Đề tài Hoàn thiện các chính sách marketing – Mix ở Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công

Lời mở đầu Việc định hướng và xây dựng một chiến lược marketing – mix toàn diện sẽ cho phép doanh nghiệp thực hiện mục tiêu đứng vững, phát triển và mở rộng thị trường. Vốn là một doanh nghiệp nhà nước nên Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công cũng đã từng tồn tại những quan niệm cũ trước đây nhưng do những cố gắng của công ty mà hiện nay những thói quen làm việc, lề lối cũ đã không còn mà thay vào đó là một hệ thống tổ chức có khoa học và hiệu quả hơn. Chính điều này đã làm nên thành công cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công. Từ một công ty đang lâm vào tình trạng không phát triển, lỗ kéo dài nay công ty đã tìm lại được chỗ đứng tương đối trên thị trường, sản phẩm của công ty rất đa dạng, phong phú và rất phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Tuy nhiên, chỉ hơn 5 năm thì chưa đủ để được coi là đã có kinh nghiệm ứng dụng marketing, chính vì chưa có kinh nghiệm trong việc ứng dụng marketing vào thực tế nên nhiều khi doanh nghiệp còn lúng túng trong việc ra quyết định marketing. Đồng thời, việc phối hợp các yếu tố trong marketing hỗn hợp còn chưa hài hoà, các quyết định còn rời rạc mang tính đối phó trước mắt. Nếu vẫn tiếp tục như vậy thì trong những năm tới- khi Việt nam gia nhập AFTA, WTO, . thì công ty sẽ khó có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Xuất phát từ tình hình đó, việc phối hợp các chính sách marketing với nhau một cách đồng bộ sẽ giúp doanh nghiệp có được những quyết định đúng đắn và hiệu quả hơn. Xuất phát từ vấn đề đó nên em chọn đề tài: “ Hoàn thiện các chính sách marketing – mix ở Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công” làm báo cáo tốt nghiệp tốt nghiệp của mình. Báo cáo tốt nghiệp được trình bày thành 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về chính sách Marketing-mix của doanh nghiệp. - Chương 2: Thực trạng các chính sách Marketing-mix của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công. - Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện các chính sách marketing – mix của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công. Mục lục LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING – MIX CỦA DOANH NGHIỆP 3 1.1. Tổng quan về marketing kinh doanh của doanh nghiệp .3 3 1.1.1. Một số khái niệm cốt lõi của marketing kinh doanh .3 1.1.2. Vị trí và chức năng cơ bản của marketing kinh doanh .8 1.1.3. Quá trình marketing kinh doanh của doanh nghiệp .11 1.1.4. Tư tưởng và quan điểm quản trị marketing kinh doanh .14 1.2. Phân định các chính sách marketing – mix của doanh nghiệp .15 1.2.1. Tổng quan về chính sách marketing – mix 15 1.2.1.1. Khái niệm chính sách và phân biệt với chiến lược marketing của doanh nghiệp .15 1.2.1.2. Cấu trúc chính sách marketing – mix của doanh nghiệp 16 1.2.1.3. Vai trò của chính sách marketing – mix đối với doanh nghiệp 18 1.2.2. Phân định những nội dung cơ bản của chính sách marketing – mix của doanh nghiệp .19 1.2.2.1. Chính sách sản phẩm .19 1.2.2.2. Chính sách giá 21 1.2.2.3. Chính sách phân phối .24 1.2.2.4. Chính sách xúc tiến 26 1.2.2.5. Mối quan hệ và sự phối hợp các chính sách marketing – mix của doanh nghiệp .27 1.3. Những yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá chiến lược chính sách marketing – mix của doanh nghiệp 28 1.3.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp 28 1.3.1.1. Nhân tố môi trường vĩ mô .28 1.3.1.2. Nhân tố môi trường ngành 30 1.3.1.3. Nhân tố môi trường nội tại .31 1.3.2. Tiêu chí đánh giá .33 1.3.2.1. Có triết lý khách hàng 33 1.3.2.2. Được sắp xếp, phối hợp 33 1.3.2.3. Theo định hướng chiến lược 34 1.3.2.4. Có chiến lược tác nghiệp 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG .36 2.1. Khái quát tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công 36 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công 36 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công 38 2.1.3. Nguồn lực của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .43 2.1.3.1. Hệ thống thông tin marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công 43 2.1.3.2. Nguồn lực tài chính 44 2.1.3.3. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ kinh doanh .44 2.1.3.4. Yếu tố nhân sự của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .45 2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và những vấn đề đặt ra đối với marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công 45 2.2. Phân tích thực trạng chính sách marketing – mix của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .47 2.2.1. Nhận dạng thị trường mục tiêu và đối thủ cạnh tranh của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công 47 2.2.2. Thực trạng chính sách marketing – mix của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .49 2.2.2.1. Chính sách sản phẩm .49 2.2.2.2. Chính sách giá 51 2.2.2.3. Chính sách phân phối .52 2.2.2.4. Chính sách xúc tiến 54 2.2.2.5. Thực trạng hỗn hợp các công cụ chính sách marketing và phân tích sức cạnh tranh của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công trên thị trường mục tiêu 57 2.3. Đánh giá chung 59 2.3.1. Ưu điểm .59 2.3.2. Nhược điểm 60 2.3.3. Nguyên nhân 61 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG 64 3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đến năm 2005 và 2010 .64 3.1.1. Thời cơ và thách thức đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công giai đoạn tới đến năm 2005 và năm 2010 64 3.1.2. Một số dự báo thị trường và định hướng chiến lược phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đến năm 2005 và 2010 65 3.2. Một số đề xuất hoàn thiện các chính sách marketing – mix tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công 70 3.2.1. Hoàn thiện chính sách lựa chọn và định vị thị trường mục tiêu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công 70 3.2.2. Hoàn thiện chính sách sản phẩm 75 3.2.3. Hoàn thiện chính sách giá 77 3.2.4. Hoàn thiện chính sách phân phối .81 3.2.5. Hoàn thiện chính sách xúc tiến 83 3.3. Một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách marketing – mix .85 3.3.1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thông tin, phân tích và dự báo marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .85 3.3.2. Nâng cao hiệu quả của marketing quan hệ .86 3.3.3. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm .87 3.3.4. Tăng cường nguồn lực tổ chức nhân sự và ngân quỹ marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công 87 3.3.5. Kiến nghị hoàn thiện môi trường vĩ mô 88 KẾT LUẬN .90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

