Đề tài Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ tại đội xây dựng số 9 của công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn cập nhật những thông tin, phơng thức lý luận qua sách vở, báo chí và các thông tin đại chúng khác. Nếu chỉ đơn thuần biết đợc những thông tin, lý luận đó mà không biết sử dụng chúng vào công việc thì những lý luận, thông tin đó thực sự cha có giá trị. Cũng tuân theo quy luật đó, trong học tập, ta chỉ học mà không hành thì vẫn cha đủ. Vậy, học phải đi đôi với hành. Quá trình thực hành trên thực tế giúp ta khắc sâu thêm về những vấn đề đã đợc tìm hiểu, học tập trong các bài giảng và giáo trình. Bất kỳ môn học nào thì việc thực tập là vô cùng quan trọng nhng đặc biệt là những môn học về khối kinh tế nh kế toán, phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp thì quá trình học tập trên thực tế có vai trò rất lớn. Nếu chỉ với kiến thức trên sách vở thì ra ngoài thực tế ít ai bắt tay vào công việc mà có hiệu qủa ngay. Chẳng hạn, từ những nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh, những con số thực tế trên sổ sách, nếu cha đi thực tế ta khó có thể hiểu thấu đáo ý nghĩa của nó. Vậy quá trình thực tập cho phép ta tiếp xúc với thực tiễn để biết một cách sâu sắc về sự vận dụng những kiến thức trên thực tế nh thế nào. Và từ đó ta hiểu rõ về mối quan hệ chặt chẽ giữa lý luận và thực tế. Qua quá trình thực tập tại công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội em xin gửi tới thầy cô cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại đội xây dựng số 9 của công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội. Nội dung báo cáo thực tập đợc chia làm 3 phần chính: Phần I: Đặc điểm tình hình chung tại công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội. Phần II: Báo cáo thực tập tốt nghiệp môn Kế toán Doanh nghiệp. Mặc dù hết sực cố gắng trong cách viết, cách phân tích nhng không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận đợc những nhận xét, đóng góp quý báu của quý thầy cô và toàn thể các bạn. Em xin chân thành cảm ơn. thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2710 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ tại đội xây dựng số 9 của công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong cuéc sèng hµng ngµy, chóng ta lu«n cËp nhËt nh÷ng th«ng tin, ph­¬ng thøc lý luËn qua s¸ch vë, b¸o chÝ vµ c¸c th«ng tin ®¹i chóng kh¸c. NÕu chØ ®¬n thuÇn biÕt ®­îc nh÷ng th«ng tin, lý luËn ®ã mµ kh«ng biÕt sö dông chóng vµo c«ng viÖc th× nh÷ng lý luËn, th«ng tin ®ã thùc sù ch­a cã gi¸ trÞ. Còng tu©n theo quy luËt ®ã, trong häc tËp, ta chØ häc mµ kh«ng hµnh th× vÉn ch­a ®ñ. VËy, häc ph¶i ®i ®«i víi hµnh. Qu¸ tr×nh thùc hµnh trªn thùc tÕ gióp ta kh¾c s©u thªm vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®· ®­îc t×m hiÓu, häc tËp trong c¸c bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh. BÊt kú m«n häc nµo th× viÖc thùc tËp lµ v« cïng quan träng nh­ng ®Æc biÖt lµ nh÷ng m«n häc vÒ khèi kinh tÕ nh­ kÕ to¸n, ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp th× qu¸ tr×nh häc tËp trªn thùc tÕ cã vai trß rÊt lín. NÕu chØ víi kiÕn thøc trªn s¸ch vë th× ra ngoµi thùc tÕ Ýt ai b¾t tay vµo c«ng viÖc mµ cã hiÖu qña ngay. Ch¼ng h¹n, tõ nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ thùc tÕ ph¸t sinh, nh÷ng con sè thùc tÕ trªn sæ s¸ch, nÕu ch­a ®i thùc tÕ ta khã cã thÓ hiÓu thÊu ®¸o ý nghÜa cña nã. VËy qu¸ tr×nh thùc tËp cho phÐp ta tiÕp xóc víi thùc tiÔn ®Ó biÕt mét c¸ch s©u s¾c vÒ sù vËn dông nh÷ng kiÕn thøc trªn thùc tÕ nh­ thÕ nµo. Vµ tõ ®ã ta hiÓu râ vÒ mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a lý luËn vµ thùc tÕ. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi em xin göi tíi thÇy c« cuèn b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô t¹i ®éi x©y dùng sè 9 cña c«ng ty Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Né. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp ®­îc chia lµm 3 phÇn chÝnh: PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i c«ng ty Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi. PhÇn II: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp m«n KÕ to¸n Doanh nghiÖp. MÆc dï hÕt sùc cè g¾ng trong c¸ch viÕt, c¸ch ph©n tÝch nh­ng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng nhËn xÐt, ®ãng gãp quý b¸u cña quý thÇy c« vµ toµn thÓ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. PhÇn I §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i c«ng ty Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh: C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi lµ c«ng ty trùc thuéc cña Tæng c«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi . C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Thanh tr× ®­îc thµnh lËp t¹i quyÕt ®Þnh sè 1389/Q§-UB ngµy 03/04/1993 trªn c¬ së s¸t nhËp 3 ®¬n vÞ: XÝ nghiÖp x©y dùng XÝ nghiÖp x©y dùng g¹ch C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Thanh tr× QuyÕt ®Þnh sè 2168/Q§-UB ngµy 18/04/2001 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc ®æi tªn C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Thanh tr× thµnh C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi. §Þa chØ: X· Tø HiÖp - HuyÖn Thanh tr× - Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 8614141 - 8615957 - 8618543 Fax: 8617522 Tµi kho¶n: 7301-0045G t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Thanh tr×. Vèn ph¸p ®Þnh: - Khi míi thµnh lËp: 673.000.000 ®ång Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh: 647.000.000 ®ång + Vèn l­u ®éng: 26.000.000 ®ång - Vèn ph¸p ®Þnh ®­îc Nhµ n­íc cÊp vµ doanh nghiÖp tù bæ xung ®Õn 31/12/2001: 4.095.000.000 ®ång Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh: 2.727.000.000 ®ång + Vèn l­u ®éng: 1.368.000.000 ®ång 1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty: Sau 10 n¨m tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®· thµnh c«ng xuÊt s¾c trong lÜnh vùc kinh doanh x©y dùng. Cô thÓ lµ mét sè c¸c hîp ®ång ®· thùc hiÖn cã gi¸ trÞ trªn 2 tû ®ång tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2001 nh­ sau: §¬n vÞ: TriÖu ®ång TT Tªn hîp ®ång Gi¸ trÞ hîp ®ång 1 H¹ tÇng kü thuËt dù ¸n khu ®« thÞ míi §¹i Kim - §Þnh C«ng 137.000 2 H¹ tÇng kü thuËt dù ¸n khu ®« thÞ míi cÇu B­¬u 9.000 3 H¹ tÇng kü thuËt khu di d©n ®ª Thanh tr× 5.000 4 Dù ¸n nhµ chung c­ 15 tÇng A5 43.000 5 Trung t©m dÞch vô th­¬ng m¹i Thanh tr× 44.000 6 Chî trong dù ¸n khu ®« thÞ míi §¹i Kim - §Þnh C«ng 7.000 7 H¹ tÇng kü thuËt khu di d©n ®­êng 1A 5.000 8 §­êng giao th«ng x· ThÞnh LiÖt 4.000 9 Khu nhµ ë C«ng ty Thø liÖu 2.500 10 §µo hå ®iÒu hoµ Yªn Së 3.500 11 Trô së UBND x· §¹i Kim 3.000 12 Khu ®Êt gi·n d©n x· Cæ NhuÕ 3.200 13 §­êng giao th«ng x· VÜnh Quúnh 4.300 14 Khu xö lý r¸c th¶i Nam S¬n 5.000 15 NghÜa trang liÖt sü Thµnh phè Hµ Néi 2.500 16 Nhµ ë c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty x©y dùng thuû lîi 2.500 17 Nhµ chung c­ 5 tÇng D7 14.000 18 Khu nghÜa trang x· Cæ NhuÕ 3.400 19 Nhµ x­ëng c«ng ty giÊy Tróc B¹ch 3.200 20 Nhµ x­ëng C«ng ty c¬ khÝ Gi¶i phãng 3.200 21 San nÒn khu liªn hiÖp thÓ thao quèc gia 2.500 22 §­êng 32 ®i Mü §×nh 2.100 23 Nhµ hiÖu bé tr­êng §¹i ¸ng 2.400 1.3. Mét sè thµnh tÝch C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc: VÒ c¸ nh©n: 131 l­ît ng­êi ®­îc tÆng giÊy khen cña UBND huyÖn Thanh tr×. 