Đề tài Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà

LỜI NÓI ĐẦU Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành sản xuất công nghiệp đã làm cho thế giới biến đổi rõ rệt: các nhà máy, các khu công nghiệp, nông nghiệp, trại chăn nuôi tập trung được hình thành, các dạng giao thông khác nhau rầm rộ phát triển Tất cả sự phát triển này đều hướng đến việc tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người, tạo điều kiện sống tốt hơn nhưng đồng thời cũng thải ra các loại chất bẩn đa dạng khác nhau, làm cho tình trạng môi trường trở nên xấu đi. Các chất thải độc hại có tác động xấu đối với con người, động vật, đất đai, cây cối và các công trình nhân tạo. Nếu tình trạng môi trường tiếp tục suy thoái thì có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho loài người. Vì vậy việc bảo vệ môi trường khỏi các chất ô nhiễm đã trở thành một trong các vấn đề cấp thiết đang được toàn cầu quan tâm nhất. Như chỉ thị 36-CT/TW, ngày 25 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị – Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ “Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại, là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo ở mỗi nước, với cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ trên phạm vi toàn thế giới”. Với xu thế hội nhập thế giới hiện nay, các tổ chức thuộc mọi loại hình ngày càng quan tâm đến việc đạt được và chứng minh kết quả hoạt động môi trường hợp lý thông qua kiểm soát các tác động đến môi trường của các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của mình, phù hợp với chính sách và mục tiêu môi trường của tổ chức. Các tổ chức phải hành động như vậy trong một xu thế pháp luật ngày càng chặt chẽ, sự triển khai của các chính sách kinh tế và các biện pháp khác đều thúc đẩy việc bảo vệ môi trường, các bên hữu quan cũng ngày càng bày tỏ mối quan tâm của mình đến các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Dựa trên những kiến thức được truyền đạt từ các thầy, cô trường Đại học Bách Khoa TP. HCM và các tài liệu tham khảo được ở trong và ngoài nước, luận văn này đề cập đến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 và áp dụng thực tế để kiểm tra quản lý môi trường của nhà máy sản xuất ván ép thuộc Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà nhằm cụ thể hơn cho phần lý thuyết. Do hạn chế về nhiều mặt nên luận văn này không thể tránh khỏi các sai sót. Vì vậy, rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô và các bạn để luận văn này thêm phần hoàn thiện. I/ MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ÁP DỤNG: Tài liệu này qui định mức, yêu cầu của các chỉ tiêu chất lượng, ngoại quan của nguyên vật liệu dùng để sản xuất ván dăm. II/ TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tiêu chuẩn ngành 04TCN2 – 1999 III/ NỘI DUNG 3.1/ NGUYÊN LIỆU GỖ: - Đường kính từ : 5cm ÷ 15cm - Chiều dài từ : 0,5m ÷ 2m - Gỗ không mục nát, mối mọt - Không sử dụng gỗ thông 3.2/ NGUYÊN LIỆU BÃ MÍA: - Bã mía phải được khử tủy - Độ ẩm: < 30% - Hàm lượng đường: < 0,5% - Bã không mục nát, mốc đen 3.3/ DUNG DỊCH FORMALDEHYDE: - Hàm lượng formalin: 36,5 ÷ 37,4% - Độ axit: < 0.02 - Tỷ trọng: 1,1 ÷ 1,15 - Ngoại quan: dung dịch trong suốt, không màu hoặc vàng nhạt 3.4/ NGUYÊN LIỆU UREA: - Hàm lượng Nitơ: 46 ÷ 47% - Độ ẩm: ≤ 1% - BiuRet: < 1,5% - Ngoại quan: hạt màu trắng đục - Khối lượng: 50 Kg/bao 3.5/ NaOH: - Dạng tinh thể, màu trắng - Hàm lượng rắn: ≥ 98% - Khối lượng: 25 Kg 3.6/ NH4Cl: - Hàm lượng rắn: ≥ 98% - Dạng tinh thể, màu ngà - Khối lượng: 25 Kg 3.7/ THAN ĐÁ: - Ngoại quan: sáng, đều - Nhiệt trị: 6500 ÷ 7000 Kcal - Độ tro: 18 ÷ 25% - Độ ẩm: ≤ 9%

pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2448 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 1 Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ISO 14000 Chöông 1: HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG ISO 14000 1.1. ÑÒNH NGHÓA VEÀ HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG Tieâu chuaån ISO 14001 ñaõ ñöa ra ñònh nghóa veà HTQLMT nhö sau “Laø moät phaàn cuûa heä thoáng quaûn lyù chung bao goàm cô caáu toå chöùc, caùc hoaït ñoäng laäp keá hoaïch, traùch nhieäm, qui taéc, thuû tuïc, quaù trình vaø nguoàn löïc ñeå xaây döïng vaø thöïc hieän, xem xeùt vaø duy trì chính saùch moâi tröôøng”. Theo ISO, HTQLMT coù theå xaây döïng chính saùch moâi tröôøng, nhöng baûn thaân chính saùch moâi tröôøng laïi laø ñieåm troïng taâm cuûa HTQLMT. Neáu nhö theo ñònh nghóa thì vaøo thôøi ñieåm thieát laäp chính saùch moâi tröôøng, coù theå chöa coù heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng, nhöng khi ñaõ coù heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng thì chaéc chaén laø phaûi coù chính saùch moâi tröôøng. Muïc ñích cuûa HTQLMT ñöôïc neâu trong ISO 14001, phaàn A1: “Heä thoáng Quaûn lyù moâi tröôøng cung caáp quaù trình ñöôïc cô caáu ñeå ñaït ñöôïc söï caûi tieán lieân tuïc...” Roõ raøng laø, baèng caùch thöïc hieän heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng, toå chöùc coù theå caûi tieán lieân tuïc keát quaû hoaït ñoäng veà moâi tröôøng cuûa mình. Trong boái caûnh ñoù HTQLMT “laø moät phaàn cuûa heä thoáng quaûn lyù chung bao goàm cô caáu toå chöùc, caùc hoaït ñoäng laäp keá hoaïch, traùch nhieäm, qui taéc, thuû tuïc, quaù trình vaø nguoàn löïc ñeå xaây döïng vaø thöïc hieän, xem xeùt vaø duy trì chính saùch moâi tröôøng”. Theo ñònh nghóa naøy, vieäc thieát laäp vaø aùp duïng theo chính saùch moâi tröôøng laø yeáu toá tieân quyeát cuûa heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng. Ñònh nghóa sau coù veû chính xaùc hôn, nhöng muïc ñích söû duïng thì caû hai ñònh nghóa ñeàu coù theå söû duïng ñöôïc. Neân nhôù raèng Heä thoáng Quaûn lyù moâi tröôøng laø moät phaàn cuûa heä thoáng quaûn lyù chung cuûa toå chöùc coù ñeà caäp ñeán caùc khía caïnh moâi tröôøng cuûa caùc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc ñoù, taïo ra caùc keát quaû hoaït ñoäng thaân thieän vôùi moâi tröôøng ñeå tieán tôùi Caûi tieán lieân tuïc. 1.2. NGUOÀN GOÁC CUÛA ISO 14000 Moät trong nhöõng nhaø hoaït ñoäng xaõ hoäi ñeà caäp ñeán vieäc baûo veà moâi tröôøng laø Rachel Carson, moät