docx107 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 5501 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện các chính sách marketing – Mix ở Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HONG HA người ta thường liên tưởng đến sản phẩm là bút máy HONG HA còn các sản phẩm khác như: giấy vở, mũ pin, chai lọ,... thì người tiêu dùng thường không nghĩ đó là sản phẩm của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . Do vậy, đối với sản phẩm bút hiện nay của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công thì Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công vẫn nên sử dụng nhãn hiệu cũ là HONG HA, còn những sản phẩm khác thì Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công nên gắn cho nó những nhãn hiệu mới mà những nhãn hiệu này phải đạt được tiêu chuẩn trong việc gắn nhãn, tức là phải mang sáu cấp độ ý nghĩa: + Một nhãn hiệu trước tiên phải gợi lên trong ý nghĩ những thuộc tính nhất định. + Một nhãn hiệu không chỉ là một tập hợp những thuộc tính. Khách hàng không mua những thuộc tính mà họ mua những ích lợi. Các thuộc tính cần được chuyển thành những ích lợi thực dụng hay tình cảm. + Nhãn hiệu cũng nói lên một điều gì đó về giá trị của người sản xuất. + Nhãn hiệu còn thể hiện một nền văn hóa nhất định. + Nhãn hiệu cũng có thể phác họa một nhân cách nhất định. + Nhãn hiệu thể hiện khách hàng mua hay sử dụng sản phẩm đó. Tất cả những điều này cho thấy rằng nhãn hiệu là một biểu tượng phức tạp. Nếu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công chỉ xem nhãn hiệu như một cái tên thì Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đã không thấy hiết được ý nghĩa của việc gắn nhãn. Một thách thức trong việc gắn nhãn là làm cho nhãn hiệu có ý nghĩa sâu sắc hơn, tức là công chúng có thể hình dung được tất cả sau ý nghĩa của nhãn hiệu. Hơn nữa, nhãn hiệu còn có những tác dụng rất riêng như: người phân phối muốn có nhãn hiệu của những người sản xuất để làm phương tiện tạo thuận lợi cho việc quản lý sản phẩm, xác định người cung ứng, đảm bảo sản xuất theo những tiêu chuẩn chất lượng nhất định và tăng mức độ ưa thích của người mua. Khách hàng cần có tên nhãn để giúp họ xác định những khác biệt về chất lượng mua sắm có hiệu quả hơn. Đối với quyết định về bao bì và cách gắn nhãn hiệu: Đối với các sản phẩm của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công khi đưa ra thị trường nhất thiết phải có bao gói và gắn nhãn, bao bì đối với các sản phẩm của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công chỉ đóng vai trò thứ yếu- nó được sử dụng chủ yếu là để bảo quản hàng hóa và thuận tiện cho khâu vận chuyển. Ví dụ, đối với sản phẩm bút các loại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có thể đóng : 10 chiếc/ 1 túi, 12 chiếc/ 1 túi, 35 chiếc/ 1 cốc. Hay đối với sản phẩm chai lọ: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có thể dựa vào thể tích của từng loại chai để đóng vào 1 bao cho phù hợp... Gần đây, bao bì đã trở thành công cụ marketing đắc lực. Bao bì thiết kế tốt có thể tạo ra giá trị thuận tiện cho người tiêu dùng và giá trị khuyến mãi cho người tiêu dùng. Trong một cửa hàng có rất nhiều mặt hàng khác nhau và khách hàng chưa biết chọn loại hàng hóa nào thì khi ấy bao bì được ví như “ người bán hàng trong năm giây”, nó có tác dụng giới thiệu rất hiệu quả đối với khách hàng mà không cần lời nói. Do vậy, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cần phải hoàn thiện các quyết định về bao bì và cách gắn nhãn hiệu trong đó cần phải quan tâm đến những quyết định về các yếu tố phụ của bao bì như: kích thước, hình dáng, vật liệu, màu sắc, nội dung trình bày và dấu hiệu của nhãn hiệu. Các yếu tố bao bì phải hài hòa với nhau và cũng phải hài hòa với những quyết định về giá cả, quảng cáo và những yếu tố marketing khác. Hay nói cách khác thì chính sách về sản phẩm phải hài hòa với các chính sách khác trong marketing – mix. 3.2.3. Hoàn thiện chính sách giá. Từ xưa đến nay, giá thường được người mua và người bán ấn định qua thương lượng với nhau. Người bán thường chào giá cao hơn mức mà họ hy vọng sẽ nhận được còn người mua thì trả giá thấp hơn giá mà họ có ý định chi. Xưa nay giá đã tác động như một yếu tố quyết định việc lựa chọn của người mua và đặc biệt đúng với những nước nghèo như nước ta. ở nước ta, mức thu nhập của người dân nói chung là còn thấp mặc dù đã có nhiều cải thiện so với khi đất nước chưa mở cửa nhưng cũng chưa thể nói là đã có mức sống cao. Do vậy, giá cả tác động rất lớn đến quyết định lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng. Như vậy, giá cả vẫn là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định thị phần của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công và khả năng sinh lời của nó. Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công thì việc định giá do phòng kế hoạch đảm nhiệm. Phòng này có nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch giá thành hàng năm, giá thành cho từng sản phẩm, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh giá bán sản phẩm phù hợp với thị trường trong từng thời điểm. Mặc dù vậy nhưng do còn non trẻ trong việc vận dụng những kiến thức marketing nên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cũng có thể mắc một số sai lầm phổ biến mà nhiều Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công gặp phải như: việc định giá của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công hướng quá nhiều vào chi phí, giá được ấn định độc lập với phần còn lại của marketing – mix, chứ không như một yếu tố nội tại của chiến lược định vị trí trên thị trường, giá không được thay đổi linh hoạt đúng mức đối với những mặt hàng khác nhau, những khúc thị trường khác nhau và những dịp mua sắm khác nhau. Để cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên khốc liệt này đòi hỏi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công phải thường xuyên đưa ra những sản phẩm mới đáp ứng kịp thời với nhu cầu thị trường. Nhưng để những sản phẩm này có hiệu quả khi xuất hiện trên thị trường lần đầu tiên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cần phải quan tâm đến vấn đề ấn định giá ban đầu cho sản phẩm sao cho sản phẩm gây được sự chú ý của khách hàng. Muốn làm được điều đó thì nhất thiết việc ấn định giá ban đầu cho sản phẩm mới phải được thực hiện theo một quy trình nhất định. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công nên ấn định giá theo một quy trình gồm 6 bước theo Biểu Hình 3.3 Lựa chọn mục tiêu định giá Xác định nhu cầu Ước tính giá thành Phân tích giá và hàng hoá của các đối thủ cạnh tranh Lựa chọn phương pháp định giá Lựa chọn giá cuối cùng BH 3.3: Quy trình ấn định giá ban đầu cho sản phẩm mới. + Lựa chọn mục tiêu định giá: Trong một thời gian nhất định Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công thường có rất nhiều mục tiêu để lựa chọn. Trong đó, theo thống kê có 6 mục tiêu chính thông qua việc định giá: - Mục tiêu đảm bảo sống xót: được lựa chọn khi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đang phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt, mong muốn của khách hàng thay đổi. Do vậy, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công thường phải cắt giảm giá. Giá lúc này chỉ cần trang trải được chi phí biến đổi và một phần các chi phí cố định là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có thể duy trì hoạt động. Tuy nhiên, mục tiêu này về lâu dài Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công không thể tránh được sự diệt vong. - Mục tiêu tăng tối đa lợi nhuận trước mắt: được lựa chọn khi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có hiểu biết về các hàm nhu cầu và chi phí của mình hay do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công coi trọng hiệu quả tài chính trước mắt hơn hiệu quả lâu dài. Nhưng Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công sẽ gặp phải những khó khăn do tác động của các biến khác trong marketing – mix, phản ứng của các đối thủ cạnh tranh và hạn chế của luật pháp đối với giá cả. - Mục tiêu tăng tối đa thu nhập trước mắt: được lựa chọn khi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đã xác định được hàm nhu cầu. Người ta cho rằng việc tăng tối đa thu nhập sẽ dẫn đến tăng tối đa lợi nhuận lâu dài và tăng thị phần. - Mục tiêu tăng tối đa mức tiêu thụ: được lựa chọn khi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công bắt đầu xâm nhập thị trường. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công tin rằng khối lượng tiêu thụ càng cao sẽ dẫn đến chi phí đơn vị càng thấp và lợi nhuận lâu dài càng cao, do vậy, họ thường ấn định giá thấp nhất và nghĩ rằng thị trường nhạy cảm với giá. - Mục tiêu tăng tối đa việc hớt phần ngon của thị trường: có thể được lựa chọn trong trường hợp Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đưa ra một sản phẩm mới có lợi ích so sánh lớn hơn các sản phẩm thay thế hiện có. Khi đó, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công sẽ ấn định mức giá cao để hớt phần ngon của thị trường, đồng thời khi ấn định giá cao Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công còn cố tình tạo nên hình ảnh về một sản phẩm thượng hạng. - Mục tiêu giành vị trí dẫn đầu về chất lượng sản phẩm: lựa chọn khi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công muốn trở thành người dẫn đầu thị trường về chất lượng sản phẩm. Khi đó, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công sẽ định giá cao hơn của các đối thủ cạnh tranh. Thực tế cho thấy, chiến lược chất lượng cao và giá cao của một số Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đã đem lại cho nó tỷ suất lợi nhuận luôn luôn cao hơn mức trung bình của ngành. - Những mục tiêu khác của việc định giá: như để bù đắp một phần chi phí, để phù hợp với tình hình thu nhập biến đổi của người dân,... như vậy, những mục tiêu trên hầu hết được lựa chọn trong các tổ chức phi lợi nhuận là chủ yếu. + Xác định nhu cầu: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cần xác định được nhu cầu đối với mỗi mức giá mà Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ấn định để đảm bảo được mục tiêu mà Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đã lựa chọn. Để xác định được nhu cầu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cần lựa chọn các phương pháp xác định hiệu quả và phù hợp với mong muốn của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công phải xác định tính co giãn của nhu cầu theo giá cả. + Ước tính giá thành: thực chất là xác định các loại chi phí phát sinh trong quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng của sản phẩm. + Phân tích giá thành, giá cả và hàng hóa của các đối thủ cạnh tranh: Đây là một bước quan trọng trong quá trình ấn định giá của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . Có thể hiểu: nhu cầu của thị trường quy định trần và chi phí của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công thì quy định sàn cho việc định giá. Giá thành, giá cả của đối thủ cạnh tranh và những phản ứng có thể giúp Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công xác định xem giá của mình có thể quy định ở mức nào. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cần phải so sánh giá thành của mình với giá thành của các đối thủ cạnh tranh để biết mình đang ở thế có lợi hay bất lợi về chi phí. Có nhiều cách để Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có thể biết được giá cả và chất lượng của các đối thủ cạnh tranh: - Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có thể cử người đi mua hàng để so sánh giá cả và đánh giá hàng của các đối thủ cạnh tranh. - Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có thể sưu tầm biểu giá của cá đối thủ cạnh tranh và mua thiết bị của các đối thủ cạnh tranh để tháo rời ra xem. - Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có thể hỏi những người mua xem họ nhận thức như thế nào về giá cả và chất lượng hàng của từng đối thủ cạnh tranh. Khi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đã biết được giá cả và hàng hóa của các đối thủ cạnh tranh thì họ có thể sử dụng nó làm điểm chuẩn co việc định giá của bản thân mình. Nếu hàng hóa của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công tương tự như hàng hóa của một đối thủ cạnh tranh quan trọng thì Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công phải định giá sát với đối thủ cạnh tranh hay sẽ bị thiệt về mức tiêu thụ. Nếu hàng hóa của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công kém hơn thì Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công không thể định giá cao hơn đối thủ cạnh tranh. Nếu hàng hóa của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công tốt hơn thì Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có thể định giá cao hơn đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cần lưu ý rằng đối thủ cạnh tranh có thể thay đổi giá để đối phó với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công do vậy, giá trên thị trường cần phải được cập nhật thường xuyên và liên tục. + Lựa chọn phương pháp định giá: Có rất nhiều phương pháp định giá được các Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công áp dụng. Các Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công thường dựa vào mô hình 3C để ấn định giá và cũng chính từ mô hình này người ta đưa ra được các phương pháp định giá nhằm giả quyết triệt để 3 vấn đề định giá. + Lựa chọn giá cuối cùng: Các phương pháp định giá đều nhằm thu hẹp khoảng giá để từ đó lựa chọn lấy một giá cuối cùng. Khi lựa chọn giá cuối cùng Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công phải xem xét thêm các yếu tố phụ nữa như: yếu tố tâm lý trong việc định giá, ảnh hưởng của các yếu tố khác trong marketing – mix đến giá cả, chính sách định giá của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công và ảnh hưởng của giá đối với các bên khác. Ngoài ra, việc điều chỉnh giá thường xuyên của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cần được đẩy mạnh. Đối với những mức giá dự kiến mà chưa hợp lý cần phải được điều chỉnh kịp thời để tránh gây rủi ro trong kinh doanh. Sau khi xây dựng những chiến lược định giá của mình các Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công sẽ phải đối mặt với những tình huống mà họ cắt giảm hay nâng giá. Do vậy, họ cần phải chủ động và phản ứng với sự thay đổi giá. Như vậy, mặc dù vai trò của những yếu tố phi giá cả đã tăng lên trong quá trình marketing hiện đại, giá cả vẫn là một yếu tố cực kỳ quan trọng và là một thách thức đặc biệt trên những thị trường có sự cạnh tranh độc quyền hay tập đoàn độc quyền. 3.2.3. Hoàn thiện chính sách kênh phân phối. Quyết định về kênh marketing là một trong số những quyết định quan trọng nhất mà ban lãnh đạo phải thông qua. Các kênh được Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công lựa chọn sẽ ảnh hưởng ngay tức khắc đến tất cả những quyết định marketing khác. Cách định giá của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công phụ thuộc vào chỗ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công sử dụng đông đảo những người mua bán hay những cửa hàng chất lượng cao. Các quyết định vể lực lượng bán và quảng cáo của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công phụ thuộc vào mức độ cần thiết phải huấn luyện và đôn đốc các đại lý. Còn các quyết định về kênh của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công liên quan đến những cam kết tương đối dài hạn đối với các Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công khác. Corey nhận xét rằng: “ Hệ thống phân phối... là một nguồn lực then chốt ở bên ngoài. Thông thường phải mất nhiều năm xây dựng được và không dễ gì thay đổi được nó. Nó có tầm quan trọng không thua kém gì những nguồn lực then chốt trong nội bộ như: con người và phương tiện sản xuất, nghiên cứu, thiết kế và tiêu thụ. Nó là một cam kết lớn của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đối với rất nhiều các Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công độc lập chuyên về phân phối và đối với những thị trường cụ thể mà họ phục vụ. Nó cũng là một cam kết về một loạt các chính sách và thông lệ tạo nên cơ sở để xây dựng rất nhiều những quan hệ lâu dài.” Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công, các quyết định về kênh phân phối tương đối hoàn chỉnh. Số cấp của kênh cũng nói lên được sự hoàn chỉnh của kênh phân phối. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công sử dụng kênh phân phối chỉ qua cấp trung gian là đại lý đại diện cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . Chính việc sử dụng số cấp của kênh ít như vậy đã làm cho thông tin phản hồi mà Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công nhận được nhanh hơn, chính xác hơn và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cũng dễ dàng quản lý các trung gian của mình hơn. Các tiêu chuẩn để lựa chọn thành viên kênh của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cũng được nghiên cứu rất kỹ và rất sát với thực tế. Đối với mỗi thành viên của kênh Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công luôn có những sự hỗ trợ nhất định và luôn có những ưu đãi với những đại lý làm ăn tốt. Nhìn chung, các quyết định về quản lý kênh của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công rất hài hòa và hiệu quả. Tuy nhiên, các kênh cho dù có được thiết kế và quản lý tốt đến đâu đi nữa thì vẫn có một số mâu thuẫn. Đặc điểm của các kênh marketing là thay đổi liên tục và đôi khi đột biến và 3 trong số những xu hướng quan trọng nhất là sự phát triển các hệ thống marketing dọc, ngang và đa kênh. Ở Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công đã phát triển hệ thống kênh marketing của mình theo hệ thống kênh dọc. Đi kèm theo nó cũng chính là những mâu thuẫn được tạo ra do áp dụng hệ thống kênh này. Mâu thuẫn dọc của kênh tồn tại khi có mâu thuẫn giữa các cấp khác nhau trong cùng một kênh. Nhìn nhận vấn đề này, người ta cho rằng nguyên nhân gây mâu thuẫn trong kênh là do: - Nguyên nhân chủ yếu là do xung khắc về mục đích. - Đôi khi mâu thuẫn phát sinh là do vai trò và quyền hạn không rõ ràng. - Mâu thuẫn cũng có thể phát sinh từ những khác biệt về nhận thức. - Mâu thuẫn có thể nảy sinh do những người trung gian phụ thuộc quá nhiều vào người sản xuất. Khi gặp phải những mâu thuẫn trên, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cần đưa ra những giải pháp cụ thể để xử lý những mâu thuẫn đó. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có thể đi đến một thoả thuận nào đó về mục tiêu cơ bản mà cả Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công và trung gian đều theo đuổi. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có thể sử dụng cách thức là trao đổi người giữa hai hay nhiều cấp của kênh: tức là, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cử người xuống làm việc tại các đại lý đồng thời một số chủ đại lý có thể làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công , cách này sẽ làm cho mọi người hiểu được quan điểm của nhau và thông cảm cho nhau hơn khi trở lại cương vị của mình. Nói chung, có rất nhiều cách để giải quyết mâu thuẫn tuỳ từng hoàn cảnh cụ thể cho nên khi gặp tình huống như vậy Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công nên cân nhắc để xử lý những mâu thuẫn trong kênh một cách êm đẹp. Những quyết định về kênh marketing thuộc trong số những quyết định phức tạp và thách thức nhất mà Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công phải thông qua. Mỗi hệ thống kênh tạo ra một mức tiêu thụ và chi phí khác nhau. Một khi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đã lựa chọn một kênh marketing thì thường phải duy trì kênh đó trong một thời gian khá lâu. Kênh được lựa chọn sẽ chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố khác trong marketing – mix do vậy, khi lựa chọn kênh marketing Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đã lựa chọn rất cẩn thận nhờ đó mà kênh phân phối của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công hiện nay rất hiệu quả. 3.2.5. Hoàn thiện chính sách xúc tiến thương mại: Chính sách xúc tiến thương mại chỉ hiệu quả khi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công áp dụng đồng thời năm công cụ: quảng cáo, kích thích tiêu thụ, bán hàng trực tiếp, quan hệ quần chúng và marketing trực tiếp. Vì ngân sách dành cho mỗi chính sách chỉ có giới hạn cho nên việc sử dụng năm công cụ này cũng cần phải điều chỉnh sao cho phù hợp với mục tiêu của từng giai đoạn và tận dụng hiệu qủa ngân sách. Dựa vào mục tiêu mà Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cân nhắc nên sử dụng các công cụ này theo một tỷ lệ nào đó để đạt mục tiêu một cách tốt nhất. Trong năm công cụ này thì chi phí cho từng công cụ là khác nhau, do vậy đối với từng đoạn thị trường nhất định có thể lựa chọn nhiều loại hình xúc tiến khác nhau và lúc này Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cần dựa vào đặc điểm của từng đoạn thị trường để áp dụng các loại hình theo tỷ lệ như thế nào để vừa tiết kiệm lại vừa hiệu quả. Bước sang năm 2003 bộ phận marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đã bắt đầu làm việc và rất năng động. Họ đã lên kế hoạch và đề xuất với ban giám đốc những hoạt động xúc tiến