34 ng­êi ®­îc tÆng huy ch­¬ng “V× sù nghiÖp x©y dùng” cña Bé x©y dùng. 2 c¸ nh©n ®­îc Bé x©y dùng cÊp b»ng khen. 4 c¸ nh©n ®­îc c«ng nhËn chiÕn sÜ thi ®ua cÊp Bé. 6 c¸ nh©n ®­îc c«ng nhËn lao ®éng giái cÊp ngµnh. 1 c¸ nh©n ®­îc Liªn ®oµn lao ®éng Thµnh phè cÊp b»ng khen. §Æc biÖt, ®ång chÝ gi¸m ®èc NguyÔn §¨ng Th©n ®­îc Thñ t­íng chÝnh phñ cÊp b»ng khen, Bé x©y dùng cÊp b»ng khen cã thµnh tÝch trong 10 n¨m ®æi míi, UBND Thµnh phè Hµ Néi cÊp b»ng khen Ng­êi tèt viÖc tèt vµ khen Nhµ doanh nghiÖp giái. VÒ tËp thÓ: Chñ tÞch n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tÆng hu©n ch­¬ng Lao ®éng h¹ng III cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc C«ng ty. 2 b»ng khen cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. 2 b»ng khen cña Liªn ®oµn Lao ®éng Thµnh phè. 1 cê thi ®ua xuÊt s¾c do Liªn ®oµn Lao ®éng Thµnh phè tÆng. 1 b»ng khen cña Bé x©y dùng khen thµnh tÝch xuÊt s¾c n¨m 2000. 1 b»ng khen cña Bé x©y dùng c«ng nhËn c«ng tr×nh ®¹t chÊt l­îng cao. 1 b»ng khen cña UBND Thµnh phè Hµ Néi c«ng nhËn tËp thÓ lao ®éng xuÊt s¾c. 1.4. C«ng t¸c tõ thiÖn x· héi cña C«ng ty: Kh«ng chØ kinh doanh giái, C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi cßn lµ ®¬n vÞ cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c ®ãng gãp tõ thiÖn x· héi. Nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc ®­îc thÓ hiÖn ë nh÷ng néi dung: + Phô cÊp nu«i d­ìng mét bµ vî liÖt sÜ chèng Ph¸p c« ®¬n, mçi th¸ng 100.000 ®ång. + X©y dùng mét nhµ t×nh nghÜa trÞ gi¸ 25.000.000 ®ång tÆng cho gia ®×nh th­¬ng binh liÖt sÜ x· Tø HiÖp. + X©y dùng vµ tÆng cho nh©n d©n th«n §¹i Tõ - x· §¹i Kim mét tr­êng tiÓu häc trÞ gi¸ 1.000.000.000 ®ång. + X©y dùng vµ tÆng cho nh©n d©n th«n H¹ - x· §Þnh C«ng mét tr­êng mÉu gi¸o trÞ gi¸ 500.000.000 ®ång. + TÆng 60 sæ tiÕt kiÖm cho gia ®×nh th­¬ng binh, liÖt sÜ trÞ gi¸ mçi sæ 500.000 ®ång. + ñng hé ®ång bµo miÒn Nam vµ miÒn Trung lò lôt 15.000.000 ®ång. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc vµ s¶n xuÊt: 2.1. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty: X©y dùng nhµ ë, kinh doanh nhµ. LËp dù ¸n, qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­. Tæng thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, d©n dông, c«ng nghiÖp (®iÖn cao thÕ 35 KV), giao th«ng, thuû lîi, tr¹m cÊp n­íc s¹ch, b­u ®iÖn, thÓ dôc thÓ thao vµ vui ch¬i gi¶i trÝ, kinh doanh kh¸ch s¹n, th­¬ng m¹i vµ kinh doanh vËn t¶i hµng ho¸ ®­êng bé. Tæ chøc dÞch vô t­ vÊn x©y dùng, nhµ ®Êt. S¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, trang trÝ néi - ngo¹i thÊt. 2.2. C¸ch tæ chøc s¶n xuÊt: a. Trªn lÜnh vùc x©y dùng: C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi lu«n lÊy uy tÝn, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c«ng viÖc, c¹nh tranh lµnh m¹nh trong gi¸ thµnh lµ chñ tr­¬ng xuyªn suèt trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ x©y dùng C«ng ty. Trªn mÆt trËn x©y dùng, C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh m×nh b»ng c¸c dÊu Ên trong c«ng tr×nh, trë thµnh mét trong c¸c nhµ thÇu ®­îc c¸c chñ ®Çu t­ ®¸nh gi¸ cao trong lµng x©y dùng, nhiÒu c«ng tr×nh ®­îc c«ng nhËn chÊt l­îng cao ®­îc g¾n biÓu t­îng nh­: + Khu lµm viÖc Nhµ m¸y c¬ khÝ Gi¶i phãng. + Tr­êng Phæ th«ng c¬ së ThÞnh LiÖt. + Nhµ lµm viÖc UBND huyÖn Thanh tr×. + H¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ míi §¹i Kim - §Þnh C«ng. b. Trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng: G¹ch b¸n thñ c«ng lµ mÆt hµng truyÒn thèng cña C«ng ty, ®ã lµ g¹ch Thanh tr×, s¶n l­îng æn ®Þnh 4.000.000 viªn/n¨m. S¶n phÈm cña C«ng ty cung cÊp cho nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng cña Nhµ n­íc còng nh­ kiÕn tróc cña nh©n d©n Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn. C«ng ty cã mét cöa hµng chuyªn kinh doanh nguyªn vËt liÖu nh­: xi m¨ng, s¾t, thÐp, g¹ch men, c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh... tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty thi c«ng ®Òu do cöa hµng cung øng vËt liÖu. c. VÒ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ vµ nhµ ë do C«ng ty lµm chñ ®Çu t­: Dù ¸n khu ®« thÞ míi §¹i Kim - §Þnh C«ng thuéc huyÖn Thanh tr× quy m« 243.000 m2. §©y lµ khu ®« thÞ hiÖn ®¹i víi tæng møc ®Çu t­ 600 tû ®ång, dù ¸n sÏ gi¶i quyÕt cho 6.200 ng­êi cã nhµ ë víi tiªu chuÈn 20 - 22 m2 sµn/ng­êi. Dù ¸n gåm c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, vui ch¬i, gi¶i trÝ, trung t©m th­¬ng m¹i vµ chî trong khu vùc. Dù kiÕn n¨m 2004, C«ng ty sÏ bµn giao cho UBND Thµnh phè qu¶n lý theo quy ®Þnh. Dù ¸n khu nhµ ë Mü §×nh thuéc huyÖn Tõ Liªm víi quy m« 9.900 m2 do UBND Thµnh phè Hµ Néi cÊp ®Êt. Dù ¸n khu ®« thÞ CÇu B­¬u thuéc huyÖn Thanh tr× víi quy m« 21 ha, dù ¸n gi¶i quyÕt cho 5.800 ng­êi cã nhµ ë ®¹t tiªu chuÈn 20 - 22 m2 sµn/ng­êi. Tæng møc ®Çu t­ 400 tû ®ång. Dù ¸n Trung t©m dÞch vô Th­¬ng m¹i Thanh tr× víi quy m« 7.800 m2 víi tæng møc ®Çu t­ 60 tû ®ång. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi cã 150 c¸n bé chuyªn m«n kü thuËt cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn. Trong ®ã: 100 c¸n bé cã trªn 10 n¨m trong nghÒ. 50 c¸n bé cã trªn 5 n¨m trong nghÒ. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý theo s¬ ®å ë trang sau. Chøc n¨ng cña tõng phßng ban: Gi¸m ®èc: ®iÒu hµnh, ®«n ®èc toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. Phã gi¸m ®èc kü thuËt: chÞu sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc vµ cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh, ®«n ®èc, gi¸m s¸t kü thuËt vÒ khèi s¶n xuÊt. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tæ chøc, hµnh chÝnh: chÞu sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc vµ cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh, ®«n ®èc c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty vÒ khèi v¨n phßng. C¸c ®éi thi c«ng x©y dùng: chÞu sù qu¶n lý, chØ ®¹o cña gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc vµ cã nhiÖm vô tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty. §¬n vÞ thi c«ng c¬ giíi: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¸y mãc nh­ cÈu th¸p, m¸y thi c«ng, vËn th¨ng... trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng tr×nh cña C«ng ty. X­ëng gia c«ng méc vµ c¬ khÝ x©y dùng: cã nhiÖm vô hoµn thµnh c¸c phÇn vÒ gç nh­ khung cöa, cöa, cÇu thang... vµ c¸c phÇn vÒ c¬ khÝ nh­ hµn, t¸n... Cöa hµng kinh doanh vËt liÖu x©y dùng: cã nhiÖm vô cung øng toµn bé nh÷ng vËt t­ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh cña C«ng ty. Phßng hµnh chÝnh tæ chøc: ®iÒu hµnh toµn bé vÒ mÆt tæ chøc, hµnh chÝnh, nh©n sù cña C«ng ty nh­ c«ng ®oµn, th¨m hái c¸n bé c«ng nh©n viªn... Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕ ho¹ch thiÕt kÕ c¸c dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty thi c«ng. S¬ ®å tæ chøc c«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tæ chøc hµnh chÝnh 15 ®éi thi c«ng x©y dùng §¬n vÞ thi c«ng c¬ giíi Cöa hµng kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Phßng hµnh chÝnh tæ chøc C¸c ban dù ¸n Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Trung t©m t­ vÊn 1 Trung t©m t­ vÊn 2 X­ëng gia c«ng méc vµ c¬ khÝ x©y dùng 4 ®éi s¶n xuÊt g¹ch Khèi s¶n xuÊt Khèi v¨n phßng - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh thu, chi tiÒn cña toµn C«ng ty. C¸c ban dù ¸n: lËp c¸c dù ¸n c¸c c«ng tr×nh mµ C«ng ty tham gia ®Êu thÇu, nhËn thÇu hoÆc lµm chñ ®Çu t­. C¸c trung t©m t­ vÊn: cã nhiÖm vô gi¶i ®¸p nh÷ng v­íng m¾c cña c¸c ®¬n vÞ, c¸c ®éi trong qu¸ tr×nh thi c«ng. §ång thêi trung t©m t­ vÊn còng gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña c¸c b¹n hµng vÒ vÊn ®Ò trong x©y dùng, vÊn ®Ò trong kinh doanh nhµ ®Êt. 4. C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi 4.1. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Do C«ng ty cã nhiÒu ®«i s¶n xuÊt, ®éi thi c«ng, c¸c x­ëng, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt nhá nªn h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty lµ ph©n t¸n. Mçi ®éi, x­ëng cã mét bé phËn kÕ to¸n h¹ch to¸n ®éc lËp, ®Þnh kú lËp b¸o c¸o vµ göi vÒ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. Trªn c¬ së b¸o c¸o cña c¸c thµnh viªn, phßng kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tæng hîp cho toµn C«ng ty. 4.2. H×nh thøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi: HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông ®­îc ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141 ngµy 01/11/1995 ®· söa ®æi bæ xung theo th«ng t­ sè 89/2002/TT-BTC ngµy 09/10/2002 cña Bé tµi chÝnh gåm tµi kho¶n cÊp I vµ tµi kho¶n cÊp II. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi: KÕ to¸n tr­ëng Bé phËn tµi chÝnh Bé phËn kÕ to¸n tiÒn mÆt Bé phËn kÕ to¸n vËt t­ Bé phËn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng C¸c nh©n viªn kinh tÕ ë c¸c ®éi thi c«ng, s¶n xuÊt Phô tr¸ch ban kÕ to¸n ë c¸c ®éi thi c«ng, s¶n xuÊt Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng Bé phËn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Bé phËn kÕ to¸n thanh to¸n Bé phËn kÕ to¸n dù ¸n Bé phËn kiÓm tra kÕ to¸n Bé phËn kÕ to¸n tæng hîp Bé phËn kÕ to¸n vËt t­, tµi s¶n cè ®Þnh Chøc n¨ng cña tõng bé phËn kÕ to¸n: KÕ to¸n tr­ëng: cã chøc n¨ng tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ë C«ng ty, ®ång thêi cã chøc n¨ng kiÓm tra, kiÓm so¸t kinh tÕ - tµi chÝnh t¹i C«ng ty. Bé phËn tµi chÝnh: cã nhiÖm vô kiÓm tra, theo dâi, gi¸m s¸t, ®iÒu khiÓn toµn bé t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty sao cho phï hîp víi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Bé phËn kiÓm tra kÕ to¸n: cã chøc n¨ng kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c bé phËn kÕ to¸n kh¸c c¨n cø vµo c¸c chøng tõ, sæ s¸ch cña tõng bé phËn. Bé phËn kÕ to¸n tæng hîp: tõ nh÷ng chøng tõ, sæ s¸ch cña kÕ to¸n chi tiÕt, bé phËn nµy lªn m« h×nh kÕ to¸n chung cña C«ng ty. Bé phËn kÕ to¸n vËt t­, tµi s¶n cè ®Þnh cã nhiÖm vô theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt t­ cña C«ng ty vµ t×nh h×nh mua b¸n, thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty. Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng: theo dâi t×nh h×nh c«ng t¸c cña nh©n viªn trong C«ng ty, tõ ®ã tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l­¬ng nh­ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn cña nh©n viªn trong C«ng ty. Bé phËn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: cã nhiÖm vô tËp hîp toµn bé chi phÝ t¹i C«ng ty, tõ ®ã tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh, tõng lo¹i s¶n phÈm. Bé phËn kÕ to¸n thanh to¸n: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi kh¸ch hµng vµ ng­êi cung cÊp vËt t­, thiÕt bÞ, dÞch vô. Bé phËn kÕ to¸n dù ¸n: cã nhiÖm vô qu¶n lý t×nh h×nh cña c¸c khu dù ¸n. Phô tr¸ch ban kÕ to¸n ë c¸c ®éi thi c«ng, s¶n xuÊt: cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh, thu thËp toµn bé c¸c sè liÖu cña c¸c bé phËn kÕ to¸n ë c¸c ®éi thi c«ng, s¶n xuÊt. C¸c nh©n viªn kinh tÕ ë c¸c ®éi thi c«ng, s¶n xuÊt: cã nhiÖm vô hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n, kinh tÕ, h¹ch to¸n ë c¸c ®éi thi c«ng, s¶n xuÊt ®Ó cung cÊp sè liÖu kÞp thêi cho cÊp trªn. H×nh thøc kÕ to¸n: chøng tõ ghi sæ: S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt ThÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ quü Sæ c¸i Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc B¸o c¸o kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n ghi hµng ngµy ghi cuèi th¸ng ®èi chiÕu C¨n cø vµo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, C«ng ty cÇn ph¶i më nh÷ng sæ sau: Sæ quü: + Sæ quü tiÒn mÆt + Sæ tiÒn göi Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. C¸c b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ. ThÎ kÕ to¸n chi tiÕt. B¶ng tæng hîp chi tiÕt. PhÇn II B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp M«n häc: KÕ to¸n doanh nghiÖp Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô Gi¸o viªn h­íng dÉn: Ng« Kim Chung Thêi gian thùc tËp: 16 tuÇn (Tõ 25/03/2003 ®Õn 11/07/2003) Ch­¬ng I T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña ®éi 9 C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi I. §Æc ®iÓm, qu¶n lý, ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô: VËt liÖu lµ ®èi t­îng lao ®éng, lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. VËt liÖu cã ®Æc ®iÓm næi bËt lµ chØ tham gia mét lÇn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, bÞ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm. C«ng cô dông cô lµ c«ng cô lao ®éng tham gia vµo nhiÒu chu tr×nh s¶n xuÊt, cã gi¸ trÞ nhá h¬n 5 triÖu ®ång. Trong c¸c doanh nghiÖp, chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô chiÕm mét tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt - kinh doanh. §Æc biÖt lµ trong c¸c ®¬n vÞ x©y dùng nh­ ®éi thi c«ng x©y dùng sè 9 thuéc C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi th× vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ yÕu tè quan träng trong thi c«ng. TiÕn ®é thi c«ng cã ®¶m b¶o vÒ c¶ thêi l­îng vµ thêi gian hay kh«ng phô thuéc vµo viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu. ChÊt l­îng cña c«ng tr×nh cã ®¹t hay kh«ng lµ do phÈm chÊt cña tõng nguyªn vËt liÖu. Nãi tãm l¹i, vËt liÖu, c«ng cô dông cô mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh chÊt l­îng, thêi gian thi c«ng cña mçi c«ng tr×nh. §èi víi ®¬n vÞ x©y dùng th× nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô kh«ng cã g× kh¸c ngoµi c¸c vËt t­ x©y dùng nh­: c¸t, xi m¨ng, sái, thÐp, s¾t, xÎng, m¸ng, dao x©y, cuèc... 2. C«ng t¸c qu¶n lý vËt t­: Nh»m b¶o qu¶n tèt vËt t­, tr¸nh hao hôt tæn thÊt trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vËt t­, ®éi thi c«ng x©y dùng sè 9 ®· ¸p dông c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ nh­ sau: Kho chøa vËt t­ réng, kÝn, che m­a, che n¾ng tèt ®Ó chèng trém c¾p vµ tr¸nh bÞ kÐm phÈm chÊt trong thêi gian b¶o qu¶n. Kho chøa gÇn c«ng tr×nh ®Ó tiÕn hµnh vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh nhanh ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng. §ång thêi kho cã ®­êng ®Ó « t« vµo tËn cöa kho ®Ó tr¸nh mÊt m¸t trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. Ban chØ huy ®éi thi c«ng x©y dùng sè 9 s¾p xÕp thñ kho cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, tr×nh ®é chuyªn m«n cao, lµm viÖc tu©n thñ ®óng nguyªn t¾c. Qu¸ tr×nh nhËp kho, xuÊt kho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lu«n lµm ®óng quy t¾c. ViÕt ®Çy ®ñ phiÕu nhËp - xuÊt kho cïng ch÷ ký cña tõng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc nhËp - xuÊt kho ®Ó mçi ng­êi ý thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh vÒ sè nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô võa nhËp - xuÊt kho. 3. Ph©n lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô: Ph©n lo¹i vËt liÖu: c¨n cø vµo vai trß cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, ®éi x©y dùng sè 9 tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu nh­ sau: Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ toµn bé nguyªn vËt liÖu chñ yÕu tham gia vµo qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng bao gåm: g¹ch, xi m¨ng, c¸t, ®¸ sái, s¾t, thÐp. Nguyªn vËt liÖu phô: lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu dïng kÕt hîp víi nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó hoµn thiÖn, n©ng cao tÝnh n¨ng cña c¸c c«ng tr×nh thi c«ng nh­: bét mµu, x¨ng, vecni, ®Ìn, xµ phßng, cån, thiÕt bÞ vÖ sinh... Ph©n lo¹i c«ng cô dông cô: c¨n cø vµo c«ng dông, c«ng cô dông cô dïng trong ®éi ®­îc chia thµnh c¸c nhãm sau: C«ng cô dông cô dïng lao ®éng gåm c¸c dông cô phôc vô cho c«ng nh©n thi c«ng nh­: cuèc, xÎng, m¸y b¬m, x«, bay, th­íc... C«ng cô dông cô b¶o hé lao ®éng trong qu¸ tr×nh thi c«ng nh­: quÇn ¸o b¶o hé, g¨ng tay, mò, ñng, khÈu trang, d©y b¶o hiÓm, l­íi an toµn... 4. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô: 4.1. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu,c«ng cô dông cô nhËp kho: T¹i ®éi 9 - C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi ¸p dông ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu,c«ng cô dông cô nhËp kho theo gi¸ ch­a thuÕ céng víi chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thu mua nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Gi¸ thùc tÕ nhËp kho = Gi¸ ch­a thuÕ + Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì + ThuÕ nhËp khÈu C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n vËt t­ tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp kho, phiÕu nhËp kho ®­îc lËp 3 liªn: 1 liªn l­u t¹i gèc. 1 liªn giao cho thñ kho. 1 liªn giao cho kÕ to¸n. VÝ dô: Ngµy 02/04/2002, ®éi 9 mua xi m¨ng Hoµng Th¹ch nhËp kho 20.000 kg, ®¬n gi¸ 680 ®ång/kg. Chi phÝ vËn chuyÓn: 400.000 ®ång. §¬n gi¸ nhËp kho: gi¸ vËn chuyÓn: (®ång/kg) §¬n gi¸ xi m¨ng nhËp kho = 680 + 20 = 700 ®ång. VËy gi¸ trÞ nhËp kho: Sè l­îng : 20.000 kg §¬n gi¸ :700 ®ång/kg Thµnh tiÒn :14.000.000 ®ång Ho¸ ®¬n mua hµng vµ phiÕu nhËp kho xin xem trang sau: Ngµy 02/04/2002: Cã ho¸ ®¬n GTGT vÒ mua xi m¨ng Hoµng Th¹ch cña c«ng ty kinh doanh vËt t­ tæng hîp do §oµn Anh Dòng mua nh­ sau: Ho¸ ®¬n (gtgt) Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 02/04/2002 No 095051 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty kinh doanh vËt t­ tæng hîp §Þa chØ: 198 NguyÔn Tr·i - Thanh Xu©n - Hµ Néi §iÖn tho¹i: 8587492 M· sè thuÕ: 0101164117 Hä tªn ng­êi mua hµng: §oµn Anh Dòng §¬n vÞ: C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi §Þa chØ: x· Tø HiÖp - Thanh Tr× - Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt. M· sè thuÕ: 01007366821 TT Tªn hµng ho¸ DVT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1 x 2 01 Xi m¨ng Hoµng Th¹ch Kg 20.000 680 13.600.000 Céng tiÒn hµng 13.600.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT 1.360.000 Céng tiÒn thanh to¸n 14.960.000 ViÕt b»ng ch÷: M­êi bèn triÖu chÝn tr¨m s¸u m­¬i ngµn ®ång ch½n./. Ng­êi mua hµng §oµn Anh Dòng KÕ to¸n tr­ëng Lª H¶i Anh Thñ tr­ëng ®¬n vÞ §oµn Sü TuÊn Ngµy 02/04/2002: Cã ho¸ ®¬n GTGT vÒ kho¶n thuª vËn chuyÓn xi m¨ng Hoµng Th¹ch mua ë trªn do C«ng ty vËn t¶i Hoµng S¬n tiÕn hµnh vËn chuyÓn, ®ång chÝ §oµn Anh Dòng thuª vËn chuyÓn, ho¸ ®¬n nh­ sau: Ho¸ ®¬n (gtgt) Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 02/04/2002 No 087621 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty vËn t¶i Hoµng S¬n §Þa chØ: 185 - ThÞ trÊn V¨n §iÓn - Thanh tr× - Hµ Néi §iÖn tho¹i: 6880697 M· sè thuÕ: 01000072 Hä tªn ng­êi mua hµng: §oµn Anh Dòng §¬n vÞ: C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi §Þa chØ: x· Tø HiÖp - Thanh Tr× - Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt. M· sè thuÕ: 01007366821 TT Tªn hµng ho¸ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1 x 2 01 VËn chuyÓn xi m¨ng Hoµng Th¹ch 400.000 Céng tiÒn hµng 400.000 ThuÕ suÊt GTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT 20.000 Céng tiÒn thanh to¸n 420.000 ViÕt b»ng ch÷: Bèn tr¨m hai m­¬i ngµn ®ång ch½n./. Ng­êi mua hµng §oµn Anh Dòng KÕ to¸n tr­ëng NguyÔn Ngäc Nh­ Thñ tr­ëng ®¬n vÞ NguyÔn Ngäc Quang C¨n cø vµo 2 ho¸ ®¬n GTGT 095051 vµ 087621 kÕ to¸n vËt t­ viÕt phiÕu nhËp kho nh­ sau: §¬n vÞ: §éi 9 §Þa chØ: PhiÕu nhËp kho Ngµy 02/04/2002 Sè: 220 Nî: TK 152 Cã : TK 111 Hä tªn ng­êi giao hµng: §oµn Anh Dòng Lý do nhËp: Theo ho¸ ®¬n sè 095051 vµ 087621 ngµy 02/04/2002 NhËp t¹i kho: §éi 9 - Khu §¹i Kim - §Þnh C«ng TT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc nhËp A B C 1 2 3 4 01 Xi m¨ng Hoµng Th¹ch Kg 20.00 700 14.000.000 Céng 14.000.000 NhËp, ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2002 KÕ to¸n vËt t­ NguyÔn ThÞ Lª Ng­êi giao hµng §oµn Anh Dòng Thñ kho NguyÔn ThÞ Nh©n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ph¹m V¨n Vinh 4.2 §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho: T¹i §éi 9 - C«ng ty Kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. C«ng thøc tÝnh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho: §¬n gi¸ xuÊt kho b×nh qu©n = TrÞ gi¸ thùc tÕ tån ®Çu kú + trÞ gi¸ thùc tÕ nhËp trong kú sè l­îng tån ®Çu kú + Sè l­îng nhËp trong kú Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu c«ng cô dông cô xuÊt kho = sè l­îng vËt liÖu c«ng cô dông cô xuÊt kho x §¬n gi¸ xuÊt kho b×nh qu©n VÝ dô: T¹i ®éi 9, c¨n cø vµo sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô th¸ng 04/2002, cã t×nh h×nh nhËp - xuÊt tån g¹ch l¸t Italia nh­ sau: Tån kho ®Çu th¸ng 3500 viªn, ®¬n gi¸ 3400 ®ång/viªn. Ngµy 03/04 nhËp 1200 viªn, ®¬n gi¸ 3500 ®ång/viªn. Ngµy 08/04 xuÊt 3000 viªn Ngµy 18/04 nhËp 10 000 viªn, ®¬n gi¸ 3200 ®ång/viªn. Ngµy 24/04 nhËp 6000 viªn, ®¬n gi¸ 3600 ®ång/viªn. Ngµy 28/04 xuÊt 16 000 viªn. Ta sÏ tÝnh ®¬n gi¸ xuÊt kho b×nh qu©n cña g¹ch l¸t t¹i cuèi kú kÕ to¸n 30/04/2002 lµ: §¬n gi¸ xuÊt kho b×nh qu©n = 3500 x 3400 +1200 x 3500 + 10000 x 3200 + 6000 +3600 3500 + 1200 + 10000 + 6000 = 3367 (®ång/viªn) Tõ gi¸ xuÊt kho b×nh qu©n ta cã thÓ lËp ®­îc phiÕu xuÊt kho cho ngµy 08/04/2002 nh­ sau: §¬n vÞ: §éi 9 §Þa chØ: PhiÕu xuÊt kho Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2002 Sè: 241 Nî: TK621 Cã : TK152 Hä tªn ng­êi nhËn: Hoµng M¹nh Tïng. Bé phËn: c«ng nh©n. Lý do xuÊt: l¸t nhµ A5 XuÊt t¹i kho: §éi 9 - Khu §¹i Kim - §Þnh C«ng TT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc nhËp A B C 1 2 3 4 01 G¹ch l¸t Italia Viªn 3.000 3.367 10.101.000 Céng 10.101.000 XuÊt, ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2002 KÕ to¸n vËt t­ NguyÔn ThÞ Lª Ng­êi giao hµng Hoµng M¹nh Tïng Thñ kho NguyÔn ThÞ Nh©n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ph¹m V¨n Vinh §¬n vÞ: §éi 9 §Þa chØ: PhiÕu xuÊt kho Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2002 Sè: 248 Nî: TK627 Cã : TK153 Hä tªn ng­êi nhËn: NguyÔn S¬n. Bé phËn: c«ng nh©n. Lý do xuÊt kho: XuÊt t¹i kho: §éi 9 - Khu §¹i Kim - §Þnh C«ng TT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc nhËp A B C 1 2 3 4 01 L­íi an toµn m2 2.100 2.000 4.200.000 Céng 4.200.000 XuÊt, ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2002 KÕ to¸n vËt t­ NguyÔn ThÞ Lª Ng­êi giao hµng NguyÔn S¬n Thñ kho NguyÔn ThÞ Nh©n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ph¹m V¨n Vinh 4.3. Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ c«ng cô dông cô: Do c«ng cô dông cô t¹i ®éi 9 chØ sö dông trong mét kú s¶n xuÊt nªn viÖc ph©n bæ c«ng cô dông cô ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ mét lÇn. Tuy nhiªn, ë ®éi s¶n xuÊt nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh cïng mét lóc nªn ph¶i ph©n bæ c«ng cô dông cô cho tõng c«ng tr×nh sao cho phï hîp. §Ó hîp lý ho¸ ban kÕ to¸n vËt t­ ¸p dông ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh theo gi¸ trÞ dù to¸n cña tõng c«ng tr×nh: Gi¸ trÞ c«ng cô dông cô ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh = Gi¸ dù to¸n cña tõng c«ng tr×nh x Gi¸ trÞ c«ng cô dông cô xuÊt cÇn dïng ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh Tæng gi¸ dù ®o¸n cña tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh VÝ dô: Cã phiÕu xuÊt kho sè 248 ngµy 10/04/2002 nh­ trang tr­íc. Ta cã thÓ ph©n bæ c«ng cô dông cô cho tõng c«ng tr×nh nh­ sau: Khu dù ¸n Mü §×nh: 500.000.000 ®ång Th«n A5 §¹i Kim - §Þnh C«ng: 2.500.000.000 ®ång Ban qu¶n lý chî §¹i Tõ: 300.000.000 ®ång. Gi¸ trÞ l­íi an toµn ph©n bæ cho dù ¸n Mü §×nh = 500.000.000 x 4.200.000 = 636.364 3.300.000.000 Gi¸ trÞ l­íi an toµn ph©n bæ cho th«n A5 = 2.500.000.000 x 4.200.000 = 3.181.818 3.300.000.000 Gi¸ trÞ l­íi an toµn ph©n bæ cho chî §¹i Tõ = 300.000.000 x 4.200.000 = 381.818 3.300.000.000 II. C«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô: 1. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô: T¹i ®éi 9 - C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song. S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song. PhiÕu nhËp kho ThÎ kho PhiÕu xuÊt kho Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu,c«ng cô dông cô B¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu,c«ng cô dông cô : Ghi hµng ngµy : Quan hÖ ®èi chiÕu : Ghi cuèi th¸ng T¹i kho, thñ kho sö dông thÎ kho ghi nhËp xuÊt tån nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu sÏ ®­îc më mét thÎ kho riªng ®Ó ghi chÐp. Ch¼ng h¹n c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 220 ngµy 02/04/2002 thñ kho ph¶i lËp thÎ kho cho lo¹i nguyªn vËt liÖu lµ xi m¨ng Hoµng Th¹ch nh­ sau: §¬n vÞ: §éi 9 §Þa chØ: §¹i Kim - §Þnh C«ng. thÎ kho Ngµy lËp 02 th¸ng 04 n¨m 2002 Tê sè: 01 Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­: xi m¨ng Hoµng Th¹ch §¬n vÞ tÝnh: kg Ngµy nhËp xuÊt Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè HiÖu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tån ®Çu th¸ng 1000 02/04 220 02/04 NhËp xi m¨ng Hoµng Th¹ch 20.000 04/04 224 04/04 XuÊt xi m¨ng Hoµng Th¹ch 10.500 05/04 228 05/04 XuÊt xi m¨ng Hoµng Th¹ch 9.500 07/04 240 07/04 NhËp xi m¨ng Hoµng Th¹ch 37.000 08/04 243 08/04 XuÊt xi m¨ng Hoµng Th¹ch 17.000 10/04 247 10/04 XuÊt xi m¨ng Hoµng Th¹ch 16.000 12/04 250 12/04 XuÊt xi m¨ng Hoµng Th¹ch 2.000 ... Céng SPS 100.000 98.000 Tån cuèi th¸ng 3.000 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ph¹m V¨n Vinh Thñ kho NguyÔn ThÞ Nh©n C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 241 ngµy 08/04/2002 thñ kho cho lËp thÎ kho cho nguyªn vËt liÖu: g¹ch l¸t Italia nh­ sau: §¬n vÞ: §éi 9 §Þa chØ: §¹i Kim - §Þnh C«ng. thÎ kho Ngµy lËp 01 th¸ng 04 n¨m 2002 Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch vËt t­: g¹ch l¸t Italia §¬n vÞ tÝnh: viªn Ngµy nhËp xuÊt Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè HiÖu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tån ®Çu th¸ng 3.500 03/04 223 03/04 NhËp 1.200 08/04 241 08/04 XuÊt 3.000 18/04 259 18/04 NhËp 10.000 24/04 269 24/04 NhËp 6.000 28/04 274 28/04 XuÊt 16.000 ... Tån cuèi th¸ng 1.700 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ph¹m V¨n Vinh Thñ kho NguyÔn