nhaø sinh vaät bieån. Cuoán saùch "muøa xuaân yeân tónh" naêm 1962 cuûa baø ñaõ raát noåi tieáng trong vieäc khuyeán khích moïi ngöôøi treân toaøn theá giôùi quan taâm ñeán sinh thaùi. Trong nhöõng naêm 60 vaø ñaàu nhöõng naêm 70, ngöôøi ta nhaän thaáy raèng theá giôùi seõ gaëp phaûi caùc vaán ñeà nghieâm troïng neáu heä sinh thaùi cuûa haønh tinh khoâng ñöôïc quan taâm ñuùng möùc. Chaát löôïng khoâng khí ôû nhöõng khu vöïc ñoâng daân 12 CHÖÔNG 1 Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ISO 14000 treân toaøn caàu ñaõ bò phaù huyû ñeán möùc baùo ñoäng. Raát nhieàu doøng soâng treân theá giôùi ñaõ bò oâ nhieãm gaây aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng ôû bieån. Do ñoù nguoàn nöôùc trôû neân khoâng an toaøn ñeå con ngöôøi coù theå söû duïng vôùi caùc muïc ñích khaùc nhau nöõa. Thaäm chí nöôùc möa, nguoàn nöôùc thöôøng ñöôïc coi laø trong saïch nhaát ñaõ trôû thaønh nguoàn gaây ñoäc cho caùc loaïi thöïc vaät, oâ nhieãm caùc doøng soâng vaø phaù huyû caùc thieát bò oâ toâ do nöôùc möa coù tính axít. Moät böùc tranh toaøn caûnh truyeàn töø veä tinh cho thaáy raèng oâ nhieãm moâi tröôøng ñang dieãn ra ôû khaép moïi nôi treân traùi ñaát. Söï oâ nhieãm haønh tinh do hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ñaõ trôû thaønh moät vaán ñeà nghieâm troïng ñoái vôùi moïi ngöôøi. OÂâ nhieãm moâi tröôøng khoâng phaûi laø moät vaán ñeà môùi. OÂâ nhieãm moâi tröôøng do hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ñaõ toàn taïi töø khi con ngöôøi môùi xuaát hieän treân traùi ñaát. Tuy nhieân, coù theå thaáy söï lieân heä giöõa vieäc oâ nhieãm roäng raõi treân toaøn theá giôùi vaø cuoäc caùch maïng veà coâng nghieäp. Trong theá kyû 19 vaø 2/3 cuûa theá kyû 20, caùc nhaø maùy moïc leân treân khaép caùc thaønh phoá. Vieäc söû duïng ñieän cuûa caùc khu dòch vuï, caùc cöûa haøng vaø caùc caên hoä haøng ngaøy ñaõ thaûi ra haøng loaït caùc chaát thaûi vaøo khoâng khí, vaøo caùc doøng soâng, doøng suoái vaø ñaát. Khi daân soá khoâng nhieàu, thì vaán ñeà daân soá ñoái vôùi moâi tröôøng chæ laø vaán ñeà nhoû, khoâng caàn quan taâm tôùi. Tuy nhieân, trong nhöõng naêm gaàn ñaây, cuøng vôùi vieäc nhaân leân cuûa caùc nhaø maùy taïi caùc thaønh phoá; vieäc taêng soá löôïng cuûa vieäc söû duïng caùc chaát ñoäc haïi nhö thuoác tröø coân truøng, thuoác tröø coû vaø phaân boùn hoaù hoïc; vôùi aûnh höôûng cuûa moãi caù nhaân trong vieäc taïo ra oâ nhieãm moâi tröôøng töø vieäc möu sinh cuûa mình (chuû yeáu thoâng qua vieäc söû duïng caùc nguyeân lieäu hoaù thaïch vaø vôùi vieäc caùc nguoàn gaây nguy haïi cho heä sinh thaùi ngaøy caøng nhieàu, söï lôø ñi caùc vaán ñeà toàn taïi khoâng phaûi laø moät giaûi phaùp nöõa. Daân soá theá giôùi ñaõ taêng töø 2,5 tæ naêm 1950 leân hơn 6 tæ vaøo thôøi ñieåm hieän nay. Vieäc taêng daân soá coù nghóa laø daãn ñeán oâ nhieãm moâi tröôøng vaø ñoàng thôøi vôùi vieäc khai thaùc taøi nguyeân nhieàu hôn. O nhieãm moâi tröôøng vaø taêng söï chòu ñöïng cuûa thieân nhieân dieãn ra cuøng moät luùc. Chuùng ta chæ coù theå coù nhöõng noã löïc theo moät