rất khả thi và hứa hẹn mang lại nhiều hiệu quả cho hoạt động tiêu thụ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . Trong quảng cáo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công sử dụng các hình thức quảng cáo trên truyền hình, báo chí và nên sử dụng thêm quảng cáo ngoài trời. Quảng cáo trên truyền hình và báo chí thì nên quảng cáo định kỳ. Ví dụ như: đối với truyền hình do chi phí mỗi lần quảng cáo lớn nên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công chỉ cần quảng cáo định kỳ mỗi tháng 1-2 lần, còn với báo chí thì chi phí rẻ hơn nên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có thể quảng cáo theo kỳ của báo. Đặc biệt, đối với sản phẩm văn phòng phẩm thì đối tượng phục vụ chủ yếu là học sinh sinh viên nên vào đầu các năm học thì thời lượng quảng cáo nên tăng hơn so với bình thường và đây là thời điểm rất thích hợp để quảng bá cho sản phẩm mới. Thêm vào đó, hình thức quảng cáo ngoài trời rất linh hoạt, tần suất lặp lại cao cộng thêm giá rẻ, ít cạnh tranh có thể làm cho hình ảnh của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công được nâng lên. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có thể sử dụng nhiều panô, áp phích treo ở những khu vực cao điểm. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công tham gia các hội chợ như: hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao,... để kích thích tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . Đây là cách mà các doanh nghiệp trong nước thường sử dụng để thúc đẩy việc bán hàng của mình vì tại các hội trợ này Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công tiếp cận được nhiều khách hàng triển vọng mà các lực lượng bán hàng của họ không thể tiếp cận được. Ngoài thời gian hội chợ trong nước bộ phận marketing nên tiến hành nghiên cứu khả năng tham gia những hội chợ nước ngoài hoặc đi tham quan những hội chợ tổ chức ở nước ngoài nhằm nghiên cứu sản phẩm mới, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường chuẩn bị cho sự kiện AFTA và WTO sắp tới. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công nên tiếp tục thực hiện các hoạt động tài trợ cho các cuộc thi, các chương trình liên quan đến học sinh- sinh viên. Đối với các trường học Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có thể tiến hành hoạt động tài trợ học bổng. Các hội nghị khách hàng cần được duy trì và thường xuyên hơn vì đây chính là lực lượng quảng bá, tuyên truyền cho sản phẩm rất hữu hiệu nếu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công tạo được mối quan hệ tốt với họ. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cũng có thể quảng bá sản phẩm thông qua những món quà mà Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công tặng cho họ nhân dịp lễ tết như: tết trung thu, tết nguyên đán,... Các hoạt động này được trưởng bộ phận marketing Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công lên kế hoạch, triển khai và chịu trách nhiệm về tổng hợp, phân tích thông tin thị trường, xây dựng chính sách phát triển sản phẩm mới. Sau đó, báo cáo cho lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . Để có được sự kết hợp nhịp nhàng giữa các chính sách trong marketing – mix thì bộ phận này cần kết hợp với các phòng ban khác trong Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công như: phối hợp với phòng thị trường để xây dựng kế hoạch tiêu thụ và kế hoạch sản xuất, phối hợp với phòng thị trường để tổng hợp tiêu thụ hàng tháng của từng thị trường, phối hợp với phòng tài vụ để theo dõi quản lý chi phí marketing, phối hợp với phòng kỹ thuật để nghiên cứu sản phẩm mới và khắc phục những nhược điểm, cải tiến sản phẩm. 3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING – MIX. 3.3.1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thông tin, phân tích và dự báo marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . Hoạt động nghiên cứu thông tin ở đây không chỉ là hệ thống thị trường mà còn bao gồm cả hệ thống thông tin ghi chép nội bộ, hệ thống tình báo marketing và hệ thống nghiên cứu marketing. Khi đã thu thập được thông tin Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công phải tiến hành phân tích, xử lý thông tin đang có để đưa ra được những kết quả nghiên cứu phục vụ cho mục đích của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . Ví dụ như: những thông tin về nhu cầu thị trường giúp Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công xây dựng được chính sách phát triển sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu tiêu dùng. hay thông tin về đối thủ cạnh tranh – những thông tin này được thu thập từ hệ thống tình báo marketing, có thể cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công biết về sản phẩm của đối thủ, về giá, về chính sách bán hàng của họ, về công nợ, chính sách khuyến mãi và định hướng phát triển của họ để từ đó Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công so sánh và đưa ra các quyết định đối phó. Ngoài ra, những thông tin này còn giúp Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có thể dự báo được nhu cầu thị trường, dự báo hành động của đối thủ cạnh tranh và dự báo được hoạt động marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cho thích hợp. 3.3.2. Nâng cao hiệu qủa của hoạt động marketing quan hệ. Quan hệ với công chúng là một công cụ marketing quan trọng. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công không những phải có quan hệ tốt với khách hàng, người cung ứng và các đại lý của mình mà còn phải có quan hệ với đông đảo công chúng có quan tâm. Một Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công khôn ngoan phải có những biện pháp cụ thể để giải quyết tốt các quan hệ với công chúng then chốt. Bởi lẽ, công chúng có thể tạo thuận lợi hay gây trở ngại cho khả năng Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đạt được những mục tiêu của mình. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cần nghiên cứu khả năng thành lập riêng phòng quan hệ công chúng để lập kế hoạch về những quan hệ này. Phòng quan hệ với công chúng theo dõi thái độ của công chúng thuộc các tổ chức, phân phối thông tin và giao tiếp để tạo dựng uy tín. Khi xảy ra những dư luận xấu phòng quan hệ với công chúng phải làm nhiệm vụ của người đứng ra dàn xếp. Nhiệm vụ hàng đầu của phòng quan hệ công chúng là dành thời gian tham mưu cho ban lãnh đạo tối cao đề ra những chương trình tích cực và tránh những hành động thực tiễn không chắc chắn để khỏi gây ra những dư luận không tốt. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của hoạt động quan hệ với công chúng nhưng không phải Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công nào cũng nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của nó. Người ta thường nhầm lẫn hoạt động của phòng quan hệ với công chúng nếu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đó có phòng này. Họ thường bận rộn với những công việc quan hệ với các nhóm công chúng khác nhau như các cổ đông, công nhân viên, các nhà lập pháp, những người lãnh đạo các phương tiện truyền thông, cộng đồng và các nhóm hành động, đến mức độ có xu hướng xem nhẹ sự hỗ trợ của quan hệ với công chúng đối với các mục tiêu marketing. Chính vì vậy, khi thành lập phòng này Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn ngay từ đầu để tránh những sai lầm mà các Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công khác thường mắc phải nhằm tránh lãng phí mà không hiệu quả. 3.3.3. Tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm. Để thực hiện được mục tiêu lâu dài là chiếm lĩnh thị phần lớn trên thị trường Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công phải không ngừng hoàn thiện các chính sách marketing – mix của mình, trong đó vấn đề tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm là không thể bỏ qua. Từ trước đến nay, sản phẩm của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công sau khi sản xuất được nhà nước kiểm tra chất lượng rồi lấy đó làm tiêu chuẩn chất lượng. Điều đó, chưa đảm bảo cho việc chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công sẽ có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài trong thời gian tới. Do vậy, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cần đầu tư trước tiên cho công nghệ sản xuất để vừa tiết kiệm được chi phí về nguyên liệu, về nhân công,...lại vừa đảm bảo uy tín về chất lượng sản phẩm. Đây là nhân tố cạnh tranh rất khắc nghiệt đòi hỏi phải có sự nỗ lực không chỉ từ phía ban lãnh đạo mà còn của cả công nhân sản xuất trong Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . 3.3.4. Tăng cường nguồn lực tổ chức nhân sự và ngân quỹ marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . Hiện nay, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ. Tuy nhiên, đội ngũ này chỉ có thể trở thành sức mạnh khi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công sử dụng họ đúng chỗ và thường xuyên chăm lo đào tạo cho họ, như thế thì nhất định sẽ tạo nên sức mạnh to lớn và nhanh chóng đưa Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công phát triển bền vững trong những năm tới. Để đáp ứng cho vấn đề mở rộng quy mô sản xuất Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cần phải chuẩn bị đối mặt với khối lượng công việc lớn hơn do đó, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công nên đặt công tác tổ chức cán bộ vào vị trí đặc biệt quan trọng. Để thực hiện được nhiệm vụ đó Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cần phải thực hiện một số việc như: -Tổ chức bộ máy và cán bộ chi khu vực sản xuất, kinh doanh ở cơ sở II – Cầu Đuống: Bộ máy này phải dựa trên cơ sở tổ chức sản xuất mới theo ngành hàng của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công và bộ máy quản lý được bố trí hợp lý, gọn nhẹ với năng lực quản lý được nâng cao, không nên để nguyên dạng như hiện nay để chuyển sang. Nên tổ chức từ 4-5 phân xưởng sản xuất, 4-5 phòng ban. Như vậy, ít nhất phải có từ 8-10 cán bộ cấp trưởng đơn vị và 8-10 cán bộ cấp phó. Đồng thời, phải tính lại biên chế cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ cho các phòng và phân xưởng một cách hợp lý, gọn và tinh. - Chuẩn bị cán bộ tham gia dự án xây dựng 25 Lý Thường Kiệt cùng Tổng Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . - Chuẩn bị đội ngũ cán bộ nhân viên tham gia quản lý Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cổ phần kinh doanh địa ốc, trước mắt có định hướng để cho cán bộ đi bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ. - Do khối lượng công việc mới phát sinh nhiều và quy mô sản xuất được mở rộng, đổi mới cho nên cần thiết phải tăng thêm cán bộ lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . Mặt khác, để có sự chuẩn bị tốt bộ máy lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cũng phải có sự bố trí thêm cán bộ. Để đáp ứng được yêu cầu đội ngũ cán bộ tăng thêm về số lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng ngay từ bây giờ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công phải rà soát lại cán bộ, tăng cường đưa cán bộ đi bồi dưỡng đào tạo bằng mọi hình thức. * Đối với vấn đề ngân quỹ dành cho hoạt động marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công thì trong bản kế hoạch mà bộ phận marketing đưa ra vào đầu năm 2003 và đã được duyệt, cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đã nhận thấy được tầm quan trọng của hoạt động marketing. 3.3.5. Kiến nghị hoàn thiện môi trường vĩ mô: - Đề nghị Tổng Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công tác động với Bộ Tài chính có biện pháp xử lý lỗ tồn đọng của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công khi đưa khu 25 Lý Thường Kiệt vào đầu tư và di chuyển sản xuất sang Cầu Đuống. Bởi vì nếu không xử lý được thì sản xuất ở cầu Đuống sẽ gặp khó khăn cho chi phí tăng lên trong khi sản xuất ở nơi mới chưa ổn định vì bị ảnh hưởng do di chuyển. - Đề nghị Tổng Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cử cán bộ chuyên trách phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công xây dựng dự án. - Về khu đất ở nhà máy Gỗ Cầu Đuống giao cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công : bước đầu có quyết định giao cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công quản lý để chuẩn bị công tác di chuyển. Đề nghị nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng, các tuyến đường giao thông thuận tiện để tạo điều kiện thuận tiện cho việc di chuyển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công , cũng như việc lưu thông hàng hóa sau này. - Đề nghị các cơ quan cấp trên chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để cổ phần hóa cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công theo đúng chủ trương chính sách của nhà nước. Trên đây là một số kiến nghị đối với các cấp lãnh đạo nhằm giúp Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công thực hiện tốt các nhiệm vụ và mục tiêu của mình. Kết luận Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công, em đã nhận thấy rằng: mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ trong vấn đề vận dụng marketing kinh doanh vào thực tiễn, đặc biệt là sự phối kết hợp của các chính sách trong marketing – mix nhưng Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công luôn không ngừng điều chỉnh các quyết định của mình cho phù hợp với thực tế đang diễn ra. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công cũng nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc đầu tư chất sám vì vậy mà Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công liên tục tuyển và đào tạo các cán bộ trẻ, cho họ có điều kiện đi thực tế và tham gia những khoá đào tạo chuyên môn giúp ích cho công việc của họ, khuyến khích họ đưa ra những sáng kiến để xây dựng Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công vững mạnh hơn. Mặc dù vậy, do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công mới chuyển đổi trong vài năm gần đây nên công tác đào tạo cũng như xây dựng bộ máy cũng chưa thực sự đi vào ổn định. Vì vậy, những kết quả Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đạt được trong thời gian qua cũng còn phải được hoàn thiện và nâng cao hơn nữa. Do hạn chế về thời gian thực tập và kiến thức nên bản báo cáo tốt nghiệp thực tập tốt nghiệp này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu xót. Rất mong sẽ nhận được sự góp ý của các thầy, cô và bạn bè. Em xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Quốc Hùng đã tận tình chỉ bảo, uốn nắn sửa chữa sai sót để em có thể hoàn thành tốt bản báo cáo tốt nghiệp này. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công , đã hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình tìm hiểu về Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . Danh mục các tài liệu tham khảo 1. Marketing căn bản. Tác giả Philip Kotler-Northwestern University. Nhà xuất bản Giáo dục 1990. 2. Quản trị Marketing. Tác giả Philip Kotler-Northwestern University. Nhà xuất bản Giáo dục 1996. 3. Giáo trình Marketing thương mại. Tác giả PGS.TS. Nguyễn Bách Khoa-Trường Đại học Thương mại. Nhà xuất bản giáo dục – 1999. 4. Chiến lược và sách lược kinh doanh. Nhà xuất bản thống kê năm 1997. 5. Định vị- trận chiến về trí lực ngày nay. Nhà xuất bản thanh niên năm 2008. 6. Các nguyên tắc marketing. Xuất bản năm 2007. 7. Các báo cáo và dự thảo các năm: từ 1999 – 2003 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công. Mục lục LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING – MIX CỦA DOANH NGHIỆP..................................................................................3 1.1. Tổng quan về marketing kinh doanh của doanh nghiệp.....................3 3 1.1.1. Một số khái niệm cốt lõi của marketing kinh doanh.........................3 1.1.2. Vị trí và chức năng cơ bản của marketing kinh doanh.......................8 1.1.3. Quá trình marketing kinh doanh của doanh nghiệp.........................11 1.1.4. Tư tưởng và quan điểm quản trị marketing kinh doanh...................14 1.2. Phân định các chính sách marketing – mix của doanh nghiệp.........15 1.2.1. Tổng quan về chính sách marketing – mix......................................15 1.2.1.1. Khái niệm chính sách và phân biệt với chiến lược marketing của doanh nghiệp...................................................................................15 1.2.1.2. Cấu trúc chính sách marketing – mix của doanh nghiệp........16 1.2.1.3. Vai trò của chính sách marketing – mix đối với doanh nghiệp..............................................................................................18 1.2.2. Phân định những nội dung cơ bản của chính sách marketing – mix của doanh nghiệp.......................................................................................19 1.2.2.1. Chính sách sản phẩm...............................................................19 1.2.2.2. Chính sách giá..........................................................................21 1.2.2.3. Chính sách phân phối...............................................................24 1.2.2.4. Chính sách xúc tiến..................................................................26 1.2.2.5. Mối quan hệ và sự phối hợp các chính sách marketing – mix của doanh nghiệp.......................................................................................27 1.3. Những yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá chiến lược chính sách marketing – mix của doanh nghiệp............................................................28 1.3.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp....................................28 1.3.1.1. Nhân tố môi trường vĩ mô.........................................................28 1.3.1.2. Nhân tố môi trường ngành........................................................30 1.3.1.3. Nhân tố môi trường nội tại.......................................................31 1.3.2. Tiêu chí đánh giá.............................................................................33 1.3.2.1. Có triết lý khách hàng..............................................................33 1.3.2.2. Được sắp xếp, phối hợp............................................................33 1.3.2.3. Theo định hướng chiến lược......................................................34 1.3.2.4. Có chiến lược tác nghiệp..........................................................35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG.............................................36 2.1. Khái quát tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công........................................................................................................36 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ..................................36 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ................................................38 2.1.3. Nguồn lực của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .....................................................................43 2.1.3.1. Hệ thống thông tin marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ................................43 2.1.3.2. Nguồn lực tài chính..................................................................44 2.1.3.3. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ kinh doanh.....44 2.1.3.4. Yếu tố nhân sự của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .......................................................45 2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và những vấn đề đặt ra đối với marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ..........................................................................45 2.2. Phân tích thực trạng chính sách marketing – mix của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .........47 2.2.1. Nhận dạng thị trường mục tiêu và đối thủ cạnh tranh của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ......47 2.2.2. Thực trạng chính sách marketing – mix của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .......................49 2.2.2.1. Chính sách sản phẩm...............................................................49 2.2.2.2. Chính sách giá..........................................................................51 2.2.2.3. Chính sách phân phối...............................................................52 2.2.2.4. Chính sách xúc tiến..................................................................54 2.2.2.5. Thực trạng hỗn hợp các công cụ chính sách marketing và phân tích sức cạnh tranh của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công trên thị trường mục tiêu......................57 2.3. Đánh giá chung......................................................................................59 2.3.1. Ưu điểm...........................................................................................59 2.3.2. Nhược điểm......................................................................................60 2.3.3. Nguyên