ThÞ Nh©n C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 248 ngµy 10/04/2002, thñ kho vµo thÎ kho cho danh ®iÓm vËt t­ l­íi an toµn: §¬n vÞ: §éi 9 §Þa chØ: §¹i Kim - §Þnh C«ng. thÎ kho Ngµy lËp 01 th¸ng 04 n¨m 2002 Tê sè: 01 Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch vËt t­: l­íi an toµn §¬n vÞ tÝnh: m2 Ngµy nhËp xuÊt Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè HiÖu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tån ®Çu th¸ng 2.500 10/04 248 10/04 XuÊt 2.100 12/04 251 12/04 NhËp 100 14/04 253 14/04 XuÊt 100 15/04 256 15/04 NhËp 200 17/04 257 17/04 XuÊt 150 ... Tån cuèi th¸ng 0 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ph¹m V¨n Vinh Thñ kho NguyÔn ThÞ Nh©n T¹i phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ®Ó vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô kÕ to¸n ghi riªng vµo tõng tê theo mÉu kiÓu sau. Cô thÓ nh­ c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 220 ngµy 02/04/2002 kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt cho xi m¨ng phÇn nhËp. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 241 ngµy 08/04/2002 vµo sæ chi tiÕt cho g¹ch l¸t Italia phÇn xuÊt. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 248 ngµy 10/04/2002 kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt cho l­íi an toµn. §¬n vÞ: §éi 9 Sæ chi tiÕt vËt liÖu, dông cô Më sæ ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2002 Tªn vËt liÖu: xi m¨ng Hoµng Th¹ch Qui c¸ch phÈm chÊt: §¬n vÞ tÝnh: kg M· sè: Chøng tõ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån S N L­îng TiÒn L­îng TiÒn L­îng TiÒn Tån ®Çu th¸ng 1.000 650.000 220 02/04 NhËp c«ng ty vËt t­ tæng hîp 111 700 20.000 14.000.000 224 04/04 XuÊt 621 690 10.500 7.245.000 224 05/04 XuÊt 621 690 9.500 6.555.000 240 07/04 NhËp 331 680 37.000 25.160.000 243 08/04 XuÊt 621 690 17.000 11.730.000 247 10/04 XuÊt 621 690 16.000 11.040.000 250 12/04 XuÊt 621 690 2.000 1.300.000 ... Céng PS 100.000 70.200.000 98.000 68.600.000 Tån cuèi th¸ng 3.000 2.250 §¬n vÞ: §éi 9 Sæ chi tiÕt vËt liÖu, dông cô Më sæ ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2002 Tªn vËt liÖu: g¹ch l¸t Italia Qui c¸ch phÈm chÊt: §¬n vÞ tÝnh: viªn M· sè: Chøng tõ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån S N L­îng TiÒn L­îng TiÒn L­îng TiÒn Tån ®Çu th¸ng 3.400 3.500 11.900.000 223 03/04 NhËp 331 3.500 1.200 4.200.000 241 08/04 XuÊt 621 3.367 3.000 10.101.000 259 18/04 NhËp 111 3.200 10.000 32.000.000 269 24/04 NhËp 331 3.600 6.000 21.600.000 274 28/04 XuÊt 3.367 16.000 53.872.000 ... Céng PS 17.200 57.800.000 19.000 63.973.000 Tån cuèi th¸ng 1.700 5.727.000 §¬n vÞ: §éi 9 Sæ chi tiÕt vËt liÖu, dông cô Më sæ ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2002 Tªn vËt liÖu: L­íi an toµn Qui c¸ch phÈm chÊt: §¬n vÞ tÝnh: m2 M· sè: Chøng tõ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån S N L­îng TiÒn L­îng TiÒn L­îng TiÒn Tån ®Çu th¸ng 2.000 2.500 5.000.000 248 10/04 XuÊt 627 2.000 2.100 4.200.000 251 12/04 NhËp 111 100 200.000 253 14/04 XuÊt 627 100 200.000 256 15/04 NhËp 111 200 400.000 257 17/04 XuÊt 627 150 300.000 ... Céng PS 2.000 500 1.000.000 3.000 6.000.000 Tån cuèi th¸ng 0 0 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt nhËp xuÊt tån vËt t­. Trong b¶ng tæng hîp chi tiÕt, nhËp xuÊt tån vËt t­ ®­îc chia c¸c cét Sè thø tù DiÔn gi¶i Tån ®Çu kú NhËp trong th¸ng XuÊt trong th¸ng Tån cuèi kú Trong phÇn xuÊt trong th¸ng chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh mét. Cô thÓ trong th¸ng 04/2002 chi tiÕt cho: Mãng A5 Th©n A5 Chî §¹i Tõ Dù ¸n Mü §×nh §¬n vÞ ®éi 9 B¶ng tæng hîp chi tiÕt nhËp - xuÊt - tån vËt t­ th¸ng 4 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TT DiÔn gi¶i Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Mãng A5 Th©n A5 Chî §¹i Tõ Dù ¸n Mü §×nh Tån cuèi kú L­îng TT L­îng TT L­îng TT L­îng TT L­îng TT L­îng TT L­îng TT L­îng TT 1 Xi m¨ng 1.000 650.000 100.000 70.200.000 98.000 68.600.000 20.000 14.000.000 40.000 28.000.000 30.000 21.000.000 8.000 5.600.000 3.000 2.250.000 2 G¹ch Italia 3.500 11.900.000 17.200 57.800.000 19.000 63.973.000 - - 15.000 50.505.000 4.000 13.468.000 - - 1.700 5.727.000 3 C¸t ®en 1.900 41.000.000 3.843 80.700.000 3.800 81.000.000 510 10.871.053 - 3.290 70.128.947 - - 1.943 40.700.000 4 C¸t vµng 46 1.900.000 95 3.990.000 105 4.386.165 100 4.177.300 5 208.865 - - - - 36 1.503.835 ... Céng - 215.000.000 - 890.000.000 - 915.000.000 - 421.724.000 - 287.114.000 - 154.428.000 - 51.734.000 - 190.000.000 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô 2.1. Tµi kho¶n sö dông: §éi 9 - C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ViÖt nam ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141 ngµy 01/11/1995, ®· söa ®æi, bæ sung theo Th«ng t­ sè 89/2002/TT - BTC ngµy 09/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh, PhÇn hµnh kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô sö dông chñ yÕu lµ TK 152 “Nguyªn liÖu, vËt liÖu” vµ TK 153 “ C«ng cô, dông cô” 2.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: T¹i §éi 9 ¸p dông h×nh thøc NhËt ký - sæ c¸i ®Ó h¹ch to¸n. Chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt tµi kho¶n NhËt ký - sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n S¬ ®å h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký - sæ c¸i: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu C¨n cø vµo s¬ ®å trªn kÕ ho¹ch tæng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cÇn ph¶i më sæ chi tiÕt TK152, TK 153 vµ NhËt ký - Sæ c¸i. Tõ phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh ghi vµo sæ: NhËt ký - Sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK152, TK 153. Cô thÓ nh­ tõ phiÕu nhËp kho sè 220 ngµy 02/04/2002, phiÕu xuÊt kho sè 241 ngµy 08/04/2002, phiÕu xuÊt kho sè 248 ngµy 10/04/2002. Ngoµi ra cßn dùa vµo ho¸ ®¬n GTGT sè 095051 ngµy 02/04/2002 cña C«ng ty kinh doanh vËt t­ tæng hîp 198 NguyÔn Tr·i - Thanh Xu©n - Hµ Néi. Dùa vµo ho¸ ®¬n vËn chuyÓn xi m¨ng ngµy 02/04/2002 sè 087621 cña C«ng ty vËn t¶i Hoµn S¬n, kÕ to¸n tiÐn hµnh vµo NhËt ký - Sæ c¸i nh­ sau: C¨n cø vµo sè liÖu cña hîp ®ång GTGT hoÆc phiÕu nhËp kho - xuÊt kho kÕ to¸n vµo phÇn sè, ngµy, chøng tõ. PhÇn diÔn gi¶i ghi xem nghiÖp vô kinh tÕ ®ã liªn quan ®Õn phÇn nµo. Dùa vµo phÇn ®Þnh kho¶n kÕ to¸n ghi ®óng vµo cét Nî, Cã trong cét ®Þnh kho¶n cña sæ NhËt ký - Sæ c¸i. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn bao nhiªu tµi kho¶n, kÕ to¸n më bÊy nhiªu tµi kho¶n. Mçi tµi kho¶n chia lµm hai cét Nî, Cã. øng víi mçi nghiÖp vô kinh tÕ cã liªn quan ®Õn tµi kho¶n nµo ta vµo ®óng tµi kho¶n Êy. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n céng dån tÊt c¶ c¸c kho¶n. MÉu sæ vµ c¸ch vµo cña NhËt ký - Sæ c¸i xin xem trang bªn: NhËt ký - Sæ c¸i th¸ng 04/2002 §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i §Þnh kho¶n SPS TK 111 TK 133 TK 152 TK 153 TK 331 TK 621 TK 627 Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã 2/4 220 2/4 Mua xi m¨ng Hoµng Th¹ch 152 111 13.600 13.600 13.600 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 1.360 1.360 1.360 2/4 87621 2/4 VËn chuyÓn xi m¨ng Hoµng Th¹ch 152 111 400 400 400 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 20 20 20 3/4 223 3/4 NhËp g¹ch Italia 152 331 4.200 4.200 4.200 4/4 224 4/4 XuÊt xi m¨ng Hoµng Th¹ch 621 152 7.245 7.245 7.245 5/4 228 5/4 XuÊt xi m¨ng Hoµng Th¹ch 621 152 6.555 6.555 6.555 ... 12/4 251 12/4 NhËp l­íi an toµn 153 111 200 200 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 153 111 20 20 20 20 13/4 251 13/4 XuÊt mò + g¨ng tay b¶o hé lao ®éng 627 153 900 900 900 14/4 253 14/4 XuÊt l­íi an toµn 627 153 200 200 200 Céng 4.731.960 300.000 312.650 100.000 100.000 890.000 915.000 11.000 32.000 200.000 315.000 860.000 860.000 80.000 80.000 Song song víi viÖc vµo NhËt ký - Sæ c¸i, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n. Do kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô nªn kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt TK 152, TK 153. Sæ chi tiÕt TK152 dïng ®Ó vµo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn TK 152 gåm nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, tÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt TK 152. Sæ chi tiÕt TK153 t­¬ng tù nh­ TK152, sæ nµy dïng ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt (®èi øng Nî, Cã) toµn bé c«ng cô dông cô phôc vô cho qu¸ tr×nh x©y dùng. MÉu sæ xin xem trang sau C¸ch vµo sæ: PhÇn chøng tõ c¨n cø phiÕu nhËp kho, xuÊt kho. DiÔn gi¶i: tõng nghiÖp vô nhËp hay xuÊt. TK ®èi øng: trong ®Þnh kho¶n øng víi TK152, 153 lµ TK nµo th× ta ghi vµo TK ®ã. Sè ph¸t sinh: lµ sè ph¸t sinh cña TK152, 153. Bªn nî ghi sè ph¸t sinh nî cña TK152 (153), bªn cã ghi sè ph¸t sinh cã cña TK152 (153). Sè d­: ®Ó ghi phÇn tån ®Çu th¸ng hoÆc cuèi th¸ng cña TK152 (153). - Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp c¨n cø vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 152, 153 ®Ó lªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån nguyªn vËt liÖu. MÉu b¶ng tæng hîp chi tiÕt xin xem trang 35. Nh­ vËy sÏ cã sù so s¸nh gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt vÒ b¶ng tæng hîp nh©p- xuÊt- tån nguyªn vËt liÖu. Tõ ®ã kÕ to¸n dÔ dµng ®èi chiÕu, kiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn ra sai sãt kÞp thêi ®Ó kh¾c phôc. §¬n vÞ: §éi 9 Sæ chi tiÕt TK152 §èi t­îng: Nguyªn vËt liÖu Th¸ng 04/2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Ghi chó S N Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu th¸ng 215.000.000 02/04 220 02/04 NhËp xi m¨ng Hoµng Th¹ch 111 14.000.000 03/04 223 03/04 NhËp g¹ch Italia 331 4.200.000 04/04 224 04/04 XuÊt xi m¨ng Hoµng Th¹ch 621 7.245.000 05/04 228 05/04 XuÊt xi m¨ng Hoµng Th¹ch 621 6.555.000 07/04 240 07/04 NhËp xi m¨ng Hoµng Th¹ch 331 25.160.000 08/04 241 08/04 XuÊt g¹ch Italia 621 10.101.000 243 08/04 XuÊt xi m¨ng Hoµng Th¹ch 621 11.730.000 ... Céng SPS 890.000.000 915.000.000 Tån cuèi th¸ng 190.000.000 §¬n vÞ: §éi 9 Sæ chi tiÕt TK153 §èi t­îng: Nguyªn vËt liÖu Th¸ng 04/2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Ghi chó S N Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu th¸ng 25.000.000 10/04 248 10/04 XuÊt l­íi an toµn 627 4.200.000 11/04 249 11/04 XuÊt x« x¸ch v÷a 627 1.200.000 12/04 247 12/04 NhËp quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng 111 2.000.000 12/04 250 12/04 NhËp m¸y b¬m n­íc 111 2.500.000 12/04 251 12/04 NhËp l­íi an toµn 111 200.000 13/04 251 13/04 XuÊt mò + g¨ng b¶o hé lao ®éng 627 900.000 14/04 253 14/04 XuÊt l­íi an toµn 627 200.000 ... Céng SPS 11.000.000 32.000.000 Tån cuèi th¸ng 4.000.000 Ch­¬ng II NhËn xÐt, kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña ®¬n vÞ thùc tËp I. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i §éi 9 - C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi: Nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i §éi 9 t­¬ng ®èi chÆt chÏ, tèt. §éi ngò kÕ to¸n cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng nªn kh©u xö lý c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tèt. TiÖn nghi trang bÞ cho kÕ to¸n ®Çy ®ñ, t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho kÕ to¸n lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao. II. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô : 1. ¦u ®iÓm: VÒ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô : - VÒ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô t¹i §éi 9 lµ rÊt tèt. HÖ thèng kho rÊt ®¶m b¶o c¶ vÒ kü thuËt vµ an ninh. V× vËy, trong suèt qu¸ tr×nh lµm viÖc, thi c«ng viÖc thÊt tho¸t nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô kh«ng hÒ x¶y ra. - ë §éi 9 cã bé phËn thñ kho vµ bé phËn kÕ to¸n riªng biÖt nªn kh«ng cã hiÖn t­îng sè l­îng nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô vÒ nhËp kho thùc tÕ Ýt h¬n so víi trªn ho¸ ®¬n. §ång thêi viÖc nhËp kho nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô lu«n ®i liÒn víi viÖc kiÓm tra chÊt l­îng, phÈm chÊt nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô cã ®ñ yªu cÇu kü thuËt hay kh«ng. §©y lµ mét ®iÓm rÊt tèt mµ §éi 9 cã ®­îc. ChÝnh tõ viÖc qu¶n lý tèt nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô sÏ cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ nhu cÇu nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô cña c¸c c«ng tr×nh. Tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng, kü thuËt c«ng tr×nh lªn. §©y lµ mét yªu cÇu rÊt quan träng mµ bÊt kú c«ng ty x©y dùng nµo nãi chung vµ C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi nãi riªng, ®Æc biÖt ®éi x©y dùng sè 9 lu«n ®Æt chÊt l­îng c«ng tr×nh lµ hµng ®Çu. b) VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô ¦u ®iÓm næi bËt trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô ë §éi 9 lµ bé phËn kÕ to¸n lu«n ph¶n ¸nh kÞp thêi nh÷ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua, xuÊt, tån nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. ¦u ®iÓm nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra qu¸ tr×nh sö dông nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô ®óng môc ®Ých hay kh«ng nh»m ng¨n ngõa kÞp thêi nh÷ng hµnh ®éng tham «, l·ng phÝ, vi ph¹m chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n­íc. KÕ to¸n ë §éi 9 lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao, lu«n cung cÊp th«ng tin kinh tÕ h÷u Ých cho ban qu¶n lý ®éi, ban qu¶n lý c«ng ty ®Ó cã kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ viÖc b¶o qu¶n vµ sö dông nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô cã hiÖu qu¶ h¬n. Do §éi 9 ¸p dông h×nh thøc nhËt ký sæ c¸i nªn ­u ®iÓm lµ c¸c mÉu sæ ®¬n gi¶n, dÔ ghi chÐp, viÖc ®èi chiÕu, kiÓm tra sè liÖu ghi trªn nhËt ký sæ c¸i ®­îc tiÕn hµnh ngay trªn sæ kh«ng cÇn thiÕt ph¶i lËp b¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh. 2. Nh­îc ®iÓm: Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cÇn ph¸t huy trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô, ®éi 9 cßn mét sè mÆt yÕu. Cô thÓ nh­ sau: VÒ qu¶n lý: T¹i §éi 9 cã nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng ë nh÷ng ®Þa ®iÓm kh¸c nhau, nh­ng kho cña §éi 9 chØ ë khu §¹i Kim - §Þnh C«ng, do ®ã viÖc vËn chuyÓn vËt t­ tõ kho ®Õn ch©n c«ng tr×nh lµ bÊt tiÖn, ph¶i tèn chi phÝ vËn chuyÓn tõ kho ®Õn c«ng tr×nh. §©y lµ mét ®iÓm cÇn kh¾c phôc sao cho tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ. Do §éi 9 sö dông nhiÒu tµi kho¶n kÕ to¸n, cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nªn sæ nhËt ký , sæ nhËt ký rÊt cång kÒnh, réng, viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng viÖc kÕ to¸n h¬i khã kh¨n. Trong thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin ®ang ph¸t triÓn, phÇn mªm vÒ kÕ to¸n hiÖn ®ang ®­îc ¸p dông kh¸ réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp, tuy nhiªn ë ®éi 9 ch­a ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y vµo trong c«ng viÖc kÕ to¸n. V× vËy c«ng viÖc kÕ to¸n cßn thñ c«ng, ch­a thùc sù rót ng¾n ®­îc c«ng viÖc cho kÕ to¸n. III. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô : VÒ c«ng t¸c qu¶n lý : ®éi 9 nªn cã nh÷ng kho dï chØ t¹m thêi ë liÒn kÒ víi c¸c c«ng tr×nh ®Ó gi¶m bít chi phÝ vËn chuyÓn tõ kho ®Õn ch©n c«ng tr×nh. VÒ chøng tõ kÕ to¸n: nh»m qu¶n lý tèt h¬n nguyªn vËt liÖu mua vµo th× tr­íc khi nhËp kho nguyªn vËt liÖu, ®«i 9 nªn lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­. Lîi Ých lín nhÊt cña biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ lµ x¸c ®Þnh râ ®­îc sè l­îng, quy c¸ch, phÈm chÊt cña nguyªn vËt liÖu, tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu nhËp kho phôc vô t«t nhÊt cho qu¸ tr×nh thi c«ng. Biªn b¶n kiÓm nghiÖm ®­îc lËp thµnh hai b¶n: 01 b¶n giao cho bé phËn cung øng vËt t­. 01 b¶n giao cho phßng kÕ to¸n. VÝ dô: Khi mua xi m¨ng Hoµng Th¹ch vÒ ta cÇn tiÕn hµnh lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm. Xi m¨ng mua ho¸ ®¬n sè 095051 ngµy 02/04/2002 cña C«ng ty kinh doanh vËt t­ tæng hîp ta ph¶i tiÕn hµnh lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm xem xi m¨ng cã ®ñ chÊt l­îng kü thuËt kh«ng, sau ®ã míi tiÕn hµnh nhËp kho nh÷ng sè l­îng xi m¨ng ®ñ yªu cÇu chÊt l­îng. Biªn b¶n kiÓm nghiÖm ta lËp nh­ sau: §¬n vÞ: §éi 9 Bé phËn: Kü thuËt MÉu sè: 05VT Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141 - TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh. Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2002 Sè: 01 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè... ngµy... th¸ng... n¨m... cña... Ban kiÓm nghiÖm gåm: ¤ng (bµ): NguyÔn V¨n Linh - Chøc vô: Khèi kü thuËt - Tr­ëng ban ¤ng (bµ): NguyÔn ThÞ Nh©n - Thñ kho - Uû viªn ¤ng (bµ): Phan §×nh Tó - Tæ mua vËt t­ - Uû viªn §· kiÓm nghiÖm lo¹i vËt t­ sau: TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t­ M· sè Ph­¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Ghi chó Sè l­îng ®óng quy c¸ch s¶n phÈm Sè l­îng kh«ng ®óng quy c¸ch s¶n phÈm A B C D E 1 2 3 4 1 XMHT X¸c xuÊt Kg 20.000 19.500 500 VÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: §éi x©y dùng sè 9 nªn ¸p dông tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc th× sÏ ®¬n gi¶n h¬n, gän nhÑ h¬n. ViÖc tÝnh ®¬n gi¸ vËt liÖu xuÊt kho sÏ tiÕn hµnh dÔ h¬n mµ kh«ng ph¶i ®îi ®Õn cuèi kú kÕ to¸n míi tÝnh ®­îc. VÝ dô: Nguyªn vËt liÖu g¹ch l¸t Italia c¨n cø vµo sæ chi tiÕt g¹ch l¸t cã t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån: Tån 3.500 viªn §¬n gi¸: 3.400 TT: 11.900.000 03/04 NhËp 1.200 viªn §¬n gi¸: 3.500 TT: 4.200.000 08/04 XuÊt 3.000 viªn 18/04 NhËp 10.000 viªn §¬n gi¸: 3.200 TT: 32.000.000 24/04 NhËp 6.000 viªn §¬n gi¸: 3.600 TT: 21.600.000 28/04 XuÊt 16.000 viªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc ta tÝnh ®­îc ®¬n gi¸ tõng lÇn xuÊt nh­ sau: 08/04: XuÊt 3000 viªn; §¬n gi¸ = §¬n gi¸ ®Çu kú = 3400; TT: 10.200.000 24/04: XuÊt 16.000 viªn; Gåm 4 ®¬n gi¸ nh­ sau: 500 viªn ; §¬n gi¸ 3.400 = 1.700.000 1.200 viªn ; §¬n gi¸ 3.500 = 4.200.000 10.000 viªn ; §¬n gi¸ 3.200 = 32.000.000 4.300 viªn ; §¬n gi¸ 3.600 = 15.480.000 TT = 53.380.000 §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu, §éi 9 nªn x©y dùng kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ kÞp thêi. Khoa häc, phï hîp víi yªu cÇu cña kh©u thi c«ng c«ng tr×nh. Muèn thùc hiÖn ®iÒu ®ã, ®éi x©y dùng sè 9 ph¶i tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nh¹y bÐn víi thêi cuéc, cung cÊp nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c nhÊt. §ång thêi ®«i 9 ph¶i cã nh÷ng nh©n viªn th¨m dß thÞ tr­êng nguyªn vËt liÖu x©y dùng ®Ó sao cho ®éi mua ®­îc nguyªn vËt liÖu ®ñ qui c¸ch phÈm chÊt cho c«ng tr×nh, gi¸ c¶ phï hîp, sao cho tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ. Song song víi viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho kh©u mua vµo th× kh©u tiªu hao nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô còng ph¶i ®­îc tæ chøc hîp lý. Nªn khuyÕn khÝch nh÷ng s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng trong s¶n xuÊt, x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao cho tõng nguyªn vËt liÖu mét c¸ch khoa häc nhÊt. Vµ cã chÕ ®é th­ëng, ph¹t thÝch ®¸ng ®èi víi ng­êi lao ®éng lµm lîi, h¹i cho ®éi 9. ViÖc tæ chøc khoa häc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô gãp phÇn kh«ng nhá trong toµn bé c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung. Bëi lÏ, nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt, nã quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña c«ng tr×nh. Mçi ®éi x©y dùng, mçi doanh nghiÖp, mçi c«ng ty cã ph¸t triÓn hay kh«ng mét phÇn lµ do bé phËn h¹ch to¸n kÕ to¸n. VËy muèn mét c«ng tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn, yªu cÇu ®Çu tiªn ®Æt ra lµ ph¶i tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n thùc sù cã ®øc, cã tµi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại đội xây dựng số 9 của công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan