Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP in Diên Hồng

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2 I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 2 1. Khái niệm chi phí sản xuất 2 2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 3 2.1. Phân theo yếu tố chi phí 3 2.2. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 3 2.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 4 2.4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và đối tượng chịu phí 5 2.5. Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành của chi phí 5 2.6. Phân loại chi phí theo các tiêu thức 5 3.Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 6 II. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 7 1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 7 2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 7 2.1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 7 2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 9 2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 11 2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm dở dang 15 3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kì 19 3.1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 20 3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 22 3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 22 3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm dở dang 22 III. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 24 1.Khái niệm, phân loại giá thành sản phẩm 24 1.1. Khái niệm 24 1.2. Phân loại giá thành sản phẩm 24 2. Đối tượng tính giá thành 25 3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 25 4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 26 4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn: 26 4.2. Phương pháp tính giá thành phân bước: 26 4.3. Phương pháp tính giá thành theo hệ số: 28 4.4. Phương pháp tính giá thành theo cách loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ 28 4.5. Phương pháp tính giá thành tổng cộng chi phí: 29 4.6. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 29 4.7. Phương pháp tính giá thành theo định mức: 29 4.8. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng: 30 IV. TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 30 1. Hệ thống chứng từ hạch toán chi phí sản xuất 30 2. Hệ thống sổ chi tiết, tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 31 2.1. Hệ thống sổ chi tiết 31 2.2. Hệ thống sổ tổng hợp 32 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 35 II. CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG. 50 1. Đặc điểm và phân loại chi phí 50 1.1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất 50 1.2. Phân loại chi phí sản xuất 50 2. Đối tượng tính giá thành 51 3. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 51 4. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 65 4.1. Phương pháp tính lương 65 4.2. Hạch toán chi phí nhân công 67 5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 74 5.1. Chi phí nhân viên quản lý 74 5.2. Chi phí khấu hao TSCĐ 77 5.3. Các chi phí sản xuất chung khác 80 6. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 89 7. Đánh giá chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ và tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty. 92 PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 96 I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 96 1. Những ưu điểm 96 2. Những nhược điểm 98 II. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 99 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

docChia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2274 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP in Diên Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP in Diên Hồng.DOC
Luận văn liên quan