nhân....................................................................................61 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG......64 3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đến năm 2005 và 2010.........................64 3.1.1. Thời cơ và thách thức đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công giai đoạn tới đến năm 2005 và năm 2010......................................................................................64 3.1.2. Một số dự báo thị trường và định hướng chiến lược phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đến năm 2005 và 2010....................................................65 3.2. Một số đề xuất hoàn thiện các chính sách marketing – mix tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công......................................................70 3.2.1. Hoàn thiện chính sách lựa chọn và định vị thị trường mục tiêu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ........................................................................................70 3.2.2. Hoàn thiện chính sách sản phẩm..............................................75 3.2.3. Hoàn thiện chính sách giá........................................................77 3.2.4. Hoàn thiện chính sách phân phối.............................................81 3.2.5. Hoàn thiện chính sách xúc tiến................................................83 3.3. Một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách marketing – mix...................................................................................85 3.3.1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thông tin, phân tích và dự báo marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .......................................................................85 3.3.2. Nâng cao hiệu quả của marketing quan hệ...............................86 3.3.3. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm...........................................................................................87 3.3.4. Tăng cường nguồn lực tổ chức nhân sự và ngân quỹ marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ........................................................................................87 3.3.5. Kiến nghị hoàn thiện môi trường vĩ mô....................................88 KẾT LUẬN...........................................................................................90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................91 Chương 1: Cơ sở lý luận về chính sách marketing – mix của doanh nghiệp. 1.1. Tổng quan về marketing kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.1. Một số khái niệm cốt lõi cuả marketing kinh doanh. 1.1.2. Vị trí và chức năng cơ bản của marketing kinh doanh. 1.1.3. Quá trình marketing kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.4. Tư tưởng và quan điểm quản trị marketing kinh doanh. 1.2. Phân định các chính sách marketing – mix của doanh nghiệp. 1.2.1. Tổng quan về chính sách marketing – mix. 1.2.1.1. Khái niệm chính sách và phân biệt với chiến lược marketing của doanh nghiệp. 1.2.1.2. cấu trúc chính sách marketing – mix của doanh nghiệp. 1.2.1.3. Vai trò của chính sách marketing – mix đối với doanh nghiệp. 1.2.2. Phân định những nội dung cơ bản của chính sách marketing – mix của doanh nghiệp. 1.2.2.1. Chính sách sản phẩm. 1.2.2.2. Chính sách giá. 1.2.2.3. Chính sách phân phối. 1.2.2.4. Chính sách xúc tiến. 1.2.2.5. Mối quan hệ và sự phối hợp các chính sách marketing – mix của doanh nghiệp. 1.3. Những yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá chiến lược các chính sách marketing – mix của doanh nghiệp. 1.3.1. Những yếu tố ảnh hưởng doanh nghiệp. 1.3.1.1. Nhân tố môi trường. 1.3.1.2. Nhân tố môi trường ngành. 1.3.1.3.Nhân tố môi trường nội tại. 1.3.2. Tiêu chí đánh giá: 1.3.2.1. Có triết lý khách hàng. 1.3.2.2. Được sắp xếp, phối hợp. 1.3.2.3. Theo định hướng chiến lược. 1.3.2.4.Có chiến lược tác nghiệp. chương 2: Thực trạng chính sách marketing – mix của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công. 2.1. Khái quát tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . 2.1.3. Nguồn lực của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . 2.1.3.1. Hệ thống thông tin marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . 2.1.3.2. Nguồn lực tài chính. 2.1.3.3. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ kinh doanh. 2.1.3.4. Yếu tố nhân sự của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . 2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất- kinh doanh và những vấn đề đặt ra đối với marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . 2.2. Phân tích thực trạng chính sách marketing – mix của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công. 2.2.1. Nhận dạng thị trường mục tiêu và đối thủ cạnh tranh của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . 2.2.2. Thực trạng chính sách marketing – mix của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . 2.2.2.1. Chính sách sản phẩm. 2.2.2.2. Chính sách giá. 2.2.2.3. Chính sách phân phối. 2.2.2.4. Chính sách xúc tiến. 2.2.2.5. Thực trạng hỗn hợp các công cụ chính sách marketing và phân tích sức cạnh tranh của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công trên thị trường mục tiêu. 2.3. Đánh giá chung: 2.3.1. Ưu điểm. 2.3.2. Tồn tại. 2.3.3. Nguyên nhân. chương 3: một số giải pháp hoàn thiện các chính sách marketing – mix của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công 3.1. định hướng chiến lược phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đến năm 2005 và 2010. 3.1.1. Thời cơ và thách thức đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công trong giai đoạn đến năm 2005 và năm 2010. 3.1.2. Một số dự báo thị trường và định hướng chiến lược phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đến năm 2005 và 2010. 3.2. Một số đề xuất hoàn thiện các chính sách marketing – mix tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công. 3.2.1. Hoàn thiện chính sách lựa chọn và định vị thị trường mục tiêu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . 3.2.2. Hoàn thiện chính sách sản phẩm. 3.2.3. Hoàn thiện chính sách giá. 3.2.4. Hoàn thiện chính sách phân phối. 3.2.5. Hoàn thiện chính sách xúc tiến. 3.3. Một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách marketing – mix. 3.3.1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu, thông tin, phân tích và dự báo marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . 3.3.2. Nâng cao hiệu qủa của hoạt động marketing quan hệ. 3.3.3. Tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm. 3.3.4. Tăng cường nguồn lực tổ chức nhân sự và ngân quỹ marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công . 3.3.5. Kiến nghị hoàn thiện môi trường vĩ mô.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxHoàn thiện các chính sách marketing – mix ở Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công.docx
Luận văn liên quan