng. + ¦u ®iÓm: - §ång thêi tho¶ m·n hai yªu cÇu: c«ng nghÖ cao vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng - §¸p øng yªu cÇu trao ®æi th«ng tin. - CÊu tróc n¨ng ®éng, linh ho¹t cã thÓ khai th¸c tèi ®a c¸c nguån lùc (nh©n lùc). - T¹o sù æn ®Þnh cña tæ chøc doanh nghiÖp song cã thÓ ®iÒu chØnh cho dù ¸n kh¸c. - Tr¸ch nhiÖm cña tõng nÊc qu¶n lý ®­îc x¸c ®Þnh râ, dÔ phèi hîp ®Ó cïng thùc hiÖn mét dù ¸n. + Nh­îc ®iÓm: - Sè ng­êi qu¶n lý ®«ng - Mçi kh©u chÞu sù chØ ®¹o cña hai trung t©m hiÖu lùc ®iÒu hµnh tËp trung thèng nhÊt bÞ h¹n chÕ. - §¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô khã kh¨n - ViÖc thiÕt kÕ ®ßi hái kiÕn thøc chuyªn s©u 3. Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn - phèi hîp. Chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh vµ tæ chøc dï ®· ®­îc thùc hiÖn tèt nh­ng nÕu nã kh«ng ®­îc ®­a vµo vËn hµnh thùc tiÔn th× còng kh«ng cã gi¸ trÞ g× c¶. ViÖc ®iÒu khiÓn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®Ó thùc hiÖn lËp kÕ ho¹ch tæ chøc do ®ã, trë thµnh vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt. Ng­êi thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn tæ chøc lµ ng­êi ph¶i thùc sù n¾m ®­îc quyÒn lùc qu¶n lý vµ cã tri thøc, kü n¨ng l·nh ®¹o nhÊt ®Þnh. a. §iÒu khiÓn hÖ thèng. Lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng cña qu¶n lý, ®ã lµ qu¸ tr×nh chñ thÓ ®iÒu khiÓn sö dông quyÒn lùc qu¶n lý cña m×nh ®Ó t¸c ®éng lªn hµnh vi cña con ng­êi mét c¸ch cã chñ ®Ých ®Ó hä tù nguyªn vµ nhiÖt t×nh phÊn ®Êu ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. Gåm cã qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh, nÕu kh«ng cã sù quyÕt ®Þnh tøc lµ ng­êi l·nh ®¹o tù t­íc bá vai trß ®iÒu khiÓn cña m×nh. C«ng viÖc ra quyÕt ®Þnh lµ c«ng viÖc th­êng xuyªn nh­ng kh«ng ph¶i bao giê còng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng v× nã liªn quan ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng, thËm chÝ sù tån t¹i hay ph¸ s¶n cña doanh nghiÖp. QuyÕt ®Þnh gåm: - §Ò ra nhiÖm vô - Thu thËp th«ng tin ®Ó lµm râ nhiÖm vô ®Ò ra - ChÝnh thøc ®Ò ra nhiÖm vô - Dù kiÕn c¸c ph­¬ng ¸n cã thÓ - X©y dùng m« h×nh to¸n häc - §Ò ra quyÕt ®Þnh - TruyÒn ®¹t quyÕt ®Þnh ®Õn ng­êi thi hµnh ®Ó hä lËp kÕ ho¹ch tæ chøc - KÕ ho¹ch tæ chøc - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn - §iÒu chØnh quyÕt ®Þnh - Tæng kÕt t×nh h×nh thùc hiÖn quyÕt ®Þnh b. TËp thÓ vµ ®Æc ®iÓm t©m lý tËp thÓ. * TËp thÓ: Lµ nhãm ng­êi cã tæ chøc, cã môc tiªu ho¹t ®éng v× lîi Ých cña tæ chøc vµ cña x· héi. TËp thÓ gåm cã c¬ cÊu chÝnh thøc vµ c¬ cÊu kh«ng chÝnh thøc * T©m lý tËp thÓ: + Lan truyÒn t©m lý: hiÖn t­îng phæ biÕn trong tËp thÓ. Sù lan truyÒn t©m lý mang tÝnh s©u s¾c, nã ph¶n ¸nh thô ®éng, qu¸n tÝnh trong tËp