Đề tài Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong Công ty Cổ phần Bánh kẹo Kinh Đô miền Bắc

Lời mở đầu Trong tiến trình hội nhập kinh tế, bất kì một doanh nghiệp nào thuộc bất kì một thành phần kinh tế nào cũng phải phát huy mọi nguồn lực sẵn có của mình để tăng năng suất lao động hạ giá thành sản phẩm, từng bước cải thiện đời sống người lao động. Một trong những công cụ để quản lí sản xuất, quản lí lao động trong các doanh nghiệp là các mức lao động, các mức lao động có căn cứ khoa học giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt đối với nơi có áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm cho công nhân sản xuất. Trong Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Kinh Đô phần lớn công nhân sản xuất được trả lương theo sản phẩm. Vì thế việc xác định ra các mức chính xác là điều cần thiết vì các mức lao động chính là cơ sở để trả lương theo sản phẩm công bằng phù hợp với hao phí lao động của người lao động, bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động. Trong thời gian ngắn được thực tập tại Công ty em đã đi sâu vào tìm hiểu những vấn đề lý luận về công tác định mức lao động, mối quan hệ gắn bó giữa định mức lao động và công tác trả lương. Nghiên cứu tìm hiểu phân tích tình trạng công tác định mức lao động của Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Kinh Đô. Vì vậy đề tài chuyên đề của em lựa chọn là:”Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong Công ty Cổ phần Bánh kẹo Kinh Đô miền Bắc”. Chuyên đề nghiên cứu gồm ba phần: Chương I - Lý luận chung về định mức lao động. Chương II - Công tác định mức lao động và việc áp dụng mức vào trả lương theo sản phẩm cho công nhân sản xuất tại Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Kinh Đô. mụC LụC Lời mở đầu 1 Chương I - Lý luận chung về định mức lao động 3 I. Cơ sở lý luận chung về định mức lao động 3 1. Định nghĩa định mức lao động 3 2. Bản chất của định mức lao động 3 3. Vai trò của định mức lao động trong doanh nghiệp. 4 4. Nội dung của công tác định mức lao động : 10 5. Các phương pháp định mức lao động 15 6. Sự cần thiết khách quan phải tiến hành công tác định mức lao động. 20 II. Mối quan hệ giữa định mức lao động với trả lương theo sản phẩm . 21 1.Khái niệm về hình thức trả lương theo sản phẩm : 21 2. Một vài chế độ trả lương sản phẩm phổ biến hiện nay. 23 3. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác định mức lao động để nâng cao hiệu quả hình thức trả lương theo sản phẩm. 25 Chương II – Công tác định mức Lao Động và việc áp dụng trả lương theo sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo kinh Đô Miền Bắc. 27 I. Các đặc điểm của công ty có ảnh hưởng tới công tác định mức lao động . 27 1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty 27 2. Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 30 3. Đặc điểm về nhiệm vụ sản xuất, mặt hàng sản xuất. 34 4. Đặc điểm về quy trình sản xuất sản phẩm 34 5. Đặc điểm về máy móc trang thiết bị nơi làm việc. 35 6. Đặc điểm về việc tổ chức lao động. 37 7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 40 II.Thực trạng công tác định mức lao động và trả lương sản phẩm tai công ty. 42 1. Tổ chức công tác định mức lao động. 42 2. Đánh giá công tác định mức lao động tại công ty 55 III. Vận dụng trả lương theo sản phẩm cho công nhân sản xuất trong Công ty cổ phần Bánh kẹo Kinh Đô. 59 1. Chế độ tiền lương sản phẩm đang áp dụng trong Công ty 59 2. Phân tích các điều kiện hỗ trợ người lao động thực hiện mức 63 Chương III - Giải pháp nhằm hoàn thiện định mức lao động để nâng cao hiệu quả trả lương sản phẩm trong công ty bánh Cổ phần bánh kẹo Kinh Đô 70 I. Phương hướng nhiệm vụ trung hạn của Công ty : 70 1. Giải pháp hoàn thiện phương pháp định mức 71 2. Hoàn thiện tổ chức công tác định mức 75 3.Hoàn thiện các điều kiện làm việc nhằm khuyến khích người lao động hoàn thành mức lao động 76 Kết luận 85

doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4034 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong Công ty Cổ phần Bánh kẹo Kinh Đô miền Bắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Msl b×nh qu©n = 35,2 Kg/c«ng Sau ®ã lÊy trung b×nh cña c¸c møc nµy trong 6 ngµy ®­a ra møc chÝnh ¸p dông vµo s¶n xuÊt cho c«ng nh©n nh­ sau: Msl = 35,2+35,3+35,7+34,8+35,2 6 = 35 kg/c«ng Hay: 28,57 c«ng/tÊn VÝ dô: Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t. §èi víi mét sè kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã thÓ tiÕn hµnh bÊm giê chôp ¶nh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c hao phÝ thêi gian nh­ kh©u nÊu kÑo, ®ãng tói b¸nh, ®ãng tói kÑo th× c¸n bé ®Þnh møc sÏ kh«ng sö dông ph­¬ng ph¸p thèng kª. VÝ dô: §Þnh møc cho kh©u nÊu( kÑo cøng). C¸c b­íc tiÕn hµnh kh¶o s¸t nh­ sau: B­íc 1: ChuÈn bÞ kh¶o s¸t. §Ó x©y dùng møc chÝnh x¸c kh©u chuÈn bÞ ®­îc th­c hiÖn rÊt kü l­ìng. C¸n bé ®Þnh møc nghiªn cøu qui tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ thùc tÕ s¶n xuÊt d­íi sù phèi hîp víi phßng kü thuËt vµ c¸c x­ëng ®Ó tiÕn hµnh kh¶o s¸t phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ ®iÒu kiÖn kü thuËt nhÊt ®Þnh. C¸n bé ®Þnh møc nghiªn cøu ,t×m hiÓu,quan s¸t quy tr×nh s¶n xuÊt ®Ó x¸c ®Þnh kÕt cÊu hîp lý vµ tÝnh chÊt cña tõng bé phËn b­íc c«ng viÖc , tõng thao t¸c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. S¬ ®å qui tr×nh s¶n xuÊt kÑo: §­êng + Gluc« + n­íc Hoµ tan, läc NÊu - trén h­¬ng liÖu Lµm nguéi T¹o h×nh Bao gãi( M¸y gãi) §ãng tói Kho Ph©n chia qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thµnh c¸c giai ®o¹n, c¸c kh©u ®Ó tiÖn cho viÖc ®Þnh møc. Nh­ trªn c¸c kh©u tiÕn hµnh ®Þnh møc lµ: Hoµ ®­êng NÊu Bao gãi(m¸y gãi) §ãng tói VËn chuyÓn + C¸c thao t¸c trong hoµ ®­êng gåm: 1.LÊy ®­êng 2.§æ ®­êng vµo nåi 3.§æ mËt, tinh bét 4.X¶ n­íc 5.BËt c«ng t¾c m¸y hoµ ®õ¬ng B­íc c«ng viÖc nµy do c«ng nh©n bËc 4/6 ®¶m nhËn. Cïng víi viÖc ph©n chia thµnh c¸c bé phËn b­íc c«ng viÖc, c¸n bé ®Þnh møc t×m hiÓu c¸c lo¹i m¸y mãc sö dông trong tõng bé phËn ®Ó hiÓu râ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña tõng m¸y. Ch¼ng h¹n víi kh©u nÊu kÑo(gåm c¸c b­íc còng tõ nÊu, trén h­¬ng liÖu, lµm nguéi, t¹o h×nh) c¸c lo¹i m¸y mãc th­êng ®­îc sö dông lµ: - Nåi nÊu Liªn X« - M¸y n©ng khay - M¸y dÇn - M¸y t¹o tinh - M¸y sµng - Nåi nÊu nh©n - Sau ®ã c¸n bé ®Þnh møc t×m hiÓu vÒ chÕ ®é cung cÊp nguyªn vËt liÖu. Trong tæ nÊu vËt t­ gåm: §­êng, m¹ch nha, Shortening, h­¬ng liÖu nÊu nh©n... - C¨n cø vµo thµnh phÇn c«ng thøc( yªu cÇu kü thuËt) thùc hiÖn nÊu c¸c lo¹i kÑo b¸nh theo ®óng qui tr×nh ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu nh»m x¸c ®Þnh sè hao phÝ nguyªn vËt liÖu. Ch¼ng h¹n: Víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh th× kh©u nhµo bét ph¶i cã c¸c thµnh phÇn: - Bét mú : a1 (g) - §­êng kÝnh : a2 (g) - ChÊt bÐo : a3 (g) - ChÊt t¹o xèp : a4 (g) Sau khi tiÕn hµnh ph©n chia qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thµnh c¸c bé phËn hîp thµnh vµ hiÓu râ c¸c ®iÒu kiÖn liªn quan tùc tiÕp ®Õn thùc hiÖn c«ng viÖc, bé phËn ®Þnh møc tiÕn hµnh kh¶o s¸t. B­íc 2: TiÕn hµnh kh¶o s¸t. §Ó tiÕn hµnh kh¶o s¸t, bé phËn ®Þnh møc ph¶i: - Chän ®èi t­îng kh¶o s¸t nhãm c«ng nh©n - §Þa ®iÓm quan s¸t kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn ng­êi c«ng nh©n - Tuú tÝnh chÊt c«ng viÖc mµ c¸n bé kh¶o s¸t chän ph­¬ng ph¸p chôp ¶nh bÊm giê thÝch hîp. Chän thêi ®iÓm tiÒn hµnh bÊm giê. VÝ dô: Kh¶o s¸t thêi gian ®Ó tiÕn hµnh ®Þnh møc cho kh©u nÊu kÑo. §©y lµ kh©u mµ ng­êi lao ®éng ph¶i lµm viÖc víi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nã ®­îc tæ chøc s¶n xuÊt theo quy tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc, s¶n phÈm cña b­íc c«ng viÖc nµy lµ ®Çu vµo cho b­íc c«ng viÖc tiÕp theo. C¸c thao t¸c trªn mçi b­íc c«ng viÖc lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong ca lµm viÖc nªn b­íc c«ng viÖc lµ ®èi t­îng cña ®Þnh møc. Néi dung bÊm giê c¸c b­íc c«ng viÖc trong kh©u nÊu. C¸c b­íc c«ng viÖc nÊu gåm c¸c thao t¸c: 1.