caùch naøo ñoù ñeå kieåm soaùt daân soá nhöng chuùng ta khoâng theå giaûm vieäc taêng daân soá theo yù ñònh cuûa chuùng ta. Chæ moät thoâng soá chuùng ta coù theå giaûm ñöôïc trong voøng kieåm soaùt cuûa chuùng ta - ñoù laø vaán ñeà oâ nhieãm. Vaøo giöõa nhöõng naêm 80, vieäc quan taâm ñeán moâi tröôøng ñaõ trôû leân quan troïng. Taàng ozon baûo veä moâi tröôøng ñang giaûm daàn, vaø ñoàng thôøi taàng khí quyeån cuõng bò aûnh höôûng bôûi hieäu öùng nhaø kính töø ñoù daãn ñeán vieäc noùng leân toaøn caàu. Nhöõng veät coû daøi bò huyû hoaïi ñöôïc quan saùt thaáy taïi vuøng möa nhieät ñôùi vaø caùc nhaø khoa hoïc ñaõ caûnh baùo raèng toaøn boä haønh tinh coù theå bò nguy hieåm neáu vieäc phaù röøng ñeå laøm nöông vaãn tieáp tuïc. Quan ñieåm cuûa caùc nhaø khoa hoïc khaùc nhau veà vieäc suy giaûm 13 CHÖÔNG 1 Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ISO 14000 taàng ozon. Moät soá nhaø khoa hoïc nhaán maïnh raèng vieäc tieáp tuïc söû duïng chlorofluorocarbons seõ phaù huyû taàng ozon. Chlorofluorocarbons hay CFC ñöôïc thaáy phoå bieán trong ngaønh coâng nghieäp dung moâi, heä thoáng ñieàu hoaø vaø gaàn ñaây thaáy trong caùc thuøng chöùa sôn, thuoác xòt toùc vaø caùc saûn phaåm khaùc. Vieäc suy giaûm taàng ozon coù theå gaây ung thö da. Töông töï nhö vaäy, neáu chuùng ta tieáp tuïc ñoát caùc saûn phaåm töø caùc nguyeân lieäu hoaù thaïch (than, caùc saûn phaåm daàu moû) vôùi möùc ñoä nhö hieän nay hoaëc cao hôn, moûm cöïc baêng coù theå tan chaûy vaø daãn ñeán ngaäp luït treân toaøn theá giôùi. Caùc nhaø khoa hoïc khoâng theå nhaát trí vôùi quan ñieåm vieäc noùng leân toaøn caàu do con ngöôøi gaây ra. Trong khi moät nhoùm cho raèng nhieät ñoä traùi ñaát laø tuaàn hoaøn theo caùc chu kyø ngaén vaø daøi vaø chu kyø naøy raát roõ reät. Moät nhoùm khaùc, khi ñaõ thu thaäp yù kieán töø caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng vaø caùc chính phuû khaùc nhau cho raèng söï thay ñoåi khí haäu raát roõ reät vaø ñieàu ñoù do con ngöôøi gaây neân. Coù theå thaáy raát roõ raøng raèng moâi tröôøng ñaõ vaø ñang bò con ngöôøi phaù huyû vaø caùc heä thoáng sinh thaùi cuûa traùi ñaát caàn ñöôïc quan taâm hôn. Vaán ñeà moâi tröôøng ñang ngaøy caøng ñöôïc caùc quoác gia quan taâm. Luaät baûo veä moâi tröôøng cuûa Myõ ñaõ ñöôïc quoác hoäi thoâng qua vaøo naêm 1969, cô quan baûo veä moâi tröôøng Hoa Kyø ñaõ ñöôïc thieát laäp. Myõ ñaõ trieäu taäp hoäi nghò veà moâi tröôøng taïi Stockhom naêm 1971. Hai keát quaû quan troïng coù ñöôïc töø hoäi nghò naøy: thöù nhaát, chöông trình moâi tröôøng (UNEP) cuûa Myõ ñaõ ñöôïc thieát laäp. UNEP seõ phuï traùch vaán ñeà thuùc ñaåy traùch nhieäm vaø nhaän thöùc moâi tröôøng treân toaøn theá giôùi. Nhieäm vuï cuûa UNEP laø thoâng tin ñeán toaøn theá giôùi veà vaán ñeà moâi tröôøng. Thöù hai, Hoäi ñoàng Theá giôùi veà Moâi tröôøng vaø Phaùt trieån (WCED) ñaõ ñöôïc thieát laäp. Naêm 1987, WCED ñaõ xuaát baûn moät baùo caùo keâu goïi caùc ngaønh coâng nghieäp xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng hieäu quaû. Cuõng vaøo naêm 1987, moät cuoäc hoïp toaøn theá giôùi ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi Montreal ñeå xaây döïng thoaû thuaän caàn thieát cho vieäc caám saûn xuaát caùc hoaù chaát phaù huyû taàng ozon. Keát quaû cuûa baùo caùo cuûa WCED laø hoäi nghò veà moâi tröôøng vaø phaùt trieån cuûa Myõ naêm 1992 (coøn goïi laø Hoäi nghò thöôïng ñænh veà traùi ñaát) ôû Rio De Janeiro. Ñeå chuaån bò cho hoäi nghò naøy vaø ñeå ghi nhaän söï thaønh coâng cuûa vieäc phaùt trieån tieâu chuaån ISO 9000 - heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng, Toå chöùc Tieâu chuaån hoaù Quoác teá (ISO) ñöôïc ñeà nghò tham döï. Trong suoát naêm 1991, ISO cuøng vôùi Hoäi ñoàng Quoác teá veà kyõ thuaät maï thieát laäp neân nhoùm tö vaán chieán löôïc veà moâi tröôøng (SAGE) vôùi söï tham döï cuûa 25 nöôùc. SAGE cho raèng vieäc nhoùm ISO xaây döïng tieâu chuaån quaûn lyù moâi tröôøng quoác 14 CHÖÔNG 1 Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ISO 14000 teá vaø caùc coâng cuï thöïc hieän vaø ñaùnh giaù laø raát thích hôïp. ISO ñaõ cam keát thieát laäp tieâu chuaån quaûn lyù moâi tröôøng quoác teá taïi hoäi nghò thöôïng ñænh taïi Rio De Janeiro naêm 1992. Tuy nhieân, moät soá vaán ñeà naûy sinh trong giai ñoaïn ñaàu. Moät soá quoác gia thaønh vieân ñaõ ngaïc nhieân khi thaáy SAGE ñaõ vöôït qua thaåm quyeàn cuûa mình ñeå ñöa ra quy ñònh veà söï caàn thieát cuûa caùc tieâu chuaån veà moâi tröôøng vaø söï caàn thieát xaây döïng caùc tieâu chuaån naøy. Moät loaït caùc coâng vieäc lieân quan ñeán caùc tieâu chuaån moâi tröôøng ñaõ ñöôïc baét ñaàu vaøo naêm 1992 khi ISO thaønh laäp UÛy ban Kyõ thuaät 207 (TC 207) laø cô quan seõ chòu traùch nhieäm xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng quoác teá vaø caùc coâng cuï caàn thieát ñeå thöïc hieän heä thoáng naøy. Phaïm vi cuï theå cuûa TC 207 laø xaây döïng moät heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ñoàng nhaát vaø ñöa ra caùc coâng cuï ñeå thöïc hieän heä thoáng naøy. Coâng vieäc cuûa TC 207 ñöôïc chia ra trong 6 tieåu ban vaø 1 nhoùm laøm vieäc ñaëc bieät. Canada laø Ban thö kyù cuûa UÛy ban Kyõ thuaät TC 207 vaø 6 quoác gia khaùc ñöùng ñaàu 6 tieåu ban. Nhöõng coâng vieäc khoâng thuoäc phaïm vi cuûa TC 207 laø caùc coâng vieäc lieân quan ñeán caùc phưông phaùp kieåm tra oâ nhieãm, ñöa ra caùc giôùi haïn oâ nhieãm vaø thieát laäp caùc möùc ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng. Vieäc naøy traùnh cho TC 207 lieân quan ñeán caùc coâng vieäc chuû yeáu thuoäc thaåm quyeàn cuûa caùc cô quan luaät phaùp. Taïi cuoäc hoïp ñaàu tieân cuûa TC 207, 22 quoác gia vôùi toång soá 50 ñaïi bieåu ñaõ tham döï vaøo vieäc xaây döïng tieâu chuaån. TC 207 thieát laäp 2 tieåu ban ñeå xaây döïng caùc tieâu chuaån moâi tröôøng. Tieåu ban SC1 vieát ISO 14001 vaø ISO 14004, chuû yeáu döïa treân tieâu chuaån BS 7750 vaø caùc ñoùng goùp quan troïng cuûa moät soá quoác gia, ñaëc bieät laø Hoa Kyø. Tieåu ban SC 2 vieát tieâu chuaån ISO 14010, 14011 vaø 14012. 1.3. NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA PHIEÂN BAÛN MÔÙI Phieân baûn ñaàu tieân cuûa ISO 14001:1996 trong boä tieâu chuaån ISO 14000 ñaõ ñöôïc Toå chöùc tieâu chuaån hoùa quoác teá (ISO) ban haønh naêm 1996. Sau 8 naêm hoaït ñoäng (naêm 2004), tieâu chuaån naøy ñaõ ñöôïc chaáp nhaän vaø aùp duïng roäng raõi vôùi treân 60.000 doanh nghieäp treân toaøn theá giôùi. Sau 8 naêm söû duïng, tieâu chuaån ISO 14001 ñaõ boäc loä ñöôïc nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa mình vaø ñaõ ñöôïc xem laïi vaø söûa ñoåi cho phuø hôïp vôùi vieäc aùp duïng trong thöïc teá. UÛy ban kyõ thuaät 207(TC 207 ) ñaõ ban haønh baûn nhaùp cuûa tieâu chuaån ISO 14001 söûa ñoåi (ISO DIS 14001) vaøo naêm 2004 vaø phieân baûn cuoái cuøng ñaõ ra ñôøi vaøo cuoái naêm 2004. Tuy nhieân, nhöõng thay ñoåi naøy laø khoâng ñaùng keå vaø nhöõng toå chöùc ñaõ 15 CHÖÔNG 1 Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ISO 14000 chöùng nhaän ISO 14001 seõ khoâng phaûi quaù vaát vaû trong vieäc caäp nhaät vaø naâng caáp heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng cuûa mình theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån môùi. 1.4. MUÏC ÑÍCH CUÛA ISO 14000 Muïc ñích toång theá cuûa tieâu chuaån quoác teá naøy laø hoã trôï trong vieäc baûo veä moâi tröôøng vaø kieåm soaùt oâ nhieãm ñaùp öùng vôùi yeâu caàu cuûa kinh teá xaõ hoäi. Muïc ñích cô baûn cuûa ISO 14000 laø hoã trôï caùc toå chöùc trong vieäc phoøng traùnh caùc aûnh höôûng moâi tröôøng phaùt sinh töø hoaït ñoäng, saûn phaåm hoaëc dòch vuï cuûa toå chöùc. Hôn nöõa, toå chöùc thöïc hieän ISO 14000 coù theå ñaûm baûo raèng caùc hoaït ñoäng moâi tröôøng cuûa mình ñaùp öùng vaø seõ tieáp tuïc ñaùp öùng vôùi caùc yeâu caàu luaät phaùp. ISO 14000 coá gaéng ñaït ñöôïc muïc ñích naøy baèng caùch cung caáp cho toå chöùc "caùc yeáu toá cuûa moät HTQLMT coù hieäu quaû". ISO 14000 khoâng thieát laäp hay baét buoäc theo caùc yeâu caàu veà hoaït ñoäng moâi tröôøng moät caùch cuï theå. Caùc chöùc naêng naøy thuoäc toå chöùc vaø caùc ñôn vò phuï traùch veà phaùp luaät trong phaïm vi hoaït ñoäng cuûa toå chöùc. 1.5. LYÙ DO CHÖÙNG NHAÄN ISO 14001 ISO 14001 laø tieâu chuaån töï nguyeän vôùi caùc toå chöùc. Ñeå xaây döïng moät heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ñoøi hoûi nhöõng noã löïc vaø chi phí. Caùc noã löïc vaø chi phí seõ phuï thuoäc vaøo thöïc traïng moâi tröôøng cuûa coâng ty. Vaäy taïi sao moät toå chöùc laïi mong muoán chöùng nhaän ISO 14001? Coù moät soá caâu traû lôøi cho caâu hoûi naøy: aùp löïc töø phaùp luaät, aùp löïc töø khaùch haøng vaø thaäm chí töø nhöõng coâng ty baûo hieåm, coù theå laø do nghóa vuï phaùp lyù, coù theå ñoäng löïc laø lôïi nhuaän ñaït ñöôïc töø vieäc aùp duïng heä thoáng. Caùc lyù do cho vieäc aùp duïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng coù theå trình baøy nhö sau: - Deã daøng hôn trong kinh doanh - Moät tieâu chuaån quoác teá chung seõ giaûm raøo caûn veà kinh doanh - Ñaùp öùng vôùi yeâu caàu phaùp luaät - Ñeå chöùng nhaän heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO 14001, toå chöùc phaûi tuaân thuû caùc yeâu caàu phaùp luaät vaø phaûi chöùng minh