thÓ. Nã cã thÓ g©y ¶nh h­ëng xÊu cho tËp thÓ. T©m tr¹ng tËp thÓ: nã ®­îc h×nh thµnh mét c¸ch tù ph¸t, thÓ hiÖn t­¬ng ®èi bÒn v÷ng biÓu hiÖn søc ú cña hÖ thÇn kinh. T©m tr¹ng cã thÓ lµ tÝch cùc nhê ®ã mµ hiÖu suÊt lao ®éng cao. T©m tr¹ng cã thÓ lµ tiªu cùc th× ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tËp thÓ (n¨ng lùc lµm viÖc kÐm, hiÖu qu¶ gi¶m xót, c«ng viÖc tr× trÖ...) + D­ luËn tËp thÓ. Lµ sù ®¸nh gi¸ cña tËp thÓ v× mäi viÖc, hiÖn t­îng, c¸ nh©n hay nhãm ng­êi. Dù luËn tËp thÓ cã søc m¹nh rÊt lín trong viÖc t¸c ®éng ®Õn t©m lý chung hay t©m lý cña tõng c¸ nh©n (biÓu hiÖn tÝch cùc hay tiªu cùc). c. TruyÒn th«ng cña hÖ thèng Lµ ph­¬ng tiÖn chñ yÕu ®Ó ng­êi l·nh ®¹o hÖ thèng thùc hiÖn n¨ng lùc ®iÒu khiÓn cña m×nh. Ho¹t ®éng truyÒn th«ng bao gåm sù truyÒn ®¹t th«ng tin (c¸c quyÕt ®Þnh, c¸c chuÈn mùc, nhiÖm vô, c¸c h­íng dÉn...) cña l·nh ®¹o vµ thñ lÜnh ®Õn toµn bé hÖ thèng, nã ®­îc diÔn ra theo c¶ chiÒu däc lÉn chiÒu ngang. Theo chiÒu däc, th«ng tin ®­îc truyÒn xuèng theo cÊp ®é cña hÖ thèng, c¸c th«ng tin mÖnh lÖnh tõ trªn xuèng vµ c¸c th«ng tin ph¶n håi tõ d­íi lªn. Theo chiÓu ngang, th«ng tin ®­îc b¶o ®¶m sù trao ®æi th«ng xuèt gi÷a c¸c tËp thÓ mét hÖ thèng. d. Uû quyÒn qu¶n lý Uû quyÒn lµ viÖc ng­êi l·nh ®¹o cÊp trªn cho phÐp thñ tr­ëng cÊp d­íi ra quyÕt ®Þnh v× nh÷ng vÊn ®Ò thuéc quyÒn cña m×nh, trong khi ng­êi cho phÐp vÉn ®øng ra chÞu tr¸ch nhiÖm, Uû quyÒn lµ mét ph¹n trï quan träng, lµ mét c«ng cô qu¶n lý s¾c bÐn lµ phong c¸ch l·nh ®¹o d©n chñ kh¸ phæ biÕn ë nhiÒu tæ chøc thêi nay. Gåm: - Cã uû quyÒn chÝnh thøc, qua hå s¬ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý - Uû quyÒn kh«ng chÝnh thøc: qua sù tÝn nhiÖm c¸ nh©n. 4. Chøc n¨ng kiÓm tra a. Nhu cÇu kiÓm tra cña qu¶n lý * KiÓm tra: Lµ nh»m ph¸t hiÖn c¸c sai sãt c¸c ¸ch t¾c cña hÖ thèng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®ã cã gi¶i ph¸p xö lý, ®ång thêi t×m kiÕm c¸c c¬ héi, c¸c nguån lùc cã thÓ khai th¸c ®Ó tËn dông, thóc ®Èy hÖ thèng sím ®¹t ®­îc tíi môc tiªu dù ®Þnh. ChÝnh v× vËy ng­êi ta ®· nãi kiÓm tra lµ nhiÖm vô quan träng cña c¸ nh©n ng­êi l·nh ®¹o hÖ thèng, l·nh ®¹o mµ kh«ng kiÓm tra th× coi nh­ kh«ng l·nh ®¹o. * Nhu cÇu kiÓm tra: - Lµ nh»m chñ ®séng ng¨n chÆn c¸c nhÇm lÉn, sai ph¹m cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh qu¶n lý hÖ thèng - Lµ nhu cÇu cña mäi thµnh viªn ®óng mùc trong hÖ thèng. Cã ng­êi cho sù kiÓm tra lµ kh«ng tin t­ëng lÉn nhau cho nªn míi ph¶i ®Êu tranh, kiÓm tra nhau, g©y tèn kÐm cho hÖ thèng. Nh­ng thùc ra mÆc dï kiÓm tra lµ tèn kÐm nh­ng hiÖu qu¶ cuèi cïng cña nã thu l¹i lµ rÊt lín. - Lµ nhu cÇu ®Ó b¶o ®¶m g¾n hÖ thèng víi m«i tr­êng th«ng qua c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i cña c¸c hÖ thèng kh¸c. Trong thêi ®¹i