- NÊu kÑo + trén h­¬ng liÖu: CÊp bËc c«ng viÖc lµ 4/6 (CÊp bËc c«ng nh©n lµ 6/6) 2.- Lµm nguéi, m¸y dÇn : CBCV lµ 3/6 (CBCN b×nh qu©n: 3/6) 3.- T¹o h×nh : CBCV lµ 4/6 (CBCN:4/6) 4.- §æ sµng : CBCV lµ 4/6 (CBCN: 3/6) Dông cô bÊm giê: §ång hå bÊm giê hai kim Thêi ®iÓm bÊm giê: Lóc nhÞp ®é s¶n xuÊt ®· ®i vµo æn ®Þnh tøc lµ vµo kho¶ng 8h>10h. TiÕn hµnh bÊm giê toµn bé b­íc c«ng viÖc vµ bÊm giê liªn tôc. Cã phiÕu sau: B¶ng sè 9: PhiÕu bÊm giê kh©u nÊu. TT Tªn thao t¸c Thêi gian (phót)- sè lÇn bÊm) åt n 1 2 3 4 5 1 §­êng vµo nåi qua ®­êng dÉn 7,5 8 8,5 8 8,5 41,5 5 8,1 2 NÊu + trén nguyªn liÖu 6,5 7 6,5 7 6,6 33,6 5 6,72 3 Lµm nguéi, c¸n 15,5 16 15 15 15,5 77 5 15,4 4 M¸y t¹o t×nh 6 6,5 6,2 6,3 6,5 31,5 5 6,3 5 §æ sµng 5,5 5,6 5,6 5,5 5,2 27,4 5 5,48 (Nguån: Phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng) Chôp ¶nh toµn bé ca lµm viÖc sau ®ã ph©n lo¹i thêi gian hao phÝ cña tõng lo¹i, x¸c ®Þnh thêi gian t¸c nghiÖp ca. Qua tæng hîp sè liÖu cã kÕt qu¶ nh­ sau: - Thêi gian chuÈn bÞ : 5 phót - Thêi gian nghØ ng¬i : 55 phót - Thêi gian t¸c nghiÖp, phôc vô kü thuËt ®­îc tiÕn hµnh khi t¸c nghiÖp = 7h-1h = 6h Do ®Æc ®iÓm cña toµn bé phËn nÊu cã liªn quan tùc tiÕp ®Õn bé phËn bao gãi, ®ãng tói. NÕu nÊu lµm 8h/ca th× bé phËn gãi ph¶i lµm viÖc thªm giê míi ®¶m b¶o hoµn thµnh khèi l­îng kÑo ®· nÊu. Cho nªn kh©u nÊu nµy chØ ph¶i lµm 7h/ca vµ cã thêi gian cho m¸y nghØ gi÷a mçi ca lµ 1h. B­íc 3:Tæng hîp ph©n tÝch kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®­a ra møc dïng thö. Qua sè liÖu thu thËp tõ ghi chÐp phiÕu chôp ¶nh bÊm giê, bé phËn ®Þnh møc tËp hîp ph©n tÝch tÝnh to¸n ®Ó ®­a ra møc cho kh©u sau. Th«ng qua phiÕu chôp ¶nh thêi gian t¸c nghiÖp ca: 6h Th«ng qua phiÕu bÊm giê b­íc c«ng viªc x¸c ®Þnh thêi gian t¸c nghiÖp chung cho c¶ kh©u b»ng c¸ch lÊy tæng c¸c trung b×nh céng sè häc ë c¸c b­íc c«ng viÖc ta cã: ttnBCV= 8,1 + 6,72 + 15,4 + 6,3 + 5,48 = 42 phót/mÎ KÕt thóc kh©u nÊu, 1 mÎ nÊu ®­îc 35 kg do c¶ 8 ng­êi trong tæ thùc hiÖn. Thêi gian t¸c nghiÖp ca cña c¶ tæ lµ: 8*360phót =2880 phót Nªn møc s¶n l­îng tÝnh cho c¶ tæ trong ca lµ: Msl = = 2400 kg/ca Sau ®ã tÝnh s¶n l­îng cho mét nguyªn c«ng nh­ sau: Møc s¶n l­îng ca 2400 Mslng­êi = = = 300 kg/c«ng Sè ng­êi trong ca 8 HoÆc tÝnh ra hao phÝ c«ng/tÊn sÏ lµ: Mtg = = 3.33 c«ng /tÊn B­íc 4: ¸p dông vµ qu¶n lý c¸c møc lao ®éng. - Sau khi møc nµy ®· ®­îc ¸p dông thö nghiÖm, c¸c x­ëng ¸p dông thö c¸c møc nµy vµo mét sè kh©u, bé phËn ë tõng chñng lo¹i s¶n phÈm vµ tõng kh©u s¶n xuÊt. - §èi víi nh÷ng møc míi x©y dùng nh­ møc míi cho lo¹i kÑo Chew hoÆc ®èi víi c«ng nh©n míi vµo s¶n xuÊt th× cã thêi gian ®Ó ¸p dông “ møc t¹m thêi” trong vßng 3 th¸ng ®Ó ng­êi lao ®éng quen dÇn víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. - C¸n bé phô tr¸ch qu¶n lý s¶n xuÊt ë c¸c x­ëng theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn møc ë tõng bé phËn cã thÓ th«ng qua thèng kª kÕt qu¶ s¶n xuÊt trong ca cña tõng c¸ nh©n, tõng bé phËn nh»m kiÓm tra sù chÝnh x¸c cña møc, ph¸t hiÖn møc sai, møc l¹c hËu vµ ®Ò ra biÖn ph¸p kh¾c phôc. Lóc nµy vai trß cña bé phËn thèng kª v¨n phßng c¸c x­ëng lµ rÊt quan träng, ghi chÐp ®óng vµ kh¸ch quan víi kÕt qu¶ cña tõng bé phËn. Sau khi thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn ®Þnh møc th× phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng ph¶i lËp v¨n b¶n ®Ó tr×nh gi¸m ®èc ký duyÖt. Phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng ph¶i thuyÕt tr×nh lÝ do dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ møc qua c¸c lÇn kh¶o s¸t tr­íc ®Ó gi¸m ®èc ®ång ý vµ kÝ duyÖt. - Sau ®ã møc ®­îc ban hµnh vµ ¸p dông chÝnh thøc vµo c¸c b­íc, c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Møc lóc nµy chÝnh thøc ®­îc dïng lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng mét c¸ch chÝnh x¸c. - §iÒu chØnh møc: Víi c¸c møc kh«ng chÝnh x¸c qua theo dâi ph©n tÝch th× bé phËn ®Þnh møc l¹i tiÕn hµnh ®Þnh møc l¹i (ph©n tÝch yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn møc nh­ c¸c ®iÒu kiÖn tæ chøc, kü thuËt...). Víi c¸c møc l¹c hËu do thay ®æi m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, do cÊp bËc c«ng nh©n t¨ng... k×m h·m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng còng ®­îc ®­a ra xem xÐt l¹i. ViÖc ¸p dông qu¶n lý møc míi ®­îc tiÕn hµnh vµ kiÓm so¸t chÆt chÏ v× ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó tr¶ l­¬ng, tÝnh th­ëng cho c«ng nh©n tho¶ ®¸ng , c«ng b»ng vµ cã t¸c dông t¹o ®éng lùc lao ®éng . Th«ng th­êng chu kú thay ®æi cña c¸c møc lµ 6 th¸ng - 1 n¨m. Cã nh÷ng møc rÊt æn ®Þnh theo thêi gian nh­ng bªn c¹nh ®ã cã nhiÒu møc thay ®æi rÊt nhanh do sù thay ®«Ø m¸y mãc, thiÕt bÞ, tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n. 2. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng t¹i C«ng ty. 2.1 Ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc: ¦u ®iÓm : + C¸c ®Þnh møc lao ®éng ®­îc x©y dùng cã tr×nh tù + Víi ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc lao ®éng kh¶o s¸t ph©n tÝch th× c¸c b­íc chuÈn bÞ ®­îc tiÕn hµnh rÊt kü l­ìng. + §èi t­îng kh¶o s¸t cô thÓ cã kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ cã tr×nh ®é lµnh nghÒ nhÊt ®Þnh. + Thêi ®iÓm chän kh¶o s¸t lµ hoµn toµn hîp lý. + Møc lao ®éng ®· tÝnh to¸n ®Çy ®ñ thêi gian nhu cÇu nghØ ng¬i cÇn thiÕt cña ng­êi lao ®éng nh»m b¶o ®¶m søc khoÎ ng­êi lao ®éng. Víi ph­¬ng ph¸p thèng kª: Ph­¬ng ph¸p nµy dÔ lµm, tèn Ýt hao phÝ thêi gian nghiªn cøu vµ dÔ hiÓu ®èi víi ng­êi lao ®éng. Nh­îc ®iÓm : Ph­¬ng ph¸p chôp ¶nh ch­a chØ ra ®­îc thêi gian bËn viÖc vµ ngõng viÖc trong ca s¶n xuÊt. ChØ dïng thêi gian ca lµm viÖc lo¹i trõ thêi gian nghØ ng¬i nhu cÇu cÇn thiÕt cña ng­êi lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian t¸c nghiÖp ca. Nh­ vËy lµ ch­a hîp lý do ch­a lo¹i trõ thêi gian l·ng phÝ ë trong møc do ®ã ch­a tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. 2.2 NhËn xÐt ­u nh­îc ®iÓm cña c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng : ¦u ®iÓm : - Nh×n chung bé phËn ®Þnh møc ®· thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng cña m×nh ®ã lµ x©y dùng hÖ thèng møc cã chÊt l­îng, kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Ó cã ®iÒu chØnh kÞp thêi s¸t víi thùc tÕ. - C¸n bé lµm c«ng t¸c ®Þnh møc ë phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng ®­îc kiªm nghiÖm nghÒ theo chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña x· héi lµm gi¶m nhÑ bé m¸y qu¶n lý. Kh¶ n¨ng n¾m b¾t t×nh h×nh thùc hiÖn møc ®Ó lªn chÝnh s¸ch tr¶ l­¬ng ®­îc chÝnh x¸c. V× vËy, trong suèt qu¸ tr×nh lao ®éng cña ng­êi lao ®éng cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng vµ c«ng t¸c tiÒn l­¬ng ng­êi c¸n bé ®Þnh møc cã thÓ gi¶i quyÕt c«ng viÖc nµy thuËn lîi . §éng viªn ng­êi lao ®éng, æn ®Þnh t©m lý cña hä ®Ó b¶o ®¶m n¨ng suÊt lao ®éng vµ hoµn thµnh ®Þnh møc lao ®éng ®Ò ra. - C¸n bé ®Þnh møc lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é vµ qua ®µo t¹o ®¹i häc, cã nghiÖp vô chuyªn m«n vÒ ®Þnh møc lao ®éng. - C¸ch thøc tæ chøc c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn. Nh­îc ®iÓm: - Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm kÓ trªn, do bé phËn ®Þnh møc lao ®éng trong C«ng ty cßn ph¶i kiªm nghiÖm thªm nhiÒu c«ng t¸c nh­ ®µo t¹o, tuyÓn dông... ngoµi viÖc tr¶ l­¬ng nªn viÖc b¸m s¸t thùc tÕ, t×nh h×nh t¹i ph©n x­ëng kh«ng ®­îc th­êng xuyªn mµ chñ yÕu lµ dùa vµo bé phËn thèng kª qu¶n lý ph©n x­ëng. - ViÖc kiªm nghiÖm nhiÒu c«ng viÖc cïng mét lóc ®ßi hái c¸n bé kiªm nghiÖm ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, khiÕn cho c¸n bé ®Þnh møc lao ®éng khã cã thÓ tiÕn hµnh c«ng viÖc mét c¸ch toµn diÖn v× thÕ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh trong chÊt l­îng c«ng t¸c do kh«ng cã thêi gian chuyªn m«n vÒ mét mÆt. - Qu¶n lý møc chñ yÕu lµ c«ng viÖc thuéc phßng lao ®éng qu¶n lý. Khi nµo thÊy cã bÊt hîp lý cña møc th× ®ßi hái cã sù thay ®æi. 2.3. §¸nh gi¸ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng cña møc lao ®éng a. VÒ sè l­îng møc lao ®éng. TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm c¸c chñng lo¹i kÑo b¸nh cã trong C«ng ty ®Òu ®­îc x©y dùng møc chØ tiªu. Hµng n¨m sè l­îng chñng lo¹i kÑo b¸nh t¨ng lªn th× sè l­îng c¸c møc nµy còng t¨ng lªn. Cô thÓ trong 3 n¨m trë l¹i ®©y, qua thèng kª cã c¸c lo¹i sau : B¶ng sè 10: Sè l­îng c¸c møc chØ tiªu trong c«ng ty N¨m Sè x­ëng C¸c lo¹i mÆt hµng C¸c mÆt hµng cã møc chØ tiªu 2007 6 157 157 2008 6 163 163 2009 7 172 172 TÝnh b×nh qu©n th× kÕt qu¶ thùc hiÖn ®Þnh møc lu«n ®¹t 100%, ®iÒu nµy cho thÊy Ýt cã sù thay ®æi lín trong s¶n xuÊt, c¸c møc chØ tiªu ®­a ra t­¬ng ®èi hîp lý vµ c¸c x­ëng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hoµn thµnh ®Þnh møc lao ®éng. b. VÒ chÊt l­îng cña møc lao ®éng Do C«ng ty sö dông rÊt linh ho¹t c¸c ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t ph©n tÝch vµ thèng kª ë tõng bé phËn nªn viÖc c¸n bé thèng kª ph¶i th­êng xuyªn theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn møc chØ tiªu vµ ®­a lªn v¨n phßng C«ng ty ®Ó quyÕt to¸n l­¬ng tõng th¸ng cho tõng tæ, tõng c¸ nh©n t¹i tõng x­ëng, nªn qu¶n lý kh¸ tèt vÒ møc chØ tiªu. Khi ph¸t hiÖn ra møc kh«ng hîp lý th× ph¶i söa ®æi ngay. C¸c møc kh«ng hîp lý rÊt Ýt chØ kho¶ng 1% c¸c møc nµy kh«ng tån t¹i ®­îc l©u qua thêi gian thùc hiÖn kh«ng thÊy phï hîp lµ bÞ lo¹i bá. Bé phËn qu¶n lý d­íi c¸c x­ëng th­êng xuyªn theo dâi c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó ®iÒu chØnh møc kÞp thêi. Víi sù thay ®æi vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ hoÆc thay ®æi vÒ ng­êi lao ®éng hoÆc do tay nghÒ ng­êi lao ®éng ®­îc n©ng lªn th× møc còng ®­îc ®iÒu chØnh kÞp thêi VÝ dô : §iÒu chØnh møc lao ®éng ®èi víi mét sè chñng lo¹i kÑo do tr×nh ®é ng­êi lao ®éng t¨ng lªn vµ do ®iÒu kiÖn lao ®éng ®­îc c¶i thiÖn nh­ sau : B¶ng sè 11: Mét sè ®iÒu chØnh møc lao ®éng trong C«ng ty(n¨m 2009). Tªn kÑo Møc chØ tiªu cò Møc chØ tiªu míi KÑo cøng hép 250 g 44 48 KÑo cøng hép 500 g 52 60 KÑo cøng hép 300 g 52 56 KÑo cøng hép 350 g 34 37 KÑo cøng hép 150 g 26 28 NÊu cao cÊp 270 300 III. VËn dông tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trong C«ng ty cæ phÇn B¸nh kÑo KINH §¤. 1. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ®ang ¸p dông trong C«ng ty 1.1. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng s¶n phÈm tËp thÓ §èi víi mét sè kh©u s¶n xuÊt mµ yªu cÇu ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¸ nh©n trong tæ ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc mµ kh«ng thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c«ng viÖc cña tõng ng­êi th× ë bé phËn Êy C«ng ty ¸p dông chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo tËp thÓ. VÝ dô : ë t¹i kh©u nÊu kÑo ë x­ëng kÑo cøng. §©y lµ kh©u ®ßi hái cã sù kÕt hîp nhiÒu b­íc c«ng viÖc : Nh­ nÊu, lµm nguéi, t¹o h×nh, ®æ sµng... ®Ó lµm thµnh kÑo. Kh©u nµy ®­îc tiÕn hµnh bëi 8 ng­êi (thî nÊu chÝnh lµ tæ tr­ëng cã cÊp bËc 6) nh­ trªn ®· tr×nh bµy cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n ë c¶ kh©u nµy lµ 4/6. L­¬ng tÝnh cho toµn bé kh©u nµy nh­ sau : L­¬ng tæ nÊu = Khèi l­îng s¶n phÈm kÑo ®ñ chÊt l­îng tõng lo¹i x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kÑo tõng lo¹i Trong ®ã : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho tõng lo¹i kÑo sÏ ®­îc tÝnh kh¸c nhau phô thuéc vµo møc lao ®éng cña mçi lo¹i kÑo ®ã. VÝ dô : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cña lo¹i kÑo cøng gãi xo¾n tÝnh cho bé phËn nÊu nh­ sau : Møc cho bé phËn nµy lµ 330 kg/c«ng hay 3,03 tÊn/c«ng. CÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n bé phËn nµy lµ 4/6, hÖ sè l­¬ng trong thang l­¬ng t­¬ng øng lµ 1,9. Sè ngµy c«ng theo chÕ ®é trong th¸ng ®­îc tÝnh lµ: 26 ngµy. Ta cã : §G = Mtg*TiÒn l­¬ng ngµy TiÒn l­¬ng ngµy=(L­¬ng c¬ b¶n*HÖ sè l­¬ng)/Sè ngµy c«ng theo chÕ ®é. VËy ®¬n gi¸ nÊu b»ng : §G nÊu = 1 x 3,03 x 1,9 x 290.000 = 64.212 ®/tÊn 26 Hµng th¸ng c¸n bé thèng kª thèng kª s¶n l­îng kÑo cña tæ nÊu ®Ó ®­a ra quü l­¬ng cña tæ chÝnh x¸c. VÝ dô : Th¸ng mét tæ nµy lµm ®­îc 104 tÊn. L­¬ng tæ nÊu b»ng 104 x 64.212 = 6.678.048 ®. Sau khi x¸c ®Þnh l­¬ng cña tæ, c¸n bé lao ®éng tiÒn l­¬ng lùa chän ph­¬ng ph¸p chia l­¬ng ®Ó chia l­¬ng theo tõng ng­êi. Ph­¬ng ph¸p ¸p dông chia l­¬ng ë ®©y lµ ph­¬ng ph¸p hÖ sè phô thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc. + NÕu møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc nÆng nhÊt cã hÖ sè 1,2. + NÕu møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc kh¸ nÆng cã hÖ sè lµ 1,15. + NÕu møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc b×nh th­êng cã thÓ lµ 1,1 hoÆc lµ 0,95 Tuú thuéc vµo tÝnh chÊt c«ng viÖc mµ mçi c¸ nh©n thùc hiÖn sau ®ã ®¸nh gi¸ trong tæ cã sù gãp mÆt cña c¸n bé kü thuËt, c¸n bé tiÒn l­¬ng. Dùa trªn b¶ng chÊm c«ng trong th¸ng tÝnh ®­îc sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña mçi ng­êi. LÊy tæng ngµy c«ng thùc tÕ cña mçi ng­êi nh©n víi hÖ sè cña mçi ng­êi sÏ cho ta tæng c«ng. Sau ®ã tiÕn hµnh chia l­¬ng. Tæng c«ng qui ®æi = (C«ng thùc tÕi* HÖ sè ) TiÒn l­¬ng cña tæ TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm = * C«ng qui ®æii Tæng c«ng qui ®æi TiÒn xµ phßng : 2000/ ng­êi/th¸ng. TiÒn Båi d­ìng : 2000/c«ng. TiÒn ph¸t sinh C«ng ty ®­îc tr¶ khi ng­êi c«ng nh©n lµm nh÷ng c«ng viÖc kh«ng cã trong ®Þnh møc nh­ tiÒn häp... Dùa vµo ®©y ta cã thÓ tÝnh ®­îc tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n nh­ sau: VÝ dô : L­¬ng th¸ng cña mét c«ng nh©n tæ nÊu nh­ sau : B¶ng sè 12: B¶ng thanh to¸n l­¬ng - c«ng nh©n s¶n xuÊt . Hä tªn Sè ngµy lµm viÖc HÖ sè Tæng c«ng qui ®æi TiÒn l­¬ng s¶n phÈm C¸c kho¶n kh¸c Båi d­ìng TiÒn xµ phßng Ph¸t sinh C«ng ty Tæng céng CN hoµ ®­êng 22 1,1 24,2 1.371.950 44000 2000 1.417.950 CN nÊu kÑo 26 1,15 29,9 1.553.800 52000 2000 1.607.800 CN nÊu nh©n 25 1 25 1.397.400 50000 2000 1.449.400 CNlµm nguéi A 26 1 26 1.429.400 52000 2000 1.483.400 CNlµm nguéi B 26 1 26 1.429.400 52000 2000 1.483.400 CNlµm nguéi C 26 1 26 1.429.400 52000 2000 1.483.400 CN vËn hµnh m¸y t¹o h×nh 25 1,05 26,25 1.437.300 50000 2000 1.489.300 CN ®æ sµng 26 1 26 1.429.400 52000 2000 1.483.400 (Nguån :Phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng 2009) 1. 2 ChÕ ®é tiÒn l­¬ng s¶n phÈm c¸ nh©n. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng nµy ®­îc ¸p dông cho bé phËn c«ng nh©n cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c khèi l­îng cña tõng ng­êi. Th­êng ë bé phËn gãi kÑo. VÝ dô : TÝnh l­¬ng cña mét c«ng nh©n tæ bao gèi kÑo. ChÞ Ph­¬ng Anh c«ng nh©n bËc 3/6 - cÊp bËc c«ng viÖc 3/6. Th¸ng 1 chÞ Anh gãi ®­îc 800 kg kÑo . Trong ®ã : KÑo gãi xo¾n to nh©n dõa : 420 kg §¬n gi¸ 541.758®/tÊn KÑo nh©n cam : 300 kg §¬n gi¸ 592.548 ®/tÊn KÑo nh©n s÷a chua : 80 kg §¬n gi¸ 541.758 ®/tÊn. VËy cuèi th¸ng chÞ Anh nhËn sè tiÒn lµ : (541.758 x 0,42) + (592.548 x 0,3) + (541.758 x 0,08) = 448.643 ® §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng mçi lo¹i kÑo ®­îc tÝnh dùa vµo ®Þnh møc cña mçi lo¹i kÑo. §Þnh møc nµy phô thuéc vµo trong l­îng viªn kÑo lµ chÝnh. Trong ®ã ®Þnh møc kÑo nh©n døa, nh©n s÷a chua lµ : 35kg/c«ng Nh©n cam : 32 kg/c«ng HÖ sè l­¬ng c¬ b¶n c«ng viÖc bËc 3 lµ 1,7. Dùa vµo ®©y ta tÝnh ®­îc ®¬n gi¸ tõng lo¹i : KÑo nh©n døa, s÷a chua = 1,7 x 290.000 x 1000 = 541.758 ®/tÊn 26 35 KÑo nh©n cam = 1,7 x 290.000 x 1000 = 592.548 ®/tÊm 26 32 §©y lµ tiÒn l­¬ng lµm theo s¶n phÈm cña tõng c¸ nh©n . Ngoµi tiÒn l­¬ng nµy cuèi th¸ng ng­êi c«ng nh©n cßn ®­îc lÜnh c¸c kho¶n kh¸c nh­ tiÒn xµ phßng, tiÒn BHXH (¸p dông ®èi víi lao ®éng thêi vô), tiÒn båi d­ìng ®éc h¹i ®èi víi nh­ng c«ng viÖc mµ ng­êi lao ®éng lµm trong khu vùc ®éc h¹i nh­ : tæ nÊu.. c¸c ph¸t sinh C«ng ty. NhËn xÐt: C¸ch thøc tr¶ l­¬ng nh­ trªn trong C«ng ty d· thÓ hiÖn ®óng nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy dÔ hiÓu víi ng­êi lao ®éng. Tuy nhiªn, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc tr¶ l­¬ng th× c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng trong C«ng ty cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch khoa häc chÝnh v× vËy cÇn ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Þnh møc lao déng. 2. Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn hç trî ng­êi lao ®éng thùc hiÖn møc a. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty. §Æc ®iÓm s¶n xuÈt cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt theo theo thêi vô, nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm cña thÞ tr­êng t¨ng m¹nh vµo quÝ I vµ quÝ IV, mïa lÔ c­íi vµ TÕt vµ gi¶m vµo qui II, quÝ III. V× thÕ vµo thêi ®iÓm nhu cÇu thÞ tr­êng t¨ng, khèi l­îng c«ng viÖc lín ng­êi lao ®éng tËp trung vµo s¶n xuÊt lµm gi¶m thêi gian hao phÝ nªn trong thêi gian nµy viÖc thùc hiÖn møc rÊt tèt. Qua thãng kª cho thÊy viÖc hoµn thµnh møc th­êng ®¹t 109%( t¨ng 9%).Tuy nhiªn, vµo thêi ®iÓm nhu cÇu thÞ tr­êng tiªu dïng gi¶m th× mét sè lao ®éng thêi vô ph¶i nghØ viÖc ®Ó ®¶m b¶o møc l­¬ng cho ng­êi lao ®éng viÖc s¶n xuÊt bÞ cÇm chõng, m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng ®­îc sö duông hÕt c«ng suÊt nªn hiÖu suÊt sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ thÊp, trong thêi k× nµy møc th­êng ®¹t tõ 80%-100%. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kh«ng liªn tôc khiÕn ng­êi lao ®éng lu©n chuyÓn tõ tr¹ng th¸i lao ®éng nµy sang tr¹ng th¸i lao ®éng kh¸c, ®iÒu nµy trùc tiÕp lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc hoµn thµnh møc cña ng­êi lao ®éng. b. §Æc diÓm m¸y mãc ,thiÕt bÞ c«ng nghÖ. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty Cæ PhÇn B¸nh kÑo Kinh §« rÊt quan t©m ®Õn viÖc ®Çu t­ mua míi trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. Nh­ng do sù ph¸t triÓn nhanh cña s¶n xuÊt, nguån vèn h¹n hÑp nªn viÖc ®Çu t­ mua míi m¸y mãc thiÕt bÞ ch­a ®ång bé . Mét sè c«ng ®o¹n s¶n xuÊt nh­ b¸nh kem xèp, m¸y quËt kÑo cøng, m¸y c¾t kÑo mÒm(kÑo dõa), m¸y phÕt kem vÉn lµm b»ng thñ c«ng. HÇu hÕt c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ®ang ®­îc sö dông t¹i C«ng ty ch­a ®­îc sö dông hÕt c«ng suÊt. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do nhu cÇu cña thÞ tr­êng gi¶m mµ C«ng ty ch­a cã biÖn ph¸p khai th¸c thÞ tr­êng . MÆt kh¸c trong c«ng ty cßn tån t¹i mét sè l­îng lín m¸y mãc thiÕt bÞ cò g©y ra tiÕng ån lín , hay háng khi ®ang ho¹t ®éng nªn g©y ra nhiÒu thêi gian l·ng phÝ. Nh­ mét sè lo¹i m¸y ë x­ëng kÑo cøng: m¸y nÊu, m¸y hoµ ®­êng, m¸y gãi kÑo Acmar. M¸y mãc thiÕt bÞ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, thêi gian hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n phÈm vµ cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng cña C«ng ty hay nãi c¸ch kh¸c nã lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn møc cña ng­êi lao ®éng trong C«ng ty. C«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã trong C«ng ty míi chØ ®­îc khai th¸c tõ 50%-60% viÖc nµy chñ yÕu lµ do C«ng ty cã nh÷ng h¹n chÕ vÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng , ch­a ®Èy m¹nh viÖc chÕ thö s¶n phÈm míi cã chÊt l­îng, ch­a t×m hiÓu nhu cÇu cña nh÷ng ®o¹n thÞ tr­êng míi , viÖc kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm ch­a toµn diÖn cßn mét sè s¶n phÈm ch­a d¹t chÊt l­îng ®­îc ®­a ra thÞ tr­êng lµm gi¶m lßng tin vµ uy tÝn cña C«ng ty. c.§Æc ®iÓm tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc. N¬i lµm viÖc lµ mét phÇn diÖn tÝch nµ kh«ng gian lµm viÖc ®­îc trang bÞ nh÷ng thiÕt bÞ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËt chÊt kÜ thuËt cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh . Mçi n¬i lµm viÖc cã nhu cÇu phôc vô rÊt kh¸c nhau. Mét sè x­ëng trong c«ng ty cßn cã mét sè h¹n chÕ vÒ tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc: +Phôc vô chuÈn bÞ s¶n xuÊt , phôc vô vËn chuyÓn bèc dì , phôc vô kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm cßn Ýt nhiÒu ch­a hîp lÝ + Mét sè nguyªn vËt liÖu ®­îc phôc vô t¹i n¬i lµm viÖc nh­ng vÉn cßn mét sè ng­êi lao ®éng ph¶i tù ®i lÊy nguyªn vËt liÖu nh­ ë kh©u nÊu nh©n … lµm gi¶m thêi gian t¸c nghiÖp cña c«ng nh©n. d. Tr×nh ®é v¨n ho¸, kÜ thuËt cña c«ng nh©n viªn MÆc dï, tr×nh ®é bËc thî trung b×nh trong C«ng ty lµ 4/6 - mét con sè t­¬ng ®èi cao trong ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo. Nh­ng do tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n kh«ng ®Òu nªn vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ tr×nh ®é c«ng nh©n trong tõng c«ng ®o¹n vµ tõng bé phËn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §ång thêi ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi c«ng nh©n tr­íc chÊt l­îng s¶n phÈm hä lµm ra cßn ch­a cao do ch¹y theo s¶n phÈm nªn g©y ra thêi gian l·ng phÝ. T×nh tr¹ng sai háng s¶n phÈm vµ hao hôt vËt t­ cßn cao chñ yÕu do lçi cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, s¶n phÈm sai háng ph¶i quay l¹i t¸i chÕ lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc thùc hiÖn møc vµ g©y l·ng phÝ lín vÒ thêi gian. Theo thèng kª cña phßng tiÒn l­¬ng gi¸ trÞ tiÒn ph¹t c«ng nh©n s¶n xuÊt cßn rÊt lín n¨m 2008 lµ 31,7 triÖu, n¨m 2009 lµ 29,856 triÖu. e. YÕu tè vÒ qu¶n lý lao ®éng, kÜ thuËt, vËt t­. * Qu¶n lÝ lao ®éng C«ng ty vÉn ch­a chÊm døt ®­îc t×nh tr¹ng ®i muén vÒ sím ë mét sè bé phËn, hiÖn t­îng nghØ kh«ng phÐp hoÆc nghØ phÐp kh«ng hîp lÝ vÉn cßn nhiÒu. Theo thèng kª cña phßng hµnh chÝnh, trung b×nh hµng th¸ng cã 2% tøc kho¶ng 35 ng­êi nghØ. §iÒu nµy g©y l·ng phÝ lín vÒ tiÒn l­¬ng vµ lµm gi¶m gi¸ trÞ s¶n xuÊt. Thªm vµo ®ã t¸c phong lµm viÖc trong C«ng ty ch­a khoa häc, cßn nhiÒu hiÖn t­îng hao phÝ lao ®éng v« Ých. §iÒu nµy lµ do phÇn lín lao ®éng trong C«ng ty lµ lao ®éng thêi vô mµ ®Æc ®iÓm cña lao ®éng thêi vô lµ kh«ng cã c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh , tr×nh ®é cßn h¹n chÕ v× vËy ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lÝ ph¶i cã biÖn ph¸p bè trÝ lùc l­îng lao ®éng phï hîp. Trong C«ng ty c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé cßn lóng tóng. Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng cã tr×nh ®é n¨ng lùc ch­a cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. Ng­îc l¹i, mét sè c¸n bé khoa häc kÜ thuËt vµ c¸n bé qu¶n lÝ kinh tÕ trÎ míi ®µo t¹o ch­a thËt sù g¾n bã víi C«ng ty. *Qu¶n lÝ kÜ thuËt C«ng t¸c qu¶n lÝ kÜ thuËt ch­a s©u, cßn thô ®éng, hiÖn t­îng thùc hiÖn sai qui tr×nh, qui ph¹m cßn nhiÒu. VÊn dÒ nghiªn cøu gi¶i quyÕt nh÷ng h¹n chÕ cña kÑo mÒm gãi m¸y cßn chËm, ch­a kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng s¶n phÈm bÞ bãp mÐo, co ngãt. Vµ ®Æc biÖt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cßn ®Ó x¶y ra hiÖn t­îng ng­êi chê m¸y. VÊn ®Ò nµy cã t¸c h¹i nghiªm träng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµm chËm tiÕn tr×nh s¶n xuÊt g©y l·ng phÝ lao ®éng. Do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc triÖt ®Ó t×nh tr¹ng nµy. *Qu¶n lÝ vËt t­: Trong thêi gian gÇn ®©y viÖc ®«n ®èc thùc hiÖn ®óng c¸c ®Þnh møc vÒ tiªu hao nguyªn vËt liÖu , ®iÖn , n­íc ... ®Ó lµm ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ®· ®­îc chó träng gi¶i quyÕt song do h¹n chÕ vÒ viÖc qu¶n lÝ nªn C«ng ty ch­a hoµn toµn gi¶i quyÕt ®­îc v¸n ®Ò nµy do vËy nã cã ¶nh h­ëng tíi viÖc thùc hiÖn møc cña ng­êi lao ®éng. C«ng t¸c thùc hµnh tiÕt kiÖm vÉn ch­a ®­îc qu¸n triÖt thÊu ®¸o tíi tËn ng­êi lao ®éng , ch­a cã ph­¬ng ¸n vµ biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó phÊn ®Êu. Hµng th¸ng ch­a tæng kÕt rót kinh nghiÖm vµ t×m nguyªn nh©n , biÖn ph¸p kh¾c phôc. g. §iÒu kiÖn lao ®éng. §iÒu kiÖn lao ®éng t¹i n¬i lµm viÖc cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi tr¹ng th¸i, t©m lÝ cña ng­êi lao ®éng, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ thùc hiÖn møc cña ng­êi lao ®éng. §iÒu kiÖn lao ®éng t¹i C«ng ty nh×n chung lµ tèt so víi mét sè c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo kh¸c. MÆt b»ng toµn c«ng ty ®­îc quy ho¹ch s¹ch gän h¬n tr­íc , hÖ thèng ®­êng ®i l¹i s¹ch sÏ, tho¸t n­íc tèt cã c©y xanh t¹o c¶nh quan m«i tr­êng . Khu vùc gãi kÑo b»ng tay t­¬ng ®èi s¹ch , gän, th«ng giã , chiÕu s¸ng tèt. Tuy nhiªn t¹i mét sè khu vùc s¶n xuÊt chÝnh vÉn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng lao ®éng khiÕn ¶nh h­ëng tíi viÖc thùc hiÖn møc cña ng­êi lao ®éng. V× vËy vÊn ®Ò nµy cÇn ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt : Thø nhÊt: Do ®Æc thï c«ng nghÖ ë c¸c khu vùc nÊu kÑo, x­ëng th­êng ®äng n­íc g©y tr¬n tr­ît. §iÒu nµy khiÕn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt ë x­ëng kÑo gÆp trë ng¹i trong qu¸ tr×nh lao ®éng dÔ g©y tai n¹n lao ®éng. Thø hai: « nhiÔm tiÕng ån cßn tån t¹i ë mét sè khu vùc nÊu kÑo (chñ yÕu lµ do qu¹t th«ng giã g©y ra). §Æc biÖt ån nhÊt trong khu vùc m¸y l¨n c«n ®Þnh h×nh kÑo cøng. T¹i x­ëng b¸nh tuy møc ®é tiÕng ån ch­a ph¶i lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch, kh«ng g©y ra bÖnh nghÒ nghiÖp cho ng­êi lao ®éng nh­ng còng cÇn ph¶i ®­îc kh¾c phôc v× nã vÉn phÇn nµo g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng. TiÕng ån ph¸t ra ë x­ëng cao h¬n møc cho phÐp khiÕn cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc ë x­ëng trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng th­êng nãi to h¬n ng­êi kh¸c vµ ng­êi kh«ng quen ®i vµo x­ëng th× c¶m thÊy rÊt khã nghe. Së dÜ cã ®iÒu nµy lµ do kh©u thµnh h×nh b¸nh vµ hÖ thèng b¨ng t¶i vËn chuyÓn . NÕu nh­ gi¶m ®­îc tiÕng ån ë hai c«ng ®o¹n nµy th× ®é ån trong ph©n x­ëng sÏ gi¶m bëi trong mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh nãi chung kh©u thµnh h×nh vµ b¨ng t¶i vËn chuyÓn chiÕm phÇn lín c«ng nghÖ s¶n xuÊt . Thø ba: VÊn ®Ò nhiÖt ®é ë C«ng ty còng ph¶i ®­îc quan t©m : Vµo mïa hÌ, thêi tiÕt ®· rÊt nãng l¹i do ¶nh h­ëng cña hÖ thèng lß n­íng khiÕn cho nhiÖt ®é n¬i lµm viÖc cao h¬n h¼n so víi bªn ngoµi , ®iÒu nµy dÔ g©y ra sù mÖt mái . NhiÒu khi nhiÖt ®é trong x­ëng s¶n xuÊt lªn tíi 400C(theo luËt lao ®éng qui ®Þnh , nhiÖt ®é n¬i lµm viÖc kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 400C) . ChÝnh v× vËy cÇn ph¶i kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ cho ng­ßi lao ®éng. Thø t­ : §ã lµ vÊn ®Ò chÊt th¶i . ChÊt th¶i cña C«ng ty chñ yÕu ë d¹ng láng vµ ph©n huû nhanh (nhÊt lµ vµo mïa hÌ), mµ t¹i C«ng ty r·nh tho¸t n­íc nhá, l¹i n«ng nªn rÊt dÔ dÉn ®Õn t¾c r¶nh tho¸t n­íc . Trêi mïa hÌ n¾ng vµ nãng khiÕn cho h¬i bèc lªn tõ nh÷ng n¬i nµy võa ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng lµm c«ng t¸c vÖ sinh vµ g©y ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng xung quanh. Nh÷ng tån t¹i nµy cã thÓ thÊy rÊt râ xung quanh mçi x­ëng s¶n xuÊt cã hÖ thèng tho¸t n­íc . VÒ phÝa chñ quan C«ng ty ch­a cã kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh , c«ng nghÖ ®Ó x©y dùng mét hÖ thèng xö lÝ chÊt th¶i trø¬c khi th¶i ra m«i tr­êng . §©y kh«ng ph¶i chØ lµ thùc tr¹ng riªng cña C«ng ty mµ cßn lµ thùc tr¹ng chung cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë n­íc ta. Nh÷ng tån t¹i nµy nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do c¬ së h¹ tÇng cña C«ng ty ®· ®­îc x©y dùng kh¸ l©u nªn cßn nhiÒu bÊt cËp. B¶ng 13: MÉu ®o thö kiÓm tra m«i tr­êng ®Þnh k× n¨m 2009. NhiÖt ®é §é Èm Tèc ®é giã ¸nh s¸ng Bôi TiÕng ån H¬i khÝ ®éc N­íc th¶i Tæng sè m·u ®o 46 48 46 48 10 10 18 19 Sè mÉu kh«ng ®¹t 10 0 18 0 0 6 0 4 (Nguån :Phßng lao ®éng) Qua b¶ng trªn cho thÊy : §iÒu kiÖn lao ®éng t¹i C«ng ty vÉn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò nh­ : nhiÖt ®é , tèc ®é giã, tiÕng ån vµ n­íc th¶i. §iÒu nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng. Do ®ã cÇn kh¾c phôc khÈn tr­¬ng t×nh tr¹ng nµy. Ch­¬ng III - gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ®Þnh møc lao ®éng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ tr¶ l­¬ng s¶n phÈm trong c«ng ty b¸nh Cæ phÇn b¸nh kÑo Kinh §¤ I. Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô TRUNG H¹N cña C«ng ty : §Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, phôc vô nhu cÇu ngµy cµng cao cña nh©n d©n C«ng ty ®· ®Æt ra nhiÖm vô trung h¹n cho m×nh lµ kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu, tiÕt kiÖm chi phÝ qu¶n lý. TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, phÊn ®Êu ®¹t vµ gi¶m møc tiªu hao vËt t­ cho c¸c lo¹i s¶n phÈm. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ , cñng cè hoµn thiÖn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh tíi c¸c x­ëng thµnh viªn. T¨ng c­êng c«ng t¸c thÞ tr­êng, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. BiÖn ph¸p thùc hiÖn : + Chó träng c«ng t¸c chÝnh trÞ t­ t­ëng. T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng chÝnh trÞ, n©ng cao hiÓu biÕt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Qua c¸c h×nh thøc häc tËp, tuyªn truyÒn, phæ biÕn néi quy, quy chÕ, chÝnh s¸ch ®Õn tËn tay ng­êi lao ®éng. + §Èy m¹nh c«ng t¸c cñng cè c¸c mÆt tæ chøc, s¾p xÕp cho hîp lý. + N©ng cao biÖn ph¸p vÒ qu¶n lý kü thuËt, an toµn s¶n xuÊt. + Nghiªn cøu më réng thÞ tr­êng tiªu thô. + Nghiªn cøu dïng nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong n­íc thay thÕ hµng nhËp khÈu, ... MÆc dï cßn nhiÒu khã kh¨n trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ph¶i c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶ víi c¸c C«ng ty kh¸c song víi nh÷ng g× ®· ®¹t ®­îc vµ víi nh÷ng ­u thÕ cña m×nh, chóng ta hy väng C«ng ty sÏ thùc hiÖn tèt môc tiªu trung h¹n cña m×nh. Vai trß tiÒn l­¬ng rÊt quan träng ®èi víi ng­êi lao ®éng do ®ã tiÒn l­¬ng cÇn ph¶i ®­îc tr¶ c«ng b»ng hîp lý nh»m t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng vµ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt. Trong C«ng ty mét bé phËn ng­êi lao ®éng ®­îc tr¶ l­¬ng theo thêi gian( lao ®éng qu¶n lý) bªn c¹nh ®ã bé phËn lao ®éng trùc tiÕp ®­îc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. Do ®ã c«ng t¸c ®Þnh møc ph¶i ph¸t huy hÕt tÝnh kh¸ch quan, chÝnh x¸c cña m×nh. Hoµn thiÖn ®Þnh møc lao ®éng tøc lµ hoµn thiÖn tÊt c¶ nh÷ng g× liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®ã nh­ c¸c ®iÒu kiÖn t¹i n¬i lµm viÖc, ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc bé m¸y lµm c«ng t¸c ®Þnh møc 1. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc C¸c b­íc tiÕn hµnh ®Þnh møc vÉn theo tr×nh tù nh­ trªn. Tuy nhiªn nh­ trªn ®· ph©n tÝch ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc b»ng chôp ¶nh ë C«ng ty ch­a chØ ra thêi gian hao phÝ ë tõng bé phËn b­íc c«ng viÖc mµ chØ ®­a ra bøc tranh kh¸i qu¸t t×nh h×nh sö dông thêi gian ë c¸c kh©u. Do ®ã ë ®©y C«ng ty nªn tiÕn hµnh kh¶o s¸t chôp ¶nh ë tõng bé phËn b­íc c«ng viÖc ®Ó ®­a ra thêi gian cô thÓ ë tõng b­íc c«ng viÖc bé phËn . VÝ dô: Kh¶o s¸t chôp ¶nh cho c¶ kh©u nÊu ®Ó ®­a ra bøc tranh sö dông thêi gian cña c¶ kh©u nµy nªn tiÕn hµnh nh­ sau : Víi kh©u nÊu gåm c¸c b­íc : nÊu, lµm nguéi, c¸n t¹o h×nh tiÕn hµnh chôp ¶nh cho tõng b­íc c«ng viÖc trªn ®Ó tæng hîp thêi gian ngõng viÖc, bËn viÖc cña tõng ng­êi. §èi víi bé phËn nÊu : Do mét ng­êi phô tr¸ch. TiÕn hµnh chôp ¶nh ta cã kÕt qu¶ sau: Chôp ¶nh 3 ngµy : + ngµy 5/3 tõ 1h®Õn 7h: 360 phót + Ngµy 7/3 tõ 5h ®Õn 12h : 420 phót + Ngµy 10/3 tõ 5h®Õn 12h : 420 phót Cã kÕt qu¶ thÓ hiÖn qua B¶ng sè 14 sau: B¶ng sè 14 - KÕt qu¶ kh¶o s¸t. Ngµy 5/3 Ngµy7/3 Ngµy10/3 Tg bËn viÖc Ngõng viÖc Lý do BËn viÖc Ngõng viÖc Lý do BËn viÖc Ngõng viÖc Lý do 1h21'-4h30' 5h30'-7h 1h-1h21' 4h30'-5h30' 7h-8h §i muén ¡n ca VÒ sím do m¸y háng 5h45'-9h 9h45'- 11h 11h5'-12h 5h-5h15' 9h-9h45' 11h-11h5' §i muén ¡n ca VÖ sinh 5h10'-5h30' 10h30'-12hh30' 5h00'-5h10' 9h30'-10h30' §i muén ¡n ca Ta cã thêi gian bËn viÖc ngµy 5/3 lµ : 4h39’ = 279 phót ----------------------------------- 7/3lµ : 5h55’= 355 phót ----------------------------------- 10/3lµ : 5h50’ = 350 phót Thêi gian bËn viÖc b×nh qu©n CN nÊu lµ:( 279+355+350)/3=328’ HÖ sè sö dông thêi gianCN nÊu lµ: 328/420=78% Thêi gian ngõng viÖc ngµy 7/5 lµ: 2h21’ Do tæ chøc kü thuËt lµ 60’ Do l·ng phÝ thêi gian lµ 21’ Ngµy 7/3 ®i muén ( l·ng phÝ c«ng nh©n ) : 15’ Ngµy 10/3: ®i muén ( l·ng phÝ c«ng nh©n ) :10’ Thêi gian l·ng phÝ c«ng nh©n b×nh qu©n : (21+15+10)/3 =15’ Thêi gian ng­êi lµm viÖc : Bq = (141+65+70)/3 = 92 phót. Chôp ¶nh b­íc c«ng viÖc lµm nguéi, t¹o h×nh nÊu nh©n, ta cã B¶ng tæng hîp sau: Chôp ¶nh ngµy 5/3:- B­íc c«ng viÖc lµm nguéi, m¸y dÇn C«ng nh©n A: CBCN:2/6 C«ng nh©n B: CBCN6/6 C«ng nh©n C: CBCN2/6 Thêi gian chôp ¶nh ngµy 5/3 : tõ 1h- 7h. B¶ng sè 15 - B¶ng tæng hîp. C«ng nh©n A C«ng nh©n B C«ng nh©n C BËn viÖc Ngõng viªc BËn viÖc Ngõng viÖc BËn viÖc Ngõng viÖc 1h-1h38' 1h49- 3h30 3h35-4h30 5h30-7h 1h-1h5' 1h38'-1h49' 3h30'-3h35' 4h30'-5h30' 7h-8h 1h20'-1h45' 1h55'-2h20' 1h25'-4h30' 5h30'-7h 1h-1h20' 1h45'-1h55' 2h20'-2h25' 4h30'-5h30' 7h-8h 1h15'-1h30' 1h40'-1h47' 1h47-2h40' 2h45'-4h30' 5h30'-7h 1h-1h15' 1h30'-1h40' 2h40'-2h45' 4h30'-5h30' 7h-8h Ta cã b¶ng tæng hîp sau qua 3 ngµy kh¶o s¸t: B¶ng sè 16 Ngµy C«ng nh©n A C«ng nh©n B C«ng nh©n C BËn viÖc Ngõng viÖc BËn viÖc Ngõng viÖc BËn viÖc Ngõng viÖc Ngµy 5/3 Ngµy 7/3 Ngµy10/3 279 340 355 141 80 65 270 335 345 150 85 75 270 350 340 150 70 80 Thêi gian trung b×nh bËn viÖc cña ba c«ng nh©n lµ: (279+340+355+270+355+345+270+350+340)/9 =320 phót Thêi gian ngõng viÖc b×nh qu©n lµ: ( 150+85++75+141+80+65+150+70+80)/9 = 100 phót Nh­ vËy so víi thêi gian tÝnh t¸c nghiÖp cña C«ng ty th× ch­a ®óng. Trong thêi gian ngõng viÖc cã thêi gian nghØ ng¬i, ¨n ca lµ 60’. Nh­ng thùc tÕ thêi gian nµy cßn d­ 40 phót. VËy 40 phót lµ thêi gian l·ng phÝ mµ cÇn ph¶i ®­îc lo¹i bá ®­a vµo thêi gian t¸c nghiÖp. Chôp ¶nh t­¬ng tù ®èi víi c«ng nh©n nÊu lµm h­¬ng liÖu vµ ng­êi ®øng m¸y t¹o h×nh ®ç sµng cã kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng sè 17 Ngµy NÊu nh©n M¸y t¹o h×nh CN ®ç sµng Thêi gian bËn viÖc Thêi gian ngõng viÖc Thêi gian bËn viÖc Thêi gian ngõng viÖc Thêi gian bËn viÖc Thêi gian ngõng viÖc 5/3 285 135 265 155 275 145 7/3 350 70 330 90 345 75 10/3 360 60 310 80 352 68 Tæng 995 265 935 325 972 288 Thêi gian bËn viÖc b×nh qu©n cua ba c«ng nh©n trªn lµ: (995+ 935 + 972 )/9 = 322,4 phót. Thêi gian ngõng viÖc b×nh qu©n cña ba c«ng nh©n nµy lµ: (265 + 325 +288)/9 =97,55 phót. Do ®ã ta cã thÓ tÝnh ®­îc thêi gian bËn viÖc b×nh qu©n cña c¶ tæ nÊu lµ: (328+320+322,4)/3=323,46 ( phót) thêi gian ngõng viÖc b×nh qu©n cña c¶ tæ lµ: (100+92+97.65)/3 = 96.52 (Phót) Nh­ vËy so víi thêi gian qui ®Þnh nghØ ¨n ca lµ 60 phót th× vÉn cßn mét l­îng thêi gian l·ng phÝ lµ 36,52 phót. PhÇn lín thêi gian nµy lµ do c«ng nh©n ®i muén vµ nghØ sím do m¸y háng. Do ®ã, C«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó ®­a thêi gian nµy vµo thêi gian bËn viÖc . Khi ®ã kh¶ n¨ng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ: 36,52/323,46= 11,29% Móc s¶n l­îng tæ trong ca sÏ lµ : (2400*1,1129)=2670,96 kg/ca. KÕt qu¶ nµy hoµn toµn cã thÓ ¸p dông ®­îc trong C«ng ty do ®· lo¹i trõ thêi gian l·ng phÝ vµ ®­a nã vµo thêi gian t¸c nghiÖp. 2. Hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c ®Þnh møc C¸n bé lµm c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng ë C«ng ty lµ cö nh©n kinh tÕ ®­îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh kinh tÕ lao ®éng. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c gi¸m s¸t, qu¶n lý s¶n xuÊt ®Þnh møc lao ®éng vµ ph©n phèi tiÒn l­¬ng. Tuy nhiªn hä vÉn kiªm nhiÖm nhiÒu viÖc c¶ ®µo t¹o ph¶i tuyÓn dông nªn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng, C«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn cö mét c¸n bé phô tr¸ch riªng viÖc qu¶n lý, gi¸m s¸t thùc hiÖn møc ë c¸c x­ëng. Héi ®ång ®Þnh møc cña C«ng ty nªn ban hµnh møc hoµn chØnh vÒ nguyªn t¾c, ®¶m b¶o møc ®­a ra lµ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc vµ møc x©y dùng ®­îc ph©n tÝch ®óng chuyªn m«n, phª duyÖt vµ th¶o luËn tr­íc khi ban hµnh. T¨ng c­êng mèi quan hÖ hîp t¸c h¬n n÷a gi÷a c¸c bé phËn vµ c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Þnh møc. C¸c phßng ban chøc n¨ng cÇn phèi hîp, hç trî cho bé phËn ®Þnh møc ë phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng ®Ó n¾m kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®iÒu ®é cung tiªu kÕ to¸n, c¸c ®¬n vÞ phôc vô s¶n xuÊt söa ch÷a c¬ ®iÖn ... nh»m theo dâi t×nh h×nh thùc tÕ viÖc thùc hiÖn møc theo dâi møc míi ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh nh÷ng møc kh«ng phï hîp. Sù phèi hîp, hç trî cña c¸c phßng ban sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé ®Þnh møc lµm viÖc kh«ng ®¬n ®éc. §èi víi møc ®­îc x©y dùng theo ph­¬ng ph¸p thèng kª cÇn n©ng cao tr×nh ®é, gi¸o dôc t­ t­ëng ®Ó thèng kª chÝnh x¸c, tû mØ vµ cÈn thËn ®¶m b¶o sè liÖu ®óng. 3.Hoµn thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh»m khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng hoµn thµnh møc lao ®éng. 3.1.Hoµn thiÖn ph©n c«ng hîp t¸c lao ®éng. Trong c¸c ph©n x­ëng , tæ s¶n xuÊt tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n kh«ng ph¶i lµ ®Òu nhau mµ ng­êi cã tay nghÒ cao , ng­êi cã tay nghÒ thÊp . Do vËy mµ kh¶ n¨ng hoµn thµnh møc cña cña mçi ng­êi lµ kh¸c nhau vµ ®iÒu nµy sÏ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn møc cu¶ c¶ tæ .Do ®ã ®Ó ®¹t ®­îc møc cao trong s¶n xuÊt th× ph©n c«ng lao ®éng trong tæ s¶n xuÊt ph¶i hîp lý nh»m lµm gi¶m tÝnh ®¬n ®iÖu cña s¶n xuÊt .§Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc diÔn ra su«n sÎ kh«ng cã t×nh tr¹ng ph¶i chê nguyªn vËt liÖu ë mét sè kh©u ®Çu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lu«n ®­îc bè trÝ lµm sím, nh­ kh©u hoµ ®­êng, nÊu nh©n, nÊu kÑo ®Ó bé phËn gãi khi ®Õn lµm viÖc lµ cã viÖc ®Ó lµm tr¸nh thêi gian chê ®îi nguyªn vËt liÖu. ë nh÷ng b­íc c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é th× bè trÝ lao ®éng thÝch hîp bè trÝ lao ®«ng theo chøc n¨ng , møc ®é phøc t¹p cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Ph©n c«ng lao ®éng nh­ vËy sÏ lµm cho ng­êi lao ®éng kh«ng bÞ lóng tóng ,bë ngì khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®ång thêi lµm t¨ng møc ®é thµnh th¹o trong c«ng viÖc lµm cho kh¶ n¨ng hoµn thµnh møc cao h¬n . §¶m b¶o s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n do ng­êi lao ®«ng kh«ng ®­îc bè trÝ ®óng n¨ng lùc së tr­êng cña m×nh 3.2 Hoµn thiÖn tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc NhiÖm vô chñ yÕu cña tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc lµ ®¶m b¶o trang bÞ , bè trÝ s¾p xÕp hîp lý c¸c yÕu tè vËt chÊt kÜ thuËt t¹i n¬i lµm viÖc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi lao ®éng khi tiÕn hµnh c«ng viÖc, gióp hä lµm viÖc an toµn, gi¶m bít thêi gian l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt . Nh­ vËy tæ chøc phôc vô trong C«ng ty nªn ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: + Mäi trang thiÕt bÞ ph¶i ®­îc cung cÊp t¹i n¬i lµm viÖc nh­ :®­êng, bét m×, b¬.nh»m lµm gi¶m thêi gian cho c«ng nh©n do ph¶i tù ®i lÊy vÒ ®Ó lµm viÖc. +QuÐt dän vÖ sinh nªn ®­îc tiÕn hµnh 3 lÇn / ca , vµo lóc ®Çu ca, gi÷a ca, cuèi ca võa tËn dông ®­îc thêi gian nghØ ng¬i cña c«ng nh©n chÝnh võa ®¶m b¶o n¬i lµm viÖc s¹ch sÏ an toµn. +C«ng nh©n söa ch÷a kÜ thuËt ph¶i th­êng xuyªn cã m¹t trong ca s¶n xuÊt ®Ó khi cã sù cè th× kh¾c phôc kÞp thêi gi¶m thêi gian l·ng phÝ do tæ chøc , kÜ thuËt g©y ra. + Lao ®éng vËn chuyÓn ®­îc bè trÝ khoa häc h¬n ®Ó lµm viÖc liªn tôc trong ca ®Ó ®­a hÕt l­îng kÑo ®· nÊu xong ®i bao gãi kh«ng ®Ó cho s¶n phÈm bÞ dån nhiÒu lµm thu hÑp kh«ng gian s¶n xuÊt. +ViÖc phôc vô n­íc uèng c¨ng tin, nhµ vÖ sinh gÇn n¬i lµm viÖc ®Ó gi¶m thêi gian ®i l¹i kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc vµo muén ®¶m b¶o ng­êi lao ®éng tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh. 3.3 C¶i tiÕn vµ thay ®æi m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. - HÇu hÕt c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ë x­ëng kÑo cøng ®Òu cã tuæi ®êi h¬n 40 n¨m nªn cho ®Õn nay béc lé kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt hiÖn t¹i cô thÓ m¸y hay háng trong thêi gian lµm viÖc l·ng phÝ thêi gian s¶n xuÊt hoÆc do m¸y qu¸ cò nªn c«ng suÊt cu¶ m¸y kh«ng cao. Do vËy, nhu cÇu ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ lµ hÕt søc cÇn thiÕt. MÆt kh¸c, s¶n l­îng lµm cña c«ng nh©n ë bé phËn nÊu, gãi m¸y chñ yÕu phô thuéc vµo m¸y mãc thiÕt bÞ nªn nÕu m¸y háng qu¸ l©u th× sÏ ¶nh hëng tíi tiÒn l­¬ng th¸ng cña hä. Do ®ã, C«ng ty cÇn c¶i thiÖn m¸y mãc l¹c hËu hiÖn nay qua thùc tÕ quan s¸t tõ ngµy 25/1 ®Õn ngµy 5/2/2010 m¸y gãi kÑo cøng háng lµm ¶nh h­ëng tíi s¶n l­îng cña kh©u nÊu v× nÊu qu¸ nhiÒu kh«ng gãi hÕt, háng kÑo nªn s¶n l­îng nh÷ng ngµy m¸y háng lµ rÊt thÊp. Tuy nhiªn ®Ó ®æi míi, c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt C«ng ty cµng tËp trung nghiªn cøu ba vÊn ®Ò sau : + Ph¶i dù ®o¸n nhu cÇu thÞ tr­êng tÝnh chÊt c¹nh tranh c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ph¶i cã liªn quan ®Õn s¶n phÈm c«ng ty sÏ ®Çu t­. + Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ lùa chän c«ng nghÖ thÝch hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã vµ tr¸nh nhËp c«ng nghÖ qu¸ cò lçi thêi lµm gi¶m n¨ng suÊt vµ g©y « nhiÔm m«i tr­êng lµm viÖc. + Ph¶i cã gi¶i ph¸p vµ huy ®éng vèn ®Çu t­ ®óng ®¾n tÝnh thêi gian khÊu hao m¸y mãc vµ chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó thu håi vèn. C¸c h­íng chñ yÕu nh»m ®æi míi vµ ph¸t huy trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay lµ : + N©ng cao chÊt l­îng qu¶n trÞ c«ng nghÖ kü thuËt tõng b­íc qu¶n trÞ ®Þnh h­íng chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001 + Nghiªn cøu ®¸nh ®Ó cã thÓ chuyÓn giao c«ng nghÖ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó lµm chñ c«ng nghÖ vµ cã thÓ ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o ra c«ng nghÖ míi. + Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ viÖc nhËp c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é kü thuËt, ®iÒu kiÖn vÒ vèn. Nh»m qu¶n lý cã hiÖu qu¶. + Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ tin häc trong c¸c lÜnh vùc qu¶n trÞ kü thuËt vµ qu¶n lý kinh doanh . CÇn ­u tiªn tËp trung ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ë c¸c kh©u cã m¸y mãc l¹c hËu tr­íc. Trong ®ã, ë x­ëng kÑo cøng cÇn ®Çu t­ hÖ thèng nåi nÊu hiÖn ®¹i h¬n, gi¶m tiÕng ån, ®Çu t­ m¸y gãi kÑo kh¾c phôc t×nh tr¹ng háng hãc th­êng xuyªn, ®Çu t­ m¸y s¶n xuÊt giÊy v× hµng n¨m C«ng ty ph¶i nhËp mét l­îng lín giÊy gãi kÑo lµm chi phi t¨ng ®«i khi lµm cho s¶n xuÊt gÆp nhiÒu khã kh¨n do kh«ng cung cÊp giÊy gãi kÑo kÞp thêi . Sö dông cã hiÖu qu¶ m¸y mãc thiÕt bÞ . HÇu hÕt m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt cña C«ng ty ®Òu kh«ng sö dông hÕt c«ng suÊt trung b×nh ®¹t tõ 70- 80% c«ng suÊt. Muèn sö dông triÖt ®Ó c«ng suÊt n¨ng suÊt lao ®éng lªn cao th× Bé C«ng nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o trî thÞ tr­êng b¸nh kÑo hiÖn nay. T¨ng c­êng qu¶n lý b¸nh kÑo nhËp khÈu, chèng hµng gi¶ hµng nh¸i mÉu. B¶n th©n C«ng ty còng cÇn ph¶i ®Èy m¹nh nghiªn cøu thÞ tr­êng xóc tiÕn tiªu thô s¶n phÈm ®Ó ®Èy m¹nh s¶n suÊt c¶i thiÖn t×nh h×nh thu nhËp cña ng­êi lao ®éng . 3.4 C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc §iÒu kiÖn lµm viÖc cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng lao ®éng, ®Õn søc khoÎ, tr¹ng th¸i t©m lÝ cña ng­êi lao ®éng vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn thùc hiÖn c«ng viÖc. Do ®ã ®Ó h¹n chÕ nh÷ng ¶nh h­ëng nµy th× C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch sau : + B¶o d­ìng thay thÕ hÖ thèng qu¹t giã cho c¸c x­ëng kÑo nh»m gi¶m bít tiÕng ån t¹i c¸c khu vùc chøa nã xuèng møc tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp. + Che ch¾n chèng tiÕng ån c¸ch ly khu vùc m¸y l¨n c«n, ®Þnh h×nh kÑo cøng víi bé phËn kh¸c. + Gi¶m hiÖn t­îng ®äng n­íc g©y tr¬n tr­ît t¹i khu vùc nÊu kÑo mÒm b»ng c¸ch lµm l¹i nÒn, c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ lµm gi¶m bít h¬i n­íc tho¸t ra. + ë x­ëng b¸nh cÇn n©ng cao hÖ thèng th«ng giã, lµm m¸t do ë ®©y cã d©y truyÒn s¶n xuÊt b¸nh ý, b¸nh §an M¹ch lín nªn l­îng nhiÖt s¶n sinh ra m«i tr­êng cao. + C«ng ty cÇn x©y dùng hÖ thèng sö lý n­íc ph¶i ®¹t tiªu chuÈn tr­íc khi th¶i ra m«i tr­êng tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng ¸ch t¾c chÊt th¶i lµm « nhiÔm m«i tr­êng n­íc vµ m«i tr­êng xung quanh. §iÒu kiÖn lµm viÖc nÕu ®­îc C«ng ty quan t©m, hç trî th× nã sÏ gi¶m sù ¶nh h­ëng xÊu ®Õn søc khoÎ ng­êi lao ®éng, nh»m t¹o ra m«i tr­êng lµm viÖc lµnh m¹nh, v¨n minh khuyÕn khÝch t©m lý ng­êi lao ®éng ®Ó hä thùc hiÖn møc ®Çy ®ñ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm . 3.5 N©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é kü thuËt chuyªn m«n ®èi víi ng­êi lao ®éng . T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o §©y lµ biÖn ph¸p cã t¸c dông l©u dµi nã ¶nh h­ëng tíi sù thùc hiÖn møc cña ng­êi lao ®éng. Tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng cµng cao th× møc còng ®ßi hái ë tr×nh ®é t­¬ng ®­¬ng nghÜa lµ nã cã thÓ gi¶m bít ®­îc sè lao ®éng nÕu thùc hiÖn møc cò hoÆc møc cã thÓ ®­îc n©ng cao h¬n. Tuy nhiªn, ®Ó ®µo t¹o ®óng ®èi t­îng th× c¸n bé qu¶n lý lao ®éng ph¶i ph©n lo¹i ®èi t­îng lao ®éng vµ víi tõng ®èi t­îng cã nhu cµu ®µo t¹o kh¸c nhau vµ h×nh thøc ®µo t¹o còng kh«ng gièng nhau nh»m tr¸nh ®µo t¹o thõa g©y l·ng phÝ thêi gian vµ tiÒn b¹c. Muèn n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng th× cã thÓ theo h­íng sau: + Tõ kh©u tuyÓn chän ®Çu vµo : ®­a ra tiªu chuÈn ®Ó lµm c¨n cø tuyÓn chän s¸t víi thùc tÕ yªu cÇu c«ng viÖc. + X©y dùng b¶ng hái pháng vÊn nh»m t×m ra ng­êi nhanh nhÑn cã n¨ng lùc, viÖc nµy sÏ gióp cho viÖc ®µo t¹o trong C«ng ty sau nµy ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng. H×nh thøc ®µo t¹o ph¶i phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt cña C«ng ty. Víi lao ®éng thêi vô tÝnh chÊt c«ng viÖc dÔ dµng kh«ng ®ßi hái tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao th× chØ cÇn mét sè buæi nghe, quan s¸t ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, c¸c quy ®Þnh cña C«ng ty vµ nªn ®­îc ®µo t¹o d­íi h×nh thøc kÌm cÆp. Víi lao ®éng c«ng nghÖ, lao ®éng qu¶n lý, th× ph¶i ®­îc C«ng ty giíi thiÖu cö ®i häc, t¹i c¸c líp c¸c kho¸ häc thªm, ë c¸c trung t©m hoÆc tr­êng chuyªn ngµnh . H×nh thøc nµy sÏ tèn kinh phÝ h¬n v× thÕ ®Ó cã hiÖu qu¶ th× ph¶i lùa chon c¸n bé ®i häc chÝnh x¸c tr¸nh t×nh tr¹ng th©n quen mµ cö ng­êi ®i häc kh«ng ®óng sÏ g©y l·ng phÝ . MÆt kh¸c v× trong C«ng ty tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm nªn sÏ kh«ng Ýt tr­êng hîp ch¹y theo s¶n l­îng mµ lµm Èu. C¸n bé chÊm c«ng, thèng kª s¶n l­îng ph¶i kh¸ch quan kh«ng ®­îc gian lËn. Do ®ã ph¶i nhÊn m¹nh tinh thÇn th¸i ®é lµm viÖc cña hä. 3.6 N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý lao ®éng, qu¶n lý kü thuËt, qu¶n lý vËt t­. a. Qu¶n lý cã hiÖu qu¶ lao ®éng. Qu¶n lý cã hiÖu qu¶ lao ®éng lµ ph¶i nÊm v÷ng sè ng­êi lao ®éng trong ca , b¶o ®¶m sè g׬ lµm viÖc thùc tÕ trong ca,kh«ng ®Î cho sù v¾ng mÆt cña ng­êi lao ®éng trong tæ v× nh÷ng lÝ do khong cÇn thiÕt lµm ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt. Khi cã ng­êi v¾ng mÆt ph¶i kÞp thêi bè trÝ kh«ng ®Ó s¶n xuÊt bÞ gi¸n ®o¹n. §Ó qu¶n lý ®­îc t×nh h×nh ®i muén vÒ sín cña ng­êi lao ®éng trong C«ng ty, C«ng ty nªn giao cho c¸c ph©n x­ëng, c¸c tæ, ®éi s¶n xuÊt thùc hiÖn viÖc chÊm c«ng râ rµng. Tr¸nh t×nh tr¹ng khai man trong viÖc chÊm c«ng nh­ mét sè ph©n x­ëng hiÖn nay.Vµ ®Æc biÖt ph¶i x©y dùng ®­îc t¸c phong c«ng nghiÖp trong s¶n xuÊt, gi¶m tuyÖt ®èi nh÷ng thao t¸c thõa, h¹n chÕ c¸c thêi gian hao phÝ kh«ng cã lîi cho s¶n xuÊt nh­ nãi chuyÖn c­êi ®ïa v.v… B»ng c¸c quy chÕ th­ëng ph¹t nghiªm minh. Trong ca lµm viÑc nªn cã ng­êi ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn. PhÇn lín lao ®éng trong C«ng ty lµ n÷ chÝnh v× thÕ cÇn x©y dùng chÕ ®é nghØ ng¬i gi÷a giê lµm viÖc, chÕ ®é thai s¶n, nu«i con èm… sao cho hîp lý h¬n. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng chó tíi ®Æc ®iÓm sinh häc cña n÷ giíi nh­ nhanh mÖt h¬n cÇn nhiÒu hao phÝ riªng h¬n b. Qu¶n lý kü thuËt. §«n ®èc viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thÓ lÖ, chÕ ®é gi÷ g×n, b¶o d­ìng, tu söa dông cô, m¸y mãc, t«n träng c¸c thao t¸c kü thuËt vµ c¸c ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ vµ chÕ ®é kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. NÕu nh­ m¸y mãc kh«ng ®­îc gi÷ g×n vµ sö dông ®óng chÕ ®é kü thuËt th× hay xÈy ra h­ háng bÊt th­êng lµm cho s¶n xuÊt gi¸n ®o¹n, hoÆc dông cô kh«ng tèt, m¸y ch¹y trôc trÆc, hiÖu lùc cña dông cô kÐm, m¸y kh«ng lµm viÖc ®­îc hÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn møc cña ng­êi lao ®éng. T«n träng chÆt chÏ c¸c thao t¸c kü thuËt, c¸c ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ võa ®Ó tr¸nh nh÷ng h­ háng cho m¸y mãc, c«ng cô, võa lµm ra s¶n phÈm ®óng quy c¸ch. NhiÒu khi cßn ®Ó tr¸nh tai n¹n lao ®éng. ChÝnh v× thÕ, trong ca lµm viÖc cÇn quy tr¸ch nhiÖm cô thÓ, râ rµng cho tõng ng­êi lao ®éng. Cã nh­ vËy ng­êi lao ®éng sÏ cÈn thËn thùc hiÖn ®óng c¸c néi qui, quy chÕ t¹i n¬i lµm viÖc kh«ng g©y hËu qu¶ xÊu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. c. Qu¶n lý vËt t­ . CÇn ®«n ®èc thùc hiÖn ®óng vÒ ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, ®iÖn n­íc… ®Ó lµm ra mét s¶n phÈm, tËn dông nguyªn vËt liÖu gi¶m bít tû lÖ hao hôt, h­ háng nguyªn vËt liÖu. Trong s¶n xuÊt cã biÖn ph¸p th­ëng ph¹t hîp lý cho nh÷ng ng­êi cã s¸ng kiÕn trong viÖc sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu vµ nh÷ng ng­êi vi ph¹m ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu. Trong viÖc cÊt tr÷, b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu cÇn chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm nguyªn liÖu cña C«ng ty lµ nh÷ng thø ¨n ®­îc nh­ ®­êng, s÷a, bét m× ®Ó cã biÖn ph¸p cÊt tr÷, b¶o qu¶n phï hîp tr¸nh t×nh tr¹ng nguyªn vËt liÖu bÞ Èm mèc hay bÞ c«n trïng lµm h­ háng. Qu¶n lý vËt t­ tèt kh«ng nh÷ng gãp phÇn lµm gi¶m bít khã kh¨n chung, mµ cßn lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cã nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt v­ît møc kÕ ho¹ch. 3.7 N©ng cao vai trß ho¹t ®éng C«ng ®oµn trong C«ng ty §Þnh møc lao ®éng lµ mét ho¹t ®éng ®ßi hái ph¶i cã sù ñng h«, tham gia nhiÖt t×nh cña ®«ng ®¶o ng­êi lao ®éng. Tæ chøc C«ng ®oµn lµ ng­êi ®¹i diÖn cho tËp thÓ ng­êi lao ®éng nªn C«ng ®oµn cã vai trß to lín trong viÖc thu hót sù quan t©m vµ h­ëng øng cña ng­êi lao ®éng trong viÖc tham gia ®ãng gãp ý kiÕn khi cã mét møc míi ®­îc ®­a vµo ¸p dông trong s¶n xuÊt. Sù tham gia cña ng­¬× lao ®éng gãp phÇn ngµy cµng hoµn thiÖn c¸c møc vµ gióp cho viÖc x©y dùng møc ngµy cµng cã c¨n cø khoa häc. Do ®o C«ng ®oµn trong C«ng ty cÇn ph¶i lµm tèt chøc n¨ng cña m×nh lµ quan t©m tíi ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn , ®éng viªn khuyÕn khÝch hä kÞp thêi, gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng nh÷ng nhu cÇu trong ®êi sèng hµng ngµy cña c«ng nh©n viªn. X©y dùng c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ nh­ :Tæ chøc ®i th¨m quan , sinh ho¹t §oµn nh»m t¹o ra tinh thÇn ®oµn kÕt trong C«ng ty vµ khÝch lÖ tinh thÇn ng­êi lao ®éng .§©y chÝnh lµ c¬ së , lµ nÒn t¶ng t¹o ra ®éng lùc lao ®éng cho ng­êi lao ®éng. KÕt luËn §Þnh møc lao ®éng lµ mét ho¹t ®éng thùc tiÔn cã vai trß quan träng ®èi víi tæ chøc lao ®éng. Nhê cã ®Þnh møc lao ®éng mµ c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp ®­îc c¶i thiÖn vµ ngµy cµng khoa häc h¬n. Trong C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo Kinh §« c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng cßn cã vai trß nÒn t¶ng ®Ó tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo s¶n phÈm . Do vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc tr¶ l­¬ng nµy em ®· m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c ®Þnh møc trong C«ng ty vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p ®Ó c«ng t¸c ®Þnh møc trong C«ng ty ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn vµ ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ . Do thêi gian thùc tËp cã h¹n bµi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong sÏ nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c«, vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi nµy thªm phong phó vµ cã thÓ ¸p dông trong C«ng ty. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña C« gi¸o gi¶ng viªn §Æng ThÞ Minh Ngäc vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong V¨n phßng C«ng ty trong suèt thêi gian thùc tËp võa qua ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh LuËn v¨n tèt nghiÖp nµy. môC LôC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong Công ty Cổ phần Bánh kẹo Kinh Đô miền Bắc.doc
Luận văn liên quan