Đề tài Hoàn thiện các dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt Nam

Lời mở đầu Hội nhập quốc tế đã và đang trở thành yêu cầu bức xúc, tất yếu đối với mỗi quốc gia. Hội nhập đem lại nhiều cơ hội để các nền kinh tế phát triển cao hơn, tiếp thu và phát huy những thành tựu của các nền kinh tế tiên tiến hơn trên thế giới, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thử thách khi các doanh nghiệp đều phải tham gia một môi trường cạnh tranh khốc liệt, đào thải không nương nhẹ những kẻ yếu thế, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo. Trước xu thế tất yếu đó của thời đại, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang tích cực đổi mới toàn diện các hoạt động và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc hội nhập vững chắc vào hệ thống tài chính quốc tế và khu vực, đồng thời đảm bảo thực hiện được những cam kết hội nhập quốc tế của Chính phủ như: Tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN), Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu á - Thái Bình Dương (APEC) và mở rộng các quan hệ song phương như quan hệ thương mại Việt - Mỹ. Song, mở cửa phải đi đôi với cải cách, đặc biệt là cải cách hệ thống tài chính thì mới đảm bảo được sự tăng trưởng bền vững, mới tận dụng được những ưu điểm của hội nhập. Với mục tiêu thu hẹp dần khoảng cách, tiến tới đuổi kịp các nước khác về mặt kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách và nan giải cần phải được quan tâm giải quyết, trong đó có vấn đề làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. Đổi mới hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam yêu cầu phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, đổi mới trong rất nhiều lĩnh vực đa dạng và phức tạp. Phạm vi của bài khoá luận này chỉ nhằm tập trung nghiên cứu và đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các dịch vụ ngân hàng thương mại thông qua việc hoàn thiện các dịch vụ, qua đó góp phần làm cho hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam có tính cạnh tranh cao hơn, phù hợp hơn với môi trường kinh tế quốc tế ngày nay. Về mặt kết cấu, bài luận văn gồm có 3 chương: Chương I: Các loại hình dịch vụ của ngân hàng thương mại Chương II: Hoàn thiện các dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt Nam. Chương III: Những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2303 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện các dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
íc vÒ c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng th­¬ng m¹i cßn m¹ng nÆng tÝnh chÊt hµnh chÝnh, bao cÊp, thiÕu ®ång bé, thËm chÝ cßn chång chÐo, m©u thuÉn nhau, g©y khã kh¨n nhÊt ®Þnh cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Kh¶ n¨ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi g©y ¶nh h­ëng xÊu tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i: N¨m 2001, t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng bÊt thuËn, kinh tÕ c¸c n­íc lín ®Òu suy gi¶m m¹nh, kinh tÕ Mü ®øng ®Çu thÕ giíi ®· bÞ suy tho¸i kÐo dµi tõ cuèi thÕ kû 20 ®Õn nay vÉn tr× trÖ vµ cßn chøa ®ùng nhiÒu bÊt æn, kinh tÕ NhËt suy gi¶m nghiªm träng lµm cho c¸c ng©n hµng NhËt ®· ph¶i duy tr× l·i suÊt b»ng kh«ng (0). ChÝnh phñ NhËt ®· dïng nhiÒu ph­¬ng s¸ch nh­: c¾t gi¶m chi tiªu ng©n s¸ch, ®Èy m¹nh ®Çu t­ ra n­íc ngoµi, duy tr× sù gi¶m gi¸ ®èi ngo¹i cña ®ång Yªn nh»m khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, song c¶ mét n¨m trêi d­êng nh­ kh«ng thÊy dÊu hiÖu chuyÓn biÕn. Bªn c¹nh ®ã, c¸c n­íc ch©u ¸, ngo¹i trõ kinh tÕ Trung Quèc ®ang nãng, cßn hÇu hÕt c¸c n­íc ®Òu cã khã kh¨n. Kinh tÕ khu vùc ®ång Euro còng kh«ng lÊy g× lµm s¸ng sña. Do kinh tÕ thÕ giíi gi¶m sót nªn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña c¸c n­íc, ®øng ®Çu lµ Mü, hÇu hÕt ®Òu tËp trung vµo kÝch cÇu vµ t¨ng ®Çu t­, dïng c«ng cô l·i suÊt ®Ó ®Èy vèn tÝn dông nh»m t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Côc dù tr÷ liªn bang Mü (FED) ®· c¾t gi¶m l·i suÊt chñ ®¹o cho vay 11 lÇn, tõ møc 6,5%/n¨m xuèng cßn 1,75%/n¨m, nh­ng kinh tÕ Mü vÉn ch­a håi phôc mét c¸ch ch¾c ch¾n. N¨m 2001 còng lµ n¨m th­¬ng tr­êng quèc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶ c¸c hµng ho¸, ®Æc biÖt lµ mét sè hµng ho¸ xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam nh­: cao su, cµ phª, h¹t ®iÒu, g¹o .v.v. §iÒu nµy còng ¶nh h­ëng ®Õn kinh tÕ vµ ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng cña n­íc ta. MÆc dï kinh tÕ trong n­íc n¨m 2001 vÉn t¨ng tr­ëng 6,8%, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 14,5%, vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn toµn x· héi t¨ng 16%, thu ng©n s¸ch t¨ng 7,4%... nh­ng nhËn ®Þnh t×nh h×nh biÕn ®éng kinh tÕ thÕ giíi trong n¨m 2001 cã thÓ cßn tiÕp tôc sang n¨m 2002, sÏ lµ nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng. N¨m nay, sù c¹nh tranh cµng quyÕt liÖt h¬n gi÷a c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë trong n­íc. HiÖn nay ®· cã hiÖn t­îng giµnh giËt kh¸ch hµng cña nhau b»ng nhiÒu ph­¬ng ph¸p nh­ tiÕp cËn kh¸ch hµng chµo l·i suÊt thÊp, thanh to¸n tû gi¸ hêi, gi¶m phÝ vµ hoa hång cho kh¸ch hµng ... Th¸ch thøc ®Æt ra tõ HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü: HiÖp ®Þnh gi÷a Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam vµ Hîp chñng quèc Hoa Kú vÒ quan hÖ th­¬ng m¹i (gäi t¾t lµ hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü) ®­îc ®¹i diÖn cña hai chÝnh phñ ký ngµy 13/7/2000 vµ ®­îc Quèc héi n­íc ViÖt Nam phª chuÈn ngµy 28/11/2001. B¶n hiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc vµo ngµy 10/12/2001 ®· kÕt thóc giai ®o¹n sau 5 n¨m ®µm ph¸n, võa thÓ hiÖn quan hÖ hîp t¸c, võa c¹nh tranh, ®· ®¸nh dÊu viÖc qu¸ tr×nh b×nh th­êng ho¸ gi÷a hai n­íc, lµ b­íc ph¸t triÓn quan träng cña ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh tõng b­íc héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ, chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vµ tiÒn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO. C¸c cam kÕt cña ViÖt Nam vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng ®­îc ®Ò cËp chñ yÕu t¹i ch­¬ng III Th­¬ng M¹i DÞch Vô (cam kÕt chung). C¸c cam kÕt cô thÓ vÒ ngµnh dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng ®­îc thÓ hiÖn t¹i phô lôc F vµ G. Ngoµi nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn th­¬ng m¹i hµng ho¸, c¸c vÊn ®Ò vÒ th­¬ng m¹i dÞch vô, trong ®ã cã dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng chiÕm mét vÞ trÝ kh¸ quan träng. Héi nhËp trong lÜnh vùc ng©n hµng tr­íc hÕt sÏ lµ viÖc thùc hiÖn nh÷ng cam kÕt chñ yÕu vÒ dÞch vô ng©n hµng, bao gåm: cho phÐp c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh Hoa Kú ®­îc phÐp cung cÊp dÞch vô t¹i ViÖt Nam th«ng qua c¸c h×nh thøc ph¸p lý. Trong vßng 3 n¨m kÓ tõ khi cã hiÖu lùc, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô Hoa Kú kh¸c (ngoµi ng©n hµng vµ c«ng ty thuª mua tµi chÝnh) cã thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam lµ liªn doanh víi ®èi t¸c ViÖt Nam. Sau thêi gian ®ã, h¹n chÕ nµy sÏ ®­îc b·i bá. Sau 9 n¨m kÓ tõ khi hiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc, c¸c ng©n hµng Hoa Kú ®­îc phÐp thµnh lËp ng©n hµng con 100% vèn Hoa Kú t¹i ViÖt Nam. Trong thêi gian 9 n¨m ®ã, c¸c ng©n hµng Hoa Kú cã thÓ thµnh lËp liªn doanh víi ®èi t¸c ViÖt Nam, trong ®ã phÇn vèn gãp cña ®èi t¸c Hoa Kú kh«ng d­íi 30% nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 49% vèn ph¸p ®Þnh cña liªn doanh. Nh­ vËy, theo HiÖp ®Þnh, ViÖt Nam sÏ ph¶i lo¹i bá dÇn c¸c h¹n chÕ ®èi víi c¸c ng©n hµng Hoa Kú. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c ng©n hµng Hoa Kú sÏ tõng b­íc tham gia vµo mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng ng©n hµng t¹i ViÖt Nam. c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ tr×nh ®é qu¶n lý tiªn tiÕn còng nh­ nguån tµi chÝnh dåi dµo cña c¸c ng©n hµng Hoa Kú sÏ lµ nh÷ng ­u thÕ c¬ b¶n t¹o ra nh÷ng søc Ðp c¹nh tranh trong ngµnh ng©n hµng vµ buéc c¸c ng©n hµng ViÖt Nam ph¶i ®Çu t­ thªm vµo kü thuËt, c¶i tiÕn ph­¬ng thøc qu¶n trÞ vµ hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng thanh to¸n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ n¨ng lùc c¹nh tranh. Trong giai ®o¹n ®Çu tiªn, th¸ch thøc vÒ c¹nh tranh ®èi víi c¸c ng©n hµng ViÖt Nam lµ ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c ng©n hµng cã nh÷ng néi dung, ph¹m vi ho¹t ®éng trung víi lÜnh vùc ho¹t ®éng cã ­u thÕ cña c¸c ng©n hµng Hoa Kú nh­: thanh to¸n quèc tÕ, ®Çu t­ dù ¸n, tµi trî th­¬ng m¹i vµ c¸c kh¸ch hµng träng t©m cña ng©n hµng Hoa Kú, nh­ c¸c doanh nghiÖp lín cña nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lín. Kh«ng nh÷ng thÕ, c¸c ng©n hµng Hoa Kú cßn cã kh¶ n¨ng lín h¬n trong viÖc tiÕp cËn víi c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Trung ­¬ng trªn c¸c thÞ tr­êng liªn ng©n hµng, thÞ tr­êng ngo¹i hèi. ViÖc nµy sÏ cã nh÷ng søc Ðp nhÊt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng qu¶n lý cña Ng©n hµng Trung ­¬ng, ®Æc biÖt khi c¸c thÞ tr­êng nµy ho¹t ®éng m¹nh mÏ h¬n vµ khi c¸c ng©n hµng Hoa Kú ®­îc tiÕp c©n víi nghiÖp vô t¸i chiÕt khÊu t¹i Ng©n hµng Trung ­¬ng. Ngoµi ra, cã mét lo¹t c¸c lo¹i h×nh nghiÖp vô míi ch­a ®­îc thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam hoÆc ch­a cã quy ®Þnh ®iÒu chØnh nh­ng ®· ®­îc cam kÕt t¹i HiÖp ®Þnh, cho phÐp c¸c tæ chøc tÝn dông Hoa Kú ®­îc thùc hiÖn. §iÒu nµy sÏ buéc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ph¶i khÈn tr­¬ng nghiªn cøu vµ sím ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c nghiÖp vô míi, ®Ó lµm c¬ së cho ho¹t ®éng qu¶n lý cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ®èi víi viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô nµy. §©y lµ nh÷ng lÜnh vùc mµ c¸c tæ chøc tÝn dông Hoa Kú sÏ cã ­u thÕ h¬n h¼n c¸c ng©n hµng ViÖt Nam. Trong tr­êng hîp c¸c ng©n hµng Hoa Kú ®­îc phÐp thùc hiÖn c¶ nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n nh­ qu¶n lý quü ®Çu t­ hoÆc tham gia vµo viÖc thanh to¸n bï trõ c¸c tµi s¶n tµi chÝnh, hä còng sÏ cã ph¹m vi ho¹t ®éng réng h¬n h¼n c¸c ng©n hµng ViÖt Nam hiÖn nay vµ sÏ cã nh÷ng ­u thÕ râ rÖt so víi c¸c ng©n hµng trong n­íc trong viÖc ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng cña m×nh. §ång thêi, viÖc qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng Hoa Kú sÏ phøc t¹p h¬n hiÖn nay vµ ®ßi hái cã sù phèi hîp qu¶n lý cña nhiÒu c¬ quan, chø kh«ng chØ Ng©n hµng Nhµ n­íc. Bªn c¹nh ®ã, c¸c ng©n hµng ViÖt Nam cßn gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n kh¸c nh­ vÒ mÆt ph¸p lý: hÖ thèng ph¸p luËt trong n­íc cßn ch­a ®Çy ®ñ, ch­a ®ång bé vµ nhÊt qu¸n, ch­a thÝch hîp víi c¸c chuÈn mùc quèc tÕ. §ång thêi, ®èi víi c¸c ng©n hµng ViÖt Nam mét sè kh¸i niÖm, thuËt ng÷ còng nh­ dÞch vô ®­îc quy ®Þnh trong hiÖp ®Þnh cßn qu¸ míi mÎ, xa l¹. Ngoµi ra, tÝnh céng ®ång cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam cßn kÐm, thãi quen hîp t¸c trong ho¹t ®éng ch­a h×nh thµnh; ch­a cã nh÷ng ng©n hµng vµ tËp ®oµn tµi chÝnh lín, ®ñ m¹nh, ®ñ lùc ®Ó ho¹t ®éng kh«ng nh÷ng t¹i thÞ tr­êng trong n­íc mµ cßn v­¬n ra thÞ tr­êng tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc tÕ. Thªm vµo nh÷ng khã kh¨n kÓ trªn, c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam còng ®ßi hái ®­îc ®èi xö b×nh ®¼ng nh­ c¸c ng©n hµng Hoa Kú. Nh­ vËy, cã thÓ thÊy r»ng t­¬ng lai c¹nh tranh trong lÜnh vùc ng©n hµng sÏ kh«ng kÐm phÇn khèc liÖt. Trong khi ®ã, nh×n nhËn ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam kh«ng ph¶i kh«ng cã nh÷ng b¨n kho¨n. HÖ thèng tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam rÊt ®a d¹ng vÒ lo¹i h×nh, vÒ së h÷u. C¸c tæ chøc tÝn dông tuy sè l­îng nhiÒu nh­ng ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n nh­: quy m« nhá, sè vèn ®iÒu lÖ thÊp, m¹ng l­íi chi nh¸nh vµ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng cßn kÐm; møc ®é an toµn thÊp, c«ng nghÖ trang thiÕt bÞ vµ hÖ thèng th«ng tin cßn l¹c hËu so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Ch­¬ng III Nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao N¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam §Þnh h­íng chung: Tr­íc mét thùc tÕ cña xu thÕ toµn cÇu ho¸, tõng quèc gia nãi chung vµ ®èi víi ViÖt Nam nãi riªng, c¸ch lùa chän duy nhÊt chØ cã thÓ lµ: “Lèi ®i, b­íc ®i”, lé tr×nh thùc hiÖn sao cho thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cô thÓ cña m×nh. Trong mäi lÜnh vùc, héi nhËp ®Òu rÊt phøc t¹p. Nh­ng héi nhËp vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh nãi chung, héi nhËp vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng nãi riªng cã ®é phøc t¹p, nh¹y c¶m cao nhÊt. Kinh nghiÖm tõ thùc tiÔn cña c¸c n­íc ®i tr­íc cho thÊy: héi nhËp vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh, ng©n hµng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch thËn träng, kh«ng nãng véi ®­îc; cã thÓ nãi: Nã lµ kh©u héi nhËp gÇn nh­ lµ cuèi cïng cña mäi lÜnh vùc héi nhËp. Thö lµm mét phÐp so s¸nh ®¬n gi¶n gi÷a c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam hiÖn nay víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë c¸c n­íc ph¸t triÓn trªn mét sè tiªu chÝ ®Ó thÊy thùc tr¹ng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam, tõ ®ã cã gi¶i ph¸p t­¬ng thÝch, tæng thÓ chuÈn bÞ cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam b­íc vµo thêi kú c¹nh tranh hoµn toµn b×nh ®¼ng víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi ngay t¹i thÞ tr­êng trong n­íc. Nh÷ng tiªu chÝ ®ã nh­: - TiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh (kh«ng chØ ®èi víi ng©n hµng mÑ mµ cßn ë ng©n hµng chi nh¸nh) - C¬ chÕ nghiÖp vô kinh doanh ®a n¨ng theo qui luËt thÞ tr­êng, hoµn toµn v× môc tiªu lîi nhuËn. - Kü thuËt vµ kinh nghiÖm kinh doanh l©u ®êi - C«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tr×nh ®é kinh doanh tiªn tiÕn, s¶n phÈm kinh doanh ®a d¹ng ... Cã thÓ kh¼ng ®Þnh, chØ minh dÉn mét sè tiªu chÝ trªn ®· thÊy c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam thua kÐm xa so víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë c¸c n­íc ph¸t triÓn. MÆt kh¸c, m«i tr­êng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam còng nh­ c¸c c«ng cô, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng, c¬ chÕ, luËt ph¸p chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ liªn quan tíi m«i tr­êng kinh doanh cßn ë møc s¬ khai, ®ang h×nh thµnh dÇn. §ã lµ thùc tr¹ng hiÖn nay cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam mµ cÇn ph¶i nh×n nhËn mét c¸ch ®óng møc, ®ång thêi còng lµ nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc trong qu¸ tr×nh héi nhËp. Tuy nhiªn, kh«ng thÓ ®Æt vÊn ®Ò gi¶i quyÕt mäi viÖc cßn bÊt cËp ngay trong mét thêi gian ng¾n mµ ph¶i chê ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn míi cã thÓ ®æi míi toµn diÖn ®Ó ®i vµo héi nhËp ®­îc. §iÒu ®Æt ra tr­íc m¾t lµ ph¶i lµm dÇn tõng b­íc, nh÷ng g× cã thÓ lµm ®­îc nhanh, lµm ®­îc tr­íc th× khÈn tr­¬ng thùc hiÖn, kh«ng chê ®îi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn míi lµm. Ch¼ng h¹n, hiÖn nay c¸c v¨n b¶n ph¸p qui cao nhÊt ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông lµ LuËt Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông. Hai luËt nµy ®· gãp phÇn cã hiÖu qu¶ t¹o ra m«i tr­êng ph¸p lý cho c¸c tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn viÖc kinh doanh. Tuy nhiªn, ®Õn nay còng béc lé nhiÒu néi dung kh«ng cßn phï hîp víi thùc tÕ, víi xu thÕ héi nhËp, cÇn ®­îc sím nghiªn cøu th¸o gì tr­íc ®Ó t¹o cho c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn kh¸c, hoÆc c¸c v¨n b¶n ph¸p qui cã liªn quan kh¸c cã lèi th¸o gì. ThËm chÝ, khi x©y dùng v¨n b¶n míi nh­ nghÞ ®Þnh, quyÕt ®Þnh vÉn ph¶i dùa vµo c¨n cø hai luËt ®ã, mÆc dï biÕt r»ng cã néi dung kh«ng cßn phï hîp. Do ®ã, yªu cÇu ®Æt ra hiÖn nay lµ cÇn ph¶i chØnh söa hai LuËt trªn vµ c¸c v¨n b¶n d­íi luËt cã liªn quan ®Õn néi dung, ph¹m vi, cÊp phÐp ho¹t ®éng, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi; x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ vÒ th­¬ng m¹i ®iÖn tö, thanh to¸n ®iÖn tö trong ph¹m vi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ®èi víi ng©n hµng nãi riªng; x©y dùng vµ sím ®­a c¸c c«ng cô giÊy tê cã gi¸ vµo th­¬ng tr­êng ho¹t ®éng, c¬ chÕ tæ chøc thanh to¸n bï trõ c¸c tµi s¶n tµi chÝnh (giÊy tê cã gi¸) trong ph¹m vi toµn quèc còng nh­ gi÷a c¸c tæ chøc tµi chÝnh tiÒn tÖ ®Ó c¸c ng©n hµng néi ®Þa cã ®iÒu kiÖn thùc nghiÖm c¬ chÕ míi, chuÈn bÞ cho b­íc héi nhËp theo lé tr×nh cam kÕt; m¹nh d¹n vµ kiªn quyÕt x©y dùng c¬ chÕ më réng quyÒn vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i néi ®Þa vµ triÓn khai trong thùc tÕ ®Ó cã ®iÒu kiÖn cä x¸t, tr­ëng thµnh; x©y dùng c¬ chÕ vÒ t¨ng vè tù cã, t¨ng vèn tÝch luü, t¨ng c­êng ®Çu t­ kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i cho c¸c ng©n hµng cã ®ñ søc c¹nh tranh tù do, b×nh ®¼ng trªn th­¬ng tr­êng. Ngoµi ra, c¸c v¨n b¶n, luËt ph¸p cã liªn quan kh¸c nh­ LuËt ®Çu t­, LuËt ®Êt ®ai, LuËt ph¸ s¶n, LuËt xö ph¹t vi ph¹m ph¸p luËt... còng cÇn hoµn thiÖn theo yªu cÇu míi. §èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i còng vËy. Kinh tÕ thÞ tr­êng tÊt yÕu ®ßi hái mçi ng©n hµng th­¬ng m¹i cÇn cã chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc vµ ph­¬ng ph¸p kinh doanh riªng cho m×nh trong tõng thêi gian sao cho cã hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng cao. Do ®ã, ®ßi hái c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p kinh doanh, t¸c phong c«ng nghiÖp ho¸, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô, dÞch vô kinh doanh, ®¶m b¶o nhanh, chÝnh x¸c, gi¸ c¶ hêi chø kh«ng thÓ duy tr× phong c¸ch cöa quyÒn hoÆc chê ®îi c¸i phao c¬ chÕ cña Nhµ n­íc cøu trî. Mét thêi gian ng¾n n÷a, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Òu ph¶i héi nhËp kinh doanh víi c¸c ng©n hµng quèc tÕ vµ khu vùc. VËy th× kh«ng cã lý do g× mµ kh«ng tù m×nh v­¬n lªn n¾m thêi c¬ vµ vËn hµnh tèt ngay tõ b©y giê, chuÈn bÞ c¶ kü n¨ng tay nghÒ vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cho ®éi ngò c¸n bé trÎ cña m×nh cã ®ñ tr×nh ®é qu¶n lý tèt, ®iÒu hµnh giái. C¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i th­êng biÓu hiÖn trong c¸c lÜnh vùc: t¨ng gi¶m l·i suÊt mét c¸ch linh ho¹t, ¸p dông ph­¬ng thøc kinh doanh dÞch vô tæng hîp sao cho cã l·i; kh«ng tÝnh l·i tõ ®¬n thÇu tÝn dông hay kh©u thanh to¸n thÎ vµ kinh doanh ngo¹i tÖ. VÊn ®Ò lµ kÕt hîp toµn diÖn c¸c kh©u trong kinh doanh nh­ng biÓu hiÖn râ nÐt vÉn lµ ®iÒu hµnh l·i suÊt, tû gi¸, phÝ vµ chi phÝ hoa hång, më réng dÞch vô thu hót kh¸ch hµng. Muèn c¹nh tranh cao ph¶i øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó cung cÊp cho kh¸ch hµng c¸c s¶n phÈm míi, gi¸ thµnh thÊp vµ th¸i ®é phôc vô tËn t×nh, chu ®¸o, tin cËy. C¹nh tranh lµ quyÕt liÖt, c¹nh tranh b¶o ®¶m sinh tån vµ ph¸t triÓn ng©n hµng trong m«i tr­êng kinh tÕ thùc sù. Song ®Ó ®¶m b¶o c¹nh tranh ®óng ý nghÜa ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cßn ®ßi hái Nhµ n­íc, luËt ph¸p cña nhµ n­íc quy ®Þnh c¸c hµnh lang ph¸p lý hoµn toµn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong kinh doanh, kh«ng t¸ch rêi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, Ng©n hµng Nhµ n­íc víi c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«. KiÕn nghÞ chung ®èi víi ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc: VÒ phÝa ChÝnh phñ : Rµ so¸t, chØnh söa vµ x©y dùng míi c¸c c¬ chÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, bao gåm: Thø nhÊt, Nhµ n­íc cÇn ban hµnh vµ hoµn thiÖn khung ph¸p lý cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i: Söa ®æi Ph¸p lÖnh KÕ to¸n Thèng kª. Bæ sung nh÷ng quy ®Þnh míi vÒ lËp chøng tõ kÕ to¸n, h¹ch to¸n, ghi sæ phï hîp víi nh÷ng dÞch vô tµi chÝnh ®­îc thùc hiÖn b»ng c«ng nghÖ qu¶n lý, thanh to¸n qua hÖ thèng vi tÝnh - ®iÖn to¸n theo chuÈn mùc quèc tÕ; ®Æc biÖt lµ c¸c chøng tõ cña ng©n hµng ®iÖn tö, ch÷ ký ®iÖn tö. CÇn quy ®Þnh râ b»ng ph¸p luËt ®èi víi c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n thanh to¸n dÞch vô ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n­íc qu¶n lý vµ ban hµnh mÉu biÓu thèng nhÊt, kh«ng dïng ho¸ ®¬n mua b¸n hµng ho¸ th«ng th­êng do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Ban hµnh chÕ ®é khÊu hao nhanh c¸c trang thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng ng©n hµng. Ph¸p luËt c«ng nhËn gi¸ trÞ ph¸p lý cña ch÷ ký ®iÖn tö, quy ®Þnh møc ®é m· kho¸ ®­îc ®¨ng ký vµ sö dông cho c¸c thµnh phÇn tham gia ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ®iÖn tö; ®ång thêi c«ng nhËn gi¸ trÞ chøng cø cña v¨n b¶n ®iÖn tö ë c¸c hîp ®ång th­¬ng m¹i, hîp ®ång d©n sù, hîp ®ång kinh tÕ, chµo hµng, chÊp nhËn vµ x¸c nhËn mua hµng. Thø hai, cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ hç trî c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. ChÝnh phñ cÇn cho phÐp c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Çu t­ trong n­íc nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c (trong ®Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ kü thuËt c«ng nghÖ ®Ó ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng quan träng vµ thiÕt yÕu). Ngoµi viÖc dïng vèn tù cã ®Ó ®Çu t­, cho phÐp c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vay vèn dµi h¹n nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c. T¨ng vèn ®iÒu lÖ vµ cÊp vèn cho ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Çu t­ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Cho phÐp Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam chñ tr×, phèi hîp víi Bé tµi chÝnh thµnh lËp “Quü hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng” ®Ó tËp trung nguån tµi chÝnh ®Çu t­ cho viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng. C¸c nguån h×nh thµnh Quü cã thÓ mét phÇn do ng©n s¸ch Nhµ n­íc bè trÝ riªng, mét phÇn tõ kinh phÝ cã nguån gèc ng©n s¸ch nh­: kinh phÝ hiÖn ®¹i ho¸ vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ tin häc; kinh phÝ ®µo t¹o trong vµ ngoµi n­íc; mét phÇn trÝch tõ lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i; mét phÇn tõ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trung vµ dµi h¹n cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi vµ cÊp trë l¹i cho hiÖn ®¹i ho¸. Thø ba, hoµn thiÖn m«i tr­êng kinh tÕ, t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ th«ng tho¸ng: TiÕp tôc s¾p xÕp, ®æi míi khu vùc kinh tÕ quèc doanh, ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, chØ gi÷ l¹i nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ mòi nhän, mµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ch­a ®ñ n¨ng lùc, hoÆc kh«ng thÓ ®¶m ®­¬ng ®­îc. T¨ng c­êng viÖc gi¶i to¶ vèn bÞ ®ãng b¨ng trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶; rót vèn ®Çu t­ ra khái doanh nghiÖp kh«ng thuéc c¸c lÜnh vùc x­¬ng sèng cña nÒn kinh tÕ. Th«ng qua tiÕn hµnh chuyÓn dÞch së h÷u, x· héi ho¸ tµi s¶n còng lµ biÖn ph¸p t¹o vèn quan träng cho Nhµ n­íc. B»ng c¸ch nµy, Nhµ n­íc võa trót bá g¸nh nÆng trî cÊp; võa gi¶i phãng vèn