ngµy nay, khi mçi quan hÖ ®a ph­¬ng më cöa lµ mét tÊt yÕu th× dï hÖ thèng cã quy m« to lín ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ nµo duy tr× mçi quan hÖ bªn ngoµi bëi v× kh«ng hÖ thèng nµo lµ kh«ng muèn ph¸t huy ¶nh h­ëng cña m×nh ®Õn c¸c hÖ thèng kh¸c. ChØ cã th«ng qua chøc n¨ng kiÓm tra mµ c¸c hÖ thèng cã bøc tranh toµn c¶nh vÒ chç ®øng mµ m×nh sÏ qu¶n lý tíi, tõ ®ã h×nh thµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý ®èi ngo¹i cña hÖ thèng. - Lµ nhu cÇu nh»m hoµn thiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vÒ nhiÒu mÆt, nhiÒu lÜnh vùc cña hÖ thèng ph¶i kiÓm tra ®Ó kh¼ng ®Þnh sù ®óng sai cña c¸c ®­êng lèi, sù phï hîp hay kh«ng cña môc ®Ých cña hÖ thèng. Qu¸ tr×nh kiÓm tra §iÒu chØnh qu¶n lý Môc tiªu kiÓm tra Nguyªn t¾c kiÓm tra Ph­¬ng tiÖn c«ng cô kiÓm tra C¸c tiªu chuÈn kiÓm tra Néi dung kiÓm tra HÖ thèng kiÓm tra H×nh thøc kiÓm tra Chi phÝ kiÓm tra Qu¸ tr×nh kiÓm tra C¸c nguyªn t¾c kiÓm tra: - ChÝnh x¸c, kh¸ch quan - Cã chuÈn mùc - C«ng khai t«n träng - Kinh tÕ - Cã träng ®iÓm - Cã ®é ®a d¹ng hîp lý * Néi dung kiÓm tra: Lµ toµn bé c¸c yÕu tè cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ bá quaq trong ho¹t ®éng cña hÖ thèng nÕu kh«ngh ®­îc chó ý sÏ lµm cho hÖ thèng ph¸t sinh sù cè. Néi dung kiÓm tra bao gåm: - Quy chÕ ho¹t ®éng cña hÖ thèng: ®©y lµ néi dung quan träng hµng ®Çu mµ c¸c tæ chøc dÔ bá qua v× cho nã lµ nh÷ng viÖc hiÓn nhiªn. Nh­ng thùc tÕ th× c¸c hÖ thèng (tæ chøc) tõ ph¹m vi quèc gia, quèc tÕ, ®Õn c¸c doanh nghiÖp, mäi viÖc ®æ vì ®Òu xuÊt ph¸t tõ viÖc vi ph¹m c¸c quy chÕ. HiÖn t­îng tham nhòng còng b¾t nguån tõ ®©y. ChÝnh c¸c lç hæng trong quy chÕ ho¹t ®éng cña hÖ thèng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt ®Ó lµm h­ háng con ng­êi. - NghÜa vô ®­îc ph©n giao cña c¸c tËp thÓ, c¸c ph©n hÖ: ®©y lµ néi dung t¸c nghiÖp quan träng nhÊt v× nã lµ nhiÖm vô th­êng nhËt cña mçi c¸ nh©n mçi tËp thÓ mµ nÕu thiÕu nã th× sù h×nh thµnh hÖ thèng chØ mang tÝnh chÊt h×nh thøc. C¸c chØ tiªu nghÜa vô cô thÓ (møc ®é kÕ ho¹ch ®­îc giao, nghÜa vô ®ãng gãp, c¸c quyÒn lîi ®­îc thu nhËn...) lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tiÕn tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn hîp lý hay kh«ng hîp lý, thuËn lîi hay kh«ng thuËn lîi cña mçi hÖ thèng. §©y lµ néi dung mµ th«ng qua nã, c¸c nhµ l·nh ®¹o, kiÓm tra l¹i tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh, tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn. - §­êng lèi, môc ®óch cña hÖ thèng (tæ chøc) §©y lµ néi dung thø ba cña viÖc kiÓm tra qu¶n lý nh»m b¶o ®¶m sù bÒn v÷ng cña hÖ thèng, tr¸nh cho hÖ thèng ®i chÖch h­íng, xa l×a khái môc ®Ých ban ®Çu cña tæ chøc. Néi dung kiÓm tra nµy ®­îc ®o l­êng th«ng qua chØ tiªu møc ®é ®oµn kÕt vµ bÒn v÷ng cña hÖ thèng vµ chØ tiªu ®Þnh h×nh ®¸nh gi¸ vÒ b¶n th©n ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt cña hÖ thèng còng nh­ l·nh ®¹o c¸c Phßng, Ban cÊp d­íi. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt viÖc kiÓm tra nµy th× ng­êi ®­îc giao nhiÖm vô kiÓm tra ph¶i cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi, ®ång thêi b¶o ®¶m tÝnh d©n chñ ë møc ®é cho phÐp trong hÖ thèng. - KÕt qu¶ ho¹t ®éng tæng hîp cña hÖ thèng: vÒ tõng lÜnh vùc ®Ó xem xÐt sù tiÕn bé hay tôt hËu cña tÊt c¶ c¸c ph©n hÖ cña hÖ thèng. KÕt qu¶ nµy ®­îc so s¸nh víi kÕt qu¶ trong qu¸ khø vµ kÕt qu¶ cña tæ chøc kh¸c bªn ngoµi. - C¸c ®iÒn h×nh cña hÖ thèng: bao gåm c¸c c¸ nh©n tËp thÓ trong hÖ thèng th«ng qua c¸c thµnh tÝch hay bª bèi ®Ó xö lý kÞp thêi. §©y lµ c¸c vÊn ®Ò mµ ng­êi l·nh ®¹o ph¶i nhanh nh¹y, ph¸t hiÖn kÞp thêi cã ®èi s¸ch thÝch hîp, nh©n réng kÕt qu¶ vµ ®iÓn h×nh tèt, h¹n chÕ, phßng ngõa c¸c rñi ro kh«ng ®¸ng cã. * H×nh thøc kiÓm tra: Bao gåm + Tù kiÓm tra: dÔ ®­îc chÊp nhËn, Ýt tèn kÐm mµ kÕt qu¶ l¹i nhanh chãng. §Ó lµm tèt h×nh thøc nµy, c¸c quy chÕ cña hÖ thèng ph¶i râ rµng, gi¶n tiÖn vµ hîp ®¹o lý ®Ó mçi ng­êi tù biÕt ®¸nh gi¸ c«ng viÖc cña m×nh ®¶m nhËn tr­íc hÖ thèng, ®ång thêi ph¶i chó träng c«ng t¸c truyÒn th«ng trong néi bé, ®Ó mäi ng­êi hiÕu râ chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña hÖ thèng, c¸c chuÈn mùc mµ hÖ thèng th«ng qua vµ mäi ng­êi ph¶i gãp phÇn b¶o vÖ. + KiÓm tra nghiÖp vô: ®ã lµ h×nh thøc kiÓm tra cña bé phËn c¸n bé chuyªn nghiÖp trong hÖ thèng hä ®­îc ®µo t¹o, huÉn luyÖn vµ trung thµnh víi sù nghiÖp mµ hÖ thèng theo ®uæi. + Tù kiÓm tra cña ng­êi l·nh ®¹o: ®©y lµ mét h×nh thøc kiÓm tra cÇn thiÕt, kh«ng ph¶i v× ng­êi l·nh ®¹o kh«ng tin vµo ®éi ngò kiÓm tra mµ chñ yÕu lµ do c¸c th«ng tin mµ chØ duy nhÊt ng­êi l·nh ®¹o n¾m ®­îc vµ do ®ã hä ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra bæ xung ®Ó xö lý, ®ång thêi nh¾c nhë, ®éng viªn viÖc lµm cña cÊp d­íi. + KiÓm tra tù ®éng: lµ h×nh thøc kiÓm tra th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, kh«ng cÇn cã sù hiÓn diÖn cña con ng­êi. * Ph­¬ng tiÖn, c«ng cô kiÓm tra. + Sö dông ph­¬ng ph¸p s¬ ®å m¹ng l­íi (PERT - Program Eveluation and Review Techniqe) ®Ó lËp tiÕn ®é ho¹t ®éng cña hÖ thèng (vÒ thêi gian nh©n lùc, tµi nguyªn....) + Sö dông ma trËn x· héi häc ®Ó kiÓm tra c¸c vÊn ®Ò mang nÆng tÝnh ®Þnh tÝnh. + Sö dông c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i chuyªn dïng cho c¸c kh©u cô thÓ. + Sö dông ®éi ngò c¸c chuyªn gia + Nh©n viªn t×nh b¸o + Lùc l­îng dù phßng ®Ó xö lý c¸c hËu qu¶ ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh kiÓm tra. II. ViÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®ã trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, ®iÒu