tính hieäu quaû cuûa heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng - Taêng loøng tin: neáu moät toå chöùc ñöôïc chöùng nhaän ISO 14001 vaø ñònh kyø ñöôïc ñaùnh giaù bôûi cô quan ñoäc laäp, caùc beân höõu quan tin töôûng raèng toå chöùc raát quan taâm ñeán vaán ñeà moâi tröôøng - Giaûm ruûi ro vaø traùch nhieäm phaùp lyù: Caùc toå chöùc ñöôïc chöùng nhaän ISO 14001 ít gaëp phaûi caùc vaán ñeà veà moâi tröôøng hôn caùc toå chöùc khoâng ñöôïc chöùng nhaän 16 CHÖÔNG 1 Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ISO 14000 - Tieát kieäm: Toå chöùc seõ tieát kieäm ñöôïc nhieàu hôn thoâng qua caùc noã löïc giaûm thieåu chaát thaûi vaø ngaên ngöøa oâ nhieãm - Coù ñieàu kieän kinh doanh thuaän lôïi hôn: Caùc khaùch haøng mong muoán kinh doanh vôùi caùc toå chöùc ñöôïc bieát ñeán trong vieäc baûo veä moâi tröôøng - Caûi tieán hieäu suaát : Döôøng nhö vieäc ñaùp öùng vôùi caùc phöông phaùp cuûa heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng seõ daãn ñeán vieäc taêng cöôøng lôïi nhuaän - Ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa beân höõu quan - Beân höõu quan muoán ñaàu tö vaøo caùc coâng ty coù caùc hoaït ñoäng tích cöïc baûo veä moâi tröôøng - Giaûm aùp löïc veà moâi tröôøng: Khi caùc nhaø hoaït ñoäng moâi tröôøng thaáy raèng coâng ty khoâng coù caùc hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng, hoï seõ aùp duïng caùc aùp löïc veà luaät leä leân coâng ty vaø beân höõu quan. Keát quaû laø seõ aûnh höôûng ñeán uy tín cuûa coâng ty vaø coâng ty seõ phaûi chòu chi phí kieän tuïng - Naâng cao hình aûnh cuûa coâng ty: Caùc toå chöùc quan taâm ñeán chính saùch vaø caùc hoaït ñoäng veà moâi tröôøng seõ chieám ñöôïc thieän yù cuûa coäng ñoàng - Seõ coù nhieàu cô hoäi hôn cho caùc baûo hieåm veà caùc söï coá oâ nhieãm moâi tröôøng tieàm naêng vôùi phí thaáp hôn cho caùc toå chöùc coù theå chöùng toû raèng heä thoáng cuûa mình coù theå ngaên ngöøa oâ nhieãm thoâng qua vieäc ñaït ñöôïc chöùng chæ ISO 14001. Vôùi söï quan taâm ñeán moâi tröôøng ngaøy caøng nhieàu, ñoäng cô cho vieäc chöùng nhaän tieâu chuaån ISO 14001 laø muïc ñích soáng coøn cuûa toå chöùc. Moät ñieàu hieån nhieân laø chæ trong vaøi naêm nöõa, moät heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng coù hieäu quaû seõ laø veù vaøo cöûa thò tröôøng thöông maïi quoác teá. Neáu khoâng coù chöùng chæ ñoù, caùc toå chöùc seõ khoù toàn taïi trong thò tröôøng naøy. ™ Boä tieâu chuaån ISO 14000 ISO 14000 laø moät boä tieâu chuaån quoác teá veà quaûn lyù moâi tröôøng, do toå chöùc quoác teá veà tieâu chuaån hoùa (ISO) ban haønh. Trong ñoù: - ISO 14001 laø tieâu chuaån neâu ra caùc yeâu caàu ñoái vôùi heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng. - ISO 14004 laø caùc vaên baûn höôùng daãn xaây döïng heä thoáng theo caùc yeâu caàu ñoù. 17

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCHUONG 1.pdf
  • pdfCHUONG 2.pdf
  • pdfCHUONG 3.pdf
  • pdfCHUONG 4.pdf
  • pdfCHUONG 5.pdf
  • pdfMO DAU.pdf
  • pdfPHU LUC.pdf
  • pdftai lieu tham khao.pdf
  • pdfto phu luc.pdf
Luận văn liên quan