khái nh÷ng ho¹t ®éng, nh÷ng khu vùc cã hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp, ®Ó ®Çu t­ vµo nh÷ng dù ¸n cã kh¶ n¨ng sinh lêi vµ hiÖu qu¶ h¬n ®èi víi nÒn kinh tÕ. Cïng víi viÖc cæ phÇn ho¸, cÇn n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña khèi doanh nghiÖp Nhµ n­íc, thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm to¸n theo c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ ®Ó cã c¸c th«ng tin c«ng khai, minh b¹ch vÒ t×nh h×nh tµi hÝnh c¸c doanh nghiÖp, gióp ng©n hµng cã th«ng tin chÝnh x¸c ®Ó cã c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®óng ®¾n vµ gióp Nhµ n­íc cã nh÷ng c¨n cø tin cËy ®Ó nghiªn cøu ho¹ch ®Þnh chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch. Thø t­, cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Èy m¹nh thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, ph¸t triÓn b­u chÝnh viÔn th«ng vµ Internet, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ dÞch vô: Quy ®Þnh tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn doanh nghiÖp Nhµ n­íc th«ng qua tµi kho¶n cña hä ë ng©n hµng hay ban hµnh nh÷ng bé luËt ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi d©n khi hä göi vµ më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. Tr­íc m¾t, sím cã NghÞ ®Þnh vÒ thanh to¸n qua ng©n hµng ®Ó thay thÕ nghÞ ®Þnh sè 91/CP ngµy 25/11/1993 vÒ tæ chøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®· qu¸ l¹c hËu. §ång thêi, ChÝnh phñ cÇn cho phÐp Ng©n hµng Nhµ n­íc thay ®æi mÖnh gi¸ ®ång tiÒn ph¸t hµnh, ph¸t hµnh thªm tiÒn kim khÝ ®Ó cã thÓ sö dông ®­îc qua c¸c m¸y tù ®éng (khi sö dông c¸c m¸y tù ®éng, kh¸ch hµng muèn n¹p tiÓn vµo tµi kho¶n qua m¸y th× tiÒn ph¶i in l¹i ®Ó m¸y cã thÓ nhËn d¹ng ®­îc) .v.v. nh»m ®Èy m¹nh thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ, nhÊt lµ trong d©n c­. Sù ph¸t triÓn cña B­u chÝnh viÔn th«ng, cña Internet lµ tiÒn ®Ò, lµ c¬ së ®Ó ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i. Nh­ng hiÖn nay, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®ang ph¶i thuª bao ®­êng truyÒn dÉn víi møc phÝ qu¸ cao, l¹i ch­a thËt nhanh, chuÈn x¸c vµ an toµn; trong khi vèn ph¸p ®Þnh vµ nguån vèn ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ cña c¸c ng©n hµng cßn nhá, nªn c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i rÊt khã kh¨n trong viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ míi vµ ph¸t triÓn thªm dÞch vô. MÆt kh¸c, phÝ thuª bao vµ sö dông Internet cña ViÖt Nam hiÖn nay cßn qu¸ ®¾t, kh«ng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n sö dông Internet. T×nh tr¹ng nµy khiÕn cho th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ dÞch vô ng©n hµng qua m¹ng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam trë nªn khã kh¨n. Do vËy, ph¸t triÓn b­u chÝnh viÔn th«ng vµ Internet kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò cña riªng ngµnh B­u chÝnh viÔn th«ng mµ cßn lµ mét néi dung quan träng cÇn ®­îc Nhµ n­íc ®Æc biÖt quan t©m trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Thø n¨m, ®Ò nghÞ Nhµ n­íc cho triÓn khai viÖc thµnh lËp ng©n hµng chÝnh s¸ch lµ c¸c ng©n hµng chuyªn phôc vô cho c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi cña chÝnh phñ, kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh. C¸c kho¶n cho vay phi th­¬ng m¹i t¹i c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nh­: cho vay sinh viªn, cho vay c¸c hé nghÌo, cho vay trång rõng, cho vay lµm nhµ trªn cäc, kh¾c phôc hËu qu¶ b·o lôt, cho vay c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc thua lç .v.v. cÇn ®­îc chuyÓn sang ng©n hµng chÝnh s¸ch, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô kinh doanh theo nguyªn t¾c thÞ tr­êng. §èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc: Thø nhÊt, Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn bæ sung, hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ thóc ®Èy ph¸t triÓn nghiÖp vô ng©n hµng: Trªn c¬ së c¸c luËt cña Nhµ n­íc nh­ LuËt Ng©n hµng Nhµ n­íc, LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông,.. cÇn nhanh chãng x©y dùng hoµn chØnh ®ång bé hÖ thèng c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn d­íi luËt vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng ®Ó c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i thùc hiÖn. C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn võa kh«ng tr¸i luËt, võa t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña n­íc ta vµ xu thÕ héi nhËp quèc tÕ. Söa ®æi vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ thanh to¸n ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi c¸c c¬ chÕ nghiÖp vô kh¸c. Nghiªn cøu t¹o m«i tr­êng cho phÐp sö dông c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i. Ban hµnh c¬ chÕ ph¸t hµnh vµ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n ®iÖn tö: thÎ thanh to¸n, thÎ tÝn dông .v.v. nh»m gióp c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nhanh chãng triÓn khai c¸c dÞch vô thanh to¸n thÎ cã hiÖu qu¶. Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn thµnh lËp HiÖp héi thÎ ViÖt Nam trùc thuéc Ng©n hµng Nhµ n­íc nh­ mét Tæ chøc qu¶n lý, mét Trung t©m thanh to¸n gi÷a c¸c ng©n hµng. Ban hµnh nh÷ng c¬ chÕ vÒ qu¶n lý dÞch vô ng©n hµng, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn hÖ thèng dÞch vô cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Giao quyÒn cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quyÕt ®Þnh c¸c lo¹i dÞch vô cÇn thu phÝ, møc thu phÝ cña tõng lo¹i dÞch vô theo nguyªn t¾c th­¬ng m¹i. Ng©n hµng Nhµ n­íc kh«ng nªn ban hµnh biÓu phÝ dÞch vô lµm mÊt tÝnh c¹nh tranh. Thø hai, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, hoµn thiÖn kü thuËt c«ng nghÖ vµ c¬ chÕ qu¶n lý c¸c Trung t©m thanh to¸n bï trõ cña Ng©n hµng Nhµ n­íc. Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn ®i tr­íc trong thùc hiÖn hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng. TËp trung ®Çu tiªn, m¹nh mÏ vµo c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, n©ng cao chÊt l­îng c¸c ph­¬ng tiÖn vµ c«ng cô thanh to¸n. Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, hç trî c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i tù ®Çu t­, hîp t¸c liªn kÕt vµ vay vèn ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng. Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn thiÕt lËp c¸c Trung t©m thanh to¸n bï trõ theo khu vùc vµ quèc gia; ®ång thêi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n tiÕn tíi thùc hiÖn thanh to¸n bï trõ tù ®éng. Thø ba, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng më, ®a d¹ng c¸c c«ng cô, chøng chØ cã gi¸ giao dÞch t¹i thÞ tr­êng më nh­: tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu c«ng ty, tr¸i phiÕu c«ng tr×nh… t¹o cho thÞ tr­êng nµy ho¹t ®éng s«i ®éng h¬n, trë thµnh hËu thuÉn v÷ng chøc cho viÖc ®¶m b¶o thanh kho¶n vµ lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn nghiÑp vô tÝn dông, chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu vµ ®Çu t­ cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Thø t­, hoµn thiÖn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng tiÒn tÖ ®Ó c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cã thÞ tr­êng ph¸t triÓn nghiÖp vô ®Çu t­ vµ tiÕp øng vèn khi cÇn thiÕt. VÒ tæ chøc triÓn khai, thùc hiÖn: CÇn tæ chøc thµnh c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch trong tõng lÜnh vùc, tõng lo¹i h×nh c«ng viÖc theo ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn ®Ó rµ so¸t, so¹n th¶o c¬ chÕ, tæ chøc héi th¶o lÊy ý kiÕn, nghiÖm thu, ®­a vµo thùc nghiÖm; tõ triÓn khai thÝ ®iÓm ®Õn më réng dÇn, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch míi vµ c«ng nghÖ míi. §ång thêi ph¶i thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t, ®«n ®èc kiÓm tra nghiªm tóc viÖc thùc hiÖn. KiÕn nghÞ ®èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam: Ho¹ch ®Þnh vµ lùa chän chiÕn l­îc ph¸t triÓn dÞch vô phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi ng©n hµng: ViÖc më réng, ph¸t triÓn hoµn thiÖn c¸c dÞch vô ng©n hµng kh«ng thÓ coi lµ vÊn ®Ò ng¾n h¹n, nhÊt thêi, v× nã tr­íc hÕt lµ môc tiªu ph¸t triÓn x· héi l©u dµi; h¬n n÷a dÞch vô ng©n hµng, nhÊt lµ nh÷ng dÞch vô hiÖn ®¹i ®ßi hái l­îng ®Çu t­ ban ®Çu rÊt lín. V× vËy, mçi ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i dùa vµo lîi thÕ vµ kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn dÞch vô mét c¸ch thÝch hîp, chÝnh x¸c. Trªn c¬ së ®ã, x¸c ®Þnh h­íng ®Çu t­, møc ®Çu t­ vµ lùa chän c«ng nghÖ cho hîp lý. §Æc biÖt, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë n­íc ta nªn tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ quy m« vµ h×nh thøc thùc hiÖn c¸c dÞch vô theo ph­¬ng ch©m: khai th¸c triÖt ®Ó ­u thÕ c¹nh tranh cña mçi ng©n hµng, cña tõng chi nh¸nh trong tõng vïng, tõng ®Þa ph­¬ng. Tr­íc hÕt lµ hoµn thiÖn ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô, dÞch vô hiÖn cã; ®ång thêi triÓn khai thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô, dÞch vô mµ x· héi, nÒn kinh tÕ ®ang cÇn vµ ng©n hµng m×nh cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ngay. TiÕp ®Õn lµ më ra nh÷ng nghiÖp vô, dÞch vô mang tÝnh ®Þnh h­íng thÞ tr­êng, sau khi ®· ®Çu t­ ®æi míi, c¶i tiÕn kü thuËt c«ng nghÖ. CÊu tróc l¹i bé m¸y tæ chøc: C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cÇn cã nh÷ng ®æi míi c¬ b¶n vÒ tæ chøc vµ bé m¸y ho¹t ®éng theo m« h×nh cña ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i, phï hîp víi tÝnh chÊt kinh doanh tinh gän ®Ó thÝch øng nhanh víi m«i tr­êng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®ñ ®iÒu kiÖn héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ. §èi t­îng kh¸ch hµng cña ng©n hµng th­¬ng m¹i kinh doanh ®a n¨ng kh«ng chØ lµ nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ d©n doanh; mµ ph¶i më réng ®Õn mäi tÇng líp d©n c­ trong x· héi. Tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng cã nh÷ng yªu cÇu mang tÝnh ®Æc thï riªng; do vËy, c¸c ng©n hµng ph¶i cÊu tróc theo h­íng h×nh thµnh mét hÖ thèng ph©n phèi dÞch vô b¸n lÎ, võa ®¶m b¶o kh¶ n¨ng cung øng dÞch vô mét c¸ch tiÖn lîi cho tõng ®èi t­îng, võa ®¶m b¶o kh¶ n¨ng qu¶n lý mét c¸ch th«ng suèt. §Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®æi míi vµ hoµn thiÖn kü thuËt c«ng nghÖ ng©n hµng, phôc vô môc tiªu tù ®éng ho¸ dÞch vô ng©n hµng. Kü thuËt c«ng nghÖ ng©n hµng sÏ hç trî ®¾c lùc cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng c¸c dÞch vô kinh doanh; tõ ®ã t¹o ra søc c¹nh tranh cao trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng; ®ång thêi kü thuËt c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ng©n hµng thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ dÞch vô. TriÓn khai thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô, dÞch vô míi: C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cÇn triÓn khai thùc hiÖn c¸c dÞch vô míi phï hîp víi ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng cña m×nh vµ nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ, ch¼ng h¹n nh­ thu thËp c¸c kiÕn thùc vÒ thÞ tr­êng, lËp c¸c dù b¸o gióp kh¸ch hµng hiÓu c¸c xu h­íng vÒ tiªu dïng, vÒ c¸c th¸ch thøc, rñi ro... t¹i c¸c thÞ tr­êng mµ kh¸ch hµng cã thÞ phÇn hoÆc chuÈn bÞ ký kÕt c¸c ®¬n hµng. Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp gióp kh¸ch hµng cña ng©n hµng thµnh ®¹t còng lµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hµng trong kinh doanh. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ ng©n hµng cÇn tÝch cùc n©ng cao n¨ng lùc nghiªn cøu, thiÕt kÕ, c¶i tiÕn vµ tiÕp thÞ s¶n phÈm nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng, më ra c¸c s¶n phÈm míi thÞ tr­êng míi, tho¶ m·n vµ n©ng cao nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. Ngoµi ra, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam cã thÓ ®Æt hµng nghiªn cøu víi c¸c chuyªn gia, c¸c tæ chøc chuyªn m«n vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt nh»m gióp c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong viÖc hoµn thiÖn ho¸ dÞch vô còng nh­ ®a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng. C¸c nghiªn cøu cÇn gióp ng©n hµng th­¬ng m¹i tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái cÇn thiÕt ®Ó cã ®­îc quyÕt ®Þnh phï hîp. Ch¼ng h¹n, ®Ó cã quyÕt ®Þnh vÒ mét thÞ tr­êng míi hay mét dÞch vô míi cÇn ph¶i hiÓu râ ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò nh­: SÏ thu ®­îc lîi g× qua dÞch vô míi ®ã hay thÞ tr­êng míi ®ã; dÞch vô míi hay thÞ tr­êng míi ®ã cã phï hîp víi môc ®Ých kh¸c ®· x¸c ®Þnh cña ng©n hµng th­¬ng m¹i m×nh hay kh«ng; nÕu triÓn khai th× sÏ ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu lín g× vÒ tiÒm lùc then chèt cña ng©n hµng th­¬ng m¹i ë c¸c mÆt: qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh, nh©n viªn, kh¶ n¨ng kinh doanh, tµi chÝnh ... vµ nh÷ng yªu cÇu nµy sÏ ®­îc ®¸p øng nh­ thÕ nµo? Lîi nhuËn dù kiÕn cã ®¸ng gi¸ víi nh÷ng chi phÝ ph¶i tr¶? Lùa chän nh÷ng ph­¬ng ph¸p nµo sÏ ®­îc sö dông lóc khëi ®Çu .v.v. Trong cuéc ch¹y ®ua nh»m mang l¹i nhiÒu tiÖn Ých cho kh¸ch hµng cÇn ph¶i c©n nh¾c tÝnh to¸n vÒ chi phÝ vµ hiÖu qu¶ cña viÖc hîp t¸c trong ®Çu t­ ®Ó gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn. T¨ng c­êng c«ng t¸c thÞ tr­êng, qu¶ng c¸o vµ marketing: §©y lµ c¸c biÖn ph¸p thu hót kh¸ch hµng ®Ó më réng vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô ng©n hµng. C¸c ng©n hµng cã thÓ ®Èy m¹nh tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, triÓn khai øng dông marketing ®Ó ph¸t triÓn dÞch vô, ®æi míi phong c¸ch giao tiÕp, phôc vô v¨n minh, lÞch sù, tËn t×nh vµ nhanh chãng; thùc hiÖn ®óng khÈu hiÖu “Kh¸ch hµng lµ Th­îng ®Õ”. §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé ng©n hµng C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cÇn nhanh chãng t¹o ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé giái c¶ chuyªn m«n, ngo¹i ng÷, ®Æc biÖt lµ tin häc ®Ó cã thÓ t­ vÊn vµ thùc hiÖn mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ nghiÖp vô ng©n hµng. DÜ nhiªn ®éi ngò c¸n bé nµy ph¶i cã nh÷ng phÈm chÊt tèt nh­ n¨ng næ, nhiÖt t×nh, lu«n häc tËp ®Ó kh«ng ngõng ®æi míi kiÕn thøc vµ n©ng cao kü n¨ng nghÒ nghiÖp ngang tÇm tiªu chuÈn quèc tÕ. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, ng©n hµng cÇn x©y dùng l¹i m« h×nh tæ chøc, tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé nh©n viªn theo h­íng ®¸p øng nhanh chãng, chÝnh x¸c nhu cÇu thÞ tr­êng, nhÊn m¹nh kh¶ n¨ng thu thËp, xö lý vµ khai th¸c th«ng tin. X©y dùng quy tr×nh ra quyÕt ®Þnh sao cho võa khoa häc võa nhanh chãng ®Ó n¾m b¾t thêi c¬ kÞp thêi. Tãm l¹i, tham gia c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ®ßi hái mçi ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i cã chÝnh s¸ch vµ ph­¬ng ph¸p kinh doanh riªng cña m×nh phï hîp trong tõng thêi gian sao cho hiÖu qu¶. CÇn tiÕn hµnh x©y dùng hÖ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ an toµn kinh doanh nh»m më réng ho¹t ®éng vµo khu vùc kinh tÕ t­ nh©n. Khu vùc nµy réng lín, kinh doanh n¨ng ®éng, cã nhiÒu doanh nghiÖp võa vµ nhá kinh doanh m¹o hiÓm .v.v. nh­ng còng ®­a l¹i nhiÒu lîi Ých cho x· héi vµ nÒn kinh tÕ, ®ång thêi còng tiÒm Èn nhiÒu rñi ro cho ng©n hµng khi më réng kinh doanh vµo ®©y. Nh÷ng kiÕn nghÞ cô thÓ vÒ hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng ng©n hµng ViÖt Nam tr­íc t¸c ®éng cña hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü C¸c cam kÕt cña ViÖt Nam vÒ dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng theo HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü: C¸c cam kÕt vÒ h×nh thøc ph¸p lý cña tæ chøc tÝn dông Hoa Kú ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam: Theo môc V!B ii cña phô lôc G, c¸c ngµnh cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh Hoa Kú ®­îc phÐp cung cÊp dÞch vô t¹i ViÖt Nam th«ng qua c¸c h×nh thøc ph¸p lý sau: Chi nh¸nh ng©n hµng Hoa Kú Ng©n hµng liªn doanh ViÖt Nam-Hoa Kú C«ng ty thuª mua tµi chÝnh 100% vèn Hoa Kú C¸c tæ chøc tÝn dông Hoa Kú ®­îc cung cÊp t¹i ViÖt Nam th«ng qua c¸c h×nh thøc ph¸p lý trªn ®©y ®­îc ViÖt Nam cam kÕt ®èi xö quèc gia kh«ng h¹n chÕ víi nh÷ng quy ®Þnh rµng buéc vÒ cÊp phÐp vµ vèn nh­ sau: §Ó thµnh lËp vµ ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, chi nh¸nh ng©n hµng Hoa Kú, ng©n hµng con cña Hoa Kú vµ ng©n hµng liªn doanh ViÖt Nam-Hoa Kú ph¶i nép ®¬n xin giÊy phÐp. §iÒu kiÖn ®Ó thµnh lËp chi nh¸nh ng©n hµng ViÖt Nam-Hoa Kú t¹i ViÖt Nam lµ: Vèn do ng©n hµng mÑ cÊp tèi thiÓu lµ 15 triÖu USD Ng©n hµng mÑ cã v¨n b¶n b¶o ®¶m chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vµ cam kÕt cña chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam. §iÒu kiÖn ®Ó thµnh lËp ng©n hµng Liªn doanh ViÖt Nam-Hoa Kú hay ng©n hµng con 100% vèn Hoa Kú; vèn tèi thiÓu lµ 10 USD. C¸c ®¬n vÞ tµi chÝnh ng©n hµng 100% vèn Hoa Kú kh«ng ®­îc nhËn thÕ chÊp b»ng quyÒn sö dông ®Êt. Sau 3 n¨m kÓ tõ khi HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc, c¸c ®¬n vÞ tµi chÝnh ng©n hµng 100% vèn ®Çu t­ Hoa Kú chØ ®­îc nhËn tµi s¶n thÕ chÊp b»ng quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. §iÒu kiÖn thµnh lËp c«ng ty thuª mua tµi chÝnh 100% vèn Hoa Kú vµ c«ng ty thuª mua tµi chÝnh ViÖt Nam-Hoa Kú: C¸c chñ ®Çu t­ ph¶i kinh doanh 3 n¨m liªn tôc cã l·i. Vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu ®¬n vÞ ®­îc thµnh lËp lµ 5 triÖu USD. Sau 3 n¨m kÓ tõ khi HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc,ViÖt Nam dµnh ®èi xö quèc gia ®Çy ®ñ ®èi víi quyÒn tiÕp cËn ng©n hµng Trung ­¬ng trong c¸c ho¹t ®éng t¸i chiÕt khÊu, swap, forward. C¸c cam kÕt vÒ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng vµ tµi chÝnh mµ c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô Hoa Kú (bao gåm c¸c tæ chøc tÝn dông) ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam. Còng theo môc ii. VI.B cña phô lôc G, c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng vµ tµi chÝnh mµ c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô Hoa Kú ®­îc phÐp ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam bao gåm: NhËn tiÒn göi vµ c¸c kho¶n tiÒn tõ c«ng chóng. Cho vay c¸c h×nh thøc, bao gåm tÝn dông tiªu dïng, tÝn dông thÕ chÊp, bao tiªu vµ c¸c giao dÞch th­¬ng m¹i kh¸c. Thuª mua tµi chÝnh. TÊt c¶ c¸c giao dÞch thanh to¸n vµ chuyÓn tiÒn bao gåm c¸c thÎ tÝn dông, ghi nî, sÐc du lÞch vµ hèi phiÕu ng©n hµng B¶o l·nh vµ cam kÕt M«i giíi tiÒn tÖ Qu¶n lý tµi s¶n, nh­ qu¶n lý tiÒn mÆt, qu¶n lý danh môc ®Çu t­, mäi h×nh thøc tr«ng coi qu¶n lý quü h­u trÝ, c¸c dÞch vô tr«ng coi b¶o qu¶n, l­u tr÷ vµ uû th¸c. C¸c dÞch vô thanh to¸n vµ quyÕt to¸n ®èi víi c¸c tµi s¶n chÝnh bao gåm c¸c chøng kho¸n, c¸c s¶n phÈm tµi chÝnh ph¸t sinh vµ c¸c c«ng cô thanh to¸n kh¸c. Cung cÊp vµ chuyÓn th«ng tin tµi chÝnh vµ xö lý d÷ liÖu tµi chÝnh vµ c¸c phÇn mÒm cña c¸c nhµ cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh kh¸c. T­ vÊn, trung gian m«i giíi vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh phô trî kh¸c liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng t¹i c¸c môc (a) ®Õn (k) kÓ c¶ tham chiÕu vµ ph©n tÝch tÝn dông, t­ vÊn vµ nghiªn cøu ®Çu t­, t­ vÊn vÒ thô ®¾c vµ vÒ chiÕn l­îc vµ c¬ cÊu c«ng ty. Bu«n b¸n cho tµi kho¶n cña m×nh hay cho tµi kho¶n cña kh¸ch hµng t¹i Së giao dÞch chøng kho¸n, trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n kh«ng chÝnh thøc OTC hay trªn c¸c thÞ tr­êng kh¸c, nh÷ng s¶n phÈm sau: C¸c s¶n phÈm cña thÞ tr­êng tiÒn tÖ (bao gæm sÐc, hèi phiÕu, chøng chØ tiÒn göi) Ngo¹i hèi. C¸c s¶n phÈm tµi chÝnh ph¸t sinh bao gåm, nh­ng kh«ng h¹n chÕ ë, c¸c hîp ®ång giao dÞch kú h¹n (futures) vµ quyÒn lùa chän (options). C¸c s¶n phÈm dùa trªn tû gi¸ hèi ®o¸i vµ l·i suÊt bao gåm c¸c s¶n phÈm nh­ kho¸n vô (swaps), c¸c hîp ®ång tû gi¸ (forward) C¸c chøng kho¸n cã thÓ chuyÓn nh­îng C¸c c«ng ty cã thÓ thanh to¸n vµ tµi s¶n tµi chÝnh kh¸c, kÓ c¶ vµng nÐn. Tham gia vµo viÖc ph¸t hµnh mäi lo¹i chøng kho¸n, kÓ c¶ b¶o l·nh vµ chµo b¸n nh­ ®¹i lý (theo c¸ch c«ng khai hoÆc theo tho¶ thuËn riªng) vµ cung cÊp c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn viÖc ph¸t hµnh ®ã. Cam kÕt vÒ lé tr×nh thùc hiÖn c¸c dÞch vô ng©n hµng vµ tµi chÝnh cho phÝa Hoa Kú ®­îc ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam: Theo tho¶ thuËn chi tiÕt t¹i phô lôc G môc ii phÇn B, cam kÕt vÒ lé tr×nh thùc hiÖn c¸c dÞch vô ng©n hµng vµ tµi chÝnh cho phÝa Hoa Kú ®­îc ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: Trong vßng 3 n¨m kÓ tõ khi HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc, h×nh thøc ph¸p lý duy nhÊt th«ng qua ®ã c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô Hoa Kú kh¸c (ngoµi ng©n hµng vµ c«ng ty thuª mua tµi chÝnh) cã thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam lµ liªn doanh víi ®èi t¸c ViÖt Nam. Sau thêi gian ®ã, h¹n chÕ nµy sÏ ®­îc b·i bá. Sau 9 n¨m kÓ tõ khi HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc c¸c ng©n hµng Hoa Kú ®­îc phÐp thµnh lËp ng©n hµng con 100% vèn Hoa Kú t¹i ViÖt Nam. Trong thêi gian 9 n¨m ®ã c¸c ng©n hµng Hoa Kú cã thÓ thµnh lËp ng©n hµng liªn doanh víi ®èi t¸c ViÖt Nam trong ®ã phÇn gãp vèn cña ®èi t¸c Hoa Kú kh«ng thÊp h¬n 30 % nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 49% vèn ph¸p ®Þnh cña liªn doanh. ViÖt Nam cã thÓ h¹n chÕ, trªn c¬ së ®èi xö quèc gia, viÖc tham gia cæ phÇn cña c¸c ng©n hµng Hoa Kú t¹i c¸c ng©n hµng quèc doanh ®­îc cæ phÇn ho¸ nh­ møc tham gia cæ phÇn cña c¸c ng©n hµng ViÖt Nam. Trong vßng 8 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc, ViÖt Nam cã thÓ h¹n chÕ quyÒn cña mét chi nh¸nh ng©n hµng Hoa Kú nhËn tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam tõ c¸c ph¸p nh©n ViÖt Nam mµ ng©n hµng kh«ng cã quan hÖ tÝn dông theo møc vèn ph¸p ®Þnh cña chi nh¸nh (sau thêi gian ®ã c¸c h¹n chÕ nµy sÏ ®­îc b·i bá). Trong vßng 10 n¨m ®Çu kÓ tõ khi HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc, ViÖt Nam cã thÓ h¹n chÕ quyÒn cña mét chi nh¸nh ng©n hµng Hoa Kú nhËn tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam tõ c¸c thÓ nh©n ViÖt Nam mµ ng©n hµng kh«ng cã quan hÖ tÝn dông theo møc vèn ph¸p ®Þnh cña chi nh¸nh (sau thêi gian ®ã c¸c h¹n chÕ naú sÏ ®­îc b·i bá). Trong thêi gian h¹n b¶o l­u, kh«ng cã n¨m nµo tû lÖ huy ®éng tiÒn §ång cña hai kªnh trªn ®©y cña chi nh¸nh ng©n hµng Hoa Kú v­ît møc ®èi xö quèc gia. Chi nh¸nh ng©n hµng Hoa Kú kh«ng ®­îc ®Æt c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng t¹i c¸c ®iÓm ngoµi v¨n phßng cña hä cho tíi khi c¸c ng©n hµng ViÖt Nam ®­îc phÐp lµm nh­ vËy. Chi nh¸nh ng©n hµng Hoa Kú kh«ng ®­îc lËp c¸c ®iÓm giao dÞch phô thuéc. NhËn xÐt: C¸c cam kÕt cña ViÖt Nam trong HiÖp ®Þnh vÒ c¸c h×nh thøc ph¸p lý cña tæ chøc tÝn dông Hoa Kú ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam lµ ®Çy ®ñ vµ kh«ng bÞ h¹n chÕ, c¶ ë lo¹i h×nh ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng. Cam kÕt nµy t¹o c¬ së cho c¸c tæ chøc tÝn dông Hoa Kú ®­îc tham gia vµ cung øng ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô ng©n hµng tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam. C¸c ®iÒu kiÖn thµnh lËp c«ng ty thuª mua liªn doanh ViÖt Nam - Hoa Kú vµ 100% vèn Hoa Kú lµ rÊt ®¬n gi¶n, sÏ t¹o ra c¸c thuËn lîi cho lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông nµy – vèn lµ mét thÕ m¹nh cña Hoa Kú – cã mÆt ®«ng ®¶o t¹i ViÖt Nam. C¸c cam kÕt cña ViÖt Nam vÒ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng vµ tµi chÝnh mµ c¸c tæ chøc tÝn dông Hoa Kú ®­îc cung cÊp t¹i ViÖt Nam lµ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, chøa ®ùng hÇu hÕt c¸c dÞch vô cña mét ng©n hµng hiÖn ®¹i, trong ®ã cã mét sè dÞch vô chØ míi ®­îc thùc hiÖn ë ViÖt Nam (nh­ nghiÖp vô swap, forward) hoÆc ch­a tõng ®­îc thùc hiÖn ë ViÖt Nam (nh­ nghiÖp vô qu¶n lý quü ®Çu t­ tËp thÓ, qu¶n lý quü h­u trÝ, uû th¸c, cung cÊp vµ xö lý d÷ liÖu tµi chÝnh vµ c¸c phÇn mÒm cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh kh¸c). Cam kÕt nµy mÆc nhiªn t¹o ra ­u thÕ c¹nh tranh cho phÝa Hoa Kú. Theo cam kÕt cña ViÖt Nam, c¸c tæ chøc tÝn dông Hoa Kú nãi chung ®­îc sö dông mét sè dÞch vô mµ ®èi víi ViÖt Nam, ph¸p luËt quy ®Þnh c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam ph¶i thµnh lËp c«ng ty riªng, ®éc lËp ®Ó ho¹t ®éng th× phÝa Hoa Kú chØ cÇn ®¸p øng kh¸i niÖm (vµ tiªu chuÈn) “nhµ cung cÊp dÞch vô Hoa Kú” lµ cã thÓ ®­îc thùc hiÖn (nh­ mét sè nghiÖp vô cña C«ng ty chøng kho¸n lµ nghiÖp vô qu¶n lý danh môc ®Çu t­, qu¶n lý Quü ®Çu t­ .v.v.). Cam kÕt nµy t¹o ra trªn thùc tÕ nhiÒu quyÒn vµ kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô nµy cho phÝa Hoa Kú. C¸c cam kÕt cña ViÖt Nam vÒ lé tr×nh thùc hiÖn trong lÜnh vùc dÞch vô ng©n hµng tµi chÝnh kh«ng ph¶i lµ dµi (tõ 3 n¨m ®Õn 10 n¨m) vµ kh«ng ph¶i gièng nhau ë c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng ®· ®Æt ra yªu cÇu khÈn tr­¬ng ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam ph¶i tranh thñ ®Ó chuÈn bÞ ®ãn nhËn ¸p lùc c¹nh tranh trong t­¬ng lai kh«ng xa. C¸c h¹n chÕ vÒ nhËn tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam theo lé tr×nh ngµy cµng ®­îc níi láng cho thÊy c¸c ph©n biÖt vÒ ph¹m vi ho¹t ®éng ngµy cµng bÞ xo¸ bá vµ t¹o ra mét s©n ch¬i chung thèng nhÊt, do vËy, møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam víi c¸c tæ chøc tÝn dông Hoa Kú (vµ c¸c tæ chøc tÝn dông n­íc ngoµi kh¸c) ngµy cµng t¨ng lªn nhanh chãng. Theo tho¶ thuËn, mét sè kh¸i niÖm ph¸p lý cña HiÖp ®Þnh (nh­ kh¸i niÖm “ph¸p nh©n”, “ng©n hµng con 100% vèn n­íc ngoµi”, “m¸y rót tiÒn tù ®éng – ATM”v.v.) kh«ng t­¬ng thÝch víi ph¸p luËt hiÖn hµnh cña ViÖt Nam. Thùc tÕ nµy ®Æt ra yªu cÇu gi¶i thÝch, hiÓu vµ ¸p dông cho c¸c ®èi t­îng thùc hiÖn, c¶ c¸c c¬ quan c«ng quyÒn lÉn c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n. T¸c ®éng cña HiÖp ®Þnh ®èi víi hÖ thèng ph¸p luËt ng©n hµng ViÖt Nam vµ kiÕn nghÞ: Theo HiÖp ®Þnh, c¸c ng©n hµng Hoa Kú sÏ ®­îc më réng ph¹m vi ho¹t ®éng, cung cÊp nhiÒu dÞch vô, s¶n phÈm ng©n hµng míi t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc tÕ (b¶o l·nh, b¶o hiÓm tÝn dông xuÊt khÈu, bao thanh to¸n). Tr×nh ®é c«ng nghÖ th«ng tin sÏ cho phÐp c¸c ng©n hµng Hoa Kú chiÕm ­u thÕ h¬n so víi c¸c ng©n hµng ViÖt Nam trong viÖc cung cÊp th«ng tin tµi chÝnh vµ xö lý c¸c d÷ liÖu tµi chÝnh c¶ c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh kh¸c. HÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam sÏ ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc míi. C¸c h¹n chÕ vÒ vèn, tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh, t×nh tr¹ng yÕu kÐm vÒ tµi chÝnh, sù bÊt cËp cña hÖ thèng ph¸p luËt ViÖc hoµn thµnh thñ tôc phª chuÈn lµm cho HiÖp ®Þnh cã liÖu lùc kÓ tõ ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2000 ®· t¸c ®éng kh«ng nhá tíi hÖ thèng ph¸p luËt nãi chung còng nh­ ph¸p luËt ng©n hµng nãi riªng, ®Æt ra hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò ph¸p lý míi cÇn ®­îc quan t©m nghiªn cøu, x©y dùng vµ thùc hiÖn. Trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i dÞch vô th× ng©n hµng vµ tµi chÝnh lµ mét trong sè c¸c lÜnh vùc bÞ HiÖp ®Þnh t¸c ®éng tíi nhiÒu nhÊt. C¨n cø vµo nh÷ng cam kÕt cña ViÖt Nam vÒ dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng trong HiÖp ®Þnh cã thÓ ®¸nh gi¸ b­íc ®Çu nh÷ng t¸c ®éng cña HiÖp ®Þnh ®èi víi hÖ thèng ph¸p luËt ng©n hµng ViÖt Nam th«ng qua mét sè c¸c vÊn ®Ò nh­ sau: Thø nhÊt, c¸c tho¶ thuËn cña HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt – Mü sÏ lµm thay ®æi m«i tr­êng kinh doanh ng©n hµng t¹i ViÖt Nam trong thêi gian tíi. Do vËy, Nhµ n­íc cÇn x©y dùng ch­¬ng tr×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ trong lÜnh vùc ng©n hµng víi ph­¬ng ch©m lµm lµnh m¹nh ho¸ hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam, tiÕn dÇn ®Õn c¸c chuÈn mùc quèc tÕ, xem xÐt ®Ó cã lé tr×nh gi¶m dÇn c¸c h¹n chÕ ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông n­íc ngoµi ho¹t ®éng trong viÖc x¸c lËp mét thÞ tr­êng tiÒn tÖ chung, ho¹t ®éng thèng nhÊt trªn l·nh thæ ViÖt Nam. CÇn nhanh chãng x©y dùng c¸c thÓ chÕ hç trî thÞ tr­êng ®Ó thÞ tr­êng tiÒn tÖ ®­îc ho¹t ®éng vµ vËn hµnh trong thÓ thèng nhÊt, t¸c ®éng t­¬ng hç víi quan hÖ cung cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Thø hai, cÇn sím tæ chøc vµ triÓn khai c«ng t¸c rµ so¸t l¹i toµn bé hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ ng©n hµng ®Ó sím cã kÕ ho¹ch söa ®æi, bæ sung, x©y dùng c¸c v¨n b¶n míi cho phï hîp víi c¸c cam kÕt trong HiÖp ®Þnh. §©y lµ mét t¸c ®éng lín nhÊt, bao trïm ®Õn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam nãi chung còng nh­ hÖ thèng ph¸p luËt ng©n hµng ViÖt Nam nãi riªng. §iÒu nµy ®ßi hái rÊt nhiÒu thêi gian vµ søc lùc bëi v× so víi mét vµi n­íc kh¸c, ViÖt Nam cã nhiÒu khã kh¨n h¬n trong viÖc tiÕn hµnh söa ®æi luËt ph¸p cña m×nh. ë Hoa Kú vµ Mªhic«, nghÞ viÖn (quèc héi) cã thÓ ban hµnh mét ®¹o luËt ®¬n lÎ míi, trong ®ã söa ®æi tÊt c¶ nh÷ng ®¹o luËt hiÖn hµnh cã yªu cÇu ph¶i söa ®æi ®Ó thùc thi mét hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i, vÝ dô LuËt thi hµnh HiÖp ®Þnh Tù do Th­¬ng m¹i B¾c Mü ë Hoa Kú. HoÆc còng cã thÓ ®­a vµo luËt mét ®iÒu kho¶n quy ®Þnh “LuËt nµy thay thÕ bÊt kú mét luËt nµo ®­îc ban hµnh tr­íc ®©y mµ nay kh«ng cßn phï hîp”. Ng­îc l¹i, ViÖt Nam ph¶i söa ®æi riªng rÏ tõng ®¹o luËt cã yªu cÇu ph¶i söa ®æi ®Ó ®¶m b¶o phï hîp víi mét HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i. Thø ba, x©y dùng, söa ®æi bæ sung cho phï hîp víi nh÷ng cam kÕt trong HiÖp ®Þnh ®èi víi nh÷ng chÕ ®Þnh ph¸p luËt ch­a phï hîp hoÆc ph¸p luËt ViÖt Nam ch­a quy ®Þnh. HiÖn ®ang cã nhiÒu qui ®Þnh h¹n chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông n­íc ngoµi, nh­ ®iÒu kiÖn vÒ giÊy phÐp ho¹t ®éng, thêi gian ho¹t ®éng, vèn ho¹t ®éng, sè l­îng c¸c chi nh¸nh n­íc ngoµi, lo¹i h×nh tæ chøc ho¹t ®éng, sè c¸c ®iÓm giao dÞch, ph¹m vi ho¹t ®éng kinh doanh .v.v. Trong thêi gian tíi, c¨n cø vµo c¸c cam kÕt theo lé tr×nh ®· tho¶ thuËn, ViÖt Nam cÇn níi láng vµ huû bá dÇn c¸c h¹n chÕ nãi trªn ®Ò phï hîp víi HiÖp ®Þnh còng nh­ c¸c th«ng lÖ quèc tÕ mµ ViÖt Nam ®ang chñ tr­¬ng tÝch cùc héi nhËp. CÇn tËp trung vµo viÖc söa ®æi, bæ sung vµ x©y dùng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt phï hîp víi c¸c cam kÕt trong HiÖp ®Þnh, tr­íc hÕt bao gåm c¸c cam kÕt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña tæ chøc tÝn dông Hoa Kú t¹i ViÖt Nam vµ viÖc sö dông dÞch vô ng©n hµng cña c«ng d©n ViÖt Nam t¹i Hoa Kú. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò mµ ph¸p luËt ViÖt Nam ch­a qui ®Þnh, cÇn nhanh chãng x©y dùng míi mét sè chÕ ®Þnh míi nh­ chÕ ®é ®èi xö tèi huÖ quèc, chÕ ®é ®èi xö quèc gia lµm c¬ së cho viÖc ¸p dông c¸c chÕ ®é nµy trong lÜnh vùc ng©n hµng tµi chÝnh theo hiÖp ®Þnh. MÆt kh¸c, c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn dÞch vô ng©n hµng vµ tµi chÝnh (nh­ thanh to¸n, tÝn dông, c«ng khai tµi chÝnh, kiÓm to¸n b¾t buéc ...) mµ ch­a ®­îc ph¸p luËt qui ®Þnh cô thÓ còng ph¶i sím ®­îc x©y dùng. Thø t­, tham gia mét sè c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ vÒ th­¬ng m¹i theo nghÜa réng (bao gåm th­¬ng m¹i hµng ho¸, së h÷u trÝ tuÖ, ®Çu t­, ®Æc biÖt lµ th­¬ng m¹i dÞch vô phÇn vÒ lÜnh vùc ng©n hµng tµi chÝnh). Theo HiÖp ®Þnh, lÜnh vùc dÞch vô ng©n hµng tµi chÝnh ®· ®­îc ViÖt Nam chÊp nhËn hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc nghiÖp vô ng©n hµng theo chuÈn mùc cña WTO víi cam kÕt kh¸ cëi më. ViÖc tham gia mét sè ®iÒu ­íc quèc tÕ vÒ th­¬ng m¹i dÞch vô sÏ t¹o tiÒn ®Ò, ®iÓu kiÖn thuËn lîi ®Ó ViÖt Nam tiÕn tíi gia nhËp WTO vµ thùc hiÖn “luËt ch¬i chung” cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh, th­¬ng m¹i quèc tÕ. Thø n¨m, ¸p dông ¸n lÖ, tËp qu¸n quèc tÕ th«ng qua viÖc thõa nhËn, c«ng nhËn vÒ mÆt ph¸p lý c¸c quy t¾c, tËp qu¸n quèc tÕ ®­îc ¸p dông réng r·i vµ phæ biÕn trong ho¹t ®éng ng©n hµng. C¸c tho¶ thuËn trong HiÖp ®Þnh vÒ viÖc ¸p dông chÕ ®é ®èi xö quèc gia còng ®ång thêi ®Æt ra kh¶ n¨ng ¸p dông c¸c ¸n lÖ, quy t¾c vµ tËp qu¸n quèc tÕ ®­îc ¸p dông réng r·i vµ phæ biÕn trong ho¹t ®éng ng©n hµng, ®Æc biÖt trong giao dÞch tÝn dông chøng tõ. NhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ®· cã v¨n b¶n ph¸p luËt qui ®Þnh vÒ giao dÞch chøng tõ (Documentary Credit) trªn c¬ së UCP 500 (ch¼ng h¹n Hoa Kú, Colombia chÊp nhËn UCP lµ mét bé phËn cña hÖ thèng ph¸p luËt n­íc m×nh, Hy l¹p còng cã nh÷ng ®iÒu kho¶n quy chÕ ho¸ giao dÞch tÝn dông chøng tõ trong LuËt Th­¬ng m¹i 1995, hay LB Nga quy ®Þnh vÊn ®Ò nµy t¹i Bé LuËt D©n sù 1996 ...). Thùc tiÔn nµy rÊt cã ý nghÜa tham kh¶o ®èi víi ViÖt Nam trong viÖc quy ®Þnh cho phÐp ¸p dông c¸c tËp qu¸n quèc tÕ nãi chung ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ ®­îc ¸p dông c¸c quy t¾c vµ tËp qu¸n quèc tÕ trong ho¹t ®éng ng©n hµng. Thø s¸u, x©y dùng vµ hoµn thiÖn chÕ ®Þnh c«ng khai v¨n b¶n ph¸p luËt, th«ng tin tÝn dông ng©n hµng. C¸c tho¶ thuËn t¹i ch­¬ng VI cña HiÖp ®Þnh vÒ tÝnh minh b¹ch, c«ng khai vµ quyÒn khiÕu kiÖn ®ßi hái viÖc ban hµnh mét v¨n b¶n ph¸p luËt ph¶i theo ®óng mét tr×nh tù râ rµng theo ®ã c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¸ nh©n cã ®iÒu kiÖn lµm quen víi v¨n b¶n ph¸p luËt ®ã tr­íc khi chóng cã hiÖu lùc. Quy ®Þnh nµy chØ ra mét yªu cÇu rÊt nghiªm ngÆt: theo HiÖp ®Þnh, chØ cã c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®­îc c«ng bè c«ng khai, minh b¹ch, réng r·i vµ dÔ tiÕp cËn ®èi víi c¸c c¬ quan Nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia vµo ho¹t ®éng th­¬ng m¹i míi cã gi¸ trÞ b¾t buéc thi hµnh. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña ViÖt Nam, dï ®· cã hiÖu lùc theo qui ®Þnh, nh­ng nÕu ch­a hoÆc kh«ng ®­îc c«ng bè th× sÏ kh«ng cã gi¸ trÞ thi hµnh ®èi víi Hoa Kú. Thø b¶y, x©y dùng khu«n khæ ph¸p lý cña qu¸ tr×nh t¸i c¬ cÊu hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i, nh»m lµm lµnh m¹nh ho¸ ho¹t ®éng ng©n hµng, t¨ng c­êng n¨ng lùc tµi chÝnh vµ qu¶n trÞ kinh doanh cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ trong bèi c¶nh quèc tÕ ho¸ ho¹t ®éng tµi chÝnh ng©n hµng hiÖn nay. Liªn quan ®Õn vÊn ®Ò nµy, c¸c gi¶i ph¸p tÝch cùc ®Ó xö lý nî tån ®äng, hoµn thiÖn chÕ ®Þnh vÒ b¶o ®¶m an toµn trong ho¹t ®éng ng©n hµng, viÖc t¨ng vèn ®iÒu lÖ cña ng©n hµng th­¬ng m¹i, ¸p dông c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ, viÖc t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng thanh tra vµ gi¸m s¸t ng©n hµng th­¬ng m¹i thuéc sè c¸c yªu cÇu cÇn sím ®­îc quan t©m vµ gi¶i quyÕt th«ng qua viÖc x©y dùng c¸c thiÕt chÕ ph¸p lý t­¬ng øng. Thø t¸m, do HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam – Hoa Kú ®­îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c vµ chuÈn mùc cña WTO nªn viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn HiÖp ®Þnh nµy sÏ t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn, tiÒn ®Ò ®Ó ViÖt Nam tham gia WTO (dù kiÕn ®Õn 2004). §iÒu nµy ®Æt ra yªu cÇu cho c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, c¸c nhµ lËp ph¸p mét kÕ ho¹ch, lé tr×nh cam kÕt më cöa dÞch vô ng©n hµng tµi chÝnh víi nh÷ng níi láng vµ tiÕn tíi xo¸ bá dÇn c¸c h¹n chÕ ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vÒ sè l­îng c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ng©n hµng, tæng gi¸ trÞ c¸c giao dÞch ng©n hµng vµ tµi s¶n s¶n, vÒ viÖc cho phÐp ®­a ra c¸c dÞch vô ng©n hµng míi ë n­íc m×nh, vÊn ®Ò mua l¹i doanh nghiÖp, cung cÊp th«ng tin. Lêi kÕt C¸c dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng lu«n cã vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ. Sù ph¸t triÓn cña c¸c dÞch vô nµy t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn, ®ång thêi nã còng ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi. Víi ý nghÜa thùc tiÔn ®ã vµ trong bèi c¶nh héi nhËp, chuyÓn biÕn s«i ®éng hiÖn nay, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam ®ang ®øng tr­íc yªu cÇu ®æi míi toµn diÖn vµ phøc t¹p. §Ó thùc sù ®æi míi vµ n©ng cao ®­îc chÊt l­îng ho¹t ®éng phï hîp víi c¸c tiªu chÝ quèc tÕ, nhiÖm vô cÊp b¸ch ®Æt ra tr­íc m¾t cho hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam lµ ph¶i tù hoµn thiÖn c¸c dÞch vô cña m×nh th«ng qua viÖc triÓn khai mét hÖ thèng c¸c dÞch vô víi quy m« vµ h×nh thøc phong phó, ®a d¹ng. Tuy nhiªn, ph¸t triÓn réng r·i c¸c dÞch vô ®Ó tù hoµn thiÖn kh«ng cã nghÜa lµ dµn tr¶i ®Òu nguån lùc cña ng©n hµng vµo tÊt c¶ c¸c lo¹i nghiÖp vô, mµ vÉn ph¶i x¸c ®Þnh lo¹i nghiÖp vô chiÕn l­îc cña ng©n hµng cã hiÖu qu¶ nhÊt, ­u thÕ nhÊt, bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô kh¸c ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. C¸ch thøc më réng, ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô ra sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn riªng cã cña ng©n hµng m×nh ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao nhÊt l¹i lµ mét bµi to¸n khã cÇn t×m lêi gi¶i tèi ­u ®èi víi c¸c nhµ l·nh ®¹o ng©n hµng th­¬ng m¹i. §æi míi ®em l¹i nhiÒu c¬ héi nh­ng còng nhiÒu nh÷ng thñ th¸ch buéc c¸c ng©n hµng ph¶i t×m lèi riªng cho m×nh ®Ó v­ît qua mét c¸ch tèt nhÊt. C¸c ng©n hµng ViÖt Nam ph¶i hiÓu râ n¨ng lùc hiÖn t¹i cña m×nh vµ ®Æt m×nh vµo bèi c¶nh c¹nh tranh chung cña toµn ngµnh vµ toµn bé nÒn kinh tÕ th× míi cã thÓ x¸c ®Þnh ®óng ®­îc nh÷ng thÕ m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi còng nh­ nh÷ng nguy c¬ tr­íc m¾t. Trong t­¬ng lai héi nhËp kh«ng xa, mét hÖ thèng dÞch vô hiÖn ®¹i, hoµn chØnh sÏ chÝnh lµ c¬ së t¹o nªn uy tÝn vµ chç ®øng v÷ng ch¾c cho mçi ng©n hµng th­¬ng m¹i./. Tµi liÖu tham kh¶o Kû yÕu c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ngµnh Ng©n hµng 1999-2000, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª Hµ néi - 2000. §¹i tõ ®iÓn Kinh tÕ thÞ tr­êng - viÖn Nghiªn cøu tri thøc B¸ch Khoa - 1998. Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt Tµi chÝnh-TiÒn tÖ (TËp I), Tr­êng §H Ngo¹i Th­¬ng-NXB Gi¸o dôc,1999 Gi¸o tr×nh NghiÖp vô kinh doanh ng©n hµng - Häc viÖn Ng©n hµng - NXB Thèng kª 2000. B¸o c¸o th­êng niªn cña ng©n hµng IndoVina n¨m 2001. T¹p chÝ ThÞ tr­êngTµi chÝnh TiÒn tÖ 15/7/2002. T¹p chÝ ng©n hµng sè 5, 6,7, 9, 10/2002. T¹p chÝ VietComBank 8/2002.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dockhoa luan .doc
  • lnkShortcut to chuong 1.doc.lnk
  • lnkShortcut to chuong 2.doc.lnk
  • lnkShortcut to chuong 3.doc.lnk
  • lnkShortcut to loi ket.doc.lnk
  • lnkShortcut to loi mo dau.doc.lnk
  • lnkShortcut to Muc luc.doc.lnk
  • lnkShortcut to tµi liÖu tham kh¶o.doc.lnk
Luận văn liên quan