khiÓn, kiÓm tra nµy thÓ hiÖn mét sè ­u ®iÓm còng nh­ nh­îc ®iÓm. ë ®©y ta xÐt hai khÝa c¹nh Doanh nghiÖp vµ Nhµ n­íc. 1. Nhµ n­íc * ¦u ®iÓm: - TiÕp thu ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm qu¶n lý vµ tæ chøc cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi - Cã ®Þnh h­íng kinh tÕ thÞ tr­êng theo chñ nghÜa x· héi - Cã chiÕn l­îc æn ®Þnh l©u dµi (kÕ ho¹ch 5 n¨m - 10 n¨m) - Hoµn thiÖn dÇn bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý - §æi míi ®­îc quan ®iÓm ph¸p lý: (LuËt C«ng ty n¨m 1992 - ®æi thµnh LuËt Doanh nghiÖp n¨m 1999). * Nh­îc ®iÓm: - Ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cßn ch­a th«ng suèt viÖc chÝnh s¸ch chång chÐo nhau hoÆc t¹o ra nh÷ng lç hæng ph¸p lý g©y nhiÒu biÕn tr­íng trong bé m¸y l·nh ®¹o. - HÖ thèng thuÕ ë n­íc ta vÉn cßn ch­a v÷ng ch¾c - hiÖn t­îng trèn thuÕ cßn rÊt nhiÒu. - Tæ chøc Nhµ n­íc cßn ¶nh h­ëng nhiÒu cña c¬ chÕ cò. Mét vµi bé ãc l·nh ®¹o vÉn cßn t­ t­ëng quan liªu. - Qu¸ tr×nh ®æi míi diÔn ra cßn chËm, kh«ng ®ång ®Òu. Mét vµi lÜnh vùc tá ra cã ­u thÕ râ rÖt trong khi cßn mét sè mÆt, lÜnh vùc d­êng nh­ kh«ng tiÕn. - ViÖc ¸p dông, tuyªn truyÒn hay ®iÒu khiÓn mét sè bé phËn kinh tÕ trong vµ ngoµi quèc doanh cßn nhiÒu h¹n chÕ. - KiÓm tra cßn láng, mang tÝnh chung chung, kh¸i qu¸t, hoÆc h×nh th¸i. 2. Doanh nghiÖp. * ¦u ®iÓm: - Sè l­îng c¸c doanh nghiÖp vµ quy m« ngµy cµng lín, ®æi míi nhanh dÇn dÇn n¾m b¾t ®­îc thÞ tr­êng - Cã sù ph©n c«ng lao ®éng, chuyªn m«n ho¸ cao - Ho¹t ®éng tæ chøc vµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®· thay ®æi theo t×nh h×nh vµ xu thÕ míi (qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸...) * Nh­îc ®iÓm: - Ch­a thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý. - Kh©u tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cßn rêi r¹c - Ch­a cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c chøc n¨ng cña qu¶n lý v× ch­a nhËn râ vai trß cña tæ chøc. KÕt luËn Qu¶n lý lµ nh»m ®¹t tíi môc tiªu chung trong t­¬ng lai, mµ t­¬ng lai l¹i lu«n biÕn ®éng, hµng lo¹t yÕu tè c¶ chñ quan lÉn kh¸ch quan chi phèi ®Õn qu¸ tr×nh qu¶n lý. Nãi mét c¸ch kh¸c qu¶n lý ®­îc diÔn ra trong mét qu¸ tr×nh hÕt søc biÕn ®éng mµ nÕu chñ thÓ qu¶n lý kh«ng ®ñ tiÒm n¨ng vµ b¶n lÜnh sÏ khã cã thÓ thÝch øng vµ tÊt yÕu dÉn tíi thÊt b¹i. §Ó b¶o ®¶m r»ng qu¸ tr×nh qu¶n lý lu«n diÔn ra tèt ®Ñp th× kh«ng ai kh¸c ngoµi chñ thÓ qu¶n lý vµ c¸c ®èi t­îng qu¶n lý ph¶i n¾m b¾t, hiÓu râ vµ biÕt vËn dông c¸c chøc n¨ng qu¶n lý mét c¸ch ®óng ®¾n, linh ho¹t ®Ó cho viÖc qu¶n lý trë nªn n¨ng ®éng h¬n, t¹o ®µ cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHãy phân tích các chức năng quản lý và thực hiện các chức năng ấy trong điều kiện ở nước ta.DOC
Luận văn liên quan